Spintab Årsredovisning 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spintab Årsredovisning 2005"

Transkript

1 Spintab Årsredovisning 2005

2 Spintab i korthet: Spintab har 30 procent av den svenska hypoteksmarknaden Utlåning till småhus uppgår till cirka 60 procent av Spintabs kreditstock Spintab har tillgång till det största bankägda kontorsnätet i Sverige 758 kontor Genomsnittligt inomläge i kreditstocken är 45 procent Skandinaviens största emittent på euromarknaden Certifierat enligt miljöstandarden ISO Spintabs rating Långfristig rating: Aa3 AA- Moody's Fitch Standard & Poor s Kortfristig rating: P-1 F1+ A-1

3 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2005 VIKTIGA HÄNDELSER 2005 AVSNITT Viktiga händelser 2005: Den högsta volymtillväxten någonsin, 40 mdkr (30) Rörelseresultatet ökade till mkr (4 602) Krediterbjudandet starkt bidragande till att FöreningsSparbanken utsågs till Årets Bank 2005 Fortsatt förbättrad kreditkvalitet Övergång till redovisning enligt IFRS.

4 2 ÅRSREDOVISNING 2005 AVSNITT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Viktiga händelser VD-ord 5 Spintabs idé och affärskoncept Tillsammans med FöreningsSparbanken, spar- bankerna och de delägda bankerna erbjuder Spintab ett av Sveriges bästa bostadsfinansieringskoncept. 6 Nyckeltal 7 Fem års översikt 8 Omvärldstrender Riksbankens sänkning av styrräntan i juni satte fart på den svenska konsumtionen. 9 Hypoteksmarknaden Bolån har under flera år drivit nyutlåningen på kreditmarknaden. 10 Kreditportföljen I en allt hårdare konkurrens med andra bolåneinstitut ligger Spintabs fokus på tillväxt med bibehållen kvalitet. 12 Upplåning Spintab är idag Skandinaviens största emittent av euroobligationer.

5 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2005 AVSNITT 3 15 Förvaltningsberättelse 18 Resultaträkning 19 Balansräkning 20 Kassaflödesanalys 21 Förändring av eget kapital 22 Definitioner 23 Noter 44 Styrelsens och verkställande direktörens underskrift 45 Revisionsberättelse 46 Obligationslåneförteckning 50 Styrelse, revisorer och ledning 51 Hållbarhet och miljö

6 4 ÅRSREDOVISNING 2005 AVSNITT VD-ORD VD-ord. Spintabs utlåningsökning blev 2005 den största någonsin, 40* miljarder kronor. Kreditstocken ökade till 469* miljarder och Spintab behöll sin ledande position på hypoteksmarknaden. Spintabs starka krediterbjudande bidrog till att FöreningsSparbanken utnämndes till Årets Bank 2005 av tidningen Privata Affärer. Dessutom utsågs FöreningsSparbanken för tredje året i rad till Årets Affärsbank i tidningen Affärsvärldens undersökning Finansbarometern. Resultatmässigt var Spintab under 2005 fortsatt mycket framgångsrikt. Ett ökat konkurrenstryck under 2005 bidrog till lägre utlåningsmarginaler men detta kompenserades av en stark utlåningstillväxt. Samtidigt har Spintabs starka kreditposition på obligationsmarknaden hållit nere upplåningskostnaden, vilket inverkat positivt på lönsamheten. Kontrollerad expansion Under flera år har bolån och priser på egnahem ökat med cirka 10 procent årligen. Bostadsinstitutens utlåningsökning uppgick till 151 mdkr under 2005, varav Spintab tog den största andelen, 40* mdkr. I Spintab strävar vi efter tillväxt med bibehållet god kreditkvalitet. Vi har ett stort ansvar mot både låntagare och övriga intressenter att ställa höga krav vid kreditgivningen. Under de senaste årens starka kredite f t e r f r å g a n har Spintab bland annat lagt stor vikt vid l å n t a g - a r n a s betalningsförmåga, i det fall Sverige skulle lämna det nuvarande lågränteläget. Samtidigt är vi restriktiva med att belåna till höga inomlägen, det vill säga mer än 75 procent av fastigheternas marknadsvärden. Vi har idag en mycket stark kreditstock som också är väl geografiskt balanserad. Svalare fastighetsmarknad Men en bolåneefterfrågan på nuvarande nivåer är enligt vår mening knappast uthållig. Trots att småhusutlåningen steg kraftigt så sent som under tredje och fjärde kvartalet 2005, så har Spintab en försiktig hållning inför fastighetsprisernas framtida utveckling. Det är inte långsiktigt rimligt att fastighetspriserna utvecklas långt över den svenska nominella ekonomiska tillväxten. Fortsatt tuff konkurrens Konkurrenstrycket väntas kvarstå även under En bidragande faktor till den hårdnande konkurrensen är de nya kapitaltäckningsreglerna, de så kallade Basel II-reglerna, som successivt kommer att införas från och med De nya reglerna innebär att sambandet mellan risk och kapitalkrav blir starkare. Dagens riskmätningar kommer att bytas ut mot mer förfinade metoder. Resultatet blir att utlåning till egnahem kommer att kräva mindre eget kapital hos kreditinstituten, vilket får till följd att marknaden troligen utsätts för ett fortsatt konkurrenstryck. Marknadsledande position Samtidigt är vår ambition att behålla Spintabs marknadsledande position. Därför arbetar vi med att utveckla produkterbjudandet ytterligare. Dessutom kommer vi under 2006 att satsa på ökad tillgänglighet, bland annat genom att vidareutveckla krediterbjudandet via telefon- och internetbanken. Även fortsättningsvis kommer vi att lägga stor vikt vid portföljens kreditkvalitet. "Spintabs krediterbjudande bidrog till att Förenings- Sparbanken utnämndes till Årets Bank 2005 av tidningen Privata Affärer." Resultatmässigt kan vi således se tillbaka på ett mycket framgångsrikt år. I detta arbete spelar naturligtvis våra kunniga medarbetare en synnerligen viktig roll, varför jag vill passa på att framföra ett stort tack för insatserna under Det är min fasta ambition och förhoppning att vi också i framtiden ska vara lyhörda för all intern kompetens och lokalkännedom så att Spintab behåller sin starka position inom svensk hypoteksmarknad. Stockholm i februari 2006 Jan Lilja Verkställande direktör * Avser nominella belopp. Tar ej hänsyn till marknadsvärdering enligt IAS39.

7 ÅRSREDOVISNING 2005 SPINTABS ÅRSREDOVISNING IDÉ OCH AFFÄRSKONCEPT 2005 AVSNITT 5 Spintabs idé och affärskoncept. Tillsammans med Förenings- Sparbanken, sparbankerna och de delägda bankerna erbjuder Spintab ett av Sveriges bästa bostadsfinansieringskoncept. Tillgängligheten och kunskapen bidrar till Spintabs marknadsledande position. Spintab i korthet Spintab är ett bolåneinstitut med en ledande position på den svenska marknaden. Spintabkoncernen består av (publ) och Förenings- Sparbanken Jordbrukskredit AB som finansierar svenska jord- och skogsbruk. De över en miljon kunderna utgörs av svenska privatpersoner, företag, kommuner samt näringsidkare inom jord- och skogsbruk. Spintabkoncernen ägs till 100 procent av FöreningsSparbanken. Av Spintabs totala utlåningsvolym om 469* miljarder kronor utgör drygt 70 procent lån till privatpersoner, vilket gör att mer än vart tredje småhus i Sverige är finansierat genom Spintab. Spintabs krediter ingår i FöreningsSparbankens och sparbankernas totala erbjudande. Som konkurrensmedel är bolån en strategiskt viktig produkt som bidrar till bankens merförsäljning. Tillsammans med bankens övriga utbud kring boendefinansiering och fastighetsmäkleri får FöreningsSparbankens, sparbankernas och de delägda bankernas kunder tillgång till ett av Sveriges mest heltäckande bostadsfinansieringskoncept. För att svara upp till bolånekundernas totala behov av finansiella tjänster, bland såväl privat- som företagskunder, paketerar och vidareutvecklar FöreningsSparbanken alla produkter och kunderbjudanden. Spintab belånar normalt fastigheter upp till 75 procent av deras långsiktiga marknadsvärde. Bedömningen av kundernas betalningsförmåga och fastigheternas värde görs av bankens certifierade rådgivare som har god kännedom om den lokala marknaden. Lånen förmedlas i huvudsak genom FöreningsSparbankens, sparbankernas och de delägda bankernas totalt 758 kontor, vilka tillsammans utgör Sveriges största bankägda distributionsnät. Andra viktiga kanaler med stark tillväxtpotential är telefon- och internetbanken. Strategi För att nå visionen satsar Spintab strategiskt inom fyra områden: Erbjuda marknadens bästa kunskap om bostadsfinansiering Spintab förser bankens rådgivare med kvalificerad information om bolån och de finansiella marknaderna. På så sätt kan rådgivarna erbjuda sina kunder en professionell rådgivning, vilket innebär att kundens beslutsunderlag kring boendefinansiering ökar. Erbjuda marknadens bästa tillgänglighet Spintabs breda distributionsnät och välutvecklade affärsstöd möjliggör en effektiv låneförmedlingsprocess. För att ytterligare effektivisera processen och underlätta för kunden satsar Spintab på att vidareutveckla alternativa distributionskanaler såsom internet och telefon. Ge kundanpassade erbjudanden Spintabs kunder får genom FöreningsSparbanken, sparbankerna och de delägda bankerna krediterbjudanden som är väl anpassade till kundernas totala boendekostnader och övriga ekonomiska ställning. Kunderna ges konkurrenskraftiga låneerbjudanden som Spintab utvecklar tillsammans med banken. Upprätthålla låg upplåningskostnad via hög rating Den goda kreditkvaliteten i Spintabs låneportfölj skapar förutsättningar för låga upplåningskostnader på de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Tillsammans med en effektiv refinansiering genom emissioner av egna obligationer, certifikat och andra värdepapper innebär detta att Spintab kan erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga lånevillkor. Affärsidé Med hög kostnadseffektivitet och låga upplåningskostnader ska Spintab förse kunder till Förenings- Sparbanken, sparbankerna och de delägda bankerna med konkurrenskraftiga krediter för långsiktig finansiering av boende, kommunala fastighetsbestånd samt jord- och skogsbruksfastigheter. Vision Spintab ska vara den ledande aktören på den svenska bolånemarknaden för såväl bostadslån som annan boendefinansiering. Vid alla kundmöten ska Spintab kunna leverera rätt låneerbjudande utifrån varje kunds särskilda önskemål och förutsättningar. På kapitalmarknaden ska Spintab kännetecknas som bostadsfinansieringsinstitutet med den bästa kreditvärdigheten. * Avser nominella belopp. Tar ej hänsyn till marknadsvärdering enligt IAS39.

8 6 ÅRSREDOVISNING 2005 AVSNITT NYCKELTAL Nyckeltal Spintabkoncernen Definitioner se sidan * 2003 ** 2002 ** 2001 ** Resultat Placeringsmarginal, % 0,98 1,11 1,17 1,22 1,22 Räntabilitet på eget kapital, % 17,1 17,0 16,5 15,9 14,5 Resultat per aktie, kronor 150,74 144,04 133,17 120,18 109,17 Kapital Kapitalbas, mkr Kapitaltäckningsgrad, % 10,1 10,3 11,0 10,8 13,1 Primärkapitalrelation, % 8,5 8,2 8,5 8,8 9,7 Antalet aktier vid periodens ingång/utgång, miljoner Eget kapital per aktie, kronor 959,35 819,13 767,57 706,59 706,30 Kreditkvalitet Kreditförlustnivå, % 0,00 0,01 0,005 0,04 0,06 Total reserveringsgrad osäkra fordringar, % 96,6 73,3 70,2 73,4 77,4 Andel osäkra fordringar, % 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 Övrigt Antal anställda * Rörelseresultatet för 2004 enligt IFRS överensstämde med rörelseresultatet för 2004 enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper, då IAS 39 tillämpas från 1 januari ** Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper.

9 ÅRSREDOVISNING 2005 ÅRSREDOVISNING FEM ÖVERSIKT AVSNITT 7 Fem års översikt Spintabkoncernen, resultaträkningar under fem år i sammandrag mkr * 2003 ** 2002 ** 2001 ** Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsnetto Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatter Årets resultat * Rörelseresultatet för 2004 enligt IFRS överensstämde med rörelseresultatet för 2004 enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper, då IAS 39 tillämpas från 1 januari ** Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Spintabkoncernen, balansräkningar under fem år i sammandrag mkr Tillgångar Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper Övriga skulder Efterställda skulder Summa skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital

10 8 ÅRSREDOVISNING 2005 OMVÄRLDSTRENDER AVSNITT Omvärldstrender. Riksbankens räntesänkning i juni satte fart på den svenska konsumtionen. På längre sikt är dock svensk ekonomi beroende av internationell tillväxt, i synnerhet tillväxten i USA. Riksbankens sänkning av styrräntan i juni 2005 satte ånyo fart på den svenska ekonomin, efter en svag utveckling sedan andra halvåret Den relativt kraftiga sänkningen från en redan låg nivå, från 2,0 procent till 1,5 procent, bidrog till en ökning av den privata konsumtionen trots rådande strama arbetsmarknadsförhållanden. Hushållens stärkta framtidstro visade sig i bland annat en kraftig efterfrågeökning på bolån och stigande priser på småhus och bostadsrätter. Samtidigt ökade företagen sina investeringar och på arbetsmarknaden har den tilltagande aktiviteten visat sig i ett ökat antal arbetade timmar. Vid utgången av 2005 finns inga tecken på att den svenska ekonomin kommer att mattas av på kort sikt. Den stimuleras från flera håll, bland annat genom det finanspolitiska stimulanspaket som regeringen har presenterat, och som ytterligare väntas öka den inhemska efterfrågan. Sålunda har Sverige gått från en under 2004 exportledd tillväxt, till en ekonomisk tillväxt som i hög grad styrs av den inhemska efterfrågan. Under 2005 växte ekonomin realt med cirka 2,7 procent och under andra halvåret ökade även exporten. Trots konsumtionsökningen tyder inget på att inflationen kommer att ta fart. Det svenska pristrycket har generellt hållits nere sedan det svenska inträdet i EU i början av 1990-talet vilket har stärkt landets konkurrenskraft. Riksbanken har därför ur prisstabiliseringssynpunkt inga större skäl till att använda räntevapnet. En rimlig bedömning är att styrräntan stiger med cirka en procentenhet under Den internationella utvecklingen är dock avgörande för hur den svenska ekonomin utvecklas på medellång sikt. Avgörande för världsekonomin tycks vid utgången av 2005 vara hur den amerikanska inhemska konsumtionen utvecklas. USA har visserligen visat på en god ekonomisk tillväxt under året, men eftersom landet samtidigt dras med obalanser i det privata och offentliga sparandet och i bytesbalansen så är tillväxten inte allt igenom sund och därför knappast långsiktigt uthållig. Även Asien, där Kina i dagsläget är den huvudsakliga motorn, är beroende av exporten till USA. Den amerikanska konsumentens beteende efter Feds räntehöjningar under 2005 tros alltså komma att ha stor inverkan på hur världsekonomin utvecklas på lite längre sikt. Feds användning av räntevapnet var i första hand en reaktion på den ökade inflationen till följd av högre priser på olja och bensin vilket bidragit till att inflationen nått över tre procent. De högre räntorna har nu dämpat låneefterfrågan och fastighetspriserna. Den öppna frågan är dock hur räntehöjningen påverkar konsumtionsbenägenheten på lite sikt. I världsekonomin finns även andra orosmoment som ännu inte fått något genomslag på tillväxten, exempelvis de naturkatastrofer som drabbat världen under I Sverige kan räntehöjningar eller en generell internationell inbromsning i tillväxten under 2006 komma att dämpa prisutvecklingen på bostäder och därmed efterfrågetrycket på den svenska bolånemarknaden.

11 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2005 HYPOTEKSMARKNADEN 2005 AVSNITT 9 Hypoteksmarknaden. Fortsatta prisuppgångar på egnahem och en ökad konkurrens på bolån i Sverige präglade den svenska hypoteksmarknaden under Volymökningen var den högsta någonsin. Marknaden ökade med 11 procent. Fortsatt stigande egnahemspriser I Sverige står bolån för den största kredittillväxten. Bolåneexpansionen har gått hand i hand med priserna på egnahem de senaste åren. Det är främst fallande räntor tillsammans med ökade disponibla inkomster och fortsatt låg takt av nybyggnation i Sverige som förklarar den svenska husprisutvecklingen. De lägre räntekostnaderna har bidragit till att svenska hushåll har bibehållit sin husköpkraft trots fortsatta prisstegringar på småhus och bostadsrätter. Riksbankens sänkning av styrräntan med en halv procentenhet i mitten av 2005 gav ytterligare bränsle till efterfrågeexpansionen i Sverige. Ökad konkurrens Den starka låneefterfrågan i kombination med de nya så kallade Baselreglerna för bankernas kapitaltäckning har gjort bolånemarknaden mer attraktiv, med påföljden att konkurrensen ökat. Bolån har blivit ett allt viktigare konkurrensmedel bland kreditinstitut för att öka merförsäljningen av andra tjänster till hushållen. Detta har också medfört att en rad nya, mindre aktörer har etablerat sig på den svenska marknaden. Långsiktigt är det dock inte rimligt att vänta sig tillväxtnivåer som under de senaste åren legat runt 10 procent årligen, varken på bolån eller fastighetspriser. Den kraftiga prisstegringen på egnahemsmarknaden, med en nästan sextioprocentig genomsnittlig ökning på småhus de senaste fem åren, har främst handlat om uppgångar i storstäderna. I heta områden som Malmö och Göteborg har många fastigheter fördubblats i pris. Även på bostadsrätter i Stockholms innerstad har priserna stigit kraftigt. I ett internationellt perspektiv är det fortfarande billigt att köpa bostad i Sverige. Undantaget är Stockholms innerstad, med priser i nivå med Hamburg och Milano. Stockholms innerstad påverkas dock av hyresregleringens besittningsskydd och brist på nybyggnation. Omedelbart utanför Stockholms innerstad är priserna väsentligt lägre än internationellt och har dessutom hållits tillbaka av den svenska taxeringsutvecklingen på fastigheter. Bostadsbyggandet i Sverige är som en konsekvens härav lägre än i övriga Europa. Fortsatt solida privatkunder Samtidigt är de svenska hushållen mycket solida. I Sverige är fastigheterna generellt lågt belånade, till drygt halva marknadsvärdet. Till följd av de stadiga räntesänkningarna har hushållens räntekostnader mer än halverats under den senaste femårsperioden. Trots en ökad lånebörda är räntekostnadernas andel av den disponibla inkomsten i Sverige endast hälften av andelen i exempelvis USA och Storbritannien. Parallellt med den ökade belåningen har sparandet dessutom vuxit, vilket i praktiken innebär att hushållen inte nämnvärt har ökat sitt finansiella risktagande. Företagssektorn Inom företagssektorn har utlåningstillväxten fortsatt att utvecklas mer återhållsamt. Detta trots att prisnivån på flerfamiljshus har vuxit kraftigt på senare år, dels till följd av lägre räntor, dels på grund av att nya kategorier av köpare har tillkommit, som till exempel internationella fastighetsaktörer och nybildade bostadsrättsföreningar. Samtidigt finns en utbredd strategi bland svenska bostadsföretag att minska sin lånebörda. Som helhet har därför utlåningsmarknaden till bostadsföretagen och bostadsrättsföreningar i princip varit oförändrad de senaste åren. Utlåningen ökar inom lantbruket Däremot fortsätter långivningen att öka till jord- och skogsbrukssektorn, vilket också bidragit till en ökad konkurrens inom denna sektor. Fortsatt strukturrationalisering, byggnationer av nya ekonomibyggnader inom jordbruket samt investeringar i skogen bidrar till fortsatt hög kreditefterfrågan. Fastighetsprisutvecklingen jämfört med Boindex Index (1993=100) Boindex (100=nomvärde) FPI & Spintabs privatstock Boindex Privatstock FPI Boindex: vid riktvärde 100 använder hushållen 15 procent av förvärvsinkomsten före skatt till bolånekostnader. Ju högre Boindex desto mindre av förvärvsinkomsten använder hushållen till bolånekostnader

12 10 ÅRSREDOVISNING 2005 KREDITPORTFÖLJEN AVSNITT Kreditportföljen. Spintabs utlåningsökning under 2005 var 40* miljarder kronor (30). I en allt hårdare konkurrens med andra bolåneinstitut ligger Spintabs fokus på tillväxt med bibehållen kvalitet. Hushåll lågt belånade Spintabs bolånestock uppvisar en fortsatt mycket god kvalitet, trots de senaste årens snabba expansion. Belåningsgraden i den sammantagna stocken är låg, med mindre än halva marknadsvärdet pantsatt. Till viss del beror detta på den allmänna fastighetsprisutvecklingen som inneburit att Spintabs äldre lån förbättrat sina inomlägen, det vill säga Spintabs belåning i förhållande till marknadsvärdet. Andra förklaringar är att kreditbesluten föregås av individuella betalningsanalyser där högt belånade kredittagare rekommenderas en snabbare amorteringstakt. Även i de heta storstäderna, där kreditstocken vuxit snabbast de senaste åren, visar Spintabs känslighetsanalyser på låga risker. Spintab är restriktiv med att belåna fastigheter till mer än 75 procent av marknadsvärdet, och därför utgörs endast två procent av lånestocken av kreditvolymer med högre inomlägen än 75 procent. I de fall Spintab accepterar högre inomlägen sker det till kunder med god återbetalningsförmåga och i tillväxtområden där marknadsvärdena är långsiktigt stabila och omsättningen på fastigheter är hög. Beredskap inför framtiden Med en förändrad konjunktur i samhällsekonomin kommer troligen efterfrågan på fastighetsmarknaden att mattas av. Därför fokuserar Spintab på att växa med kvalitet, vilket bland annat innebär att stor vikt läggs på att analysera kundernas återbetalningsförmåga i syfte att fastställa deras långsiktiga kapacitet att betala räntor och amorteringar. Dessutom läggs stor vikt vid bedömningen av kundens säkerhet. Detta sker genom ett internt värderingsförfarande av auktoriserade värderingsmän som har kunskap om den lokala marknaden. Ökade marknadsandelar inom företagssektorn Trots att fastighetsprisutvecklingen varit lika god för flerfamiljshus som för egnahem så har denna marknad krympt de senaste åren då bostadsföretagen fortsätter att amortera sina lån. Spintab har trots hårdnande konkurrens ökat sin utlåning och därmed marknadsandelarna inom denna sektor. Expansionen sker främst till nybyggda eller ombildade bostadsrättsföreningar i storstadsområdena. 80 Torun Wischer Kreditchef Stod emot stormen Gudrun Inom jord- och skogssektorn har de senaste årens tillväxt fortsatt. Spintabs ambition är att Jordbrukskredits lånestock, som vid utgången av 2005 uppgick till 30 miljarder kronor, ska växa med hälften av marknadens nyutlåning till denna sektor. Flera av Spintabs låntagare drabbades av stormen Gudrun i början av 2005, och på vissa fastigheter förstördes så mycket som tre fjärdedelar av den växande skogen. För Spintabs del har denna händelse inte orsakat några kreditförluster, främst beroende av att krediternas storlek varit begränsade och att låntagarna oftast Kreditportföljen 2005 fördelad på säkerhetstyper Utbetalda privatkrediter Spintabstocken volymskiktat inomläge Procent mdkr Kommun m m 4,8 % BRF 12,4 % Företag bostadshus 5,6 % Jordbruk 6,5 % Företag Övrigt 0,3 % Småhus 59,2 % Bostadsrätt 9,8 % Fritidshus 1,4 % Mindre kommun norra Sverige Mindre kommun södra Sverige Storstad eller större kommun < <100 Över hälften av volymen har ett inomläge (belåningsgrad) som ligger under 30 procent av fastigheternas % marknadsvärde. * Avser nominella belopp. Tar ej hänsyn till marknadsvärdering enligt IAS39.

13 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2005 KREDITPORTFÖLJEN 2005 AVSNITT 11 försörjer sig på fler verksamheter än skogsnäring. Många skogsägare, som upplevt några kraftiga stormar i slutet av 1960-talet, var försäkrade mot naturkatastrofer. Stabil räntebindningstid Kundernas räntebindningsstruktur har inte ändrats nämnvärt de senaste åren. Sjunkande räntor under flera år samt den branta positiva avkastningskurvan, där kort bindningstid ger lägre ränta än lång, har bidragit till att en tredjedel av Spintabs kreditstock har rörlig ränta. Många kunder väljer dock att gardera sig genom att dela upp krediter i olika bindningstider. Låga kreditförluster Kreditförlustposten gav Spintab en positiv resultatpåverkan med 18 mkr (46) även under 2005, då återvinningarna översteg nya förluster och reserveringar. Konstaterade kreditförluster uppgick till 47 mkr (137) och influtet från tidigare års konstaterade kreditförluster 7 mkr (14). Reserveringar för sannolika kreditförluster minskade under året till en nettoåterföring på 58 mkr (171). I syfte att reducera Spintabs framtida kreditförluster används FöreningsSparbankens välutvecklade stödsystem och rutiner för att följa upp kreditriskerna. Uppföljningen görs på aggregerad nivå, men också per kundsegment eller geografisk fördelning. Ett resultat av detta arbete, i kombination med goda marknadsförutsättningar, är den under flera år stadiga minskningen av oreglerade krediter. Deras andel av den totala kreditstocken till företag har minskat från 1,18 procent för sju år sedan till 0,01 procent. Oreglerade krediters andel av Spintabs kreditstock till hushållen är bibehållet låg, runt 0,05 procent. Volymen av osäkra fordringar, efter avdrag för reserveringar på 64 mkr (117), uppgick vid årets slut till 80 mkr (151), motsvarande 0,02 procent (0,04) av den totala lånestocken. Lånefordringar med ränteeftergift uppgick till 15 mkr (31). Osäkra fordringar och reserveringar framgår av not 16. Spintabs utlåningsvolym mdkr Oreglerad volym i procent av stockvolym Oreglerade volymer i procent av stockvolym 2005 Kreditförluster per kategori Konstaterade Sannolika * Totalt Totalt mkr Småhus Bostadsrätter Flerbostadshus Lantbruk Nedskrivning av värdet på övertagna fastigheter Influtet av tidigare konstaterade förluster Summa * Nettoförändring av reserveringar för sannolika kreditförluster Procent 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, Privat Företag Spintabs kreditportfölj fördelad per återstående räntebindningstid 31 dec dec 2004 mkr procent mkr procent < 1 år, 2-mån, 3-mån krediter < 1 år, bundna krediter år år år år > 5 år Värdeförändring Summa

14 12 ÅRSREDOVISNING 2005 UPPLÅNING AVSNITT Upplåning. Spintab är idag Skandinaviens största emittent av euroobligationer. Spintab finansierar sin utlåning via upplåning på en rad olika marknader med stöd av ett antal upplåningsprogram. Hög efterfrågan på obligationer Spintab var verksamt på en stark upplåningsmarknad även under Efterfrågan på räntepapper från svenska och internationella investerare var fortsatt god. Under inledningen av 2005 stimulerades ränteinvesteringarna av en viss osäkerhet kring börsutvecklingen. Dessutom efterfrågade livförsäkringsbolagen mer säkra ränteplaceringar att matcha sina pensionsåtaganden med, till följd av finansmyndigheternas trafikljussystem som avser att identifiera bolag med hög finansiell risk. Avkastningskurvan har behållit sin branta, positiva lutning efter att både korta och långa räntor fortsatt att sjunka, något som också har gynnat upplåningsmarknaden. De goda förutsättningarna har vidare resulterat i minskade kreditspreadar (ränteskillnaden mellan statsupplåning och företagupplåning). För Spintabs del har ratinginstituten ställt sig positiva till att uppgradera kreditbetyget och under 2005 utfärdat en så kalllad positive outlook. Åtgärden kan delvis ses som en följd av uppgraderingen av Konungariket Sverige föregående år. I dagsläget handlas Spintabs obligationer i nivå med de bästa internationella ränteinstituten. Sammantaget har detta inneburit att den effektiva upplåningskostnaden fortsatt att sjunka för Spintab. Upplåning på flera marknader Det är under dessa mycket gynnsamma låneförhållanden som Spintab fortsatt att utveckla och effektivisera sin upplåning. Ett resultat av arbetet är en ökad upplåning i utländsk valuta. Ambitionen är att låna via flera olika internationella upplåningsprogram, i syfte att stärka Spintabs handlingsutrymme på lånemarknaden. Om bindningstiderna förändras i kreditportföljen eller om olika marknaders likviditet varierar kan dessa enkelt matchas genom upplåning via Spintabs låneprogram. Spintabs obligations- och certifikatprogram omfattar: bostadsobligationer i Sverige, SEK obligationer i utländsk valuta via EMTN-program commercial papers på euromarknaden (ECP), franska marknaden (CD) och US-marknaden (USCP) Vid utgången av 2005 uppgick upplåningen i annan valuta än SEK till 46,4 procent av den totala upplåningen. Under året ökade Spintab rambeloppet för upplåningsprogrammen av commercial papers (kortfristiga företagslån). Samtidigt anpassades upplåningsprogrammens prospekt enligt EUs nya prospektdirektiv. Spintab är idag Skandinaviens största emittent av euroobligationer. Under 2005 emitterade Spintab Jan Lilja Verkställande direktör långfristiga räntepapper om motsvarande cirka 6 miljarder EUR (En förteckning över samtliga utestående obligationer och förlagslån finns på sidorna 46-49). Säkerställda obligationer Spintab lånar idag till räntenivåer jämförbara med Europas bästa kreditinstitut som är utgivare av så kalllade säkerställda obligationer. Dessa obligationer, som ger innehavarna en bättre förmånsrätt än vanliga obligationer, är möjliga att emittera i Sverige sedan Men eftersom det fortfarande råder oklarheter beträffande obligationernas underliggande status, vilket i dagsläget eventuellt kan tvinga låneinstituten att också

15 ÅRSREDOVISNING UPPLÅNING AVSNITT 13 erbjuda tilläggssäkerheter, kan denna obligationsform bli en betydligt dyrare finansieringskälla för Spintab än traditionell obligationsupplåning. Spintabs kreditstock uppfyller idag mycket höga kvalitetskrav vilket bland annat fört med sig att Spintabs obligationer handlas i nivå med europeiska säkerställda obligationer. Spintab följer dock utvecklingen på området noga och har förberett sig för ett eventuellt utgivande av säkerställda obligationer. Effektiv riskhantering Spintab neutraliserar den valutarisk som uppkommer då kreditgivning i SEK matchas med upplåning i utländsk valuta via derivat på valutamarknaden. I första hand använder Kommun m m 4,8 % Spintab valutaswappar med varierande löptider som avtalas med olika banker. Utvecklingen på valutamarknaden har gjort det möjligt för Spintab att fördela valutaskyddet hos ett antal olika banker, i syfte att minska motpartsrisken för valutaaffärerna. Spintabs motparter i denna valutahantering har alltid minst lika bra kreditvärdering som Spintab. Motpartsrisken minskas också via Spintabs bilaterala avtal, som tillåter att riskerna nettas via ett standardiserat förfarande. Spintabs ränterisk, det vill säga skillnaden mellan bolåneportföljens och upplåningens genomsnittliga löptid, är begränsad. Men eftersom bostadskrediter ständigt omsätts till nya villkor och nya krediter läm- nas kan den inte helt elimineras. Ränterisken korrigeras dels via derivat på räntemarknaden, exempelvis swappar och terminer, dels via Spintabs aktiva arbete på upplåningsmarknaden. Den ränterisk som kvarstår och som påverkar Spintabs resultat hålls inom ett intervall godkänt av Spintabs styrelse. Spintabs likviditetsrisk minimeras med hjälp av prognoser kring kända in- och utbetalningar, exempelvis räntor och lösen. I det fall kreditportföljens karaktär skulle förändras dramatiskt, har Spintab tillgång till likvida lånemarknader som snabbt kan matcha den nya likviditetsprognosen. Utlandsupplåning per valutaslag Övriga 5,3 % USD 33,6 % HKD 4,6 % GBP 4,7 % EUR 51,8 % Spintabs rating Moody's Fitch Standard & Poor s Långfristig rating: Aa3 AA- Kortfristig rating: P-1 F1+ A-1

16 14 ÅRSREDOVISNING 2005 AVSNITT

17 ÅRSREDOVISNING 2005 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2005 AVSNITT 15 Förvaltningsberättelse Spintab (publ) ( ) är ett helägt dotterbolag till Förenings- Sparbanken AB (publ), organisationsnummer Spintabkoncernen består av moderbolaget, (publ) och det helägda dotterbolaget FöreningsSparbanken Jordbrukskredit AB ( ). Bolaget Farms Securitisation Ltd. som är uppsatt för att handha den syntetiska värdepapperisering Spintab genomförde 2001, är konsoliderat i enlighet med SIC-12. Affärsidé Med hög kostnadseffektivitet och låga upplåningskostnader ska Spintab förse kunder till Förenings- Sparbanken, sparbankerna och de delägda bankerna med konkurrenskraftiga krediter för långsiktig finansiering av boende, kommunala fastighetsbestånd samt jord- och skogsbruksfastigheter. Omvärld/marknad Riksbankens sänkning av styrräntan i juni 2005 ökade den inhemska efterfrågan efter en svag utveckling sedan andra halvåret Hushållens stärkta framtidstro visade sig bland annat i en kraftig efterfrågeökning på bolån och stigande priser på småhus och bostadsrätter. Företagen har också ökat sina investeringar och på arbetsmarknaden har den tilltagande aktiviteten visat sig i ett ökat antal arbetade timmar. Vid utgången av 2005 finns inga tecken på att den svenska ekonomin kommer att mattas av på kort sikt och det finns heller inget som tyder på att inflationen kommer att ta fart. Den internationella utvecklingen är dock avgörande för hur den svenska ekonomin kommer att utvecklas på medellång sikt. Den amerikanska inhemska konsumtionen påverkar världsekonomin genom att många ekonomier är beroende av exporten till USA. Visserligen har USA visat på en god ekonomisk tillväxt under året, men eftersom landet dras med obalanser i det privata och offentliga sparandet och i bytesbalansen, är tillväxten inte helt sund och därför förmodligen inte långsiktigt uthållig. I världsekonomin finns även andra orosmoment som ännu inte fått något genomslag på tillväxten, exempelvis de naturkatastrofer som drabbat världen under Efterfrågan på hypotekskrediter fortsatte att stiga under Stigande huspriser och ökad belåning i samband med generationsskiften tillsammans med ett behov att renovera ikapp eftersatt fastighetsunderhåll, har skapat förutsättningar för den kraftiga volymökningen. Långsiktigt är det dock inte rimligt att vänta sig att tillväxttakten på fastighetspriser fortsätter på en nivå långt över den svenska nominella tillväxten. Försäljning En av de främsta anledningarna till Spintabs starka ställning på den svenska marknaden för bostadsfinansiering är det effektiva försäljningsnätet. Försäljningen av Spintabs krediter sker huvudsakligen genom FöreningsSparbankens, sparbankernas och de delägda bankernas kontor. Spintab har tack vare dessa banker tillgång till det största bankägda kontorsnätet i Sverige. De lokala kundrådgivarna är nyckelpersoner i försäljningsarbetet. Deras nära kundrelationer, erfarenhet och kompetens inom bostadsfinanieringsområdet är avgörande i Spintabs affärsrelationer. Andra, allt viktigare försäljningskanaler är internet- och telefonbanken. Förutom försäljning av nya krediter görs även omsättningar och räntebindningar via dessa kanaler. Produkter Spintabs produkter tillhandahålls primärt via de enskilda bankkontoren. Det bygger på att låntagarna upplever att Spintabs produkter är attraktiva samt att kontoren får ett betydande säljstöd. Detta ställer höga krav på kvalitet och professionalism inom Spintab tillsammans med god förståelse för skillnaden mellan olika geografiska marknader. Det kräver också att utbudet av produkter är anpassat till olika kunders behov samt att flödet av information mellan Spintab och kontoren fungerar väl och håller hög kvalitet. I takt med de minskade kreditmarginalerna ökar kraven på nytänkande hos bolåneinstituten. Innovativa krediterbjudanden som är anpassade till kundernas behov kommer att bli viktiga i framtiden. Konkurrens Under 2005 var konkurrensen om marknadsandelarna på hypoteksmarknaden fortsatt hård. Med kombinationen av en förväntad lägre efterfrågan på bolån samt nya kapitaltäckningsregler där bolån väntas kräva lägre kapitalbas än tidigare, lär konkurrensen förbli hård även kommande år. Kreditportföljen Volymtillväxten under senare år har fortsatt även under 2005, på en ännu högre nivå än tidigare. Utlåningsvolymen i Spintab ökade under året med 43,4 mdkr (29,9), varav värdeförändringar på kreditstocken står för 3,5 mdkr av ökningen. Spintabs utlåning till allmänheten uppgick vid årets slut till 472,1 mdkr

18 16 ÅRSREDOVISNING 2005 AVSNITT FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE (428,6). Antalet krediter ökade med cirka Krediterna till privatpersoner och till jord- och skogsbruk visade god tillväxt. Spintabs utlåning till företagssegmentet ökade något i en krympande marknad. Kreditstocken har, trots den betydande utlåningsökningen, en fortsatt hög kvalitet. En förklaring är att de underliggande säkerheterna i Spintabs bolån generellt sett är lågt belånade och har attraktiva lägen. Samtidigt föregås kreditbesluten av individuella betalningsanalyser där högt belånade kredittagare rekommenderas en snabbare amorteringstakt. Utlåningens fördelning per bransch framgår av not 17. Spintabs kreditportfölj är väl fördelad över Sverige. Kreditgivningen sker till kredittagare med en bedömd god återbetalningsförmåga. Den största andelen av Spintabs kreditportfölj utgörs av småhusfinansiering. Av den totala stocken består cirka 60 procent av småhuskrediter. Andelen osäkra fordringar fortsätter att minska och uppgick vid utgången av 2005 till 80 mkr (151). Upplåning Spintab har sedan lång tid tillbaka bedrivit sin upplåning såväl i Sverige som utomlands och är en välkänd emittent på de internationella kapitalmarknaderna, där bolaget utvecklats till Skandinaviens största emittent av euroobligationer. Upplåningen matchas huvudsakligen mot utlåningens ränteförfallodagar. Vid utgången av 2005 ingick ett 10-tal olika valutor i Spintabs upplåning, vilket innebär att upplåningen är väl diversifierad. Sedan juli 2004 har svenska bolåneinstitut möjlighet att konvertera obligationsstocken till säkerställda obligationer, vilket skulle vara en harmonisering till övriga Europa. För obligationsplaceraren innebär säkerställda obligationer en tillgång med bättre genomlysning än vanliga obligationer. Spintabs kreditstock håller en så bra kvalitet att i stort sett hela stocken kan omvandlas för utgivning av säkerställda obligationer. Under 2005 har Spintab anpassat sina upplåningsprogram enligt prospektreglerna i EUs nya prospektdirektiv. Valutakursrisker Spintab bedriver utlåning i svenska kronor, men upplåning i alla stora utländska valutor. Mot den bakgrunden är en likvid derivatmarknad, där Spintab växlar utländsk valuta till svenska kronor, väsentlig för företaget. Exponeringen mot valutakursrisker är således, trots en omfattande upplåning i främmande valutor, mycket begränsad. Spintab har ingen öppen valutaposition per den 31 december Ränterisker I Spintabs verksamhet uppstår ränterisker, i huvudsak som en följd av skillnader i bindningsperioder i utoch upplåningen. Genom att i tiden matcha flöden av kapital och räntor över de räntebindningstider som verksamheten omfattar samt genom att använda derivat kan ränterisken sänkas till ett begränsat nettovärde. Ränterisken är limiterad och följs löpande av Spintab. Likviditetsrisker Spintabs likviditet är förhållandevis lätt att prognostisera eftersom förfallen i såväl ut- som upplåningen är kända i förväg. Även likviditetsexponeringen är limiterad och följs regelbundet inom Spintab. Operativa risker Operativa risker avser risken för förlust till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel och felaktiga system eller till följd av yttre händelser. Bolagets eget arbete med operativa risker sker med utgångspunkt från metoder och tekniker som används inom FöreningsSparbanken. Numera tillämpas dels kvalitativa metoder som självutvärdering, dels kvantitativa metoder där rapportering sker till en operationell förlustdatabas. Kapitaltäckning Spintabs kapitaltäckning ska vara lägst på den nivå som vid varje tillfälle bedöms lämplig för att bibehålla finansiell stabilitet samt för att utveckla verksamheten. Målet för primärkapitalrelationen är att den långsiktigt inte ska understiga åtta procent. Resultatutveckling Sedan EU i november 2005 godkänt användandet av den så kalllade verkligt värdeoptionen avseende finansiella skulder, har Spintab infört värdering till verkligt värde av utlåning och upplåning från årets början. Ingående balans liksom resultat- och balansräkningar för årets tre första kvartal har räknats om. Rörelseresultatet för Spintabkoncernen uppgick till mkr (4 602). Förändrade redovisningsregler enligt IAS 39 "Finansiella instrument: Redovisning och värdering" påverkade resultatet positivt med 288 mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 17,1 procent (17,0). Rörelse- och resultatutvecklingen under de senaste fem åren framgår av nyckeltalen och sammandragen av resultat- och balansräkningarna på sidorna 6 och 7. Den fortsatt starka volymökningen under året motverkas av ett hårdnande konkurrenstryck som påverkar marginalerna, samtidigt som det lägre ränteläget ger en lägre avkastning på det egna kapitalet än

19 ÅRSREDOVISNING 2005 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2005 AVSNITT 17 tidigare. Räntenettot minskade med 99 mkr under året till mkr (5 092), varav nya redovisningsregler påverkade årets räntenetto negativt med 106 mkr. Provisionsnettot sjönk med 48 mkr till följd av ökad utbetalning av provisioner till sparbankerna, gällande från dem förmedlad kreditvolym och uppgick till 542 mkr ( 494). Rörelsekostnaderna ökade med 3 mkr till 66 mkr. Kostnadsökningen är hänförlig till IT-investeringar. Redovisning av personalkostnaderna och antalet anställda framgår av not 6. Fördelningen av administrationskostnaderna framgår av not 7. Återvinningar från tidigare års gjorda reserveringar översteg nya förluster och reserveringar med 18 mkr (46). Kreditförlusterna är ytterligare specificerade i not 9. Händelser efter den 31 december 2005 Inga väsentliga händelser har inträffat efter den 31 december Förslag till vinstdisposition (publ) Till årsstämmans förfogande står mkr Balanserade medel Årets resultat Summa att disponera Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Summa s fria vinstmedel uppgår till mkr.

20 18 ÅRSREDOVISNING 2005 AVSNITT RESULTATRÄKNING Resultaträkning Enligt IFRS Enligt ÅRKL mkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar från koncernbolag 380 Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga allmänna administrationskostnader Summa allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat Resultat per aktie, före utspädning, kronor ,74 144,04 Resultat per aktie, efter utspädning, kronor ,74 144,04

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

2004:3. Delårsrapport. Januari september Spintab

2004:3. Delårsrapport. Januari september Spintab :3 Delårsrapport Januari september Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI SEPTEMBER Spintab JANUARI SEPTEMBER I SAMMANDRAG Räntenettot är fortsatt stabilt och uppgick till 3 773 (3 631) Utlåningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

2005:3. Delårsrapport. Januari september 2005. Spintab

2005:3. Delårsrapport. Januari september 2005. Spintab 2005:3 Delårsrapport Januari september 2005 Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI SEPTEMBER 2005 Spintab JANUARI SEPTEMBER 2005 I SAMMANDRAG Utlåningen ökade under perioden med 26 807 (22 622) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Förändringar i eget kapital...7 Kassaflödesanalys...8 Kapitaltäckning...9

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Sammanfattning Jun 2010 Jun 2009 Räntenetto, 648 203 Rörelseresultat, 445-405 Resultat efter skatt, 328-298 Utlåning, mdkr

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( )

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( ) DELÅRSBOKSLUT 2014-01-01 2014-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2014.01.01 2014.06.30.

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari - 30 juni, Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Området Spara och försäkring har utvecklats starkt under årets första halvår. Inlåning från svenska

Läs mer

Bokslutskommuniké. Spintab

Bokslutskommuniké. Spintab 2004 Bokslutskommuniké 2004 Spintab 2 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR SPINTAB 2004 Spintab RÖRELSERESULTATET ÖKADE MED 7% TILL 4,6 MDKR (4,3) Utlåningen ökade med 30 mdkr och uppgick till 429 mdkr (399) Räntenettot

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

2005:1. Delårsrapport. Januari mars Spintab

2005:1. Delårsrapport. Januari mars Spintab 2005:1 Delårsrapport Januari mars 2005 Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI MARS 2005 Spintab JANUARI MARS 2005 I SAMMANDRAG Rörelseresultatet ökade till 1 177 (1 062) Räntenettot ökade till 1 344

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

1 januari 30 juni 2015

1 januari 30 juni 2015 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 2009-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer