Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2013-02-12"

Transkript

1 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdag 12 februari 2013, kl 08:30 11:45 Beslutande Helli Björklund S ordf Åke Lust M Anne-Lie Liljedahl S Eric Davidsson Britt Nyberg Birgitta Mohlin Hans Lobell Sveriges Pensionärsförbund, SPF Ulla Säfström Sveriges Pensionärsförbund, SPF Karin Wendt Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF Siv Ludén Svenska Kommunalpensionärernas förbund, SKPF Övriga närvarande Kjell-Arne Karlsson S Inger Lorentzon FP Ann-Marie Hjelm M Från kl. 9:10 Tor Nyman Svante Jansson Göran Fornåå Sveriges Pensionärsförbund, SPF Kerstin Bruce Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF Olof Hettström Svenska Kommunalpensionärernas förbund, SKPF Kjell Alsetun Sekreterare, Socialförvaltningen Sven-Inge Arnell Projektledare, Kommunledningsförvaltningen, 4 Eva Dufwenberg Anhörigkonsulent, Socialförvaltningen, 6 8 Åke Wännman Socialchef, Socialförvaltningen, 9 11 Utses att justera Justeringens plats och tid Siv Ludén Socialkontoret Paragrafer 1 13 Sekreterare Ordförande Justerande Kjell Alsetun Helli Björklund Siv Ludén Utdragsbestyrkan kpr_protokoll_ doc

2 Sida 2 KPR 1 Sammanträdet öppnas Ordförande Helli Björklund hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde och förklarar detsamma öppnat. KPR 2 Val av protokolljusterare Beslut: 1. Siv Ludén utses till protokolljusterare. KPR 3 Dagordning Beslut: 1. Dagordning för sammanträdet fastställs enligt förslag med vissa justeringar avseende ordningsföljden. KPR 4 Framtidens Motala en utvecklingsplan för tillväxt Projektledare Sven-Inge Arnell, Kommunledningsförvaltningen, informerar om utvecklingsplanen Framtidens Motala. Motala ska växa, så lyder målet, hur detta ska gå till arbetas just nu fram under projektnamnet Framtidens Motala. Det två år långa projektet finansieras av Tillväxtverket, regionförbundet Östsam samt Motala kommun. Det är ett sällsynt bra läge. Infrastrukturen ligger snart på plats och ger Motala nya förutsättningar och detta bör utnyttjas på bästa sätt. Det är en minst sagt spännande utmaning att arbeta fram en plan för hur, säger Sven-Inge Arnell. Läs mer: Framtidens Motala en utvecklingsplan för tillväxt Projektplan Vattenläget viktigast i Framtidens Motala

3 Sida 3 KPR 5 Demensomsorg ett strategiskt utvecklingsområde Solbacken Socialnämndens ordförande Anne-Lie Liljedahl informerar om socialnämndens beslut att avstå från möjlighet till förlängning av nuvarande avtal med Attendo AB avseende drift av Solbackens demensboende ytterligare två år efter 30 september 2013 samt nämndens beslut att uppdra till förvaltningen att förbereda för övertagande av driften av Solbacken från den 1 oktober Äldreboendet Solbacken har drivits på entreprenad av företaget Attendo AB från starten 1 oktober Solbacken är med sina 50 bostäder den största, viktigaste och mest variationsrika enheten inom kommunens dygnet-runt-omsorg som utformats med hänsyn till olika sjukdomsstadier och beteenden som följer av demenssjukdom, bl.a. en särskild boendegrupp för dementa med särskilt svåra beteendestörningar. Underlag Demensomsorg ett strategiskt utvecklingsområde, Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 21 november 2012 KPR 6 Uppsökande verksamhet information om 2012 års informationskampanj och möten för 80-åringar samt planering för 2013 Anhörigkonsulent Eva Dufwenberg, Socialförvaltningen, informerar om 2012 års uppsökande verksamhet och möten för de 248 personer i Motala kommun som fyllde 80 år under året och som inte hade hemtjänst eller särskilt boende. Totalt var det 293 personer som 2012 fyllde 80 år i Motala kommun. Syftet är att ge kommunens äldre invånare tryggheten att när behov uppstår veta vart man ska vända sig samt genom en enkät med 17 frågor om boende, hälsa och socialt välmående öka kunskapen om åldersgruppens behov och önskemål som ett underlag för såväl planering som utvärdering och vidareutveckling av verksamheter. Verksamheten organiseras av Anhörigcenter. Alla 80-åringar får i brev informationsmappar fyllda med broschyrer och informationsblad om vad kommunen har att erbjuda. Som komplement arrangeras informationsmöten på flera platser med tid för frågor. 10 informationstillfällen genomfördes den september Därutöver arrangerades ett informationstillfälle på anhörigcenter i februari. Ca 15 % av de totalt 248 inbjudna kom på träffarna.

4 Sida 4 Hembesök och telefonkontakt erbjuds alla men var och en får själva ta initiativ och boka tid omformulerades inbjudan till informationsmöte eller telefonsamtal/ hembesök tillsammans med representanter för pensionärsorganisationerna för att se om en mer informativ och informell inbjudan kunde få fler personer att komma på möte eller boka en tid för samtal (se bilaga). Inbjudan blev mindre formell men tyvärr så gav det inte fler besök på träffarna. Under den period då alla ringdes upp och betydligt fler hembesök gjordes kom ca 60 % på informationsmöte. Det är den personliga kontakten som ger resultat. Planering för 2013 Socialnämnden har beslutat om något utökade resurser för uppsökande verksamhet under Uppdraget från socialnämnden är att under året informera alla som fyller 80 år och som inte har hemtjänst eller bor på särskilt boende. De som önskar få personlig information ska erbjudas samtal och möten. Alla som inte på eget initiativ anmäler sig till informationsmöten ska ringas upp och besökas eller informeras per telefon. Planering av hur arbetet ska genomföras har påbörjats. Informationsmaterialet uppdateras varje år genom samarbete med biståndsbedömare, administratörer inom landsting och kommun, rehabiliteringsansvarig, färdtjänst, försäkringskassa, studieorganisationer samt privata aktörer med flera inom kommunen. Informationsbroschyrer är bra då de äldre sparar dem och visar dem för sina anhöriga. Biståndshandläggarna har en central roll i sitt dagliga arbete att informera de som söker kontakt med dem om kommunens utbud men har inte tid att informera om andra samhällsinsatser. Därför har Anhörigcenter en gång per termin ett informationsmöte. Underlag Socialförvaltningens redovisning av uppsökande verksamhet/informationsmöten för de i Motala kommun som fyllde 80 år 2012, Inbjudan till informationsträff, exempel Socialförvaltningens redovisning av enkätsvar, uppsökande verksamhet 80 år och äldre hösten 2012

5 Sida 5 KPR 7 Anhörigverksamhet Anhörigkonsulent Eva Dufwenberg, Socialförvaltningen, informerar om vad som är på gång på Anhörigcenter, vad anhörigstöd i föreningar är och hur påverkan kan ske. Anhörigteamet genomför en stor utbildningssatsning för kommunens personal där varje enhet får utbildning under 1,5 timme. Anhörigteamet utvecklar sitt utbud mot många olika grupper och arbetar med evidensbaserade metoder. Informationen på motala.se ska utvecklas och en sida på Facebook ska skapas. Gruppverksamheten har utökats och nya grupper startas kontinuerligt för nya målgrupper både dag och kvällstid. Det är bra om många hjälps åt att informera och hitta de som har behov av stöd. De ideella föreningarna för pensionärer och andra grupper kan göra stor nytta i detta förebyggande hälsoarbete genom att informera sina medlemmar. Eva Dufwenberg föreslår att en samarbetsgrupp bildas tillsammans med pensionärsföreningarna. KPR 8 Äldremässa 2013 Anhörigkonsulent Eva Dufwenberg, Socialförvaltningen, informerar om kommunens planering av Äldremässa fredag den 25 oktober 2013 i Motala Convention Center (Folkets Hus). Eva är projektledare. Tre arbetsgrupper har bildats; seminariegrupp, utställargrupp och marknadsföringsgrupp. Pensionärsorganisationerna har en representant i respektive grupp; Siv Ludén, Göran Fornåå och Birgitta Molin. KPR 9 Bemanning inom äldrevården Socialchef Åke Wännman, Socialförvaltningen, informerar om aktuell situation avseende bemanning inom äldrevården med hänsyn till nya statliga riktlinjer.

6 Sida 6 KPR 10 Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2012 Socialchef Åke Wännman, Socialförvaltningen, informerar om resultatet av Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2012 som är den tredje gemensamma rapporten som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen publicerar inom äldreomsorgens område. I rapporten jämförs ett antal resultat- och resursindikatorer för landets alla kommuner. Syftet är att stimulera kommunerna till att utveckla, förbättra och effektivisera vård- och omsorg om äldre. Syftet är även att ge medborgarna möjlighet till insyn i vad de får för skattepengarna. Om årets Öppna jämförelser Öppna jämförelser bygger på data från flera olika källor, bland annat från den nationella brukarundersökningen och från nationella kvalitetsregister som Svenska Palliativregistret och Senior Alert. Öppna jämförelser kan användas som ett av flera verktyg för analys, uppföljning och utveckling inom äldreomsorgens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Rapporten vänder sig i första hand till beslutsfattare, förvaltningschefer samt verksamhets- och kvalitetsansvariga i kommunerna. Antalet datakällor ökar och möjligheterna att skapa indikatorer förbättras år för år års rapport innehåller 35 indikatorer, vilket är fler än tidigare. Fler områden belyses också på olika sätt, bland annat uppmärksammas gruppen mest sjuka äldre. I rapporten finns nya textavsnitt om psykisk ohälsa och demens, liksom nya indikatorer för bland annat förebyggande åtgärder och boendemiljö. Andra nyheter i årets rapport är att indikatorerna som hämtas från den nationella brukarundersökningen har ändrats, vilket gör det svårt att jämföra just dessa resultat med föregående år. Motala kommun har lyckats väl i öppna jämförelser. Det är fjärde året i rad som Motala placerar sig bland de 20 främsta kommunerna i landet. Åke Wännman är mycket stolt över resultatet. Stora satsningar på ständiga förbättringar och målinriktat kvalitetsarbete ger nu resultat. Under flera år har man arbetat med systematisk uppföljning och tydliga kvalitetsmål har varit ledstjärnan. Vi har hittat den röda tråden i vårt kvalitetsarbete. Vår omvårdnadspersonal har också en bra kompetens, säger Åke Wännman. Resultatet av öppna jämförelser 2012 kommer att analyseras för att se vilka förbättringsområden som finns. Underlag Öppna jämförelser 2012 Vård och omsorg om äldre, Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 22 januari 2013 Läs mer: Goda resultat för Motala i Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Information om Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2012 från SKL

7 Sida 7 KPR 11 Hemsjukvårdsreformen hemsjukvården kommunaliseras Socialchef Åke Wännman, Socialförvaltningen, informerar om Hemsjukvårdsreformen som innebär att ansvaret för hemsjukvården förs över från landstinget till kommunerna i Östergötland. Den 11 januari 2013 enades de högsta politiska ledningarna i Östergötlands kommuner och landstinget om principerna för de sista frågorna kring ansvarsfördelning och skatteväxling. För patienter och brukare innebär reformen en hemsjukvård med bättre helhetssyn och kontinuitet i framtiden. I praktiken innebär hemsjukvårdsreformen att kommunerna tar över ansvaret för all sjukvård som sker i hemmet. Den avancerade hemsjukvården, med till exempel LAH (lasarettsansluten hemsjukvård), blir kvar i landstingets regi. De patienter som kan ta sig till vårdcentralen får sin vård av landstinget. I överenskommelsen mellan landstinget och kommunerna ingår också en uppgörelse om ett gemensamt utvecklingsarbete i framtiden. Uppgörelsen innebär att det sker en skatteväxling med 25 öre per intjänad 100-lapp, vilket på årsbasis motsvarar totalt cirka 223 miljoner kronor som växlas över från landstingsskatten till kommunalskatten. Omkring 220 tjänster förs över från landstinget till kommunerna. Det handlar i första hand om distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, undersköterskor och skötare som idag arbetar mycket med hemsjukvård. Nästa steg är att förslaget ska behandlas i alla kommuners fullmäktige och i landstingsfullmäktige för beslut innan reformen kan träda i kraft i januari Underlag Hemsjukvårdsreformen Pressmeddelande 11 januari Läs mer: Information om Hemsjukvårdsreformen från Länskommittén för samverkan mellan landstinget och kommunerna i Östergötland (Läns-SLAKO) Regeringens utredning Kommunaliserad hemsjukvård, SOU 2011:55 Betänkande av utredningen En nationellsamordnare för hemsjukvård

8 Sida 8 KPR 12 Övrigt Ingen övrig fråga är anmäld. KPR 13 Sammanträdet avslutas Ordförande Helli Björklund tackar de närvarande för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

9 Register Sida 1 Sammanträdet öppnas 2 2 Val av protokolljusterare 2 3 Dagordning 2 4 Framtidens Motala en utvecklingsplan för tillväxt 2 5 Demensomsorg ett strategiskt utvecklingsområde Solbacken 3 6 Uppsökande verksamhet information om 2012 års informationskampanj och möten för 80-åringar samt planering för Anhörigverksamhet 5 8 Äldremässa Bemanning inom äldrevården 5 10 Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Hemsjukvårdsreformen hemsjukvården kommunaliseras 7 12 Övrigt 8 13 Sammanträdet avslutas 8 kpr_protokoll_ doc

Ll Ann-Marie Hjelr. Motala. Sammanträdesprotokoll. Motala kommunala pensionärsråd 2014-12-08. Sida 1. Plats och tid

Ll Ann-Marie Hjelr. Motala. Sammanträdesprotokoll. Motala kommunala pensionärsråd 2014-12-08. Sida 1. Plats och tid Sammanträdesprotokoll 2014-12-08 Motala kommunala pensionärsråd Motala Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndagen den 8 december kl. 08.30-12.00. Beslutande

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2012:1 ISSN

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer