Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II"

Transkript

1 L L N N Centronic VarioControl VC420-II VarioControl VC410-II Centronic VarioControl VC420-II IP 20 µ 3 A 230 V~ 230 V/50 Hz Ind. Ind. N L sv Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med produkten! Bruksanvisningen ska bevaras av användaren. Becker-Antriebe GmbH Sinn/Tyskland

2 Monterings- och bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning... 3 Garanti... 3 Säkerhetsinstruktion... 3 Avsedd användning... 4 Förklaring av display och knappar... 5 Förklaringar... 6 Montage av VC410-II... 7 Koppling... 9 Programmering av fjärrkontrollen...10 Programmering...14 Tekniska data VC420-II...16 Tekniska data VC410-II...16 Åtgärder vid fel

3 Inledning VC420-II/VC410-II i den form den levereras från fabrik omvandlar radiosignaler till styrsignaler. En kopplad motor kan fjärrstyras med VC420-II/VC410-II. Garanti Konstruktiva modifikationer och felaktiga installationer som strider mot denna bruksanvisning och annan information från oss kan ge användaren allvarliga skador, t.ex. klämskador. Konstruktiva modifikationer får därför endast utföras efter avtal med oss och med vårt tillstånd. Våra instruktioner, särskilt de som finns i denna monterings- och bruksanvisning, måste följas. Att vidarebearbeta produkten i strid med den avsedda användningen är inte tilllåtet. Tillverkare av slutprodukter och installatörer måste se till att alla lagenliga bestämmelser och officiella föreskrifter, särskilt de som gäller tillverkningen av slutprodukten, installation och kundupplysning, speciellt tillämpliga giltiga EMC-föreskrifter, måste observeras och följas när våra produkter används. Säkerhetsinstruktion Viktigt Risk för skada p.g.a. elektrisk stöt. Anslutningar till 230 V-nätet måste utföras av en behörig elektriker. Före montage ska anslutningsledningen vara spänningsfri. Vid anslutningen ska föreskrifterna från det lokala energiförsörjningsbolaget samt bestämmelserna för våta och fuktiga utrymmen enligt VDE 100 observeras. Produkten får endast användas i torra utrymmen. Använd endast originaldelar från Becker som inte har modifierats. Se till att inga personer uppehåller sig inom systemets rörelseområde. Håll barn utom räckhåll för styrenheter. Observera de bestämmelser som gäller i ditt land. Om systemet styrs med en eller flera apparater måste man ha insyn över apparatens rörelseområde under drift. 3

4 Monterings- och bruksanvisning Avsedd användning VC420-II/VC410-II får endast användas för att styra jalusier, markiser, persienner och belysningssystem. Apparater från andra tillverkare får endast anslutas efter samråd med din fackhandel. Kom ihåg att fjärrstyrda enheter inte får användas i miljöer med förhöjd störningsrisk (t.ex. sjukhus eller flygplatser). Fjärrkontrollen är endast tillåten för apparater och system för vilka ett fel i fjärrkontrollen eller mottagaren inte innebär en fara för personer, djur eller föremål, eller för vilka denna risk har förebyggts genom andra säkerhetsanordningar. Användaren är inte på något vis skyddad mot störningar från andra signalanläggningar eller ändutrustning (t.ex. radioanläggningar som drivs på korrekt sätt inom samma frekvensområde). Radiomottagaren får endast anslutas till apparater och system som har godkänts av tillverkaren. Observera Se till att styrenheten inte installeras eller tas i drift nära metallytor eller magnetiska fält. Fjärrstyrda enheter som sänder på samma frekvens kan leda till störningar i mottagningen. Observera att radiosignalens räckvidd begränsas genom lagstiftning och byggnadsmässiga åtgärder. 4

5 Förklaring av display och knappar Centronic VarioControl VC420-II IP V/50 Hz L Ind. Ind. N L L N N µ 3 A 230 V~ Antenn Programmeringsknapp Anslutningsklämmor 5

6 Monterings- och bruksanvisning Förklaringar Centronic VarioControl VC420-II IP V/50 Hz N L L L N Ind. Ind. N µ 3 A 230 V~ Utgångar Anslut motorn till apparatens utgångar. Pilarna på apparaten visar motorns körriktning. Ljus Med en brygga mellan L och klämma kan gångtiden ställas in på mellan 120 sekunder ( ) och oändligt ( ). Persienn Med en brygga mellan L och klämma kan mottagaren styras i stegfunktionsdrift. Om du trycker på rörelseknappen längre än 1 sekund förflyttar sig persiennen automatiskt till ett spärrläge. Gångtiden uppgår till 180 sekunder, för jalusier 120 sekunder. Ind. Individuella ingångar Ind. Dessa anslutningsklämmor är avsedda för en ytterligare tryckknapp. Om man trycker på en tryckknapps rörelseknapp längre tid än 0,5 sekunder kör gardinen i önskad riktning till gränsläget. Trycker man på rörelseknappen kortare tid än 0,5 sekunder stannar gardinen. 6

7 Montage av VC410-II 1) Vrid skruvarna på höljet till position 0 och ta bort locket. 70mm Ø5mm 2) Fäst höljet för utanpåliggande montering med 4 skruvar, som är lämpliga för underlaget, på väggen. 3) Gör hål i membranet för kabelgenomföring med ett lämpligt cylinderformat verktyg. Se till att anslutningskabeln sitter ordentligt i membranet när den förs in. 70mm Ø5mm 4) Anslut därefter VC420-II enligt kapitel "Anslutning". OBS Se vid monteringen alltid till att anslutningskabeln och antennen inte skadas eller kläms. 7

8 Monterings- och bruksanvisning 5) Stäng locket och vrid skruvarna till position 1. 8

9 Koppling Viktigt Risk för skada p.g.a. elektrisk stöt. Anslutningen får endast utföras av en behörig elektriker! Apparaten har endast ett skydd för ovansidan av händerna, inget beröringsskydd. Antennen får inte böjas, kortas eller förlängas. Berör programmeringsknappen endast med isolerade verktyg. Om VC420-II används till att styra fler än en motor måste motorerna kopplas ur med kontrollreläer. Denna urkoppling behövs inte för Becker-motorer med elektroniskt styrda gränslägen. Observera apparatens brytström. 1. Anslut VC420-II enligt följande beskrivning: Individuell 2. Programmera in en fjärrkontroll på mottagaren (se kapitel Programmera fjärrkontrollen ) 3. Fäst apparaten i dosan. Observera Säkerställ att radiomottagningen är optimal. 9

10 Monterings- och bruksanvisning Programmering av fjärrkontrollen Viktigt Risk för skada p.g.a. elektrisk stöt. Anslutningen får endast utföras av en behörig elektriker! Apparaten har endast ett skydd för ovansidan av händerna, inget beröringsskydd. Berör programmeringsknappen endast med isolerade verktyg. Observera apparatens brytström. Ställa VC420-II i programmeringsläge a) Ställa VC420-II i programmeringsläge genom att slå på strömmen Slå på strömmen. VC420-II befinner sig i programmeringsläget i 3 minuter. b) Ställa VC420-II i programmeringsläge med programmeringsknappen Tryck på programmeringsknappen i 3 sekunder. VC420-II befinner sig i programmeringsläget i 3 minuter. Programmera huvudkontrollen Observera Med huvudkontrollen menas den fjärrkontroll som först programmerats in på mottagaren. I motsats till ytterligare inprogrammerade fjärrkontroller kan man med huvudkontrollen t.ex. ställa in gränslägena (för motorer med inbyggd radiomottagare) och programmera in eller radera ytterligare fjärrkontroller. Alla fjärrkontroller som har separata knappar för UPP, STOPP, NER, samt en programmeringsknapp, kan bli huvudkontroll. Om en fjärrkontroll redan har programmerats in på mottagaren, trycker man på programmeringsknappen på fjärrkontrollen i 10 sekunder. Tryck på fjärrkontrollens programmeringsknapp i 3 sekunder medan apparaten befinner sig i programmeringsläget. Gardinen bekräftar programmeringen genom en nickande rörelse, vilket innebär att den åker några cm åt ett håll och sedan lika långt i motsatt riktning. Denna bekräftelse kallas hädanefter för nicka. Därmed är programmeringen avslutad. 10

11 Programmera in fler kontroller Observera Förutom huvudkontrollen kan ytterligare 15 fjärrkontroller programmeras in på VC420-II. Tryck på programmeringsknappen på den inprogrammerade huvudkontrollen i 3 sekunder. Tryck nu på programmeringsknappen på en ny fjärrkontroll, som inte ännu har programmerats in på VC420-II, i 3 sekunder. Därmed aktiveras VC420-II:s programmeringsläge för en ny fjärrkontroll i 3 minuter. Tryck nu återigen på programmeringsknappen på kontrollen som ska programmeras i 3 sekunder. Den nya fjärrkontrollen har nu programmerats in. Radera fjärrkontroller Radera fjärrkontroller en i taget Observera Den inprogrammerade huvudkontrollen kan inte raderas. Den kan endast skrivas över. Tryck på programmeringsknappen på huvudkontrollen i 3 sekunder. Tryck nu på programmeringsknappen till den fjärrkontroll som ska raderas i 3 sekunder. Tryck sedan återigen på programmeringsknappen till den kontroll som ska raderas i 10 sekunder. Fjärrkontrollen har nu raderats från VC420-II. 11

12 Monterings- och bruksanvisning Radera alla fjärrkontroller (utom huvudkontrollen) Tryck på programmeringsknappen på huvudkontrollen i 3 sekunder. Tryck återigen på programmeringsknappen på huvudkontrollen i 3 sekunder. Tryck återigen på programmeringsknappen på huvudkontrollen i 10 sekunder. Alla fjärrkontroller (utom huvudkontrollen) har nu raderats från mottagaren. Skriva över huvudkontrollen Stäng av VC420-II:s strömförsörjning och slå på den igen efter 10 sekunder. VC420-II befinner sig i programmeringsläget i 3 minuter. Observera För att huvudkontrollen bara ska programmeras på VC420-II, måste programmeringsläget avaktiveras på alla andra mottagare som är anslutna till samma strömförsörjning. Efter att strömmen har slagits på igen måste därför ett kör- eller stoppkommando utföras med fjärrkontrollen för denna mottagare. Tryck sedan på programmeringsknappen på den nya huvudkontrollen i 10 sekunder. Den nya huvudkontrollen har programmerats in och den gamla huvudkontrollen har raderats. 12

13 Manuell ljusstyrning På/av Funktion Manövrering Fjärrkontrollens UPP-knapp s = på Fjärrkontrollens STOPP-knapp n = av Fjärrkontrollens NER-knapp t = på Individuell Individuell Automatisk ljusstyrning (t.ex. med TC511) På Av Gångtid s tid ljus på t tid ljus av 13

14 Monterings- och bruksanvisning Mellanläge I Programmering Observera Mellanläge I är en valfri position för gardinen, mellan det övre och det undre gränsläget. Innan mellanläge I ställs in måste båda gränslägena vara inställda. Systemet kör till mellanläge I från det övre gränsläget. Inställning av mellanläge I 1. Kör gardinen från det övre gränsläget till önskat mellanläge I. 2. Tryck sedan först på STOPP-knappen och inom 3 sekunder även på NER-knappen. Håll båda knapparna intryckta. Mellanläge I har nu sparats. Köra till mellanläge I 1. Tryck på NER-knappen 2 gånger inom en sekund. Gardinen kör till mellanläge I. Radera mellanläge I 1. Kör gardinen till mellanläge I. 2. Tryck sedan först på STOPP-knappen och inom 3 sekunder även på NER-knappen. Håll båda knapparna intryckta. Mellanläge I har nu raderats. 14

15 Mellanläge II Användning Jalusidrift Markisdrift Persienndrift Funktion Ventilation Dukspänning Vinkling Observera Med denna funktion kan gardinen köras uppåt från det nedre gränsläget tills önskat mellanläge II har nåtts. Innan mellanläge II ställs in måste båda gränslägena vara inställda. a) Inställning av mellanläge II 1. Kör gardinen från det nedre gränsläget till önskat mellanläge II. 2. Tryck sedan först på STOPP-knappen och inom 3 sekunder även på UPP-knappen. Håll båda knapparna intryckta. Mellanläge II har nu sparats. b) Köra till mellanläge II 1. Tryck på UPP-knappen 2 gånger inom en sekund. Gardinen kör till mellanläge II. c) Radera mellanläge II 1. Kör gardinen till mellanläge II. 2. Tryck sedan först på STOPP-knappen och inom 3 sekunder även på UPP-knappen. Håll båda knapparna intryckta. Mellanläge II har nu raderats. Information gällande persienndrift Om ett mellanläge II är sparat utförs detta efter styrning till mellanläge I. Om inget mellanläge I är sparat utförs detta efter slutförd gångtid. 15

16 Monterings- och bruksanvisning Tekniska data VC420-II Märkspänning V AC / 50 Hz Brytström 3 A / V AC vid cos ϕ=1 Skyddsart IP 20 Skyddsklass II (vid ändamålsenligt montage) Tillåten omgivningstemperatur -25 till +55 C Gångtid jalusi 2 min. Gångtid persienn 3 min. Montagetyp Infälld 58 mm diameter vägginstallation, utanpåliggande montage i passande dosa Radiofrekvens 868,3 MHz Tekniska data VC410-II Skyddsart: IP 55 Tillåten omgivningstemperatur: -25 till +55 C Montagetyp: Utanpåliggande montage För kabeldiameter: Ø 3-12 mm Mått (B x H x D): 84 x 84 x 41 mm 16

17 Åtgärder vid fel Fel Orsak Åtgärd Motorn går inte. Felaktig anslutning. Kontrollera anslutningen. Motorn går i fel riktning. Felaktig anslutning. Byt trådarna s och t på VC420-II. VC420-II utför inte manuella körkommandon. VC420-II utför inte automatiska körkommandon. 1. Fjärrkontrollen har inte programmerats in på VC420-II. 2. En extern tryckknapp är felaktigt ansluten. 1. Fjärrkontrollen har inte programmerats in på VC420-II. 2. Reglaget på fjärrkontrollen står på manuell drift. 1. Programmera in fjärrkontrollen. 2. Anslut tryckknappen korrekt. 1. Programmera in fjärrkontrollen. 2. Ställ fjärrkontrollens reglage på automatisk drift. 17

18 Monterings- och bruksanvisning 18

19 19

20 /11

Centronic SunWindControl SWC441-II

Centronic SunWindControl SWC441-II Centronic SunWindControl SWC441-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll till sol- och vindstyrning Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC545-II

Centronic SunWindControl SWC545-II Centronic SunWindControl SWC545-II sv Monterings- och bruksanvisning Sol- och vindstyrenhet på fjärrkontroll med display Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c.

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c. Sensorbox DAPZ... AR (sv) Bruksanvisning 756 075 00c Original: de Komponenter och anslutningar ad 8 ac ab 9 aa Festo AG & Co. KG Postfach D 776 Esslingen ++49/7/47 0 www.festo.com Genomskinligt lock med

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10 G2 Fullt övervakat trådlöst larmsystem www.visonic.com 1. INTRODUKTION... 3 1.1 Systemfunktioner... 3 2. VÄLJA INSTALLATIONSPLATS... 7 3. POWERMASTER-10 G2 INSTALLATION...

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Sub8 ANVÄNDARMANUAL VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov.

Läs mer

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvensomvandlare för asynkronmotorer Användarmanual 10/2009 BBV28581 www.schneider-electric.com Innehåll Viktiga upplysningar 4 Innan du börjar 5 Dokumentets struktur 7 Inställningar

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Anleitung für Montage und Betrieb. Fitting and Operating Instructions. Instructions de montage et d utilisation. Handleiding voor montage en bediening

Anleitung für Montage und Betrieb. Fitting and Operating Instructions. Instructions de montage et d utilisation. Handleiding voor montage en bediening TR20A004-C / 09.2008 Anleitung für Montage und Betrieb Funk-Codetaster FCT3b Fitting and Operating Instructions Radio Code Switch FCT3b Instructions de montage et d utilisation Clavier à code sans fil

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0

AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0 AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0 Installation Svenska Svens Dokumentnummer: ka 87140-2-SV Dokumentnummer: Date: 05-2011 87140-2 Date: 05-2011 Varumärke och patentmeddelande Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail

Läs mer

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Läs mer

Instruktionsbok. Säkerhetssystem MGB-L1-...AR.-... / MGB-L2-...AR.-... och MGB-L1-...AP.-... / MGB-L2-...AP.-... fr. V2.2.1

Instruktionsbok. Säkerhetssystem MGB-L1-...AR.-... / MGB-L2-...AR.-... och MGB-L1-...AP.-... / MGB-L2-...AP.-... fr. V2.2.1 Instruktionsbok Säkerhetssystem MGB-L1-...AR.-... / MGB-L2-...AR.-... och MGB-L1-...AP.-... / MGB-L2-...AP.-... fr. V2.2.1 More than safety. Innehåll 1 Till denna instruktionsbok 3 1.1 Giltighet 3 1.2

Läs mer

LUXCONTROL. data & instruktion. 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar

LUXCONTROL. data & instruktion. 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar LUXCONTROL smartdim SM lp data & instruktion 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar luxcontrol smartdim Digital styrmodul till PCA/TE one4all/pcd smartdim SM lp Styrning med dagsljussensor/tryckknapp/rörelsedetektor

Läs mer