Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur"

Transkript

1 Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur

2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 Bakgrund till uppdraget... 4 Tidigare utredningar på området... 4 Samverkansavtal... 5 OM UTVÄRDERINGEN... 6 Tolkning av syfte... 6 Tolkning av uppdrag... 6 Frågeställningar... 6 Rapportens upplägg... 7 Material och metod... 8 RESULTAT DEL 1 - REGIONEN OCH DESS GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING... 9 Regionens geografi och befolkning... 9 Gymnasieskolor och program inom området Vuxenutbildniong inom området Elevflöden Ekonomi RESULTAT DEL 2: KOMMUNALFÖRBUND OCH KOMMUNER MED GEMENSAM GYMNASIENÄMND Beskrivning av förbund och samarbeten Förbund och samarbeten kopplade till frågeställningarna ANALYS OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE Syftet med det fördjupade samarbetet Form för samverkan Förslag till fortsatt arbete Reflektioner från utredaren Ett sista ord Surliden konsult, arbetsmaterial

3 SAMMANFATTNING Denna utredning problematiserar förutsättningarna för fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna inom R8-gruppen samt Arvidsjaur och Arjeplog. Utredningen bygger på en analys av regionens gymnasie- och vuxenutbildning och en utblick mot andra samarbeten inom gymnasieutbildning i landet. Utredaren menar att det skulle kunna finnas många vinster med ett fördjupat samarbete men att det finns många aspekter att beakta i det fortsatta arbetet. Tio punkter som utredaren tycker bör beaktas i det fortsatta arbetet. 1. Viljeinriktningen hos kommunerna måste utredas vidare. 2. Syftet med samarbetet måste tydliggöras. 3. De olika samarbetsformernas begränsningar och möjligheter måste undersökas noggrannare, kopplat till kommunernas och regionens syfte. 4. Befintliga samarbeten inom länet/länen och mellan kommuner måste beaktas. 5. Dra lärdom från andras erfarenheter. 6. Kvalitetsfrågan måste stå i fokus för samarbetet. 7. En djupare kartläggning av regionens gymnasieutbildning, kostnader för utbildning etc. måste göras. 8. Ta med vuxenutbildningsfrågorna redan från början. 9. En genomförandeplan som inbegriper vidare utredning samt beslut måste tas fram. Ansvariga personer i kommunerna och inom regionen måste utses. 10. Vidare utredning och eventuell samverkan måste förankras i kommunerna. Surliden konsult, arbetsmaterial

4 INLEDNING Bakgrund till uppdraget I november 2013 fick skolcheferna inom Region 8 (kommunerna Åsele, Storuman, Lycksele, Malå, Norsjö, Vilhelmina, Dorotea, Sorsele) i uppdrag från kommuncheferna att utreda fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna. Uppdragsförslaget som presenterades för skolcheferna preciserade de övergripande frågeställnigarna och tillsammans med kompletterande stödfrågor gav de utredningsuppdraget dess inriktning. I uppdragsförslaget medgavs att extern resurs kunde användas till utredningen och uppdraget gavs till Surliden Konsult. Utifrån detta underlag samt utifrån en inledande dialog kring uppdraget med representanter från uppdragsgivaren (Simon Dahlgren, Peter Andersson) togs de frågeställningar och det angreppssätt fram som utgör underlaget till denna rapport. En mycket stor frihet gavs utredaren att själv värdera vad som var viktigt att beakta i utredningen knutet till den övergripande frågeställningen diskuterades uppdragets syfte och målsättning samt frågeställningar, angreppssätt och rapportering vid ett möte med skolchefer i Lycksele. Vid mötet diskuterades huruvida kommunerna Arvidsjaur och Arjeplog (ej representerade på mötet) skulle vara en del i utredningen. Bekräftelse på att de skulle vara det gavs dagarna efteråt från uppdragsgivaren via Peter Andersson. Tidigare utredningar på området 2005 tillsattes på initiativ från 10-kommungruppen (kommunerna Åsele, Storuman, Lycksele, Malå, Norsjö, Vilhelmina, Dorotea, Sorsele, Vindeln, Bjurholm) en utredning för att undersöka förutsättningar för samverkan mellan gymnasieskolorna i länet. Kommunförbundet i Västerbotten fattade beslut om utredningens genomförande med motiveringen att elevantalet väntades sjunka kraftigt efter 2008 och att detta skulle medföra kraftigt ökade elevkostnader. Dessutom såg man den förestående reformeringen av gymnasieskolan som medförde att elever fritt fick välja gymnasieort inom länet. Syftet med utredningen var att länet skulle tillhandahålla ett allsidigt utbud av utbildningsmöjligheter som var kostnadseffektiva och höll hög kvalitet. Utredningen baserades i huvudsak på en omfattande mängd intervjuer och möten med politiker och höga tjänstemän med ansvar för gymnasieskola och underlaget för slutsatserna måste bedömas som gediget. Resultatet av utredningen sammanfattas i två slutsatser: - Alla länets gymnasieelever ska ha tillgång till ett basutbud av gymnasieutbildningar av god och likvärdig kvalitet inom rimligt pendlingsavstånd. - Gymnasieskolan ska utvecklas med hänsyn till den kommunala ekonomin. För att nå resultat inom dessa områden föreslog utredningen ett antal områden där åtgärder borde vidtas: Surliden konsult, arbetsmaterial

5 - Utbud av gymnasieprogram i länet med hänsyn till att trygga fortlevnaden för små gymnasieskolor i inlandet men med beaktande av utbudet i länet och till länet angränsande gymnasiekommuner. - En gemensam utvecklingsstrategi med syfte att utveckla alternativa metoder för att bedriva gymnasieutbildning. Förslag att utveckla modern distansteknik och utveckla samarbetet med arbetslivet. - En länsprislisa med den vägledande principen att varje program/inriktning ska ha samma pris oavsett lokalisering i länet. - Samordnad kvalitetsstyrning i samverkan mellan kommuner. - Ett länsövergripande samverkansavtal bör tas fram som komplement till regionala samverkansavtal. Samverkansavtalet ska garantera köparen av utbildning inflytande över utbud, processer, resultat, kostnader etc. Ovanstående punkter skulle genomföras strukturerat enligt en genomförandeplan. Samverkansavtal Gymnasieutredningen ledde fram till att kommunerna i Västerbotten tecknade ett samverkansavtal ( , reviderat ). Det övergripande syftet med avtalet var att fortsatt erbjuda länets ungdomar ett allsidigt utbud av gymnasieutbildningar trots ett vikande elevunderlag. Elevens bästa skulle vara vägledande för det gemensamma arbetet, en viktig förändring blev att eleverna inom länet fritt, och på lika villkor, kunde söka och tas emot på utbildningar i länets alla kommuner. Vissa av länets kommuner tecknade även avtal med närliggande kommuner utanför Västerbotten. Elever från dessa kommuner kunde då fritt söka och tas emot på dessa kommuners gymnasieprogram. Avtalets syften var flera: - Att elevernas fria val och möjligheter att få sitt förstahandsval tillgodosett ska vara vägledande för samarbetet mellan parterna. - Att parterna tillsammans, genom samarbete och samordning, erbjuder länets ungdomar ett allsidigt utbud av gymnasieutbildningar, vilka är av god kvalitet och tillgängliga i hela länet. - Att reglera och utveckla samarbetet mellan kommunerna kring gymnasieutbildning så att även köpande kommun kan påverka utbud, kostnadsutveckling och kvalitet. - Att utifrån det regionala utvecklingsarbetet gemensamt delta i omvärldsbevakning samt stödja och utveckla sådana utbildningsinriktningar och former för utbildning som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen. - Genom samverkan utveckla elevernas utbildningsresultat. Avtalet reglerar att parterna årligen ska samråda kring frågor som berör syftet med avtalet och särskilt viktigt är att samråda kring start och nedläggning av program eller inriktningar. I två bilagor regleras den gemensamma antagningsorganisation som skapades samt hur beräkningen av interkommunala ersättningar skulle göras. Surliden konsult, arbetsmaterial

6 OM UTVÄRDERINGEN I detta kapitel presenteras syftet, inriktningen och avgränsningarna för den utredning som gjorts. Här beskrivs också vilka metoder och vilket material som använts i arbetet. Tolkning av syfte Utifrån uppdragsförslaget och de samtal och möten utredaren haft med representanter från uppdragsgivaren görs följande tolknig om varför kommunerna i högre utsträckning vill samverka inom de frivilliga skolformerna: - Öka kvalitén på den gymnasiala utbildningen. - Bibehålla och utveckla ett attraktivt programutbud. - Öka kostnadseffektiviteten totalt inom gymnasie- och vuxenutbildningen inom regionen. - Skapa möjligheter för ungdomar att bo kvar på hemorten och studera. - Öka möjligheten till en bra kompetensförsörjning bland lärare och annan skolpersonal. Tolkning av uppdrag Utifrån uppdragsförslaget och de samtal och möten som ägt rum med representanter från uppdragsgivaren görs följande tolkning av uppdraget. - Utreda och problematisera förutsättningarna för samverkan inom de frivilliga skolformerna inom R8-gruppen samt Arvidsjaur och Arjeplog utifrån överenskomna frågeställningar - Skapa ett beslutsunderlag syftande till att kunna fatta beslut om fortsatt form för samverkan. - Presentera utredningen muntligt och i en skriftlig slutrapport. Frågeställningar Denna utredning fokuserar på frågeställningar inom två huvudområden, för det första en kartläggning av det tänkta geografiska området för samarbete, för det andra en utblick mot andra kommunalförbund inom gymnasieutbildning och samarbeten mellan kommuner genom gemensam gymnasienämnd. Utredaren har utgått från nedanstående punkter vid kartläggningen av de lokala förutsättningarna: - Geografiska förutsättningar - Elever och elevutveckling - Elevflöden - Kostnader - Programutbud Surliden konsult, arbetsmaterial

7 Utredaren har utgått från nedanstående punkter vid arbetet med att studera andra kommunalförbund inom gymnasieutbildning och samarbeten mellan kommuner genom gemensam gymnasienämnd: 1. Genomförande och process - Bakgrund - Tidsplan - Val av organisationsform - Beslut 2. Organisation - Ledning/styrning - Ekonomisk organisation - Personal/anställningar - Facklig samverkan 3. Utbildning - Programutbud - Elevflöden - Vuxenutbildning - Undervisningsformer - Utbildningsupplägg 4. Erfarenheter och upplevelser - Positiva och negativa ekonomiska effekter - Påverkan på utbildningens kvalitet - Påverkan på utbildningsutbudet - Påverkan på behörighetsgraden hos personalen och rekrytering av ny personal - Elevernas resultat - Personalens uppfattningar Rapportens upplägg Efter ovanstående introduktion till utredningen, dess bakgrund, innehåll och syfte, följer ett resultatkapitel där utredningens resultat sammanställts med utgångspunkt från frågeställningarna. I kapitlet därpå analyseras resultatet utifrån syftet med utredningen och det uppdrag som gavs utredaren, slutligen ges förslag inför det fortsatta arbetet, analyskapitlet avslutas med några korta reflektioner från arbetet med utvärderingen Utredarens ambition har varit att göra en utredning och en rapport som ska gå att använda vid en fördjupad utredning. Surliden konsult, arbetsmaterial

8 Material och metod Utvärderingen har genomförts med hjälp av befintligt skriftligt material, befintlig skriftlig utredning samt med intervjuer. Skriftligt material De skriftliga material som denna utredning har haft att utgå från är för det första det uppdragsförslag som skolcheferna inom R8 fick av kommuncheferna i november Gymnasieutredningen från 2006 (påbörjades 2005) och det direktiv som låg bakom utredningen samt Samverkansavtalet som kom till som en följd av utredningen. Därtill har tillkommit underlag från SCB, Siris (Skolverket), Kolada och från gymnasieantagningen i Västerbotten och Norrbotten samt statistik framtagen av Region Västerbotten. Omfattande skriftligt material har inhämtats från de kommunalförbund och samarbeten mellan kommuner som studerats. Slutligen tillkommer det skriftliga material som begärts in från kommunerna som deltar i utredningen samt från andra kommuner i Västerbotten, främst Umeå. Intervjuer Telefonintervjuer har genomförts med 22 personer som på olika sätt representerar kommunalförbund eller samarbeten mellan kommuner. Samtliga intervjuer har utgått från samma mall strukturerad utifrån frågeställningarna. Intervjudeltagarna har valts ut utifrån sin kunskap om förbundet och sin roll i förbundet, från samtliga förbund har antingen högsta tjänsteman eller högst ansvarig politiker intervjuats. Om det insamlade materialet En generell utmaning i utvärderingen har givetvis varit att välja material utifrån den stora frihet som gavs utredaren. Det har också varit en stor utmaning att få in relevanta och jämförbara data från de deltagande kommunerna. Det material som valts bort har valts bort dels utifrån det övergripande syftet med utredningen och i beaktande av i vilket läge samarbetet mellan kommunerna befinner sig i, men också utifrån materialets kvalitet och möjligheten att ta ut säkra data. Det kan finnas felaktiga data i rapporten men det är utredarens bedömning att det är av obetydlig betydelse för analys och slutsatser. En utmaning har också varit att förhålla sig till att två av kommunerna tillhör Norrbottens län, detta både vad det gäller insamling och urval av material och data men också vad det gäller inriktning på utredningen. Utredaren har valt att i huvudsak beakta Västerbottensperspektivet men med ett tydligt fokus på att de två Norrbottenskommunerna tillhör det tänkta området för fördjupad samverkan. Surliden konsult, arbetsmaterial

9 RESULTAT DEL 1 - REGIONEN OCH DESS GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING I detta och nästföljande kapitel presenteras resultaten från utredningen, det vill säga kartläggningen av regionen och utblicken mot andra förbund och samarbeten. I arbetet med kartläggning av regionen har urvalet av data baserats på det övergripande syftet och det läge i vilket utredaren bedömer att samarbetet befinner sig i. Tillgången till adekvat och jämförbart material har också varit vägledande. Upplägget på denna del av kapitlet Kartläggningen innehåller tre huvudsakliga delar, regionens demografi och gymnasie- och vuxenutbildning, elevunderlag och elevflöden samt ekonomi och kostnader för utbildning. Om inte källa anges i en tabell så rör det sig om siffror som kommunerna själva lämnat ifrån sig. Regionens geografi och befolkning Befolkningen i de tio kommunerna uppgår till drygt personer och den demografiska utvecklingen är i stort negativ. En beräkning och prognos för de åtta Västerbottenskommunerna visar att det totala antalet åringar i området sjunkit från närmare 2500 stycken 1983 till strax över 1500 stycken Utvecklingen fortsätter åt samma håll och enligt beräkningar kommer elevantalet att vara nere under 1200 stycken Utvecklingen i Norrbottenskommunerna Arvidsjaur och Arjeplog följer i stort samma utveckling. Den geografiska ytan är omfattande men daglig pendling mellan några av orterna är möjlig. Fem av orterna har egna gymnasieskolor med utbud av både yrkes- och högskoleförberedande program, Arjeplog, Arvidsjaur, Storuman, Vilhelmina och Lycksele. I Norsjö finns en gymnasieskola på sparlåga, där det under läsåret 2014/2015 endast kommer att finnas elever i årskurs 3 på tre nationella program samt elever på Språkintroduktion. I Malå och Sorsele erbjuds endast Språkintroduktion Sammanställnigen nedan visar det totala antalet invånare i regionen för respektive kommun (Källa: SCB) samt elever i respektive kommun som läser gymnasieskola. Elevsiffrorna inkluderar samtliga gymnasieelever det vill säga även gymnasiesärskola och introduktionsprogram. Surliden konsult, arbetsmaterial

10 Befolkning mars 2014 Arjeplog 2977 Arvidsjaur 6483 Dorotea 2786 Lycksele Malå 3143 Norsjö 4173 Sorsele 2596 Storuman 5962 Vilhelmina 6863 Åsele 2848 Totalt: Elever vårterminen 2014 Arjeplog 118 Arvidsjaur 275 Dorotea 102 Lycksele 439 Malå 111 Norsjö 135 Sorsele 135 Storuman 280 Vilhelmina 202 Åsele 130 Totalt: 1927 Surliden konsult, arbetsmaterial

11 Gymnasieskolor och program inom området Tabellen nedan visar utbildningsutbudet för respektive ort och skola samt antalet elever vid varje skola. Elevsiffrorna avser vårterminen 2014 och utbudet avser läsåret 2014/2015. Skola (antal elever) Yrkesprogram Högskoleförberedande program Sandbackaskolan, Arvidsjaur (235 elever) Hornavanskolan, Arjeplog (130 elever) Barn- och fritidsprogrammet o Fritid och hälsa o Pedagogiskt arbete Fordons och transportprogrammet o Personbil o Transport Restaurang- och livsmedelsprogrammet o Kök och servering Riksrekryterande fordonsprogram Vård- och omsorgsprogrammet Bygg och anläggning o Anläggningsfordon Fordonsteknik o Personbil Ekonomiprogrammet o Ekonomi Estetiska programmet o Bild och form Naturvetenskapsprogrammet o Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet o Samhällsvetenskap Naturvetenskapsprogrammet o Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskaps-programmet o Samhällsvetenskap o Beteendevetenskap Teknikprogrammet BilSystem Teknik Surliden konsult, arbetsmaterial

12 Skola (antal elever) Yrkesprogram Högskoleförberedande program Malgomajskolan, Vilhelmina (315 elever) El- och energiprogrammet o Automation o Elteknik o Dator- och kommunikationsteknik Fordons- och transportprogrammet o Lastbil och mobila maskiner o Personbil o Transport Handel- och administrationsprogrammet o Handel och service Restaurang- och livsmedelsprogrammet o Kök och servering Vård- och omsorgsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet o Naturvetenskap o Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet o Samhällsvetenskap o Beteendevetenskap Teknikprogrammet o Informations- och medieteknik Luspengymnasiet, Storuman (150 elever varav 30 i Tärnaby) Barn- och fritidsprogrammet o Fritid och hälsa El- och energiprogrammet o Energiteknik Fordons- och transportprogrammet o Lastbil och mobila maskiner Naturvetenskapsprogrammet o Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet o Samhällsvetenskap o Medier, information och kommunikation Teknikprogrammet o Design och produktutveckling Surliden konsult, arbetsmaterial

13 Skola (antal elever) Tannbergsskolan, Lycksele (650 elever) Norsjö (65 elever) Malå (10 elever) Sorsele (45 elever) Åsele Dorotea Yrkesprogram Barn och fritidsprogrammet o Pedagogiskt arbete Byggprogrammet o Husbyggnad Måleri El- och energiprogrammet o Elteknik Fordons- och transportprogrammet o Personbil o Transport Handel- och administrationsprogrammet o Handel och service Hantverksprogrammet (under avveckling) o Frisör Industritekniska programmet o Produkt och maskinteknik o Svetsteknik Naturbruksprogrammet o Skog Restaurang- och livsmedelsprogrammet o Kök och servering Vård och omsorgsprogrammet Industritekniska programmet (åk 3) El- och energiprogrammet (åk 3) Endast språkintroduktion Endast språkintroduktion. Ingen gymnasieskola på orten Ingen gymnasieskola på orten Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet o Ekonomi Estetiska programmet o Musik Naturvetenskapsprogrammet o Naturvetenskap o Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet o Samhällsvetenskap o Beteendevetenskap Teknikprogrammet o Design och produktutveckling o Informations- och medieteknik Samhällsvetenskapsprogrammet (åk 3) Surliden konsult, arbetsmaterial

14 Kommentar programutbud Totalt läste cirka 1600 elever vid regionens skolor vårterminen Inom regionen erbjuds 12 yrkesprogram med totalt 17 inriktningar och 5 högskoleförberedande program med totalt 10 inriktningar. De yrkesprogram som inte erbjuds är Hotell- och turismprogrammet och VVS och fastighetsprogrammet och det högskoleförberedande program som inte erbjuds är Humanistiska programmet. Inom de 10 yrkesprogram som erbjuds ges 17 av totalt 35 inriktningar och inom de 5 högskoleförberedande program som erbjuds ges 10 av totalt 17 inriktningar. Det är som sagt svårt att se det samlade programutbudet som just ett samlat programutbud för regionen i och med de långa avstånden mellan orterna men det är ändå värt att notera att de tre skolorna i Västerbottens län, Malgomajskolan, Luspengymnasiet och Tannbergsskolans har liknande utbildningsutbud och relativt sätt få elever på skolor och utbildningar. Gymnasiesärskola erbjuds på tre orter, Lycksele, Arvidsjaur och Vilhelmina. Introduktionsprogram finns på samtliga gymnasieskolor i regionen, dessutom erbjuder både Malå och Sorsele Språkintroduktion. Surliden konsult, arbetsmaterial

15 Vuxenutbildning inom området Tabellen nedan visar antalet vuxenstuderande i respektive kommun läsåret 2013/2014. Kommun Vuxenutbildning Arjeplog 47 studerande. SFI: 21 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 26 Arvidsjaur 150 studerande. SFI: 63 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 35 Yrkesvux: 52 Dorotea 61 studerande. SFI: 30 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 25 Yrkesvux: 6 Lycksele 210 studerande. SFI: 90 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 75 Yrkesvux:45 Malå 60 studerande. SFI: 20 Grundskolekurser/gymnasiekurser:40 Norsjö 105 studerande. SFI: 40 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 25 Yrkesvux: 40 Sorsele 75 studerande. SFI: 35 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 30 Yrkesvux:10 Storuman 200 studerande. SFI: 89 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 54 Yrkesvux: 57 Vilhelmina 265 studerande. SFI: 41 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 114 Yrkesvux:110 Åsele 60 studerande. SFI: 20 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 30 Yrkesvux: 10 Surliden konsult, arbetsmaterial

16 Kommentar vuxenutbildning Antalet studerande inom vuxenutbildning är svårt att jämföra i och med att det inte exakt visar i vilken omfattning och under vilken tid de studerande läser. Till skillnad från elever i gymnasieskolan är det en heterogen grupp som inte har samma fasta tider för början och avslut av utbildning. Statistiken tas med för att ge en ungefärlig bild över antalet vuxenstuderande i regionen. Elevflöden Nedanstående tabell visar elever från respektive kommun som antagits inom Västerbotten inför höstterminen (Källa: Gymnasieantagningen Västerbotten) Kommun Totalt Hemkommunen Inom R8 Länet Dorotea Lycksele Malå Norsjö Sorsele Storuman Vilhelmina Åsele Totalt: Surliden konsult, arbetsmaterial

17 Nedanstående tabell visar antalet elever från respektive kommun som i första hand sökt gymnasieutbildning utanför det län man är folkbokförd i inför höstterminen (Källa: Gymnasieantagningen Västerbotten samt Antagningskansliet Arvidsjaur) Kommun Utanför länet Arjeplog 6 Arvidsjaur 16 Dorotea 16 Lycksele 7 Malå 6 Norsjö 3 Sorsele 13 Storuman 4 Vilhelmina 0 Åsele 4 Totalt: 75 Nedanstående tabell visar elever från Arjeplog och Arvidsjaur och deras förstahandsval inför höstterminen I och med att Norrbottens län till skillnad från Västerbottens län inte har en samlad antagningsorganisation så går liknande statistik som ovan inte att ta ut från Norrbotten. (Källa: Antagningskansliet Arvidsjaur) Kommun Hemkommunen Norrbottens län Västerbottens län Övriga län Arjeplog (42 elever) Arvidsjaur (69 elever) Surliden konsult, arbetsmaterial

18 Gymnasieantagningen i Västerbotten har tagit fram statistik över i vilken utsträckning eleverna från respektive kommun sökt yrkesprogram respektive högskoleförberedande program inför höstterminen Tabellen nedan visar elevernas förstahandsval i procent. (Källa: Gymnasieantagningen Västerbotten) Kommun Kvinnor hög Kvinnor yrkes Män hög Män yrkes Dorotea Lycksele Malå Norsjö Sorsele Storuman Vilhelmina Åsele Skellefteå Umeå Kommentar elevflöden Elevernas ansökningar ger en god bild av elevströmningarna men det ska inte ses som någon absolut statistik för en årskull elever. I statistiken göms även elever som exempelvis söker om. Bilden av ansökningarna 2014 liknar i stort tidigare år, det finns en stor grupp elever som vill studera på hemorten eller i närliggande kommuner. Förändringarna sett över de sista fem åren är marginella. Bilden bekräftas också av antalet ungdomar som läser på skolorna i regionen. Vidare kan konstateras att Yrkesprogrammen har en stark ställning i regionen, något som också syns på skolornas programutbud. Ekonomi I samverkansavtalet mellan kommunerna i Västerbotten regleras hur de interkommunala ersättningarna ska beräknas. Denna summa räknas ut för att reglera ersättningen till friskolorna och för att transparens ska råda mellan länets kommunala gymnasieutbildningar. Beräkningarna för de interkommunala ersättningarna bygger på budget och inte på faktiskt utfall. Tabellen nedan visar programpriset för respektive program 2014 (Vilhelmina 2013). I den andra kolumnen redovisas de interkommunala ersättningar som kommunerna angivit att de debiterar hemkommunerna. Längst ner i tabellen finns siffrorna för Umeå, detta för att kunna göra en enkel jämförelse. Surliden konsult, arbetsmaterial

19 Kommun Arjeplog Programpris enligt länsprislista Interkommunala ersättningar per program (redovisade av kommunerna) BA: kr/år EK: FT: NA: SA: TE: Arvidsjaur BF: EK: FT1: FT 2-3: FTT 2-3: NA: RL: SA: VO: Surliden konsult, arbetsmaterial

20 Kommun Programpris enligt länsprislista Interkommunala ersättningar per program (redovisade av kommunerna) Lycksele BA: BF: EE: EK: ES: FT: FTT: HA: HV: IN: NA: NB: RL: SA: VO: TE: Norsjö BF: EE: SA: Storuman BF: EE: FT: NA: SA: TE: BA: BF: EE: EK: ES: FT: FTT: HA: HV: IN: NA: NB: RL: SA: VO: TE: BF: EE: SA: BF: EE: FT: NA: SA: TE: Surliden konsult, arbetsmaterial

21 Kommun Programpris enligt länsprislista Interkommunala ersättningar per program (redovisade av kommunerna) Vilhelmina EE: FT: NA: RL: SA: TE: VO: EE: FT: NA: RL: SA: TE: VO: Umeå BA: BF: EE: EK: ES: HA: HV: IN: NA: NB: RL: SA: VO: TE: Surliden konsult, arbetsmaterial

22 Tabellen nedan visar den totalkostnad/budget för gymnasieutbildning (exklusive komvux) som varje kommun redovisat samt aktuellt elevantal. Kolumnen längst till höger visar den summa som varje kommun redovisat till Kolada, Kommun- landstingsdatabasen. Kommun Totalkostnad gy/elever Kostnad gymnasieskola kr/elev 2013 (Kolada) Arjeplog / Arvidsjaur / Dorotea / (2012) Lycksele / Malå / Norsjö / Sorsele / Storuman / Vilhelmina / Åsele / Skellefteå Vännäs Vindeln Bjurholm Umeå Kommentar ekonomi Siffrorna den sista tabellen ska ses på med försiktighet. Jämförelser av utbildningskostnader och nyckeltal är på området är svåra. Utredaren vill ha detta sagt innan slutsatser dras. Om man utgår från totalkostnaden för utbildningen som redovisats i Kolada verkar det som om det är föga lönsamt att ha egen gymnasieskola på orten såvida det inte är en stor gymnasieskola. Kommuner som Malå, Sorsele och Vindeln som saknar egen gymnasieskola har relativt sätt lägre kostnader än exempelvis Arjeplog, Arvidsjaur, Vilhelmina och Storuman. Surliden konsult, arbetsmaterial

23 Tittar man vidare på länsprislistan så visar den att utbildning på skolorna i regionen är dyr och utredaren ställer sig också frågande till om denna budget i slutändan går ihop. Erfarenheten inom gymnasieskolan visar att små skolor, små klasser och program med få elever inte bara är svåra att få att gå runt utan att de också är känsliga för systemet med elevpeng. En mindre organisation har svårare att parera förändringar ekonomiskt. Surliden konsult, arbetsmaterial

24 RESULTAT DEL 2: KOMMUNALFÖRBUND OCH KOMMUNER MED GEMENSAM GYMNASIENÄMND I arbetet med studera andra förbund och samarbeten har 12 gymnasieförbund och 2 exempel på kommuner som samarbetar med gemensam gymnasienämnd studerats. Det finns ytterligare exempel på förbund och samverkan som på något sätt berör gymnasial utbildning men dessa saknar enligt min bedömning relevans som underlag för denna utredning. Nio av de gymnasieförbund som studerats är i drift idag, två, Ådalens gymnasieförbund och Landskrona, Kävlinge, Svalövs gymnasieförbund är bägge nedlagda medan Hälsinglands gymnasium ännu inte startats. Upplägget på denna del av kapitlet Först följer en kort sammanfattning av de olika förbunden/samarbetena. Därefter följer en del där förbund/samarbeten brutits ned under olika frågeställningar, detta för att på ett så tydligt sätt som möjligt åskådliggöra olika arbetssätt, vägval och utmaningar. I den andra delen kallas samtliga samarbeten, oavsett form, för förbund för att underlätta läsandet. Beskrivning av förbund och samarbeten Jämtlands gymnasium (Östersund, Ragunda, Krokom, Bräcke) Totalt inom förbundets kommuner finns invånare (Östersund , Ragunda 5500, Krokom 14500, Bräcke 6500) Geografiskt ligger de fyra orterna inom en nio mils radie och avståndet till centralorten Östersund är mellan tre och nio mil. Möjligheterna att resa kollektivt mellan orterna för att studera finns. Förbundet bildade i juli 2005 efter flera års utredning. I utredningsfasen fanns en politisk enighet om att också Åre kommun och Bergs kommun skulle tillhöra förbundet men dessa kommuner backade ur i sista stund. Anledningen till att de inte gick med beskrivs som en rädsla för en allt för stor centralisering till Östersund, Berg är dock i praktiken med i förbundet i och med ett utvecklat samverkansavtal. Bakgrunden till bildandet var den demografiska utvecklingen och viljan att behålla ett attraktivt programutbud. Huvuddelen av den gymnasiala utbildningen sker i en gymnasieby i Östersund. I de mindre kommunerna Ragunda, Krokom och Bräcke finns mindre gymnasieskolor nischade mot olika yrkesprogram. Dessa får också elever från kommuner utanför samverkansområdet. Inom förbundet erbjuds samtliga 18 nationella gymnasieprogram samt introduktionsprogram och gymnasiesärskola, man är också länets största vuxenutbildare. Cirka 2600 elever studerar inom gymnasieskolan och cirka 500 inom vuxenutbildning. Inom förbundets område finns friskor som konkurrerar på många program, en del elever läser också i andra kommuner, totalt har förbundets gymnasieskolor 73 procent av eleverna. Kalmarsunds gymnasieförbund (Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Torsås) Totalt inom förbundets kommuner finns invånare (Borgholm , Kalmar , Mörbylånga 14500, Torsås 7000) Geografiskt ligger de fyra orterna nära varandra och avståndet till centralorten Kalmar är som längst 4,5 mil. Det finns goda möjligheter att resa kollektivt mellan orterna. Förbundet bildades 1995 och bakgrunden var en kombination av Surliden konsult, arbetsmaterial

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 2 0 6 8 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 5 0 3 8 202,5 Hotell- och turismprogrammet HT 9 7 0 5 12 97,5 Industritekniska

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Ekonomiprogrammet EK 18 5 1 0 13 1 15 192,50 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 4 4 0 6 4 3 147,50 Estetiska programmet ES - Musik 10 4 4 0 6 4 0 232,50 Hotell-

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Gymnasieprogram i Västerbottens län

Gymnasieprogram i Västerbottens län Gymnasieprogram i Västerbottens län Storuman Luspengymnasiet 51 77 BF 8 8 Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa EE 4 10 El- och energiprogrammet BFPED Pedagogiskt arbete FT 4 8 Fordons- och

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE. 2013-03-26 Dnr: 64-2013. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE. 2013-03-26 Dnr: 64-2013. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM 1 Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Östersunds Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Östersunds kommun (Skolinspektionen

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17

Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2015-05-12 Utvecklingsförvaltningen 1 (10) Diarienummer 2014/GAN 0064 44 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 31-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 31-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Fjällbyns Gymnasieskola i Funäsdalen om att få starta Restaurangoch livsmedelsprogrammet med inriktningarna

Läs mer

Antagningsstatistik 2013

Antagningsstatistik 2013 28/6 28/6 30/8 Antagningsstatistik 2013 Jenningsskolan, Robertsfors Skolan läggs ner. Elever i åk 2 och 3 får gå klart sin utbildning IMPROIN Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603)

Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603) YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603)

Läs mer

Antagningsstatistik 2014

Antagningsstatistik 2014 26/6 26/6 29/8 Lägst Medel av antal platser Antagningsstatistik 2014 Norsjö gymnasium Skolan läggs ner 2014 (eleverna får gå klart sina utbildningar) BF 0 0 0 Barn- och fritidsprogrammet Stängdes 11 april

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-03-10 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminär gymnasieorganisation

Läs mer

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052 Förvaltning Anders Gabell GoV.2013.0052 2013-02-20 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Program och inriktningar på Bergagymnasiet Höstterminen 2013 Ärendebeskrivning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-4-11 13:57:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 16 11 13 174 Hantverksprogrammet 12 3 Yrkesintroduktion, Mot Bygg- Och

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18 Uplialue UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-06-14 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga)

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Gemensam gymnasieregion 2.0 Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Dagens syfte Öka kunskapen om de regionala förutsättningarna och utmaningarna för vår gemensamma gymnasieregion. Två perspektiv:

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE. 2012-10-17 Dnr: 93-2012. Peter Frändén. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE. 2012-10-17 Dnr: 93-2012. Peter Frändén. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM 1 Peter Frändén Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-1499/2016 Sida 1 (12) 2015-03-18 Handläggare Robert Lundh Telefon: 08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden 2016-04-14

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Preliminärantagningen 2016: Statistik

Preliminärantagningen 2016: Statistik Preliminärantagningen 2016: Statistik Viktiga datum 15 december: Ansökan öppnar 5 februari: Ansökan stänger 7 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522)

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr

Läs mer

Gymnasieorganisationen 2016/2017

Gymnasieorganisationen 2016/2017 1(8) Tjänsteskrivelse 2015-08-06 Diarienummer: UAN 2015/0201 Version: 1.1 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz, Cecilia Hågemark E-post: jorgen.krantz@halmstad.se, cecilia.hagemark@halmstad.se

Läs mer

Välkomna till information om gymnasievalet

Välkomna till information om gymnasievalet SIDAN 1 Välkomna till information om gymnasievalet Måna Barsch Studie- och yrkesvägledare 508 15 613 eller 076-12 15 613 mana.barsch@stockholm.se Program för informationen Ny gymnasieskola HT 2011 Yrkesprogram

Läs mer

Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2016 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Gymnasierapporten 2016 Arkitektkopia AB, Bromma, 2016 Attityder, antal och etablering Förord Gymnasieskolan ska

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Registrator Box Stockholm. Ert dnr :904

Registrator Box Stockholm. Ert dnr :904 1 (5) Handläggare Chatharina Gustafsson Skolinspektionen 0480-45 15 01 Registrator chatharina.gustafsson@gyf.se Box 23069 104 35 Stockholm Yttrande över ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB, Fria Läroverken

Läs mer

Programutbud i Skaraborg 2016

Programutbud i Skaraborg 2016 Programutbud i Skaraborg 2016 Studievägsk od De la Gardiegymnasiet Fågelviksgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet; år 1 BF 30 12 32 16 24 10 16 30 Barn- och fritidsprogrammet; Fritid och hälsa BFFRI 16

Läs mer

De 6 högskoleförberedande programmen

De 6 högskoleförberedande programmen Gymnasieval 2011 Gymnasium 2011 Gymnasiereform Osäkerhet på grund av riksdagsvalet Större skillnad mellan yrkesprogram högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Ny

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-9-2 1:48:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 12 9 8. 159. Hantverksprogrammet 12 3 1 8. 8. Yrkesintroduktion, Mot Bygg-

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola 2013 Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 1 195,0 195,0 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 2 122,5

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Linköpings gymnasiemässa 7 november 2015 kl. 09.0 14.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Information till Utbildningsdelegationen. Oktober 2016

Information till Utbildningsdelegationen. Oktober 2016 Information till Utbildningsdelegationen Oktober 2016 Alla siffror gäller för elever från årskurs 9 och är folkbokförda i Västerbotten Länets elever från årskurs 9 2688 (2591) elever Nyanlända elever ingår

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning i Västerbottens län 2011-01- 01 Samverkande kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Antagningsstatistik 2015

Antagningsstatistik 2015 Luspengymnasiet, Storuman BF 8 5 8 6 Barn- och fritidsprogrammet 112,5 185,3 1 20% EE 0 3 0 0 El- och energiprogrammet Stängdes i juni pga lärarbrist -3-100% FT 8 2 4 5 Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 bc'6, c 0/5_ Uppsala UTBIDNINGSFORVATNINGEN Handlaggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2015-10-29 UBN-2015-2227 Utbildningsnamnden Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 Forslag

Läs mer

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden BILAGA 1 2010-05-31 Till gymnasienämnden GY 11 År 2011 närmar sig med stormsteg och trots att det finns många osäkerhetsfaktorer är det nödvändigt att fatta beslut om vilka program och inriktningar Birger

Läs mer

Information om ansökan till Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, läsåret 2018/2019.

Information om ansökan till Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, läsåret 2018/2019. Information om ansökan till Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, läsåret 2018/2019. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro är en kommunal gymnasieskola. Vi har riksrekryterande gymnasieutbildning

Läs mer

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 2010-11-08 1 (6) Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 Bakgrund Från och med kalenderåret 2010 gäller nya bestämmelser om kommunens bidrag

Läs mer

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2017/2018

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2017/2018 Information inför ansökan till läsåret 2017/2018 1(5) OBS! Behåll denna information! Vem kan bli antagen? För ansökan till gymnasieutbildning med start höstterminen 2016 gäller följande enligt Skollagen

Läs mer

Dnr: Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet.

Dnr: Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet. YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Dille gård Naturbruksgymnasium om att få starta två nya inriktningar på Naturbruksprogrammet (Skolinspektionen

Läs mer

Antagningsstatistik 2016

Antagningsstatistik 2016 Luspengymnasiet, Storuman BF 8 2 1 1 Barn- och fritidsprogrammet 115,0 115,0 EE 0 0 0 0 El- och energiprogrammet Stängdes 6 april FT 8 1 1 1 Fordons- och transportprogrammet 110,0 110,0 IMPROBF 2 1 1 1

Läs mer

Antagningsstatistik 2014

Antagningsstatistik 2014 Meritvärde 26 juni Skolans förändringar april till augusti 26/6 11/4 26/6 29/8 Lägst Medel av antal platser Antal Procent Antagningsstatistik 2014 Fyllnadsgrad Norsjö gymnasium Skolan läggs ner 2014 (eleverna

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning 48 KS.2010.0187

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning 48 KS.2010.0187 Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 32 (52) 2010-05-10 2010 48 KS.2010.0187 Yttrande över ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för den

Läs mer

Gymnasieorganisation 2015/2016. Förslag till beslut

Gymnasieorganisation 2015/2016. Förslag till beslut 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-06-01 Diarienummer: UAN 2014/0275 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz E-post: jorgen.krantz@halmstad.se Telefon: 0705 13 97 60 Gymnasieorganisation

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras.

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras.se Kopia till Skolinspektionen Utbildnings-

Läs mer

ATT VÄLJA TILL GYMNASIET I VÄSTERÅS

ATT VÄLJA TILL GYMNASIET I VÄSTERÅS ATT VÄLJA TILL GYMNASIET I VÄSTERÅS 2017-2018 VÄLKOMMEN TILL GYMNASIESKOLAN I VÄSTERÅS! Gymnasieskolan är en skola för alla. Den är avgiftsfri och frivillig. Du har rätt att börja en gymnasieutbildning

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från HiTech gymnasiet om att få starta fristående skola i Östersund (Skolinspektionen Dnr :858) )

Remissyttrande avseende ansökan från HiTech gymnasiet om att få starta fristående skola i Östersund (Skolinspektionen Dnr :858) ) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från HiTech gymnasiet om att få starta fristående skola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:858)

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Utt\I 2o 2? PI:r 1(04 k 1URI UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1446 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016 Välkommen till information inför gymnasievalet 2016 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017 Information inför ansökan till läsåret 2016/2017 1(5) OBS! Behåll denna information! Vem kan bli antagen? För ansökan till gymnasieutbildning med start höstterminen 2016 gäller följande enligt Skollagen

Läs mer

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild plr psa KOMMUN uh UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN iere,,,,a e \ 3. Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1482 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om

Läs mer

Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Kalmar kommun 1 (6) Handläggare Chatharina Gustafsson Skolinspektionen 0480-45 15 01 Registrator chatharina.gustafsson@gyf.se Box 23069 104 35 Stockholm Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som huvudman

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se GYMNASIEPROGRAM www.sigtuna.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 Olika kurser och poängfördelning under hela gymnasieutbildningen (oäng motsvarar ungefär 100 timmar) Högskoleförberedande program Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning platser antagna Lägsta Medel Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 282 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 217,5 258 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet,

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-8-31 13:35:17 Handels- Och Administrationsprogrammet - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet, Finsnickeri - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2014

SLUTLIG ANTAGNING HT 2014 SLUTLIG ANTAGNING HT 2014 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 30 Lediga platser 203,1 Bygg- och anläggningsprogrammet (BAHUS) 16

Läs mer

2012-04-03 Dnr: 35-2012. Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet.

2012-04-03 Dnr: 35-2012. Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet. YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Dille Gård AB Naturbruksgymnasium om att få starta riksrekryterande Naturbruksprogram, hästskötare

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (21) period 2121 12-4-11 14:36:19 Humanistiska Programmet 3 7 6 145 23 Programinriktat Individuellt Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet 2 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram.

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. 206 04 0 Översikt antagningsläge 206 Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. Alla skolor är sorterade i bokstavsordning, de är alltså inte uppdelade per kommun

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14

Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14 Malmö stad Utbildningsförvaltningen 2012-04-12 Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14 Huvudman Skolans namn Program Elevtal Lp 1. 4ans gymnasium 4ans

Läs mer

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA 12 NOVEMBER 2016 kl. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS GYMNASIEMÄSSAN I LINKÖPING 12 NOVEMBER 2016 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2131 13-9-2 11:44:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 19 12. 179. Hantverksprogrammet 12 1 1 175. 175. Programinriktat Individuellt

Läs mer

VÄLKOMNA TILL SYV- INFORMATION

VÄLKOMNA TILL SYV- INFORMATION VÄLKOMNA TILL SYV- INFORMATION PRAO Praktisk arbetslivsorientering PRAO 19 30 mars v. 12-13 VARFÖR PRAO? I den nya läroplanen trycker man på vikten av entreprenörskap i grundskolan Entreprenörskap är ett

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017 Välkommen till information inför gymnasievalet 2017 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan Det finns 18 nationella gymnasieprogram

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Robert Studie- och yrkesvägledare Presentation Planering HT 2015- VT 2016 Gymnasiet Meritpoäng Att hjälpa till i elevens-val Syv-

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna Uppsala * "KOMMUN UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas 2015-04-13 UBN-2015-1487 Utbildningsnämnden Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Läs mer

Utbildningsutbud hösten 2016

Utbildningsutbud hösten 2016 1 (17) Utbildningsutbud hösten 2016 Jämtlands län samt samverkanskommuner Samverkan finns enligt följande: - Elever skriva inom Jämtlands Gymnasieförbund (Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersunds kommun)

Läs mer