Huddinge 5 oktober Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237"

Transkript

1 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

2 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings- och avfallshanteringsföretag verksamt i och ägt av fem kommuner, Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial samt insamling och deponering av avfall. Omsättningen uppgår till cirka 350 Mkr och bolaget har omkring 150 anställda. Mer information om SRV återvinning finns på 1.1 Upphandlingsform SRV återvinning AB (nedan kallat SRV) har beslut om att i en förenklad upphandling täcka sitt behov av en fordonsvåg (bilvåg) åt sin återvinningsanläggning Sofielund i Gladö industriområde, Huddinge. Upphandlingen kommer att göras genom en förenklad upphandling, enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU (2007:1091). Vid förenklad upphandling kan anbud komma att antas utan föregående förhandling. Anbudsgivare förutsätts därför vid anbudstillfället lämna så förmånligt anbud som möjligt. 1.2 Förteckning över förfrågningsunderlaget Anbudsgivare är skyldig att själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag enligt förteckning erhållits. Till anbudsinbjudan hör följande: 1. Förfrågningsunderlag (denna skrift) 2. Intyg sanningsförsäkran (bilaga 1) 3. NL 01 Allmänna leveransbestämmelser (Teknikföretagen). Bifogas ej 1.3 Villkor för anbudsgivning Anbud skall vara skriftligt och på svenska Anbud skall vara SRV tillhanda senast den 2 november 2011, kl Postadress: SRV återvinning AB Box Huddinge Besöksadress: Björkholmsvägen 16, Huddinge Anbudet skall skickas/lämnas i två likalydande exemplar (original) i förseglat kuvert märkt Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237. Anbud som lämnas via fax eller godkänns inte. Anbudet skall vara bindande i tre månader efter sista anbudsdagen. Anbud skall lämnas på de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget och dess bilagor. Anbud som avviker från dessa villkor kommer att förkastas. Eventuell rättelse av fel, förtydliganden och kompletteringar kan komma att tillåtas samt begäras. För sent inkomna anbud tas inte upp till prövning.

3 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 3 av Sekretess Under upphandlingen råder absolut anbudssekretess till dess att tilldelningsbeslut har tagits. Därefter blir anbudsansökningar samt övriga ingående uppgifter normalt offentlig allmän handling. Det faktum att en anbudsgivare har begärt sekretess är ingen garanti för att uppgifterna i fråga vid prövning kommer anses omfattas av sekretess. 1.5 Frågor om underlaget Frågor om underlaget som är av allmän eller principiell karaktär kan ställas till SRV via e- mail till: Mårten Eriksson, Märk meddelandet Fråga; Fordonsvåg Frågor och svar kommer att publiceras till samtliga inbjudna leverantörer, utan att ange vilken anbudsgivare som ställt frågan, på SRV:s hemsida under Upphandlingar (www.srvatervinning.se/upphandling). Samtliga anbudsgivare är själva skyldiga att kontrollera annonsplatsen för eventuella kompletteringar kring frågor och svar. Sista dagen för frågor är den 25 oktober Anbudsutvärdering Anbudsutvärdering kommer att göras i tre steg; 1. Leverantörskvalificering 2. Kravuppfyllelse 3. Anbudsutvärdering Steg 1 Leverantörskvalificering I steg ett, granskas att anbudsgivaren uppfyller de krav som ställs under avsnitt 2. Krav på leverantören. Om kraven inte uppfylls, upplysningar är felaktiga eller saknas kan anbud komma att uteslutas utan vidare prövning. De anbudsgivare som uppfyller kraven är godkända som presumtiva leverantörer till SRV. Steg 2 Kravuppfyllelse I andra steget kontrolleras att alla skall-krav som ställts i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Det gäller såväl de krav som ställs på varan/tjänsten som de uppställda anbudsoch avtalsvillkoren. Uppfyller inte anbudsgivaren samtliga skall-krav utesluts anbudsgivaren från vidare prövning. Avstår anbudsgivaren från att svara på något av de ställda kraven kommer detta tolkas som att kravet inte kan uppfyllas eller att kravet inte kan accepteras. Steg 3 Anbudsutvärdering Av de anbud som uppfyller de första två stegen kommer det anbud att antas som är ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn tagen till nedan viktade utvärderingskriterier.

4 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 4 av 12 Utvärderingskriterier Viktintervall Efterfrågade priser på produkter och tjänster 60 % Garantier & service 20 % Leveranstid 20 % Metod för utvärdering Anbuden kommer att jämföras med varandra och därefter betygsätts alla bedömningsgrunder. Värdena på respektive utvärderingskriterium kommer sedan att räknas ihop. Utvärdering kommer att gå till på följande sätt inom respektive kriterium: 1. För att värdena ska kunna jämföras och viktas mot varandra sätts betyg inom respektive kriterium samt priser till betyg Högsta betyg är att få betyg När det gäller pris får lägsta pris betyg 5, resterande anbudspriser betygssätts efter kvoten mellan lägsta pris och erbjudet pris multiplicerat med maxbetyg enligt formeln: Lägsta pris x 5 = tilldelat betyg Anbudsgivarens pris 4. Betygen från de olika kriterierna kommer att multipliceras med kriteriets vikt enligt utvärderingskriterierna. 5. Slutligen adderas de viktade värdena. 6. Om fler anbud hamnar på samma poäng kommer det anbud som har lägst pris att vinna utvärderingen. Har anbuden fått samma poäng på detta kriterium fortsätter jämförelsen i turordning efter kriteriernas vikt. 7. Ett viktintervall på 10 procentenheter kan komma att användas för att nå en relevant utvärdering. 1.7 Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut kommer att meddelas skriftligen till samtliga anbudsgivare snarast möjligt efter att upphandlingen anses avslutad. Avtal tecknas tidigast tio dagar efter tilldelningsbeslutets offentliggörande.

5 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 5 av KRAV PÅ LEVERANTÖREN För att kvalificera för medverkan i den slutgiltiga anbudsutvärderingen skall anbud innehålla följande obligatoriska uppgifter: Firmatecknares underskrift Kopia på giltigt registreringsbevis från Bolagsverket Intyg från firmatecknare som visar att anbudsgivaren (se bilaga 1): inte är i konkurs, likvidation eller under tvångsförvaltning, inte heller föremål för ackord eller annat liknande förfarande eller tills vidare inställt sina betalningar eller underkastad näringsförbud, inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom. inte har gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen. Anbudsgivare skall lämna beskrivning på sin verksamhet, resurser, kvalitets- och miljöarbete samt ev. ledningssystem (i förekommande fall bifoga kopior på certifikat eller liknande) både avseende tjänsteutbud samt service. Anbudsgivare skall bifoga en företagspresentation som kortfattat presenterar företagets affärsidé, kundkategorier och tjänsteutbud. SRV förbehåller sig rätten att i sina egna system kontrollera upplysningar angående ovan angivna förhållanden. 2.1 Underleverantör Om anbudsgivaren avser att nyttja underleverantörer för att genomföra vissa tjänster skall dessa anges specificerade i anbudet. Ifylld SKV 4820-blankett skall bifogas för de angivna underleverantörerna. Utbyte av underleverantör får inte ske utan SRV:s skriftliga medgivande. 2.2 Ansvarsförsäkring Dokument som styrker gällande ansvarsförsäkring, med relevant värde för den aktuella tjänsten, skall på begäran kunna bifogas av anbudsgivaren.

6 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 6 av KRAVSPECIFIKATION Kravspecifikationen anger de förutsättningar som SRV har som utgångspunkt för köp av varan/tjänsten samt de krav som SRV ställer. Anbudsgivare skall redovisa sin förmåga att utföra och leva upp till de krav som efterfrågas nedan för uppdraget samt hur man garantera kvalitet, tillgänglighet och service. Kraven är formulerade som skall- och bör-krav och kommer att används som utvärderingskriterier enligt punkt 1.6 Anbudsutvärdering. Samtliga skall-krav måste vara uppfyllda samt tydligt redogöras, för att ett anbud ska vara giltigt. 3.1 Uppdragets omfattning SRV bedriver återvinningsverksamhet vid i Gladö industriområde i Huddinge. Verksamheten är i behov av ytterligare en ca 12 meters fordonsvåg, bilvåg, enligt nedan specifikation. Vågen är avsedd att vara placerad inne på anläggningen för att i första hand underlätta de interna vägningarna. De fordon som huvudsakligen kommer att vägs är lastbilar, bil med släp (samt dumprar. Även hjullastare eller motsvarande maskiner kan komma att nyttja vågen. 3.2 KRAV PÅ VARAN Anbud skall innehålla information om utrustningens tekniska data och standardutrustning. Vågen och dess utrustning skall omfatta; Längd ca. 12 meter Bredd ca. 3,5 meter Avsedd för statisk vägning av fordon med boggeytryck 30 ton max., axeltryck 14 ton Vågen skall monteras på fundament ovan mark och inkludera det som förutsätts för funktionell drift, så som; o ev. gummilister, o skenor, o uppkörsramper, o lastceller, o viktindikatorer, o kablage etc. Förarterminal med stolpe/fundament Kopplas till befintligt nätverk och vägningsklient (idag används Flintab Victoria) Utrustningen skall vara CE-märkt samt följa gällande lagar och förordningar SRV förbereder markarbeten, kabelrör samt framdragning av kablage i enlighet med leverantörens anvisningar.

7 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 7 av KRAV PÅ TJÄNSTER Anbudsgivaren skall kunna tillhandahålla produktnära tjänster inom Tjänsteområden enligt följande: Försäljning och leverans Installation och konfiguration Utbildning Garanti och Underhåll Tjänsteområde Försäljning och Leverans Anbudsgivare skall kunna svara för försäljning och leveranser med installation och konfiguration till SRV:s anläggning för produktion i Gladö Industriområde, Huddinge. Anbudsgivare skall kunna svara för installation av all offererad utrustning. Denna skall utgöras av: Montering/installation av produkten med tillbehör Driftsättning inklusive konfiguration, verifiering Funktionstest (med funktionstest avses test i kundens produktionsmiljö) Leverans fritt SRV anläggning Sofielund vid Gladö industriområde. Vågen skall överlämnas driftsatt, verifierad och krönt. Besiktning av fordonsvågen skall ske av leverantören, tillsammans med beställaren, vid leverans. All berörd dokumentation skall överlämnas vid driftsättning Tjänsteområde Utbildning Anbudsgivare skall erbjuda enkla handhavandeinstruktioner, t.ex. skriftlig lathund, på svenska. Anbudsgivare ska vid behov kunna offerera kundspecifik utbildning inom offererade produktområden till driftpersonal och användare. Anbudsgivare bör kunna erbjuda produktspecifik teknisk utbildning för SRV:s egen personal i syfte att dessa ska kunna hantera del av enklare service. Utbildningen skall hållas hos SRV eller på annan plats enligt överenskommelse med SRV. Samtliga kostnader förenade med utbildning skall specificeras i samband med avrop Funktionsgaranti (vitesgrundande) Anbudsgivaren skall minst erbjuda egen standard funktionsgaranti, omfattande konstruktions-, fabrikations- och materialfel, för de första 12 månaderna. Funktionsgarantin för de första 12 månaderna skall ingå i produktens pris. Anbudsgivaren skall specificera vad funktionsgarantin omfattar i bilaga märkt Funktionsgaranti till anbudet.

8 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 8 av 12 Kan anbudsgivaren erbjuda utökad funktionsgarantin skall omfattning av även denna specificeras i bilagan märkt Funktionsgaranti till anbudet. Anbudsgivaren skall i anbudet kort beskriva sin hantering av servicefrågor, dvs. teknisk support. Omfattning av förlängd funktionsgaranti/serviceavtal (option) ska i så fall minst innefatta; Giltighet - 3 års giltighet fr.o.m. effektiv leveransdag, omfattning; Garanterad åtgärdstid (Fungerande enhet senast andra arbetsdagen efter felanmälan) På-plats (kundens lokaler). Resor vid arbete Systemprogramvara Arbete Material Transport av material Tekniska uppdateringar Rättelser systemprogramvara Återställning till funktionellt skick Funktionskontroll Anbudsgivaren skall ha svensktalande teknik-kundtjänst/support vardagar mellan Anbudsgivaren skall i anbudet specificera hur serviceavtal som offereras i kraven ovan debiteras. Servicetekniker skall vara utbildade på de produkter som konfigureras och underhålls. Reservdelar skall kunna tillhandahållas, t.o.m. tio år efter effektiv leveransdag. 3.4 Pris Anbudet ska innehålla: Offererade priser skall omfatta samtliga kostnader leverans, montering och installation av ovan specificerad vågutrustning, fritt SRV, Gladö industriområde. Offererat pris för serviceavtal ska gälla fast under hela avtalsperioden. Priset skall anges exklusive mervärdesskatt. Anbudsgivare skall klart ange om kostnader kan tillkomma, i så fall skall dessa specificeras och prissättas. Á-prislista för extrautrustning bör bifogas. 3.5 Leveranstidpunkt/avtalsperiod Anbudsgivaren skall i anbudet ange preliminära leveranstider från order. Leveranstider som skall anges är så väl startdatum som datum för övertagande, slutleverans. Exakt leveransdag skall kunna fastställas snarast efter det att upphandlingen avslutats.

9 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 9 av Vite vid leveransförsening Vid leveransförsening är SRV berättigade att av säljaren erhålla vite med ett belopp motsvarande 0,5 % av kontraktssumman för varje påbörjad vecka, varmed leverans av fordonsvågen i dess helhet blivit fördröjt, med maximalt 7,5 % av kontraktssumman. Vite skall utgå oaktat om ekonomisk skada lidits eller ej. 3.6 Referenser Anbudet bör, på förfrågan, kunna kompletteras med minst tre aktuella (senaste två åren) referenser, angivna med namn och telefonnummer där anbudsgivaren utfört uppdrag.

10 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 10 av AVTALSVILLKOR Följande kommersiella avtalsvillkor utgör tillsammans med kraven på leverantören samt de kravspecifikationer för varan/tjänsten (se ovan), underlag till det slutgiltiga avtalet mellan SRV återvinning AB och utvald leverantör. Betydande förändringar av de i förfrågningsunderlaget ställda krav är inte förenligt med lagen om offentlig upphandling (LOU). 4.1 Avtalets omfattning Leverantören förbinder sig att efter beställning från SRV leverera, montera och installera en fordonsvåg i den omfattning och på de villkor som anges nedan Kvalitetssäkring Leverans av fordonsvåg samt tillhandahållandet i övrigt enligt detta förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor skall genomföras enligt det kvalitetssäkringssystem som parterna enats om. SRV förbehåller sig rätten att under avtalstiden utföra den kvalitetsrevision som SRV finner lämplig Priser och prisjustering SRV har rätt att göra prisavdrag om uppdragstagaren inte fullgör sina åtaganden enligt vad som överenskommits i avtalet. I övrigt se punkt 3.4 Pris. Uppstår under avtalstiden väsentliga ändringar av förutsättningarna för ursprungsavtalet som medför kostnader utöver vad som avtalats, skall detta påtalas i förväg av uppdragstagaren och godkännas av uppdragsgivaren Leveransvillkor Leverans fritt SRV anläggning vid Gladö industriområde. I övrigt se specifikation under punkt 3. Kravspecifikation Leveranstid Leverans sker enligt specifikation punkt 3.5 Leveranstidpunkt/avtalsperiod. 4.2 Betalningsvillkor Faktura i original sänds till SRV återvinning snarast efter slutförd leverans/tjänst, dock senast två veckor efter leverans eller att tjänst utförts. Beställarens namn, leveransadress samt tydlig beskrivning av uppdrag skall alltid anges på fakturan. Leverantörens F-skattebevisnummer skall alltid anges på fakturan. Betalning sker 30 dagar efter utfört uppdrag samt erhållen faktura. Fakturerings- och expeditionsavgifter eller andra liknande avgifter får ej debiteras.

11 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 11 av Personal Leverantören ansvarar för, och åtar sig att tillse, att leverantörens personal som utför arbete som omfattas av detta Avtal innehar erforderlig kunskap och erfarenhet för arbetets genomförande. 4.4 Underleverantör/samarbetspartner Leverantören får, efter skriftligt medgivande från SRV, anlita underleverantör/samarbetspartner för att fullgöra hela eller delar av sina åtaganden enligt avtalet. Leverantören ansvarar för att anlitad underleverantör följer de villkor och förutsättningar som anges i avtalet. Leverantören äger rätt att byta underleverantör/samarbetspartner för detta avtal endast efter SRV skriftligen medgivit detta. 4.5 Avtalshandlingar Detta avtal består av följande handlingar: 1. Dessa kommersiella avtalsvillkor 2. Antagen leverantörs anbud 3. Detta förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor 4. NL 01 Allmänna leveransbestämmelser (Teknikföretagen). Bifogas ej Om det i handlingarna förekommer uppgifter som är i strid med varandra gäller de, om omständigheterna inte uppenbart föranleder annat, inbördes i ovan angiven ordning. 4.6 Förtida upphörande Beställaren äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om leverantören inte fullgör sina åligganden avseende svenska skatter eller sociala avgifter trots påpekan från beställaren, om leverantören eller dess ledning enligt lagakraftvunnen dom dömts för ekonomiska brott eller om person i ledande ställning hos leverantören har belagts med näringsförbud. Beställaren har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om det framkommer att leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med den upphandling som har föregått tecknandet av avtalet och om dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömning och tilldelning av avtalet. Beställaren har som en följd av detta rätt att säga upp hela eller del av avtalet om det har ingåtts i förlitan på sådana oriktiga uppgifter. Beställaren har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om leverantören väsentligen brister i sina åtaganden och om leverantören vid påtalade om detta inte avhjälper felet efter fem arbetsdagar, får beställaren skriftligen ge leverantören en slutlig och skälig frist för avhjälpande. Är felet av väsentlig betydelse för beställarens användning av leveransen och leverantören insåg eller borde ha insett detta har beställaren rätt att efter fristens utgång genom skriftligt meddelande till leverantören häva hela avtalet eller den del av avtalet som hänför sig till grunden för hävningen.

12 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 12 av Tvist Part skall äga rätt att säga upp avtal med omedelbar verkan om motparten inte uppfyller avtalsenliga åtaganden och åsidosättandet inte är av ringa betydelse. Tvist i anledning av ingånget kontrakt skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna i annat fall avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol med Södertörns tingsrätt som första instans. Anbudsgivaren får inte avbryta eller uppskjuta fullgörande av prestationer som avtalats under åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår. Om det efter en tids samarbete visar sig att kriterierna i detta anbudsunderlag inte uppfylls av den valda leverantören, äger SRV rätt att avsluta delar eller hela samarbetet.

Huddinge 21 mars Förfrågningsunderlag upphandling av avfallskrossar. Ärende nr: Avfallskrossar, D-nr 2012/109

Huddinge 21 mars Förfrågningsunderlag upphandling av avfallskrossar. Ärende nr: Avfallskrossar, D-nr 2012/109 Huddinge 21 mars 2012 Förfrågningsunderlag upphandling av avfallskrossar Ärende nr: Avfallskrossar, D-nr 2012/109 Förfrågningsunderlag avfallskrossar Sidan 2 av 8 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning

Läs mer

Huddinge 4 april 2012. Förfrågningsunderlag fordonsupphandling sopbilar. Ärende nr: Fordonsupphandling - sopbilar, D-nr 2012/127

Huddinge 4 april 2012. Förfrågningsunderlag fordonsupphandling sopbilar. Ärende nr: Fordonsupphandling - sopbilar, D-nr 2012/127 Huddinge 4 april 2012 Förfrågningsunderlag fordonsupphandling sopbilar Ärende nr: Fordonsupphandling - sopbilar, D-nr 2012/127 Förfrågningsunderlag Fordonsupphandling - sopbilar, D-nr 2012/127 Sidan 2

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Revisionstjänster, d-nr 11/271

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Revisionstjänster, d-nr 11/271 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Revisionstjänster, d-nr 11/271 SRV återvinning AB 2011-12-12 1. Allmänna förutsättningar och administrativa bestämmelser 1.1 Upphandlande enhet Upphandlande företag är: SRV återvinning

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Förfrågan avser: Projektledare

Förfrågan avser: Projektledare Förfrågningsunderlag 2009-06 Förfrågningsunderlag 2009-06 Förfrågan avser: Projektledare Köpare Fiber Optic Valley AB Anbud tillhanda senast 2009-06-05 Anbudets giltighetstid 120 dagar efter sista anbudsdag

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Nytt staket, nya grindar och nya lekredskap till Lyckebo förskola i Juoksengi Övertorneå kommun önskar offert på material

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

DIREKTUPPHANDLING. Aluminiumbåt med motor

DIREKTUPPHANDLING. Aluminiumbåt med motor = Datum Dnr 2012-01-24 512-565-2012 DIREKTUPPHANDLING Aluminiumbåt med motor Bilagor: Bilaga 1: Sanningsförsäkran Bilaga 2: Svarsformulär mçëí~çêéëë= _Éë âë~çêéëë= qéäéñçå= qéäéñ~ñ= bjéçëí= UPN=US== pqboprka=

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGH begär härmed in anbud på byte av 61 fönster ( i annons uppgavs 59). Arbetet ska utföras vintern/våren 2015. Anbudsbegäran gäller hela

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare 1/7 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman 08-587 133 14 2012-10-16 Bilaga 1 till FXM 2012/578:3 Anbudsformulär Kvalificering av anbudsgivare Swedish Defence and Security Agency Box 56081, 102 17 Stockholm.

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Upphandling av Creative Digital Director för Swedish Lapland

Upphandling av Creative Digital Director för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Creative Digital Director för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Förfrågan avser: Intervjuundersökning Svenskarna och Internet 2009

Förfrågan avser: Intervjuundersökning Svenskarna och Internet 2009 Sida 1 (14) Förfrågningsunderlag 2009-02 2008-12-10 Förfrågningsunderlag 2009-02 Förfrågan avser: Intervjuundersökning Svenskarna och Internet 2009 Beställare AB Kontaktperson: Janne Elvelid, 070-358 30

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Nyckellösning för hemvården. Diarie Nr: KS 2011/ Vi ser fram emot ert bästa anbud! Med vänliga hälsningar.

ANBUDSINBJUDAN. Nyckellösning för hemvården. Diarie Nr: KS 2011/ Vi ser fram emot ert bästa anbud! Med vänliga hälsningar. ANBUDSINBJUDAN Nyckellösning för hemvården Diarie Nr: KS 2011/629-050 UPPHANDLINGSFORM Öppen upphandling SISTA ANBUDSDAG Anbudet skall vara Trollhättans Stad tillhanda senast 2011-12-06 ANBUDET SÄNDS TILL

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(9) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Utbyggnad av mobil inomhustäckning till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget

Läs mer