Installations- & Skötselanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations- & Skötselanvisning"

Transkript

1 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER Sidan 1 av 86

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT IDENTIFIERING AV ENHETEN Etikett med serienummer Serienummer Generella Varningar Föreskrifter och Certifikat Övriga risker SÄKERHETSDATABLAD KÖLDMEDIUM Godsmottagning Mottagningskontroll Förvaring Hantering Placering Generellt Funktionsutrymme Placering Vattenanslutningar Generellt Sektioneringsventiler Tryck- och temperaturmätare Automatiska eller manuella avluftare Avtappningskran Läckagetest Isolering Stöd för anslutningar Vibrationsdämpare Risk för frost Tömning av installationen Expansionskärl Maximalt arbetstryck på vätskeberörda sidan Växlare värmebärarsidan Filter Flödesvakt Frysfria vätskor Frostskyddsvärmare Sidan 2 av 86

3 Skölj systemet Schema för rekommenderad anslutning av köldbärarsidan Rekommenderat anslutningsschema för kylmedelsystem Systemåtgärder på kylmedelssystem Filter Flödesvakt Frostskyddslösningar Sköljning av systemet Vattensparventil Reversering av köldbärare/värmebärare Tillval Drift i värmepump tillval Tillval Hydropack Victaulic-anslutningar Elektrisk anslutning Generellt Elektriska data för standardenhet Anslutning till huvudströmmen Funktionsanslutningar SAMMANSÄTTNING CLIVET TALK MODULSYSTEM Igångkörning Förberedande kontroller Köldmediesystem Vattensystem Elsystem Verifiera spänningar Förbrukning Externa styrningars konfiguration Inställning av Börvärde Köldbärarflöde Kylmedelsflöde Kontroll av köldmediekretsens värden Styrning Starta aggregatet Temperaturreglering Börvärdekompensering Börvärdeskompenseingar Börvärde underhållsdrift Lastbegränsning Sidan 3 av 86

4 13.7 Sekundärt börvärde Tidsstyrd drift Användbara parametrar Menystruktur för parametrar Användning av tangentbord Aggregatets status Status Larmstruktur Rutinunderhåll Service delar som ska gås igenom Underhållskontroller /23 CE PED Direktiv Viloläge Köldmedietabeller Felsökning Demontera enheten Demontering och avfallshantering Tekniska Data Förångarens tryckfall: ST standard SC EN Kondensorns tryckfall: ST (standard) EN Tillbehör Vattenfilter Växlarens tryckfall, delvis energiåtervinning Ljudnivåer MÅTTRITNING Denna instruktion utgör en översättning av tillverkarens originaltext och kan därför vara behäftad med inkonsekventa tekniska uttryck. Jämför därför i förekommande fall med maskinen och instruktionsboken på originalspråket. Eklunds Tekniska / Nina Eklund Fjolagapet Onsala Tel: Sidan 4 av 86

5 1 IDENTIFIERING AV ENHETEN 1.1 Etikett med serienummer Enheterna identifieras av den serienummeretikett som visas här nedanför. Etiketten anger typ av enhet (serie och storlek), serienummer, tillverkningsår, nummer på det elektriska diagrammet, tekniska data, logo och tillverkarens adress. Etiketten är vanligtvis placerad i närheten av den elektriska kontrollpanelen och även på den yttre panelen. ETIKETTEN FÅR ALDRIG AVLÄGSNAS. 1.2 Serienummer Serienumret utgör en unik identifiering av maskinen. Det gör det möjligt att spåra specifika egenskaper på enheten och att identifiera installerade komponenter. Utan detta nummer är det inte möjligt att med säkerhet identifiera de reservdelar som hör till just en speciell enhet. Ange maskintyp och serienummer vid alla kontakter med tillverkaren eller er återförsäljare. Notera dem i fälten här nedanför så de enkelt finns tillgängliga vid behov. Typ av enhet: Serienummer: Kopplingsdiagram: Tillverkningsår: Sidan 5 av 86

6 3 Generella Varningar Manualens syfte Den här manualen har utformats för att enheten ska kunna installeras, startas och underhållas på korrekt sätt. Manualens instruktioner Det är av yttersta vikt att de här instruktionerna följs. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som kan orsakas på människor eller saker som en direkt följd av att instruktionerna inte följts. Utbildning av användare Installatören måste ge användaren all information som behövs för att använda, underhålla och felsöka enheten. Förvaring av manualen Den här manualen och aggregatets kopplingsschema ska förvaras lättillgängligt för operatören vid behov. Specialiserad personal Enheten måste installeras, testas och underhållas av specialiserad personal som uppfyller motsvarande lagstadgade krav (italiensk lag nr 46 av 5/3/1990). Lokalt säkerhetsreglerad installation Installationen måste utföras i enlighet med de lokala säkerhetsreglerna. Strömmatning Kontrollera att matarspänningen är i enlighet med uppgifterna på aggregatets märkskylt placerad på insidan av apparatskåpets dörr. Paketering Förpackningsmaterialet (plastpåsar, styrencellplast, spikar, mm) är potentiellt farliga och ska därför hållas utom räckhåll för barn och återvinnas i enlighet med gällande lokala regler. Underhåll Innan någon form av serviceåtgärder utförs, ska strömmen först stängas av. Utför åtgärderna i enlighet med lokala gällande regler. Sidan 6 av 86

7 Periodiska kontroller Utför periodiska kontroller för att lokalisera eventuella lösa eller trasiga delar. Om reparationer inte utförs när de ska, ökar risken för att saker och människor skadas. Fel Funktionsstörningar Stäng av enheten vid eventuella fel eller funktionsstörningar. Reparationer Se till att enbart tekniker med behörighet från tillverkaren utför reparationerna och insistera på att enbart originaldelar används. Om ovanstående instruktioner inte följs kan aggregatets säkerhet äventyras. Ändringar Tillverkaren accepterar inget ansvar och häver garantin vid eventuella ändringar av elektroniken eller maskinens mekanik. Vid eventuella utförda ändringar som inte godkänts av tillverkaren och som inte följer instruktionerna som anges i den här manualen, hävs garantin. Avsedd användning Enheten får bara användas för det specifika syfte den utformades för: Enheten är utformad för civil luftkonditionering inom de gränser som identifierats i den här manualens tekniska avsnitt. All annan användning än den specificerade, medför inga åtaganden eller restriktioner från tillverkarens sida. Ytterligare olycksförebyggande säkerhetsåtgärder Den här enheten är särskilt utformad och tillverkad för att förhindra eventuella risker för människors hälsa. Av den anledningen har designlösningar, vars syfte är att eliminera (där så är möjligt) eventuella risker och kraftigt reducera farliga situationer, implementerats i maskinen. Vi hänvisar till avsnittet Övriga risker i den här manualen och strikt efterföljande av instruktionerna i densamma för att förhindra eventuella risker som inte har kunnat undvikas vid utformningen av maskinen. Uppdatering av data Tillverkaren kan komma att ändra enheten utan föregående meddelande som ett resultat av kontinuerliga förbättringar av maskinen. Sidan 7 av 86

8 4 Föreskrifter och Certifikat UNI EN ISO 9001:2008 Certifikat För att garantera att kunderna blir nöjda, har Clivet S.p.A valt ISO 9001:2008 Kvalitetssystem som referens för alla affärsaktiviteter. Detta tydliggörs av företagets åtagande till kontinuerliga förbättringar av produkternas kvalitet och pålitlighet. Åtgärderna för försäljning, design, inköp, produktion och support är de metoder som används för att uppnå syftet. CE MÄRKNING Clivets produkter bär CE-märkningen i enlighet med kraven i följande EU-direktiv inkluderande de senaste ändringarna och med motsvarande nationell motsvarande lagstiftning: Maskindirektivet PED direktivet (Direktiv för trycksatt utrustning) Lågspänningsdirektivet Direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet EUROVENT CERTIFIERING Clivet deltar i EUROVENT s certifieringsprogram Liquid Chilling Packages. Produkterna finns medtagna i EUROVENT s register över certifierade produkter och även på internetsidan: Eurovents certifieringsprogram för kylare omfattar luftkylda kylare på upp till 600 kw och vattenkylda kylare på upp till 1500 kw. Sidan 8 av 86

9 5 Övriga risker GENERELLT I det här avsnittet anges några av de vanligaste situationer som kan utgöra en risk för människor eller egendom eftersom de är utom tillverkarens kontroll. FARLIG YTA Bilden här nedanför visar den yta där bara behöriga får vistas. Extern farlig yta: motsvaras av en exakt yta runt enheten och dess vertikala utskjutande på golvytan vid en eventuell upphängd enhet. Intern farlig yta: motsvaras av den yta man kan få tillgång till först efter att avsiktligt ha avlägsnat skyddspanelerna eller delar av dem. HANTERING Om hantering sker utan att alla säkerhetsåtgärder iakttas, kan enheten ramla eller tippa och därmed orsaka skador, eventuellt extremt allvarliga skador, på personer och/eller saker och även på själva enheten. Se till att enheten hanteras och manövreras enligt anvisningarna på förpackningen och i den här manualen. Även gällande lokala regler ska följas noggrant. Om köldmedium skulle läcka ut, hänvisar vi till säkerhetsdatabladet för det aktuella köldmediet. INSTALLATION Felaktig installation av enheten kan orsaka vattenläckor, ackumulering av kondens, läckage av köldmedium, elektrisk chock, brand samt funktionsstörningar eller skador på själva enheten. Se till att installationen bara utföras av en kvalificerad tekniker i enlighet med anvisningarna i den här manualen och med gällande lokala regler och lagar. Om enheten ska installeras på ett underlag där det finns minsta risk att flambara gaser läcker ut och att sådana gaser skulle kunna samlas runt enheten, får man inte bortse från risken för explosion och brand. Var ytterst noggrann vid val av installationsplats. Sidan 9 av 86

10 Om enheten installeras på en struktur som inte klarar att bära aggregatets vikt och/eller om maskinen inte förankras tillräckligt, kan den falla och/eller tippa vilket kan skada människor, saker eller själva enheten. Var mycket noggrann vid placering och fixering/säkring av enheten. Om enheten lätt kan nås av barn, obehöriga personer eller djur, kan detta innebära olyckor och eventuellt allvarliga skador. Installera enheten på en plats där bara behöriga personer kan nå den eller installera barriärer eller skydd som förhindrar att obehöriga kan komma i kontakt med maskinen. GENERELLA RISKER Brandlukt, rök eller andra indikationer på allvarliga fel, kan signalera situationer som kan skada människor, saker eller själva enheten. Isolera då enheten från den elektriska strömmatningen med hjälp av strömbrytaren (röd och gul). Kontakta en auktoriserad servicecentral som kan identifiera och lösa problemet. Oavsiktlig kontakt med värmeväxlingsbatterier, kompressorer, tryckledningar eller andra komponenter kan orsaka sår och brännskador. Bär alltid lämplig klädsel vilket inkluderar skyddshandskar vid arbete inom den farliga ytan. Underhåll eller reparationer som utförts av okunnig personal kan orsaka skador på personer och egendom eller på själva enheten. Kontakta alltid en auktoriserad servicecentral. Om aggregatets paneler inte stängs eller om man inte kontrollerar att alla dess skruvar är ordentligt fixerade, kan människor, saker eller själva enheten skadas. Kontrollera regelbundet att alla paneler är stängda och fixerade. Vid brand kan köldmediets temperatur stiga tills den överskrider säkerhetsnivån och kanske göra att vätskan stöts ut. Dessutom kan delar av den krets som isoleras av stängda ventiler explodera. Stå inte i närheten av säkerhetsventiler och lämna aldrig köldmediumkretsens ventiler stängda. DET ELEKTRISKA SYSTEMET Om strömledningen som ansluter enheten till strömmatningen är ofullständig eller om anslutningen utförts med kablar med felaktigt tvärsnitt och/eller med otillräckliga skyddsanordningar, kan detta resultera i elektrisk chock, förgiftning eller att enheten brandskadas. Allt arbete på det elektriska systemet ska utföras i enlighet med kopplingsschemat och enligt anvisningarna i den här manualen och själva systemet måste anpassas. Om de elektriska komponenterna inte skyddas ordentligt mot damm och vatten, kan följden bli elektrisk chock, skador på enheten och brand. Fäst alltid kåpan ordentligt på enheten. Om aggregatets strömförande metalldelar inte ansluts korrekt till jordningssystemet, kan de orsaka elektrisk chock eller till och med dödsfall. Kontrollera ytterst noggrant att anslutningen till jordningssystemet utförs i enlighet med korrekta procedurer. Kontakt med strömförande delar i aggregatets interna delar när skydden är borttagna, kan orsaka elektrisk chock, brännskador eller dödsfall. Innan dessa delar exponeras, ska aggregatets elektriska matningslinje isoleras genom att strömbrytaren förts till position OFF och låsts med hjälp av ett hänglås. Ett varningsmeddelande ska även klart meddela andra om att maskinen servas. Sidan 10 av 86

11 Kontakt med delar som kan bli strömförande vid uppstart, kan orsaka elektrisk chock, brännskador eller elektrisk avlivning. När det inte finns behov att släppa fram ström till kretsarna, ska man föra aggregatets huvudbrytare till positionen OFF och låsa den där med hänglås. Ett varningsmeddelande ska även sättas upp för att informera andra om att maskinen är avstängd. RÖRLIGA DELAR Kontakt med fläktrotorer kan orsaka skador. Innan man tar bort skyddsgallren eller själva fläktarna, ska aggregatets huvudbrytare först föras till positionen OFF och låsas med hänglås. Ett varningsmeddelande ska även sättas upp för att informera andra om att maskinen är avstängd. KÖLDMEDIUM Om säkerhetsventilerna löser ut och släpper ifrån sig köldmediegas, kan människor i närheten skadas eller förgiftas. Bär alltid lämplig klädsel och skyddsglasögon vid arbete inom potentiellt farliga ytor. Om köldmedium läcker ut, hänvisar vi till säkerhetsdatabladet för det aktuella köldmediet. Om en öppen låga eller värmekälla kommer i kontakt med köldmediet eller om den trycksatta gaskretsen skulle överhettas (t.ex. under svetsningsarbete), kan detta orsaka explosioner eller brand. Placera inga värmekällor inom den farliga ytan. Underhåll eller reparationer som involverar svetsning får bara utföras när systemet tömts på köldmedium. VATTENSYSTEM Defekter som påverkar rörledningar, ledningar eller ventiler och andra kontrollkomponenter kan resultera i att vatten läcker ut eller sprayas ut från systemet vilket kan skada ägodelar eller orsaka kortslutning i enheten. Kontrollera att alla VVS-anslutningar utförts på ett säkert sätt i enlighet med instruktionerna i den här manualen. Sidan 11 av 86

12 6 SÄKERHETSDATABLAD KÖLDMEDIUM 01 Identifiering av produkten och av leverantören 02 Information om komponenternas komposition R-410A Tabell Nr FRIG 8 Produkt R-410A Identifiering av leverantören: RIVOIRA SpA Chiavasso (TO) Tel: Medlets kemiska beskaffenhet. Mix bestående av: Difluorometan (R32) 50 % procent pentafluoroetan (R125) 50 % i procent CEE nummer används ej för blandningar. Handelsnamn / 03 Identifiering av risker Identifiering av risker. Kondenserad gas. Ångorna är tyngre än luft och kan orsaka kvävning genom att syret som ska andas in minskas. Snabb förångning av vätskan kan orsaka frysning. Ämnet kan orsaka hjärtstillestånd. 04 Förstahjälpen Inhalering Ge inget till människor som svimmat. Bär ut den skadade i friska luften. Ge syrgas eller konstgjort andning vid behov. Erbjud inte adrenalin eller liknande ämnen. Ögonkontakt: Skölj genast med mycket vatten. Vid irritation ska läkare uppsökas. Hudkontakt: Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten. Ta genast av alla kontaminerade kläder. Nedsväljning: Exponeringssättet är inte särskilt troligt. 05 Brandskyddsåtgärder Specifika risker. Tryckökning. Farliga brännbara produkter. Halogensyror, spår av karbonhalogener. Brandsläckningsmetoder: Alla tillgängliga brandsläckningsmetoder som finns tillgängliga. Specialmetoder: Kyl ner behållarna med vattenstrålar. Speciella skyddssystem för brandsläckningspersonal: Använd andningsutrustning och skyddsklädsel. 06 Åtgärder mot oavsiktliga läckor av produkten Använd personlig skyddsutrustning. Utrym personal till säkra områden. Tillse tillräcklig ventilation. Skydd för miljön: Förångning. Metoder för eliminering av produkten förångning. 07 Hantering och förvaring Hantering och förvaring. Tillse tillräckligt utbyte av luft och/eller ett sugsystem i arbetsytorna. Använd bara produkten i välventilerade utrymmen. Andas inte in ångor eller aerosoler. Stäng alla behållare noggrant och förvara dem på en sval, torr och välventilerad plats. Förvara produkten i originalbehållare. Inkompatibla produkter. Explosiva, flambara material, organiska peroxider. 08 Kontroll av utrustning / personligt skydd Personligt skydd - Tillse lämplig ventilation, särskilt i slutna rum. Kontrollparametrar. Difluorometan (R32): Rekommenderade gränser för exponering: AEL (8 8 och 12h TQ)) = 1000 ml/m3. Pentafluoroetan (R125): Rekommenderade exponeringsgränser: AEL (8h och 12h TWA) = 1000 ml/m3 Skydd av luftvägar För räddnings- och servicearbete i behållarna, ska man använda en självstyrande ventilator. Ångorna är tyngre än luften och kan orsaka kvävning genom att syret för andning minskas. Ögonskydd - Heltäckande skyddsglasögon. Skydd av händerna Gummihandskar. Hygieniska åtgärder Rök inte. 09 Kemisk-fysikaliska egenskaper Relativ densitet, gas (luft=1) tyngre än luft. Löslighet i vatten (mg/l). Okänd, men troligen mycket låg. Utseende Färglös kondenserad gas. Lukt Luktar som eter. Flampunkt Tänd inte. 10 Stabilitet och reaktivitet Stabilitet och reaktivitet: Ingen sönderdelning om den används i enlighet med instruktionerna. Material att undvika: Alkaliska metaller, alkaliska jordmetaller, granulerade metallsalter. Al, Zn, Be osv i pulverform. Farliga upplösningsprodukter. Halogensyror, spår av karbonhalogener. 11 Toxikologisk information Lokala effekter. Koncentration avsevärt ovanför TLV-värdet (1000 ppm) kan orsaka narkotiska effekter. Inhalering av produkter vid hög koncentrationsupplösning kan orsaka andningsproblem (lungödem). Sidan 12 av 86

13 Långvarig toxicitet. Produkten har inte uppvisat några cancerframkallande, fosterskadande eller muterande effekter vid djurförsök. Speciella effekter: Snabb förångning av vätskan kan orsaka frysning. Produkten kan orsaka hjärtstillestånd. 12 Ekologisk information Effekter i anslutning till ekotoxicitet: Pentafluoretan (R125) Potential för global uppvärmning av halokarbider: HGWP; (R-11 = 1) = Potential för ozonförbättring: ODP: (R-11 = 1) = 0 13 Avfallshantering Generellt: Släpp inte ut produkten där en ackumulering kan vara skadlig. Användbar som rekonditionering. Tryckbehållare ska lämnas tillbaks till leverantören. Kontakta leverantören vid behov av instruktioner. 14 Transportinformation Transportbenämning: KONDENSERAD GAS N.A.S (DIFLUOROMETAN, PENTAFLUOROETAN) UN Nr 3163 Klass/Div 2.2 ADR/RID Nr 2,2 A Ingen risk ADR/RID 20 ADR Etikett. Etikett 2: ingen toxisk gas, ej flambar. CEFIC Groupcard 20g39 A Övrig transportinformation: Undvik transport på fordon där lastzonen inte är separerad från förarhytten. Kontrollera att föraren är informerad om lastens potentiella risker och att han känner till hur han ska agera vid en olycka eller ett nödläge. Innan transporten påbörjas, ska man kontrollera att lasten är väl fixerad och: - Kontrollera att behållaren är stängd och inte läcker. - Kontrollera att ventilens blindkåpa (om sådan finns), är korrekt monterad. - Kontrollera att kapsylen (om sådan finns) är väl monterad och att det finns tillräcklig ventilation. - Kontrollera att gällande normer och regler uppfylls. 15 Information om gällande normer Produkten måste märkas i enlighet med normen 1999/45/CE. Iaktta följande normer, relevant uppdatering och tillämpliga ändringar: Cirkulär nr 46/79 och 61/781 för Arbetsministeriet: risker i anslutning till användning av produkterna innehållande aromatiska amminer. Påbud nr 133/92: Normer relevanta till utsläpp av farliga ämnen i vattnet. Påbud nr 277/91: Skydd av arbetare mot oljud, bly och asbest. Lag 256/74, Ministerpåbud från 28:e januari 1992, lagstadgat påbud nr 52 från den 3:e februari 1997, Ministerpåbudet från 28:e april 1997 och följande ändringar: Klassificering, paketering och märkning av ämnen och farliga substanser. Påbud nr 175/88 med ändringar och uppdatering: Aktiviteter med risk för allvarliga skador. Påbud nr 203/88: Emissioner i atmosfären. Påbud nr 303/56: Arbetshygien Påbud nr 547/55: Normer rörande olycksförebyggande åtgärder. Påbud nr 162 från 11:e maj 1999: Skydd av vattendrag. 16 Annan information Rekommenderad användning köldämne. Höga koncentrationer kan orsaka kvävning. Förvara på en torr och välventilerad plats. Andas inte in gasen. Kvävningsrisken är ofta underskattad och måste därför påvisas vid utbildning av operatörerna. Kontrollera att alla nationella och regionala regler följs. Innan man använder den här produkten i någon process eller experiment, måste man först utföra en djupgående analys om säkerhet och produktens kompatibilitet med material. Ovannämnda information är baserad på vår aktuella kunskap och beskriver produkten med tanke på säkerhetsbehoven. Informationen utgör dock inte en garanti i laglig mening. Alla är personligen ansvariga för att dessa normer följs. Informationen i det här dokumentet gäller vid tryckningen av dokumentet. Företaget är inte ansvarigt för eventuella skador som orsakats av felaktig användning av produkten och/eller för användning under andra förhållanden än de beskrivna. Sidan 13 av 86

14 7 Godsmottagning 7.1 Mottagningskontroll Vid ankomst ska man kontroller att enheten inte skadats under transporten och att den är komplett levererad enligt orderspecifikationen. Vid eventuella synliga skador eller avvikelser, ska detta omgående noteras på fraktsedeln med kommentaren: VILLKORLIGT GODKÄNNANDE SYNLIGT BEVIS PÅ AVVIKELSER/SKADOR UNDER TRANSPORT. Informera både leverantören och transportören om detaljerna via fax eller mail, gärna med foton och genom registrerad post med godsmottagningskvitto inom 8 dagar efter godsmottagningen. Anmälningar efter att 8 dagar passerat, beaktas inte. 7.2 Förvaring Skydda enheten från: direkt solljus, regn, sand och vind. Temperatur: Max 60 C, minst -10 C. Max fuktighet: 90 %. Om man följer instruktionerna på förpackningens utsida, garanteras aggregatets fysiska och funktionella integritet till slutanvändarens fördel. Man rekommenderas att: Hantera enheten försiktigt. Förvara den på en torr plats. Undvika att ställa andra föremål ovanpå enheten (följ gränsnivåerna som anges på förpackningen). Undvika att placera enheten med termoindragbara skydd under solen eftersom trycket i kretsarna kan anta värden som aktiverar säkerhetsventilerna. 7.3 Hantering Enheten måste hanteras i enlighet med gällande säkerhetsinstruktioner (Lagstiftat påbud 626/94 och följande ändringar). Innan man börjar hantera enheten ska man: Värdera hanteringens kritiska punkter (trappor, trappräcken, avskurna åtkomstvägar, dörrar, mm). Kontrollera att lyftanordningens kapacitet räcker för aggregatets vikt. Beakta att tyngdpunkten kan flyttas med tanke på aggregatets mittpunkt. Innan man börjar lyfta enheten, ska man först kontrollera att enheten är stabilt balanserad. Följande exempel är indikationer: valet av lyftmetod och hanteringsåtgärder beror på olika faktorer såsom: Aggregatets vikt Aggregatets typ och generella mått Plats och rutt för hanteringen (jordyta, asfalterad yta, mm). Destinationsplatsens skick (tak, utrymme, mm) Hanteringsavståndets beskaffenhet (avstånd, trappor, steg, dörrar) Sidan 14 av 86

15 ETIKETTER / GULA HÅLLARE VISAR LYFTPUNKTERNA Hur man balanserar vikten Flytta den övre kroken eller de lägre krokarna, enligt fjäderutjämnarens vipparmstyp Använd en distansbom för att undvika att enheten skadas Beroende på typen av enhet, kan hålen och/eller lyftfästena placeras på olika ställen. 2 lyftpunkter Använd 2-armade vertikala ståndare (2 rep/kedjor/remmar på vardera sidan av enheten) Lyftfäste Avlägsnande av paketering Vid avlägsnande av paketeringsmaterial ska specifik skyddsutrustning användas av operatören (skyddshandskar, glasögon, mm). När man avlägsnar paketeringsmaterialet ska man vara mycket försiktig så man inte skadar enheten. Kontrollera så det inte finns några synliga skador. Avfallshantera paketeringsmaterialet i enlighet med gällande regler. Sidan 15 av 86

16 8 Placering 8.1 Generellt För installation av luftkonditioneringssystem, måste man beakta följande: de tekniska utrymmen som krävs för maskinen och systemet installationsplatsen transport av termisk bärvätska och motsvarande anslutningar för enheten: - vatten - luft - köldmedium (enhet i flera sektioner) elektriska anslutningar Om dessa aspekter inte värderas noggrant, kan de påverka aggregatets prestanda och livslängd. 8.2 Funktionsutrymme Vid placering av enheten, måste man iaktta de funktionsutrymmen som indikeras i avsnittet MÅTT OCH VIKTER. Funktionsutrymmena måste iakttas pga följande: för att garantera att enheten fungerar bra för att alla underhållsmoment ska kunna utföras för att skydda behöriga operatörer och exponerade människor Om flera enheter placeras efter varandra, måste funktionsutrymmet dubbleras. 8.3 Placering 1. Enheterna är utformade för INVÄNDIGA installationer, utformade i fixerade positioner och på ytor dit bara kvalificerad och behörig personal har tillträde. 2. SÄKERHETSVENTIL (bara om sådan finns på enheten): Installatören är ansvarig för att värdera möjligheten att installera utloppsledning i enlighet med gällande lokala regler (EN 378). 3. Installera enheten höjd från golvet. 4. Undvik installation på platser som löper risk att översvämmas. 5. Beakta den högsta nivå som kan nås av snö. 6. Kontrollera att fixerings/stödpunkterna är i våg och att de kan stödja aggregatets vikt (se vidare information under avsnittet MÅTT OCH VIKT). 7. För att undvika överföring av vibrationer rekommenderas placering på särskild vibrationsdämpande underlag såsom någon typ av maskinskor. Varje stödpunkt på enheten bär upp olika vikter. Därför är varje vibrationsdämpare utformad för en specifik stödpunkt och kan bara placeras där. Stöddämparna måste därför placeras i enlighet med de medföljande instruktionerna och med skissen där stödpunkterna indikeras av W1, W2, W3 osv. Sidan 16 av 86

17 På varje vibrationsdämpare (om de kommer från CLIVET) finns dess identifieringskod instansad, exempelvis C Flexibla kopplingar behövs på alla vätskeberörda (kopplingarna levereras inte av Clivet). Sidan 17 av 86

18 9 Vattenanslutningar 9.1 Generellt Kanaldragningen måste utformas med minsta möjliga mängd böjar och höjdvariationer. Om installationens tryckkanal är över den användbara tryckuppsättningen för fläkten, kommer luftmängdskapaciteten att minska och som konsekvens kommer även den termiska utväxlingen och avkastningen att minskas. Sektioneringsventiler Installera på användardelarnas (växlare, batterier, befuktare, mm) inmatning och utmatning så att det är möjligt att utföra alla servicemoment och möjliga utbyten utan att tömma hela installationen. Tryck- och temperaturmätare Installera på användardelarnas (utväxlare, spolar, befuktningsapparater, mm) inmatning och utmatning så att det är möjligt att utföra alla servicemoment. Automatiska eller manuella avluftare Installera på rörens högsta punkter på så sätt att luften kan strömma bort från kretsen. Avtappningskran Installera dem på kretsens lägsta punkter så de kan tömmas. Läckagetest Innan rören isoleras, ska man först utföra ett läckagetest Isolering Alla vattenrör måste isoleras för att undvika att det bildas kondens och termisk dispersion längs själva rören. Kontrollera att isoleringen är diffusionstät. Anslutningarna för luftutloppet och för tömningen måste baseras på isoleringstjockleken och garantera åtkomst. Stöd för anslutningar Vattenanslutningarnas vikt måste stödjas vid aggregatets exteriör för att undvika belastning av växlare (växlare, batterier, befuktningsapparater, mm). Vibrationsdämpare På enheter med integrerad vibrationsdämpare, måste man flexibla elastiska skarvar, även på vattenanslutningar. Risk för frost Om enheten och vattenanslutningarna kan komma att utsättas för temperaturer i närheten av 0 C, ska man alternativt: Blanda i glykol i systemets vatten; skydda rören med värmekablar under slangarnas isolering; Sidan 18 av 86

19 tömma systemet genom att kontrollera att: - inga kranar är stängda så de kan stänga in vatten ens efter tömning; - det inte finns några låga punkter där vattnet kan fastna efter tömning. Blås ur rören vid behov. Tömning av installationen Påfyllning av det vatten som finns i installationen ökar på oxideringsfenomenet och kalkavlagringarna. Vid behov ska bara den berörda systemdelen tömmas och töm eller fyll på installationen vid behov. Expansionskärl Installationen måste bibehållas vid rätt tryckt både av expansionstanken och en kombinerad ventil för tryckreduktion och avtappning. Om komponenterna finns på enheten, måste de installeras på installationen. Expansionskärlet måste dimensioneras enligt vattnets termiska egenskaper i installationen. Maximalt arbetstryck på vätskeberörda sidan 10,5 bar förångningsenhet 16 bar kondensor LUFTBUBBLOR KAN ORSAKA ÖVERTRYCK OCH ORSAKA VATTENLÄCKAGE. 9.2 Växlare värmebärarsidan Filter Det är mycket viktigt att vattnet är fritt från smuts. Annars kan den termiska effekten försämras och i värsta fall kan växlaren skadas så allvarligt så den inte kan repareras. Om filter saknas på maskinen, måste det genast installeras innan enheten på en position som är lätt att nå för rengöring. Filterinsatsen måste vara: - < 1 mm enhet med 1 kompressor - < 1.5 mm fler-kompressorenhet Flödesvakt Flödesvakten måste finnas som en komponent i systemet för att garantera att systemet stängs av om vattnet inte cirkulerar. Den måste installeras i rörens raka delar, inte i krökarna vilket kan generera skadlig turbulens. Frysfria vätskor Om enheten används när vattentemperaturen är lägre än + 4 C, ska man förhindra isbildning med hjälp av frostskyddsvätskor i lämplig spädning. Användningen ska även anpassas till en omgivningstemperatur i närheten av 0 C. Sidan 19 av 86

20 Frostskyddsvärmare Om enheten är utrustad med frostskyddsmotstånd på värmebärarsidan (som standard eller tillval beroende på modell), ska man kontrollera att dessa får elektrisk matning under perioder då maskinen är avstängd (nätter, helger, driftstoppsperioder). Skölj systemet Skölj igenom systemet noggrant med rent vatten och tappa ur allt innan enheten ansluts. Sidan 20 av 86

21 9.3 Schema för rekommenderad anslutning av köldbärarsidan Beroende på typen av maskin och vald inställning, kan en del komponenter finnas integrerade i enheten. Ackumulatortanken är nödvändig i följande fall: - vattennivån i systemet är mycket låg; - enheten används inte i privathus utan i industri eller liknande. 1. Pressostat uppfyllt system 2. Avluftare 3. Cirkulationspump / pump 4. Expansionskärl 5. Säkerhetsventil 6. Flödesvakt 7. Manometer 8. Filter 9. Påfyllningsventil 10. Vibrationsdämpare 11. Växlare kölbärarsidan 12. Pressostat av differentialtyp 13. Avtappningsventil 14. Ackumulatortank 9.4 Rekommenderat anslutningsschema för kylmedelsystem 1. Vibrationsdämpare 2. Avstängningsventil 3. Säkerhetsventil 4. Flödesvakt 5. Systemets lägsta tryck pressostat 6. Manometer 7. Avluftare 8. Pressostat av differentialtyp 9. Pump 10. Filter 9.5 Systemåtgärder på kylmedelssystem Filter Det är mycket viktigt att vattnet är fritt från orenheter. Annars kan den termiska effekten försämras och i värsta fall kan växlaren skadas så allvarligt så den inte kan repareras. Om filter saknas på maskinen, måste det genast installeras innan från enheten på en position som är lätt att nå för rengöring Flödesvakt Flödesvakten måste finnas som en komponent i systemet för att garantera att systemet stängs av om vattnet inte cirkulerar. Den måste installeras i rörens raka delar, inte nära någon krök vilket kan generera skadlig turbulens. Sidan 21 av 86

22 Frostskyddslösningar Om aggregatet används i miljöer med omgivningstemperaturer i närheten av 0 C, ska man använda frostskyddsmedel som exempelvis glykol för att förhindra isbildning. Frostskyddsmedel ska även tillsättas vid användning av geotermiska givare. Sköljning av systemet Innan man ansluter aggregatet, ska man noggrant skölja igenom systemet genom att fylla och tömma med rent vatten flera gånger. Vattensparventil Ventilen erbjuder avstängning av vatten på kylmedelssidan när kompressorn inte är i drift. Ventil rekommenderas för system som kyls med tappkallvatten eller källvatten. Sidan 22 av 86

23 Reversering av köldbärare/värmebärare Tillval Systemen måste vara i jämnhöjd för att tillåta växling.. I kylläge kopplas förbrukningen till utloppsvattnet från förångaren. I värmeläge ansluts förbrukningen till utloppsvattnet från kondensorn. Schemat är bara indikativt. Definiera erforderliga komponenter baserat på anläggningens egenskaper. I den här konfigurationen har kontrollsystemet: - en ingång för fjärrkontroll av säsongsväxling (plintarna 18-39) - en utgång för växling på den hydrauliska kretsen (plintarn 85-86) - en extra givare för att utföra termoreglering på kondensorn. Kontrollsystemet hanterar uppvärmningens börvärdepunkt med relaterad styrning för termoreglering och säkerhet. Drift i värmepump tillval I aggregat med det här alternativet, utförs reverseringen i köldmediesystemet. I det vätskeberörda systemet krävs inte de avvikelseindikatorer som angavs i föregående diagram. Styrningen hanterar även uppvärmningens börvärde med relaterad styrning av temperatur och säkerhet. Sidan 23 av 86

24 9.6 Tillval Hydropack TILLVAL Utrustningen för kylgrupper med Hydropack (pumpgrupp) tillbehöret, erbjuder flöde för nödvändig mängd och med olika lösningar och antal pumpar: HYDROPACK med 1 pump för aggregat med lågt flödesbehov kan man välja grundlösningen med 1 pump. HYDROPACK med 1 pump + 1 standby Även vid lägre flödesbehov kan man inkludera en andra pump för total pålitlighet. Om en pump stannar, startar den andra automatiskt och styrningen signalerar avstängningen av pumpen som inte fungerar. Mikroprocessorn balanserar drifttimmarna för de båda pumparna automatiskt. HYDROPACK med 2 pumpar För aggregat med lägre effekt, kan standardlösningen med 2 pumpar väljas. Om en pump blockeras, fortsätter aggregatet att arbeta med ungefär 80 % av totalt flöde. Den här lösningen är pålitligare än de traditionella med en enda pump med stor effekt. HYDROPACK med 2 pumpar + 1 standby 1 reservpumpar kan beredas för total pålitlighet. Dimensioneringsvattenflödet garanteras därmed (vid ett eventuellt fel, aktiveras reservpumpen automatiskt och styrningen signalerar om en trasig pump). HYDROPACK med 3 pumpar För aggregat med större effekt, med 3 pumpar som alltid är aktiverade där en eventuell blockering av en pump alltid garanterar vanlig effekt upp till 80 % av laddningen (alltid med signalering av blockeringen). I det här fallet kan man på begäran även få en reservpump (ej ansluten). Pumpen byts ut på några få minuter tack vare de väl förberedda anslutningarna. Modulpumpsystemet erbjuder automatisk reducering av vattenflödet om temperaturen befinner sig ovanför driftgränsen. Den här anordningen är mycket användbar vid uppstart, vid helguppehåll och efter en lång inaktiv period. Om vattentemperaturen i pumpkretsen är mycket hög, undviks möjlig blockering för överladdning samt även åtgärder av specialutbildad personal vid assisterad uppstart. Sidan 24 av 86

25 Multipumpmodul inklusive: R = avstängningsventiler F = stålgaller (tillval) M = manometrar VS = säkerhetsventil (6 bar) P = högeffektiv enskild struktur och elektriska pumpar med enkel rotor VR = ventilkontroll PRS = säkerhetspressostat (undviker att pumpen körs om det inte finns något vatten) PHE = förångarsats inklusive två nödvändiga täckproppar om pumpen avlägsnas för underhåll Pump 1-3 Victaulic-anslutningar 1. Avlägsna den medföljande anslutningen genom att vrida på Victaulickopplingen. 2. Svetsa på anslutningen på installationsröret. 3. Utför anslutningen mellan installationsröret och förångaren med hjälp av fogen. Svetsa inte systemröret med monterad Victaulickoppling. Gummipackningen kan då skadas av värmen så allvarligt att den inte kan lagas. Sidan 25 av 86

26 10 Elektrisk anslutning 10.1 Generellt Egenskaperna hos de elektriska ledningarna och relevanta komponenter måste bestämmas av SPECIALISERAD PERSONAL SOM HAR KOMPETENS ATT UTFORMA ELEKTRISKA INSTALLATIONER. Dessutom ska ledningarna vara i enlighet med professionella procedurer och gällande regler. Alla elektriska åtgärder får bara utföras av UTBILDAD, BEHÖRIG PERSONAL med kunskap om de ingående riskerna. Innan några åtgärder utförs på det elektriska systemet ska man först se till att aggregatets matarlinje VÄLJS VID START. Jordanslutningen måste utföras före de andra elektriska anslutningarna. För alla elektriska inkopplingar, HÄNVISAR VI TILL DE ELSCHEMOR SOM FINNS I ENHETEN OCH SOM ÄVEN TILLHANDAHÅLLS AV SKiAB. Ritningens nummer visas på registreringsplattan på den elektriska kontrollpanelen eller bredvid den. Elschemorna ska noggrant förvaras tillsammans med den här manualen och ska FINNAS TILL- GÄNGLIG FÖR FRAMTIDA REFERENS. SPÄNNINGSMATNING TILL ENHETEN AGGREGATETS ELEKTRISKA DATA visas i den här manualens tekniska tabell och på aggregatets registreringsplatta. Förekomsten av tillbehör kan variera i enlighet med enheten. De elektriska data som anges i den tekniska tabellen gäller för standardenheter. Vid eventuella skillnader mellan uppgifterna på dataplåten och de uppgifter som anges i den här manualen och i den tekniska tabellen, GÄLLER DE UPPGIFTER SOM STÅR PÅ REGISTRERINGSPLATTAN. Skyddsanordningen för aggregatets spänningsmatning ska bryta av kortslutningsströmmen vars värde bestäms enligt anläggningens egenskaper. Sektionen med matarkablar och skyddskablar måste dimensioneras i enlighet med de använda skyddens egenskaper. SIGNALER/DATALINJER Överskrid inte den högsta tillåtna effektnivån som varierar beroende på typen av signal. Lägg kablarna långt från strömkablar eller kablar som har en annan spänning och som kan utstråla elektromagnetiska störningar. Lägg inte kabeln nära enheter som kan generera elektromagnetiska störningar. Lägg inte kablarna parallellt mot andra kablar. Korsning av kablar är bara möjligt om de läggs i 90. Anslut bara skärmen till jordningen om det inte finns några störningar. Kontrollera skärmens kontinuitet under hela kabelns längd. Följ eventuella krav rörande impedans, kapacitet, dämpning. Sidan 26 av 86

27 10.2 Elektriska data för standardenhet Storlek 65D 70D 75D 80D 85D 90D 100D 110D 115D 120D 135E 150F 165F 180F F.L.A Full belastningsström vid max tillåtna förhållanden F.L.A Totalt A F.L.I. Full belastningseffekt vid maximalt tillåtna förhållanden F.L.I Totalt kw M.I.C. Maximalt M.I.C Värde A Strömmatning: 400/3/50 Hz +/-6 % Spänningsobalans: max 2 % F.L.A data ska beaktas för att storleksbestämma matarlinjen korrekt medan M.I.C data används för att storleksbestämma skyddsanordningen uppåtströms linjen. Vissa tillbehör och åtgärder kan medföra en avsevärd variation i absorption som illustreras här. Kontakta vår tekniska avdelning för vidare information Anslutning till huvudströmmen 1. Kontrollera att huvudsäkring(ar) i ställverket, vid början av aggregatets matning, är frånslagen/ej istoppade, låst och utrustad med en skylt. 2. Slå ifrån/demontera huvudsäkringar (om sådan finns). 3. Kontrollera att nätets spänning är i enlighet med den data som anges på registreringsplåten som finns på den aggregatets apparatskåp. 4. Kontrollera måttritningen för information om införing av elkablar. 5. Ta bort stängningsplattan från den apparatskåpet (bara om sådan finns) och borra ett hål genom den som kablarna kan passera genom. 6. Skydda kablarna med hjälp av en genomföring med lämplig storlek. 7. Använd det elektriska schemats layout och sök upp anslutningsplintarna för de elektriska matarkablarna, till eventuell neutrala kabeln (nollplint är ej standard) och den PE kabeln (huvudjord). 8. Anslut kablarna till motsvarande kopplingsplintar. 9. Innan man släpper fram ström till enheten, ska man först se till att alla säkerhetsanordningar som avlägsnades under de elektriska anslutningarna, monterats tillbaks igen. Sidan 27 av 86

28 10.4 Funktionsanslutningar Använd spänningsfria fjärrkontrollenheter som lämpar sig för utbyte av väldigt låga belastningar (12V, 10mA). Några få funktioner och inmatningar måste aktiveras via konfigurationsparametrar vars åtkomst reserveras till behöriga assistanscentraler (för att undvika obehöriga ändringar). Värmefunktionen är bara aktiv på enheter med alternativen: - reversering av vattenkretsen - drift med prioritet värme eller återvinning (Se vidare information i avsnittet VATTENANSLUTNING). ON/OFF FRÅN FJÄRRKONTROLL Tillåter fjärrstart och fjärrstopp, inte via kontrollpanelen. Funktionen kan användas för att avaktivera enheten nätter, helger osv samt för AV eller PÅ perioder som är relativt långa (under några timmar). Funktionen ska inte användas med kortare av- och påslagningscykler eftersom funktionen kan äventyra driftstyrningen och orsaka funktionsstörningar eller fel. Under sommardrift vid ON-OFF cykler som är längre än en timme, kan den termoreglerande styrningen äventyras som då innebär en integrerad kontroll. Om den här funktionen inte används, hoppar man till respektive terminaler. SEKUNDÄRT BÖRVÄRDE Erbjuder användning av ett sekundärt börvärde som exempelvis, för nattdrift som kan aktiveras av en fjärrkontakt. När kontakten är STÄNGD, aktiveras det sekundära börvärdet (börvärde 2). Sidan 28 av 86

29 ÄNDRA FRÅN SOMMAR TILL VINTER MED HJÄLP AV FJÄRRSTYRNING Funktionen erbjuder fjärrstyrd växling mellan kylning/värmning (COOLING/HEATING) istället för via kontrollpanelen. Generellt levereras enheten med avaktiverad ingång och växlingen kan då aktiveras från kontrollpanelen. Om den här funktionen används måste man ställa in parameter 12 så att den bara kan nås via servicecentrat. Då kan man inte längre använda kontrollpanelen för att växla. När väljarbrytaren är öppen, fungerar aggregatet i värmeläge När brytaren är stängd drivs aggregatet i kylläge. VÄXLINGSSTYRNING PÅ VÄTSKEBERÖRDA KRETSEN KOMPRESSORDRIFTSIGNAL SUMMALARM Sidan 29 av 86

30 FLÖDESVAKT: FÖRÅNGARE SQ1 KONDENSOR-SQ2 KONDENSOR MODULERANDE STYRVENTIL YV 5 STYRNING AV EXTERNA PUMPAR: FÖRÅNGARE, KONDENSOR TEMPERATURGIVARE FÖR UTELUFT TILLVAL Erbjuder automatisk korrigering av börvärdet beroende utomhustemperaturen. På sommaren till exempel, med låg utomhustemperatur, kan man ha en behaglig innetemperatur även med börvärde som är högre än standard. Parameterkonfigurationen måste utföras av ett auktoriserat servicecenter. Sidan 30 av 86

31 MENY Compext Temperaturstyrningsparametrar parametrar konfiguration - sensorer NUM PARAMETER BETYDELSE 1 EnCompExt 4 MaxCExtC 5 MaxCExtH 93 CextMaxH 94 CextMinH 106 CextMaxC 107 CextMinC Aktivera kompensation via utetemp 0=nej; 1=endast KYLA; 2=endast VÄRME; 3=alltid Maximalt utvändigt kompensationsvärde i kyldrift Maximalt utvändigt kompensationsvärde i värmedrift Utomhustemperatur för max kompensering i värmedrift Utomhustemperatur för min kompensering i värmedrift Utomhustemperatur för max kompensering i kyldrift Utomhustemperatur för min kompensering i kyldrift 9 ProbeText Aktivera utomhustemperaturgivare SOMMAR (kyldrift) VINTER (värmedrift) Sidan 31 av 86

32 FUKTGIVARE FÖR UTOMHUSLUFT Tillval Erbjuder automatisk korrigering av börvärdet i enlighet med utomhusentalpin. Arbetsprocessen liknar den ovan nämnda processen. Parameterkonfiguration är nödvändig. MENY Compext Temperaturstyrningsparametrar NUM PARAMETER BETYDELSE 4 MaxCExtC 110 HexMinC 111 HexMaxC Parametrar konfiguration sensorer 23 ProbeURExt Maxvärde för sommarkorrigering Lägsta korrigering utomhusentalpi Maximal korrigering utomhusentalpi Aktivera extern fuktighetsgivare: 1=JA / 0 = NEJ Sidan 32 av 86

33 BÖRVÄRDESKOMPENSERING Tillval Erbjuder automatisk korrigering av börvärdet i enlighet med den externa signalen på 4-20 ma eller 0-10 vcc. Arbetsprocessen liknar den ovannämnda processen. Parameterkonfiguration är nödvändig. MENY Compext Temperaturstyrningsparametrar NUM PARAMETER BETYDELSE 11 MaxCWRC 24 MaxCWRH 75 WaterReset 102 SWRMaxH 104 SWRMinH 105 SWRMaxC 108 SWRMinC Parametrar konfiguration sensorer 83 TypeWR SOMMAR Maximalt värde för korrigering i kyldrift Maximalt värde för korrigering i värmedrift Aktivera börvärdesförskjutning: 0=nej; 1=Enbart KYLDRIFT; 2=Enbart VÄRMEDRIFT; 3=Alltid Signal motsvarande MAX korrigering i värmedrift Signal motsvarande MIN korrigering i värmedrift. Signal motsvarande MAX korrigering i kyldrift Signal motsvarande MIN korrigering i kyldrift Typ av insignal: 0=0-10V; 1=4-20mA VINTER Sidan 33 av 86

34 LASTBEGRÄNSNING Det går att begränsa den upptagna elektriska effekten med en extern signal på 10 Vcc eller 4-20 ma. Ju högre signalen är, ju lägre är antalet kompressorer som finns tillgängliga för att möte det termiska behovet. Det är bara en auktoriserad servicecentral som kan utföra parameterkonfigurationen. MENY NUM PARAMETER BETYDELSE Temperaturstyrning lastbegränsning 7 DmandLimitEn Parametrar konfiguration sensorer 82 TypeDI Aktivera funktion: 0 = inaktiv 1 = via signal 2 = via parameter Signaltyp: 0=0-10 V; 1=4-20mA Sidan 34 av 86

35 11 SAMMANSÄTTNING CLIVET TALK MODULSYSTEM Systemet CLIVET TALK har sammanställts av olika moduler som kopplats samman med CAN OPEN protocol. Systemkonfigurationen varierar beroende på aggregatets typologi och på tillbehören. De representerade elektriska modulerna finns inte alltid i aggregatet. GRÄNSSNITT, MANÖVERPANEL Kod C Gränssnittsmodulen erbjuder kontroll av åtgärderna för hela maskinen, programmering av de olika justeringsparametrarna och även visning av larmen och aggregatets status. CENTRALMODUL Kod C Centralmodulen styr systemkonfigurationen, arbetsläge, börvärdepunkten, den termiska justeringen och fjärringångarna. SKRUVKOMPRESSORMODUL Kod C Styr köldmediekretsen (kompressorer, fläktar, ventiler) och de relaterade säkerhetsanordningarna. KOMPRESSORMODUL TANDEM / TRIO Kod C (tandem) C (trio) Styr köldmediekretsen (kompressorer, fläktar, ventiler) och relativa säkerhetsanordningar. VENTILMODUL FÖR ELEKTRONISK TERMOSTATEXPANSION Kod C Styr den elektroniska termostatventilen och de relativa sensorerna för kontroll av temperatur/tryck. Installerad ovanför kompressormodulen. DRIVARMODUL Kod C Här finns styrningshårdvaran för den elektroniska termostatventilen. Den är monterad på expansionsmodulen. FÖRÅNGNINGSMODUL Kod C Styr komponenter, säkerhetsanordningar, ingångar och utgångar relaterade till vattenkretsen (pumpar, differentialtryckspressostat, temperaturgivare). PUMPMODUL Kod C Styr kontroller och säkerhetsanordningar relaterade till cirkulationspumparna. ÅTERVINNINGSMODUL Kod C Styr elektroventilerna och pumparna relaterade till återvinningskretsen. Sidan 35 av 86

LUFTKYLD VATTENKYLARE FÖR INSTALLATION UTOMHUS WSAT-XEE 82-102-122-162-182-222-262-302

LUFTKYLD VATTENKYLARE FÖR INSTALLATION UTOMHUS WSAT-XEE 82-102-122-162-182-222-262-302 LUFTKYLD VATTENKYLARE FÖR INSTALLATION UTOMHUS WSAT-XEE 82-102-122-162-182-222-262-302 INSTALLATIONS- & SKÖTSELANVISNING Sidan 1 av 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERING AV ENHETEN... 6 Etikett med serienummer...

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Elektrisk 3-fasreserv Artikel Nr 073987 Installationsinstruktioner avsedda för professionella tekniker Förvara denna manual för framtida referens De här instruktionerna är avsedda

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen Säkerhetsdatablad Nyda 1. Namn på preparatet och företaget: Handelsnamn: Nyda Navamedic AB Box 24032 400 14 Göteborg Tel. 031-335 11 90 Fax. 031-335 11 99 E-post. infose@navamedic.com Användning: Medicinteknisk

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Installatörshandbok Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 5 Installation 7 Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar 7 Läs innan installationen påbörjas

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR

INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR INSTALLATION 1. Kontrollera vid uppackningen att nöd-/ögonduschen är komplett och oskadad. 2. Montera ihop nöd-/ögonduschen enligt medföljande montage

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Unigraphics AB Box 1709 501 17 BORÅS Tel: 033-15 11 00 Fax 033-15 88 50 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR FOAM CLEANER Sida 1 Utfärdat: 02/08/02 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: FOAM CLEANER Produktkod: JU 165 Användning / beskr. af produktet: Aerosol. Extremt

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 BIOGON C. Datum: 18/02/2010 Produktkod: Revision: 1.01.

Säkerhetsdatablad. Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 BIOGON C. Datum: 18/02/2010 Produktkod: Revision: 1.01. Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 BIOGON C Datum: 18/02/2010 Produktkod: 1030-4-015 Revision: 1.01 1. Namnet på beredningen/ämnet och bolaget/företaget Namn på beredningen/ämnet: Användningsområde:

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Feedtech Colostrum supplement FT FI (SE)

SÄKERHETSDATABLAD Feedtech Colostrum supplement FT FI (SE) SÄKERHETSDATABLAD Feedtech FT0004 - FI (SE) Klassificering Personlig skyddsutrustning Symbol(er) Ersätter 15-okt-2010 Revisionsnummer: 0 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktkod FT0004

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

Ej klassificerat som farligt ämne Djupkyld flytande gas. Kontakt med produkten kan orsaka kylskador. Kan orsaka kvävning vid höga halter.

Ej klassificerat som farligt ämne Djupkyld flytande gas. Kontakt med produkten kan orsaka kylskador. Kan orsaka kvävning vid höga halter. SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat:2009-10-15 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen Artikelnr: 88202,88205 1.2 Användning av ämnet eller beredningen Brandsläckningsmedel

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A 380mm 350mm 585mm TB41-TB41A 350mm 585mm TB51-TB51A 530mm 445mm 350mm 585mm 189A0469 189A0470 Anslutningssladd för

Läs mer

Felsökning - BONUS AIR 10

Felsökning - BONUS AIR 10 1 OF 15 Kommunikationsproblem ER00 2 OF 15 ER00 manöverpanelens anslutning C12 kabeln mellan manöverpanel och kretskort Byt batteri i panelen Byt manöverpanel I kontrollpanelen finns ett batteri CR1220

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga 1406.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Lastbrygga Innehåll 1. Allmänt... 3 1.1 Användande av manual... 3 1.2 Funktion/Teknik... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Service... 3 1.5

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

MANUAL VANCOUVER MANUAL VANCOUVER

MANUAL VANCOUVER MANUAL VANCOUVER 1 MANUAL VANCOUVER TACK 2 för att du har valt ett spabad från Svenska Badrumsinredningar AB. Läs noggrant igenom denna manual och spara den för framtida bruk. INNEHÅLL Viktigt att veta inför uppstart...

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från SEKTION 1: Namnet på ämnet/blandningen samt bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

IVT 570 ELEKTRO STANDARD

IVT 570 ELEKTRO STANDARD IVT 570 ELEKTRO STANDARD Skötselanvisning Art.nr. 9516909 Version 1 1 IVT 570 9516909 Innehåll Så här fungerar din värmepump... Sid 3 Värmepumpen från utsidan... Sid 4 Värmepumpen inuti... Sid 5 Så här

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Läs alla varningar och instruktioner innan du påbörjar installationen. 2a 1 LISTA ÖVER TILLBEHÖR Antal 1. Dagsljus dimmer (1) 2. Fästanordningar (1) a.

Läs mer

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Denna skrift innehåller instruktioner för installation, drift och underhåll. Generella säkerhetsinstruktioner Reflex membran expansionskärl är tryckkärl. De har en gaskudde.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA INVERTERSTYRNING FÖR UTOMHUSPLACERADE LUFTKYLDA AGGREGAT ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER ATW-C-INV modul för styrning av utomhusplacerade inverter aggregat från General ATW-C-INV

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ...

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ... Användarmanual COFFEE QUEEN QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare...... U / SE Rev 091214 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2.

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer