16/10/2013. Entreprenörsskolan Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut?"

Transkript

1 Entreprenörsskolan Företagetsekonomi JaanaH Johansson, Auktoriseradredvisningskonsult Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Bokföringslagen (BFL) Innehåller lagar som reglerar vem som är bokföringsskyldig Hur en verifikation skall se ut Hur bokföringsskyldigheten ska fullföljas Vilka regler som gäller för arkivering mm Årsredovisningslagen (ÅRL) Tillämplig för företag som upprättar årsredovisning. Vad en årsredovisning skall innehålla Hur posterna i balansräkningen ska värderas mm. Page 2 Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning? Aktiebolagslagen (ABL) Innehåller bla regler om: Vinstutdelning Bolagets ledning Revision Inkomstskattelagen (IL) Anger minimivärderingsregler Page 3 3 1

2 Bolagets intressenter Informationen i en årsredovisning ska ge intressenter underlag till beslut i frågor rörande bolaget. Leverantörer Personal Kunder Ägare samt Potentiella finansiärer Bolaget Ledningen Skattemyndigheter Banker och kreditinstitut Stat, kommun och miljöenheter Page 4 4 Företagsformer Enskild firma Handelsbolag/kommanditbolag Aktiebolag Page 5 Presentation title Fyra kategorier av företag Fyra kategorier av företag; K1, mycket små företag (handelsbolag och enskilda näringsidkare) som upprättar förenklat årsbokslut - BFNAR 2006:1, gäller från 2007 K2, mindre företag (50/40/80) antagen av BFN juni 08. Frivilig tillämpning från K3, stora företag som inte är noterade antagen av BFN under juni Gäller från 2014 Page 6 K4, noterade företag RFR1 & RFR2 och IAS/IFRS i koncernredovisningen 2

3 Intäkter Företagets intäkter kommer från företagets försäljning, vinst vid avyttring av tillgångar, ränteintäkter och andra finansiella intäkter. Inbetalning inkomst intäkt Företagsekonomin skiljer på inbetalning, inkomst och intäkt Inbetalning är den fysiska betalningen av pengar, via bankgiro, med kontanter eller något annat betalningssätt. Inkomsten infaller då något faktureras. Intäkten uppstår i den period när tjänsten utförs eller när varan upparbetas. Page 7 Kostnader Företagets kostnader kommer från företagets resursförbrukning. Det finns både sådan resursförbrukning som kan hänföras till driften, och sådan resursförbrukning som kommer av en uträknad värdeminskning av tillgångar avskrivningar. Andra kostnader är förluster vid avyttring av tillgångar och räntekostnader. Utbetalning utgift kostnad Företagsekonomin skiljer på utbetalning, utgift och kostnad Utbetalning är den fysiska betalningen av pengar, via bankgiro, kontanter eller något annat betalningssätt. Utgiften infaller då du får fakturan. Kostnaden infaller i den period då du utnyttjar tjänsten eller varan. Page 8 Vad är resultat? Resultat = Intäkter - Kostnader Företagets resultat är lika med företagets intäkter minus företagets kostnader över en tidsperiod Resultaträkningen visar verksamhetens resultatutveckling fördelat på olika intäkter och kostnader under perioden. Page 9 3

4 Rörelsens ställning Tillgångar Skulder = Eget kapital Tillgångar visar hur vi använder kapitalet Skulder visar hur vi skaffat kapitalet Eget kapital Ägarens insatser / aktiekapital Ägarens uttag / utdelning Verksamhetens resultat Page 10 Revisionsberättelsen Revisorns roll: Ett aktiebolag skall ha minst en revisor. Undantag för de minsta bolagen (Gränsvärden = 3 milj omsättning/1,5 milj balansomslutning/3 anställda). Revisorn i ett aktiebolag skall vara auktoriserad (finns bara en titel from i år). Revisorns uppgift är att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revisionsberättelsen: Hänvisning till revisionsberättelsen görs i årsredovisningen. Revisionsberättelse enligt standardutformningen innehåller bl a uppgift om: Tillämpade normer för redovisningen respektive revisionen Att årsredovisningen är upprättad enligt tillämpad lag Uttalande att årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning Att stämman kan fastställa balans- och resultaträkningen samt bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD. Revisionsberättelse som avviker från standardutformningen. Varningsklocka! Anmärkningar eller påpekanden skrivs med kursiv stil. Page 11 Löpande bokföring 4

5 Bokföringsskyldighetens innebörd Ett företag skall Löpande bokföra alla affärshändelser Se till att det finns Verifikationer för alla bokföringsposter Systemdokumentation och behandlingshistorik Bevara/arkivera Räkenskapsinformation Utrustning Avsluta med årsredovisning eller årsbokslut Page 13 Grundbokföring och huvudbokföring Affärshändelser skall bokföras så att de kan presenteras i Registerordning (grundbokföring) ex. verifikationslista Systematisk ordning (huvudbokföring) Det skall vara möjligt att Kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna Överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat Page Vad ska en verifikation innehålla? När den sammanställts När affärshändelsen inträffat Vad affärshändelsen avser Belopp Motpart Upplysningar om handlingar etc som ligger till grund för affärshändelsen och var dessa finns tillgängliga Verifikationsnummer eller annat id-tecken BFL 5:7 Page

6 Vad ska en verifikation innehålla, forts. Övriga uppgifter för att se sambandet mellan verifikationen och affärshändelsen (BFL) Momsbelopp för varje skattesats (ML) Utställarens momsregistreringsnummer eller person- /registreringsnummer (ML) Bolagets namn (ABL) Bolagets organisationsnummer (ABL) Page Rättelse av verifikation Ange när rättelsen skett och vem som utfört rättelsen Ska ske på sådant sätt att den ursprungliga uppgiften klart framgår Sker rättelse genom att en verifikation ersätts med en ny utgör även fortsättningsvis den ersatta verifikationen räkenskapsmaterial Page Verifikationsnummerserie Ska vara obruten Flera serier är möjliga Page

7 Redovisningens förlopp Händelse Verifikation, affärshändelse Registrering Kronologisk ordning, verifikationslista Sortering Systematisk ordning, huvudbok Bearbetning Bokslut (RR, BR) Rapporter Årsredovisning (FVB, RR, BR, Tilläggsuppgifter) Page 19 Bokföring så snart det kan ske När företag har tillräckliga uppgifter för bokföringen på ett godartat sätt Fordringar och skulder Vänta till dess fakturan etc utfärdats/mottagits Affärshändelserna ska vara bokförda Senast vid utgången av påföljande månad Kontantmetoden Bokföra affärshändelser när betalning sker Page 20 Löpande bokföring på konton Debet = vänstra sidan av ett konto Kredit = högra sidan av ett konto Den dubbla bokföringens grundläggande princip är att varje affärshändelse alltid bokförs på två olika konton: På det ena kontot på debetsidan, på det andra på kreditsidan TIPS! Börja med att bokföra det som påverkar balansräkningen Page 21 7

8 Moms Redovisning av moms sker den 12:e andra månaden efter redovisningsmånaden (omsättning < 40 mkr) till SKV. Den moms som gäller för januari -mars ska alltså deklareras och betalas senast den 12 maj. Vid omsättning under 1 mkr får momsen redovisas en gång per år. Kalenderår momsdeklaration den 12/2 (helårsmoms). Inköp = Ingående moms (då får in en faktura) Försäljning = Utgående moms (du skickar ut en faktura) Vid deklarationsdagen nollar man kontona ingående och utgående moms och för över dessa belopp till kontot momsredovisning. Page 22 Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt Arbetsgivaravgifter (31,42%) och avdragen källskatt (~30%) skall deklareras till Skatteverket månaden efter den månad då lön betalats ut, likaså vid förmån. Arbetsgivaravgifterna är lägre för de som är födda 1985 eller senare 15,49% För pensionärer som är födda är arbetsgivaravgiften 10,21 %. Page 23 Periodisering 8

9 Varför periodiserar man intäkter och kostnader? Anledningen till att man periodiserar intäkter och kostnader är att årsredovisningen och årsbokslutet på ett rättvisande sätt ska återge företagets resultat för räkenskapsåret och ställningen vid dess utgång. Man fördelar intäkter och kostnader som helt eller delvis hänför sig till annat räkenskapsår än det år då inkomsten eller utgiften uppstår. Page 25 Interimsfordringar och interimsskulder Interimsfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Ex: Hyra, försäkring, ränta etc. Interimsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Ex: Redovisnings- och revisionsarvode etc. Upplupna semesterlöneskulder Tänk även på att avskrivningar är en form av periodisering TIPS! Gå igenom kund och leverantörsfakturor samt verifikat minst en månad före och efter balansdagen. Om du stöter på en periodiseringspost bör du kopiera denna och spara till bokslutsarbetet. Även periodiseringar måste utgöras av ett underlag (räkenskapsinformation). Page 26 Bokslut 9

10 Varför upprättar vi bokslut? Lagstiftning Bokslutet ska upprättas enligt god redovisningssed Information till ägare samt övriga intressenter Beslutsunderlag Ett bokslut ska visa ett företags resultat och ställning Page Vad är ett bokslut En sammanfattning av årets samtliga transaktioner Vi avslutar den löpande bokföringen Page Syftet med bokslutsarbetet Att avsluta den löpande bokföringen Detta görs konto för konto Konton som hör till balansräkningen sorteras för sig Konton som hör till resultaträkningen sorteras för sig Ett bokslut skall visa ett företags resultat och ställning Syftet är således att ge information om företaget Bokslutet skall upprättas enligt God redovisningssed Page

11 Grunden för bokslutsarbetet Tillse att balansräkningens alla poster är : Avstämda och dokumenterade Värderade enligt gällande lag och norm Vad innebär detta i det praktiska arbetet? Balansräkningens konto bör stämmas av löpande under året (månadsvis) Bra löpande rutiner är den bästa grunden för ett snabbt och effektivt bokslutsarbete Ta balansräkningens poster steg för steg Dokumentera och tänk efter vad gäller värdering och klassificering Page 31 Viktiga nyckeltal definitioner Betalningsförmåga Soliditet = Eget kapital + 78% av obeskattade reserver Totalt kapital (balansomslutning) Kassalikviditet = Omsättningstillgångar varulager Kortfristiga skulder Intjäningsförmåga Avkastning på = Resultat efter avskr. + finansiella intäkter totalt kapital Totalt kapital Vinstmarginal = Resultat efter avskrivningar Omsättning Tillväxt Förändring av omsättning Förändring av balansomslutning Page 32 Nyttiga hemsidor Här hittar du nyheter samt förteckningar över alla normer som bokföringsnämnden gett ut. Samt utkast som är ute på remiss. Se även informationsmaterial Att föra Bok Bokföring, bokslut och deklaration del 1 SKV 282 info om att starta bolag m.m. Matnyttig information samarbete med bolagsverket, tillväxtverket och skatteverket Page 33 Baskontoplanen 11

12 Enligt önskemål Tips på program Fortnox(program på nätet) Behöver bara en dator med internetuppkoppling. Billigt och användarvänligt. Visma användarvänligt vet inte pris finns olika varianter Briljant finns både nätversion och stationärversion. Page 34 Tack Kontakt uppgifter Jaana H Johansson, EY Presentation title 12

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Vägledning Bokföring. Oktober 2014

Vägledning Bokföring. Oktober 2014 Vägledning Bokföring Oktober 2014 1 Vägledning Bokföring Innehållsförteckning Inledning...4 Förkortningslista...4 Lagregler, rekommendation (RKR 23 Bokföring) och kommentarer...5 Avsnitt I Inledande bestämmelser...5

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen.

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGSNÄMNDEN KORT OM BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. BFN är statens

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. VERIFIKATIONER Introduktion Vägledningen och dess innehåll Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om verifikationer (BFNAR 2000:6), kommentarer

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 -

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 1 (146) Manual efredo Redovisning för enskild Firma Copyright Stifor IT 2014 Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 2 (146) Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Start av

Läs mer