Sakregister. Sakregister 421

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sakregister. Sakregister 421"

Transkript

1 Sakregister 421 Sakregister A A contobetalning, 177 Ackordsvinst, 164 Aktieägartillskott, 108 Aktuell skatt, 169 Akutgruppen, 101 Alkohollagen, föreskrifter om kassaregister, 334 Anläggningsregister, 218 Anteciperad utdelning, 164 Avdragsgill, 27 Avsättningar, avgångsvederlag, förlustkontrakt, förpliktande händelse, informellt åtagande, legalt åtagande, löpande driftskostnad, nuvärde, omstrukturering, 109, tillförlitlig uppskattning, 246, 251 B Balanspost, 28 Balansposter i utländsk valuta, 161 Begriplighet, 63 beskattningstidpunkt, 25 Bokföringslagen, 71 - affärshändelse, 72 - arkivering, 75 - bokföringspost, 72 - bokslutsföretag, 71 - företag, 71 - räkenskapsinformation, 72 - räkenskapsår, 73 - verifikation, 72 - årsbokslut, 75 - årsredovisning, 74 Bokföringsmässiga grunder, 25 Bokföringsnämnden, 93 Borgenärsperspektiv, 47 Byte av redovisningsprincip, korrigeringspost i ingående kapital, tillämpning framåt, 142 Byte av tillgångar, 128, 201 D Delårsrapport, 85 Diskontering, 206 E EG-rätt, 89 Enskild näringsidkare, beskattningsår vid start/nedläggning/start, bokföring av sista uttaget, bokföringsskyldighetens upphörande, eget kapital, kapitalunderlag för räntefördelning, moms i inkomstdeklaration, obeskattade reserver, resultaträkning, skulder, tillgångar, uttag av skuld, årsbokslut vid gemensamt bedriven näringsverksamhet, 351 Entreprenader, förlustkontrakt, garantiutgift, successiv vinstavräkning, uppdragsinkomst, uppdragsutgift, 172 Ersättningar till anställda, pensioner, 306

2 422 Sakregister - övriga ersättningar, 311 Extern redovisning, 47 Extraordinära intäkter och kostnader, 137 F Faktura enligt ML, fakturans innehåll, förenklad faktura, 404 Faktura i euro, 167 Fastprisuppdrag, 171, 186 Finansiellt instrument, 285 Finansinspektionen, 102 Forsknings- och utvecklingskostnader, 236, 237 Fusion, deklaration för det upplösta bolaget, fusionsdifferens, 357, fusionsförfarande, fusionsgoodwill, fusionsvederlag, 361, inkråmsgoodwill, internvinst, justering för internvinst, kvalificerad fusion, löpande bokföring, 355, omvänd fusion, omvärdering till koncernvärde, värdering, 356, överlåtande bolag, överlåtande bolags årsresultat, 357, övertagande företag, 355 Föreställningsram, 62 Förvärsanalys, 110 G Gemensam verifikation, gemensamma verifikationens form, kassakontrollremsor, kontantförsäljning, likartade affärshändelser, 331 Gemenskapsinterna förvärv, 166 God redovisningssed, 52 Goodwill, 109 Grundläggande redovisningsprinciper, 57 - bokföringsmässiga grunder, 60, 63 - fortlevnadsprincipen, 58, 63 - försiktighetsprincipen, 59 - kongruensprincipen, 58 - kontinuitetsprincipen, 60 - kvittningsförbud, 60 - post för post-principen, 60 - väsentlighetsprincipen, 58 H Händelser efter balansdagen, antagande om fortlevnad, 282 I IASB, 103 Icke-monetära tillgångar och skulder, 158 Immateriella rättigheter, egenproducerade rättigheter, forskning och utveckling, icke tidsbegränsade rättigheter, tillämpningsområde, 239 Immateriella tillgångar, 235 Inkråmsförvärv, 107, 109 Inköpsfaktura i utländsk valuta, 166 Integrerad utlandsverksamhet, 159 Intern redovisning, 47 Intresseföretag, 231 Intäkt, byte av tillgångar, ej debiterad ränta mellan koncernbolag, en eller flera transaktioner, fast pris alternativregel, fast pris huvudregel, försäljning av varor, 182, löpande räkning alternativregel, löpande räkning huvudregel, 188

3 Sakregister olika diskonteringsräntor hos säljare och köpare, periodisering av engångsbelopp, periodisering av tjänsteuppdrag, pågående arbete, tjänsteuppdrag på löpande räkning, royalty, 183, ränta, 183, tjänsteuppdrag, 187, utdelning, 163, 183, utförande av tjänsteuppdrag, värdering av kundfordringar, 204 Inventarier, anskaffningsvärde, avdragstidpunkt, avskrivning, byte, djur, korttidsinventarie, mindre värde, uppskrivning, 223 J Joint ventures, 233 Justeringsregeln, 30 Jämförbarhet, 64 K Kapitaltillgång, 31 Kassaflöden, 155 Kommunala stöd, 291 Koncernbidrag, 108, 110 Koncernredovisning, 83, 107 Kundfordran, 204 L Lagertillgång, 31 Leasing - ekonomisk innebörd, finansiell leasing, 145, operationell leasing, 145, verklig innebörd, 148 Leasingavtal, leasingavgift, omsättning, 150 Löpande bokföring, bokföras senare, flera verksamheter, gemensam bokföring, kontanta in- och utbetalningar, kontantmetod, registreringsordning, systematisk ordning, tidpunkt för bokföring, tidpunkt för redovisning av moms, 417 Löpande räknings uppdrag, 171 Löpande räkningsuppdrag, 185 M Materiella anläggningstillgångar, anskaffningsvärde, 214, avskrivning, 213, avskrivningsbart belopp, nyttjandeperiod, 213 Mervärdesskatt - bokslutsmetod, 34 - brytdag, 34 - faktura, 35 - faktureringsmetod, 34 - förenklad faktura, 36 - löpande noteringar, 32 - redovisningsskyldighet, 34 - skattskyldighet, 33 Monetära tillgångar och skulder, 158 N Nedskrivningar, byggnader, inventarier, markanläggningar, 258 Negativ goodwill, 109 Näringsbidrag, 292

4 424 Sakregister O Omräkning av filial i utlandet, 162 Omräkning av utdelning, 163 P Prestation, 194 Pågående arbete, löpande räkning, 175 R Ramlag, 49 Ramlagstiftning, 50 Rapportvaluta, 157 Redovisning och indirekt beskattning, 31 Redovisning och inkomstbeskattning, 23 Redovisningsrådet, 99 - rekommendationer, 315 Redovisningsrådets rekommendationer - IAS-anpassad redovisning, 315 Relevans, 63 Retroaktiva ändringar av bokslut, 38 Räkenskaper, 28 Räkenskapsinformation, ansvarig för arkivering, arkivering på betryggande sätt, behandlingshistorik, förstöra, förvaring utomlands, kassaregister, primär lagringsformer, primär räkenskapsinformation, själv har upprättat, språk, systemdokumentation, tagit emot från annan, överskådlighet och åtkomlighet, 384 Rättvisande bild, 55, 65 - avstegsregel, 55 - substance and form, 57 - true and fair view, 56 S Samband, 23 - formellt, 23 - materiellt, 23 Segment, 279 Självständig utlandsverksamhet, 159 Skattepliktig, 27 Slutredovisning, 174 Statliga stöd, 289, 291 Säkringsredovisning, 157, säkringsbestämmelse, 342, säkringsinstrument, valutasäkring, värderingsregel, 341, 342, 343 T Tillförlitlighet, 64 Transaktion i utländsk valuta, 158 U Underlåten justering, 30 Uppskjuten skatt, 169 URA, 101 Utländsk filial, 162 V Valutakurser, 157 Valutakursreserv, 161 Varulager, anskaffningsvärde, BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager, byte, djur, djur i jordbruk, FIFU, inkurans, inkuranstrappa, 122, inneliggande lager, inventering, lagerreserv, lägsta värdets princip, nettoförsäljningsvärde, näringsbidrag, 128

5 Sakregister RR 2 Redovisning av varulager, RR 2:02 Varulager, värdering, 113, 123 Verifikationer, egenupprättade uppgifter om affärshändelser, komplettering, kontering, mottagna uppgifter om affärshändelse, myntautomat, rättelse, scanning, uppgifter i en verifikation, verifikationens form, verifikationsnummer, verifikationsnummerserier, 399 Värderingsmetoder, 68 Växlingsvinster, 167 Å Årsredovisning i försäkringsföretag, 86 Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, 85 Årsredovisningslagen, 76 - finansieringsanalys, 83 - företag, 77 - förvaltningsberättelse, 83 - intresseföretag, 77 - koncern, 77 - URA, värderingsregler, 79 Ä Ändring av redovisat resultat, 37 Ö Överskottsmedel i Alecta, nuvärdeberäkning, tidpunkt för beskattning, tidpunkt för redovisning av fordran, överlåtelse av företagsanknutna medel, 374

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358 Förord 3 FARs Samlingsvolym utkommer nu för 35:e året i följd. Det är bara i FARs Samlingsvolym redovisning du får tillgång till hela den goda redovisningsseden som den uttrycks genom lagar, förordningar

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Bokföringslag; utfärdad den 2 december 1999. SFS 1999:1078 Utkom från trycket den 15 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag Innehållsförteckning Förord 4 1. Inledning 5 1.1 Vilken kompletterande normgivning ska tillämpas? 6 1.2 BFN:s K-projekt 6 1.3 Tidsplan för införande av K-regler

Läs mer

Redovisning vs. Beskattning

Redovisning vs. Beskattning UPPSALA UNIVERSITET Redovisning vs. Beskattning En utredning kring hur en total implementering av IFRS/IAS kan komma att påverka redovisningen i svenska noterade bolag, med avseende på kopplingen mellan

Läs mer

Vägledning Bokföring. Oktober 2014

Vägledning Bokföring. Oktober 2014 Vägledning Bokföring Oktober 2014 1 Vägledning Bokföring Innehållsförteckning Inledning...4 Förkortningslista...4 Lagregler, rekommendation (RKR 23 Bokföring) och kommentarer...5 Avsnitt I Inledande bestämmelser...5

Läs mer

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut?

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Entreprenörsskolan 2013-10-15 Företagetsekonomi JaanaH Johansson, Auktoriseradredvisningskonsult Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Bokföringslagen

Läs mer

RKR 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc. Bestämmelser om löpande bokföring etc Oktober 2014

RKR 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc. Bestämmelser om löpande bokföring etc Oktober 2014 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc Oktober 2014 1 Innehåll Denna rekommendation innehåller bestämmelser om löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskapsinformation samt systemdokumentation

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

2 Redovisning. 2.1 Redovisningens syfte och uppgifter. Redovisning, Avsnitt 2 37

2 Redovisning. 2.1 Redovisningens syfte och uppgifter. Redovisning, Avsnitt 2 37 Redovisning, Avsnitt 2 37 2 Redovisning 2.1 Redovisningens syfte och uppgifter Redovisning i form av minnesanteckningar finns spår av långt tillbaka i tiden. Den första mer moderna redovisning med dubbel

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98 KIRUNA KOMMUN 1 Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR KIRUNA KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG303 Externredovisning C-nivå Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Kandidatkursen Externredovisning

Läs mer

Författningssamling 042.3

Författningssamling 042.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.3 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1987-06-15, 95 Reviderat senast av kommunfullmäktige 2004-02-09, 12 Gäller fr.o.m.

Läs mer