Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium"

Transkript

1 VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING D N R SN TERHI B ERLIN SID 1/1 U T REDARE T E S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium Förslag till beslut Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och lägger den till handlingarna. Ärendet i korthet FoU Seniorium drivs av Stockholms läns landsting och kommunerna/städerna Dandery d, Täby, Vallentuna, Österåker, Lidingö och Vaxholm. FoU Senioriums uppdrag är att initiera, stödja, bedriva och följa upp forskning och utveckling inom vård, omsorg, stöd och service till äldre människor i nordöstra Stockholm. Genom praktiknära insatser ska FoU Seniorium vara en resurs för forskning, utveckling, implementering och utvärdering. Insatserna utgår från en vetenskaplig grund och evidensbaserad kunskap. Verksamhetsberättelsen 2013 beskriver hur verksamheten har bedrivits år Handlingar 1. Verksamhetsberättelse för Seniorium Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium Gunilla Åhlander Socialchef Vildana Zorlak Avdelningschef Ska expedieras till: Akten SO CIA LFÖRVALTNINGEN T O RGGATAN 1 1, VALLENTUNA V A LLENTU NA T FN FA X S ALLENTUNA.SE

2 Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium Svärdvägen Danderyd

3 2(17) FoU Seniorium FoU Senioriums uppdrag är att initiera, stödja, bedriva och följa upp forskning och utveckling inom vård, omsorg, stöd och service till äldre människor i nordöstra Stockholm. Genom praktiknära insatser ska FoU Seniorium vara en resurs för forskning, utveckling, implementering och utvärdering. Insatserna utgår från en vetenskaplig grund och evidensbaserad kunskap. Aktiviteter på FoU Seniorium: Sprida kunskap om äldre människor och deras livssituation arrangera seminarier, utbildning och olika träffar för lärande stödja utveckling, implementering och spridning av nya arbetssätt, riktlinjer, produkter och tjänster bidra till att skapa samverkansforum mellan kommun och landsting stödja kvalitetsutveckling och -mätning Organisation FoU drivs av Stockholms läns landsting och kommunerna/städerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Lidingö och Vaxholm. Huvudman för FoU Seniorium var Österåker kommun mellan 2007 till , därefter Lidingö stad. Verksamhetschefen på FoU ansvarar för verksamhet, personal och ekonomi. Styrgruppen fastställer verksamhetens inriktning tillsammans med FoU chefen. FoU-rådet medverkar i att identifiera och diskutera utvecklings- och projektområden samt behov av aktiviteter och stöd inom äldreområdet. Seniorrådet diskuterar och identifierar behov och områden utifrån äldre befolkningens perspektiv. Styrgrupp Styrgruppen består av förvaltningschefer från de sex kommunerna/städerna samt handläggare från Stockholms läns landsting. Under 2013 har styrgruppen bestått av förvaltningscheferna Margareta Heimer (Danderyds kommun), Lisbeth Sämå, Susanna Kiesel (Täby kommun), Gunilla Åhlander (Vallentuna kommun), Anne Simmasgård (Österåkers kommun), Ann-Sofie Holmertz (Vaxholms Stad), Lotta Wigen (Lidingö Stad) samt handläggare Elisabeth Höglund (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen). Styrgruppen har haft fyra protokollförda sammanträden den 8/3, 16/5, 3/10 och 6/12. Ordförande var Täby kommun den 8/3 och därefter Vaxholm stad. 2

4 3(17) FoU-råd FoU-rådet består av utredare/utvecklingsledare/chefer från kommunerna/städerna samt chefer/forskare från landstinget. Rådet är samverkanspartner och länk mellan FoU Seniorium, kommunernas och landstingets verksamheter. De medverkar i att identifiera utvecklings- och forskningsområden samt sprider information om och från FoU. Rådet har under året bestått av BrittMarie Ekström, Susanne Rydberg-Lif (Danderyd kommun), UllaCarin Holst Hammarlund (Lidingö stad), Susanne Rading, Camilla Venemyr (Täby kommun), Karin Strömvall, Terhi Behrlin (Vallentuna kommun), Margot Franzen, Charlotte Damberg (Vaxholm stad), Susanne Öhrling, Sigbritt Sundling (Österåker kommun) Josphine Ohrling (medicinskt ansvariga sjuksköterskor) samt representanter från landstingets verksamheter AnnMarie Boström, Marie Melin (Danderyd geriatriken), Lena Törnkvist (Centrum för allmänmedicin), Malin Sandberg (Täby vårdcentral) och Elisabeth Bley Arvidsson (Capio). FoU- rådet har haft fyra protokollförda sammanträden 14/2, 22/5, 26/9 samt 13/11. Seniorråd Seniorrådet består av representanter utsedda av kommunernas pensionärsråd. Rådet startade under 2013 och utgör en viktig förankring med målgruppen de äldre. I rådet diskuteras och identifieras behov och områden utifrån den äldre befolkningens perspektiv. Seniorrådet utgör en viktig kanal i att sprida information om FoU Seniorium. Rådet består av Jan Halldin, Marianne Ramström (Danderyd kommun), Kerstin Kristoffersson (Lidingö stad), Gudrun Wijk, Karin Welzien (Täby kommun), Bo Schylander, Birgit Göransson (Vallentuna kommun), Ulla Blomgren, Gunnar Bäckström (Vaxholm stad) och Astrid Sundström, Roger Karlsson (Österåker kommun). Rådet har haft fyra protokollförda sammanträden 20/3, 10/6, 17/9 samt 26/11. Samverkan FoU Seniorium samverkar i sina uppdrag med andra aktörer och organisationer såsom andra FoU enheter, Centrum för allmänmedicin, olika myndigheter, högskolor, universitet, KSL, SKL, Kungliga Musikhögskolan med flera. 3

5 4(17) Hemsida Nyhetsbrev publiceras minst var tredje månad från hösten Kontaktpersoner Kontaktperson tillika FoU-projektledaren har ansvar för 2-3 kommuner. Syftet är att utveckla samverkan, sprida information från FoU samt fånga in behov i kommunerna och landstinget. Kontaktperson infördes under senare delen av året. Kontaktpersonerna träffar regelbundet representanter i FoU- råd, MAS, deltar på övergripande möten i kommunen med utförare i särskilda boende, hemtjänstaktörer med flera, samt etablerar kontakter med vårdcentraler, Danderyds geriatrik och sjukhus. Kommun Vallentuna, Täby och Vaxholm, Österåker och Danderyd Lidingö Kontaktperson Lena Vestlin Michaela Prochazka IngBritt Rydeman, Michaela Prochazka från maj månad Aktiviteter under 2013 Organisation och struktur Under hösten pågick arbete i att se över hur samverkan mellan kommun och landsting för äldre personer kan utvecklas liksom översyn av organisation och struktur för FoU Seniorium i både styrgrupp och FoU-råd. Styrgruppen träffades två halvdagar och FoU-rådet en hel dag samt en halvdag under hösten. Planering av dagarna skedde vid flertal tillfällen med en extern processledare som sedan ledde dagarna. Både styrgrupp och FoU-rådet ser att FoU Seniorium är en viktig gemensam, lokalt förankrad arena och samlingspunkt för huvudmännens verksamheter. Utmaningen består bland annat av att få till forskning och systematik dvs. ett evidensbaserat arbetssätt liksom hög kvalitet och kompetens. Farhågorna som beskrevs var att få till FoU Senioriums verksamhet och att uppdraget är för otydligt. En fråga som ställdes; forskning eller utveckling? Kunskapssynen i kommun och landsting upplevdes skilja sig åt. Att få till ett VI i äldrefrågorna kändes angeläget. Det framkom att styrgruppens behöver ta ett större aktivt ansvar för styrning av Seniorium och att FoU-rådets funktion behöver tydliggöras. Även FoU-rådets vara diskuterades. Representation från landstingets verksamheter i FoU-rådet har ända sedan 4

6 5(17) starten 2007 varit svårt att tillsätta. De representanter som finns representerar huvudsakligen sin egen verksamhet och deltar sällan. I FoU-rådet efterfrågas representanter med ett övergripande ansvar/mandat från landstinget t ex från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Kommunens representanter har detta övergripande ansvar. En tillsättning av representanter med liknande mandat inom sina respektive ansvarsområden skulle bidra till en stabilare och kraftfullare FoU-bas för samtliga huvudmän. Det skulle också underlätta diskussion i gemensamma frågor och utvecklingsområden. Från och med har FoU Seniorium en ny huvudman, Lidingö stad och ett fast ordinarie ordförandeskap införs 2014 förvaltningschefen i Lidingö stad. Ordförandeskapet har sedan FoU startade 2007 växlat årligen. En följd av planeringsdagarna är ett stadigvarande ordförandeskap, att verksamhetsplanen kommer gälla för en två-årsperiod samt att FoU Senioriums uppdrag/mål kommer beskrivas, utifrån styrgruppens gemensamma planering. Seniorium kommer också att testa olika former för seminarier och träffar för kunskapsspridning. Påbörjade och pågående aktiviteter 2013 Sammanhållen vård och omsorg Hur gör vi i nordost? En arbetsgrupp utsågs vid seminariet; samverkan och sammanhållen vård den 15/5. Arbetsgruppen träffades den 4/9. Gruppen består av elva deltagare. Fyra områden prioriterades att arbeta vidare med; utarbeta informationsbroschyr, seminarium samordnad vårdplanering, samordnad individuell plan, vårdplaneringsmöte/videoteknik. Olika arbetsgrupper bildades och rekrytering pågår av fler deltagare till grupperna. Dessa har träffats under hösten utifrån följande arbetsområden: Samordnad vårdplanering SOVP Syftet är att stödja framtagandet av en modell för tillämpning av SOVP inom kommunerna, landstingets öppna hälso- och sjukvård, slutenvård vid Danderyds geriatriska klinik och Danderyds sjukhus. Följande aktiviteter kommer att ingå, identifiera struktur för vårdplaneringsmötet och dess innehåll, undersöka användning av IT 5

7 6(17) teknik, se över trygghetskvitto, användning WebCare m.m. Arbetsgruppen består av representanter från kommun, landsting, geriatrik, Danderyds sjukhus. Projektledare IngBritt Rydeman, Lena Vestlin Informationsbroschyr FoU har medverkat i framtagandet av en länsövergripande informationsbroschyr avseende samordnad vårplanering vid utskrivning från sjukhus på förfrågan av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Gunnel Blomberg. Broschyren ska publiceras på 1177 Vårdguiden. En arbetsgrupp i nordost, med representanter från vårdcentral, kommun och geriatrik arbetade med att ta fram ett förslag och träffades vid ett tillfälle samt kommunicerade via mejl. Representanter från övriga FoU-äldre samt Norrtälje kommun deltog i arbetet på hälso- och sjukvårdsförvaltningen och träffades 3 gånger. Seniorrådet har lämnat synpunkter på informationsbroschyren. Projektledare IngBritt Rydeman Seminarium i Nordost En arbetsgrupp med representanter från kommun och landsting har planerat ett seminarium i syfte att belysa samverkan kring de äldre och samordnad vårdplanering. Två planeringsmöten har hållits under hösten. Ett Seminarium är inplanerat april Projektledare IngBritt Rydeman och Lena Vestlin Samordnad individuell plan (SIP) Syftet är att stödja framtagandet av en modell för tillämpning av SIP inom kommunerna och landstingets öppna hälso- och sjukvård. En arbetsgrupp med sju representanter från kommun och öppen hälso- och sjukvård arbetar med ett ta fram en modell. Gruppen har träffats en gång under hösten Projektledare Michaela Prochazka Demenssjukdomar och kognitiv svikt Framtagande av samverkansprogram för vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt i Danderyds kommun Syftet är att utarbeta lokalt samverkansprogram. Projektgruppen består av representanter från Danderyds kommun, 6

8 7(17) Stocksunds vårdcentral, Mörby Primärvårdsrehabilitering, Djursholms husläkarmottagning, kvartersakuten Mörby centrum, Aktivera Kiropraktik & Rehab, Minnesmottagningen, Danderyds geriatrik och Mörby vårdcentral. Projektgruppen har träffats fem gånger och ett underlag till lokalt program har tagits fram Det innehåller en kort beskrivning av respektive verksamhets ansvarsområde, med hänvisning till att varje verksamhet tar fram egna lokala rutiner. Även frågan om samordnad individuell plan diskuterades i projektgruppen. Personer har deltagit från Äldrecentrum, Lena Carling och Nina Isbäck och Rune Modig från hälso och sjukvårdsförvaltningen. Projektledare Michaela Prochazka och Susanne Rydberg-Lif, Danderyds kommun Arbetsgrupp Samverkan i Nordost om riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Syftet är att stödja kommuner i att ta samverkansprogram för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt samt stöd till deras närstående samt stödja erfarenhetsutbyte. Arbetsgruppen består av 12 representanter från kommuner och öppen hälso- och sjukvård och har träffats 27/9 och 5/11. Kommunerna har kommit olika långt och behovet av stöd varierar. Vid ett tillfälle berättade Karin Lindgren, verksamhetsutvecklare från Lidingö Stad och Susanne Fäldt, demenssjuksköterska från Österåkers kommun om hur de arbetat med lokalt vård- och omsorgsprogram vid demenssjukdom. Framgångsfaktorer som lyftes var verksamhetschefernas centrala roll, och att utbildningar för omvårdnadspersonalen behöver kombineras med kontinuerlig handledning. Projektledare Michaela Prochazka Arbetsgrupp palliativt kunskapscenter i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen startade under året ett projekt för att ta fram förslag till ett palliativt kunskapscenter. Arbetet skedde i samverkan med vårdgivare, kommuner och stadsdelar samt Regionalt Cancercentrun (RCC). Syftet var att ta fram ett förslag till ett palliativ kunskapscentrum i Stockholms län för att samordna den palliativa vården gällande forskning, utveckling och utbildning. Den palliativa vården ska inbegripa alla diagnoser och 7

9 8(17) åldrar. Sex arbetsgrupper tillsattes varav FoU Seniorium ingick i gruppen forskning och utveckling. Arbetsgrupperna skulle ta fram ett underlag med beskrivning av behov, samverkan och hur ett uppdrag för ett palliativt kunskapscenter kan se ut. Arbetsgrupperna träffades på en uppstartkonferens 24 maj samt 29/11 för presentation och diskussion utifrån arbetsgruppernas förslag. Arbetsgruppen träffades utöver dessa datum vid fyra tillfällen, halvdagar. Arbetsgruppsdeltagare IngBritt Rydeman Rapporten med förslaget från arbetsgruppen Forskning och Utveckling finns på FoU Senioriums hemsida Nätverk Äldre och missbruk I slutet av 2013 bildades i samarbete med FoU Nordost ett nätverk/arbetsgrupp. Syftet är att diskutera samverkan och utveckling. Frågor som diskuterats är att kartlägga de behov som finns i kommunerna och vilka förbättringsmöjligheter som finns. Gruppen består av 17 representanter från både äldreomsorg och missbruksenheter i Nordost och träffades den 13/11. Samordnare Michaela Prochazka och Marianne Paunia FoU Nordost Psykiatri och äldre-kunskap Nätverket har funnits för utredare i flera år inom Individ- och familjeomsorg (IFO) i FoU Nordost. År 2013 utökades nätverket att inkludera utredare inom äldreomsorgen i samverkan FoU Seniorium. Syftet är att diskutera gemensamma angelägna frågor, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom området. Gruppen består av 15 utredare/utvecklingsledare från Individ- och familjeomsorg (IFO) och äldreomsorgen. Nätverket träffades 4 gånger under Samordnare David Matscheck FoU Nordost och Michaela Prochazka Seminarier 2013 Äldre och bruk/missbruk av alkohol 16/4 och 16/10 I samarbete med FoU Nordost ordnades två halvdagsutbildningsseminarier med drygt 100 deltagare. Seminarierna belyste olika dilemman i relation till äldre med missbruksproblem i 8

10 9(17) både hemmiljö och i omvårdnadsboende. Som grund för diskussioner var exempel och erfarenheter från vardagen. Föreläsare: Erik Blennberger docent och teolog Ersta Sköndals Högskola, Evy Gunnarsson professor Stockholms Universitet, Kerstin Linderholm och Lotta Eriksson boendestödjare i Lidingö Stad, Benny Johansson kurator och process ledare i Vallentuna kommun, Siv Bringetun från Gamlebo och Rosemarie Rask från Von Bahr omvårdnadsboende för äldre män och kvinnor med missbruksproblem. Sammanhållen vård och omsorg för sjuka äldre, hur gör vi i nordost? 15 maj Ett seminarium med fokus på samverkan mellan olika vårdgivare i vårdkedjan. Totalt deltog cirka 30 personer från olika verksamheter i kommun och landsting. Information gavs om överenskommelsen avseende in och utskrivning, satsningen på sjuka äldre i länet, utvecklingsarbete på Danderyds sjukhus avseende teach-back modellen för att minska återinläggningar. Information gavs också om vårdsamordnarnas roll på Danderyds sjukhus. Diskussion skedde därefter i mindre grupper utifrån vilka förbättringsbehov som deltagarna såg. En arbetsgrupp bildades för att arbeta vidare med de behov som kom upp. Föreläsare: Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Maria Sundsjöö och MarieJeanne Hendrix Danderyds sjukhus, IngBritt Rydeman FoU Seniorium. Från idé till handling Utvecklings-, kvalitets- och projektarbete söka projektmedel 9/10 Ett seminarium om kvalitetsarbete i den egna verksamheten. Syfte var att inspirera och bidra med kunskap utifrån ide till handling, att granska arbete i egen verksamhet, våga testa nytt samt genomföra förändringar som kan leda till ökad kvalitet. Föreläsare: Katarina Andersson, Karolinska Universitetssjukhusen enheten för strategisk verksamhetsutveckling IngBritt Rydeman verksamhetschef på FoU. Undernäring, identifiera, förebygga och behandla 11 september Seminariets syfte var att belysa problematiken kring undernäring och dess konsekvenser samt ge exempel på hur man kan samverka inom vård och omsorg för att arbeta aktivt med 9

11 10(17) undernäring och prevention över verksamhetsgränser. Undernäring är ett stort problem inom vård och omsorg, både för äldre personer i eget boende och särskilda boenden. Föreläsare: Karolina Kobetski, dietist i Täby kommun och Liisa Samuelsson distriktssköterska Centrum för allmänmedicin. Utlysning av projektmedel ansökan senast den januari Medel utlystes, avsedda att ge personal möjlighet att med tjänstledighet i högst tre månader på heltid genomföra en studie som kan bidra till kunskapsutveckling inom vården och omsorgen av äldre personer. Personal anställda inom hälso- och sjukvård och omsorg äldre dvs. i landsting, kommun och privata vård- och omsorgsgivare i nordost kan ansöka. FoU Seniorium handleder projektarbetet. Ansvarig: IngBritt Rydeman Utbildning och konferenser Projektledning hösten. En tredagars utbildning i arrangerad av Österåker kommun. Lena Vestlin, Michaela Prochazka och IngBritt Rydeman. FoU Välfärds konferens 28-29/8 Kalmar. Michaela Prochazka, IngBritt Rydeman deltog. Externt finansierade aktiviteter Musik i demensvård Syftet med projektet är utveckla, introducera och utvärdera en modell för musik som omvårdnad i demensvård. Medel finns beviljade från Kulturrådet för ett 3-årigt arbete. Projektet påbörjades januari 2012 och pågår till och med En musikmodell har utarbetats av projektledaren tillsammans med personal utifrån de äldres behov. Musikmodellen innehåller musikaktiviteter i grupp- och individuellt för äldre med demenssjukdom. Projektet har genomförts på tre demensboenden i Vallentuna, Danderyd och Lidingö. Modellen innehåller utbildning, kartläggning av den äldres musikpreferenser och praktisk handledning. Musikombud utses på boendena, vilka sedan ingår i ett musiknätverk. Utvärdering sker bland annat genom intervjuer med personal, filmning av 10

12 11(17) musikstunder i grupp. En etikansökan har gjort för musikprojektet som godkänts av etisk kommitté under våren. Forskningssamverkan sker med Kungliga Musikhögskolan(KMH) och forskare AnnSofie Paulander lektor samt Eva Götell docent, IngBritt Rydeman och Michaela Prochazka. Handledning och metodstöd till musikterapeut sker av Ingrid Hammarlund KMH Projektledare Katarina Lindblad, projektsamordnare Michaela Prochazka, projektansvarig IngBritt Rydeman Avslutade aktiviteter Framtagande av lokala värdighetsgarantier i fyra kommuner Arbetet med att ta fram lokala värdighetsgarantier i kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker påbörjades oktober2012 och slutfördes december 2013 Projektarbetsgrupper utsågs i respektive kommun med ansvar för framtagande av garantier. Kommunernas referensgrupper lämnade synpunkter på de framtagna förslagen. Resultatet blev sex värdighetsgarantier. Dessa gäller kontaktman, upprättad genomförandeplan, namnbricka, meddelande vid förändring samt möjlighet att påverka vem som hjälper till med personlig omvårdnad. De slutligt formulerade garantiförslagen presenterades för respektive nämnd där beslut om införande fattas. De lokala värdighetsgarantierna börjar gälla mellan den 1 januari till den 1 april Därefter ansvarar respektive kommun för implementering av de lokala värdighetsgarantierna. En styrgrupp bestående av projektledarna, representanter från varje kommun och verksamhetschefen på FoU Seniorium träffades en gång/månaden och har beslutat i frågor rörande projektets styrning. Finansieras via stimulansmedel i kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker Projektledare Margareta Funemyr och Britt Undin Håll i gång fysisk träning på en dagverksamhet i Österåkers kommun Ett pilotprojekt genomfördes i Österåkers kommun på uppdrag av Kommunfullmäktige. Personer på en utsedd biståndsbedömd dagverksamhet erbjöds regelbunden fysisk träning under sex månader. Sjukgymnast och arbetsterapeut anställdes på dagverksamheten för att genomföra projektet. 11

13 12(17) Tretton av tjugo deltagare fullföljde träningen. De äldre identifierades vara en skör grupp, de hade balanssvårigheter och stor risk för fall. Den fysiska träningen bidrog till glädje, ökad samvaro och gemenskap samt inte minst upplevd fysisk och psykisk hälsa hos de äldre. Träningens strukturerade och individcentrerade arbetssätt bidrog till att det gjorde skillnad att vara på dagverksamheten. FoU Seniorium ansvarade för projektets planering, handledning, analyser, utvärdering och delrapport september 2013 samt slutrapport. Projektansvarig IngBritt Rydeman Rapporterna finns på FoU:s hemsida Utvärdering av verksamhetsplanen för Grundbemanning utökades med en tillsvidare anställd projektledare samt en viss tids anställd projektledare från och med 1/ Utlysning av projektanställning i nutritionsfrågor, en sökande som sedan tog tillbaks ansökan 3. FoU s uppdrag och organisation Ett arbete påbörjades under hösten 2013 i styrgrupp och FoU-råd. Ett förslag till vision togs fram för FoU Seniorium. Arbetet behöver fullföljas under Byte av huvudmannaskap för FoU Seniorium. Lidingö stad tog över som huvudman samt även ordförandeskap från FoU-rådets har utökats med representant för medicinskt ansvariga sjuksköterskor, Centrum för allmänmedicin (CeFAM). Representationen i rådet från landstinget är otillfredsställande. Detta behöver ses över Seniorråd startade under året, träffades 4 gånger/år. 7. Kontaktpersoner från FoU Seniorium för respektive kommun och landsting har utsetts och arbetet har påbörjats. 8. FoU s hemsida layouten på hemsidan har förnyats under året med bland annat kalendarium och nyheter juni Projektmedel har utannonserat. Medlen är avsedda att ge personal inom kommunens och landstingets verksamheter, tillfälle att med tjänstledighet motsvarande högst tre månader på heltid göra en studie. Flera hörde av sig och var intresserade, men ingen ansökan inkom. 12

14 13(17) 10. Samverkan i vårdkedjan för personer med demenssjukdom i Danderyds kommun. Ett lokalt samverkansprogram finns framtaget. 11. Utvärdering av individanpassad fysisk träning för äldre. Delrapport med utvärdering september samt slutrapport klar Sammanfattning av året Under året har det pågått olika utvecklingsarbeten och förändringar har skett inom områdena; verksamhet, personal och ekonomi. Detta har tagit mycket tid i anspråk för verksamhetschef. Förändringarna har varit viktiga för att skapa en stabil grund för FoU Seniorium. Verksamhet Under året har fortsatt arbete pågått med att åter etablera FoU Seniorium genom att arrangera och bjuda in till olika seminarier, aktiviteter och möten samt samverka med representanter för huvudmännen. Flera nätverk och arbetsgrupper har startats. FoU-Rådet har utökats med representant för medicinskt ansvariga sjuksköterskor samt från Centrum för allmänmedicin. Ett nytt råd, seniorrådet startade under året, där representanter rekryterades från samtliga kommuner. Ett nytt arbetssätt har införts med kontaktperson. Där verksamhetschefen varit kontaktperson för Lidingö stad och träffat FoU-råd representant, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt deltagit på möte med utförare av särskilda boenden. FoU chefen har informerat om FoU på socialnämnderna i Danderyd och Österåker samt träffat socialcheferna i Täby och Vaxholm. Hemsidan har utvecklats och en projektledare ansvarar för uppdatering och publicerar nyhetsbrev. FoU-äldre cheferna i länet har träffats 2 gånger/termin, man delger varandra erfarenheter och diskuterar gemensamma frågor och områden. Verksamhetschefen har representerat FoU Seniorium på olika möten, bland annat ledningskraft där samtliga FoU- äldre deltog. Samt deltagit på ett flertal möten med HSF och KSL och diskuterat sammanhållen vård, utvecklingsledare i länet och FoU-äldres roll med mera. Under senare delen av året påbörjades en översyn på uppdrag av styrgruppen avseende LSS och en eventuell sammanslagning av de två FoU enheterna i Nordost. Intervjuer genomfördes med personalen. Projekt FoU-chefen har deltagit i planering, styrgrupper och utvärderingar i projekten musik i demensvård (start januari 2012), fysisk aktivitet på dagverksamhet (start april 2013) samt värdighetsgarantier(start oktober 2012). Ett arbete påbörjades med sammanhållen vård i vårdkedjan under våren. Delar av verksamhetschefens tjänst har finansierats av projektmedel för att genomförande av datainsamling, analys, handledning och planering. 13

15 14(17) Organisation Under våren upptäcktes att Senioriums datorsystem saknade backup sen det infördes Den aktuella IT- lösningen inklusive support har varit kostsam. I och med detta initierades åter frågan i styrgruppen om byte av huvudman, vilket skedde 1/9 till Lidingö stad. Bytet av huvudman medförde inköp av datorer och anslutning till Lidingö Stads nät och ITsupport. Det innebar också nya löne-, personal- och beställningssystem vilket medförde kurser med mera för personalen. Bytet betydde också att diverse avtal som tidigare fanns inom Österåkers kommun exempelvis telefoni, datasupport avslutades. Under hösten, samtidigt som byte av huvudman, pågick ett omfattande organisationsarbete. Vilket bland annat inneburit att långsiktiga mål för verksamheten kommer att formuleras i verksamhetsplanen. Även den viktiga frågan om ett fast ordförandeskap har diskuterats och införs 2014 och bör ses som en central framgångsfaktor för FoU. Personal Under huvuddelen av året har en projektledare och verksamhetschef arbetat i basverksamheten. Tre personer har varit projektanställda i musik i demensvård samt värdighetsgarantier. Under våren påbörjades rekrytering av ytterligare medarbetare med hjälp av ett rekryteringsbolag och två personer anställdes. Två forskare har rekryterats till att göra analyser/utvärderingar i musikprojektet. Under slutet av året avslutades en projektanställning i värdegarantiprojektet. Ett grupputvecklingsarbete med stöd av HR avdelningen från Lidingö stad har pågått under hösten. FoU-chefen har arrangerat och planerat ett flertal planeringsdagar för personal, styrgrupp och FoU-råd. För att genomföra uppdraget FoU seniorium har är eftersträvansvärt att projektledarna har relevant högskoleutbildning, skilda erfarenheter från både från hälso- och sjukvård och socialtjänst/omsorg, erfarenheter av projekt- och utvecklingsarbeten och kvalitativa och kvantitativa utvärderingsmetoder samt god kommunikationsförmåga i tal och skrift. Ekonomi FoU Seniorium har fyra olika konton; FoU bas-budget med anslag från kommun och landsting, musikprojektet med medel via Kulturrådet, värdighetsgarantier finansiering via stimulansmedel från fyra kommuner samt demenssamverkan medel från hälso-och sjukvårdsförvaltningen. Överföring av ekonomin mitt i 2013 var komplicerat och krävde ett stort antal kontakter och möten med ekonomerna i de bägge kommunerna. Danderyd den 15 april 2014 IngBritt Rydeman Verksamhetschef 14

16 15(17) Ekonomisk redovisning basanslag FoU Seniorium 2013 Intäkter Utfall Intäkter SLL två kvartal Intäkter kommuner två kvartal Intäkter externa projekt (lön) Intäkter Österåker externt projekt Summa intäkter Administrationsanslag Österåker Personalkostnader Kurser och konferenser Data, telefon och skrivare Inventarier, förbrukningsvaror Facklitteratur Organisationskonsult Lokalhyra, städn etc Seminarier, kaffe etc Övriga kostnader Summa kostnader Underskott 31/ Överskott Balanserade medel Kvarvarande medel 31/ kr Underskott 31/ Kvarvarande medel 1/

17 16(17) Ekonomisk redovisning Musik i demensvård (aktivitet 6154) 31/ Konton Utfall Kvarvarande medel Intäkter 900 Summa intäkter Personalkostnader Trycksaker Lokalhyra, litteratur, OH kostnader Handledning Representation 520 Kurs konferens Summa kostnader * Resten balanserade medel 31/ kr Ekonomisk redovisning demensprojektet (aktivitet 6156) 31/ Konton Utfall Medel från hälso- och sjukvårdsförvaltningen Summa intäkter Facklitteratur 308 Representation Summa kostnader Kvarvarande medel * Resten balanserade medel 31/ kr 16

18 17(17) Ekonomisk redovisning Värdighetsgarantier (aktivitet 6155) 31/ Konto Utfall Personalkostnader Inventarier och förbrukningsvaror Representation Lokaler, datorer, overheadkostnader Summa kostnader Kommunerna debiteras enligt nedan angivna procentsats för kostnader i värdighetsgarantiprojektet Kommun Debitering procentsats för kostnader i kommunerna Danderyd 25,7% Täby 37,2% Vallentuna 16,7% Österåker 20,4% 17

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium Ärende 11 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-05-16 DNR SN 2013.099 HELENA ÅHMAN SID 1/2 AVDELNINGSCHEF 08-58785000 HELENA.AHMAN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ändring

Läs mer

Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan för FoU Seniorium 2014-2015

Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan för FoU Seniorium 2014-2015 VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-23 D N R SN 2 014.1 13 TERHI B ERLIN SID 1/2 U T REDARE 08-587 85 4 5 8 T E RHI.BERLIN @VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sammanslagning av FoU Nordost och FoU Seniorium samt införande av verksamhetsområdet funktionsnedsättning som ett nytt FoUuppdrag

Tjänsteskrivelse Sammanslagning av FoU Nordost och FoU Seniorium samt införande av verksamhetsområdet funktionsnedsättning som ett nytt FoUuppdrag TERHI B ERLIN SID 1/7 U T REDARE 08-587 85 4 5 8 T E RHI.BERLIN @VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Sammanslagning av FoU Nordost och FoU Seniorium samt införande av verksamhetsområdet funktionsnedsättning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-10-28 DNR SN 2013.169 TERHI BERLIN SID 1/3 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan om prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier 2014

Tjänsteskrivelse Ansökan om prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-21 DNR SN 2014.160 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan om prestationsersättning

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Frösundarummet, 18.30-20.10 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-01-22 DNR SN 2015.011 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Genomförandeplan för Borlänge 2011 Berörda verksamheter- Kommun och Landsting åtar sig att genomföra följande under 2011. Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Styrgrupp

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

PRIO - analys och handlingsplan

PRIO - analys och handlingsplan Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 13(25) Socialnämndens arbetsutskott Sn/2015:240 SNau 102 PRIO - analys och handlingsplan Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackar för informationen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2015 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2015 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna, 2014-11-10 Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE 1(6) version 2010-01-04 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Överenskommelsen om samverkan är en lokal överenskommelse mellan socialnämnden i Danderyds kommun genom Socialkontorets vuxenenhet och Stockholms läns

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Piteå 2012-08-14 Till Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Bakgrund Organisation Piteå kommuns socialtjänst är organisatoriskt uppdelad

Läs mer

Samverkansprojekt mellan kommunerna i Halland och Hälso- och sjukvården, Region Halland,

Samverkansprojekt mellan kommunerna i Halland och Hälso- och sjukvården, Region Halland, Samverkansprojekt mellan kommunerna i Halland och Hälso- och sjukvården, Region Halland, 2011-01-01-2012-12-31 Bakgrund Nationellt uppdrag 2009 för att jämföra de preliminära demensriktlinjerna med dagens

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (5)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (5) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (5) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PROJEKTET SAMVERKAN OCH STYR- NING UTIFRÅN EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPEN SAMORDNAD VÅRDPLAN FÖR

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Frösundarummet, 10.00-11.00 Beslutande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M) Ersättare Övriga närvarande Gunilla

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16. Tid och plats 17.30 Väsbygården

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16. Tid och plats 17.30 Väsbygården K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16 Tid och plats 17.30 Väsbygården Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Monika Fernlund, avdelningschef Inger Jakobsson, avdelningschef Vildana Zorlak, avdelningschef

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2012-01-24

SOCIALNÄMNDEN 2012-01-24 K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-01-24 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Agneta Sandström, controller Helena Åhman, avdelningschef

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting Omvårdnadsförvaltningen 2011-11-30 SID 1 (8) Beslutad av styrgrupp 2011-12-21 SLUTRAPPORT Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms

Läs mer

Verksamhetsplan Socialjouren Nordost SN

Verksamhetsplan Socialjouren Nordost SN Verksamhetsplan Socialjouren Nordost 2017 12 SN 2017.061 89 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2017-04-21 DNR SN 2017.061 MARTIN FROM SID 1/1 NÄMNDSEKRETERARE MARTIN.FROM@VALLENTUNA.SE

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Väsbysalen, Kl 17.30-19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis

Läs mer

Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg. Dokumentation. Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013

Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg. Dokumentation. Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013 Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg Dokumentation Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013 Inledning Ny organisation skapar förutsättningar för operativt arbetssätt i samverkan kring patienten.

Läs mer

Äldre med sammansatta vårdbehov i grän s- snittet mellan landsting och kommun

Äldre med sammansatta vårdbehov i grän s- snittet mellan landsting och kommun ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRA TEGI- OCH PLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-04-01 Handläggare: Ulla Fredriksson Telefon: 08-508 36 216 Till Äldrenämnden den 12 april 2011 Äldre med sammansatta

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Hemsjukvård 2015 inriktning

Hemsjukvård 2015 inriktning PROMEMORIA Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL-kansliet Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2012-06-08 Hemsjukvård 2015 inriktning Presidiegruppen föreslås besluta att godkänna förslaget

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-14 SN-/4901.710 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Redovisning av verksamhet med personliga ombud år Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (17) Socialnämndens arbetsutskott 2015-12-01 127 Information, Uppdrag: Prisnivåer äldreomsorg (SN 2015.151) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Implementering av nationella riktlinjer för god vård och omvårdnad vid demenssjukdom

Implementering av nationella riktlinjer för god vård och omvårdnad vid demenssjukdom Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2010-12-07 p 7 2010-11-05 Handläggare: Anna Forssell Gunilla Malmefeldt Peter Lundqvist Implementering av nationella riktlinjer

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL TILL TIDIGA INSATSER I FORM AV BARNGRUPPSVERKSAMHET OCH BARNOMBUDET I HÄSSELBY-VÄLLINGBY OCH BROMMA

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL TILL TIDIGA INSATSER I FORM AV BARNGRUPPSVERKSAMHET OCH BARNOMBUDET I HÄSSELBY-VÄLLINGBY OCH BROMMA S HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL TILL TIDIGA INSATSER I FORM AV BARNGRUPPSVERKSAMHET OCH BARNOMBUDET I HÄSSELBY-VÄLLINGBY OCH

Läs mer

Samverkansavtal FOU norr

Samverkansavtal FOU norr Samverkansavtal FOU norr Parter Följande samverkansavtal har träffats mellan kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna Stad, Upplands-Bro och Upplands Väsby samt Stockholms läns landsting.

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2011-09-20 Vilgotgruppen 1 ( Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo.

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Helene Ottevik-Karlsson Rapport Datum 2014-06-13 Dnr SN13/45 Sida 1 (6) Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Projektansvariga Betty Svensson IFO chef Socialförvaltningen

Läs mer

Kommungemensam handlingsplan

Kommungemensam handlingsplan FoU Fyrbodal Kommungemensam handlingsplan för FoU Fyrbodal Kommungemensam handlingsplan för FoU Fyrbodal Syfte Denna Handlingsplan är ett led i att stärka Fyrbodalskommunernas kapacitet att bedriva en

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Hemsjukvård inriktning

Hemsjukvård inriktning SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-08-02 Handläggare: Ulla söderlind Telefon: 08 508 03 281 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 i Uppsala län Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Foto: IBL Bildbyrå. Formgivning: Ida Ingemarsson Sedan 2010 har

Läs mer

På gång inom äldreområdet!

På gång inom äldreområdet! På gång inom äldreområdet! 2016-02-04 Linda Macke Nationellt Ökad bemanning ÄO Kunskapssatsning ÄO/FH Överenskommelse: Psykisk hälsa Betänkande: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Utredning:

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård.

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Länsstyrgruppen gav den 24 oktober 2014 en arbetsgrupp, bestående av Monika Agnedal, Inger Eklind

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 1(20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 Beslutande: Ingalill Jonsson (m), ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Lena Norgren (fp), tj g ersättare Eva-Lena Wrethén

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Nyhetsbrev Nr. 3 2009

Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Exposé över FoU:s arbete och samverkan med kommunerna i Nordväst. Inledning Det här är årets tredje Nyhetsbrev från FoU- Nordväst - något som kommer att bli ett stående inslag tre

Läs mer

Projekt implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Projekt implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Projekt implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Sammanfattande rapport för projektåren 2011-2012 Cecilia Werge och Nina Isbäck, projektledare Projekt

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014 Psykiatriska kliniken Ryhov Nuläge på kliniken HSL 2g är känd i verksamheten genom flera olika insatser: - Introduktionsutbildning till

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-29 182 Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen (SN 2016.182) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012)

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012) Utlåtande 2013:13 RV (Dnr 327-984/2012) Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM VERKSAMHETSOMRÅDET STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Elisabeth Högberg Utvecklingsledare 2 SAMMANFATTING

Läs mer

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn 508 05 411 Dnr - - 2006 Sammanträde 25 april 2006 Tjänsteutlåtande 7 april 2006 1 (4) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Närvarande:

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Remissversion publicerad 23 november 2016

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Remissversion publicerad 23 november 2016 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Remissversion publicerad 23 november 2016 Övergripande tidsplan 23 nov HöstenHö 2016 10 feb 2017 vår/sommar 2017 Publicering av Remissversionen

Läs mer

Minnesanteckningar Länsstyrgruppen för Missbruks- och beroendevården i Dalarna Måndagen den 9 september 2013 kl.13.15-16.00.

Minnesanteckningar Länsstyrgruppen för Missbruks- och beroendevården i Dalarna Måndagen den 9 september 2013 kl.13.15-16.00. Datum 2013-09-09 Sida Minnesanteckningar Länsstyrgruppen för Missbruks- och beroendevården i Dalarna Mötesdatum: Måndagen den 9 september 2013 kl.13.15-16.00. Plats: Deltagare: Region Dalarna, Myntgatan

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0674 Landstingsstyrelsen Samarbete med Kommunförbundet Stockholms Län genom Samverkan inom vård- och omsorgsområdet

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Förvaltningkontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.15 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre -Fördelning av medel från prestationsersättningar 2014.

Bättre liv för sjuka äldre -Fördelning av medel från prestationsersättningar 2014. Uppsala "KOMMUN KOMMUN ALDREFORVALTNINGEN 3 Handläggare Datum Diarienummer Carina Kumlin 2015-01-14 ALN-2012-0161.30 Äldrenämnden Bättre liv för sjuka äldre -Fördelning av medel från prestationsersättningar

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR PROCESSUTVÄRDERING AV INFÖRANDET AV SINGLE SYSTEM DESIGN (SSD) HOS BOENDESTÖDJARE INOM UTFÖRARENHETEN SOCIALPSYKIATRIN

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer