ILO Information Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ILO Information Sverige"

Transkript

1 ILO Information Sverige Årgång 38, nr 4 December år på barrikaderna för frihet Om rätten att bilda fackföreningar Foto: Keystone ILO och Solidaritet En utländsk nyhetsbyrå i Warszawa publicerade den 14 december 1981 en nyhetsartikel från Genève. Den började: I ett telegram till de polska myndigheterna uttrycker ILO:s generaldirektör sin djupa oro. Denna oro bottnade i det undantagstillstånd som hade införts dagen innan och som ledde till förbudet mot Solidaritet och andra fackförbund, upphävandet av civil rättsordning och införandet av militärt styre och därmed ett tillfälligt slut för Polens odnowa eller förnyelse. Journalisten på nyhetsbyrån har senare berättat att han, efter att ha sett meddelandet från Genève, tittade ut genom fönstret på de stridsvagnar och soldater som verkställde militärens beslut och mumlade Vilken skillnad kommer det att göra? Även om det inte var uppenbart just då, så skulle det visa sig att svaret skulle avslöjas under de kommande åren. Det var tal om en långvarig process både före och efter det militära ingripandet. Oron bottnade inte bara i att militären hade tagit makten, utan i hela den utveckling som hade lett fram till det. Och ILO:s direkta engagemang i Polens problem fortsatte följ-ande år, ända fram till Berlinmurens fall Forts. s. 8 ILO:s kommitté för organisationsfrihet firade i år sitt 50-årsjubileum. ILO:s styrelseråd beslutade visserligen 1951 att den skulle upprättas, men kommittén började sina möten först 1952 och har sedan dess ofta spelat en viktig roll som problemlösare eller brandsläckarmekanism på arbetsmarknaden. Grunden för kommitténs arbete är två ILOkonventioner: nr 87 om organisationsfrihet och rätten att bilda fackföreningar som antogs 1948, och nr 98 om organisationers rätt att driva kollektiva förhandlingar från Tusentals fackförbund och många arbetsgivarorganisationer har genom åren kunnat använda bestämmelserna i dessa konventioner för att skydda sina rättigheter. ILO-tidningen World of Work har i en artikel i det senaste numret sett närmare på kommitténs 50-åriga historia och det skydd som finns bakom de magiska numren 87 och 98, som förkämpar för rättigheter på arbetsmarknaden ofta refererar till. Genève Det finns inget teoretiskt eller abstrakt med organisationsfrihet. Fråga Dita Sari. För att våga organisera självständiga fackföreningar i Indonesien under 1990-talet var hon tvungen att gå igenom upprepade arresteringar, trakasserier, våldshandlingar och andra former av övergrepp från militären. År 1996 ledde hennes uppmaning till general-strejk till en fängelsedom på åtta år. Men hon hade inflytelserika försvarare i utlandet, bl.a. den internationella kommittén som i år har funnits i ett halvt århundrade. ILO:s kommitté för organisationsfrihet utöv-ade påtryckningar för att få Dita Sari frisläppt. Det lyckade 1999 då hon släpptes Forts. s. 2

2 Forts. från s. 1 och därefter enhälligt blev vald till ordförande för Indonesian Labour Federation (FNPBI). Ut ur fängelserna Bara under det senaste årtiondet har fler än 2000 fackliga ledare världen över blivit frisläppta ur fängelser efter att ILO-kommittén hade undersökt deras fall. Människor från fackrörelsen fängslas fortfarande i mitt land, sa Dita Sari på ett seminarium i Genève tidigare i år med anledning av jubiléet. Vi behöver mer direkta insatser på samma sätt som i mitt fall. Det är så vi kan upprepa kommitténs framgångar. Basil Mahan Gahé håller med. Han är general-sekreterare i Dignité-förbundet i Elfenbens-kusten och har suttit fängslad tio gånger. Även i hans fall har ILO-kommittén spelat en stor roll för att förhindra att fängelseporten stängdes för alltid. Jag har verkligen kommittén att tacka för att jag lever, säger han. Här arbetar vi bokstavligt talat med frågor som handlar om liv och död, tillägger ILO:s verkställande direktör Kari Tapiola. En särskild utmaning Det är inte något lätt arbete. Att upprätta lagar och normer är en sak. Att realisera dem är en helt annan. Internationella normer är en särskild utmaning. De måste implementeras genom att vädja till människors moraliska samvete och genom att bygga upp en praxis som får ett allmänt erkännande. Detta är ännu viktigare idag än tidigare. Många delar av tillvaron har påverkats av globaliseringen. Men doktriner om suveränitet och förställningar om internationellt vedertagna rättsnormer har inte följt med i tiden. Arbetsrättsliga regler är ett bra exempel. På en världsomspännande marknad måste arbetstagare överallt ha samma möjlighet att sam mansluta sig för att försvara sina rättigheter. 2 Annars blir allt prat om lika spelregler meningslöst. Inte helt överraskande har ILO, en av världens äldsta internationella organisationer, haft ett avgörande inflytande på utvecklingen av normer och regler för arbetsmarknaden. Och inte på någon punkt har detta arbete haft större betydelse än just inom arbetsområdet för ILO:s kommitté för organisationsfrihet. Vi har säkert använt denna kommitté oftare än någon annan, och vi har sett resultat, säger Guy Ryder, generalsekreterare i International Confederation of Free Trade unions (ICFTU). Grundläggande rättigheter Organisationsfrihet är en rättighet för alla. Det framgår av den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter från Samma år antogs den viktiga ILO-konventionen nr 87 om organisationsfrihet. Den följdes snabbt av konvention nr 98 om rätten till kollektiva förhandlingar år ILO:s konventioner är juridiskt bindande för de stater som ratificerar dem. Fram tills idag är 87 och 98 de avtal som man oftast hänvisar till i internationella sammanhang när det gäller arbetsrättigheter. De dyker konstant upp i protester till regeringar och företag om kränkningar av fackföreningars rättigheter. Och det finns en klar tendens att sådana hänvändelser får ett svar. En av orsakerna till det är det arbete som görs av kommittén för organisationsfrihet. Sedan 1951 då kommittén upprättades av styrelserådet har kommittén ofta haft rollen som konfliktdämpare eller brandsläckarmekanism. När fackföreningsledare fängslas för legitima aktiviteter och alltid när de utsätts för fysisk fara kan kommittén agera snabbt. Detta beror på kommitténs trepartsstruktur: precis som den representativa (eller politiska) ledningen av själva ILO, är den sammansatt av representanter för regeringar, fackrörelser och Forts. s. 7 Innehållet i ILO Information kan återges fritt, helt eller delvis och med eller utan uppgivande av källa. Fotografier ställs till förfogande som lån. ILO Information är inte officiellt dokumentationsmaterial. Publikationen är gratis. Den kan erhållas genom hänvändelse till FN:s Informationskontor, Midtermolen 3, DK-2100 Köpenhamn Ö, Danmark. Telefon: Fax: E-post: Hemsida: Redaktör: Jörgen Larsen. Utgivare: Internationella Arbetsorganisationen, ILO.

3 3 Social återförsäkring Nytt sätt att garantera utbetalning av sjukhjälp Foto: ILO/P. Deloche Sjukförsäkringar under press Den internationella arbetsorganisationen (ILO) och Världsbanken har gått ihop för att planera ett nytt sätt att hjälpa små försäkringsbolag att övervinna finansiella kriser som orsakats av oförutsägbara omkostnader i samband med allvarliga eller kroniska sjukdomar. Detta nya tillvägagångssätt riktar sig speciellt till små försäkringsbolag inom hälsoområdet. Dessa mikroföretag är särskilt sårbara p.g.a. sin storlek, men också som en följd av underfinansiering, dåliga fackliga och ledningsmässiga kunskaper och bristande tillgång till återförsäkring en försäkringsform som större försäkringsbolag normalt använder överallt i världen. Detta nya tillvägagångssätt bygger på non profit-principer och har döpts till social återförsäkring. Ineffektiv beskattning I låginkomstländer begränsas statsintäkterna starkt av olika orsaker först och främst av genomsnittsmedborgarens extremt låga intäkt. Men ineffektiv indrivning och ojämn fördelning av skattebördan, så att de få mycket välbärgade slipper undan billigt, är också en del av orsaken. I Indien t.ex. utgör statsintäkterna endast omkring 5 procent av BNP. När regeringarna inte får tillräckliga medel kan de inte finansiella offentliga sjukförsäkringar. Dessutom kan de flesta människor inte själva betala oväntade räkningar om de blir sjuka. De har inte heller möjlighet att skaffa en sjukförsäkring. En stor del av den fattiga befolkningen tjänar sitt uppehälle i den informella ekonomiska sektorn som t.ex. gatuhandel i städerna. En ond cirkel Med en skiftande (och liten) inkomst, som är typiskt för denna sektor, har människor inte pengar till att regelbundet betala till en sjukförsäkring. Betalning av försäkringspremier är dessutom bara betydelsefullt om man kan lita på att försäkringen täcker upp när man behöver den. Men det cirkulerar många historier om försäkringslösningar bl.a. offentliga som inte lever upp till sina skyldigheter. I områden på landsbygden och i slumområden finns det ofta inga försäkringserbjudanden alls. Detta medför att människors tillit till försäkringar undergrävs, och att de inte är villiga att betala för en, även om de skulle kunna. Följden blir att försäkringsbranchen är ineffektiv och ofta går med förlust. En ond cirkel uppstår när människor själva måste stå för hälsoutgifter, som kan vara ekonomiskt ödeläggande, och riskerar därmed att falla i den sk. hälsofattigdomsfällan där behandling förutsätter att man har ett arbete, men att få eller att behålla ett arbete förutsätter att man behandlas. Forts. s. 4

4 4 Forts. från s.3 Hur förhåller fattiga människor sig till risken för sjukdomar? Det vanligaste alternativet till en försäkring är att betala för den service man får på plats. Kontant betalning kräver emellertid likvida medel något fattiga människor inte har. I de tillfällen då behandling är livsviktigt kan en familj tvingas sälja allt vad de äger och har (skörd, kreatur, hus etc.) för att skaffa pengar. En försäkring är det bästa sättet att komma ut ur denna sjukdoms-fattigdomsfälla, bortsett från att de som mest behöver en försäkring är också de som har minst möjlighet att skaffa en sådan. Det är dessutom dessa människor som tenderar att inte göra någon bra affär. I stället förlitar sig fattiga familjer på sociala relationer och hjälp från den utvidgade familjen lokalsamhället och på andra i en liknande situation. Lokalsamhällets självhjälp och hjälp från medmänniskor baseras på ömsesidighetsprincipen med andra ord: den som ger något idag kan bli den som tar emot något i morgon. På bakgrund av detta har det uppstått enheter för mikrohälsoförsäkringar (micro health-insurance units, MIUs) som vittnar om att samarbete och välfungerande nätverk gynnar alla. Dessa mikroförsäkringsenheter är ofta de enda lokala säkerhetsnäten. De agerar dessutom snabbt och med mycket lite byråkrati. Det nödvändiga kapitalet till fattigdomsorienterat försäkringsbistånd skall samlas ihop innan ett pilotprojekt, som redan är planerat, kan börja. Den filippinska regeringen har uttryckt intresse för att inkludera social återförsäkring i ILO:s Decent Work Country Initiative, eftersom tillvägagångssättet passar regeringens fattigdomspolicy och dess planer om att utvidga sjukförsäkringar till landsbygden och till den informella sektorn. Ett anspråkslöst pris Kort sagt banar social återförsäkring vägen för att MIU-enheter skall kunna skaffa återförsäkring. Återförsäkringen täcker medicinoch läkarutgifter över en viss gräns mot ett mindre bidrag från MIU-enheter. Beräkningar hittills visar att premien kommer ligga på omkring 0,075 US-dollar i månaden per familj för att täcka en risk på upp till 1000 US-dollar ett anspråkslöst pris för en MIU att betala för att förhindra bristande betalningsförmåga. För ytterligare information om social återförsäkring, se eller sänd ett till: Internationellt samarbete MIU-enheterna utsätts för olika risker. Den allvarligaste risken är bristande betalningsförmåga och faran för att de inte kan infria sina löften. Om man tänker på svårigheterna skulle hjälpen bäst kunna garanteras genom att överföra risken till återförsäkringsbolag. Men bolagen i den privata sektorn har hittills avstått från att göra affärer med MIU-enheter p.g.a. den relativt lilla vinsten. Tyvärr har regeringar inte heller varit särskilt positiva till att upprätta ickedonationsstödda MIU-enheter i lokalsamhällena. Det är här den sociala återförsäkringen utan krav på vinst kommer in i bilden. En ny bok*) beskriver hur social återförsäkring kan etableras, så att MIU-enheterna kan fungera effektivt genom internationellt samarbete *) Dror,D.M.,Preker,A.S. (Editors): Social Reinsurance: A New Approach to Sustainable Community Health Financing (Washington, World Bank and ILO), September Foto: ILO/P. Lissac

5 5 På flygplatsen När incheckning gör ont Kroniska smärtor i ryggen, ömma nackmuskler, stress, ledningsmässiga metoder som bidrar till dålig hälsa... Tvärtemot alla klichéer om hur glamoröst det är att arbeta hos flygbolag, kan arbetet som personal i incheckningen vara både svårt och skadligt för hälsan. En undersökning som gjorts av en ILOanställd, Ellen Rosskam, sätter fokus på detta speciella arbete, som för det mesta utförs av kvinnor. Genève Bara lite mindre än en fjärdedel (23 procent) av alla som arbetar vid check-in-diskarna på flygplatser säger att de inte har några smärtor över huvud taget i samband med arbetet. Alla de andra klagar på kroniska eller periodvisa smärtor av något slag. Över hälften lider av smärtor i nacken, 49 procent av smärtor i axlarna och var annan har också problem med smärtor i korsryggen. Detta är inte småskavanker utan riktigt smärtsamma problem som är allvarliga nog för att störa både arbete och fritid. Många sover dessutom dåligt på grund av smärta i nacke eller rygg. Smärtorna beror på belastning av muskler och leder som kan leda till olika varianter av förslitningar med tryck på nerver, diskbrock och inflammationer. Detta beror ofta på att de anställda bär på tunga saker, utför enformiga rörelser eller sitter i samma ställning länge. Symptomen förvärras ytterligare av att deras arbete samtidigt präglas av stress och snäva deadlines. Rosskam har grundat sin undersökning på arbetsförhållandena på tre flygplatser (två i Kanada och en i Schweiz). Styrka och diplomati Anställda i chek-in-diskarna hanterar långt mer än hundra bagagekollin om dagen som vart och ett väger 33 kg i genomsnitt. På de platser där bagagehanteringen inte sker automatiskt lyfter och bär personalen varje väska till transportbandet. Foto: Keystone (I ickeautomatiserade check-in-system kan de anställda vara tvungna att bära upp till 600 väskor och koffertar om dagen som väger 33 kg i genomsnitt. Det betyder att den anställde måste lyfta och bära upp till kg under en dag utan att ha fått någon form av undervisning i lyftteknik och utan hjälp av andra.) Även i fullt automatiserade system skjuter och drar de anställa ofta bagaget - ofta i onaturliga och mer eller mindre förvridna ställningar. Inte helt överraskande är effekten ofta att den anställde får allvarliga smärtor som påverkar både sömnen och arbetsinsatsen och i några fall måste människor sluta med sina fritidssysselsättningar. (Några anställda upplyser att de inte hade utövat icke-arbetsrelaterade aktiviteter på ett år eller mer.) Arbetet som anställd i chek-in-disken kräver både styrka och diplomati, eftersom de anställda i allt högre grad konfronteras med aggressiva eller rentav våldsamma passagerare, säger Ellen Rosskam och tillägger att det första steget till att förbättra situationen måste vara att arbetsgivarna erkänner att problemet finns. Just detta har det varit dåligt med hittills, menar hon.

6 6 Den internationella arbetskonferensen: Kontroll av globaliseringen På ILO:s 90:e arbetskonferens antog man en rad åtgärder för att främja ett mer aktivt sätt att behandla problem i samband med globaliseringen, skapa ett ankare för personlig säkerhet genom fattigdomsbekämpning, förbättra hälso- och säkerhetsförhållanden på arbetsplatserna och stärka organisationens trepartsstruktur. Genève Ända tills vi ser en globalisering som prioriterar sysselsättning och fattigdomsbekämpning kommer hela begreppet att förbli omgärdat av tvivel och kontroverser. Med dessa ord summerade ILO:s generaldirektör Juan Somavia debatten om globaliseringen på årets internationella arbetskonferens. Han konkluderade att det finns en bred och alltmer omfattande enighet om målet att skapa värdigt arbete för alla. En av hedersgästerna på konferensen, Malaysias premiärminister Mahathir Bin Mohamad, sa i anknytning till detta att globaliseringen i dess nuvarande form inte kan vara ett medel mot världens sociala missförhållanden, och att det finns behov för en globalisering med en social dimension. Den informella sektorn Kommittén för den informella ekonomiska sektorn (den ickeorganiserade delen av ekonomin) hade en ingående diskussion om en rapport som heter Decent Work and the Informal Economy. Enligt rapporten utgör olika former av informellt arbete (inkluderar ej lantbruk) mellan hälften och tre fjärdedelar av arbetande människors uppehälle i utvecklingsländerna. Men industriländerna kan inte heller komma runt om problemet. I EU-länderna arbetar 30 procent utanför de centrala avtalen. I USA är var fjärde arbetstagare i denna situation och mindre än 20 procent av arbetstagare på deltid täcks av någon sjukförsäkring eller pensionsavtal med arbetsgivarbidrag. Under ILO-kommitténs diskussion konstaterade representanter för regeringar, arbetsgivare och arbetstagare att de flesta som är Foto: ILO/J.P. Pouteau Den första internationella dagen mot barnarbete firades över hela världen den 12 juni i år. Dagen kommer framöver att firas varje år för att stödja arbetet med att avskaffa barnarbete. sysselsatta i den informella sektorn inte arbetar på detta sätt av egen vilja, utan för att de måste för att överleva. Enligt kommitténs experter är tillväxten för den informella, ickeorganiserade sektorn mer ett resultat av dålig samhällsstyrning än av globalisering. De tillskriver den först och främst otillräckliga, ineffektiva, dåligt ledda eller genomförda makroekonomiska och sociala politiska riktlinjer. Om man skall reducera den informella sektorns storlek är det viktigt att åtgärder för reglering, omstrukturering och privatisering tar hänsyn till behovet av att skapa arbetstillfällen. Sett utifrån ILO:s perspektiv är det dessutom viktigt att eftersträva att grundläggande arbetsregler, som finns i konventioner som är i kraft i den formella ekonomin, överförs till arbetet i den informella sektorn. Konferensen rekommenderade att man upprättar ett nytt ILO-program för att främja detta.

7 Social dialog, kooperativer, säkerhet och hälsa 7 Den internationella arbetskonferensen antog enhälligt en resolution om social dialog och trepartsstruktur som ger organisationen mandat att fördjupa och främja insatsen på ett område som med generaldirektör Juan Somavias ord är absolut avgörande för vår identitet. Resolutionen bekräftar vikten av ILO:s trepartsstruktur som gör organisationen till den enda internationella organisationen där regeringar och representanter för arbetsgivare och fackförbund kan mötas fritt och öppet diskutera sina idéer och arbeta för att komma överens. Konferensen antog också en rekommendation för att främja kooperativer, som ersätter ILO-rekommendation nr 127 som antogs 1966 och som enbart omfattade utvecklingsländerna. Enligt den nya rekommendationen bör man i a lla medlemsländer Forts. från s. 2 arbetsgivarorganisationer. Dessa parter deltar på lika villkor. Vid ett mål mot ett medlemsland kan kommittén ta upp det utan att först fått samtycke från den aktuella statens regering även om denna stat inte har ratificerat konventionerna om organisationsfrihet och förhandlingsrätt. Möjligheterna för målets behandling behöver inte heller vara uttömda i hemlandet för att tas upp i kommittén. Och kommittén skall inte ta hänsyn till om arbetsmarknadens organisationer är erkända av regeringen i hemlandet eller ej, när den beslutar om ett mål skall behandlas. Det betyder att kommittén kan behandla ärenden från inofficiella, hemliga fackorganisationer eller fackorganisationer i exil. Kommitténs konklusioner går till ILO:s styrelseråd och finns det något som regeringar inte tycker om, så är det att kritiseras i rådets rapporter. Våldsamma övergrepp För fackföreningsrörelsen är den stora fördelen med kommittén dess universalitet, säger ICFTU:s Guy Ryder. Om det händer dig något, kan ett klagomål undersökas omedelbart utan att först gå igenom en procedur med resolutioner och beslut. På många sätt är denna kommitté en modell för hur internationell övervakning bör fungera. Våldsamma kränkningar av arbetsrättigheter är alltför vanliga idag. År 2001 rapporterade vidta åtgärder för att främja kooperativer som arbetar med att skapa sysselsättning, utveckla företagens potential, öka besparingar och investeringar och förbättra den sociala välfärden. Medlemmarna bör överväga hur man kan skapa en miljö som stödjer ekonomiskt hållbara och demokratiskt ledda kooperativer. Angående hälsa och säkerhet på arbetsplatsen antog konferensen ett nytt protokoll till konventionen om arbetssäkerhet och hälsa från 1981 (nr 155) och en rekommendation som uppdaterar en 22 år gammal lista över arbetsrelaterade sjukdomar. De länder som ratificerar protokollen skall bl.a. skapa procedurer för att kartlägga omfattningen av arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor. Länderna skall dessutom offentliggöra relevant statistik om problemet. ICFTU 223 mord eller försvinnanden av ledande fackförbundsmedlemmar. Dessutom rapporterades att 4000 blivit arresterade, omkring 1000 skadade och avskedade p.g.a. legitima fackliga aktiviteter. Från Colombia till Jugoslavien De ofta brutala övergreppen på fackliga ledare kommer därför att fortsätta få en stor del av kommitténs uppmärksamhet. Kommittén har t.ex. nyligen uppmanat regeringen i Colombia där en stor del av morden och försvinnandena skedde förra året att straffa de skyldiga. En rad andra regeringar har också mottagit rekommendationer från kommittén. Detta gäller också när det handlar om att skydda arbetsgivares rättigheter. Jugoslaviens regering har t.ex. uppmanats att häva restriktionerna gentemot arbetsgivarföreningar. I ett större perspektiv Men kommittén ser också på situationen i enskilda länder i ett större sammanhang. Under de gångna 50 åren har den ofta varit tvungen att utforska de ekonomiska, sociala och politiska förhållanden som påverkar organisationsfriheten. Polen är ett bra exempel på detta (se artikel om ILO och Solidaritet). På 1990-talet efter Berlinmurens fall följde ILO upp utvecklingen i Polen och i det övriga Östeuropa med undervisningsprogram, seminarier och studieresor i syfte att stärka organisationsfriheten i de nya demokratierna. Forts. s. 8

8 8 Även för arbetsgivare Organisationsfrihet är också en viktig fråga för arbetsgivare. I många länder utsätts arbetsgivarorganisationer för trakasserier, diskriminering och angrepp från myndigheter, och förhindras därmed att utöva sina funktioner. Kommittén för organisationsfrihet har främjat respekten för arbetsgivares rättigheter. Precis som i Polen, där ILO via kommittén spelade en viktig roll för att säkra erkännande och respekt för fackföreningarnas rättigheter, har ILO-kommittén varit ett betydelsefullt redskap i arbetet för att säkra arbetsgivarnas rättigheter och demokrati under Sandinistregimen i Nicaragua. Arbetsgivare har nyligen lämnat in klagomål till kommittén mot regeringarna i Kenya och Jugoslavien. Antonio Peñalosa, generalsekreterare i International Organization of Employers (IOE) Forts. från s. 1 ILO hade varit involverat redan under Polens sociala revolution 1980/81. När varvsarbetarna i Gdansk proklamerade sina 21 krav i augusti 1980, baserade de dem på ILO:s konventioner, bl.a. nr 87 och 98 om föreningsfrihet och rätten att organisera sig. Polen hade ratificerat båda två, men aldrig riktigt implementerat dem. Efter ett visst motstånd i början registrerade Polen till slut Solidaritet som en laglig organisation i november 1980 och meddelade ILO:s kommitté för organisationsfrihet detta. Detta hände efter det att Solidaritet hade lett strejker, och efter det att ILO:s dåvarande generaldirektör Francis Blanchard hade besökt landet. I juni 1981 talade ledaren för Solidaritet, Lech Walesa, på ILO:s årskonferens (den internationella arbetskonferensen) som den första ledare för ett fritt fackförbund från ett kommunistiskt land en händelse som var historisk i sig. Efter det att undantagstillstånden hade upphört i juli 1982 fortsatte representanter för ILO att träffa människor från den polska regeringen och fackrörelsen bl.a. Lech Walensa - för att diskutera reformer. Under 1980-talet pressade ILO den polska regeringen till att stifta lagar i överensstämmelse med kraven i konventionerna nr 87 och 98. År 1988 kom Solidaritet-alliansen till makten efter demokratiska val. Året därpå föll Berlinmuren och en ny värld växte fram. Hade Solidaritet och ILO någon roll i detta? Svaret är utan tvekan ja. Forts. från s. 7 Under årens lopp har kommittén tagit sig an en rad liknande fall där diktatoriska eller auktoritära regimer, som systematiskt angripit rätten till organisationsfrihet - oavsett underliggande ideologi. Som exempel kan nämnas Francos Spanien, Pinochets Chile och Sydafrika under apartheidtiden. Den geografiska fördelningen av klagomål från de enskilda världsdelarna är inte på något sätt jämn av de sammanlagt 2142 behandlade klagomålen kom 939 från Latinamerika, 527 från Europa, 278 från Afrika, 264 från Asien och 134 från Nordamerika. Sifforna visar att organisationsfriheten kan komma under press överallt. Begränsning i strejkrätten Kommittén arbetar löpande med att bygga upp en samling prejudikat som gör det lättare att avgöra viktiga frågor om rättigheter på arbetsmarknaden. När är det t.ex. legitimt att förbjuda strejker? Kommittén har erkänt att rätten till att strejka kan begränsas eller nekas i två fall: för statsanställda och för personer som har ett arbete som är viktigt för samhället. Detta skapar tydliga definitionsproblem. Regeringar kan lätt frestas till att beteckna nästan allt som viktigt för samhället helt enkelt för att förhindra strejker över huvud taget. Så en del av kommitténs arbete under förra århundradets senaste hälft har gått ut på att successivt slå fast vad som kan betecknas som tillräckligt viktigt för samhället, och vad som inte är det. I samband med detta har kommittén klart och tydligt slagit fast att många offentligt anställda, däribland lärare, inte kan förbjudas att strejka. Detta får praktiska konsekvenser. Exempelvis hävdes de böter som brasilianska oljearbetare dömdes till att betala för att ha strejkat 1995, efter att kommittén hade anmodat den brasilianska regeringen om att ingripa. Även om regeringar inte tycker om att kritiseras i styrelserådets rapporter är det inte alltid som kommitténs rekommendationer följs. Men det görs i stigande grad. Dessutom biläggs en lång rad fall efter förhandlingar mellan de inblandande, vilket visar på kommitténs förmåga att främja dialog. Slutligen får man inte glömma den förebyggande effekt som själva kommitténs existens har. Ian Graham Artikeln är förkortad av redaktionen.

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna 118 Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Andra världskrigets övergrepp gjorde att världens länder kunde enas om en gemensam deklaration som skulle skydda

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi Seminarium om fackliga strategier gentemot den informella ekonomin ur ett globalt perspektiv 20 oktober 2004, Stockholm, Norra Latin konferenscenter, musiksalen, 9-16. Förkortningar i texten IMF= Internationella

Läs mer

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet 202 Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Den ökade globala konkurrensen påverkar både företagen och arbetstagarna. Anställdas villkor har blivit osäkrare. Allt

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

rapport 2. 2011 årgång 2 Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger en antologi

rapport 2. 2011 årgång 2 Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger en antologi rapport 2. 2011 årgång 2 Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger en antologi Pengar i handen en antologi om sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD fördomar form framtid reflektioner Om KOOPErATiOn från unga POliTiKEr OcH KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD TITELSIDA FÖRDOMAR, FORM OCH FRAMTID Reflektioner om kooperation från unga politiker

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

Arbetarna och klimatförändringen

Arbetarna och klimatförändringen Internationella kemi-, energi-, gruv- och fabriksarbetarefederationen (ICEM) Arbetarna och klimatförändringen ICEMs policy Innehåll Inledning Kort bakgrund Möjliga effekter av klimatförändringen En viktig

Läs mer

Vägar till rättigheter

Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter genomförs med stöd av EU:s program för sysselsättning och social solidaritet PROGRESS (2007 2013). Innehållet i projektet motsvarar inte nödvändigtvis EU-kommissionens

Läs mer

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Hem ljuva hem Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Stockholm, oktober 2005 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm, Sweden Besöksadress: S:t Göransgatan 160 A, Stockholm Tfn +46(0)8 657

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Sveket mot de fattigaste

Sveket mot de fattigaste Sveket mot de fattigaste Om biståndet till jordbruket som försvann Fakta utan gränser Nr 7, februari 2008 Stockholm, februari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, 104 25 Stockholm, Sweden Besökadress:

Läs mer

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009 välfärdsvinsten Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna Johnny Munkhammar www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667188&flik=4 juli 2009 TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] 1 Copyright

Läs mer

FN behöver ett starkare svenskt

FN behöver ett starkare svenskt FN behöver ett starkare svenskt EN IDÉSKRIFT FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET I N N E H Å L L Förord 3 Nya utmaningar för FN 4 Sveriges roll i FN 6 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer