HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 64, V.22, (Årgång 4)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 64, V.22, 2015. (Årgång 4)"

Transkript

1 TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 64, V.22, (Årgång 4) Innehåll Ansvarig utgivare har ordet! 2 Stig Nyman ordförande för Handikappförbunden 3 Allt fler drabbas av allergi helt i onödan 5 Dialog med politiska partier i höst 8 Påminnelse: Kurser i samband med HCK skolan 10 Påminnelse: Filmvisning av My life My lesson 14 TÄNKVÄRT 15 ~ 1 ~

2 Ansvarig utgivare har ordet! HSOs kansli på Kungsgatan 62 och 64 har SOMMARSTÄNGT vecka = 6 juli 26 juli Torsdagen den 27 augusti, mellan klockan har HSO och övriga kanslier på Kungsgatan 62 och 64 stängt för storstädning. Den dagen ser vi över och reparerar/städar alla inventarier. Så inga konferenslokaler kan bokas under detta datum! Material som ska lämnas till Folkrörelsearkivet i Uppsala län, kan lämnas in till mitt tjänsterum på kansliet, så ordnar jag sedan en transport av allt inlämnat material till Folkrörelsearkivet på S:t Olofsgatan 15 i Uppsala. En förenings arkivhandlingar är nyckeln till föreningens historia. Därför är det viktigt att föreningens gamla handlingar bevaras för eftervärlden. Föreningars historia är också en viktig länk i samhällets historia. Material som ska bevaras är kort sagt allt som belyser föreningens egen verksamhet. De vanligaste handlingstyperna är: Protokoll Årsberättelser Medlemsmatriklar Korrespondens Räkenskaper Dessutom förekommer ofta egna affischer, trycksaker, fotografier och fanor. Jag avslutar med: Här går man och städar och skurar och tvättar och till sist så stryker man väl med /Janne ~ 2 ~

3 Stig Nyman - ny ordförande i Handikappförbunden Handikappförbunden :03 CEST I dag samlades Handikappförbundens 39 medlemsförbund till kongress i Haninge. Under kongressen valdes Stig Nyman till ny ordförande i Handikappförbunden och han efterträder därmed Ingrid Burman, som varit ordförande sedan Stig Nyman har under nära 25 år varit politiskt engagerad i Stockholms läns landsting. Under två perioder som landstingsråd med ansvar för framförallt hälso- och sjukvårdsfrågor och under de två senaste mandatperioderna som ordförande i landstingets utskott och beredning för forsknings- och utvecklingsfrågor. Jag är både hedrad och glad över uppdraget och ser fram emot att få påbörja mitt arbete med de prioriterade områden som beslutats av Handikappförbundens kongress. En viktig fråga är också att arbeta för att återföra LSS-reformen till sitt ursprungliga syfte., säger Stig Nyman. Under kongressen diskuterades också utvecklingen inom det funktionshinderspolitiska området, som trots löften i regeringsförklaringen i går mycket långsamt. Handikappförbunden efterlyser förändringar inom flera viktiga områden. Nedan finns ett uttalande från kongressen som klargör problem och möjliga lösningar. Handikappförbundens kongressuttalande: Starkare politisk styrning för att överbrygga orättvisorna! Var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning, som kan vara medfödd, förvärvad eller som följd av en sjukdom. Trots politiska löften består skillnaderna i levnadsvillkor mellan människor med och utan funktionsnedsättning. Det visar Myndigheten för Delaktighet, MfD:s årliga uppföljning. Barn med funktionsnedsättningar får inte det stöd de behöver i skolan för att nå sin fulla potential. Det är dubbelt så vanligt att de upplever mobbning jämfört med andra elever. Ändå saknar fortfarande hälften av landets grund- och gymnasieskolor ett genomtänkt arbete när det gäller särskilt stöd, visar MfD:s granskning. Mer än var tionde vuxen i Sverige, anser sig ha en begränsad arbetsförmåga på grund av sin funktionsnedsättning. Bara drygt varannan av dessa har ett ~ 3 ~

4 jobb. Arbetslösheten är nu uppe i 13 procent, jämfört med 7,5 procent för den övriga befolkningen. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning förbättras inom vissa områden, men stora brister kvarstår. Enligt MfD:s rapport inkluderar endast 36 procent av de statliga myndigheterna tillgänglighet i sitt arbetsmiljöarbete. Hela 15 procent av kommunerna genomför inte tillsyn av tillgänglighet som de är skyldiga till enligt Plan- och bygglagen. Den bristande jämlikheten inom en rad samhällsområden leder till en svagare försörjning, ökad risk för fattigdom och för ohälsa. Det är tio gånger vanligare att personer med funktionsnedsättning upplever sin hälsa som dålig, i jämförelse med den övriga befolkningen. Även den psykiska ohälsan orsakar stort lidande och bland unga med aktivitetsersättning är risken för självmord en allvarlig varningsklocka. Närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning får dra ett stort lass när samhällets insatser brister. Även bland dessa oftare kvinnor än män - är hälsan sämre och försörjningsgraden lägre. Många av de brister som framkommer i den årliga rapporten kan åtgärdas. Klyftorna i jämlikhet kan överbryggas. Samhällsutformningen kan göras universell och därmed inkluderande. För det krävs ett större politiskt ansvarstagande. Det duger inte med en funktionshinderspolitisk strategi som låter 22 myndigheter formulera sina egna delmål, varav endast ett fåtal uppnås. Den kritik som riktats mot Sverige av FN:s övervakningskommitté för brister i uppfyllandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, måste tas på allvar. En tydlig handlingsplan och tidtabell för när bristerna ska vara åtgärdade måste upprättas. Från Handikappförbunden är vi beredda att ta vårt ansvar. Vi organiserar närmare en halv miljon enskilda medlemmar i våra 39 förbund. Vi är beredda att ställa upp med vår kunskap och erfarenhet för att hitta de bästa vägarna och politiska lösningarna för ett jämlikt samhälle. Vi behöver bara en regering och en riksdag som har det politiska modet att på allvar tackla utmaningarna! För kommentarer eller vidare information, kontakta: Intressepolitisk chef Mikael Klein, tel: Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 39 funktions-hinderförbund som tillsammans representerar ca människor. Vårt mål är ett samhälle för alla och vårt intressepolitiska arbete grundar sig på mänskliga rättigheter. ~ 4 ~

5 Publicerad 05:00 Uppdaterad 09:46 Allt fler drabbas av astma helt i onödan Miljontals svenskar drabbas av allergiska besvär nu när pollensäsongen är i full gång. För en tredjedel av dem leder besvären till astma. Samtidigt är allergivården i Sverige i kris på grund av en akut brist på allergispecialister, skriver bland andra Maria Ingemansson, specialist i barnallergologi. Totalt beräknas nära tre miljoner svenskar ha någon form av allergi och siffrorna pekar uppåt. I en skolklass med 30 barn finns det i dag i genomsnitt tre barn med astma, fyra med allergisnuva och två med födoämnesallergi. Astma är i dag den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn. Den akuta bristen på allergiläkare, så kallade allergologer och allergisjuksköterskor innebär redan nu att alla patienter inte får tillgång till en optimalt fungerande vård. Tusentals pollenallergiker utvecklar astma helt i onödan. Kräver specialistinsatser I de flesta fall kan utredning samt behandling av allergier och astma ske inom primärvården. När allergisnuvan och besvären från lungorna förvärras och när personen inte längre blir hjälpt av symtomlindrande mediciner samt har en sänkt livskvalitet under lång tid, krävs medicinska behandlings- och utredningsinsatser av allergispecialiserad sjukvårdspersonal. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol, är nu ute på remiss. I riktlinjerna slår myndigheten fast att alla med misstänkt astma i alla åldrar, ska erbjudas en riktad allergiutredning. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer får i dag endast 40 procent av de som årligen diagnostiseras med astma genomgå en allergiutredning. Detta trots att studier har visat att 60 till 80 procent av skolbarn med astma visat sig vara allergiska mot pollen och/eller pälsdjur. Socialstyrelsen påpekar dessutom att allergidiagnostik är nödvändig för att bedöma om det är lämpligt att ge patienten immunterapi, även ~ 5 ~

6 känt som allergivaccination. Studier har visat att immunterapi kan halvera risken för barn med svår pollenallergi att utveckla astma. Akut brist på kompetens Socialstyrelsen poängterar även vikten av en mer patientcentrerad vård och anser därför att det behövs en ökad interprofessionell samverkan. För att riktlinjerna ska bli verklighet måste det finnas allergispecialiserad sjukvårdspersonal att tillgå. Problemet är att det redan i dag råder en akut brist på sådan kompetens i Sverige. Med mycket stora pensionsavgångar kommer situationen att förvärras. Det finns i dag omkring 150 läkare under 65 års ålder med specialistkompetens i allergologi. Endast drygt 100 av dem arbetar som kliniskt verksamma allergologer. Utvecklingen är liknande även när det gäller allergisjuksköterskorna. Antalet allergikonsulenter, sjuksköterskor som fungerar som en länk mellan patienten och samhället och ger råd i allergifrågor, har nästan halverats i Sverige de senaste tio åren. Bristen på specialistkompetens inom området försvagar hela vårdkedjan för människor med allergiska sjukdomar. Vi är väl medvetna om att samhällets och vårdens resurser är begränsade. Utbildning av allergologer och allergisjuksköterskor samt bästa möjliga behandling av patienter med allergisjukdom kostar pengar. Men när vi talar om resurser ska kostnaderna vägas mot de stora samhällsekonomiska konsekvenser som allergier medför. Om barn och vuxna med allergier inte tas om hand av en välfungerande allergivård är konsekvenserna bland annat ökad skolfrånvaro, nedsatt inlärningsförmåga, ökad sjukfrånvaro, förlorade arbetsinkomster och nedsatt arbetsförmåga. Studier visar att de samhällsekonomiska kostnaderna för allergisjukdomar uppgår till minst åtta miljarder kronor årligen. Vi måste bli fler Vi står bakom Socialstyrelsens rekommendationer för en bättre utredning, diagnostik och behandling av Sveriges allergisjuka samt en ökad samverkan mellan oss som är verksamma inom allergivården. Men för att riktlinjerna inte bara ska bli en önskelista måste expertkunskaperna utökas, vi allergologer och allergisjuksköterskor måste bli fler. ~ 6 ~

7 Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) och ansvariga hälso- och sjukvårdspolitiker i landstingen måste agera och säkerställa att sjukvården prioriterar allergivården. Vi anser att alla patienter, barn som vuxna, med svårare allergiska besvär har rätt till en specialistutredning av en allergolog. Detta ska förstås gälla oavsett var i landet man bor. För dessa patienter kan en korrekt diagnos, rätt behandling, och inte minst utbildning vara skillnaden mellan liv och död. Marianne Eduards leg ssk med inriktning astma, allergi och KOL, Astma/KOL-mottagningen, Liljeholmens Vårdcentral Stockholm, styrelseledamot Astma-, allergi och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA) Lars Gottberg specialist i allergologi och internmedicin, överläkare internmedicin, Södersjukhuset, Stockholm Pär Gyllfors med dr och specialist i allergologi, Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans Sjukhus (Praktikertjänst), Stockholm Maria Ingemansson specialist i barnallergologi, överläkare vid Sollentuna BUMM och Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Ulla Nyström Kronander överläkare på Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping, ordförande i Svensk förening för allergologi (SFFA) Anders Lindfors med dr, barnläkare, barnallergolog, överläkare vid Astrid Lindgrens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Caroline Nilsson docent, specialist i barnallergologi, överläkare vid Sachsiska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm Nora Nilsson specialist i barnallergologi, allergimottagningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Teet Pullerits specialist i allergologi, överläkare Allergisektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, vice ordförande i Svensk förening för allergologi (SFFA) Maria Skedinger med dr, specialist i allergologi, Allergicentrum, Stockholm Maria Starkhammar specialist i allergologi och allmänmedicin, överläkare Internmedicin, Södersjukhuset, Stockholm Therese Sterner astma och allergisjuksköterska och allergikonsulent, Allergikompetenscentrum, Skånes Universitetssjukhus, Allergikonsult Skåne, doktorand vid Lunds universitet, vice ordförande Astma-, allergi och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA) Karin Toll med dr och specialist i öron, näs- och halssjukdomar, överläkare Öron-, näs- och kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Sonja Werner specialist i allergologi, överläkare vid lung- och allergikliniken Skånes universitetssjukhus, Lund Ann-Britt Zakrisson distriktssköterska, medicine doktor, Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro Län, ordförande Astma-, allergi och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA) ~ 7 ~

8 HSO i Uppsala län INBJUDER TILL MÖTE/DIALOG MED LANDSTINGET I UPPSALA LÄNS ALLA POLITISKA PARTIER 29 September 2015 Klockan Plats: Lokal Storan, Kungsgatan 62, 5 trappor, Uppsala. Moderator: Janne Wallgren. Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Kom och ställ dina frågor, samt hör hur Centerpartiet, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna samt Nya Moderaterna i Landstinget i Uppsala län arbetar med frågor som berör människor med funktionsnedsättning. Anmäl ditt deltagande till: de Senast den 25 september. Antal platser är begränsade. OBS! Var vänlig och tänk på dem som är överkänsliga! Använd inte parfym, rakvatten och försök att inte röka i anslutning till mötet. ~ 8 ~

9 HSO i Uppsala län vill ha ett möte/dialog med alla politiska partier i Landstinget i Uppsala län HSO i Uppsala län har i sin verksamhetsplan beslutat att under år 2015 inbjuda samtliga politiska partier i Landstinget i Uppsala län till ett enskilt möte/dialog med frågestund. HSO i Uppsala län har valt att lägga dessa möten på tre datum under året. Se nedan: Onsdag 27 maj klockan MILJÖPARTIET, SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREPARTIET samt VÄNSTERPARTIET. Tisdag 29 september klockan CENTERPARTIET, FOLKPARTIET LIBERALERNA, KRISTDEMOKRATERNA samt NYA MODERATERNA Onsdag 2 december klockan SVERIGEDEMOKRATERNA. Samtliga möten arrangeras i HSO i Uppsala läns lokal Storan, Kungsgatan 62, 5tr, Uppsala. Agenda: HSO i Uppsala län presenterar sig och hälsar välkommen! Kvällens politiska partier presenterar sig och får berätta om hur de tänker arbeta med frågor som berör människor med funktionsnedsättning i Landstinget i Uppsala län Kaffe/te/bordsvatten + någon enklare förtäring (var vänlig meddela eventuella behov av specialkost/allergier) Öppet forum för enskilda frågor och dialog. Mötet avslutas senast klockan Välkommen! Uppsala För HSO Uppsala län Janne Wallgren Ombudsman,(HSO)Handikappföreningarnas SamarbetsOrgan i Uppsala län Kungsgatan 64, Uppsala. Tfn: , mobil: Fax: E-post: ~ 9 ~

10 Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län Till HSO i Uppsala läns 45 medlemsorganisationer, Alla kommun-hso. 30 april 2015 HSO i Uppsala län kommer att arrangera två kurser i samband med HCK-skolan på PROs folkhögskola i Gysinge; Kurs: Ökad delaktighet och tillgänglighet i hela samhället, 21/8 23/ Se preliminärt program nedan. Max antal deltagare: 18 stycken. Principen: Först till kvarn gäller. Deltagaravgift: 900 kronor/per person. Anmäl dig till Janne Wallgren: Kurs: Att företräda HSO, 11/9 13/ Se preliminärt program nedan. Max antal deltagare: 28 stycken. Principen: Först till kvarn gäller. Deltagaravgift: 900 kronor/per person. Anmäl dig till Janne Wallgren: Enligt uppdrag Janne Wallgren Ombudsman HSO Uppsala län, Tfn: , E-post: ~ 10 ~

11 Preliminärt program: Ökad delaktighet och tillgänglighet i hela samhället - Fortsättningskurs 21-23/8 2015, Gysinge folkhögskola Dag Lunch Inledning - Representant för HSO i Uppsala län Vad är tillgänglighet? - Barbro Mattsson Kaffepaus Fortsättning, vad är tillgänglighet? - Barbro Mattsson Middag Aktuell lagstiftning - Barbro Mattsson Fri tid Gemensam kvällsaktivitet Dag Frukost Kunskap om och kring funktions- - Barbro Mattsson Nedsättning för att kunna förändra Samhället/Checklistan Kaffe Inventering med checklistan - Barbro Mattsson Lunch Samverkan Landstingsservice - Patrik Jonasson, Landstingsservice Genomgång av inventering - Barbro Mattsson Kaffe Genomgång av inventering - Barbro Mattsson Genomgång av inventering - Barbro Mattsson Middag Gruppdiskussioner Fri tid Gemensam kvällsaktivitet Dag Frukost Utcheckning Vad gör en kontrollansvarig? - Sigurd Mattsson Brandskydd/säkerhet Kaffepaus ~ 11 ~

12 10.25 Fortsättning, Vad gör en kontrollansvarig? Attefall, Brandskydd/säkerhet. - Sigurd Mattsson Lunch Fortsättning, Vad gör en kontrollansvarig? Brandskydd/säkerhet. - Sigurd Mattsson Slutdiskussion, hur går vi vidare? - Representant För HSO i Uppsala län Avslutning Preliminärt program: Att företräda HSO 11-13/9 2015, Gysinge folkhögskola Dag Lunch Inledning - Janne Wallgren Att företräda HSO - Janne Wallgren Kaffepaus Forts. att företräda HSO - Janne Wallgren Middag Forts. att företräda HSO - Janne Wallgren Fri tid Gemensam kvällsaktivitet Dag Frukost Handikappförbundens policy När någon företräder HSO - Ingrid Burman Kaffe Ökad delaktighet och tillgänglighet i hela samhället - Janne Wallgren Lunch Kunskap om och kring olika Funktionsnedsättningar - Styrelsen HSO i Uppsala län Forts. kunskap om och kring olika Funktionsnedsättningar - Styrelsen HSO i Uppsala län Kaffe Annorlunda promenad att prova på Att ha en funktionsnedsättning - Janne Wallgren Genomgång av Annorlunda promenad - Janne Wallgren ~ 12 ~

13 17.00 Middag Gruppdiskussioner om och kring att öka medvetenheten och förståelsen, så att samhället kan förändras och göras tillgängligt även för människor med en funktionsnedsättning Fri tid Gemensam kvällsaktivitet Dag Frukost Utcheckning Att företräda HSO - Janne Wallgren Kaffepaus Samverkansgrupper, avtal - Janne Wallgren Lunch Forts. Samverkansgrupper, avtal - Janne Wallgren Slutdiskussion, hur går vi vidare? - Styrelsen HSO i Uppsala län Avslutning ~ 13 ~

14 Inbjudan till filmvisning av "My life my lesson" Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo bjuder in till en kostnadsfri filmvisning av "My life my lesson". Alla som är intresserade är välkomna, men platserna är begränsade. Datum: 11 juni Tid: 19:00-20:30 Adress: Studieförbundet Vuxenskola (K-salen) Kungsängsg.12, Uppsala Information om filmen: Filmen My life my lesson har regisserats av Åsa Ekman och framställts i ett projekt i samarbete med bland annat Unizon, Brottsofferjouren Sverige, Rädda Barnen, Svenska psykologförbundet. My life my lesson är en rättfram och finstämd dokumentär om en familj som lever i de efterskalv som våld i en nära relation skapar. Läs mer om filmen på deras hemsida: Anmäla senast: 29 maj till Hjärtligt välkomna! Önskar, Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo Kontaktperson: Jessica Mattsson, Samordnare , ~ 14 ~

15 TÄNKVÄRT En fattig människa är inte den som är utan pengar utan den som är utan en dröm. - HARRY KEMP (Amerikansk poet och prosaförfattare) Redaktör: Nahal Ghanbari, Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, , ~ 15 ~

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 61, V.18, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 61, V.18, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 61, V.18, 2015. (Årgång 4) Innehåll Ansvarig utgivare har ordet! 2 Bokning av rum på HSO Uppsalas kansli 4 Dialog med politiska partier 5 HSO Uppsala län anordnar

Läs mer

En socialförsäkring för alla

En socialförsäkring för alla En socialförsäkring för alla Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2008 Årgång 27 Patriks blogg om livet med epilepsi Ökad kunskap om cellernas jonkanaler kan resultera i nya epilepsimediciner. En anmälan till patientnämnden

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013 TEMA: Barn & unga Prickig korv förändrade Jessicas liv GODTYCKLIG HJÄRNSKADEREHAB 4 ALLA ELEVER HAR RÄTT ATT NÅ MÅLEN 10 Hjärnkraft

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

En god och jämlik hälsa i Örebro län?

En god och jämlik hälsa i Örebro län? ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2012 2013 för äldre personer och för personer med funktionsnedsättnig En god och jämlik hälsa i

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Kommissionen för jämlik vård Slutrapport mars 2015 Innehåll Sammanfattning...1 1. Bakgrund...5 1.1 Direktiv till Kommissionen för jämlik vård...6 1.1.1 Huvuduppdrag

Läs mer

Speciellt NR 2 2010. Extra tjockt sommarnummer!

Speciellt NR 2 2010. Extra tjockt sommarnummer! Speciellt NR 2 2010 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Extra tjockt sommarnummer! Rapport från konferensen Fokus på autism.. sid 4 Intervju med Sven Bölte................. sid 8 Teater: De röda

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 55 2013 Nr 2 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, oktober och december).

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Allergi och astma hos barn och ungdomar Stockholms läns landsting 2006 Regionalt Vårdprogram Allergi och astma hos barn och ungdomar Rapporten är framtagen

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer