Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2012-06-11"

Transkript

1 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndag 11 juni 2012, kl 08:30 12:00 Beslutande Eric Davidsson Vice ordförande Helli Björklund S Åke Lust M Ann-Marie Hjelm M Britt Nyberg Pensionärernas Riksorganisation, PRO Birgitta Mohlin Pensionärernas Riksorganisation, PRO Hans Lobell Sveriges Pensionärsförbund, SPF Ulla Säfström Sveriges Pensionärsförbund, SPF Harry Svensson Riksförbundet PensionärsGemenskap, RPG Kerstin Bruce Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF Siv Ludén Svenska Kommunalpensionärernas förbund, SKPF Övriga närvarande Tor Nyman Pensionärernas Riksorganisation, PRO Ulf Jonsson Pensionärernas Riksorganisation, PRO Svante Jansson Pensionärernas Riksorganisation, PRO Göran Fornåå Sveriges Pensionärsförbund, SPF Olof Hettström Svenska Kommunalpensionärernas förbund, SKPF Kjell Alsetun Sekreterare Roland Tergeland Ordförande personalnämnden 37 Rose-Marie Andersson Personalchef 37 Katarina Persson Projektledare 38 Peter Sjerling VD Bostadsstiftelsen Platen 39 Helén Gillman Affärsutvecklare Bostadsstiftelsen Platen 39 Lena Henrikson Utvecklingsstrateg Utses att justera Justeringens plats och tid Hans Lobell Socialkontoret Måndag 18 juni 2012 kl 10:00 Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Kjell Alsetun Eric Davidsson Hans Lobell Utdragsbestyrkan

2 Sida 2 KPR 32 Sammanträdet öppnas Vice ordförande Eric Davidsson hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde och förklarar detsamma öppnat. KPR 33 Dagordning Beslut: 1. Dagordning för sammanträdet fastställs enligt förslag. KPR 34 Val av protokolljusterare Beslut: 1. Hans Lobell utses till protokolljusterare. KPR 35 Information om och presentation av ny ordförande för Motala kommunala Camilla Egberth (S) har avsagt sig uppdraget som ordförande för Motala kommunala. Kommunstyrelsens ledamot Helli Björklund (S) är föreslagen som ny ordförande för. Kommunstyrelsen planerar att utse ny ordförande vid dess sammanträde 19 juni Helli Björklund presenterar sig.

3 Sida 3 KPR 36 Sammanträdestider Beredningsgruppens föreslår följande sammanträdestider för Motala kommunala hösten 2012: Tid: kl. 08:30 12:00 Måndag 15 oktober Tisdag 11 december Plats KS-salen KS-salen Beslut: 1. Sammanträdestider för hösten 2012 fastställs enligt beredningsgruppens förslag. KPR 37 Presentation av personalnämnden Personalnämndens ordförande Roland Tergeland och personalchef Rose-Marie Andersson informerar om personalnämndens uppdrag och verksamhet. Enligt personalnämndens reglemente som fastställdes av kommunfullmäktige 25 maj 2009, 64, omfattar nämndens uppdrag följande verksamhetsområden: Nämnden är Motala kommuns centrala organ för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att; med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11:e 14:e och 38:e i lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden efter samråd med kommunstyrelsen besluta om stridsåtgärd efter samråd med kommunstyrelsen utfärda varsel enligt lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder (1974:13) själv eller genom ombud föra kommunens talan i frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare

4 Sida 4 lämna uppdrag som avses i 6 kap. 3 lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter i övrigt handlägga de frågor, som faller inom personalnämndens område, såsom att svara för utveckling och samordning av personaladministrationen, ge råd och biträde i personalpolitiska frågor samt medverka till framtagandet av personalstatistik Personalnämnden är kommunens pensions- och lönemyndighet. Nämnden är också kommunens organisationsnämnd och ska i alla ärenden som rör förändring av verksamhetsorganisationen, med undantag av frågor som berör förändring av enskilda anställningar, beredas möjlighet att yttra sig. Nämnden beslutar vidare om utbildning, kurser, konferenser, studieresor m.m. i anställningen utom Europa. Nämnden har också beredningsansvaret för övergripande personal- och lönestrategiska frågor. Vidare redovisas att den största frågan för personalnämnden för närvarande är ett nytt personalpolitiskt program som är på remiss till nämnderna. Motala kommun deltar i ett ESF-projekt tillsammans med flera östgötakommuner som syftar till att möta generationsväxlingen. På nämndens uppdrag har det genomförts en kartläggning av bemanningsverksamheterna inom bildningsförvaltningen och socialförvaltningen och vid junisammanträdet kommer nämnden att ta ställning till förslag till handlingsplan med utgångspunkt från resultatet vid kartläggningen. Ledamöterna ställer frågor med anledning av föredragningen. KPR 38 Värdegrund och värdighetsgarantier i omsorgen om äldre Projektledare Katarina Persson, Socialförvaltningen, berättar om det lokala utvecklingsarbetet med att ta fram värdegrund och värdighetsgarantier för Motala kommuns omsorg om äldre. Den 1 januari 2011 infördes en ny bestämmelse om en nationell värdegrund i socialtjänstlagen, SoL. Den nationella värdegrunden innebär att socialtjänstens omsorg om äldre personer ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boende och i annan lättåtkomlig service ska ges.

5 Sida 5 Motala kommun har sökt och fått stimulansmedel av socialstyrelsen för att kunna upprätta lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Garantierna ska gälla för de personer som har biståndsbeviljade insatser avseende stöd och hjälp i ordinärt boende och för dem som bor i särskilda boenden. Genom lokala värdighetsgarantier kan kommunen förtydliga vilka service- och kvalitetsnivåer som finns. Värdighetsgarantierna kan också ge kunden/brukaren, närstående/anhöriga och övriga medborgare en bättre bild av vad de kan förvänta sig av de insatser som utförs inom äldreomsorgen och vilka rättigheter de har. De lokala värdighetsgarantierna ska tillämpas av både egenregin samt de externa utförarna som kommunen har avtal med. Sedan 2005 har Motala kommun servicegarantier för stöd och hjälp i ordinärt boende via hemtjänst och för särskilda boenden för äldre. Genom att införa lokala värdighetsgarantier vill kommunen förtydliga och komplettera servicegarantierna. Detta skulle innebära ett ökat fokus på individens självbestämmande och önskemål samt skapa bättre förutsättningar för välbefinnande och ett värdigt liv. Utvecklingsarbetet med de lokala värdighetsgarantierna kommer att pågå under De äldre invånarna i kommunen kommer att involveras i arbetet liksom representanter för anhöriga, pensionärsorganisationer samt medarbetare inom äldreomsorgens verksamheter (egenregi och externa utförare). Samtal med äldre i ordinärt boende som är beviljade stöd och hjälp i hemmet av hemtjänsten samt med äldre som bor i permanent särskilda boenden kommer att göras per telefon i syfte att få en bild av om kunden får de insatser som beviljats, i rätt omfattning och på det sätt som kunden önskar. När det gäller kundens önskemål handlar det också om att söka kunskap om hur nöjd kunden är med de insatser som utförs och vad som eventuellt önskas i övrigt gällande biståndsbeviljade insatser samt hur och när de ska utföras. Andra viktiga områden att följa upp är äldres syn på ett värdigt liv, välbefinnande, integritet, självbestämmande och delaktighet etc. Dialogmöten kommer också att hållas löpande under året med representanter för äldre, anhöriga, pensionärsorganisationer samt chefer och medarbetare från verksamheterna (både egenregin och de externa utförarna) i syfte att komma fram till hur vi kan tänka och handla för att äldre personer ska kunna ha ett värdigt liv och känna välbefinnande. Katarina Persson önskar deltagare till dialogmöten från och hon kommer att ta kontakt med Britt Nyberg under vecka 25 för att ta emot intresseanmälningar samt för att boka in det första dialogmötet. Ledamöterna ställer frågor med anledning av föredragningen.

6 Sida 6 KPR 39 Information från Bostadsstiftelsen Platen Bostadsstiftelsen Platens VD Peter Sjerling och affärsutvecklare Helén Gillman informerar om planerad renovering av stiftelsens hyreshus i Motala och Borensberg, evakuering av hyresgäster i samband med denna, vad som händer med kvarteret Vårdaren samt planering inför framtiden. Planerad renovering; en plan för renovering av ca lägenheter av Platens totalt ca lägenheter är framtagen. Renoveringarna beräknas pågå under 15 år och ska påbörjas i Borensberg och fortsätter på Ekön med adresser Kråkrisvägen och Ulaxgatan. Det är inte beslutat om vilka hus som ligger i nästa etapp efter Ekön. Hyresgästen kan välja tre olika alternativ inför planerad renovering av stiftelsens hyreshus i Motala och Borensberg. 1. Evakuering sker till lägenhet i Bostadsstiftelsen Platens bestånd. Bostadsstiftelsen kan inte lova samma storlek eller samma område men har hela tiden dialog med hyresgästerna och försöker hitta lösningar som passar. I Borensberg kan Bostadsstiftelsen nu erbjuda alla evakuering inom Borensberg. Bostadsstiftelsen ansvarar för flytt till och från evakueringslägenhet; packning, transport samt andra kostnader, även för flytt av abonnemang och adressändring. Reducerad hyra under evakueringstiden. Hyresgästen flyttar tillbaka till nyrenoverad lägenhet. 2. Hyresgästen sköter allt kring evakueringen själv, även förvaring av sina tillhörigheter under evakueringen. Hyresgästen behöver inte betala hyra under evakueringstiden och erhåller extra rabatt på hyran i samband med återflytten till nyrenoverad lägenhet. Efter återflyttning gäller en gradvis stegring upp till den nya hyresnivån, full hyra betalas efter 4 år. 3. Hyresgästen väljer att flytta till annat boende permanent, inom eller utom Platen. Platen ansvarar för flytt till nya permanentboendet (även kostnad för abonnemang och adressändring). Flyttar hyresgästen permanent inom Platen erhålls hyresrabatt under första året. Vårdaren; byggnation av nya bostäder för äldre är aktuell, väntar i nuläget på besked om statliga bidrag för nybyggnation via länsstyrelsen. Ledamöterna ställer frågor med anledning av föredragningen. Bilaga: Information från Bostadsstiftelsen Platen om förnyelseprojektet och tillfälligt boende bifogas protokollet.

7 Sida 7 KPR 40 Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Utvecklingsstrateg Lena Henrikson informerar om Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Syftet är att öka kunskapen om de äldres bidrag till samhället och uppmuntra beslutsfattare och aktörer att skapa bättre förutsättningar för aktivt åldrande samt stärka solidariteten mellan generationerna. Att åldras aktivt är att åldras med god hälsa och som en fullvärdig samhällsmedborgare. Det innebär att man känner sig nöjdare på arbetet, mer oberoende i vardagen och mer delaktig i samhällslivet. Oavsett hur gamla vi är kan vi fortfarande spela en viktig roll och öka vår livskvalitet. Utmaningen är att få använda sin potential även vid högre ålder. Internationell äldre dag och Nationell Anhörigdag FN:s internationella äldredag infaller den 1 oktober. Det brukar bland annat uppmärksammas med en nationell kampanjdag "Peppar peppar... En dag för seniorers säkerhet". Kampanjen inriktar sig på att synliggöra risker i vardagen och åtgärder för att förebygga olyckor och skador. Den Nationella Anhörigdagen infaller den 6 oktober. I Motala kommun uppmärksammas detta med en hel Anhörigvecka den 1 5 oktober med olika aktiviteter riktade till både yngre och äldre. Anhörig, i detta sammanhang, är en person som ger omsorg, vård eller stöd till en närstående person som inte klarar sig själv på grund av långvarig sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning. Vad händer i Motala? Från 1 september till 15 december 2012 vill Motala kommun och Landstinget lyfta fram alla aktiviteter och insatser i Motala som främjar ett aktivt och hälsosamt åldrande. Alla aktiviteter som stödjer aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer kommer att ges utrymme genom större annonsering lokalt i Motala. Motala kommun och Landstinget har initierat ett par större arrangemang under hösten 2012; fredag den 28 september visar Riksteatern föreställningen Kärleksbrev i ungdomscentret Hallen och lördag den 20 oktober arrangeras musik, supé och dans i Gamla Folkets Hus. Därutöver kommer ett par föreläsningar, trygghetsvandring, studiebesök hos Räddningstjänsten, cafésamtal angående boende för äldre m.m. att arrangeras. Ledamöterna ställer frågor med anledning av föredragningen. Beslutsunderlag Inbjudan från Motala kommun och Landstinget (Inbjudan bifogades kallelsen.)

8 Sida 8 KPR 41 Äldremässa 2013 Utvecklingsstrateg Lena Henrikson informerar om planerna på en äldremässa Kommunstyrelsens ordförande Camilla Egberth och socialnämndens ordförande Anne-Lie Liljedahl har gemensamt uttalat att kommunen ska arrangera äldremässa 2013 men formellt beslut är inte fattat och ansvarig handläggare är inte utsedd. KPR 42 Övrigt Ulla Sävström frågar om det knappa utbudet av utförare inom hemtjänsten utanför centralorten Motala. Eftersom socialnämndens ordförande Anne-Lie Liljedahl inte är närvarande på dagens sammanträde hänskjuts frågan att besvaras vid nästa sammanträde. KPR 43 Sammanträdet avslutas Vice ordförande Eric Davidsson tackar de närvarande för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

9 Register 32 Sammanträdet öppnas 2 33 Dagordning 2 34 Val av protokolljusterare 2 35 Information om och presentation av ny ordförande för 2 36 Sammanträdestider 3 37 Presentation av personalnämnden 3 38 Värdegrund och värdighetsgarantier i omsorgen om äldre 4 39 Information från Bostadsstiftelsen Platen 6 40 Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 7 41 Äldremässa Övrigt 8 43 Sammanträdet avslutas 8

10 Frågor och svar kring förnyelseprojektet Vad är normalt underhåll och vad är höjd standard? Det bestäms i förhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Bostadsstiftelsen Platen. Kommer vi att få se hur lägenheterna ser ut i framtiden? Ja, det är därför vi bygger tre visningslägenheter på Kråkrisvägen 30 C. Tanken är att alla hyresgäster ska titta på dem mellan hyresgästmöte ett och två. Hur lång tid i förväg får jag reda på att jag ska flytta? Vi kommer att kontakta berörda hyresgäster så snart som möjligt, men senast 2 månader i förväg. Får man hjälp att packa sina tillhörigheter? Ja, för att försäkringar ska gälla så sköts packning och transporter aven auktoriserad flyttfirma. Alla flyttkostnader täcks av Bostadsstiftelsen Platen. Hur länge kommer jag att få bo i den tillfälliga lägenheten? Enligt de planer som finns idag, räknar vi med att renoveringsarbetet tar cirka 4 månader per hus. Kan jag flytta till en annan lägenhet som inte är hos Platen under tiden jag ska evakueras? Ja. Eftersom Platen har få lediga lägenheter, så uppskattar vi om man vill lösa sitt tillfälliga boende själv. Men om man vill bo hos Platen, så ska vi naturligtvis lösa det. Vem betalar kostnaderna i samband med de två flyttningarna? Om man väljer att flytta tillbaka, så står Bostad s stiftelsen Platen för båda flyttningarna. Om man väljer att flytta till annat boende permanent inom Platen, så står Platen för flyttkostnaden till det nya boendet. Dessutom står Platen för flyttning av alla fasta abonnemang och adressändringarna. Var bor man när lägenheterna renoveras och vilken hyra betalar man då? Man bor i ett evakueringsboende då lägenheten renoveras. Hyran man ska betala medan man är evakuerad, bestäms i förhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Bostadsstiftelsen Platen. Mer information kring detta lämnas vid hyresgästmöte nummer två. Vad händer om jag inte godkänner ingreppen i min lägenhet? I första hand försöker Bostadsstiftelsen Platen att komma överens med dig. I andra hand avgörs frågan i Hyresnämnden.

11 Tillfälligt boende - så här fungerar det Det här ansvarar Bostadsstiftelsen Platen för: 1. Information och tidsplan inför evakuering, ges till hyresgäst senast 2 månader innan evakueringen 2. Packning och transport i samband med flytt till evakueringsboende 3. Säker förvaring av saker du inte vill ha med till evakueringsboendet 4. Kostnader för adressändring 5. Kostnader för flytt av fasta abonnemang enligt särskild checklista (telefon, bredband, TV, el m m) Det här ansvarar du själv för: 1. Lämna ifrån dig information kring dina abonnemang och underteckna adressändringsblanketter som Platen ansvarar för 2. Underlätta för evakueringen enligt checklista, som utdelas i samband med hus- eller trapphusmötet 3. Uppsättning av inredning både i evakueringslägenhet och i den nya lägenheten vid återflyttning F/ytta/ternativ 1 Flytt till evakueringsboende inom Platen och återflyttning till nyrenoverad lägenhet: Platen ansvarar för packning, transport och förvaring av saker som inte ska tas med till evakueringsboendet. Under tiden i evakueringsboendet erhålls en lägre hyra som fastställs i förhandlingen med Hyresgästföreningen. F1ytta/ternativ 2 Flytt till ett eget ordnat evakueringsboende och återflyttning till nyrenoverad lägenhet: Hyresgästen ansvarar för packning, och transport av alla saker från lägenheten och alla praktiska detaljer. Ingen av ovan beskrivna fem punkter åligger Platen. För detta erhåller hyresgästen en engångssumma och är hyresbefriad under evakueringstiden. Detta fastställs i förhandlingen med Hyresgästföreningen. F/ytta/ternativ 3 Permanent flytt till annan lägenhet inom eller utom Platen och ingen återflyttning till nyrenoverad lägenhet: Platen ansvarar för packning och transport av alla saker från lägenheten. Platen ansvarar också för kostnaderna för flytt av abonnemang enligt punkt 4 och 5 i ovan angivna punkter. Ingen återflyttning är aktuell.

Sammanträdesprotokoll 2013-02-12

Sammanträdesprotokoll 2013-02-12 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdag 12 februari 2013, kl 08:30 11:45 Beslutande Helli Björklund S ordf Åke Lust M Anne-Lie Liljedahl S Eric Davidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-06-07

Sammanträdesprotokoll 2011-06-07 Sida 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdag 7 juni 2011, kl 08:30 12:00 Beslutande Camilla Egberth S ordf Åke Lust M Anne-Lie Liljedahl S Eric Davidsson Birgitta Molin fram

Läs mer

Ll Ann-Marie Hjelr. Motala. Sammanträdesprotokoll. Motala kommunala pensionärsråd 2014-12-08. Sida 1. Plats och tid

Ll Ann-Marie Hjelr. Motala. Sammanträdesprotokoll. Motala kommunala pensionärsråd 2014-12-08. Sida 1. Plats och tid Sammanträdesprotokoll 2014-12-08 Motala kommunala pensionärsråd Motala Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndagen den 8 december kl. 08.30-12.00. Beslutande

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Bilaga 5 LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Göteborgsregionens kommunalförbunds yttrande över

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Harry Johansson Björn

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011 Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun 53 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

Hur fungerar din kommun?

Hur fungerar din kommun? Hur fungerar din kommun? Reviderad april 2010 Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och hur den kommunala organisationen fungerar. Om du vill veta mer kan du vända dig

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Hur fungerar din kommun?

Hur fungerar din kommun? Hur fungerar din kommun? Reviderad november 2006 Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och hur den kommunala organisationen fungerar. Om du vill veta mer kan du vända

Läs mer

Slutrapport Kartläggning kund/marknad inom Grön omsorg och Grön rehabilitering

Slutrapport Kartläggning kund/marknad inom Grön omsorg och Grön rehabilitering Slutrapport Kartläggning kund/marknad inom Grön omsorg och Grön rehabilitering Grön omsorg Meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med särskilda behov. Januari 2009 Ingrid Whitelock

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer