TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE"

Transkript

1 TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1

2 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges barn i 91 år. När den byggdes 1923, fick den namnet Centralskolan på grund av sitt centrala läge. Någon gång på 1940-talet ändrades namnet till Tomtbergaskolan. Historiskt kan namnet Tomtberga härledas till år 1433 och namnet Tomtabergh, som var en tingsplats. Idag arbetar här nära 470 elever i åldern 6-16 år, tillsammans med ett sextiotal vuxna. Skolan omfattar hela grundskoleperioden från förskoleklass till och med årskurs 9. Från och med hösten 2013 kommer högstadiet gradvis fasas ut, i stället tar vi emot fler lågstadieklasser. Vårt mål är att uppfattas som ett attraktivt, småskaligt alternativ för elever i hela centrala Huddinge. Tomtbergaskolan arbetar utifrån en helhetssyn på elevernas utveckling och lärande: Lärande är en lustfylld process som pågår ständigt och i alla situationer under hela den vakna delen av dygnet. Lärande underlättas av en lugn, småskalig och trygg miljö där rörelse och skapande är stimulerande faktorer. På Tomtbergaskolan finns allt detta plus en närhet mellan elever och vuxna. Hos oss försvinner eleven aldrig i mängden. Moderna språk börjar vi med på höstterminen i årskurs 6. Då får man pröva på både franska och spanska innan det är dags att välja ett språk. Som förälder på Tomtberga är du en viktig samarbetspartner för oss. Hör gärna av dig med frågor och synpunkter. Välkommen till Tomtbergaskolan. Boel Ehrenberg rektor 2

3 LÄSÅRSDATA 14/15 Höstterminen -14 Mån-Tis 11-12/8 Planeringsdagar. Hela skolan stängd. Onsdag 20/8 Upprop och första skoldag. Mån-fre 27/10-31/10 Höstlov Fredag 19/12 Terminens sista dag. Vårterminen -15 Onsdag 7/1 Studiedag. Hela skolan stängd Torsdag 8/1 Terminens första skoldag Mån-fre 23/2-27/2 Sportlov Tis-fre 7/4-10/4 Påsklov Fredag 12/6 Skolavslutning En ytterligare studiedag tillkommer under våren 3

4 Information från A till Ö Adresskydd Elev med adresskydd får inte finnas med på klasslistor, närvaro/frånvaro m.m. Information om elevs frånvaro sker muntligt. Eleven får inte söka ITkonto under eget namn och personnummer. Allergier Kontakta skolhälsovården och klassföreståndaren om ditt barn har någon form av svår allergi eller överkänslighet. Det är viktigt att all berörd personal blir informerad om elevens allergibesvär och akutmedicin. Vid födoämnesallergi skriver målsman ett intyg till skolrestaurangchefen med kopia till skolhälsovården. Särskild blankett skall användas. Den kan hämtas på expeditionen eller tas ut via kommunens hemsida. För att minimera allergibesvären hos elever vill vi att du påminner ditt barn om att: spraydeodorant, hårspray och parfym kan framkalla allergiska reaktioner och därför bör undvikas i skolan. dusch, hårtvätt och klädombyte är viktigt efter ridning. inte ta in husdjur på skolgården eller i skolans lokaler. Tomtbergaskolans allergiombud granskar skolans miljö ur allergisynpunkt. Ansvar På Tomtbergaskolan har vi alla ett gemensamt ansvar för vår miljö och vårt välbefinnande. Självklart är att den som råkar ha sönder något ska ersätta detta. Tappar du bort något du lånat av skolan (till exempel läroböcker) ersätter du även detta. Arbetsenhet Skolan är indelad i ett antal arbetsenheter med en skolledare (biträdande rektor) eller rektor som ansvarig. Biträdande rektor har personalansvar, budgetansvar, pedagogiskt ansvar och elevansvar för sina enheter. Arbetslag Inom arbetsenheterna finns olika arbetslag. Inom laget sker det pedagogiska och metodiska arbetet med eleven. I arbetslaget sker även elevvårdsarbetet. Betyg En ny betygsskala infördes läsåret 2011/2012. Från höstterminen 2012 sätts betyg från åk 6. Betygsskalan: Betyg ska sättas efter den sexgradiga betygskalan A till F. Det finns preciserade kunskapskrav som anger vilka kunskaper som krävs för betygen A, C och E. För betygen B och D gäller att eleven ska få betyget om de uppfyllt kunskapskravet för underliggande betyg i sin helhet och uppfyllt kunskapskravet för överliggande betyg till övervägande del. 4

5 Om en elev inte uppfyller kunskapskravet för betyget E ska eleven ges betyget F. Finns inte underlag för att sätta betyg på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg. Cykla till skolan Människan är inte "trafikmogen" förrän i tio- till tolvårsåldern. Det är därför inte tillåtet för våra elever år F - 3 att cykla till skolan utan sällskap av vuxen eller utan förälders skriftliga tillstånd. Cykeln ska parkeras i något av våra cykelställ. Det är lag på att alla under 15 år använder cykelhjälm. Disciplinära åtgärder Om en elev stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt kan skolan vidta olika disciplinära åtgärder. Exempel på det kan vara utvisning, kvarsittning, skriftliga varningar och omplaceringar (Skollagen 5 kap). Elevens val Elevens val är en fördjupning eller breddning i ett eller flera ämnen och börjar i tvåan. Elevens val kan ibland koncenteras till vissa veckor/dagar, ibland ligga utspritt över läsåret. Elevråd På skolan finns ett elevråd för elever i år 2-9. I elevrådet ingår representanter från varje klass, av vilka några utgör styrelsen. Elevrådet behandlar frågor som berör hela skolan och som diskuterats i klassråden. I elevrådens styrelser ingår även elevskyddsombud. Elevråden har möten en gång i månaden. Elevskyddsombud Enligt arbetsmiljöförordningen är skolor med elever från år 7 skyldiga att ha elevskyddsombud. Dessa får genomgå utbildning i arbetsmiljöfrågor. De ingår i elevrådets styrelse och deltar i samverkansgruppen, när arbetsmiljöfrågor behandlas. Elevhälsoteamet Skolan har ett elevhälsoteam EHT bestående av bland annat skolledare, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagoger/speciallärare. Skolläkare och fältsekreterare kan ibland också delta. EHT träffas varje vecka. E-post: All personal: Boel Ehrenberg, rektor: Ann-Charlott Börjesson-Olsson, bitr. rektor: Guler Erdogan, skolassistent: Christof Vukovic, skolrestaurangchef: Thomas Sjöberg, bitr. rektor: Mari Svensson, skolsköterska 5

6 Expedition Expeditionen är öppen måndag till torsdag , fredag Lunchstängt Tel: Frånvaro/Sjukanmälan Skola24 Inloggning för vårdnadshavare i frånvaromodulen i Skola24 Huddinge skolor använder sig av en webbaserad lösning för att rapportera elevers frånvaro. Där erbjuder vi dig möjlighet att såväl rapportera som bekräfta (attestera) ditt barns frånvaro. Som vårdnadshavare behöver du en dator uppkopplad mot Internet och en personlig e-postadress. I Skola24 kan du utföra följande: a) Se ditt barns frånvaro (du kan även få detta som en grafisk bild) b) Attestera frånvaro vilket innebär att du bekräftar/godkänner barnets frånvaro c) Göra anmälan om att barnet är frånvarande. För att få tillgång till Skola24 skaffar du ett konto. Detta gör du genom att fylla i ett Skola24kontrakt/beställning. Personnumret används för att identifiera dig som vårdnadshavare, skolan behöver därmed ditt samtycke för användandet av personnumret i Skola24. När du registrerat dig får du en aktiveringskod skickad till den e-postadress som du angivit. Med hjälp av denna kan du aktivera kontot. Därmed kan du börja använda Skola24 Om ni är två vårdnadshavare som vill ha tillgång till Skola24 ska ni ansöka båda två. Har du fler barn måste det göras en ansökan per barn men du får endast ett användarkonto. Du kan endast ta del av ditt/dina egna barns frånvaro. Du ansvarar för att användarkontot inte kommer i orätta händer utan endast används av dig personligen. Om en elev inte blir frånvaro-anmäld är skolan skyldig att kontakta hemmet samma dag. Frånvaro/sjukanmälan via knapptelefon: Frånvaroanmälan kan också ske direkt till Skola24 på telefonnummer Vänligen ha barnets 10-siffriga personnummer i beredskap. Observera att frånvaroanmälan måste ske före men önskvärt är att anmälan görs före klockan Föräldramöten Varje termin ska klassen ha minst ett föräldramöte, som genomförs före september månads utgång resp. före sportlovet. Godisförbud Godisförbud råder i skolan framförallt för tandhälsans och viktens skull. Frukt är bättre! Hemsidor - adresser 6

7 Idrott och hälsa Idrottslärarna skickar hem ett informationsblad om allt som gäller detta ämne. Individuell utvecklingsplan (IUP) Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Läraren ska ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) en gång per läsår för de elever som inte får betyg. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehåller både omdömen och framåtsyftande planering. Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan föra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt. Informationsteknik - IT I Huddinge kommun finns särskilda regler för datoranvändning. Blanketten skrivs under av föräldrar och elever. Klassfest och andra festligheter i skolan För att få tillgång till skolans lokaler kräver vi att någon av skolans personal är närvarande som inbjuden eller som arrangör. Nycklar/nyckelbrickor är av säkerhetsskäl strängt personliga och får inte lånas ut. Ej heller lånas nycklar ut från expeditionen. Klassråd Klassråd genomförs kontinuerligt i alla klasser. Där avhandlas frågor som enbart berör klassen, men även frågor för hela skolan. Dessa förs vidare till skolans elevråd via klassrepresentanterna. Kostnadsfri verksamhet I skollagen står det att Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider. I enstaka fall är det dock tillåtet att ta ut frivilliga avgifter för skolresor och liknande. Om klassen vill ha en klasskassa så får det inte ske genom att kassera in pengar från familjerna. En klasskassa kan skapas genom att man gemensamt företar sig aktiviteter så att man får in pengar. Klasskassan är gemensam för klassen, d.v.s. avflyttande elev får inte med sig del av klasskassan och inflyttande elev får inte avkrävas en klumpsumma för att få ta del av resor eller utflykter som bekostas av klasskassan. Kurator Vår kurator heter Litsa Bonova och nås på telefon

8 Ledigheter Det är ur elevens synpunkt mycket olämpligt att föräldrar begär ledighet under skoltid. Eleven förlorar viktig undervisning som är nödvändig för att kunna fullfölja skolarbetet och uteblir från officiella skrivningar som tillsammans med elevens övriga insatser i skolan ligger till grund för goda resultat och bedömning. Skollagen ålägger föräldrarna att se till att barnet fullgör sin skolplikt. Skolplikten motsvaras av en rätt att få utbildning. Grundförutsättningen för att skolan ska kunna genomföra detta är att eleverna, förutom vid sjukdom, läkarbesök m.m., är i skolan under skoltid och tillägnar sig den undervisning som ges. Det är i ett större perspektiv också en fråga om att föra vidare skolans normer och värderingar samt en etisk syn på elevens eget ansvar för sitt arbete. Att lära sig dela sin tid mellan studier och nöje och förstå att studierna går före nöjena är ett led i elevens utveckling och kräver att vi vuxna visar respekt för elevernas skolarbete. Från skolans sida vill vi också förmedla den betydelse skolarbetet har för framgång och fortsatta studier. Skolan är mycket restriktiv med att bevilja ledigheter, undantag ges endast för synnerliga skäl. Beslutet tas av klasslärare eller rektor och kan inte överklagas. Ledighet ska sökas i god tid på blankett som kan fås av klasslärare, på expeditionen eller på kommunens hemsida. På Tomtbergaskolan får klasslärare bevilja två dagar i följd och sammanlagt fem dagar per läsår. Kopia på beslut ska lämnas till expeditionen. Elev som får ledigt måste själv läsa in de kursmoment som klassen läser under ledigheten. Vårdnadshavare kontaktar respektive klasslärare för arbetsuppgifter. Ansvaret för att eleven inte går miste om undervisning eller information pga. extra lov faller ytterst på vårdnadshavaren. Likabehandlingsplan Se separat dokument Lus - Läsutvecklingsschema Alla elever i Huddinge kommuns skolor lusas vid fyra tillfällen per läsår. Detta är ett sätt att mäta elevens läsutveckling över tid. Det är även ett sätt för skolan att se över att stödinsatser sätts in på rätt ställe. Resultaten läggs in i ett dataprogram där man kan se klassens utveckling. Detta ska göras av klassläraren i september, december, februari och maj. Lägerskola Lägerskola kan vara ett värdefullt pedagogiskt inslag i skolans verksamhet. Ansvaret för lägerskolan vilar alltid på skolan och deltagande personal. Att föräldrarepresentanter också deltar är viktigt för att öka vuxentätheten och därmed tryggheten för eleverna under lägerskoletiden. Föräldrarna bidrar naturligtvis även med sin egen kompetens, vilket gör att deras medverkan är viktig även vid planering av verksamheten. 8

9 Att tänka på vid lägerskoleplanering: Lägerskolan ska redan under planeringsstadiet godkännas av rektor. Lägerskola genomförs under timplanebunden tid, varför personalen ansvarar för lägerskolans pedagogiska innehåll. Eventuellt andra typer av resor med klassen måste därför förläggas utanför skoltid. För att kunna vara ett värdefullt pedagogiskt inslag i verksamheten, är det fördelaktigt att lägga lägerskolan på höstterminen och inte vid vårterminens slut, då ingen tid finns till efterkommande bearbetning. Lägerskola utanför Sverige är inte tillåten. Undantag ges för exempelvis ungdomsutbyte inom Norden eller EU. Mobbning Tomtbergaskolan har en aktiv antimobbningsgrupp med uppdrag att motverka alla former av kränkande behandling. Skolan arbetar enligt en egen likabehandlingsplan. Att mobba, trakassera eller kränka någon är ett lagbrott oavsett ålder. Mobiltelefon stjäl allt för mycket tid och uppmärksamhet från undervisningen och ska vara avstängda på lektionen. Ansvarig lärare kan ibland tillåta mobilanvändning för att lösa vissa arbetsuppgifter. För att i någon mån förebygga trakasserier via Internet råder foto- och filmförbud i alla våra skolhus och skolgårdar. Moderna språk Undervisningen i moderna språk (utom engelska) påbörjas i årskurs 6, då vi erbjuder franska och spanska. Modersmål Huddinge kommun erbjuder modersmålsundervisning till elever med annat modersmål än svenska. Undervisningen bedrivs efter ordinarie skoltid. Ansökan kan göras direkt på webben eller på blankett som finns på skolans expedition. Tomtbergaskolans rektor ansvarar för modersmålsundervisningen vid grund- och gymnasieskolorna i Huddinge. Du kan få information från modersmålsexpeditionen av skolassistent Aniitta Kiviharju på tel: , skolassistent Tina Runa , biträdande rektor Leif Gustafsson på tel: och biträdande rektor Ilona Stadelmann-Baum på tel: Mer information finns på kommunens hemsida där du också kan fylla i ansökan. Mopeder En del av våra ungdomar väljer att åka moped till skolan. Denna ska då parkeras i vår särskilda moppepark ute vid Kommunalvägen. Nationella prov Dessa genomförs på vårterminen i år 3, 6 och 9 i flera ämnen. Proven är omfattande, innehåller många olika moment och ska genomföras både enskilt och i smågrupper. 9

10 Olycksfallsförsäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring i SRF för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Huddinge kommuns verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom. Alla barn i kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Huddinge kommun, är försäkrade under skoldagen och under färd till och från förskolan och skolan. Vid skador på fritiden är det familjens försäkring som gäller. Kommunens försäkring gäller vid: Läkekostnader Tandskadekostnader Resekostnader Skadade kläder och glasögon Merkostnader Medicinsk rehabilitering Ersättning vid invaliditet Tekniska hjälpmedel Dödsfall Försäkringen gäller utan självrisk. Omhändertagande av föremål Föremål som används på ett sätt som är störande eller som kan utgöra en fara får omhändertas. Rektor eller läraren beslutar om detta. Gäller det föremål som kan bli förverkade enligt andra lagar så ska rektor göra anmälan till polismyndigheten. Psykolog Psykologen är anställd av skolstödsenheten. Vår psykolog heter Natalia Lind. Rökning Enligt svensk lag är rökning förbjuden både i skolan och inom skolans område och i dess närhet. 10

11 Rörelse Barn behöver röra på sig för att må riktigt bra. Fysisk aktivitet och goda matvanor bidrar till bättre hälsa, men också till ökad koncentration och inlärning. På Tomtbergaskolan satsar vi medvetet på att eleverna ska röra sig extra mycket, även utöver undervisningstiden i idrott och hälsa. Vi uppmuntrar också alla föräldrainitiativ till att avstå från att skjutsa eleverna till och från skolan för att istället gå eller cykla. Från expeditionen kan du låna en kort och inspirerande film om "vandrande skolbuss" att visa vid föräldramöte i klassen. En vandrande skolbuss är ett gemensamt samgående, där flera familjer hjälps åt och turas om att följa barnen till och från skolan. Barnen får motion och frisk luft, gemenskap, upplevelser och trafikträning. Föräldrarna får trygghet och sparar tid. Trafikmiljön utanför skolorna blir också säkrare med färre bilar. SET Vi har valt att i skolan arbeta med SET-programmet (Social och Emotionell Träning) och läromedlet LIVSVIKTIGT. SET-programmet innefattar de olika färdigheter som kan sägas spegla emotionell intelligens: självkännedom, att kunna hantera sina känslor, empati, motivation och social kompetens. Detta program använder vi på våra lektioner i Livskunskap. Simning Enligt läroplanen ska alla elever kunna simma 200 meter varav 50 ryggsim senast i sexan. Skolan ger simundervisning under årskurs 3 till dem som då inte är simkunniga. Vi ordnar också simskola för mellanstadie eleverna. Vi menar att barnens simkunnighet är ett gemensamt ansvar för hemmet och skolan. Låt barnen simträna under säkra förhållanden så ofta ni kan. Skadad/Stulen egendom Skolan ersätter förlorade eller skadade kläder och skor om de förvarats enligt personalens anvisningar. Ersättningsbeloppen begränsas dock till normal standard på tillhörigheter med utgångspunkt från Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader. Värdesaker ersätts inte. Undvik att ta med pengar eller värdeföremål, till exempel mobiltelefoner, musikspelare eller leksaker till skolan! Skolans rutiner vid upprepad frånvaro Om en elev är frånvarande upprepade gånger (frånvaroanmäld eller ej ): Ansvarig lärare kontaktar vårdnadshavare för att höra orsaken. Vid frånvaro mer än fem gånger/termin kontaktar läraren vårdnadshavaren för samtal. Läraren anmäler också till skolsköterskan Vid behov tas eleven upp på EHT. 11

12 Skolans område En skola är inget offentligt område. Som obehörig har man därför inte rätt att vistas där utan godkännande av skolans ledning. Vill man besöka en skola måste man alltså först gå till expeditionen för tillåtelse. Detta kan vara bra att veta speciellt för våra äldre elever, som ju naturligt utökar kamratkretsarna även till andra skolor. Efter skol/fritidstid har elever inte rätt att vara på skolans område. Skolfoto Varje höst fotograferas eleverna för en skolkatalog. Tomtbergagruppen ansvarar för val av fotofirma och utformning av fotograferingen. Skolvårdsdag Tomtbergaskolan genomför varje år ett projekt som syftar till att förbättra miljön. Föräldrar, elever och personal samt hyresvärden Huge har ett givande samarbete som resulterat i en mängd olika förbättringar i utemiljön. På Skolvårdsdagen jobbar föräldrar, elever och personal tillsammans med att genomföra idéerna och gör på så sätt skolgården både mysigare och mer kreativ och lärande. Inomhus arbetar eleverna med att fräscha upp klassrum och korridorer. Skolmåltid Mat serveras i fyra matlag. För elev som av medicinska skäl behöver särskild kost lämnar förälder intyg till skolrestaurangchef och skolsköterska (se ovan under Allergier). Om elev av religiösa eller andra skäl behöver annan kost kontaktas skolrestaurangschef. Skolmåltiden har som målsättning att servera god och näringsriktig kost som energimässigt ska motsvara en tredjedel av dagsbehovet. Skolsköterska Vår skolsköterska heter Mari Svensson och nås måndag torsdag och jämna veckor på fredagar på telefon Skolhälsovården arbetar främst förebyggande. Eleven erbjuds tre allmänna hälsoundersökningar jämnt fördelade under grundskoletiden. Skolskjuts / SL-kort Elev år 1-3 som har mer än 2 km gångväg till skolan (år 4-6: 3 km och år 7-9: 5 km) kan få terminskort. Skolskjuts medges inte för färd enbart till eller från fritids. Barn i förskoleklass har enligt skollagen inte rätt till skolskjuts. Rätt till skolskjuts har man inte heller om man själv valt Tomtbergaskolan istället för anvisad skola i hemområdet. Beslut om skolskjuts handhas av Barn- och utbildningsförvaltningen. Ansökningsblankett finns på expeditionen och på Huddinges hemsida. Ansökan lämnas senast den 1 april varje år. Skolskjuts vid olycksfall Kommunen har inte skyldighet att anordna skolskjuts vid kortvarigt sjukdomstillstånd till exempel vid benbrott eller annat tillfälligt 12

13 rörelsehinder. Kommunens olycksfallsförsäkring för eleverna kan dock täcka detta förutsatt att olyckshändelsen inträffat under skoldagen eller vid färd till eller från skolan. Storyline Storyline är en pedagogisk metod, som Tomtbergaskolan arbetar med. Det är en metod för ämnesintegrering, där olika ämnen binds samman av en berättelse, som elever och lärare skapar tillsammans. Studie- och yrkesvägledare Vår studievägledare heter Anna Sannert och finns på Tomtbergaskolan på måndagar. Hennes främsta uppgift är att vägleda våra elever inför gymnasievalet. Anna kan nås på telefon eller via e-post: Tomtbergadagen En gemensam dag under året med uppträdanden, utställningar och aktiviteter. Tomtbergagruppen Vi strävar efter en god samverkan med föräldrarna, både vad gäller elevernas arbete och skolans drift och utveckling. Förutom föräldrakontakt vid utvecklingssamtal och föräldramöten finns Tomtbergagruppen. Den består av föräldrarepresentanter från alla klasser/grupper på skolan och skolledning som möts en gång per månad för fortlöpande information och diskussion om skolans verksamhet. Trafiken runt skolan Eftersom många elever skjutsas till skolan måste vi hjälpas åt för att inte trafikkaos och olycksrisker ska uppstå. På grund av trängseln vid skolans egen parkering rekommenderar vi istället parkeringen vid Tomtbergahallen för elevtransporter till eller från skolan. Men framför allt: alla mår bra av att röra på sig! Regler Se separat blankett i informationshäftet. Uppehållsrum Våra högstadieelever har ett eget uppehållsrum där de kan vara under raster, olika aktiviteter erbjuds. Utvecklingssamtal Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Se vidare IUP. Utvärdering 13

14 Vi utvärderar hela vår verksamhet årligen. En viktig del i utvärderingen är den elevenkät som är gemensam för hela kommunen. I nära anslutning till genomförd elevenkät analyseras och värderas resultaten tillsammans med eleverna i klassens kvalitetsrapport. Den pekar på styrkor och förbättringsområden, såväl i den egna klassen som i den skola eleverna går i. Åtgärdsprogram Riksdagen fattade den 4 juni 2014 nytt beslut om bl.a åtgärdsprogram. Skollagen ändras för att reglerna om stöd och särskilt stöd för skolelever ska bli tydligare. Dessutom ska lärarnas arbete med åtgärdsprogram och annan dokumentation bli enklare. Beslut innebär bland annat: Om det finns risk att en elev inte når upp till minimikunskapskraven ska eleven snabbt få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. Först när extra anpassningar har gjorts och eleven fortfarande riskerar att inte nå upp till kunskapskraven ska en anmälan göras till rektor som beslutar att åtgärdsprogram ska utarbetas. Öppet fritids Öppet fritids är en verksamhet för åringar (år 4-6). Ett barn som är inskrivet i den kommunala skolbarnomsorgen flyttas automatiskt upp i öppen fritidsverksamhet om inte platsen sägs upp. 14

15 REGLER På Tomtbergaskolan värdesätter vi allas trygghet, trivsel och arbetsro. För att uppnå detta vill vi att Du respekterar följande regler. Åtgärder/konsekvenser är angivna för att öka tydligheten. 1. DET ÄR ENLIGT LAG FÖRBJUDET ATT SPARKA, SLÅ, HOTA, RETA, MOBBA eller PÅ NÅGOT SÄTT KRÄNKA. DETTA GÄLLER ÄVEN SOCIALA MEDIER. Åtgärd: Om detta sker kontaktar vi föräldrarna och eventuellt polisanmäls händelsen. Ibland kan vi be närpolisen komma till skolan. 2. DET ÄR ENLIGT LAG FÖRBJUDET ATT MEDFÖRA KNIVAR ELLER ANDRA FARLIGA FÖREMÅL TILL SKOLAN. Åtgärd: Vi omhändertar föremålet och underrättar föräldrar och polis. 3. DU FÅR INTE FÖRSTÖRA ELLER HA SÖNDER SKOLANS ELLER ANNANS EGENDOM. Åtgärd: Du måste reparera eller ersätta skadan. Hur bestäms i samråd med föräldrar. 4. VID CYKELUTFLYKTER, SKRIDSKOÅKNING etcetera ANVÄNDER VI HJÄLM FÖR DIN EGEN SÄKERHET. Åtgärd: Den som inte har hjälm stannar kvar på skolan och gör andra uppgifter. 5. INOMHUS TAR DU AV DIG YTTERKLÄDERNA OCH HÄNGER DEM PÅ ANVISAD PLATS. Åtgärd: Tillsägelse. Vid upprepade tillfällen informeras förälder. 6. VÅR ARBETSRO ÄR VIKTIG, STÄNG DÄRFÖR AV MOBILTELEFONERNA (GÄLLER ALLA FUNKTIONER) Åtgärd: Vi omhändertar föremålet. Vid upprepade förseelser lämnas det endast tillbaka till förälder. 7. CYKLING, INLINES, SKATE- ELLER KICKBOARD ÄR INTE TILLÅTET PÅ SKOLGÅRDEN UNDER DAGTID. INOMHUS ÄR DET ALDRIG TILLÅTET. (Elever i åk 4-9 får cykla till och från skolan om hjälm används) Åtgärd: Vi omhändertar föremålet. Vid upprepade förseelser lämnas det endast tillbaka till förälder. 8. DU ÄTER INTE GODIS I SKOLAN. Åtgärd: Vi omhändertar. Förälder informeras. 9. SNÖBOLLSKASTNING ÄR INTE TILLÅTEN PÅ GRUND AV SKADERISKEN. Åtgärd: Förälder informeras. 10. DU MÅSTE HA LÄRARENS TILLSTÅND FÖR ATT LÄMNA SKOLANS OMRÅDE. Åtgärd: Förälder informeras. 11. ALLT BRUK AV TOBAK ÄR FÖRBJUDET OCH RAPPORTERAS OMEDELBART TILL FÖRÄLDRAR. Åtgärd: Tobaken omhändertas. 12. STARKA PARFYMER KAN MEDFÖRA ALLERGISKA BESVÄR. Lämnas åter till klassföreståndaren senast den 1 september Vi har läst och talat om Tomtbergaskolans regler. Vi lovar att på bästa sätt efterleva dem. Elevens underskrift Klass Målsmans underskrift Datum 15

16 Förskoleklassens uppdrag: Vad är förskoleklass? Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar och lyder under läroplanen som är gemensam för grundskolan och fritidshemmet (Lpo). I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Förskoleklassen överbryggar dessa två verksamheter. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra. Lek, skapande och ett temainriktat arbetssätt samt barnens egen nyfikenhet står i centrum för den pedagogik som tillämpas i förskoleklassen. Verksamheterna ska utvecklar i mötet mellan olika pedagogiska traditioner och ska stimulera varje barns utveckling och lärande samt ligga till grund för den fortsatta skolgången. Till vilka vänder sig förskoleklassen? Alla barn ska erbjudas plats i förskoleklass fr.o.m höstterminen det år de fyller sex år och till dess de börjar sin grundskoleutbildning. Hur ser verksamheten ut? Förskoleklassen organiseras på olika sätt i olika kommuner. Skolans rektor har det övergripande ansvaret. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar om året och vara avgiftsfri. På Tomtbergaskolan har vi verksamhet tre timmar per dag. Därutöver följer vi fritidshemmets uppdrag. Vad styr förskoleklassen? Skollagens allmänna bestämmelser om skolan gäller också förskoleklassen. Läroplanen för den obligatoriska skolan (Lgr2011) har anpassats så att den också omfattar förskoleklassen. Förskoleklassen är en del av skolan och det första steget i att genomföra och uppfylla läroplanens mål. Däremot finns det inga uppnående mål för förskoleklassen. Hur arbetar vi på Tomtbergaskolan? Det allra viktigaste i skolstarten är att barn och föräldrar ska känna trygghet. Genom lek, samarbetsövningar och eget arbete får vi ett socialt samspel och ett positivt umgänge mellan kamrater och vuxna. Vi arbetar även efter Birgitta Kimbers modell SET, Social-Emotionell-Träning. I matematik och teknik har vi ett konkret arbetssätt NTA, Natur och Teknik för alla. Där lär sig barnen ett grudläggande matematiskt tänkande. I svenska arbetar vi enligt Bornholmsmodellen och SPRALLT, Språket i allt, genom att öva sig att lyssna, tala, skriva och läsa under lekfulla former. Barnholmstest på höstterminen samt på vårterminen. Kontinuerliga tester i läsutveckling, LUS. I förskoleklass ger vi varje elev möjlighet att utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt (språk, bild, skrift, musik, drama och dans). Barnen utvecklar sin motorik genom idrott, skogsutflykter lek och rörelse. Vi har återkommande föräldramöten och utvecklingssamtal. Vi lägger stor vikt vid ett gott samarbete med föräldrar. Alla barn och föräldrar ses som en tillgång. Alla människor har lika värde oavsett kön, ålder, kulturell bakgrund, språk eller andra olikheter. Rubrikerna och vissa stycken är tagna ur Skolverkets hemsida. 16

17 Fritidshemmets uppdrag : Alla barn och föräldrar ses som en tillgång oavsett kön, ålder, kulturell bakgrund, språk eller andra olikheter. Utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt. Tomtbergaskolans fritids planerar hela verksamheten under lov, delar av skolpliktig verksamhet samt eftermiddagstid tillsammans med både lärare och fritidshemspersonal i arbetslag. Exempel på gemensamma områden som samplaneras i arbetslag med lärare: Föräldramöten, utvecklingssamtal, åtgärdsprogram (med fokus på de sociala frågorna) mm. Vi jobbar i mindre barngruppkonstellationer utifrån läroplanen (LGR 2011, LPfö - 98) där barnens hela dag integreras med lek, skapande, musik och drama, svenska och matematik mm. Närvarande pedagoger lyfter aktivt fram barnens lärande genom att uppmärksamma dem när de t.ex. provar nya strategier, hittar alternativa lösningar, frågar när de inte förstår, ser när de hjälper en kamrat o.s.v. Erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen. Fritids har planerade genomtänkta eftermiddagsaktiviteter. Vi fokuserar på att skapa mindre gruppkonstellationer där barn med liknande intressen kan mötas oavsett ålder och kön. Tack vare att vi har återkommande rutiner vet vi oftast vilka barn som kommer att mötas i olika typer av grupper. Barnen får möjlighet att göra mognadsmässiga val (t.ex. vi frågar om barnet vill ha gurka eller tomat istället för Ska vi äta sallad ) under demokratiska former. Barnen får vara med och ge förslag/utvärdera/ fylla i enkäter. Förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala, och emotionella utveckling. Fritids arbetar med rörelse, uteverksamhet, ansvarstagande, Social och Emotionell Träning(SET) och lekar i olika former; rollek, bygglek, regellek, dramalek mm. ( Fetstil = ur Skolverkets Kvalitet i fritidshem.) Skolbarnsomsorg :30 Fritids öppnar på Västergården Frukost serveras i matsalen. (Barnen går utevägen.) Utevistelse för alla Skolan öppnar Under skoldagen erbjuds barnen både styrd och fri verksamhet i klassrummet och på fritids. Arbetspass/lekstund i förskoleklass och lektion/skolfritids från år Mellanmål (utformade av dietist). Matlag.1: Matlag.2: Matlag.3: Hör med er avdelning vilket matlag som gäller för ditt barn. Eftermiddagsaktiviteter efter skoltid kan starta vid olika tider och kan ha olika innehåll. Se aktivitetsschema på ditt barns gård/avdelning Vi avslutar de styrda aktiviteterna och utomhusaktiviteter mm. Mellan ca: har alla fritidsbarn kommit till Västergårdens fritids Fritids stänger på Västergården. Sommarlovsverksamhet: Under 4-5 veckor sker en sammanslagning med andra skolor i centrala Huddinge. Ibland är vi på Tomtbergaskolan. 17

18 Tomtbergaskolan Personalförteckning 14/15 Adm o Service Rektor samt åk 9 Boel Ehrenberg Bitr rektor F-3 Lotta Börjesson Bitr rektor 4-6 Thomas Sjöberg Bitr rektor modersmål Leif Gustafsson Bitr rektor modersmål Ilona Stadelmann Baum Skolassistent modersmål Aniitta Kiviharju Skolassistent modersmål Tina Runa Skolassistent Guler Erdogan Vaktmästare John Runeström Skolsköterska Kurator Mari Svensson Litsa Bonova Ekonom Natalia Martynyuk Skolmåltid Skolrestaurangchef Christof Vukovic Kokerska Susanne Adnell Skolmåltidsbiträde Birgitta Jansson Skolmåltidsbiträde Maisigul Ibragimova Skolmåltidsbiträde Havva Okur Skolmåltidsbiträde Cemile Pektas Västergården Förskoleklasser + fritids /50 Förskollärare Katrin Hanses Förskollärare Anja Hall Barnskötare Ilknur Atak Förskollärare Inger Bodin-Ejder Förskollärare Marie Ho-Nylén Förskollärare Pia Norström Förskollärare Mili Modak Barnskötare Åsa Pettersson Barnskötare Tanja Juntunen Fritidspedagog Kerstin Nordberg Sörgården År 1 + fritids /69 Lärare år 1A Susanne Sidmalm Lärare år 1B Maria Thåström Lärare år 1C Anna Wennerberg Barnskötare Eva Ling Barnskötare Stina Lundqvist Fritidspedagog Alexander Rindstedt Elevassistent Lena Sjöberg Elevassistent Rikard Flodin 18

19 Herrgården År 2 + fritids Lärare 2 A Kerstin Pettersson Lärare 2 B Gerda Björkroos Lärare 2 C Marina Edward Fritidspedagog Susanne Nygren Pedagog Jimmy Segerlund Barnskötare Fevziye Uzel Elevassistent Sonny Näslund Mellangården År Lärare 3 A Katarina Eneris Lärare 3 B Elisabet Gelotte Mellangården fritids Fritids år Förskollärare Carina Jingbro Fritidspedagog Ann-Charlott Wahlqvist Elevassistent Robin Sjörén Vuxenarbetare Carolina Karlsson Vuxenarbetare Zerit Habtezhi Öppet fritids Barnskötare Monica Flodin Änglagård Lärare 5 A Sofia Martin Lärare 5 B Eva Strandljung Norrgården Lärare år 6 A Guluzar Caglayan Lärare år 6 B Conny Berg Lärare Johnnie Parker Lustgården Lärare år 4 A Monika Sallstedt Lärare år 4 B Lena Norelius Lärare år 9 A Daliborka Jevremovic Lärare år 9 B Stefan Pettersson Lärare Cristiano Finessi Elevassistent Eva Meurk Resursteam Förstelärare Specialpedagog Åsa Törnblom Speciallärare Lena Sennerö Förstelärare MA Nada Cajic Förstelärare SVA Suzana Covic Andrasic Förstelärare SVA Sofia Norström

20 Praktisk estetiska lärare Idrott och hälsa Eva Lind /56 Idrott och hälsa Johan Nordin /56 Musik Karin Johansson Trä och metall slöjd Jakob Tollstorp Textilslöjd Lena Berglund Hem-och konsumentkunskap Agneta Järnefalk Bild Yuping Wang Språklärare Engelska Erica Sundqvist Spanska Sara Gaete Tyska Ilona Stadelmann Baum Franska Thomas Eklund Studie och yrkesvägledare Anna Sannert

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se

GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se GRUNDSKOLOR I Verksamhetskatalog VT 2013 Här presenterar vi Sigtuna kommuns grundskolor för barn 6-16 år. Katalogen ger dig en inblick i våra verksamheter så att du kan välja den skola som BÄST passar

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

välkommen till Läsåret 2014-2015

välkommen till  Läsåret 2014-2015 välkommen till Läsåret 2014-2015 I det här häftet har vi samlat information som vi tror kan vara värdefull för elever, föräldrar och personal vid Orust Waldorfskola. Spara det gärna tillsammans med katalogen

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer