EC5401B. B-Tronic EasyControl. Monterings- och bruksanvisning. Väggenhet/fjärrkontroll 1-kanals dubbelriktad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EC5401B. B-Tronic EasyControl. Monterings- och bruksanvisning. Väggenhet/fjärrkontroll 1-kanals dubbelriktad"

Transkript

1 B-Tronic EasyControl EC5401B sv Monterings- och bruksanvisning Väggenhet/fjärrkontroll 1-kanals dubbelriktad Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med produkten! Bruksanvisningen ska bevaras av användaren. Becker-Antriebe GmbH Friedrich-Ebert-Straße Sinn/Tyskland

2 Innehållsförteckning Innehåll... 3 Inledning... 3 Garanti... 3 Säkerhetsinstruktion... 4 Avsedd användning... 4 Förklaring av display och knappar... 6 Normal-/huvudläge... 7 Programmera första fjärrkontrollen... 8 Programmera ytterligare fjärrkontroller Radera fjärrkontroller Ställa in gränslägen Övre stopp till nedre stopp Övre punkt till nedre punkt Övre stopp till nedre punkt Övre punkt till nedre stopp Radera gränslägen Mellanläge I + II Minnesfunktion Frostskydd uppe Aktivera/deaktivera frostskydd uppe Insektsskyddsfunktion Repeat-läge Återställa fjärrkontrollen till fabriksinställning Batteribyte Vägghållare Rengöring Tekniska data Åtgärder vid fel Allmän försäkran om överensstämmelse

3 Innehåll Inledning Med EC5401B kan motorer och styrenheter styras med dubbelriktad KNX-fjärrstyrning. Denna apparat kännetecknas av att den är lätt att använda. Vid installation och inställning av apparaten ska denna monteringsoch bruksanvisning följas noga. Garanti Konstruktiva modifikationer och felaktiga installationer som strider mot denna bruksanvisning och annan information från oss kan ge användaren allvarliga skador, t.ex. klämskador. Konstruktiva modifikationer får därför endast utföras efter avtal med oss och med vårt tillstånd. Våra instruktioner, särskilt de som finns i denna monterings- och bruksanvisning, måste följas. Att vidarebearbeta produkten i strid med den avsedda användningen är inte tillåtet. Tillverkare av slutprodukter och installatörer måste se till att alla lagenliga bestämmelser och officiella föreskrifter, särskilt de som gäller tillverkningen av slutprodukten, installation och kundupplysning, speciellt tillämpliga giltiga EMC-föreskrifter, måste observeras och följas när våra produkter används. 3

4 Säkerhetsinstruktion Viktigt Se till att bevara bruksanvisningen! Produkten får endast användas i torra utrymmen. Se till att inga personer uppehåller sig inom systemets rörelseområde. Håll barn utom räckhåll för styrenheter. Observera de bestämmelser som gäller i ditt land. Förbrukade batterier ska kasseras på rätt sätt. Byt endast ut batterier mot batterier av samma typ (LR03, AAA). Om systemet styrs med en eller flera fjärrkontroller måste man ha insyn över systemets rörelseområde under drift. Avsedd användning EC5401B får endast användas för styrning av för ändamålet passande motorer och styrenheter med dubbelriktad KNX-fjärrstyrning. Med denna fjärrkontroll kan en grupp eller flera grupper av apparater styras. Kom ihåg att fjärrstyrda enheter inte får användas i miljöer med förhöjd störningsrisk (t.ex. sjukhus eller flygplatser). Fjärrkontrollen är endast tillåten för apparater och system för vilka ett fel i fjärrkontrollen eller mottagaren inte innebär en fara för personer, djur eller föremål, eller för vilka denna risk har förebyggts genom andra säkerhetsanordningar. Användaren är inte på något vis skyddad mot störningar från andra signalanläggningar eller ändutrustning (t.ex. radioanläggningar som drivs på korrekt sätt inom samma frekvensområde). Radiomottagaren får endast anslutas till apparater och system som godkänts av tillverkaren. 4

5 Observera Se till att styrenheten inte installeras eller tas i drift nära metallytor eller magnetiska fält. Fjärrstyrda enheter som sänder på samma frekvens kan leda till störningar i mottagningen. Observera att radiosignalens räckvidd begränsas genom lagstiftning och byggnadsmässiga åtgärder. 5

6 Förklaring av display och knappar Fäste vägghållare 2 Huvudknapp 3 Typskylt 4 Batterier 5 Lock till batterifack 6 Programmeringsknapp (bakom logotyp) 7 Shift-knapp 8 NER-knapp 9 STOPP-knapp 10 UPP-knapp 11 Status-lysdiod 6

7 Normal-/huvudläge Fjärrkontrollen kan användas i två lägen: Normalläge (normal drift) De gjorda kommandona gäller en kanals samtliga mottagare. Huvudläge (inställningsläge för alla B-Tronic-produkter) De gjorda kommandona gäller uteslutande för en vald mottagare i kanalen. Fabriksinställning är normalläge. Aktivera huvudläge Tryck på huvudknappen tills shift-knappen börjar blinka grönt 1x per sekund. Denna lampa fortsätter att blinka så länge man befinner sig i huvudläge. Genom att trycka igen på huvudknappen väljs den inprogrammerade motorn, eller de inprogrammerade motorerna efter varandra. Vald motor bekräftar genom ett "klick"-ljud. Nu kan man göra de olika inställningarna som bara är tillgängliga i huvudläge. När alla önskade inställningar är gjorda för denna motor kan man genom att trycka på huvudknappen en gång till gå till nästa motor som ska ställas in. Gå ur huvudläge Det finns 2 möjligheter för att gå ur huvudläget: 1. Tryck på shift-knappen 2. Huvudläget lämnas automatiskt när ingen knapp har tryckts ner under 2 minuter 7

8 Programmera första fjärrkontrollen 1) Programmera fjärrkontrollen a) Ställ mottagaren i programmeringsläget Observera Observera mottagarens monterings- och bruksanvisning. Stäng av mottagarens strömförsörjning och slå på den igen efter 5 sekunder. alternativt Tryck på programmeringsknappen eller fjärrkontrollknappen på mottagaren. Mottagaren kommer nu att vara i programmeringsläget i 3 minuter. b) Programmera fjärrkontrollen Observera Observera att endast en mottagare i taget befinner sig i programmeringsläge. Det är inte möjligt att programmera/radera flera mottagare på samma gång. Medan mottagaren befinner sig i programmeringsläget, trycker du på fjärrkontrollens programmeringsknapp, tills mottagaren bekräftar utförd programmering. Under programmeringen blinkar status-lysdioden gult. Då är programmeringsförloppet avslutat. Lyser grönt Lyser rött Fjärrkontroll programmerad Fjärrkontroll inte programmerad 8

9 2) Hämta aktuellt mottagarläge Det finns olika mottagarlägen. Mottagarläget måste alltid vara passande inställt utifrån mottagaren (t.ex. jalusi/persienn, dimmer-/ kopplingsaktor). Fabriksinställningen är jalusi/persienn. Tryck kort på programmeringsknappen och därefter på shift-knappen. Blinkar gult 1x Blinkar gult 2x Mottagarläge jalusi/persienn Mottagarläge dimmer-/kopplingsaktor 3) Koppla om till önskat mottagarläge Tryck på programmeringsknappen i ca 5 sekunder och därefter på shift-knappen. Blinkar gult 1x Blinkar gult 2x Mottagarläge jalusi/persienn Mottagarläge dimmer-/kopplingsaktor Upprepa proceduren tills önskat mottagarläge är valt. 9

10 Programmera ytterligare fjärrkontroller Programmera in ytterligare fjärrkontrollen i rörmotorn Ställ rörmotorn i programmeringsläget på ett av de tre möjliga sätten. Observera Observera att endast en mottagare i taget befinner sig i programmeringsläge. Det är inte möjligt att programmera/radera flera mottagare på samma gång. Ställa rörmotorn i programmeringsläge med en inprogrammerad B-Tronic-fjärrkontroll Ställ fjärrkontrollen i huvudläge. Välj rörmotor genom att trycka på -knappen tills önskad rörmotor bekräftar. Alla följande inställningar görs endast för denna enhet. Tryck på den inprogrammerade fjärrkontrollens programmeringsknapp. [ Rörmotorn klickar som bekräftelse. Æ Rörmotorn befinner sig i programmeringsläget i 3 minuter Ställa rörmotorn i programmeringsläge genom att slå på strömmen Slå på strömmen. Æ Rörmotorn befinner sig i programmeringsläget i 3 minuter 10

11 Ställa rörmotorn i programmeringsläge med fjärrkontrollknappen Skjut fjärrkontrollknappen till det innersta läget. Om fjärrkontrollknappen redan står i detta läge, skjut den först utåt och sedan tillbaka till det innersta läget. Æ Rörmotorn befinner sig i programmeringsläget i 3 minuter Gör på följande sätt när rörmotorn befinner sig i programmeringsläge: Tryck på den nya fjärrkontrollens programmeringsknapp. [ Rörmotorn klick-klickar som bekräftelse. Æ Då är programmeringsförloppet avslutat. Lyser grönt Lyser rött Programmeringen genomförd. Programmeringen misslyckades. Programmera in ytterligare fjärrkontroller i en mottagare Ställ mottagaren i programmeringsläge. En beskrivning av detta finns i bruksanvisningen till mottagaren. 11

12 Radera fjärrkontroller Radering med två fjärrkontroller Ställ en annan programmerad fjärrkontroll än den fjärrkontroll som ska raderas i huvudläge. Välj rörmotor genom att trycka på -knappen tills önskad rörmotor bekräftar. Alla följande inställningar görs endast för denna enhet. Så länge fjärrkontrollen befinner sig i huvudläge blinkar symbolerna på shift-knappen till grönt 1x per sekund. Växlar från grönt till gult Blinkar gult Tryck på programmeringsknappen tills status-lysdioden växlar från grönt till gult, och mottagaren bekräftar. Tryck en gång till på programmeringsknappen tills status-lysdioden blinkar gult och mottagaren bekräftar. Tryck nu på programmeringsknappen till den fjärrkontroll som ska raderas tills mottagaren bekräftar. Æ Fjärrkontrollen har nu raderats från mottagaren. Lyser grönt Lyser rött Fjärrkontroll raderad Fjärrkontroll inte raderad 12

13 Radering med en fjärrkontroll Observera Med följande raderingssekvens kan den senaste resp. den enda fjärrkontrollen i mottagaren raderas. För programmering av nya fjärrkontroller måste mottagaren åter ställas i programmeringsläge genom att slå på strömmen eller med hjälp av fjärrkontrollknappen på mottagaren. Ställ fjärrkontrollen i huvudläge. Välj rörmotor genom att trycka på -knappen tills önskad rörmotor bekräftar. Alla följande inställningar görs endast för denna enhet. Så länge fjärrkontrollen befinner sig i huvudläge blinkar symbolerna på shift-knappen till grönt 1x per sekund. Växlar från grönt till gult Blinkar gult Tryck på programmeringsknappen tills status-lysdioden växlar från grönt till gult, och mottagaren bekräftar. Tryck en gång till på programmeringsknappen tills status-lysdioden blinkar gult och mottagaren bekräftar. Tryck på shift-knappen för att gå ur huvudläget. Tryck nu på programmeringsknappen på huvudkontrollen tills mottagaren bekräftar. Æ Fjärrkontrollen har nu raderats från mottagaren. 13

14 Lyser grönt Lyser rött Fjärrkontroll raderad Fjärrkontroll inte raderad Ställa in gränslägen Övre stopp till nedre stopp Ställ fjärrkontrollen i huvudläge. Välj rörmotor genom att trycka på -knappen tills önskad rörmotor bekräftar. Alla följande inställningar görs endast för denna enhet. Kör mot det mekaniska övre stoppet. [ Rörmotorn stängs av automatiskt. Kör därefter mot det mekaniska nedre stoppet. [ Rörmotorn stängs av automatiskt. Æ Gränslägena är nu inställda. 14

15 Övre punkt till nedre punkt Ställ fjärrkontrollen i huvudläge. Välj rörmotor genom att trycka på -knappen tills önskad rörmotor bekräftar. Alla följande inställningar görs endast för denna enhet. Observera Vid denna inställning av gränslägena sker ingen utjämning av gardinlängden. Kör till önskat övre gränsläge. Tryck nu först på programmeringsknappen och inom 3 sekunder även på UPP-knappen. Håll båda knapparna nedtryckta. [ Rörmotorn klickar som bekräftelse. Kör därefter till önskat nedre gränsläge. Tryck nu först på programmeringsknappen och inom 3 sekunder även på NER-knappen. Håll båda knapparna nedtryckta. [ Rörmotorn klickar som bekräftelse. Æ Gränslägena är nu inställda. Övre stopp till nedre punkt Ställ fjärrkontrollen i huvudläge. Välj rörmotor genom att trycka på -knappen tills önskad rörmotor bekräftar. Alla följande inställningar görs endast för denna enhet. 15

16 Kör mot det mekaniska övre stoppet. [ Rörmotorn stängs av automatiskt. Kör därefter till önskat nedre gränsläge. Tryck nu först på programmeringsknappen och inom 3 sekunder även på NER-knappen. Håll båda knapparna nedtryckta. [ Rörmotorn klickar som bekräftelse. Æ Gränslägena är nu inställda. 16

17 Övre punkt till nedre stopp Ställ fjärrkontrollen i huvudläge. Välj rörmotor genom att trycka på -knappen tills önskad rörmotor bekräftar. Alla följande inställningar görs endast för denna enhet. Kör till önskat övre gränsläge. Tryck nu först på programmeringsknappen och inom 1 sekund även på UPP-knappen. Håll båda knapparna nedtryckta. [ Rörmotorn klickar som bekräftelse. Kör därefter mot det mekaniska nedre stoppet. [ Rörmotorn stängs av automatiskt. Æ Gränslägena är nu inställda. 17

18 Radera gränslägen OBS När man raderar enskilda gränslägen eller båda gränslägena raderas även alla inställda funktioner (t.ex. mellanläge). Observera De inställda gränslägena kan bara raderas i huvudläget. Raderade gränslägen visas via indikatorn för gränslägesstatus (ESI). Radera enskilda gränslägen Ställ fjärrkontrollen i huvudläge. Välj rörmotor genom att trycka på -knappen tills önskad rörmotor bekräftar. Alla följande inställningar görs endast för denna enhet. Kör till det gränsläge som ska raderas. Radera båda gränslägena Ställ fjärrkontrollen i huvudläge. Tryck nu först på programmeringsknappen och inom 1 sekund även på STOPP-knappen. Håll båda knapparna nedtryckta i 10 sekunder. [ Rörmotorn klick-klickar som bekräftelse. Æ Gränsläget är nu raderat. Välj rörmotor genom att trycka på -knappen tills önskad rörmotor bekräftar. Alla följande inställningar görs endast för denna enhet. 18

19 Kör gardinen till mellan de båda gränslägena. Tryck nu först på programmeringsknappen och inom 3 sekunder även på STOPP-knappen. Håll båda knapparna nedtryckta i 10 sekunder. [ Rörmotorn klick-klickar som bekräftelse. Æ Gränslägena är nu raderade. 19

20 Mellanläge I + II Observera Mellanlägena I + II är fritt valbara positioner för gardinen mellan de två gränslägena. Varje rörelseknapp kan tilldelas ett mellanläge. Innan ett mellanläge ställs in måste båda gränslägen vara inställda. Vid radering av enskilda gränslägen och vid radering av båda gränslägena raderas även de båda mellanlägena. Ställa in önskat mellanläge Kör gardinen till det önskade mellanläget. Tryck nu först på STOPP-knappen och inom 3 sekunder även på önskad rörelseknapp. Håll båda knapparna nedtryckta. [ Rörmotorn klickar som bekräftelse. Æ Mellanläget har nu sparats. Lyser grönt Lyser rött Mellanläge programmerat Mellanläge inte programmerat 20

21 Köra till önskat mellanläge Tryck på rörelseknappen för önskat mellanläge 2 gånger inom en sekund. Æ Gardinen kör till det mellanläge som är tilldelat rörelseknappen. Lyser grönt Lyser rött Mellanläge nått Mellanläget kunde inte nås av minst en mottagare Radera önskat mellanläge Kör gardinen till det mellanläge som ska raderas. Tryck nu först på STOPP-knappen och inom 3 sekunder även på den rörelseknapp som är tilldelad mellanläget. Håll båda knapparna nedtryckta. [ Rörmotorn klick-klickar som bekräftelse. Æ Mellanläget har raderats. Lyser grönt Lyser rött Mellanläge raderat Mellanläge inte raderat 21

22 Minnesfunktion Alla B-Tronic-radiomottagare för jalusi- och persiennsystem kan spara starttider för en UPP- och en NER-körning. I driftart " " upprepas denna rörelse en gång per dygn. Shift-knappen / behövs inte vid programmering av starttid. Tidigare sparade starttider skrivs över. Lyser grönt Lyser grönt Blinkar grönt alternerande Jalusin/alla jalusier befinner sig i automatiskt läge Jalusin/alla jalusier befinner sig i manuellt läge Jalusierna befinner sig i olika lägen Programmera rörelsetiderna 1. För att programmera rörelsetiden NER måste rörmotorn stå i övre gränsläge, och för rörelsetiden UPP i nedre gränsläge. 2. Vänta till den önskade tid då det automatiska körkommandot ska utföras. 3. Vid den önskade tidpunkten trycker man på motsvarande riktningsknapp och håller denna nedtryckt tills rörmotorn efter ca 6 sekunder stannar kort och därefter kör vidare till gränsläget. 4. Släpp riktningsknappen. Rörmotorn har sparat den aktuella tidpunkten för denna rörelseriktning. Lyser grönt Minnesfunktion programmerad Lyser rött Minnesfunktionen kunde inte programmeras i minst en mottagare Gör på samma sätt i den andra rörelseriktningen. 22

23 Radera rörelsetiderna Observera Vid raderingen raderas alltid båda rörelsetiderna. Tryck på STOPP-knappen i 10 sekunder för att radera rörelsetiden UPP och NER. Rörmotorn klick-klickar som bekräftelse. Rörelsetiderna är nu raderade. Lyser grönt Lyser rött Minnesfunktion raderad Minnesfunktionen kunde inte raderas i minst en mottagare 23

24 Frostskydd uppe Med frostskyddet uppe minskar risken för att jalusin fryser fast i det övre gränsläget, eftersom jalusin stoppar strax innan det övre stoppet. Avståndet till det övre stoppet kontrolleras automatiskt cykliskt och korrigeras vid behov. Frostskyddet uppe är deaktiverat vid leveransen. För att frostskyddet ska kunna aktiveras måste båda gränslägena vara inställda. Observera Frostskyddet fungerar bara när jalusin i det övre gränsläget kör mot ett mekaniskt stopp. Frostskyddet syns bara när gardinen har nått det övre stoppet 3 gånger från det nedre gränsläget. När man raderar enskilda gränslägen eller båda gränslägena raderas även denna inställda funktion. Aktivera/deaktivera frostskydd uppe Ställ fjärrkontrollen i huvudläge. Välj rörmotor genom att trycka på -knappen tills önskad rörmotor bekräftar. Alla följande inställningar görs endast för denna enhet. Kör gardinen till det övre gränsläget. Tryck sedan på programmeringsknappen på huvudkontrollen i 1 sekund. [ Rörmotorn klickar som bekräftelse. Tryck därefter en gång till på programmeringsknappen och dessutom på STOPP- och UPPknappen i ca 3 sekunder. Æ Rörmotorn klickar 3 gånger som bekräftelse. 24

25 Lyser grönt Lyser rött Frostskydd aktiverat/deaktiverat Frostskyddet kunde inte aktiveras/deaktiveras i minst en mottagare Insektsskyddsfunktion När insektsskyddsfunktionen är aktiverad är hinderavkänningen aktiv redan vid ett dukrörsvarv på ca 140 från det övre gränsläget. Om jalusigallret kör mot en öppnad insektsskyddsdörr stoppar motorn och kör tillbaka till det övre gränsläget. Insektsskyddsfunktionen är deaktiverad vid leveransen. För att insektsskyddsfunktionen ska kunna aktiveras måste båda gränslägena vara inställda. Observera När man raderar enskilda gränslägen eller båda gränslägena raderas även denna inställda funktion. Aktivera/avaktivera insektsskyddsfunktionen Ställ fjärrkontrollen i huvudläge. Välj rörmotor genom att trycka på -knappen tills önskad rörmotor bekräftar. Alla följande inställningar görs endast för denna enhet. Kör gardinen till det övre gränsläget. Tryck sedan på programmeringsknappen på huvudkontrollen i 1 sekund. [ Rörmotorn klickar som bekräftelse. Tryck därefter en gång till på programmeringsknappen och dessutom på STOPP- och NER-knappen i ca 3 sekunder. Æ Rörmotorn klickar 3 gånger som bekräftelse. 25

26 Lyser grönt Lyser rött Insektsskyddsfunktion aktiverad/deaktiverad Insektsskyddsfunktionen kunde inte aktiveras/deaktiveras i minst en mottagare Ställ fjärrkontrollen i huvudläge. Repeat-läge Välj rörmotor genom att trycka på -knappen tills önskad rörmotor bekräftar. Alla följande inställningar görs endast för denna enhet. Aktivera repeat-läge Tryck på programmeringsknappen och därefter på shift-knappen i 5 sekunder. [ Rörmotorn klickar som bekräftelse. Æ Repeat-läget är nu aktiverat. Lyser grönt Lyser rött Repeat-läge aktiverat Repeat-läget kunde inte aktiveras i minst en mottagare 1x Deaktivera repeat-läge Repeat-läge aktiverat Tryck på programmeringsknappen och därefter på shift-knappen i 5 sekunder. [ Rörmotorn klick-klickar som bekräftelse. Æ Repeat-läget är nu deaktiverat. Lyser grönt Repeat-läge deaktiverat 26

27 Lyser rött Repeat-läget kunde inte deaktiveras i minst en mottagare 2x Repeat-läge deaktiverat 27

28 Återställa fjärrkontrollen till fabriksinställning OBS När fjärrkontrollen återställs till fabriksinställningen har man i huvudläge inte längre någon åtkomst till den eller de rörmotorer som har programmerats in i fjärrkontrollen. Gör denna inställning endast med nya batterier. Öppna batterifackets lock. Ta ut batterierna. Lägg därefter in batterierna igen på korrekt sätt och tryck på huvudknappen inom 1 sekund och i minst 5 sekunder, tills fjärrkontrollen bekräftar. När kommandot utförs blinkar status-lysdioden gult. Lyser grönt Lyser röd Fjärrkontrollen är återställd till fabriksinställningen. Fjärrkontrollen är inte återställd till fabriksinställningen. Observera Om man släpper huvudknappen när statuslysdioden blinkar till gult, avbryts proceduren. 28

29 Batteribyte Blinkar gult Om status-lysdioden blinkar långsamt gult när man trycker på en knapp är batterierna nästan slut och måste snarast bytas ut. Om status-lysdioden inte lyser alls när man trycker på en knapp är batterierna slut. 1. Öppna batterifackets lock. 2. Ta ut batterierna. 3. Sätt i de nya batterierna i rätt position. 4. Stäng batterifackets lock. 29

30 Vägghållare 4, Kontrollera att fjärrkontrollen och mottagaren fungerar utan anmärkning innan du monterar dem i tilltänkt position. 2. Fäst hållaren på väggen med de två bifogade skruvarna. 3. Sätt in skruvlocken i skruvhålen

31 Rengöring Apparaten får endast rengöras med en fuktad trasa. Använd inga rengöringsmedel, eftersom de kan ha en frätande verkan på plasten. Tekniska data Märkspänning Batterityp 3 V DC LR 03 (AAA) Skyddsart IP 20 Tillåten omgivningstemperatur -10 till +55 C Radiofrekvens 868,3 MHz Max. mottagare 30 Maximal räckvidd vid och inuti en byggnad är upp till 25 m och i fritt fält upp till 350 m. 31

32 Åtgärder vid fel Fel Orsak Åtgärd Mottagaren reagerar inte, status-lysdioden är släckt. Mottagaren reagerar inte, status-lysdioden är tänd. Status-lysdioden blinkar gult. Batterierna är tomma. Batterierna har placerats fel. Mottagaren befinner sig utom räckvidd. Fjärrkontrollen har inte programmerats in på mottagaren. Mottagaren är inte funktionsklar. Batterierna är svaga. Sätt in nya batterier. Lägg i batterierna på rätt sätt. Minska avståndet till mottagaren. Programmera in fjärrkontrollen. Kontrollera mottagaren. Lägg i nya batterier. Rörmotorn kör inte i 24-timmars rytm. är aktiv. Koppla om till. Inga starttider sparade. Programmera starttider. Rörelsetiderna avviker från programmeringen. Strömavbrott i rörmotorn. Programmera om starttiderna. 32

33 Fel Orsak Åtgärd Status-lysdioden blinkar rött i 3 sekunder Rörmotorn har inte nått önskad position. Kontrollera om något hinder finns längs körvägen. när man trycker på en av knapparna,,. Status-lysdioden lyser rött i 3 sekunder när man trycker på en av knapparna,,. Fel i fjärröverföringen. Minska avståndet till mottagaren. Kontrollera batterierna. 33

34 Allmän försäkran om överensstämmelse Härmed försäkrar företaget Becker-Antriebe GmbH att apparaten B- Tronic EasyControl EC5401B överensstämmer med grundläggande krav och andra relevanta föreskrifter i direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning, 1999/5/EG. Avsedd för användning i följande länder: EU, CH, NO, IS, LI Tekniska ändringar förbehållna. 34

35 35

36

Centronic MemoControl MC441-II

Centronic MemoControl MC441-II Centronic MemoControl MC441-II sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrkontroll med minnesfunktion Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II sv Monterings- och bruksanvisning 5-kanals fjärrkontroll Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Centronic MemoControl MC415

Centronic MemoControl MC415 Centronic MemoControl MC415 sv Monterings- och bruksanvisning Väggenhet med minnesfunktion Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

EC5415B. B-Tronic EasyControl. Monterings- och bruksanvisning. Väggenhet/fjärrkontroll 15-kanals dubbelriktad

EC5415B. B-Tronic EasyControl. Monterings- och bruksanvisning. Väggenhet/fjärrkontroll 15-kanals dubbelriktad B-Tronic EasyControl EC5415B sv Monterings- och bruksanvisning Väggenhet/fjärrkontroll 15-kanals dubbelriktad Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig

Läs mer

Centronic SensorControl SC561

Centronic SensorControl SC561 Centronic SensorControl SC561 sv Monterings- och bruksanvisning Solcellsdriven fjärrstyrd solsensor Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Centronic SensorControl SC811

Centronic SensorControl SC811 Centronic SensorControl SC811 sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrstyrd sol-vind-sensor Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Centronic SensorControl SC811

Centronic SensorControl SC811 Centronic SensorControl SC811 sv Bruksanvisning för radiostyrd sol- och vindsensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med produkten!

Läs mer

B-Tronic EasyControl EC5401B

B-Tronic EasyControl EC5401B B-Tronic EasyControl EC5401B sv Monterings- och bruksanvisning Väggenhet/fjärrkontroll 1-kanals dubbelriktad Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig

Läs mer

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll (väggenhet) med 5 kanaler Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC241-II

Centronic SunWindControl SWC241-II Centronic SunWindControl SWC241-II sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrkontroll för vindstyrning Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Centronic SensorControl SC211-II

Centronic SensorControl SC211-II Centronic SensorControl SC211-II sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrstyrd markis-rörelsesensor Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC241-II

Centronic SunWindControl SWC241-II Centronic SunWindControl SWC241-II sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrkontroll för vindstyrning Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

B-Tronic EasyControl EC5415B

B-Tronic EasyControl EC5415B B-Tronic EasyControl EC5415B sv Monterings- och bruksanvisning Väggenhet/fjärrkontroll 15-kanals dubbelriktad Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC441-II

Centronic SunWindControl SWC441-II Centronic SunWindControl SWC441-II sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrkontroll för sol-vind-styrenhet Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig

Läs mer

Centronic VarioControl VC421

Centronic VarioControl VC421 Centronic VarioControl VC421 sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrkontroll för infällt montage Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Centronic SensorControl SC861

Centronic SensorControl SC861 Centronic SensorControl SC861 sv Montage- och bruksanvisning Sol- och vindsensor Solcellsdriven Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II L L N N Centronic VarioControl VC420-II VarioControl VC410-II Centronic VarioControl VC420-II 4034 200 221 0 IP 20 µ 3 A 230 V~ 230 V/50 Hz Ind. Ind. N L sv Monterings- och bruksanvisning radiomottagare

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC441-II

Centronic SunWindControl SWC441-II Centronic SunWindControl SWC441-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll till sol- och vindstyrning Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC411

Centronic SunWindControl SWC411 Centronic SunWindControl SWC411 sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrkontroll Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med produkten!

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

B-Tronic VarioControl VC4200B

B-Tronic VarioControl VC4200B B-Tronic VarioControl VC4200B sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Centronic SensorControl SC211-II

Centronic SensorControl SC211-II Centronic SensorControl SC211-II sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrstyrd markis-rörelsesensor Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC445-II

Centronic SunWindControl SWC445-II Centronic SunWindControl SWC445-II sv Monterings- och bruksanvisning 5-kanals fjärrkontroll för sol-vind-styrenhet Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC411

Centronic SunWindControl SWC411 Centronic SunWindControl SWC411 sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med produkten! Bruksanvisningen

Läs mer

Centronic VarioControl VC360-II

Centronic VarioControl VC360-II Centronic VarioControl VC360-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare DC Solar Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Centronic SensorControl SC43

Centronic SensorControl SC43 Centronic SensorControl SC43 sv Monterings- och bruksanvisning Ljussensor till tidsautomatik TC52 Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

SWC745-II. Centronic SunWindControl. Monterings- och bruksanvisning. Sol- och vindstyrning i fjärrkontrollen med display

SWC745-II. Centronic SunWindControl. Monterings- och bruksanvisning. Sol- och vindstyrning i fjärrkontrollen med display Centronic SunWindControl SWC745-II sv Monterings- och bruksanvisning Sol- och vindstyrning i fjärrkontrollen med display Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas

Läs mer

Centronic TimeControl TC445-II

Centronic TimeControl TC445-II Centronic TimeControl TC445-II sv Monterings- och bruksanvisning Handhållen fjärrkontroll Tidsautomatik med display Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig

Läs mer

Centronic TimeControl TC445-II

Centronic TimeControl TC445-II Centronic TimeControl TC445-II sv Monterings- och bruksanvisning Timer för tidsautomatik i fjärrkontroll med display Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas

Läs mer

B-Tronic RoomTemperatureControl RTC3100B

B-Tronic RoomTemperatureControl RTC3100B B-Tronic RoomTemperatureControl RTC3100B sv Monterings- och bruksanvisning Inställningsmotor för värmare Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC545-II

Centronic SunWindControl SWC545-II Centronic SunWindControl SWC545-II sv Monterings- och bruksanvisning Sol- och vindstyrenhet på fjärrkontroll med display Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas

Läs mer

Centronic TimeControl TC511

Centronic TimeControl TC511 Centronic TimeControl TC511 sv Monterings- och bruksanvisning Trådlös tidsautomatik för ljussensor Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Solskyddsmotorer med inbyggd radiomottagare

Monterings- och bruksanvisning Solskyddsmotorer med inbyggd radiomottagare P3/30PSF - P9/16PSF sv Monterings- och bruksanvisning Solskyddsmotorer med inbyggd radiomottagare Viktig information för: Montörer Elektriker Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Jalusimotor med integrerad radiotransceiver

Jalusimotor med integrerad radiotransceiver P5...R40 Modell: B01 sv Monterings- och bruksanvisning Jalusimotor med integrerad radiotransceiver Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

Jalusimotor med integrerad radiotransceiver

Jalusimotor med integrerad radiotransceiver P5...R40 Modell: B01 sv Monterings- och bruksanvisning Jalusimotor med integrerad radiotransceiver Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Telis 1 RTS fjärrkontroll

Telis 1 RTS fjärrkontroll Telis 1 RTS fjärrkontroll Användningsmanual Telis 1 RTS Silver Art.nr.: 1810637 Telis 1 RTS Lounge Art.nr.: 1810649 Telis 1 RTS fjärrkontroll 1- kanals fjärrkontroll för RTS att serva applikationen Telis

Läs mer

Montörshandbok. Motorer och styrenheter för solskydd. Utgåva 2010/10

Montörshandbok. Motorer och styrenheter för solskydd. Utgåva 2010/10 Montörshandbok Motorer och styrenheter för solskydd Utgåva 2010/10 Förord Montörshandbokens syfte I montörshandboken beskrivs idriftsättningen av rörmotorer från Becker för solskydd, samt av enskilda styrenheter

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

programmeringsanvisningar

programmeringsanvisningar programmeringsanvisningar MARKISMOTORER p r o g r a m m e r i n g s a n v i s n i n g a r Orea RTS Altus RTS LT50/LT60 Instruktionsmaterial från Tvååkersmarkisen och Somfy. i n n e h å l l s a n v i s

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC745-II

Centronic SunWindControl SWC745-II Centronic SunWindControl SWC745-II sv Monterings- och bruksanvisning Sol- och vindstyrning i fjärrkontrollen med display Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Smoove Origin RTS. Installationsmanual

Smoove Origin RTS. Installationsmanual Smoove Origin RTS Installationsmanual Smoove Origin RTS Andra lock kan köpas separat n Välj mellan 9 olika lock (Pure, svart, silver, silver matt, ljustbamboo, bambu gul, körsbär, valnöt) n Dubbla lock

Läs mer

LMDT-810. NEXA LMDT-810 Rörelsevakt. Säkerhet. Tekniska data. KOMPATIBILITET Den här sändaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare.

LMDT-810. NEXA LMDT-810 Rörelsevakt. Säkerhet. Tekniska data. KOMPATIBILITET Den här sändaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. LMDT-810 NEXA LMDT-810 Rörelsevakt KOMPATIBILITET Den här sändaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Trådlös rörelsevakt för styrning av en eller flera mottagare. Men inbyggd

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 sv Monterings- och bruksanvisning Tidsautomatik med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Solskyddsmotorer med integrerad radiomottagare

Solskyddsmotorer med integrerad radiomottagare P5/20C...L120/11C Utförande: PSF(+) sv Monterings- och bruksanvisning Solskyddsmotorer med integrerad radiomottagare Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

CentralControl CC51. Anvisningar för idrifttagning. Styrcentral

CentralControl CC51. Anvisningar för idrifttagning. Styrcentral CentralControl CC51 sv Anvisningar för idrifttagning Styrcentral Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med produkten! Bruksanvisningen

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

SMX2R. Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning

SMX2R. Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning SMX2R Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning Extern typ för inomhus bruk med förmonterat kablage 2 kanaler 12-24V AC/DC 256 användare Rolling code Revidering 1.01 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning...

Läs mer

CentralControl CC51. Anvisningar för idrifttagning. Styrcentral

CentralControl CC51. Anvisningar för idrifttagning. Styrcentral CentralControl CC51 sv Anvisningar för idrifttagning Styrcentral Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med produkten! Bruksanvisningen

Läs mer

R8/17C - L120/11C Utförande: PS(+)

R8/17C - L120/11C Utförande: PS(+) R8/17C - L120/11C Utförande: PS(+) sv Monterings- och bruksanvisning Rörmotorer för solskydd Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

P5/16C PR+...R40/17C PR+; P3/30C PS...L120/11C PS(+)

P5/16C PR+...R40/17C PR+; P3/30C PS...L120/11C PS(+) P5/16C PR+...R40/17C PR+; P3/30C PS...L120/11C PS(+) Utförande: SMI sv Monterings- och bruksanvisning SMI-rörmotorer Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas

Läs mer

Fjärrstyrda solskyddsmotorer med låsningsfunktion

Fjärrstyrda solskyddsmotorer med låsningsfunktion P5-20...L120-11 Modell: C16 sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrstyrda solskyddsmotorer med låsningsfunktion Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig

Läs mer

Solskyddsmotorer med integrerad radiomottagare

Solskyddsmotorer med integrerad radiomottagare P5-20...L120-11 Modell: C12 sv Monterings- och bruksanvisning Solskyddsmotorer med integrerad radiomottagare Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Rörmotor med integrerad radiomottagare för ZIPsystem

Rörmotor med integrerad radiomottagare för ZIPsystem P5-20...R40-17 Modell: C18 sv Monterings- och bruksanvisning Rörmotor med integrerad radiomottagare för ZIPsystem Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig

Läs mer

Radio-persiennaktor REG Art. Nr.:

Radio-persiennaktor REG Art. Nr.: Art. Nr.: 1136 00 Funktion (DIN-skena) är avsedd för montering i en installationsfördelare. Persiennaktorn möjliggör radio-fjärrkontroll av en persienn- eller en ståljalusimotor i kombination med radiomottagare

Läs mer

Fjärrstyrda solskyddsmotorer med låsningsfunktion

Fjärrstyrda solskyddsmotorer med låsningsfunktion P5/20...R40/17 Modell: C16-V1 sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrstyrda solskyddsmotorer med låsningsfunktion Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

Fjärrkontroll Keygo io

Fjärrkontroll Keygo io Fjärrkontroll Keygo io Installationsanvisningar Fjärrkontroll Keygo 4 io Artikelnummer 1841134 Fjärrkontroll Keygo io 4 kanals fjärrkontroll utan återkoppling. Lämplig för kontroll av io-homecontrol motorer

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 1 och 4 Modulis RTS

Fjärrkontroll Telis 1 och 4 Modulis RTS Fjärrkontroll Telis 1 och 4 Modulis RTS Användningsmanual Telis 1 Modulis RTS Silver Art.nr.: 1810975 Silver Art.nr.: 1810663 Fjärrkontroll Telis 1 och 4 Modulis RTS 1 och 5 kanals fjärrkontroller för

Läs mer

Montörshandbok. Motorer och styrenheter för solskydd. Utgåva 2014/01. Tillsammans är det enklare.

Montörshandbok. Motorer och styrenheter för solskydd. Utgåva 2014/01. Tillsammans är det enklare. Montörshandbok Motorer och styrenheter för solskydd Utgåva 2014/01 Tillsammans är det enklare. Förord Montörshandbokens syfte I montörshandboken beskrivs idriftsättningen av rörmotorer från Becker för

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

MC P4 VRS. 01077414 Monterings- och bruksanvisning. Impulsspänning, märkvärde: 2,5 kv. Effektförbrukning:

MC P4 VRS. 01077414 Monterings- och bruksanvisning. Impulsspänning, märkvärde: 2,5 kv. Effektförbrukning: VESTAMATIC MC P4 VRS MC P4 VRS Art. nr.: 01077414 Mikroprocessorstyrd motorstyrning för styrning av 4 solskyddsanläggningar med central, grupp- och individuell manövrering, via kabelbundna strömställare

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

2. Montering, drifttagning, inkoppling Funktionsknappar Display Fabriksinställningar Ändra inställningar 6

2. Montering, drifttagning, inkoppling Funktionsknappar Display Fabriksinställningar Ändra inställningar 6 1. Innehåll 2 1. Innehåll 2. Montering, drifttagning, inkoppling 3 3. Funktionsknappar 4 4. Display 4 5. Fabriksinställningar 5 6. Ändra inställningar 6 6.1 Normaltid och veckodag 6 6.2 Kalendermånad-

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING

BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING EGENSKAPER: * Kompatibel med samtliga ARC-sändare (inkluderar programmerbar sändare och sändare av kodvalstyp, fjärrkontroll

Läs mer

Bruksanvisning Repeater RP-900

Bruksanvisning Repeater RP-900 Bruksanvisning Repeater RP-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.0 2012-03-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 2 3 MONTERING...

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB411. För Styrautomatik DAAB EP104 med programversion 4.07 Revision: 5

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB411. För Styrautomatik DAAB EP104 med programversion 4.07 Revision: 5 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB411 För Styrautomatik DAAB EP104 med programversion 4.07 Revision: 5 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN, +46 435 77 95 00, support@faac.se www.faac.se Teknisk

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

Solskyddsmotorer med integrerad radiomottagare

Solskyddsmotorer med integrerad radiomottagare P5-20...L120-11 Modell: C12-V.. sv Monterings- och bruksanvisning Solskyddsmotorer med integrerad radiomottagare Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM BRUKSANVISNING HANSATON - hörapparat SLIM Innehåll: Din hörapparat och sidomärkning 3 Slå på/av hörapparaten 4 Insättning och byte av batteri 5 Anvisningar om batterier 7 Inställning av volym 8 Växla hörselprogram

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

CentralControl CC31. Anvisningar för idrifttagning. Styrcentral

CentralControl CC31. Anvisningar för idrifttagning. Styrcentral CentralControl CC31 sv Anvisningar för idrifttagning Styrcentral Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med produkten! Bruksanvisningen

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning...

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

Montering och anslutning av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Montering och anslutning av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Montering och anslutning av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller

Läs mer