Yttrande i mål M angående fortsatt och utökad verksamhet vid Aitikgruvan i Gällivare kommun; nu fråga om ekonomisk säkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande i mål M 9761-08 angående fortsatt och utökad verksamhet vid Aitikgruvan i Gällivare kommun; nu fråga om ekonomisk säkerhet"

Transkript

1 1 (2) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS ii VERKET = YTTRANDE Ärendenr: NV Mark- och miljööverdomstolen Svea hovrätt Box Stockhohn Yttrande i mål M angående fortsatt och utökad verksamhet vid Aitikgruvan i Gällivare kommun; nu fråga om ekonomisk säkerhet Naturvårdsverket har förelagts att inkomma med ett ytfrande över målets fortsatta handläggning. Naturvårdsverkets ställningstagande Mot bakgrund av att sakfrågan i målet är begränsad till formenförden ekonomiska säkerhet som Boliden Mineral AB (bolaget) ska lämna och att partema utförligt har argumenterat i denna fråga i annat sammanhang (Högsta domstolens mål T ) anser Naturvårdsverket att en huvudförhandling i målet skulle sakna betydelse för prövningen. Naturvårdsverket anser att målet kan avgöras på handlingama efter att bolaget och Naturvårdsverket beretts tillfälle att slutföra sm talan. Naturvårdsverket har, liksom bolaget, i det ovan nämnda målet vid Högsta domstolen skriftligen utvecklat sin talan i den fråga som nu ska prövas i Markoch miljööverdomstolen. Naturvårdsverket åberopar som underlag i nu aktuellt mål det till Högsta domstolen ingivna ytfrandet med utiåtande från professorn och ek. dr Thomas Hartman (ytfrande daterat den 14 april 2010, bilaga till detta ytfrande). I sammanhanget vill Naturvårdsverket fästa uppmärksamheten på att Högsta domstolen i domen (den 1 juni 2011) i det ovan angivna målet gjort uttalanden till ledningförden prövning som nu ska ske i Mark- och miljööverdomstolen. Högsta domstolen uttalar bl.a. (s 8, p 16) att "en särskild bedömningssvårighet är att moderbolagets betalningsförmåga i princip ska bestämmas med utgångspimkt i att dotterbolaget saknar förmåga att bekosta återställningsåtgärdema. Det innebär bl.a. att dotterbolagets aktier ska befraktas som en tillgång utan värde". BESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA - KASERNGATAN 14 POST; STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: INTERNET:

2 NATURVÅRDSVERKET 2(2) Det framgår av underlaget i målet att Boliden AB:s enda substantiella tillgång är aktier i Boliden Mineral AB (se även s 5 i prof och ek. dr Hartmans ytfrande). Såvida detta förhållande inte har ändrats, kvarstår bedömningen att moderbolagsborgen inte kan anses vara en betryggande säkerhet i detta fall. Beslut om detta ytfrande har fattats av sektionschefen Håkan Bengtsson. Vid den slutiiga handläggningen har i övrigt deltagit Erika Palmheden, föredragande. FörJSlaturvårdsverket sson; Kopia till: Länsstyrelsen i Norrbottens län Erika Palmheden

3 1(6) 'NATUR VÅRDS VERKET SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 1 ^ R Ärendet ^ avslutas ej avslutas exp datum KOPIA Föredr sign agn ^ o YTTRANDE Dnr Högsta domstolen Bö«lSDi Stockhohn Svarsskrivelse i mål T (rotel 5) angående ekonomisk säkerhet med anledning av tillstånd till nytt sandmagasin (Hotjämsmagasinet) Naturvårdsverkets inställning Naturvårdsverket bestrider blm till överklagandet. Sffinmflnfgttning Naturvårdsverket anser avföljandeskäl att den av Boliden Mineral AB (bolaget) yrkade moderbolagsborgen inte iqipfyller kravet enhgt miljöbalken på att en säkerhet ska vara betryggandeförsitt ändamål. 1. Medel ska vara tillgänghgaförefterbehandling under en lång tid samtidigt som bolagetsfinansiellastäuning kanförväntasvariera mycket över tiden och inte går attförutsägaannat än på några års sikt. Det måste därför finnas souda garantier som säkerställer att det, oberoende av bolagets finansiella StäUning, autidfinnssådana medel som är omedelbart tiugänguga. Annars finns det en beaktansvärd riskföratt samhäuet måste ståförkostnaden. 2. Den enda substantieua tiugången i moderbolaget är aktier i BoUden Mineral AB (bolaget). Det kan därför sägas att en moderbolagsborgen i detta fau endast innebär att bolaget stäuer en garanti tiu sig självt Det kan ifiågasättas om en sådan garanti utgör en ekonomisk säkerhet över huvud taget, eftersom. den-inté iqjpfyuer säkerhetens syfte att säkerstäua att detfinnstiugänguga medel justfördet M bolaget självt inte kan bekosta åtgärderna. 3. Vid tulståndsprövnmgen ska domstolrai bedöma om säkérhetai kommer att vara betryggandeförsitt ändamål under hela den tid som den ska gäua. Dagens bokslutförkoncernen saknar emeuertid i princip prognosvärde för att bedöma betahiingsförmågan på så lång sikt som det ärfiågaom här. Med hänsyn till det och tiu denförväntadevariationen i bolagets finansieua StäUnmg, går det mte att i det här fauet göra en bedömning av om en moderbola^borgen är betryggandeförsitt ändamål. BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA - KASERNGATAN 14 POST: STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: INTERNET:

4 NATURVÅRDSVERKET 2(6) 4. En moderbolagsborgen innebär att tillsynsmyndigheten kontinuerugt måste göra en kvalificerad kreditbedömningföraft avgöra om säkerheten behöver omprövas. Tillsynsmyndigheten har inte kompetensföratt göra den bedömningea En sådan omprövning är inte heuer autid ändamålsenlig. Vidare är en möderbolägsbörgen mte direkttillgängligförtillsynsmyndigheterl En moderbolagsborgen irmebär också att administrativa kostnader som verksamhetsutövaren ska svaraförförsöver tiu tillsynsmyndigheteil hite heuer kan den konstruktion som bolaget yrkar på i andra hand anses ^innebäraen säkerhetsom ätbetryggande-för sitt ändamålv-ävendenutgårfiån en moderbolagsborgen som grundsäkerhet, vilket mte är godtagbart. Vidare innebär bolagets höga rörelserisk att det kan varaförsent attfåen bankgaranti när så behövs. Konstruktionenförutsätterockså att tillsynsmyndigheten kontinuerugt bevakar bolagets skuldsättningsgrad, viucet tiusynsmyndigheten saknar kompetensföratt göra. Dessutom ska nuljöbaucens bestämmelser om säkerhet här touras utifrån EU-direktiv 2006/21/EG. Av de skäl som anges ovan uppfyuer i detta fau en moderbolagsborgen, ensam euer i kombination med annan säkerhet enugt andrahandsyrkandet, inte de krav på enfinansieugaranti som stäus i EU-direktiv 2006/21/EG. Utveckling av Naturvårdsverkets talan Säkerheten ska vara bebyggandeför sitt ändamål En ekonomidc säkerhet ska vara bebyggandeförsitt ändamål (15 kap. 34 och 16 kap. 3 mujöbaucen). Naturvårdsverket viufiamhåuaatt det intefinn.gnågot stöd i prop. 2006/07:95föratt hävdaflexibuitetifiågaom säkerhetens form på bekostnad av det kravet. Tvärtom nämns riskenförsamhäuet som enfåktorav betydelseförvilken form säkerheten ska ha (a. prop, s. 111). Inte heuer är ett företags kostnaderfören säkerhet ett skälföratt ge avkau på kravet att säkerheten ska vara betryggandeförsitt ändamål. Naturvårdsverket viu också peka på att möjugheten tiu enflexibelbedömning av formenförsäkerhetfördeponier fanns redanföreändringen i 16 kap. 3 mujöbalken år hmebörden av bestämmelserna i 15 k^. 34 har inte ändrats i det avseendet. Naturvårdsverket anser därför att det saknas grundföratt påstå att bestämmelsema om ekonomisk säkerhetfördeponier skatiuämpaspå ett annat sätt änföreändringen i 16 kap. 3 miljöbaucen. En moderbolagsborgen är ingen långsiktig garanti MUjööverdomstolen har i den överklagade domen kommittiuslutsatsen att bolagets yrkanden om moderbolagsborgen mte kan anses iimebära en långsiktig garantiföratt efterbehandlingskostnadema ska kunna täckas. Naturvårdsverket

5 NATURVÄRDSVERKET ^ har inhämtat ett utlåtandefiånprofessom och ekonomie doktom Thomas Hartman (buaga). Han kommer därtiusamma slutsats som MUjööverdomstolen. Det befiövs solida garantier Medel ska vara tulgähgugäföféflerbéhahdung Under en långtidsamtidigt som bolagetsfinansieuastäuning kanförväntasvariera mycket övertidenoch inte går attförutsägaarmat än på några års sikt. I utlåtandetftånprofessor Hartman Uknas en ekonomisk säkerhet med en skuld tiu, i det här Met, staten. Det konstateras också att de långfristiga krediter som lämnatstiubolaget av banker och kreditinstitut iaxm genomsnittug löptid på ca fyra år. Kreditmarkriädens aktörer har därmed gjort eri bedömnmg av en rimug genomsnittug löptid på kreditportföljenförettföretagsom verkar i branschen. EnUgt uflåtandet kan det därför ifiågasättas varför staten ska bevilja en långfiistig "kredit" på år som så kraftigt awucer i löptid jämfört med övriga krediter utan att samtidigt erhåua souda garantierföratt "återbetalningen" säkras. Naturvårdsverket anser mot den här bakgnmden att den ekonomiska säkerheten måste ha en form som innebär att detfinnssouda garantierföratt det, oberoende av bolagetsfiriansiellastäuning, autidfinnsmedelförefterbehandung omedelbarttiugänguga.annarsfinnsdet en beaktansvärd riskföratt samhäuet måste ståförkostnaden. Boliden Mineral AB vill ställa garantitillsig självt I uflåtandet konstateras att organisationen av BoUdenkoncemen mnebär att au egentug verksamhet bedrivs av Boliden Mmeral AB och att moderbolagets enda substantieuatiugångär aktier i BoUden Mmeral AB. Man kan enugt uflåtandet därför säga att BoUden Mmeral AB genom en moderbolagsborgen vul stäua ut en garanti tiu sig självt. EnUgt Naturvårdsverkets iq)pfattmng går det dänned att ifiågasätta om en moderbolagsborgen i det härfeuetär kan anses utgöra en ekonomisk säkerhet över huvud taget, eftersom en sådan borgen mte uppfyuer säkerhetens syfte att SäkerstäUa att detfinnstiugängugamedel justfördetfeubolaget självt mte kan bekosta åtgärdema (jfr NJA 2009 s. 667 där en avsättning i räkensk^ema inte ansågs utgöra en ekonomisk säkerhet). En beaktansvärdriskförsamhället EnUgt utlåtandet jämstäus i denföreslagnagarantikonstiuktionen underförstått staten med ea vanug kreditgivare, viucet mte kan anses rimugt. En moderbolagsborgen som ska gäua i år kanfiånrisksynpunkt jämstäuas med den risk som tas av en aktieägare som satsat eget kapital i ett företag.^ Aktieägarna tar den största risken i ettföretagoch kan aldrig vara säkra på att erhåua utdehiing, särskut inte långtfiamitiden.de tar därmed en stöireriskän vad kreditgivarna gör.

6 NATURVÅRDSVERKET ^ ^gj Naturvårdsverket drar av ovanstående slutsatsen att en moderbolagsborgen i det har Met - om den skuue kvalificera som ea ekonomisk säkerhet - innebär sådanariskeratt den inte kan anses betryggandeförsitt ändamål. Prövningen ochtillsynenav en moderbolagsborgen Vid tulståndsprövnmgen ska domstolen bedöma om säkerheten kommer att vara betoyggandeförsitt ändamål under hela dentidsom den ska gäua. EnUgt uflåtandet saknar emeuertid dagens bokslutförkoncemen i princip prognosvärde för att bedöma betahimgsfönnågan på så lång suct som årframåti tiden. Med hänsyntiudet och tulden föiyäntadejfariationenxbolagets-finansiella- StäUning, går det inte att i det här Met göra en bedömmng av om en moderbolagsborgen är betryggandeförsitt ändamål. Vidare konstaterar Naturvårdsverket att det genereut krävs en kvauficerad kreditbedömningföratt ta stäuning tiu om en moderbolagsborgen kan godtas som säkerhet. Även om det åugger sökanden att visa att en form av säkerhet är godtagbar behöver sökandens bedömningar kunna ifiågasättas av någon med kompetens på området. Det visar inte minst utredningen i det här målet. Det krävs därför i princip att statens intressen bevakas av någon med den specifika kompetens somfinnshos kreditbedömare på banker och kreditinstitut. Så är inte Met idag. Om en moderbolagsborgen godtas i det här fauet krävs mte bara en kvalificerad kreditbedömning av prövningsmyndigheten. Eftersom BoUdenkoncemens finansieua stäunmg enugt professor Hartmans utiåtande kanförväntasvariera relativt kraftigt övertidenkrävs dessutom att tulsynsmyndigheten kontinuerugt gör samma kreditbedömningföratt bevaka om säkerheten behöver omprövas enligt 24 kap. 5 förstastycket 12 mujöbaucen. TUlsynsmyndigheten har inte kompetensföratt göra en sådan bedömning. En omprövning är inte heuer autid ändamålsenug, dels därför att den tar långtid,och delsföratt den inte får innebära att verksamheten mte längre kan bedrivas euer att den avsevärt försvåras. En moderbolagsborgen innebär också en överföring av admmistrativa kostiiaderfrånverksamhetsutövarentiutillsynsmyndigheten,viucet inte är förenugt med mujöbalkens syn på vedcsamhetsutövarens ansvar. Nattirvårdsverket anser att den ekonomiska säkerheten ska vara omedelbart tulgängjig (jfr a. prop. s. 110). I MUjöansvarsufrednmgens betänkande Ett utvidgat mujöansvar (SOU 2006:39)finnsen redogörelseförinnebörden av en ägarbolagsgaranti/ägarborgen (s. 286 f). EnUgt den redogörelsenfårtiusynsmyndigheten kräva ut garantin om bolaget ifiågamte uppfyuer sina förpuktelser. Om ägarbolaget vägrar att ge ut garantin anges att tiusynsmyndigheten kan väcka talan vid domstol. Naturvårdsverket anser att en säkerhet mte kan anses omedelbart tul^gug, och därmed enkel att realisera, om det krävs att tiusynsmyndigheten vinnerframgångi en domstolsprocess som

7 NATURVÄRDSVERKET ^ kan bu utdragen och bettmgandeförattfåtiugångtul pengar för efierbehandling. Andrahandsyrkandet SUgfNätiirvårdsvCTkets u^^ säkerheten som bolaget yrkar i andra hand anses innebära en säkerhet som är bebyggandeförsitt ändamål. För detförstaså anser Naturvårdsverket av sanuna skäl som anges ovan att en moderbolagsborgen inte är godtagbar som "gnmdsäkerhef'. För det andra förutsätter konshuktionen atttiusynsmyndighetenkontinuerugt be>^kar bolagets skuldsätiningsgrad. Til^msmyndigheten saknar konq)etensföfsätgisädetta. För det tredje tar det 5-7 månaderfiåntidpunktendå redovismngen sammanstäudestiusen säkerhet kan erhåuas. Med hänsyntiubolagets höga röielserisk kan dentidenräckaföratt det ska varaförsent attfåen bankgaranti när så behövs. Konstruktionen innebär också, i än större omfåttning än enbart en moderbolagsborgen, en över^ring av administrativa kostaader fiån verksamhetsutövaren tul tiusynsmyndigheten. Ett ytterugare skäl emot konstiuktionen anser Naturvårdsverket vara att enugt de senaste tolv årens bokslut hade bolaget sex av de tolv åren en skuldsättningsgrad som översteg 150 %. Underfyraav dessa sex år översteg skuldsättningsgraden 200 %. Det är sannoukt att samma situation iqipstår Uka ofla i fiamtidal Naturvårdsverket ifiågasätter därför en konstiuktion där det redanfiånbörjan kanförutsägasatt kravet på kompletterande säkerhet kommer att tiuämpas firekvent. Det innebär bara onödiga kostiiader och ianspråktagande av tillsynsmyndighetens resurser. Ifrågaom den möjughet tul insätttiing på spärrat konto som bolagetföreslåri sitt andrahandsyrkande, konstaterar Natinvårdsverket att det mte gör säkerheten mer bebyggande eftersom det är bolaget som väljer om en sådan msättning ska ske. Detförutsätterockså att bolaget genom krediter euer på annat sätt får tiugång tul de medel som ska sättas in. Bolaget har mte presenterat någon utredmng som visar att detta är möjugt vid en skuldsättnmgsgrad överstigande 150 %. Utvinningsayfalhdirektivet EU-dkektiv 2006/21/EG \ det s.k utvmmngsavmsdirektivet, innehåuer i artikel 14 krav påfinansieusäkerhetförverksamhet som omfettar deponerii^ av utvmnmgsavfau i en avfausanläggnmg, dvs. sådan verksamhet som det är fråga om i detta mål. ' Europsqjarlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avmfrånutvmningsmdustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG.

8 NATURVÄRDSVERKET g(gj DenfinansieUasäkerheten ska stäuas så att "...alla skyldigheter enli^ det tillstånd som utfä-dats i enlighet med detta direktiv har uppfyllts, inbegripet bestämmelser om åtgärder efter stängning... " (artikel 14.1 a) och att "...det alltidfinnstilhäckligamedeltillgängligaför att rehabilitera det område som påverkats av ay^lsanla^ni^}n7'~ -~ Vid en direktivkonfonn toucnmg mnebär det här att den säkerhet som stäus ska varatiuräckugföratt täcka aua kostiiaderförefterbehandung av Hötjämsmagasmet och att det autid skafinnastuhäckuga medel tiugänguga för eflerbehandling. Av samma skäl som anges ovan anser Naturvårdsverket att en modgbolagsborgen, ensam euer i kombination med annan gslcerhet enugt andrahandsyrkandet, mte iqipfyuer kraven på enfinansieugaranti enugt artikel 14 i utvinningsavmsdirektivet I övrigtfårnaturvårdsverket hänvisatiuvad verket anfört itidigareyttranden i underinstansema. Beslut om detta yttiande harfettatsav enhetschefen Rikard Janson. Vid den slutuga handläggningen har i övrigt deltagit vucarierande enhetschefen Carl MUcael Stiauss, Ann-Marie FäUman och Åsa WUdund Fredström, den sistnämnda föredragande. ^aturvårdsverket Rikard Janson \ Åsa Wiklund Fredsfröm BUaga: Utiåtandefrånprof och ek. dr Thomas Hartman

9 Thomas Hartman Pmfessor i företagsekonomi, särskih: redavisning och finansiering Ekon. dr. I ^!ATUP-VA1D5VERKETi Ink *,IS Handi. enhet Utlåtande gällande Boliden Mineral AB:s förslag till moderboiagsborgen Boliden Mineral AB (bolaget) har blivit ålagda att ställa ekonomisk säkerhet med 37 IVlkr avseende åtgärder för att återställa naturen efter deponering av avfall från en gruvverksamhet som bedrh/s av bolaget. Den ekonomiska säkerheten behöver gälla i år för huvuddelen av beloppet, och ytterligare 30 år för en mindre del. Bolaget yrkar i första hand att säkerheten ska bestå av en moderbolagsborgen ställd av Boliden AB (publ). I andra hand yrkar bolaget att moderbolagsborgen ska kompletteras med garanti från bank eller annat kreditinstitut om skuldsättningsgraden enligt kvartals- eller årsbokslut överstiger vissa preciserade procentsatser. Naturvårdsverket har givit undertecknad i uppdrag att redogöra för ett antal förhållanden som är förknippade med moderbolagsgarantier och ett företagsfinansiellaställning. Den inltlala frågan som ställts av Naturvårdverket är vilka slutsatser man kan dra av ett bolagsfinansiellaställning vid en viss tidpunkt när man ska ta ställning till om en ekonomisk säkerhet kan anses betryggande under en lång tid, i allmänhet och i det aktuella fallet? Ett kort svar på denna fråga är att ett företags bokslut Idag säger en del om dess framtida betalningsförmåga, men ju längre bort i tiden, desto osäkrare är balansräkningen som prognosinstrument. Vidtidshorisonter pm år vill jag mena att dagens bokslut i princip saknar prognosvärde om företagets framtida betalningsförmåga. I traditionell finansiell analys fästs den huvudsakliga uppmärksamheten på ett företags framtida betalningsförmåga på balansräkningens högersida. Här återfinns eget kapital, långfristiga och kortfristiga skulder. Som mått på långsiktig betalningsförmåga används soliditet eller skuldsättningsgrad.^ Ju högre andel eget kapital respektive ju lägre skuldsättningsgrad desto solidare företag. ^ soliditet är Eget kapital (EK) dividerat med Eget kapital plus Skulder (S). dvs. EK / (EK S). Skuldsättningsgrad är Skulder dlviderat med Eget kapital, dvs S/EK. Sambandet melian soliditet och skulsättnlngsgrad är Soliditet = 1/ (1 + S/EK). iviatten mäteralltsä samma sak. Definitionen avsoch EK kan variera mellan olika författare och olika litteratur och olika användare (tex. årsredovisningarfrån foretag). Exempelvis avses med S ibland enbart långfristiga skulder, ibland totala skulder (dvs läng- plus kortfristiga skulder). Thomas Hartman Fyndevägen Sollentuna Tel:

10 Vid kredit- eller garantigivning för längre perioder kan det hävdas att skuldsättningsgraden ger en indikation på bolagets framtida långsiktiga (åter)betalningsförmåga. Det ger också en indikation på företagets konkursrisk. De avgörande faktorema för ett företags skuldsättningsgrad är företagets: 1. Framtida vinster 2. Framtida investeringar 3. Styrelsens och företagsledningens finansieringspolicy vad gäller skuldsättningsgrad 4. Styrelsens utdelningspolicy. De ovan nämnda Aktörerna samverkar och påverkar balansräkningens bä^e sidor. ~ir~framtidä resultattréttlöhsämt föi^étäg Ö kassa) vilket på skuldsidan balanseras av att det egria kapitalet stiger (med periodens vinst). Om skulderna samtidigt inte ökar, kommer skuldsättningsgraden att sjunka. 2. Framtida investeringsbehov: Företagets framtida investeringar kan finansieras med antingen sparade vinster, dvs kassati'llgångar omvandlas till anläggningstillgångar, eller ökade skulder, eller en kombination. Så länge som framtida investeringar finansieras med samma proportioner av eget kapital och skulder, som företaget har idag, kommer skuldsättningsgraden att vara konstant (ceteris paribus). Det är först när framtida investeringar finansieras med en högre andel skulder än historiskt, som skuldsättningsgraden ökar. 3. Styrelsens och företagsledningensfinansieringspolicyvad gäller skuldsättningsgrad: Skuldsättningsgraden kan enkelt påverkas av en styrelse eller företagsledning, åtminstone uppåt; företaget kan helt enkelt låna mer (omvänt kan vara svårare, då man här är beroende av höga vinster). Styrelsen i ett (börsnoterat) företag har därför oftast en policy för vilken nivå på skuldsättningsgraden som den anser eftersträvansvärd. Inte sällan uttrycks den i termer av att skuldsättningsgraden i genomsnitt ska uppgå till X% över en konjunkturcykel, eller högst få uppgå till y% i en högkonjunktur. 4. Styrelsens utdelningspolicy: Företagets utdelningspolicy hänger intimt samman med policyn om skuldsättningsgrad. En styrelse vill ogärna sänka utdelningarna från ett år till ett annat och vill kunna vidmakthålla enrimligutdelning till ägarna, även under konjunkturnedgångar. Ett företags konkursrisk sammanhänger med den framtida genereringen av betalningsöverskott, men inte enbart. Företag går i konkurs av två huvudsakliga skäl, insufficiens respektive insolvens; Insufficiens: Kassaflödet sinar (främst pga uteblivna vinster i rörelsen, men även höga amorteringar och räntebetalningar, stora investeringar och höga utdelningar) och företaget klarar inte sitt betalningsåtagande till stat, kreditorer, anställda och leverantörer. Insolvens: Efter några års föriuster urholkas det egna kapitalet, så att skulderna överstiger tillgångarna. 2(7)

11 I sälrfs län könsateras att ettiaretags framtida <åter)betaliiingsf8ntiäg» I främsta rummet be^r^v^^ctid, vinster och skuldemas stohek. De. är ö^fimttläayltt^mo som ste generera ett tilltsddlgt Bpande betalningsäverskott Det är ocksä. framstå rummet de S a esterna som ska bidra till att det egna kapitalet bibehélls pa en n^a som garanterarföretagetsöverievnad. -l-detaktuellajallet gällande-boliden Mineral AE^ 1. Framtida resultat: Det är förstås omöjligt att med säkerhet sia ojnjmc^e^^ framtida resultat. En blicktillbakaitidenkan dock ge en indikation pa hur framtkjen ktn utvecklas. I bilaga 1 framgår att under de senaste 12 åren har Bolidens resu tat e L s^^\^^^^^^^^ mellan -2,2 Mdr kr (2001) och 6,3 Mdr kr (2006). Resutatens höga fluktuationer sammanhänger med branschen som företaget verkar mom och är mer konjunkturkänslig än de flesta andra branscher. Saval pnse pa efterfrågade produkter, i Bolidens fall metaller, som efterfrågade volymer vanerar mträxde'genomsm^^^^^ höi festa kostnader. Tillsammans gör detta att rörelseresultatetfluktuerarrdativ^ J^ftl^^än för andra företag. Ett mått på ovanstående är företagets betavarde pa Sma Betavärdet på en aktie visar hur mycket aktiekursen varierar over tiden. Ssemed andra aktier (på börsen). FinansbolagetAva^^^ Ä r ett betavärde på 1,77^ Som jämförelse har ^l^^'benomsn^^^^^^^^^ Då börsen ett betavärde på 1. Att en akties betavärde ar högre an genomsnittet ska toll^stom att dess risk överstiger genomsnittet. Detta är i sin tur md.rekt en konsekvens av attföretagetsresultat övertidenfluktuerarmycket. 2. Framtida investeringsbehov: Om Bolidens framtida investeringsbehov går ej att uttala sig, varför det i denna skrivning lämnas däriiän. 3 Styrelsens och företagsledningensfinansieringspolicyvad gäller skuldsättningsgrad: itbtgä 1 framgår att Bolidens skuldsättningsgrad de ^^^^^^ Ärat mycket, lom högst var den 1252% år 2000 och som lägst 67% ar 2006^Under av de 12 åren översteg skuldsättningsgraden 150%, under fyra översteg den 200%. Bolidens har en policy för skuldsättningsgrad. I årsredovisningenför2009 uttrycks denna enligt följande: "Målet år att nettoskuldsättningsgraden' i en högkonjunktur ska vara högst 20 procent i syfte att vidmakthålla enrimligfinansiell handlingsberedskap i en lågkonjunktur." Källa: Boliden AB:s årsredovisning 2009, sid 20. ^ hftp.v/www.?"''"^'' <;p/aza/dre«/prpgs article.i.sd?article=98623 ^Nettoskuldsättningsgrad beräknas som nettot av räntebärandeavsiwrochs^^^^^^^^ inkls^ likvida medel dividerat med eget kapital. Källa: Boliden AB3 årsredov.nmg 2009, s.d 64. 3(7)

12 Det- bör här kanske påpekas att Boliden- mäter skuldsättningsgrad på ett annat sätt vad som görs i bilaga 1. Modellen som används i bilaga 1 är den "traditionella", som används i deflestatextböcker, där detta lärs uttill studenter i företagekonomi. Som påpekades I not 1 på sid 1 förekommer varianter på temat. Bolidens är ett sådant exempel, där de även valt att benämna den nettoskuldsättningsgrad, eftersom man bland annat från skulderna gör avdrag för likvida medel. Mitt skältillatt använda den "traditionella" modellen är att den just är "traditionell" och därför att Boliden föreslagit att eventueha framtida bankgarantier ska knytas till bolagetsfi^mtidaskuldsättningsgrad. Det vi kan konstatera här är då att Boliden således har en uttalad finansieringspolicy för skuldsätiningsgrad. Men oavsett modellen för hur man mäter densamma är det företagets framtida resuhat som i första hand avgör om ^finansiefingspoircyn kän~"eftefléw. Företäpts framtida «^ aktieägarna spelar därvid också in. Bolidens policy är att en tredjedel av årets resultat ska utdelastillaktieägarna (Bolidens årsredovisning 2009, sid 64). Således, Bolidens AB:s resultatutveckling och skuldsättningsgrad har de senaste 12 åren fluktuerat kraftigt. Förklaringen till detta bör i första handtillskrivasföretagets branschtillhörighet. Så länge som Boliden fortsätter att huvudsakligen verka inom samma branschfinnsdet anledning att tro att utvecklingen kommer att bestå, dvs framtida resultat är svåra att förutsäga och kan förväntas fluktuera mycket. Och eftersom framtida skuldsättningsgrad i hög utsträckning påverkas av framtida resultat, kommer även skuldsättningsgraden - och i föriängningen företagets (åter)betalningsförmåga - vara svår att prognostisera. Ansvarsfördelningen och fördelningen avtillgångaroch skulder inom en boiagskoncern mellan moderbolag och dotterbolag varierar från koncerntillkoncern. I Boliden AB uppgår de totalatillgångarnatillca 33 Mdr kr (2009). Moderbolagetstillgångaruppgårtillca 8,6 Mdr kr (2009). Ingen egentiig verksamhet bedrivs i moderbolaget och för 2009 var resultatet O kr. Moderbolagetstillgångarbestår till ca hälften (3,9 Mdr kr) av andelar i koncernbolaget Boliden Mineral AB och till hälften av fordringar hos koncernföretag. Av balansomslutningens egna kapital och skulder utgör drygt tio procent av kortfristiga skulder hos kreditinstitut. Övrigfinansieringär eget kapital. Det finns inga långfristiga skulder i moderbolaget. Organisationen av koncernen innebär att all egentiig verksamhet bedrivs av Boliden Mineral AB. Det kan tolkas som att all risk, dvs både rörelserisken och denfinansiellarisken, föriäggs till dotterbolaget Boliden Mineral AB"*. Alla externa krediter är föriagda till dotterbolaget Boliden Mineral AB och eventuellt Boliden Mineral AB:s dotterbolag. " I Boliden AB:s årsredovisning 2009 anges i not 10, sid 61 att Boliden Mineral AB ägs till 100% av moderbolaget. Därunder räknas sedan upp 24 ytterligare bolag, där ägarandelen anges till 0. Jag tolkar det som att dessa 24 bolag är dotterbolag till Boliden Mineral AB. F ör ett av de 24 bolagen, Kip Service Dy anges att det ägs till 65% av bolaget. 4(7)

13 Boliden Mineral AB har yrkat på att ställa moderbolagsborgen som säkerhet. Men eftersom Boliden AB:s enda substantiella tillgång är aktier i Boliden Mineral AB kan man saga att Boliden Mineral AB vill ställa ut en garanti till sig själv. Boliden Mineral AB har i andra hand yrkat på att ställa moderbolagsgaranti som säkerhet och knyta eventuella framtida bankgarantier till nivån på bolagets framtida skuldsättningsgrad. Om skuldsättningsgraden överstiger 150 % ska enligt Boliden AB:s förslag hälften av det säkerställda beloppet garanteras äv bänk öch när skuldsatta överstiger 200 % ska hela beloppet säkerställas. Förutsättningarna för att erhålla en dylik garanti far bedömas på samma sätt som övri^ krediter. Nivåema (150% resp 200%) på skuldsättningsgraderna är i sig inte anmärkningsvart höga. Som nämndes ovan har Boliden under den senaste tolvårsperioden vid sex årsbokslut -uppvisat-skulsättningsgrader-som-överstigit-l-50%.-bolaget-har.dockjort^^^^^ krediter från kreditinstitut harförnyatsoch utökats. Men om kreditinstitut gör bedornningen att skuldsättningsgraden ökar kraftigt därför att resultatet är ifrittfall och de inte låter sig övertygas om att situationen inom rimlig tid går att ställa tillrätta, kommer ansökningar om förnyade eller utökade krediter att bedömas betydligt mer kritiskt. Detsamma kommer i sådana fall att gälla även garantier i bank. Bolaget föreslår vidare att skuldsättningsgraden ska redovisas i kvartalsrapporter och reviderade årsrapporter och att om de ovan nämnda procentsatser därvid är for handen ska bolaget inom tre månadertillhandahållasådan säkerhet. Bolidens delårsrapporter redovisas normalt ca knappt två månader efter delårsperiodens sista dag och reviderade årsredovisningar ca drygt tre månader efter bokslutsdagen. Således är det en ledtid pa ca 5-7 månader efter redovisningsperiodens sista dag tillstillhandahållandeav säkerhet. Huruvida detta är enrimligtkort: tid för att iscensätta en garanti fär ses mot samma bakgrund som sades ovan. Om bolagets resultatutveckling är akut negativ och den okade skuldsättningsgraden av kreditgivare bedöms som allvariig, är 5-7 månader en lang tid. Sammanfattade bedömning ^, -, Boliden AB verkar inom en bransch med hög (rörelse)risk. Detta bekräftas.mphcit av finansmarknadens prissättning av bolagets aktier, då bolagets betavärde är högt (1,771 mars 2010). Kreditbedömare i banker och finansinstitut är medvetna om '^» ^'sensken och anpassar kredrtnivåer, löptider och pris på krediter därefter. Boliden uppvisade 31 dec 2009 en genomsnittlig kredittid på utestående långfristiga krediter på 3,8 år. Aret dessfonnnan var motsvarande 4,8 år. I det aktuella fallet gällande efterbehandlingskostnadema kommer dessa att "PP^»"^f ' 30 år Detta kan betraktas som en skuld till staten som ska amorteras om ar. Med andra ord: Boliden Mineral AB beviljas av staten att använda svensk "Jf for sm näringsverksamhet under förutsättning att marken återställs. Boliden Mineral 'anar' a^^^ marken idag och 'återbetalar skulden' i morgon, d v s om år. Det är därvid nmligt att = Jag är medveten om att Boliden förmodligen äger marken där gruvavfall deponeras, '^a^ajka har fors^^^^^^^^^ att deponin ur statens synvinkel innebär att Boliden samtidigt 'förstör' marken. Denna förstörelse hknar jag här vid ett slags lån. som ska återbetalas vid ett senare tillfålle, d vs när marken ska återställas. 5(7)

14 värdera denna 'skuld' på liknande sätt som när en utomstående kreditgivare gör en kreditbedömning av ett lån som ska förfalla till betalning om år. En extem kreditgivare söker normalt matcha beviljade krediter med en kombination av 1) livslängden på de tillgångar som krediten ska finansiera (t.ex. beviljas längre återbetalningstid om krediter används för fastighetsinvesteringar än för inköp av maskiner) och. 2)_det förväptadle,.kassmöjde^^ hyresintäkter. på_^ en fastighetsinvestering. Ätt kreditgivare agerar på detta sätt hänger ihop med att man vill vara så säker som möjligt på att krediterna ska kunna återbetalas och att återbetalningstakten ska stå i proportion till investeringens livslängd och det positiva kassaflöde den förväntas generera. Den genomsnittliga kredittiden på ett företags kreditportfölj är därför i mångt och mycket en reflexion av branschförutsättningar; fastighetsföretag har i regel längre genomsnittlig löptid på sin kreditportfölj än fordonstillverkande företag. I Bolidens fall har de nåhgfrirtip"kreäitemä~en gén^^ därmed gjort en bedömning av en 'rimlig* genomsnittlig löptid på kreditportföljen för ett företag som verkar i den bransch som Boliden gör. Det kan därför ifrågasättas varför staten ska bevilja en långfristig "kredit" på år som så kraftigt avviker i löptid jämfört med företagets genomsnittliga utan att samtidigt erhålla solida garantier för att återbetalningen säkras. Boliden AB har begärt en garantikonstruktion där moderbolagsborgen ska gälla och eventuellt kompletteras med en garanti i bank om skuldsättningsgraden överstiger 150% respektive 200%. Eftersom Boliden AB:s enda substantiellatillgångär aktier i Boliden Mineral AB kan det annoriunda uttryckas som att Boliden Mineral AB vill ställa ut en garantitill sig själv. Den föreslagna garantikonstruktionen jämställer underförstått staten med en vanlig kreditgivare. Detta anser jag inte vararimligt.det är nämligen kutym att anta att det egna kapitalet har en löptid som är oändligt lång, d v s det förväntas aldrig återbetalas fullt ut till aktieägarna. Samtidigt går det egna kapitalet ibland under begreppet 'riskkapital', dvs aktieägarna tar den största risken i ett företag och kan aldrig vara säkra på att erhålla utdelning, särskilt inte långt fram i tiden. En moderbolagsborgen som avser belopp som ska betalas om år är således, menar jag, snarare att jämställa långivaren (dvs staten) med Bolidens aktieägare (och därmed den högre risk som förknippas med eget kapital) än med deras kreditgivare. Boliden Mineral AB:s förslag om att komplettera moderbolagsborgen med säkerheter I bank om skuldsättningsgraden överstiger 150% respektive 200% skulle ha utlösts sex av tolv år, om det gällt den senaste tolvårsperioden. En sådan konstruktion är förenad med en kontinueriig bevakningskostnad, som banker och kreditinstitut är beredda att ta, men som det är tveksamt om staten har kompetens eller önskar avsätta resurser för att bedriva. Vidare visar den senaste tolvårsperioden att transaktionskostnaden, dvs arbetet med att ställa ut garantier och återgälda dem, också hade varit hög. Men väsentiigast av allt är förmodligen att konstruktionen inte lämpar sig i fall där låntagarens (Boliden) rörelserisk är hög; när kreditgivaren (staten) behöver en bankgaranti, är det kanske för sent. 6(7)

15 Min sammanfattande bedömning av om bolagets yrkanden om modexbojagsborgen kan anses innébära en långsiktig garantiföratt efterbehandlingskostnadema ska kunna tackas ar således negativ. Stockholm, 12 april 2010 Thonws Hartman övripra referenser: SOU 2006:039: Ett utvidgat miljöansvar. Delbetänkande av miljöansvarsutredningen. 7(7)

16 Boliden AB i ; Totalt kapital (T) 1843,5 1876,5 1327, Eget kapital (E) 653,1 653,1 98, $ SItuider (S) 1190,4 1223,4 1229, I Skuldsättningsgrad (S/E) 182% 187% 1252% 342% 313% 226% 123% 123% 67% 111% 89% 105% Ii Rörelseresultat -68,7-59,4-656, Resultat efter skatt -75,7-68,2-655, Kommentar: Samtiiga beioppjiämtade frän respektive ärs årsredovisning. 1 Samtiiga belopp är i luisek utom för åren där beloppen är i MUSD.

Utlåtande gällande Boliden Mineral AB:s förslag till moderbolagsborgen

Utlåtande gällande Boliden Mineral AB:s förslag till moderbolagsborgen Thomas Hartman Professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och finansiering Ekon. dr. Utlåtande gällande Boliden Mineral AB:s förslag till moderbolagsborgen Boliden Mineral AB (bolaget) har blivit

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Ekonomisk säkerhet enligt miljöbalken

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Ekonomisk säkerhet enligt miljöbalken Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juni 2011 T 5420-08 KLAGANDE Boliden Mineral AB Box 44 101 20 Stockholm Ombud: Advokaterna PM och FT MOTPARTER 1. Naturvårdsverket 106

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, miljödomstolen, deldom 2008-11-11 i mål nr M 2498-06, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, miljödomstolen, deldom 2008-11-11 i mål nr M 2498-06, se bilaga A r SVEA HOVRÄTT DOM Mark- och miljööverdomstolen 2012-01-23 Rotel 060103 Stockholm Målnr M 9761-08 Sid 1 (10) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, miljödomstolen, deldom 2008-11-11 i mål nr M 2498-06,

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR 1(11) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR org. nr. 2006-09-01 -- 2007-08-31 och Kallelse till bolagsstämma fredagen den 14 december kl1300 på Malmskillnadsgatan 46 Stockholm Delårsrapporten, sex

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser.

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. Beslut 5/2011 Stockholm den 13 juli 2011 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolagets) årsredovisning 2010 genom att rikta en skriftlig anmärkning mot Bolaget.

Läs mer

Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66)

Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66) Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66) Målnummer: Ö1473-06 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2009-10-30 Rubrik: Fråga om Miljööverdomstolen varit skyldig att inhämta förhandsavgörande från

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Vilhelmina södra sameby

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Vilhelmina södra sameby 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS«VERKET Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @natiirvardsverket.se BESLUT 2012-12-13 Ärendenr: NV-10367-12 Vilhehnina södra sameby Tomas Nejne

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

DOM 2013-12-16 Stockholm

DOM 2013-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2013-12-16 Stockholm Mål nr M 4026-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-04 i mål nr M 4320-12,

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Hur beslutet kan överklagas, se bilagan.

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Hur beslutet kan överklagas, se bilagan. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-04-09 Ärendenr: NV-02115-14 Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2014 Ö 2697-13 KLAGANDE GL MOTPARTER 1. Aktiv Kapital Portfolio AS, Oslo, Zweigniederlassung Zug Zeughausgasse 3 6300 Zug Schweiz

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer