Å R S B E R Ä T T E L S E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 0"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2000

2 INNEHÅLL Sidan Banförvaltningscentralen 3 Verksamhetsidé Organisation Styrelsen Överdirektörens översikt 4 Banhållningens resultatmål 6 Verksamhetsmiljö 8 Strategin för bannätet 10 Upprustning 12 Utvecklingsprojekt 14 Säkerheten 16 Tekniken 18 Miljöfrågor 19 Styrelsens verksamhetsöversikt 20 Kalkyl över intäkter och utgifter 23 Balansräkningen 24 Anläggningstillgångarna 25 Budgetmediens användning 26 Kostnaderna uppdelade enligt uppgift 26 Data om bannätet 27 Kontaktuppgifter 27

3 BANFÖRVALTNINGSCENTRALEN VERKSAMHETSIDÉ Banförvaltningscentralen (RHK) främjar verksamhetsförutsättningarna för järnvägstrafiken som ett effektivt, säkert och miljövänligt trafikslag såväl i hemlandet och som en del av det internationella transportsystemet. RHK sköter underhållet av och utvecklar bannätet samt järnvägstrafikens säkerhet och erbjuder järnvägsföretag en konkurrenskraftig trafikled. RHK beaktar transportbehoven inom näringslivet och kollektivtrafiken och fungerar enligt principerna om en hållbar utveckling. Inom den internationella trafiken utvecklas bannätet som en central länk mellan väst och öst. RHK försöker aktivt påverka ärenden i anslutning till Finlands trafikpolitik och infrastruktur. ORGANISATION Av statsrådet tillsatt styrelse Överdirektör Ekonomigruppen Information Internationella ärenden Tekniska enheten Utvecklingsenheten Entreprenadenheten Säkerhetsenheten Fastighetsenheten STYRELSEN STYRELSEN Överdirektör Ossi Niemimuukko (ordf.), Banförvaltningscentralen Överingenjör Rita Piirainen, trafikministeriet Ekonomidirektör Veikko Vaikkinen, VR-Group Ab Ombudsman för transportekonomiska ärenden Maire Kaartama, Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund Agronom- och forst.mag. Harri Ajomaa, Trafikförbundet rf. Verkställande direktör Timo Poranen (ordf.), Skogsindustrin rf. Ordförande Hannele Luukkainen, Trafikförbundet rf. Överingenjör Rita Piirainen, kommunikationsministeriet Planeringschef Markku Pyy, Banförvaltningscentralen Ekonomidirektör Veikko Vaikkinen, VR-Group Ab Överinspektör Arja-Hannele Lilja, Banförvaltningscentralen (till ) Planeringschef Tapio Peltohaka, Banförvaltningscentralen (från )

4 ÖVERDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Det gångna året har varit ett mycket betydelsefullt år med tanke på järnvägssektorn. En ändring i lagstiftningen som länge varit under beredning inom EU, det så kallade järnvägspaketet, närmar sig äntligen sin fullbordan. När nu ministerrådet och parlamentet nått samförstånd i frågan överförs ärendet till medlemsstaterna för intagning i de nationella lagarna. Den kanske mest betydande nyheten som ingår i det här paketet är att godstrafiken öppnas för konkurrens i det internationella europeiska godstrafiknätet. EU har redan länge arbetat för förbättring av järnvägsgodstrafikens verksamhetsförutsättningar och det anses att konkurrens är en metod som kan ge denna sektor ökad livskraft. Kommissionen avser därför att gå vidare på liberaliseringslinjen, så att den senare också kommer att utsträckas till den nationella trafiken. Ett av målen för EU är att minska den tilltagande trängseln i vägtrafiknätet. Tyvärr har bannätet också flaskhalsar, som fortfarande kräver stora satsningar innan de kan avhjälpas, särskilt i de länder där persontrafiken allmänt sett prioriteras mer än godstrafiken. Kunderna har i själva verket allt ljudligare kritiserat godstrafikens kvalitet. Ur Finlands synvinkel sett lär det steg som nu tagits inte innebära några speciellt stora omställningar i den nuvarande verksamhetsmodellen; våra förbindelser med bannätet i det övriga EU är ju sällsynta och trafiken rätt liten. Förbindelserna från Finland österut, där godstrafikens volym är betydande, berörs nämligen inte av EUlagstiftningen. Därmed har vi inga större skäl att anta att den situation som uppstår i högre grad kommer att påverka Banförvaltningscentralens verksamhet på kort sikt. Tar vi ett längre perspektiv har vi dock skäl att vara beredda på att RHK tvingas anpassa sin verksamhet så att bannätet kan trafikeras av mer än ett trafikföretag. I praktiken kommer detta att innebära beredskap att godkänna och säkra trafikföretagens förmåga att fungera tryggt i järnvägstrafiken, beredskap att fördela bankapaciteten utan favorisering i den ena eller andra riktningen och att debitera banavgifterna på ett rättvist sätt. Beredskap av detta slag måste utvecklas redan innan behovet blir akut. I det projekt för utveckling av RHKs verksamhet som kom igång i slutet av år 2000, ingår också beredskapen inför detta slags konkurrensrelaterade omständigheter i organisationens uppbyggnad. I Finland har diskussionen om konkurrens i järnvägssektorn inte enbart begränsats till trafiken. Under ledning av kommunikationsministeriet har det också företagits en utredning av hur konkurrensutsättningen kan utvidgas när det gäller banhållningsuppdragen. Som det nu är, är det praktiskt taget uteslutande Oy VR Rata Ab som har hand om arbetena som gäller banöverbyggnaden. Orsakerna till detta är dels ekonomiska, dels historiska. Under Statsjärnvägarnas tid företogs de här arbetena av egen arbetskraft och med egen materiel, varför det var naturligt att det inte fanns något utomstående utbud av tjänsterna. Än idag leder behovet av massiva materielinvesteringar till att nya företagare har svårt att etablera sig på marknaden. Den utredning som företagits på ministeriet visar dock att konkurrensen kan främjas, låt vara att det krävs aktiva insatser från köparens sida av sig själv lär inte 4

5 någon konkurrens uppstå. I en situation av detta slag är det viktigt att det bildas en sådan verksamhetsmodell som är ägnad att säkra att den eftersträvade nyttan, en sänkning av kostnaderna. Likaså måste det vara möjligt att garantera säkerheten i trafiken och för de arbetande i det nya läget. Sannolikt kommer utvecklingen att ske stegvis och genom pilotprojekt. Nyttan konkretiseras på två vägar, genom en effektivering av de nuvarande förfaringssätten och genom att nya förfaringssätt tas fram. RHK har redan länge arbetat för att skaffa sig en uppfattning om vilka slags bannät Finland kommer att behöva i framtiden och vilka förutsättningarna är för uppkomsten av det framtida nätet. Detta arbete har bedrivits i nära samarbete med intressegrupperna. Vid verksamhetsårets slut var utvecklingsplanen Bannätet 2020 klar för en sista finslipning. Avsikten med arbetet har varit att sammanställa material, till grund för debatter och beslut som låter oss ställa upp en prioritetsordning för upprustningen av bannätet, höjningen av axeltrycken, höjningen av hastigheterna, elektrifieringen, höjningen av kapaciteten och skapandet av nya banförbindelser. På sommaren år 2000 hade det gått fem år sedan Banförvaltningscentralen inledde sin verksamhet. Åren som gått har präglats av inarbetning av verksamheten och av utveckling och praktisk tillämpning av lämpliga funktionsmodeller för RHK, likaså av uppställning av mål och viktighetsprioriteringar. Om vi jämför de nuvarande resultatmålsättningarna med de mål som gällde under den första tiden, kan vi se att avsevärda framsteg gjorts. Bannätets skick har klart förbättrats, trots att det fortfarande återstår mycket att göra. Det målmedvetna arbetet för höjande av säkerheten kommer först på längre sikt att leda till påtagliga resultat, men redan nu kan vi konstatera att detta arbete avancerar på flera fronter än någonsin tidigare. Allt det här ger oss anledning att tro att järnvägstrafiken och bannätet kommer att bli kvalitativt allt bättre, till förmån för det finländska samhället. I en situation där trafikoperatören företar miljardinvesteringar i ny tågmateriel är det alldeles speciellt viktigt med en kartläggning av framtidsutsikterna. Redan nu kan vi se att trafikoperatörens önskemål och banhållarens möjligheter inte helt kan sammanjämkas, varför prioriteringsdiskussionerna blir ännu angelägnare. Jag hoppas och tror att resultatet av diskussionerna blir fruktbart. Helsingfors Ossi Niemimuukko 5

6 BANHÅLLNINGENS RESULTATMÅL 2000 De av trafikministeriet uppställda målsättningarna för Banförvaltningscentralen uppfylldes på följande sätt under år 2000 (de uppställda målen anges med kursivstil). BANNÄTETS SERVICENIVÅ Serviceklasserna Inga ändringar i bannätets omfattning sker. Målet för servicenivåklasserna nåddes till vissa delar, till andra delar överskreds det. 158 bankilometer har flyttats upp från klass 2 till klass 1. Detta skedde till följd av att hastigheterna på avsnittet Kervo Tammerfors kunde höjas på ett längre avsnitt än vad som angavs i målsättningen, tack vare att banrenoveringen kunde genomföras snabbare än planerat. Målsättningen var att 120 km bana skulle överföras till klass 1. Däremot nåddes inte målet som ställts upp för banavsnittet Åbo Toijala. Hastigheterna kunde inte höjas till serviceklassnivå 2, eftersom iståndsättningen av plankorsningar och byggandet av tryckbankar inte hade kunnat fås med i arbetsprogrammet under året. Enligt målsättningen borde 130 km bana ha klassats upp från klass 3 till klass 2. Trafikens smidighet Förseningarna på över fem minuter av tåg i persontrafik, av orsaker som har att göra med banhållningen, utgör högst 7 % av totalantalet tågturer. Antalet förseningar med över fem minuter på grund av banhållningen i personfjärrtrafiken var betydligt mindre än under föregående år. Under år 2000 var andelen försenade tåg 3,1 %, målet var högst 7 %. Orsakerna till den positiva utvecklingen är flera: Stora satsningar har gjorts på arbetsplaneringen och arbetsövervakningen i samband med banhållningsarbetena. Banarbetena har förflyttats till mindre trafikerade avsnitt. Mängden fel i säkerhetsanordningarna till följd av arbetena har minskat. Säkerhetsanläggningarnas resistens mot åska har förbättrats betydligt, men ändå förekommer sporadiska störningar, och antalet problem ökar i takt med det ökande antalet anläggningar. Under sommaren företogs ändringar av tågens tidtabeller; tågens körtider har förlängts, likaså stopptiderna och växlingstiderna. Trafikbegränsningar Målet är att axeltrycksbegränsningar inte införs. Hastighetsbegränsningarnas antal ökas och förekommer vid årets utgång på maximalt 500 bankilometer (13 % av det totala bannätet). Det företogs inga begränsningar av axeltrycken på grund av servicenivåklasserna. Det blev under årets första hälft nödvändigt att utöka hastighetsbegränsningarna. I början av året gällde begränsningarna på 426 bankilometer, i slutet av juni var antalet bankilometer med begränsningar 445. Under årets senare hälft kunde en del av begränsningarna avskaffas, så att det totala antalet bankilometer med begränsningar vid årets slut var 431. Index för bannätets skick Medeltalet för en fyraårsperiod för bannätets skick-index är för åren %. Skick-index uträknas för det geometriska skickets servicenivå i relation till de bankilometermängder som klassats till underhållsnivå. Ju fler bankilometer som klassats i respektive underhållsnivå, desto större tyngd har avsnittet i beräkningen av bannätets skickindex. Detta index kan maximalt vara 100 %. Om index är 100 % har bannätet fullständigt uppfyllt de uppställda kraven på geometriskt skick. Det skick-index för bannätet som utgör målet uträknas av de under våren uppmätta värdena i form av glidande medeltal för en fyraårsperiod. Det glidande medeltalet för skick-index år 2000 är 85 %. Målsättningen var 82 %, med andra ord överskreds målsättningen för år 1999 med 3 procentenheter. FÖRBÄTTRING AV SÄKERHETEN Antalet dödsfall i tågolyckor Inga passagerare omkommer i tågolyckor. Under järnvägsolyckorna under året inträffade inga dödsfall av passagerare i tågtrafikolyckor, varför målet nåddes. Plankorsningsolyckor Antalet plankorsningsolyckor är högst 40. Under året inträffade 51 plankorsningsolyckor, varför målet högst 40 olyckor inte nåddes. Det exceptionella under året var att antalet plankorsningsolyckor ökade jämfört med de närmast föregående åren. En annan exceptionell omständighet var att en tågpassagerare omkom i en plankorsningsolycka i Kuivaniemi. Senast något motsvarande inträffade var år På banan mellan Olhava och Ii i februari inträffade en plankorsningsolycka där tåget spårade ur. De 6

7 materiella skadorna blev omkring 20 miljoner mark. Det här är exceptionellt, eftersom urspårningar inte brukar förekomma i samband med plankorsningsolyckor. Enligt olycksfallsutredningarna har den vanligaste orsaken till plankorsningsolyckorna alltjämt varit att det ankommande tåget inte observerats, trots att korsningen ifråga hade fri sikt. En indikation om den allmänna trafikkulturen får vi av det, att halvbommar körts sönder omkring 150 gånger under året. Några effektiva medel för att minska antalet plankorsningsolyckor har inte påträffats på kort sikt. Under året har en inventering gjorts av siktområdena, och åtgärder för förbättring av sikten sker kontinuerligt. Likaså försöker vi påverka vägtrafikanternas attityder med diverse kampanjer tillsammans med andra instanser. Skador som förorsakats av banan Antalet skador som beror på banan är högst fem. Antalet skador med orsaker i banhållningen var tre, så målet nåddes. BANHÅLLNINGENS EKONOMI Enhetskostnaderna för banhållningens produkter sjunker med 3 %. Det grundläggande banunderhållet är en funktion som år efter år har samma innehåll, varför dess produktivitet kan beräknas med tillräcklig tydlighet. Underhållsmängden ändras när banavsnitt överförs från en banklass till en annan. I övrigt bevaras nivån på underhållet. Årligen ingås avtal om det grundläggande banunderhållet, avtalets värde är ca 400 miljoner mark. I avtalet för år 2000 hade produktiviteten ställts till värdet 5 %. Prisstegringen bedömdes vara 3 %. För detta grundläggande avtals vidkommande nåddes målsättningarna. FASTIGHETS- FUNKTIONERNA Banförvaltningscentralen förvaltar det fastighetsbestånd som den disponerar över, i första hand genom att se till att de fastigheter som behövs för järnvägstrafiken hålls i användbart skick. Intäkterna från fastigheterna skall i mån av möjlighet täcka underhålls- och gemensamma kostnader och likaså avskrivningarna av kapitalkostnaderna.intäkterna av fastighetsfunktionerna skall med minst 30 % överskrida de årliga underhållskostnaderna. Intäkterna till RHK av den avgiftsbelagda fastighetsverksamheten var 55,4 miljoner mark. Underhållskostnaderna blev 41,9 miljoner mark, alltså var intäkterna 32,3 % högre än kostnaderna det i målet uppställda överskottet på 30 % överskreds alltså. Efter de separata kostnaderna var driftsöverskottet 13,5 miljoner mark. Andelen i de gemensamma kostnaderna var 1,3 miljoner mark. Av intäkterna återstod 12,2 miljoner mark för kapitalkostnader; dessa uppgick till 14,4 miljoner, så det blev ett underskott på 2,2 miljoner mark. Fastighetsfunktionerna producerar inte ränta på det investerade kapitalet. Inte ens med åtgärder för utveckling av funktionerna kommer det att bli möjligt att förbättra situationen. Driftsöverskottet efter separata kostnader har minskat jämfört med RHKs tidigaste verksamhetsår. Det här beror på att RHK till att börja med hade stora mängder parkeringsområden med god beläggning i Helsingfors. Dessa områden har varje år begränsats. Fastighetsbeståndet har minskat sedan verksamhetsårets början, så att fastigheterna övertagits av finansministeriet och jord- och skogsbruksministeriet, i viss mån har tomter också sålts till privata köpare. Byggnadernas läge och skick ställer vissa begränsningar på möjligheterna att avyttra fastigheter i större skala, likaså inverkar de på uthyrningsmöjligheterna. Till följd av att fastighetsbeståndet minskat har kapitalkostnaderna fåtts ned, men samtidigt har intäkterna också gått förlorade, så resultatet blir inte väsentligt bättre. ÖVRIGA MÅLSÄTTNINGAR Det pågående arbetet med utveckling av mätare för resultatmålsättningarna fortsätter, så att resultaten utnyttjas vid uppgörandet av budgeten för år I detta sammanhang utvecklas också uppställningen av målen för trafikens säkerhet, också med beaktande av farosituationer. De nya mätarna för resultatmålsättningarna kunde inte användas vid uppställningen av resultatmålen för år De bör kunna användas när kommunikationsministeriet ställer upp resultatmålen för år Trafiken på bannät VASA BJÖRNE- BORG Antalet hastighetsbegränsningar, ban-km Person- och godstrafik Godstrafik BRAHESTAD KARLEBY TORNEÅ KEMI ROVANIEMI ULEÅBORG VARTIUS KONTIOMÄKI IDENSALMI KUOPIO SEINÄJOKI JOENSUU JYVÄSKYLÄ TAMMERFORS S:T MICHEL RAUMO LAHTIS IMATRA VAINIKKALA FREDRIKSHAMN ÅBO KOTKA HANGÖ HELSINGFORS NIIRALA

8 VERKSAMHETSMILJÖ Utgångspunkterna för upprätthållandet och utvecklingen av bannätet är både de inhemska och de internationella trafikbehoven. Banhållningen skapar förutsättningar för effektiv, trygg och konkurrenskraftig järnvägstrafik. För trafiken står VR Aktiebolag. Godstrafiken har ökat något Järnvägen har rollen som bastransportör för Finlands industri. De största varugrupperna är råämnen och produkter för skogs-, metall- och den kemiska industrin. Järnvägstransporternas andel av de totala godstransporterna i Finland är omkring en fjärdedel; motsvarande andel i EU-länderna i snitt är bara 15 %. År 2000 transporterades 40,5 miljoner ton gods med järnväg, varav 16,5 miljoner ton passerade riksgränsen. Godsmängden ökade med 1,5 % från föregående år. Transportmängden i trafiken över östgränsen minskade med 1,5 %, godstrafiken till och från Ryssland var 12,7 miljoner ton. Omkring hälften av denna trafik bestod av råvirkesimport. Transitotrafiken genom Finland blev 2,7 miljoner ton. Trafiken över gränserna i väster ökade i någon mån och blev totalt drygt en miljon ton, övervägande med tågfärjor till Sverige och Tyskland. Den internationella godstrafiken öppnas för konkurrens Europaparlamentet och ministerrådet bestämde sig i november 2000 för tre direktivförslag. Avsikten med detta s.k. järnvägspaket är att stimulera järnvägarna i Europa genom skapande av gynnsamma omständigheter för utvecklingen av ett konkurrenskraftigt och kundinriktat järnvägssystem. De nämnda direktiven träder i kraft år I beslutet definieras ett internationellt Europatäckande järnvägsgodstrafiknät, TERFN, som omfattar alla de viktigare godstrafikrutterna samt rätten att utnyttja de viktigaste terminalerna och hamnarna. För Finlands del sammanfaller TERFN-nätet med det nuvarande TEN-nätet. Enligt beslutet skulle koncessionen att bedriva godstrafik utsträckas till att gälla hela gemenskapens område. Därmed kunde alla järnvägsföretag kunna utnyttja möjligheterna att komma in på nya marknader på lika villkor. Finlands lagstiftning är i färd att ändras på det sätt direktivet förutsätter. Vad öppningen för fri konkurrens beträffar är det kommunikationsministeriets åsikt att Finland skall gå vidare enligt direktiven, men att bara den internationella trafiken öppnas för konkurrens vad järnvägstrafiken beträffar. Antalet resor med tåg i närtrafiken ökade Järnvägens andel av den totala persontrafiken i Finland är omkring 5 %. Inom kollektivtrafiken är järnvägens andel av resorna över 75 km omkring 60 %. I persontrafiken företogs allt som allt 54,8 miljoner resor, en ökning med omkring 3 %. Närtrafiken ökade med 4 %, men fjärrtrafiken minskade med en knapp procent. Ökningen i närtrafiken gällde för alla rutter. Resorna i fjärrtrafik ökade klart på avsnittet mellan Åbo och Helsingfors, där också antalet tågturer utökades. Intercitytrafiken utökades under året och en allt större del av fjärrtrafiken går nu med InterCity-tåg. Nästan en tredjedel av tågturerna mellan Helsingfors och Åbo körs nu med snabba tåg typ Pendolino. År 2001 byggs Pendolinotrafiken ytterligare ut med nya tågsätt. Trafiken mellan Finland och Ryssland ökade med 17 procent, antalet resor i östtrafiken var drygt De första resecentrumen tagna i bruk Finlands första resecentrum öppnades i juni i Seinäjoki och nästa kom i december i Villmanstrand. Resecentrumprojekten är stora samarbetsprojekt med parter som kommunikationsministeriet, städerna, VR, Matkahuolto och Banförvaltningscentralen. Idén med resecentrumen är att samla tjänsterna som erbjuds av järnväg, buss och taxi på ett enda ställe och därmed bilda en naturlig förbindelsekedja mellan de olika trafikformerna. Kommunikationsministeriet har för avsikt att i Finland skapa ett nätverk av högklassiga passagerarterminaler, så att 22 resecentrum tas i bruk före år

9 Ändrad gränsdragning för banhållningen Under år 2000 fattades det beslut om vilka delar av banhållningen som hör till RHK och vilka som skall skötas av VR-Group Ab. Dessa beslut grundar sig på en genomgång av banhållarens och järnvägsföretagets inbördes förpliktelser. Inventeringen företogs år 1999 av en arbetsgrupp med företrädare för KM, RHK och VR. Den väsentligaste ändringen gäller radiosystemet för trafikstyrningen. Enligt beslutet kommer RHK att ha hand om det nya digitala radionätet (GSM-R) som byggs under de närmaste åren; det nuvarande analoga nätet sköts av VR. Likaså kommer systemen för passagerarinformation på stationerna och detektorerna som spårar varmgångna axellager på materielen att övertas av RHK. Utredningen anger att de olika modellerna för konkurrensutsättning med fördel bör användas parallellt vid beställning av banhållningsarbeten. Det centrala i projekten är projektledningen av byggarbetena, medan projektledningen betonas även i underhållsuppdragen. RHKs erfarenheter av konkurrensutsättningen är övervägande goda, eftersom kostnaderna sjunkit, sammanjämkningen av banarbetena och trafikbehovet har lyckats, kvaliteten har förbättrats medan kostnads- och prismedvetenheten har blivit bättre. En utvidgning av konkurrensutsättningen när det gäller banarbeten anses bäst ske stegvis med hjälp av pilotprojekt. En viktig åtgärd är upprättandet av en konkurrensstrategi. Persontrafikens resor, milj. resor Personkilometer, milj Närtrafiken Fjärrtrafiken Närtrafiken Fjärrtrafiken Gränsdragningsprinciperna när det gäller de VR-ägda lastnings-, depå- och verkstadsspåren har preciserats individuellt, varvid på 51 trafikplatser spår som ägs av RHK övertogs av VR. De mest betydande av dessa är bangården i Ilmala i Helsingfors. Konkurrensutsättning av banarbeten RHK har målet att ytterligare utvidga konkurrensutsättningen i samband med beställningen av banhållningsuppdrag. Under året färdigställdes en utredning av KM om konkurrensutsättningen av banarbeten, där det analyseras olika konkurrensutsättningsmodeller för banbygge och -underhåll samt deras verkningar. Konkurrensutsättningssätten beskrivs i utredningen med tre olika modeller: i modellen beställare-producent används vanligen ett huvudentreprenadavtal, där huvudentreprenören varit Oy VR-Rata Ab, i modellen management-konkurrens kan man t.ex. använda sig av ett avtal om projektledningstjänster och projektledningsentreprenader med fakturering av arbetet i modellen total konkurrens kan man använda sig av olika heltäckande avtal av typen totalentreprenad eller entreprenader som gäller de tekniska lösningarna. Det europeiska bannätet utvecklas Banförvaltningscentralen bereder sig på att verka som tillsynsorgan i Finland för tillämpningen av EUs driftskompatibilitetsdirektiv som gäller nätet av höghastighetståg. Ännu viktigare kommer det att vara med kompatibilitetsdirektivet som gäller det konventionella bannätet, och vars beredning är avsedd att slutföras på våren Den tekniska harmoniseringen är till fördel för bildandet av en gemensam marknad för järnvägsutrustning. Inom EU pågår 14 olika topprojekt som gäller trafiken. Ur Finlands synpunkt viktiga järnvägsprojekt är den s.k. nordiska triangeln och trafikkorridoren Helsingfors S:t Petersburg Moskva samt det euroarktiska trafikområdet i Barentsområdet. För underlättandet av gränsövergången mellan Finland och Sverige söker vi efter ett lämpligt automatiskt spårviddsomställningssystem som gör att varutransporterna kan skötas utan omlastning. Om en direkt förbindelse mellan Finland och t.ex. Narviks hamn kan skapas, blir det ökade transportmöjligheter också för Barentsområdet Godstradikens transportvolymer, milj. ton Tonkilometer, milj Internationell Inhemsk Internationell Inhemsk Källa: VR 9

10 STRATEGIN FÖR BANNÄTET Just inom järnvägstrafiken är behovet av långsiktig planering stort, eftersom både banorna och den rullande materielen är långlivade. Investeringsbesluten idag har konsekvenser för verksamhetsförutsättningarna långt in i framtiden. Banhållaren har till uppgift att tillhandahålla trafikbolagen ett konkurrenskraftigt bannät som uppfyller de framtida kraven. Planen Bannätet 2020 Under verksamhetsåret fortgick arbetet med uppgörande av en långsiktsplan för banhållningen. Planen kallas Bannätet 2020 och där granskas totalt sett målsättningarna med banhållningen, utvecklingsbehoven och satsningarna. Där utreds också verkningarna av de olika åtgärderna och hur dessa kan realiseras med olika nivåer på anslagen för banhållning. En av avsikterna med planen är att den skall vara till stöd för RHKs verksamhetsstrategi och likaså vara till hjälp i den kortsiktigare verksamhets- och ekonomiplaneringen. Sammanställningen av planen Bannätet 2020 har varit en intrikat interaktions- och arbetsprocess. I planeringen har grundmetoderna för programuppställning och utvärdering följts. De viktigaste intressentgrupperna har varit med i olika faser av processen, med intressentseminarier och på regionala möten. T.ex. bedömdes förändringarna i verksamhetsmiljön i samarbete med kommunikationsministeriet och vägförvaltningen. Verkningsanalys i mellanrapport I mars 2000 utgavs en interimsrapport om planen. Rapporten koncentrerades på en granskning av de olika utvecklingsalternativens verkningar. Utgående från de omställningar som antas ske i omvärlden och de förväntningar som ställs på trafiksystemen, uppställdes målsättningar och uppdrogs riktlinjer för banhållningen. Med dessa som grund utformades tre utvecklingsalternativ för bannätet, vilka jämfördes med ett s.k. referensalternativ. Med i granskningen var två alternativ med prioritering av gods- resp. persontrafiken samt en kombination av båda. Det gjorde att likheterna och olikheterna mellan de olika prioriteringarna kunde tas fram. Därtill jämfördes de på olika sätt prioriterade alternativen med de mål som ställts upp för trafiksystemet. Jämförelserna behandlades ekonomiskt, regionalt och socialt, likaså undersöktes miljö- och säkerhetsverkningarna. Slutledningen var att det samhällsekonomiskt sett var gynnsammast att banprojekten inriktas på att tillgodose både person- och godstrafikens behov. Den största delen av banhållningsåtgärderna och -investeringarna är ju till nytta för båda slagen av trafik. En vidareutveckling av järnvägstrafiken har dessutom många regionalstrukturella, miljömässiga och säkerhetsmässiga verkningar. Granskning utgående från två anslagnivåer De centrala resultaten av planeringsarbetet presenteras i rapporten Bannätet 2020, som utges våren Där presenteras RHKs synpunkter på hur bannätet bör upprätthållas och utvecklas under de närmaste tjugo åren. I planen ingår de åtgärder för utveckling av bannätet, som på bästa sätt kommer att uppfylla de förväntningar som ställs på trafiksystemet. I utformningen av planen beaktades också den nytta och skada som belysts i den tidigare bedömningen av verkningarna samt i vilken mån dessa medverkar till uppnåendet av målen för trafikpolitiken och trafiksystemet. Granskningen företogs utgående från två nivåer för finansieringen, för att det skulle framgå vilken inverkan en ökning eller minskning av anslagen har. Investeringarna väsentliga för konkurrenskraften Ett av de viktigaste målen med bannätets utveckling är att främja järnvägstrafikens konkurrenskraft i hela landet. Trafikbehoven samt strategierna som gäller tågutbud och tågmateriel har utretts i samråd med VR Aktiebolag, för att banhållarens och trafikföretagets investeringar skall vara maximalt kompatibla och för att de så snabbt som möjligt skall komma användarna till godo. Olika förslag som gäller den långväga persontrafiken samt närtrafiken i huvudstadsregionen har behandlats bl.a. i sam- 10

11 råd med kommunerna. På liknande sätt har utvecklingssynpunkterna som gäller godstrafiken diskuterats med industrin. För att trafiksystemet skall kunna hålla sin höga servicenivå krävs det att järnvägsnätet bevaras i ett sådant skick att järnvägstrafiken kan fungera konkurrenskraftigt och effektivt. Därför behövs banunderhåll, investeringar i ersättande syfte och samhällsekonomiskt lönsamma utvecklingsinvesteringar. I rapporten konstateras det att direktbanan Kervo Lahtis förbättrar järnvägstrafikens förutsättningar i hela landet bannätets ålder kräver att banor och bangårdar renoveras en höjning av axeltrycket till 25 ton möjliggör effektiva godstransporter för industrin en fortsatt elektrifiering gör tågtrafiken effektivare tillräcklig bankapacitet är en förutsättning för utökad tågtrafik en ökning av persontågens hastighet gör restiderna kortare, trafiken effektivare och inverkar även positivt på regionalstrukturen plankorsningarna bör slopas helt från nätet för snabb tågtrafik och från rutterna där farliga transporter förekommer. Faktorer som inverkar på banhållningen och dess verksamhetlinjer Transport- och resmarknaden Efterfrågan på järnvägstrafik Trafiksystemets målsättningar Järnvägstrafikanternas utbuds- och materielstrategier Andelen av eldrift Behoven att höja axeltrycket Nätet för snabb trafik Flaskhalsarna för bannätets kapacitet Säkerhetsanordningar Verksamhetslinjerna för banhållningen Kommunernas och industrins regionala mål Anskaffning av lokomotiv Vagnmateriel Snabba tåg Utbudet av tåg Motsvarande utrustning i tågen Finlands internationella järnvägsförbindelser Finlands internationella bannät Finlands gränsstationer Tågfärjeförbindelse Internationellt bannät med samma spårvidd som i Finland Övrigt internationellt bannät Spårvidden ändras Efterfrågan på andra trafikformer Barents euroarktiska trafikområde Nivån på anslagen för banhållning är av avgörande betydelse för realiserandet av utvecklingsprojekt och särskilt för när nyttan av projektet konkretiseras i form av bättre service. Murmansk Torneå Uleåborg Karleby Vartius Arkangelsk Realiseringen av planen Planen Bannätet 2020 visar att en utveckling av bannätet leder till en mångfald positiva verkningar för samhället och trafiksystemet. Nyttan är desto större, ju snabbare utvecklingsprojekten kan realiseras. Det beror i sin tur på anslagsnivån. Planen går nu till intressentgrupperna för utlåtande. För realisering av planen krävs det att många slags beslut bereds och godkänns. I processen ingår också att realiseringsförfarandet övervakas och att fortsatt forskning bedrivs. NORGE Oslo Göteborg DANMARK Köpenhamn SVERIGE Travemünde Rostock Hamburg Berlin TYSKLAND Malmö Den nordiska triangeln Stockholm Östersjöleden POLEN Björneborg Raumo Åbo FINLAND Vainikkala S:t Petersburg Helsingfors Fredrikshamn Kotka LETTLAND Tallinn ESTLAND Riga LITAUEN Vilnius Warszawa Niirala Imatrankoski VITRYSSLAND Minsk Moskva RYSSLAND 11

Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik. Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012

Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik. Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012 Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012 Program och strategier 3/2012 Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik 3 Konkurrenskraft

Läs mer

Building the Bigger Picture ÅRSBERÄTTELSE 2008

Building the Bigger Picture ÅRSBERÄTTELSE 2008 Building the Bigger Picture ÅRSBERÄTTELSE 2008 Innehåll Destia i korthet 1 Strategi och dess förverkligande år 2008 4 Verkställande direktörens översikt 6 Omgivning 8 Infrabyggande 10 Infraunderhåll 14

Läs mer

Luftfartsverkets årsberättelse 2002. Finland

Luftfartsverkets årsberättelse 2002. Finland Luftfartsverkets årsberättelse 2002 Finland m e d s i k t e p å f r a m t i d e n INNEHÅLL Verkställande direktörens översikt 2 Luftfartsverket - för flygpassagerarnas bästa 6 Vår service och våra värderingar

Läs mer

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1453 rir 2013:18 Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH Tågförseningar orsaker, ansvar och åtgärder? (RiR 2013:18) KTH Järnvägsgrupp 2013-09-20

Läs mer

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Systemanalys Västkustbanan delsträckan Ängelholm Maria Beställare Gusten Granström Norrbotniabanan AB Konsulter Railize International AB Kungsholmsgatan

Läs mer

Ny syn på järnvägsunderhållet

Ny syn på järnvägsunderhållet Ny syn på järnvägsunderhållet Ändrad organisering av järnvägsunderhållet och ny myndighetsstruktur för effektivisering av den statliga transportinfrastrukturverksamheten Bengt Jäderholm Förord Den svenska

Läs mer

Årsredovisning 2004. Together we can do it.

Årsredovisning 2004. Together we can do it. Årsredovisning 2004 Together we can do it. YIT-koncernens Årsredovisning bokslut 2004 2004 1 Innehåll 3 Information till aktieägarna och övriga investerare 4 YIT i korthet 5 År 2004 i korthet 6 Segmenten

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik

Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik Av: Kristoffer Arvidsson Thonäng Sammanfattning En fungerande infrastruktur utgör samhällets ryggrad. Den bygger samman samhället

Läs mer

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia nr. 1 2008 Delade meningar om Hamnstrategiutredningen Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Ledare Vad innehåller paketet?

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige

Höghastighetsbanor i Sverige Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås

Läs mer

Ett lyft för järnvägen. Resenärsforum, december 2014. Resenärsforums Nyhetsbrev 2014 nr 10

Ett lyft för järnvägen. Resenärsforum, december 2014. Resenärsforums Nyhetsbrev 2014 nr 10 Ett lyft för järnvägen Resenärsforum, december 2014 Resenärsforums Nyhetsbrev 2014 nr 10 Resenärsforum är kollektivresenärernas riksorganisation, medlem i Sveriges Konsumenter. Resenärsforum är en paraplyorganisation

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer

LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING E R C K V A Ä R E N S A T P L Y G F L

LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING E R C K V A Ä R E N S A T P L Y G F L LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING 2 0 0 5 F I N L A N D Ä R V A C K E R! E N S A T P L Y G F L INNEHÅLL Chefdirektörens översikt 2 Den sista resan 5 Luftfartsverket 2005: Verksamhetsidé, värden och service

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Förstudie Slutrapport april 2007 Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Plats för utfallande illustration/bild samt eventuell ingress Banverkets projektgrupp Ola Kromnow utredningsledare Konsultens,

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2014 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN

TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN Transportpolitik i Fokus Nr 3 2001 Per Kågeson TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN EN KRITISK GRANSKNING VINNOVA Debatt Transportpolitik VD 2001:3 Per Kågeson Transportsektorns

Läs mer