TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE"

Transkript

1 TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1

2 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges barn i 91 år. När den byggdes 1923, fick den namnet Centralskolan på grund av sitt centrala läge. Någon gång på 1940-talet ändrades namnet till Tomtbergaskolan. Historiskt kan namnet Tomtberga härledas till år 1433 och namnet Tomtabergh, som var en tingsplats. Idag arbetar här nära 470 elever i åldern 6-16 år, tillsammans med ett sextiotal vuxna. Skolan omfattar hela grundskoleperioden från förskoleklass till och med årskurs 9. Från och med hösten 2013 kommer högstadiet gradvis fasas ut, i stället tar vi emot fler lågstadieklasser. Vårt mål är att uppfattas som ett attraktivt, småskaligt alternativ för elever i hela centrala Huddinge. Tomtbergaskolan arbetar utifrån en helhetssyn på elevernas utveckling och lärande: Lärande är en lustfylld process som pågår ständigt och i alla situationer under hela den vakna delen av dygnet. Lärande underlättas av en lugn, småskalig och trygg miljö där rörelse och skapande är stimulerande faktorer. På Tomtbergaskolan finns allt detta plus en närhet mellan elever och vuxna. Hos oss försvinner eleven aldrig i mängden. Moderna språk börjar vi med på höstterminen i årskurs 6. Då får man pröva på både franska och spanska innan det är dags att välja ett språk. Som förälder på Tomtberga är du en viktig samarbetspartner för oss. Hör gärna av dig med frågor och synpunkter. Välkommen till Tomtbergaskolan. Boel Ehrenberg rektor 2

3 LÄSÅRSDATA 14/15 Höstterminen -14 Mån-Tis 11-12/8 Planeringsdagar. Hela skolan stängd. Onsdag 20/8 Upprop och första skoldag. Mån-fre 27/10-31/10 Höstlov Fredag 19/12 Terminens sista dag. Vårterminen -15 Onsdag 7/1 Studiedag. Hela skolan stängd Torsdag 8/1 Terminens första skoldag Mån-fre 23/2-27/2 Sportlov Tis-fre 7/4-10/4 Påsklov Fredag 12/6 Skolavslutning En ytterligare studiedag tillkommer under våren 3

4 Information från A till Ö Adresskydd Elev med adresskydd får inte finnas med på klasslistor, närvaro/frånvaro m.m. Information om elevs frånvaro sker muntligt. Eleven får inte söka ITkonto under eget namn och personnummer. Allergier Kontakta skolhälsovården och klassföreståndaren om ditt barn har någon form av svår allergi eller överkänslighet. Det är viktigt att all berörd personal blir informerad om elevens allergibesvär och akutmedicin. Vid födoämnesallergi skriver målsman ett intyg till skolrestaurangchefen med kopia till skolhälsovården. Särskild blankett skall användas. Den kan hämtas på expeditionen eller tas ut via kommunens hemsida. För att minimera allergibesvären hos elever vill vi att du påminner ditt barn om att: spraydeodorant, hårspray och parfym kan framkalla allergiska reaktioner och därför bör undvikas i skolan. dusch, hårtvätt och klädombyte är viktigt efter ridning. inte ta in husdjur på skolgården eller i skolans lokaler. Tomtbergaskolans allergiombud granskar skolans miljö ur allergisynpunkt. Ansvar På Tomtbergaskolan har vi alla ett gemensamt ansvar för vår miljö och vårt välbefinnande. Självklart är att den som råkar ha sönder något ska ersätta detta. Tappar du bort något du lånat av skolan (till exempel läroböcker) ersätter du även detta. Arbetsenhet Skolan är indelad i ett antal arbetsenheter med en skolledare (biträdande rektor) eller rektor som ansvarig. Biträdande rektor har personalansvar, budgetansvar, pedagogiskt ansvar och elevansvar för sina enheter. Arbetslag Inom arbetsenheterna finns olika arbetslag. Inom laget sker det pedagogiska och metodiska arbetet med eleven. I arbetslaget sker även elevvårdsarbetet. Betyg En ny betygsskala infördes läsåret 2011/2012. Från höstterminen 2012 sätts betyg från åk 6. Betygsskalan: Betyg ska sättas efter den sexgradiga betygskalan A till F. Det finns preciserade kunskapskrav som anger vilka kunskaper som krävs för betygen A, C och E. För betygen B och D gäller att eleven ska få betyget om de uppfyllt kunskapskravet för underliggande betyg i sin helhet och uppfyllt kunskapskravet för överliggande betyg till övervägande del. 4

5 Om en elev inte uppfyller kunskapskravet för betyget E ska eleven ges betyget F. Finns inte underlag för att sätta betyg på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg. Cykla till skolan Människan är inte "trafikmogen" förrän i tio- till tolvårsåldern. Det är därför inte tillåtet för våra elever år F - 3 att cykla till skolan utan sällskap av vuxen eller utan förälders skriftliga tillstånd. Cykeln ska parkeras i något av våra cykelställ. Det är lag på att alla under 15 år använder cykelhjälm. Disciplinära åtgärder Om en elev stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt kan skolan vidta olika disciplinära åtgärder. Exempel på det kan vara utvisning, kvarsittning, skriftliga varningar och omplaceringar (Skollagen 5 kap). Elevens val Elevens val är en fördjupning eller breddning i ett eller flera ämnen och börjar i tvåan. Elevens val kan ibland koncenteras till vissa veckor/dagar, ibland ligga utspritt över läsåret. Elevråd På skolan finns ett elevråd för elever i år 2-9. I elevrådet ingår representanter från varje klass, av vilka några utgör styrelsen. Elevrådet behandlar frågor som berör hela skolan och som diskuterats i klassråden. I elevrådens styrelser ingår även elevskyddsombud. Elevråden har möten en gång i månaden. Elevskyddsombud Enligt arbetsmiljöförordningen är skolor med elever från år 7 skyldiga att ha elevskyddsombud. Dessa får genomgå utbildning i arbetsmiljöfrågor. De ingår i elevrådets styrelse och deltar i samverkansgruppen, när arbetsmiljöfrågor behandlas. Elevhälsoteamet Skolan har ett elevhälsoteam EHT bestående av bland annat skolledare, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagoger/speciallärare. Skolläkare och fältsekreterare kan ibland också delta. EHT träffas varje vecka. E-post: All personal: Boel Ehrenberg, rektor: Ann-Charlott Börjesson-Olsson, bitr. rektor: Guler Erdogan, skolassistent: Christof Vukovic, skolrestaurangchef: Thomas Sjöberg, bitr. rektor: Mari Svensson, skolsköterska 5

6 Expedition Expeditionen är öppen måndag till torsdag , fredag Lunchstängt Tel: Frånvaro/Sjukanmälan Skola24 Inloggning för vårdnadshavare i frånvaromodulen i Skola24 Huddinge skolor använder sig av en webbaserad lösning för att rapportera elevers frånvaro. Där erbjuder vi dig möjlighet att såväl rapportera som bekräfta (attestera) ditt barns frånvaro. Som vårdnadshavare behöver du en dator uppkopplad mot Internet och en personlig e-postadress. I Skola24 kan du utföra följande: a) Se ditt barns frånvaro (du kan även få detta som en grafisk bild) b) Attestera frånvaro vilket innebär att du bekräftar/godkänner barnets frånvaro c) Göra anmälan om att barnet är frånvarande. För att få tillgång till Skola24 skaffar du ett konto. Detta gör du genom att fylla i ett Skola24kontrakt/beställning. Personnumret används för att identifiera dig som vårdnadshavare, skolan behöver därmed ditt samtycke för användandet av personnumret i Skola24. När du registrerat dig får du en aktiveringskod skickad till den e-postadress som du angivit. Med hjälp av denna kan du aktivera kontot. Därmed kan du börja använda Skola24 Om ni är två vårdnadshavare som vill ha tillgång till Skola24 ska ni ansöka båda två. Har du fler barn måste det göras en ansökan per barn men du får endast ett användarkonto. Du kan endast ta del av ditt/dina egna barns frånvaro. Du ansvarar för att användarkontot inte kommer i orätta händer utan endast används av dig personligen. Om en elev inte blir frånvaro-anmäld är skolan skyldig att kontakta hemmet samma dag. Frånvaro/sjukanmälan via knapptelefon: Frånvaroanmälan kan också ske direkt till Skola24 på telefonnummer Vänligen ha barnets 10-siffriga personnummer i beredskap. Observera att frånvaroanmälan måste ske före men önskvärt är att anmälan görs före klockan Föräldramöten Varje termin ska klassen ha minst ett föräldramöte, som genomförs före september månads utgång resp. före sportlovet. Godisförbud Godisförbud råder i skolan framförallt för tandhälsans och viktens skull. Frukt är bättre! Hemsidor - adresser 6

7 Idrott och hälsa Idrottslärarna skickar hem ett informationsblad om allt som gäller detta ämne. Individuell utvecklingsplan (IUP) Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Läraren ska ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) en gång per läsår för de elever som inte får betyg. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehåller både omdömen och framåtsyftande planering. Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan föra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt. Informationsteknik - IT I Huddinge kommun finns särskilda regler för datoranvändning. Blanketten skrivs under av föräldrar och elever. Klassfest och andra festligheter i skolan För att få tillgång till skolans lokaler kräver vi att någon av skolans personal är närvarande som inbjuden eller som arrangör. Nycklar/nyckelbrickor är av säkerhetsskäl strängt personliga och får inte lånas ut. Ej heller lånas nycklar ut från expeditionen. Klassråd Klassråd genomförs kontinuerligt i alla klasser. Där avhandlas frågor som enbart berör klassen, men även frågor för hela skolan. Dessa förs vidare till skolans elevråd via klassrepresentanterna. Kostnadsfri verksamhet I skollagen står det att Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider. I enstaka fall är det dock tillåtet att ta ut frivilliga avgifter för skolresor och liknande. Om klassen vill ha en klasskassa så får det inte ske genom att kassera in pengar från familjerna. En klasskassa kan skapas genom att man gemensamt företar sig aktiviteter så att man får in pengar. Klasskassan är gemensam för klassen, d.v.s. avflyttande elev får inte med sig del av klasskassan och inflyttande elev får inte avkrävas en klumpsumma för att få ta del av resor eller utflykter som bekostas av klasskassan. Kurator Vår kurator heter Litsa Bonova och nås på telefon

8 Ledigheter Det är ur elevens synpunkt mycket olämpligt att föräldrar begär ledighet under skoltid. Eleven förlorar viktig undervisning som är nödvändig för att kunna fullfölja skolarbetet och uteblir från officiella skrivningar som tillsammans med elevens övriga insatser i skolan ligger till grund för goda resultat och bedömning. Skollagen ålägger föräldrarna att se till att barnet fullgör sin skolplikt. Skolplikten motsvaras av en rätt att få utbildning. Grundförutsättningen för att skolan ska kunna genomföra detta är att eleverna, förutom vid sjukdom, läkarbesök m.m., är i skolan under skoltid och tillägnar sig den undervisning som ges. Det är i ett större perspektiv också en fråga om att föra vidare skolans normer och värderingar samt en etisk syn på elevens eget ansvar för sitt arbete. Att lära sig dela sin tid mellan studier och nöje och förstå att studierna går före nöjena är ett led i elevens utveckling och kräver att vi vuxna visar respekt för elevernas skolarbete. Från skolans sida vill vi också förmedla den betydelse skolarbetet har för framgång och fortsatta studier. Skolan är mycket restriktiv med att bevilja ledigheter, undantag ges endast för synnerliga skäl. Beslutet tas av klasslärare eller rektor och kan inte överklagas. Ledighet ska sökas i god tid på blankett som kan fås av klasslärare, på expeditionen eller på kommunens hemsida. På Tomtbergaskolan får klasslärare bevilja två dagar i följd och sammanlagt fem dagar per läsår. Kopia på beslut ska lämnas till expeditionen. Elev som får ledigt måste själv läsa in de kursmoment som klassen läser under ledigheten. Vårdnadshavare kontaktar respektive klasslärare för arbetsuppgifter. Ansvaret för att eleven inte går miste om undervisning eller information pga. extra lov faller ytterst på vårdnadshavaren. Likabehandlingsplan Se separat dokument Lus - Läsutvecklingsschema Alla elever i Huddinge kommuns skolor lusas vid fyra tillfällen per läsår. Detta är ett sätt att mäta elevens läsutveckling över tid. Det är även ett sätt för skolan att se över att stödinsatser sätts in på rätt ställe. Resultaten läggs in i ett dataprogram där man kan se klassens utveckling. Detta ska göras av klassläraren i september, december, februari och maj. Lägerskola Lägerskola kan vara ett värdefullt pedagogiskt inslag i skolans verksamhet. Ansvaret för lägerskolan vilar alltid på skolan och deltagande personal. Att föräldrarepresentanter också deltar är viktigt för att öka vuxentätheten och därmed tryggheten för eleverna under lägerskoletiden. Föräldrarna bidrar naturligtvis även med sin egen kompetens, vilket gör att deras medverkan är viktig även vid planering av verksamheten. 8

9 Att tänka på vid lägerskoleplanering: Lägerskolan ska redan under planeringsstadiet godkännas av rektor. Lägerskola genomförs under timplanebunden tid, varför personalen ansvarar för lägerskolans pedagogiska innehåll. Eventuellt andra typer av resor med klassen måste därför förläggas utanför skoltid. För att kunna vara ett värdefullt pedagogiskt inslag i verksamheten, är det fördelaktigt att lägga lägerskolan på höstterminen och inte vid vårterminens slut, då ingen tid finns till efterkommande bearbetning. Lägerskola utanför Sverige är inte tillåten. Undantag ges för exempelvis ungdomsutbyte inom Norden eller EU. Mobbning Tomtbergaskolan har en aktiv antimobbningsgrupp med uppdrag att motverka alla former av kränkande behandling. Skolan arbetar enligt en egen likabehandlingsplan. Att mobba, trakassera eller kränka någon är ett lagbrott oavsett ålder. Mobiltelefon stjäl allt för mycket tid och uppmärksamhet från undervisningen och ska vara avstängda på lektionen. Ansvarig lärare kan ibland tillåta mobilanvändning för att lösa vissa arbetsuppgifter. För att i någon mån förebygga trakasserier via Internet råder foto- och filmförbud i alla våra skolhus och skolgårdar. Moderna språk Undervisningen i moderna språk (utom engelska) påbörjas i årskurs 6, då vi erbjuder franska och spanska. Modersmål Huddinge kommun erbjuder modersmålsundervisning till elever med annat modersmål än svenska. Undervisningen bedrivs efter ordinarie skoltid. Ansökan kan göras direkt på webben eller på blankett som finns på skolans expedition. Tomtbergaskolans rektor ansvarar för modersmålsundervisningen vid grund- och gymnasieskolorna i Huddinge. Du kan få information från modersmålsexpeditionen av skolassistent Aniitta Kiviharju på tel: , skolassistent Tina Runa , biträdande rektor Leif Gustafsson på tel: och biträdande rektor Ilona Stadelmann-Baum på tel: Mer information finns på kommunens hemsida där du också kan fylla i ansökan. Mopeder En del av våra ungdomar väljer att åka moped till skolan. Denna ska då parkeras i vår särskilda moppepark ute vid Kommunalvägen. Nationella prov Dessa genomförs på vårterminen i år 3, 6 och 9 i flera ämnen. Proven är omfattande, innehåller många olika moment och ska genomföras både enskilt och i smågrupper. 9

10 Olycksfallsförsäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring i SRF för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Huddinge kommuns verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom. Alla barn i kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Huddinge kommun, är försäkrade under skoldagen och under färd till och från förskolan och skolan. Vid skador på fritiden är det familjens försäkring som gäller. Kommunens försäkring gäller vid: Läkekostnader Tandskadekostnader Resekostnader Skadade kläder och glasögon Merkostnader Medicinsk rehabilitering Ersättning vid invaliditet Tekniska hjälpmedel Dödsfall Försäkringen gäller utan självrisk. Omhändertagande av föremål Föremål som används på ett sätt som är störande eller som kan utgöra en fara får omhändertas. Rektor eller läraren beslutar om detta. Gäller det föremål som kan bli förverkade enligt andra lagar så ska rektor göra anmälan till polismyndigheten. Psykolog Psykologen är anställd av skolstödsenheten. Vår psykolog heter Natalia Lind. Rökning Enligt svensk lag är rökning förbjuden både i skolan och inom skolans område och i dess närhet. 10

11 Rörelse Barn behöver röra på sig för att må riktigt bra. Fysisk aktivitet och goda matvanor bidrar till bättre hälsa, men också till ökad koncentration och inlärning. På Tomtbergaskolan satsar vi medvetet på att eleverna ska röra sig extra mycket, även utöver undervisningstiden i idrott och hälsa. Vi uppmuntrar också alla föräldrainitiativ till att avstå från att skjutsa eleverna till och från skolan för att istället gå eller cykla. Från expeditionen kan du låna en kort och inspirerande film om "vandrande skolbuss" att visa vid föräldramöte i klassen. En vandrande skolbuss är ett gemensamt samgående, där flera familjer hjälps åt och turas om att följa barnen till och från skolan. Barnen får motion och frisk luft, gemenskap, upplevelser och trafikträning. Föräldrarna får trygghet och sparar tid. Trafikmiljön utanför skolorna blir också säkrare med färre bilar. SET Vi har valt att i skolan arbeta med SET-programmet (Social och Emotionell Träning) och läromedlet LIVSVIKTIGT. SET-programmet innefattar de olika färdigheter som kan sägas spegla emotionell intelligens: självkännedom, att kunna hantera sina känslor, empati, motivation och social kompetens. Detta program använder vi på våra lektioner i Livskunskap. Simning Enligt läroplanen ska alla elever kunna simma 200 meter varav 50 ryggsim senast i sexan. Skolan ger simundervisning under årskurs 3 till dem som då inte är simkunniga. Vi ordnar också simskola för mellanstadie eleverna. Vi menar att barnens simkunnighet är ett gemensamt ansvar för hemmet och skolan. Låt barnen simträna under säkra förhållanden så ofta ni kan. Skadad/Stulen egendom Skolan ersätter förlorade eller skadade kläder och skor om de förvarats enligt personalens anvisningar. Ersättningsbeloppen begränsas dock till normal standard på tillhörigheter med utgångspunkt från Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader. Värdesaker ersätts inte. Undvik att ta med pengar eller värdeföremål, till exempel mobiltelefoner, musikspelare eller leksaker till skolan! Skolans rutiner vid upprepad frånvaro Om en elev är frånvarande upprepade gånger (frånvaroanmäld eller ej ): Ansvarig lärare kontaktar vårdnadshavare för att höra orsaken. Vid frånvaro mer än fem gånger/termin kontaktar läraren vårdnadshavaren för samtal. Läraren anmäler också till skolsköterskan Vid behov tas eleven upp på EHT. 11

12 Skolans område En skola är inget offentligt område. Som obehörig har man därför inte rätt att vistas där utan godkännande av skolans ledning. Vill man besöka en skola måste man alltså först gå till expeditionen för tillåtelse. Detta kan vara bra att veta speciellt för våra äldre elever, som ju naturligt utökar kamratkretsarna även till andra skolor. Efter skol/fritidstid har elever inte rätt att vara på skolans område. Skolfoto Varje höst fotograferas eleverna för en skolkatalog. Tomtbergagruppen ansvarar för val av fotofirma och utformning av fotograferingen. Skolvårdsdag Tomtbergaskolan genomför varje år ett projekt som syftar till att förbättra miljön. Föräldrar, elever och personal samt hyresvärden Huge har ett givande samarbete som resulterat i en mängd olika förbättringar i utemiljön. På Skolvårdsdagen jobbar föräldrar, elever och personal tillsammans med att genomföra idéerna och gör på så sätt skolgården både mysigare och mer kreativ och lärande. Inomhus arbetar eleverna med att fräscha upp klassrum och korridorer. Skolmåltid Mat serveras i fyra matlag. För elev som av medicinska skäl behöver särskild kost lämnar förälder intyg till skolrestaurangchef och skolsköterska (se ovan under Allergier). Om elev av religiösa eller andra skäl behöver annan kost kontaktas skolrestaurangschef. Skolmåltiden har som målsättning att servera god och näringsriktig kost som energimässigt ska motsvara en tredjedel av dagsbehovet. Skolsköterska Vår skolsköterska heter Mari Svensson och nås måndag torsdag och jämna veckor på fredagar på telefon Skolhälsovården arbetar främst förebyggande. Eleven erbjuds tre allmänna hälsoundersökningar jämnt fördelade under grundskoletiden. Skolskjuts / SL-kort Elev år 1-3 som har mer än 2 km gångväg till skolan (år 4-6: 3 km och år 7-9: 5 km) kan få terminskort. Skolskjuts medges inte för färd enbart till eller från fritids. Barn i förskoleklass har enligt skollagen inte rätt till skolskjuts. Rätt till skolskjuts har man inte heller om man själv valt Tomtbergaskolan istället för anvisad skola i hemområdet. Beslut om skolskjuts handhas av Barn- och utbildningsförvaltningen. Ansökningsblankett finns på expeditionen och på Huddinges hemsida. Ansökan lämnas senast den 1 april varje år. Skolskjuts vid olycksfall Kommunen har inte skyldighet att anordna skolskjuts vid kortvarigt sjukdomstillstånd till exempel vid benbrott eller annat tillfälligt 12

13 rörelsehinder. Kommunens olycksfallsförsäkring för eleverna kan dock täcka detta förutsatt att olyckshändelsen inträffat under skoldagen eller vid färd till eller från skolan. Storyline Storyline är en pedagogisk metod, som Tomtbergaskolan arbetar med. Det är en metod för ämnesintegrering, där olika ämnen binds samman av en berättelse, som elever och lärare skapar tillsammans. Studie- och yrkesvägledare Vår studievägledare heter Anna Sannert och finns på Tomtbergaskolan på måndagar. Hennes främsta uppgift är att vägleda våra elever inför gymnasievalet. Anna kan nås på telefon eller via e-post: Tomtbergadagen En gemensam dag under året med uppträdanden, utställningar och aktiviteter. Tomtbergagruppen Vi strävar efter en god samverkan med föräldrarna, både vad gäller elevernas arbete och skolans drift och utveckling. Förutom föräldrakontakt vid utvecklingssamtal och föräldramöten finns Tomtbergagruppen. Den består av föräldrarepresentanter från alla klasser/grupper på skolan och skolledning som möts en gång per månad för fortlöpande information och diskussion om skolans verksamhet. Trafiken runt skolan Eftersom många elever skjutsas till skolan måste vi hjälpas åt för att inte trafikkaos och olycksrisker ska uppstå. På grund av trängseln vid skolans egen parkering rekommenderar vi istället parkeringen vid Tomtbergahallen för elevtransporter till eller från skolan. Men framför allt: alla mår bra av att röra på sig! Regler Se separat blankett i informationshäftet. Uppehållsrum Våra högstadieelever har ett eget uppehållsrum där de kan vara under raster, olika aktiviteter erbjuds. Utvecklingssamtal Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Se vidare IUP. Utvärdering 13

14 Vi utvärderar hela vår verksamhet årligen. En viktig del i utvärderingen är den elevenkät som är gemensam för hela kommunen. I nära anslutning till genomförd elevenkät analyseras och värderas resultaten tillsammans med eleverna i klassens kvalitetsrapport. Den pekar på styrkor och förbättringsområden, såväl i den egna klassen som i den skola eleverna går i. Åtgärdsprogram Riksdagen fattade den 4 juni 2014 nytt beslut om bl.a åtgärdsprogram. Skollagen ändras för att reglerna om stöd och särskilt stöd för skolelever ska bli tydligare. Dessutom ska lärarnas arbete med åtgärdsprogram och annan dokumentation bli enklare. Beslut innebär bland annat: Om det finns risk att en elev inte når upp till minimikunskapskraven ska eleven snabbt få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. Först när extra anpassningar har gjorts och eleven fortfarande riskerar att inte nå upp till kunskapskraven ska en anmälan göras till rektor som beslutar att åtgärdsprogram ska utarbetas. Öppet fritids Öppet fritids är en verksamhet för åringar (år 4-6). Ett barn som är inskrivet i den kommunala skolbarnomsorgen flyttas automatiskt upp i öppen fritidsverksamhet om inte platsen sägs upp. 14

15 REGLER På Tomtbergaskolan värdesätter vi allas trygghet, trivsel och arbetsro. För att uppnå detta vill vi att Du respekterar följande regler. Åtgärder/konsekvenser är angivna för att öka tydligheten. 1. DET ÄR ENLIGT LAG FÖRBJUDET ATT SPARKA, SLÅ, HOTA, RETA, MOBBA eller PÅ NÅGOT SÄTT KRÄNKA. DETTA GÄLLER ÄVEN SOCIALA MEDIER. Åtgärd: Om detta sker kontaktar vi föräldrarna och eventuellt polisanmäls händelsen. Ibland kan vi be närpolisen komma till skolan. 2. DET ÄR ENLIGT LAG FÖRBJUDET ATT MEDFÖRA KNIVAR ELLER ANDRA FARLIGA FÖREMÅL TILL SKOLAN. Åtgärd: Vi omhändertar föremålet och underrättar föräldrar och polis. 3. DU FÅR INTE FÖRSTÖRA ELLER HA SÖNDER SKOLANS ELLER ANNANS EGENDOM. Åtgärd: Du måste reparera eller ersätta skadan. Hur bestäms i samråd med föräldrar. 4. VID CYKELUTFLYKTER, SKRIDSKOÅKNING etcetera ANVÄNDER VI HJÄLM FÖR DIN EGEN SÄKERHET. Åtgärd: Den som inte har hjälm stannar kvar på skolan och gör andra uppgifter. 5. INOMHUS TAR DU AV DIG YTTERKLÄDERNA OCH HÄNGER DEM PÅ ANVISAD PLATS. Åtgärd: Tillsägelse. Vid upprepade tillfällen informeras förälder. 6. VÅR ARBETSRO ÄR VIKTIG, STÄNG DÄRFÖR AV MOBILTELEFONERNA (GÄLLER ALLA FUNKTIONER) Åtgärd: Vi omhändertar föremålet. Vid upprepade förseelser lämnas det endast tillbaka till förälder. 7. CYKLING, INLINES, SKATE- ELLER KICKBOARD ÄR INTE TILLÅTET PÅ SKOLGÅRDEN UNDER DAGTID. INOMHUS ÄR DET ALDRIG TILLÅTET. (Elever i åk 4-9 får cykla till och från skolan om hjälm används) Åtgärd: Vi omhändertar föremålet. Vid upprepade förseelser lämnas det endast tillbaka till förälder. 8. DU ÄTER INTE GODIS I SKOLAN. Åtgärd: Vi omhändertar. Förälder informeras. 9. SNÖBOLLSKASTNING ÄR INTE TILLÅTEN PÅ GRUND AV SKADERISKEN. Åtgärd: Förälder informeras. 10. DU MÅSTE HA LÄRARENS TILLSTÅND FÖR ATT LÄMNA SKOLANS OMRÅDE. Åtgärd: Förälder informeras. 11. ALLT BRUK AV TOBAK ÄR FÖRBJUDET OCH RAPPORTERAS OMEDELBART TILL FÖRÄLDRAR. Åtgärd: Tobaken omhändertas. 12. STARKA PARFYMER KAN MEDFÖRA ALLERGISKA BESVÄR. Lämnas åter till klassföreståndaren senast den 1 september Vi har läst och talat om Tomtbergaskolans regler. Vi lovar att på bästa sätt efterleva dem. Elevens underskrift Klass Målsmans underskrift Datum 15

16 Förskoleklassens uppdrag: Vad är förskoleklass? Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar och lyder under läroplanen som är gemensam för grundskolan och fritidshemmet (Lpo). I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Förskoleklassen överbryggar dessa två verksamheter. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra. Lek, skapande och ett temainriktat arbetssätt samt barnens egen nyfikenhet står i centrum för den pedagogik som tillämpas i förskoleklassen. Verksamheterna ska utvecklar i mötet mellan olika pedagogiska traditioner och ska stimulera varje barns utveckling och lärande samt ligga till grund för den fortsatta skolgången. Till vilka vänder sig förskoleklassen? Alla barn ska erbjudas plats i förskoleklass fr.o.m höstterminen det år de fyller sex år och till dess de börjar sin grundskoleutbildning. Hur ser verksamheten ut? Förskoleklassen organiseras på olika sätt i olika kommuner. Skolans rektor har det övergripande ansvaret. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar om året och vara avgiftsfri. På Tomtbergaskolan har vi verksamhet tre timmar per dag. Därutöver följer vi fritidshemmets uppdrag. Vad styr förskoleklassen? Skollagens allmänna bestämmelser om skolan gäller också förskoleklassen. Läroplanen för den obligatoriska skolan (Lgr2011) har anpassats så att den också omfattar förskoleklassen. Förskoleklassen är en del av skolan och det första steget i att genomföra och uppfylla läroplanens mål. Däremot finns det inga uppnående mål för förskoleklassen. Hur arbetar vi på Tomtbergaskolan? Det allra viktigaste i skolstarten är att barn och föräldrar ska känna trygghet. Genom lek, samarbetsövningar och eget arbete får vi ett socialt samspel och ett positivt umgänge mellan kamrater och vuxna. Vi arbetar även efter Birgitta Kimbers modell SET, Social-Emotionell-Träning. I matematik och teknik har vi ett konkret arbetssätt NTA, Natur och Teknik för alla. Där lär sig barnen ett grudläggande matematiskt tänkande. I svenska arbetar vi enligt Bornholmsmodellen och SPRALLT, Språket i allt, genom att öva sig att lyssna, tala, skriva och läsa under lekfulla former. Barnholmstest på höstterminen samt på vårterminen. Kontinuerliga tester i läsutveckling, LUS. I förskoleklass ger vi varje elev möjlighet att utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt (språk, bild, skrift, musik, drama och dans). Barnen utvecklar sin motorik genom idrott, skogsutflykter lek och rörelse. Vi har återkommande föräldramöten och utvecklingssamtal. Vi lägger stor vikt vid ett gott samarbete med föräldrar. Alla barn och föräldrar ses som en tillgång. Alla människor har lika värde oavsett kön, ålder, kulturell bakgrund, språk eller andra olikheter. Rubrikerna och vissa stycken är tagna ur Skolverkets hemsida. 16

17 Fritidshemmets uppdrag : Alla barn och föräldrar ses som en tillgång oavsett kön, ålder, kulturell bakgrund, språk eller andra olikheter. Utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt. Tomtbergaskolans fritids planerar hela verksamheten under lov, delar av skolpliktig verksamhet samt eftermiddagstid tillsammans med både lärare och fritidshemspersonal i arbetslag. Exempel på gemensamma områden som samplaneras i arbetslag med lärare: Föräldramöten, utvecklingssamtal, åtgärdsprogram (med fokus på de sociala frågorna) mm. Vi jobbar i mindre barngruppkonstellationer utifrån läroplanen (LGR 2011, LPfö - 98) där barnens hela dag integreras med lek, skapande, musik och drama, svenska och matematik mm. Närvarande pedagoger lyfter aktivt fram barnens lärande genom att uppmärksamma dem när de t.ex. provar nya strategier, hittar alternativa lösningar, frågar när de inte förstår, ser när de hjälper en kamrat o.s.v. Erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen. Fritids har planerade genomtänkta eftermiddagsaktiviteter. Vi fokuserar på att skapa mindre gruppkonstellationer där barn med liknande intressen kan mötas oavsett ålder och kön. Tack vare att vi har återkommande rutiner vet vi oftast vilka barn som kommer att mötas i olika typer av grupper. Barnen får möjlighet att göra mognadsmässiga val (t.ex. vi frågar om barnet vill ha gurka eller tomat istället för Ska vi äta sallad ) under demokratiska former. Barnen får vara med och ge förslag/utvärdera/ fylla i enkäter. Förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala, och emotionella utveckling. Fritids arbetar med rörelse, uteverksamhet, ansvarstagande, Social och Emotionell Träning(SET) och lekar i olika former; rollek, bygglek, regellek, dramalek mm. ( Fetstil = ur Skolverkets Kvalitet i fritidshem.) Skolbarnsomsorg :30 Fritids öppnar på Västergården Frukost serveras i matsalen. (Barnen går utevägen.) Utevistelse för alla Skolan öppnar Under skoldagen erbjuds barnen både styrd och fri verksamhet i klassrummet och på fritids. Arbetspass/lekstund i förskoleklass och lektion/skolfritids från år Mellanmål (utformade av dietist). Matlag.1: Matlag.2: Matlag.3: Hör med er avdelning vilket matlag som gäller för ditt barn. Eftermiddagsaktiviteter efter skoltid kan starta vid olika tider och kan ha olika innehåll. Se aktivitetsschema på ditt barns gård/avdelning Vi avslutar de styrda aktiviteterna och utomhusaktiviteter mm. Mellan ca: har alla fritidsbarn kommit till Västergårdens fritids Fritids stänger på Västergården. Sommarlovsverksamhet: Under 4-5 veckor sker en sammanslagning med andra skolor i centrala Huddinge. Ibland är vi på Tomtbergaskolan. 17

18 Tomtbergaskolan Personalförteckning 14/15 Adm o Service Rektor samt åk 9 Boel Ehrenberg Bitr rektor F-3 Lotta Börjesson Bitr rektor 4-6 Thomas Sjöberg Bitr rektor modersmål Leif Gustafsson Bitr rektor modersmål Ilona Stadelmann Baum Skolassistent modersmål Aniitta Kiviharju Skolassistent modersmål Tina Runa Skolassistent Guler Erdogan Vaktmästare John Runeström Skolsköterska Kurator Mari Svensson Litsa Bonova Ekonom Natalia Martynyuk Skolmåltid Skolrestaurangchef Christof Vukovic Kokerska Susanne Adnell Skolmåltidsbiträde Birgitta Jansson Skolmåltidsbiträde Maisigul Ibragimova Skolmåltidsbiträde Havva Okur Skolmåltidsbiträde Cemile Pektas Västergården Förskoleklasser + fritids /50 Förskollärare Katrin Hanses Förskollärare Anja Hall Barnskötare Ilknur Atak Förskollärare Inger Bodin-Ejder Förskollärare Marie Ho-Nylén Förskollärare Pia Norström Förskollärare Mili Modak Barnskötare Åsa Pettersson Barnskötare Tanja Juntunen Fritidspedagog Kerstin Nordberg Sörgården År 1 + fritids /69 Lärare år 1A Susanne Sidmalm Lärare år 1B Maria Thåström Lärare år 1C Anna Wennerberg Barnskötare Eva Ling Barnskötare Stina Lundqvist Fritidspedagog Alexander Rindstedt Elevassistent Lena Sjöberg Elevassistent Rikard Flodin 18

19 Herrgården År 2 + fritids Lärare 2 A Kerstin Pettersson Lärare 2 B Gerda Björkroos Lärare 2 C Marina Edward Fritidspedagog Susanne Nygren Pedagog Jimmy Segerlund Barnskötare Fevziye Uzel Elevassistent Sonny Näslund Mellangården År Lärare 3 A Katarina Eneris Lärare 3 B Elisabet Gelotte Mellangården fritids Fritids år Förskollärare Carina Jingbro Fritidspedagog Ann-Charlott Wahlqvist Elevassistent Robin Sjörén Vuxenarbetare Carolina Karlsson Vuxenarbetare Zerit Habtezhi Öppet fritids Barnskötare Monica Flodin Änglagård Lärare 5 A Sofia Martin Lärare 5 B Eva Strandljung Norrgården Lärare år 6 A Guluzar Caglayan Lärare år 6 B Conny Berg Lärare Johnnie Parker Lustgården Lärare år 4 A Monika Sallstedt Lärare år 4 B Lena Norelius Lärare år 9 A Daliborka Jevremovic Lärare år 9 B Stefan Pettersson Lärare Cristiano Finessi Elevassistent Eva Meurk Resursteam Förstelärare Specialpedagog Åsa Törnblom Speciallärare Lena Sennerö Förstelärare MA Nada Cajic Förstelärare SVA Suzana Covic Andrasic Förstelärare SVA Sofia Norström

20 Praktisk estetiska lärare Idrott och hälsa Eva Lind /56 Idrott och hälsa Johan Nordin /56 Musik Karin Johansson Trä och metall slöjd Jakob Tollstorp Textilslöjd Lena Berglund Hem-och konsumentkunskap Agneta Järnefalk Bild Yuping Wang Språklärare Engelska Erica Sundqvist Spanska Sara Gaete Tyska Ilona Stadelmann Baum Franska Thomas Eklund Studie och yrkesvägledare Anna Sannert

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever Välkommen till 2012-2013 Rutiner från A till Ö Elever Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid Välkommen till Söderbymalmsskolan! Efter ett riktigt långt sommarlov

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01. Grundskola

Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01. Grundskola Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01 Grundskola Grundskolan, eller grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan, är obligatorisk i Sverige. Det betyder att alla barn har skolplikt

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering...

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Fyren EkAlmens. Information A till Ö

Fyren EkAlmens. Information A till Ö Fyren EkAlmens Information A till Ö Läsåret 2012/2013 VAD ÄR DET HÄR FÖR INFORMATION? Vi vill med den här informationen samla nyttiga och viktiga saker, som vi tycker att du som elev eller förälder behöver

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Arbetsplan Mo skola Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Mo skola Mo skola är en F 6 skola med fritidshem. Skolan byggdes år 1954 och har en fantastisk utemiljö som stimulerar till lek, arbete och lärande.

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och skolbarnsomsorg, mellanstadieklubb, förskoleklass, Roma kulturklass a

Läs mer

Adolfsbergsskolan F 6

Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Adolfsbergsskolan F 6 läsåret 2012/2013 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande. Välkommen till Adolfsbergsskolan F-6 Vår idé Adolfsbergsskolan F-6 är en skola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!!

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!! Välkommen till Svenskasamskolan i Tammerfors 1 Välkommentillskolanihöst Attbörjaskolanärenstorhändelsebådeförbarnetochförfamiljen.Enspännandeochnytidbörjar.Imånga familjerfunderarmanombarnetkanalltdetsomkrävsavenlitenskolelev.grundskolanharändratmycketpå

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng.

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng. 2011/2012 Välkommen till Löddesnässkolans Fritidshem. Löddesnässkolans fritidshem består av 4 avdelningar, Idun Saga, Freja och Embla. Alla fritidshemmen ligger integrerade i skolans lokaler. Embla är

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 rev -10 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9 Skolans rutiner A-Ö Besökare De enda som får vistas i skolan, på skolgårdarna och inom skolans område skolans är elever, elevernas föräldrar och vårdnadshavare samt skolans personal. Besökare ska anmäla

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016

ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016 ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016 0 INNEHÅLL Allergi... 3 Alternativ till språkval, åk 6-9... 3 Antimobbingarbete... 3 Arbetsplaner... 3 Besök på skolan... 3 Betygsvarning... 3 Biblioteket...

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

VÄLKOMMEN. Till LÅNGÄNGSKOLAN. Läsåret 13/14. Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14

VÄLKOMMEN. Till LÅNGÄNGSKOLAN. Läsåret 13/14. Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14 VÄLKOMMEN Till LÅNGÄNGSKOLAN Läsåret 13/14 Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14 Vi strävar efter att Långängskolan ska kännetecknas av Utveckling

Läs mer

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola Tjänsteskrivelse 2013-01-28 Dnr: 2013.26-629 (153) Utbildningsförvaltningen Inger Hjort E-post: inger.hjort@ronneby.se Utbildningsnämndens beslut 2013-02-14 12 Förslag till riktlinjer för avgifter inom

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 Uppingegränd 27-33, 163 61 Spånga 08 508 03 900 www.enbacksskolan.stockholm.se SID 2 (6) Förord Enbacksskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Reglemente Skolskjutsar i Mariestads kommun Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Antaget av Kommunstyrelsen 2011-0-1 KS 2011/0172 Senast reviderat 2013-05-02

Läs mer

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015 BF 221 1 2014-10-06 Bildningsförvaltningen LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014-2015 Vår Vision På Lindås skola och fritidshem ska alla barn och all personal

Läs mer

Välkommen! Till Skolan Lär Läsåret 2010-2011

Välkommen! Till Skolan Lär Läsåret 2010-2011 Välkommen! Till Skolan Lär Läsåret 2010-2011 Hej och välkomna till ett nytt läsår på skolan Lär! Vi hoppas att ni har haft ett roligt sommarlov och att ni är utvilade inför skolstarten. Här följer lite

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer