FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012"

Transkript

1 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

2 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Förändringar av eget kapital 9 Kassaflödesanalyser 10 Noter med tillhörande redovisnings- och värderingsprinciper 11 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Nyckeltal Resultaträkningar Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansräkningar Balansomslutning Investeringar Ekonomisk analys Räntabilitet på eget kapital, % 6,3 11,4 16,7 8,1 10,7 Räntabilitet på totalt kapital, % 6,2 11,3 16,5 8,2 11,3 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 7,8 15,2 22,6 10,9 14,9 Soliditet, % 74,6 72,4 72,1 73,9 75,7 Självfinansieringsgrad, % 119,2 59,3 156,7 118,5 175,3 Rörelsemarginal, % 14,5 23,4 29,3 18,1 24,0 Överföring elnät, GWh 346,3 344,1 369,5 346,1 352,2 Definitioner framgår av not FALBYGDENS ENERGI NÄT AB

3 VD har ordet VD har ordet Ännu ett år med trygga leveranser Vi kan nu se tillbaka på 2012 och konstatera att det blev ett år då vi till stor del arbetade med underhåll och förnyelse av nätet. De senaste åren har vi haft fokus på anslutning av ett stort antal vindkraftverk. På grund av låga elpriser, i kombination med utdragna tillståndsprocesser, anslöt vi under 2012 inget vindkraftverk. Däremot kommer ett vindkraftverk, Västtorp vind, att anslutas och leverera el i början av År 2012 fokuserades verksamheten i stället på underhållsarbeten. Under vintern 2011/2012 genomfördes flygbesiktning av högspänningsnätet och därefter skedde röjning av nätet på flera kritiska ledningssträckor. Detta innebär att vi nu står bättre rustade för stormstörningar eftersom 40 kv ledningsnät nu är trädsäkert. Med vår metod för reservkraftkörning i samband med stationsunderhåll sågs också ett stort antal nätstationer över. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka kunder, samarbetspartners och medarbetare för ett väl genomfört år. Jag ser fram emot ett fortsatt samarbete under Lars-Eric Andersson, VD Förhandsreglering Från och med 2012 infördes förhandsreglering av elnätsverksamheten. Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsram för perioden begränsar våra intäkter, vilket i praktiken innebär att våra möjligheter att underhålla och förnya vårt nät kraftigt begränsas. Det är mycket oroande eftersom våra kunder på sikt riskerar försämrad leveranssäkerhet och service om beslutet om intäktsramen kvarstår. Vi har därför, som många andra av Sveriges elnätsföretag, valt att överklaga beslutet. Gruppöverklagandet handläggs av förvaltningsrätten i Linköping och avgörande förväntas under Ny avgiftsmodell Under året förberedde vi en ny avgiftsmodell för säkringskunder med ampere mätarsäkring som införs från 1 januari Den innebär att kundernas avgifter delvis bestäms av föregående månads högst uppmätta effektuttag. Detta ger en mer rättvis prissättning som dessutom uppmuntrar till att utnyttja elnätet på ett smartare och effektivare sätt. Vad händer 2013? Under 2013 kommer förnyelsen av vårt nät att fortsätta. De största planerade investeringarna är ett nytt 10 kv ställverk i Uddagården och utbyte av treeingskadade 20 kv kablar i Falköping. Dessutom kommer sannolikt ett antal nya vindkraftverk att anslutas till nätet. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB 3

4 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Falbygdens Energi Nät AB, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Affärsidé Företaget bedriver elnätsverksamhet inom sitt koncessionsområde och ställer elektriska starkströmsledningar till förfogande för överföring av el. Verksamheten är ett reglerat monopol. De ekonomiskt tyngsta investeringarna har varit kablifiering av luftledningsnäten i Högstena, Börstig samt Väberga. Dessutom har en anslutningsledning till ett vindkraftverk byggts, drifttagning är planerad till början av Medelavbrottstiden per kund uppgick för år 2012 till 47,9 minuter vilket är bättre än det uppsatta målet om 60 minuter. I vår strävan att ytterligare förbättra leveranskvaliteten, har vi under många år riktat in vår förnyelse mot så driftsäkra nät som möjligt genom att bygga om störningskänsliga luftledningar till jordkabel. Från 2007 till 2012 har andelen jordkabel i nätet ökat från 71 till 77 procent. Ägarförhållanden Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB, organisationsnummer som i sin tur ingår i koncern med Göteborg Energi AB, organisationsnummer som moderföretag. Göteborg Energi AB ingår i koncern med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB som moderföretag. Göteborgs Stad äger samtliga aktier i detta företag. Information om verksamheten Falbygdens Energi Nät AB ingår i koncernen Falbygdens Energi innehållande moderföretaget Falbygdens Energi AB, dotterföretagen Falbygdens Energi Nät AB och Falbygdens Bredband AB. Koncernen verkar i huvudsak i Falköpings kommun, Västra Götaland och har cirka kunder. Falbygdens Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet. Väsentliga händelser under året Under räkenskapsåret 2012 har flera projekt som är viktiga för företagets fortsatta utveckling genomförts. Infrastrukturella satsningar, såsom nybyggnad och förstärkning av elnätet. Elnätsverksamhet Vårt landsbygdsnät genomgår omfattande ombyggnad då det fortfarande återstår ca 520 km luftledning och en stor del äldre nätstationer. Anslutning av vindkraft innebär noggrann nätplanering och samordning av investeringar. På vårt elnät har det under år 2012 totalt överförts 351,0 GWh (351,0), varav 4,7 GWh (6,8) har överförts till överliggande nät. Den lokala elproduktionen från vattenkraft ingår med 2,0 GWh (2,5) och från vindkraft med 79,3 GWh (86,0). Under året har 26 (36) nya kunder anslutits. Leveranskvalitet och driftsäkerhet är ledstjärnor i elnätsverksamheten. Upprustningen av elnätet sker kontinuerligt i såväl tätort som på landsbygd. För att tillfredsställa ökade krav från kunder och myndigheter används vid ny- och ombyggnad modern teknik med kabel och avancerad driftövervakning för förbättrad leveranskvalitet i näten. I Sverige pågår en omfattande vindkraftsutbyggnad, med nationellt mål att kunna producera alltmer vindkraft årligen. Falbygden är en vindintressant del i vår region. Företaget har i nationell jämförelse en stor andel lokalt vindproducerad elenergi och fler vindkraftverk kommer att anslutas. Lokalt producerad elkraft har under de senaste åren mångdubblats. Under året har inga nya produktionsanläggningar anslutits till nätet. Totalt ansluten produktionseffekt var vid årsskiftet 35,1 MW varav 34,5 MW vindkraft och 0,6 MW vattenkraft. Under början av 2013 ansluts ytterligare 2,2 MW. Då elnätsföretagen drivs som reglerat monopol granskar Energimarknadsinspektionen (EI) avgifterna på elnäten. Därutöver ställs krav på effektivitetsförbättringar samt att både företag och privatpersoner får tillträde till näten på skäliga villkor. Lagen tillåter elnätsföretagen att ta ut avgifter vilka täcker rimliga kostnader för drift och underhåll samt skälig avkastning på satsat kapital. EI har meddelat fortsatt tillsyn avseende 2010 års intäkter, denna tillsyn har ännu inte avslutats. Vid bedömningen utgår EI från den modell vilken används vid den nya förhandsregleringen. Denna tar ej hänsyn till år med mycket höga anslutningsavgifter. År 2010 uppgick anslutningsavgifterna till 21,2 mkr. I mars 2011 lämnades ansökan om intäktsram enligt ellagen för åren in till EI. Den av EI i oktober 2011 beslutade intäktsramen är lägre än vad modellen ger utrymme för och konsekvensen blir att utrymmet för investeringar och återinvesteringar begränsas. Företaget har därför, som många andra av Sveriges elnätsföretag, valt att överklaga beslutet. 4 FALBYGDENS ENERGI NÄT AB

5 Förvaltningsberättelse Gruppöverklagandet handläggs av förvaltningsrätten i Linköping och avgörande förväntas under I juni lämnades ansökan om periodisering av anslutningsintäkter enligt 5 kap 17 ellagen in till EI. Då prognoserna för fortsatt utbyggnation av vindkraft innebär betydande anslutningsintäkter under ett antal år framöver. Ny tariffstruktur för kunder med säkring 63 ampere och mindre infördes vid årsskiftet 2012/2013. Abonnemangsavgiften är numera oberoende av säkringens storlek och en för kunden påverkbar effektavgift har tillkommit. Kundundersökning där även elnät ingår har för år 2012 gjorts med företagskunder. Resultatet blev ett index på 68 vilket kan jämföras med tidigare mätning år 2010 på 80. Väsentliga händelser efter årets utgång Inga händelser har inträffat efter balansdagen men före undertecknandet av denna årsredovisning som är att beteckna såsom väsentliga. Förväntad framtida utveckling Ett modernt hållbart Falbygdssamhälle Vår lokala filosofi är att leverera energi, investera, utveckla och utvecklas på Falbygden efter våra lokala förutsättningar. Företaget investerar på ett ansvarsfullt sätt där falbygdsborna har sin framtid. Vår framtoning och strategiska affärstanke, att vara det lilla lokalt närvarande företaget med de stora koncernresurserna, utgör kärnan i företagets profil när vår omvärld kräver allt mer av oss. Framtiden Vår strategi, att erbjuda kunderna långsiktigt trygga och säkra elleveranser, har skapat ett stabilt energiföretag med kunniga medarbetare och betydande anläggningstillgångar. Med nytt lagregelverk och nya myndighetskrav har det skapats nya förutsättningar, en utmaning som företaget antar med frisk entusiasm. Vi har en strategi för att möta dessa nya krav för fortsatt framgång och verksamhetsutveckling. Med ambitionen att sätta kundnyttan i centrum och arbeta framtidsinriktat och effektivt skapar vi en stark förankring på vår marknad. Kraven och förutsättningarna från kunder och myndigheter kommer att framkalla en förändrad bild av morgondagen och sätta sin prägel på vår verksamhet. Affärsmannaskap är kärnan i vår företagskultur och att effektivt utnyttja tillgängliga resurser skall utmärka oss. Med stabil ekonomi, entusiasm, framtidstro, hög kompetens och ett trovärdigt arbetssätt står vi väl rustade och redo att anta de framtida offensiva utmaningar som väntar oss. Verksamhetens påverkan på miljön Miljö- och kvalitetsarbete Miljö- och kvalitetsfrågorna får ökad tyngd. För framtida kundrelationer är det viktigt att visa upp vårt positiva miljöoch kvalitetsarbete. Vi är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004, och kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008. Certifieringen innebär att Falbygdens Energi kontinuerligt arbetar med förbättringar inom miljöoch kvalitetsområdet. Miljöincidenter Under år 2012 har inga allvarliga miljöincidenter inträffat. En brusten hydraulslang på en grävmaskin orsakade ett läckage om cirka 50 liter hydraulolja. Korrosion i två äldre stolptransformatorer har orsakat läckage om cirka tio liter vardera. Sanering är genomförd och risken för upprepade fall bedöms vara liten. Personal Företaget har ingen anställd personal utan samtlig personal inklusive VD, är anställda i moderföretaget Falbygdens Energi AB, från vilket erforderliga tjänster för verksamheten har köpts in. Ekonomisk översikt Resultat 2012 års resultat efter finansnetto uppgår till 13,4 mkr (23,5). Inför år 2012 gjordes en prisjustering uppåt med cirka 3,8 procent. Finansiell ställning och likviditet Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. Investeringar Årets investeringar uppgick till 20 mkr (36). Årets investeringar består till övervägande delen av förstärkning och ombyggnation av låg- och högspänningsnätet, framförallt på landsbygden. Föregående år ersattes ett äldre ställverk och uppgradering av fjärrkontrollsystem för möjliggörande av mottagning av produktion från vindkraft genomfördes utöver. Koncernfakturering Göteborg Energi AB utställer fakturor till koncernens kunder. Detta sker på uppdrag av de produktägande företagen i koncernen. Detta innebär att Göteborg Energi AB redovisar hela kundfordran i sin balansräkning, även Falbygdens Energi Nät ABs kundfordran. Falbygdens Energi Nät AB redovisar i sin tur en fordran på Göteborg Energi AB. Denna fordran uppgick per årsskiftet till 5,2 mkr (9,3). FALBYGDENS ENERGI NÄT AB 5

6 Förvaltningsberättelse Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Falbygdens Energi ingår i koncernen Göteborg Energi som i sina verksamheter är utsatt för ett flertal risker. För att möta dessa risker har Göteborg Energi AB etablerat en koncernövergripande riskpolicy. Policyn klargör styrelsens riktlinjer för resultatsäkring, principer och krav på intern kontroll. Genom riskpolicyns köp- och säkringsstrategi får förändringar i priser på råvaror påverkan på koncernens resultat först på lite längre sikt. Råvaror, elpris, valuta och ränta ingår i koncernens finansiella riskhantering. Enligt fastställd policy skall energihandel bedrivas med lång framförhållning. Kortsiktiga förändringar i prisnivåer får därför normalt endast begränsat genomslag på nästkommande års budget. Valuta säkras till motsvarande belopp och terminer som råvaruderivaten. Elkonsumtionsoch elproduktionspriset säkras löpande inom energihandeln. Elnätföretagen svarar för löpande säkring av behovet av förlustel på elnätet. Påverkan på resultatet under året av en prisförändring är därmed låg eftersom elpriset är kontrakterat för längre perioder. Risker som är svåra att begränsa kostnadseffektivt är väderlek och tillgänglighet i olika produktionsanläggningar. Större avvikelser i leveranser eller tillgänglighet har omedelbar betydelse för koncernens resultat. En övervägande del av koncernens årsresultat uppstår under årets inledande tre och avslutande två månader. Energihandeln syftar till att med finansiella avtal jämna ut svängningar i bränslepriser över tiden. Handeln skall bedrivas med lång framförhållning och inom en tillåten andel av framtida bränslekostnader. I eldistribution finns risk utifrån driftsynpunkt att en kollaps eller brand i ett större ställverk och där omkoppling med elleverans från annan station inte kan ske. Den största risken är dock ett haveri eller regionalt fel i stamnätet varvid ingen eller en begränsad mängd el levereras in till vårt nät. Framtida risker En risk och osäkerhetsfaktor i företagets verksamhet är Energimarknadsinspektionens (EI) intäktsreglering och tillsyn av elnätsföretagen. Den nya metoden för reglering av elnätsverksamhet, vilken gäller från 1 januari 2012, innebär en förhandsprövning av elnätsföretagens intäkter. EI fastställer således i förväg de samlade intäkter som företaget får ta ut från elnätsverksamheten under en tillsynsperiod om fyra kalenderår. Intäktsramen ska beräknas så att den täcker skäliga kostnader för att bedriva elnätsverksamhet och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten, så kallad kapitalbas. Konsekvensen av beslutet, som gäller med omedelbar verkan, blir att företagets intäkter begränsas på ett sådant sätt under perioden att företagets resultatutveckling påverkas på såväl kort som lång sikt. Företagets planerade verksamhet, vilken innefattar omfattande investeringar i vindkraftsanslutningar de närmsta åren och övriga investeringar måste nu ses över. Hur företagets leveranssäkerhet och avkastning kommer att påverkas är ännu ej klarlagt. Den kommande nordiska slutkundsmarknaden som planeras införas år 2015 kommer att innebära stora förändringar för alla elnätsägare, då elhandlaren tar över en stor del av kundkontakterna och faktureringen. Vilka konsekvenserna blir för företaget är ännu för tidigt att säga. Årsstämma Ordinarie årsstämma hölls den 9 mars. Styrelsearbetet under år 2012 Falbygdens Energi Nät ABs styrelse består av tre ledamöter och en suppleant. VD och enstaka tjänstemän i moderföretaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande. Styrelsearbetet följer gällande arbetsordning för styrelsen. Styrelsens sammanträden följer en årlig plan ägnad att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information. Under år 2012 hade styrelsen åtta sammanträden. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): Balanserad vinst Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning överförs Summa För företagets resultat och ställning vid räkenskapsårets utgång hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. Koncernbidrag Koncernbidrag har erhållits från moderföretaget Falbygdens Energi AB med 997 tkr. 6 FALBYGDENS ENERGI NÄT AB

7 Resultaträkningar Resultaträkningar Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 3, 23, Personalkostnader Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT FALBYGDENS ENERGI NÄT AB 7

8 Balansräkningar Balansräkningar Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Ledningsrätt Summa immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier och verktyg Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag 14, 15, Skattefordran 4 4 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR FALBYGDENS ENERGI NÄT AB

9 Balansräkningar Balansräkningar Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER AVSÄTTNINGAR Övriga avsättningar SUMMA AVSÄTTNINGAR LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till koncernföretag SUMMA AVSÄTTNINGAR KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN 26 Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga FALBYGDENS ENERGI NÄT AB 9

10 Förändringar av eget kapital Förändringar av eget kapital Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital Belopp vid årets ingång Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktiekapitalet utgörs av aktier. Kapitalöverföring har skett till/från moderföretaget i enlighet med principerna i not FALBYGDENS ENERGI NÄT AB

11 Kassaflödesanalyser Kassaflödesanalyser Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Erhållen ränta Betald ränta Avskrivningar och nedskrivningar Reavinster/förluster sålda anläggningstillgångar Betald skatt -4-4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning anläggningstillgångar 8 21 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning/minskning av avräkningsskuld koncernföretag Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel 11 9 Utgående likvida medel 1 11 FALBYGDENS ENERGI NÄT AB 11

12 Noter Noter 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från Akutgruppen och Rådet för finansiell rapportering, som ersatt Redovisningsrådet, och god redovisningssed i övrigt. Företaget följer de tillämpliga uppdateringar Rådet för finansiell rapportering har övertagit ansvaret för. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år om ej annat anges. Redovisningsprinciper Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar är värderade till anskaffningsvärde om ej annat anges. Skulder har upptagits till nominella värden. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Intäktsredovisning Intäkter från försäljning av tjänster och varor redovisas vid leveranstillfället. Med nettoomsättning avses försäljningsvärdet med avdrag för mervärdesskatt. Anslutningsavgifter är en engångsersättning i samband med elinstallation. Inkomstskatter Periodens skattekostnad (-intäkt) består av aktuell skatt, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, samt förändringar i uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt också redovisas mot eget kapital. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Årets skattepliktiga resultat skiljer sig från årets redovisade resultat genom att det har justerats för ej skattepliktiga och ej avdragsgilla poster. Företagets aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som är föreskrivna eller aviserade på balansdagen. Vid redovisning av uppskjuten skatt tillämpas balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder i balansräkningen för alla skattepliktiga temporära skillnader mellan bokförda och skattemässiga värden för tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen avseende underskottsavdrag och samtliga avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Leasing Inga finansiella leasingavtal har tecknats under år I enlighet med Redovisningsrådets rekommendation har avtal av finansiell karaktär ingångna före 1997 inte redovisats i balansräkningen. Årets resultat har belastats med kostnader för hyrda tillgångar, så kallad operationell leasing. Dessa leasingavgifter (exklusive avgifter för service, försäkring och underhåll) fördelas linjärt över hela leasingperioden. Tillgångar som leasas på detta sätt är huvudsakligen fordon. Lånekostnader Lånekostnader redovisas som kostnad i den period de uppkommer oavsett hur de upplånade medlen har använts. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Med likvida medel avses kassa och bank. Förändring i tillgodohavande på koncernkonto redovisas i finansieringsverksamheten. Varulager Varulager Råvaror och förnödenheter värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Individuell bedömning av inkurans har gjorts. Materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår ej ränta under byggnadstid. Denna ränta kostnadsförs löpande. Däremot ingår skälig andel indirekta kostnader såsom arbetsledning, planeringsfunktioner mm. Huvudprincipen är att avskrivning görs på företagets anskaffningsvärden. Avskrivningen beräknas med hänsyn till anläggningstillgångarnas beräknade ekonomiska livslängder. Följande procentsatser på avskrivning tillämpas: Byggnader och markanläggningar 2 5 procent per år, maskiner och andra tekniska anläggningar 3 25 procent och inventarier, verktyg och installationer med procent. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd. Bidragen redovisas som en kapitalöverföring, det vill säga som en ökning eller minskning av fritt eget kapital. Skatteeffekten av koncernbidraget redovisas enligt RR 9 Inkomstskatter direkt mot fritt eget kapital. Som en följd av denna redovisning kommer endast den skatt som är hänförlig till resultaträkningens intäkter och kostnader att redovisas i resultaträkningen. 12 FALBYGDENS ENERGI NÄT AB

13 Noter Forskning och utveckling Under år 2012 har ingen verksamhet bedrivits som uppfyller kraven för aktivering av utvecklingskostnader enligt RR 15 Immateriella tillgångar varför samtliga utgifter för forskning och utveckling belastat rörelseresultatet. Statliga, regionala och kommunala stöd Stöd relaterade till investeringar i anläggningstillgångar redovisas som en reducering av värdet på de tillgångar som bidraget avser att täcka. Villkor förknippade med i balansräkningen redovisade statliga stöd har uppfyllts. Ersättningar till anställda Samtlig personal inklusive VD, i koncernen Falbygdens Energi är anställda i moderföretaget Falbygdens Energi AB. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar fordringar, rörelseskulder och upplåning. Finansiella fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Finansiella skulder redovisas till nominellt belopp. Koncernföretag Med koncernföretag menas moderföretaget Falbygdens Energi AB, organisationsnummer , dess moderföretag Göteborg Energi AB, organisationsnummer samt dotterföretaget Falbygdens Bredband AB, organisationsnummer Falbygdens Energi Nät AB och Falbygdens Bredband AB ingår i Göteborg Energi ABs koncernkonto. 2 Nettoomsättningens fördelning på rörelsegrenar Upplysning om könsfördelning bland ledande befattningshavare Styrelse varav män 1 1 VD och övriga ledande befattningshavare varav män Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Ledningsrätt 1 1 Byggnader Markanläggningar 13 3 Distributionsanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter varav från koncernföretag - Göteborg Energi AB Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader varav från koncernföretag - Göteborg Energi Din El AB Göteborg Energi AB Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande: Överföring elnät Anslutningsavgifter Entreprenader och liknande Summa Anställda och personalkostnader Samtlig personal inklusive VD, i koncernen Falbygdens Energi är anställda i moderföretaget Falbygdens Energi AB. Under räkenskapsåret har arbetskraft motsvarande 28 (26) heltidstjänster köpts in från moderföretaget, kostnaden redovisas i posten Övriga externa tjänster. 7 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan - Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa Skatt på årets resultat Skatteeffekt av lämnat koncernbidrag Under året har inga löner eller ersättningar utbetalats. De i resultaträkningen upptagna kostnaderna för personal avser utbildningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB 13

14 Noter 9 Ledningsrätter Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ack anskaffningsvärden Avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar -4-3 Årets avskrivningar -1-1 Utgående ack avskrivningar -5-4 Utgående planenligt restvärde Byggnader och mark Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets inköp samt omklassificeringar Utgående ack anskaffningsvärden Avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ack avskrivningar Utgående planenligt restvärde Utgående planenligt restvärde fördelar sig enligt följande: Mark Markanläggningar Lagerbyggnad - - Byggnad Summa Maskiner och andra tekniska anläggningar Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets inköp samt omklassificeringar från pågående nyanläggning årets omklassificeringar inom företaget Årets utrangeringar Utgående ack anskaffningsvärden Avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Ackumulerad avskrivning på utrangeringar Årets omklassificeringar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående planenligt restvärde Avskrivningar utöver plan Ingående avskrivningar utöver plan Årets förändring Utgående avskrivningar utöver plan Utgående bokfört värde på kvarvarande maskiner och tekniska anläggningar Utgående planenligt restvärde på kvarvarande maskiner och andra tekniska anläggningar fördelar sig enligt följande: Distributionsanläggningar Inventarier och verktyg Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljningar/utrangeringar årets omklassificeringar inom företaget Utgående ack anskaffningsvärden Avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Ingående avskrivningar på sålda/utrangerade inventarier Årets omklassificeringar Årets avskrivning Utgående ack avskrivningar Utgående planenligt restvärde på kvarvarande inventarier och verktyg Avskrivningar utöver plan Ingående avskrivningar utöver plan Årets förändring Utgående avskrivningar utöver plan Utgående bokfört värde på kvarvarande inventarier och verktyg FALBYGDENS ENERGI NÄT AB

15 Noter 13 Pågående nyanläggningar Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Avgår årets omklassificeringar till färdiga anläggningar Utgående ack anskaffningsvärden Kundfordringar Göteborg Energi AB utställer fakturor till koncernens kunder, vilket sker på uppdrag av de produktägande företagen i koncernen. Detta innebär att Göteborg Energi AB redovisar hela kundfordran i sin balansräkning, även koncernen Falbygdens Energis kundfordran. Falbygdens Energi redovisar i sin tur en fordran på Göteborg Energi AB. Denna fordran uppgick per årsskiftet till tkr (9 294 tkr) och ingår i Kortfristiga fordringar hos koncernföretag. 15 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag Avräkningsfordran moderföretag Övriga koncernföretag Koncernkonto Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Försäkring Övrigt Upplupna intäkter Nätavgifter Övrigt Summa Likvida medel Som likvida medel klassificeras handkassa- och banktillgodohavanden. Utöver likvida medel finns även tillgodohavande respektive skuld på koncernkonto hos moderföretaget. Förändringen av behållning på koncernkontot redovisas under finansieringsverksamheten i kassaflödesanalysen. Tillgodohavandet på koncernkontot uppgick till tkr ( tkr) på balansdagen och ingår i Kortfristiga fordringar hos koncernföretag. 18 Obeskattade reserver Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan - Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa Räntebärande skulder Räntebärande skulder till koncernföretag - Göteborg Energi AB Koncernkonto Beviljad limit uppgår till Avtalen löper tillsvidare och förfaller bortom fem år om ingen annan överenskommelse träffas. 20 Kortfristiga skulder till koncernföretag Avräkningsskuld moderföretag Interimsskuld moderföretag Övriga koncernföretag Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader Direkta kostnader överföring elnät Övrigt 9 46 Förutbetalda intäkter Övrigt Summa FALBYGDENS ENERGI NÄT AB 15

16 Noter 22 Transaktioner med närstående Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB, organisationsnummer , som i sin tur ingår i koncernen Göteborg Energi AB med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB som moderföretag. Göteborgs Stad äger samtliga aktier i detta företag. VD och företagsledning har inga närstående relationer med sådana externa organisationer som koncernen har ett avtalsförhållande med. Några transaktioner med ledande befattningshavare eller nyckelpersoner har inte förekommit. Försäljning Inköp Falbygdens Energi AB Falbygdens Bredband AB Företag inom GEkoncernen Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. 23 Leasing och hyresavgifter Under räkenskapsåren 2011 och 2012 har inga leasingavgifter betalats av företaget. 24 Revisionsarvoden Deloitte AB Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - 23 Skatterådgivning - - Övriga tjänster Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Företagsinteckningar om 53 mkr (53) finns i eget förvar. 27 Nyckeltalsdefinitioner Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter finansiella poster samt beräknad schablonskatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital inklusive eget kapitalandel i obeskattade reserver. Räntabilitet på totalt kapital Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Räntabilitet på sysselsatt kapital Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Med sysselsatt kapital avses balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder. Soliditet Eget kapital inklusive eget kapitalandel i obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen. Självfinansieringsgrad Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till kassaflödet från investeringsverksamheten. Medelantalet anställda Totalt antal arbetade timmar i förhållande till normal årsarbetstid. Årsarbetstiden är baserad på timmar per årsarbetare. 25 Händelser efter balansdagen Inga händelser har inträffat efter balansdagen men före undertecknandet av denna årsredovisning som är att beteckna såsom väsentliga. 16 FALBYGDENS ENERGI NÄT AB

17 De finansiella rapporterna undertecknades den 1 februari 2013 och kommer att fastställas på årsstämman den 8 mars Peter Trygg Styrelsens ordförande Pia Brühl Hjort Anna Honnér Lars-Eric Andersson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats den 1 februari Deloitte AB Hans Warén Auktoriserad revisor Vår granskningsrapport har lämnats den 1 februari Eshag Kia Av Göteborgs kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Elisabeth Olin Av Göteborgs kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor FALBYGDENS ENERGI NÄT AB 17

18 Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till årsstämman i Falbygdens Energi Nät AB organisationsnummer Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Falbygdens Energi Nät AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur företaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i företagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Falbygdens Energi Nät ABs finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande företagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Falbygdens Energi Nät AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande företagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande företagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande företagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i företaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot företaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 1 februari 2013 Deloitte AB Hans Warén Auktoriserad revisor 18 FALBYGDENS ENERGI NÄT AB

19 Granskningsrapport Granskningsrapport Till årsstämman i Falbygdens Energi Nät AB organisationsnummer Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom Vi, av fullmäktige i Göteborgs kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Falbygdens Energi Nät ABs verksamhet under Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska och bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet och med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och årsstämman fattat. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för en bedömning. En sammanfattande redogörelse för utförd granskning har överlämnats till bolagets styrelse och verkställande direktör. Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Göteborg den 1 februari 2013 Eshag Kia av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Elisabet Olin av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor FALBYGDENS ENERGI NÄT AB 19

20 Falbygdens Energi Nät AB Box Falköping Telefon

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2013, bolagets

Läs mer

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer