Yttrande i mål M angående fortsatt och utökad verksamhet vid Aitikgruvan i Gällivare kommun; nu fråga om ekonomisk säkerhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande i mål M 9761-08 angående fortsatt och utökad verksamhet vid Aitikgruvan i Gällivare kommun; nu fråga om ekonomisk säkerhet"

Transkript

1 1 (2) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS ii VERKET = YTTRANDE Ärendenr: NV Mark- och miljööverdomstolen Svea hovrätt Box Stockhohn Yttrande i mål M angående fortsatt och utökad verksamhet vid Aitikgruvan i Gällivare kommun; nu fråga om ekonomisk säkerhet Naturvårdsverket har förelagts att inkomma med ett ytfrande över målets fortsatta handläggning. Naturvårdsverkets ställningstagande Mot bakgrund av att sakfrågan i målet är begränsad till formenförden ekonomiska säkerhet som Boliden Mineral AB (bolaget) ska lämna och att partema utförligt har argumenterat i denna fråga i annat sammanhang (Högsta domstolens mål T ) anser Naturvårdsverket att en huvudförhandling i målet skulle sakna betydelse för prövningen. Naturvårdsverket anser att målet kan avgöras på handlingama efter att bolaget och Naturvårdsverket beretts tillfälle att slutföra sm talan. Naturvårdsverket har, liksom bolaget, i det ovan nämnda målet vid Högsta domstolen skriftligen utvecklat sin talan i den fråga som nu ska prövas i Markoch miljööverdomstolen. Naturvårdsverket åberopar som underlag i nu aktuellt mål det till Högsta domstolen ingivna ytfrandet med utiåtande från professorn och ek. dr Thomas Hartman (ytfrande daterat den 14 april 2010, bilaga till detta ytfrande). I sammanhanget vill Naturvårdsverket fästa uppmärksamheten på att Högsta domstolen i domen (den 1 juni 2011) i det ovan angivna målet gjort uttalanden till ledningförden prövning som nu ska ske i Mark- och miljööverdomstolen. Högsta domstolen uttalar bl.a. (s 8, p 16) att "en särskild bedömningssvårighet är att moderbolagets betalningsförmåga i princip ska bestämmas med utgångspimkt i att dotterbolaget saknar förmåga att bekosta återställningsåtgärdema. Det innebär bl.a. att dotterbolagets aktier ska befraktas som en tillgång utan värde". BESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA - KASERNGATAN 14 POST; STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: INTERNET:

2 NATURVÅRDSVERKET 2(2) Det framgår av underlaget i målet att Boliden AB:s enda substantiella tillgång är aktier i Boliden Mineral AB (se även s 5 i prof och ek. dr Hartmans ytfrande). Såvida detta förhållande inte har ändrats, kvarstår bedömningen att moderbolagsborgen inte kan anses vara en betryggande säkerhet i detta fall. Beslut om detta ytfrande har fattats av sektionschefen Håkan Bengtsson. Vid den slutiiga handläggningen har i övrigt deltagit Erika Palmheden, föredragande. FörJSlaturvårdsverket sson; Kopia till: Länsstyrelsen i Norrbottens län Erika Palmheden

3 1(6) 'NATUR VÅRDS VERKET SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 1 ^ R Ärendet ^ avslutas ej avslutas exp datum KOPIA Föredr sign agn ^ o YTTRANDE Dnr Högsta domstolen Bö«lSDi Stockhohn Svarsskrivelse i mål T (rotel 5) angående ekonomisk säkerhet med anledning av tillstånd till nytt sandmagasin (Hotjämsmagasinet) Naturvårdsverkets inställning Naturvårdsverket bestrider blm till överklagandet. Sffinmflnfgttning Naturvårdsverket anser avföljandeskäl att den av Boliden Mineral AB (bolaget) yrkade moderbolagsborgen inte iqipfyller kravet enhgt miljöbalken på att en säkerhet ska vara betryggandeförsitt ändamål. 1. Medel ska vara tillgänghgaförefterbehandling under en lång tid samtidigt som bolagetsfinansiellastäuning kanförväntasvariera mycket över tiden och inte går attförutsägaannat än på några års sikt. Det måste därför finnas souda garantier som säkerställer att det, oberoende av bolagets finansiella StäUning, autidfinnssådana medel som är omedelbart tiugänguga. Annars finns det en beaktansvärd riskföratt samhäuet måste ståförkostnaden. 2. Den enda substantieua tiugången i moderbolaget är aktier i BoUden Mineral AB (bolaget). Det kan därför sägas att en moderbolagsborgen i detta fau endast innebär att bolaget stäuer en garanti tiu sig självt Det kan ifiågasättas om en sådan garanti utgör en ekonomisk säkerhet över huvud taget, eftersom. den-inté iqjpfyuer säkerhetens syfte att säkerstäua att detfinnstiugänguga medel justfördet M bolaget självt inte kan bekosta åtgärderna. 3. Vid tulståndsprövnmgen ska domstolrai bedöma om säkérhetai kommer att vara betryggandeförsitt ändamål under hela den tid som den ska gäua. Dagens bokslutförkoncernen saknar emeuertid i princip prognosvärde för att bedöma betahiingsförmågan på så lång sikt som det ärfiågaom här. Med hänsyn till det och tiu denförväntadevariationen i bolagets finansieua StäUnmg, går det mte att i det här fauet göra en bedömning av om en moderbola^borgen är betryggandeförsitt ändamål. BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA - KASERNGATAN 14 POST: STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: INTERNET:

4 NATURVÅRDSVERKET 2(6) 4. En moderbolagsborgen innebär att tillsynsmyndigheten kontinuerugt måste göra en kvalificerad kreditbedömningföraft avgöra om säkerheten behöver omprövas. Tillsynsmyndigheten har inte kompetensföratt göra den bedömningea En sådan omprövning är inte heuer autid ändamålsenlig. Vidare är en möderbolägsbörgen mte direkttillgängligförtillsynsmyndigheterl En moderbolagsborgen irmebär också att administrativa kostnader som verksamhetsutövaren ska svaraförförsöver tiu tillsynsmyndigheteil hite heuer kan den konstruktion som bolaget yrkar på i andra hand anses ^innebäraen säkerhetsom ätbetryggande-för sitt ändamålv-ävendenutgårfiån en moderbolagsborgen som grundsäkerhet, vilket mte är godtagbart. Vidare innebär bolagets höga rörelserisk att det kan varaförsent attfåen bankgaranti när så behövs. Konstruktionenförutsätterockså att tillsynsmyndigheten kontinuerugt bevakar bolagets skuldsättningsgrad, viucet tiusynsmyndigheten saknar kompetensföratt göra. Dessutom ska nuljöbaucens bestämmelser om säkerhet här touras utifrån EU-direktiv 2006/21/EG. Av de skäl som anges ovan uppfyuer i detta fau en moderbolagsborgen, ensam euer i kombination med annan säkerhet enugt andrahandsyrkandet, inte de krav på enfinansieugaranti som stäus i EU-direktiv 2006/21/EG. Utveckling av Naturvårdsverkets talan Säkerheten ska vara bebyggandeför sitt ändamål En ekonomidc säkerhet ska vara bebyggandeförsitt ändamål (15 kap. 34 och 16 kap. 3 mujöbaucen). Naturvårdsverket viufiamhåuaatt det intefinn.gnågot stöd i prop. 2006/07:95föratt hävdaflexibuitetifiågaom säkerhetens form på bekostnad av det kravet. Tvärtom nämns riskenförsamhäuet som enfåktorav betydelseförvilken form säkerheten ska ha (a. prop, s. 111). Inte heuer är ett företags kostnaderfören säkerhet ett skälföratt ge avkau på kravet att säkerheten ska vara betryggandeförsitt ändamål. Naturvårdsverket viu också peka på att möjugheten tiu enflexibelbedömning av formenförsäkerhetfördeponier fanns redanföreändringen i 16 kap. 3 mujöbalken år hmebörden av bestämmelserna i 15 k^. 34 har inte ändrats i det avseendet. Naturvårdsverket anser därför att det saknas grundföratt påstå att bestämmelsema om ekonomisk säkerhetfördeponier skatiuämpaspå ett annat sätt änföreändringen i 16 kap. 3 miljöbaucen. En moderbolagsborgen är ingen långsiktig garanti MUjööverdomstolen har i den överklagade domen kommittiuslutsatsen att bolagets yrkanden om moderbolagsborgen mte kan anses iimebära en långsiktig garantiföratt efterbehandlingskostnadema ska kunna täckas. Naturvårdsverket

5 NATURVÄRDSVERKET ^ har inhämtat ett utlåtandefiånprofessom och ekonomie doktom Thomas Hartman (buaga). Han kommer därtiusamma slutsats som MUjööverdomstolen. Det befiövs solida garantier Medel ska vara tulgähgugäföféflerbéhahdung Under en långtidsamtidigt som bolagetsfinansieuastäuning kanförväntasvariera mycket övertidenoch inte går attförutsägaarmat än på några års sikt. I utlåtandetftånprofessor Hartman Uknas en ekonomisk säkerhet med en skuld tiu, i det här Met, staten. Det konstateras också att de långfristiga krediter som lämnatstiubolaget av banker och kreditinstitut iaxm genomsnittug löptid på ca fyra år. Kreditmarkriädens aktörer har därmed gjort eri bedömnmg av en rimug genomsnittug löptid på kreditportföljenförettföretagsom verkar i branschen. EnUgt uflåtandet kan det därför ifiågasättas varför staten ska bevilja en långfiistig "kredit" på år som så kraftigt awucer i löptid jämfört med övriga krediter utan att samtidigt erhåua souda garantierföratt "återbetalningen" säkras. Naturvårdsverket anser mot den här bakgnmden att den ekonomiska säkerheten måste ha en form som innebär att detfinnssouda garantierföratt det, oberoende av bolagetsfiriansiellastäuning, autidfinnsmedelförefterbehandung omedelbarttiugänguga.annarsfinnsdet en beaktansvärd riskföratt samhäuet måste ståförkostnaden. Boliden Mineral AB vill ställa garantitillsig självt I uflåtandet konstateras att organisationen av BoUdenkoncemen mnebär att au egentug verksamhet bedrivs av Boliden Mmeral AB och att moderbolagets enda substantieuatiugångär aktier i BoUden Mmeral AB. Man kan enugt uflåtandet därför säga att BoUden Mmeral AB genom en moderbolagsborgen vul stäua ut en garanti tiu sig självt. EnUgt Naturvårdsverkets iq)pfattmng går det dänned att ifiågasätta om en moderbolagsborgen i det härfeuetär kan anses utgöra en ekonomisk säkerhet över huvud taget, eftersom en sådan borgen mte uppfyuer säkerhetens syfte att SäkerstäUa att detfinnstiugängugamedel justfördetfeubolaget självt mte kan bekosta åtgärdema (jfr NJA 2009 s. 667 där en avsättning i räkensk^ema inte ansågs utgöra en ekonomisk säkerhet). En beaktansvärdriskförsamhället EnUgt utlåtandet jämstäus i denföreslagnagarantikonstiuktionen underförstått staten med ea vanug kreditgivare, viucet mte kan anses rimugt. En moderbolagsborgen som ska gäua i år kanfiånrisksynpunkt jämstäuas med den risk som tas av en aktieägare som satsat eget kapital i ett företag.^ Aktieägarna tar den största risken i ettföretagoch kan aldrig vara säkra på att erhåua utdehiing, särskut inte långtfiamitiden.de tar därmed en stöireriskän vad kreditgivarna gör.

6 NATURVÅRDSVERKET ^ ^gj Naturvårdsverket drar av ovanstående slutsatsen att en moderbolagsborgen i det har Met - om den skuue kvalificera som ea ekonomisk säkerhet - innebär sådanariskeratt den inte kan anses betryggandeförsitt ändamål. Prövningen ochtillsynenav en moderbolagsborgen Vid tulståndsprövnmgen ska domstolen bedöma om säkerheten kommer att vara betoyggandeförsitt ändamål under hela dentidsom den ska gäua. EnUgt uflåtandet saknar emeuertid dagens bokslutförkoncemen i princip prognosvärde för att bedöma betahimgsfönnågan på så lång suct som årframåti tiden. Med hänsyntiudet och tulden föiyäntadejfariationenxbolagets-finansiella- StäUning, går det inte att i det här Met göra en bedömmng av om en moderbolagsborgen är betryggandeförsitt ändamål. Vidare konstaterar Naturvårdsverket att det genereut krävs en kvauficerad kreditbedömningföratt ta stäuning tiu om en moderbolagsborgen kan godtas som säkerhet. Även om det åugger sökanden att visa att en form av säkerhet är godtagbar behöver sökandens bedömningar kunna ifiågasättas av någon med kompetens på området. Det visar inte minst utredningen i det här målet. Det krävs därför i princip att statens intressen bevakas av någon med den specifika kompetens somfinnshos kreditbedömare på banker och kreditinstitut. Så är inte Met idag. Om en moderbolagsborgen godtas i det här fauet krävs mte bara en kvalificerad kreditbedömning av prövningsmyndigheten. Eftersom BoUdenkoncemens finansieua stäunmg enugt professor Hartmans utiåtande kanförväntasvariera relativt kraftigt övertidenkrävs dessutom att tulsynsmyndigheten kontinuerugt gör samma kreditbedömningföratt bevaka om säkerheten behöver omprövas enligt 24 kap. 5 förstastycket 12 mujöbaucen. TUlsynsmyndigheten har inte kompetensföratt göra en sådan bedömning. En omprövning är inte heuer autid ändamålsenug, dels därför att den tar långtid,och delsföratt den inte får innebära att verksamheten mte längre kan bedrivas euer att den avsevärt försvåras. En moderbolagsborgen innebär också en överföring av admmistrativa kostiiaderfrånverksamhetsutövarentiutillsynsmyndigheten,viucet inte är förenugt med mujöbalkens syn på vedcsamhetsutövarens ansvar. Nattirvårdsverket anser att den ekonomiska säkerheten ska vara omedelbart tulgängjig (jfr a. prop. s. 110). I MUjöansvarsufrednmgens betänkande Ett utvidgat mujöansvar (SOU 2006:39)finnsen redogörelseförinnebörden av en ägarbolagsgaranti/ägarborgen (s. 286 f). EnUgt den redogörelsenfårtiusynsmyndigheten kräva ut garantin om bolaget ifiågamte uppfyuer sina förpuktelser. Om ägarbolaget vägrar att ge ut garantin anges att tiusynsmyndigheten kan väcka talan vid domstol. Naturvårdsverket anser att en säkerhet mte kan anses omedelbart tul^gug, och därmed enkel att realisera, om det krävs att tiusynsmyndigheten vinnerframgångi en domstolsprocess som

7 NATURVÄRDSVERKET ^ kan bu utdragen och bettmgandeförattfåtiugångtul pengar för efierbehandling. Andrahandsyrkandet SUgfNätiirvårdsvCTkets u^^ säkerheten som bolaget yrkar i andra hand anses innebära en säkerhet som är bebyggandeförsitt ändamål. För detförstaså anser Naturvårdsverket av sanuna skäl som anges ovan att en moderbolagsborgen inte är godtagbar som "gnmdsäkerhef'. För det andra förutsätter konshuktionen atttiusynsmyndighetenkontinuerugt be>^kar bolagets skuldsätiningsgrad. Til^msmyndigheten saknar konq)etensföfsätgisädetta. För det tredje tar det 5-7 månaderfiåntidpunktendå redovismngen sammanstäudestiusen säkerhet kan erhåuas. Med hänsyntiubolagets höga röielserisk kan dentidenräckaföratt det ska varaförsent attfåen bankgaranti när så behövs. Konstruktionen innebär också, i än större omfåttning än enbart en moderbolagsborgen, en över^ring av administrativa kostaader fiån verksamhetsutövaren tul tiusynsmyndigheten. Ett ytterugare skäl emot konstiuktionen anser Naturvårdsverket vara att enugt de senaste tolv årens bokslut hade bolaget sex av de tolv åren en skuldsättningsgrad som översteg 150 %. Underfyraav dessa sex år översteg skuldsättningsgraden 200 %. Det är sannoukt att samma situation iqipstår Uka ofla i fiamtidal Naturvårdsverket ifiågasätter därför en konstiuktion där det redanfiånbörjan kanförutsägasatt kravet på kompletterande säkerhet kommer att tiuämpas firekvent. Det innebär bara onödiga kostiiader och ianspråktagande av tillsynsmyndighetens resurser. Ifrågaom den möjughet tul insätttiing på spärrat konto som bolagetföreslåri sitt andrahandsyrkande, konstaterar Natinvårdsverket att det mte gör säkerheten mer bebyggande eftersom det är bolaget som väljer om en sådan msättning ska ske. Detförutsätterockså att bolaget genom krediter euer på annat sätt får tiugång tul de medel som ska sättas in. Bolaget har mte presenterat någon utredmng som visar att detta är möjugt vid en skuldsättnmgsgrad överstigande 150 %. Utvinningsayfalhdirektivet EU-dkektiv 2006/21/EG \ det s.k utvmmngsavmsdirektivet, innehåuer i artikel 14 krav påfinansieusäkerhetförverksamhet som omfettar deponerii^ av utvmnmgsavfau i en avfausanläggnmg, dvs. sådan verksamhet som det är fråga om i detta mål. ' Europsqjarlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avmfrånutvmningsmdustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG.

8 NATURVÄRDSVERKET g(gj DenfinansieUasäkerheten ska stäuas så att "...alla skyldigheter enli^ det tillstånd som utfä-dats i enlighet med detta direktiv har uppfyllts, inbegripet bestämmelser om åtgärder efter stängning... " (artikel 14.1 a) och att "...det alltidfinnstilhäckligamedeltillgängligaför att rehabilitera det område som påverkats av ay^lsanla^ni^}n7'~ -~ Vid en direktivkonfonn toucnmg mnebär det här att den säkerhet som stäus ska varatiuräckugföratt täcka aua kostiiaderförefterbehandung av Hötjämsmagasmet och att det autid skafinnastuhäckuga medel tiugänguga för eflerbehandling. Av samma skäl som anges ovan anser Naturvårdsverket att en modgbolagsborgen, ensam euer i kombination med annan gslcerhet enugt andrahandsyrkandet, mte iqipfyuer kraven på enfinansieugaranti enugt artikel 14 i utvinningsavmsdirektivet I övrigtfårnaturvårdsverket hänvisatiuvad verket anfört itidigareyttranden i underinstansema. Beslut om detta yttiande harfettatsav enhetschefen Rikard Janson. Vid den slutuga handläggningen har i övrigt deltagit vucarierande enhetschefen Carl MUcael Stiauss, Ann-Marie FäUman och Åsa WUdund Fredström, den sistnämnda föredragande. ^aturvårdsverket Rikard Janson \ Åsa Wiklund Fredsfröm BUaga: Utiåtandefrånprof och ek. dr Thomas Hartman

9 Thomas Hartman Pmfessor i företagsekonomi, särskih: redavisning och finansiering Ekon. dr. I ^!ATUP-VA1D5VERKETi Ink *,IS Handi. enhet Utlåtande gällande Boliden Mineral AB:s förslag till moderboiagsborgen Boliden Mineral AB (bolaget) har blivit ålagda att ställa ekonomisk säkerhet med 37 IVlkr avseende åtgärder för att återställa naturen efter deponering av avfall från en gruvverksamhet som bedrh/s av bolaget. Den ekonomiska säkerheten behöver gälla i år för huvuddelen av beloppet, och ytterligare 30 år för en mindre del. Bolaget yrkar i första hand att säkerheten ska bestå av en moderbolagsborgen ställd av Boliden AB (publ). I andra hand yrkar bolaget att moderbolagsborgen ska kompletteras med garanti från bank eller annat kreditinstitut om skuldsättningsgraden enligt kvartals- eller årsbokslut överstiger vissa preciserade procentsatser. Naturvårdsverket har givit undertecknad i uppdrag att redogöra för ett antal förhållanden som är förknippade med moderbolagsgarantier och ett företagsfinansiellaställning. Den inltlala frågan som ställts av Naturvårdverket är vilka slutsatser man kan dra av ett bolagsfinansiellaställning vid en viss tidpunkt när man ska ta ställning till om en ekonomisk säkerhet kan anses betryggande under en lång tid, i allmänhet och i det aktuella fallet? Ett kort svar på denna fråga är att ett företags bokslut Idag säger en del om dess framtida betalningsförmåga, men ju längre bort i tiden, desto osäkrare är balansräkningen som prognosinstrument. Vidtidshorisonter pm år vill jag mena att dagens bokslut i princip saknar prognosvärde om företagets framtida betalningsförmåga. I traditionell finansiell analys fästs den huvudsakliga uppmärksamheten på ett företags framtida betalningsförmåga på balansräkningens högersida. Här återfinns eget kapital, långfristiga och kortfristiga skulder. Som mått på långsiktig betalningsförmåga används soliditet eller skuldsättningsgrad.^ Ju högre andel eget kapital respektive ju lägre skuldsättningsgrad desto solidare företag. ^ soliditet är Eget kapital (EK) dividerat med Eget kapital plus Skulder (S). dvs. EK / (EK S). Skuldsättningsgrad är Skulder dlviderat med Eget kapital, dvs S/EK. Sambandet melian soliditet och skulsättnlngsgrad är Soliditet = 1/ (1 + S/EK). iviatten mäteralltsä samma sak. Definitionen avsoch EK kan variera mellan olika författare och olika litteratur och olika användare (tex. årsredovisningarfrån foretag). Exempelvis avses med S ibland enbart långfristiga skulder, ibland totala skulder (dvs läng- plus kortfristiga skulder). Thomas Hartman Fyndevägen Sollentuna Tel:

10 Vid kredit- eller garantigivning för längre perioder kan det hävdas att skuldsättningsgraden ger en indikation på bolagets framtida långsiktiga (åter)betalningsförmåga. Det ger också en indikation på företagets konkursrisk. De avgörande faktorema för ett företags skuldsättningsgrad är företagets: 1. Framtida vinster 2. Framtida investeringar 3. Styrelsens och företagsledningens finansieringspolicy vad gäller skuldsättningsgrad 4. Styrelsens utdelningspolicy. De ovan nämnda Aktörerna samverkar och påverkar balansräkningens bä^e sidor. ~ir~framtidä resultattréttlöhsämt föi^étäg Ö kassa) vilket på skuldsidan balanseras av att det egria kapitalet stiger (med periodens vinst). Om skulderna samtidigt inte ökar, kommer skuldsättningsgraden att sjunka. 2. Framtida investeringsbehov: Företagets framtida investeringar kan finansieras med antingen sparade vinster, dvs kassati'llgångar omvandlas till anläggningstillgångar, eller ökade skulder, eller en kombination. Så länge som framtida investeringar finansieras med samma proportioner av eget kapital och skulder, som företaget har idag, kommer skuldsättningsgraden att vara konstant (ceteris paribus). Det är först när framtida investeringar finansieras med en högre andel skulder än historiskt, som skuldsättningsgraden ökar. 3. Styrelsens och företagsledningensfinansieringspolicyvad gäller skuldsättningsgrad: Skuldsättningsgraden kan enkelt påverkas av en styrelse eller företagsledning, åtminstone uppåt; företaget kan helt enkelt låna mer (omvänt kan vara svårare, då man här är beroende av höga vinster). Styrelsen i ett (börsnoterat) företag har därför oftast en policy för vilken nivå på skuldsättningsgraden som den anser eftersträvansvärd. Inte sällan uttrycks den i termer av att skuldsättningsgraden i genomsnitt ska uppgå till X% över en konjunkturcykel, eller högst få uppgå till y% i en högkonjunktur. 4. Styrelsens utdelningspolicy: Företagets utdelningspolicy hänger intimt samman med policyn om skuldsättningsgrad. En styrelse vill ogärna sänka utdelningarna från ett år till ett annat och vill kunna vidmakthålla enrimligutdelning till ägarna, även under konjunkturnedgångar. Ett företags konkursrisk sammanhänger med den framtida genereringen av betalningsöverskott, men inte enbart. Företag går i konkurs av två huvudsakliga skäl, insufficiens respektive insolvens; Insufficiens: Kassaflödet sinar (främst pga uteblivna vinster i rörelsen, men även höga amorteringar och räntebetalningar, stora investeringar och höga utdelningar) och företaget klarar inte sitt betalningsåtagande till stat, kreditorer, anställda och leverantörer. Insolvens: Efter några års föriuster urholkas det egna kapitalet, så att skulderna överstiger tillgångarna. 2(7)

11 I sälrfs län könsateras att ettiaretags framtida <åter)betaliiingsf8ntiäg» I främsta rummet be^r^v^^ctid, vinster och skuldemas stohek. De. är ö^fimttläayltt^mo som ste generera ett tilltsddlgt Bpande betalningsäverskott Det är ocksä. framstå rummet de S a esterna som ska bidra till att det egna kapitalet bibehélls pa en n^a som garanterarföretagetsöverievnad. -l-detaktuellajallet gällande-boliden Mineral AE^ 1. Framtida resultat: Det är förstås omöjligt att med säkerhet sia ojnjmc^e^^ framtida resultat. En blicktillbakaitidenkan dock ge en indikation pa hur framtkjen ktn utvecklas. I bilaga 1 framgår att under de senaste 12 åren har Bolidens resu tat e L s^^\^^^^^^^^ mellan -2,2 Mdr kr (2001) och 6,3 Mdr kr (2006). Resutatens höga fluktuationer sammanhänger med branschen som företaget verkar mom och är mer konjunkturkänslig än de flesta andra branscher. Saval pnse pa efterfrågade produkter, i Bolidens fall metaller, som efterfrågade volymer vanerar mträxde'genomsm^^^^^ höi festa kostnader. Tillsammans gör detta att rörelseresultatetfluktuerarrdativ^ J^ftl^^än för andra företag. Ett mått på ovanstående är företagets betavarde pa Sma Betavärdet på en aktie visar hur mycket aktiekursen varierar over tiden. Ssemed andra aktier (på börsen). FinansbolagetAva^^^ Ä r ett betavärde på 1,77^ Som jämförelse har ^l^^'benomsn^^^^^^^^^ Då börsen ett betavärde på 1. Att en akties betavärde ar högre an genomsnittet ska toll^stom att dess risk överstiger genomsnittet. Detta är i sin tur md.rekt en konsekvens av attföretagetsresultat övertidenfluktuerarmycket. 2. Framtida investeringsbehov: Om Bolidens framtida investeringsbehov går ej att uttala sig, varför det i denna skrivning lämnas däriiän. 3 Styrelsens och företagsledningensfinansieringspolicyvad gäller skuldsättningsgrad: itbtgä 1 framgår att Bolidens skuldsättningsgrad de ^^^^^^ Ärat mycket, lom högst var den 1252% år 2000 och som lägst 67% ar 2006^Under av de 12 åren översteg skuldsättningsgraden 150%, under fyra översteg den 200%. Bolidens har en policy för skuldsättningsgrad. I årsredovisningenför2009 uttrycks denna enligt följande: "Målet år att nettoskuldsättningsgraden' i en högkonjunktur ska vara högst 20 procent i syfte att vidmakthålla enrimligfinansiell handlingsberedskap i en lågkonjunktur." Källa: Boliden AB:s årsredovisning 2009, sid 20. ^ hftp.v/www.?"''"^'' <;p/aza/dre«/prpgs article.i.sd?article=98623 ^Nettoskuldsättningsgrad beräknas som nettot av räntebärandeavsiwrochs^^^^^^^^ inkls^ likvida medel dividerat med eget kapital. Källa: Boliden AB3 årsredov.nmg 2009, s.d 64. 3(7)

12 Det- bör här kanske påpekas att Boliden- mäter skuldsättningsgrad på ett annat sätt vad som görs i bilaga 1. Modellen som används i bilaga 1 är den "traditionella", som används i deflestatextböcker, där detta lärs uttill studenter i företagekonomi. Som påpekades I not 1 på sid 1 förekommer varianter på temat. Bolidens är ett sådant exempel, där de även valt att benämna den nettoskuldsättningsgrad, eftersom man bland annat från skulderna gör avdrag för likvida medel. Mitt skältillatt använda den "traditionella" modellen är att den just är "traditionell" och därför att Boliden föreslagit att eventueha framtida bankgarantier ska knytas till bolagetsfi^mtidaskuldsättningsgrad. Det vi kan konstatera här är då att Boliden således har en uttalad finansieringspolicy för skuldsätiningsgrad. Men oavsett modellen för hur man mäter densamma är det företagets framtida resuhat som i första hand avgör om ^finansiefingspoircyn kän~"eftefléw. Företäpts framtida «^ aktieägarna spelar därvid också in. Bolidens policy är att en tredjedel av årets resultat ska utdelastillaktieägarna (Bolidens årsredovisning 2009, sid 64). Således, Bolidens AB:s resultatutveckling och skuldsättningsgrad har de senaste 12 åren fluktuerat kraftigt. Förklaringen till detta bör i första handtillskrivasföretagets branschtillhörighet. Så länge som Boliden fortsätter att huvudsakligen verka inom samma branschfinnsdet anledning att tro att utvecklingen kommer att bestå, dvs framtida resultat är svåra att förutsäga och kan förväntas fluktuera mycket. Och eftersom framtida skuldsättningsgrad i hög utsträckning påverkas av framtida resultat, kommer även skuldsättningsgraden - och i föriängningen företagets (åter)betalningsförmåga - vara svår att prognostisera. Ansvarsfördelningen och fördelningen avtillgångaroch skulder inom en boiagskoncern mellan moderbolag och dotterbolag varierar från koncerntillkoncern. I Boliden AB uppgår de totalatillgångarnatillca 33 Mdr kr (2009). Moderbolagetstillgångaruppgårtillca 8,6 Mdr kr (2009). Ingen egentiig verksamhet bedrivs i moderbolaget och för 2009 var resultatet O kr. Moderbolagetstillgångarbestår till ca hälften (3,9 Mdr kr) av andelar i koncernbolaget Boliden Mineral AB och till hälften av fordringar hos koncernföretag. Av balansomslutningens egna kapital och skulder utgör drygt tio procent av kortfristiga skulder hos kreditinstitut. Övrigfinansieringär eget kapital. Det finns inga långfristiga skulder i moderbolaget. Organisationen av koncernen innebär att all egentiig verksamhet bedrivs av Boliden Mineral AB. Det kan tolkas som att all risk, dvs både rörelserisken och denfinansiellarisken, föriäggs till dotterbolaget Boliden Mineral AB"*. Alla externa krediter är föriagda till dotterbolaget Boliden Mineral AB och eventuellt Boliden Mineral AB:s dotterbolag. " I Boliden AB:s årsredovisning 2009 anges i not 10, sid 61 att Boliden Mineral AB ägs till 100% av moderbolaget. Därunder räknas sedan upp 24 ytterligare bolag, där ägarandelen anges till 0. Jag tolkar det som att dessa 24 bolag är dotterbolag till Boliden Mineral AB. F ör ett av de 24 bolagen, Kip Service Dy anges att det ägs till 65% av bolaget. 4(7)

13 Boliden Mineral AB har yrkat på att ställa moderbolagsborgen som säkerhet. Men eftersom Boliden AB:s enda substantiella tillgång är aktier i Boliden Mineral AB kan man saga att Boliden Mineral AB vill ställa ut en garanti till sig själv. Boliden Mineral AB har i andra hand yrkat på att ställa moderbolagsgaranti som säkerhet och knyta eventuella framtida bankgarantier till nivån på bolagets framtida skuldsättningsgrad. Om skuldsättningsgraden överstiger 150 % ska enligt Boliden AB:s förslag hälften av det säkerställda beloppet garanteras äv bänk öch när skuldsatta överstiger 200 % ska hela beloppet säkerställas. Förutsättningarna för att erhålla en dylik garanti far bedömas på samma sätt som övri^ krediter. Nivåema (150% resp 200%) på skuldsättningsgraderna är i sig inte anmärkningsvart höga. Som nämndes ovan har Boliden under den senaste tolvårsperioden vid sex årsbokslut -uppvisat-skulsättningsgrader-som-överstigit-l-50%.-bolaget-har.dockjort^^^^^ krediter från kreditinstitut harförnyatsoch utökats. Men om kreditinstitut gör bedornningen att skuldsättningsgraden ökar kraftigt därför att resultatet är ifrittfall och de inte låter sig övertygas om att situationen inom rimlig tid går att ställa tillrätta, kommer ansökningar om förnyade eller utökade krediter att bedömas betydligt mer kritiskt. Detsamma kommer i sådana fall att gälla även garantier i bank. Bolaget föreslår vidare att skuldsättningsgraden ska redovisas i kvartalsrapporter och reviderade årsrapporter och att om de ovan nämnda procentsatser därvid är for handen ska bolaget inom tre månadertillhandahållasådan säkerhet. Bolidens delårsrapporter redovisas normalt ca knappt två månader efter delårsperiodens sista dag och reviderade årsredovisningar ca drygt tre månader efter bokslutsdagen. Således är det en ledtid pa ca 5-7 månader efter redovisningsperiodens sista dag tillstillhandahållandeav säkerhet. Huruvida detta är enrimligtkort: tid för att iscensätta en garanti fär ses mot samma bakgrund som sades ovan. Om bolagets resultatutveckling är akut negativ och den okade skuldsättningsgraden av kreditgivare bedöms som allvariig, är 5-7 månader en lang tid. Sammanfattade bedömning ^, -, Boliden AB verkar inom en bransch med hög (rörelse)risk. Detta bekräftas.mphcit av finansmarknadens prissättning av bolagets aktier, då bolagets betavärde är högt (1,771 mars 2010). Kreditbedömare i banker och finansinstitut är medvetna om '^» ^'sensken och anpassar kredrtnivåer, löptider och pris på krediter därefter. Boliden uppvisade 31 dec 2009 en genomsnittlig kredittid på utestående långfristiga krediter på 3,8 år. Aret dessfonnnan var motsvarande 4,8 år. I det aktuella fallet gällande efterbehandlingskostnadema kommer dessa att "PP^»"^f ' 30 år Detta kan betraktas som en skuld till staten som ska amorteras om ar. Med andra ord: Boliden Mineral AB beviljas av staten att använda svensk "Jf for sm näringsverksamhet under förutsättning att marken återställs. Boliden Mineral 'anar' a^^^ marken idag och 'återbetalar skulden' i morgon, d v s om år. Det är därvid nmligt att = Jag är medveten om att Boliden förmodligen äger marken där gruvavfall deponeras, '^a^ajka har fors^^^^^^^^^ att deponin ur statens synvinkel innebär att Boliden samtidigt 'förstör' marken. Denna förstörelse hknar jag här vid ett slags lån. som ska återbetalas vid ett senare tillfålle, d vs när marken ska återställas. 5(7)

14 värdera denna 'skuld' på liknande sätt som när en utomstående kreditgivare gör en kreditbedömning av ett lån som ska förfalla till betalning om år. En extem kreditgivare söker normalt matcha beviljade krediter med en kombination av 1) livslängden på de tillgångar som krediten ska finansiera (t.ex. beviljas längre återbetalningstid om krediter används för fastighetsinvesteringar än för inköp av maskiner) och. 2)_det förväptadle,.kassmöjde^^ hyresintäkter. på_^ en fastighetsinvestering. Ätt kreditgivare agerar på detta sätt hänger ihop med att man vill vara så säker som möjligt på att krediterna ska kunna återbetalas och att återbetalningstakten ska stå i proportion till investeringens livslängd och det positiva kassaflöde den förväntas generera. Den genomsnittliga kredittiden på ett företags kreditportfölj är därför i mångt och mycket en reflexion av branschförutsättningar; fastighetsföretag har i regel längre genomsnittlig löptid på sin kreditportfölj än fordonstillverkande företag. I Bolidens fall har de nåhgfrirtip"kreäitemä~en gén^^ därmed gjort en bedömning av en 'rimlig* genomsnittlig löptid på kreditportföljen för ett företag som verkar i den bransch som Boliden gör. Det kan därför ifrågasättas varför staten ska bevilja en långfristig "kredit" på år som så kraftigt avviker i löptid jämfört med företagets genomsnittliga utan att samtidigt erhålla solida garantier för att återbetalningen säkras. Boliden AB har begärt en garantikonstruktion där moderbolagsborgen ska gälla och eventuellt kompletteras med en garanti i bank om skuldsättningsgraden överstiger 150% respektive 200%. Eftersom Boliden AB:s enda substantiellatillgångär aktier i Boliden Mineral AB kan det annoriunda uttryckas som att Boliden Mineral AB vill ställa ut en garantitill sig själv. Den föreslagna garantikonstruktionen jämställer underförstått staten med en vanlig kreditgivare. Detta anser jag inte vararimligt.det är nämligen kutym att anta att det egna kapitalet har en löptid som är oändligt lång, d v s det förväntas aldrig återbetalas fullt ut till aktieägarna. Samtidigt går det egna kapitalet ibland under begreppet 'riskkapital', dvs aktieägarna tar den största risken i ett företag och kan aldrig vara säkra på att erhålla utdelning, särskilt inte långt fram i tiden. En moderbolagsborgen som avser belopp som ska betalas om år är således, menar jag, snarare att jämställa långivaren (dvs staten) med Bolidens aktieägare (och därmed den högre risk som förknippas med eget kapital) än med deras kreditgivare. Boliden Mineral AB:s förslag om att komplettera moderbolagsborgen med säkerheter I bank om skuldsättningsgraden överstiger 150% respektive 200% skulle ha utlösts sex av tolv år, om det gällt den senaste tolvårsperioden. En sådan konstruktion är förenad med en kontinueriig bevakningskostnad, som banker och kreditinstitut är beredda att ta, men som det är tveksamt om staten har kompetens eller önskar avsätta resurser för att bedriva. Vidare visar den senaste tolvårsperioden att transaktionskostnaden, dvs arbetet med att ställa ut garantier och återgälda dem, också hade varit hög. Men väsentiigast av allt är förmodligen att konstruktionen inte lämpar sig i fall där låntagarens (Boliden) rörelserisk är hög; när kreditgivaren (staten) behöver en bankgaranti, är det kanske för sent. 6(7)

15 Min sammanfattande bedömning av om bolagets yrkanden om modexbojagsborgen kan anses innébära en långsiktig garantiföratt efterbehandlingskostnadema ska kunna tackas ar således negativ. Stockholm, 12 april 2010 Thonws Hartman övripra referenser: SOU 2006:039: Ett utvidgat miljöansvar. Delbetänkande av miljöansvarsutredningen. 7(7)

16 Boliden AB i ; Totalt kapital (T) 1843,5 1876,5 1327, Eget kapital (E) 653,1 653,1 98, $ SItuider (S) 1190,4 1223,4 1229, I Skuldsättningsgrad (S/E) 182% 187% 1252% 342% 313% 226% 123% 123% 67% 111% 89% 105% Ii Rörelseresultat -68,7-59,4-656, Resultat efter skatt -75,7-68,2-655, Kommentar: Samtiiga beioppjiämtade frän respektive ärs årsredovisning. 1 Samtiiga belopp är i luisek utom för åren där beloppen är i MUSD.

Utlåtande gällande Boliden Mineral AB:s förslag till moderbolagsborgen

Utlåtande gällande Boliden Mineral AB:s förslag till moderbolagsborgen Thomas Hartman Professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och finansiering Ekon. dr. Utlåtande gällande Boliden Mineral AB:s förslag till moderbolagsborgen Boliden Mineral AB (bolaget) har blivit

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Ekonomisk säkerhet enligt miljöbalken

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Ekonomisk säkerhet enligt miljöbalken Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juni 2011 T 5420-08 KLAGANDE Boliden Mineral AB Box 44 101 20 Stockholm Ombud: Advokaterna PM och FT MOTPARTER 1. Naturvårdsverket 106

Läs mer

Yttrande över ansökan från Oskarshamns Hamn AB om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till hamnverksamhet inom Oskarshamns hamn (Lst dnr 551-1882-12)

Yttrande över ansökan från Oskarshamns Hamn AB om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till hamnverksamhet inom Oskarshamns hamn (Lst dnr 551-1882-12) 1 (2) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 010-69881110 elin.forsberg@nattirvardsverket.se YTTRANDE 2012-12-04 DnrNV-08584-12 Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, miljödomstolen, deldom 2008-11-11 i mål nr M 2498-06, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, miljödomstolen, deldom 2008-11-11 i mål nr M 2498-06, se bilaga A r SVEA HOVRÄTT DOM Mark- och miljööverdomstolen 2012-01-23 Rotel 060103 Stockholm Målnr M 9761-08 Sid 1 (10) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, miljödomstolen, deldom 2008-11-11 i mål nr M 2498-06,

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets PM En utförligare reglering av myndigheters investeringar och avgifter

Yttrande över Finansdepartementets PM En utförligare reglering av myndigheters investeringar och avgifter 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS Ä VERKET^ YTTRANDE 2014-10-02 Ärendenr: NV-05661-14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator(^egeringskansliet.se Yttrande över Finansdepartementets

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y

SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y 1 (5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y ÖVERKLAGANDE 2010-10-15 Dnr 641-4689-10 Rf Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av Miljööverdomstolens dom den 25

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Finansiella definitioner

Finansiella definitioner Finansiella definitioner Eniro presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Eniro anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10 Årsredovisning Anna Karin Pettersson 2017-05-22 Lektion 10 Innehåll Introduktion Årsredovisningens delar Finansiell analys (räkenskapsanalys) 2 Litteratur FARs. Samlingsvolym K3 kapitel 3 6, 8 Lärobok,

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Swedish ICT Research

Swedish ICT Research RISE RISE Januari-mars SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia Holding Holding Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Omsättning 296 762 266 387 110 088 108 202 172

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1,4 MSEK (1,0) Rörelseresultatet Blev -1,7 MSEK (-1,9) Rörelsemarginalen blev -1,2% (-1,7%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR 1(11) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR org. nr. 2006-09-01 -- 2007-08-31 och Kallelse till bolagsstämma fredagen den 14 december kl1300 på Malmskillnadsgatan 46 Stockholm Delårsrapporten, sex

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser.

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. Beslut 5/2011 Stockholm den 13 juli 2011 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolagets) årsredovisning 2010 genom att rikta en skriftlig anmärkning mot Bolaget.

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

KSEK Kv 2 2012 - Kv 1 2013 Kv 1 2012 Kv 1 2013 2012 2011 Rörelsens intäkter Transaktionsbaserade intäkter 6121 7660 27199 29793 30632 Övriga intäkter 448 476 3 039 2 012 2 848 Summa rörelsens intäkter

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer