Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium"

Transkript

1 VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING D N R SN TERHI B ERLIN SID 1/1 U T REDARE T E S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium Förslag till beslut Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och lägger den till handlingarna. Ärendet i korthet FoU Seniorium drivs av Stockholms läns landsting och kommunerna/städerna Dandery d, Täby, Vallentuna, Österåker, Lidingö och Vaxholm. FoU Senioriums uppdrag är att initiera, stödja, bedriva och följa upp forskning och utveckling inom vård, omsorg, stöd och service till äldre människor i nordöstra Stockholm. Genom praktiknära insatser ska FoU Seniorium vara en resurs för forskning, utveckling, implementering och utvärdering. Insatserna utgår från en vetenskaplig grund och evidensbaserad kunskap. Verksamhetsberättelsen 2013 beskriver hur verksamheten har bedrivits år Handlingar 1. Verksamhetsberättelse för Seniorium Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium Gunilla Åhlander Socialchef Vildana Zorlak Avdelningschef Ska expedieras till: Akten SO CIA LFÖRVALTNINGEN T O RGGATAN 1 1, VALLENTUNA V A LLENTU NA T FN FA X S ALLENTUNA.SE

2 Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium Svärdvägen Danderyd

3 2(17) FoU Seniorium FoU Senioriums uppdrag är att initiera, stödja, bedriva och följa upp forskning och utveckling inom vård, omsorg, stöd och service till äldre människor i nordöstra Stockholm. Genom praktiknära insatser ska FoU Seniorium vara en resurs för forskning, utveckling, implementering och utvärdering. Insatserna utgår från en vetenskaplig grund och evidensbaserad kunskap. Aktiviteter på FoU Seniorium: Sprida kunskap om äldre människor och deras livssituation arrangera seminarier, utbildning och olika träffar för lärande stödja utveckling, implementering och spridning av nya arbetssätt, riktlinjer, produkter och tjänster bidra till att skapa samverkansforum mellan kommun och landsting stödja kvalitetsutveckling och -mätning Organisation FoU drivs av Stockholms läns landsting och kommunerna/städerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Lidingö och Vaxholm. Huvudman för FoU Seniorium var Österåker kommun mellan 2007 till , därefter Lidingö stad. Verksamhetschefen på FoU ansvarar för verksamhet, personal och ekonomi. Styrgruppen fastställer verksamhetens inriktning tillsammans med FoU chefen. FoU-rådet medverkar i att identifiera och diskutera utvecklings- och projektområden samt behov av aktiviteter och stöd inom äldreområdet. Seniorrådet diskuterar och identifierar behov och områden utifrån äldre befolkningens perspektiv. Styrgrupp Styrgruppen består av förvaltningschefer från de sex kommunerna/städerna samt handläggare från Stockholms läns landsting. Under 2013 har styrgruppen bestått av förvaltningscheferna Margareta Heimer (Danderyds kommun), Lisbeth Sämå, Susanna Kiesel (Täby kommun), Gunilla Åhlander (Vallentuna kommun), Anne Simmasgård (Österåkers kommun), Ann-Sofie Holmertz (Vaxholms Stad), Lotta Wigen (Lidingö Stad) samt handläggare Elisabeth Höglund (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen). Styrgruppen har haft fyra protokollförda sammanträden den 8/3, 16/5, 3/10 och 6/12. Ordförande var Täby kommun den 8/3 och därefter Vaxholm stad. 2

4 3(17) FoU-råd FoU-rådet består av utredare/utvecklingsledare/chefer från kommunerna/städerna samt chefer/forskare från landstinget. Rådet är samverkanspartner och länk mellan FoU Seniorium, kommunernas och landstingets verksamheter. De medverkar i att identifiera utvecklings- och forskningsområden samt sprider information om och från FoU. Rådet har under året bestått av BrittMarie Ekström, Susanne Rydberg-Lif (Danderyd kommun), UllaCarin Holst Hammarlund (Lidingö stad), Susanne Rading, Camilla Venemyr (Täby kommun), Karin Strömvall, Terhi Behrlin (Vallentuna kommun), Margot Franzen, Charlotte Damberg (Vaxholm stad), Susanne Öhrling, Sigbritt Sundling (Österåker kommun) Josphine Ohrling (medicinskt ansvariga sjuksköterskor) samt representanter från landstingets verksamheter AnnMarie Boström, Marie Melin (Danderyd geriatriken), Lena Törnkvist (Centrum för allmänmedicin), Malin Sandberg (Täby vårdcentral) och Elisabeth Bley Arvidsson (Capio). FoU- rådet har haft fyra protokollförda sammanträden 14/2, 22/5, 26/9 samt 13/11. Seniorråd Seniorrådet består av representanter utsedda av kommunernas pensionärsråd. Rådet startade under 2013 och utgör en viktig förankring med målgruppen de äldre. I rådet diskuteras och identifieras behov och områden utifrån den äldre befolkningens perspektiv. Seniorrådet utgör en viktig kanal i att sprida information om FoU Seniorium. Rådet består av Jan Halldin, Marianne Ramström (Danderyd kommun), Kerstin Kristoffersson (Lidingö stad), Gudrun Wijk, Karin Welzien (Täby kommun), Bo Schylander, Birgit Göransson (Vallentuna kommun), Ulla Blomgren, Gunnar Bäckström (Vaxholm stad) och Astrid Sundström, Roger Karlsson (Österåker kommun). Rådet har haft fyra protokollförda sammanträden 20/3, 10/6, 17/9 samt 26/11. Samverkan FoU Seniorium samverkar i sina uppdrag med andra aktörer och organisationer såsom andra FoU enheter, Centrum för allmänmedicin, olika myndigheter, högskolor, universitet, KSL, SKL, Kungliga Musikhögskolan med flera. 3

5 4(17) Hemsida Nyhetsbrev publiceras minst var tredje månad från hösten Kontaktpersoner Kontaktperson tillika FoU-projektledaren har ansvar för 2-3 kommuner. Syftet är att utveckla samverkan, sprida information från FoU samt fånga in behov i kommunerna och landstinget. Kontaktperson infördes under senare delen av året. Kontaktpersonerna träffar regelbundet representanter i FoU- råd, MAS, deltar på övergripande möten i kommunen med utförare i särskilda boende, hemtjänstaktörer med flera, samt etablerar kontakter med vårdcentraler, Danderyds geriatrik och sjukhus. Kommun Vallentuna, Täby och Vaxholm, Österåker och Danderyd Lidingö Kontaktperson Lena Vestlin Michaela Prochazka IngBritt Rydeman, Michaela Prochazka från maj månad Aktiviteter under 2013 Organisation och struktur Under hösten pågick arbete i att se över hur samverkan mellan kommun och landsting för äldre personer kan utvecklas liksom översyn av organisation och struktur för FoU Seniorium i både styrgrupp och FoU-råd. Styrgruppen träffades två halvdagar och FoU-rådet en hel dag samt en halvdag under hösten. Planering av dagarna skedde vid flertal tillfällen med en extern processledare som sedan ledde dagarna. Både styrgrupp och FoU-rådet ser att FoU Seniorium är en viktig gemensam, lokalt förankrad arena och samlingspunkt för huvudmännens verksamheter. Utmaningen består bland annat av att få till forskning och systematik dvs. ett evidensbaserat arbetssätt liksom hög kvalitet och kompetens. Farhågorna som beskrevs var att få till FoU Senioriums verksamhet och att uppdraget är för otydligt. En fråga som ställdes; forskning eller utveckling? Kunskapssynen i kommun och landsting upplevdes skilja sig åt. Att få till ett VI i äldrefrågorna kändes angeläget. Det framkom att styrgruppens behöver ta ett större aktivt ansvar för styrning av Seniorium och att FoU-rådets funktion behöver tydliggöras. Även FoU-rådets vara diskuterades. Representation från landstingets verksamheter i FoU-rådet har ända sedan 4

6 5(17) starten 2007 varit svårt att tillsätta. De representanter som finns representerar huvudsakligen sin egen verksamhet och deltar sällan. I FoU-rådet efterfrågas representanter med ett övergripande ansvar/mandat från landstinget t ex från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Kommunens representanter har detta övergripande ansvar. En tillsättning av representanter med liknande mandat inom sina respektive ansvarsområden skulle bidra till en stabilare och kraftfullare FoU-bas för samtliga huvudmän. Det skulle också underlätta diskussion i gemensamma frågor och utvecklingsområden. Från och med har FoU Seniorium en ny huvudman, Lidingö stad och ett fast ordinarie ordförandeskap införs 2014 förvaltningschefen i Lidingö stad. Ordförandeskapet har sedan FoU startade 2007 växlat årligen. En följd av planeringsdagarna är ett stadigvarande ordförandeskap, att verksamhetsplanen kommer gälla för en två-årsperiod samt att FoU Senioriums uppdrag/mål kommer beskrivas, utifrån styrgruppens gemensamma planering. Seniorium kommer också att testa olika former för seminarier och träffar för kunskapsspridning. Påbörjade och pågående aktiviteter 2013 Sammanhållen vård och omsorg Hur gör vi i nordost? En arbetsgrupp utsågs vid seminariet; samverkan och sammanhållen vård den 15/5. Arbetsgruppen träffades den 4/9. Gruppen består av elva deltagare. Fyra områden prioriterades att arbeta vidare med; utarbeta informationsbroschyr, seminarium samordnad vårdplanering, samordnad individuell plan, vårdplaneringsmöte/videoteknik. Olika arbetsgrupper bildades och rekrytering pågår av fler deltagare till grupperna. Dessa har träffats under hösten utifrån följande arbetsområden: Samordnad vårdplanering SOVP Syftet är att stödja framtagandet av en modell för tillämpning av SOVP inom kommunerna, landstingets öppna hälso- och sjukvård, slutenvård vid Danderyds geriatriska klinik och Danderyds sjukhus. Följande aktiviteter kommer att ingå, identifiera struktur för vårdplaneringsmötet och dess innehåll, undersöka användning av IT 5

7 6(17) teknik, se över trygghetskvitto, användning WebCare m.m. Arbetsgruppen består av representanter från kommun, landsting, geriatrik, Danderyds sjukhus. Projektledare IngBritt Rydeman, Lena Vestlin Informationsbroschyr FoU har medverkat i framtagandet av en länsövergripande informationsbroschyr avseende samordnad vårplanering vid utskrivning från sjukhus på förfrågan av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Gunnel Blomberg. Broschyren ska publiceras på 1177 Vårdguiden. En arbetsgrupp i nordost, med representanter från vårdcentral, kommun och geriatrik arbetade med att ta fram ett förslag och träffades vid ett tillfälle samt kommunicerade via mejl. Representanter från övriga FoU-äldre samt Norrtälje kommun deltog i arbetet på hälso- och sjukvårdsförvaltningen och träffades 3 gånger. Seniorrådet har lämnat synpunkter på informationsbroschyren. Projektledare IngBritt Rydeman Seminarium i Nordost En arbetsgrupp med representanter från kommun och landsting har planerat ett seminarium i syfte att belysa samverkan kring de äldre och samordnad vårdplanering. Två planeringsmöten har hållits under hösten. Ett Seminarium är inplanerat april Projektledare IngBritt Rydeman och Lena Vestlin Samordnad individuell plan (SIP) Syftet är att stödja framtagandet av en modell för tillämpning av SIP inom kommunerna och landstingets öppna hälso- och sjukvård. En arbetsgrupp med sju representanter från kommun och öppen hälso- och sjukvård arbetar med ett ta fram en modell. Gruppen har träffats en gång under hösten Projektledare Michaela Prochazka Demenssjukdomar och kognitiv svikt Framtagande av samverkansprogram för vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt i Danderyds kommun Syftet är att utarbeta lokalt samverkansprogram. Projektgruppen består av representanter från Danderyds kommun, 6

8 7(17) Stocksunds vårdcentral, Mörby Primärvårdsrehabilitering, Djursholms husläkarmottagning, kvartersakuten Mörby centrum, Aktivera Kiropraktik & Rehab, Minnesmottagningen, Danderyds geriatrik och Mörby vårdcentral. Projektgruppen har träffats fem gånger och ett underlag till lokalt program har tagits fram Det innehåller en kort beskrivning av respektive verksamhets ansvarsområde, med hänvisning till att varje verksamhet tar fram egna lokala rutiner. Även frågan om samordnad individuell plan diskuterades i projektgruppen. Personer har deltagit från Äldrecentrum, Lena Carling och Nina Isbäck och Rune Modig från hälso och sjukvårdsförvaltningen. Projektledare Michaela Prochazka och Susanne Rydberg-Lif, Danderyds kommun Arbetsgrupp Samverkan i Nordost om riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Syftet är att stödja kommuner i att ta samverkansprogram för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt samt stöd till deras närstående samt stödja erfarenhetsutbyte. Arbetsgruppen består av 12 representanter från kommuner och öppen hälso- och sjukvård och har träffats 27/9 och 5/11. Kommunerna har kommit olika långt och behovet av stöd varierar. Vid ett tillfälle berättade Karin Lindgren, verksamhetsutvecklare från Lidingö Stad och Susanne Fäldt, demenssjuksköterska från Österåkers kommun om hur de arbetat med lokalt vård- och omsorgsprogram vid demenssjukdom. Framgångsfaktorer som lyftes var verksamhetschefernas centrala roll, och att utbildningar för omvårdnadspersonalen behöver kombineras med kontinuerlig handledning. Projektledare Michaela Prochazka Arbetsgrupp palliativt kunskapscenter i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen startade under året ett projekt för att ta fram förslag till ett palliativt kunskapscenter. Arbetet skedde i samverkan med vårdgivare, kommuner och stadsdelar samt Regionalt Cancercentrun (RCC). Syftet var att ta fram ett förslag till ett palliativ kunskapscentrum i Stockholms län för att samordna den palliativa vården gällande forskning, utveckling och utbildning. Den palliativa vården ska inbegripa alla diagnoser och 7

9 8(17) åldrar. Sex arbetsgrupper tillsattes varav FoU Seniorium ingick i gruppen forskning och utveckling. Arbetsgrupperna skulle ta fram ett underlag med beskrivning av behov, samverkan och hur ett uppdrag för ett palliativt kunskapscenter kan se ut. Arbetsgrupperna träffades på en uppstartkonferens 24 maj samt 29/11 för presentation och diskussion utifrån arbetsgruppernas förslag. Arbetsgruppen träffades utöver dessa datum vid fyra tillfällen, halvdagar. Arbetsgruppsdeltagare IngBritt Rydeman Rapporten med förslaget från arbetsgruppen Forskning och Utveckling finns på FoU Senioriums hemsida Nätverk Äldre och missbruk I slutet av 2013 bildades i samarbete med FoU Nordost ett nätverk/arbetsgrupp. Syftet är att diskutera samverkan och utveckling. Frågor som diskuterats är att kartlägga de behov som finns i kommunerna och vilka förbättringsmöjligheter som finns. Gruppen består av 17 representanter från både äldreomsorg och missbruksenheter i Nordost och träffades den 13/11. Samordnare Michaela Prochazka och Marianne Paunia FoU Nordost Psykiatri och äldre-kunskap Nätverket har funnits för utredare i flera år inom Individ- och familjeomsorg (IFO) i FoU Nordost. År 2013 utökades nätverket att inkludera utredare inom äldreomsorgen i samverkan FoU Seniorium. Syftet är att diskutera gemensamma angelägna frågor, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom området. Gruppen består av 15 utredare/utvecklingsledare från Individ- och familjeomsorg (IFO) och äldreomsorgen. Nätverket träffades 4 gånger under Samordnare David Matscheck FoU Nordost och Michaela Prochazka Seminarier 2013 Äldre och bruk/missbruk av alkohol 16/4 och 16/10 I samarbete med FoU Nordost ordnades två halvdagsutbildningsseminarier med drygt 100 deltagare. Seminarierna belyste olika dilemman i relation till äldre med missbruksproblem i 8

10 9(17) både hemmiljö och i omvårdnadsboende. Som grund för diskussioner var exempel och erfarenheter från vardagen. Föreläsare: Erik Blennberger docent och teolog Ersta Sköndals Högskola, Evy Gunnarsson professor Stockholms Universitet, Kerstin Linderholm och Lotta Eriksson boendestödjare i Lidingö Stad, Benny Johansson kurator och process ledare i Vallentuna kommun, Siv Bringetun från Gamlebo och Rosemarie Rask från Von Bahr omvårdnadsboende för äldre män och kvinnor med missbruksproblem. Sammanhållen vård och omsorg för sjuka äldre, hur gör vi i nordost? 15 maj Ett seminarium med fokus på samverkan mellan olika vårdgivare i vårdkedjan. Totalt deltog cirka 30 personer från olika verksamheter i kommun och landsting. Information gavs om överenskommelsen avseende in och utskrivning, satsningen på sjuka äldre i länet, utvecklingsarbete på Danderyds sjukhus avseende teach-back modellen för att minska återinläggningar. Information gavs också om vårdsamordnarnas roll på Danderyds sjukhus. Diskussion skedde därefter i mindre grupper utifrån vilka förbättringsbehov som deltagarna såg. En arbetsgrupp bildades för att arbeta vidare med de behov som kom upp. Föreläsare: Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Maria Sundsjöö och MarieJeanne Hendrix Danderyds sjukhus, IngBritt Rydeman FoU Seniorium. Från idé till handling Utvecklings-, kvalitets- och projektarbete söka projektmedel 9/10 Ett seminarium om kvalitetsarbete i den egna verksamheten. Syfte var att inspirera och bidra med kunskap utifrån ide till handling, att granska arbete i egen verksamhet, våga testa nytt samt genomföra förändringar som kan leda till ökad kvalitet. Föreläsare: Katarina Andersson, Karolinska Universitetssjukhusen enheten för strategisk verksamhetsutveckling IngBritt Rydeman verksamhetschef på FoU. Undernäring, identifiera, förebygga och behandla 11 september Seminariets syfte var att belysa problematiken kring undernäring och dess konsekvenser samt ge exempel på hur man kan samverka inom vård och omsorg för att arbeta aktivt med 9

11 10(17) undernäring och prevention över verksamhetsgränser. Undernäring är ett stort problem inom vård och omsorg, både för äldre personer i eget boende och särskilda boenden. Föreläsare: Karolina Kobetski, dietist i Täby kommun och Liisa Samuelsson distriktssköterska Centrum för allmänmedicin. Utlysning av projektmedel ansökan senast den januari Medel utlystes, avsedda att ge personal möjlighet att med tjänstledighet i högst tre månader på heltid genomföra en studie som kan bidra till kunskapsutveckling inom vården och omsorgen av äldre personer. Personal anställda inom hälso- och sjukvård och omsorg äldre dvs. i landsting, kommun och privata vård- och omsorgsgivare i nordost kan ansöka. FoU Seniorium handleder projektarbetet. Ansvarig: IngBritt Rydeman Utbildning och konferenser Projektledning hösten. En tredagars utbildning i arrangerad av Österåker kommun. Lena Vestlin, Michaela Prochazka och IngBritt Rydeman. FoU Välfärds konferens 28-29/8 Kalmar. Michaela Prochazka, IngBritt Rydeman deltog. Externt finansierade aktiviteter Musik i demensvård Syftet med projektet är utveckla, introducera och utvärdera en modell för musik som omvårdnad i demensvård. Medel finns beviljade från Kulturrådet för ett 3-årigt arbete. Projektet påbörjades januari 2012 och pågår till och med En musikmodell har utarbetats av projektledaren tillsammans med personal utifrån de äldres behov. Musikmodellen innehåller musikaktiviteter i grupp- och individuellt för äldre med demenssjukdom. Projektet har genomförts på tre demensboenden i Vallentuna, Danderyd och Lidingö. Modellen innehåller utbildning, kartläggning av den äldres musikpreferenser och praktisk handledning. Musikombud utses på boendena, vilka sedan ingår i ett musiknätverk. Utvärdering sker bland annat genom intervjuer med personal, filmning av 10

12 11(17) musikstunder i grupp. En etikansökan har gjort för musikprojektet som godkänts av etisk kommitté under våren. Forskningssamverkan sker med Kungliga Musikhögskolan(KMH) och forskare AnnSofie Paulander lektor samt Eva Götell docent, IngBritt Rydeman och Michaela Prochazka. Handledning och metodstöd till musikterapeut sker av Ingrid Hammarlund KMH Projektledare Katarina Lindblad, projektsamordnare Michaela Prochazka, projektansvarig IngBritt Rydeman Avslutade aktiviteter Framtagande av lokala värdighetsgarantier i fyra kommuner Arbetet med att ta fram lokala värdighetsgarantier i kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker påbörjades oktober2012 och slutfördes december 2013 Projektarbetsgrupper utsågs i respektive kommun med ansvar för framtagande av garantier. Kommunernas referensgrupper lämnade synpunkter på de framtagna förslagen. Resultatet blev sex värdighetsgarantier. Dessa gäller kontaktman, upprättad genomförandeplan, namnbricka, meddelande vid förändring samt möjlighet att påverka vem som hjälper till med personlig omvårdnad. De slutligt formulerade garantiförslagen presenterades för respektive nämnd där beslut om införande fattas. De lokala värdighetsgarantierna börjar gälla mellan den 1 januari till den 1 april Därefter ansvarar respektive kommun för implementering av de lokala värdighetsgarantierna. En styrgrupp bestående av projektledarna, representanter från varje kommun och verksamhetschefen på FoU Seniorium träffades en gång/månaden och har beslutat i frågor rörande projektets styrning. Finansieras via stimulansmedel i kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker Projektledare Margareta Funemyr och Britt Undin Håll i gång fysisk träning på en dagverksamhet i Österåkers kommun Ett pilotprojekt genomfördes i Österåkers kommun på uppdrag av Kommunfullmäktige. Personer på en utsedd biståndsbedömd dagverksamhet erbjöds regelbunden fysisk träning under sex månader. Sjukgymnast och arbetsterapeut anställdes på dagverksamheten för att genomföra projektet. 11

13 12(17) Tretton av tjugo deltagare fullföljde träningen. De äldre identifierades vara en skör grupp, de hade balanssvårigheter och stor risk för fall. Den fysiska träningen bidrog till glädje, ökad samvaro och gemenskap samt inte minst upplevd fysisk och psykisk hälsa hos de äldre. Träningens strukturerade och individcentrerade arbetssätt bidrog till att det gjorde skillnad att vara på dagverksamheten. FoU Seniorium ansvarade för projektets planering, handledning, analyser, utvärdering och delrapport september 2013 samt slutrapport. Projektansvarig IngBritt Rydeman Rapporterna finns på FoU:s hemsida Utvärdering av verksamhetsplanen för Grundbemanning utökades med en tillsvidare anställd projektledare samt en viss tids anställd projektledare från och med 1/ Utlysning av projektanställning i nutritionsfrågor, en sökande som sedan tog tillbaks ansökan 3. FoU s uppdrag och organisation Ett arbete påbörjades under hösten 2013 i styrgrupp och FoU-råd. Ett förslag till vision togs fram för FoU Seniorium. Arbetet behöver fullföljas under Byte av huvudmannaskap för FoU Seniorium. Lidingö stad tog över som huvudman samt även ordförandeskap från FoU-rådets har utökats med representant för medicinskt ansvariga sjuksköterskor, Centrum för allmänmedicin (CeFAM). Representationen i rådet från landstinget är otillfredsställande. Detta behöver ses över Seniorråd startade under året, träffades 4 gånger/år. 7. Kontaktpersoner från FoU Seniorium för respektive kommun och landsting har utsetts och arbetet har påbörjats. 8. FoU s hemsida layouten på hemsidan har förnyats under året med bland annat kalendarium och nyheter juni Projektmedel har utannonserat. Medlen är avsedda att ge personal inom kommunens och landstingets verksamheter, tillfälle att med tjänstledighet motsvarande högst tre månader på heltid göra en studie. Flera hörde av sig och var intresserade, men ingen ansökan inkom. 12

14 13(17) 10. Samverkan i vårdkedjan för personer med demenssjukdom i Danderyds kommun. Ett lokalt samverkansprogram finns framtaget. 11. Utvärdering av individanpassad fysisk träning för äldre. Delrapport med utvärdering september samt slutrapport klar Sammanfattning av året Under året har det pågått olika utvecklingsarbeten och förändringar har skett inom områdena; verksamhet, personal och ekonomi. Detta har tagit mycket tid i anspråk för verksamhetschef. Förändringarna har varit viktiga för att skapa en stabil grund för FoU Seniorium. Verksamhet Under året har fortsatt arbete pågått med att åter etablera FoU Seniorium genom att arrangera och bjuda in till olika seminarier, aktiviteter och möten samt samverka med representanter för huvudmännen. Flera nätverk och arbetsgrupper har startats. FoU-Rådet har utökats med representant för medicinskt ansvariga sjuksköterskor samt från Centrum för allmänmedicin. Ett nytt råd, seniorrådet startade under året, där representanter rekryterades från samtliga kommuner. Ett nytt arbetssätt har införts med kontaktperson. Där verksamhetschefen varit kontaktperson för Lidingö stad och träffat FoU-råd representant, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt deltagit på möte med utförare av särskilda boenden. FoU chefen har informerat om FoU på socialnämnderna i Danderyd och Österåker samt träffat socialcheferna i Täby och Vaxholm. Hemsidan har utvecklats och en projektledare ansvarar för uppdatering och publicerar nyhetsbrev. FoU-äldre cheferna i länet har träffats 2 gånger/termin, man delger varandra erfarenheter och diskuterar gemensamma frågor och områden. Verksamhetschefen har representerat FoU Seniorium på olika möten, bland annat ledningskraft där samtliga FoU- äldre deltog. Samt deltagit på ett flertal möten med HSF och KSL och diskuterat sammanhållen vård, utvecklingsledare i länet och FoU-äldres roll med mera. Under senare delen av året påbörjades en översyn på uppdrag av styrgruppen avseende LSS och en eventuell sammanslagning av de två FoU enheterna i Nordost. Intervjuer genomfördes med personalen. Projekt FoU-chefen har deltagit i planering, styrgrupper och utvärderingar i projekten musik i demensvård (start januari 2012), fysisk aktivitet på dagverksamhet (start april 2013) samt värdighetsgarantier(start oktober 2012). Ett arbete påbörjades med sammanhållen vård i vårdkedjan under våren. Delar av verksamhetschefens tjänst har finansierats av projektmedel för att genomförande av datainsamling, analys, handledning och planering. 13

15 14(17) Organisation Under våren upptäcktes att Senioriums datorsystem saknade backup sen det infördes Den aktuella IT- lösningen inklusive support har varit kostsam. I och med detta initierades åter frågan i styrgruppen om byte av huvudman, vilket skedde 1/9 till Lidingö stad. Bytet av huvudman medförde inköp av datorer och anslutning till Lidingö Stads nät och ITsupport. Det innebar också nya löne-, personal- och beställningssystem vilket medförde kurser med mera för personalen. Bytet betydde också att diverse avtal som tidigare fanns inom Österåkers kommun exempelvis telefoni, datasupport avslutades. Under hösten, samtidigt som byte av huvudman, pågick ett omfattande organisationsarbete. Vilket bland annat inneburit att långsiktiga mål för verksamheten kommer att formuleras i verksamhetsplanen. Även den viktiga frågan om ett fast ordförandeskap har diskuterats och införs 2014 och bör ses som en central framgångsfaktor för FoU. Personal Under huvuddelen av året har en projektledare och verksamhetschef arbetat i basverksamheten. Tre personer har varit projektanställda i musik i demensvård samt värdighetsgarantier. Under våren påbörjades rekrytering av ytterligare medarbetare med hjälp av ett rekryteringsbolag och två personer anställdes. Två forskare har rekryterats till att göra analyser/utvärderingar i musikprojektet. Under slutet av året avslutades en projektanställning i värdegarantiprojektet. Ett grupputvecklingsarbete med stöd av HR avdelningen från Lidingö stad har pågått under hösten. FoU-chefen har arrangerat och planerat ett flertal planeringsdagar för personal, styrgrupp och FoU-råd. För att genomföra uppdraget FoU seniorium har är eftersträvansvärt att projektledarna har relevant högskoleutbildning, skilda erfarenheter från både från hälso- och sjukvård och socialtjänst/omsorg, erfarenheter av projekt- och utvecklingsarbeten och kvalitativa och kvantitativa utvärderingsmetoder samt god kommunikationsförmåga i tal och skrift. Ekonomi FoU Seniorium har fyra olika konton; FoU bas-budget med anslag från kommun och landsting, musikprojektet med medel via Kulturrådet, värdighetsgarantier finansiering via stimulansmedel från fyra kommuner samt demenssamverkan medel från hälso-och sjukvårdsförvaltningen. Överföring av ekonomin mitt i 2013 var komplicerat och krävde ett stort antal kontakter och möten med ekonomerna i de bägge kommunerna. Danderyd den 15 april 2014 IngBritt Rydeman Verksamhetschef 14

16 15(17) Ekonomisk redovisning basanslag FoU Seniorium 2013 Intäkter Utfall Intäkter SLL två kvartal Intäkter kommuner två kvartal Intäkter externa projekt (lön) Intäkter Österåker externt projekt Summa intäkter Administrationsanslag Österåker Personalkostnader Kurser och konferenser Data, telefon och skrivare Inventarier, förbrukningsvaror Facklitteratur Organisationskonsult Lokalhyra, städn etc Seminarier, kaffe etc Övriga kostnader Summa kostnader Underskott 31/ Överskott Balanserade medel Kvarvarande medel 31/ kr Underskott 31/ Kvarvarande medel 1/

17 16(17) Ekonomisk redovisning Musik i demensvård (aktivitet 6154) 31/ Konton Utfall Kvarvarande medel Intäkter 900 Summa intäkter Personalkostnader Trycksaker Lokalhyra, litteratur, OH kostnader Handledning Representation 520 Kurs konferens Summa kostnader * Resten balanserade medel 31/ kr Ekonomisk redovisning demensprojektet (aktivitet 6156) 31/ Konton Utfall Medel från hälso- och sjukvårdsförvaltningen Summa intäkter Facklitteratur 308 Representation Summa kostnader Kvarvarande medel * Resten balanserade medel 31/ kr 16

18 17(17) Ekonomisk redovisning Värdighetsgarantier (aktivitet 6155) 31/ Konto Utfall Personalkostnader Inventarier och förbrukningsvaror Representation Lokaler, datorer, overheadkostnader Summa kostnader Kommunerna debiteras enligt nedan angivna procentsats för kostnader i värdighetsgarantiprojektet Kommun Debitering procentsats för kostnader i kommunerna Danderyd 25,7% Täby 37,2% Vallentuna 16,7% Österåker 20,4% 17

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Mars 2008 Forsknings- & utvecklingsenheten för socialtjänstens individ- och familjeomsorg i nordvästra Stockholms län Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro, Upplands Väsby

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2012:1 ISSN

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Stockholm stad Socialtjänstförvaltningen Enheten för hemlösa - Stödteam för män Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Rapport från ett tvåårigt projekt med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer