Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Strået, kl Ajournering, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10."

Transkript

1 Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl Ajournering, kl Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M) Olof Röstin (M) Kerstin Lingebrant, utbildningschef Björn Svensson, fritidschef Karolina Larsson, nämndsekreterare Göran Torfgård, utvecklingsstrateg Carl Johan Tykesson, vikarierande ekonom Minela Zuzo, ekonom Linda Olsson, kvalitetsutvecklare/assistent Lena Hansson, rektor Svalöfs gymnasium Magnus Lindkvist, rektor Midgårdsskolan 30

2 Sida 2/14 Utses att justera Justeringens tid och plats Justerade paragrafer Sekreterare Ordförande Olof Röstin Kommunförvaltningen kl Karolina Larsson Torbjörn Ekelund Olof Röstin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Utbildningsutskottet Sammanträdesdatum Anslag under tiden Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Karolina Larsson

3 Sida 3/14 21 Innehållsförteckning 22 Information Resultatbalansering förskola, familjedaghem, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning för resultat år Rekrytering av en strateg inom Biblioteksnätverket i Skåne Nordväst Revisionsrapport - Granskning av rektors styrning och ledning Analys av resurser för barn i behov av särskilt stöd Uppdrag, analys och prognos avseende framtida behov av platser i förskola i Billeberga Utemiljö Svalans förskola - antagande av entreprenör för renoveringen Remiss från Skolinspektionen, ansökan från Framtidspedagogen i Höör AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola...11

4 Sida 4/14 Dnr: - 22 Information Utbildningsutskottets beslut 1. Informationen noteras. Linda Olsson, ny kvalitetsutvecklare/assistent, presenteras. Förskola a) Regler och taxor för barnomsorg (Redaktionella ändringar presenteras.) Grundskola b) Anmälan angående skolsituationen för en grundskoleelev vid Parkskolan i Teckomatorp, beskrivning av vidtagna åtgärder (dnr ) c) Yttrande över anmälan om kränkande behandling vid Parkskolan, Svalövs kommun (dnr ) d) Yttrande över anmälan om skolsituationen för elev vid Parkskolan i Svalövs kommun (dnr ) Fritid e) Arbetet med den nya idrottshallen beräknas starta i slutet av april. Gymnasieskola f) Yrkeshögskoleutbildning: Veterinärassistent med administrations- och röntgenkompetens, stort söktryck g) Gymnasiet har fått statsbidrag för att utveckla yrkesintroduktionen. h) SFI har fått ökat tryck på utbildningen. Ordförande föreslår att man bör undersöka möjligheten att erhålla mer resurser för denna verksamhet. Kultur - Ekonomi i) Ekonomisk uppföljning för utbildningsutskottet per (dnr ) Övrigt -

5 Sida 5/14 Kommunförvaltningen (KET, LHN)

6 Sida 6/14 Dnr: Resultatbalansering förskola, familjedaghem, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning för resultat år 2013 Utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Resultaten för resultatenheterna fastställs enligt tabell i förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet. Enligt regelverket ska verksamheter inom utbildningssektorn med brukarbaserat ersättningssystem (resultatenheter) tilldelas var sin resultatutjämningsfond. Det ekonomiska resultatet för varje enskilt år ska regleras mot denna fond. Undantag från resultatbalanseringen kan endast medges om kommunfullmäktige bedömer att överskottet/underskottet beror på unika händelser. Underskott som undantas från balansering bör ses som en ytterligare resurstilldelning till området och ska därför enligt skolförordningen (SFS 2011: kap 2 ) fördelas på likvärdigt vis till fristående anordnare. En enhet med positiv fond kan själv besluta om tilläggsanslag. En negativ fond ska täckas med motsvarande överskott de närmast två följande åren. Kommunförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelse förslag till resultat som bör föras till resultatutjämningsfond för varje område/resultatenhet. Beslutsunderlag Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad Förslag till beslut på sammanträdet Torbjörn Ekelund (FP), Torsten Vigre (M), Olof Röstin (M) och Annie Karlssons (S) förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Resultaten för resultatenheterna fastställs enligt tabell i förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet. Beslutsgång Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet antar det. Kommunförvaltningen (KET, MAZO)

7 Sida 7/14 Dnr: Rekrytering av en strateg inom Biblioteksnätverket i Skåne Nordväst Utbildningsutskottets beslut 1. Informationen noteras. Bibliotekscheferna i de elva kommunerna i Skåne NV har kommit fram till att man behöver en dedicerad resurs som driver utvecklingen vidare. Därför rekryterar man nu en strateg. Personen kommer att vara anställd av Helsingborgs bibliotek, som tar på sig hela arbetsgivaransvaret. 50% av tjänsten kommer att vara på Helsingborgs bibliotek och 50% kommer att vara för biblioteken i Skåne NV. Annonsen bifogas till denna skrivelse. Tjänsten finansieras till 50% av Helsingborgs bibliotek och till 50% av biblioteksnätverket i Skåne NV. Den senare delen finansieras under 2014 med medel från Region Skåne som bibliotekssamarbetet disponerar gemensamt (centralt) är planen att Skåne NV:s halva av strategtjänsten ska betalas av biblioteken enligt fördelningsnyckeln. Kostnaden för en sådan fördelning kommer med största sannolikhet att rymmas inom bibliotekets budget. I det fall biblioteksnätverket inte vill finansiera tjänsten längre, ligger arbetsgivaransvaret fortfarande hos Helsingborg. Tillsättningen av en strateg kommer att ge den delregionala biblioteksutvecklingen en skjuts. Dessutom tror förvaltningen att tjänsten kommer att underlätta samarbetet, som idag är väldigt resurskrävande för organisationerna och synnerhet för de mindre biblioteken. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad , samt bilaga Förslag till beslut på sammanträdet Torbjörn Ekelund (FP): Informationen noteras. Beslutsgång Ordförande tar upp sitt eget förslag till beslut och finner att utskottet antar det. Kommunförvaltningen (ETVN)

8 Sida 8/14 Dnr: Revisionsrapport - Granskning av rektors styrning och ledning Utbildningsutskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 1. Kommunförvaltningens förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras. PwC har på uppdrag av Svalövs kommuns revisorer genomfört en granskning av rektors styrning och ledning i grundskolan. I den sammanfattande bedömningen framgår att revisorerna anser att grundskolans rektorer i Svalövs kommun har ett tydligt uppdrag, och att rektorerna också uppfattar uppdraget som tydligt. Rektorerna har rimliga förutsättningar och är pedagogiska ledare. Revisionen gör också bedömningen att ansvarig styrelse genom uppdrag samt förutsättning för varje enskild rektor i allt väsentligt säkerställer att skolans verksamhet optimeras och bedrivs i enlighet med gällande styrdokument. Kommunens revisorer har lyft fram några punkter för kommentarer, som förvaltningen bemöter i sitt förslag till yttrande. Beslutsunderlag Förslag till yttrande från kommunförvaltningen, Revisionens granskning av rektors styrning och ledning, inkommen Förslag till beslut på sammanträdet Torbjörn Ekelund (FP), Christer Laurell (C), Olof Röstin (M), Annie Karlsson (S) och Torsten Vigres (M) förslag för beslut i kommunstyrelsen: Kommunförvaltningens förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Torbjörn Ekelund (FP), Christer Laurell (C), Olof Röstin (M), Annie Karlsson (S) och Torsten Vigres (M) förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

9 Sida 9/14 Beslutsgång Ordförande tar upp sina egna m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet antar dem. Revisionen Kommunförvaltningen (KET)

10 Sida 10/14 Dnr: Analys av resurser för barn i behov av särskilt stöd Utbildningsutskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 1. Rapporten noteras presenterade kommunförvaltningen för kommunstyrelsen en utredning av organisationen för barn i behov av särskilt stöd. Utredningen visade på att Svalövs kommun hade många barn med särskilda behov och att förskolor och skolor inte hade full beredskap för att klara detta. Slutledningen var att organisationen Barn i behov av särskilt stöd behövde förnya sitt arbetssätt, att insatser bör göras så tidigt som möjligt samt att verksamheterna behövde bli bättre på att anpassa lärmiljö och pedagogik efter elevernas behov. Kommunstyrelsen uppdrog åt kommunförvaltningen att återkomma till kommunstyrelsen med förslag eller förändring för organisationen Barn i behov av särskilt stöd. En annan anledning till översynen var att kostnaderna ständigt ökade. Kommunförvaltningen har tagit fram en skrivelse där man redovisar de insatser och förändringar som har gjorts. Bland annat påbörjades i januari 2014 ett förändringsarbete inom Elevhälsan kring handläggning och fördelning av särskilt stöd. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad Kommunstyrelsens protokoll Förslag till beslut på sammanträdet Torbjörn Ekelund (FP) och Torsten Vigre (M): Rapporten noteras. Beslutsgång Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet antar det. Kommunförvaltningen (KET, RTN)

11 Sida 11/14 Dnr: Uppdrag, analys och prognos avseende framtida behov av platser i förskola i Billeberga Utbildningsutskottets beslut 1. Förvaltningen uppdras att till nästa utbildningsutskott presentera en rapport. Utbildningschef Kerstin Lingebrant och utvecklingsstrateg Göran Torfgård gör en muntlig presentation av ärendet på sammanträdet. Beslutsunderlag - Förslag till beslut på sammanträdet Torbjörn Ekelund (FP), Olof Röstin (M) och Torsten Vigre (M): Förvaltningen uppdras att till nästa utbildningsutskott presentera en rapport. Beslutsgång Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet antar det. Kommunförvaltningen (KET, GNTD)

12 Sida 12/14 Dnr: Utemiljö Svalans förskola - antagande av entreprenör för renoveringen Utbildningsutskottets beslut 1. Anbudet från anbudsgivare nr 5 på totalt kronor antas. Utbildningsutskottet har i sina investeringsbudgetar för åren avsatt medel för renovering av utemiljön på Svalans förskola i Svalöv. Förfrågningsunderlag har upprättats och upphandling genomförts. Det kunde konstateras vid anbudsöppningen och utvärderingen av inkomna anbud att beloppet hamnade inom den gräns som utbildningsutskottet har rätt att fatta beslut om enligt delegeringsordningen. Beslutsunderlag Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad Anbudsutvärdering, daterad Förslag till beslut på sammanträdet Torbjörn Ekelund (FP), Christer Laurell (C), Annie Karlsson (S), Torsten Vigre (M) och Olof Röstin (M): Anbudet från anbudsgivare nr 5 på totalt kronor antas. Beslutsgång Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att utskottet antar det. Kommunförvaltningen (KET, BSN)

13 Sida 13/14 Dnr: Remiss från Skolinspektionen, ansökan från Framtidspedagogen i Höör AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola Utbildningsutskottets beslut 1. Svalövs kommun avstår ifrån att yttra sig. Svalövs kommun har getts tillfälle att yttra sig över en remiss från Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande av en fristående gymnasieskola i Höörs kommun. Beslutsunderlag Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad Ansökan från Framtidspedagogen i Höör AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola Remiss från Skolinspektionen, ansökan från Framtidspedagogen i Höör AB, daterad Förslag till beslut på sammanträdet Torbjörn Ekelund (FP): Svalövs kommun avstår ifrån att yttra sig. Beslutsgång Ordförande tar upp sitt eget förslag till beslut och finner att utskottet antar det. Skolinspektionen Ajournering, kl

14 Sida 14/14 Dnr: - 30 Ny rektor på Midgårdsskolan presenterar sig Utbildningsutskottets beslut 1. - Magnus Lindkvist som just tillträtt som ny rektor på Midgårdsskolan i Röstånga presenterar sig. -

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 13.30 16.00 Ajournering 14.00-14.15, 14.50-14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/16 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.15 Ajournering, kl 14.25 14.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 1 (19) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer