B 5 W S och D 5 W S. Eberspächer. Felsökning och reparationsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B 5 W S och D 5 W S. Eberspächer. Felsökning och reparationsanvisning"

Transkript

1 B 5 W S och D 5 W S Felsökning och reparationsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D Esslingen Telefon (zentral) (0711) Telefax (0711) Felsökningen och reparationsanvisningen gäller för följande motoroberoende vattenvärmare: Värmare för bensin Värmare för diesel Beställningsnr HYDRONIC B 5 W S 12 volt HYDRONIC B 5 W S 12 volt Komplettpaket Beställningsnr HYDRONIC D 5 W S 12 volt HYDRONIC D 5 W S 12 volt Komplettpaket HYDRONIC D 5 W S 24 volt Ändringar förbehålles Printed in Germany J. Eberspächer GmbH & Co. KG

2 1 Inledning Innehållsförteckning Denna innehållsförteckning ger dig utförlig information om innehållet i felsökningen och reparationsanvisningen. Om du letar efter ett begrepp, en fackterm eller om du vill ha en förkortning förklarad, använd då förteckningen i slutet av anvisningen fr.o.m. sidan 51. Kapitel Kapitelbeteckning Kapitlets innehåll Sida 1 Inledning Speciella skrivsätt, framställningar och piktogram... 4 Ansvar / garanti... 4 Olycksförebyggande åtgärder... 4 Viktig information HYDRONIC:s användningsområde... 5 HYDRONIC:s användningsändamål... 5 Första idrifttagningen av HYDRONIC resp. funktionskontroll efter reparation... 5 Dokumentationer till HYDRONIC Innehåll och syfte med denna felsökning och reparationsanvisning... 5 Ytterligare dokumenationer till HYDRONIC... 5 Lagstadgade föreskrifter... 6 Föreskrifter för installation och reparation... 6 Föreskrifter för driften... 6 Säkerhetsanvisningar för installation och reparation av HYDRONIC... 7 Säkerhetsanvisningar för driften... 7 Frånkoppling i nödfall (NÖDSTOPP) Funktion och drift Sektionsritning HYDRONIC B 5 W S... 8 Funktionsdiagram HYDRONIC B 5 W S... 9 Reglerdiagram HYDRONIC B 5 W S... 9 Sektionsritning HYDRONIC D 5 W S Funktionsdiagram HYDRONIC D 5 W S Reglerdiagram HYDRONIC D 5 W S Funktionsbeskrivnng Styr- och säkerhetsanordningar Tekniska data HYDRONIC Vattenpump Felsökning Kontrolleras först vid störningar Blockering av styrdonet Upphäva blockering av styrdonet Provningsinstrument Provningsinstrument Diagnosdon Modulur inbyggd i fordonet Kundtjänstprogram KD Radiofjärrkontroll TP Feldiagnos med diagnosdonet... 17, 18 Feldiagnos med moduluret Feldiagnos med kundtjänstprogrammet KD Feldiagnos med radiofjärrkontrollen TP Störningskodstabell

3 1 Inledning Kapitel Kapitelbeteckning Kapitlets innehåll Sida 5 Reparationsanvisning Reparationsanvisning Beakta följande säkerhetsanvisningar före arbeten på HYDRONIC Upplysning för AMP-uppreglingsverktyg Montera HYDRONIC i fordonet igen Monteringsritning... 28, 29 Reparationssteg 1 Demontera fläktlocket Reparationssteg 2 Demontera höljets lock samt stutsen Reparationssteg 3 Demontera styrdonet Kontrollera styrdonet Reparationssteg 4 Demontera glödstiftet Reparationssteg 5 Demontera flamsensorn Kontrollera flamsensorn Reparationssteg 6a Demontera förbränningsluftfläkten Reparationssteg 6b Mäta varvtalet i förbränningsluftfläktens motorn Reparationssteg 7a Demontera stiftsilen Reparationssteg 7b Demontera stutsen Reparationssteg 8 Demontera brännkammaren Reparationssteg 9 Demontera överhettnings- och temperatursensorn Kontrollera överhettnings- och temperatursensorn Reparationssteg 10 Demontera värmeväxlaren Reparationssteg 11 Montera värmeväxlaren Mätning av bränslemängden Kopplingsschema Kopplingsschema HYDRONIC B 5 W S / D 5 W S 12 volt... 38, 39 Kopplingsschema Manöverelement 12 volt, del , 41 Kopplingsschema Manöverelement 12 volt, del , 43 Kopplingsschema HYDRONIC D 5 W S 24 volt... 44, 45 Manöverelement 24 volt Kopplingsschema HYDRONIC D 5 W S 24 volt, GGVS / TRS003 / ADR / ADR , 47 Manöverelement 24 volt, GGVS / TRS003 / ADR / ADR Service Certifieringar Avfallshantering Utlandsfilialer... 49, 50 Förkortningsregister Slagordsregister

4 1 Inledning Speciella skrivsätt, framställningar och piktogram I denna anvisning framhävs olika sakförhållanden genom speciella skrivsätt och piktogram. Betydelse och motsvarande agerande framgår av följande exempel. Speciella skrivsätt och framställningar Den här punkten ( ) kännetecknar en uppräkning som inleds av en överskrift. Om ett indraget streck ( ) följer efter en punkt, så är denna uppräkning underordnad den svarta punkten. Piktogram Ansvar / garanti Förutsättning för att ansvarsanspråk ska kunna göras gällande är att myndigheternas föreskrifter samt säkerhetsanvisningarna följs. Om myndigheternas föreskrifter samt säkerhetsanvisningarna inte följs, medför detta att ansvaret från apparattillverkarens sida upphör att gälla. Olycksförebyggande åtgärder Principiellt ska de allmänna olyckförebyggande föreskifterna och motsvarande verkstads- och driftskyddsanvisningar beaktas. Föreskrift Denna hänvisning hänvisar till en lagstadgad föreskrift. Om denna hänvisning inte beaktas, leder det till att HYDRONIC:s allmänna certifikat (ABG) samt J. Eberspächer GmbH & Co. KG:s garanti och ansvar upphör att gälla. Varning Denna hänvisning uppmärksammar dig på en hotande fara för liv och hälsa. Om denna hänvisning inte beaktas, kan det leda till allvarliga personskador. Efter den här pilen följer information om motsvarande försiktighetsåtgärd för att avvärja faran. Observera Denna hänvisning uppmärksammar dig på en farlig situation för en person och / eller produkten. Om denna hänvisning inte beaktas, kan det leda till personskador och / eller apparatskador. Efter den här pilen följer information om motsvarande försiktighetsåtgärd för att avvärja faran. Denna hänvisning ger dig användningsrekommendationer och användbara tips för drift, montering och reparation av HYDRONIC. 4

5 1 Inledning Viktig information HYDRONIC:s användningsområde Den motoroberoende vattenvärmaren HYDRONIC är under beaktande av sin värmeeffekt avsedd för montering i följande fordon: alla slags motorfordon byggmaskiner båtar, fartyg och jakter (endast dieselvärmare) Dokumentationer till HYDRONIC Innehåll och syfte med denna felsökning och reparationsanvisning Denna anvisning ska användas vid avhjälpande av störningar och genomförande av reparationer på HYDRONIC. De nödvändiga arbetena får endast utföras hos en JE-servicepartner av personal med motsvarande kvalifikation. Observera Värmaren får endast användas för det av tillverkaren angivna användningsområdet under beaktande av den Driftanvisning som medföljer varje värmare. Det är inte tillåtet att montera HYDRONIC B 5 W S / D 5 W S 12 volt i fordon som används för transport av farligt gods enligt GGVS / TRS003 / ADR / ADR99. HYDRONIC D 5 W S 24 volt är godkänd för installation i fordon som används för transport av farligt gods enligt GGVS / TRS003 / ADR / ADR99. HYDRONIC:s användningsändamål Förvärmning, avimning av rutor Uppvärmning och varmhållning av: förar- resp. arbetshytter fraktutrymmen fartygskabiner person- och lagtransportutrymmen fordonsmotorer och aggregat Ytterligare dokumenationer till HYDRONIC Driftanvisning Driftanvisningen ger kunden nödvändig information för en säker drift av HYDRONIC. Teknisk beskrivning / monteringsanvisning Den tekniska beskrivningen / monteringsanvisningen ger JE-servicpartnern all nödvändig teknisk information och beskriver hur HYDRONIC monteras korrekt enligt föreskrifterna. Reservdelslista Reservdelslistan ger JE-servicepartnern nödvändig information vid beställning av reservdelar. På grund av sitt funktionella syfte är HYDRONIC inte godkänd för följande användningsändamål: Långvarig kontinuerlig drift, t.ex. för förvämning och uppvärmning av: bostäder garage arbetsbaracker, fritidshus och jaktstugor husbåtar o.dyl. Första idrifttagningen av HYDRONIC resp. funktionskontroll efter reparation Efter montering resp. reparation av HYDRONIC måste kylmedelskretsen samt hela bränsleförsörjningssystemet avluftas noga. Se härför fordonstillverkarens föreskrifter. Öppna alla värmekretsar före provkörningen (sätt temperaturregulatorn på varm ). Under provkörningen av HYDRONIC måste man kontrollera att samtliga vatten- och bränsleanslutningar är täta och sitter fast ordentligt. Om HYDRONIC skulle koppla på störning under driften, åtgärda då störningen med hjälp av ett diagnosinstrument. 5

6 1 Inledning Lagstadgade föreskrifter För installation i motorfordon som lyder under vägtrafiktillstånds-förordningen (StVZO) har Kraftfahrt-Bundesamt utfärdat ett allmänt certifikat med registreringnumret märkt på värmarens typskylt. HYDRONIC B 5 W S S 288 HYDRONIC D 5 W S S 274 Lagföreskrifterna är bindande i det område där StVZO gäller och bör följas även i länder där det inte finns några speciella föreskrifter. Vid montering av värmaren i fordon inte lyder under StVZO (t.ex. fartyg) ska de föreskrifter och monteringsanvisningar som gäller härför beaktas. Föreskrifter för installation och reparation Året då värmaren tas i drift för första gången måste märkas varaktigt på typskylten. För detta ändamål är 3 årtal tryckta på motsvarande fält på typskylten. Man tar fram det giltiga årtalet genom att avlägsna (lossa) de båda ogiltiga årtalen. Apparaterna ska monteras i enlighet med monteringsanvisningen. Monteringen ska kontrolleras av en behörig sakkunnig eller kontrollör för motorfordonstrafik, en sakkunnig eller anställd enligt avsnitt 7.4 a i bilagan till StVZO a) vid typprovningen av fordonen enligt StVZO 20 eller b) vid den enskilda provningen enligt StVZO 21 eller c) vid inspektionen enligt StVZO 19 besiktigas av en av myndighet godkänd sakkunnig eller fordonskontrollanstalt, en fordonssakkunnig eller personal enligt avsnitt 7.4 a i bilagan till StVZO och i fall c) ska detta intygas med angivande av fordonstillverkare, fordonstyp och fordonsidentifikationsnummer på det besiktningsintyg som ingår i det allmänna certifikatet. Det allmänna certifikatets giltighet är avhängigt av detta. Besiktningsintyget ska medföras i fordonet. Vid montering av värmaren i specialfordon (t.ex. fordon för transport av farligt gods) måste de föreskrifter som gäller för sådana fordon beaktas. Montering i förar- eller passagerarutrymmet på bussar med mer än 8 sittplatser förutom förarplatsen är ej tillåten. Klistermärket med texten Frånkoppla värmaren före tankning måste sättas upp på ett lämpligt ställe i fordonet (nära bränslepåfyllningsstutsen). Avgasledningar måste dras så, att inträngande avgaser i fordonets inre inte är att vänta. Delar som är viktiga för fordonets drift får inte påverkas i sin funktion. Kondens eller inträngande vatten får inte kunna ansamlas i avgasledningen. Avloppsöppningar är tillåtna, dessa måste leda ut vätskan i det fria i täta ledningar i innerutrymmet. Avgasrörets mynning bör placeras uppåt, åt sidan eller vid avgasledning under fordonsgolvet fram till närheten av förarhyttens eller fordonets begränsning bakåt eller åt sidan. Den nödvändiga förbränningsluften måste sugas in utifrån. Förbränningsluftinloppets öppning måste vara utförd så, att det inte går att föra in en kula med 16 mm diameter. Elektriska ledningar, kopplings- och styrdon för värmare måste placeras så i fordonet, att deras felfria funktion inte kan påverkas under normala driftförhållanden. Alla ledningar som leder ut i det fria från värmaren måste vara stänkskyddat dragna vid öppningen. Respektive drifttillstånd (minst till- eller frånkopplad) måste vara lätt att känna igen för användaren. För dragning av bränsleledningar och montering av extra bränslebehållare måste 45, 46 StVZO följas. Utdrag ur 45 och 46 StVZO: Vid bussar får bränslebehållare inte ligga i passagerar- eller förarutrymmet. De måste vara så fästa, att utgångarna inte är direkt utsatta vid en brand. Vid bussar får bränsleledningarna inte ligga i förareller passagerarutrymmet. Föreskrifter för driften Vid tankning måste värmaren vara frånkopplad. Det är ej tillåtet att använda värmaren i slutna utrymmen, som t.ex.: garage underjordiska garage parkeringshus Besiktningsintyget medföljer underlaget för HYDRONIC. Utloppsöppningen måste vara utförd så, att det inte går att föra in en kula med 16 mm diameter i den. 6

7 1 Inledning Säkerhetsanvisningar för installation och reparation av HYDRONIC Varning Risk för skador, brännskador samt brandfara! Innan alla arbeten på HYDRONIC påbörjas, måste fordonsbatterierna lossas. Före reparationsarbeten måste man alltid frånkoppla HYDRONIC och låta alla heta komponenter svalna. Om de lagstadgade, säkerhets- och / eller funktionsrelevanta uppgifterna inte beaktas leder det till HYDRONIC:s allmänna certifikat samt J. Eberspächer GmbH & Co. KG:s garanti och ansvar upphör att gälla. Ytterligare Säkerhetsanvisningar och viktiga anvisningar för montering och reparation av HYDRONIC beskrivs i respektive avsnitt i denna felsökning och reparationsanvisning. Observera Viktiga upplysningar för installation och reparation av HYDRONIC Värmaren får endast monteras samt reparareras av en av tillverkaren auktoriserad JE-servicepartner i enlighet med uppgifterna i denna dokumentation och eventuellt speciella monteringsförslag. Reparationer som utförs av icke-auktoriserad tredje man och / eller med icke-originalreservdelar är farliga och därför förbjudna, de leder till att det värmarens allmänna certifikat (ABG) upphör att gälla och därmed vid motorfordon eventuellt till att fordonets allmänna drifttillstånd (ABE) upphör att gälla. Följande åtgärder är inte tillåtna: Förändringar på uppvärmningsrelevanta komponenter. Användning av främmande delar som Eberspächer ej har godkänt. Montering och drift som avviker från lagstadgade, säkerhets- och / eller funktionsrelevanta uppgifter i monteringsanvisningen och i driftanvisningen. Detta gäller i synnerhet för den elektriska ledningsdragningen (kopplingsscheman), bränsleförsörjningen, förbränningsluft- och avgasledningen. Vid montering eller reparation får endast original tillbehörsdelar och original reservdelar användas. För operation av HYDRONIC får endast de manöverelement som Eberspächer godkänt användas. Användning av andra manöverelement kan leda till funktionsstörningar i värmaren / värmedriften. Säkerhetsanvisningar för driften Observera Det är ej tillåtet att bedriva värmaren på ställen, där antändliga ångor eller damm kan bildas, t.ex. i närheten av bränslelager kollager trälager spannmålslager och liknande. HYDRONIC:s eftergång får inte avbrytas i förtid, t.ex. genom aktivering av batterifrånskiljaren, förutom vid nödfrånkoppling. Nödfrånkoppling (NÖDSTOPP) Om en nödfrånkoppling (NÖDSTOPP) blir nödvändig under driften, ska följande utföras: Frånkoppla HYDRONIC på manöverelementet eller dra ur säkringen eller öppna batterifrånskiljaren eller bryt HYDRONIC från batteriet. Före återmontering av en värmare i ett annat fordon måste man spola värmarens vattenförande delar med klart vatten. Bränsleledningar och avgasrör måste fästas säkert (rekommenderat riktvärde: med ett avstånd om 50 cm) för att undvika skador genom vibration. Vid elektriska ledningar måste man se till att deras isolering inte kan skadas genom nötning, böjning, fastklämning eller värmeutveckling. 7

8 2 Funktion och drift Sektionsritning HYDRONIC B 5 W S 1 elmotor 13 koppsil, inbyggd i doserpumpen 2 styrdon 14 doserpump 3 gränssnitt / 8-polig kontakt 15 avgasrör med avgasljuddämpare 4 fläktrelä 16 glödstift 5 säkringshållare 17 flamsensor 6 miniur 18 förbränningsluftslang 7 förbränningsluftfläkt 8 vattenpump A = avgas 9 temperatursensor B = bränsle 10 brännkammare V = förbränningsluft 11 överhettningssensor WA = vattenutlopp 12 värmeväxlare WE = vatteninlopp 8

9 2 Funktion och drift Funktionsdiagram HYDRONIC B 5 W S HYDRONIC TILL reglersteg STORT reglersteg LITET HYDRONIC FRÅN Eftergång TILL glödstift 8,0 V 7,8 V STORT fläkt LITET STORT doserpump LITET Tid (sek.) fordonsfläkt TILL flamregistrering fordonsfläkt FRÅN Reglerdiagram HYDRONIC B 5 W S C litet från stort till litet stort från till 60 stort stort fordonsfläkt TILL fordonsfläkt FRÅN Tid stort 5,0 KW litet 1,5 KW 9

10 2 Funktion och drift Sektionsritning HYDRONIC D 5 W S 1 elmotor 13 koppsil, inbyggd i doserpumpen 2 styrdon 14 doserpump 3 gränssnitt / 8-polig kontakt 15 avgasrör med avgasljuddämpare 4 fläktrelä 16 glödstift 5 säkringshållare 17 flamsensor 6 miniur 18 förbränningsluftslang 7 förbränningsluftfläkt 8 vattenpump A = avgas 9 temperatursensor B = bränsle 10 brännkammare V = förbränningsluft 11 överhettningssensor WA = vattenutlopp 12 värmeväxlare WE = vatteninlopp 10

11 2 Funktion och drift Funktionsdiagram HYDRONIC D 5 W S HYDRONIC TILL reglersteg STORT reglersteg LITET HYDRONIC FRÅN Eftergång TILL glödstift 8,0 V fläkt STORT LITET doserpump STORT LITET Tid (sek.) fordonsfläkt TILL flamregistrering fordonsfläkt FRÅN Reglerdiagram HYDRONIC D 5 W S C litet från stort till litet stort från till 60 stort stort fordonsfläkt TILL fordonsfläkt FRÅN Tid stort 5,0 KW litet 2,4 KW 11

12 2 Funktion och drift Funktionsbeskrivning Allt efter koppling kan HYDRONIC användas som en ren rastvärmare eller som kombinerad rast- och tilläggsvärmare, för att utjämna en för låg värmeavgivning från fordonsmotorn. Pausvärmedrift Tillkoppling Vid tillkopplingen lyser driftsindikeringen på manöverelementet (miniur, modulur...) upp. Vattenpumpen startar och efter ett visst program med förspolning och förglödning sätter förbränningsluftfläkt, glödstift och bränsledoserpump igång förbränningen. När en stabil låga har bildats, frånkopplas glödstiftet tidsstyrt. Värmedrift Allt efter värmebehov reglerar HYDRONIC på stegen: STORT LITET. Därvid är temperaturtrösklarna fast inprogrammerade i det elektroniska styrdonet. Om värmebehovet är så litet på steget LITET, att kylvattentemperaturen når 85 C, så regleras apparaten till reglerpausen. Därefter följer eftergången på ca 130 sekunder. Driftindikeringen lyser och vattenpumpen går vidare även i reglerpausen. Rastventilation med omkopplare Värme / Ventilation Rastventilation innebär: möjlig styrning av fordonsfläkten direkt via värmarens timer eller ännu praktiskare via en radiofjärrkontroll under kringgående av värmedriften, för att ventilera den på sommaren ofta mycket heta fordonskupén med frisk luft kort före avfärden (separat ledningsdragning). Tvångsfrånkoppling vid GGVS / TRS003 / ADR / ADR99- drift endast HYDRONIC D 5 W S 24 volt Vid fordon för transport av farligt gods (t.ex. tankfordon) måste HYDRONIC frånkopplas innan fordonet körs in i ett riskområde (raffinaderi, bensinstation o.dyl.). Om detta inte beaktas, frånkopplas HYDRONIC automatiskt när: fordonsmotorn stängs av, ett tilläggsaggregat (hjälpmotor för avlastningspump o.dyl.) tillkopplas, en fordonsdörr öppnas (endast i Frankrike). Därefter går fläkten kortvarigt på eftergång under max. 40 sek. Styr- och säkerhetsanordningar Om HYDRONIC inte tänder inom 90 sek. efter att bränslet har börjat transporteras, så upprepas starten så som beskrivits. Om HYDRONIC inte tänder efter ytterligare 90 sek. bränsletransport, så följer en strörningsfrånkoppling. Om det tillåtna antalet misslyckade startförsök har överskridits, följer en blockering av styrdonet*. Om lågan slocknar av sig själv under drift, genomförs till att börja med en omstart. Om HYDRONIC inte tänder inom 90 sek. efter att bränslet har börjat transporteras på nytt, eller om den tänder, men slocknar inom 15 min. igen, så följer en störningsfrånkoppling. Genom kortvarig frånkoppling och återinkoppling kan störningsfrånkopplingen upphävas. Upprepa inte detta mer än 2 gånger! Vid överhettning (vattenbrist, dåligt avluftad kylvattenkrets) slår överhettningssensorn till, bränsletillförseln avbryts, en störningsfrånkoppling följer. Efter att överhettningsorsaken åtgärdats, kan HYDRONIC startas på nytt genom från- och återinkoppling (förutsättning: HYDRONIC har svalnat tillräckligt, kylvattentemperatur < 70 C). Om det tillåtna antalet överhettningsfrånkopplingar har överskridits, följer en blockering av styrdonet*. Om den nedre resp. övre spänningsgränsen nås, följer en störningsfrånkoppling. Om glödstiftet är defekt eller om den elektriska ledningen till doserpumpen är bruten, startar HYDRONIC inte. Fläktmotorns varvtal övervakas kontinuerligt. Om fläktmotorn inte startar, blockeras den, eller om varvtalet sjunker under 40 % av bör-varvtalet, så följer en störningsfrånkoppling efter 60 sek. * Avläsning av fel resp. upphävning av blockeringen: med moduluret med radiofjärrkontrollen TP5. Vid andra manöverelement genom anslutning av: diagnosdon kundtjänstprogram KD 2000 (se sidan 16 till 21). Som korrosionsskydd måste kylmedlet innehålla minst 10 % frostskyddsmedel året runt. Vid elsvetsarbeten på fordonet måste man för att skydda styrdonet lossa pluskabeln ur batteriet och ansluta den till jord. 12

13 3 Tekniska data Tekniska data HYDRONIC Värmare B 5 W S D 5 W S Värmemedium Vatten, kylvätska Reglering av värmeströmmen Stor Liten Stor Liten Värmeström (watt) Bränsleförbrukning (l/h) 0,69 0,20 0,62 0,27 Genomsnittlig elektr. effektförbrukning (watt) i drift under start 110 i eftergång 8 Märkspänning 12 volt 12 volt 24 volt Driftspänning Undre spänningsgräns 10,2 volt 10,2 volt 20,4 volt ett i styrdonet inbyggt underspänningsskydd frånkopplar apparaterna vid ca 10 / 20 volt (efter 20 sek.) Övre spänningsgräns 16 volt 16 volt 32 volt ett i styrdonet inbyggt överspänningsskydd frånkopplar apparaterna vid ca 16 / 32 volt (efter 20 sek.) Tillåtet drifttryck Värmarens minimala vattengenommatning t.o.m. 2,5 bar övertryck 250 l/h Bränsle Bensin Diesel Bränslekvalitet och bränsle vid låga temperaturer i handeln förekommande i handeln förekommande (se driftanvisning) (DIN och (DIN EN 590) DIN EN 228) PME (DIN V 51606) gäller endast D 5 W S, 24 volt Tillåten omgivningstemperatur Drift HYDRONIC 40 C till +80 C 40 C till +80 C Drift doserpump 40 C till +20 C 40 C till +80 C Lagring HYDRONIC / doserpump 40 C till +105 C Radioavstörningsgrad Vikt utan vatten och tillsatskomponenter med vattenpump och doserpump 2 för långvåg 5 för ultrakortvåg / kortvåg / mellanvåg ca 2,3 kg ca 2,9 kg Alla tekniska data ± 10 % Observera De angivna tekniska data måste följas, eftersom det annars kan uppstå funktionsstörningar på HYDRONIC. 13

14 3 Tekniska data Tekniska data vattenpump Märkspänning 12 volt 24 volt Driftspänning 9 volt till 15 volt 18 volt till 32 volt Elektrisk effektförbrukning 16 watt 12 watt Transportmängd Transporttryck 820 l/h 0,1 bar Drifttemperatur 40 C till +135 C Vikt 0,28 kg Alla tekniska data ± 10 % Observera De angivna tekniska data måste följas, eftersom det annars kan uppstå funktionsstörningar på HYDRONIC. Pumpkarakteristika Vattenpump 12 volt Bestnr Pumpkarakteristika Vattenpump 24 volt Bestnr

15 4 Felsökning Kontrolleras först vid störningar Felaktig ledningsdragning (kortslutningar, avbrott). Visuell kontroll med avseende på korroderade kontakter defekta säkringar skadade elektriska ledningar, förbindelser och anslutningar skadad avgas- och förbränningsluftledning. Kontrollera batterispänningen Batterispänning < 10 volt, underspänningsskyddet har utlösts på HYDRONIC 12 volt. Batterispänning < 20 volt, underspänningsskyddet har utlösts på HYDRONIC 24 volt. Kontrollera bränsleförsörjningen. Vid övergång till vinterdrift: Finns det kvar sommardiesel i ledningen? Kontrollera spänningsförsörjningen U Batt (kl. 30) Dra ur 8-poliga kontakten S1 / B1 och mät spänningen som ligger på i kontakt B1 mellan kammare 1 (kabel 2,5 2 röd) och kammare 2 (kabel 2,5 2 brun). Om spänningen avviker gentemot batterispänningen, kontrollera då säkringarna, försörjningsledningarna, jordförbindelsen och plusstödpunkten på batteriet med avseende på spänningsfall (korrosion / avbrott). Kontrollera inkopplingssignalen (S+) Dra ur den 8-poliga kontakten S1 / B1 och tryck därefter tangenten C på manöverelementet. Mät spänningen som ligger på i kontakt B1 mellan kammare 7 (kabel 0,5 2 gul) och kammare 2 (kabel 2,5 2 brun). Om det inte ligger på någon spänning, kontrollera då försörjningsledningen (kabel 0,5 2 gul), säkringen 5 A (pos på kopplingsschemat) och manöverelementet. Kontrollera manöverlementet (modulur / miniur) Dra ut kontakten ur manöverelementet, upprätta en överkoppling mellan kabel 0,5 2 röd och kabel 0,5 2 gul. Om spänning ligger på i kontakten B1 mellan kammare 7 (kabel 0,5 2 gul) och kammare 2 (kabel 2,5 2 brun), byt då ut manöverelementet. Blockering av styrdonet Styrdonet blockeras vid följande störningar: Överhettning Om HYDRONIC överhettas 10x i följd störningskod 015 visas --> styrdonet är blockerat. För många startförsök Om HYDRONIC utför 10 misslyckade startförsök i rad störningskod 050 visas --> styrdonet är blockerat. Upphäva blockeringen av styrdonet Hur blockeringen av styrdonet upphävs, beror på respektive provningsinstrument och beskrivs på sidorna 16 till 21. Provningsinstrument För kontroll av felminnet i styrdonet och ev. för radering av styrdonets blockering kan följande provningsinstrument användas: Provningsinstrument Bestnr Diagnosdon (tillgängligt t.o.m ) dessutom behövs: adapterkabel Diagnosdon (tillgängligt fr.o.m ) dessutom behövs: adapterkabel Kundtjänstprogram KD dessutom behövs: adapterkabel Om diagnosledningen är ansluten, kan även följande manöverelement användas: Modulur Radiofjärrkontroll TP

16 4 Felsökning Provningsinstrument HYDRONIC:s elektroniska styrdon kan spara upp till 5 fel. Felen kan avläsas ur styrdonet och visas med en av följande enheter. Dessutom är det möjligt att upphäva blockeringen av styrdonet. Diagnosdon När diagnosdonet har anslutits, visas funktionen resp. störningen numeriskt på displayen. Anslutning och handhavande av diagnosdonet, se sidan 17 och 18. För anslutningen av diagnosdonet krävs en adapterkabel. Störningskodstabell, se sidan 22 till 26. Modulur inbyggt i fordonet Med ett inbyggt modulur kan funktionen resp. störningen visas numeriskt på displayen. Handhavande av moduluret, se sidan 19. Tabell med störningskoder, se sidan 22 till 26. Bestnr Diagnosdon Adapterkabel Bestnr Modulur Kundtjänstprogram KD 2000 När kundtjänstprogrammet KD 2000 har installerats och ISO-adaptern anslutits, visas funktionen resp. störningen numeriskt på bildskärmen. Anslutning och handhavande av ISO-adaptern, se sidan 20. För anslutningen av ISO-adaptern krävs en adapterkabel. Tabell med störningskoder, se sidan 22 till 26. Radiofjärrkontroll TP5 Med radiofjärrkontrollen TP5 kan funktionen resp. störningen visas numeriskt på displayen. Handhavande av radiofjärrkontrollen, se sidan 21. Tabell med störningskoder, se sidan 22 till 26. Bestnr Diagnosdon Adapterkabel Bestnr Radiofjärrkontroll TP

17 4 Felsökning Feldiagnos med diagnosdonet Diagnosdon Bestnr För anslutningen av diagnosdonet krävs en adapterkabel. Adapterkabel Bestnr Tangent l radera felminnet Tangent l radera felminnet Tangent d till- / frånkoppla värmaren, begär diagnos Tangent e bakåt, fel F5 F1, AF Tangent f framåt, fel AF, F1 F5 Display HYDRONIC:s elektroniska styrdon kan spara upp till 5 fel, som kan avläsas och visas med diagnosdonet. Det aktuella felet visas som AF och ett 2-siffrigt tal och läggs alltid in på minnesplats F1. Tidigare fel överförs till minnesplats F2 F5, ev. innehåll i F5 skrivs över. Anslutning av diagnosdonet Lossa den 8-poliga insticksanslutningen från HYDRONIC:s kabelstam och anslut adapterkabeln. Anslut därefter diagnosdonet till adapterkabeln. Indikering på displayen: Feldiagnos ej möjlig Möjliga orsaker: Adapterkabeln är inte korrekt ansluten. Styrdonet är defekt eller ej avsett för diagnos (inget universal-styrdon). Visning av felminnena F1 F5 resp. F5 F1 Genom att trycka på tangenterna e eller f en eller upprepade gånger visas de enskilda felminnena uppåt eller nedåt. Indikering på displayen: t.ex. felminne 2 / störningskod 10 Kontrollera felminnet Tillkoppla HYDRONIC med tangenten D på diagnosdonet. Indikering på displayen: Endast de felminnen som innehåller ett fel visas. Radera felminne Åtgärda orsaken till felet. Tryck båda tangenterna l samtidigt tills följande visas på displayen: Efter 8 sek. visas följande på displayen: ingen störning När felminnena raderats, visas det sista aktuella felet. Det aktuella felet återställs inte på 00 förrän HYDRONIC startas om såvida inget nytt aktuellt fel föreligger. Indikering på displayen: aktuellt fel (t.ex. störningskod 64) Störningskod, felbeskrivning, orsak / åtgärder beskrivs på sidan 22 till 26. HYDRONIC utan störning 17

18 4 Felsökning Blockering av styrdonet Överhettning: Om HYDRONIC överhettas 10 gånger i rad fel 012 så visas AF 015 på displayen, dvs. styrdonet är blockerat. För många startförsök: Om HYDRONIC utför 10 misslyckade startförsök i rad fel 052 visas AF 050 på displayen, dvs. styrdonet är blockerat. Inte bara en defekt komponent, utan även en defekt strömbana medför en indikering. Upphävning av styrdonets blockering Radera felminnet på beskrivet sätt och frånkoppla HYDRONIC med tangenten D. Blockeringen av styrdonet är nu upphävd och diagnosen avslutad. Indikering på displayen: HYDRONIC adapterkabel miniur diagnosdon 18

19 4 Felsökning Feldiagnos med moduluret Modulur Bestnr Tangent a klockslag Tangent p klockslag Tangent c värme Tangent e bakåt Tangent f framåt Display med felindikering Det elektroniska styrdonet kan spara upp till 5 fel, som kan avläsas och visas med moduluret. Det aktuella felet visas som AF och läggs alltid in på minnesplats F1. Tidigare fel överförs till minnesplats F2 F5, ev. innehåll i F5 skrivs över. Kontrollera felminne F1 F5 Villkor: HYDRONIC är frånkopplad. Tryck på tangenten c --> HYDRONIC tillkopplas. Tryck på tangenten a och håll den intryckt, tryck sedan inom 2 sekunder på tangenten p. Indikering på displayen: AF = aktuellt fel 3-siffrigt tal = störningskod c blinkar. Tryck på tangenten f en eller upprepade gånger, felminne F1 F5 visas. Upphäva styrdonets blockering och samtidigt radera felminnet Villkor: Det finns en elektrisk förbindelse från klämma 15 (tändning) till moduluret, 12-polig kontakt, kammare 10. Tryck på tangenten c. Indikering på displayen: det aktuella felet F15 eller F50. Tryck på tangenten a, håll den intryckt och tryck inom 2 sekunder på tangenten p. Moduluret befinner sig nu i programmet Kontrollera felminnet. Frånkoppla tändningen (kl. 15). Tryck på tangenterna a och p samtidigt, slå dessutom på tändningen (kl. 15) och vänta tills följande visas på displayen. Indikering på displayen efter tändning TILL. Störningskod, felbeskrivning, orsak / åtgärder beskrivs på sidan 22 till 26. Indikeringen blinkar, värmesymbolen blinkar inte Från- och tillkoppla HYDRONIC --> styrdonets blockering har upphävts, HYDRONIC startar igen. Indikering på displayen efter från- och tillkopplingen, och upprepad kontroll av felminnet: Indikeringen blinkar, värmesymbolen blinkar inte 19

20 4 Felsökning Feldiagnos med kundtjänstprogrammet KD 2000 Kundtjänstprogram KD 2000 Bestnr För anslutningen av ISO-adaptern krävs en adapterkabel. Bestnr Det elektroniska styrdonet kan spara upp till 5 fel. Felen kan avläsas och visas med ISO-adaptern och KD 2000-mjukvaran. Anslutning av ISO-adaptern Lossa HYDRONIC:s kabelstam. Anslut adapterkabeln såsom visas på skissen till kabelstammen. Anslut adapterkabeln till ISO-adaptern. Anslut SUB-D-förbindelsekabeln till PC:n och ISO-adaptern. Installera KD 2000-mjukvaran på PC:n Lägg i CD-skivan i CD-enheten. Starta filen setup.exe med ett dubbelklick, och följ SET- UP-programmets anvisningar. Kontrollera / radera felminne F1 F5 resp. upphäva blockeringen av styrdonet Starta KD 2000-mjukvaran på PC:n: På skrivbordet --> dubbelklick på ikonen KD Välj typ av värmare. Klicka på knappen GO. Radera felminnet resp. upphäva styrdonets blockering: Klicka på knappen Radera felminne --> de sparade felen F1 F5 är raderade och styrdonets blockering har upphävts. Det är mycket viktigt att ordningsföljden beaktas vid installationen. Avsluta diagnosen Aktivera knappen STOP --> Kontrollen av felminnet är avslutad. HYDRONIC adapterkabel miniur SUB-D-förbindelsekabel ISO-adapter 20

Felsökning och reparationshandbok. Eberspächer. Felsöknings- och reparationshandboken gäller för följande modeller

Felsökning och reparationshandbok. Eberspächer. Felsöknings- och reparationshandboken gäller för följande modeller L Felsökning och reparationshandbok Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D -73730 Esslingen Telefon (växel) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500 www.eberspaecher.com Felsöknings-

Läs mer

Felsökning och reparationshandbok. Gäller för följande modeller AIRTRONIC D2, 12 V 25 2069 05 00 00 AIRTRONIC M B4, 12 V 20 1812 05 00 00

Felsökning och reparationshandbok. Gäller för följande modeller AIRTRONIC D2, 12 V 25 2069 05 00 00 AIRTRONIC M B4, 12 V 20 1812 05 00 00 Felsökning och reparationshandbok J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (växel) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500 www.eberspaecher.com Gäller för följande modeller

Läs mer

AIRTRONIC D2 / D4 / D4S

AIRTRONIC D2 / D4 / D4S AIRTRONIC D2 / D4 / D4S Felsökning och reparationsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 9 39-00 Telefax (0711) 9 39-05 00 www.eberspaecher.com

Läs mer

HYDRONIC D 5 W S 12 Volt 25 2217 05 00 00. HYDRONIC D 5 W S 24 Volt 25 2218 05 00 00

HYDRONIC D 5 W S 12 Volt 25 2217 05 00 00. HYDRONIC D 5 W S 24 Volt 25 2218 05 00 00 Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24-73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Motoroberoende luftvärmare 5 L för bensin

Motoroberoende luftvärmare 5 L för bensin Luftvärmare 5 L Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D - 73730 Esslingen Telefon (zentral) (07 11) 9 39-00

Läs mer

AIRTRONIC M D 4 12 Volt 25 2113 05 00 00. AIRTRONIC M D 4 24 Volt 25 2114 05 00 00. AIRTRONIC M D 4 S 12 Volt 25 2144 05 00 00

AIRTRONIC M D 4 12 Volt 25 2113 05 00 00. AIRTRONIC M D 4 24 Volt 25 2114 05 00 00. AIRTRONIC M D 4 S 12 Volt 25 2144 05 00 00 / M Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24-73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711)

Läs mer

AIRTRONIC L Teknisk beskrivning, monterings drift och underhållsanvisning.

AIRTRONIC L Teknisk beskrivning, monterings drift och underhållsanvisning. AIRTRONIC L Teknisk beskrivning, monterings drift och underhållsanvisning. Värmare Beställningsnr Värmare Beställningsnr Airtronic B5, 12 Volt 20 1859 05 00 00 Airtronic D5, 12 Volt 25 2361 05 00 00 Airtronic

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning. Eberspächer. Motoroberoende luftvärmare AIRTRONIC L för bensindrift

Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning. Eberspächer. Motoroberoende luftvärmare AIRTRONIC L för bensindrift L Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D -73730 Esslingen Telefon (växel) (0711) 939-00 Telefax (0711)

Läs mer

Bruksanvisning Air Top Evo 3900 Air Top Evo 5500

Bruksanvisning Air Top Evo 3900 Air Top Evo 5500 Bruksanvisning Air Top Evo 3900 Air Top Evo 5500 Underhålls- och säkerhetsanvisningar Webasto AG Postfach 80 - D-82131 Stockdorf www.webasto.com 1. För värmeaggregaten Air Top Evo 3900 / Air Top Evo 5500

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag Weishaupt Svenska AB Enhagsvägen 10, Box 601, 187 26 Täby Te. 08-768 05 40, Telefax 08-768 05 63 Tel. Service 08-768 05 61 www.weishaupt.se Tryck-nr 83168042, dec. 2006 Rätten till ändringar förbehålles

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

eberspächer värmare A WORLD OF COMFORT ES_GSM_Install_135x170.indd 1 2012-03-28 12.20

eberspächer värmare A WORLD OF COMFORT ES_GSM_Install_135x170.indd 1 2012-03-28 12.20 Fordonsvärmare Teknisk dokumentation se monteringsanvisning Easysta gsm tc 202 TeLefonstyrning för eberspächer värmare A WORLD OF COMFORT ES_GSM_Install_135x170.indd 1 2012-03-28 12.20 2 Fordonsvärmare

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Servicehandbok. Felsökning

Servicehandbok. Felsökning Servicehandbok Felsökning Felsökning B + c.'h... Anslutning av kontrollampor Vid all kontroll av värmarens funktion skall kontroll ~ laft1por anslutas. Volvo verktyg nr 999 9933. Anslut: 1. Grän ledning

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

REKLAMATIONSERSÄTTNING 2010-05-01

REKLAMATIONSERSÄTTNING 2010-05-01 REKLAMATIONSERSÄTTNING 2010-05-01 Timersättning 550:- Hanteringskostnad 50:- Bilersättning 50 km = 1 tim restid). Endast fall där maskin ej går att transportera till verkstaden godkännes. Vid restid överskridande

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Monteringsanvisning. Thermo Call TC3

Monteringsanvisning. Thermo Call TC3 Monteringsanvisning Thermo Call TC3 1 2 # 24990A 965 082 AMP 3 4 # 98393A # 67769A sw Felaktig installation eller reparation av Webasto uppvärmnings- och kylsystem kan orsaka brand eller läckage av giftig

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 39 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr. 411 17/10/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER IBC control Made in Sweden FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER Innehållsförteckning Sida Felsöknings MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Styrenheten har löst ut på grund av rotationsvakten

Läs mer

CARES FOR THE ENGINE AND REDUCES EMISSIONS

CARES FOR THE ENGINE AND REDUCES EMISSIONS FORDONSVÄRMARE I TRANSPORT- OCH SPECIALFORDON FORDONSVÄRME FÖR ALLA BEHOV CARES FOR THE ENGINE AND REDUCES EMISSIONS A world of COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE I TRANSPORT- OCH SPECIALFORDON FORDONSVÄRMARE I

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning CO 2 Nödkylsystem Säkerhet - Installation - Användning 820 9502 77 - ed0210 - 2- Säkerhet Koldioxid - CO 2 För er egen säkerhet skall rummet där frysen står vara utrustat med CO2-larm. Larmutrustning kan

Läs mer

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan Bilenhet CK-10 Användarhandbok 9233638 första utgåvan KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt gemensamma ansvar att produkten HF-7 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Sida 1 Översikt: 2. Innehåll 3. Teknisk data 4. Funktionsbeskrivning 5. Manöverpanel funktioner/indikatorer 6. Bild av manöverpanel 7. Procedur

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Användar- & installationsmanual. Elektron Inverter 300W-1500W

Användar- & installationsmanual. Elektron Inverter 300W-1500W Användar- & installationsmanual Elektron Inverter 300W-1500W JD Elektronik 19 maj 2014 DRAFT: 19 maj 2014 ii Introduktion Tack för att du köpt en Elektron Inverter Ren Sinus! Denna manual kommer guida

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Eberspächer Båtvärmare

Eberspächer Båtvärmare Luftvärmare Vattenvärmare Tillbehör Eberspächer Båtvärmare A world of comfort Luftvärmare Vattenvärmare Tillbehör Luftvärmare Vattenvärmare Tillbehör Luftvärmare Vattenvärmare Tillbehör Maximal komfort

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

Centronic SensorControl SC211-II

Centronic SensorControl SC211-II Centronic SensorControl SC211-II sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrstyrd markis-rörelsesensor Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

PARKERINGSVÄRMARE PERSONBILAR

PARKERINGSVÄRMARE PERSONBILAR PARKERINGSVÄRMARE PERSONBILAR Unna dig komforten med en parkeringsvärmare ingen mer isskrapning! Personbilar CARES FOR THE ENGINE AND REDUCES EMISSIONS A world of COMFORT 2 PERSONBILAR PARKERINGSVÄRMARE

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer