VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda!"

Transkript

1 KURSKATALOG MELLANRUBRIK HeIhic te magnis es dolori te volecestiis adic tent ex eliquis tinullorem etur? Ita nos plit quas int adios et aut fincilliqui sa volor.

2 VÅRA UTBILDNINGAR Utbildning är en viktig del i att förebygga olyckor. Kunskaper i förebyggande säkerhet är aldrig tung att bära. Vi erbjuder ett brett sortiment av utbildningar inom brandskydd och skydd mot olyckor. Våra utbildningar genomförs varje vecka på olika orter över hela norrland. I denna kurskatalog presenteras och beskrivs kortfattat de utbildningar vi tillhandahåller. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda!

3 INNEHÅLL Brandsäkerhet SjukvårD Fallskydd Grundläggande brandskydd 4 Brandsäkert hem 5 Utrymningssäkerhet 5 Utrymningsledare 6 Utrymningsövning 6 Brandskyddsansvarig 7 Egenkontroll brandskydd 7 Anläggningsskötare brandlarm 8 Heta arbeten 9 Brandfarlig vara grundkurs 9 Brandfarliga varor föreståndare 10 Gasflaskor grundkurs 11 Första hjälpen & HLR 12 Första hjälpen till barn 13 Första hjälpen på väg 13 D-HLR 14 Grundkurs i fallskydd 16 Arbete på tak 17 Taksäkerhet 17 Fallskydd räddning 18 Höghöjdsarbete 18 Arbete på höjd mastarbete 19 Arbete på höjd mastarbete repetition 19 Nedtagning av nödställd i stolpe 20 Industriellt reparbete 20 Säkerhet i vindkraftverk 22 Arbete i vindkraftverk 22 Arbete i vindkraftverk repetition 22 Räddningsaktioner i vindkraftverk för räddningstjänst 23 Räddningsaktion från stolliftar 23 Höghöjdsarbete för liftpersonal 24 Arbete i slutet utrymme 24 Kontroll av personlig skyddsutrustning 25 Väg- & trafiksäkerhet Arbete på väg nivå 1 & 2 26 Utmärkningsansvarig nivå 3 27 Trafikvakt 27 Transport av farligt gods ADR 28 ADR repetition 28 Farligt gods 1.3 utbildning 29 Järnväg Basäskydd 30 Basätsm 31 Basävista 31 Råd och skydd 32 Arbetsplattform, lyftredskap och maskiner Säkra lyft och lasthantering 33 Liftutbildning 34 Byggnadsställning allmän utbildning (2-9 m) 35 Byggnadsställning särskild utbildning (över 9 m) 35 Motorsågskörkort nivå A 36 Motorsågskörkort nivå B 37 Motorsågskörkort nivå C-F 37 Röjsåg grundutbildning RA 37 Röjsåg grundutbildning RB 37 Truckutbildning 38 Traversutbildning 38 Företagsanpassad utbildning 40 Övrigt Pedagogik 40 Anmälan och bokningsvillkor 41

4 BRANDSÄKERHET KURS: GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDD Bränder orsakar varje dag stora skador på människors liv och hälsa, dessutom är bränder ofta ekonomiskt kostsamma. Grundläggande kunskaper i brandskydd är viktigt för att upprätthålla en god säkerhetsnivå inom en verksamhet. I de flesta fall krävs återkommande utbildning med regelbunden intervall. Den här utbildningen ger ökad förståelse kring vilka skador bränder orsakar liv, egendom och miljö. Vidare ger den kunskaper om den enskildes möjlighet och ansvar att arbeta förebyggande mot brands uppkomst samt reducera skador till följd av brand. - Brandteori brands uppkomst och brandförlopp - Bränders påverkan på liv och egendom - Förebyggande brandskydd - Åtgärder vid brand - Handlingsplan och utrymningssäkerhet - Släckmedel, -redskap och -teknik - Övning med handbrandsläckare och brandfilt Kursen vänder sig till alla och anpassas efter era specifika riskmiljöer på respektive arbetsplats. 3 timmar. 4

5 BRANDSÄKERHET KURS: BRANDSÄKERT HEM Det här är utbildningen för dig därhemma. Kursen är tre timmar lång och en del av ett större koncept framtaget av Brandskyddsföreningen som syftar till att minska antalet bränder i bostad. Som deltagare ges du ökad förståelse kring hur du och din familj har möjlighet att undvika brand i hemmet samt, om olyckan trots allt är framme, reducera skador till följd av branden. I konceptet ingår utöver utbildning: att tillräckligt antal fungerande brandvarnare, handbrandsläckare av rätt typ, brandfilt samt spisvakt finns i din bostad. - Brandteori brands uppkomst och brandförlopp - Lagar och regler för ägare och hyresgäst - Brandrisker i hemmet - Förebyggande brandskydd hemma - Åtgärder vid brand handlingsplan - Släckutrustning - Övning med handbrandsläckare och brandfilt Kursen vänder sig till alla människor boende i villa, fritidshus och/eller flerfamiljhus. 3 timmar. KURS: UTRYMNINGSSÄKERHET En brand sprider sig många gånger hastigt och snabb utrymning av byggnaden krävs, i annat fall kan konsekvenserna vara förödande med svåra personskador och dödsfall som följd. Verksamheten måste vara förberedd och ha rutiner för att personal, besökare, kunder etc. snabbt kan ta sig i säkerhet. Den här utbildningen ger förståelse och kunskaper om viktiga åtgärder vid brand, bränders snabba förlopp och hur en säker utrymning av arbetsplatsen kan genomföras. - Brandförlopp - Handlingsplan vid brand - Förebyggande åtgärder för att underlätta utrymning - Beteende vid utrymning - Att genomföra utrymning - Diskussioner kring lokala förutsättningar Kursen vänder sig till alla verksamheter där personal vistas och anpassas efter specifik riskmiljö på respektive arbetsplats. 2 timmar. 5

6 BRANDSÄKERHET KURS: UTRYMNINGSLEDARE En väl fungerande utrymningsorganisation kräver i många fall att personer delegeras särskilt ansvar kring förberedelse och genomförande av utrymning. Den här utbildningen ger deltagaren fördjupade kunskaper i utrymningssäkerhet och är riktad till dig som ska leda verksamhetens utrymning av personal, besökare och/eller kunder i händelse av brand eller annan olycka. Deltagaren erhåller kunskaper för att kunna planera, organisera och genomföra utrymning. - Lagar och bestämmelser - Grundläggande byggnadstekniskt brandskydd - Brands uppkomst och förlopp - Utrymningssystem och strategi - Intern organisation - Utrymningsledarens roll - Utrymningsproblematik - Utrymningstekniska hjälpmedel Kursen vänder sig till personer med särskilt ansvar för utrymning (utrymningsledare). 4 timmar (halvdag). KURS: UTRYMNINGSÖVNING För att en utrymningsorganisation ska fungera krävs att den testas under realistiska förhållanden och övas regelbundet. Den här övningen möjliggör att för er att testa era interna rutiner. Övningen förläggs till er verksamhet med tillhörande lokaler. Personal från Aptum bistår för att utrymningsövningen i största möjliga utsträckning ska efterlikna realistiska förhållanden samt agerar observatörer under övningen. Om önskemål finns lämnas en skriftlig utvärdering av genomförd utrymningsövning. - Utrymningsövning på er arbetsplats - Muntlig diskussion och utvärdering tillsammans med inblandade Kursen vänder sig till alla verksamheter där flertalet människor vistas. Utrymningsövningen kombineras med fördel med utbildning i grundläggande brandskydd (se sid 4 och/ eller utrymningssäkerhet (sid 5). Ca 1 timme. 6

7 BRANDSÄKERHET KURS: BRANDSKYDDSANSVARIG Inom alla verksamheter/ organisationer skall finnas en person med särskilt ansvar för brandskyddet. Den här utbildningen ger deltagaren förståelse kring det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga samt hur brandskyddet kan organiseras utifrån de lagkrav som ställs idag. Deltagaren får grundläggande kunskaper om dokumentation, planering och uppföljning av sitt brandskydd. - Konsekvenser av brand - SBA systematiskt brandskyddsarbete - Lagar och regler - Byggnadstekniskt brandskydd - Brandtekniska installationer - Släckutrustning - Handlingsplan och rutiner att komma igång - Underhålls- och kontrollsystem - Tillsyn och den kommunala räddningstjänsten Kursen vänder sig till de som är ansvariga för verksamhetens brandskydd. Utbildning i grundläggande brandskydd (sida?). 8 timmar. KURS: EGENKONTROLL BRANDSKYDD Regelbunden kontroll av brandskyddet är av stor vikt för att upprätthålla en god säkerhetsnivå. Utbildningen ger deltagarna kunskaper kring hur egenkontroll av brandskydd och utrustning kan bedrivas. - Lagar och bestämmelser - Grundläggande byggnadstekniskt brandskydd - Kontrollsystemet - Drift och kontrollmetoder av olika objekt - Riskidentifiering och riskbedömning - Dokumentation och uppföljning Kursen vänder sig till brandskyddskontrollanter samt till de som ansvarar för verksamhetens systematiska brandskyddsarbete. 4 timmar. 7

8 BRANDSÄKERHET KURS: ANLÄGGNINGSSKÖTARE BRANDLARM Vid en brandlarmsanläggning ska det finnas en anläggningsskötare och en ställföreträdande som på ett kvalificerat sätt kan sköta anläggningen och uppfylla de krav som ställs. Deltagaren lär sig hur en brandlarmsanläggning fungerar och vad som orsakar onödiga larm. - Allmänt om anläggningsskötare - Systematiskt brandskyddsarbete - Brandskydd: förebyggande, skadebegränsande, upptäckande, släckande - Regler: SBF Detektion: värme, flamma och rök - Systemuppbyggnad - Underhållsavtal och provning - Onödiga larm - Bortkoppling i olika anläggningstyper - Orienteringsritningar Kursen vänder sig till de som är anläggningsskötare för en Automatisk Brandlarmsanläggning eller på annat sätt kommer i kontakt med brandlarmsanläggning t.ex ska utföra prov och bortkoppling m.m. 8 timmar (heldag).

9 BRANDSÄKERHET KURS: HETA ARBETEN Utbildningen ger kunskaper kring brandskydd i samband med s.k. heta arbeten. Med heta arbeten avses alla jobb som utförs med verktyg som förorsakar uppvärmning, gnistbildning etc. Exempel på sådana arbeten är svetsning, lödning, skärbränning och rondellslipning. Deltagaren erhåller kunskaper i hur en säker arbetsplats skapas och hur konsekvenserna i händelse av brand kan begränsas. Alla företagsförsäkringar innehåller säkerhetsregler kring heta arbeten, alla involverade måste förstå och kunna tillämpa dessa regler. Certifikat utfärdas till samtliga deltagare efter genomförd kurs och godkänt kunskapstest. - Definition Heta Arbeten - Brandteori Orsakerna till brands uppkomst och förlopp - Organisation vid heta arbeten - Lagar och föreskrifter - Brandförebyggande åtgärder - Riskmiljöer - Släckmedel och släckteknik - Praktisk övning i brandsläckning Utbildningen följer Försäkringsbolagens- samt Brandskyddsförenings bestämmelser. Kursen vänder sig till personer som ger tillstånd till-, utför-, och/eller arbetar som brandvakt vid s.k. brandfarliga heta arbeten. 8 timmar (heldag). KURS: BRANDFARLIG VARA GRUNDKURS Alla som hanterar brandfarliga varor skall inneha kunskaper i tillräcklig utsträckning för att kunna vidta skäliga säkerhetsåtgärder. Den här utbildningen ger grundläggande förståelse kring sådana ämnens egenskaper och risker samt kunskaper som krävs för säker hantering av brandfarliga varor i mindre omfattning. - Brandfarliga varors egenskaper och risker - Tillämpliga lagar och föreskrifter - Hantering och säkerhetsrutiner - Beredskap vid olyckor Kursen vänder sig till personer som hanterar brandfarliga varor i mindre omfattning. 4 timmar (halvdag). 9

10 BRANDSÄKERHET KURS: BRANDFARLIGA VAROR FÖRESTÅNDARE Hantering av brandfarliga varor sker i mer eller mindre omfattning inom de flesta verksamheter/ arbetsplatser. Med brandfarliga varor menas brandfarliga vätskor, gaser och brandreaktiva ämnen. Hantering av sådana ämnen kräver att skäliga säkerhetsåtgärder vidtas. Hantering över tillståndspliktig mängd kräver att en föreståndare för hanteringen utses och anmäls till tillståndsmyndighet. Den här utbildningen ger grundläggande förståelse kring brandfarliga varors egenskaper och risker samt kunskaper som krävs för att kunna verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarliga varor på arbetsplatsen. Deltagaren ges kännedom om de viktigaste lagar och regler som finns inom området. - Brandfarliga varors egenskaper och risker - Föreståndarskapets innebörd - Tillämpliga lagar och föreskrifter - Riskhantering och klassningsplaner - Tillståndsprocessen - Beredskap vid olyckor Kursen vänder sig till personer som ska vara föreståndare för brandfarliga varor och/eller ansvarar för hanteringen av verksamhetens brandfarliga varor. 8 timmar (heldag).

11 KURS: GASFLASKOR GRUNDKURS Den som hanterar gasflaskor skall ha kunskaper i tillräcklig utsträckning för att kunna vidta skäliga säkerhetsåtgärder. Den här utbildningen ger grundläggande förståelse och kunskap som underlättar säker hantering av gasflaskor i mindre omfattning. - Allmänt om olika gasflaskor - Olika gasers egenskaper och risker - Tillämpliga lagar och föreskrifter - Hantering och säkerhetsrutiner - Beredskap vid olyckor Kursen vänder sig till personer som hanterar gasflaskor i mindre omfattning. 4 timmar (halvdag). 11

12 SJUKVÅRD KURS: FÖRSTA HJÄLPEN OCH HLR Vid livshotande olycka/ akut sjukdom kan den första hjälpen utanför sjukhus, i väntan på medicinskt omhändertagande, i en del fall vara livsavgörande. Den här utbildningen ger enkla kunskaper i undersökning och första hjälp vid akuta skador och sjukdomstillstånd. Vi utbildar dig i hjärt- och lungräddning samt första hjälpen enligt principen L-ABC. Kursen består till stor del av praktiska moment. - Grundläggande kring hur andning och blodcirkulation fungerar - Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare - L-ABC: Lägesbedömning, Andning, Blödning, Cirkulationssvikt Innehåll anpassas i övrigt efter målgrupp, exempel på kursinnehåll är omhändertagande vid: - Akut sjukdom: t ex. epilepsi, diabetes, astma - Nack-, -rygg- och övriga skelettskador - Ögonskador - Sårskador - Klämskador - Stukning och urledvridning - Brännskador - Kylskada - Förgiftningar - Psykisk första hjälp - Genomgång av förbandsmaterial och övrig första hjälpen-utrustning - Organisera och agera på en olycksplats Kursen vänder sig till samtliga. 4 timmar (halvdag) eller efter önskemål. Utbildningen följer HLR-rådets riktlinjer. 12

13 SJUKVÅRD KURS: FÖRSTA HJÄLPEN TILL BARN Den här utbildningen ger enkla kunskaper i undersökning och första hjälp till barn som drabbats av akuta skador och sjukdomstillstånd. Vi utbildar dig i barn-hlr samt första hjälpen till barn. Kursen består till stor del av praktiska moment. - Grundläggande kring skillnad mellan barn och vuxna samt hur andning och blodcirkulation fungerar - Hjärt- och lungräddning till barn - L-ABC inriktning barn Utbildningen följer HLR-rådets riktlinjer. Kursen vänder sig till föräldrar samt alla som arbetar med barn t.ex. personal inom skola och barnomsorg. 4 timmar (halvdag) eller efter önskemål. KURS: FÖRSTA HJÄLPEN PÅ VÄG Fördjupad utbildning i omhändertagande på trafikolycksplats. Deltagarna erhåller kunskaper för att varna, larma, ge första hjälpen, släcka bränder samt i övrigt agera säkert för att reducera negativa konsekvenser av olycka på väg. - Trafikolyckors uppkomst och förebyggande åtgärder - Olycksstatistik - Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare - Första hjälpen (omhändertagande enligt principen L-ABC) - Brandkunskap - Organisera och agera på en trafikolycksplats - Farligt gods - Övning med handbrandsläckare och brandfilt - Tillämpningsövningar trafikolycka Kursen vänder sig till personer som arbetar på eller i närheten av väg, t.ex. yrkesförare, vägarbetare m.fl. Utbildningen lämpar sig dock väl till samtliga trafikanter. 8 timmar (heldag) eller efter önskemål. 13

14 SJUKVÅRD KURS: D-HLR Att använda en hjärtstartare är nästan alltid den livräddande åtgärden vid plötsligt hjärtstopp. Utbildningen ger fördjupade kunskaper i användandet av en hjärtstartare. För personer som i sin yrkesroll förväntas använda en hjärtstartare är en påbyggnadsutbildning motiverad. Deltagaren tränas att tillsammans med sina kollegor organisera och utföra HLR med halvautomatisk defibrillator (D-HLR) samt i övrigt hantera situationen på ett korrekt vis. Kursen består till stor del av praktiska moment. - Konstatera hjärtstopp - Larmrutiner - HLR med pocketmask och två-livräddarteknik - Användning av hjärtstartare - Teamträning med scenarieövningar - Etiska aspekter Utbildningen följer HLR-rådets riktlinjer. Kursen vänder sig till personer som i sitt yrke blir larmade till ett hjärtstopp t ex personal på företag som har hjärtstartare, personal på badhus, väktare, räddningstjänst, polis etc. Genomgått grundutbildning HLR med hjärtstartare (sid 12). 4 timmar (halvdag). 14

15

16 FALLSKYDD KURS: GRUNDKURS I FALLSKYDD Att undvika personskador till följd av fall i samband med arbete på hög höjd kräver både kunskap och lämplig utrustning. Det här är grundkursen i användande av fallskydd, utbildningen ger deltagaren grundläggande kunskaper för att på ett säkert vis bedriva arbete på hög höjd. - Lagar och föreskrifter - Genomgång av fasta och mobila fallskyddssystem - Val av fallskyddsutrustning och hur den används - Planering av arbetet - Riskhantering - Räddning av nödställd på hög höjd Kursen vänder sig till de som arbetar eller ska arbeta på hög höjd inom t.ex byggsektorn, med takarbeten, ställning, industri, master etc. och som bör känna till säkerhetskraven för arbetet. 8 timmar (heldag). 16

17 FALLSKYDD KURS: ARBETE PÅ TAK Utbildningen ger dig kunskaper i hur du ska arbeta säkert på tak. Speciella omständigheter gällande taklutning, förankringspunkter m.m. gås igenom. - Lagar och föreskrifter - Val av fallskyddsutrustning och hur den används - Planering av arbetet - Riskhantering - Förebygga suspensionstrauma - Räddning av nödställd på hög höjd Kursen vänder sig till de som arbetar eller ska arbeta på tak och som bör känna till säkerhetskraven för arbetet. 8 timmar (heldag). KURS: TAKSÄKERHET Utbildningen för dig som är ägare av fastighet och/ eller fastighetsskötare. Kursen ger dig bl.a. kunskaper i ansvarsfrågor och risker vid arbete på tak samt förslag på lämpliga åtgärder. - Lagar, föreskrifter och standarder - Olycksstatistik och risker vid takarbete - Ansvarsfrågor - Riskhantering - Taksäkerhetsanordningar - Snö och is på tak Kursen vänder sig till fastighetsägare och fastighetsskötare. 8 timmar (heldag). 17

18 FALLSKYDD KURS: FALLSKYDD RÄDDNING Utbildningen ger dig inblick i hur arbete på hög höjd ska genomföras samt kunskaper i räddning med rep. Olika tekniker för att rädda nödställd kollega gås igenom. - Lagar och föreskrifter - Val av fallskyddsutrustning och hur den används - Planering av arbetet - Riskhantering - Förebygga suspensionstrauma - Räddning av nödställd på hög höjd Kursen vänder sig till de som arbetar på hög höjd inom t.ex. byggsektorn, med takarbeten, ställning, industri, master etc. och bör kunna hjälpa nödställd kollega i händelse av olycka. 8 timmar (heldag). KURS: HÖGHÖJDSARBETE Utbildningen ger en god inblick i hur arbete på hög höjd ska genomföras samt kunskaper i användande av fallskyddsutrustning. - Lagar och föreskrifter - Genomgång av fasta och mobila fallskyddssystem - Val av fallskyddsutrustning och hur den används - Planering av höghöjdsarbete - Beräkna och förebygga risker Kursen vänder sig till chefer, skyddsombud etc. som behöver kunskaper om arbete på hög höjd. 8 timmar (heldag). 18

19 FALLSKYDD KURS: ARBETE PÅ HÖJD MASTARBETE Utbildningen ger goda kunskaper för arbete på hög höjd, i master, höga stolpar etc. där särskild kompetens är ett krav. - Lagar och föreskrifter - Ergonomi och klättertekniker - Personlig utrustning användning och säkring - Hissning av material - Beräkna och förebygga risker - Förebygga suspensionstrauma - Räddning av nödställd person på hög höjd Kursen vänder sig till de som arbetar i master eller höga stolpar, t.ex. inom telekom- och kraftindustri. 16 timmar (två dagar). KURS: ARBETE PÅ HÖJD MASTARBETE / repetition Repetition för personer som tidigare genomgått grundutbildningen Arbete på höjd mastarbete. Grundkurs, se kurs ovan. 8 timmar (heldag). 19

20 FALLSKYDD KURS: NEDTAGNING AV NÖDSTÄLLD I STOLPE Utbildningen ger kunskaper som krävs för säkert arbete i trästolpe samt nedtagning och räddning av nödställd person. - Lagar och föreskrifter - Planering av arbete - Personlig utrustning och verktyg användning och säkring - Riskhantering - Använda räddningsutrustning - Säker evakuering och räddning samt första hjälpen till nödställd - Förebygga suspensionstrauma Kursen vänder sig till de som arbetar i trästolpar. 8 timmar (heldag). KURS: INDUSTRIELLT REPARBETE I denna kurs får deltagaren kunskaper i säkert arbete i olika typer av situationer där arbete sker hängandes i rep. Exempelvis hur arbetaren kan ta sig upp och ner för rep, säkrar sina verktyg, förankrar sig, riskbedömer arbetet, använder rätt utrustning, går över kanter m.m. - Lagar och föreskrifter - Planering av arbete - Nedfirning och klättring - Personlig utrustning och verktyg användning och säkring - Arbetslina, back-up lina, knopar m.m. - Riskhantering - Säker evakuering - Förebygga suspensionstrauma Kursen vänder sig till de som arbetar hängandes i rep, t.ex. montörer, byggnadsarbetare, fönsterputsare etc. Grundkurs i fallskydd. 8 timmar (heldag) 20

21

22 FALLSKYDD KURS: SÄKERHET I VINDKRAFTVERK Utbildningen för dig som ansvarar för arbete inom vindkraft. Utbildningen ger kunskaper kring säkerhet, arbetssätt, utrustning m.m. som gäller vid denna typ av arbete. - Lagar och föreskrifter - Planering av arbete - Personlig utrustning användning och säkring - Beräkna och förebygga risker - Säker evakuering - Förebygga suspensionstrauma Kursen vänder sig till chefer, skyddsombud etc. som behöver kunskaper om säkerhet i vindkraftverk. 8 timmar (heldag). KURS: ARBETE I VINDKRAFTVERK Denna utbildning ger dig kunskaper för säkert arbete i vindkraftverk. Kursen är till stor del praktisk där vi bl.a. går igenom användandet av fasta system, stegklättring, räddning av nödställd m.m. - Lagar och föreskrifter - Planering av arbete - Personlig utrustning och verktyg användning och säkring - Beräkna och förebygga risker - Klättring i fasta och portabla system - Säker evakuering och räddning samt första hjälpen till nödställd - Förebygga suspensionstrauma Kursen vänder sig till personer arbetande i vindkraftverk. Minst 18 år gammal, i övrigt inga förkunskapskrav. 16 timmar (två dagar). KURS: ARBETE I VINDKRAFTVERK/ repetition Repetition för personer som tidigare genomgått grundutbildningen Arbete i vindkraftverk. Grundkurs, se kurs ovan. 8 timmar (heldag). 22

23 FALLSKYDD KURS: RÄDDNINGSAKTIONER I VINDKRAFTVERK FÖR RÄDDNINGSTJÄNST Utbildning för räddningstjänsten. Personalen ges goda kunskaper i räddning av nödställd och evakuering från både fasta och hängande system. - Lagar och föreskrifter - Planering av arbete - Personlig utrustning och verktyg användning och säkring - Beräkna och förebygga risker - Klättring i fasta och portabla system - Evakuering och räddning av nödställd - Förebygga suspensionstrauma Kursen vänder sig till de som arbetar inom räddningstjänst. Minst 18 år gammal, genomgått hälsoundersökning med arbets-ekg, i övrigt inga förkunskapskrav. 24 timmar (tre dagar). KURS: RÄDDNINGSAKTION FRÅN STOLLIFTAR Personal vid skidanläggning kan ställas inför stora utmaningar i händelse av driftstopp. Rutiner kring åtgärder för evakuering och räddning av nödställda personer är viktiga. Den här utbildningen ger deltagaren goda kunskaper i evakuering från stolliftar som stannat. - Planering av arbete - Personlig utrustning användning och säkring - Riskhantering - Räddningsutrustning funktion och användning - Säker evakuering och räddning samt första hjälpen till nödställd Kursen vänder sig till personal vid skidanläggning samt till räddningstjänst. 8 timmar (heldag). 23

24 FALLSKYDD KURS: HÖGHÖJDSARBETE FÖR LIFTPERSONAL Den här utbildningen ger personal inom skidanläggning kunskaper kring arbete på högre höjd i t.ex. liftstolpar. - Planering av arbete - Personlig utrustning användning och säkring - Riskhantering - Räddningsutrustning funktion och användning - Säker evakuering och räddning samt första hjälpen till nödställd Kursen vänder sig till personal vid skidanläggning. Minst 18 år gammal och genomgått hälsoundersökning med arbets-ekg, i övrigt inga förkunskapskrav. 8 timmar (heldag). KURS: ARBETE I SLUTET UTRYMME Att arbeta i trånga utrymmen innebär höga risker och kräver särskilt kunnande. Den här utbildningen ger deltagaren nödvändig förståelse kring risker som föreligger med sådant arbete samt kunskaper och färdigheter för säkert arbete i trånga utrymmen. - Lagar och föreskrifter - Planering och kommunicering av arbetet - Personlig utrustning och verktyg användning och säkring - Riskhantering - Förebygga suspensionstrauma Kursen vänder sig till yrkesgrupper som arbetar i trånga utrymmen inom industri-, gruvor-, fartygsnäring, räddningstjänst m.m. 8 timmar (heldag). 24

25 FALLSKYDD KURS: KONTROLL AV PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING Regelbunden kontroll och service av fallskyddsutrustning är en absolut nödvändighet för att bibehålla hög säkerhetsnivå. Ej duglig/ fungerande utrustning är ur säkerhetsaspekt förkastligt och kan resultera i katastrofala konsekvenser. Minst en gång per år ska utrustningen noggrant kontrolleras av kompetent person. - Kontroll och service av fallskyddsutrustning bl.a. selar, rep, slingor, karbinhakar, glidlås, hjälmar m.m. Kursen vänder sig till den som är ansvarig för kontroll av fallskyddsutrustning. 3 timmar.

26 VÄG OCH TRAFIKSÄKERHET KURS: ARBETE PÅ VÄG NIVÅ 1 & 2 Antalet trafikolyckor vid vägarbeten ökar i antal. Den här kursen ger grundläggande förståelse kring trafiksäkerhet och olycksförebyggande arbete i samband med arbete på väg. Kunskaper ges kring lagar och regler vid vägarbete samt trafikanters beteende och vägarbetarens ansvar. - Trafiksäkerhet - Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter - Arbetsmiljöplan - Riskanalys - Allmänt om vägarbeten - V3 principen - Vägmärken tillåtna på fordon samt storlek - Skyddsanordningar på fordon, dess funktion och handhavande - Lyktor på fordon - Arbete från arbetsplattform - Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg - Regler för förare av väghållningsfordon - Fordons placering på väg - Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar - Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete Kursen vänder sig till alla som ska arbeta på och vid väg, förare av vägunderhålls-, service- och arbetsfordon etc. Nivå 1 ingår i denna utbildning. 8 timmar (heldag). Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer. Kursdeltagare erhåller efter avslutad utbildning intyg på genomgången kurs. 26

27 VÄG OCH TRAFIKSÄKERHET KURS: UTMÄRKNINGSANSVARIG NIVÅ 3 Utbildningen ger fördjupade kunskaper i trafiksäkerhetsfrågor, risker och förebyggande säkerhetsarbete i samband med arbete på väg samt kunskaper som krävs för att kunna verka som utmärkningsansvarig vid vägarbetsplats och/ eller upprätta trafikanordningsplaner. - Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter samt övrig relevant lagstiftning - Arbetsmiljöverkets väglednings PM Arbetsmiljöplan - Trafikverkets styrande dokument - Fördjupning om Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg, fasta arbetsplatser, trafikreglering m.m. - Trafikförordningen - Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter - Fördjupning om vägarbeten - Funktion och handhavande av skyddsanordningar - Objektanpassa TA-planer - Information till TLC, 3:e man etc - Framkomlighet, säkerhet och information för trafikanter - Arbetsmetoder Kursen vänder sig till den som ska ansvara för utmärkning på en fast vägarbetsplats, till den som är gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten samt de som upprättar trafikanordningsplaner. Arbete på väg nivå timmar (två dagar). Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer. KURS: TRAFIKVAKT Utbildningen ger kunskaper som krävs för att kunna arbeta som vakt vid vägarbeten. - Korrekt och informativt agerande - Utrustning och tecken - Säkerhet för trafikanter, personal och vakt Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer. Kursen vänder sig till de som ska stoppa och reglera trafiken (arbeta som vakt) vid vägarbeten. Arbete på väg nivå 1 & 2 (sid 26). Körkort med behörighet lägst B. 4 timmar (halvdag). 27

28 VÄG OCH TRAFIKSÄKERHET KURS: TRANSPORT AV FARLIGT GODS ADR Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha utbildning och intyg för detta. Den här utbildningen är uppdelad i grundutbildning och påbyggnadsdelar beroende på vad föraren ska transportera. Efter avslutad kurs med godkänt resultat erhåller deltagaren giltigt ADR-intyg, intyget är giltigt i fem år. - Utbildningen innehåller delar som gör dig medveten om de risker som kan uppstå samt kunskaper om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor - Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, egendom och miljö - Beroende på vad föraren transporterar krävs olika behörighet, föraren måste välja vilken utbildning som ska genomgås för att erhålla korrekt behörighet. Kursen vänder sig till personer som transporterar farligt gods. Förare måste ha giltigt ADR-intyg vid transport av: - Farligt gods som styckegods - Tankfordon och batterifordon med en sammanlagd volym över 1000 l - Explosiva ämnen och föremål oaktat fordonets vikt - Radioaktiva ämnen oaktat fordonets vikt - Tankcontainrar med en individuell volym över 3000 l - Grundkurs: 3 dagar - Grundkurs + klass 1: 4 dagar - Grundkurs + klass 7: 4 dagar - Grundkurs + tank: 5 dagar - Grundkurs, klass 1 + klass 7: 5 dagar - Grundkurs, klass 1 + tank: 6 dagar - Grundkurs, klass 7 + tank: 6 dagar - Grundkurs, klass 1, klass 7 + tank: 6 dagar Kursen följer MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) ADR-S. KURS: ADR REPETITION Repetition för personer som tidigare genomgått grundutbildningen Transport av farligt gods ADR (sid 28). För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomgå prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut. Genomgått utbildning i transport av farligt gods inom de senaste fem åren. Beroende på behörighet 2-3 dagar. 28

29 VÄG OCH TRAFIKSÄKERHET KURS: FARLIGT GODS 1.3 UTBILDNING Personer som inte omfattas av kravet på ADR-utbildning men som trots det är delaktig i transport av farligt gods skall ha utbildning för de uppgifter de utför, s.k. 1.3 utbildning. Den här kursen ger deltagaren förståelse och kunskap kring hantering av farligt gods samt de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som hanteras. Utbildningen är anpassad allt efter ansvar och arbetsuppgifter hos personalen och består av tre huvudsakliga delar, enligt nedan: - Allmän utbildning: Innehåller allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods - Funktionsspecifik utbildning: Ger en detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods beroende av personalens ansvar och arbetsuppgifter - Säkerhetsspecifik utbildning: Anpassas utifrån de risker som föreligger till följd av arbete med det farliga gods som hanteras Kursen vänder sig till personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar samt annan personal som har liknande arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg. 8 timmar (heldag). - I förekommande fall, utbildning om klass 7 (radioaktiva ämnen) Kursen följer MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) föreskrifter för 1.3- utbildning. 29

Aptum. Utbildningar Fallskydd

Aptum. Utbildningar Fallskydd Aptum Utbildningar Fallskydd Grundkurs i fallskydd Grundkurs i användande av fallskydd. Vi går igenom vilka lagar och förordningar som gäller för arbete på hög höjd. Utbildningen innefattar både teoretiska

Läs mer

v.3 Kursprogram 2012 Arbete på hög höjd

v.3 Kursprogram 2012 Arbete på hög höjd v.3 Kursprogram 2012 Arbete på hög höjd Crux Professionell utbildning på hög höjd Allt arbete på höjd medför risker. Även om man har den bästa utrustning som går att få, behöver man också rätt kunskaper

Läs mer

KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT.

KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT. KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT www.dalamitt.se Räddningstjänstförbundet Dala Mitt tillhandahåller utbildningar för medlemskommunerna Kurser Grundläggandebrandskyddsutbildning SBA utbildning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog Utbildningskatalog Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grundläggande brandskydd... 3 Hem och Fritid... 4 Praktisk övning... 5 Utrymningsteori... 6 Utrymningsövning... 7 SBA Systematiskt brandskyddsarbete...

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Kursprogram 2015 Arbete på hög höjd

Kursprogram 2015 Arbete på hög höjd Kursprogram 2015 Arbete på hög höjd Om Crux Crux är etablerad som en ledande leverantör av utbildning och utrustning för arbete i miljöer med fallrisker och i slutna utrymmen. Verksamheten startade 1987

Läs mer

Kursprogram 2014 Arbete på hög höjd

Kursprogram 2014 Arbete på hög höjd Kursprogram 2014 Arbete på hög höjd Crux är etablerad som en ledande leverantör av utbildning och utrustning för arbete i miljöer med fallrisker och i slutna utrymmen. Verksamheten startade 1987 och vi

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt.

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009 De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. I katalogen framgår om kursen är en kravkurs och till vilka den vänder sig.

Läs mer

Vill du veta mer? Kontakta utbildning@presto.se eller besök presto.se/utbildning/ SE-55-2-20151028. Utbildningsprogram

Vill du veta mer? Kontakta utbildning@presto.se eller besök presto.se/utbildning/ SE-55-2-20151028. Utbildningsprogram Utbildningsprogram Prestos utbildningsprogram Vi på Presto ser det som en viktig uppgift att tillhandahålla uppdaterade och moderna utbildningar med hög kvalitet inom brandsäkerhet. Vi erbjuder därför

Läs mer

Brand- och sjukvårdsutbildningar.

Brand- och sjukvårdsutbildningar. 1 Brand- och sjukvårdsutbildningar. Sjukvårdsutbildning: hjärt- lungräddning HLR. Vår grundläggande HLR-utbildning riktar sig till den breda allmänheten som personal anställd i kommunen, idrottsföreningar,

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer

Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog

Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog 2015 Varför ska ett företag lägga tid och pengar på säkerhetsutbildningar? Målet med all utbildning är ökad kunskap. Säkerhet handlar i grunden om relation mellan

Läs mer

KRAV & SÄKERHETS- UTBILDNINGAR

KRAV & SÄKERHETS- UTBILDNINGAR KRAV & SÄKERHETS- UTBILDNINGAR STÄLLNINGSBYGGNAD ALLMÄN Utbildningen följer AFS 2004:4 krav på allmän kurs, (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ställningar.)

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Företagsanpassning Utbildningar 2013 Utbildningar hos FSB Fire & Safety

Läs mer

KUNSKAP KÄNNEDOM UTBILDNING

KUNSKAP KÄNNEDOM UTBILDNING KUNSKAP & KÄNNEDOM UTBILDNING RÄTT UTBILDNING ÄR EN SÄKERHETSGARANTI! VÅRA UTBILDNINGAR Säkerhet skapas genom en kombination av fräscha maskiner, bra utrustning och rätt kunskap. Just därför är utbildning

Läs mer

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov.

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Uppdragsutbildningar Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Truckutbildning (A, B och C) A-, B- eller C-utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. Branschanpassade utbildningar för proffs HETA ARBETEN. BIG Academy och BIG Academy Products TRUCKUTBILDNING BULTPPISTOL

UTBILDNINGSKATALOG. Branschanpassade utbildningar för proffs HETA ARBETEN. BIG Academy och BIG Academy Products TRUCKUTBILDNING BULTPPISTOL UTBILDNINGSKATALOG Branschanpassade utbildningar för proffs BULTPPISTOL TRUCKUTBILDNING HLR, FÖRSTA HJÄLPEN FALLSKYDD, ARBETSPLATTFORMAR SÄKRA LYFT, STÄLLNINGSBYGGNATION HETA ARBETEN BIG Academy och BIG

Läs mer

Rescue Team Scandinavia

Rescue Team Scandinavia Rescue Team Scandinavia Vem Är vi? Introduktionsfilm om oss (5,5 min) Historia Mål Vision Tjänster Resurser Certifieringar Övriga frågor En kort Film om oss Introduktionsfilm om oss (5,5 min) Easywash

Läs mer

CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR

CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE VÅRT MÅL ÄR ATT ÖKA KUNNANDET SÅVÄL TEORETISKT SOM PRAKTISKT, VILKET INNEBÄR EN ÖKAD SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN,

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog

Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog 2016 Varför ska ett företag lägga tid och pengar på säkerhetsutbildningar? Målet med all utbildning är ökad kunskap. Säkerhet handlar i grunden om relation mellan

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Kursprogram 2016 Arbete på hög höjd

Kursprogram 2016 Arbete på hög höjd Kursprogram 2016 Arbete på hög höjd Om Crux Crux är etablerad som en ledande leverantör av utbildning och utrustning för arbete i miljöer med fallrisker och i slutna utrymmen. Verksamheten startade 1987

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare

Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare www.sverigesbyggindustrier.se/kurs www.sverigesbyggindustrier.se/kurs Kompetensutveckling Seminarier Kurser E-learning Drygt 500 kursstarter per år

Läs mer

Storstockholms brandförsvar utbildar

Storstockholms brandförsvar utbildar Storstockholms brandförsvar utbildar Vi skapar trygghet! 2010-03-31 Utbildning i Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Utbildningen riktar sig till personer som kommer att ingå i en brandskyddsorganisation

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun. internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01

Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun. internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01 Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01 Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2000 om en säkerhetsutbildning för kommunens anställda. Syftet med säkerhetsutbildningen

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet 1 (9) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Syfte

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Våra utbildningar våren 2017

Våra utbildningar våren 2017 Våra utbildningar våren 2017 Allmän information För de företag som har timavtal kan utbildningskostnaden dras från timbanken alternativt faktureras. Vid heldagsutbildningar ingår för- och eftermiddagsfika

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

Kursprogram 2017 Arbete på hög höjd

Kursprogram 2017 Arbete på hög höjd Kursprogram 2017 Arbete på hög höjd Om Crux Crux är etablerad som en ledande leverantör av utbildning och utrustning för arbete i miljöer med fallrisker och i slutna utrymmen. Verksamheten startade 1987

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

Vill du veta mer? Kontakta utbildning@presto.se eller besök presto.se/utbildning/ SE-55-3-20160414. Utbildningsprogram

Vill du veta mer? Kontakta utbildning@presto.se eller besök presto.se/utbildning/ SE-55-3-20160414. Utbildningsprogram Utbildningsprogram Prestos utbildningsprogram Vi på Presto ser det som en viktig uppgift att tillhandahålla uppdaterade och moderna utbildningar med hög kvalitet inom brandsäkerhet. Vi erbjuder därför

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Flogas Sverige AB erbjuder tillfälle att delta i vår Gasolföreståndarkurs, som pågår under tre dagar mellan den 5-7 maj 2015. Kursen vänder sig till den som vill

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

Utbildningsplan Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå Universitet

Utbildningsplan Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå Universitet Utbildningsplan Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå Universitet Innehåll 1. Allmänt... 3 1.1. Omfattning... 3 1.2. Syfte och mål... 3 2. Regelverk och kravnivåer som berör utbildningsområdet...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE KOMMUNGEMENSAMT STYRDOKUMENT Dnr KS/2012:40 2012-01-27 Version 1 Handläggare Eva Hamberg Kommunledningskontoret Innehåll 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund och

Läs mer

KURSKATALOG. Utrustning för Räddningstjänst. Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

KURSKATALOG. Utrustning för Räddningstjänst. Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 KURSKATALOG Utrustning för Räddningstjänst Certifierade enligt ISO 9001 ch ISO 14001 Utbildningar i arbete på höjd Innehållsförteckning Kntakta ss... Skriv till Crux Klätter- ch Säkerhetsutrustning AB

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Kompetens och utbildning

Kompetens och utbildning Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal Bestämmelser om Kompetens och utbildning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten Fastställd

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige SÄKERHETSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-31 26 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver vad

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2010-09-15 R.7.4 Riktlinjer för Lars Eliasson/Thomas Thid Karin Sjöndin Lars Eliasson 2010-09-15 2(7) Innehållsförteckning

Läs mer

FALLSKYDDS- UTBILDNING

FALLSKYDDS- UTBILDNING FALLSKYDDS- UTBILDNING 39 39 FALLSKYDDSUTBILDNINGAR NUABs fallskyddsutbildningar ger dig grundlig kunskap inom området. Våra instruktörer har en stor kompetens och mycket god erfarenhet från industri,

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete Datum 2009-03-09 Upprättad av Thomas Wrååk Datum Reviderad av Beteckning/dnr Kategori/Ver Instruktion Datum Fastställd av Datum Granskad av Råd och anvisningar För Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete Systematiskt Brandskyddsarbete Innehållsförteckning 1 Ansvar... 2 1.1 Policy... 2 2 Organisation... 2 2.1 Arbetsuppgifter... 2 3 Utbildning... 2 3.1 Utbildningsplan... 2 3.2 Utbildningar... 2 3.3 Utbildning/information

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Tel 0381-368 81 Fax 0381-132 95 www.eksjo.se Skriftlig redogörelse Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd

Läs mer

Förebyggandekonferensen 2009

Förebyggandekonferensen 2009 Förebyggandekonferensen 2009 Underlag för ett bättre förebyggande arbete SBSC Gunnar Brandsjö gunnar.brandsjo@sbsc.se Områdesansvarig Brand www.sbsc.se AB 1 Besiktningar som underlag vid tillsyn Hur kan

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Denna nivå omfattar komplexa samlingslokaler t.ex. Teatrar, Köpcentra, Nöjespalats och större sjukhus, hotell och industrier med komplicerade utrymningsförhållanden

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större vårdanläggning. Informationen under

Läs mer

Hela dokumentet omarbetat för att harmonisera med arbetsmiljöplan.

Hela dokumentet omarbetat för att harmonisera med arbetsmiljöplan. Strategiskt Dokumentnummer 2885 Version 5.0 Fastställt: 2015-11-01 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Fredriksson Ronny, SHT Handläggare: Linhammar Sofia, SHT Förändringar från senaste

Läs mer

Råd och. skyddsanvisningar

Råd och. skyddsanvisningar Råd och skydds- Råd anvisningar och skyddsanvisningar för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde Arbetsmiljölagen Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kapitlet

Läs mer

Brandskyddsredogörelse

Brandskyddsredogörelse Brandskyddsredogörelse 1. Byggnad/anläggning 1:1 Allmänt Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Besöksadress: Organisationsnummer: Utdelningsadress: 1:2 Ägarens kontaktperson mot tillsynsmyndigheten

Läs mer

Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd

Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd Enligt 2 kap. 2 i förordningen om skydd mot olyckor får kommunen fastställa med vilket tidsintervall den skriftliga redogörelsen för brandskyddet

Läs mer

2. Byggnaden/anläggningen Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år:

2. Byggnaden/anläggningen Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år: Skriftlig redogörelse för brandskydd enligt 2 kap. 3 lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Räddning och säkerhetsavdelningen DEL BYGGNAD/ANLÄGGNING

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet 1 Kommunalförbundet södra Hälsingland Skriftlig redogörelse för brandskyddet Del 1 Byggnad/anläggningsägare Allmänt Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer (10 siffror) Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Detta är ett exempel på ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Denna exempeldokumentation behöver anpassas till verksamheten och kan kräva kompletteringar

Läs mer

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Akutomhändertagande vid sjukdom eller olycka (L-ABCDE) I utbildningen får kursdeltagaren lära sig hur han eller hon på ett enkelt sätt kan hjälpa en person som drabbas av en akut sjukdom eller olycka.

Läs mer

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete SBA Systematiskt BrandskyddsArbete Anders Lundberg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för brandskydd och brandfarlig vara Mars/April 2015 Var kommer SBA ifrån? Ett brandskydd i skälig

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB 1. Ansvar 2. Organisation 3. Utbildning 4. Instruktioner och rutiner 5. Brandskyddsbeskrivning 6. Teknisk kontroll 7. Uppföljning av SBA Pärmen förvaras

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en vårdanläggning. Exemplet är

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskydd

Skriftlig redogörelse av brandskydd Stenungsunds kommun Skriftlig redogörelse av brandskydd Räddningstjänsten i Stenungsund Gesällgatan 6 444 32 STENUNGSUND tel: 0303-681 05 e-post: raddning@stenungsund.se Skriftlig redogörelse Bakgrund

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet Skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt 2 kapitel 3 Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Skriftlig redogörelse för brandskyddet Del 1: Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Byggnad/anläggning

Läs mer

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 HANDLINGSPLAN VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 1 Innehåll MÅL... 3 AKUT OMHÄNDERTAGANDE... 3 OMHÄNDERTAGANDE

Läs mer

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan 1 Upprättad: 080707/AC Reviderad: 080909 /JH Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.) Objekt:

Läs mer

SIK Kompetenskrav Arbete på väg

SIK Kompetenskrav Arbete på väg SIK Kompetenskrav Arbete på väg Entreprenader som åberopar kompetenskrav enligt SIK-modell (Skandinavisk Infrastukturkompetens) ska cerifieras i fyra nivåer: Nivå 2: Kompetenskrav för förare av vägunderhåll-,

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux 140801 BRANDSKYDDSPOLICY VID Voxnadalens gymnasium-komvux 1. Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Voxnadalens gymnasium-komvux i Ovanåkers kommun och omfattar skolans lokaler. 2.

Läs mer

Brandskyddsredogörelse. Del 1 Byggnaden/anläggningen. Allmänt Fastighetsbeteckning: Byggnaden/anläggningen Byggnadsår: Fastighetsägare:

Brandskyddsredogörelse. Del 1 Byggnaden/anläggningen. Allmänt Fastighetsbeteckning: Byggnaden/anläggningen Byggnadsår: Fastighetsägare: Brandskyddsredogörelse Del 1 Byggnaden/anläggningen Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Organisationsnummer: Besöksadress: Utdelningsadress: Ägarens kontaktperson mot räddningstjänsten Namn:

Läs mer

Skriftlig redogörelse av Systematiskt Brandskyddsarbete

Skriftlig redogörelse av Systematiskt Brandskyddsarbete Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer Besöksadress Utdelningsadress Ägarens kontaktperson mot tillsynsmyndigheten (räddningstjänsten) Redogörelsen upprättad

Läs mer

2.1 Byggnadsår 2.2 Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år

2.1 Byggnadsår 2.2 Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år Enligt 2 kap. 2 i förordningen om skydd mot olyckor får kommunen fastställa med vilket tidsintervall den skriftliga redogörelsen för brandskyddet skall lämnas in till kommunen. Del 1 Byggnad/anläggning

Läs mer

Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete Som ägare till en byggnad eller ansvarig för en verksamhet är ansvaret för brandskyddet ditt. Med ett systematiskt brandskyddsarbete förebygger du brand och

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Skydda dig mot fallrisker

Skydda dig mot fallrisker Skydda dig mot fallrisker Arbete på höjd Den här broschyren är ett stöd för dig som ska utföra arbeten med byggnads- och anläggningsarbeten där fallrisker kan förekomma. Du som är arbetsgivare kan även

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Kiruna räddningstjänst Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså hur du hanterar

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete för

Systematiskt brandskyddsarbete för Södermalms stadsdelsförvaltning Brandskyddspolicy Sida 1 (6) 2014-05-06 Systematiskt brandskyddsarbete för 1. Brandskyddspolicy Stockholms stad ska upplevas som en vacker, ren och trygg stad. För att leva

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå mellan Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer