B 5 W S och D 5 W S. Eberspächer. Felsökning och reparationsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B 5 W S och D 5 W S. Eberspächer. Felsökning och reparationsanvisning"

Transkript

1 B 5 W S och D 5 W S Felsökning och reparationsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D Esslingen Telefon (zentral) (0711) Telefax (0711) Felsökningen och reparationsanvisningen gäller för följande motoroberoende vattenvärmare: Värmare för bensin Värmare för diesel Beställningsnr HYDRONIC B 5 W S 12 volt HYDRONIC B 5 W S 12 volt Komplettpaket Beställningsnr HYDRONIC D 5 W S 12 volt HYDRONIC D 5 W S 12 volt Komplettpaket HYDRONIC D 5 W S 24 volt Ändringar förbehålles Printed in Germany J. Eberspächer GmbH & Co. KG

2 1 Inledning Innehållsförteckning Denna innehållsförteckning ger dig utförlig information om innehållet i felsökningen och reparationsanvisningen. Om du letar efter ett begrepp, en fackterm eller om du vill ha en förkortning förklarad, använd då förteckningen i slutet av anvisningen fr.o.m. sidan 51. Kapitel Kapitelbeteckning Kapitlets innehåll Sida 1 Inledning Speciella skrivsätt, framställningar och piktogram... 4 Ansvar / garanti... 4 Olycksförebyggande åtgärder... 4 Viktig information HYDRONIC:s användningsområde... 5 HYDRONIC:s användningsändamål... 5 Första idrifttagningen av HYDRONIC resp. funktionskontroll efter reparation... 5 Dokumentationer till HYDRONIC Innehåll och syfte med denna felsökning och reparationsanvisning... 5 Ytterligare dokumenationer till HYDRONIC... 5 Lagstadgade föreskrifter... 6 Föreskrifter för installation och reparation... 6 Föreskrifter för driften... 6 Säkerhetsanvisningar för installation och reparation av HYDRONIC... 7 Säkerhetsanvisningar för driften... 7 Frånkoppling i nödfall (NÖDSTOPP) Funktion och drift Sektionsritning HYDRONIC B 5 W S... 8 Funktionsdiagram HYDRONIC B 5 W S... 9 Reglerdiagram HYDRONIC B 5 W S... 9 Sektionsritning HYDRONIC D 5 W S Funktionsdiagram HYDRONIC D 5 W S Reglerdiagram HYDRONIC D 5 W S Funktionsbeskrivnng Styr- och säkerhetsanordningar Tekniska data HYDRONIC Vattenpump Felsökning Kontrolleras först vid störningar Blockering av styrdonet Upphäva blockering av styrdonet Provningsinstrument Provningsinstrument Diagnosdon Modulur inbyggd i fordonet Kundtjänstprogram KD Radiofjärrkontroll TP Feldiagnos med diagnosdonet... 17, 18 Feldiagnos med moduluret Feldiagnos med kundtjänstprogrammet KD Feldiagnos med radiofjärrkontrollen TP Störningskodstabell

3 1 Inledning Kapitel Kapitelbeteckning Kapitlets innehåll Sida 5 Reparationsanvisning Reparationsanvisning Beakta följande säkerhetsanvisningar före arbeten på HYDRONIC Upplysning för AMP-uppreglingsverktyg Montera HYDRONIC i fordonet igen Monteringsritning... 28, 29 Reparationssteg 1 Demontera fläktlocket Reparationssteg 2 Demontera höljets lock samt stutsen Reparationssteg 3 Demontera styrdonet Kontrollera styrdonet Reparationssteg 4 Demontera glödstiftet Reparationssteg 5 Demontera flamsensorn Kontrollera flamsensorn Reparationssteg 6a Demontera förbränningsluftfläkten Reparationssteg 6b Mäta varvtalet i förbränningsluftfläktens motorn Reparationssteg 7a Demontera stiftsilen Reparationssteg 7b Demontera stutsen Reparationssteg 8 Demontera brännkammaren Reparationssteg 9 Demontera överhettnings- och temperatursensorn Kontrollera överhettnings- och temperatursensorn Reparationssteg 10 Demontera värmeväxlaren Reparationssteg 11 Montera värmeväxlaren Mätning av bränslemängden Kopplingsschema Kopplingsschema HYDRONIC B 5 W S / D 5 W S 12 volt... 38, 39 Kopplingsschema Manöverelement 12 volt, del , 41 Kopplingsschema Manöverelement 12 volt, del , 43 Kopplingsschema HYDRONIC D 5 W S 24 volt... 44, 45 Manöverelement 24 volt Kopplingsschema HYDRONIC D 5 W S 24 volt, GGVS / TRS003 / ADR / ADR , 47 Manöverelement 24 volt, GGVS / TRS003 / ADR / ADR Service Certifieringar Avfallshantering Utlandsfilialer... 49, 50 Förkortningsregister Slagordsregister

4 1 Inledning Speciella skrivsätt, framställningar och piktogram I denna anvisning framhävs olika sakförhållanden genom speciella skrivsätt och piktogram. Betydelse och motsvarande agerande framgår av följande exempel. Speciella skrivsätt och framställningar Den här punkten ( ) kännetecknar en uppräkning som inleds av en överskrift. Om ett indraget streck ( ) följer efter en punkt, så är denna uppräkning underordnad den svarta punkten. Piktogram Ansvar / garanti Förutsättning för att ansvarsanspråk ska kunna göras gällande är att myndigheternas föreskrifter samt säkerhetsanvisningarna följs. Om myndigheternas föreskrifter samt säkerhetsanvisningarna inte följs, medför detta att ansvaret från apparattillverkarens sida upphör att gälla. Olycksförebyggande åtgärder Principiellt ska de allmänna olyckförebyggande föreskifterna och motsvarande verkstads- och driftskyddsanvisningar beaktas. Föreskrift Denna hänvisning hänvisar till en lagstadgad föreskrift. Om denna hänvisning inte beaktas, leder det till att HYDRONIC:s allmänna certifikat (ABG) samt J. Eberspächer GmbH & Co. KG:s garanti och ansvar upphör att gälla. Varning Denna hänvisning uppmärksammar dig på en hotande fara för liv och hälsa. Om denna hänvisning inte beaktas, kan det leda till allvarliga personskador. Efter den här pilen följer information om motsvarande försiktighetsåtgärd för att avvärja faran. Observera Denna hänvisning uppmärksammar dig på en farlig situation för en person och / eller produkten. Om denna hänvisning inte beaktas, kan det leda till personskador och / eller apparatskador. Efter den här pilen följer information om motsvarande försiktighetsåtgärd för att avvärja faran. Denna hänvisning ger dig användningsrekommendationer och användbara tips för drift, montering och reparation av HYDRONIC. 4

5 1 Inledning Viktig information HYDRONIC:s användningsområde Den motoroberoende vattenvärmaren HYDRONIC är under beaktande av sin värmeeffekt avsedd för montering i följande fordon: alla slags motorfordon byggmaskiner båtar, fartyg och jakter (endast dieselvärmare) Dokumentationer till HYDRONIC Innehåll och syfte med denna felsökning och reparationsanvisning Denna anvisning ska användas vid avhjälpande av störningar och genomförande av reparationer på HYDRONIC. De nödvändiga arbetena får endast utföras hos en JE-servicepartner av personal med motsvarande kvalifikation. Observera Värmaren får endast användas för det av tillverkaren angivna användningsområdet under beaktande av den Driftanvisning som medföljer varje värmare. Det är inte tillåtet att montera HYDRONIC B 5 W S / D 5 W S 12 volt i fordon som används för transport av farligt gods enligt GGVS / TRS003 / ADR / ADR99. HYDRONIC D 5 W S 24 volt är godkänd för installation i fordon som används för transport av farligt gods enligt GGVS / TRS003 / ADR / ADR99. HYDRONIC:s användningsändamål Förvärmning, avimning av rutor Uppvärmning och varmhållning av: förar- resp. arbetshytter fraktutrymmen fartygskabiner person- och lagtransportutrymmen fordonsmotorer och aggregat Ytterligare dokumenationer till HYDRONIC Driftanvisning Driftanvisningen ger kunden nödvändig information för en säker drift av HYDRONIC. Teknisk beskrivning / monteringsanvisning Den tekniska beskrivningen / monteringsanvisningen ger JE-servicpartnern all nödvändig teknisk information och beskriver hur HYDRONIC monteras korrekt enligt föreskrifterna. Reservdelslista Reservdelslistan ger JE-servicepartnern nödvändig information vid beställning av reservdelar. På grund av sitt funktionella syfte är HYDRONIC inte godkänd för följande användningsändamål: Långvarig kontinuerlig drift, t.ex. för förvämning och uppvärmning av: bostäder garage arbetsbaracker, fritidshus och jaktstugor husbåtar o.dyl. Första idrifttagningen av HYDRONIC resp. funktionskontroll efter reparation Efter montering resp. reparation av HYDRONIC måste kylmedelskretsen samt hela bränsleförsörjningssystemet avluftas noga. Se härför fordonstillverkarens föreskrifter. Öppna alla värmekretsar före provkörningen (sätt temperaturregulatorn på varm ). Under provkörningen av HYDRONIC måste man kontrollera att samtliga vatten- och bränsleanslutningar är täta och sitter fast ordentligt. Om HYDRONIC skulle koppla på störning under driften, åtgärda då störningen med hjälp av ett diagnosinstrument. 5

6 1 Inledning Lagstadgade föreskrifter För installation i motorfordon som lyder under vägtrafiktillstånds-förordningen (StVZO) har Kraftfahrt-Bundesamt utfärdat ett allmänt certifikat med registreringnumret märkt på värmarens typskylt. HYDRONIC B 5 W S S 288 HYDRONIC D 5 W S S 274 Lagföreskrifterna är bindande i det område där StVZO gäller och bör följas även i länder där det inte finns några speciella föreskrifter. Vid montering av värmaren i fordon inte lyder under StVZO (t.ex. fartyg) ska de föreskrifter och monteringsanvisningar som gäller härför beaktas. Föreskrifter för installation och reparation Året då värmaren tas i drift för första gången måste märkas varaktigt på typskylten. För detta ändamål är 3 årtal tryckta på motsvarande fält på typskylten. Man tar fram det giltiga årtalet genom att avlägsna (lossa) de båda ogiltiga årtalen. Apparaterna ska monteras i enlighet med monteringsanvisningen. Monteringen ska kontrolleras av en behörig sakkunnig eller kontrollör för motorfordonstrafik, en sakkunnig eller anställd enligt avsnitt 7.4 a i bilagan till StVZO a) vid typprovningen av fordonen enligt StVZO 20 eller b) vid den enskilda provningen enligt StVZO 21 eller c) vid inspektionen enligt StVZO 19 besiktigas av en av myndighet godkänd sakkunnig eller fordonskontrollanstalt, en fordonssakkunnig eller personal enligt avsnitt 7.4 a i bilagan till StVZO och i fall c) ska detta intygas med angivande av fordonstillverkare, fordonstyp och fordonsidentifikationsnummer på det besiktningsintyg som ingår i det allmänna certifikatet. Det allmänna certifikatets giltighet är avhängigt av detta. Besiktningsintyget ska medföras i fordonet. Vid montering av värmaren i specialfordon (t.ex. fordon för transport av farligt gods) måste de föreskrifter som gäller för sådana fordon beaktas. Montering i förar- eller passagerarutrymmet på bussar med mer än 8 sittplatser förutom förarplatsen är ej tillåten. Klistermärket med texten Frånkoppla värmaren före tankning måste sättas upp på ett lämpligt ställe i fordonet (nära bränslepåfyllningsstutsen). Avgasledningar måste dras så, att inträngande avgaser i fordonets inre inte är att vänta. Delar som är viktiga för fordonets drift får inte påverkas i sin funktion. Kondens eller inträngande vatten får inte kunna ansamlas i avgasledningen. Avloppsöppningar är tillåtna, dessa måste leda ut vätskan i det fria i täta ledningar i innerutrymmet. Avgasrörets mynning bör placeras uppåt, åt sidan eller vid avgasledning under fordonsgolvet fram till närheten av förarhyttens eller fordonets begränsning bakåt eller åt sidan. Den nödvändiga förbränningsluften måste sugas in utifrån. Förbränningsluftinloppets öppning måste vara utförd så, att det inte går att föra in en kula med 16 mm diameter. Elektriska ledningar, kopplings- och styrdon för värmare måste placeras så i fordonet, att deras felfria funktion inte kan påverkas under normala driftförhållanden. Alla ledningar som leder ut i det fria från värmaren måste vara stänkskyddat dragna vid öppningen. Respektive drifttillstånd (minst till- eller frånkopplad) måste vara lätt att känna igen för användaren. För dragning av bränsleledningar och montering av extra bränslebehållare måste 45, 46 StVZO följas. Utdrag ur 45 och 46 StVZO: Vid bussar får bränslebehållare inte ligga i passagerar- eller förarutrymmet. De måste vara så fästa, att utgångarna inte är direkt utsatta vid en brand. Vid bussar får bränsleledningarna inte ligga i förareller passagerarutrymmet. Föreskrifter för driften Vid tankning måste värmaren vara frånkopplad. Det är ej tillåtet att använda värmaren i slutna utrymmen, som t.ex.: garage underjordiska garage parkeringshus Besiktningsintyget medföljer underlaget för HYDRONIC. Utloppsöppningen måste vara utförd så, att det inte går att föra in en kula med 16 mm diameter i den. 6

7 1 Inledning Säkerhetsanvisningar för installation och reparation av HYDRONIC Varning Risk för skador, brännskador samt brandfara! Innan alla arbeten på HYDRONIC påbörjas, måste fordonsbatterierna lossas. Före reparationsarbeten måste man alltid frånkoppla HYDRONIC och låta alla heta komponenter svalna. Om de lagstadgade, säkerhets- och / eller funktionsrelevanta uppgifterna inte beaktas leder det till HYDRONIC:s allmänna certifikat samt J. Eberspächer GmbH & Co. KG:s garanti och ansvar upphör att gälla. Ytterligare Säkerhetsanvisningar och viktiga anvisningar för montering och reparation av HYDRONIC beskrivs i respektive avsnitt i denna felsökning och reparationsanvisning. Observera Viktiga upplysningar för installation och reparation av HYDRONIC Värmaren får endast monteras samt reparareras av en av tillverkaren auktoriserad JE-servicepartner i enlighet med uppgifterna i denna dokumentation och eventuellt speciella monteringsförslag. Reparationer som utförs av icke-auktoriserad tredje man och / eller med icke-originalreservdelar är farliga och därför förbjudna, de leder till att det värmarens allmänna certifikat (ABG) upphör att gälla och därmed vid motorfordon eventuellt till att fordonets allmänna drifttillstånd (ABE) upphör att gälla. Följande åtgärder är inte tillåtna: Förändringar på uppvärmningsrelevanta komponenter. Användning av främmande delar som Eberspächer ej har godkänt. Montering och drift som avviker från lagstadgade, säkerhets- och / eller funktionsrelevanta uppgifter i monteringsanvisningen och i driftanvisningen. Detta gäller i synnerhet för den elektriska ledningsdragningen (kopplingsscheman), bränsleförsörjningen, förbränningsluft- och avgasledningen. Vid montering eller reparation får endast original tillbehörsdelar och original reservdelar användas. För operation av HYDRONIC får endast de manöverelement som Eberspächer godkänt användas. Användning av andra manöverelement kan leda till funktionsstörningar i värmaren / värmedriften. Säkerhetsanvisningar för driften Observera Det är ej tillåtet att bedriva värmaren på ställen, där antändliga ångor eller damm kan bildas, t.ex. i närheten av bränslelager kollager trälager spannmålslager och liknande. HYDRONIC:s eftergång får inte avbrytas i förtid, t.ex. genom aktivering av batterifrånskiljaren, förutom vid nödfrånkoppling. Nödfrånkoppling (NÖDSTOPP) Om en nödfrånkoppling (NÖDSTOPP) blir nödvändig under driften, ska följande utföras: Frånkoppla HYDRONIC på manöverelementet eller dra ur säkringen eller öppna batterifrånskiljaren eller bryt HYDRONIC från batteriet. Före återmontering av en värmare i ett annat fordon måste man spola värmarens vattenförande delar med klart vatten. Bränsleledningar och avgasrör måste fästas säkert (rekommenderat riktvärde: med ett avstånd om 50 cm) för att undvika skador genom vibration. Vid elektriska ledningar måste man se till att deras isolering inte kan skadas genom nötning, böjning, fastklämning eller värmeutveckling. 7

8 2 Funktion och drift Sektionsritning HYDRONIC B 5 W S 1 elmotor 13 koppsil, inbyggd i doserpumpen 2 styrdon 14 doserpump 3 gränssnitt / 8-polig kontakt 15 avgasrör med avgasljuddämpare 4 fläktrelä 16 glödstift 5 säkringshållare 17 flamsensor 6 miniur 18 förbränningsluftslang 7 förbränningsluftfläkt 8 vattenpump A = avgas 9 temperatursensor B = bränsle 10 brännkammare V = förbränningsluft 11 överhettningssensor WA = vattenutlopp 12 värmeväxlare WE = vatteninlopp 8

9 2 Funktion och drift Funktionsdiagram HYDRONIC B 5 W S HYDRONIC TILL reglersteg STORT reglersteg LITET HYDRONIC FRÅN Eftergång TILL glödstift 8,0 V 7,8 V STORT fläkt LITET STORT doserpump LITET Tid (sek.) fordonsfläkt TILL flamregistrering fordonsfläkt FRÅN Reglerdiagram HYDRONIC B 5 W S C litet från stort till litet stort från till 60 stort stort fordonsfläkt TILL fordonsfläkt FRÅN Tid stort 5,0 KW litet 1,5 KW 9

10 2 Funktion och drift Sektionsritning HYDRONIC D 5 W S 1 elmotor 13 koppsil, inbyggd i doserpumpen 2 styrdon 14 doserpump 3 gränssnitt / 8-polig kontakt 15 avgasrör med avgasljuddämpare 4 fläktrelä 16 glödstift 5 säkringshållare 17 flamsensor 6 miniur 18 förbränningsluftslang 7 förbränningsluftfläkt 8 vattenpump A = avgas 9 temperatursensor B = bränsle 10 brännkammare V = förbränningsluft 11 överhettningssensor WA = vattenutlopp 12 värmeväxlare WE = vatteninlopp 10

11 2 Funktion och drift Funktionsdiagram HYDRONIC D 5 W S HYDRONIC TILL reglersteg STORT reglersteg LITET HYDRONIC FRÅN Eftergång TILL glödstift 8,0 V fläkt STORT LITET doserpump STORT LITET Tid (sek.) fordonsfläkt TILL flamregistrering fordonsfläkt FRÅN Reglerdiagram HYDRONIC D 5 W S C litet från stort till litet stort från till 60 stort stort fordonsfläkt TILL fordonsfläkt FRÅN Tid stort 5,0 KW litet 2,4 KW 11

12 2 Funktion och drift Funktionsbeskrivning Allt efter koppling kan HYDRONIC användas som en ren rastvärmare eller som kombinerad rast- och tilläggsvärmare, för att utjämna en för låg värmeavgivning från fordonsmotorn. Pausvärmedrift Tillkoppling Vid tillkopplingen lyser driftsindikeringen på manöverelementet (miniur, modulur...) upp. Vattenpumpen startar och efter ett visst program med förspolning och förglödning sätter förbränningsluftfläkt, glödstift och bränsledoserpump igång förbränningen. När en stabil låga har bildats, frånkopplas glödstiftet tidsstyrt. Värmedrift Allt efter värmebehov reglerar HYDRONIC på stegen: STORT LITET. Därvid är temperaturtrösklarna fast inprogrammerade i det elektroniska styrdonet. Om värmebehovet är så litet på steget LITET, att kylvattentemperaturen når 85 C, så regleras apparaten till reglerpausen. Därefter följer eftergången på ca 130 sekunder. Driftindikeringen lyser och vattenpumpen går vidare även i reglerpausen. Rastventilation med omkopplare Värme / Ventilation Rastventilation innebär: möjlig styrning av fordonsfläkten direkt via värmarens timer eller ännu praktiskare via en radiofjärrkontroll under kringgående av värmedriften, för att ventilera den på sommaren ofta mycket heta fordonskupén med frisk luft kort före avfärden (separat ledningsdragning). Tvångsfrånkoppling vid GGVS / TRS003 / ADR / ADR99- drift endast HYDRONIC D 5 W S 24 volt Vid fordon för transport av farligt gods (t.ex. tankfordon) måste HYDRONIC frånkopplas innan fordonet körs in i ett riskområde (raffinaderi, bensinstation o.dyl.). Om detta inte beaktas, frånkopplas HYDRONIC automatiskt när: fordonsmotorn stängs av, ett tilläggsaggregat (hjälpmotor för avlastningspump o.dyl.) tillkopplas, en fordonsdörr öppnas (endast i Frankrike). Därefter går fläkten kortvarigt på eftergång under max. 40 sek. Styr- och säkerhetsanordningar Om HYDRONIC inte tänder inom 90 sek. efter att bränslet har börjat transporteras, så upprepas starten så som beskrivits. Om HYDRONIC inte tänder efter ytterligare 90 sek. bränsletransport, så följer en strörningsfrånkoppling. Om det tillåtna antalet misslyckade startförsök har överskridits, följer en blockering av styrdonet*. Om lågan slocknar av sig själv under drift, genomförs till att börja med en omstart. Om HYDRONIC inte tänder inom 90 sek. efter att bränslet har börjat transporteras på nytt, eller om den tänder, men slocknar inom 15 min. igen, så följer en störningsfrånkoppling. Genom kortvarig frånkoppling och återinkoppling kan störningsfrånkopplingen upphävas. Upprepa inte detta mer än 2 gånger! Vid överhettning (vattenbrist, dåligt avluftad kylvattenkrets) slår överhettningssensorn till, bränsletillförseln avbryts, en störningsfrånkoppling följer. Efter att överhettningsorsaken åtgärdats, kan HYDRONIC startas på nytt genom från- och återinkoppling (förutsättning: HYDRONIC har svalnat tillräckligt, kylvattentemperatur < 70 C). Om det tillåtna antalet överhettningsfrånkopplingar har överskridits, följer en blockering av styrdonet*. Om den nedre resp. övre spänningsgränsen nås, följer en störningsfrånkoppling. Om glödstiftet är defekt eller om den elektriska ledningen till doserpumpen är bruten, startar HYDRONIC inte. Fläktmotorns varvtal övervakas kontinuerligt. Om fläktmotorn inte startar, blockeras den, eller om varvtalet sjunker under 40 % av bör-varvtalet, så följer en störningsfrånkoppling efter 60 sek. * Avläsning av fel resp. upphävning av blockeringen: med moduluret med radiofjärrkontrollen TP5. Vid andra manöverelement genom anslutning av: diagnosdon kundtjänstprogram KD 2000 (se sidan 16 till 21). Som korrosionsskydd måste kylmedlet innehålla minst 10 % frostskyddsmedel året runt. Vid elsvetsarbeten på fordonet måste man för att skydda styrdonet lossa pluskabeln ur batteriet och ansluta den till jord. 12

13 3 Tekniska data Tekniska data HYDRONIC Värmare B 5 W S D 5 W S Värmemedium Vatten, kylvätska Reglering av värmeströmmen Stor Liten Stor Liten Värmeström (watt) Bränsleförbrukning (l/h) 0,69 0,20 0,62 0,27 Genomsnittlig elektr. effektförbrukning (watt) i drift under start 110 i eftergång 8 Märkspänning 12 volt 12 volt 24 volt Driftspänning Undre spänningsgräns 10,2 volt 10,2 volt 20,4 volt ett i styrdonet inbyggt underspänningsskydd frånkopplar apparaterna vid ca 10 / 20 volt (efter 20 sek.) Övre spänningsgräns 16 volt 16 volt 32 volt ett i styrdonet inbyggt överspänningsskydd frånkopplar apparaterna vid ca 16 / 32 volt (efter 20 sek.) Tillåtet drifttryck Värmarens minimala vattengenommatning t.o.m. 2,5 bar övertryck 250 l/h Bränsle Bensin Diesel Bränslekvalitet och bränsle vid låga temperaturer i handeln förekommande i handeln förekommande (se driftanvisning) (DIN och (DIN EN 590) DIN EN 228) PME (DIN V 51606) gäller endast D 5 W S, 24 volt Tillåten omgivningstemperatur Drift HYDRONIC 40 C till +80 C 40 C till +80 C Drift doserpump 40 C till +20 C 40 C till +80 C Lagring HYDRONIC / doserpump 40 C till +105 C Radioavstörningsgrad Vikt utan vatten och tillsatskomponenter med vattenpump och doserpump 2 för långvåg 5 för ultrakortvåg / kortvåg / mellanvåg ca 2,3 kg ca 2,9 kg Alla tekniska data ± 10 % Observera De angivna tekniska data måste följas, eftersom det annars kan uppstå funktionsstörningar på HYDRONIC. 13

14 3 Tekniska data Tekniska data vattenpump Märkspänning 12 volt 24 volt Driftspänning 9 volt till 15 volt 18 volt till 32 volt Elektrisk effektförbrukning 16 watt 12 watt Transportmängd Transporttryck 820 l/h 0,1 bar Drifttemperatur 40 C till +135 C Vikt 0,28 kg Alla tekniska data ± 10 % Observera De angivna tekniska data måste följas, eftersom det annars kan uppstå funktionsstörningar på HYDRONIC. Pumpkarakteristika Vattenpump 12 volt Bestnr Pumpkarakteristika Vattenpump 24 volt Bestnr

15 4 Felsökning Kontrolleras först vid störningar Felaktig ledningsdragning (kortslutningar, avbrott). Visuell kontroll med avseende på korroderade kontakter defekta säkringar skadade elektriska ledningar, förbindelser och anslutningar skadad avgas- och förbränningsluftledning. Kontrollera batterispänningen Batterispänning < 10 volt, underspänningsskyddet har utlösts på HYDRONIC 12 volt. Batterispänning < 20 volt, underspänningsskyddet har utlösts på HYDRONIC 24 volt. Kontrollera bränsleförsörjningen. Vid övergång till vinterdrift: Finns det kvar sommardiesel i ledningen? Kontrollera spänningsförsörjningen U Batt (kl. 30) Dra ur 8-poliga kontakten S1 / B1 och mät spänningen som ligger på i kontakt B1 mellan kammare 1 (kabel 2,5 2 röd) och kammare 2 (kabel 2,5 2 brun). Om spänningen avviker gentemot batterispänningen, kontrollera då säkringarna, försörjningsledningarna, jordförbindelsen och plusstödpunkten på batteriet med avseende på spänningsfall (korrosion / avbrott). Kontrollera inkopplingssignalen (S+) Dra ur den 8-poliga kontakten S1 / B1 och tryck därefter tangenten C på manöverelementet. Mät spänningen som ligger på i kontakt B1 mellan kammare 7 (kabel 0,5 2 gul) och kammare 2 (kabel 2,5 2 brun). Om det inte ligger på någon spänning, kontrollera då försörjningsledningen (kabel 0,5 2 gul), säkringen 5 A (pos på kopplingsschemat) och manöverelementet. Kontrollera manöverlementet (modulur / miniur) Dra ut kontakten ur manöverelementet, upprätta en överkoppling mellan kabel 0,5 2 röd och kabel 0,5 2 gul. Om spänning ligger på i kontakten B1 mellan kammare 7 (kabel 0,5 2 gul) och kammare 2 (kabel 2,5 2 brun), byt då ut manöverelementet. Blockering av styrdonet Styrdonet blockeras vid följande störningar: Överhettning Om HYDRONIC överhettas 10x i följd störningskod 015 visas --> styrdonet är blockerat. För många startförsök Om HYDRONIC utför 10 misslyckade startförsök i rad störningskod 050 visas --> styrdonet är blockerat. Upphäva blockeringen av styrdonet Hur blockeringen av styrdonet upphävs, beror på respektive provningsinstrument och beskrivs på sidorna 16 till 21. Provningsinstrument För kontroll av felminnet i styrdonet och ev. för radering av styrdonets blockering kan följande provningsinstrument användas: Provningsinstrument Bestnr Diagnosdon (tillgängligt t.o.m ) dessutom behövs: adapterkabel Diagnosdon (tillgängligt fr.o.m ) dessutom behövs: adapterkabel Kundtjänstprogram KD dessutom behövs: adapterkabel Om diagnosledningen är ansluten, kan även följande manöverelement användas: Modulur Radiofjärrkontroll TP

16 4 Felsökning Provningsinstrument HYDRONIC:s elektroniska styrdon kan spara upp till 5 fel. Felen kan avläsas ur styrdonet och visas med en av följande enheter. Dessutom är det möjligt att upphäva blockeringen av styrdonet. Diagnosdon När diagnosdonet har anslutits, visas funktionen resp. störningen numeriskt på displayen. Anslutning och handhavande av diagnosdonet, se sidan 17 och 18. För anslutningen av diagnosdonet krävs en adapterkabel. Störningskodstabell, se sidan 22 till 26. Modulur inbyggt i fordonet Med ett inbyggt modulur kan funktionen resp. störningen visas numeriskt på displayen. Handhavande av moduluret, se sidan 19. Tabell med störningskoder, se sidan 22 till 26. Bestnr Diagnosdon Adapterkabel Bestnr Modulur Kundtjänstprogram KD 2000 När kundtjänstprogrammet KD 2000 har installerats och ISO-adaptern anslutits, visas funktionen resp. störningen numeriskt på bildskärmen. Anslutning och handhavande av ISO-adaptern, se sidan 20. För anslutningen av ISO-adaptern krävs en adapterkabel. Tabell med störningskoder, se sidan 22 till 26. Radiofjärrkontroll TP5 Med radiofjärrkontrollen TP5 kan funktionen resp. störningen visas numeriskt på displayen. Handhavande av radiofjärrkontrollen, se sidan 21. Tabell med störningskoder, se sidan 22 till 26. Bestnr Diagnosdon Adapterkabel Bestnr Radiofjärrkontroll TP

17 4 Felsökning Feldiagnos med diagnosdonet Diagnosdon Bestnr För anslutningen av diagnosdonet krävs en adapterkabel. Adapterkabel Bestnr Tangent l radera felminnet Tangent l radera felminnet Tangent d till- / frånkoppla värmaren, begär diagnos Tangent e bakåt, fel F5 F1, AF Tangent f framåt, fel AF, F1 F5 Display HYDRONIC:s elektroniska styrdon kan spara upp till 5 fel, som kan avläsas och visas med diagnosdonet. Det aktuella felet visas som AF och ett 2-siffrigt tal och läggs alltid in på minnesplats F1. Tidigare fel överförs till minnesplats F2 F5, ev. innehåll i F5 skrivs över. Anslutning av diagnosdonet Lossa den 8-poliga insticksanslutningen från HYDRONIC:s kabelstam och anslut adapterkabeln. Anslut därefter diagnosdonet till adapterkabeln. Indikering på displayen: Feldiagnos ej möjlig Möjliga orsaker: Adapterkabeln är inte korrekt ansluten. Styrdonet är defekt eller ej avsett för diagnos (inget universal-styrdon). Visning av felminnena F1 F5 resp. F5 F1 Genom att trycka på tangenterna e eller f en eller upprepade gånger visas de enskilda felminnena uppåt eller nedåt. Indikering på displayen: t.ex. felminne 2 / störningskod 10 Kontrollera felminnet Tillkoppla HYDRONIC med tangenten D på diagnosdonet. Indikering på displayen: Endast de felminnen som innehåller ett fel visas. Radera felminne Åtgärda orsaken till felet. Tryck båda tangenterna l samtidigt tills följande visas på displayen: Efter 8 sek. visas följande på displayen: ingen störning När felminnena raderats, visas det sista aktuella felet. Det aktuella felet återställs inte på 00 förrän HYDRONIC startas om såvida inget nytt aktuellt fel föreligger. Indikering på displayen: aktuellt fel (t.ex. störningskod 64) Störningskod, felbeskrivning, orsak / åtgärder beskrivs på sidan 22 till 26. HYDRONIC utan störning 17

18 4 Felsökning Blockering av styrdonet Överhettning: Om HYDRONIC överhettas 10 gånger i rad fel 012 så visas AF 015 på displayen, dvs. styrdonet är blockerat. För många startförsök: Om HYDRONIC utför 10 misslyckade startförsök i rad fel 052 visas AF 050 på displayen, dvs. styrdonet är blockerat. Inte bara en defekt komponent, utan även en defekt strömbana medför en indikering. Upphävning av styrdonets blockering Radera felminnet på beskrivet sätt och frånkoppla HYDRONIC med tangenten D. Blockeringen av styrdonet är nu upphävd och diagnosen avslutad. Indikering på displayen: HYDRONIC adapterkabel miniur diagnosdon 18

19 4 Felsökning Feldiagnos med moduluret Modulur Bestnr Tangent a klockslag Tangent p klockslag Tangent c värme Tangent e bakåt Tangent f framåt Display med felindikering Det elektroniska styrdonet kan spara upp till 5 fel, som kan avläsas och visas med moduluret. Det aktuella felet visas som AF och läggs alltid in på minnesplats F1. Tidigare fel överförs till minnesplats F2 F5, ev. innehåll i F5 skrivs över. Kontrollera felminne F1 F5 Villkor: HYDRONIC är frånkopplad. Tryck på tangenten c --> HYDRONIC tillkopplas. Tryck på tangenten a och håll den intryckt, tryck sedan inom 2 sekunder på tangenten p. Indikering på displayen: AF = aktuellt fel 3-siffrigt tal = störningskod c blinkar. Tryck på tangenten f en eller upprepade gånger, felminne F1 F5 visas. Upphäva styrdonets blockering och samtidigt radera felminnet Villkor: Det finns en elektrisk förbindelse från klämma 15 (tändning) till moduluret, 12-polig kontakt, kammare 10. Tryck på tangenten c. Indikering på displayen: det aktuella felet F15 eller F50. Tryck på tangenten a, håll den intryckt och tryck inom 2 sekunder på tangenten p. Moduluret befinner sig nu i programmet Kontrollera felminnet. Frånkoppla tändningen (kl. 15). Tryck på tangenterna a och p samtidigt, slå dessutom på tändningen (kl. 15) och vänta tills följande visas på displayen. Indikering på displayen efter tändning TILL. Störningskod, felbeskrivning, orsak / åtgärder beskrivs på sidan 22 till 26. Indikeringen blinkar, värmesymbolen blinkar inte Från- och tillkoppla HYDRONIC --> styrdonets blockering har upphävts, HYDRONIC startar igen. Indikering på displayen efter från- och tillkopplingen, och upprepad kontroll av felminnet: Indikeringen blinkar, värmesymbolen blinkar inte 19

20 4 Felsökning Feldiagnos med kundtjänstprogrammet KD 2000 Kundtjänstprogram KD 2000 Bestnr För anslutningen av ISO-adaptern krävs en adapterkabel. Bestnr Det elektroniska styrdonet kan spara upp till 5 fel. Felen kan avläsas och visas med ISO-adaptern och KD 2000-mjukvaran. Anslutning av ISO-adaptern Lossa HYDRONIC:s kabelstam. Anslut adapterkabeln såsom visas på skissen till kabelstammen. Anslut adapterkabeln till ISO-adaptern. Anslut SUB-D-förbindelsekabeln till PC:n och ISO-adaptern. Installera KD 2000-mjukvaran på PC:n Lägg i CD-skivan i CD-enheten. Starta filen setup.exe med ett dubbelklick, och följ SET- UP-programmets anvisningar. Kontrollera / radera felminne F1 F5 resp. upphäva blockeringen av styrdonet Starta KD 2000-mjukvaran på PC:n: På skrivbordet --> dubbelklick på ikonen KD Välj typ av värmare. Klicka på knappen GO. Radera felminnet resp. upphäva styrdonets blockering: Klicka på knappen Radera felminne --> de sparade felen F1 F5 är raderade och styrdonets blockering har upphävts. Det är mycket viktigt att ordningsföljden beaktas vid installationen. Avsluta diagnosen Aktivera knappen STOP --> Kontrollen av felminnet är avslutad. HYDRONIC adapterkabel miniur SUB-D-förbindelsekabel ISO-adapter 20

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Instruktionsbok S 1000RR

Instruktionsbok S 1000RR BMW Motorrad När du älskar att köra Instruktionsbok S 1000RR Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Chassinummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Skall medföras i fordonet!

Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Skall medföras i fordonet! Combi 4 / Combi 6 Bruksanvisning Skall medföras i fordonet! Combi 4 / Combi 6 3 1 2 5 6 13 10 9 12 14 7 11 7 1 Manöverdel 2 Tidur ZUCB (tillbehör) 3 Rumstemperatursensor 4 Kallvattenanslutning 5 Varmvattenanslutning

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

AirConServiceCenter ASC5000

AirConServiceCenter ASC5000 AirConServiceCenter ASC5000 Klimatservicestation Bruksanvisning ASC5000 Innehåll 1 Om bruksanvisningen.................................5 1.1 Servicelinje...............................................

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll geotherm VW 5/4 S 0 V, VW /4 SI 0 V SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Allmän information. VARNING! HOTANDE FARA Den här symbolen kännetecknar information, som kan leda till allvarliga personskador om de inte beaktas.

Allmän information. VARNING! HOTANDE FARA Den här symbolen kännetecknar information, som kan leda till allvarliga personskador om de inte beaktas. WN 98 9/ HAD MS V/V Software Release R. Innehållsförteckning Allmän information Säkerhetsinformation Symbolförklaring Arbetssäkerhet Faror som kan uppstå från produkten Säkerhetsrelevanta bestämmelser

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN OBSERVERA ANVISNINGAR! Det sker hela tiden en konstant vidareutveckling av våra husbilar/ husvagnar. Vi ber om förståelse för att det föreligger förbehåll för ändringar i utrustningen,

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

Winterhalter GS 502 GS 515. Bruksanvisning

Winterhalter GS 502 GS 515. Bruksanvisning Winterhalter GS 502 GS 515 Bruksanvisning Bruksanvisning för Winterhalter Gastronom diskmaskin GS 502 och GS 515 Innehållsförteckning 1 Avsedd användning-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

ŠkodaSuperb INSTRUKTIONSBOK SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb INSTRUKTIONSBOK SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb INSTRUKTIONSBOK SIMPLY CLEVER Inledning Du har valt en Škoda - hjärtligt tack för ditt förtroende. Med din nya Škoda erhåller du en bil med modernaste teknik och talrik utrustning, vilken

Läs mer

Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB

Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1 Viktig information... 6 1.1 Avtal... 6 1.2 Copyright... 6 1.3

Läs mer