Installations- & Skötselanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations- & Skötselanvisning"

Transkript

1 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER Sidan 1 av 86

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT IDENTIFIERING AV ENHETEN Etikett med serienummer Serienummer Generella Varningar Föreskrifter och Certifikat Övriga risker SÄKERHETSDATABLAD KÖLDMEDIUM Godsmottagning Mottagningskontroll Förvaring Hantering Placering Generellt Funktionsutrymme Placering Vattenanslutningar Generellt Sektioneringsventiler Tryck- och temperaturmätare Automatiska eller manuella avluftare Avtappningskran Läckagetest Isolering Stöd för anslutningar Vibrationsdämpare Risk för frost Tömning av installationen Expansionskärl Maximalt arbetstryck på vätskeberörda sidan Växlare värmebärarsidan Filter Flödesvakt Frysfria vätskor Frostskyddsvärmare Sidan 2 av 86

3 Skölj systemet Schema för rekommenderad anslutning av köldbärarsidan Rekommenderat anslutningsschema för kylmedelsystem Systemåtgärder på kylmedelssystem Filter Flödesvakt Frostskyddslösningar Sköljning av systemet Vattensparventil Reversering av köldbärare/värmebärare Tillval Drift i värmepump tillval Tillval Hydropack Victaulic-anslutningar Elektrisk anslutning Generellt Elektriska data för standardenhet Anslutning till huvudströmmen Funktionsanslutningar SAMMANSÄTTNING CLIVET TALK MODULSYSTEM Igångkörning Förberedande kontroller Köldmediesystem Vattensystem Elsystem Verifiera spänningar Förbrukning Externa styrningars konfiguration Inställning av Börvärde Köldbärarflöde Kylmedelsflöde Kontroll av köldmediekretsens värden Styrning Starta aggregatet Temperaturreglering Börvärdekompensering Börvärdeskompenseingar Börvärde underhållsdrift Lastbegränsning Sidan 3 av 86

4 13.7 Sekundärt börvärde Tidsstyrd drift Användbara parametrar Menystruktur för parametrar Användning av tangentbord Aggregatets status Status Larmstruktur Rutinunderhåll Service delar som ska gås igenom Underhållskontroller /23 CE PED Direktiv Viloläge Köldmedietabeller Felsökning Demontera enheten Demontering och avfallshantering Tekniska Data Förångarens tryckfall: ST standard SC EN Kondensorns tryckfall: ST (standard) EN Tillbehör Vattenfilter Växlarens tryckfall, delvis energiåtervinning Ljudnivåer MÅTTRITNING Denna instruktion utgör en översättning av tillverkarens originaltext och kan därför vara behäftad med inkonsekventa tekniska uttryck. Jämför därför i förekommande fall med maskinen och instruktionsboken på originalspråket. Eklunds Tekniska / Nina Eklund Fjolagapet Onsala Tel: Sidan 4 av 86

5 1 IDENTIFIERING AV ENHETEN 1.1 Etikett med serienummer Enheterna identifieras av den serienummeretikett som visas här nedanför. Etiketten anger typ av enhet (serie och storlek), serienummer, tillverkningsår, nummer på det elektriska diagrammet, tekniska data, logo och tillverkarens adress. Etiketten är vanligtvis placerad i närheten av den elektriska kontrollpanelen och även på den yttre panelen. ETIKETTEN FÅR ALDRIG AVLÄGSNAS. 1.2 Serienummer Serienumret utgör en unik identifiering av maskinen. Det gör det möjligt att spåra specifika egenskaper på enheten och att identifiera installerade komponenter. Utan detta nummer är det inte möjligt att med säkerhet identifiera de reservdelar som hör till just en speciell enhet. Ange maskintyp och serienummer vid alla kontakter med tillverkaren eller er återförsäljare. Notera dem i fälten här nedanför så de enkelt finns tillgängliga vid behov. Typ av enhet: Serienummer: Kopplingsdiagram: Tillverkningsår: Sidan 5 av 86

6 3 Generella Varningar Manualens syfte Den här manualen har utformats för att enheten ska kunna installeras, startas och underhållas på korrekt sätt. Manualens instruktioner Det är av yttersta vikt att de här instruktionerna följs. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som kan orsakas på människor eller saker som en direkt följd av att instruktionerna inte följts. Utbildning av användare Installatören måste ge användaren all information som behövs för att använda, underhålla och felsöka enheten. Förvaring av manualen Den här manualen och aggregatets kopplingsschema ska förvaras lättillgängligt för operatören vid behov. Specialiserad personal Enheten måste installeras, testas och underhållas av specialiserad personal som uppfyller motsvarande lagstadgade krav (italiensk lag nr 46 av 5/3/1990). Lokalt säkerhetsreglerad installation Installationen måste utföras i enlighet med de lokala säkerhetsreglerna. Strömmatning Kontrollera att matarspänningen är i enlighet med uppgifterna på aggregatets märkskylt placerad på insidan av apparatskåpets dörr. Paketering Förpackningsmaterialet (plastpåsar, styrencellplast, spikar, mm) är potentiellt farliga och ska därför hållas utom räckhåll för barn och återvinnas i enlighet med gällande lokala regler. Underhåll Innan någon form av serviceåtgärder utförs, ska strömmen först stängas av. Utför åtgärderna i enlighet med lokala gällande regler. Sidan 6 av 86

7 Periodiska kontroller Utför periodiska kontroller för att lokalisera eventuella lösa eller trasiga delar. Om reparationer inte utförs när de ska, ökar risken för att saker och människor skadas. Fel Funktionsstörningar Stäng av enheten vid eventuella fel eller funktionsstörningar. Reparationer Se till att enbart tekniker med behörighet från tillverkaren utför reparationerna och insistera på att enbart originaldelar används. Om ovanstående instruktioner inte följs kan aggregatets säkerhet äventyras. Ändringar Tillverkaren accepterar inget ansvar och häver garantin vid eventuella ändringar av elektroniken eller maskinens mekanik. Vid eventuella utförda ändringar som inte godkänts av tillverkaren och som inte följer instruktionerna som anges i den här manualen, hävs garantin. Avsedd användning Enheten får bara användas för det specifika syfte den utformades för: Enheten är utformad för civil luftkonditionering inom de gränser som identifierats i den här manualens tekniska avsnitt. All annan användning än den specificerade, medför inga åtaganden eller restriktioner från tillverkarens sida. Ytterligare olycksförebyggande säkerhetsåtgärder Den här enheten är särskilt utformad och tillverkad för att förhindra eventuella risker för människors hälsa. Av den anledningen har designlösningar, vars syfte är att eliminera (där så är möjligt) eventuella risker och kraftigt reducera farliga situationer, implementerats i maskinen. Vi hänvisar till avsnittet Övriga risker i den här manualen och strikt efterföljande av instruktionerna i densamma för att förhindra eventuella risker som inte har kunnat undvikas vid utformningen av maskinen. Uppdatering av data Tillverkaren kan komma att ändra enheten utan föregående meddelande som ett resultat av kontinuerliga förbättringar av maskinen. Sidan 7 av 86

8 4 Föreskrifter och Certifikat UNI EN ISO 9001:2008 Certifikat För att garantera att kunderna blir nöjda, har Clivet S.p.A valt ISO 9001:2008 Kvalitetssystem som referens för alla affärsaktiviteter. Detta tydliggörs av företagets åtagande till kontinuerliga förbättringar av produkternas kvalitet och pålitlighet. Åtgärderna för försäljning, design, inköp, produktion och support är de metoder som används för att uppnå syftet. CE MÄRKNING Clivets produkter bär CE-märkningen i enlighet med kraven i följande EU-direktiv inkluderande de senaste ändringarna och med motsvarande nationell motsvarande lagstiftning: Maskindirektivet PED direktivet (Direktiv för trycksatt utrustning) Lågspänningsdirektivet Direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet EUROVENT CERTIFIERING Clivet deltar i EUROVENT s certifieringsprogram Liquid Chilling Packages. Produkterna finns medtagna i EUROVENT s register över certifierade produkter och även på internetsidan: Eurovents certifieringsprogram för kylare omfattar luftkylda kylare på upp till 600 kw och vattenkylda kylare på upp till 1500 kw. Sidan 8 av 86

9 5 Övriga risker GENERELLT I det här avsnittet anges några av de vanligaste situationer som kan utgöra en risk för människor eller egendom eftersom de är utom tillverkarens kontroll. FARLIG YTA Bilden här nedanför visar den yta där bara behöriga får vistas. Extern farlig yta: motsvaras av en exakt yta runt enheten och dess vertikala utskjutande på golvytan vid en eventuell upphängd enhet. Intern farlig yta: motsvaras av den yta man kan få tillgång till först efter att avsiktligt ha avlägsnat skyddspanelerna eller delar av dem. HANTERING Om hantering sker utan att alla säkerhetsåtgärder iakttas, kan enheten ramla eller tippa och därmed orsaka skador, eventuellt extremt allvarliga skador, på personer och/eller saker och även på själva enheten. Se till att enheten hanteras och manövreras enligt anvisningarna på förpackningen och i den här manualen. Även gällande lokala regler ska följas noggrant. Om köldmedium skulle läcka ut, hänvisar vi till säkerhetsdatabladet för det aktuella köldmediet. INSTALLATION Felaktig installation av enheten kan orsaka vattenläckor, ackumulering av kondens, läckage av köldmedium, elektrisk chock, brand samt funktionsstörningar eller skador på själva enheten. Se till att installationen bara utföras av en kvalificerad tekniker i enlighet med anvisningarna i den här manualen och med gällande lokala regler och lagar. Om enheten ska installeras på ett underlag där det finns minsta risk att flambara gaser läcker ut och att sådana gaser skulle kunna samlas runt enheten, får man inte bortse från risken för explosion och brand. Var ytterst noggrann vid val av installationsplats. Sidan 9 av 86

10 Om enheten installeras på en struktur som inte klarar att bära aggregatets vikt och/eller om maskinen inte förankras tillräckligt, kan den falla och/eller tippa vilket kan skada människor, saker eller själva enheten. Var mycket noggrann vid placering och fixering/säkring av enheten. Om enheten lätt kan nås av barn, obehöriga personer eller djur, kan detta innebära olyckor och eventuellt allvarliga skador. Installera enheten på en plats där bara behöriga personer kan nå den eller installera barriärer eller skydd som förhindrar att obehöriga kan komma i kontakt med maskinen. GENERELLA RISKER Brandlukt, rök eller andra indikationer på allvarliga fel, kan signalera situationer som kan skada människor, saker eller själva enheten. Isolera då enheten från den elektriska strömmatningen med hjälp av strömbrytaren (röd och gul). Kontakta en auktoriserad servicecentral som kan identifiera och lösa problemet. Oavsiktlig kontakt med värmeväxlingsbatterier, kompressorer, tryckledningar eller andra komponenter kan orsaka sår och brännskador. Bär alltid lämplig klädsel vilket inkluderar skyddshandskar vid arbete inom den farliga ytan. Underhåll eller reparationer som utförts av okunnig personal kan orsaka skador på personer och egendom eller på själva enheten. Kontakta alltid en auktoriserad servicecentral. Om aggregatets paneler inte stängs eller om man inte kontrollerar att alla dess skruvar är ordentligt fixerade, kan människor, saker eller själva enheten skadas. Kontrollera regelbundet att alla paneler är stängda och fixerade. Vid brand kan köldmediets temperatur stiga tills den överskrider säkerhetsnivån och kanske göra att vätskan stöts ut. Dessutom kan delar av den krets som isoleras av stängda ventiler explodera. Stå inte i närheten av säkerhetsventiler och lämna aldrig köldmediumkretsens ventiler stängda. DET ELEKTRISKA SYSTEMET Om strömledningen som ansluter enheten till strömmatningen är ofullständig eller om anslutningen utförts med kablar med felaktigt tvärsnitt och/eller med otillräckliga skyddsanordningar, kan detta resultera i elektrisk chock, förgiftning eller att enheten brandskadas. Allt arbete på det elektriska systemet ska utföras i enlighet med kopplingsschemat och enligt anvisningarna i den här manualen och själva systemet måste anpassas. Om de elektriska komponenterna inte skyddas ordentligt mot damm och vatten, kan följden bli elektrisk chock, skador på enheten och brand. Fäst alltid kåpan ordentligt på enheten. Om aggregatets strömförande metalldelar inte ansluts korrekt till jordningssystemet, kan de orsaka elektrisk chock eller till och med dödsfall. Kontrollera ytterst noggrant att anslutningen till jordningssystemet utförs i enlighet med korrekta procedurer. Kontakt med strömförande delar i aggregatets interna delar när skydden är borttagna, kan orsaka elektrisk chock, brännskador eller dödsfall. Innan dessa delar exponeras, ska aggregatets elektriska matningslinje isoleras genom att strömbrytaren förts till position OFF och låsts med hjälp av ett hänglås. Ett varningsmeddelande ska även klart meddela andra om att maskinen servas. Sidan 10 av 86

11 Kontakt med delar som kan bli strömförande vid uppstart, kan orsaka elektrisk chock, brännskador eller elektrisk avlivning. När det inte finns behov att släppa fram ström till kretsarna, ska man föra aggregatets huvudbrytare till positionen OFF och låsa den där med hänglås. Ett varningsmeddelande ska även sättas upp för att informera andra om att maskinen är avstängd. RÖRLIGA DELAR Kontakt med fläktrotorer kan orsaka skador. Innan man tar bort skyddsgallren eller själva fläktarna, ska aggregatets huvudbrytare först föras till positionen OFF och låsas med hänglås. Ett varningsmeddelande ska även sättas upp för att informera andra om att maskinen är avstängd. KÖLDMEDIUM Om säkerhetsventilerna löser ut och släpper ifrån sig köldmediegas, kan människor i närheten skadas eller förgiftas. Bär alltid lämplig klädsel och skyddsglasögon vid arbete inom potentiellt farliga ytor. Om köldmedium läcker ut, hänvisar vi till säkerhetsdatabladet för det aktuella köldmediet. Om en öppen låga eller värmekälla kommer i kontakt med köldmediet eller om den trycksatta gaskretsen skulle överhettas (t.ex. under svetsningsarbete), kan detta orsaka explosioner eller brand. Placera inga värmekällor inom den farliga ytan. Underhåll eller reparationer som involverar svetsning får bara utföras när systemet tömts på köldmedium. VATTENSYSTEM Defekter som påverkar rörledningar, ledningar eller ventiler och andra kontrollkomponenter kan resultera i att vatten läcker ut eller sprayas ut från systemet vilket kan skada ägodelar eller orsaka kortslutning i enheten. Kontrollera att alla VVS-anslutningar utförts på ett säkert sätt i enlighet med instruktionerna i den här manualen. Sidan 11 av 86

12 6 SÄKERHETSDATABLAD KÖLDMEDIUM 01 Identifiering av produkten och av leverantören 02 Information om komponenternas komposition R-410A Tabell Nr FRIG 8 Produkt R-410A Identifiering av leverantören: RIVOIRA SpA Chiavasso (TO) Tel: Medlets kemiska beskaffenhet. Mix bestående av: Difluorometan (R32) 50 % procent pentafluoroetan (R125) 50 % i procent CEE nummer används ej för blandningar. Handelsnamn / 03 Identifiering av risker Identifiering av risker. Kondenserad gas. Ångorna är tyngre än luft och kan orsaka kvävning genom att syret som ska andas in minskas. Snabb förångning av vätskan kan orsaka frysning. Ämnet kan orsaka hjärtstillestånd. 04 Förstahjälpen Inhalering Ge inget till människor som svimmat. Bär ut den skadade i friska luften. Ge syrgas eller konstgjort andning vid behov. Erbjud inte adrenalin eller liknande ämnen. Ögonkontakt: Skölj genast med mycket vatten. Vid irritation ska läkare uppsökas. Hudkontakt: Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten. Ta genast av alla kontaminerade kläder. Nedsväljning: Exponeringssättet är inte särskilt troligt. 05 Brandskyddsåtgärder Specifika risker. Tryckökning. Farliga brännbara produkter. Halogensyror, spår av karbonhalogener. Brandsläckningsmetoder: Alla tillgängliga brandsläckningsmetoder som finns tillgängliga. Specialmetoder: Kyl ner behållarna med vattenstrålar. Speciella skyddssystem för brandsläckningspersonal: Använd andningsutrustning och skyddsklädsel. 06 Åtgärder mot oavsiktliga läckor av produkten Använd personlig skyddsutrustning. Utrym personal till säkra områden. Tillse tillräcklig ventilation. Skydd för miljön: Förångning. Metoder för eliminering av produkten förångning. 07 Hantering och förvaring Hantering och förvaring. Tillse tillräckligt utbyte av luft och/eller ett sugsystem i arbetsytorna. Använd bara produkten i välventilerade utrymmen. Andas inte in ångor eller aerosoler. Stäng alla behållare noggrant och förvara dem på en sval, torr och välventilerad plats. Förvara produkten i originalbehållare. Inkompatibla produkter. Explosiva, flambara material, organiska peroxider. 08 Kontroll av utrustning / personligt skydd Personligt skydd - Tillse lämplig ventilation, särskilt i slutna rum. Kontrollparametrar. Difluorometan (R32): Rekommenderade gränser för exponering: AEL (8 8 och 12h TQ)) = 1000 ml/m3. Pentafluoroetan (R125): Rekommenderade exponeringsgränser: AEL (8h och 12h TWA) = 1000 ml/m3 Skydd av luftvägar För räddnings- och servicearbete i behållarna, ska man använda en självstyrande ventilator. Ångorna är tyngre än luften och kan orsaka kvävning genom att syret för andning minskas. Ögonskydd - Heltäckande skyddsglasögon. Skydd av händerna Gummihandskar. Hygieniska åtgärder Rök inte. 09 Kemisk-fysikaliska egenskaper Relativ densitet, gas (luft=1) tyngre än luft. Löslighet i vatten (mg/l). Okänd, men troligen mycket låg. Utseende Färglös kondenserad gas. Lukt Luktar som eter. Flampunkt Tänd inte. 10 Stabilitet och reaktivitet Stabilitet och reaktivitet: Ingen sönderdelning om den används i enlighet med instruktionerna. Material att undvika: Alkaliska metaller, alkaliska jordmetaller, granulerade metallsalter. Al, Zn, Be osv i pulverform. Farliga upplösningsprodukter. Halogensyror, spår av karbonhalogener. 11 Toxikologisk information Lokala effekter. Koncentration avsevärt ovanför TLV-värdet (1000 ppm) kan orsaka narkotiska effekter. Inhalering av produkter vid hög koncentrationsupplösning kan orsaka andningsproblem (lungödem). Sidan 12 av 86

13 Långvarig toxicitet. Produkten har inte uppvisat några cancerframkallande, fosterskadande eller muterande effekter vid djurförsök. Speciella effekter: Snabb förångning av vätskan kan orsaka frysning. Produkten kan orsaka hjärtstillestånd. 12 Ekologisk information Effekter i anslutning till ekotoxicitet: Pentafluoretan (R125) Potential för global uppvärmning av halokarbider: HGWP; (R-11 = 1) = Potential för ozonförbättring: ODP: (R-11 = 1) = 0 13 Avfallshantering Generellt: Släpp inte ut produkten där en ackumulering kan vara skadlig. Användbar som rekonditionering. Tryckbehållare ska lämnas tillbaks till leverantören. Kontakta leverantören vid behov av instruktioner. 14 Transportinformation Transportbenämning: KONDENSERAD GAS N.A.S (DIFLUOROMETAN, PENTAFLUOROETAN) UN Nr 3163 Klass/Div 2.2 ADR/RID Nr 2,2 A Ingen risk ADR/RID 20 ADR Etikett. Etikett 2: ingen toxisk gas, ej flambar. CEFIC Groupcard 20g39 A Övrig transportinformation: Undvik transport på fordon där lastzonen inte är separerad från förarhytten. Kontrollera att föraren är informerad om lastens potentiella risker och att han känner till hur han ska agera vid en olycka eller ett nödläge. Innan transporten påbörjas, ska man kontrollera att lasten är väl fixerad och: - Kontrollera att behållaren är stängd och inte läcker. - Kontrollera att ventilens blindkåpa (om sådan finns), är korrekt monterad. - Kontrollera att kapsylen (om sådan finns) är väl monterad och att det finns tillräcklig ventilation. - Kontrollera att gällande normer och regler uppfylls. 15 Information om gällande normer Produkten måste märkas i enlighet med normen 1999/45/CE. Iaktta följande normer, relevant uppdatering och tillämpliga ändringar: Cirkulär nr 46/79 och 61/781 för Arbetsministeriet: risker i anslutning till användning av produkterna innehållande aromatiska amminer. Påbud nr 133/92: Normer relevanta till utsläpp av farliga ämnen i vattnet. Påbud nr 277/91: Skydd av arbetare mot oljud, bly och asbest. Lag 256/74, Ministerpåbud från 28:e januari 1992, lagstadgat påbud nr 52 från den 3:e februari 1997, Ministerpåbudet från 28:e april 1997 och följande ändringar: Klassificering, paketering och märkning av ämnen och farliga substanser. Påbud nr 175/88 med ändringar och uppdatering: Aktiviteter med risk för allvarliga skador. Påbud nr 203/88: Emissioner i atmosfären. Påbud nr 303/56: Arbetshygien Påbud nr 547/55: Normer rörande olycksförebyggande åtgärder. Påbud nr 162 från 11:e maj 1999: Skydd av vattendrag. 16 Annan information Rekommenderad användning köldämne. Höga koncentrationer kan orsaka kvävning. Förvara på en torr och välventilerad plats. Andas inte in gasen. Kvävningsrisken är ofta underskattad och måste därför påvisas vid utbildning av operatörerna. Kontrollera att alla nationella och regionala regler följs. Innan man använder den här produkten i någon process eller experiment, måste man först utföra en djupgående analys om säkerhet och produktens kompatibilitet med material. Ovannämnda information är baserad på vår aktuella kunskap och beskriver produkten med tanke på säkerhetsbehoven. Informationen utgör dock inte en garanti i laglig mening. Alla är personligen ansvariga för att dessa normer följs. Informationen i det här dokumentet gäller vid tryckningen av dokumentet. Företaget är inte ansvarigt för eventuella skador som orsakats av felaktig användning av produkten och/eller för användning under andra förhållanden än de beskrivna. Sidan 13 av 86

14 7 Godsmottagning 7.1 Mottagningskontroll Vid ankomst ska man kontroller att enheten inte skadats under transporten och att den är komplett levererad enligt orderspecifikationen. Vid eventuella synliga skador eller avvikelser, ska detta omgående noteras på fraktsedeln med kommentaren: VILLKORLIGT GODKÄNNANDE SYNLIGT BEVIS PÅ AVVIKELSER/SKADOR UNDER TRANSPORT. Informera både leverantören och transportören om detaljerna via fax eller mail, gärna med foton och genom registrerad post med godsmottagningskvitto inom 8 dagar efter godsmottagningen. Anmälningar efter att 8 dagar passerat, beaktas inte. 7.2 Förvaring Skydda enheten från: direkt solljus, regn, sand och vind. Temperatur: Max 60 C, minst -10 C. Max fuktighet: 90 %. Om man följer instruktionerna på förpackningens utsida, garanteras aggregatets fysiska och funktionella integritet till slutanvändarens fördel. Man rekommenderas att: Hantera enheten försiktigt. Förvara den på en torr plats. Undvika att ställa andra föremål ovanpå enheten (följ gränsnivåerna som anges på förpackningen). Undvika att placera enheten med termoindragbara skydd under solen eftersom trycket i kretsarna kan anta värden som aktiverar säkerhetsventilerna. 7.3 Hantering Enheten måste hanteras i enlighet med gällande säkerhetsinstruktioner (Lagstiftat påbud 626/94 och följande ändringar). Innan man börjar hantera enheten ska man: Värdera hanteringens kritiska punkter (trappor, trappräcken, avskurna åtkomstvägar, dörrar, mm). Kontrollera att lyftanordningens kapacitet räcker för aggregatets vikt. Beakta att tyngdpunkten kan flyttas med tanke på aggregatets mittpunkt. Innan man börjar lyfta enheten, ska man först kontrollera att enheten är stabilt balanserad. Följande exempel är indikationer: valet av lyftmetod och hanteringsåtgärder beror på olika faktorer såsom: Aggregatets vikt Aggregatets typ och generella mått Plats och rutt för hanteringen (jordyta, asfalterad yta, mm). Destinationsplatsens skick (tak, utrymme, mm) Hanteringsavståndets beskaffenhet (avstånd, trappor, steg, dörrar) Sidan 14 av 86

15 ETIKETTER / GULA HÅLLARE VISAR LYFTPUNKTERNA Hur man balanserar vikten Flytta den övre kroken eller de lägre krokarna, enligt fjäderutjämnarens vipparmstyp Använd en distansbom för att undvika att enheten skadas Beroende på typen av enhet, kan hålen och/eller lyftfästena placeras på olika ställen. 2 lyftpunkter Använd 2-armade vertikala ståndare (2 rep/kedjor/remmar på vardera sidan av enheten) Lyftfäste Avlägsnande av paketering Vid avlägsnande av paketeringsmaterial ska specifik skyddsutrustning användas av operatören (skyddshandskar, glasögon, mm). När man avlägsnar paketeringsmaterialet ska man vara mycket försiktig så man inte skadar enheten. Kontrollera så det inte finns några synliga skador. Avfallshantera paketeringsmaterialet i enlighet med gällande regler. Sidan 15 av 86

16 8 Placering 8.1 Generellt För installation av luftkonditioneringssystem, måste man beakta följande: de tekniska utrymmen som krävs för maskinen och systemet installationsplatsen transport av termisk bärvätska och motsvarande anslutningar för enheten: - vatten - luft - köldmedium (enhet i flera sektioner) elektriska anslutningar Om dessa aspekter inte värderas noggrant, kan de påverka aggregatets prestanda och livslängd. 8.2 Funktionsutrymme Vid placering av enheten, måste man iaktta de funktionsutrymmen som indikeras i avsnittet MÅTT OCH VIKTER. Funktionsutrymmena måste iakttas pga följande: för att garantera att enheten fungerar bra för att alla underhållsmoment ska kunna utföras för att skydda behöriga operatörer och exponerade människor Om flera enheter placeras efter varandra, måste funktionsutrymmet dubbleras. 8.3 Placering 1. Enheterna är utformade för INVÄNDIGA installationer, utformade i fixerade positioner och på ytor dit bara kvalificerad och behörig personal har tillträde. 2. SÄKERHETSVENTIL (bara om sådan finns på enheten): Installatören är ansvarig för att värdera möjligheten att installera utloppsledning i enlighet med gällande lokala regler (EN 378). 3. Installera enheten höjd från golvet. 4. Undvik installation på platser som löper risk att översvämmas. 5. Beakta den högsta nivå som kan nås av snö. 6. Kontrollera att fixerings/stödpunkterna är i våg och att de kan stödja aggregatets vikt (se vidare information under avsnittet MÅTT OCH VIKT). 7. För att undvika överföring av vibrationer rekommenderas placering på särskild vibrationsdämpande underlag såsom någon typ av maskinskor. Varje stödpunkt på enheten bär upp olika vikter. Därför är varje vibrationsdämpare utformad för en specifik stödpunkt och kan bara placeras där. Stöddämparna måste därför placeras i enlighet med de medföljande instruktionerna och med skissen där stödpunkterna indikeras av W1, W2, W3 osv. Sidan 16 av 86

17 På varje vibrationsdämpare (om de kommer från CLIVET) finns dess identifieringskod instansad, exempelvis C Flexibla kopplingar behövs på alla vätskeberörda (kopplingarna levereras inte av Clivet). Sidan 17 av 86

18 9 Vattenanslutningar 9.1 Generellt Kanaldragningen måste utformas med minsta möjliga mängd böjar och höjdvariationer. Om installationens tryckkanal är över den användbara tryckuppsättningen för fläkten, kommer luftmängdskapaciteten att minska och som konsekvens kommer även den termiska utväxlingen och avkastningen att minskas. Sektioneringsventiler Installera på användardelarnas (växlare, batterier, befuktare, mm) inmatning och utmatning så att det är möjligt att utföra alla servicemoment och möjliga utbyten utan att tömma hela installationen. Tryck- och temperaturmätare Installera på användardelarnas (utväxlare, spolar, befuktningsapparater, mm) inmatning och utmatning så att det är möjligt att utföra alla servicemoment. Automatiska eller manuella avluftare Installera på rörens högsta punkter på så sätt att luften kan strömma bort från kretsen. Avtappningskran Installera dem på kretsens lägsta punkter så de kan tömmas. Läckagetest Innan rören isoleras, ska man först utföra ett läckagetest Isolering Alla vattenrör måste isoleras för att undvika att det bildas kondens och termisk dispersion längs själva rören. Kontrollera att isoleringen är diffusionstät. Anslutningarna för luftutloppet och för tömningen måste baseras på isoleringstjockleken och garantera åtkomst. Stöd för anslutningar Vattenanslutningarnas vikt måste stödjas vid aggregatets exteriör för att undvika belastning av växlare (växlare, batterier, befuktningsapparater, mm). Vibrationsdämpare På enheter med integrerad vibrationsdämpare, måste man flexibla elastiska skarvar, även på vattenanslutningar. Risk för frost Om enheten och vattenanslutningarna kan komma att utsättas för temperaturer i närheten av 0 C, ska man alternativt: Blanda i glykol i systemets vatten; skydda rören med värmekablar under slangarnas isolering; Sidan 18 av 86

19 tömma systemet genom att kontrollera att: - inga kranar är stängda så de kan stänga in vatten ens efter tömning; - det inte finns några låga punkter där vattnet kan fastna efter tömning. Blås ur rören vid behov. Tömning av installationen Påfyllning av det vatten som finns i installationen ökar på oxideringsfenomenet och kalkavlagringarna. Vid behov ska bara den berörda systemdelen tömmas och töm eller fyll på installationen vid behov. Expansionskärl Installationen måste bibehållas vid rätt tryckt både av expansionstanken och en kombinerad ventil för tryckreduktion och avtappning. Om komponenterna finns på enheten, måste de installeras på installationen. Expansionskärlet måste dimensioneras enligt vattnets termiska egenskaper i installationen. Maximalt arbetstryck på vätskeberörda sidan 10,5 bar förångningsenhet 16 bar kondensor LUFTBUBBLOR KAN ORSAKA ÖVERTRYCK OCH ORSAKA VATTENLÄCKAGE. 9.2 Växlare värmebärarsidan Filter Det är mycket viktigt att vattnet är fritt från smuts. Annars kan den termiska effekten försämras och i värsta fall kan växlaren skadas så allvarligt så den inte kan repareras. Om filter saknas på maskinen, måste det genast installeras innan enheten på en position som är lätt att nå för rengöring. Filterinsatsen måste vara: - < 1 mm enhet med 1 kompressor - < 1.5 mm fler-kompressorenhet Flödesvakt Flödesvakten måste finnas som en komponent i systemet för att garantera att systemet stängs av om vattnet inte cirkulerar. Den måste installeras i rörens raka delar, inte i krökarna vilket kan generera skadlig turbulens. Frysfria vätskor Om enheten används när vattentemperaturen är lägre än + 4 C, ska man förhindra isbildning med hjälp av frostskyddsvätskor i lämplig spädning. Användningen ska även anpassas till en omgivningstemperatur i närheten av 0 C. Sidan 19 av 86

20 Frostskyddsvärmare Om enheten är utrustad med frostskyddsmotstånd på värmebärarsidan (som standard eller tillval beroende på modell), ska man kontrollera att dessa får elektrisk matning under perioder då maskinen är avstängd (nätter, helger, driftstoppsperioder). Skölj systemet Skölj igenom systemet noggrant med rent vatten och tappa ur allt innan enheten ansluts. Sidan 20 av 86

21 9.3 Schema för rekommenderad anslutning av köldbärarsidan Beroende på typen av maskin och vald inställning, kan en del komponenter finnas integrerade i enheten. Ackumulatortanken är nödvändig i följande fall: - vattennivån i systemet är mycket låg; - enheten används inte i privathus utan i industri eller liknande. 1. Pressostat uppfyllt system 2. Avluftare 3. Cirkulationspump / pump 4. Expansionskärl 5. Säkerhetsventil 6. Flödesvakt 7. Manometer 8. Filter 9. Påfyllningsventil 10. Vibrationsdämpare 11. Växlare kölbärarsidan 12. Pressostat av differentialtyp 13. Avtappningsventil 14. Ackumulatortank 9.4 Rekommenderat anslutningsschema för kylmedelsystem 1. Vibrationsdämpare 2. Avstängningsventil 3. Säkerhetsventil 4. Flödesvakt 5. Systemets lägsta tryck pressostat 6. Manometer 7. Avluftare 8. Pressostat av differentialtyp 9. Pump 10. Filter 9.5 Systemåtgärder på kylmedelssystem Filter Det är mycket viktigt att vattnet är fritt från orenheter. Annars kan den termiska effekten försämras och i värsta fall kan växlaren skadas så allvarligt så den inte kan repareras. Om filter saknas på maskinen, måste det genast installeras innan från enheten på en position som är lätt att nå för rengöring Flödesvakt Flödesvakten måste finnas som en komponent i systemet för att garantera att systemet stängs av om vattnet inte cirkulerar. Den måste installeras i rörens raka delar, inte nära någon krök vilket kan generera skadlig turbulens. Sidan 21 av 86

22 Frostskyddslösningar Om aggregatet används i miljöer med omgivningstemperaturer i närheten av 0 C, ska man använda frostskyddsmedel som exempelvis glykol för att förhindra isbildning. Frostskyddsmedel ska även tillsättas vid användning av geotermiska givare. Sköljning av systemet Innan man ansluter aggregatet, ska man noggrant skölja igenom systemet genom att fylla och tömma med rent vatten flera gånger. Vattensparventil Ventilen erbjuder avstängning av vatten på kylmedelssidan när kompressorn inte är i drift. Ventil rekommenderas för system som kyls med tappkallvatten eller källvatten. Sidan 22 av 86

23 Reversering av köldbärare/värmebärare Tillval Systemen måste vara i jämnhöjd för att tillåta växling.. I kylläge kopplas förbrukningen till utloppsvattnet från förångaren. I värmeläge ansluts förbrukningen till utloppsvattnet från kondensorn. Schemat är bara indikativt. Definiera erforderliga komponenter baserat på anläggningens egenskaper. I den här konfigurationen har kontrollsystemet: - en ingång för fjärrkontroll av säsongsväxling (plintarna 18-39) - en utgång för växling på den hydrauliska kretsen (plintarn 85-86) - en extra givare för att utföra termoreglering på kondensorn. Kontrollsystemet hanterar uppvärmningens börvärdepunkt med relaterad styrning för termoreglering och säkerhet. Drift i värmepump tillval I aggregat med det här alternativet, utförs reverseringen i köldmediesystemet. I det vätskeberörda systemet krävs inte de avvikelseindikatorer som angavs i föregående diagram. Styrningen hanterar även uppvärmningens börvärde med relaterad styrning av temperatur och säkerhet. Sidan 23 av 86

24 9.6 Tillval Hydropack TILLVAL Utrustningen för kylgrupper med Hydropack (pumpgrupp) tillbehöret, erbjuder flöde för nödvändig mängd och med olika lösningar och antal pumpar: HYDROPACK med 1 pump för aggregat med lågt flödesbehov kan man välja grundlösningen med 1 pump. HYDROPACK med 1 pump + 1 standby Även vid lägre flödesbehov kan man inkludera en andra pump för total pålitlighet. Om en pump stannar, startar den andra automatiskt och styrningen signalerar avstängningen av pumpen som inte fungerar. Mikroprocessorn balanserar drifttimmarna för de båda pumparna automatiskt. HYDROPACK med 2 pumpar För aggregat med lägre effekt, kan standardlösningen med 2 pumpar väljas. Om en pump blockeras, fortsätter aggregatet att arbeta med ungefär 80 % av totalt flöde. Den här lösningen är pålitligare än de traditionella med en enda pump med stor effekt. HYDROPACK med 2 pumpar + 1 standby 1 reservpumpar kan beredas för total pålitlighet. Dimensioneringsvattenflödet garanteras därmed (vid ett eventuellt fel, aktiveras reservpumpen automatiskt och styrningen signalerar om en trasig pump). HYDROPACK med 3 pumpar För aggregat med större effekt, med 3 pumpar som alltid är aktiverade där en eventuell blockering av en pump alltid garanterar vanlig effekt upp till 80 % av laddningen (alltid med signalering av blockeringen). I det här fallet kan man på begäran även få en reservpump (ej ansluten). Pumpen byts ut på några få minuter tack vare de väl förberedda anslutningarna. Modulpumpsystemet erbjuder automatisk reducering av vattenflödet om temperaturen befinner sig ovanför driftgränsen. Den här anordningen är mycket användbar vid uppstart, vid helguppehåll och efter en lång inaktiv period. Om vattentemperaturen i pumpkretsen är mycket hög, undviks möjlig blockering för överladdning samt även åtgärder av specialutbildad personal vid assisterad uppstart. Sidan 24 av 86

25 Multipumpmodul inklusive: R = avstängningsventiler F = stålgaller (tillval) M = manometrar VS = säkerhetsventil (6 bar) P = högeffektiv enskild struktur och elektriska pumpar med enkel rotor VR = ventilkontroll PRS = säkerhetspressostat (undviker att pumpen körs om det inte finns något vatten) PHE = förångarsats inklusive två nödvändiga täckproppar om pumpen avlägsnas för underhåll Pump 1-3 Victaulic-anslutningar 1. Avlägsna den medföljande anslutningen genom att vrida på Victaulickopplingen. 2. Svetsa på anslutningen på installationsröret. 3. Utför anslutningen mellan installationsröret och förångaren med hjälp av fogen. Svetsa inte systemröret med monterad Victaulickoppling. Gummipackningen kan då skadas av värmen så allvarligt att den inte kan lagas. Sidan 25 av 86

26 10 Elektrisk anslutning 10.1 Generellt Egenskaperna hos de elektriska ledningarna och relevanta komponenter måste bestämmas av SPECIALISERAD PERSONAL SOM HAR KOMPETENS ATT UTFORMA ELEKTRISKA INSTALLATIONER. Dessutom ska ledningarna vara i enlighet med professionella procedurer och gällande regler. Alla elektriska åtgärder får bara utföras av UTBILDAD, BEHÖRIG PERSONAL med kunskap om de ingående riskerna. Innan några åtgärder utförs på det elektriska systemet ska man först se till att aggregatets matarlinje VÄLJS VID START. Jordanslutningen måste utföras före de andra elektriska anslutningarna. För alla elektriska inkopplingar, HÄNVISAR VI TILL DE ELSCHEMOR SOM FINNS I ENHETEN OCH SOM ÄVEN TILLHANDAHÅLLS AV SKiAB. Ritningens nummer visas på registreringsplattan på den elektriska kontrollpanelen eller bredvid den. Elschemorna ska noggrant förvaras tillsammans med den här manualen och ska FINNAS TILL- GÄNGLIG FÖR FRAMTIDA REFERENS. SPÄNNINGSMATNING TILL ENHETEN AGGREGATETS ELEKTRISKA DATA visas i den här manualens tekniska tabell och på aggregatets registreringsplatta. Förekomsten av tillbehör kan variera i enlighet med enheten. De elektriska data som anges i den tekniska tabellen gäller för standardenheter. Vid eventuella skillnader mellan uppgifterna på dataplåten och de uppgifter som anges i den här manualen och i den tekniska tabellen, GÄLLER DE UPPGIFTER SOM STÅR PÅ REGISTRERINGSPLATTAN. Skyddsanordningen för aggregatets spänningsmatning ska bryta av kortslutningsströmmen vars värde bestäms enligt anläggningens egenskaper. Sektionen med matarkablar och skyddskablar måste dimensioneras i enlighet med de använda skyddens egenskaper. SIGNALER/DATALINJER Överskrid inte den högsta tillåtna effektnivån som varierar beroende på typen av signal. Lägg kablarna långt från strömkablar eller kablar som har en annan spänning och som kan utstråla elektromagnetiska störningar. Lägg inte kabeln nära enheter som kan generera elektromagnetiska störningar. Lägg inte kablarna parallellt mot andra kablar. Korsning av kablar är bara möjligt om de läggs i 90. Anslut bara skärmen till jordningen om det inte finns några störningar. Kontrollera skärmens kontinuitet under hela kabelns längd. Följ eventuella krav rörande impedans, kapacitet, dämpning. Sidan 26 av 86

27 10.2 Elektriska data för standardenhet Storlek 65D 70D 75D 80D 85D 90D 100D 110D 115D 120D 135E 150F 165F 180F F.L.A Full belastningsström vid max tillåtna förhållanden F.L.A Totalt A F.L.I. Full belastningseffekt vid maximalt tillåtna förhållanden F.L.I Totalt kw M.I.C. Maximalt M.I.C Värde A Strömmatning: 400/3/50 Hz +/-6 % Spänningsobalans: max 2 % F.L.A data ska beaktas för att storleksbestämma matarlinjen korrekt medan M.I.C data används för att storleksbestämma skyddsanordningen uppåtströms linjen. Vissa tillbehör och åtgärder kan medföra en avsevärd variation i absorption som illustreras här. Kontakta vår tekniska avdelning för vidare information Anslutning till huvudströmmen 1. Kontrollera att huvudsäkring(ar) i ställverket, vid början av aggregatets matning, är frånslagen/ej istoppade, låst och utrustad med en skylt. 2. Slå ifrån/demontera huvudsäkringar (om sådan finns). 3. Kontrollera att nätets spänning är i enlighet med den data som anges på registreringsplåten som finns på den aggregatets apparatskåp. 4. Kontrollera måttritningen för information om införing av elkablar. 5. Ta bort stängningsplattan från den apparatskåpet (bara om sådan finns) och borra ett hål genom den som kablarna kan passera genom. 6. Skydda kablarna med hjälp av en genomföring med lämplig storlek. 7. Använd det elektriska schemats layout och sök upp anslutningsplintarna för de elektriska matarkablarna, till eventuell neutrala kabeln (nollplint är ej standard) och den PE kabeln (huvudjord). 8. Anslut kablarna till motsvarande kopplingsplintar. 9. Innan man släpper fram ström till enheten, ska man först se till att alla säkerhetsanordningar som avlägsnades under de elektriska anslutningarna, monterats tillbaks igen. Sidan 27 av 86

28 10.4 Funktionsanslutningar Använd spänningsfria fjärrkontrollenheter som lämpar sig för utbyte av väldigt låga belastningar (12V, 10mA). Några få funktioner och inmatningar måste aktiveras via konfigurationsparametrar vars åtkomst reserveras till behöriga assistanscentraler (för att undvika obehöriga ändringar). Värmefunktionen är bara aktiv på enheter med alternativen: - reversering av vattenkretsen - drift med prioritet värme eller återvinning (Se vidare information i avsnittet VATTENANSLUTNING). ON/OFF FRÅN FJÄRRKONTROLL Tillåter fjärrstart och fjärrstopp, inte via kontrollpanelen. Funktionen kan användas för att avaktivera enheten nätter, helger osv samt för AV eller PÅ perioder som är relativt långa (under några timmar). Funktionen ska inte användas med kortare av- och påslagningscykler eftersom funktionen kan äventyra driftstyrningen och orsaka funktionsstörningar eller fel. Under sommardrift vid ON-OFF cykler som är längre än en timme, kan den termoreglerande styrningen äventyras som då innebär en integrerad kontroll. Om den här funktionen inte används, hoppar man till respektive terminaler. SEKUNDÄRT BÖRVÄRDE Erbjuder användning av ett sekundärt börvärde som exempelvis, för nattdrift som kan aktiveras av en fjärrkontakt. När kontakten är STÄNGD, aktiveras det sekundära börvärdet (börvärde 2). Sidan 28 av 86

29 ÄNDRA FRÅN SOMMAR TILL VINTER MED HJÄLP AV FJÄRRSTYRNING Funktionen erbjuder fjärrstyrd växling mellan kylning/värmning (COOLING/HEATING) istället för via kontrollpanelen. Generellt levereras enheten med avaktiverad ingång och växlingen kan då aktiveras från kontrollpanelen. Om den här funktionen används måste man ställa in parameter 12 så att den bara kan nås via servicecentrat. Då kan man inte längre använda kontrollpanelen för att växla. När väljarbrytaren är öppen, fungerar aggregatet i värmeläge När brytaren är stängd drivs aggregatet i kylläge. VÄXLINGSSTYRNING PÅ VÄTSKEBERÖRDA KRETSEN KOMPRESSORDRIFTSIGNAL SUMMALARM Sidan 29 av 86

30 FLÖDESVAKT: FÖRÅNGARE SQ1 KONDENSOR-SQ2 KONDENSOR MODULERANDE STYRVENTIL YV 5 STYRNING AV EXTERNA PUMPAR: FÖRÅNGARE, KONDENSOR TEMPERATURGIVARE FÖR UTELUFT TILLVAL Erbjuder automatisk korrigering av börvärdet beroende utomhustemperaturen. På sommaren till exempel, med låg utomhustemperatur, kan man ha en behaglig innetemperatur även med börvärde som är högre än standard. Parameterkonfigurationen måste utföras av ett auktoriserat servicecenter. Sidan 30 av 86

31 MENY Compext Temperaturstyrningsparametrar parametrar konfiguration - sensorer NUM PARAMETER BETYDELSE 1 EnCompExt 4 MaxCExtC 5 MaxCExtH 93 CextMaxH 94 CextMinH 106 CextMaxC 107 CextMinC Aktivera kompensation via utetemp 0=nej; 1=endast KYLA; 2=endast VÄRME; 3=alltid Maximalt utvändigt kompensationsvärde i kyldrift Maximalt utvändigt kompensationsvärde i värmedrift Utomhustemperatur för max kompensering i värmedrift Utomhustemperatur för min kompensering i värmedrift Utomhustemperatur för max kompensering i kyldrift Utomhustemperatur för min kompensering i kyldrift 9 ProbeText Aktivera utomhustemperaturgivare SOMMAR (kyldrift) VINTER (värmedrift) Sidan 31 av 86

32 FUKTGIVARE FÖR UTOMHUSLUFT Tillval Erbjuder automatisk korrigering av börvärdet i enlighet med utomhusentalpin. Arbetsprocessen liknar den ovan nämnda processen. Parameterkonfiguration är nödvändig. MENY Compext Temperaturstyrningsparametrar NUM PARAMETER BETYDELSE 4 MaxCExtC 110 HexMinC 111 HexMaxC Parametrar konfiguration sensorer 23 ProbeURExt Maxvärde för sommarkorrigering Lägsta korrigering utomhusentalpi Maximal korrigering utomhusentalpi Aktivera extern fuktighetsgivare: 1=JA / 0 = NEJ Sidan 32 av 86

33 BÖRVÄRDESKOMPENSERING Tillval Erbjuder automatisk korrigering av börvärdet i enlighet med den externa signalen på 4-20 ma eller 0-10 vcc. Arbetsprocessen liknar den ovannämnda processen. Parameterkonfiguration är nödvändig. MENY Compext Temperaturstyrningsparametrar NUM PARAMETER BETYDELSE 11 MaxCWRC 24 MaxCWRH 75 WaterReset 102 SWRMaxH 104 SWRMinH 105 SWRMaxC 108 SWRMinC Parametrar konfiguration sensorer 83 TypeWR SOMMAR Maximalt värde för korrigering i kyldrift Maximalt värde för korrigering i värmedrift Aktivera börvärdesförskjutning: 0=nej; 1=Enbart KYLDRIFT; 2=Enbart VÄRMEDRIFT; 3=Alltid Signal motsvarande MAX korrigering i värmedrift Signal motsvarande MIN korrigering i värmedrift. Signal motsvarande MAX korrigering i kyldrift Signal motsvarande MIN korrigering i kyldrift Typ av insignal: 0=0-10V; 1=4-20mA VINTER Sidan 33 av 86

34 LASTBEGRÄNSNING Det går att begränsa den upptagna elektriska effekten med en extern signal på 10 Vcc eller 4-20 ma. Ju högre signalen är, ju lägre är antalet kompressorer som finns tillgängliga för att möte det termiska behovet. Det är bara en auktoriserad servicecentral som kan utföra parameterkonfigurationen. MENY NUM PARAMETER BETYDELSE Temperaturstyrning lastbegränsning 7 DmandLimitEn Parametrar konfiguration sensorer 82 TypeDI Aktivera funktion: 0 = inaktiv 1 = via signal 2 = via parameter Signaltyp: 0=0-10 V; 1=4-20mA Sidan 34 av 86

35 11 SAMMANSÄTTNING CLIVET TALK MODULSYSTEM Systemet CLIVET TALK har sammanställts av olika moduler som kopplats samman med CAN OPEN protocol. Systemkonfigurationen varierar beroende på aggregatets typologi och på tillbehören. De representerade elektriska modulerna finns inte alltid i aggregatet. GRÄNSSNITT, MANÖVERPANEL Kod C Gränssnittsmodulen erbjuder kontroll av åtgärderna för hela maskinen, programmering av de olika justeringsparametrarna och även visning av larmen och aggregatets status. CENTRALMODUL Kod C Centralmodulen styr systemkonfigurationen, arbetsläge, börvärdepunkten, den termiska justeringen och fjärringångarna. SKRUVKOMPRESSORMODUL Kod C Styr köldmediekretsen (kompressorer, fläktar, ventiler) och de relaterade säkerhetsanordningarna. KOMPRESSORMODUL TANDEM / TRIO Kod C (tandem) C (trio) Styr köldmediekretsen (kompressorer, fläktar, ventiler) och relativa säkerhetsanordningar. VENTILMODUL FÖR ELEKTRONISK TERMOSTATEXPANSION Kod C Styr den elektroniska termostatventilen och de relativa sensorerna för kontroll av temperatur/tryck. Installerad ovanför kompressormodulen. DRIVARMODUL Kod C Här finns styrningshårdvaran för den elektroniska termostatventilen. Den är monterad på expansionsmodulen. FÖRÅNGNINGSMODUL Kod C Styr komponenter, säkerhetsanordningar, ingångar och utgångar relaterade till vattenkretsen (pumpar, differentialtryckspressostat, temperaturgivare). PUMPMODUL Kod C Styr kontroller och säkerhetsanordningar relaterade till cirkulationspumparna. ÅTERVINNINGSMODUL Kod C Styr elektroventilerna och pumparna relaterade till återvinningskretsen. Sidan 35 av 86

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll geotherm VW 5/4 S 0 V, VW /4 SI 0 V SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS

Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS Drift och skötselinstruktion 38GL GLS/ 38YL YLS Kyl och värmepump utomhusdel Storlek 0718 1fas Puron R410A Feb 1999, rev. jan 2000 klimatstyrning Drift och skötselinstruktion, 38GLS G/38YLYLS, 1fas Denna

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS500 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and the hydrobox.

FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and the hydrobox. CYLINDER UNIT EHST20 series EHPT20 series HYDROBOX EHSC series EHPX series ERSC series OPERATION MANUAL FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR för utomhusinstallation LW A LW H-A Med reservation för tekniska ändringar. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs detta först

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer