Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga"

Transkript

1 Återföringsdialog Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Sammanställning av tillsyner i åtta kommuner & stadsdelar i Stockholms län

2 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Inspektionen för vård och omsorg har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(12)

3 Förord Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i uppdrag att regelbundet återföra sammanställda resultat och iakttagelser från tillsynen. Återföringen ska ses som en hjälp för vård- och omsorgsverksamheter att tydligare se de brister som finns så att de kan åtgärdas. Även goda exempel ska kunna synliggöras vid en återföring. Denna sammanställning är en del av denna återföring och behandlar socialtjänstens hanteringar av anmälningar gällande barn och unga (0-18 år). IVO:s avdelning öst har tillsynsansvar över 40 kommuner och stadsdelar i Stockholms län och Region Gotland. Under perioden augusti 2013 till och med september 2014 har avdelningen genomfört tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga i åtta kommuner och stadsdelar. Det är dessa tillsyner som denna sammanställning avser. Inspektörerna Eva Kågström och Eva Stoor Karlberg, avdelning öst, har sammanställt resultatet av de tillsynade kommunerna och stadsdelarna. Tillsynen har därefter avslutats med en återföringsdialog med representanter från de tillsynade kommunerna och stadsdelarna. Syftet har bland annat varit att på ett övergripande plan återföra vad vi sett, men också att skapa utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 3(12)

4 Sammanfattning Det här är en kortare sammanställning av resultatet från åtta inspektioner under perioden augusti 2013 till och med september 2014 där IVO granskat nämndernas hantering av orosanmälningar gällande barn och unga. Sammantaget visar granskningen att det inom nämnderna finns vissa brister i arbetet. IVO fann även positiva iakttagelser och goda exempel. De flesta av de granskade nämnderna klarar inte att hålla den lagstadgade tidsgränsen på 14 dagar som är en yttre gräns för hur lång tid en förhandsbedömning får ta innan beslut om att inleda eller inte inleda utredning fattas. I de fall det finns skäl att förlänga tiden är detta något som de flesta nämnder inte dokumenterat. Även dokumentation av när den omedelbara skyddsbedömningen sker har IVO bedömt att det finns behov av att tydliggöra. När det gäller barns delaktighet och rätt att komma till tals är detta ett område som flera av nämnderna har behov av att utveckla under sina förhandsbedömningar. Enligt IVO bör nämnderna samtala med barnen i högre utsträckning för att upprätthålla ett barnperspektiv i sina bedömningar om en utredning ska inledas eller inte. För att nämnderna ska lyckas säkerställa att barn och unga får det stöd och skydd de behöver, finns behov av att de på ett mer systematiserat sätt följer upp och kontrollerar sin verksamhet. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 4(12)

5 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 4 Vad har vi sett... 6 Bakgrund och metod... 6 Tillsynsresultat... 7 Förhandsbedömningar genomförs inte alltid inom 14 dagar... 7 Synnerliga skäl till överskriden tidsgräns dokumenteras inte... 7 Dokumentation av när en skyddsbedömning sker behöver förtydligas... 8 Barn och ungas rätt till delaktighet och information behöver utvecklas... 8 IVO delar oftast nämndernas bedömningar till att inte inleda utredning... 9 Generella och bristfälliga motiveringar förekommer... 9 Anmälningsmöten sker i begränsad omfattning Övriga iakttagelser Nämnderna tar oftast rätt kontakter inom förhandsbedömningen Egenkontrollen behöver systematiseras Nämnderna har ordning i dokumentationen och erfaren personal Lex Sarah Återföringsdialog Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 5(12)

6 Vad har vi sett Bakgrund och metod När en anmälan inkommer ska nämnden enligt 11 kap. 1a socialtjänstlagen (SoL) genast göra en bedömning om barnet eller den unge har behov av omedelbart skydd. Skyddsbedömningen ska göras samma dag som anmälan inkommer till nämnden, eller senast dagen efter om anmälan inkommer sent på dagen. Om det inte finns behov av ett omedelbart skydd görs en s.k. förhandsbedömning för att klargöra om det behövs en utredning för att möta barnets eller den unges behov. I en förhandsbedömning träffar socialsekreteraren i regel barnet eller den unge, vårdnadshavare och i vissa fall anmälaren. Förhandsbedömningen ska göras inom 14 dagar. IVO har under perioden augusti 2013 till september 2014 genomfört åtta verksamhetstillsyner vid socialtjänster inom Stockholms län. Vid tillsynen har nämndernas arbete med att hantera orosanmälningar avseende barn och unga (0-18 år) granskats. En avgränsning har gjorts till att granska de förhandsbedömningar där beslut fattats att inte inleda utredning. Totalt har 185 förhandsbedömningar granskats och antalet per kommun har varierat mellan 19 och 25 stycken. Förhandsbedömningarna har slumpvis valts ur de kronologiska pärmarna och i de flesta fall har en period på tre sammanhängande månader granskats. I några av de mindre kommunerna har det krävts ett längre tidsintervall för att få ett tillräckligt underlag. Vid tillsynen har vikt lagts vid att tillse att förhandsbedömningarna gäller både barn och unga. Intervjuer har genomförts med arbetsledare och chefer som ansvarar för det dagliga arbetet med anmälningar och har delegation att fatta beslut om att inte inleda utredning. Tillsynen har sin grund i att flertalet lagförändringar trädde i kraft den 1 januari Några av lagförändringarna berörde nämndernas hantering av orosanmälningar avseende barn. En tidsbegränsning på hur lång tid det får ta att fatta ett beslut om att inleda eller inte inleda en utredning enligt 11 kap. 1 och 2 SoL reglerades bland annat. Vidare tydliggjordes nämndernas skyldighet att vid varje anmälan ska en omedelbar skyddsbedömning göras och detta ska dokumenteras. Fokus för denna tillsyn har varit att granska; - om nämnderna följer tidsgränsen - om det finns synnerliga skäl att förlänga tidsgränsen och om detta dokumenteras - om omedelbar skyddsbedömning genomförs och dokumenteras - om barn får rätt till delaktighet och information - om bedömningar och motiveringar sker utifrån barns behov av stöd och skydd - om nämnderna genomför anmälningsmöten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 6(12)

7 Urvalet av kommuner har skett utifrån olika kriterier och är i viss mån baserat på en riskanalys. IVO har granskat större och mindre kommuner, kommuner som vi har en del kännedom om utifrån tidigare tillsyner och kommuner vi har lite kunskap om. Följande kommuner och stadsdelar har ingått i granskningen; Bromma, Haninge, Lidingö, Nykvarn, Skarpnäck, Sundbyberg, Tyresö och Vaxholm. IVO har tagit del av Socialstyrelsens öppna jämförelser för barn och ungdomsvård 2014 och där funnit att alla utom en av de kommuner vi granskat har en ordinarie BBIC-licens (Barns behov i centrum) från Socialstyrelsen. En av nämnderna har en så kallad prövolicens. Tillsynsresultat Förhandsbedömningar genomförs inte alltid inom 14 dagar IVO kan konstatera att samtliga, utom en av de tillsynade nämnderna, påvisade brister då de inte i alla förhandsbedömningar fattar beslut om att inte inleda utredning inom 14 dagar. De fanns dock skillnader mellan nämnderna både gällande hur stor andel som överskred 14-dagarsgränsen och med hur många dagar man överskred gränsen. I några nämnder fanns det enskilda förhandsbedömningar som överskred 100 dagar. 44 % av de förhandsbedömningar som granskats tog längre tid än 14 dagar att genomföra. IVO har i sin tillsyn noterat att i flera av de förhandsbedömningar som tog lång tid, har handläggare arbetat för att få till ett möte med vårdnadshavare och barn och även i vissa fall anmälaren. Detta var något som också framkom i flera intervjuer när arbetsledare beskrev olika hinder och svårigheter för att klara tidsgränsen. De intervjuade beskrev att de hade arbetssätt som innebar att man ville göra familjerna delaktiga samt tillmötesgå dem bland annat när det gällde tider för ett möte. Att träffa vårdnadshavarna i förhandsbedömningarna är många gånger prioriterat och då flera av anmälningarna gällde barn i familjer som tidigare inte varit aktuella var det viktigt att det första mötet skulle bli bra, Bland annat för att familjerna skulle kunna tänka sig att själva ta kontakt på nytt om de kände behov framöver. För många av nämnderna var det således svårt att få till möten med familjerna inom de 14 dagar som lagen reglerar. Det förekom även förhandsbedömningar där flera kontakter tagits med både föräldrar, barn och anmälare vilket mer skulle kunna betraktas som miniutredningar. Synnerliga skäl till överskriden tidsgräns dokumenteras inte Två av de granskade nämnderna hade i sin dokumentation i några av förhandsbedömningarna som överskred tidsgränsen, angett synnerliga skäl till att det tagit längre tid än 14 dagar. Flera av de intervjuade uppgav att det inte gick att utläsa av dokumentation om de bedömt att det funnits synnerliga skäl. IVO har i några ärenden reflekterat över att det kan ha funnits synnerliga skäl till att förhandsbedömningen tagit längre tid, bland annat i några ärenden där familjerna Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 7(12)

8 inte gått att få tag på, exempelvis en familj som levde gömda. Överlag finns behov för nämnderna att säkerställa att de i sin dokumentation synliggör när de bedömer att det finns skäl till förlängd tid. De synnerliga skälen ska dock tolkas restriktivt enligt lagstiftaren och kan bli aktuellt i rena undantagsfall. Organisatoriska skäl, arbetsanhopningar eller bristande resurser för hantering av anmälningar utgör inte synnerliga skäl för att förlänga tiden. Dokumentation av när en skyddsbedömning sker behöver förtydligas De flesta av de granskade nämnderna hade någon form av mottagningsgrupp eller funktion inrättad. Det framgick av intervjuer och rutiner, där nämnderna beskriver sina arbetssätt av hanteringen av inkomna orosanmälningar, att de flesta har organiserat sitt arbete kring detta. Det innebär att anmälningar överlag hanteras och bedöms samma dag och att skyddsbedömningar sker omedelbart. Dock kunde IVO i sin granskning av förhandsbedömningarna konstatera att dokumentationen kring när skyddsbedömningen skett inte alltid framgick på ett tillräckligt tydligt sätt eller saknas helt. Fem av nämnderna fick därmed krav på att vidta åtgärder för att i dokumentationen tydliggöra när skyddsbedömningen sker. Två av nämnder som inte fick krav på åtgärder hade en tydlig dokumentation kring när skyddsbedömningen skett. Exempelvis framgick det av flera förhandsbedömningar hos en av nämnderna att kontakt togs med vårdnadshavare eller anmälare samma dag som anmälan kom in och den information som inhämtades låg till grund för bedömningen. Från och med den 1 januari 2015 kommer nya krav att ställas på att det av dokumentationen ska framgå namn och befattning på den som gjort den omedelbara skyddsbedömningen. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (5 kap. 4 SOSFS 2014:5). Barn och ungas rätt till delaktighet och information behöver utvecklas När en åtgärd rör ett barn ska barnet ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet (11 kap. 10 SoL). Detta gäller inte enbart barn som är under utredning eller har en biståndsbedömd insats. Det gäller även barn som det kan finnas oro kring och där socialtjänsten ska bedöma om det kan finnas behov av åtgärder. De flesta av de tillsynade nämnderna beskrev vid intervjuerna att de hade som ambition att samtala med barn i sina förhandsbedömningar och uppgav även att det gjordes i stor omfattning. Vid granskningen framkommer dock att barnens inställning inte kommer fram i flertalet av förhandsbedömningarna. IVO anser att det ibland kan finnas situationer där nämnden kan göra bedömning att samtal inte ska genomföras med barn utifrån en anmälan men att detta bör motiveras och dokumenteras tydligt. Från och med 1 januari 2015 införs en ny reglering kring detta. Av denna framgår att om barnet själv inte har kommit till tals under förhandsbedömningen ska anledningen till detta dokumenteras (5 kap. 1 SOSFS 2014:5). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 8(12)

9 IVO har i några av de tillsynade nämnderna ansett att man brustit på detta område i sådan omfattningen att krav på åtgärder har ställts. I flera ärenden som handlade om ungdomar och deras eget beteende hade nämnderna inte samtalat med den unga i förhandsbedömningen. I flera av dessa ärenden hade samtal med vårdnadshavare skett och underlaget till beslutet utgick därmed enbart från vårdnadshavarens inställning. Även vid anmälningar som avsåg vårdnadshavares psykiska ohälsa och oro för hur det i sin tur skulle påverka barnet, hade inte heller samtal skett med dessa ungdomar i flera fall. När det gäller de yngre barnen förekom samtal eller observationer i flera förhandsbedömningar och det gick även att utläsa varför man inte samtalat med barnen. Det kunde exempelvis vara barnets låga ålder, eller att anmälan var av sådan karaktär att barnsamtal inte vara relevant. IVO delar oftast nämndernas bedömningar till att inte inleda utredning IVO delar i de flesta fall nämndernas bedömningar om att inte inleda utredning. Bedömningarna har varit välgrundad och dokumentationen tydlig, och i vissa fall har uppgifterna i anmälan varit tillräckliga för att ta ställning. IVO har dock i sin tillsyn i några av förhandsbedömningarna ansett att det funnits skäl för nämnden att inleda en utredning för att utreda barns behov av stöd och skydd. Det har bland annat handlat om anmälningar om missbruk hos vårdnadshavare eller ungdomens eget missbruk. Det stöd och skydd som kan ges av socialtjänsten till barn och unga som växer upp i familjer med exempelvis missbruk, psykisk sjukdom, sexuella övergrepp eller där våld förekommer är mycket betydelsefullt. Eftersom följderna av uteblivit stöd och skydd kan få allvarliga konsekvenser är det särskilt allvarligt om nämnden inte utreder anmälningar som rör dessa områden. Generella och bristfälliga motiveringar förekommer IVO har funnit att vissa beslut, till att inte inleda utredning, inte är motiverat tillräckligt. Motiveringarna är i regel generella eller knapphändiga. I två av de granskade nämnderna har IVO funnit och påtalat att motiveringarna inte varit tillräckliga. I den ena nämnden var det flera förhandsbedömningar där motiveringarna var relativt kortfattade och endast i vissa fall innehöll tillräckligt med information för att kunna fatta beslut. I den andra nämnden utgick motivering i flera fall utifrån att vårdnadshavarna inte ansökte om bistånd. Det förekommer också förhandsbedömningar där några nämnders motiveringar grundas på vårdnadshavarens syn på sin egen situation eller barnets situation och eventuella hjälpbehov. I dessa fall anser IVO att barnperspektivet riskerar att få stå tillbaka för ett föräldraperspektiv. Det är viktigt att nämnderna gör självständiga bedömningar av samtliga uppgifter som framkommer under förhandsbedömningen. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 9(12)

10 Anmälningsmöten sker i begränsad omfattning Lagens intentioner med anmälningsmöten är att uppmärksamma barnets situation, stärkt samverkan och även att ta reda på om vårdnadshavare och barn kan tänka sig återkoppling till anmälaren och samtidigt bestämma hur sådan isåfall kan göras (14 kap. 1a SoL). Utifrån intervjuer och den dokumentationsgranskning som gjorts framgår att anmälningsmöten sker i mycket begränsad omfattning. IVO har konstaterat detta i samtliga nämnder. I de fall anmälningsmöten sker är det oftast med skolan där det finns rutiner för anmälningsförfarandet och en upparbetad samverkan. I några intervjuer har det framgått att det inte är möjligt att få till anmälningsmöten inom 14 dagar med vissa anmälare, exempelvis psykiatrin. IVO har i flera av besluten påtalat att detta är ett utvecklingsområde. Övriga iakttagelser IVO har under sin tillsyn, både utifrån intervjuer och granskat material även gjort andra iakttagelser och reflektioner utöver de områden som granskats. Nämnderna tar oftast rätt kontakter inom förhandsbedömningen IVO har hos två av de granskade nämnderna uppmärksammat några förhandsbedömningar som tenderat att vara av utredningskaraktär inom ramen för förhandsbedömningen. Det kan vara att nämnden tagit externa kontakter i syfte att hämta in uppgifter om familjen eller har återupprepade kontakter med exempelvis vårdnadshavare. Dessa förhandsbedömningar tenderar också att bli utdragna och därmed överskrida tidsgränsen. I övrigt anser IVO att nämnderna överlag tagit relevanta kontakter utifrån den anmälan som inkommit och man har inte tagit mer kontakter än vad man har rätt till inom en förhandsbedömning. Egenkontrollen behöver systematiseras Samtliga nämnder har inför granskningen lämnat statistik över anmälningar som inkommit till dem under en viss period. Vid intervjuerna har IVO efterfrågat en beskrivning av hur nämnden följer upp sitt arbete med anmälningar om oro för barn och unga. Enligt IVO skiljer sig nämndernas uppföljningsarbete/egenkontroll åt. Någon kommun hade en mycket omfattande och noggrann statistik som de använde sig av veckovis bland annat för att följa handläggningstiderna. En annan kommun beskrev att en avvikelserapport lämnades till ansvarig chef när en förhandsbedömning tog mer än 14 dagar. Trots att de tillsynade uppger att de följer upp sitt arbete med förhandsbedömningar anser IVO att det finns behov av att utveckla detta för att på ett mer systematiserat sätt komma tillrätta med avvikelser och använda kunskapen för internt lärande för att utveckla sin verksamhet. Nämnderna ska utifrån sitt ledningssystem (SOSFS 2011:9) för systematiskt kvalitetsarbete ha en egenkontroll där man systematiskt kan följa upp och utvärdera den egna verksamhetens resultat. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 10(12)

11 Nämnderna har ordning i dokumentationen och erfaren personal De flesta av de tillsynade nämnderna hade god ordning i sina kronologiska pärmar. Enligt IVO är detta en förutsättning för att enkelt och smidigt kunna följa upp sitt arbete med förhandsbedömningar, med andra ord kunna bedriva en god egenkontroll. Även att eftersöka eventuella tidigare anmälningar på ett barn blir lättare, vilket är en viktig del i arbetet med barn och unga för att kunna göra korrekta och rättssäkra bedömningar. I flera av de granskade nämnderna framgick att den personal som arbetar med orosanmälningar har lång erfarenhet av myndighetsutövning gällande barn och unga. I majoriteten av de granskade nämnderna finns mottagningsgrupper/- funktioner och det framgår att det inom dessa finns tydliga arbetssätt. Även rutiner är kända och i de flesta fall reviderade. Samtliga granskade nämnder hade inom arbetsgrupperna haft genomgång av de lagförändringar som skedde den 1 januari Några nämnder beskrev också att detta medfört vissa förändringar i att organisera sitt arbete. Lex Sarah Till IVO, avdelning öst, har det sedan juli 2011 då lagstiftningen trädde i kraft och började gälla även inom IFO området, inkommit flera anmälningar samt utredningar enligt lex Sarah gällande nämnders hantering av anmälningar om oro för barn och unga. Det har ofta berört mottagningsgruppernas hantering av inkomna anmälningar om oro för barn. De lex Sarah-anmälningar som har inkommit till IVO handlar i flera fall om mycket långa handläggningstider under förhandsbedömningen och när utredning väl inleds har det gått många månader från det att anmälan om oro för barn och unga inkommit till nämnden. Det har också hänt att anmälningar har inkommit till nämnden och sedan kommit bort för att i några fall dyka upp långt senare eller att de återupptäckts när nya anmälningar kommit in på samma barn eller ungdom. Någon lex Sarah har även berört otydliga rutiner internt vid information mellan enheterna inom nämnden vilket i sin tur har drabbat barn som farit illa. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 11(12)

12 Återföringsdialog Återföringen är en hjälp för vård- och omsorgsverksamheter att tydligare se de brister som finns så att de kan åtgärdas. Det har också syftet att skapa ett gemensamt lärande där IVO får ta del av de utmaningar kommunernas nämnder har, och där nämnderna kan ta del av varandras arbetssätt och utbyta goda exempel. Tillsynen avslutades med en återföringsdialog den 4 december 2014 med inspektörerna och enhetschefen för socialtjänstenheten på IVO, avdelning öst, och de tillsynade nämnderna. Sammanlagt deltog 13 chefer och arbetsledare samt 4 ledamöter från 7 av de 8 tillsynade nämnderna. Vid återföringen fick nämnderna en kort redovisning av vad IVO sett i sin tillsyn. Därefter gavs utrymme för dialog där man bland annat diskuterade vad som uppmärksammats i tillsynen, hur lagen har påverkat verksamheterna och vilka utmaningar nämnderna har. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 12(12)

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3490/20141(5) Avdelning mitt Tor Nilsson tor.nilssongivo.se Strängnäs kommun Socialnämnden 645 80 STRÄNGNÄS Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT egp inspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3485/20141(7) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.gerleczgivo.se Nyköpings kommun Socialnämnden 611 83 Nyköping Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Förhandsbedömningar av barn och unga skydd i tid? Återföring av iakttagelser från IVO:s tillsyn

Förhandsbedömningar av barn och unga skydd i tid? Återföring av iakttagelser från IVO:s tillsyn Förhandsbedömningar av barn och unga skydd i tid? Återföring av iakttagelser från IVO:s tillsyn Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT ExP Z6 t C4--61( 756 inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3492/2014 1(8) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.Gerleczgivo.se Trosa kommun Socialnämnden 619 80 TROSA Ärendet Egeninitierad

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att /9--/y/ce BESLUT inspektionenforvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3493/20141(7) Avdelningmitt CathrineLauri Cathrine.laurigivo.se Vingåkers kommun Socialnämnden 643 80 Vingåker Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

BESLUT. Den 6 mars 2014 genomförde två inspektörer från IVO en anmäld inspektion av verksamheten genom att granska ett urval av anmälningar

BESLUT. Den 6 mars 2014 genomförde två inspektörer från IVO en anmäld inspektion av verksamheten genom att granska ett urval av anmälningar BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3482/20141(8) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.Gerleczgivo.se Gnesta kommun Socialnämnden 646 80 Gnesta Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

BESLUT. ansökningar om bistånd utreds och avgörs med ett beslut.

BESLUT. ansökningar om bistånd utreds och avgörs med ett beslut. BESLUT inspekhonenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3480/20141(7) Avdelning mitt Tor Nilsson tor.nilssongivo.se Flens kommun Socialnämnden 642 81 Flen Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn enligt

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-05-26 Diarienummer SCN-2015-0180 Socialnämnden Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 Förslag

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx Bakgrund och syfte Från och med den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Fyra kommuners handläggning i ärenden som avser familjehemsplacerade barn

Fyra kommuners handläggning i ärenden som avser familjehemsplacerade barn Fyra kommuners handläggning i ärenden som avser familjehemsplacerade barn Sammanställning av tillsynsresultat 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Beslut IVO - Svar avseende handläggning av barn och ungdomsärenden

Beslut IVO - Svar avseende handläggning av barn och ungdomsärenden Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 12(25) Socialnämndens arbetsutskott SNau 101 Beslut IVO - Svar avseende handläggning av barn och ungdomsärenden Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Tertialrapport 3 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016

Tertialrapport 3 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Tertialrapport 3 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016

Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

Riktlinjer för lex Sarah

Riktlinjer för lex Sarah Riktlinjer för lex Sarah Beslutade av Södermalms stadsdelsnämnd 6 februari 2014 Dnr: 79-2014-1.2.1. Innehåll Rutiner för lex Sarah 3 1. Syftet med lex Sarah 3 2. Rapporteringsskyldiga 4 2.1. Den som uppmärksammar

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)

Läs mer

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-07-28 SN-2014/3215.111 1 (1) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i riktlinje

Läs mer

Välkommen till Återföringsdialog!

Välkommen till Återföringsdialog! Välkommen till Återföringsdialog! Vilka faktorer kan stärka kvaliteten i HVB för vuxna? På vilket sätt kan tillsyn och granskning påverka kvaliteten? Agneta Krantz, Ulf Modin, Magdalena Helgesson och Lena

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden

Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden stockholm.se Rutiner för Lex Sarah Juni 2015 Dnr: AMN 2015-0208-01.05 3 (13) Innehåll 1. Rutiner för lex Sarah 4 2. Syftet med lex Sarah 4 3. Rapporteringsskyldiga

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Lokala lex Sarahrutiner

Lokala lex Sarahrutiner Lokala lex Sarahrutiner Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Dnr 1.2.2-477-2014 stockholm.se Lokala lex Sarah-rutiner Beslutade av Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 27 november 2014 Dnr: 1.2.2-477-2014 Hässelby-Vällingby

Läs mer

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun BESLUT inspektionenforvårdochomsorg Avdelning sydöst Cecilia Lobos Cecilia.Lobosgivo.se 2013-09-04 Dnr 8.1.2-30137/20131(5) Motala kommun Socialnämnden 591 86 Motala Ärendet Anmälan enligt lex Sarah enligt

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO)

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-10-16 Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) samt Rutin för Lex Sarah-anmälningar

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S)

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av Omsorgsnämnden 2012-06-19 103 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

Att anmäla oro för barn

Att anmäla oro för barn Att anmäla oro för barn Reviderad 2017-10-09 Alla som arbetar med barn har en avgörande roll i att uppmärksamma barn som kan behöva samhällets stöd eller skydd. Att göra en anmälan kan kännas svårt liksom

Läs mer

BESLUT. dokumentationen utformas med respekt för den enskildes integritet.

BESLUT. dokumentationen utformas med respekt för den enskildes integritet. BESLUT inspektionen förvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3489/2014 - Z1(8) Avdelning mitt Elin Nilsson elin.nilssongivo.se Oxelösunds kommun Socialnämnden 613 81 Oxelösund Ärendet Egeninitietad verksamhetstillsyn

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Svar på granskningsrapport - Socialtjänstens rutiner för inkomna anmälningar kring barn och unga som far illa

Svar på granskningsrapport - Socialtjänstens rutiner för inkomna anmälningar kring barn och unga som far illa TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2015.140 Datum: 2016-01-07 Enhetschef Barn- och ungdomsenheten Anne-Marie Blixt E-post: annemarie.blixt@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:34 Rapportnr: 2008:34 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga:

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Information om förändringar i BBIC-formulär Dnr /2013

Information om förändringar i BBIC-formulär Dnr /2013 2013-04-08 Information om förändringar i BBIC-formulär Dnr 3.6-15444/2013 Med anledning av att nya bestämmelser har trätt i kraft i SoL och LVU den 1 januari 2013 behöver en del av BBIC:s formulär (inklusive

Läs mer

Förhandsbedömningar i socialtjänsten ett riskområde

Förhandsbedömningar i socialtjänsten ett riskområde Förhandsbedömningar i socialtjänsten ett riskområde Rapport från ett pilotprojekt i Sörmland våren 2014 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg: Klagomål om handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten, Uppsala, dnr /

Inspektionen för vård och omsorg: Klagomål om handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten, Uppsala, dnr / SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Jeremiasen Ola Datum 2015-05-26 Diarienummer SCN-2015-0197 Inspektionen för vård och omsorg: Klagomål om handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten, Uppsala, dnr

Läs mer

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah 2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 14(25) Socialnämndens arbetsutskott SNau 103 Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden föreslås tacka

Läs mer

Utredning om barn och unga

Utredning om barn och unga Utredning om barn och unga KONTAKTA SOCIALTJÄNSTEN Både barn och vuxna kan ta en kontakt med oss inom socialtjänsten. Det kan vara en anmälan om misstanke att barn far illa, ansökan om hjälp eller stöd

Läs mer

Samverkan för patienter och brukares välbefinnande. Barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten

Samverkan för patienter och brukares välbefinnande. Barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten Samverkan för patienter och brukares välbefinnande Barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad.

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. _ Fastställt av: Förvaltningschefer på arbetslivsförvaltningen, sociala omsorgsförvaltningen,

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Avvikelsehantering inom socialtjänsten

Avvikelsehantering inom socialtjänsten Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-04-22 Handläggare: Kristina Svärling 08 508 18 080 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-05-22 Avvikelsehantering inom socialtjänsten Yttrande över rapport från Stadsrevisionen

Läs mer

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten Antagen av socialnämnden 2009-11-16 Reviderad 2011-09-26 Lex Sarah 2(5) Rapport Vad skall rapporteras och när En rapport enligt Lex Sarah

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Personlig assistans en insats med kvalitet?

Personlig assistans en insats med kvalitet? Personlig assistans en insats med kvalitet? Resultatsammanställning Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Svårt att förverkliga barnens bästa? Om barnperspektivet vid beviljande av ekonomiskt bistånd

Svårt att förverkliga barnens bästa? Om barnperspektivet vid beviljande av ekonomiskt bistånd Svårt att förverkliga barnens bästa? Om barnperspektivet vid beviljande av ekonomiskt bistånd Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Syfte Rutinen skall leda till att rapporter och anmälningar görs korrekt enligt SOSFS 2011:5. Ansvar Kommunstyrelsen ansvarar för att; det finns ett upprättat

Läs mer

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Antagen av Socialnämnden 2012-11-13, 108 Reviderad 2016-04-19 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (Dnr 9.2-21753/2012)

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (Dnr 9.2-21753/2012) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Danielsson Åsa Eva Egnell Datum 2013-08-26 Rev 2013-09-04 Diarienummer UAN-2013-0412 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Inspektionen för vård

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Gäller from 2010-08-29 RIKTLINJER BARNPERSPEKTIVET. För verksamheter inom individ- och familjeomsorgen

Gäller from 2010-08-29 RIKTLINJER BARNPERSPEKTIVET. För verksamheter inom individ- och familjeomsorgen Gäller from 2010-08-29 RIKTLINJER BARNPERSPEKTIVET För verksamheter inom individ- och familjeomsorgen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Riktlinjer om barnperspektivet inom IFO`s verksamheter 3 Insatser för att

Läs mer

Rutiner. för tillämpningen av Lex Sarah. Social- och fritidsförvaltningen

Rutiner. för tillämpningen av Lex Sarah. Social- och fritidsförvaltningen Rutiner för tillämpningen av Lex Sarah Social- och fritidsförvaltningen Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Syftet med lex Sarah... 5 2 Rapporteringsskyldigheten 5 2.1 Vem omfattas av rapporteringsskyldigheten?...

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås /5-(e,.(7s BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2015-06-05 Dnr 8.5-26139/2014-81(7) Avdelning mitt Håkan Hult hakan.hultgivo.se Landstinget Västmanland Diariet Västmanlands sjukhus Landstingshuset ingång

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer