Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur"

Transkript

1 Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur

2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 Bakgrund till uppdraget... 4 Tidigare utredningar på området... 4 Samverkansavtal... 5 OM UTVÄRDERINGEN... 6 Tolkning av syfte... 6 Tolkning av uppdrag... 6 Frågeställningar... 6 Rapportens upplägg... 7 Material och metod... 8 RESULTAT DEL 1 - REGIONEN OCH DESS GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING... 9 Regionens geografi och befolkning... 9 Gymnasieskolor och program inom området Vuxenutbildniong inom området Elevflöden Ekonomi RESULTAT DEL 2: KOMMUNALFÖRBUND OCH KOMMUNER MED GEMENSAM GYMNASIENÄMND Beskrivning av förbund och samarbeten Förbund och samarbeten kopplade till frågeställningarna ANALYS OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE Syftet med det fördjupade samarbetet Form för samverkan Förslag till fortsatt arbete Reflektioner från utredaren Ett sista ord Surliden konsult, arbetsmaterial

3 SAMMANFATTNING Denna utredning problematiserar förutsättningarna för fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna inom R8-gruppen samt Arvidsjaur och Arjeplog. Utredningen bygger på en analys av regionens gymnasie- och vuxenutbildning och en utblick mot andra samarbeten inom gymnasieutbildning i landet. Utredaren menar att det skulle kunna finnas många vinster med ett fördjupat samarbete men att det finns många aspekter att beakta i det fortsatta arbetet. Tio punkter som utredaren tycker bör beaktas i det fortsatta arbetet. 1. Viljeinriktningen hos kommunerna måste utredas vidare. 2. Syftet med samarbetet måste tydliggöras. 3. De olika samarbetsformernas begränsningar och möjligheter måste undersökas noggrannare, kopplat till kommunernas och regionens syfte. 4. Befintliga samarbeten inom länet/länen och mellan kommuner måste beaktas. 5. Dra lärdom från andras erfarenheter. 6. Kvalitetsfrågan måste stå i fokus för samarbetet. 7. En djupare kartläggning av regionens gymnasieutbildning, kostnader för utbildning etc. måste göras. 8. Ta med vuxenutbildningsfrågorna redan från början. 9. En genomförandeplan som inbegriper vidare utredning samt beslut måste tas fram. Ansvariga personer i kommunerna och inom regionen måste utses. 10. Vidare utredning och eventuell samverkan måste förankras i kommunerna. Surliden konsult, arbetsmaterial

4 INLEDNING Bakgrund till uppdraget I november 2013 fick skolcheferna inom Region 8 (kommunerna Åsele, Storuman, Lycksele, Malå, Norsjö, Vilhelmina, Dorotea, Sorsele) i uppdrag från kommuncheferna att utreda fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna. Uppdragsförslaget som presenterades för skolcheferna preciserade de övergripande frågeställnigarna och tillsammans med kompletterande stödfrågor gav de utredningsuppdraget dess inriktning. I uppdragsförslaget medgavs att extern resurs kunde användas till utredningen och uppdraget gavs till Surliden Konsult. Utifrån detta underlag samt utifrån en inledande dialog kring uppdraget med representanter från uppdragsgivaren (Simon Dahlgren, Peter Andersson) togs de frågeställningar och det angreppssätt fram som utgör underlaget till denna rapport. En mycket stor frihet gavs utredaren att själv värdera vad som var viktigt att beakta i utredningen knutet till den övergripande frågeställningen diskuterades uppdragets syfte och målsättning samt frågeställningar, angreppssätt och rapportering vid ett möte med skolchefer i Lycksele. Vid mötet diskuterades huruvida kommunerna Arvidsjaur och Arjeplog (ej representerade på mötet) skulle vara en del i utredningen. Bekräftelse på att de skulle vara det gavs dagarna efteråt från uppdragsgivaren via Peter Andersson. Tidigare utredningar på området 2005 tillsattes på initiativ från 10-kommungruppen (kommunerna Åsele, Storuman, Lycksele, Malå, Norsjö, Vilhelmina, Dorotea, Sorsele, Vindeln, Bjurholm) en utredning för att undersöka förutsättningar för samverkan mellan gymnasieskolorna i länet. Kommunförbundet i Västerbotten fattade beslut om utredningens genomförande med motiveringen att elevantalet väntades sjunka kraftigt efter 2008 och att detta skulle medföra kraftigt ökade elevkostnader. Dessutom såg man den förestående reformeringen av gymnasieskolan som medförde att elever fritt fick välja gymnasieort inom länet. Syftet med utredningen var att länet skulle tillhandahålla ett allsidigt utbud av utbildningsmöjligheter som var kostnadseffektiva och höll hög kvalitet. Utredningen baserades i huvudsak på en omfattande mängd intervjuer och möten med politiker och höga tjänstemän med ansvar för gymnasieskola och underlaget för slutsatserna måste bedömas som gediget. Resultatet av utredningen sammanfattas i två slutsatser: - Alla länets gymnasieelever ska ha tillgång till ett basutbud av gymnasieutbildningar av god och likvärdig kvalitet inom rimligt pendlingsavstånd. - Gymnasieskolan ska utvecklas med hänsyn till den kommunala ekonomin. För att nå resultat inom dessa områden föreslog utredningen ett antal områden där åtgärder borde vidtas: Surliden konsult, arbetsmaterial

5 - Utbud av gymnasieprogram i länet med hänsyn till att trygga fortlevnaden för små gymnasieskolor i inlandet men med beaktande av utbudet i länet och till länet angränsande gymnasiekommuner. - En gemensam utvecklingsstrategi med syfte att utveckla alternativa metoder för att bedriva gymnasieutbildning. Förslag att utveckla modern distansteknik och utveckla samarbetet med arbetslivet. - En länsprislisa med den vägledande principen att varje program/inriktning ska ha samma pris oavsett lokalisering i länet. - Samordnad kvalitetsstyrning i samverkan mellan kommuner. - Ett länsövergripande samverkansavtal bör tas fram som komplement till regionala samverkansavtal. Samverkansavtalet ska garantera köparen av utbildning inflytande över utbud, processer, resultat, kostnader etc. Ovanstående punkter skulle genomföras strukturerat enligt en genomförandeplan. Samverkansavtal Gymnasieutredningen ledde fram till att kommunerna i Västerbotten tecknade ett samverkansavtal ( , reviderat ). Det övergripande syftet med avtalet var att fortsatt erbjuda länets ungdomar ett allsidigt utbud av gymnasieutbildningar trots ett vikande elevunderlag. Elevens bästa skulle vara vägledande för det gemensamma arbetet, en viktig förändring blev att eleverna inom länet fritt, och på lika villkor, kunde söka och tas emot på utbildningar i länets alla kommuner. Vissa av länets kommuner tecknade även avtal med närliggande kommuner utanför Västerbotten. Elever från dessa kommuner kunde då fritt söka och tas emot på dessa kommuners gymnasieprogram. Avtalets syften var flera: - Att elevernas fria val och möjligheter att få sitt förstahandsval tillgodosett ska vara vägledande för samarbetet mellan parterna. - Att parterna tillsammans, genom samarbete och samordning, erbjuder länets ungdomar ett allsidigt utbud av gymnasieutbildningar, vilka är av god kvalitet och tillgängliga i hela länet. - Att reglera och utveckla samarbetet mellan kommunerna kring gymnasieutbildning så att även köpande kommun kan påverka utbud, kostnadsutveckling och kvalitet. - Att utifrån det regionala utvecklingsarbetet gemensamt delta i omvärldsbevakning samt stödja och utveckla sådana utbildningsinriktningar och former för utbildning som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen. - Genom samverkan utveckla elevernas utbildningsresultat. Avtalet reglerar att parterna årligen ska samråda kring frågor som berör syftet med avtalet och särskilt viktigt är att samråda kring start och nedläggning av program eller inriktningar. I två bilagor regleras den gemensamma antagningsorganisation som skapades samt hur beräkningen av interkommunala ersättningar skulle göras. Surliden konsult, arbetsmaterial

6 OM UTVÄRDERINGEN I detta kapitel presenteras syftet, inriktningen och avgränsningarna för den utredning som gjorts. Här beskrivs också vilka metoder och vilket material som använts i arbetet. Tolkning av syfte Utifrån uppdragsförslaget och de samtal och möten utredaren haft med representanter från uppdragsgivaren görs följande tolknig om varför kommunerna i högre utsträckning vill samverka inom de frivilliga skolformerna: - Öka kvalitén på den gymnasiala utbildningen. - Bibehålla och utveckla ett attraktivt programutbud. - Öka kostnadseffektiviteten totalt inom gymnasie- och vuxenutbildningen inom regionen. - Skapa möjligheter för ungdomar att bo kvar på hemorten och studera. - Öka möjligheten till en bra kompetensförsörjning bland lärare och annan skolpersonal. Tolkning av uppdrag Utifrån uppdragsförslaget och de samtal och möten som ägt rum med representanter från uppdragsgivaren görs följande tolkning av uppdraget. - Utreda och problematisera förutsättningarna för samverkan inom de frivilliga skolformerna inom R8-gruppen samt Arvidsjaur och Arjeplog utifrån överenskomna frågeställningar - Skapa ett beslutsunderlag syftande till att kunna fatta beslut om fortsatt form för samverkan. - Presentera utredningen muntligt och i en skriftlig slutrapport. Frågeställningar Denna utredning fokuserar på frågeställningar inom två huvudområden, för det första en kartläggning av det tänkta geografiska området för samarbete, för det andra en utblick mot andra kommunalförbund inom gymnasieutbildning och samarbeten mellan kommuner genom gemensam gymnasienämnd. Utredaren har utgått från nedanstående punkter vid kartläggningen av de lokala förutsättningarna: - Geografiska förutsättningar - Elever och elevutveckling - Elevflöden - Kostnader - Programutbud Surliden konsult, arbetsmaterial

7 Utredaren har utgått från nedanstående punkter vid arbetet med att studera andra kommunalförbund inom gymnasieutbildning och samarbeten mellan kommuner genom gemensam gymnasienämnd: 1. Genomförande och process - Bakgrund - Tidsplan - Val av organisationsform - Beslut 2. Organisation - Ledning/styrning - Ekonomisk organisation - Personal/anställningar - Facklig samverkan 3. Utbildning - Programutbud - Elevflöden - Vuxenutbildning - Undervisningsformer - Utbildningsupplägg 4. Erfarenheter och upplevelser - Positiva och negativa ekonomiska effekter - Påverkan på utbildningens kvalitet - Påverkan på utbildningsutbudet - Påverkan på behörighetsgraden hos personalen och rekrytering av ny personal - Elevernas resultat - Personalens uppfattningar Rapportens upplägg Efter ovanstående introduktion till utredningen, dess bakgrund, innehåll och syfte, följer ett resultatkapitel där utredningens resultat sammanställts med utgångspunkt från frågeställningarna. I kapitlet därpå analyseras resultatet utifrån syftet med utredningen och det uppdrag som gavs utredaren, slutligen ges förslag inför det fortsatta arbetet, analyskapitlet avslutas med några korta reflektioner från arbetet med utvärderingen Utredarens ambition har varit att göra en utredning och en rapport som ska gå att använda vid en fördjupad utredning. Surliden konsult, arbetsmaterial

8 Material och metod Utvärderingen har genomförts med hjälp av befintligt skriftligt material, befintlig skriftlig utredning samt med intervjuer. Skriftligt material De skriftliga material som denna utredning har haft att utgå från är för det första det uppdragsförslag som skolcheferna inom R8 fick av kommuncheferna i november Gymnasieutredningen från 2006 (påbörjades 2005) och det direktiv som låg bakom utredningen samt Samverkansavtalet som kom till som en följd av utredningen. Därtill har tillkommit underlag från SCB, Siris (Skolverket), Kolada och från gymnasieantagningen i Västerbotten och Norrbotten samt statistik framtagen av Region Västerbotten. Omfattande skriftligt material har inhämtats från de kommunalförbund och samarbeten mellan kommuner som studerats. Slutligen tillkommer det skriftliga material som begärts in från kommunerna som deltar i utredningen samt från andra kommuner i Västerbotten, främst Umeå. Intervjuer Telefonintervjuer har genomförts med 22 personer som på olika sätt representerar kommunalförbund eller samarbeten mellan kommuner. Samtliga intervjuer har utgått från samma mall strukturerad utifrån frågeställningarna. Intervjudeltagarna har valts ut utifrån sin kunskap om förbundet och sin roll i förbundet, från samtliga förbund har antingen högsta tjänsteman eller högst ansvarig politiker intervjuats. Om det insamlade materialet En generell utmaning i utvärderingen har givetvis varit att välja material utifrån den stora frihet som gavs utredaren. Det har också varit en stor utmaning att få in relevanta och jämförbara data från de deltagande kommunerna. Det material som valts bort har valts bort dels utifrån det övergripande syftet med utredningen och i beaktande av i vilket läge samarbetet mellan kommunerna befinner sig i, men också utifrån materialets kvalitet och möjligheten att ta ut säkra data. Det kan finnas felaktiga data i rapporten men det är utredarens bedömning att det är av obetydlig betydelse för analys och slutsatser. En utmaning har också varit att förhålla sig till att två av kommunerna tillhör Norrbottens län, detta både vad det gäller insamling och urval av material och data men också vad det gäller inriktning på utredningen. Utredaren har valt att i huvudsak beakta Västerbottensperspektivet men med ett tydligt fokus på att de två Norrbottenskommunerna tillhör det tänkta området för fördjupad samverkan. Surliden konsult, arbetsmaterial

9 RESULTAT DEL 1 - REGIONEN OCH DESS GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING I detta och nästföljande kapitel presenteras resultaten från utredningen, det vill säga kartläggningen av regionen och utblicken mot andra förbund och samarbeten. I arbetet med kartläggning av regionen har urvalet av data baserats på det övergripande syftet och det läge i vilket utredaren bedömer att samarbetet befinner sig i. Tillgången till adekvat och jämförbart material har också varit vägledande. Upplägget på denna del av kapitlet Kartläggningen innehåller tre huvudsakliga delar, regionens demografi och gymnasie- och vuxenutbildning, elevunderlag och elevflöden samt ekonomi och kostnader för utbildning. Om inte källa anges i en tabell så rör det sig om siffror som kommunerna själva lämnat ifrån sig. Regionens geografi och befolkning Befolkningen i de tio kommunerna uppgår till drygt personer och den demografiska utvecklingen är i stort negativ. En beräkning och prognos för de åtta Västerbottenskommunerna visar att det totala antalet åringar i området sjunkit från närmare 2500 stycken 1983 till strax över 1500 stycken Utvecklingen fortsätter åt samma håll och enligt beräkningar kommer elevantalet att vara nere under 1200 stycken Utvecklingen i Norrbottenskommunerna Arvidsjaur och Arjeplog följer i stort samma utveckling. Den geografiska ytan är omfattande men daglig pendling mellan några av orterna är möjlig. Fem av orterna har egna gymnasieskolor med utbud av både yrkes- och högskoleförberedande program, Arjeplog, Arvidsjaur, Storuman, Vilhelmina och Lycksele. I Norsjö finns en gymnasieskola på sparlåga, där det under läsåret 2014/2015 endast kommer att finnas elever i årskurs 3 på tre nationella program samt elever på Språkintroduktion. I Malå och Sorsele erbjuds endast Språkintroduktion Sammanställnigen nedan visar det totala antalet invånare i regionen för respektive kommun (Källa: SCB) samt elever i respektive kommun som läser gymnasieskola. Elevsiffrorna inkluderar samtliga gymnasieelever det vill säga även gymnasiesärskola och introduktionsprogram. Surliden konsult, arbetsmaterial

10 Befolkning mars 2014 Arjeplog 2977 Arvidsjaur 6483 Dorotea 2786 Lycksele Malå 3143 Norsjö 4173 Sorsele 2596 Storuman 5962 Vilhelmina 6863 Åsele 2848 Totalt: Elever vårterminen 2014 Arjeplog 118 Arvidsjaur 275 Dorotea 102 Lycksele 439 Malå 111 Norsjö 135 Sorsele 135 Storuman 280 Vilhelmina 202 Åsele 130 Totalt: 1927 Surliden konsult, arbetsmaterial

11 Gymnasieskolor och program inom området Tabellen nedan visar utbildningsutbudet för respektive ort och skola samt antalet elever vid varje skola. Elevsiffrorna avser vårterminen 2014 och utbudet avser läsåret 2014/2015. Skola (antal elever) Yrkesprogram Högskoleförberedande program Sandbackaskolan, Arvidsjaur (235 elever) Hornavanskolan, Arjeplog (130 elever) Barn- och fritidsprogrammet o Fritid och hälsa o Pedagogiskt arbete Fordons och transportprogrammet o Personbil o Transport Restaurang- och livsmedelsprogrammet o Kök och servering Riksrekryterande fordonsprogram Vård- och omsorgsprogrammet Bygg och anläggning o Anläggningsfordon Fordonsteknik o Personbil Ekonomiprogrammet o Ekonomi Estetiska programmet o Bild och form Naturvetenskapsprogrammet o Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet o Samhällsvetenskap Naturvetenskapsprogrammet o Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskaps-programmet o Samhällsvetenskap o Beteendevetenskap Teknikprogrammet BilSystem Teknik Surliden konsult, arbetsmaterial

12 Skola (antal elever) Yrkesprogram Högskoleförberedande program Malgomajskolan, Vilhelmina (315 elever) El- och energiprogrammet o Automation o Elteknik o Dator- och kommunikationsteknik Fordons- och transportprogrammet o Lastbil och mobila maskiner o Personbil o Transport Handel- och administrationsprogrammet o Handel och service Restaurang- och livsmedelsprogrammet o Kök och servering Vård- och omsorgsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet o Naturvetenskap o Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet o Samhällsvetenskap o Beteendevetenskap Teknikprogrammet o Informations- och medieteknik Luspengymnasiet, Storuman (150 elever varav 30 i Tärnaby) Barn- och fritidsprogrammet o Fritid och hälsa El- och energiprogrammet o Energiteknik Fordons- och transportprogrammet o Lastbil och mobila maskiner Naturvetenskapsprogrammet o Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet o Samhällsvetenskap o Medier, information och kommunikation Teknikprogrammet o Design och produktutveckling Surliden konsult, arbetsmaterial

13 Skola (antal elever) Tannbergsskolan, Lycksele (650 elever) Norsjö (65 elever) Malå (10 elever) Sorsele (45 elever) Åsele Dorotea Yrkesprogram Barn och fritidsprogrammet o Pedagogiskt arbete Byggprogrammet o Husbyggnad Måleri El- och energiprogrammet o Elteknik Fordons- och transportprogrammet o Personbil o Transport Handel- och administrationsprogrammet o Handel och service Hantverksprogrammet (under avveckling) o Frisör Industritekniska programmet o Produkt och maskinteknik o Svetsteknik Naturbruksprogrammet o Skog Restaurang- och livsmedelsprogrammet o Kök och servering Vård och omsorgsprogrammet Industritekniska programmet (åk 3) El- och energiprogrammet (åk 3) Endast språkintroduktion Endast språkintroduktion. Ingen gymnasieskola på orten Ingen gymnasieskola på orten Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet o Ekonomi Estetiska programmet o Musik Naturvetenskapsprogrammet o Naturvetenskap o Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet o Samhällsvetenskap o Beteendevetenskap Teknikprogrammet o Design och produktutveckling o Informations- och medieteknik Samhällsvetenskapsprogrammet (åk 3) Surliden konsult, arbetsmaterial

14 Kommentar programutbud Totalt läste cirka 1600 elever vid regionens skolor vårterminen Inom regionen erbjuds 12 yrkesprogram med totalt 17 inriktningar och 5 högskoleförberedande program med totalt 10 inriktningar. De yrkesprogram som inte erbjuds är Hotell- och turismprogrammet och VVS och fastighetsprogrammet och det högskoleförberedande program som inte erbjuds är Humanistiska programmet. Inom de 10 yrkesprogram som erbjuds ges 17 av totalt 35 inriktningar och inom de 5 högskoleförberedande program som erbjuds ges 10 av totalt 17 inriktningar. Det är som sagt svårt att se det samlade programutbudet som just ett samlat programutbud för regionen i och med de långa avstånden mellan orterna men det är ändå värt att notera att de tre skolorna i Västerbottens län, Malgomajskolan, Luspengymnasiet och Tannbergsskolans har liknande utbildningsutbud och relativt sätt få elever på skolor och utbildningar. Gymnasiesärskola erbjuds på tre orter, Lycksele, Arvidsjaur och Vilhelmina. Introduktionsprogram finns på samtliga gymnasieskolor i regionen, dessutom erbjuder både Malå och Sorsele Språkintroduktion. Surliden konsult, arbetsmaterial

15 Vuxenutbildning inom området Tabellen nedan visar antalet vuxenstuderande i respektive kommun läsåret 2013/2014. Kommun Vuxenutbildning Arjeplog 47 studerande. SFI: 21 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 26 Arvidsjaur 150 studerande. SFI: 63 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 35 Yrkesvux: 52 Dorotea 61 studerande. SFI: 30 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 25 Yrkesvux: 6 Lycksele 210 studerande. SFI: 90 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 75 Yrkesvux:45 Malå 60 studerande. SFI: 20 Grundskolekurser/gymnasiekurser:40 Norsjö 105 studerande. SFI: 40 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 25 Yrkesvux: 40 Sorsele 75 studerande. SFI: 35 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 30 Yrkesvux:10 Storuman 200 studerande. SFI: 89 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 54 Yrkesvux: 57 Vilhelmina 265 studerande. SFI: 41 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 114 Yrkesvux:110 Åsele 60 studerande. SFI: 20 Grundskolekurser/gymnasiekurser: 30 Yrkesvux: 10 Surliden konsult, arbetsmaterial

16 Kommentar vuxenutbildning Antalet studerande inom vuxenutbildning är svårt att jämföra i och med att det inte exakt visar i vilken omfattning och under vilken tid de studerande läser. Till skillnad från elever i gymnasieskolan är det en heterogen grupp som inte har samma fasta tider för början och avslut av utbildning. Statistiken tas med för att ge en ungefärlig bild över antalet vuxenstuderande i regionen. Elevflöden Nedanstående tabell visar elever från respektive kommun som antagits inom Västerbotten inför höstterminen (Källa: Gymnasieantagningen Västerbotten) Kommun Totalt Hemkommunen Inom R8 Länet Dorotea Lycksele Malå Norsjö Sorsele Storuman Vilhelmina Åsele Totalt: Surliden konsult, arbetsmaterial

17 Nedanstående tabell visar antalet elever från respektive kommun som i första hand sökt gymnasieutbildning utanför det län man är folkbokförd i inför höstterminen (Källa: Gymnasieantagningen Västerbotten samt Antagningskansliet Arvidsjaur) Kommun Utanför länet Arjeplog 6 Arvidsjaur 16 Dorotea 16 Lycksele 7 Malå 6 Norsjö 3 Sorsele 13 Storuman 4 Vilhelmina 0 Åsele 4 Totalt: 75 Nedanstående tabell visar elever från Arjeplog och Arvidsjaur och deras förstahandsval inför höstterminen I och med att Norrbottens län till skillnad från Västerbottens län inte har en samlad antagningsorganisation så går liknande statistik som ovan inte att ta ut från Norrbotten. (Källa: Antagningskansliet Arvidsjaur) Kommun Hemkommunen Norrbottens län Västerbottens län Övriga län Arjeplog (42 elever) Arvidsjaur (69 elever) Surliden konsult, arbetsmaterial

18 Gymnasieantagningen i Västerbotten har tagit fram statistik över i vilken utsträckning eleverna från respektive kommun sökt yrkesprogram respektive högskoleförberedande program inför höstterminen Tabellen nedan visar elevernas förstahandsval i procent. (Källa: Gymnasieantagningen Västerbotten) Kommun Kvinnor hög Kvinnor yrkes Män hög Män yrkes Dorotea Lycksele Malå Norsjö Sorsele Storuman Vilhelmina Åsele Skellefteå Umeå Kommentar elevflöden Elevernas ansökningar ger en god bild av elevströmningarna men det ska inte ses som någon absolut statistik för en årskull elever. I statistiken göms även elever som exempelvis söker om. Bilden av ansökningarna 2014 liknar i stort tidigare år, det finns en stor grupp elever som vill studera på hemorten eller i närliggande kommuner. Förändringarna sett över de sista fem åren är marginella. Bilden bekräftas också av antalet ungdomar som läser på skolorna i regionen. Vidare kan konstateras att Yrkesprogrammen har en stark ställning i regionen, något som också syns på skolornas programutbud. Ekonomi I samverkansavtalet mellan kommunerna i Västerbotten regleras hur de interkommunala ersättningarna ska beräknas. Denna summa räknas ut för att reglera ersättningen till friskolorna och för att transparens ska råda mellan länets kommunala gymnasieutbildningar. Beräkningarna för de interkommunala ersättningarna bygger på budget och inte på faktiskt utfall. Tabellen nedan visar programpriset för respektive program 2014 (Vilhelmina 2013). I den andra kolumnen redovisas de interkommunala ersättningar som kommunerna angivit att de debiterar hemkommunerna. Längst ner i tabellen finns siffrorna för Umeå, detta för att kunna göra en enkel jämförelse. Surliden konsult, arbetsmaterial

19 Kommun Arjeplog Programpris enligt länsprislista Interkommunala ersättningar per program (redovisade av kommunerna) BA: kr/år EK: FT: NA: SA: TE: Arvidsjaur BF: EK: FT1: FT 2-3: FTT 2-3: NA: RL: SA: VO: Surliden konsult, arbetsmaterial

20 Kommun Programpris enligt länsprislista Interkommunala ersättningar per program (redovisade av kommunerna) Lycksele BA: BF: EE: EK: ES: FT: FTT: HA: HV: IN: NA: NB: RL: SA: VO: TE: Norsjö BF: EE: SA: Storuman BF: EE: FT: NA: SA: TE: BA: BF: EE: EK: ES: FT: FTT: HA: HV: IN: NA: NB: RL: SA: VO: TE: BF: EE: SA: BF: EE: FT: NA: SA: TE: Surliden konsult, arbetsmaterial

21 Kommun Programpris enligt länsprislista Interkommunala ersättningar per program (redovisade av kommunerna) Vilhelmina EE: FT: NA: RL: SA: TE: VO: EE: FT: NA: RL: SA: TE: VO: Umeå BA: BF: EE: EK: ES: HA: HV: IN: NA: NB: RL: SA: VO: TE: Surliden konsult, arbetsmaterial

22 Tabellen nedan visar den totalkostnad/budget för gymnasieutbildning (exklusive komvux) som varje kommun redovisat samt aktuellt elevantal. Kolumnen längst till höger visar den summa som varje kommun redovisat till Kolada, Kommun- landstingsdatabasen. Kommun Totalkostnad gy/elever Kostnad gymnasieskola kr/elev 2013 (Kolada) Arjeplog / Arvidsjaur / Dorotea / (2012) Lycksele / Malå / Norsjö / Sorsele / Storuman / Vilhelmina / Åsele / Skellefteå Vännäs Vindeln Bjurholm Umeå Kommentar ekonomi Siffrorna den sista tabellen ska ses på med försiktighet. Jämförelser av utbildningskostnader och nyckeltal är på området är svåra. Utredaren vill ha detta sagt innan slutsatser dras. Om man utgår från totalkostnaden för utbildningen som redovisats i Kolada verkar det som om det är föga lönsamt att ha egen gymnasieskola på orten såvida det inte är en stor gymnasieskola. Kommuner som Malå, Sorsele och Vindeln som saknar egen gymnasieskola har relativt sätt lägre kostnader än exempelvis Arjeplog, Arvidsjaur, Vilhelmina och Storuman. Surliden konsult, arbetsmaterial

23 Tittar man vidare på länsprislistan så visar den att utbildning på skolorna i regionen är dyr och utredaren ställer sig också frågande till om denna budget i slutändan går ihop. Erfarenheten inom gymnasieskolan visar att små skolor, små klasser och program med få elever inte bara är svåra att få att gå runt utan att de också är känsliga för systemet med elevpeng. En mindre organisation har svårare att parera förändringar ekonomiskt. Surliden konsult, arbetsmaterial

24 RESULTAT DEL 2: KOMMUNALFÖRBUND OCH KOMMUNER MED GEMENSAM GYMNASIENÄMND I arbetet med studera andra förbund och samarbeten har 12 gymnasieförbund och 2 exempel på kommuner som samarbetar med gemensam gymnasienämnd studerats. Det finns ytterligare exempel på förbund och samverkan som på något sätt berör gymnasial utbildning men dessa saknar enligt min bedömning relevans som underlag för denna utredning. Nio av de gymnasieförbund som studerats är i drift idag, två, Ådalens gymnasieförbund och Landskrona, Kävlinge, Svalövs gymnasieförbund är bägge nedlagda medan Hälsinglands gymnasium ännu inte startats. Upplägget på denna del av kapitlet Först följer en kort sammanfattning av de olika förbunden/samarbetena. Därefter följer en del där förbund/samarbeten brutits ned under olika frågeställningar, detta för att på ett så tydligt sätt som möjligt åskådliggöra olika arbetssätt, vägval och utmaningar. I den andra delen kallas samtliga samarbeten, oavsett form, för förbund för att underlätta läsandet. Beskrivning av förbund och samarbeten Jämtlands gymnasium (Östersund, Ragunda, Krokom, Bräcke) Totalt inom förbundets kommuner finns invånare (Östersund , Ragunda 5500, Krokom 14500, Bräcke 6500) Geografiskt ligger de fyra orterna inom en nio mils radie och avståndet till centralorten Östersund är mellan tre och nio mil. Möjligheterna att resa kollektivt mellan orterna för att studera finns. Förbundet bildade i juli 2005 efter flera års utredning. I utredningsfasen fanns en politisk enighet om att också Åre kommun och Bergs kommun skulle tillhöra förbundet men dessa kommuner backade ur i sista stund. Anledningen till att de inte gick med beskrivs som en rädsla för en allt för stor centralisering till Östersund, Berg är dock i praktiken med i förbundet i och med ett utvecklat samverkansavtal. Bakgrunden till bildandet var den demografiska utvecklingen och viljan att behålla ett attraktivt programutbud. Huvuddelen av den gymnasiala utbildningen sker i en gymnasieby i Östersund. I de mindre kommunerna Ragunda, Krokom och Bräcke finns mindre gymnasieskolor nischade mot olika yrkesprogram. Dessa får också elever från kommuner utanför samverkansområdet. Inom förbundet erbjuds samtliga 18 nationella gymnasieprogram samt introduktionsprogram och gymnasiesärskola, man är också länets största vuxenutbildare. Cirka 2600 elever studerar inom gymnasieskolan och cirka 500 inom vuxenutbildning. Inom förbundets område finns friskor som konkurrerar på många program, en del elever läser också i andra kommuner, totalt har förbundets gymnasieskolor 73 procent av eleverna. Kalmarsunds gymnasieförbund (Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Torsås) Totalt inom förbundets kommuner finns invånare (Borgholm , Kalmar , Mörbylånga 14500, Torsås 7000) Geografiskt ligger de fyra orterna nära varandra och avståndet till centralorten Kalmar är som längst 4,5 mil. Det finns goda möjligheter att resa kollektivt mellan orterna. Förbundet bildades 1995 och bakgrunden var en kombination av Surliden konsult, arbetsmaterial

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Idéskola för yrkesutbildning

Idéskola för yrkesutbildning Utvärderingen av Idéskola för yrkesutbildning -slutrapport Joakim Nilsson 2008-10-31 Innehållsförteckning Ett Inledning...3 Projektets bakgrund och den omgivande verkligheten... 3 Metod och material...

Läs mer

Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen

Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen Marita Guttelvik Examensarbete inom Lärarprogrammet, 15hp 2011 Guttelvik, Marita (2011) Vem styr

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det?

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Erfarenheter från första försöksåret Delbetänkande av Nationella Lärlingskommittén Stockholm 2009 SOU 2009:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer