Beslut IVO - Svar avseende handläggning av barn och ungdomsärenden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut IVO - Svar avseende handläggning av barn och ungdomsärenden"

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Sida 12(25) Socialnämndens arbetsutskott SNau 101 Beslut IVO - Svar avseende handläggning av barn och ungdomsärenden Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackar för informationen Sammanfattning Med anledning av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter utförd tillsyn av barn- och ungdomsärenden har förvaltningen skrivit en redovisning till IVO gällande vidtagna åtgärder. Beslutsunderlag Beslut IVO Redovisning till IVO Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 UTSKICK Sammanträdesdatum Sida 6(6) Socialnämndens arbetsutskott Punkt 11 Beslut IVO Svar avseende handläggning av barn- och ungdomsärenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott tackar för informationen Sammanfattning Med anledning av beslut från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) efter utförd tillsyn av barn- och ungdomsärenden har förvaltningen skrivit en redovisning till IVO gällande vidtagna åtgärder. Beslutsunderlag Beslut IVO Redovisning till IVO Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Sldi Kristinehamns '(2) kommun Datum Socialförvaltningen Anne. Söderman Inspektionen för vård och omsorg Box Örebro Dnr: / Redovisning till IVO gällande vidtagna åtgärder I de få fall där utredning enligt 11 kap l SoL inleds och de berörda inte genast underrättas om detta har nämnden sedan inspektionen som rutin att socialsekreterama alltid samråder med metod-och ärendehandledare alternativt enhetschef gällande detta för att säkerställa att en dokumentation finns som anger vilka särskilda skäl som föranleder detta. Idag framkommer alltid om barnet varit delaktig i utredningen och om nämnden inhämtat barnets inställning till förslag till beslut innan ett beslut fattas och det dokumenteras alltid i de fall barnet inte varit delaktigt och vad anledningen till detta i så fall är. Nämnden arbetar nu med att utarbeta nya skriftliga rutiner kring detta för att säkerställa att vi arbetar utifrån de föreskrifter som finns. Arbetet beräknas vara klart senare under hösten 2015 och i arbetet kommer socialsekreterare på barn- och ungdomsgruppen att vara delaktiga. Några av socialsekreterama samt personal i ledningsfunktion ska även under hösten gå på kurs genom Region Värmland där socialstyrelsens nya dokumentationsföreskrifter från 2015 kommer att gås igenom grundligt. I samtliga familj ehemsutredningar som genomförts sedan ett år tillbaka har firågemallen BRA-fam, bedömning vid rekrytering av familjehem som utarbetats av socialstyrelsen använts och ska fortlöpande användas som en rutin i nämndens arbete. Nämnden har också utarbetat en ny frågemall som utgår fi-ån socialstyrelsens föreskrifter om vad en familj ehemsutredning ska innehålla och vi har därmed säkerställt att samtliga nya utredningar uppfyller dessa krav. Nämnden fattade beslut under juni månad om att ge ett familj ehem medgivande till att ta emot barn för tillfällig placering (jourhem). Så långt det är möjligt försöker nämnden att placera barn i enskilda hem som har utretts av nämnden och fått ett medgivande att ta emot just det specifika c:\users\snmcnn\appdata\local\mlcrosoft\windows\inetcache\content.outlook\bvy9d50n\redovisnlng till Ivo (3).docx E-post KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress Besoksadress Telefon Fax Bankglro Organisatlonsnr 63. Socialförvaltningen vx II Kristinehamn Nya Kyrkogatan 19-21

4 barnet. Detta är dock en svårighet i de fall en placering bör ske skyndsamt exempelvis ensamkommande barn samt barn som placeras hos någon för dem närstående. Det pågår kontinuerligt ett arbete med att rekrytera nya familjehem och hinna göra fullständiga familj ehemsutredningar och detta är ett arbete som idag prioriterats av familjehemssekreterama. En handläggare för ensamkommande barn ska i del av sin tjänst vara behjälplig med att utreda familj ehem till ensamkommande barn. Sedan inspektionen har nämnden som rutin att alltid dokumentera vilken matchning som gjorts mellan barn och familjehem i utredningen och medgivandet. Bamsekreterama som har ansvar för barnets familj ehemsplacering besöker barnet regelbundet minst två gånger per år i familjehemmet alt. HVB men träffar barnet sammanlagt fyra gånger per år, så två av fyra träffar med barnet kan ske på någon annan plats än i familjehemmet. Dock har nämnden missat detta i ett av de ärenden som IVO granskat. Anledningen till detta var att det inträffat en akut händelse i familjehemmet och därmed togs ett gemensamt beslut att ungdomen och familj ehemsföräldrama istället skulle komma till socialkontoret på besök. Detta anser vi vara ett undantag då nämnden i vanliga fall är noga med att besök genomförs i familj ehemmet. Nämnden anser att det i personaktema dokumenteras åtgärder, beslut och omständigheter och händelser av betydelse. I det ärende som IVO uppmärksammat att en e-postkonversation mellan personal dokumenterats i barnets journal anser nämnden är ett undantag och en förklaring skulle kunna vara att ärendet var av mycket speciell karaktär och att ansvarig socialsekreterare därmed dokumenterade för mycket av rädsla att information skulle missas. För att undvika att detta upprepas ska socialsekreterama vid tveksamhet samråda med metod- och ärendehandledare alternativt enhetschef. Samtlig personal på Barn, ungdom- och familj eeaheten har informerats om de brister IVO uppmärksammat och en diskussion har förts på APT och ärendesamråd om hur vårt arbete ska bedrivas framåt och alla medarbetare är måna om att nämnden ska göra ett bra arbete med god kvalité där barn och föräldrar ska känna sig delaktiga. Eva-LotÉå Lindskog /^mie Södennan socialchef ^ ' metod- och ärendehandledare tä. m ina Collstam enhetschef

5 BESLUT Inspektionen för vård och omsorg Dnr / l(ll) Avdelning mitt Katja Engström NEHAMNS KOMMUN Kristinehamns kommun Socip.lnämnden,-, Kristinehamn Dnr: Ansv. handl: Ärendet Tillsyn av barn- och ungdomsärenden vid individ- och familj eomsorgen i Kristinehamn Beslut Socialnämnden i Kristinehamns kommun ska säkerställa att: den som berörs av utredning enligt 11 kap. l socialtjänstlagen (2001:453), SoL genast underrättas om att en sådan har inletts om inte särskilda skäl talar emot det. barn görs delaktiga i utredningar som genomförs och som rör dem om barnet inte får relevant information, när en åtgärd rör barnet, ska anledningen till detta dokumenteras nämnden inhämtar barnets inställning till förslag till beslut innan beslut fattas och att detta dokumenteras nämnden noga följer vården av barn och unga som vårdas i familj ehem eller HVB, genom regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas socialnämnden, innan beslut om vård enligt 6 kap. 6 SoL i ett familj ehem, utreder förhållandena i det enskilda hemmet familj ehemsutredningar omfattas av de krav som framgår av 4 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:11) om socialnämndens ansvar för barn och unga i familj ehem, jourhem eller hem för vård och boende det inför socialnämndens beslut om vård i familj ehem görs en bedömning av om förutsättningarna i det tilltänkta hemmet svarar mot de behov som barnet har, bedömningen ska dokumenteras i ett underlag för beslut o Inspektionen för vård och omsorg Telefon Fax ^cj Box 423 Org nr <^ > Örebro

6 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (11) dokumentationen i den enskildes akt utvisar beslut och åtgärder som vidtas samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse Redovisning av vidtagna åtgärder ska komma in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) senast den 28 augusti Av redovisningen ska framgå: Vilka åtgärder nämnden har vidtagit alternativt avser att vidta för att på ett generellt plan komma tillrätta med konstaterade brister och säkerställa att de inte upprepas. Tidpunkt för och omfattning av de genomförda eller planerade åtgärderna (i de fall personal berörs ange vilka) Bakgrund IVO genomförde den 31 mars till den l april 2015 en verksamhetstillsyn av nämndens arbete med barn och unga i syfte att granska om handläggningen av ärenden bedrivs i enlighet med gällande lagstiftnmg. Beslutet redogör endast för de brister och förbättringsområden som framkommit under tillsynen. I denna tillsyn granskade IVO: Förhandsbedömningar innefattande ex. formalia, ev. ansökningar, tidsgränser, om skyddsbedömning gjorts, ev. utredande kontakter, barnets delaktighet och rätt till relevant information, och uppgifter i förhandsbedömning som borde föranlett utredning Utredningar innefattande ex. inkomna anmälningar/ansökningar under utredningstid, skyndsamhet, tidsgränser, formalia, beslut om förlängd utredningstid, information till vårdnadshavare, barnets delaktighet och rätt till relevant information Placeringar i familj ehem innefattande ex. barnets delaktighet, uppföljningar, personliga besök i familj ehemmet, enskilda samtal med barnet och om barnet hade en särskilt utsedd socialsekreterare Familj ehemsutredningar innefattande ex. vem som genomfört familj ehemsutredning, om utredningarna innefattar de krav som ställs i lagar och förordningar på vad en familj ehemsutredning ska innehålla

7 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (11) Underlag Förteckning över familj ehemsplacerade barn i kommunen Förteckning över de 10 senaste utredningarna som inleddes innan l december 2014 utifrån inkommen anmälan Förteckning över de familj ehem som nämnden anlitat under förhandsbedömningar från den kronologiska pärmen gällande anmälningar som inkommit till nämnden under perioden januari till mars 2015 och som inte lett till utredning enligt 11 kap. l SoL. Granskning av sex utredningar enligt 11 kap. l SoL, varav en utredning valts ut utifrån ett enskilt klagomål Granskning av sex ärenden rörande uppföljning av vård för barn placerade i familj ehem Granskning av familj ehemsutredningar, registerutdrag mm ur fem familj ehemsakter Inspektionsprotokoll; samtal med socialnämnden ordförande, socialchefen, chefen för individ- och familj eomsorgen samt socialsekreterare Kompletterande uppgifter inhämtade i maj 2015 Nämndens yttrande avseende beslutsunderlag Redovisning av tillsyn Förhandsbedömningar Det saknades i flera förhandsbedömningar datum för när skyddsbedönming var genomförd. I flera förhandsbedömningar framkom uppgifter om våld i nära relation. Bland annat i ett ärende från februari 2015 där barnet varit med om situationer där hot om våld förekommit mellan vuxna. Nämnden beslutade att inte inleda utredning. En förhandsbedönming hade inte handlagts inom 14 dagar. I denna framgick inte heller av dokumentationen några särskilda skäl till varför den lagstadgade tiden 14-dagar hade överskridits.

8 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (11) Gällande flera av förhandsbedömningarna hade barnet inte fått komma till tals samt inte fått relevant information och skäl för detta fanns inte alltid dokumenterat. Utredningar I en av utredningarna framgick att det dröjde 13 dagar innan vårdnadshavare informerades om att utredning inletts. Särskilda skäl för detta hade inte angetts. I flera av utredningarna hade barnet inte underrättats om att utredning hade inletts eller avslutats. Det framgick inte heller vilken information som barnet fått om utredningens genomförande eller på vilket sätt barnet gjorts delaktigt i utredningens genomförande. Bland annat en utredning gällande ett barn född 2008, där utredningen genomfördes i mars 2015, hade barnet vare sig informerats om att utredning inletts och avslutats eller fått komma till tals under utredningens gång. I flera av utredningarna hade barnets inställning till förslag till beslut inte heller inhämtats innan beslut fattades. Motivering till ovanstående saknades i de berörda utredningarna. Uppföljning av vården Nämnden uppgav i intervju att det i samtliga ärenden fanns en av nämnden särskild utsedd socialsekreterare för barnet och att barnet eller den unge alltid får information om vem som är den särskilt utsedda socialsekreteraren. I flera av ärendena framgick inte av dokumentationen vem som var barnets särskild utsedde socialsekreterare eller att barnet eller den unge fått information om vem denne var. Nämnden hade avseende ett barn endast besökt barnet vid ett tillfälle under ett år i det hem där barnet vistas. I ett ärende hade nämnden inte haft enskilda samtal med barnet. Av dokumentationen framgick ingen motivering till varför enskilda samtal inte hade genomförts. Familj 'ehemsntredning och annan dokumentation Avseende en familj ehemsakt som granskades framgick att ett barn placerats i ett outrett familj ehem. Mannen i familj ehemmet var utredd sedan tidigare av ett konsultföretag, men inte kvinnan. Nämnden hade inlett en familj ehemsutredning avseende paret efter det att barnet stadigvarande placerats i familj ehemmet. Två av de fem granskade familj ehemsutredningama var genomförda av nämnden, övriga var genomförda av andra kommuner eller konsultföretag. I flera fall var de sistnämnda utredningarna genomförda för fem år sedan eller mer.

9 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (11) Nämnden hade i ett ärende placerat ett barn utan att familj ehemsutredning var genomförd. Familj ehemsutredning hade inletts efter det att barnet placerats. I samtliga familj ehemsutredningar saknades uppgifter om att nämnden särskilt uppmärksammat förekomsten av våld mot närstående eller annan brottslighet. I samtliga familj ehemsutredningar saknades i varierande omfattning uppgifter om nämnden uppmärksammat missbruk eller andra omständigheter i det tilltänkta familj ehemmet, uppgifter om familjens bakgrund, livssituation och levnadsvanor, boende och närmiljö, personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga hos vardera familj ehemsförälder samt varje tilltänkt familj ehemsförälders inställning till uppdraget. I flera familj ehemsutredningar hänvisades till utredningar gjorda av andra kommuner eller konsultföretag. I samtliga familj ehemsutredningar framgick inte att familj ehemsföräldrarna hade intervjuats enskilt samt om familj ehemsföräldrarna hade intervjuats tillsammans. I flera av familj ehemsutredningarna saknades uppgifter om att nämnden inhämtat referenser från två av varandra oberoende personer för varje familjehemsförälder. Av dessa utredningar framgick att nämnden antingen talat med två referenter om familj ehemmet, dvs. inte om vardera familj ehemsförälders förutsättningar att ta hand om ett placerat barn. I en familj ehemsutredning hade referenser endast inhämtats avseende en familj ehemsförälder. Det framgick inte i någon av de granskade familj ehemsutredningarna att nämnden informerat och samrått med den kommunen där familj ehemmet är beläget. I flera ärenden var bedömningen i familj ehemsutredningen grundad på uppgifter i utredningar gjorda av andra än nämnden själva och bedömningen var i fler fall dokumenterad i journal. I de avtal som granskades och som hade upprättats mellan nämnden och familj ehemmet fanns inga uppgifter som visade nämndens respektive familj ehemmets åtaganden avseende barnets behov av stöd Matchning I två av de granskade familj ehemsakterna framgick inte hur nämnden bedömt om familj ehemmet kan tillgodose barnets eller den unges behov.

10 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (11) Övrigt dokumenterat i ett barns journal I ett ärende som granskades hade nämnden i löpande journal bl.a. infogat e-postkonversation mellan personal om omständigheter som inte rörde själva ärendet samt en lång faktasldft. Kommunicering av beslutsunderlag Nämnden har yttrat sig över beslutsunderlaget. Av yttrandet framgår att nämnden efter inspektionen beslutat att fortsättningsvis genomföra egenkontroll av förhandsbedömningar. En gång i månaden går enhetschef igenom slumpvis! utvalda förhandsbedömningar för att säkerställa att forhandsbedömningarna handlagts inom 14 dagar, att skyddsbedömningar gjorts och att datum för detta angivits. Skyddsbedömningarna ska vara mer konkreta, det ska av förhandsbedömningen framgå motivering i det fall nämnden inte samtalat med barnet och i det fall anmälningar inkommer som rör våld i nära relation ska utredning inledas enligt gällande lagstiftning. Nämnden har avseende ett specifikt ärende påtalat att nämndens representant i ärendet träffat barnet vid flera tillfällen i familj ehemmet men på grund av barnets låga ålder inte kunnat tala med barnet. Sedan inspektionen har nämnden som rutin att komplettera den muntliga information till barnet och föräldrarna om vem som är ansvarig bamhandläggare till att även omfattas av skriftlig dokumentation i barnets akt där det ska framgå vem som är ansvarig handläggare för barnet. Beträffande två barn placerade i familjehem har bedömning och matchning gjorts om att familj ehemmet kan tillgodose barnets specifika/särsldlda behov. Dock har detta inte dokumenterats i barnakterna. Skälen för beslutet Tillämpliga bestämmelser l kap.1-2, 3 kap. 5, 5 kap. 11, 6 kap. 6-6 b och 7 b och 7 c, 11 kap. l, l a, 2, 5 och 10 socialtjänstlagen (2001:453), SoL 4 kap. 2-8, 5 kap. l, 7 kap. 3 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:11) om socialnämndens ansvar för barn och unga i familj ehem, jourhem eller hem för vård och boende 6 kap. l Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer

11 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (11) 4 kap. 1-3 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (t.o.m. 31 december 2014) 4 kap. l, 5 kap. 2 och 4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (fr.o.m. l januari 2015) Bedömning Förhandsbedömningar Enligt 11 kap. l a SoL ska nämnden när en anmälan rör barn eller unga genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd, en s.k. skyddsbedömning. En skyddsbedömning ska dokumenteras. 5 kap. 4 SOSFS 2014:5 talar om vad en omedelbar skyddsbedönming ska innehålla, vilket bland annat är när, bedömningen gjorts. Tillsynen visade att datum för när skyddsbedömning var genomförd i flera fall saknades i dokumentationen. IVO kan därför inte ta ställning till om nämnden levt upp till kravet på att skyddsbedömningar ska genomföras omedelbart. Vid inspektionstillfället var detta en brist. Av 6 kap. l SOSFS 2014:4 framgår att när nämnden får kännedom om att ett barn kan ha utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående, eller bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående ska nämnden utan dröjsmål inleda utredning om barnets behov av stöd och hjälp. Tillsynen visade att det i flera förhandsbedömningar framkom uppgifter om våld i nära relation utan att nämnden inlett utredning. Vid inspektionstillfället var detta en brist. Enligt 11 kap. lag SoL ska nämnden, om det inte finns synnerliga skäl, fatta beslut att inleda eller inte inleda utredning inom fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in. Av tillsynen framgick att det i ett ärende hade gått mer än 14 dagar innan beslut fattades och att skälet till detta inte hade dokumenterats. Att överskrida gränsen om 14 dagar för att genomföra förhandsbedömningar utan att synnerliga skäl föreligger bedömer IVO vara en brist. Av 5 kap. 2 SOSFS 2014:5 framgår att om förhandsbedönmingen gäller ett barn, och barnet inte självt kommit till tals, ska anledningen till detta dokumenteras. Barnet har också enligt 11 kap. 10 SoL rätt att få relevant information. Vilken information som getts till barnet ska också dokumenteras. Tillsynen visade att barn i flera förhandsbedömningar inte fått komma till tals eller fått information samt att

12 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (11) skälen till detta inte fanns dokumenterade. Vid inspektionstillfället var detta en brist. Då nämnden i samband med att beslutsunderlaget kommunicerades angett att de fortsättningsvis genom egenkontroll ska förhindra att liknande brister som beskrivits ovan inträffar avstår IVO från att ställa krav i denna del. Utredningar Av 11 kap 2 SoL framkommer att den som berörs av en utredning ska, om inte särskilda skäl talar emot det, genast underrättas om att en utredning inleds. I en av de granskade utredningarna framgick att nämnden dröjde 13 dagar innan vårdnadshavare informerades om att utredning hade inletts. Några särskilda skäl till varför det dröjde framgick inte av dokumentationen. I flera av de andra utredningarna hade barnet eller den unge inte informerats om att utredning inletts. Motivering till detta saknades i flera fall. Att inte genast underrätta berörda om att beslut om att inleda utredning fattats av nämnden bedömer IVO vara en brist. Av 3 kap. 5 SoL framgår bl.a. att socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne. Av 11 kap. 10 SoL framkommer bl. a. att när en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjligheter att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. I flera av utredningarna framkommer att nämnden vare sig hade gett barnet information om utredningens genomförande eller gjort barnet delaktigt i utredningen, ex. genom samtal med barnet möjliggöra för barnet att framföra sina åsikter kring omständigheter som honom eller henne själv. I flera utredningar har nämnden inte heller inhämtat barnets inställning till förslag till beslut innan beslut fattats. Motivering till varför detta inte skett saknas i dokumentationen. IVO bedömer att nämnden i flera avseenden brustit i sin handläggning med anledning av detta. Uppföljning av vården Av 6 kap. 7 c SoL framkommer att när vård ges i ett familj ehem eller ett hem för vård och boende, ska det finnas en av socialnämnden särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med barnet eller den unge. Barnet eller den unge ska ges information om vem som är socialsekreterare och hur denne kan nås. Vid samtal med nämnden framgick att det finns en särskild utsedd socialsekreterare för

13 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (11) samtliga placerade barn och ungdomar och att dessa fått information om vem som är barnets särskild utsedda socialsekreterare. Tillsynen visade att det i flera av ärendena inte framgick vem som var barnets särskild utsedda socialsekreterare eller att barnet fått information om vem denna var. Detta bedömer IVO vara en brist. Nämnden har dock i sitt yttrande angett att det fortsättningsvis, som ett komplement till muntlig information, alltid ska dokumenteras i barnets akt vem som är barnets särskild utsedda socialsekreterare, IVO avstår därför från att ställa krav på åtgärder i denna del. Av 6 kap. 7 b SoL framgår att socialnämnden noga ska följa vården av de barn och unga som vårdas i ett familj ehem eller hem för vård och boende. Det primära syftet med uppföljningen är att se till att barnet har det bra. Uppföljningen ska ske bl.a. genom regelbundna personliga besök i det hem eller hem för vård och boende där barnet eller den unge vistas och genom enskilda samtal med barnet. Tillsynen visade att nämnden i något fall endast besökt ett barn vid ett tillfälle, i det hem där barnet bor, under ett år och motivering till varför detta inte skett saknades. IVO bedömer att detta är en brist. I ett annat ärende hade nämnden inte haft enskilda samtal med det placerade barnet och av dokumentationen framgick ingen motivering till varför så inte hade skett vilket TVO bedömer vara en brist. Nämnden har i sitt yttrande upp gett att besök hos barnet i det familj ehem där barnet vistas gjorts regelbundet och att man genom observationer följt barnet då barnets låga ålder inte möjliggjort enskilda samtal. Av 11 kap. 5 S ol framkommer att handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas samt faktiska omständigheter av betydelse. Att ex. samtal inte kunnat genomföras med ett barn med anledning av dess låga ålder och att barnet istället observerats i samband med uppföljning av vården är en sådan åtgärd som vidtas och faktisk omständighet av betydelse att den borde ha dokumenterats. Familj ehemntredning och annan dokumentation Av 6 kap. 6 S ol framkommer att socialnämnden inte far lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan att förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av nämnden. Nämnden har i ett ärende placerat ett barn i ett familj ehem utan att detta var utrett innan placering vilket IVO bedömer vara en brist. Familj ehemsutredningama ska genomföras enligt de föreskrifter som framkommer av 4 kap. SOSFS 2012:11. Bestämmelserna i 6 kap. 6

14 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (11) SoL lämnar utrymme för att, efter överenskommelse mellan kommunerna, godta amian socialnämnds utredning som underlag. Socialnämnden måste dock göra en egen bedömning av hemmets lämplighet i förhållande till det enskilda barnet eller den unges behov. Att använda sig av en annan socialnämnds utredning förutsätter också att utredningen är aktuell (Barn och unga i familjehem och HVB, Socialstyrelsen 2013 s 76). Enligt JO 2001/02 s. 250 kan en kommun inte överlämna ex. denna typ av utredningsuppdrag till ett bolag eller annat privaträttsligt subjekt. Tillsynen visade att tre av fem granskade familj ehemsutredningama inte var gjorda av nämnden utan av annan kommun eller ett konsultföretag. Att nämnden skulle ha gjort någon överenskommelse med de kommuner som gjort familj ehemsutredningarna framgick inte av den dokumentationen. Utredningarna var dessutom så gamla att P/0 finner det osannolikt att uppgifterna i dem var aktuella. IVO bedömer att nämnden brustit genom att inte själva utreda de familjehem som anlitats innan placering av barn eller ungdomar. De familj ehemsutredningar som nämnden själva gjort saknade i varierande omfattning uppgifter som motsvarar kraven i 4 kap. SOSFS 2012:11 vilket är en brist. Medgivande och matchning Av 5 kap. l SOSFS 2012:11 att socialnämnden ska bedöma om förutsättningarna i det tilltänkta familj ehemmet svarar emot de behov som barnet eller den unga har. Bedömningen ska redovisas i ett underlag till beslut. I två av de granskade familj ehemsaktema saknades detta vilket är en brist. Dokumentation Enligt 11 kap. 5 SoL ska handläggningen av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå vilka beslut och åtgärder som vidtas samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. (Den nu gällande författningen, SOSFS 2014:5 trädde i kraft den l januari Genom den författningen upphävdes SOSFS 2006:5). Av 4 kap 6 SOSFS 2014:5 framkommer att en personakt ska innehålla en journal samt upprättade eller inkomna handlingar av betydelse för handläggningen av ett ärende. I ett ärende som granskats återfanns i löpande journal bl. a. infogad mailkonversation mellan personal om omständigheter som inte rörde själva ärendet och omfattande faktaslmft. Inget av detta kunde uppfattas som beslut eller åtgärder som vidtagits i ärendet, omständigheter av betydelse eller

15 Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8,5-1544/ (11) handlingar med betydelse för ärendet som kommit in till eller upprättats av nämnden. IVO bedömer detta vara en brist. IVO har i övrigt inte funnit några brister i de delar tillsynen avser. Beslut i detta ärende har fattats av inspektören Thomas Persson. I den slutliga handläggningen har inspektören Karolina Haeggström deltagit. Inspektören Katja Engström har varit föredragande. För Inspektionen för vård och omsorg fywflc^-\-^ {y(j^w'j \'\/1/W Thomas Persson ^^ÅtW>^?7 Latj^Engströi

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT egp inspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3485/20141(7) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.gerleczgivo.se Nyköpings kommun Socialnämnden 611 83 Nyköping Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT ExP Z6 t C4--61( 756 inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3492/2014 1(8) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.Gerleczgivo.se Trosa kommun Socialnämnden 619 80 TROSA Ärendet Egeninitierad

Läs mer

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3490/20141(5) Avdelning mitt Tor Nilsson tor.nilssongivo.se Strängnäs kommun Socialnämnden 645 80 STRÄNGNÄS Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att /9--/y/ce BESLUT inspektionenforvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3493/20141(7) Avdelningmitt CathrineLauri Cathrine.laurigivo.se Vingåkers kommun Socialnämnden 643 80 Vingåker Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

BESLUT. Den 6 mars 2014 genomförde två inspektörer från IVO en anmäld inspektion av verksamheten genom att granska ett urval av anmälningar

BESLUT. Den 6 mars 2014 genomförde två inspektörer från IVO en anmäld inspektion av verksamheten genom att granska ett urval av anmälningar BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3482/20141(8) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.Gerleczgivo.se Gnesta kommun Socialnämnden 646 80 Gnesta Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

BESLUT. ansökningar om bistånd utreds och avgörs med ett beslut.

BESLUT. ansökningar om bistånd utreds och avgörs med ett beslut. BESLUT inspekhonenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3480/20141(7) Avdelning mitt Tor Nilsson tor.nilssongivo.se Flens kommun Socialnämnden 642 81 Flen Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn enligt

Läs mer

Beslut IVO - Yttrande angående hjälp och stödinsatser vuxna missbrukare

Beslut IVO - Yttrande angående hjälp och stödinsatser vuxna missbrukare Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 11(25) Socialnämndens arbetsutskott SNau 100 Beslut IVO - Yttrande angående hjälp och stödinsatser vuxna missbrukare Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 14(25) Socialnämndens arbetsutskott SNau 103 Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden föreslås tacka

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rörande nämndens handläggning av barnavårdsärenden i Uppsala kommun, Dnr 8.

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rörande nämndens handläggning av barnavårdsärenden i Uppsala kommun, Dnr 8. SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ylva Byström 2015-02-25 SCN-2015-0100 Socialnämnden Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rörande nämndens handläggning av barnavårdsärenden

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Återföringsdialog Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Sammanställning av tillsyner i åtta kommuner & stadsdelar i Stockholms län 2013-2014 Du får gärna citera Inspektionen för vård och

Läs mer

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU,

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU, Nummer: SOSFS 2006:5 Rubrik: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS; beslutade den 17 februari

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx Bakgrund och syfte Från och med den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah

Läs mer

Yttrande till IVO med anledning av tillsynsärende, dnr /2015-7

Yttrande till IVO med anledning av tillsynsärende, dnr /2015-7 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Andersson Therese Datum 2016-04-04 Diarienummer SCN-2015-0183 Socialnämnden Yttrande till IVO med anledning av tillsynsärende, dnr 8.5-12415/2015-7 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Inspektion den 6 oktober 2016 av Enheten för individ och familj, Ensamkommandegruppen för barn och unga, vid socialförvaltningen i Flens kommun

Inspektion den 6 oktober 2016 av Enheten för individ och familj, Ensamkommandegruppen för barn och unga, vid socialförvaltningen i Flens kommun PROTOKOLL Justitieombudsmannen Stefan Holgersson Dnr 5783-2016 Sid 1 (5) Inspektion den 6 oktober 2016 av Enheten för individ och familj, Ensamkommandegruppen för barn och unga, vid socialförvaltningen

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg: Klagomål om handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten, Uppsala, dnr /

Inspektionen för vård och omsorg: Klagomål om handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten, Uppsala, dnr / SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Jeremiasen Ola Datum 2015-05-26 Diarienummer SCN-2015-0197 Inspektionen för vård och omsorg: Klagomål om handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten, Uppsala, dnr

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun BESLUT inspektionenforvårdochomsorg Avdelning sydöst Cecilia Lobos Cecilia.Lobosgivo.se 2013-09-04 Dnr 8.1.2-30137/20131(5) Motala kommun Socialnämnden 591 86 Motala Ärendet Anmälan enligt lex Sarah enligt

Läs mer

Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden

Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden stockholm.se Rutiner för Lex Sarah Juni 2015 Dnr: AMN 2015-0208-01.05 3 (13) Innehåll 1. Rutiner för lex Sarah 4 2. Syftet med lex Sarah 4 3. Rapporteringsskyldiga

Läs mer

BESLUT. dokumentationen utformas med respekt för den enskildes integritet.

BESLUT. dokumentationen utformas med respekt för den enskildes integritet. BESLUT inspektionen förvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3489/2014 - Z1(8) Avdelning mitt Elin Nilsson elin.nilssongivo.se Oxelösunds kommun Socialnämnden 613 81 Oxelösund Ärendet Egeninitietad verksamhetstillsyn

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-05-26 Diarienummer SCN-2015-0180 Socialnämnden Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 Förslag

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Tillsyn av HVB barn och unga vid Stubben i Mellerud

Tillsyn av HVB barn och unga vid Stubben i Mellerud Stubben HVB AB Skållerud 464 40 Åsensbruk Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Stubben i Mellerud Beslut Ärendet avslutas. Bakgrund Enligt 3 kap. 19 socialtjänstförordningen (SoF) ska Inspektionen

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Ola Jeremiasen SCN

Handläggare Datum Diarienummer Ola Jeremiasen SCN SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ola Jeremiasen 2015-01-08 SCN-2015-0034 Socialnämnden Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rörande nämndens handläggning avseende förhandsbedömningar

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Lex Sarah. Januari (16) Socialkontoret Dnr SN Omsorgskontoret Dnr ON Dnr ÄN

Lex Sarah. Januari (16) Socialkontoret Dnr SN Omsorgskontoret Dnr ON Dnr ÄN 1 (16) Socialkontoret Dnr SN 2011-268 Omsorgskontoret Dnr ON 2012-19 Dnr ÄN 2012-28 Lex Sarah Januari 2012 Dokumentet skall ge vägledning vid hantering av rapporter och anmälningar enligt Lex Sarah 2 INNEHÅLL

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Antagen av Socialnämnden 2012-11-13, 108 Reviderad 2016-04-19 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping.

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping. BESLUT Inspektionen vård och omsorg 2016-06-16 Dnr 8.4.2-1268/2016-21 1(6) Avdelning sydväst Karin Nyqvist Karin.Nyqvist@ivo.se Lidköpings kommun Social- och arbetsmarknadsnämnden 531 88 Lidköping [LIDKÖPINGS

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs

Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs Bakgrund Länsstyrelsen genomförde 2004 en tillsyn

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av barnärende hos socialnämnden i Karlslcrona. Med den kritik som ges avseende brister i handläggningen avslutas ärendet.

BESLUT. Tillsyn av barnärende hos socialnämnden i Karlslcrona. Med den kritik som ges avseende brister i handläggningen avslutas ärendet. /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2015-02-10 Dnr 8.5-16859/2014-6 1(8) Avdelning syd Ingrid Andersson lngrid.andersson@ivo.se Socialnämnden i Karlslcrona konnnun 371 83 Karlslcrona Ärendet Tillsyn

Läs mer

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S)

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av Omsorgsnämnden 2012-06-19 103 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

Förhandsbedömningar av barn och unga skydd i tid? Återföring av iakttagelser från IVO:s tillsyn

Förhandsbedömningar av barn och unga skydd i tid? Återföring av iakttagelser från IVO:s tillsyn Förhandsbedömningar av barn och unga skydd i tid? Återföring av iakttagelser från IVO:s tillsyn Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Rapport internkontroll av efterlevnad av lagstiftningen lex Sarah

Rapport internkontroll av efterlevnad av lagstiftningen lex Sarah Protokoll Sammanträdesdatum 2015-10-08 Sida 15(21) Socialnämndens arbetsutskott SNau 127 Rapport internkontroll av efterlevnad av lagstiftningen lex Sarah Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Syfte Rutinen skall leda till att rapporter och anmälningar görs korrekt enligt SOSFS 2011:5. Ansvar Kommunstyrelsen ansvarar för att; det finns ett upprättat

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-07-28 SN-2014/3215.111 1 (1) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i riktlinje

Läs mer

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-03-14 Dnr 8.7.4-44536/2013 1(4) Avdelning mitt Solveig Segerholm SoIveig.Segerholm@ivo.se Sökande Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 205 80 Malmö Motpart Trelleborgs

Läs mer

Utredning om barn och unga

Utredning om barn och unga Utredning om barn och unga KONTAKTA SOCIALTJÄNSTEN Både barn och vuxna kan ta en kontakt med oss inom socialtjänsten. Det kan vara en anmälan om misstanke att barn far illa, ansökan om hjälp eller stöd

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun BESLUT 1(7) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Sociala enheten Lena Bohgard 040-25 25 18 Kristianstad kommun Socialnämnden 291 80 Kristianstad Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen

Läs mer

Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling

Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling PM Tyresö kommun 2015-02-09 Socialförvaltningen 1 (7) Sara Strandberg Bengt Isaksson Diarienummer 2015/SN 0030-010 Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund

BESLUT. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2013-06-19 Dnr 1510-2012 Sid 1 (6) Myndighetsnämnden i Färgelanda kommun får viss kritik för handläggningen av en s.k. barnavårdsutredning. Även fråga om

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten Antagen av socialnämnden 2009-11-16 Reviderad 2011-09-26 Lex Sarah 2(5) Rapport Vad skall rapporteras och när En rapport enligt Lex Sarah

Läs mer

BESLUT. Landstinget i Dalarna ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) redovisa:

BESLUT. Landstinget i Dalarna ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) redovisa: Inspektionen förvårdochomsorg Avdelning mitt karin.dahlberggivo.se BESLUT 2016-06-21 Dnr 8.5-16665/20151(4) Landstinget i Dalarna Centrala förvaltningen Box 712 791 29 Falun eq j1(,66-(i6-01//40 Vårdgivare

Läs mer

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Antagen av socialnämnden 2014-01-13 1 Lex Sarah Bakgrund Nya bestämmelser om Lex Sarah gäller från och med 1 juli 2011. I SoL

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

När barn inte kan bo med sina föräldrar

När barn inte kan bo med sina föräldrar När barn inte kan bo med sina föräldrar Socialtjänstens uppföljning och kontakt med barn som bor i familjehem Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO)

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-10-16 Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) samt Rutin för Lex Sarah-anmälningar

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Nämnden anförde i remissvaren i huvudsak följande (de bilagor som omnämns har här utelämnats):

Nämnden anförde i remissvaren i huvudsak följande (de bilagor som omnämns har här utelämnats): BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2015-03-18 Dnr Sid 1 (5) Kritik mot Socialnämnden i Säters kommun, som beslutat att omplacera 16-åriga ensamkommande barn utan att barnen hade hörts i ärendet

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah 2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föreläggande mot Västerås kommun med stöd av 13kap. 8 socialtjänstlagen

BESLUT. Ärendet Föreläggande mot Västerås kommun med stöd av 13kap. 8 socialtjänstlagen 1-1 inspektionenförvårdochomsorg Avdelningmitt Ann-CharlottaBrandett ann-charlotta.brandett@ivo.se BESLUT 699.04y9-a-79 2014-06-19 Dnr 8.7.1-17282/20141(24) Västerås stad Individ- och familjenämnden 721

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Riktlinjer för lex Sarah

Riktlinjer för lex Sarah Riktlinjer för lex Sarah Beslutade av Södermalms stadsdelsnämnd 6 februari 2014 Dnr: 79-2014-1.2.1. Innehåll Rutiner för lex Sarah 3 1. Syftet med lex Sarah 3 2. Rapporteringsskyldiga 4 2.1. Den som uppmärksammar

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Se Ylva Ehn Motiv för översyn av SOSFS 2006:5 Större enhetlighet, mer ändamålsenlig struktur för att dokumentationen ska kunna användas

Läs mer

Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f

Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f SOSFS 2011:5 (S) SN 91/110928 G:\SN\3 Övriga\Socialförvaltningens verksamhet original\riktlinjer

Läs mer