Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv"

Transkript

1 Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Syfte: Rapporten är en beskrivande sammanställning och innefattar jämförelser på riks/läns- och kommunnivå (2013). Områden som redovisas är: demografisk utveckling, levnadsförhållanden, levnadsvanor, befolkningens hälsa, invånarnas syn på sjukvården, vårdkonsumtion och kostnader. Mål: En effektiv styrning av hälso- och sjukvården förutsätter beskrivningar och analyser av förhållanden som påverkar befolkningens behov av hälso- och sjukvård idag och i framtiden. Innehållet kan utgöra underlag för strategier och åtgärder inom särskilda områden och i synnerhet kopplas till inriktning, prioritering och beställning av vård. Vem: Rapportens målgrupp är i främsta hand politiker och tjänstemän inom Norrbottens läns landsting.

2 Demografi Länet har vänt en nedåtgående befolkningstrend till en försiktigt positiv. Effekt av positivt utrikes inflyttningsnetto (förhöjd inrikes inflyttning och immigration) Folkökning Födelsenetto Inrikes nettoinflyttning Utrikesnettoinflyttning Källa: SCB

3 Demografi Beräknad befolkningsökning år 2013 ( invånare) 2035 ( invånare) - 5 av 14 kommuner (Luleå, Piteå, Kiruna, Gällivare och Boden) förväntas ha en positiv befolkningsutveckling Övriga kommuner förväntas ha negativ befolkningsutveckling. - 2 av 14 kommuner förväntas ha ett positivt födelsenetto (Luleå och Kiruna). - Alla kommuner är beroende av immigrerade för en positiv befolkningsutveckling. - Lägre andel utlandsfödda än i riket.

4 Demografi Länet har en högre andel äldre (22,4 procent över 65 år) än rikets genomsnitt (19,4 procent). Stora inom länsskillnader i andelen äldre de demografiska skillnaderna är inte jämt fördelade mellan kommunerna och förväntas skiktas i än högre utsträckning i framtiden. - År procentenheters spridning mellan den kommun som har högst och lägst andel över 65 år (Luleå 19 procent, Överkalix och Pajala 32 procent) - År procentenheters spridning mellan den kommun som har högst och lägst andel över 65 år. (Kiruna 21 procent, Överkalix 44 procent) Prognosen visar på en åldersutmaning för kommunerna i Tornedalen, där nästan 20 procent av inflyttningen består av äldre människor - förväntas leda till högre behov av vård och omsorg.

5 Levnadsförhållanden Färre låg- och högutbildade än i riket Högre andel förvärvsarbetande än i riket Medelinkomster i paritet med riket - ökad inkomstspridning internationella näringar Lägre andel med låga inkomster än i riket Fördelning av upplevelser av tillit, socialt deltagande och socialt stöd sämre resultat för östra Norrbotten Andelen barn som bor med ensamstående föräldrar med låga inkomster har ökat En hög andel barn med utländsk bakgrund lever i ekonomiskt utsatta hushåll

6 Levnadsförhållanden En hög andel barn med utländsk bakgrund lever i ekonomiskt utsatta hushåll (Källa: Folkhälsomyndigheten) Kommun Antal barn 0-17 år Andel (%) barn med utländsk bakgrund Andel (%) barn med utländsk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll Andel (%) barn med svensk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll Andel (%) barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll Differens utländsk bakgrund - svensk bakgrund 2505 Arvidsjaur ,6 45,4 6,9 11,7 38, Arjeplog ,4 21,6 6,4 8,8 15, Jokkmokk ,8 32 9,2 12,8 22, Överkalix ,3 42,9 4,4 12,6 38, Kalix ,6 25,1 6,8 9,5 18, Övertorneå ,3 24,4 6,4 14, Pajala ,2 14,2 4 6,8 10, Gällivare ,7 4,4 6,5 14, Älvsbyn ,4 40,6 6,5 11,7 34, Luleå ,6 25,2 4,5 8,2 20, Piteå ,2 17,2 4,2 5, Boden ,2 33,1 3,9 8,4 29, Haparanda ,5 18,9 11,3 15,4 7, Kiruna ,9 14,8 5 6,4 9,8

7 Levnadsvanor Rökning minskar både i länet och riket Alkoholkonsumtion - som i riket Motionsvanor ngt sämre än i riket Kostvanor påtaglig riskfaktor för sjukdomsbörda i länet Haparanda levnadsvanor, levnadsförhållanden eller hälsa - gränskommun som utmärker sig både ur ett läns- och ett riksperspektiv

8 Befolkningens syn på sjukvården Trendspaning NLL nord minst nöjd med tillgången till sjukvård Förtroende för hälso- och sjukvården som i riket Lika villkor för hela befolkningen något lägre än riket Norrbottningarna är alltmer positiva till hälsofrämjande insatser Färre klagomål till patientnämnden

9 Befolkningens hälsa Stora variationer i medellivslängd för män i länet Ohälsotalet högre än i riket Stora skillnader i andel sjuk- och aktivitetsersatta i länet Självskattade hälsan förbättrad, men sämre än rikets Långvarigt sjuka med nedsatt arbetsförmåga fler än i riket Fler med övervikt- varannan man och var tredje kvinna

10 Befolkningens hälsa Förekomst av och dödlighet i folksjukdomar: Hög incidens hjärtinfarkter Högre hjärtkärldödlighet jämfört med riket Högre dödlighet bland män i ålder år jmf med riket Låg incidens av cancer men cancerdödlighet jämförbar med riksnivån Fler operationer av höfter och lår jämfört med riket Sammanfattande sjuklighet/sämre hälsa koncentrerad till östra Norrbotten: Övertorneå, Överkalix, Pajala och Haparanda. Kiruna, Luleå och Jokkmokk har genomgående en lägre sjuklighet/bättre hälsa än övriga länsdelar. De två procent sjukaste delarna av befolkningen, baserat på vårdtyngd de senaste 18 månaderna finns i: Haparanda, Övertorneå, Pajala, Jokkmokk

11 Kostnader och konsumtion av hälsooch sjukvård Kostnaden för hälso- och sjukvård per invånare - högst i riket Läkemedelskostnader per invånare - högst i riket Öppenvård färre besök per invånare jämfört med riksgenomsnittet med några undantag Små skillnader i konsumtion av öppenvård mellan länets kommuner Slutenvård - fler vårdtillfällen per invånare jämfört med riksgenomsnittet Både antalet vårdtillfällen och öppenvårdsbesök ökar markant inom psykiatrin Ojämn vårdkonsumtion av slutenvård mellan länets kommuner

12 Sammanfattning: Befolkningens behov av hälso- och sjukvård Rapporten indikerar inom vilka områden som det finns behov (vilka kan vara tillgodosedda, delvis tillgodosedda respektive inte tillgodosedda) av hälso- och sjukvård, liksom hur länets demografiska bild förväntas påverka behovsbilden ur ett geografiskt perspektiv framgent. Demografi Stora inom läns skillnader i andelen äldre de demografiska skillnaderna är inte jämt fördelade mellan kommunerna och förväntas skiktas i än högre utsträckning i framtiden. Detsamma gäller inkomster, och utveckling av olika lokala arbetsmarknader. Sjuklighet/hälsa/dödlighet Sammanfattande sjuklighet/sämre hälsa koncentrerad till östra Norrbotten: Övertorneå, Överkalix, Pajala och Haparanda. Kiruna, Luleå och Jokkmokk har genomgående en lägre sjuklighet/bättre hälsa än övriga länsdelar. De två procent sjukaste delarna av befolkningen, baserat på vårdtyngd de senaste 18 månaderna finns i: Haparanda, Övertorneå, Pajala, Jokkmokk

13 Sammanfattning: Befolkningens behov av hälso- och sjukvård Norrbotten utmärker sig i ett riksperspektiv med avseende på en högre hjärtkärldödlighet - accentuerad i östra Norrbotten: Män i Pajala, Haparanda, Övertorneå, Överkalix, samt Arvidsjaur avviker negativt från resten av länet. Norrbotten utmärker sig i ett riksperspektiv med högsta incidens hjärtinfarkt: Pajala, Överkalix, (Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Arvidsjaur, Arjeplog). När det gäller dödlighet i åldersgruppen år, utmärker sig män i Gällivare, Överkalix, Pajala och Haparanda med avsevärt högre dödlighet jämfört med män i riket. Hög andel sjuk- och aktivitetsersatta och högt antal ohälsodagar: Kvinnor i Piteå/Älvsbyn (SA och ohälsodagar) och befolkningen i Haparanda (SA). Haparanda utmärker sig negativt ur folkhälsosynpunkt, har högst antal lågutbildade i länet, lägst antal förvärvsarbetande, lägsta inkomster och högst andel låginkomsttagare, samt en hög andel med riskfyllda levandsvanor. Resultaten är i enlighet med tidigare undersökningar och understryker gränskommuners särskilda förhållanden. Det är angeläget att framhålla att Haparanda inte bara utmärker sig i en norrbottnisk kontext utan i ett riksperspektiv, t.ex. har kommunen den näst högsta andelen utrikesfödda i befolkningen, tillhör kommunerna med lägst inkomster och har den näst lägsta förväntade medellivslängden bland pojkar.

14 Sammanfattning: Befolkningens behov av hälso- och sjukvård Levnadsvanor och levnadsförhållanden Kostvanor påtaglig riskfaktor för sjukdomsbörda ibland män i de norra och östra delarna av länet. (44 procent av männen i länet har för lågt intag av frukt och grönt, att jämföra med 34 procent i riket. 22 procent kvinnor att jämföra med 17 procent i riket.) Fler med övervikt i länet än i riket, varannan man och var tredje kvinna. Mer uttalat i mindre orter. Levnadsförhållanden/socioekonomiska förutsättningar är sämre i de östra delarna av länet (förhållanden som på aggregerad nivå har ett klart samband med hälsa/sjuklighet/dödlighet). En hög andel barn med utländsk bakgrund lever i ekonomiskt utsatta hushåll (23,4 procent jämfört med 5 procent). Mest uttalat i Övertorneå, Överkalix, Älvsbyn, Boden, Arvidsjaur.

15 Sammanfattning: Befolkningens behov av hälso- och sjukvård Vårdkonsumtion Små skillnader i konsumtion av öppenvård i länet. Besöksfrekvens invånare Övertorneå 5,8 ggr/år, invånare Pajala och Luleå 4,8 ggr per år. De små skillnaderna vad gäller antal besök per invånare i öppenvård totalt, kan ge uttryck för att länsinvånarna överlag har en god tillgång till öppenvård i länet. Glesbygdskommuner har lägre besöksfrekvens inom psykiatri och högre i primärvård, i större orter är förhållandet det omvända. Tendensen är densamma för somatik. Ojämn konsumtion av slutenvård mellan länets kommuner. Små kommuner konsumerar totalt mer slutenvård än stora, vilket främst förklaras av ålder. Psykiatrivård konsumeras mer i större kommuner med yngre befolkning, primärvård i mindre kommuner med äldre befolkning. Somatik konsumeras normalfördelat, dvs. ingen enskild grupp på kommunnivå. Skillnader i vårdkonsumtion inom somatik (från vårdtillfällen per 1000 invånare) är sannolikt en effekt av t.ex. vårdutbud på olika orter, vårdprocesser, vårdens organisering, uppdragsfördelning för läns- respektive närsjukvård.

16 Sammanfattning: Befolkningens behov av hälso- och sjukvård Syn på vården Norrbottningarna alltmer positiva till preventiva insatser. Det förebyggande arbetet med fokus på levnadsvanor (kan utjämna en del av kostnader för vården) samt minska hälsoskillnader. Boende i norra delarna av länet är väsentligt mindre nöjda med tillgången till hälso- och sjukvård än övriga länsinvånare.

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Ojämna villkor för hälsa och vård Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från LEV-projektet. Den ljusnande framtid är vård

Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från LEV-projektet. Den ljusnande framtid är vård Den ljusnande framtid är vård Delresultat från LEV-projektet Den ljusnande framtid är vård Beställningsnr: S2010.021 Formgivning och layout: Svensk Information Omslagsfoto: PhotoAlto/Johnér Bildbyrå Tryckning:

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län

Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län Rapport 2007:5 Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län Bo Burström Anja Schultz Kristina Burström Sara Fritzell Robert Irestig Janne Jensen Niels Lynöe Anneli

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Rapport 2013:1 Vem har vårdvalet gynnat? En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN?

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? Hälso- och sjukvårdsavdelningen: Vårdvalsenheten/Område Uppföljning och Analys VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem

Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem Rapport 2014:8 Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem Erfarenheter från Danmark, Norge, England och Nederländerna Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Hur ska välfärden formas i framtiden?

Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] VÄLFÄRDSRAPPORT Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] 1 Förord Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt lika aktuell och ofta omdebatterad. Våren 2010 presenterade

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA

HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA Hellre rik och frisk OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA EVA MÖRK ANNA SJÖGREN HELENA SVALERYD SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen Social Insurance Report Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen En introduktion till det nya sjukpenningtalet samt nybeviljade sjukersättningar eller aktivitetsersättningar per 1 registrerade försäkrade ISSN

Läs mer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Fokus på fall-, trafik-, brand- och drunkningsolyckor, självmord samt våld och andra brottsliga handlingar 2011 Du

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000

En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000 Hälsan ur ett etniskt perspektiv En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000 Anne-Marie Wallin, Monica Carlberg Frågeformuläret som ligger till grund för

Läs mer