Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium"

Transkript

1 VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING D N R SN TERHI B ERLIN SID 1/1 U T REDARE T E S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium Förslag till beslut Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och lägger den till handlingarna. Ärendet i korthet FoU Seniorium drivs av Stockholms läns landsting och kommunerna/städerna Dandery d, Täby, Vallentuna, Österåker, Lidingö och Vaxholm. FoU Senioriums uppdrag är att initiera, stödja, bedriva och följa upp forskning och utveckling inom vård, omsorg, stöd och service till äldre människor i nordöstra Stockholm. Genom praktiknära insatser ska FoU Seniorium vara en resurs för forskning, utveckling, implementering och utvärdering. Insatserna utgår från en vetenskaplig grund och evidensbaserad kunskap. Verksamhetsberättelsen 2013 beskriver hur verksamheten har bedrivits år Handlingar 1. Verksamhetsberättelse för Seniorium Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium Gunilla Åhlander Socialchef Vildana Zorlak Avdelningschef Ska expedieras till: Akten SO CIA LFÖRVALTNINGEN T O RGGATAN 1 1, VALLENTUNA V A LLENTU NA T FN FA X S ALLENTUNA.SE

2 Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium Svärdvägen Danderyd

3 2(17) FoU Seniorium FoU Senioriums uppdrag är att initiera, stödja, bedriva och följa upp forskning och utveckling inom vård, omsorg, stöd och service till äldre människor i nordöstra Stockholm. Genom praktiknära insatser ska FoU Seniorium vara en resurs för forskning, utveckling, implementering och utvärdering. Insatserna utgår från en vetenskaplig grund och evidensbaserad kunskap. Aktiviteter på FoU Seniorium: Sprida kunskap om äldre människor och deras livssituation arrangera seminarier, utbildning och olika träffar för lärande stödja utveckling, implementering och spridning av nya arbetssätt, riktlinjer, produkter och tjänster bidra till att skapa samverkansforum mellan kommun och landsting stödja kvalitetsutveckling och -mätning Organisation FoU drivs av Stockholms läns landsting och kommunerna/städerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Lidingö och Vaxholm. Huvudman för FoU Seniorium var Österåker kommun mellan 2007 till , därefter Lidingö stad. Verksamhetschefen på FoU ansvarar för verksamhet, personal och ekonomi. Styrgruppen fastställer verksamhetens inriktning tillsammans med FoU chefen. FoU-rådet medverkar i att identifiera och diskutera utvecklings- och projektområden samt behov av aktiviteter och stöd inom äldreområdet. Seniorrådet diskuterar och identifierar behov och områden utifrån äldre befolkningens perspektiv. Styrgrupp Styrgruppen består av förvaltningschefer från de sex kommunerna/städerna samt handläggare från Stockholms läns landsting. Under 2013 har styrgruppen bestått av förvaltningscheferna Margareta Heimer (Danderyds kommun), Lisbeth Sämå, Susanna Kiesel (Täby kommun), Gunilla Åhlander (Vallentuna kommun), Anne Simmasgård (Österåkers kommun), Ann-Sofie Holmertz (Vaxholms Stad), Lotta Wigen (Lidingö Stad) samt handläggare Elisabeth Höglund (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen). Styrgruppen har haft fyra protokollförda sammanträden den 8/3, 16/5, 3/10 och 6/12. Ordförande var Täby kommun den 8/3 och därefter Vaxholm stad. 2

4 3(17) FoU-råd FoU-rådet består av utredare/utvecklingsledare/chefer från kommunerna/städerna samt chefer/forskare från landstinget. Rådet är samverkanspartner och länk mellan FoU Seniorium, kommunernas och landstingets verksamheter. De medverkar i att identifiera utvecklings- och forskningsområden samt sprider information om och från FoU. Rådet har under året bestått av BrittMarie Ekström, Susanne Rydberg-Lif (Danderyd kommun), UllaCarin Holst Hammarlund (Lidingö stad), Susanne Rading, Camilla Venemyr (Täby kommun), Karin Strömvall, Terhi Behrlin (Vallentuna kommun), Margot Franzen, Charlotte Damberg (Vaxholm stad), Susanne Öhrling, Sigbritt Sundling (Österåker kommun) Josphine Ohrling (medicinskt ansvariga sjuksköterskor) samt representanter från landstingets verksamheter AnnMarie Boström, Marie Melin (Danderyd geriatriken), Lena Törnkvist (Centrum för allmänmedicin), Malin Sandberg (Täby vårdcentral) och Elisabeth Bley Arvidsson (Capio). FoU- rådet har haft fyra protokollförda sammanträden 14/2, 22/5, 26/9 samt 13/11. Seniorråd Seniorrådet består av representanter utsedda av kommunernas pensionärsråd. Rådet startade under 2013 och utgör en viktig förankring med målgruppen de äldre. I rådet diskuteras och identifieras behov och områden utifrån den äldre befolkningens perspektiv. Seniorrådet utgör en viktig kanal i att sprida information om FoU Seniorium. Rådet består av Jan Halldin, Marianne Ramström (Danderyd kommun), Kerstin Kristoffersson (Lidingö stad), Gudrun Wijk, Karin Welzien (Täby kommun), Bo Schylander, Birgit Göransson (Vallentuna kommun), Ulla Blomgren, Gunnar Bäckström (Vaxholm stad) och Astrid Sundström, Roger Karlsson (Österåker kommun). Rådet har haft fyra protokollförda sammanträden 20/3, 10/6, 17/9 samt 26/11. Samverkan FoU Seniorium samverkar i sina uppdrag med andra aktörer och organisationer såsom andra FoU enheter, Centrum för allmänmedicin, olika myndigheter, högskolor, universitet, KSL, SKL, Kungliga Musikhögskolan med flera. 3

5 4(17) Hemsida Nyhetsbrev publiceras minst var tredje månad från hösten Kontaktpersoner Kontaktperson tillika FoU-projektledaren har ansvar för 2-3 kommuner. Syftet är att utveckla samverkan, sprida information från FoU samt fånga in behov i kommunerna och landstinget. Kontaktperson infördes under senare delen av året. Kontaktpersonerna träffar regelbundet representanter i FoU- råd, MAS, deltar på övergripande möten i kommunen med utförare i särskilda boende, hemtjänstaktörer med flera, samt etablerar kontakter med vårdcentraler, Danderyds geriatrik och sjukhus. Kommun Vallentuna, Täby och Vaxholm, Österåker och Danderyd Lidingö Kontaktperson Lena Vestlin Michaela Prochazka IngBritt Rydeman, Michaela Prochazka från maj månad Aktiviteter under 2013 Organisation och struktur Under hösten pågick arbete i att se över hur samverkan mellan kommun och landsting för äldre personer kan utvecklas liksom översyn av organisation och struktur för FoU Seniorium i både styrgrupp och FoU-råd. Styrgruppen träffades två halvdagar och FoU-rådet en hel dag samt en halvdag under hösten. Planering av dagarna skedde vid flertal tillfällen med en extern processledare som sedan ledde dagarna. Både styrgrupp och FoU-rådet ser att FoU Seniorium är en viktig gemensam, lokalt förankrad arena och samlingspunkt för huvudmännens verksamheter. Utmaningen består bland annat av att få till forskning och systematik dvs. ett evidensbaserat arbetssätt liksom hög kvalitet och kompetens. Farhågorna som beskrevs var att få till FoU Senioriums verksamhet och att uppdraget är för otydligt. En fråga som ställdes; forskning eller utveckling? Kunskapssynen i kommun och landsting upplevdes skilja sig åt. Att få till ett VI i äldrefrågorna kändes angeläget. Det framkom att styrgruppens behöver ta ett större aktivt ansvar för styrning av Seniorium och att FoU-rådets funktion behöver tydliggöras. Även FoU-rådets vara diskuterades. Representation från landstingets verksamheter i FoU-rådet har ända sedan 4

6 5(17) starten 2007 varit svårt att tillsätta. De representanter som finns representerar huvudsakligen sin egen verksamhet och deltar sällan. I FoU-rådet efterfrågas representanter med ett övergripande ansvar/mandat från landstinget t ex från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Kommunens representanter har detta övergripande ansvar. En tillsättning av representanter med liknande mandat inom sina respektive ansvarsområden skulle bidra till en stabilare och kraftfullare FoU-bas för samtliga huvudmän. Det skulle också underlätta diskussion i gemensamma frågor och utvecklingsområden. Från och med har FoU Seniorium en ny huvudman, Lidingö stad och ett fast ordinarie ordförandeskap införs 2014 förvaltningschefen i Lidingö stad. Ordförandeskapet har sedan FoU startade 2007 växlat årligen. En följd av planeringsdagarna är ett stadigvarande ordförandeskap, att verksamhetsplanen kommer gälla för en två-årsperiod samt att FoU Senioriums uppdrag/mål kommer beskrivas, utifrån styrgruppens gemensamma planering. Seniorium kommer också att testa olika former för seminarier och träffar för kunskapsspridning. Påbörjade och pågående aktiviteter 2013 Sammanhållen vård och omsorg Hur gör vi i nordost? En arbetsgrupp utsågs vid seminariet; samverkan och sammanhållen vård den 15/5. Arbetsgruppen träffades den 4/9. Gruppen består av elva deltagare. Fyra områden prioriterades att arbeta vidare med; utarbeta informationsbroschyr, seminarium samordnad vårdplanering, samordnad individuell plan, vårdplaneringsmöte/videoteknik. Olika arbetsgrupper bildades och rekrytering pågår av fler deltagare till grupperna. Dessa har träffats under hösten utifrån följande arbetsområden: Samordnad vårdplanering SOVP Syftet är att stödja framtagandet av en modell för tillämpning av SOVP inom kommunerna, landstingets öppna hälso- och sjukvård, slutenvård vid Danderyds geriatriska klinik och Danderyds sjukhus. Följande aktiviteter kommer att ingå, identifiera struktur för vårdplaneringsmötet och dess innehåll, undersöka användning av IT 5

7 6(17) teknik, se över trygghetskvitto, användning WebCare m.m. Arbetsgruppen består av representanter från kommun, landsting, geriatrik, Danderyds sjukhus. Projektledare IngBritt Rydeman, Lena Vestlin Informationsbroschyr FoU har medverkat i framtagandet av en länsövergripande informationsbroschyr avseende samordnad vårplanering vid utskrivning från sjukhus på förfrågan av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Gunnel Blomberg. Broschyren ska publiceras på 1177 Vårdguiden. En arbetsgrupp i nordost, med representanter från vårdcentral, kommun och geriatrik arbetade med att ta fram ett förslag och träffades vid ett tillfälle samt kommunicerade via mejl. Representanter från övriga FoU-äldre samt Norrtälje kommun deltog i arbetet på hälso- och sjukvårdsförvaltningen och träffades 3 gånger. Seniorrådet har lämnat synpunkter på informationsbroschyren. Projektledare IngBritt Rydeman Seminarium i Nordost En arbetsgrupp med representanter från kommun och landsting har planerat ett seminarium i syfte att belysa samverkan kring de äldre och samordnad vårdplanering. Två planeringsmöten har hållits under hösten. Ett Seminarium är inplanerat april Projektledare IngBritt Rydeman och Lena Vestlin Samordnad individuell plan (SIP) Syftet är att stödja framtagandet av en modell för tillämpning av SIP inom kommunerna och landstingets öppna hälso- och sjukvård. En arbetsgrupp med sju representanter från kommun och öppen hälso- och sjukvård arbetar med ett ta fram en modell. Gruppen har träffats en gång under hösten Projektledare Michaela Prochazka Demenssjukdomar och kognitiv svikt Framtagande av samverkansprogram för vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt i Danderyds kommun Syftet är att utarbeta lokalt samverkansprogram. Projektgruppen består av representanter från Danderyds kommun, 6

8 7(17) Stocksunds vårdcentral, Mörby Primärvårdsrehabilitering, Djursholms husläkarmottagning, kvartersakuten Mörby centrum, Aktivera Kiropraktik & Rehab, Minnesmottagningen, Danderyds geriatrik och Mörby vårdcentral. Projektgruppen har träffats fem gånger och ett underlag till lokalt program har tagits fram Det innehåller en kort beskrivning av respektive verksamhets ansvarsområde, med hänvisning till att varje verksamhet tar fram egna lokala rutiner. Även frågan om samordnad individuell plan diskuterades i projektgruppen. Personer har deltagit från Äldrecentrum, Lena Carling och Nina Isbäck och Rune Modig från hälso och sjukvårdsförvaltningen. Projektledare Michaela Prochazka och Susanne Rydberg-Lif, Danderyds kommun Arbetsgrupp Samverkan i Nordost om riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Syftet är att stödja kommuner i att ta samverkansprogram för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt samt stöd till deras närstående samt stödja erfarenhetsutbyte. Arbetsgruppen består av 12 representanter från kommuner och öppen hälso- och sjukvård och har träffats 27/9 och 5/11. Kommunerna har kommit olika långt och behovet av stöd varierar. Vid ett tillfälle berättade Karin Lindgren, verksamhetsutvecklare från Lidingö Stad och Susanne Fäldt, demenssjuksköterska från Österåkers kommun om hur de arbetat med lokalt vård- och omsorgsprogram vid demenssjukdom. Framgångsfaktorer som lyftes var verksamhetschefernas centrala roll, och att utbildningar för omvårdnadspersonalen behöver kombineras med kontinuerlig handledning. Projektledare Michaela Prochazka Arbetsgrupp palliativt kunskapscenter i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen startade under året ett projekt för att ta fram förslag till ett palliativt kunskapscenter. Arbetet skedde i samverkan med vårdgivare, kommuner och stadsdelar samt Regionalt Cancercentrun (RCC). Syftet var att ta fram ett förslag till ett palliativ kunskapscentrum i Stockholms län för att samordna den palliativa vården gällande forskning, utveckling och utbildning. Den palliativa vården ska inbegripa alla diagnoser och 7

9 8(17) åldrar. Sex arbetsgrupper tillsattes varav FoU Seniorium ingick i gruppen forskning och utveckling. Arbetsgrupperna skulle ta fram ett underlag med beskrivning av behov, samverkan och hur ett uppdrag för ett palliativt kunskapscenter kan se ut. Arbetsgrupperna träffades på en uppstartkonferens 24 maj samt 29/11 för presentation och diskussion utifrån arbetsgruppernas förslag. Arbetsgruppen träffades utöver dessa datum vid fyra tillfällen, halvdagar. Arbetsgruppsdeltagare IngBritt Rydeman Rapporten med förslaget från arbetsgruppen Forskning och Utveckling finns på FoU Senioriums hemsida Nätverk Äldre och missbruk I slutet av 2013 bildades i samarbete med FoU Nordost ett nätverk/arbetsgrupp. Syftet är att diskutera samverkan och utveckling. Frågor som diskuterats är att kartlägga de behov som finns i kommunerna och vilka förbättringsmöjligheter som finns. Gruppen består av 17 representanter från både äldreomsorg och missbruksenheter i Nordost och träffades den 13/11. Samordnare Michaela Prochazka och Marianne Paunia FoU Nordost Psykiatri och äldre-kunskap Nätverket har funnits för utredare i flera år inom Individ- och familjeomsorg (IFO) i FoU Nordost. År 2013 utökades nätverket att inkludera utredare inom äldreomsorgen i samverkan FoU Seniorium. Syftet är att diskutera gemensamma angelägna frågor, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom området. Gruppen består av 15 utredare/utvecklingsledare från Individ- och familjeomsorg (IFO) och äldreomsorgen. Nätverket träffades 4 gånger under Samordnare David Matscheck FoU Nordost och Michaela Prochazka Seminarier 2013 Äldre och bruk/missbruk av alkohol 16/4 och 16/10 I samarbete med FoU Nordost ordnades två halvdagsutbildningsseminarier med drygt 100 deltagare. Seminarierna belyste olika dilemman i relation till äldre med missbruksproblem i 8

10 9(17) både hemmiljö och i omvårdnadsboende. Som grund för diskussioner var exempel och erfarenheter från vardagen. Föreläsare: Erik Blennberger docent och teolog Ersta Sköndals Högskola, Evy Gunnarsson professor Stockholms Universitet, Kerstin Linderholm och Lotta Eriksson boendestödjare i Lidingö Stad, Benny Johansson kurator och process ledare i Vallentuna kommun, Siv Bringetun från Gamlebo och Rosemarie Rask från Von Bahr omvårdnadsboende för äldre män och kvinnor med missbruksproblem. Sammanhållen vård och omsorg för sjuka äldre, hur gör vi i nordost? 15 maj Ett seminarium med fokus på samverkan mellan olika vårdgivare i vårdkedjan. Totalt deltog cirka 30 personer från olika verksamheter i kommun och landsting. Information gavs om överenskommelsen avseende in och utskrivning, satsningen på sjuka äldre i länet, utvecklingsarbete på Danderyds sjukhus avseende teach-back modellen för att minska återinläggningar. Information gavs också om vårdsamordnarnas roll på Danderyds sjukhus. Diskussion skedde därefter i mindre grupper utifrån vilka förbättringsbehov som deltagarna såg. En arbetsgrupp bildades för att arbeta vidare med de behov som kom upp. Föreläsare: Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Maria Sundsjöö och MarieJeanne Hendrix Danderyds sjukhus, IngBritt Rydeman FoU Seniorium. Från idé till handling Utvecklings-, kvalitets- och projektarbete söka projektmedel 9/10 Ett seminarium om kvalitetsarbete i den egna verksamheten. Syfte var att inspirera och bidra med kunskap utifrån ide till handling, att granska arbete i egen verksamhet, våga testa nytt samt genomföra förändringar som kan leda till ökad kvalitet. Föreläsare: Katarina Andersson, Karolinska Universitetssjukhusen enheten för strategisk verksamhetsutveckling IngBritt Rydeman verksamhetschef på FoU. Undernäring, identifiera, förebygga och behandla 11 september Seminariets syfte var att belysa problematiken kring undernäring och dess konsekvenser samt ge exempel på hur man kan samverka inom vård och omsorg för att arbeta aktivt med 9

11 10(17) undernäring och prevention över verksamhetsgränser. Undernäring är ett stort problem inom vård och omsorg, både för äldre personer i eget boende och särskilda boenden. Föreläsare: Karolina Kobetski, dietist i Täby kommun och Liisa Samuelsson distriktssköterska Centrum för allmänmedicin. Utlysning av projektmedel ansökan senast den januari Medel utlystes, avsedda att ge personal möjlighet att med tjänstledighet i högst tre månader på heltid genomföra en studie som kan bidra till kunskapsutveckling inom vården och omsorgen av äldre personer. Personal anställda inom hälso- och sjukvård och omsorg äldre dvs. i landsting, kommun och privata vård- och omsorgsgivare i nordost kan ansöka. FoU Seniorium handleder projektarbetet. Ansvarig: IngBritt Rydeman Utbildning och konferenser Projektledning hösten. En tredagars utbildning i arrangerad av Österåker kommun. Lena Vestlin, Michaela Prochazka och IngBritt Rydeman. FoU Välfärds konferens 28-29/8 Kalmar. Michaela Prochazka, IngBritt Rydeman deltog. Externt finansierade aktiviteter Musik i demensvård Syftet med projektet är utveckla, introducera och utvärdera en modell för musik som omvårdnad i demensvård. Medel finns beviljade från Kulturrådet för ett 3-årigt arbete. Projektet påbörjades januari 2012 och pågår till och med En musikmodell har utarbetats av projektledaren tillsammans med personal utifrån de äldres behov. Musikmodellen innehåller musikaktiviteter i grupp- och individuellt för äldre med demenssjukdom. Projektet har genomförts på tre demensboenden i Vallentuna, Danderyd och Lidingö. Modellen innehåller utbildning, kartläggning av den äldres musikpreferenser och praktisk handledning. Musikombud utses på boendena, vilka sedan ingår i ett musiknätverk. Utvärdering sker bland annat genom intervjuer med personal, filmning av 10

12 11(17) musikstunder i grupp. En etikansökan har gjort för musikprojektet som godkänts av etisk kommitté under våren. Forskningssamverkan sker med Kungliga Musikhögskolan(KMH) och forskare AnnSofie Paulander lektor samt Eva Götell docent, IngBritt Rydeman och Michaela Prochazka. Handledning och metodstöd till musikterapeut sker av Ingrid Hammarlund KMH Projektledare Katarina Lindblad, projektsamordnare Michaela Prochazka, projektansvarig IngBritt Rydeman Avslutade aktiviteter Framtagande av lokala värdighetsgarantier i fyra kommuner Arbetet med att ta fram lokala värdighetsgarantier i kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker påbörjades oktober2012 och slutfördes december 2013 Projektarbetsgrupper utsågs i respektive kommun med ansvar för framtagande av garantier. Kommunernas referensgrupper lämnade synpunkter på de framtagna förslagen. Resultatet blev sex värdighetsgarantier. Dessa gäller kontaktman, upprättad genomförandeplan, namnbricka, meddelande vid förändring samt möjlighet att påverka vem som hjälper till med personlig omvårdnad. De slutligt formulerade garantiförslagen presenterades för respektive nämnd där beslut om införande fattas. De lokala värdighetsgarantierna börjar gälla mellan den 1 januari till den 1 april Därefter ansvarar respektive kommun för implementering av de lokala värdighetsgarantierna. En styrgrupp bestående av projektledarna, representanter från varje kommun och verksamhetschefen på FoU Seniorium träffades en gång/månaden och har beslutat i frågor rörande projektets styrning. Finansieras via stimulansmedel i kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker Projektledare Margareta Funemyr och Britt Undin Håll i gång fysisk träning på en dagverksamhet i Österåkers kommun Ett pilotprojekt genomfördes i Österåkers kommun på uppdrag av Kommunfullmäktige. Personer på en utsedd biståndsbedömd dagverksamhet erbjöds regelbunden fysisk träning under sex månader. Sjukgymnast och arbetsterapeut anställdes på dagverksamheten för att genomföra projektet. 11

13 12(17) Tretton av tjugo deltagare fullföljde träningen. De äldre identifierades vara en skör grupp, de hade balanssvårigheter och stor risk för fall. Den fysiska träningen bidrog till glädje, ökad samvaro och gemenskap samt inte minst upplevd fysisk och psykisk hälsa hos de äldre. Träningens strukturerade och individcentrerade arbetssätt bidrog till att det gjorde skillnad att vara på dagverksamheten. FoU Seniorium ansvarade för projektets planering, handledning, analyser, utvärdering och delrapport september 2013 samt slutrapport. Projektansvarig IngBritt Rydeman Rapporterna finns på FoU:s hemsida Utvärdering av verksamhetsplanen för Grundbemanning utökades med en tillsvidare anställd projektledare samt en viss tids anställd projektledare från och med 1/ Utlysning av projektanställning i nutritionsfrågor, en sökande som sedan tog tillbaks ansökan 3. FoU s uppdrag och organisation Ett arbete påbörjades under hösten 2013 i styrgrupp och FoU-råd. Ett förslag till vision togs fram för FoU Seniorium. Arbetet behöver fullföljas under Byte av huvudmannaskap för FoU Seniorium. Lidingö stad tog över som huvudman samt även ordförandeskap från FoU-rådets har utökats med representant för medicinskt ansvariga sjuksköterskor, Centrum för allmänmedicin (CeFAM). Representationen i rådet från landstinget är otillfredsställande. Detta behöver ses över Seniorråd startade under året, träffades 4 gånger/år. 7. Kontaktpersoner från FoU Seniorium för respektive kommun och landsting har utsetts och arbetet har påbörjats. 8. FoU s hemsida layouten på hemsidan har förnyats under året med bland annat kalendarium och nyheter juni Projektmedel har utannonserat. Medlen är avsedda att ge personal inom kommunens och landstingets verksamheter, tillfälle att med tjänstledighet motsvarande högst tre månader på heltid göra en studie. Flera hörde av sig och var intresserade, men ingen ansökan inkom. 12

14 13(17) 10. Samverkan i vårdkedjan för personer med demenssjukdom i Danderyds kommun. Ett lokalt samverkansprogram finns framtaget. 11. Utvärdering av individanpassad fysisk träning för äldre. Delrapport med utvärdering september samt slutrapport klar Sammanfattning av året Under året har det pågått olika utvecklingsarbeten och förändringar har skett inom områdena; verksamhet, personal och ekonomi. Detta har tagit mycket tid i anspråk för verksamhetschef. Förändringarna har varit viktiga för att skapa en stabil grund för FoU Seniorium. Verksamhet Under året har fortsatt arbete pågått med att åter etablera FoU Seniorium genom att arrangera och bjuda in till olika seminarier, aktiviteter och möten samt samverka med representanter för huvudmännen. Flera nätverk och arbetsgrupper har startats. FoU-Rådet har utökats med representant för medicinskt ansvariga sjuksköterskor samt från Centrum för allmänmedicin. Ett nytt råd, seniorrådet startade under året, där representanter rekryterades från samtliga kommuner. Ett nytt arbetssätt har införts med kontaktperson. Där verksamhetschefen varit kontaktperson för Lidingö stad och träffat FoU-råd representant, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt deltagit på möte med utförare av särskilda boenden. FoU chefen har informerat om FoU på socialnämnderna i Danderyd och Österåker samt träffat socialcheferna i Täby och Vaxholm. Hemsidan har utvecklats och en projektledare ansvarar för uppdatering och publicerar nyhetsbrev. FoU-äldre cheferna i länet har träffats 2 gånger/termin, man delger varandra erfarenheter och diskuterar gemensamma frågor och områden. Verksamhetschefen har representerat FoU Seniorium på olika möten, bland annat ledningskraft där samtliga FoU- äldre deltog. Samt deltagit på ett flertal möten med HSF och KSL och diskuterat sammanhållen vård, utvecklingsledare i länet och FoU-äldres roll med mera. Under senare delen av året påbörjades en översyn på uppdrag av styrgruppen avseende LSS och en eventuell sammanslagning av de två FoU enheterna i Nordost. Intervjuer genomfördes med personalen. Projekt FoU-chefen har deltagit i planering, styrgrupper och utvärderingar i projekten musik i demensvård (start januari 2012), fysisk aktivitet på dagverksamhet (start april 2013) samt värdighetsgarantier(start oktober 2012). Ett arbete påbörjades med sammanhållen vård i vårdkedjan under våren. Delar av verksamhetschefens tjänst har finansierats av projektmedel för att genomförande av datainsamling, analys, handledning och planering. 13

15 14(17) Organisation Under våren upptäcktes att Senioriums datorsystem saknade backup sen det infördes Den aktuella IT- lösningen inklusive support har varit kostsam. I och med detta initierades åter frågan i styrgruppen om byte av huvudman, vilket skedde 1/9 till Lidingö stad. Bytet av huvudman medförde inköp av datorer och anslutning till Lidingö Stads nät och ITsupport. Det innebar också nya löne-, personal- och beställningssystem vilket medförde kurser med mera för personalen. Bytet betydde också att diverse avtal som tidigare fanns inom Österåkers kommun exempelvis telefoni, datasupport avslutades. Under hösten, samtidigt som byte av huvudman, pågick ett omfattande organisationsarbete. Vilket bland annat inneburit att långsiktiga mål för verksamheten kommer att formuleras i verksamhetsplanen. Även den viktiga frågan om ett fast ordförandeskap har diskuterats och införs 2014 och bör ses som en central framgångsfaktor för FoU. Personal Under huvuddelen av året har en projektledare och verksamhetschef arbetat i basverksamheten. Tre personer har varit projektanställda i musik i demensvård samt värdighetsgarantier. Under våren påbörjades rekrytering av ytterligare medarbetare med hjälp av ett rekryteringsbolag och två personer anställdes. Två forskare har rekryterats till att göra analyser/utvärderingar i musikprojektet. Under slutet av året avslutades en projektanställning i värdegarantiprojektet. Ett grupputvecklingsarbete med stöd av HR avdelningen från Lidingö stad har pågått under hösten. FoU-chefen har arrangerat och planerat ett flertal planeringsdagar för personal, styrgrupp och FoU-råd. För att genomföra uppdraget FoU seniorium har är eftersträvansvärt att projektledarna har relevant högskoleutbildning, skilda erfarenheter från både från hälso- och sjukvård och socialtjänst/omsorg, erfarenheter av projekt- och utvecklingsarbeten och kvalitativa och kvantitativa utvärderingsmetoder samt god kommunikationsförmåga i tal och skrift. Ekonomi FoU Seniorium har fyra olika konton; FoU bas-budget med anslag från kommun och landsting, musikprojektet med medel via Kulturrådet, värdighetsgarantier finansiering via stimulansmedel från fyra kommuner samt demenssamverkan medel från hälso-och sjukvårdsförvaltningen. Överföring av ekonomin mitt i 2013 var komplicerat och krävde ett stort antal kontakter och möten med ekonomerna i de bägge kommunerna. Danderyd den 15 april 2014 IngBritt Rydeman Verksamhetschef 14

16 15(17) Ekonomisk redovisning basanslag FoU Seniorium 2013 Intäkter Utfall Intäkter SLL två kvartal Intäkter kommuner två kvartal Intäkter externa projekt (lön) Intäkter Österåker externt projekt Summa intäkter Administrationsanslag Österåker Personalkostnader Kurser och konferenser Data, telefon och skrivare Inventarier, förbrukningsvaror Facklitteratur Organisationskonsult Lokalhyra, städn etc Seminarier, kaffe etc Övriga kostnader Summa kostnader Underskott 31/ Överskott Balanserade medel Kvarvarande medel 31/ kr Underskott 31/ Kvarvarande medel 1/

17 16(17) Ekonomisk redovisning Musik i demensvård (aktivitet 6154) 31/ Konton Utfall Kvarvarande medel Intäkter 900 Summa intäkter Personalkostnader Trycksaker Lokalhyra, litteratur, OH kostnader Handledning Representation 520 Kurs konferens Summa kostnader * Resten balanserade medel 31/ kr Ekonomisk redovisning demensprojektet (aktivitet 6156) 31/ Konton Utfall Medel från hälso- och sjukvårdsförvaltningen Summa intäkter Facklitteratur 308 Representation Summa kostnader Kvarvarande medel * Resten balanserade medel 31/ kr 16

18 17(17) Ekonomisk redovisning Värdighetsgarantier (aktivitet 6155) 31/ Konto Utfall Personalkostnader Inventarier och förbrukningsvaror Representation Lokaler, datorer, overheadkostnader Summa kostnader Kommunerna debiteras enligt nedan angivna procentsats för kostnader i värdighetsgarantiprojektet Kommun Debitering procentsats för kostnader i kommunerna Danderyd 25,7% Täby 37,2% Vallentuna 16,7% Österåker 20,4% 17

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium Ärende 11 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-05-16 DNR SN 2013.099 HELENA ÅHMAN SID 1/2 AVDELNINGSCHEF 08-58785000 HELENA.AHMAN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ändring

Läs mer

Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan för FoU Seniorium 2014-2015

Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan för FoU Seniorium 2014-2015 VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-23 D N R SN 2 014.1 13 TERHI B ERLIN SID 1/2 U T REDARE 08-587 85 4 5 8 T E RHI.BERLIN @VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16. Tid och plats 17.30 Väsbygården

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16. Tid och plats 17.30 Väsbygården K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16 Tid och plats 17.30 Väsbygården Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Monika Fernlund, avdelningschef Inger Jakobsson, avdelningschef Vildana Zorlak, avdelningschef

Läs mer

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-01-22 DNR SN 2015.011 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting Omvårdnadsförvaltningen 2011-11-30 SID 1 (8) Beslutad av styrgrupp 2011-12-21 SLUTRAPPORT Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Förvaltningkontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.15 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Läs mer

Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011

Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011 Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011 - beslutad vid FoU-Nordvästs styrgruppssammanträde 2 december 2010 1. FoU-Nordvästs uppdrag Målen för FoU-Nordväst framgår av grunddokument utformade 1999 samt

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

Övriga deltagande Pia Möller ekonom 66 Carina Gustavsson MAS 67 Annsofie Hermansson enhetschef 72 Stina Arvidsson PA-konsult 72.

Övriga deltagande Pia Möller ekonom 66 Carina Gustavsson MAS 67 Annsofie Hermansson enhetschef 72 Stina Arvidsson PA-konsult 72. Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Österön, Stadshuset kl. 08:30-11:35 Sammanträdet ajournerades mellan kl. 09:00-09:05 och 10:45-10:50 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Genomgång av handlingar kl 17.30. Bo Weiåker, socialchef Carina Altius, ekonom Monika Fernlund, enhetschef Nina Thompson, förvaltningssekreterare

Genomgång av handlingar kl 17.30. Bo Weiåker, socialchef Carina Altius, ekonom Monika Fernlund, enhetschef Nina Thompson, förvaltningssekreterare Socialnämnden 8 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 8 mars 2005 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30. Kallade tjänstemän

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

PROTOKOLL 2013-10-01. Tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 17.00 19.10 Täby kommunhus, rum 301. Siv-Mari Skarp Andersson (C)

PROTOKOLL 2013-10-01. Tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 17.00 19.10 Täby kommunhus, rum 301. Siv-Mari Skarp Andersson (C) Tid och plats för sammanträdet Från socialnämnden Från pensionärsorganisationerna Tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 17.00 19.10 Täby kommunhus, rum 301 Thomas Nilsonne (M), ordf Siv-Mari Skarp Andersson

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Lena Halvardson Rensfelt Samordnare, Landstingsdirektörens stab Lena.Halvardson-rensfelt@sll.se Stockholms läns landsting, SLL

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-04-25 2 SN 53 Dnr 60.12 700 Muntlig information från hygiensjuksköterskan Hygiensjuksköterska Katarina Madehall, Landstinget Kronoberg informerade om vårdhygien inom vården. 1. Lägga

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre -Handlingsplan för år 2014-2015

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre -Handlingsplan för år 2014-2015 Gunilla Benner-Forsberg HSF 2014-06-24 Barbro Hansson HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg KSL Diarienummer: 09/5304 Sveriges kommuner och landsting Att: Sara Rydell Avdelningen för vård och omsorg 118 82 Stockholm

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA

UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA Att söka bidrag Utvecklingsenheten vid Socialförvaltningen

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög...

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög... 2014-04-29 1 Plats och tid Närvarande Frånvarande Hemsjukvårdens konferensrum, Nygatan 5, Ödeshög Tisdagen 29 april 2014, klockan 10:00-12:10 Weine Bäck (KD) ordförande, socialnämnden Maria Gustafsson

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-10 SN-2014/4111.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

HEM SJUKVÅRD 2015 SAMARBETE MELLAN KSL OCH SLL FÖR ATT SKAPA EN GOD, TRYGG OCH SÄKER VÅRD MED EFFEKTIVT ANVÄNDA RESURSER

HEM SJUKVÅRD 2015 SAMARBETE MELLAN KSL OCH SLL FÖR ATT SKAPA EN GOD, TRYGG OCH SÄKER VÅRD MED EFFEKTIVT ANVÄNDA RESURSER ETT SAMARBETE MELLAN KSL OCH SLL FÖR ATT SKAPA EN GOD, TRYGG OCH SÄKER VÅRD MED EFFEKTIVT ANVÄNDA RESURSER Två aktörer Med en gemensam ambition 2013-04-25 3 Skapas en god, trygg och säker vård i hemmet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2014-08-27 BUN 2013.0517 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning I juni 2010 antogs en principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-21 D N R SN 2 014.0 58 A GNETA SANDSTRÖM SID 1/2 C O NTROLLER A GNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Rutinförteckning,

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Bilder: istockphoto och Stock.xchng. Social dokumentation. inom äldreomsorgen. kortversion av två projektrapporter

Bilder: istockphoto och Stock.xchng. Social dokumentation. inom äldreomsorgen. kortversion av två projektrapporter Bilder: istockphoto och Stock.xchng kortversion av två projektrapporter Social dokumentation inom äldreomsorgen PROJEKTET Syfte Att förbättra den sociala genomförandedokumentationen i äldreomsorgen, med

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 14 april 2011 Quality Hotel Globe, Stockholm Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen! Vad

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla/Orust 2013-12-02

Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla/Orust 2013-12-02 1 (5) Handläggare Utredare Camilla Karlsson Telefon 0522-69 7047 camilla.a.karlsson@uddevalla.se Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla/Orust Närvarande Gunilla Dimsjö, enhetschef, Uddevalla

Läs mer