Ll Ann-Marie Hjelr. Motala. Sammanträdesprotokoll. Motala kommunala pensionärsråd Sida 1. Plats och tid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ll Ann-Marie Hjelr. Motala. Sammanträdesprotokoll. Motala kommunala pensionärsråd 2014-12-08. Sida 1. Plats och tid"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Motala kommunala pensionärsråd Motala Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndagen den 8 december kl Beslutande Helli Björklund Caroline Unéus Ann-Marie Hjelm Tor Nyman Ulf Jonsson Birgitta Mohlin Hans Lobell Ulla Säfström Lars-Erik Landestorp Karin Wendt Siv Ludén S Ordf. M KS M SN Pensionärernas Riksorganisation, PRO Sveriges Pensionärsförbund, SPF Riksförbundet Pensionärsgemenskap, RPG Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF Svenska Kommunalpensionärernas förbund, SKPF Övriga närvarande Kjell-Arne Karlsson Svante Jansson Margareta Alexandersson Börje Hörnell Calla Meszaros Olof Hettström (S) KS Pensionärernas Riksorganisation, PRO Sveriges Pensionärsförbund, SPF Riksförbundet Pensionärsgemenskap, RPG Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF Svenska Kommunalpensionärernas förbund, SKPF Tjänstemän Gunilla Carlsvärd Hans Liljedahl Bo Lundén Jaan Noor Sekreterare Sektionschef 110 Verksamhetschef 111 Socialstrateg Utses att justera Justeringens plats och tid Ann-Marie Hjelm Kommunhuset kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande (åunilla Carlsvärd Hetlf^jörklund Ll Ann-Marie Hjelr Utdragsbestyrkan

2 Motala Sida 2 Sammanträdesprotokoll Motala kommunala pensionärsråd KPR 108 Sammanträdet öppnas Ordföranden Helli Björklund hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde och förklarar detsamma öppnat. KPR 109 Godkännande av dagordning och utseende av protokolljusterare Dagordningen godkänns. Ann-Marie Hjelm utses till protokolljusterare. p Utdragsbestyrkan

3 Motala Sida 3 Sammanträdesprotokoll Motala kommunala pensionärsråd KPR 110 Vårdplaneringssamtal Sektionschef Hans Liljedahl informerar om vårdplaneringssamtal som äger rum när en patient anses fardigbehandlad vid lasarettet och ska återvända hem eller till trygghetsboende/vårdboende. Vårdplaneringssamtal sker om patienten behöver insatser från kommunens sida. Patienterna delas in tre olika grupper inför utskrivningen: Grupp 1: Vård- och omsorgsplanering via telefon, alternativt i hemmet efter utskrivning. För patienter som har ett oförändrat eller litet utökat vårdbehov. Grupp 2: Vård- och omsorgsplanering via fysiskt möte eller videokonferens. Känd patient med ökat behov av vård efter slutenvårdsvistelse. Grupp 3: Vård- och omsorgsplanering via fysiskt möte. Patienter med omfattande behov av insatser vilka kräver samordning/samverkan mellan olika involverade aktörer. Rutin för kommunal medicinsk kompetens vid samordnad vårdplanering bifogas protokollet. Bilaga Utdragsbestyrkan kpr_protol

4 Motala Sida 4 Sammanträdesprotokoll Motala kommunala pensionärsråd KPR 111 Trygghetslarm i bostaden Verksamhetschef Bo Lundén informerar om olika typer av trygghetslarm som beviljas av biståndshandläggare. Motala kommun har avtal med Telenta AB, leverantör av tekniska larm med kontor bl. a. i Malmö. Det finns olika typer av larm, t ex. larm som bärs om handleden eller halsen, sänglarm, mattlarm, dörrlarm och brandlarm. Larmet kopplas till telefonen och vid larm är det Telenta som svarar. För varje period på 24 timmar som man inte lannat sker ett provlarm automatiskt för att kontrollera att larmet fungerar. Trygghetslarm fungerar med alla teleoperatörer om telefonen är ansluten till det vanliga telenätet. Om telefonen är ansluten till Internet, så kallad bredbandstelefoni eller IP-telefoni, kan problem med strömförsörjningen medföra att larmet inte fungerar alla gånger. Avgiften för larm är 200 kronor/månad. Sedan slutet av oktober görs försök med larm via mobiltelefon i Borensberg och Fornåsa, ett försök som fallit väl ut hitintills. KPR efterlyser larm som även fungerar utomhus (dagens larm kräver strömförsörjning och har således en mycket begränsad räckvidd). Bo Lundén meddelar att anhörigkonsulent Eva Dufwenberg håller på att titta på olika typer av tekniker som kan göra detta möjligt. Utdragsbestyrkan kpr_prot( tdkoll_ doc

5 Motala Sida 5 Sammanträdesprotokoll Motala kommunala pensionärsråd KPR 112 Jämförelser inom äldreomsorgen I rapporten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som Socialstyrelsen nyligen presenterat kan man ta del av de äldres uppfattning om äldreomsorgen. Underlaget bygger på den nationella enkätundersökningen som under våren 2014 gick ut till alla personer över 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller boende på särskilt boende. Svarsfrekvensen låg på 67 procent. I jämförelse med riket ligger Motala bland de bästa kommunerna. Brukarbedömningarna för hemtjänst och särskilt boende avseende Motala bifogas protokollet. Bilaga Utöver ovan nämnda undersökning görs ytterligare följande undersökningar inom äldreomsorgen: Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre presenterar jämförelser på läns-, kommun- och stadsdelsnivå och riktar sig främst till beslutsfattare inom äldreomsorgen. Kommun- och enhetsundersökningen där sammanlagt cirka kontaktpersoner och uppgiftslämnare från kommuner, hemtjänstverksamheter och särskilda boenden svarat på frågor om äldreomsorgen. (Publicerades den 19 november) Aldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och kan användas inför val av hemtjänst eller äldreboende. Nytt för i år är att Aldreguiden bygger på delar från två undersökningar; dels på resultaten från undersökningen '"Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?", dels på uppgifter som kommunerna och stadsdelarna själva har lämnat i en kommun- och enhetsundersökning. (Publicerades i slutet av november) På Socialstyrelsens webbplats finns allt att läsa om undersökningarna: Utdragsbestyrkan kpr_protokoll_ doc

6 Motala Sida 6 Sammanträdesprotokoll Motala kommunala pensionärsråd KPR 113 Trygghetsbostäder i Kvarteret Munken Socialstrateg Jaan Noor meddelar att anbud har kommit in avseende nybyggnation av trygghetsbostäder i kvarteret Munken (f d Vätterliden). Kommunen har dock ännu ej antagit något anbud varför sekretess fortfarande råder. KPR 114 Tjänster och riktlinjer Socialstrateg Jaan Noor delar ut ett arbetsmaterial "Tjänster och riktlinjer" för målgruppen äldre- och personer med funktionsnedsättning. Genomgång och uppdatering av gällande tjänstebeskrivningar och riktlinjer har skett under I samband med denna sker också sammanställningen i en ny struktur i form av ett gemensamt dokument som ger en samlad överblick såväl av tjänsternas innehåll som de villkor som normalt gäller för att få del av dem. Vid dagens möte går Jaan Noor igenom de punkter i arbetsmaterialet som innebär en förändring jämfört med tidigare dokument. Synpunkter på arbetsmaterialet kan lämnas till Jaan Noor senast den 31 januari 2015 då tanken är att beslut ska tas i socialnämnden vid februarisammanträdet. Utdragsbestyrkan

7 4%. Motala Sida 7 Sammanträdesprotokoll Motala kommunala pensionärsråd KPR 115 Sammanträdestider 2015 Föreligger förslag till sammanträdestider för KPR 2015 vilka godkänns av mötet. KPR 116 Sammanträdet avslutas Ordföranden Helli Björklund tackar de närvarande för visat intresse och önskar en God Jul och ett Gott Nytt År. Margareta Alexandersson önskar ordföranden detsamma. Justeras Expedierat till Utdragsbestyrkan

8 Motala kommun 2014 Brukarbedömning hemtjänst Motala Riket Motala Riket Motala Riket Helhetssyn, andel (%) Bemötande (mycket nöjda), andel (%) Hälsotillstånd, andel (%) Hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) Möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (% Möjlighet påverka tider, andel (%) ] Svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, andel (%) Tillräckligt med tid, andel (%) Trygghet (mycket trygga), andel (%) I 45 motala.se 3

9 Motala kommun 2014 Brukarbedömning särskilt boende Motala Riket Motala Riket Motala Riket Helhetssyn, andel (%) Möjligheten att komma utomhus, andel (%) Sociala aktiviteter, andel (%) Tillgång till sjuksköterska, andel (%) Bemötande (mycket nöjda), andel (%) Hälsotillstånd, andel (%) Hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) Maten, andel (%) Måltidsmiljö, andel (%) Möjlighet påverka tider, andel (%) l 61 Svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, andel (%) Tillräckligt med tid, andel (%) I Trivsamma gemensamma utrymmen, andel (%) Trivsamt utomhus, andel (%) Trygghet (mycket trygga), andel (%)

10 Rutin för kommunal medicin kompetens vid samordnad vårdplanering Motala kommun

11 Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: Reviderande instans Datum: Diarienummer: Paragraf: Diarienummer: Paragraf: Gäller från: Rutin för medicinsk kompetens vid samordnad vårdplanering Inledning Samordnad vårdplanering vid utskrivning från slutenvård regleras i både i Socialstyrelsens författning, SOSFS 2005:27 " Samverkan vid in och utskrivning från sjukhus" och i lagen om kommunalt betalningsansvar, 1990: För Östergötland finnsframtageten för kommun och landsting gemensam riktlinje för samordnad vårdplanering vid in och utskrivning av patienter i slutenvård. Från kommunens sida är det nödvändigt att förstärka och komplettera den samordnade vårdplaneringen med kommunal medicinsk kompetens. Detta är nödvändigt för att möta den utveckling som inneburit kortare vårdtider inom slutenvården, med kortare vårdtider inom slutenvården följer att patienter som vårdats på sjukhus och skall erbjudas vård och stöd av kommunen, i många fall har omfattande medicinska behov och därför det är nödvändigt ur patientsäkerhetssynpunkt, att medicinsk kompetens är med och planerar "övertagandet" på ett tidigt stadium. I den befintliga gemensamma riktlinjen för Östergötland, skall slutenvården bedöma omfattningen av patientens behov och gruppera behoven i grupperna, 1 tom 3. Vilken grupp den enskilde patienten och dennes behov, bedöms befinna sig i skall framgå av kallelsen till samordnad vårdplanering. "1. Vård- och omsorgsplanering via telefon alternativt i hemmet efter utskrivning - Vid oförändrat eller litet utökat vård-/rehabiliteringsbehov eller omsorgsinsats utan behov av förberedelsearbete (t.ex. städ, tvätt, dusch, ev. larm, medicinjustering, motiverande samtal). Samma insats som tidigare men mindre justeringar i tid, omfattning och/eller innehåll av sedan tidigare beslutad insats. - Insatser från primärvård/hemsjukvård som inte behövs samma dag. - Ej tidigare känd patient/brukare inom den öppna vården eller kommunen med litet behov av vård-/ omsorgsinsats, t.ex. såromläggning, kateter-/stomiskötsel, inköp, städning. - Behov av utprovning av hjälpmedel som inte är avgörande för att patienten ska kunna skrivas ut och vistas hemma i 5 arbetsdagar t.ex. hygien- och förflyttningshjälpmedel. - Behov av ev. biståndsbedömning av anhörigstöd, t.ex. växelvård, dagverksamhet, boendestöd etc. - Hemgång kan ske direkt. - Patient/brukare måste vara införstådd med att det kan ta upp till två dagar innan hemtjänsten kan starta insatserna. - Utskrivningsmeddelande skickas till mottagande enhet via Meddix. Namn på styrdokument Sida 1 (3)

12 Är patienten bedömd i annan grupp än grupp 3, men ändå har krävande medicinska insatser, t.ex. central infart för dropp eller infusion, peg, witzelfistel eller syrgasbehandling, skall vårdkoordinator kontaktas för medverkan i vårdplaneringsmötet. Råder det osäkerhet kring patientens medicinska behov och medicinska komplexitet, kontaktas vårdkoordinator för medverkan i vårdplaneringsmötet. Den sjuksköterska, demenssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast som medverkar vid vårdplaneringen skall använda framtagen checklista " Överrapportering till kommunal hemsjukvård". I händelse av situationer där medverkande legitimerad personal bedömer att den medicinska säkerheten inte kan hanteras på ett betryggande sätt vid en övertagning av vårdansvar, skall medicinskt ansvarig sjuksköterska kontaktas. Vid situationer gällande rehabilitering eller hjälpmedelsfrågor och som inte kan lösas på ett säkert sätt, kontakatas medicinskt ansvarig för rehabilitering. Bedömningar på personer som förs över till ett kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar och som utförs av legitimerad personal skall journalföras i verksamhetssystemet Viva. Namn på styrdokument Sida 3 (3)

13 2. Vård- och omsorgsplanering via fysiskt möte eller videokonferens - Känd patient/brukare med ökat behov av vård-/rehabiliteringsinsats efter slutenvårdsvistelse, t.ex. utökning av tid, omfattning och innehåll av insats som patienten/brukaren har sedan tidigare. - Känd patient med nya medicinska behov - Ej tidigare känd brukare inom kommunen med behov av dagliga omsorgsinsatser i hemmet. - Behov av biståndsbedömning för annat boende kan vara aktuellt. - Hemgång inom 2-5 dagar (Psykiatri inom 30 dagar) 3. Vård- och omsorgsplanering via fysiskt möte Alla nya ärenden med omfattande behov av insatser från vård/omsorg vilka kräver samordning/samverkan mellan involverade aktörer såsom: - medicinska insatser på vårdcentral - medicinska insatser i hemmet - uppföljning/tillsyn, utredning - stödsamtal/motiverande samtal -rehabiliterande insatser; mobilisering, behandling, utredning, förskrivning av hjälpmedel, bostadsanpassning - Hemtjänstinsatser - boendestöd Komplexa vårdbehov, t.ex. trackeotomi, total parenteral nutrition, större omläggningar, multisjuklighet, intensiv rehabilitering, suicidalitet. Kraftig ökning av hemtjänstbehov/boendestöd. Hemgång inom 5-10 dagar, inom psykiatrin inom 30 dagar. Slutenvården tar tidig kontakt med kommun, primärvård, LaH, rehabilitering. För kommuner och vårdcentraler med långt avstånd till sjukhus kan ärende enl. punkt 1 och 2, efter ömsesidig överenskommelse, skötas per telefon." Rutin Vid kallerser med patient bedömd i grupp 3, "alla nya ärenden med omfattande behov av insatser från vård/omsorg vilka kräver samordning/samverkan mellan involverade aktörer", kontaktas kommunens sjuksköterska/ vårdkoordinator, detta på Telefonnummer: Tjänstgörande vårdkoordinator gör en bedömning om vem och vilken kompetens som behöver medverka i den kommande vårdplaneringsträffen. Är patienten känd i den kommunala hälso- och sjukvårdsorganisationen, kontaktar vårdkoordinatorn den sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast som behöver medverka. Är patienten inte känd så medverkar tjänstgörande vårdkoordinator i vårdplaneringsträffen. Namn på styrdokument Sida 2 (3)

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2012:1 ISSN

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer