Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur"

Transkript

1 Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur

2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 Bakgrund till uppdraget... 4 Tidigare utredningar på området... 4 Samverkansavtal... 5 OM UTVÄRDERINGEN... 6 Tolkning av syfte... 6 Tolkning av uppdrag... 6 Frågeställningar... 6 Rapportens upplägg... 7 Material och metod... 8 RESULTAT DEL 1 - REGIONEN OCH DESS GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING... 9 Regionens geografi och befolkning... 9 Gymnasieskolor och program inom området Vuxenutbildniong inom området Elevflöden Ekonomi RESULTAT DEL 2: KOMMUNALFÖRBUND OCH KOMMUNER MED GEMENSAM GYMNASIENÄMND Beskrivning av förbund och samarbeten Förbund och samarbeten kopplade till frågeställningarna ANALYS OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE Syftet med det fördjupade samarbetet Form för samverkan Förslag till fortsatt arbete Reflektioner från utredaren Ett sista ord Surliden konsult, arbetsmaterial

3 SAMMANFATTNING Denna utredning problematiserar förutsättningarna för fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna inom R8-gruppen samt Arvidsjaur och Arjeplog. Utredningen bygger på en analys av regionens gymnasie- och vuxenutbildning och en utblick mot andra samarbeten inom gymnasieutbildning i landet. Utredaren menar att det skulle kunna finnas många vinster med ett fördjupat samarbete men att det finns många aspekter att beakta i det fortsatta arbetet. Tio punkter som utredaren tycker bör beaktas i det fortsatta arbetet. 1. Viljeinriktningen hos kommunerna måste utredas vidare. 2. Syftet med samarbetet måste tydliggöras. 3. De olika samarbetsformernas begränsningar och möjligheter måste undersökas noggrannare, kopplat till kommunernas och regionens syfte. 4. Befintliga samarbeten inom länet/länen och mellan kommuner måste beaktas. 5. Dra lärdom från andras erfarenheter. 6. Kvalitetsfrågan måste stå i fokus för samarbetet. 7. En djupare kartläggning av regionens gymnasieutbildning, kostnader för utbildning etc. måste göras. 8. Ta med vuxenutbildningsfrågorna redan från början. 9. En genomförandeplan som inbegriper vidare utredning samt beslut måste tas fram. Ansvariga personer i kommunerna och inom regionen måste utses. 10. Vidare utredning och eventuell samverkan måste förankras i kommunerna. Surliden konsult, arbetsmaterial

4 INLEDNING Bakgrund till uppdraget I november 2013 fick skolcheferna inom Region 8 (kommunerna Åsele, Storuman, Lycksele, Malå, Norsjö, Vilhelmina, Dorotea, Sorsele) i uppdrag från kommuncheferna att utreda fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna. Uppdragsförslaget som presenterades för skolcheferna preciserade de övergripande frågeställnigarna och tillsammans med kompletterande stödfrågor gav de utredningsuppdraget dess inriktning. I uppdragsförslaget medgavs att extern resurs kunde användas till utredningen och uppdraget gavs till Surliden Konsult. Utifrån detta underlag samt utifrån en inledande dialog kring uppdraget med representanter från uppdragsgivaren (Simon Dahlgren, Peter Andersson) togs de frågeställningar och det angreppssätt fram som utgör underlaget till denna rapport. En mycket stor frihet gavs utredaren att själv värdera vad som var viktigt att beakta i utredningen knutet till den övergripande frågeställningen diskuterades uppdragets syfte och målsättning samt frågeställningar, angreppssätt och rapportering vid ett möte med skolchefer i Lycksele. Vid mötet diskuterades huruvida kommunerna Arvidsjaur och Arjeplog (ej representerade på mötet) skulle vara en del i utredningen. Bekräftelse på att de skulle vara det gavs dagarna efteråt från uppdragsgivaren via Peter Andersson. Tidigare utredningar på området 2005 tillsattes på initiativ från 10-kommungruppen (kommunerna Åsele, Storuman, Lycksele, Malå, Norsjö, Vilhelmina, Dorotea, Sorsele, Vindeln, Bjurholm) en utredning för att undersöka förutsättningar för samverkan mellan gymnasieskolorna i länet. Kommunförbundet i Västerbotten fattade beslut om utredningens genomförande med motiveringen att elevantalet väntades sjunka kraftigt efter 2008 och att detta skulle medföra kraftigt ökade elevkostnader. Dessutom såg man den förestående reformeringen av gymnasieskolan som medförde att elever fritt fick välja gymnasieort inom länet. Syftet med utredningen var att länet skulle tillhandahålla ett allsidigt utbud av utbildningsmöjligheter som var kostnadseffektiva och höll hög kvalitet. Utredningen baserades i huvudsak på en omfattande mängd intervjuer och möten med politiker och höga tjänstemän med ansvar för gymnasieskola och underlaget för slutsatserna måste bedömas som gediget. Resultatet av utredningen sammanfattas i två slutsatser: - Alla länets gymnasieelever ska ha tillgång till ett basutbud av gymnasieutbildningar av god och likvärdig kvalitet inom rimligt pendlingsavstånd. - Gymnasieskolan ska utvecklas med hänsyn till den kommunala ekonomin. För att nå resultat inom dessa områden föreslog utredningen ett antal områden där åtgärder borde vidtas: Surliden konsult, arbetsmaterial

5 - Utbud av gymnasieprogram i länet med hänsyn till att trygga fortlevnaden för små gymnasieskolor i inlandet men med beaktande av utbudet i länet och till länet angränsande gymnasiekommuner. - En gemensam utvecklingsstrategi med syfte att utveckla alternativa metoder för att bedriva gymnasieutbildning. Förslag att utveckla modern distansteknik och utveckla samarbetet med arbetslivet. - En länsprislisa med den vägledande principen att varje program/inriktning ska ha samma pris oavsett lokalisering i länet. - Samordnad kvalitetsstyrning i samverkan mellan kommuner. - Ett länsövergripande samverkansavtal bör tas fram som komplement till regionala samverkansavtal. Samverkansavtalet ska garantera köparen av utbildning inflytande över utbud, processer, resultat, kostnader etc. Ovanstående punkter skulle genomföras strukturerat enligt en genomförandeplan. Samverkansavtal Gymnasieutredningen ledde fram till att kommunerna i Västerbotten tecknade ett samverkansavtal ( , reviderat ). Det övergripande syftet med avtalet var att fortsatt erbjuda länets ungdomar ett allsidigt utbud av gymnasieutbildningar trots ett vikande elevunderlag. Elevens bästa skulle vara vägledande för det gemensamma arbetet, en viktig förändring blev att eleverna inom länet fritt, och på lika villkor, kunde söka och tas emot på utbildningar i länets alla kommuner. Vissa av länets kommuner tecknade även avtal med närliggande kommuner utanför Västerbotten. Elever från dessa kommuner kunde då fritt söka och tas emot på dessa kommuners gymnasieprogram. Avtalets syften var flera: - Att elevernas fria val och möjligheter att få sitt förstahandsval tillgodosett ska vara vägledande för samarbetet mellan parterna. - Att parterna tillsammans, genom samarbete och samordning, erbjuder länets ungdomar ett allsidigt utbud av gymnasieutbildningar, vilka är av god kvalitet och tillgängliga i hela länet. - Att reglera och utveckla samarbetet mellan kommunerna kring gymnasieutbildning så att även köpande kommun kan påverka utbud, kostnadsutveckling och kvalitet. - Att utifrån det regionala utvecklingsarbetet gemensamt delta i omvärldsbevakning samt stödja och utveckla sådana utbildningsinriktningar och former för utbildning som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen. - Genom samverkan utveckla elevernas utbildningsresultat. Avtalet reglerar att parterna årligen ska samråda kring frågor som berör syftet med avtalet och särskilt viktigt är att samråda kring start och nedläggning av program eller inriktningar. I två bilagor regleras den gemensamma antagningsorganisation som skapades samt hur beräkningen av interkommunala ersättningar skulle göras. Surliden konsult, arbetsmaterial

6 OM UTVÄRDERINGEN I detta kapitel presenteras syftet, inriktningen och avgränsningarna för den utredning som gjorts. Här beskrivs också vilka metoder och vilket material som använts i arbetet. Tolkning av syfte Utifrån uppdragsförslaget och de samtal och möten utredaren haft med representanter från uppdragsgivaren görs följande tolknig om varför kommunerna i högre utsträckning vill samverka inom de frivilliga skolformerna: - Öka kvalitén på den gymnasiala utbildningen. - Bibehålla och utveckla ett attraktivt programutbud. - Öka kostnadseffektiviteten totalt inom gymnasie- och vuxenutbildningen inom regionen. - Skapa möjligheter för ungdomar att bo kvar på hemorten och studera. - Öka möjligheten till en bra kompetensförsörjning bland lärare och annan skolpersonal. Tolkning av uppdrag Utifrån uppdragsförslaget och de samtal och möten som ägt rum med representanter från uppdragsgivaren görs följande tolkning av uppdraget. - Utreda och problematisera förutsättningarna för samverkan inom de frivilliga skolformerna inom R8-gruppen samt Arvidsjaur och Arjeplog utifrån överenskomna frågeställningar - Skapa ett beslutsunderlag syftande till att kunna fatta beslut om fortsatt form för samverkan. - Presentera utredningen muntligt och i en skriftlig slutrapport. Frågeställningar Denna utredning fokuserar på frågeställningar inom två huvudområden, för det första en kartläggning av det tänkta geografiska området för samarbete, för det andra en utblick mot andra kommunalförbund inom gymnasieutbildning och samarbeten mellan kommuner genom gemensam gymnasienämnd. Utredaren har utgått från nedanstående punkter vid kartläggningen av de lokala förutsättningarna: - Geografiska förutsättningar - Elever och elevutveckling - Elevflöden - Kostnader - Programutbud Surliden konsult, arbetsmaterial

7 Utredaren har utgått från nedanstående punkter vid arbetet med att studera andra kommunalförbund inom gymnasieutbildning och samarbeten mellan kommuner genom gemensam gymnasienämnd: 1. Genomförande och process - Bakgrund - Tidsplan - Val av organisationsform - Beslut 2. Organisation - Ledning/styrning - Ekonomisk organisation - Personal/anställningar - Facklig samverkan 3. Utbildning - Programutbud - Elevflöden - Vuxenutbildning - Undervisningsformer - Utbildningsupplägg 4. Erfarenheter och upplevelser - Positiva och negativa ekonomiska effekter - Påverkan på utbildningens kvalitet - Påverkan på utbildningsutbudet - Påverkan på behörighetsgraden hos personalen och rekrytering av ny personal - Elevernas resultat - Personalens uppfattningar Rapportens upplägg Efter ovanstående introduktion till utredningen, dess bakgrund, innehåll och syfte, följer ett resultatkapitel där utredningens resultat sammanställts med utgångspunkt från frågeställningarna. I kapitlet därpå analyseras resultatet utifrån syftet med utredningen och det uppdrag som gavs utredaren, slutligen ges förslag inför det fortsatta arbetet, analyskapitlet avslutas med några korta reflektioner från arbetet med utvärderingen Utredarens ambition har varit att göra en utredning och en rapport som ska gå att använda vid en fördjupad utredning. Surliden konsult, arbetsmaterial

8 Material och metod Utvärderingen har genomförts med hjälp av befintligt skriftligt material, befintlig skriftlig utredning samt med intervjuer. Skriftligt material De skriftliga material som denna utredning har haft att utgå från är för det första det uppdragsförslag som skolcheferna inom R8 fick av kommuncheferna i november Gymnasieutredningen från 2006 (påbörjades 2005) och det direktiv som låg bakom utredningen samt Samverkansavtalet som kom till som en följd av utredningen. Därtill har tillkommit underlag från SCB, Siris (Skolverket), Kolada och från gymnasieantagningen i Västerbotten och Norrbotten samt statistik framtagen av Region Västerbotten. Omfattande skriftligt material har inhämtats från de kommunalförbund och samarbeten mellan kommuner som studerats. Slutligen tillkommer det skriftliga material som begärts in från kommunerna som deltar i utredningen samt från andra kommuner i Västerbotten, främst Umeå. Intervjuer Telefonintervjuer har genomförts med 22 personer som på olika sätt representerar kommunalförbund eller samarbeten mellan kommuner. Samtliga intervjuer har utgått från samma mall strukturerad utifrån frågeställningarna. Intervjudeltagarna har valts ut utifrån sin kunskap om förbundet och sin roll i förbundet, från samtliga förbund har antingen högsta tjänsteman eller högst ansvarig politiker intervjuats. Om det insamlade materialet En generell utmaning i utvärderingen har givetvis varit att välja material utifrån den stora frihet som gavs utredaren. Det har också varit en stor utmaning att få in relevanta och jämförbara data från de deltagande kommunerna. Det material som valts bort har valts bort dels utifrån det övergripande syftet med utredningen och i beaktande av i vilket läge samarbetet mellan kommunerna befinner sig i, men också utifrån materialets kvalitet och möjligheten att ta ut säkra data. Det kan finnas felaktiga data i rapporten men det är utredarens bedömning att det är av obetydlig betydelse för analys och slutsatser. En utmaning har också varit att förhålla sig till att två av kommunerna tillhör Norrbottens län, detta både vad det gäller insamling och urval av material och data men också vad det gäller inriktning på utredningen. Utredaren har valt att i huvudsak beakta Västerbottensperspektivet men med ett tydligt fokus på att de två Norrbottenskommunerna tillhör det tänkta området för fördjupad samverkan. Surliden konsult, arbetsmaterial

9 RESULTAT DEL 1 - REGIONEN OCH DESS GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING I detta och nästföljande kapitel presenteras resultaten från utredningen, det vill säga kartläggningen av regionen och utblicken mot andra förbund och samarbeten. I arbetet med kartläggning av regionen har urvalet av data baserats på det övergripande syftet och det läge i vilket utredaren bedömer att samarbetet befinner sig i. Tillgången till adekvat och jämförbart material har också varit vägledande. Upplägget på denna del av kapitlet Kartläggningen innehåller tre huvudsakliga delar, regionens demografi och gymnasie- och vuxenutbildning, elevunderlag och elevflöden samt ekonomi och kostnader för utbildning. Om inte källa anges i en tabell så rör det sig om siffror som kommunerna själva lämnat ifrån sig. Regionens geografi och befolkning Befolkningen i de tio kommunerna uppgår till drygt personer och den demografiska utvecklingen är i stort negativ. En beräkning och prognos för de åtta Västerbottenskommunerna visar att det totala antalet åringar i området sjunkit från närmare 2500 stycken 1983 till strax över 1500 stycken Utvecklingen fortsätter åt samma håll och enligt beräkningar kommer elevantalet att vara nere under 1200 stycken Utvecklingen i Norrbottenskommunerna Arvidsjaur och Arjeplog följer i stort samma utveckling. Den geografiska ytan är omfattande men daglig pendling mellan några av orterna är möjlig. Fem av orterna har egna gymnasieskolor med utbud av både yrkes- och högskoleförberedande program, Arjeplog, Arvidsjaur, Storuman, Vilhelmina och Lycksele. I Norsjö finns en gymnasieskola på sparlåga, där det under läsåret 2014/2015 endast kommer att finnas elever i årskurs 3 på tre nationella program samt elever på Språkintroduktion. I Malå och Sorsele erbjuds endast Språkintroduktion Sammanställnigen nedan visar det totala antalet invånare i regionen för respektive kommun (Källa: SCB) samt elever i respektive kommun som läser gymnasieskola. Elevsiffrorna inkluderar samtliga gymnasieelever det vill säga även gymnasiesärskola och introduktionsprogram. Surliden konsult, arbetsmaterial

10 Befolkning mars 2014 Arjeplog 2977 Arvidsjaur 6483 Dorotea 2786 Lycksele Malå 3143 Norsjö 4173 Sorsele 2596 Storuman 5962 Vilhelmina 6863 Åsele 2848 Totalt: Elever vårterminen 2014 Arjeplog 118 Arvidsjaur 275 Dorotea 102 Lycksele 439 Malå 111 Norsjö 135 Sorsele 135 Storuman 280 Vilhelmina 202 Åsele 130 Totalt: 1927 Surliden konsult, arbetsmaterial

11 Gymnasieskolor och program inom området Tabellen nedan visar utbildningsutbudet för respektive ort och skola samt antalet elever vid varje skola. Elevsiffrorna avser vårterminen 2014 och utbudet avser läsåret 2014/2015. Skola (antal elever) Yrkesprogram Högskoleförberedande program Sandbackaskolan, Arvidsjaur (235 elever) Hornavanskolan, Arjeplog (130 elever) Barn- och fritidsprogrammet o Fritid och hälsa o Pedagogiskt arbete Fordons och transportprogrammet o Personbil o Transport Restaurang- och livsmedelsprogrammet o Kök och servering Riksrekryterande fordonsprogram Vård- och omsorgsprogrammet Bygg och anläggning o Anläggningsfordon Fordonsteknik o Personbil Ekonomiprogrammet o Ekonomi Estetiska programmet o Bild och form Naturvetenskapsprogrammet o Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet o Samhällsvetenskap Naturvetenskapsprogrammet o Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskaps-programmet o Samhällsvetenskap o Beteendevetenskap Teknikprogrammet BilSystem Teknik Surliden konsult, arbetsmaterial

12 Skola (antal elever) Yrkesprogram Högskoleförberedande program Malgomajskolan, Vilhelmina (315 elever) El- och energiprogrammet o Automation o Elteknik o Dator- och kommunikationsteknik Fordons- och transportprogrammet o Lastbil och mobila maskiner o Personbil o Transport Handel- och administrationsprogrammet o Handel och service Restaurang- och livsmedelsprogrammet o Kök och servering Vård- och omsorgsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet o Naturvetenskap o Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet o Samhällsvetenskap o Beteendevetenskap Teknikprogrammet o Informations- och medieteknik Luspengymnasiet, Storuman (150 elever varav 30 i Tärnaby) Barn- och fritidsprogrammet o Fritid och hälsa El- och energiprogrammet o Energiteknik Fordons- och transportprogrammet o Lastbil och mobila maskiner Naturvetenskapsprogrammet o Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet o Samhällsvetenskap o Medier, information och kommunikation Teknikprogrammet o Design och produktutveckling Surliden konsult, arbetsmaterial

13 Skola (antal elever) Tannbergsskolan, Lycksele (650 elever) Norsjö (65 elever) Malå (10 elever) Sorsele (45 elever) Åsele Dorotea Yrkesprogram Barn och fritidsprogrammet o Pedagogiskt arbete Byggprogrammet o Husbyggnad Måleri El- och energiprogrammet o Elteknik Fordons- och transportprogrammet o Personbil o Transport Handel- och administrationsprogrammet o Handel och service Hantverksprogrammet (under avveckling) o Frisör Industritekniska programmet o Produkt och maskinteknik o Svetsteknik Naturbruksprogrammet o Skog Restaurang- och livsmedelsprogrammet o Kök och servering Vård och omsorgsprogrammet Industritekniska programmet (åk 3) El- och energiprogrammet (åk 3) Endast språkintroduktion Endast språkintroduktion. Ingen gymnasieskola på orten Ingen gymnasieskola på orten Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet o Ekonomi Estetiska programmet o Musik Naturvetenskapsprogrammet o Naturvetenskap o Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet o Samhällsvetenskap o Beteendevetenskap Teknikprogrammet o Design och produktutveckling o Informations- och medieteknik Samhällsvetenskapsprogrammet (åk 3) Surliden konsult, arbetsmaterial

14 Kommentar programutbud Totalt läste cirka 1600 elever vid regionens skolor vårterminen Inom regionen erbjuds 12 yrkesprogram med totalt 17 inriktningar och 5 högskoleförberedande program med totalt 10 inriktningar. De yrkesprogram som inte erbjuds är Hotell- och turismprogrammet och VVS och fastighetsprogrammet och det högskoleförberedande program som inte erbjuds är Humanistiska programmet. Inom de 10 yrkesprogram som erbjuds ges 17 av totalt 35 inriktningar och inom de 5 högskoleförberedande program som erbjuds ges 10 av totalt 17 inriktningar. Det är som sagt svårt att se det samlade programutbudet som just ett samlat programutbud för regionen i och med de långa avstånden mellan orterna men det är ändå värt att notera att de tre skolorna i Västerbottens län, Malgomajskolan, Luspengymnasiet och Tannbergsskolans har liknande utbildningsutbud och relativt sätt få elever på skolor och utbildningar. Gymnasiesärskola erbjuds på tre orter, Lycksele, Arvidsjaur och Vilhelmina. Introduktionsprogram finns på samtliga gymnasieskolor i regionen, dessutom erbjuder både Malå och Sorsele Språkintroduktion. Surliden konsult, arbetsmaterial

15 Vuxenutbildning inom området Tabellen nedan visar antalet vuxenstuderande i respektive kommun läsåret 2013/2014. Kommun Vuxenutbildning Arjeplog 47 studerande. SFI: 21 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 26 Arvidsjaur 150 studerande. SFI: 63 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 35 Yrkesvux: 52 Dorotea 61 studerande. SFI: 30 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 25 Yrkesvux: 6 Lycksele 210 studerande. SFI: 90 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 75 Yrkesvux:45 Malå 60 studerande. SFI: 20 Grundskolekurser/gymnasiekurser:40 Norsjö 105 studerande. SFI: 40 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 25 Yrkesvux: 40 Sorsele 75 studerande. SFI: 35 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 30 Yrkesvux:10 Storuman 200 studerande. SFI: 89 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 54 Yrkesvux: 57 Vilhelmina 265 studerande. SFI: 41 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 114 Yrkesvux:110 Åsele 60 studerande. SFI: 20 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 30 Yrkesvux: 10 Surliden konsult, arbetsmaterial

16 Kommentar vuxenutbildning Antalet studerande inom vuxenutbildning är svårt att jämföra i och med att det inte exakt visar i vilken omfattning och under vilken tid de studerande läser. Till skillnad från elever i gymnasieskolan är det en heterogen grupp som inte har samma fasta tider för början och avslut av utbildning. Statistiken tas med för att ge en ungefärlig bild över antalet vuxenstuderande i regionen. Elevflöden Nedanstående tabell visar elever från respektive kommun som antagits inom Västerbotten inför höstterminen (Källa: Gymnasieantagningen Västerbotten) Kommun Totalt Hemkommunen Inom R8 Länet Dorotea Lycksele Malå Norsjö Sorsele Storuman Vilhelmina Åsele Totalt: Surliden konsult, arbetsmaterial

17 Nedanstående tabell visar antalet elever från respektive kommun som i första hand sökt gymnasieutbildning utanför det län man är folkbokförd i inför höstterminen (Källa: Gymnasieantagningen Västerbotten samt Antagningskansliet Arvidsjaur) Kommun Utanför länet Arjeplog 6 Arvidsjaur 16 Dorotea 16 Lycksele 7 Malå 6 Norsjö 3 Sorsele 13 Storuman 4 Vilhelmina 0 Åsele 4 Totalt: 75 Nedanstående tabell visar elever från Arjeplog och Arvidsjaur och deras förstahandsval inför höstterminen I och med att Norrbottens län till skillnad från Västerbottens län inte har en samlad antagningsorganisation så går liknande statistik som ovan inte att ta ut från Norrbotten. (Källa: Antagningskansliet Arvidsjaur) Kommun Hemkommunen Norrbottens län Västerbottens län Övriga län Arjeplog (42 elever) Arvidsjaur (69 elever) Surliden konsult, arbetsmaterial

18 Gymnasieantagningen i Västerbotten har tagit fram statistik över i vilken utsträckning eleverna från respektive kommun sökt yrkesprogram respektive högskoleförberedande program inför höstterminen Tabellen nedan visar elevernas förstahandsval i procent. (Källa: Gymnasieantagningen Västerbotten) Kommun Kvinnor hög Kvinnor yrkes Män hög Män yrkes Dorotea Lycksele Malå Norsjö Sorsele Storuman Vilhelmina Åsele Skellefteå Umeå Kommentar elevflöden Elevernas ansökningar ger en god bild av elevströmningarna men det ska inte ses som någon absolut statistik för en årskull elever. I statistiken göms även elever som exempelvis söker om. Bilden av ansökningarna 2014 liknar i stort tidigare år, det finns en stor grupp elever som vill studera på hemorten eller i närliggande kommuner. Förändringarna sett över de sista fem åren är marginella. Bilden bekräftas också av antalet ungdomar som läser på skolorna i regionen. Vidare kan konstateras att Yrkesprogrammen har en stark ställning i regionen, något som också syns på skolornas programutbud. Ekonomi I samverkansavtalet mellan kommunerna i Västerbotten regleras hur de interkommunala ersättningarna ska beräknas. Denna summa räknas ut för att reglera ersättningen till friskolorna och för att transparens ska råda mellan länets kommunala gymnasieutbildningar. Beräkningarna för de interkommunala ersättningarna bygger på budget och inte på faktiskt utfall. Tabellen nedan visar programpriset för respektive program 2014 (Vilhelmina 2013). I den andra kolumnen redovisas de interkommunala ersättningar som kommunerna angivit att de debiterar hemkommunerna. Längst ner i tabellen finns siffrorna för Umeå, detta för att kunna göra en enkel jämförelse. Surliden konsult, arbetsmaterial

19 Kommun Arjeplog Programpris enligt länsprislista Interkommunala ersättningar per program (redovisade av kommunerna) BA: kr/år EK: FT: NA: SA: TE: Arvidsjaur BF: EK: FT1: FT 2-3: FTT 2-3: NA: RL: SA: VO: Surliden konsult, arbetsmaterial

20 Kommun Programpris enligt länsprislista Interkommunala ersättningar per program (redovisade av kommunerna) Lycksele BA: BF: EE: EK: ES: FT: FTT: HA: HV: IN: NA: NB: RL: SA: VO: TE: Norsjö BF: EE: SA: Storuman BF: EE: FT: NA: SA: TE: BA: BF: EE: EK: ES: FT: FTT: HA: HV: IN: NA: NB: RL: SA: VO: TE: BF: EE: SA: BF: EE: FT: NA: SA: TE: Surliden konsult, arbetsmaterial

21 Kommun Programpris enligt länsprislista Interkommunala ersättningar per program (redovisade av kommunerna) Vilhelmina EE: FT: NA: RL: SA: TE: VO: EE: FT: NA: RL: SA: TE: VO: Umeå BA: BF: EE: EK: ES: HA: HV: IN: NA: NB: RL: SA: VO: TE: Surliden konsult, arbetsmaterial

22 Tabellen nedan visar den totalkostnad/budget för gymnasieutbildning (exklusive komvux) som varje kommun redovisat samt aktuellt elevantal. Kolumnen längst till höger visar den summa som varje kommun redovisat till Kolada, Kommun- landstingsdatabasen. Kommun Totalkostnad gy/elever Kostnad gymnasieskola kr/elev 2013 (Kolada) Arjeplog / Arvidsjaur / Dorotea / (2012) Lycksele / Malå / Norsjö / Sorsele / Storuman / Vilhelmina / Åsele / Skellefteå Vännäs Vindeln Bjurholm Umeå Kommentar ekonomi Siffrorna den sista tabellen ska ses på med försiktighet. Jämförelser av utbildningskostnader och nyckeltal är på området är svåra. Utredaren vill ha detta sagt innan slutsatser dras. Om man utgår från totalkostnaden för utbildningen som redovisats i Kolada verkar det som om det är föga lönsamt att ha egen gymnasieskola på orten såvida det inte är en stor gymnasieskola. Kommuner som Malå, Sorsele och Vindeln som saknar egen gymnasieskola har relativt sätt lägre kostnader än exempelvis Arjeplog, Arvidsjaur, Vilhelmina och Storuman. Surliden konsult, arbetsmaterial

23 Tittar man vidare på länsprislistan så visar den att utbildning på skolorna i regionen är dyr och utredaren ställer sig också frågande till om denna budget i slutändan går ihop. Erfarenheten inom gymnasieskolan visar att små skolor, små klasser och program med få elever inte bara är svåra att få att gå runt utan att de också är känsliga för systemet med elevpeng. En mindre organisation har svårare att parera förändringar ekonomiskt. Surliden konsult, arbetsmaterial

24 RESULTAT DEL 2: KOMMUNALFÖRBUND OCH KOMMUNER MED GEMENSAM GYMNASIENÄMND I arbetet med studera andra förbund och samarbeten har 12 gymnasieförbund och 2 exempel på kommuner som samarbetar med gemensam gymnasienämnd studerats. Det finns ytterligare exempel på förbund och samverkan som på något sätt berör gymnasial utbildning men dessa saknar enligt min bedömning relevans som underlag för denna utredning. Nio av de gymnasieförbund som studerats är i drift idag, två, Ådalens gymnasieförbund och Landskrona, Kävlinge, Svalövs gymnasieförbund är bägge nedlagda medan Hälsinglands gymnasium ännu inte startats. Upplägget på denna del av kapitlet Först följer en kort sammanfattning av de olika förbunden/samarbetena. Därefter följer en del där förbund/samarbeten brutits ned under olika frågeställningar, detta för att på ett så tydligt sätt som möjligt åskådliggöra olika arbetssätt, vägval och utmaningar. I den andra delen kallas samtliga samarbeten, oavsett form, för förbund för att underlätta läsandet. Beskrivning av förbund och samarbeten Jämtlands gymnasium (Östersund, Ragunda, Krokom, Bräcke) Totalt inom förbundets kommuner finns invånare (Östersund , Ragunda 5500, Krokom 14500, Bräcke 6500) Geografiskt ligger de fyra orterna inom en nio mils radie och avståndet till centralorten Östersund är mellan tre och nio mil. Möjligheterna att resa kollektivt mellan orterna för att studera finns. Förbundet bildade i juli 2005 efter flera års utredning. I utredningsfasen fanns en politisk enighet om att också Åre kommun och Bergs kommun skulle tillhöra förbundet men dessa kommuner backade ur i sista stund. Anledningen till att de inte gick med beskrivs som en rädsla för en allt för stor centralisering till Östersund, Berg är dock i praktiken med i förbundet i och med ett utvecklat samverkansavtal. Bakgrunden till bildandet var den demografiska utvecklingen och viljan att behålla ett attraktivt programutbud. Huvuddelen av den gymnasiala utbildningen sker i en gymnasieby i Östersund. I de mindre kommunerna Ragunda, Krokom och Bräcke finns mindre gymnasieskolor nischade mot olika yrkesprogram. Dessa får också elever från kommuner utanför samverkansområdet. Inom förbundet erbjuds samtliga 18 nationella gymnasieprogram samt introduktionsprogram och gymnasiesärskola, man är också länets största vuxenutbildare. Cirka 2600 elever studerar inom gymnasieskolan och cirka 500 inom vuxenutbildning. Inom förbundets område finns friskor som konkurrerar på många program, en del elever läser också i andra kommuner, totalt har förbundets gymnasieskolor 73 procent av eleverna. Kalmarsunds gymnasieförbund (Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Torsås) Totalt inom förbundets kommuner finns invånare (Borgholm , Kalmar , Mörbylånga 14500, Torsås 7000) Geografiskt ligger de fyra orterna nära varandra och avståndet till centralorten Kalmar är som längst 4,5 mil. Det finns goda möjligheter att resa kollektivt mellan orterna. Förbundet bildades 1995 och bakgrunden var en kombination av Surliden konsult, arbetsmaterial

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Gymnasieprogram i Västerbottens län

Gymnasieprogram i Västerbottens län Gymnasieprogram i Västerbottens län Storuman Luspengymnasiet 51 77 BF 8 8 Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa EE 4 10 El- och energiprogrammet BFPED Pedagogiskt arbete FT 4 8 Fordons- och

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522)

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning i Västerbottens län 2011-01- 01 Samverkande kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman,

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603)

Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603) YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603)

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 31-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 31-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Fjällbyns Gymnasieskola i Funäsdalen om att få starta Restaurangoch livsmedelsprogrammet med inriktningarna

Läs mer

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052 Förvaltning Anders Gabell GoV.2013.0052 2013-02-20 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Program och inriktningar på Bergagymnasiet Höstterminen 2013 Ärendebeskrivning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

2012-04-03 Dnr: 35-2012. Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet.

2012-04-03 Dnr: 35-2012. Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet. YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Dille Gård AB Naturbruksgymnasium om att få starta riksrekryterande Naturbruksprogram, hästskötare

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna Uppsala * "KOMMUN UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas 2015-04-13 UBN-2015-1487 Utbildningsnämnden Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2131 13-9-2 11:44:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 19 12. 179. Hantverksprogrammet 12 1 1 175. 175. Programinriktat Individuellt

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2015 (Dnr

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (21) period 2141 14-4-11 15:22: Humanistiska Programmet 15 8 9 162.5 239. Programinriktat Individuellt Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet 1 1

Läs mer

Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng GG 2.0

Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng GG 2.0 REKOMMENDATION 2014-08-12 Madeleine Sjöstrand För kännedom: Nämnd med ansvar för gymnasieskola Förvaltningschef med ansvar för gymnasieskola Dnr: KSL/13/0097-61 Kommunstyrelserna i Stockholms Län Kommunstyrelsen

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan Malmö 29 90.00 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Byggymnasiet Malmö 13 A 178.0 Bygg- och anläggningsprogrammet - lärling,

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03)

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 25 Lediga platser 215,1 Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se VIRGINSKA SKOLAN På Virginska skolan finns följande program Hantverksprogrammet HV Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Vård- och omsorgsprogrammet VO För att spetsa

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Vad kommer att hända under årskurs 9 Läsåret 2014/ 2015? Reservation för ändringar under läsåret. Kontakt med SYV Behörig Studie- och yrkesvägledare Jonas Vilhelmsson Är på

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Datum 2014-10-13. Förstahandssökande Tot Totalt antal sökande som angivit valet som förstahandsalternativ S Antal obehöriga till det sökta valet

Datum 2014-10-13. Förstahandssökande Tot Totalt antal sökande som angivit valet som förstahandsalternativ S Antal obehöriga till det sökta valet 1 (8) INFORMATION GÄLLANDE ANTAGNINGSSTATISTIK Statistiken är en rapport efter respektive antagningstillfälle. Den avser utbildningar som Gymnasieantagningen i Kalmar genomför. För varje studieväg visas

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091)

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-19 UAN-2014-0091 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 188.8 30 29 0 1 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Lunds kommun

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Lunds kommun Dnr KS.2009.202 2009-06-03 YTTRANDE Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola

Läs mer

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 44 (52) 2010-05- 7 0 Yttrande över ansökningar orn statlig tillsyn och rätt till bidrag för 20 fristående gymnasieskolor i Malmö kommun Ärendebeskrivning Eslövs kommun har av

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2010

Välkomna till. Hösten 2010 Välkomna till Hösten 2010 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema 12 oktober gymnasiemässa alla nior på VBU Början av november gymnasieinfo och programväljare Mitten av november

Läs mer

GYMNASIEVALET 2015/16

GYMNASIEVALET 2015/16 GYMNASIEVALET 2015/16 Studie- och yrkesvägledare Linnéa Hedman Alunda och Gimo skolområden Kontaktuppgifter Mobil: 070-623 73 57 Telefon: 0173-866 87 / 858 05 Epost: linnea.hedman@osthammar.se Facebook:

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012 BILAGA 211-6-2 Dnr: 211/67 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 212 Länsprislistan för de priser KSL fastställt för år 212 framgår av sidan 2 och 3. Priserna för de program, som Skolverket eller

Läs mer

Planera Ditt Gymnasieval 2013

Planera Ditt Gymnasieval 2013 Planera Ditt Gymnasieval 2013 BEHÖRIGHET (krav på förkunskaper): Högskoleförberedande program Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen Ekonomiprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 24 0 6 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015 Antagningser platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 197.5 30 11 0 19 Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2-31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Gymnasiemässa. 27 28 april i helsingborg

Gymnasiemässa. 27 28 april i helsingborg www.helsingborg.se/gymnasiemassan www.skanegy.se NORDVÄSTRA SKÅNES KOMMUNER Gymnasiemässa 27 28 april i helsingborg Välkommen till Sundspärlan i Helsingborg Elever årskurs 8 måndag 8.30 15, allmänheten

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2015

Välkomna till. Hösten 2015 Välkomna till Hösten 2015 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema Mitten av september gymnasieinfo och broschyr Mitten av oktober föräldrainformation Början av oktober påbörjar enskilda

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 170 185 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A 172 ygg- och anläggningsprogrammet, Norra Sorgenfri gymnasium

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola Nuläge Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola OECD/LEED Östersjösamarbete/ Flaggskepp Ramböll European Minds

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala kommun och Enköpings kommhåi ^0 Parterna är

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13: 3 0-15: 3 O Besllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Merja Wester (S)

Läs mer

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 PROGRAM IMYRKEEELT-YRH Yrkesintroduktion mot el- och energiprogrammet inr elteknik IMYRKVFVVS-YRH Yrkesintroduktion mot VVS- och fastighetsprogrammet

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan!

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Studievägledare Jonas Cederulf Fröviskolan jonas.cederulf@lindesberg.se 0581 833 41 Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Som utlovat under föräldramötet kommer här ett försök till samlad

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan

Samverkansavtal för gymnasieskolan Samverkansavtal för gymnasieskolan Syfte Samverkansavtalet grundas på en gemensam strävan att genom utökad samverkan erbjuda alla elever som bor i de avtalsslutande kommunerna ett likvärdigt och attraktivt

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 6 Samverkansavtal KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Elever från Enköping är försthandssökande till:... 3 2

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Dnr 30-2013:1933 Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

FÄRRE LÄRARE GER VINSTEN!

FÄRRE LÄRARE GER VINSTEN! 13 FÄRRE LÄRARE GER VINSTEN! Granskning av de skilda villkoren inom grund- och gymnasieskolan mellan kommunala och fristående, med en särskild granskning av aktiebolagsna RAPPORTFÖRFATTARE: STEN SVENSSON

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 59 57 48 A 170,5 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 25 20 20 110 170,3 Bygg- och

Läs mer

Välkommen på besök på Riksgymnasiet!

Välkommen på besök på Riksgymnasiet! Välkommen på besök på Riksgymnasiet! Har du en språkstörning och ska börja gymnasiet läsåret 2016/2017? Den 24-26 november är du välkommen på praktikbesök på Riksgymnasiet i Örebro. Praktikbesöket innebär

Läs mer