Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga"

Transkript

1 Återföringsdialog Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Sammanställning av tillsyner i åtta kommuner & stadsdelar i Stockholms län

2 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Inspektionen för vård och omsorg har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(12)

3 Förord Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i uppdrag att regelbundet återföra sammanställda resultat och iakttagelser från tillsynen. Återföringen ska ses som en hjälp för vård- och omsorgsverksamheter att tydligare se de brister som finns så att de kan åtgärdas. Även goda exempel ska kunna synliggöras vid en återföring. Denna sammanställning är en del av denna återföring och behandlar socialtjänstens hanteringar av anmälningar gällande barn och unga (0-18 år). IVO:s avdelning öst har tillsynsansvar över 40 kommuner och stadsdelar i Stockholms län och Region Gotland. Under perioden augusti 2013 till och med september 2014 har avdelningen genomfört tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga i åtta kommuner och stadsdelar. Det är dessa tillsyner som denna sammanställning avser. Inspektörerna Eva Kågström och Eva Stoor Karlberg, avdelning öst, har sammanställt resultatet av de tillsynade kommunerna och stadsdelarna. Tillsynen har därefter avslutats med en återföringsdialog med representanter från de tillsynade kommunerna och stadsdelarna. Syftet har bland annat varit att på ett övergripande plan återföra vad vi sett, men också att skapa utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 3(12)

4 Sammanfattning Det här är en kortare sammanställning av resultatet från åtta inspektioner under perioden augusti 2013 till och med september 2014 där IVO granskat nämndernas hantering av orosanmälningar gällande barn och unga. Sammantaget visar granskningen att det inom nämnderna finns vissa brister i arbetet. IVO fann även positiva iakttagelser och goda exempel. De flesta av de granskade nämnderna klarar inte att hålla den lagstadgade tidsgränsen på 14 dagar som är en yttre gräns för hur lång tid en förhandsbedömning får ta innan beslut om att inleda eller inte inleda utredning fattas. I de fall det finns skäl att förlänga tiden är detta något som de flesta nämnder inte dokumenterat. Även dokumentation av när den omedelbara skyddsbedömningen sker har IVO bedömt att det finns behov av att tydliggöra. När det gäller barns delaktighet och rätt att komma till tals är detta ett område som flera av nämnderna har behov av att utveckla under sina förhandsbedömningar. Enligt IVO bör nämnderna samtala med barnen i högre utsträckning för att upprätthålla ett barnperspektiv i sina bedömningar om en utredning ska inledas eller inte. För att nämnderna ska lyckas säkerställa att barn och unga får det stöd och skydd de behöver, finns behov av att de på ett mer systematiserat sätt följer upp och kontrollerar sin verksamhet. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 4(12)

5 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 4 Vad har vi sett... 6 Bakgrund och metod... 6 Tillsynsresultat... 7 Förhandsbedömningar genomförs inte alltid inom 14 dagar... 7 Synnerliga skäl till överskriden tidsgräns dokumenteras inte... 7 Dokumentation av när en skyddsbedömning sker behöver förtydligas... 8 Barn och ungas rätt till delaktighet och information behöver utvecklas... 8 IVO delar oftast nämndernas bedömningar till att inte inleda utredning... 9 Generella och bristfälliga motiveringar förekommer... 9 Anmälningsmöten sker i begränsad omfattning Övriga iakttagelser Nämnderna tar oftast rätt kontakter inom förhandsbedömningen Egenkontrollen behöver systematiseras Nämnderna har ordning i dokumentationen och erfaren personal Lex Sarah Återföringsdialog Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 5(12)

6 Vad har vi sett Bakgrund och metod När en anmälan inkommer ska nämnden enligt 11 kap. 1a socialtjänstlagen (SoL) genast göra en bedömning om barnet eller den unge har behov av omedelbart skydd. Skyddsbedömningen ska göras samma dag som anmälan inkommer till nämnden, eller senast dagen efter om anmälan inkommer sent på dagen. Om det inte finns behov av ett omedelbart skydd görs en s.k. förhandsbedömning för att klargöra om det behövs en utredning för att möta barnets eller den unges behov. I en förhandsbedömning träffar socialsekreteraren i regel barnet eller den unge, vårdnadshavare och i vissa fall anmälaren. Förhandsbedömningen ska göras inom 14 dagar. IVO har under perioden augusti 2013 till september 2014 genomfört åtta verksamhetstillsyner vid socialtjänster inom Stockholms län. Vid tillsynen har nämndernas arbete med att hantera orosanmälningar avseende barn och unga (0-18 år) granskats. En avgränsning har gjorts till att granska de förhandsbedömningar där beslut fattats att inte inleda utredning. Totalt har 185 förhandsbedömningar granskats och antalet per kommun har varierat mellan 19 och 25 stycken. Förhandsbedömningarna har slumpvis valts ur de kronologiska pärmarna och i de flesta fall har en period på tre sammanhängande månader granskats. I några av de mindre kommunerna har det krävts ett längre tidsintervall för att få ett tillräckligt underlag. Vid tillsynen har vikt lagts vid att tillse att förhandsbedömningarna gäller både barn och unga. Intervjuer har genomförts med arbetsledare och chefer som ansvarar för det dagliga arbetet med anmälningar och har delegation att fatta beslut om att inte inleda utredning. Tillsynen har sin grund i att flertalet lagförändringar trädde i kraft den 1 januari Några av lagförändringarna berörde nämndernas hantering av orosanmälningar avseende barn. En tidsbegränsning på hur lång tid det får ta att fatta ett beslut om att inleda eller inte inleda en utredning enligt 11 kap. 1 och 2 SoL reglerades bland annat. Vidare tydliggjordes nämndernas skyldighet att vid varje anmälan ska en omedelbar skyddsbedömning göras och detta ska dokumenteras. Fokus för denna tillsyn har varit att granska; - om nämnderna följer tidsgränsen - om det finns synnerliga skäl att förlänga tidsgränsen och om detta dokumenteras - om omedelbar skyddsbedömning genomförs och dokumenteras - om barn får rätt till delaktighet och information - om bedömningar och motiveringar sker utifrån barns behov av stöd och skydd - om nämnderna genomför anmälningsmöten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 6(12)

7 Urvalet av kommuner har skett utifrån olika kriterier och är i viss mån baserat på en riskanalys. IVO har granskat större och mindre kommuner, kommuner som vi har en del kännedom om utifrån tidigare tillsyner och kommuner vi har lite kunskap om. Följande kommuner och stadsdelar har ingått i granskningen; Bromma, Haninge, Lidingö, Nykvarn, Skarpnäck, Sundbyberg, Tyresö och Vaxholm. IVO har tagit del av Socialstyrelsens öppna jämförelser för barn och ungdomsvård 2014 och där funnit att alla utom en av de kommuner vi granskat har en ordinarie BBIC-licens (Barns behov i centrum) från Socialstyrelsen. En av nämnderna har en så kallad prövolicens. Tillsynsresultat Förhandsbedömningar genomförs inte alltid inom 14 dagar IVO kan konstatera att samtliga, utom en av de tillsynade nämnderna, påvisade brister då de inte i alla förhandsbedömningar fattar beslut om att inte inleda utredning inom 14 dagar. De fanns dock skillnader mellan nämnderna både gällande hur stor andel som överskred 14-dagarsgränsen och med hur många dagar man överskred gränsen. I några nämnder fanns det enskilda förhandsbedömningar som överskred 100 dagar. 44 % av de förhandsbedömningar som granskats tog längre tid än 14 dagar att genomföra. IVO har i sin tillsyn noterat att i flera av de förhandsbedömningar som tog lång tid, har handläggare arbetat för att få till ett möte med vårdnadshavare och barn och även i vissa fall anmälaren. Detta var något som också framkom i flera intervjuer när arbetsledare beskrev olika hinder och svårigheter för att klara tidsgränsen. De intervjuade beskrev att de hade arbetssätt som innebar att man ville göra familjerna delaktiga samt tillmötesgå dem bland annat när det gällde tider för ett möte. Att träffa vårdnadshavarna i förhandsbedömningarna är många gånger prioriterat och då flera av anmälningarna gällde barn i familjer som tidigare inte varit aktuella var det viktigt att det första mötet skulle bli bra, Bland annat för att familjerna skulle kunna tänka sig att själva ta kontakt på nytt om de kände behov framöver. För många av nämnderna var det således svårt att få till möten med familjerna inom de 14 dagar som lagen reglerar. Det förekom även förhandsbedömningar där flera kontakter tagits med både föräldrar, barn och anmälare vilket mer skulle kunna betraktas som miniutredningar. Synnerliga skäl till överskriden tidsgräns dokumenteras inte Två av de granskade nämnderna hade i sin dokumentation i några av förhandsbedömningarna som överskred tidsgränsen, angett synnerliga skäl till att det tagit längre tid än 14 dagar. Flera av de intervjuade uppgav att det inte gick att utläsa av dokumentation om de bedömt att det funnits synnerliga skäl. IVO har i några ärenden reflekterat över att det kan ha funnits synnerliga skäl till att förhandsbedömningen tagit längre tid, bland annat i några ärenden där familjerna Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 7(12)

8 inte gått att få tag på, exempelvis en familj som levde gömda. Överlag finns behov för nämnderna att säkerställa att de i sin dokumentation synliggör när de bedömer att det finns skäl till förlängd tid. De synnerliga skälen ska dock tolkas restriktivt enligt lagstiftaren och kan bli aktuellt i rena undantagsfall. Organisatoriska skäl, arbetsanhopningar eller bristande resurser för hantering av anmälningar utgör inte synnerliga skäl för att förlänga tiden. Dokumentation av när en skyddsbedömning sker behöver förtydligas De flesta av de granskade nämnderna hade någon form av mottagningsgrupp eller funktion inrättad. Det framgick av intervjuer och rutiner, där nämnderna beskriver sina arbetssätt av hanteringen av inkomna orosanmälningar, att de flesta har organiserat sitt arbete kring detta. Det innebär att anmälningar överlag hanteras och bedöms samma dag och att skyddsbedömningar sker omedelbart. Dock kunde IVO i sin granskning av förhandsbedömningarna konstatera att dokumentationen kring när skyddsbedömningen skett inte alltid framgick på ett tillräckligt tydligt sätt eller saknas helt. Fem av nämnderna fick därmed krav på att vidta åtgärder för att i dokumentationen tydliggöra när skyddsbedömningen sker. Två av nämnder som inte fick krav på åtgärder hade en tydlig dokumentation kring när skyddsbedömningen skett. Exempelvis framgick det av flera förhandsbedömningar hos en av nämnderna att kontakt togs med vårdnadshavare eller anmälare samma dag som anmälan kom in och den information som inhämtades låg till grund för bedömningen. Från och med den 1 januari 2015 kommer nya krav att ställas på att det av dokumentationen ska framgå namn och befattning på den som gjort den omedelbara skyddsbedömningen. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (5 kap. 4 SOSFS 2014:5). Barn och ungas rätt till delaktighet och information behöver utvecklas När en åtgärd rör ett barn ska barnet ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet (11 kap. 10 SoL). Detta gäller inte enbart barn som är under utredning eller har en biståndsbedömd insats. Det gäller även barn som det kan finnas oro kring och där socialtjänsten ska bedöma om det kan finnas behov av åtgärder. De flesta av de tillsynade nämnderna beskrev vid intervjuerna att de hade som ambition att samtala med barn i sina förhandsbedömningar och uppgav även att det gjordes i stor omfattning. Vid granskningen framkommer dock att barnens inställning inte kommer fram i flertalet av förhandsbedömningarna. IVO anser att det ibland kan finnas situationer där nämnden kan göra bedömning att samtal inte ska genomföras med barn utifrån en anmälan men att detta bör motiveras och dokumenteras tydligt. Från och med 1 januari 2015 införs en ny reglering kring detta. Av denna framgår att om barnet själv inte har kommit till tals under förhandsbedömningen ska anledningen till detta dokumenteras (5 kap. 1 SOSFS 2014:5). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 8(12)

9 IVO har i några av de tillsynade nämnderna ansett att man brustit på detta område i sådan omfattningen att krav på åtgärder har ställts. I flera ärenden som handlade om ungdomar och deras eget beteende hade nämnderna inte samtalat med den unga i förhandsbedömningen. I flera av dessa ärenden hade samtal med vårdnadshavare skett och underlaget till beslutet utgick därmed enbart från vårdnadshavarens inställning. Även vid anmälningar som avsåg vårdnadshavares psykiska ohälsa och oro för hur det i sin tur skulle påverka barnet, hade inte heller samtal skett med dessa ungdomar i flera fall. När det gäller de yngre barnen förekom samtal eller observationer i flera förhandsbedömningar och det gick även att utläsa varför man inte samtalat med barnen. Det kunde exempelvis vara barnets låga ålder, eller att anmälan var av sådan karaktär att barnsamtal inte vara relevant. IVO delar oftast nämndernas bedömningar till att inte inleda utredning IVO delar i de flesta fall nämndernas bedömningar om att inte inleda utredning. Bedömningarna har varit välgrundad och dokumentationen tydlig, och i vissa fall har uppgifterna i anmälan varit tillräckliga för att ta ställning. IVO har dock i sin tillsyn i några av förhandsbedömningarna ansett att det funnits skäl för nämnden att inleda en utredning för att utreda barns behov av stöd och skydd. Det har bland annat handlat om anmälningar om missbruk hos vårdnadshavare eller ungdomens eget missbruk. Det stöd och skydd som kan ges av socialtjänsten till barn och unga som växer upp i familjer med exempelvis missbruk, psykisk sjukdom, sexuella övergrepp eller där våld förekommer är mycket betydelsefullt. Eftersom följderna av uteblivit stöd och skydd kan få allvarliga konsekvenser är det särskilt allvarligt om nämnden inte utreder anmälningar som rör dessa områden. Generella och bristfälliga motiveringar förekommer IVO har funnit att vissa beslut, till att inte inleda utredning, inte är motiverat tillräckligt. Motiveringarna är i regel generella eller knapphändiga. I två av de granskade nämnderna har IVO funnit och påtalat att motiveringarna inte varit tillräckliga. I den ena nämnden var det flera förhandsbedömningar där motiveringarna var relativt kortfattade och endast i vissa fall innehöll tillräckligt med information för att kunna fatta beslut. I den andra nämnden utgick motivering i flera fall utifrån att vårdnadshavarna inte ansökte om bistånd. Det förekommer också förhandsbedömningar där några nämnders motiveringar grundas på vårdnadshavarens syn på sin egen situation eller barnets situation och eventuella hjälpbehov. I dessa fall anser IVO att barnperspektivet riskerar att få stå tillbaka för ett föräldraperspektiv. Det är viktigt att nämnderna gör självständiga bedömningar av samtliga uppgifter som framkommer under förhandsbedömningen. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 9(12)

10 Anmälningsmöten sker i begränsad omfattning Lagens intentioner med anmälningsmöten är att uppmärksamma barnets situation, stärkt samverkan och även att ta reda på om vårdnadshavare och barn kan tänka sig återkoppling till anmälaren och samtidigt bestämma hur sådan isåfall kan göras (14 kap. 1a SoL). Utifrån intervjuer och den dokumentationsgranskning som gjorts framgår att anmälningsmöten sker i mycket begränsad omfattning. IVO har konstaterat detta i samtliga nämnder. I de fall anmälningsmöten sker är det oftast med skolan där det finns rutiner för anmälningsförfarandet och en upparbetad samverkan. I några intervjuer har det framgått att det inte är möjligt att få till anmälningsmöten inom 14 dagar med vissa anmälare, exempelvis psykiatrin. IVO har i flera av besluten påtalat att detta är ett utvecklingsområde. Övriga iakttagelser IVO har under sin tillsyn, både utifrån intervjuer och granskat material även gjort andra iakttagelser och reflektioner utöver de områden som granskats. Nämnderna tar oftast rätt kontakter inom förhandsbedömningen IVO har hos två av de granskade nämnderna uppmärksammat några förhandsbedömningar som tenderat att vara av utredningskaraktär inom ramen för förhandsbedömningen. Det kan vara att nämnden tagit externa kontakter i syfte att hämta in uppgifter om familjen eller har återupprepade kontakter med exempelvis vårdnadshavare. Dessa förhandsbedömningar tenderar också att bli utdragna och därmed överskrida tidsgränsen. I övrigt anser IVO att nämnderna överlag tagit relevanta kontakter utifrån den anmälan som inkommit och man har inte tagit mer kontakter än vad man har rätt till inom en förhandsbedömning. Egenkontrollen behöver systematiseras Samtliga nämnder har inför granskningen lämnat statistik över anmälningar som inkommit till dem under en viss period. Vid intervjuerna har IVO efterfrågat en beskrivning av hur nämnden följer upp sitt arbete med anmälningar om oro för barn och unga. Enligt IVO skiljer sig nämndernas uppföljningsarbete/egenkontroll åt. Någon kommun hade en mycket omfattande och noggrann statistik som de använde sig av veckovis bland annat för att följa handläggningstiderna. En annan kommun beskrev att en avvikelserapport lämnades till ansvarig chef när en förhandsbedömning tog mer än 14 dagar. Trots att de tillsynade uppger att de följer upp sitt arbete med förhandsbedömningar anser IVO att det finns behov av att utveckla detta för att på ett mer systematiserat sätt komma tillrätta med avvikelser och använda kunskapen för internt lärande för att utveckla sin verksamhet. Nämnderna ska utifrån sitt ledningssystem (SOSFS 2011:9) för systematiskt kvalitetsarbete ha en egenkontroll där man systematiskt kan följa upp och utvärdera den egna verksamhetens resultat. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 10(12)

11 Nämnderna har ordning i dokumentationen och erfaren personal De flesta av de tillsynade nämnderna hade god ordning i sina kronologiska pärmar. Enligt IVO är detta en förutsättning för att enkelt och smidigt kunna följa upp sitt arbete med förhandsbedömningar, med andra ord kunna bedriva en god egenkontroll. Även att eftersöka eventuella tidigare anmälningar på ett barn blir lättare, vilket är en viktig del i arbetet med barn och unga för att kunna göra korrekta och rättssäkra bedömningar. I flera av de granskade nämnderna framgick att den personal som arbetar med orosanmälningar har lång erfarenhet av myndighetsutövning gällande barn och unga. I majoriteten av de granskade nämnderna finns mottagningsgrupper/- funktioner och det framgår att det inom dessa finns tydliga arbetssätt. Även rutiner är kända och i de flesta fall reviderade. Samtliga granskade nämnder hade inom arbetsgrupperna haft genomgång av de lagförändringar som skedde den 1 januari Några nämnder beskrev också att detta medfört vissa förändringar i att organisera sitt arbete. Lex Sarah Till IVO, avdelning öst, har det sedan juli 2011 då lagstiftningen trädde i kraft och började gälla även inom IFO området, inkommit flera anmälningar samt utredningar enligt lex Sarah gällande nämnders hantering av anmälningar om oro för barn och unga. Det har ofta berört mottagningsgruppernas hantering av inkomna anmälningar om oro för barn. De lex Sarah-anmälningar som har inkommit till IVO handlar i flera fall om mycket långa handläggningstider under förhandsbedömningen och när utredning väl inleds har det gått många månader från det att anmälan om oro för barn och unga inkommit till nämnden. Det har också hänt att anmälningar har inkommit till nämnden och sedan kommit bort för att i några fall dyka upp långt senare eller att de återupptäckts när nya anmälningar kommit in på samma barn eller ungdom. Någon lex Sarah har även berört otydliga rutiner internt vid information mellan enheterna inom nämnden vilket i sin tur har drabbat barn som farit illa. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 11(12)

12 Återföringsdialog Återföringen är en hjälp för vård- och omsorgsverksamheter att tydligare se de brister som finns så att de kan åtgärdas. Det har också syftet att skapa ett gemensamt lärande där IVO får ta del av de utmaningar kommunernas nämnder har, och där nämnderna kan ta del av varandras arbetssätt och utbyta goda exempel. Tillsynen avslutades med en återföringsdialog den 4 december 2014 med inspektörerna och enhetschefen för socialtjänstenheten på IVO, avdelning öst, och de tillsynade nämnderna. Sammanlagt deltog 13 chefer och arbetsledare samt 4 ledamöter från 7 av de 8 tillsynade nämnderna. Vid återföringen fick nämnderna en kort redovisning av vad IVO sett i sin tillsyn. Därefter gavs utrymme för dialog där man bland annat diskuterade vad som uppmärksammats i tillsynen, hur lagen har påverkat verksamheterna och vilka utmaningar nämnderna har. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 12(12)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Förhandsbedömningar i socialtjänsten ett riskområde

Förhandsbedömningar i socialtjänsten ett riskområde Förhandsbedömningar i socialtjänsten ett riskområde Rapport från ett pilotprojekt i Sörmland våren 2014 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Personlig assistans en insats med kvalitet?

Personlig assistans en insats med kvalitet? Personlig assistans en insats med kvalitet? Resultatsammanställning Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av handläggning av ärende vid socialtjänsten i Jönköping

BESLUT. Tillsyn av handläggning av ärende vid socialtjänsten i Jönköping /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-05-12 Dnr 8.5-6836/2015-9 1(10) Avdelning sydöst Alexandra Engelholm, Alexandra.Engelholm@ivo.se Jönköpings kommun Socialnämnden Kansliet för nämndservice

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (Dnr 9.2-21753/2012)

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (Dnr 9.2-21753/2012) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Danielsson Åsa Eva Egnell Datum 2013-08-26 Rev 2013-09-04 Diarienummer UAN-2013-0412 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Inspektionen för vård

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet RUTIN Diarienr: 1(15) 2011-07-01 SOCIALNÄMNDEN RUTINER FÖR ANMÄLAN av LEX SARAH - MISSFÖRHÅLLANDE inom socialtjänsten Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten

Att anmäla till socialtjänsten sida 1 2011-12-08 Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL sida 2 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten...3 Anmälningsskyldigheten enligt SoL 14 Kap

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, ideella föreningar m.fl. Nr 2/2012 Februari 2012 Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av barnärende hos socialnämnden i Karlslcrona. Med den kritik som ges avseende brister i handläggningen avslutas ärendet.

BESLUT. Tillsyn av barnärende hos socialnämnden i Karlslcrona. Med den kritik som ges avseende brister i handläggningen avslutas ärendet. /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2015-02-10 Dnr 8.5-16859/2014-6 1(8) Avdelning syd Ingrid Andersson lngrid.andersson@ivo.se Socialnämnden i Karlslcrona konnnun 371 83 Karlslcrona Ärendet Tillsyn

Läs mer

Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats?

Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Av: Åsa Wallqvist, Jack Axelsson, Kjell Fransson och Lotta Larsson Innehåll: Vad ska en genomförandeplan

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah RIKTLINJER Sid: 1 (15) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare VOF 6 2015-09-07 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Avdelningschef myndighets- och specialistfunktion 5 2014-10-14 Beslutande

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-06-16 Dnr 8.4.2-8944/2014-3 1(5) Avdelning nord Gudrun Kågström Lindberg Gudrun.Kagstrom-Lindberggivo.se Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Ärendet Tillsyn av

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Kristina Söderborg. Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Kristina Söderborg. Utredare Avdelningen för analys och utveckling Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föreläggande enligt 7 kap. 24 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL

BESLUT. Ärendet Föreläggande enligt 7 kap. 24 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL BESLUT Expedierat inspektionen för vård och omsorg 2015-03-10 Dnr 8.7.1-6705/2015-1 1(7) Avdelning syd Victor Johansson victor.johansson@ivo.se Regionstyrelsens ordförande Region Skåne 291 89 Kristianstad

Läs mer

Citat och kommentarer som framkommit vid inspektioner på akutmottagningar (AKM)

Citat och kommentarer som framkommit vid inspektioner på akutmottagningar (AKM) Citat och kommentarer som framkommit vid inspektioner på akutmottagningar (AKM) AT-läkare tvingas arbeta för självständigt på AKM Fel patienter och ökad tillströmning på AKM Brist på vårdplatser leder

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänstens möjligheter och begränsningar Lagar styr socialtjänstens

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-01 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som använts: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

inspektionen for vård och omsorg

inspektionen for vård och omsorg n\ inspektionen for vård och omsorg Varmt välkomna till dialogmöte Äldreomsorg och funktionshinderområdet SoL och LSS Kommunal hälso-och sjukvård Dagens program 10.00-10.20 Välkomna, presentation, praktisk

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarligt missförhållande inom Arbete och försörjning

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarligt missförhållande inom Arbete och försörjning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-31 SN-2013/5088.709 1 (2) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarligt

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-03-14 Dnr 8.7.4-44536/2013 1(4) Avdelning mitt Solveig Segerholm SoIveig.Segerholm@ivo.se Sökande Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 205 80 Malmö Motpart Trelleborgs

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Konferensmaterial: Vad har vi sett i HVB för barn och unga och bostäder enligt LSS?

Konferensmaterial: Vad har vi sett i HVB för barn och unga och bostäder enligt LSS? 1(6) Konferensmaterial: Vad har vi sett i HVB för barn och unga och bostäder enligt LSS? - Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) återföringskonferens den 7 november 2013 Inspektionen för vård och omsorg

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4)

inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4) BESLUT inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4) Sydvast/Socialtjanst 1 Inger Ekh Inger.Ekh@ivo.sc Bergasa HVB AB Tornasvagen 11 314 98 Torup Arendet Tillsyn av HVB barn och

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

KVALITETSUTVECKLING INOM

KVALITETSUTVECKLING INOM KVALITETSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN OCH INFÖRANDET AV SAS SOCIALT ANSVARIG SAMORDNARE REGIONFÖRBUNDET I ÖREBRO DEN 17 OKTOBER 2013 1 Magisteruppsats i Socialt arbete, 2013 Författare: Anneli Harnegård

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Fastställt i SN 2005-01-12 Reviderat i SN 16 juni 2010 Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Direktiv från Socialnämnden Verksamhetens innehåll och

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer