Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.stockholm.socialdemokraterna.se"

Transkript

1

2 VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och framgångsrika företag och en välutbildad befolkning. Här finns en offentligt och solidariskt finansierad välfärd som gör att alla kan ges en grundläggande trygghet under uppväxten, arbetslivet och på äldre dagar. Men Stockholmsregionen präglas inte bara möjligheter, utan också av problem och växande klyftor. Vi ser hur många ställs utanför arbetsmarknaden och hur diskriminering av personer med utländsk bakgrund verkar ske systematiskt. För andra blir jobbet alltmer krävande med högre tempo och längre arbetsdagar. Stress och jäkt präglar vardagen. Tiden för barn och familj, för eftertanke och livskvalitet rinner iväg när vi rusar fram mellan hemmet, jobbet och förskolan. I Stockholmsregionen samsas på många sätt två världar. En där välståndet ökar och livsmöjligheterna är rika. Där framtiden är ljus och hindren få. En annan värld där dörrar stängs och livet blir fattigare. Där arbetslöshet eller osäkra anställningar varvas med andrahandskontrakt och en känsla av att inte få vara med. I vår region finns orättvisa klyftor mellan fattiga och rika, högutbildade och lågutbildade, mellan yrkesarbetande och arbetslösa, mellan kvinnor och män, mellan sjuka och friska och mellan infödda svenskar och dem med utländsk bakgrund. Kontrasten är stor mellan Djursholm och Fittja. Vi socialdemokrater är övertygade om att alla förlorar när några ställs utanför. Samhället mister mångfald och utvecklingsmöjligheter. Rädsla och otrygghet ökar när klyftor och motsättningar växer. Stockholms län står därför inför ett ideologiskt vägval. En moderatledd politik i Stockholmsregionen leder till ökade klyftor, sänkta löner, minskad trygghet och en tydligare uppdelning mellan fattiga och rika. Stora skattesänkningar försämrar kvaliteten i vården, skolan, kollektivtrafiken och äldreomsorgen. Omfattande privatiseringar urholkar det gemensamma ansvarstagandet. Stockholmsmoderaterna utmanar hela den svenska välfärdsmodellen. 1

3 Vi socialdemokrater väljer en annan väg. Vi vill bygga en solidarisk framtid, där alla får plats och alla behövs. I den socialdemokratiska visionen blir Stockholms län en region där klyftorna minskar och välståndet och tryggheten ökar. En region där tryggheten går hand i hand med förändring och där utveckling och rättvisa förenas. Den socialdemokratiska politiken bygger på arbete åt alla, utvecklar kvaliteten i välfärden och sätter de äldre och barnen främst. Stockholmsregionen är på många sätt en bra plats att bo och leva i. Men det finns också väldigt mycket som kan bli bättre. Det är för att vi tar människors vardagsbekymmer och drömmar på allvar som vi söker väljarnas mandat den 17 september. Investera för framtiden Vi socialdemokrater ser förutsättningarna att göra stockholmsregionen till Europas mest spännande tillväxtregion. Men framtiden beror på hur vi tar tillvara de möjligheter som finns. Det handlar om att våga göra ett antal viktiga framtidssatsningar. Om att marknadsföra regionens fördelar runt om i världen och om att ta tillvara regionens stora attraktionskraft som turistmål och mötesplats. Länderna runt östersjön håller på att knytas allt tätare samman till en gemensam marknad. Stockholmsregionen ska utvecklas till ett ekonomiskt centrum i Östersjöregionen. Även städerna runt Mälaren bör fortsätta att knytas ihop mer med varandra. Därför måste Stockholm-Arlanda flygplats ges förutsättning att stärkas som nationellt nav både vad gäller frakt- och persontransporter. Vi vill verka för ett omfattande bostadsbyggande för att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas. Det handlar om såväl bostadsrätter som hyreslägenheter med rimliga hyror. Allmännyttan är viktig för att hålla nere hyrorna och motverka bostadssegregationen. Upplåtelseformer ska blandas så att hyresrätter, bostadsrätter och egnahem finns i alla kommuner. Vi socialdemokrater vill underlätta för unga människor att få sin första bostad. När Södertörns högskola för tio år sedan byggdes upp utgjorde det ett viktigt framtidslöfte för hela Södertörn. Högskolan verksamhet ska vara förankrad på hela Södertörn och inte enbart finnas koncentrerad till Flemingsberg. Redan från början var tanken att högskolan skulle växa och ges universitetsstatus. Det är viktigt att de 2

4 ursprungliga intentionerna vidmakthålls så utvecklingskraften på hela Södertörn ges stöd och draghjälp av ett universitet där näringsliv och samhällsliv kan integrera med forskning och högre utbildning. Under mandatperioden måste ett första steg tas för att ge Södertörns högskola universitetsstatus. Stockholmsregionen ingår i ett av Europas främsta bioteknikkluster. Här finns tre stora universitet som driver forskning inom bioteknik och medicin. Vi socialdemokrater vill understödja utvecklingen inom dessa områden. Vi vill att det norr om Stockholm etableras ett internationellt bioteknikcentrum vid Norra stationsområdet samtidigt som flera tusen nya bostäder byggs i området. I nära anslutning till detta ska ett nytt toppmodernt universitetssjukhus uppföras. Planerna för Norra stationsområdet ska kompletteras med en stark utveckling vid Flemingsberg. Södertörns högskola, KI och KTH har där unika möjligheter till samverkan. Novum forskningspark kan utvecklas till ett sciencepark. Det finns expansionsmöjligheter för såväl företag som kommersiell service och bostäder som kan erbjuda en god livsmiljö och bidra till en flerkärnig region. På så sätt vill vi att hela regionens kapacitet såväl i norr som söder tas tillvara för att öka tillväxten och attraktionskraften för vår region. Vi vill att Stockholms läns befolkning fortsätter att växa, vilket också ökar behovet av fler persontransporter. Vi vill att kollektivtrafikens andel av resandet ska öka så att Stockholmsregionen ska bli mer ekologiskt hållbart. Det är viktigt att fortsätta subventionera kollektivtrafiken med skattemedel så att biljettpriserna kan vara låga. Priset ska vara enhetligt i hela länet så att alla resor kostar lika mycket oavsett resans längd. Med enhetstaxan knyts länet ihop så att det blir både enkelt att resa och mer rättvist för alla dem som pendlar från länets ytterområden in till centrala Stockholm. Pendeltågen ska fungera och gå i tid oavsett årstid. Nu ersätts snabbt de gamla pendeltågsvagnarna med nya, vilket förbättrar både pålitlighet och komfort. Men för att garantera en driftsäker pendeltrafik i länet vill vi göra ytterligare insatser i form av ökat underhåll och utökad depåkapacitet. Anslutningstrafiken behöver byggas ut och fler omstigningspunkter mellan olika kollektivtrafikslag ska utvecklas. Roslagsbanan upprustas längs hela sträckningen så att dubbelspår finns klart

5 I Stockholms kommun prövas försök med trängselskatter. Försöket kan bidra positivt för att minska trängsel och farliga utsläpp. Ett problem är att trängselskatterna slår mot dem med små ekonomiska marginaler. Trängselskatter kan aldrig ensamma lösa regionens trafikproblem, men skulle kunna bidra ekonomiskt för att bygga ut kollektivtrafiken och en ny motorväg väster om Stockholm. Bättre kommunikationer mellan regionens norra och södra del är särskilt viktigt för att öka tillväxt och utveckling på Södertörn. Vi socialdemokrater är övertygande om att vi måste minska utsläppen av farliga ämnen för att motverka hoten mot vår miljö. Vi lånar jorden av våra barn och måste återlämna den i ett bättre skick än när vi ärvde den. En miljödriven och hållbar utveckling ger också stora möjligheter till innovationer, nya marknader och jobb. Vi vill underlätta för fler miljöbilar, bland annat genom att bränslestationer med miljövänligt bränsle etableras i fler kommuner i länet. För att motverka segregation och öka tryggheten vill vi under de närmaste åren rusta upp många av våra stora bostadsområden. Detta arbete förutsätter de boendes aktiva medverkan. Upprustningen ska skapa bättre boendemiljöer och ett mer ekologiskt hållbart boende med effektivare energianvändning. Kultur förenar människor både med olika bakgrund och åldrar. Vi vill öka de kulturella satsningarna i våra kommuner. Vi vill ta vara på kraften hos vår regions många utlandsfödda invånare, därför krävs kunskap om de vägar som ger makt att påverka och utöva demokratiska rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället. Därför är det viktigt att stödja föreningslivet och att politiker med invandrarbakgrund finns representerade i beslutande organ i kommun, landsting och riksdag. Att ta tillvara allas erfarenheter och möjligheter är också en jämställdhetsfråga. Vi socialdemokrater fortsätter att ha varannan kvinna varannan man på våra listor. Vi vill börja bygga Europas modernaste universitetssjukhus (ersätta Karolinska) Byggandet av Förbifart Stockholm ska påbörjas Vi vill öka samordningen mellan trafikslag framför allt vid omstigningspunkter 4

6 Dubbelspår till Nynäshamn och Norviks hamn ska byggas Under mandatperioden ska byggandet av Citybanan och tvärbanans norra sträckning påbörjas Vi kräver att Södertörns högskola blir universitet Vi kräver en ny nationalscen för nycirkus och internationell scenkonst Byggande av bra bostäder till rimliga kostnader ska öka En satsning på att bygga hyresrätter görs under mandatperioden, framförallt små lägenheter för bland annat ungdomar Allmännyttan ska förmedla minst var tionde lägenhet till ungdomar mellan år Vi vill öka regionens tillväxt och attraktionskraft genom att utveckla stimulerande miljöer för kommersialisering av forskning såväl vid Norra stationsområdet som Flemingsberg Pressa tillbaka arbetslösheten! Trots att jobben nu blir fler och arbetslösheten sjunker i Stockholms län, så står väldigt många fortfarande utanför arbetsmarknaden. Socialdemokraterna går till val på att pressa tillbaka arbetslösheten ytterligare. Vårt mål är arbete åt alla. Vi har inte råd att låta människors vilja till arbete gå till spillo. Alla behövs. För att ytterligare pressa tillbaka arbetslösheten måste Stockholmsregionen utveckla sina fördelar. Vi vill göra det genom investeringar i ny teknik, ny infrastruktur och arbetskraftens kompetens. I tillväxtbranscher som läkemedelsindustri och miljöteknik blir växelspelet mellan forskning, entreprenörskap och offentlig verksamhet allt viktigare. Vi vill därför utveckla samarbetet mellan näringsliv, kommuner och landsting och regionens universitet och högskolor. Vi vill också bygga ut regionens högskoleutbildningar och genomföra en regional satsning på fler och bättre yrkesutbildningar. De små företagen blir en allt viktigare för tillväxt och sysselsättning. Vi vill se fler företagare och ge entreprenörer och innovatörer bättre möjligheter att omvandla sina idéer till framgångsrika företag, bland annat genom att öka tillgången på riskkapital för nya småföretag. 5

7 Vi socialdemokrater avser fortsätta med en aktiv integrationspolitik i syfte att bejaka mångfalden i Stockholmsregionen. Ett av vår regions största slöseri är den etniska diskriminering som gör att människor med utländsk bakgrund ofta ställs vid sidan av arbetsmarknaden. Det finns också för få kvinnor på ledande befattningar och kvinnor tjänar generellt sätt mindre än män. All diskriminering måste upphöra. Socialdemokratiskt styrda kommuner ska sätta upp mål för sin rekrytering av chefer och tjänstemän som gör att kommunens anställda speglar befolkningens sammansättning. Vi vill skapa nya jobb genom att bygga fler bostäder och ny infrastruktur Vi vill satsa mer på yrkesutbildningar och särskilt prioritera bristyrken Vi vill göra särskilda insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten Vi vill ha fler högskolplatser till Stockholmsregionens universitet och högskolor Alla som inte har ett jobb ska ha rätt till aktiva åtgärder Vi vill att arbetsmarknadsnämnderna tilldelas en större självständighet vad avser budget och ansvar för att bland annat resurserna för arbetsmarknadsinsatser ska kunna utnyttjas effektivt Vi vill öka tillgången på riskkapital för nya småföretag Kommunerna ska erbjuda traineeprogram för unga akademiker Kommunernas anställda på olika nivåer ska spegla befolkningens sammansättning Bättre sjukvård istället för sänkta skatter Vi socialdemokrater vet att det finns stora behov i sjukvården. För oss är det självklart att sjukvården de närmaste åren måste prioriteras före stora skattesänkningar. I valet 2002 fick vi socialdemokrater väljarnas förtroende att ordna upp sjukvårdens ekonomiska kris efter fyra katastrofala borgerliga år. Stockholms läns landsting var då i det närmaste i konkurs. Hela den skattefinansierade sjukvården var hotad. Med stora ansträngningar och med personalens hjälp har underskottet vänts till överskott. Stora satsningar och förändringar har nu påbörjats för att förbättra vården och göra den mer tillgänglig för alla. Vi vill bygga ut närsjukvården med fler närakuter och specialister. Som patient ska man bara behöva åka in till de stora sjukhusen om man behöver avancerad vård. 6

8 Det ska vara enkelt att beställa tid eller få information. Det handlar bland annat om att utveckla sjukvårdsrådgivning per telefon och bokning av läkarbesök via internet. Vi socialdemokrater vill införa en rättighetskatalog för patienterna som bland annat garanterar vård i tid och rätten att få en second opinion. Vi socialdemokrater kommer aldrig acceptera gräddfiler i Stockholmsregionens sjukvård. Ingen offentligt finansierad sjukvård ska ge förtur åt försäkringsbolagens kunder. Mot vår modell ställer vi moderaternas stora skattesänkningar och fullskaliga privatisering av all sjukvård, inklusive alla akutsjukhus. Vi vill bygga ut närsjukvården så att det finns 23 närakuter i länet Vi vill införa en rättighetskatalog för patienterna i Stockholms läns sjukvård Vi vill införa jourläkarbilar i hela länet som ska användas för snabba hembesök hos äldre och barnfamiljer Vi vill införa ett trygghetskvitto vid utskrivningar från psykiatrisk slutenvård, så att den fortsatta vården alltid garanteras Vi vill ge alla patienter med svåra diagnoser en egen vårdlots i vården Stopp för gräddfiler i vården Att bli gammal är ingen sjukdom Vi lever allt längre och är betydligt friskare högre upp i åldrarna jämfört med för bara ett par decennier sedan. Hos många som går i pension finns ofta en kraft och en vilja att fortsätta göra sin insats. Vi socialdemokrater vill ta vara på de äldres erfarenheter och kunskap. Inom kommuner och landsting vill vi skapa bättre förutsättningar att fortsätta jobba också efter 65 års ålder. Samtidigt finns det många som oroar sig inför sin eller anhörigas ålderdom. Vad ska jag göra när krafterna inte räcker? Kommer det finnas plats för mamma på ett bra äldreboende? Ingen ska behöva oroa sig för att inte få den hjälp, vård och gemenskap man behöver som gammal. Alla har rätt till en trygg och värdig ålderdom. Vi socialdemokrater vill att kommunerna ska erbjuda bra äldreboenden med god service. Många gamla upplever ensamheten på äldre dagar. En dag står man kanske utan sin livspartner och sina nära. Det är därför viktigt med äldreboenden som också erbjuder tillgång till gemenskap. 7

9 Äldreomsorgen ska alltid leva upp till högt ställda krav på kvalitet och respekt för den enskilde. Därför vill vi öka personalens utbildning och fortsätta satsa på äldreomsorgen. Samarbetet mellan landstingets sjukvårdsinsatser och kommunernas insatser inom äldreomsorgen ska fortsätta utvecklas. För den enskilde ska det aldrig märkas vem som svarar för insatsen. Vi vill göra en kraftig utbyggnad av antalet lägenheter för äldre med tillgång till gemenskap, service och friskvård Vi vill skapa större möjligheter att jobba efter 65 års ålder för dem som vill Alla som har hemtjänst ska ha rätt till några måltider per vecka i gemenskap med andra Vi vill införa minst ett äldreteam eller en äldrevårdscentral i varje kommun Alla över 65 år ska erbjudas ett hälsosamtal och med uppföljning vid 75 år Vi vill införa par-bo-garanti Vi vill stimulera utvecklingen av äldreomsorg för personer med annan språklig och kulturell bakgrund Bra uppväxt för barn och unga Barnen står alltid i centrum när vi socialdemokrater formulerar politiken för framtiden. Vi vill att alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Vi vill att alla ungdomar ska ha möjligheter till reellt inflytande och makt att påverka sina egna liv, sin närmiljö och samhällsutvecklingen i stort. Det är dagens ungdomar som bäst har kunskapen om hur det är att vara ung idag och vi vill låta ungas erfarenheter vara med och styra politiken Idag känner sig många föräldrar alltmer pressade av att få tiden att räcka till, av oron för att välja fel skola, för att få vänta på en förskoeplats, för mobbning, för droger och våld. Kraven handlar också om märkeskläder och mode, en aktiv fritid, nya prylar och ny teknik. Stressen smittar lätt över till barnen. Det finns oroande tecken på att allt fler barn mår dåligt av omgivningens krav. När barn och unga mår dåligt ska samhället finnas till hjälp, men lika viktigt är att hela vuxenvärlden reagerar mot tendenser till hets och press i ungdomskulturen. Många, inte minst ensamstående föräldrar, har också svårt att få pengarna att räcka till. Sjukvården för barn får inte bli en plånboksfråga den ska vara avgiftsfri. Vi tänker bygga 8

10 ut nya förskoleplatser så att man kan vara säker på att få plats när familjen behöver det. Vi vill satsa på kvaliteten genom en hög personaltäthet och väl utbildad personal och behålla maxtaxan. Vi socialdemokrater tycker att det bra att barn och föräldrar kan välja vilken förskola och skola man vill gå i. Men om vi inte aktivt motverkar den etniska och sociala segregation som finns i skolsystemet så riskerar vi att få ett samhälle fyllt av motsättningar och där ungdomar av olika bakgrund aldrig möts. Därför måste det finnas kvar bra kommunala skolor i alla delar av Stockholms län. Skolornas profiler, resurser och upptagningsområden ska planeras så att segregationen motverkas. Skolans viktigaste uppdrag är att ge alla barn de kunskaper de behöver för att klara sig i livet. Därför ska skolan ha höga, tydliga och positiva förväntningar på alla elever. Men alla elever är olika och lär på olika sätt och i olika takt. Om alla barn ska få samma chans, måste skolans resurser fördelas efter behov. All personal ska ha eller erbjudas den kompetensutveckling som krävs för att utföra sina yrkesroller. Alla elever och föräldrar ska få tidig och tydlig information om hur det går i skolan redan från första skoldagen. Elev, föräldrar och lärare ska tillsammans utarbeta framåtsyftande individuella utvecklingsplaner istället för betyg. I gymnasieskolan vill vi att alla läsämnen ska ha en stark prägling av karaktären på det gymnasieprogram eleven valt. Lika viktigt som att utveckla yrkesprogrammen i gymnasieskolan är att höja kvaliteten rejält på IV-programmet. Ett viktigt mål för oss socialdemokrater är att elever som söker till gymnasieskolan kommer in på sitt förstahandsval. Detta för att motiverade elever presterar bättre och motiverad blir man oftast genom att få läsa det program man önskar. Det finns skolor där barn far illa och där barn inte får möjlighet att lära i lugn och ro. Det kan handla om mobbning eller bristande ordning. Det kan vi aldrig acceptera. Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg skolgång. Allt fler skolor tar ut avgifter för exempelvis studieresor och kulturevenemang. Vi socialdemokrater kommer aldrig acceptera att barns utbildning blir en fråga om föräldrarnas inkomster. 9

11 En aktiv fritid med idrotts- och kulturaktiviteter ökar både den sociala kompetensen, språket och möjligheterna att klara sig i skolans kunskapsämnen. Vi vill ge alla barn och ungdomar tillgång till daglig fysisk aktivitet, vilket också är viktigt för att bryta trenden med ökat stillasittande och ökad fetma. Övervikt bland barn och unga ökar snabbt till följd av för lite motion, men också på grund av att många äter fel. Vi vill främja barns kost och hälsa. Kommunerna ska bygga ut förskolan med fler platser så att alla får plats och satsa på kvaliteten genom en hög personaltäthet och väl utbildad personal Fördela resurserna till skolan efter barnens behov Planera skolornas profiler och upptagningsområden så att segregationen motverkas Ge tidig och tydlig information om skolarbetet i framåtsyftande individuella utvecklingsplaner Vi vill erbjuda föräldrastöd och utbildning så att hem och skola samverkar kring stöd i skolarbetet, konfliktlösning och gemensamma regler för trygghet och studiero vi vill verka för att ett genusperspektiv tillämpas i alla ämnen, både i lärarutbildningen och i skolundervisningen Vi vill satsa på massiv språkträning redan till de små barnen Tvåspråkiga elever ska kunna erbjudas tvåspråkiga undervisningsformer Alla barn ska ha rätt till minst 20 timmars förskola per vecka Vi vill göra ett särskilt handslag med idrottsrörelsen i Stockholms län för att öka alla barns möjlighet till en rik fritid och mer fysisk aktivitet Vi vill minimera försäljningen av godis i skolan samt minska andelen söta mellanmål och hälsocertifiera alla skolor avseende skolmat, skolhälsovård och idrott och hälsa på schemat Trygghet i vardagen I städer där klyftorna växer ökar också otryggheten. Vi socialdemokrater vill bygga ett samhälle där alla får vara med. För att bekämpa otryggheten krävs insatser på flera plan. Hela samhället måste engageras. Vi kan aldrig acceptera ett samhälle där unga kvinnor inte vågar gå hem från pendeltåget, eller där äldre väljer bort att handla i centrumet för att det känns stökigt och otryggt. 10

12 Polisen och rättsväsendet ska kunna leva upp till att snabbt göra insatser där människor känner otrygghet. Resurserna måste prioriteras dit behoven är störst. Vi vill se fler synliga poliser och nya polisstationer i förorterna. Polisen ska snabbt kunna göra insatser när så krävs, men lika viktigt är att arbeta förebyggande. Mörka parker och gångtunnlar är exempel på platser som gör att många människor känner rädsla och otrygghet. Ombyggnation och bättre belysning av gator, joggingspår och grönområden är enkla insatser som kan göra vardagen lite tryggare. Barn och ungdomar behöver mötesplatser. Därför är det viktigt med fritidsgårdar och ett bra stöd till samlingslokaler och ungdomars egna fritidsaktiviteter. När ungdomar känner sig otrygga i skolan eller i hemmet och står utan meningsfull fritid så riskerar otrygghet och kriminalitet att öka. Våld mot kvinnor har länge varit ett försummat samhällsproblem. Kvinnor som är eller har varit utsatta för våld och andra övergrepp måste alltid kunna räkna med samhällets stöd och hjälp. Vi vill att kommunerna ska göra ytterligare insatser för att skapa trygga utemiljöer och till exempel se till att alla gångstråk från tunnelbanan, pendeltåget eller bussen till bostaden är trygga. Kommunerna kan också ta initiativ till organiserade trygghetspromenader från kollektivtrafiken till bostaden. Förbättra belysning och bygg bort mörka och otrygga platser Vi prioriterar resurser för fritidsgårdar och samlingslokaler för ungdomar Ökad kameraövervakning i kollektivtrafiken och på andra platser som upplevs otrygga eller där skadegörelse ofta förekommer Personaltätheten i SLs nattrafik ska förstärkas Polisen ska öka sina resurser i de förortsområden där otryggheten är störst Kommunerna ska verka för trygga utemiljöer och ta initiativ till trygghetspromenader från allmänna kommunikationer till bostadsområden Den svenska välfärdsmodellen Många människor i vårt län känner idag en oro för välfärdens utveckling för sjukvården, omsorgen och skolan. Människor oroas för att välfärden inte ska räcka till när man väl behöver den. 11

13 Vi tar människors oro på allvar. Bygget av välfärdssamhället är inte klart det blir det aldrig. Samhället förändras ständigt och nya behov uppstår. Men alla internationella jämförelser visar att den svenska välfärdsmodellen är framgångsrik. Vi socialdemokrater menar att vård, skola och omsorg måste vara tillgängligt för alla människor efter behov, vara demokratiskt styrt och betalas solidariskt med skatter. Höga skatter är inget självändamål, men vi ser att det fortfarande finns viktiga behov inom välfärdens kärnområden som inte är tillgodosedda. Vi sätter därför den offentligt finansierade välfärden framför sänkta skatter. Det är också viktigt med ordning och reda i ekonomin så att varje skattekrona används effektivt. Det synsättet är avgörande för att klara framtidens välfärd. Viktiga gemensamma angelägenheter som sjukhus och vägar ska skötas i offentlig regi. Privata och ideella alternativ kan däremot vara bra komplement till offentligt drivna förskolor, vårdcentraler, skolor och äldreboenden. Vi kommer aldrig att göra avkall på det offentliga huvudansvaret för välfärden. Globaliseringen öppnar möjligheter för Stockholmsregionen att handla och att växa, men innebär samtidigt att företag kan spela ut löntagare i olika länder mot varandra. Till skillnad mot de flesta andra länder i Europa har Sverige ingen lagstiftning om minimilöner. Löner och andra anställningsvillkor regleras istället genom kollektivavtal. Under lång tid fanns en enighet om detta från vänster till höger. Men nu är kollektivavtalen hotade. Moderaterna vill begränsa konflikträtten, sänka a-kassan och göra det dyrare att vara med i facket. Vi socialdemokrater accepterar aldrig att löntagare ställs mot varandra för att konkurrera med lägre löner och sämre arbetsmiljö. Vi vill att de offentliga arbetsgivarna i välfärdssektorn ska utvecklas till mönsterarbetsgivare. Det är viktigt att landsting och kommuner är bra arbetsgivare inte minst för att klara de stora rekryteringsbehoven i framtiden. Allt för många saknar idag ett fast jobb och får försöka hanka sig fram på ständiga vikariat, projekt eller timanställningar. Många kvinnor arbetar ofrivilligt deltid. Antalet 12

14 otrygga anställningsformer ska minska. Målsättningen måste vara att erbjuda alla som vill ett heltidsarbete, där deltidsarbete ska vara en möjlighet och aldrig en påtvingad omständighet. Allemansrätten i naturen är en unik del av den svenska modellen. I stockholmsregionen är det särskilt viktigt att garantera dagens och kommande generationers tillgång till vår vackra skärgård. Vi socialdemokrater vill bevara den unika naturmiljön längs våra kuster och se till att de öar och skär som försvarsmakten lämnar inte privatiseras utan blir tillgängliga för alla. Kulturen är ett ständigt pågående offentligt samtal, som utvecklar relationer och förståelse mellan människor med olika bakgrund och mellan medborgarna och samhället. Kulturverksamhet är med sina estetiska värden och med sitt utforskande av människors livsvillkor en viktig källa till upplevelser och njutning. Många kulturaktiviteter, särskilt för barn och unga, skulle inte existera utan samhällets stöd. Moderaternas ambitioner att låta kulturen i huvudsak klara sig på marknadens villkor skulle därför innebära en förödande utarmning av lånat kulturliv och innevånarnas livskvalitet. Vi socialdemokrater vill fortsätta utveckla kulturskolorna och samhällets stöd till kulturen Vi socialdemokrater vill utveckla vår svenska modell inför framtiden. Stockholmsregionen står sig än starkare om alla får vara med och ingen lämnas efter. Utvecklingen gynnas om människor vågar flytta, söka nya jobb, bilda familj, söka in på en högskoleutbildning eller att starta eget. Trygghet och förändring förutsätter varandra. Vi tror på en samhällsmodell där vi tar ansvar för varandra. Vi sätter kvaliteten i välfärden före stora skattesänkningar Vi slår vakt om kollektivavtalen och kräver att den offentliga sektorn alltid ska kräva att leverantörer följer svenska kollektivavtal Vi vill utveckla de offentligt drivna arbetsplatserna till mönsterarbetsplatser Vi har målet att alla offentligt anställda som så önskar ska erbjudas heltid Antalet tillfälliga anställningar ska minska Vi vill att Skärgårdsstiftelsen övertar skärgårdsmark av försvaret så att naturvärden och allemansrätt tryggas 13

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Äldre program och manifest. Valmanifest Frihet för Sverige

Äldre program och manifest. Valmanifest Frihet för Sverige Äldre program och manifest Valmanifest Frihet för Sverige Från 2002 Innehåll Frihet för Sverige 3 Sverige behöver en ny regering 4 En politik för människor makten över våra liv 5 Utmaningar och reformer

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Valmanifest Valet 2006

Valmanifest Valet 2006 Valmanifest Valet 2006 Antaget 2006-05-05 Socialdemokraterna i Västerbotten 1 INLEDNING Vi tror på Västerbotten och på människorna i vårt län! Västerbotten erbjuder stora möjligheter till ett gott och

Läs mer

En strategi för ungdomspolitiken

En strategi för ungdomspolitiken 2009/10 mnr: Kr4 pnr: -s25003 Motion till riksdagen 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken Innehållsförteckning Inledning...2 Ungdomar

Läs mer

VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014

VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014 VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014 VALPLATTFORM 2014 Ung Vänster Kungsgatan 84 112 27 Stockholm 08-654 31 00 info@ungvanster.se www.ungvanster.se INNEHÅLL VALPLATTFORM 2014 sid. 4 Sverige har förändrats

Läs mer