VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda!"

Transkript

1 KURSKATALOG MELLANRUBRIK HeIhic te magnis es dolori te volecestiis adic tent ex eliquis tinullorem etur? Ita nos plit quas int adios et aut fincilliqui sa volor.

2 VÅRA UTBILDNINGAR Utbildning är en viktig del i att förebygga olyckor. Kunskaper i förebyggande säkerhet är aldrig tung att bära. Vi erbjuder ett brett sortiment av utbildningar inom brandskydd och skydd mot olyckor. Våra utbildningar genomförs varje vecka på olika orter över hela norrland. I denna kurskatalog presenteras och beskrivs kortfattat de utbildningar vi tillhandahåller. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda!

3 INNEHÅLL Brandsäkerhet SjukvårD Fallskydd Grundläggande brandskydd 4 Brandsäkert hem 5 Utrymningssäkerhet 5 Utrymningsledare 6 Utrymningsövning 6 Brandskyddsansvarig 7 Egenkontroll brandskydd 7 Anläggningsskötare brandlarm 8 Heta arbeten 9 Brandfarlig vara grundkurs 9 Brandfarliga varor föreståndare 10 Gasflaskor grundkurs 11 Första hjälpen & HLR 12 Första hjälpen till barn 13 Första hjälpen på väg 13 D-HLR 14 Grundkurs i fallskydd 16 Arbete på tak 17 Taksäkerhet 17 Fallskydd räddning 18 Höghöjdsarbete 18 Arbete på höjd mastarbete 19 Arbete på höjd mastarbete repetition 19 Nedtagning av nödställd i stolpe 20 Industriellt reparbete 20 Säkerhet i vindkraftverk 22 Arbete i vindkraftverk 22 Arbete i vindkraftverk repetition 22 Räddningsaktioner i vindkraftverk för räddningstjänst 23 Räddningsaktion från stolliftar 23 Höghöjdsarbete för liftpersonal 24 Arbete i slutet utrymme 24 Kontroll av personlig skyddsutrustning 25 Väg- & trafiksäkerhet Arbete på väg nivå 1 & 2 26 Utmärkningsansvarig nivå 3 27 Trafikvakt 27 Transport av farligt gods ADR 28 ADR repetition 28 Farligt gods 1.3 utbildning 29 Järnväg Basäskydd 30 Basätsm 31 Basävista 31 Råd och skydd 32 Arbetsplattform, lyftredskap och maskiner Säkra lyft och lasthantering 33 Liftutbildning 34 Byggnadsställning allmän utbildning (2-9 m) 35 Byggnadsställning särskild utbildning (över 9 m) 35 Motorsågskörkort nivå A 36 Motorsågskörkort nivå B 37 Motorsågskörkort nivå C-F 37 Röjsåg grundutbildning RA 37 Röjsåg grundutbildning RB 37 Truckutbildning 38 Traversutbildning 38 Företagsanpassad utbildning 40 Övrigt Pedagogik 40 Anmälan och bokningsvillkor 41

4 BRANDSÄKERHET KURS: GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDD Bränder orsakar varje dag stora skador på människors liv och hälsa, dessutom är bränder ofta ekonomiskt kostsamma. Grundläggande kunskaper i brandskydd är viktigt för att upprätthålla en god säkerhetsnivå inom en verksamhet. I de flesta fall krävs återkommande utbildning med regelbunden intervall. Den här utbildningen ger ökad förståelse kring vilka skador bränder orsakar liv, egendom och miljö. Vidare ger den kunskaper om den enskildes möjlighet och ansvar att arbeta förebyggande mot brands uppkomst samt reducera skador till följd av brand. - Brandteori brands uppkomst och brandförlopp - Bränders påverkan på liv och egendom - Förebyggande brandskydd - Åtgärder vid brand - Handlingsplan och utrymningssäkerhet - Släckmedel, -redskap och -teknik - Övning med handbrandsläckare och brandfilt Kursen vänder sig till alla och anpassas efter era specifika riskmiljöer på respektive arbetsplats. 3 timmar. 4

5 BRANDSÄKERHET KURS: BRANDSÄKERT HEM Det här är utbildningen för dig därhemma. Kursen är tre timmar lång och en del av ett större koncept framtaget av Brandskyddsföreningen som syftar till att minska antalet bränder i bostad. Som deltagare ges du ökad förståelse kring hur du och din familj har möjlighet att undvika brand i hemmet samt, om olyckan trots allt är framme, reducera skador till följd av branden. I konceptet ingår utöver utbildning: att tillräckligt antal fungerande brandvarnare, handbrandsläckare av rätt typ, brandfilt samt spisvakt finns i din bostad. - Brandteori brands uppkomst och brandförlopp - Lagar och regler för ägare och hyresgäst - Brandrisker i hemmet - Förebyggande brandskydd hemma - Åtgärder vid brand handlingsplan - Släckutrustning - Övning med handbrandsläckare och brandfilt Kursen vänder sig till alla människor boende i villa, fritidshus och/eller flerfamiljhus. 3 timmar. KURS: UTRYMNINGSSÄKERHET En brand sprider sig många gånger hastigt och snabb utrymning av byggnaden krävs, i annat fall kan konsekvenserna vara förödande med svåra personskador och dödsfall som följd. Verksamheten måste vara förberedd och ha rutiner för att personal, besökare, kunder etc. snabbt kan ta sig i säkerhet. Den här utbildningen ger förståelse och kunskaper om viktiga åtgärder vid brand, bränders snabba förlopp och hur en säker utrymning av arbetsplatsen kan genomföras. - Brandförlopp - Handlingsplan vid brand - Förebyggande åtgärder för att underlätta utrymning - Beteende vid utrymning - Att genomföra utrymning - Diskussioner kring lokala förutsättningar Kursen vänder sig till alla verksamheter där personal vistas och anpassas efter specifik riskmiljö på respektive arbetsplats. 2 timmar. 5

6 BRANDSÄKERHET KURS: UTRYMNINGSLEDARE En väl fungerande utrymningsorganisation kräver i många fall att personer delegeras särskilt ansvar kring förberedelse och genomförande av utrymning. Den här utbildningen ger deltagaren fördjupade kunskaper i utrymningssäkerhet och är riktad till dig som ska leda verksamhetens utrymning av personal, besökare och/eller kunder i händelse av brand eller annan olycka. Deltagaren erhåller kunskaper för att kunna planera, organisera och genomföra utrymning. - Lagar och bestämmelser - Grundläggande byggnadstekniskt brandskydd - Brands uppkomst och förlopp - Utrymningssystem och strategi - Intern organisation - Utrymningsledarens roll - Utrymningsproblematik - Utrymningstekniska hjälpmedel Kursen vänder sig till personer med särskilt ansvar för utrymning (utrymningsledare). 4 timmar (halvdag). KURS: UTRYMNINGSÖVNING För att en utrymningsorganisation ska fungera krävs att den testas under realistiska förhållanden och övas regelbundet. Den här övningen möjliggör att för er att testa era interna rutiner. Övningen förläggs till er verksamhet med tillhörande lokaler. Personal från Aptum bistår för att utrymningsövningen i största möjliga utsträckning ska efterlikna realistiska förhållanden samt agerar observatörer under övningen. Om önskemål finns lämnas en skriftlig utvärdering av genomförd utrymningsövning. - Utrymningsövning på er arbetsplats - Muntlig diskussion och utvärdering tillsammans med inblandade Kursen vänder sig till alla verksamheter där flertalet människor vistas. Utrymningsövningen kombineras med fördel med utbildning i grundläggande brandskydd (se sid 4 och/ eller utrymningssäkerhet (sid 5). Ca 1 timme. 6

7 BRANDSÄKERHET KURS: BRANDSKYDDSANSVARIG Inom alla verksamheter/ organisationer skall finnas en person med särskilt ansvar för brandskyddet. Den här utbildningen ger deltagaren förståelse kring det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga samt hur brandskyddet kan organiseras utifrån de lagkrav som ställs idag. Deltagaren får grundläggande kunskaper om dokumentation, planering och uppföljning av sitt brandskydd. - Konsekvenser av brand - SBA systematiskt brandskyddsarbete - Lagar och regler - Byggnadstekniskt brandskydd - Brandtekniska installationer - Släckutrustning - Handlingsplan och rutiner att komma igång - Underhålls- och kontrollsystem - Tillsyn och den kommunala räddningstjänsten Kursen vänder sig till de som är ansvariga för verksamhetens brandskydd. Utbildning i grundläggande brandskydd (sida?). 8 timmar. KURS: EGENKONTROLL BRANDSKYDD Regelbunden kontroll av brandskyddet är av stor vikt för att upprätthålla en god säkerhetsnivå. Utbildningen ger deltagarna kunskaper kring hur egenkontroll av brandskydd och utrustning kan bedrivas. - Lagar och bestämmelser - Grundläggande byggnadstekniskt brandskydd - Kontrollsystemet - Drift och kontrollmetoder av olika objekt - Riskidentifiering och riskbedömning - Dokumentation och uppföljning Kursen vänder sig till brandskyddskontrollanter samt till de som ansvarar för verksamhetens systematiska brandskyddsarbete. 4 timmar. 7

8 BRANDSÄKERHET KURS: ANLÄGGNINGSSKÖTARE BRANDLARM Vid en brandlarmsanläggning ska det finnas en anläggningsskötare och en ställföreträdande som på ett kvalificerat sätt kan sköta anläggningen och uppfylla de krav som ställs. Deltagaren lär sig hur en brandlarmsanläggning fungerar och vad som orsakar onödiga larm. - Allmänt om anläggningsskötare - Systematiskt brandskyddsarbete - Brandskydd: förebyggande, skadebegränsande, upptäckande, släckande - Regler: SBF Detektion: värme, flamma och rök - Systemuppbyggnad - Underhållsavtal och provning - Onödiga larm - Bortkoppling i olika anläggningstyper - Orienteringsritningar Kursen vänder sig till de som är anläggningsskötare för en Automatisk Brandlarmsanläggning eller på annat sätt kommer i kontakt med brandlarmsanläggning t.ex ska utföra prov och bortkoppling m.m. 8 timmar (heldag).

9 BRANDSÄKERHET KURS: HETA ARBETEN Utbildningen ger kunskaper kring brandskydd i samband med s.k. heta arbeten. Med heta arbeten avses alla jobb som utförs med verktyg som förorsakar uppvärmning, gnistbildning etc. Exempel på sådana arbeten är svetsning, lödning, skärbränning och rondellslipning. Deltagaren erhåller kunskaper i hur en säker arbetsplats skapas och hur konsekvenserna i händelse av brand kan begränsas. Alla företagsförsäkringar innehåller säkerhetsregler kring heta arbeten, alla involverade måste förstå och kunna tillämpa dessa regler. Certifikat utfärdas till samtliga deltagare efter genomförd kurs och godkänt kunskapstest. - Definition Heta Arbeten - Brandteori Orsakerna till brands uppkomst och förlopp - Organisation vid heta arbeten - Lagar och föreskrifter - Brandförebyggande åtgärder - Riskmiljöer - Släckmedel och släckteknik - Praktisk övning i brandsläckning Utbildningen följer Försäkringsbolagens- samt Brandskyddsförenings bestämmelser. Kursen vänder sig till personer som ger tillstånd till-, utför-, och/eller arbetar som brandvakt vid s.k. brandfarliga heta arbeten. 8 timmar (heldag). KURS: BRANDFARLIG VARA GRUNDKURS Alla som hanterar brandfarliga varor skall inneha kunskaper i tillräcklig utsträckning för att kunna vidta skäliga säkerhetsåtgärder. Den här utbildningen ger grundläggande förståelse kring sådana ämnens egenskaper och risker samt kunskaper som krävs för säker hantering av brandfarliga varor i mindre omfattning. - Brandfarliga varors egenskaper och risker - Tillämpliga lagar och föreskrifter - Hantering och säkerhetsrutiner - Beredskap vid olyckor Kursen vänder sig till personer som hanterar brandfarliga varor i mindre omfattning. 4 timmar (halvdag). 9

10 BRANDSÄKERHET KURS: BRANDFARLIGA VAROR FÖRESTÅNDARE Hantering av brandfarliga varor sker i mer eller mindre omfattning inom de flesta verksamheter/ arbetsplatser. Med brandfarliga varor menas brandfarliga vätskor, gaser och brandreaktiva ämnen. Hantering av sådana ämnen kräver att skäliga säkerhetsåtgärder vidtas. Hantering över tillståndspliktig mängd kräver att en föreståndare för hanteringen utses och anmäls till tillståndsmyndighet. Den här utbildningen ger grundläggande förståelse kring brandfarliga varors egenskaper och risker samt kunskaper som krävs för att kunna verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarliga varor på arbetsplatsen. Deltagaren ges kännedom om de viktigaste lagar och regler som finns inom området. - Brandfarliga varors egenskaper och risker - Föreståndarskapets innebörd - Tillämpliga lagar och föreskrifter - Riskhantering och klassningsplaner - Tillståndsprocessen - Beredskap vid olyckor Kursen vänder sig till personer som ska vara föreståndare för brandfarliga varor och/eller ansvarar för hanteringen av verksamhetens brandfarliga varor. 8 timmar (heldag).

11 KURS: GASFLASKOR GRUNDKURS Den som hanterar gasflaskor skall ha kunskaper i tillräcklig utsträckning för att kunna vidta skäliga säkerhetsåtgärder. Den här utbildningen ger grundläggande förståelse och kunskap som underlättar säker hantering av gasflaskor i mindre omfattning. - Allmänt om olika gasflaskor - Olika gasers egenskaper och risker - Tillämpliga lagar och föreskrifter - Hantering och säkerhetsrutiner - Beredskap vid olyckor Kursen vänder sig till personer som hanterar gasflaskor i mindre omfattning. 4 timmar (halvdag). 11

12 SJUKVÅRD KURS: FÖRSTA HJÄLPEN OCH HLR Vid livshotande olycka/ akut sjukdom kan den första hjälpen utanför sjukhus, i väntan på medicinskt omhändertagande, i en del fall vara livsavgörande. Den här utbildningen ger enkla kunskaper i undersökning och första hjälp vid akuta skador och sjukdomstillstånd. Vi utbildar dig i hjärt- och lungräddning samt första hjälpen enligt principen L-ABC. Kursen består till stor del av praktiska moment. - Grundläggande kring hur andning och blodcirkulation fungerar - Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare - L-ABC: Lägesbedömning, Andning, Blödning, Cirkulationssvikt Innehåll anpassas i övrigt efter målgrupp, exempel på kursinnehåll är omhändertagande vid: - Akut sjukdom: t ex. epilepsi, diabetes, astma - Nack-, -rygg- och övriga skelettskador - Ögonskador - Sårskador - Klämskador - Stukning och urledvridning - Brännskador - Kylskada - Förgiftningar - Psykisk första hjälp - Genomgång av förbandsmaterial och övrig första hjälpen-utrustning - Organisera och agera på en olycksplats Kursen vänder sig till samtliga. 4 timmar (halvdag) eller efter önskemål. Utbildningen följer HLR-rådets riktlinjer. 12

13 SJUKVÅRD KURS: FÖRSTA HJÄLPEN TILL BARN Den här utbildningen ger enkla kunskaper i undersökning och första hjälp till barn som drabbats av akuta skador och sjukdomstillstånd. Vi utbildar dig i barn-hlr samt första hjälpen till barn. Kursen består till stor del av praktiska moment. - Grundläggande kring skillnad mellan barn och vuxna samt hur andning och blodcirkulation fungerar - Hjärt- och lungräddning till barn - L-ABC inriktning barn Utbildningen följer HLR-rådets riktlinjer. Kursen vänder sig till föräldrar samt alla som arbetar med barn t.ex. personal inom skola och barnomsorg. 4 timmar (halvdag) eller efter önskemål. KURS: FÖRSTA HJÄLPEN PÅ VÄG Fördjupad utbildning i omhändertagande på trafikolycksplats. Deltagarna erhåller kunskaper för att varna, larma, ge första hjälpen, släcka bränder samt i övrigt agera säkert för att reducera negativa konsekvenser av olycka på väg. - Trafikolyckors uppkomst och förebyggande åtgärder - Olycksstatistik - Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare - Första hjälpen (omhändertagande enligt principen L-ABC) - Brandkunskap - Organisera och agera på en trafikolycksplats - Farligt gods - Övning med handbrandsläckare och brandfilt - Tillämpningsövningar trafikolycka Kursen vänder sig till personer som arbetar på eller i närheten av väg, t.ex. yrkesförare, vägarbetare m.fl. Utbildningen lämpar sig dock väl till samtliga trafikanter. 8 timmar (heldag) eller efter önskemål. 13

14 SJUKVÅRD KURS: D-HLR Att använda en hjärtstartare är nästan alltid den livräddande åtgärden vid plötsligt hjärtstopp. Utbildningen ger fördjupade kunskaper i användandet av en hjärtstartare. För personer som i sin yrkesroll förväntas använda en hjärtstartare är en påbyggnadsutbildning motiverad. Deltagaren tränas att tillsammans med sina kollegor organisera och utföra HLR med halvautomatisk defibrillator (D-HLR) samt i övrigt hantera situationen på ett korrekt vis. Kursen består till stor del av praktiska moment. - Konstatera hjärtstopp - Larmrutiner - HLR med pocketmask och två-livräddarteknik - Användning av hjärtstartare - Teamträning med scenarieövningar - Etiska aspekter Utbildningen följer HLR-rådets riktlinjer. Kursen vänder sig till personer som i sitt yrke blir larmade till ett hjärtstopp t ex personal på företag som har hjärtstartare, personal på badhus, väktare, räddningstjänst, polis etc. Genomgått grundutbildning HLR med hjärtstartare (sid 12). 4 timmar (halvdag). 14

15

16 FALLSKYDD KURS: GRUNDKURS I FALLSKYDD Att undvika personskador till följd av fall i samband med arbete på hög höjd kräver både kunskap och lämplig utrustning. Det här är grundkursen i användande av fallskydd, utbildningen ger deltagaren grundläggande kunskaper för att på ett säkert vis bedriva arbete på hög höjd. - Lagar och föreskrifter - Genomgång av fasta och mobila fallskyddssystem - Val av fallskyddsutrustning och hur den används - Planering av arbetet - Riskhantering - Räddning av nödställd på hög höjd Kursen vänder sig till de som arbetar eller ska arbeta på hög höjd inom t.ex byggsektorn, med takarbeten, ställning, industri, master etc. och som bör känna till säkerhetskraven för arbetet. 8 timmar (heldag). 16

17 FALLSKYDD KURS: ARBETE PÅ TAK Utbildningen ger dig kunskaper i hur du ska arbeta säkert på tak. Speciella omständigheter gällande taklutning, förankringspunkter m.m. gås igenom. - Lagar och föreskrifter - Val av fallskyddsutrustning och hur den används - Planering av arbetet - Riskhantering - Förebygga suspensionstrauma - Räddning av nödställd på hög höjd Kursen vänder sig till de som arbetar eller ska arbeta på tak och som bör känna till säkerhetskraven för arbetet. 8 timmar (heldag). KURS: TAKSÄKERHET Utbildningen för dig som är ägare av fastighet och/ eller fastighetsskötare. Kursen ger dig bl.a. kunskaper i ansvarsfrågor och risker vid arbete på tak samt förslag på lämpliga åtgärder. - Lagar, föreskrifter och standarder - Olycksstatistik och risker vid takarbete - Ansvarsfrågor - Riskhantering - Taksäkerhetsanordningar - Snö och is på tak Kursen vänder sig till fastighetsägare och fastighetsskötare. 8 timmar (heldag). 17

18 FALLSKYDD KURS: FALLSKYDD RÄDDNING Utbildningen ger dig inblick i hur arbete på hög höjd ska genomföras samt kunskaper i räddning med rep. Olika tekniker för att rädda nödställd kollega gås igenom. - Lagar och föreskrifter - Val av fallskyddsutrustning och hur den används - Planering av arbetet - Riskhantering - Förebygga suspensionstrauma - Räddning av nödställd på hög höjd Kursen vänder sig till de som arbetar på hög höjd inom t.ex. byggsektorn, med takarbeten, ställning, industri, master etc. och bör kunna hjälpa nödställd kollega i händelse av olycka. 8 timmar (heldag). KURS: HÖGHÖJDSARBETE Utbildningen ger en god inblick i hur arbete på hög höjd ska genomföras samt kunskaper i användande av fallskyddsutrustning. - Lagar och föreskrifter - Genomgång av fasta och mobila fallskyddssystem - Val av fallskyddsutrustning och hur den används - Planering av höghöjdsarbete - Beräkna och förebygga risker Kursen vänder sig till chefer, skyddsombud etc. som behöver kunskaper om arbete på hög höjd. 8 timmar (heldag). 18

19 FALLSKYDD KURS: ARBETE PÅ HÖJD MASTARBETE Utbildningen ger goda kunskaper för arbete på hög höjd, i master, höga stolpar etc. där särskild kompetens är ett krav. - Lagar och föreskrifter - Ergonomi och klättertekniker - Personlig utrustning användning och säkring - Hissning av material - Beräkna och förebygga risker - Förebygga suspensionstrauma - Räddning av nödställd person på hög höjd Kursen vänder sig till de som arbetar i master eller höga stolpar, t.ex. inom telekom- och kraftindustri. 16 timmar (två dagar). KURS: ARBETE PÅ HÖJD MASTARBETE / repetition Repetition för personer som tidigare genomgått grundutbildningen Arbete på höjd mastarbete. Grundkurs, se kurs ovan. 8 timmar (heldag). 19

20 FALLSKYDD KURS: NEDTAGNING AV NÖDSTÄLLD I STOLPE Utbildningen ger kunskaper som krävs för säkert arbete i trästolpe samt nedtagning och räddning av nödställd person. - Lagar och föreskrifter - Planering av arbete - Personlig utrustning och verktyg användning och säkring - Riskhantering - Använda räddningsutrustning - Säker evakuering och räddning samt första hjälpen till nödställd - Förebygga suspensionstrauma Kursen vänder sig till de som arbetar i trästolpar. 8 timmar (heldag). KURS: INDUSTRIELLT REPARBETE I denna kurs får deltagaren kunskaper i säkert arbete i olika typer av situationer där arbete sker hängandes i rep. Exempelvis hur arbetaren kan ta sig upp och ner för rep, säkrar sina verktyg, förankrar sig, riskbedömer arbetet, använder rätt utrustning, går över kanter m.m. - Lagar och föreskrifter - Planering av arbete - Nedfirning och klättring - Personlig utrustning och verktyg användning och säkring - Arbetslina, back-up lina, knopar m.m. - Riskhantering - Säker evakuering - Förebygga suspensionstrauma Kursen vänder sig till de som arbetar hängandes i rep, t.ex. montörer, byggnadsarbetare, fönsterputsare etc. Grundkurs i fallskydd. 8 timmar (heldag) 20

21

22 FALLSKYDD KURS: SÄKERHET I VINDKRAFTVERK Utbildningen för dig som ansvarar för arbete inom vindkraft. Utbildningen ger kunskaper kring säkerhet, arbetssätt, utrustning m.m. som gäller vid denna typ av arbete. - Lagar och föreskrifter - Planering av arbete - Personlig utrustning användning och säkring - Beräkna och förebygga risker - Säker evakuering - Förebygga suspensionstrauma Kursen vänder sig till chefer, skyddsombud etc. som behöver kunskaper om säkerhet i vindkraftverk. 8 timmar (heldag). KURS: ARBETE I VINDKRAFTVERK Denna utbildning ger dig kunskaper för säkert arbete i vindkraftverk. Kursen är till stor del praktisk där vi bl.a. går igenom användandet av fasta system, stegklättring, räddning av nödställd m.m. - Lagar och föreskrifter - Planering av arbete - Personlig utrustning och verktyg användning och säkring - Beräkna och förebygga risker - Klättring i fasta och portabla system - Säker evakuering och räddning samt första hjälpen till nödställd - Förebygga suspensionstrauma Kursen vänder sig till personer arbetande i vindkraftverk. Minst 18 år gammal, i övrigt inga förkunskapskrav. 16 timmar (två dagar). KURS: ARBETE I VINDKRAFTVERK/ repetition Repetition för personer som tidigare genomgått grundutbildningen Arbete i vindkraftverk. Grundkurs, se kurs ovan. 8 timmar (heldag). 22

23 FALLSKYDD KURS: RÄDDNINGSAKTIONER I VINDKRAFTVERK FÖR RÄDDNINGSTJÄNST Utbildning för räddningstjänsten. Personalen ges goda kunskaper i räddning av nödställd och evakuering från både fasta och hängande system. - Lagar och föreskrifter - Planering av arbete - Personlig utrustning och verktyg användning och säkring - Beräkna och förebygga risker - Klättring i fasta och portabla system - Evakuering och räddning av nödställd - Förebygga suspensionstrauma Kursen vänder sig till de som arbetar inom räddningstjänst. Minst 18 år gammal, genomgått hälsoundersökning med arbets-ekg, i övrigt inga förkunskapskrav. 24 timmar (tre dagar). KURS: RÄDDNINGSAKTION FRÅN STOLLIFTAR Personal vid skidanläggning kan ställas inför stora utmaningar i händelse av driftstopp. Rutiner kring åtgärder för evakuering och räddning av nödställda personer är viktiga. Den här utbildningen ger deltagaren goda kunskaper i evakuering från stolliftar som stannat. - Planering av arbete - Personlig utrustning användning och säkring - Riskhantering - Räddningsutrustning funktion och användning - Säker evakuering och räddning samt första hjälpen till nödställd Kursen vänder sig till personal vid skidanläggning samt till räddningstjänst. 8 timmar (heldag). 23

24 FALLSKYDD KURS: HÖGHÖJDSARBETE FÖR LIFTPERSONAL Den här utbildningen ger personal inom skidanläggning kunskaper kring arbete på högre höjd i t.ex. liftstolpar. - Planering av arbete - Personlig utrustning användning och säkring - Riskhantering - Räddningsutrustning funktion och användning - Säker evakuering och räddning samt första hjälpen till nödställd Kursen vänder sig till personal vid skidanläggning. Minst 18 år gammal och genomgått hälsoundersökning med arbets-ekg, i övrigt inga förkunskapskrav. 8 timmar (heldag). KURS: ARBETE I SLUTET UTRYMME Att arbeta i trånga utrymmen innebär höga risker och kräver särskilt kunnande. Den här utbildningen ger deltagaren nödvändig förståelse kring risker som föreligger med sådant arbete samt kunskaper och färdigheter för säkert arbete i trånga utrymmen. - Lagar och föreskrifter - Planering och kommunicering av arbetet - Personlig utrustning och verktyg användning och säkring - Riskhantering - Förebygga suspensionstrauma Kursen vänder sig till yrkesgrupper som arbetar i trånga utrymmen inom industri-, gruvor-, fartygsnäring, räddningstjänst m.m. 8 timmar (heldag). 24

25 FALLSKYDD KURS: KONTROLL AV PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING Regelbunden kontroll och service av fallskyddsutrustning är en absolut nödvändighet för att bibehålla hög säkerhetsnivå. Ej duglig/ fungerande utrustning är ur säkerhetsaspekt förkastligt och kan resultera i katastrofala konsekvenser. Minst en gång per år ska utrustningen noggrant kontrolleras av kompetent person. - Kontroll och service av fallskyddsutrustning bl.a. selar, rep, slingor, karbinhakar, glidlås, hjälmar m.m. Kursen vänder sig till den som är ansvarig för kontroll av fallskyddsutrustning. 3 timmar.

26 VÄG OCH TRAFIKSÄKERHET KURS: ARBETE PÅ VÄG NIVÅ 1 & 2 Antalet trafikolyckor vid vägarbeten ökar i antal. Den här kursen ger grundläggande förståelse kring trafiksäkerhet och olycksförebyggande arbete i samband med arbete på väg. Kunskaper ges kring lagar och regler vid vägarbete samt trafikanters beteende och vägarbetarens ansvar. - Trafiksäkerhet - Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter - Arbetsmiljöplan - Riskanalys - Allmänt om vägarbeten - V3 principen - Vägmärken tillåtna på fordon samt storlek - Skyddsanordningar på fordon, dess funktion och handhavande - Lyktor på fordon - Arbete från arbetsplattform - Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg - Regler för förare av väghållningsfordon - Fordons placering på väg - Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar - Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete Kursen vänder sig till alla som ska arbeta på och vid väg, förare av vägunderhålls-, service- och arbetsfordon etc. Nivå 1 ingår i denna utbildning. 8 timmar (heldag). Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer. Kursdeltagare erhåller efter avslutad utbildning intyg på genomgången kurs. 26

27 VÄG OCH TRAFIKSÄKERHET KURS: UTMÄRKNINGSANSVARIG NIVÅ 3 Utbildningen ger fördjupade kunskaper i trafiksäkerhetsfrågor, risker och förebyggande säkerhetsarbete i samband med arbete på väg samt kunskaper som krävs för att kunna verka som utmärkningsansvarig vid vägarbetsplats och/ eller upprätta trafikanordningsplaner. - Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter samt övrig relevant lagstiftning - Arbetsmiljöverkets väglednings PM Arbetsmiljöplan - Trafikverkets styrande dokument - Fördjupning om Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg, fasta arbetsplatser, trafikreglering m.m. - Trafikförordningen - Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter - Fördjupning om vägarbeten - Funktion och handhavande av skyddsanordningar - Objektanpassa TA-planer - Information till TLC, 3:e man etc - Framkomlighet, säkerhet och information för trafikanter - Arbetsmetoder Kursen vänder sig till den som ska ansvara för utmärkning på en fast vägarbetsplats, till den som är gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten samt de som upprättar trafikanordningsplaner. Arbete på väg nivå timmar (två dagar). Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer. KURS: TRAFIKVAKT Utbildningen ger kunskaper som krävs för att kunna arbeta som vakt vid vägarbeten. - Korrekt och informativt agerande - Utrustning och tecken - Säkerhet för trafikanter, personal och vakt Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer. Kursen vänder sig till de som ska stoppa och reglera trafiken (arbeta som vakt) vid vägarbeten. Arbete på väg nivå 1 & 2 (sid 26). Körkort med behörighet lägst B. 4 timmar (halvdag). 27

28 VÄG OCH TRAFIKSÄKERHET KURS: TRANSPORT AV FARLIGT GODS ADR Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha utbildning och intyg för detta. Den här utbildningen är uppdelad i grundutbildning och påbyggnadsdelar beroende på vad föraren ska transportera. Efter avslutad kurs med godkänt resultat erhåller deltagaren giltigt ADR-intyg, intyget är giltigt i fem år. - Utbildningen innehåller delar som gör dig medveten om de risker som kan uppstå samt kunskaper om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor - Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, egendom och miljö - Beroende på vad föraren transporterar krävs olika behörighet, föraren måste välja vilken utbildning som ska genomgås för att erhålla korrekt behörighet. Kursen vänder sig till personer som transporterar farligt gods. Förare måste ha giltigt ADR-intyg vid transport av: - Farligt gods som styckegods - Tankfordon och batterifordon med en sammanlagd volym över 1000 l - Explosiva ämnen och föremål oaktat fordonets vikt - Radioaktiva ämnen oaktat fordonets vikt - Tankcontainrar med en individuell volym över 3000 l - Grundkurs: 3 dagar - Grundkurs + klass 1: 4 dagar - Grundkurs + klass 7: 4 dagar - Grundkurs + tank: 5 dagar - Grundkurs, klass 1 + klass 7: 5 dagar - Grundkurs, klass 1 + tank: 6 dagar - Grundkurs, klass 7 + tank: 6 dagar - Grundkurs, klass 1, klass 7 + tank: 6 dagar Kursen följer MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) ADR-S. KURS: ADR REPETITION Repetition för personer som tidigare genomgått grundutbildningen Transport av farligt gods ADR (sid 28). För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomgå prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut. Genomgått utbildning i transport av farligt gods inom de senaste fem åren. Beroende på behörighet 2-3 dagar. 28

29 VÄG OCH TRAFIKSÄKERHET KURS: FARLIGT GODS 1.3 UTBILDNING Personer som inte omfattas av kravet på ADR-utbildning men som trots det är delaktig i transport av farligt gods skall ha utbildning för de uppgifter de utför, s.k. 1.3 utbildning. Den här kursen ger deltagaren förståelse och kunskap kring hantering av farligt gods samt de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som hanteras. Utbildningen är anpassad allt efter ansvar och arbetsuppgifter hos personalen och består av tre huvudsakliga delar, enligt nedan: - Allmän utbildning: Innehåller allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods - Funktionsspecifik utbildning: Ger en detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods beroende av personalens ansvar och arbetsuppgifter - Säkerhetsspecifik utbildning: Anpassas utifrån de risker som föreligger till följd av arbete med det farliga gods som hanteras Kursen vänder sig till personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar samt annan personal som har liknande arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg. 8 timmar (heldag). - I förekommande fall, utbildning om klass 7 (radioaktiva ämnen) Kursen följer MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) föreskrifter för 1.3- utbildning. 29

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Det är bättre att fråga och verka okunnig, än att inte fråga och förbli det. Okänd. Våren 2014 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det; tills jag insåg att jag var någon." Våren 2015 Lily Tomlin Sid 2 Anmäl genom

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde 1 (19) invid spårområde 2 (19) 1. Introduktion Denna instruktion beskriver regler och rutiner inklusive villkor för aktiviteter inom samt. Syftet med instruktionen är att förebygga olyckor och tillbud

Läs mer

UNDER FÅGEL FENIX VINGAR

UNDER FÅGEL FENIX VINGAR UNDER FÅGEL FENIX VINGAR Brandkontoret firar i år att det är 260 år sedan ett antal kloka fastighetsägare i Stockholm gick samman för att solidariskt hjälpa varandra att ersätta skador vid brand. Brandkontoret

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Riktlinjer för truckförares. kunskaper och färdigheter TLP10

Riktlinjer för truckförares. kunskaper och färdigheter TLP10 C2 Hjullastare Riktlinjer för truckförares C3a Containertruck (före 2011-01-01 kategori C3) C3b Timmertruck (före 2011-01-01 kategori C3) C4 Sidlastare C5 Grensletruck C7 Teleskoplastare D1 Drag- /flaktruckd2

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

UTBILDNING 2015 SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND

UTBILDNING 2015 SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND UTBILDNING 2015 SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND INNEHÅLL ADMINISTRATION Begravningsadministration...4 Begravningslagstiftningen...5 Kundservice...6 Medling...7 FASTIGHETER Kyrkogårdens byggnader...8

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

Säker butik Så ökar du säkerheten i din butik. Praktiska råd och förmåner för dig som är medlem i Svensk Handel. 2013-2014

Säker butik Så ökar du säkerheten i din butik. Praktiska råd och förmåner för dig som är medlem i Svensk Handel. 2013-2014 Säker butik Så ökar du säkerheten i din butik. Praktiska råd och förmåner för dig som är medlem i Svensk Handel. 2013-2014 SÄKER BUTIK Svensk Handel Säkerhet En av de viktigaste frågorna för Svensk Handel

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer