Spintab Årsredovisning 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spintab Årsredovisning 2005"

Transkript

1 Spintab Årsredovisning 2005

2 Spintab i korthet: Spintab har 30 procent av den svenska hypoteksmarknaden Utlåning till småhus uppgår till cirka 60 procent av Spintabs kreditstock Spintab har tillgång till det största bankägda kontorsnätet i Sverige 758 kontor Genomsnittligt inomläge i kreditstocken är 45 procent Skandinaviens största emittent på euromarknaden Certifierat enligt miljöstandarden ISO Spintabs rating Långfristig rating: Aa3 AA- Moody's Fitch Standard & Poor s Kortfristig rating: P-1 F1+ A-1

3 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2005 VIKTIGA HÄNDELSER 2005 AVSNITT Viktiga händelser 2005: Den högsta volymtillväxten någonsin, 40 mdkr (30) Rörelseresultatet ökade till mkr (4 602) Krediterbjudandet starkt bidragande till att FöreningsSparbanken utsågs till Årets Bank 2005 Fortsatt förbättrad kreditkvalitet Övergång till redovisning enligt IFRS.

4 2 ÅRSREDOVISNING 2005 AVSNITT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Viktiga händelser VD-ord 5 Spintabs idé och affärskoncept Tillsammans med FöreningsSparbanken, spar- bankerna och de delägda bankerna erbjuder Spintab ett av Sveriges bästa bostadsfinansieringskoncept. 6 Nyckeltal 7 Fem års översikt 8 Omvärldstrender Riksbankens sänkning av styrräntan i juni satte fart på den svenska konsumtionen. 9 Hypoteksmarknaden Bolån har under flera år drivit nyutlåningen på kreditmarknaden. 10 Kreditportföljen I en allt hårdare konkurrens med andra bolåneinstitut ligger Spintabs fokus på tillväxt med bibehållen kvalitet. 12 Upplåning Spintab är idag Skandinaviens största emittent av euroobligationer.

5 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2005 AVSNITT 3 15 Förvaltningsberättelse 18 Resultaträkning 19 Balansräkning 20 Kassaflödesanalys 21 Förändring av eget kapital 22 Definitioner 23 Noter 44 Styrelsens och verkställande direktörens underskrift 45 Revisionsberättelse 46 Obligationslåneförteckning 50 Styrelse, revisorer och ledning 51 Hållbarhet och miljö

6 4 ÅRSREDOVISNING 2005 AVSNITT VD-ORD VD-ord. Spintabs utlåningsökning blev 2005 den största någonsin, 40* miljarder kronor. Kreditstocken ökade till 469* miljarder och Spintab behöll sin ledande position på hypoteksmarknaden. Spintabs starka krediterbjudande bidrog till att FöreningsSparbanken utnämndes till Årets Bank 2005 av tidningen Privata Affärer. Dessutom utsågs FöreningsSparbanken för tredje året i rad till Årets Affärsbank i tidningen Affärsvärldens undersökning Finansbarometern. Resultatmässigt var Spintab under 2005 fortsatt mycket framgångsrikt. Ett ökat konkurrenstryck under 2005 bidrog till lägre utlåningsmarginaler men detta kompenserades av en stark utlåningstillväxt. Samtidigt har Spintabs starka kreditposition på obligationsmarknaden hållit nere upplåningskostnaden, vilket inverkat positivt på lönsamheten. Kontrollerad expansion Under flera år har bolån och priser på egnahem ökat med cirka 10 procent årligen. Bostadsinstitutens utlåningsökning uppgick till 151 mdkr under 2005, varav Spintab tog den största andelen, 40* mdkr. I Spintab strävar vi efter tillväxt med bibehållet god kreditkvalitet. Vi har ett stort ansvar mot både låntagare och övriga intressenter att ställa höga krav vid kreditgivningen. Under de senaste årens starka kredite f t e r f r å g a n har Spintab bland annat lagt stor vikt vid l å n t a g - a r n a s betalningsförmåga, i det fall Sverige skulle lämna det nuvarande lågränteläget. Samtidigt är vi restriktiva med att belåna till höga inomlägen, det vill säga mer än 75 procent av fastigheternas marknadsvärden. Vi har idag en mycket stark kreditstock som också är väl geografiskt balanserad. Svalare fastighetsmarknad Men en bolåneefterfrågan på nuvarande nivåer är enligt vår mening knappast uthållig. Trots att småhusutlåningen steg kraftigt så sent som under tredje och fjärde kvartalet 2005, så har Spintab en försiktig hållning inför fastighetsprisernas framtida utveckling. Det är inte långsiktigt rimligt att fastighetspriserna utvecklas långt över den svenska nominella ekonomiska tillväxten. Fortsatt tuff konkurrens Konkurrenstrycket väntas kvarstå även under En bidragande faktor till den hårdnande konkurrensen är de nya kapitaltäckningsreglerna, de så kallade Basel II-reglerna, som successivt kommer att införas från och med De nya reglerna innebär att sambandet mellan risk och kapitalkrav blir starkare. Dagens riskmätningar kommer att bytas ut mot mer förfinade metoder. Resultatet blir att utlåning till egnahem kommer att kräva mindre eget kapital hos kreditinstituten, vilket får till följd att marknaden troligen utsätts för ett fortsatt konkurrenstryck. Marknadsledande position Samtidigt är vår ambition att behålla Spintabs marknadsledande position. Därför arbetar vi med att utveckla produkterbjudandet ytterligare. Dessutom kommer vi under 2006 att satsa på ökad tillgänglighet, bland annat genom att vidareutveckla krediterbjudandet via telefon- och internetbanken. Även fortsättningsvis kommer vi att lägga stor vikt vid portföljens kreditkvalitet. "Spintabs krediterbjudande bidrog till att Förenings- Sparbanken utnämndes till Årets Bank 2005 av tidningen Privata Affärer." Resultatmässigt kan vi således se tillbaka på ett mycket framgångsrikt år. I detta arbete spelar naturligtvis våra kunniga medarbetare en synnerligen viktig roll, varför jag vill passa på att framföra ett stort tack för insatserna under Det är min fasta ambition och förhoppning att vi också i framtiden ska vara lyhörda för all intern kompetens och lokalkännedom så att Spintab behåller sin starka position inom svensk hypoteksmarknad. Stockholm i februari 2006 Jan Lilja Verkställande direktör * Avser nominella belopp. Tar ej hänsyn till marknadsvärdering enligt IAS39.

7 ÅRSREDOVISNING 2005 SPINTABS ÅRSREDOVISNING IDÉ OCH AFFÄRSKONCEPT 2005 AVSNITT 5 Spintabs idé och affärskoncept. Tillsammans med Förenings- Sparbanken, sparbankerna och de delägda bankerna erbjuder Spintab ett av Sveriges bästa bostadsfinansieringskoncept. Tillgängligheten och kunskapen bidrar till Spintabs marknadsledande position. Spintab i korthet Spintab är ett bolåneinstitut med en ledande position på den svenska marknaden. Spintabkoncernen består av (publ) och Förenings- Sparbanken Jordbrukskredit AB som finansierar svenska jord- och skogsbruk. De över en miljon kunderna utgörs av svenska privatpersoner, företag, kommuner samt näringsidkare inom jord- och skogsbruk. Spintabkoncernen ägs till 100 procent av FöreningsSparbanken. Av Spintabs totala utlåningsvolym om 469* miljarder kronor utgör drygt 70 procent lån till privatpersoner, vilket gör att mer än vart tredje småhus i Sverige är finansierat genom Spintab. Spintabs krediter ingår i FöreningsSparbankens och sparbankernas totala erbjudande. Som konkurrensmedel är bolån en strategiskt viktig produkt som bidrar till bankens merförsäljning. Tillsammans med bankens övriga utbud kring boendefinansiering och fastighetsmäkleri får FöreningsSparbankens, sparbankernas och de delägda bankernas kunder tillgång till ett av Sveriges mest heltäckande bostadsfinansieringskoncept. För att svara upp till bolånekundernas totala behov av finansiella tjänster, bland såväl privat- som företagskunder, paketerar och vidareutvecklar FöreningsSparbanken alla produkter och kunderbjudanden. Spintab belånar normalt fastigheter upp till 75 procent av deras långsiktiga marknadsvärde. Bedömningen av kundernas betalningsförmåga och fastigheternas värde görs av bankens certifierade rådgivare som har god kännedom om den lokala marknaden. Lånen förmedlas i huvudsak genom FöreningsSparbankens, sparbankernas och de delägda bankernas totalt 758 kontor, vilka tillsammans utgör Sveriges största bankägda distributionsnät. Andra viktiga kanaler med stark tillväxtpotential är telefon- och internetbanken. Strategi För att nå visionen satsar Spintab strategiskt inom fyra områden: Erbjuda marknadens bästa kunskap om bostadsfinansiering Spintab förser bankens rådgivare med kvalificerad information om bolån och de finansiella marknaderna. På så sätt kan rådgivarna erbjuda sina kunder en professionell rådgivning, vilket innebär att kundens beslutsunderlag kring boendefinansiering ökar. Erbjuda marknadens bästa tillgänglighet Spintabs breda distributionsnät och välutvecklade affärsstöd möjliggör en effektiv låneförmedlingsprocess. För att ytterligare effektivisera processen och underlätta för kunden satsar Spintab på att vidareutveckla alternativa distributionskanaler såsom internet och telefon. Ge kundanpassade erbjudanden Spintabs kunder får genom FöreningsSparbanken, sparbankerna och de delägda bankerna krediterbjudanden som är väl anpassade till kundernas totala boendekostnader och övriga ekonomiska ställning. Kunderna ges konkurrenskraftiga låneerbjudanden som Spintab utvecklar tillsammans med banken. Upprätthålla låg upplåningskostnad via hög rating Den goda kreditkvaliteten i Spintabs låneportfölj skapar förutsättningar för låga upplåningskostnader på de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Tillsammans med en effektiv refinansiering genom emissioner av egna obligationer, certifikat och andra värdepapper innebär detta att Spintab kan erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga lånevillkor. Affärsidé Med hög kostnadseffektivitet och låga upplåningskostnader ska Spintab förse kunder till Förenings- Sparbanken, sparbankerna och de delägda bankerna med konkurrenskraftiga krediter för långsiktig finansiering av boende, kommunala fastighetsbestånd samt jord- och skogsbruksfastigheter. Vision Spintab ska vara den ledande aktören på den svenska bolånemarknaden för såväl bostadslån som annan boendefinansiering. Vid alla kundmöten ska Spintab kunna leverera rätt låneerbjudande utifrån varje kunds särskilda önskemål och förutsättningar. På kapitalmarknaden ska Spintab kännetecknas som bostadsfinansieringsinstitutet med den bästa kreditvärdigheten. * Avser nominella belopp. Tar ej hänsyn till marknadsvärdering enligt IAS39.

8 6 ÅRSREDOVISNING 2005 AVSNITT NYCKELTAL Nyckeltal Spintabkoncernen Definitioner se sidan * 2003 ** 2002 ** 2001 ** Resultat Placeringsmarginal, % 0,98 1,11 1,17 1,22 1,22 Räntabilitet på eget kapital, % 17,1 17,0 16,5 15,9 14,5 Resultat per aktie, kronor 150,74 144,04 133,17 120,18 109,17 Kapital Kapitalbas, mkr Kapitaltäckningsgrad, % 10,1 10,3 11,0 10,8 13,1 Primärkapitalrelation, % 8,5 8,2 8,5 8,8 9,7 Antalet aktier vid periodens ingång/utgång, miljoner Eget kapital per aktie, kronor 959,35 819,13 767,57 706,59 706,30 Kreditkvalitet Kreditförlustnivå, % 0,00 0,01 0,005 0,04 0,06 Total reserveringsgrad osäkra fordringar, % 96,6 73,3 70,2 73,4 77,4 Andel osäkra fordringar, % 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 Övrigt Antal anställda * Rörelseresultatet för 2004 enligt IFRS överensstämde med rörelseresultatet för 2004 enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper, då IAS 39 tillämpas från 1 januari ** Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper.

9 ÅRSREDOVISNING 2005 ÅRSREDOVISNING FEM ÖVERSIKT AVSNITT 7 Fem års översikt Spintabkoncernen, resultaträkningar under fem år i sammandrag mkr * 2003 ** 2002 ** 2001 ** Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsnetto Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatter Årets resultat * Rörelseresultatet för 2004 enligt IFRS överensstämde med rörelseresultatet för 2004 enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper, då IAS 39 tillämpas från 1 januari ** Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Spintabkoncernen, balansräkningar under fem år i sammandrag mkr Tillgångar Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper Övriga skulder Efterställda skulder Summa skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital

10 8 ÅRSREDOVISNING 2005 OMVÄRLDSTRENDER AVSNITT Omvärldstrender. Riksbankens räntesänkning i juni satte fart på den svenska konsumtionen. På längre sikt är dock svensk ekonomi beroende av internationell tillväxt, i synnerhet tillväxten i USA. Riksbankens sänkning av styrräntan i juni 2005 satte ånyo fart på den svenska ekonomin, efter en svag utveckling sedan andra halvåret Den relativt kraftiga sänkningen från en redan låg nivå, från 2,0 procent till 1,5 procent, bidrog till en ökning av den privata konsumtionen trots rådande strama arbetsmarknadsförhållanden. Hushållens stärkta framtidstro visade sig i bland annat en kraftig efterfrågeökning på bolån och stigande priser på småhus och bostadsrätter. Samtidigt ökade företagen sina investeringar och på arbetsmarknaden har den tilltagande aktiviteten visat sig i ett ökat antal arbetade timmar. Vid utgången av 2005 finns inga tecken på att den svenska ekonomin kommer att mattas av på kort sikt. Den stimuleras från flera håll, bland annat genom det finanspolitiska stimulanspaket som regeringen har presenterat, och som ytterligare väntas öka den inhemska efterfrågan. Sålunda har Sverige gått från en under 2004 exportledd tillväxt, till en ekonomisk tillväxt som i hög grad styrs av den inhemska efterfrågan. Under 2005 växte ekonomin realt med cirka 2,7 procent och under andra halvåret ökade även exporten. Trots konsumtionsökningen tyder inget på att inflationen kommer att ta fart. Det svenska pristrycket har generellt hållits nere sedan det svenska inträdet i EU i början av 1990-talet vilket har stärkt landets konkurrenskraft. Riksbanken har därför ur prisstabiliseringssynpunkt inga större skäl till att använda räntevapnet. En rimlig bedömning är att styrräntan stiger med cirka en procentenhet under Den internationella utvecklingen är dock avgörande för hur den svenska ekonomin utvecklas på medellång sikt. Avgörande för världsekonomin tycks vid utgången av 2005 vara hur den amerikanska inhemska konsumtionen utvecklas. USA har visserligen visat på en god ekonomisk tillväxt under året, men eftersom landet samtidigt dras med obalanser i det privata och offentliga sparandet och i bytesbalansen så är tillväxten inte allt igenom sund och därför knappast långsiktigt uthållig. Även Asien, där Kina i dagsläget är den huvudsakliga motorn, är beroende av exporten till USA. Den amerikanska konsumentens beteende efter Feds räntehöjningar under 2005 tros alltså komma att ha stor inverkan på hur världsekonomin utvecklas på lite längre sikt. Feds användning av räntevapnet var i första hand en reaktion på den ökade inflationen till följd av högre priser på olja och bensin vilket bidragit till att inflationen nått över tre procent. De högre räntorna har nu dämpat låneefterfrågan och fastighetspriserna. Den öppna frågan är dock hur räntehöjningen påverkar konsumtionsbenägenheten på lite sikt. I världsekonomin finns även andra orosmoment som ännu inte fått något genomslag på tillväxten, exempelvis de naturkatastrofer som drabbat världen under I Sverige kan räntehöjningar eller en generell internationell inbromsning i tillväxten under 2006 komma att dämpa prisutvecklingen på bostäder och därmed efterfrågetrycket på den svenska bolånemarknaden.

11 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2005 HYPOTEKSMARKNADEN 2005 AVSNITT 9 Hypoteksmarknaden. Fortsatta prisuppgångar på egnahem och en ökad konkurrens på bolån i Sverige präglade den svenska hypoteksmarknaden under Volymökningen var den högsta någonsin. Marknaden ökade med 11 procent. Fortsatt stigande egnahemspriser I Sverige står bolån för den största kredittillväxten. Bolåneexpansionen har gått hand i hand med priserna på egnahem de senaste åren. Det är främst fallande räntor tillsammans med ökade disponibla inkomster och fortsatt låg takt av nybyggnation i Sverige som förklarar den svenska husprisutvecklingen. De lägre räntekostnaderna har bidragit till att svenska hushåll har bibehållit sin husköpkraft trots fortsatta prisstegringar på småhus och bostadsrätter. Riksbankens sänkning av styrräntan med en halv procentenhet i mitten av 2005 gav ytterligare bränsle till efterfrågeexpansionen i Sverige. Ökad konkurrens Den starka låneefterfrågan i kombination med de nya så kallade Baselreglerna för bankernas kapitaltäckning har gjort bolånemarknaden mer attraktiv, med påföljden att konkurrensen ökat. Bolån har blivit ett allt viktigare konkurrensmedel bland kreditinstitut för att öka merförsäljningen av andra tjänster till hushållen. Detta har också medfört att en rad nya, mindre aktörer har etablerat sig på den svenska marknaden. Långsiktigt är det dock inte rimligt att vänta sig tillväxtnivåer som under de senaste åren legat runt 10 procent årligen, varken på bolån eller fastighetspriser. Den kraftiga prisstegringen på egnahemsmarknaden, med en nästan sextioprocentig genomsnittlig ökning på småhus de senaste fem åren, har främst handlat om uppgångar i storstäderna. I heta områden som Malmö och Göteborg har många fastigheter fördubblats i pris. Även på bostadsrätter i Stockholms innerstad har priserna stigit kraftigt. I ett internationellt perspektiv är det fortfarande billigt att köpa bostad i Sverige. Undantaget är Stockholms innerstad, med priser i nivå med Hamburg och Milano. Stockholms innerstad påverkas dock av hyresregleringens besittningsskydd och brist på nybyggnation. Omedelbart utanför Stockholms innerstad är priserna väsentligt lägre än internationellt och har dessutom hållits tillbaka av den svenska taxeringsutvecklingen på fastigheter. Bostadsbyggandet i Sverige är som en konsekvens härav lägre än i övriga Europa. Fortsatt solida privatkunder Samtidigt är de svenska hushållen mycket solida. I Sverige är fastigheterna generellt lågt belånade, till drygt halva marknadsvärdet. Till följd av de stadiga räntesänkningarna har hushållens räntekostnader mer än halverats under den senaste femårsperioden. Trots en ökad lånebörda är räntekostnadernas andel av den disponibla inkomsten i Sverige endast hälften av andelen i exempelvis USA och Storbritannien. Parallellt med den ökade belåningen har sparandet dessutom vuxit, vilket i praktiken innebär att hushållen inte nämnvärt har ökat sitt finansiella risktagande. Företagssektorn Inom företagssektorn har utlåningstillväxten fortsatt att utvecklas mer återhållsamt. Detta trots att prisnivån på flerfamiljshus har vuxit kraftigt på senare år, dels till följd av lägre räntor, dels på grund av att nya kategorier av köpare har tillkommit, som till exempel internationella fastighetsaktörer och nybildade bostadsrättsföreningar. Samtidigt finns en utbredd strategi bland svenska bostadsföretag att minska sin lånebörda. Som helhet har därför utlåningsmarknaden till bostadsföretagen och bostadsrättsföreningar i princip varit oförändrad de senaste åren. Utlåningen ökar inom lantbruket Däremot fortsätter långivningen att öka till jord- och skogsbrukssektorn, vilket också bidragit till en ökad konkurrens inom denna sektor. Fortsatt strukturrationalisering, byggnationer av nya ekonomibyggnader inom jordbruket samt investeringar i skogen bidrar till fortsatt hög kreditefterfrågan. Fastighetsprisutvecklingen jämfört med Boindex Index (1993=100) Boindex (100=nomvärde) FPI & Spintabs privatstock Boindex Privatstock FPI Boindex: vid riktvärde 100 använder hushållen 15 procent av förvärvsinkomsten före skatt till bolånekostnader. Ju högre Boindex desto mindre av förvärvsinkomsten använder hushållen till bolånekostnader

12 10 ÅRSREDOVISNING 2005 KREDITPORTFÖLJEN AVSNITT Kreditportföljen. Spintabs utlåningsökning under 2005 var 40* miljarder kronor (30). I en allt hårdare konkurrens med andra bolåneinstitut ligger Spintabs fokus på tillväxt med bibehållen kvalitet. Hushåll lågt belånade Spintabs bolånestock uppvisar en fortsatt mycket god kvalitet, trots de senaste årens snabba expansion. Belåningsgraden i den sammantagna stocken är låg, med mindre än halva marknadsvärdet pantsatt. Till viss del beror detta på den allmänna fastighetsprisutvecklingen som inneburit att Spintabs äldre lån förbättrat sina inomlägen, det vill säga Spintabs belåning i förhållande till marknadsvärdet. Andra förklaringar är att kreditbesluten föregås av individuella betalningsanalyser där högt belånade kredittagare rekommenderas en snabbare amorteringstakt. Även i de heta storstäderna, där kreditstocken vuxit snabbast de senaste åren, visar Spintabs känslighetsanalyser på låga risker. Spintab är restriktiv med att belåna fastigheter till mer än 75 procent av marknadsvärdet, och därför utgörs endast två procent av lånestocken av kreditvolymer med högre inomlägen än 75 procent. I de fall Spintab accepterar högre inomlägen sker det till kunder med god återbetalningsförmåga och i tillväxtområden där marknadsvärdena är långsiktigt stabila och omsättningen på fastigheter är hög. Beredskap inför framtiden Med en förändrad konjunktur i samhällsekonomin kommer troligen efterfrågan på fastighetsmarknaden att mattas av. Därför fokuserar Spintab på att växa med kvalitet, vilket bland annat innebär att stor vikt läggs på att analysera kundernas återbetalningsförmåga i syfte att fastställa deras långsiktiga kapacitet att betala räntor och amorteringar. Dessutom läggs stor vikt vid bedömningen av kundens säkerhet. Detta sker genom ett internt värderingsförfarande av auktoriserade värderingsmän som har kunskap om den lokala marknaden. Ökade marknadsandelar inom företagssektorn Trots att fastighetsprisutvecklingen varit lika god för flerfamiljshus som för egnahem så har denna marknad krympt de senaste åren då bostadsföretagen fortsätter att amortera sina lån. Spintab har trots hårdnande konkurrens ökat sin utlåning och därmed marknadsandelarna inom denna sektor. Expansionen sker främst till nybyggda eller ombildade bostadsrättsföreningar i storstadsområdena. 80 Torun Wischer Kreditchef Stod emot stormen Gudrun Inom jord- och skogssektorn har de senaste årens tillväxt fortsatt. Spintabs ambition är att Jordbrukskredits lånestock, som vid utgången av 2005 uppgick till 30 miljarder kronor, ska växa med hälften av marknadens nyutlåning till denna sektor. Flera av Spintabs låntagare drabbades av stormen Gudrun i början av 2005, och på vissa fastigheter förstördes så mycket som tre fjärdedelar av den växande skogen. För Spintabs del har denna händelse inte orsakat några kreditförluster, främst beroende av att krediternas storlek varit begränsade och att låntagarna oftast Kreditportföljen 2005 fördelad på säkerhetstyper Utbetalda privatkrediter Spintabstocken volymskiktat inomläge Procent mdkr Kommun m m 4,8 % BRF 12,4 % Företag bostadshus 5,6 % Jordbruk 6,5 % Företag Övrigt 0,3 % Småhus 59,2 % Bostadsrätt 9,8 % Fritidshus 1,4 % Mindre kommun norra Sverige Mindre kommun södra Sverige Storstad eller större kommun < <100 Över hälften av volymen har ett inomläge (belåningsgrad) som ligger under 30 procent av fastigheternas % marknadsvärde. * Avser nominella belopp. Tar ej hänsyn till marknadsvärdering enligt IAS39.

13 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2005 KREDITPORTFÖLJEN 2005 AVSNITT 11 försörjer sig på fler verksamheter än skogsnäring. Många skogsägare, som upplevt några kraftiga stormar i slutet av 1960-talet, var försäkrade mot naturkatastrofer. Stabil räntebindningstid Kundernas räntebindningsstruktur har inte ändrats nämnvärt de senaste åren. Sjunkande räntor under flera år samt den branta positiva avkastningskurvan, där kort bindningstid ger lägre ränta än lång, har bidragit till att en tredjedel av Spintabs kreditstock har rörlig ränta. Många kunder väljer dock att gardera sig genom att dela upp krediter i olika bindningstider. Låga kreditförluster Kreditförlustposten gav Spintab en positiv resultatpåverkan med 18 mkr (46) även under 2005, då återvinningarna översteg nya förluster och reserveringar. Konstaterade kreditförluster uppgick till 47 mkr (137) och influtet från tidigare års konstaterade kreditförluster 7 mkr (14). Reserveringar för sannolika kreditförluster minskade under året till en nettoåterföring på 58 mkr (171). I syfte att reducera Spintabs framtida kreditförluster används FöreningsSparbankens välutvecklade stödsystem och rutiner för att följa upp kreditriskerna. Uppföljningen görs på aggregerad nivå, men också per kundsegment eller geografisk fördelning. Ett resultat av detta arbete, i kombination med goda marknadsförutsättningar, är den under flera år stadiga minskningen av oreglerade krediter. Deras andel av den totala kreditstocken till företag har minskat från 1,18 procent för sju år sedan till 0,01 procent. Oreglerade krediters andel av Spintabs kreditstock till hushållen är bibehållet låg, runt 0,05 procent. Volymen av osäkra fordringar, efter avdrag för reserveringar på 64 mkr (117), uppgick vid årets slut till 80 mkr (151), motsvarande 0,02 procent (0,04) av den totala lånestocken. Lånefordringar med ränteeftergift uppgick till 15 mkr (31). Osäkra fordringar och reserveringar framgår av not 16. Spintabs utlåningsvolym mdkr Oreglerad volym i procent av stockvolym Oreglerade volymer i procent av stockvolym 2005 Kreditförluster per kategori Konstaterade Sannolika * Totalt Totalt mkr Småhus Bostadsrätter Flerbostadshus Lantbruk Nedskrivning av värdet på övertagna fastigheter Influtet av tidigare konstaterade förluster Summa * Nettoförändring av reserveringar för sannolika kreditförluster Procent 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, Privat Företag Spintabs kreditportfölj fördelad per återstående räntebindningstid 31 dec dec 2004 mkr procent mkr procent < 1 år, 2-mån, 3-mån krediter < 1 år, bundna krediter år år år år > 5 år Värdeförändring Summa

14 12 ÅRSREDOVISNING 2005 UPPLÅNING AVSNITT Upplåning. Spintab är idag Skandinaviens största emittent av euroobligationer. Spintab finansierar sin utlåning via upplåning på en rad olika marknader med stöd av ett antal upplåningsprogram. Hög efterfrågan på obligationer Spintab var verksamt på en stark upplåningsmarknad även under Efterfrågan på räntepapper från svenska och internationella investerare var fortsatt god. Under inledningen av 2005 stimulerades ränteinvesteringarna av en viss osäkerhet kring börsutvecklingen. Dessutom efterfrågade livförsäkringsbolagen mer säkra ränteplaceringar att matcha sina pensionsåtaganden med, till följd av finansmyndigheternas trafikljussystem som avser att identifiera bolag med hög finansiell risk. Avkastningskurvan har behållit sin branta, positiva lutning efter att både korta och långa räntor fortsatt att sjunka, något som också har gynnat upplåningsmarknaden. De goda förutsättningarna har vidare resulterat i minskade kreditspreadar (ränteskillnaden mellan statsupplåning och företagupplåning). För Spintabs del har ratinginstituten ställt sig positiva till att uppgradera kreditbetyget och under 2005 utfärdat en så kalllad positive outlook. Åtgärden kan delvis ses som en följd av uppgraderingen av Konungariket Sverige föregående år. I dagsläget handlas Spintabs obligationer i nivå med de bästa internationella ränteinstituten. Sammantaget har detta inneburit att den effektiva upplåningskostnaden fortsatt att sjunka för Spintab. Upplåning på flera marknader Det är under dessa mycket gynnsamma låneförhållanden som Spintab fortsatt att utveckla och effektivisera sin upplåning. Ett resultat av arbetet är en ökad upplåning i utländsk valuta. Ambitionen är att låna via flera olika internationella upplåningsprogram, i syfte att stärka Spintabs handlingsutrymme på lånemarknaden. Om bindningstiderna förändras i kreditportföljen eller om olika marknaders likviditet varierar kan dessa enkelt matchas genom upplåning via Spintabs låneprogram. Spintabs obligations- och certifikatprogram omfattar: bostadsobligationer i Sverige, SEK obligationer i utländsk valuta via EMTN-program commercial papers på euromarknaden (ECP), franska marknaden (CD) och US-marknaden (USCP) Vid utgången av 2005 uppgick upplåningen i annan valuta än SEK till 46,4 procent av den totala upplåningen. Under året ökade Spintab rambeloppet för upplåningsprogrammen av commercial papers (kortfristiga företagslån). Samtidigt anpassades upplåningsprogrammens prospekt enligt EUs nya prospektdirektiv. Spintab är idag Skandinaviens största emittent av euroobligationer. Under 2005 emitterade Spintab Jan Lilja Verkställande direktör långfristiga räntepapper om motsvarande cirka 6 miljarder EUR (En förteckning över samtliga utestående obligationer och förlagslån finns på sidorna 46-49). Säkerställda obligationer Spintab lånar idag till räntenivåer jämförbara med Europas bästa kreditinstitut som är utgivare av så kalllade säkerställda obligationer. Dessa obligationer, som ger innehavarna en bättre förmånsrätt än vanliga obligationer, är möjliga att emittera i Sverige sedan Men eftersom det fortfarande råder oklarheter beträffande obligationernas underliggande status, vilket i dagsläget eventuellt kan tvinga låneinstituten att också

15 ÅRSREDOVISNING UPPLÅNING AVSNITT 13 erbjuda tilläggssäkerheter, kan denna obligationsform bli en betydligt dyrare finansieringskälla för Spintab än traditionell obligationsupplåning. Spintabs kreditstock uppfyller idag mycket höga kvalitetskrav vilket bland annat fört med sig att Spintabs obligationer handlas i nivå med europeiska säkerställda obligationer. Spintab följer dock utvecklingen på området noga och har förberett sig för ett eventuellt utgivande av säkerställda obligationer. Effektiv riskhantering Spintab neutraliserar den valutarisk som uppkommer då kreditgivning i SEK matchas med upplåning i utländsk valuta via derivat på valutamarknaden. I första hand använder Kommun m m 4,8 % Spintab valutaswappar med varierande löptider som avtalas med olika banker. Utvecklingen på valutamarknaden har gjort det möjligt för Spintab att fördela valutaskyddet hos ett antal olika banker, i syfte att minska motpartsrisken för valutaaffärerna. Spintabs motparter i denna valutahantering har alltid minst lika bra kreditvärdering som Spintab. Motpartsrisken minskas också via Spintabs bilaterala avtal, som tillåter att riskerna nettas via ett standardiserat förfarande. Spintabs ränterisk, det vill säga skillnaden mellan bolåneportföljens och upplåningens genomsnittliga löptid, är begränsad. Men eftersom bostadskrediter ständigt omsätts till nya villkor och nya krediter läm- nas kan den inte helt elimineras. Ränterisken korrigeras dels via derivat på räntemarknaden, exempelvis swappar och terminer, dels via Spintabs aktiva arbete på upplåningsmarknaden. Den ränterisk som kvarstår och som påverkar Spintabs resultat hålls inom ett intervall godkänt av Spintabs styrelse. Spintabs likviditetsrisk minimeras med hjälp av prognoser kring kända in- och utbetalningar, exempelvis räntor och lösen. I det fall kreditportföljens karaktär skulle förändras dramatiskt, har Spintab tillgång till likvida lånemarknader som snabbt kan matcha den nya likviditetsprognosen. Utlandsupplåning per valutaslag Övriga 5,3 % USD 33,6 % HKD 4,6 % GBP 4,7 % EUR 51,8 % Spintabs rating Moody's Fitch Standard & Poor s Långfristig rating: Aa3 AA- Kortfristig rating: P-1 F1+ A-1

16 14 ÅRSREDOVISNING 2005 AVSNITT

17 ÅRSREDOVISNING 2005 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2005 AVSNITT 15 Förvaltningsberättelse Spintab (publ) ( ) är ett helägt dotterbolag till Förenings- Sparbanken AB (publ), organisationsnummer Spintabkoncernen består av moderbolaget, (publ) och det helägda dotterbolaget FöreningsSparbanken Jordbrukskredit AB ( ). Bolaget Farms Securitisation Ltd. som är uppsatt för att handha den syntetiska värdepapperisering Spintab genomförde 2001, är konsoliderat i enlighet med SIC-12. Affärsidé Med hög kostnadseffektivitet och låga upplåningskostnader ska Spintab förse kunder till Förenings- Sparbanken, sparbankerna och de delägda bankerna med konkurrenskraftiga krediter för långsiktig finansiering av boende, kommunala fastighetsbestånd samt jord- och skogsbruksfastigheter. Omvärld/marknad Riksbankens sänkning av styrräntan i juni 2005 ökade den inhemska efterfrågan efter en svag utveckling sedan andra halvåret Hushållens stärkta framtidstro visade sig bland annat i en kraftig efterfrågeökning på bolån och stigande priser på småhus och bostadsrätter. Företagen har också ökat sina investeringar och på arbetsmarknaden har den tilltagande aktiviteten visat sig i ett ökat antal arbetade timmar. Vid utgången av 2005 finns inga tecken på att den svenska ekonomin kommer att mattas av på kort sikt och det finns heller inget som tyder på att inflationen kommer att ta fart. Den internationella utvecklingen är dock avgörande för hur den svenska ekonomin kommer att utvecklas på medellång sikt. Den amerikanska inhemska konsumtionen påverkar världsekonomin genom att många ekonomier är beroende av exporten till USA. Visserligen har USA visat på en god ekonomisk tillväxt under året, men eftersom landet dras med obalanser i det privata och offentliga sparandet och i bytesbalansen, är tillväxten inte helt sund och därför förmodligen inte långsiktigt uthållig. I världsekonomin finns även andra orosmoment som ännu inte fått något genomslag på tillväxten, exempelvis de naturkatastrofer som drabbat världen under Efterfrågan på hypotekskrediter fortsatte att stiga under Stigande huspriser och ökad belåning i samband med generationsskiften tillsammans med ett behov att renovera ikapp eftersatt fastighetsunderhåll, har skapat förutsättningar för den kraftiga volymökningen. Långsiktigt är det dock inte rimligt att vänta sig att tillväxttakten på fastighetspriser fortsätter på en nivå långt över den svenska nominella tillväxten. Försäljning En av de främsta anledningarna till Spintabs starka ställning på den svenska marknaden för bostadsfinansiering är det effektiva försäljningsnätet. Försäljningen av Spintabs krediter sker huvudsakligen genom FöreningsSparbankens, sparbankernas och de delägda bankernas kontor. Spintab har tack vare dessa banker tillgång till det största bankägda kontorsnätet i Sverige. De lokala kundrådgivarna är nyckelpersoner i försäljningsarbetet. Deras nära kundrelationer, erfarenhet och kompetens inom bostadsfinanieringsområdet är avgörande i Spintabs affärsrelationer. Andra, allt viktigare försäljningskanaler är internet- och telefonbanken. Förutom försäljning av nya krediter görs även omsättningar och räntebindningar via dessa kanaler. Produkter Spintabs produkter tillhandahålls primärt via de enskilda bankkontoren. Det bygger på att låntagarna upplever att Spintabs produkter är attraktiva samt att kontoren får ett betydande säljstöd. Detta ställer höga krav på kvalitet och professionalism inom Spintab tillsammans med god förståelse för skillnaden mellan olika geografiska marknader. Det kräver också att utbudet av produkter är anpassat till olika kunders behov samt att flödet av information mellan Spintab och kontoren fungerar väl och håller hög kvalitet. I takt med de minskade kreditmarginalerna ökar kraven på nytänkande hos bolåneinstituten. Innovativa krediterbjudanden som är anpassade till kundernas behov kommer att bli viktiga i framtiden. Konkurrens Under 2005 var konkurrensen om marknadsandelarna på hypoteksmarknaden fortsatt hård. Med kombinationen av en förväntad lägre efterfrågan på bolån samt nya kapitaltäckningsregler där bolån väntas kräva lägre kapitalbas än tidigare, lär konkurrensen förbli hård även kommande år. Kreditportföljen Volymtillväxten under senare år har fortsatt även under 2005, på en ännu högre nivå än tidigare. Utlåningsvolymen i Spintab ökade under året med 43,4 mdkr (29,9), varav värdeförändringar på kreditstocken står för 3,5 mdkr av ökningen. Spintabs utlåning till allmänheten uppgick vid årets slut till 472,1 mdkr

18 16 ÅRSREDOVISNING 2005 AVSNITT FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE (428,6). Antalet krediter ökade med cirka Krediterna till privatpersoner och till jord- och skogsbruk visade god tillväxt. Spintabs utlåning till företagssegmentet ökade något i en krympande marknad. Kreditstocken har, trots den betydande utlåningsökningen, en fortsatt hög kvalitet. En förklaring är att de underliggande säkerheterna i Spintabs bolån generellt sett är lågt belånade och har attraktiva lägen. Samtidigt föregås kreditbesluten av individuella betalningsanalyser där högt belånade kredittagare rekommenderas en snabbare amorteringstakt. Utlåningens fördelning per bransch framgår av not 17. Spintabs kreditportfölj är väl fördelad över Sverige. Kreditgivningen sker till kredittagare med en bedömd god återbetalningsförmåga. Den största andelen av Spintabs kreditportfölj utgörs av småhusfinansiering. Av den totala stocken består cirka 60 procent av småhuskrediter. Andelen osäkra fordringar fortsätter att minska och uppgick vid utgången av 2005 till 80 mkr (151). Upplåning Spintab har sedan lång tid tillbaka bedrivit sin upplåning såväl i Sverige som utomlands och är en välkänd emittent på de internationella kapitalmarknaderna, där bolaget utvecklats till Skandinaviens största emittent av euroobligationer. Upplåningen matchas huvudsakligen mot utlåningens ränteförfallodagar. Vid utgången av 2005 ingick ett 10-tal olika valutor i Spintabs upplåning, vilket innebär att upplåningen är väl diversifierad. Sedan juli 2004 har svenska bolåneinstitut möjlighet att konvertera obligationsstocken till säkerställda obligationer, vilket skulle vara en harmonisering till övriga Europa. För obligationsplaceraren innebär säkerställda obligationer en tillgång med bättre genomlysning än vanliga obligationer. Spintabs kreditstock håller en så bra kvalitet att i stort sett hela stocken kan omvandlas för utgivning av säkerställda obligationer. Under 2005 har Spintab anpassat sina upplåningsprogram enligt prospektreglerna i EUs nya prospektdirektiv. Valutakursrisker Spintab bedriver utlåning i svenska kronor, men upplåning i alla stora utländska valutor. Mot den bakgrunden är en likvid derivatmarknad, där Spintab växlar utländsk valuta till svenska kronor, väsentlig för företaget. Exponeringen mot valutakursrisker är således, trots en omfattande upplåning i främmande valutor, mycket begränsad. Spintab har ingen öppen valutaposition per den 31 december Ränterisker I Spintabs verksamhet uppstår ränterisker, i huvudsak som en följd av skillnader i bindningsperioder i utoch upplåningen. Genom att i tiden matcha flöden av kapital och räntor över de räntebindningstider som verksamheten omfattar samt genom att använda derivat kan ränterisken sänkas till ett begränsat nettovärde. Ränterisken är limiterad och följs löpande av Spintab. Likviditetsrisker Spintabs likviditet är förhållandevis lätt att prognostisera eftersom förfallen i såväl ut- som upplåningen är kända i förväg. Även likviditetsexponeringen är limiterad och följs regelbundet inom Spintab. Operativa risker Operativa risker avser risken för förlust till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel och felaktiga system eller till följd av yttre händelser. Bolagets eget arbete med operativa risker sker med utgångspunkt från metoder och tekniker som används inom FöreningsSparbanken. Numera tillämpas dels kvalitativa metoder som självutvärdering, dels kvantitativa metoder där rapportering sker till en operationell förlustdatabas. Kapitaltäckning Spintabs kapitaltäckning ska vara lägst på den nivå som vid varje tillfälle bedöms lämplig för att bibehålla finansiell stabilitet samt för att utveckla verksamheten. Målet för primärkapitalrelationen är att den långsiktigt inte ska understiga åtta procent. Resultatutveckling Sedan EU i november 2005 godkänt användandet av den så kalllade verkligt värdeoptionen avseende finansiella skulder, har Spintab infört värdering till verkligt värde av utlåning och upplåning från årets början. Ingående balans liksom resultat- och balansräkningar för årets tre första kvartal har räknats om. Rörelseresultatet för Spintabkoncernen uppgick till mkr (4 602). Förändrade redovisningsregler enligt IAS 39 "Finansiella instrument: Redovisning och värdering" påverkade resultatet positivt med 288 mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 17,1 procent (17,0). Rörelse- och resultatutvecklingen under de senaste fem åren framgår av nyckeltalen och sammandragen av resultat- och balansräkningarna på sidorna 6 och 7. Den fortsatt starka volymökningen under året motverkas av ett hårdnande konkurrenstryck som påverkar marginalerna, samtidigt som det lägre ränteläget ger en lägre avkastning på det egna kapitalet än

19 ÅRSREDOVISNING 2005 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2005 AVSNITT 17 tidigare. Räntenettot minskade med 99 mkr under året till mkr (5 092), varav nya redovisningsregler påverkade årets räntenetto negativt med 106 mkr. Provisionsnettot sjönk med 48 mkr till följd av ökad utbetalning av provisioner till sparbankerna, gällande från dem förmedlad kreditvolym och uppgick till 542 mkr ( 494). Rörelsekostnaderna ökade med 3 mkr till 66 mkr. Kostnadsökningen är hänförlig till IT-investeringar. Redovisning av personalkostnaderna och antalet anställda framgår av not 6. Fördelningen av administrationskostnaderna framgår av not 7. Återvinningar från tidigare års gjorda reserveringar översteg nya förluster och reserveringar med 18 mkr (46). Kreditförlusterna är ytterligare specificerade i not 9. Händelser efter den 31 december 2005 Inga väsentliga händelser har inträffat efter den 31 december Förslag till vinstdisposition (publ) Till årsstämmans förfogande står mkr Balanserade medel Årets resultat Summa att disponera Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Summa s fria vinstmedel uppgår till mkr.

20 18 ÅRSREDOVISNING 2005 AVSNITT RESULTATRÄKNING Resultaträkning Enligt IFRS Enligt ÅRKL mkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar från koncernbolag 380 Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga allmänna administrationskostnader Summa allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat Resultat per aktie, före utspädning, kronor ,74 144,04 Resultat per aktie, efter utspädning, kronor ,74 144,04

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 JURYNS MOTIVERING: Skandiabanken är bättre än andra banker i varje delgren. Internettjänsten är enklare och lättare att förstå, räntorna är bättre, avgifterna lägre

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2012 Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson, ordf

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Innehåll Årets siffror i korthet 2 Året i sammandrag 2 Vd har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag 14 Förslag till vinstdisposition 16

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

S B A B Å R S R E D O V I S N I N G

S B A B Å R S R E D O V I S N I N G SBAB ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL SBAB under 1999 VD har ordet Förvaltningsberättelse Utlåning Upplåning Organisation Resultat Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SBABs kapitaltäckning Redovisningsprinciper

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2013 1

Innehåll. Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2 Detta är Tjustbygdens Sparbank 3 Internationell och svensk ekonomi 2013 4 Redovisning för verksamhetsåret 2013 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition

Läs mer

V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005

V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005 Svensk Volvohandel består av 65 privatägda och två börsnoterade företag. De bildar tillsammans ett rikstäckande nät med ca 200 försäljningsställen och drygt 250 serviceverkstäder. The Swedish Volvo dealerships

Läs mer

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5 ÅrsrEDOVISNING 2 Sparbanken Finn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Sparbanken Finn i korthet...3 Styrelseordförande har ordet...4 VD har ordet...5 Fem år i sammandrag nyckeltal 2005...6 Resultat-

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank Årsredovisning 2014 Södra Dalarnas Sparbank Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - nyckeltal 7 Finansiella rapporter 9 Resultaträkning 9 Balansräkning 10

Läs mer

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Ökade volymer och effektiviseringar lade grunden till starkt resultat...3 Förvaltningsberättelse...4 5 år i sammandrag... 6 Resultaträkning...8

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Informationstillfällen. Året i korthet 1 Organisation 3 VD har ordet 6 Marknad 9

Informationstillfällen. Året i korthet 1 Organisation 3 VD har ordet 6 Marknad 9 ÅRSREDOVISNING 2007 Året i korthet 1 Organisation 3 VD har ordet 6 Marknad 9 Landshypotek AB 14 Förvaltningsberättelse 15 Bolagsstyrning 18 Resultaträkning 19 Balansräkning 20 Förändring i eget kapital

Läs mer

Kommentar till verksamheten 2005

Kommentar till verksamheten 2005 Kommentar till verksamheten 2005 Året som gått Markaryds Sparbanks 131:a verksamhetsår blev ännu ett framgångsrikt år för banken med fortsatt positiv utveckling. Vår balansomslutning växte under året och

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer