Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.stockholm.socialdemokraterna.se"

Transkript

1

2 VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och framgångsrika företag och en välutbildad befolkning. Här finns en offentligt och solidariskt finansierad välfärd som gör att alla kan ges en grundläggande trygghet under uppväxten, arbetslivet och på äldre dagar. Men Stockholmsregionen präglas inte bara möjligheter, utan också av problem och växande klyftor. Vi ser hur många ställs utanför arbetsmarknaden och hur diskriminering av personer med utländsk bakgrund verkar ske systematiskt. För andra blir jobbet alltmer krävande med högre tempo och längre arbetsdagar. Stress och jäkt präglar vardagen. Tiden för barn och familj, för eftertanke och livskvalitet rinner iväg när vi rusar fram mellan hemmet, jobbet och förskolan. I Stockholmsregionen samsas på många sätt två världar. En där välståndet ökar och livsmöjligheterna är rika. Där framtiden är ljus och hindren få. En annan värld där dörrar stängs och livet blir fattigare. Där arbetslöshet eller osäkra anställningar varvas med andrahandskontrakt och en känsla av att inte få vara med. I vår region finns orättvisa klyftor mellan fattiga och rika, högutbildade och lågutbildade, mellan yrkesarbetande och arbetslösa, mellan kvinnor och män, mellan sjuka och friska och mellan infödda svenskar och dem med utländsk bakgrund. Kontrasten är stor mellan Djursholm och Fittja. Vi socialdemokrater är övertygade om att alla förlorar när några ställs utanför. Samhället mister mångfald och utvecklingsmöjligheter. Rädsla och otrygghet ökar när klyftor och motsättningar växer. Stockholms län står därför inför ett ideologiskt vägval. En moderatledd politik i Stockholmsregionen leder till ökade klyftor, sänkta löner, minskad trygghet och en tydligare uppdelning mellan fattiga och rika. Stora skattesänkningar försämrar kvaliteten i vården, skolan, kollektivtrafiken och äldreomsorgen. Omfattande privatiseringar urholkar det gemensamma ansvarstagandet. Stockholmsmoderaterna utmanar hela den svenska välfärdsmodellen. 1

3 Vi socialdemokrater väljer en annan väg. Vi vill bygga en solidarisk framtid, där alla får plats och alla behövs. I den socialdemokratiska visionen blir Stockholms län en region där klyftorna minskar och välståndet och tryggheten ökar. En region där tryggheten går hand i hand med förändring och där utveckling och rättvisa förenas. Den socialdemokratiska politiken bygger på arbete åt alla, utvecklar kvaliteten i välfärden och sätter de äldre och barnen främst. Stockholmsregionen är på många sätt en bra plats att bo och leva i. Men det finns också väldigt mycket som kan bli bättre. Det är för att vi tar människors vardagsbekymmer och drömmar på allvar som vi söker väljarnas mandat den 17 september. Investera för framtiden Vi socialdemokrater ser förutsättningarna att göra stockholmsregionen till Europas mest spännande tillväxtregion. Men framtiden beror på hur vi tar tillvara de möjligheter som finns. Det handlar om att våga göra ett antal viktiga framtidssatsningar. Om att marknadsföra regionens fördelar runt om i världen och om att ta tillvara regionens stora attraktionskraft som turistmål och mötesplats. Länderna runt östersjön håller på att knytas allt tätare samman till en gemensam marknad. Stockholmsregionen ska utvecklas till ett ekonomiskt centrum i Östersjöregionen. Även städerna runt Mälaren bör fortsätta att knytas ihop mer med varandra. Därför måste Stockholm-Arlanda flygplats ges förutsättning att stärkas som nationellt nav både vad gäller frakt- och persontransporter. Vi vill verka för ett omfattande bostadsbyggande för att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas. Det handlar om såväl bostadsrätter som hyreslägenheter med rimliga hyror. Allmännyttan är viktig för att hålla nere hyrorna och motverka bostadssegregationen. Upplåtelseformer ska blandas så att hyresrätter, bostadsrätter och egnahem finns i alla kommuner. Vi socialdemokrater vill underlätta för unga människor att få sin första bostad. När Södertörns högskola för tio år sedan byggdes upp utgjorde det ett viktigt framtidslöfte för hela Södertörn. Högskolan verksamhet ska vara förankrad på hela Södertörn och inte enbart finnas koncentrerad till Flemingsberg. Redan från början var tanken att högskolan skulle växa och ges universitetsstatus. Det är viktigt att de 2

4 ursprungliga intentionerna vidmakthålls så utvecklingskraften på hela Södertörn ges stöd och draghjälp av ett universitet där näringsliv och samhällsliv kan integrera med forskning och högre utbildning. Under mandatperioden måste ett första steg tas för att ge Södertörns högskola universitetsstatus. Stockholmsregionen ingår i ett av Europas främsta bioteknikkluster. Här finns tre stora universitet som driver forskning inom bioteknik och medicin. Vi socialdemokrater vill understödja utvecklingen inom dessa områden. Vi vill att det norr om Stockholm etableras ett internationellt bioteknikcentrum vid Norra stationsområdet samtidigt som flera tusen nya bostäder byggs i området. I nära anslutning till detta ska ett nytt toppmodernt universitetssjukhus uppföras. Planerna för Norra stationsområdet ska kompletteras med en stark utveckling vid Flemingsberg. Södertörns högskola, KI och KTH har där unika möjligheter till samverkan. Novum forskningspark kan utvecklas till ett sciencepark. Det finns expansionsmöjligheter för såväl företag som kommersiell service och bostäder som kan erbjuda en god livsmiljö och bidra till en flerkärnig region. På så sätt vill vi att hela regionens kapacitet såväl i norr som söder tas tillvara för att öka tillväxten och attraktionskraften för vår region. Vi vill att Stockholms läns befolkning fortsätter att växa, vilket också ökar behovet av fler persontransporter. Vi vill att kollektivtrafikens andel av resandet ska öka så att Stockholmsregionen ska bli mer ekologiskt hållbart. Det är viktigt att fortsätta subventionera kollektivtrafiken med skattemedel så att biljettpriserna kan vara låga. Priset ska vara enhetligt i hela länet så att alla resor kostar lika mycket oavsett resans längd. Med enhetstaxan knyts länet ihop så att det blir både enkelt att resa och mer rättvist för alla dem som pendlar från länets ytterområden in till centrala Stockholm. Pendeltågen ska fungera och gå i tid oavsett årstid. Nu ersätts snabbt de gamla pendeltågsvagnarna med nya, vilket förbättrar både pålitlighet och komfort. Men för att garantera en driftsäker pendeltrafik i länet vill vi göra ytterligare insatser i form av ökat underhåll och utökad depåkapacitet. Anslutningstrafiken behöver byggas ut och fler omstigningspunkter mellan olika kollektivtrafikslag ska utvecklas. Roslagsbanan upprustas längs hela sträckningen så att dubbelspår finns klart

5 I Stockholms kommun prövas försök med trängselskatter. Försöket kan bidra positivt för att minska trängsel och farliga utsläpp. Ett problem är att trängselskatterna slår mot dem med små ekonomiska marginaler. Trängselskatter kan aldrig ensamma lösa regionens trafikproblem, men skulle kunna bidra ekonomiskt för att bygga ut kollektivtrafiken och en ny motorväg väster om Stockholm. Bättre kommunikationer mellan regionens norra och södra del är särskilt viktigt för att öka tillväxt och utveckling på Södertörn. Vi socialdemokrater är övertygande om att vi måste minska utsläppen av farliga ämnen för att motverka hoten mot vår miljö. Vi lånar jorden av våra barn och måste återlämna den i ett bättre skick än när vi ärvde den. En miljödriven och hållbar utveckling ger också stora möjligheter till innovationer, nya marknader och jobb. Vi vill underlätta för fler miljöbilar, bland annat genom att bränslestationer med miljövänligt bränsle etableras i fler kommuner i länet. För att motverka segregation och öka tryggheten vill vi under de närmaste åren rusta upp många av våra stora bostadsområden. Detta arbete förutsätter de boendes aktiva medverkan. Upprustningen ska skapa bättre boendemiljöer och ett mer ekologiskt hållbart boende med effektivare energianvändning. Kultur förenar människor både med olika bakgrund och åldrar. Vi vill öka de kulturella satsningarna i våra kommuner. Vi vill ta vara på kraften hos vår regions många utlandsfödda invånare, därför krävs kunskap om de vägar som ger makt att påverka och utöva demokratiska rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället. Därför är det viktigt att stödja föreningslivet och att politiker med invandrarbakgrund finns representerade i beslutande organ i kommun, landsting och riksdag. Att ta tillvara allas erfarenheter och möjligheter är också en jämställdhetsfråga. Vi socialdemokrater fortsätter att ha varannan kvinna varannan man på våra listor. Vi vill börja bygga Europas modernaste universitetssjukhus (ersätta Karolinska) Byggandet av Förbifart Stockholm ska påbörjas Vi vill öka samordningen mellan trafikslag framför allt vid omstigningspunkter 4

6 Dubbelspår till Nynäshamn och Norviks hamn ska byggas Under mandatperioden ska byggandet av Citybanan och tvärbanans norra sträckning påbörjas Vi kräver att Södertörns högskola blir universitet Vi kräver en ny nationalscen för nycirkus och internationell scenkonst Byggande av bra bostäder till rimliga kostnader ska öka En satsning på att bygga hyresrätter görs under mandatperioden, framförallt små lägenheter för bland annat ungdomar Allmännyttan ska förmedla minst var tionde lägenhet till ungdomar mellan år Vi vill öka regionens tillväxt och attraktionskraft genom att utveckla stimulerande miljöer för kommersialisering av forskning såväl vid Norra stationsområdet som Flemingsberg Pressa tillbaka arbetslösheten! Trots att jobben nu blir fler och arbetslösheten sjunker i Stockholms län, så står väldigt många fortfarande utanför arbetsmarknaden. Socialdemokraterna går till val på att pressa tillbaka arbetslösheten ytterligare. Vårt mål är arbete åt alla. Vi har inte råd att låta människors vilja till arbete gå till spillo. Alla behövs. För att ytterligare pressa tillbaka arbetslösheten måste Stockholmsregionen utveckla sina fördelar. Vi vill göra det genom investeringar i ny teknik, ny infrastruktur och arbetskraftens kompetens. I tillväxtbranscher som läkemedelsindustri och miljöteknik blir växelspelet mellan forskning, entreprenörskap och offentlig verksamhet allt viktigare. Vi vill därför utveckla samarbetet mellan näringsliv, kommuner och landsting och regionens universitet och högskolor. Vi vill också bygga ut regionens högskoleutbildningar och genomföra en regional satsning på fler och bättre yrkesutbildningar. De små företagen blir en allt viktigare för tillväxt och sysselsättning. Vi vill se fler företagare och ge entreprenörer och innovatörer bättre möjligheter att omvandla sina idéer till framgångsrika företag, bland annat genom att öka tillgången på riskkapital för nya småföretag. 5

7 Vi socialdemokrater avser fortsätta med en aktiv integrationspolitik i syfte att bejaka mångfalden i Stockholmsregionen. Ett av vår regions största slöseri är den etniska diskriminering som gör att människor med utländsk bakgrund ofta ställs vid sidan av arbetsmarknaden. Det finns också för få kvinnor på ledande befattningar och kvinnor tjänar generellt sätt mindre än män. All diskriminering måste upphöra. Socialdemokratiskt styrda kommuner ska sätta upp mål för sin rekrytering av chefer och tjänstemän som gör att kommunens anställda speglar befolkningens sammansättning. Vi vill skapa nya jobb genom att bygga fler bostäder och ny infrastruktur Vi vill satsa mer på yrkesutbildningar och särskilt prioritera bristyrken Vi vill göra särskilda insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten Vi vill ha fler högskolplatser till Stockholmsregionens universitet och högskolor Alla som inte har ett jobb ska ha rätt till aktiva åtgärder Vi vill att arbetsmarknadsnämnderna tilldelas en större självständighet vad avser budget och ansvar för att bland annat resurserna för arbetsmarknadsinsatser ska kunna utnyttjas effektivt Vi vill öka tillgången på riskkapital för nya småföretag Kommunerna ska erbjuda traineeprogram för unga akademiker Kommunernas anställda på olika nivåer ska spegla befolkningens sammansättning Bättre sjukvård istället för sänkta skatter Vi socialdemokrater vet att det finns stora behov i sjukvården. För oss är det självklart att sjukvården de närmaste åren måste prioriteras före stora skattesänkningar. I valet 2002 fick vi socialdemokrater väljarnas förtroende att ordna upp sjukvårdens ekonomiska kris efter fyra katastrofala borgerliga år. Stockholms läns landsting var då i det närmaste i konkurs. Hela den skattefinansierade sjukvården var hotad. Med stora ansträngningar och med personalens hjälp har underskottet vänts till överskott. Stora satsningar och förändringar har nu påbörjats för att förbättra vården och göra den mer tillgänglig för alla. Vi vill bygga ut närsjukvården med fler närakuter och specialister. Som patient ska man bara behöva åka in till de stora sjukhusen om man behöver avancerad vård. 6

8 Det ska vara enkelt att beställa tid eller få information. Det handlar bland annat om att utveckla sjukvårdsrådgivning per telefon och bokning av läkarbesök via internet. Vi socialdemokrater vill införa en rättighetskatalog för patienterna som bland annat garanterar vård i tid och rätten att få en second opinion. Vi socialdemokrater kommer aldrig acceptera gräddfiler i Stockholmsregionens sjukvård. Ingen offentligt finansierad sjukvård ska ge förtur åt försäkringsbolagens kunder. Mot vår modell ställer vi moderaternas stora skattesänkningar och fullskaliga privatisering av all sjukvård, inklusive alla akutsjukhus. Vi vill bygga ut närsjukvården så att det finns 23 närakuter i länet Vi vill införa en rättighetskatalog för patienterna i Stockholms läns sjukvård Vi vill införa jourläkarbilar i hela länet som ska användas för snabba hembesök hos äldre och barnfamiljer Vi vill införa ett trygghetskvitto vid utskrivningar från psykiatrisk slutenvård, så att den fortsatta vården alltid garanteras Vi vill ge alla patienter med svåra diagnoser en egen vårdlots i vården Stopp för gräddfiler i vården Att bli gammal är ingen sjukdom Vi lever allt längre och är betydligt friskare högre upp i åldrarna jämfört med för bara ett par decennier sedan. Hos många som går i pension finns ofta en kraft och en vilja att fortsätta göra sin insats. Vi socialdemokrater vill ta vara på de äldres erfarenheter och kunskap. Inom kommuner och landsting vill vi skapa bättre förutsättningar att fortsätta jobba också efter 65 års ålder. Samtidigt finns det många som oroar sig inför sin eller anhörigas ålderdom. Vad ska jag göra när krafterna inte räcker? Kommer det finnas plats för mamma på ett bra äldreboende? Ingen ska behöva oroa sig för att inte få den hjälp, vård och gemenskap man behöver som gammal. Alla har rätt till en trygg och värdig ålderdom. Vi socialdemokrater vill att kommunerna ska erbjuda bra äldreboenden med god service. Många gamla upplever ensamheten på äldre dagar. En dag står man kanske utan sin livspartner och sina nära. Det är därför viktigt med äldreboenden som också erbjuder tillgång till gemenskap. 7

9 Äldreomsorgen ska alltid leva upp till högt ställda krav på kvalitet och respekt för den enskilde. Därför vill vi öka personalens utbildning och fortsätta satsa på äldreomsorgen. Samarbetet mellan landstingets sjukvårdsinsatser och kommunernas insatser inom äldreomsorgen ska fortsätta utvecklas. För den enskilde ska det aldrig märkas vem som svarar för insatsen. Vi vill göra en kraftig utbyggnad av antalet lägenheter för äldre med tillgång till gemenskap, service och friskvård Vi vill skapa större möjligheter att jobba efter 65 års ålder för dem som vill Alla som har hemtjänst ska ha rätt till några måltider per vecka i gemenskap med andra Vi vill införa minst ett äldreteam eller en äldrevårdscentral i varje kommun Alla över 65 år ska erbjudas ett hälsosamtal och med uppföljning vid 75 år Vi vill införa par-bo-garanti Vi vill stimulera utvecklingen av äldreomsorg för personer med annan språklig och kulturell bakgrund Bra uppväxt för barn och unga Barnen står alltid i centrum när vi socialdemokrater formulerar politiken för framtiden. Vi vill att alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Vi vill att alla ungdomar ska ha möjligheter till reellt inflytande och makt att påverka sina egna liv, sin närmiljö och samhällsutvecklingen i stort. Det är dagens ungdomar som bäst har kunskapen om hur det är att vara ung idag och vi vill låta ungas erfarenheter vara med och styra politiken Idag känner sig många föräldrar alltmer pressade av att få tiden att räcka till, av oron för att välja fel skola, för att få vänta på en förskoeplats, för mobbning, för droger och våld. Kraven handlar också om märkeskläder och mode, en aktiv fritid, nya prylar och ny teknik. Stressen smittar lätt över till barnen. Det finns oroande tecken på att allt fler barn mår dåligt av omgivningens krav. När barn och unga mår dåligt ska samhället finnas till hjälp, men lika viktigt är att hela vuxenvärlden reagerar mot tendenser till hets och press i ungdomskulturen. Många, inte minst ensamstående föräldrar, har också svårt att få pengarna att räcka till. Sjukvården för barn får inte bli en plånboksfråga den ska vara avgiftsfri. Vi tänker bygga 8

10 ut nya förskoleplatser så att man kan vara säker på att få plats när familjen behöver det. Vi vill satsa på kvaliteten genom en hög personaltäthet och väl utbildad personal och behålla maxtaxan. Vi socialdemokrater tycker att det bra att barn och föräldrar kan välja vilken förskola och skola man vill gå i. Men om vi inte aktivt motverkar den etniska och sociala segregation som finns i skolsystemet så riskerar vi att få ett samhälle fyllt av motsättningar och där ungdomar av olika bakgrund aldrig möts. Därför måste det finnas kvar bra kommunala skolor i alla delar av Stockholms län. Skolornas profiler, resurser och upptagningsområden ska planeras så att segregationen motverkas. Skolans viktigaste uppdrag är att ge alla barn de kunskaper de behöver för att klara sig i livet. Därför ska skolan ha höga, tydliga och positiva förväntningar på alla elever. Men alla elever är olika och lär på olika sätt och i olika takt. Om alla barn ska få samma chans, måste skolans resurser fördelas efter behov. All personal ska ha eller erbjudas den kompetensutveckling som krävs för att utföra sina yrkesroller. Alla elever och föräldrar ska få tidig och tydlig information om hur det går i skolan redan från första skoldagen. Elev, föräldrar och lärare ska tillsammans utarbeta framåtsyftande individuella utvecklingsplaner istället för betyg. I gymnasieskolan vill vi att alla läsämnen ska ha en stark prägling av karaktären på det gymnasieprogram eleven valt. Lika viktigt som att utveckla yrkesprogrammen i gymnasieskolan är att höja kvaliteten rejält på IV-programmet. Ett viktigt mål för oss socialdemokrater är att elever som söker till gymnasieskolan kommer in på sitt förstahandsval. Detta för att motiverade elever presterar bättre och motiverad blir man oftast genom att få läsa det program man önskar. Det finns skolor där barn far illa och där barn inte får möjlighet att lära i lugn och ro. Det kan handla om mobbning eller bristande ordning. Det kan vi aldrig acceptera. Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg skolgång. Allt fler skolor tar ut avgifter för exempelvis studieresor och kulturevenemang. Vi socialdemokrater kommer aldrig acceptera att barns utbildning blir en fråga om föräldrarnas inkomster. 9

11 En aktiv fritid med idrotts- och kulturaktiviteter ökar både den sociala kompetensen, språket och möjligheterna att klara sig i skolans kunskapsämnen. Vi vill ge alla barn och ungdomar tillgång till daglig fysisk aktivitet, vilket också är viktigt för att bryta trenden med ökat stillasittande och ökad fetma. Övervikt bland barn och unga ökar snabbt till följd av för lite motion, men också på grund av att många äter fel. Vi vill främja barns kost och hälsa. Kommunerna ska bygga ut förskolan med fler platser så att alla får plats och satsa på kvaliteten genom en hög personaltäthet och väl utbildad personal Fördela resurserna till skolan efter barnens behov Planera skolornas profiler och upptagningsområden så att segregationen motverkas Ge tidig och tydlig information om skolarbetet i framåtsyftande individuella utvecklingsplaner Vi vill erbjuda föräldrastöd och utbildning så att hem och skola samverkar kring stöd i skolarbetet, konfliktlösning och gemensamma regler för trygghet och studiero vi vill verka för att ett genusperspektiv tillämpas i alla ämnen, både i lärarutbildningen och i skolundervisningen Vi vill satsa på massiv språkträning redan till de små barnen Tvåspråkiga elever ska kunna erbjudas tvåspråkiga undervisningsformer Alla barn ska ha rätt till minst 20 timmars förskola per vecka Vi vill göra ett särskilt handslag med idrottsrörelsen i Stockholms län för att öka alla barns möjlighet till en rik fritid och mer fysisk aktivitet Vi vill minimera försäljningen av godis i skolan samt minska andelen söta mellanmål och hälsocertifiera alla skolor avseende skolmat, skolhälsovård och idrott och hälsa på schemat Trygghet i vardagen I städer där klyftorna växer ökar också otryggheten. Vi socialdemokrater vill bygga ett samhälle där alla får vara med. För att bekämpa otryggheten krävs insatser på flera plan. Hela samhället måste engageras. Vi kan aldrig acceptera ett samhälle där unga kvinnor inte vågar gå hem från pendeltåget, eller där äldre väljer bort att handla i centrumet för att det känns stökigt och otryggt. 10

12 Polisen och rättsväsendet ska kunna leva upp till att snabbt göra insatser där människor känner otrygghet. Resurserna måste prioriteras dit behoven är störst. Vi vill se fler synliga poliser och nya polisstationer i förorterna. Polisen ska snabbt kunna göra insatser när så krävs, men lika viktigt är att arbeta förebyggande. Mörka parker och gångtunnlar är exempel på platser som gör att många människor känner rädsla och otrygghet. Ombyggnation och bättre belysning av gator, joggingspår och grönområden är enkla insatser som kan göra vardagen lite tryggare. Barn och ungdomar behöver mötesplatser. Därför är det viktigt med fritidsgårdar och ett bra stöd till samlingslokaler och ungdomars egna fritidsaktiviteter. När ungdomar känner sig otrygga i skolan eller i hemmet och står utan meningsfull fritid så riskerar otrygghet och kriminalitet att öka. Våld mot kvinnor har länge varit ett försummat samhällsproblem. Kvinnor som är eller har varit utsatta för våld och andra övergrepp måste alltid kunna räkna med samhällets stöd och hjälp. Vi vill att kommunerna ska göra ytterligare insatser för att skapa trygga utemiljöer och till exempel se till att alla gångstråk från tunnelbanan, pendeltåget eller bussen till bostaden är trygga. Kommunerna kan också ta initiativ till organiserade trygghetspromenader från kollektivtrafiken till bostaden. Förbättra belysning och bygg bort mörka och otrygga platser Vi prioriterar resurser för fritidsgårdar och samlingslokaler för ungdomar Ökad kameraövervakning i kollektivtrafiken och på andra platser som upplevs otrygga eller där skadegörelse ofta förekommer Personaltätheten i SLs nattrafik ska förstärkas Polisen ska öka sina resurser i de förortsområden där otryggheten är störst Kommunerna ska verka för trygga utemiljöer och ta initiativ till trygghetspromenader från allmänna kommunikationer till bostadsområden Den svenska välfärdsmodellen Många människor i vårt län känner idag en oro för välfärdens utveckling för sjukvården, omsorgen och skolan. Människor oroas för att välfärden inte ska räcka till när man väl behöver den. 11

13 Vi tar människors oro på allvar. Bygget av välfärdssamhället är inte klart det blir det aldrig. Samhället förändras ständigt och nya behov uppstår. Men alla internationella jämförelser visar att den svenska välfärdsmodellen är framgångsrik. Vi socialdemokrater menar att vård, skola och omsorg måste vara tillgängligt för alla människor efter behov, vara demokratiskt styrt och betalas solidariskt med skatter. Höga skatter är inget självändamål, men vi ser att det fortfarande finns viktiga behov inom välfärdens kärnområden som inte är tillgodosedda. Vi sätter därför den offentligt finansierade välfärden framför sänkta skatter. Det är också viktigt med ordning och reda i ekonomin så att varje skattekrona används effektivt. Det synsättet är avgörande för att klara framtidens välfärd. Viktiga gemensamma angelägenheter som sjukhus och vägar ska skötas i offentlig regi. Privata och ideella alternativ kan däremot vara bra komplement till offentligt drivna förskolor, vårdcentraler, skolor och äldreboenden. Vi kommer aldrig att göra avkall på det offentliga huvudansvaret för välfärden. Globaliseringen öppnar möjligheter för Stockholmsregionen att handla och att växa, men innebär samtidigt att företag kan spela ut löntagare i olika länder mot varandra. Till skillnad mot de flesta andra länder i Europa har Sverige ingen lagstiftning om minimilöner. Löner och andra anställningsvillkor regleras istället genom kollektivavtal. Under lång tid fanns en enighet om detta från vänster till höger. Men nu är kollektivavtalen hotade. Moderaterna vill begränsa konflikträtten, sänka a-kassan och göra det dyrare att vara med i facket. Vi socialdemokrater accepterar aldrig att löntagare ställs mot varandra för att konkurrera med lägre löner och sämre arbetsmiljö. Vi vill att de offentliga arbetsgivarna i välfärdssektorn ska utvecklas till mönsterarbetsgivare. Det är viktigt att landsting och kommuner är bra arbetsgivare inte minst för att klara de stora rekryteringsbehoven i framtiden. Allt för många saknar idag ett fast jobb och får försöka hanka sig fram på ständiga vikariat, projekt eller timanställningar. Många kvinnor arbetar ofrivilligt deltid. Antalet 12

14 otrygga anställningsformer ska minska. Målsättningen måste vara att erbjuda alla som vill ett heltidsarbete, där deltidsarbete ska vara en möjlighet och aldrig en påtvingad omständighet. Allemansrätten i naturen är en unik del av den svenska modellen. I stockholmsregionen är det särskilt viktigt att garantera dagens och kommande generationers tillgång till vår vackra skärgård. Vi socialdemokrater vill bevara den unika naturmiljön längs våra kuster och se till att de öar och skär som försvarsmakten lämnar inte privatiseras utan blir tillgängliga för alla. Kulturen är ett ständigt pågående offentligt samtal, som utvecklar relationer och förståelse mellan människor med olika bakgrund och mellan medborgarna och samhället. Kulturverksamhet är med sina estetiska värden och med sitt utforskande av människors livsvillkor en viktig källa till upplevelser och njutning. Många kulturaktiviteter, särskilt för barn och unga, skulle inte existera utan samhällets stöd. Moderaternas ambitioner att låta kulturen i huvudsak klara sig på marknadens villkor skulle därför innebära en förödande utarmning av lånat kulturliv och innevånarnas livskvalitet. Vi socialdemokrater vill fortsätta utveckla kulturskolorna och samhällets stöd till kulturen Vi socialdemokrater vill utveckla vår svenska modell inför framtiden. Stockholmsregionen står sig än starkare om alla får vara med och ingen lämnas efter. Utvecklingen gynnas om människor vågar flytta, söka nya jobb, bilda familj, söka in på en högskoleutbildning eller att starta eget. Trygghet och förändring förutsätter varandra. Vi tror på en samhällsmodell där vi tar ansvar för varandra. Vi sätter kvaliteten i välfärden före stora skattesänkningar Vi slår vakt om kollektivavtalen och kräver att den offentliga sektorn alltid ska kräva att leverantörer följer svenska kollektivavtal Vi vill utveckla de offentligt drivna arbetsplatserna till mönsterarbetsplatser Vi har målet att alla offentligt anställda som så önskar ska erbjudas heltid Antalet tillfälliga anställningar ska minska Vi vill att Skärgårdsstiftelsen övertar skärgårdsmark av försvaret så att naturvärden och allemansrätt tryggas 13

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Vi har en idé om Stockholm

Vi har en idé om Stockholm Vi har en idé om Stockholm 99 steg del 1 av 3 Presentation 060905 Socialdemokraterna STOCKHOLM Stockholm - den trygga staden och den rättvisa staden Människorna är stadens viktigaste resurs. Vi socialdemokrater

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten BARNENS KRISPAKET Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. Det talas om branscher, aktiekurser och räntor. När familjer blir arbetslösa riskerar barns trygghet att slås sönder. De

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 s valprogram 2006 2010 Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. För att man ska må bra måste man ha tillgång till samhällets resurser och till sjukvårdens kompetens. Låt oss

Läs mer

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 www.ungvanster.se Vi förtjänar bättre! Gå med i Ung Vänster, www.ungvanster.se VI SKA BYGGA LANDET Sverige har förändrats. Vi som är unga idag är den

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen

Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Framtiden börjar med barnen... 3 Hälsa

Läs mer

Fyra år av rödgrönt samarbete

Fyra år av rödgrönt samarbete Fyra år av rödgrönt samarbete En rapport om rödgrön politik i Malmö 2007-2010 Arbete och tillväxt Ett av våra viktigaste mål under mandatperioden har varit att öka antalet arbetstillfällen i Malmö och

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer