Villkor för deltagande i semesterresor m.m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för deltagande i semesterresor m.m."

Transkript

1 Uppdaterad februari 2014 Villkor för deltagande i semesterresor m.m. För samtliga resor bokade genom maltaresor.se gäller, om inget annat anges, att FolkeFerie.dk i Danmark är teknisk arrangör, i samarbete med flygbolag samt hotell och utflyktsarrangörer på Malta. Resorna arrangeras i enlighet med danska paketreselagen ( Lov om pakkerejser ), som är harmoniserad med gällande EU-direktiv för paketresor, d.v.s. resor bestående av flygtransport och inkvartering. Vägledningen är utarbetad av Rejsearrangører i Danmark. Villkoren gäller även för resor som endast består av flygtransport ( flight only ). Det i kursiv stil är resebyråernas avvikelser från Rejsearrangører i Danmark s villkor. FolkeFerie.dk är medlem i danska Rejsegarantifonden, nr. 181, samtliga resor täcks av fonden. Resenär som beställer via FolkeFerie.dk Charter Flex till Malta uppmanas även att läsa Pkt. 9 på sida 10, då enskilda avvikelser tillämpas. Pkt. 1 - Bokning Bokning av resa kan ske via personlig eller skriftlig hänvändelse till resebyrån samt via telefon och hemsidan Bokningen, och därmed upplysningarna och villkoren i prislistan och katalogen och hemsidan, är bindande för resebyrån och kunden, när deposition och/eller hela resans pris är betald i rätt tid. Vid betalning förutsätts kunden ha accepterat de på deltagarbeviset/biljetten, i katalogen, i prislistan och på hemsidan anförda villkoren för resan. Resebyrån ska innan resans påbörjande uppmärksamma på möjligheten att teckna en reseförsäkring, som täcker utgifterna vid behandling och hemtransport vid tillfälle av olycka eller sjukdom i den omfattning som den offentliga sjukförsäkringen inte täcker. För försäljning av reseförsäkringar får resebyrån typiskt provision från försäkringsbolaget. Kontakta säljare för ytterligare information om reseförsäkringar. Barn och unga under 18 år, som reser utan vuxna reseledsagare, ska vid bokning av resan uppvisa intyg från deras föräldrar/vårdnadshavare, om att de har tillåtelse till resan. Detta gäller dock inte, om resan är köpt av en förälder. Pkt. 2 - Resans pris m.m. Resans pris omfattar - om inget annat anges transport till resmålet, flygplatsavgifter, passageraravgift, ev. moms, inkvartering i delat dubbelrum på hotell eller lägenhet samt ev. logi enligt katalog/prislista/hemsida. Det påförs automatiskt en biljettförsändelseavgift på SEK 125 om biljetten önskas skickas per post. Spara avgiften genom att få biljetten tillskickad via . Anslutningsresor ingår endast som en del av resan om de säljs tillsammans med paketresan eller flygbiljetten, som en del av dessa. 1

2 Utgifter för pass, visum, vaccinationer, försäkringar och liknande ingår inte i priset, om inget annat anges, och ansvaret för dessa ligger på resenären själv. Det hänvisas i övrigt till pkt. 7. Särskilda hotellfaciliteter såsom tillgång till tennisbanor, minigolf m.m. är normalt inte inkluderade i resans pris. Det må även förväntas att det på vissa hotell krävs hyra för solstolar, parasoll, safetybox, tillgång till internet m.m. Pkt. 3 - Betalning, prisförändringar m.m. För resor inom Europa (inklusive landningar vid Medelhavet samt Kanarieöarna) utgår deposition på SEK per resenär samt ev. avbeställningsförsäkring, reseförsäkring och andra avgifter. För långtidsresor utgår deposition på SEK per person samt ev. avbeställningsförsäkring, reseförsäkring och andra avgifter. Betalning av restbeloppet för resor ska vara resebyrån tillhanda senast 60 dagar före avresa. Vid bokning senare än 60 dagar före avresedag ska hela resans pris vara resebyrån tillhanda senast 24 timmar efter bokning. Vid bokning via hemsidan senare än 60 dagar före avresa ska hela resans pris betalas omedelbart, om inget annat avtalats. Beställs resan senare än 21 dagar före avresa, avtalas betalningsfristen med resesäljaren. Om betalningsvillkoren inte efterföljs, har resebyrån rätt att annullera resan utan föregående meddelande. Resans pris beräknas på basis av gällande tariffer, avgifter och valutakurser. Resebyrån förbehåller sig därför rätten att, innan avresedag, göra sådana prisförändringar som beror på ändrade transportkostnader (t.ex. bränslepriser), skatter, kostnader eller avgifter (t.ex. flygplats-, start- eller landningsavgifter) eller valutakurser, som används för beräkning av priset för den aktuella resan. Detta gäller även om resan är slutbetalad. Om exempelvis flygplatsavgiften stiger med SEK 100 höjs resans pris med motsvarande belopp. Om priset höjs mer än 10 %, har kunden rätt till att annullera resan och få refunderat det inbetalda beloppet. Detta förutsätter dock, att annulleringen meddelas resebyrån omedelbart efter att kunden har blivit underrättad om prishöjningen. Om skatter eller avgifter m.m., som åläggs resebyrån direkt, och som är inräknade i resans pris, nedsätts eller bortfaller med verkan före resdagen, är resebyrån förpliktad att kompensera kunden med det insparade beloppet, om det överstiger SEK 100 per resedeltagare. Kunden ska underrättas om eventuella prisökningar snarast möjligt och senast 20 dagar innan resdagen genom skriftligt meddelande till den vid bokningen eller senare av resenären angivna adressen. 2

3 Pkt. 4 - Ändring och avbeställning innan avresa A. På resebyråns initiativ Resebyrån har rätt att ändra eller avboka resan på följande villkor: Om resebyrån avbokar resan innan avresa, ska kunden snarast möjligen informeras om detta. Detsamma gäller, om det innan avresan visar sig, att resebyrån inte kommer att kunna leverera de avtalade tjänsterna eller att tjänsterna kommer att vara av sämre kvalitet än avtalat. Om en ändring medför att resans ekonomiska värde faller, har kunden rätt till ett prisavdrag som motsvarar värdeförsämringen. Detta gäller dock inte ändringar eller oegentligheter, som allmänt kann betraktas som obetydliga. Samtidigt som resebyrån informerar kunden om avbokningen eller ändringen, ska kunden informeras om vilka rättigheter kunden har och hur kunden i övrigt ska förhålla sig. Om resebyrån avbokar resan utan att det beror på förhållanden hos resenären, har kunden rätt att säga upp reseavtalet och få refunderat hela det inbetalda beloppet. Kunden kan också välja att istället delta i en annan paketresa efter eget val, om arrangören utan oskäliga kostnader och förluster kan erbjuda detta. Detta gäller också, om det med säkerhet kan förutses, att resan kommer bli väsentligt försämrad av resebyrån. Om kunden väljer att delta i en paketresa med ett högre värde, ska kunden betala prisskillnaden. Väljer kunden att delta i en paketresa av mindre värde, ska resebyrån refundera mellanskillnaden. Kunden har dock inte ovanstående rättigheter, om avbokningen beror på att antalet bokningar 4 veckor innan avresa, är under 75 % av det antal platser resebyrån förfogar över på den aktuella flygplansserien. I så fall ska de kunder som bokat resa, informeras skriftligen om avbokningen senast 3 veckor innan den planerade avresedagen. Om kunden lider ekonomisk skada till följd av resebyråns ändringar eller till följd av paketresans avbokning, har kunden rätt till ersättning i enlighet med allmänna ersättningsregler, om inte avbokningen eller avtalsbrottet beror på: 1) att antalet bokningar av en paketresa är mindre än det ovan anförda minimumkravet, och att skriftligt meddelande om detta har nått kunden senast 3 veckor innan avresedag. 2) förhållanden som beror på kunden 3) en obehörig tredje man eller yttre omständigheter (force majeure) som inte med rimlig aktsamhet kunnat förutses vid avtalets ingående eller som kunnat undvikas eller mildrats av resebyrån eller någon, som resebyrån är ansvarig för. Kunden har även rätt till ersättning, om resebyrån har garanterat (tillförsäkrat) vissa egenskaper i paketresan, och dessa sedan inte kunnat levererats. Vill kunden göra krav gällande, ska kunden ge resebyrån meddelande om detta inom skälig tid efter att kunden fått kännedom om ändringen eller avbokningen. Gör kunden inte detta, bortfaller rätten att göra krav gällande. B. Ändringar och avbeställning som beror på kunden 1) Ändringar 3

4 Om kunden efter betalning av deposition och/eller hela resans pris vill göra ändringar avseende avreseort, resetidpunkt, resmål, hotell, resedeltagare etc., och förutsatt att resebyrån bekräftar att en sådan ändring är möjlig, gäller följande regler: Vid ändringar av resor, som meddelats resebyrån och bekräftats av denna senast 60 dagar före den ursprungligen avtalade resdagen, har resebyrån rätt att kräva en ändringsavgift. Ändringsavgiften är beräknad mot bakgrund av det merarbete och de ökade utgifter som ändringen medför, dock minst SEK 250 per person. Eventuella prisskillnader i förhållande till gällande prislista krävs av eller återbetalas till kunden. Ändringsavgiften betalas samtidigt eller omedelbart efter ändringen, så att minst den fulla depositionen på resan är betald. För ändringar som nämnts ovan, som meddelats resebyrån och bekräftats av denna senare än 60 dagar före den ursprungligen avtalade resdagen, är resebyrån berättigad att betrakta som avbeställning (jmf. nedanför) och ny bokning. Vid ändring av resa, varpå det har beviljats 3:e, 4:e, 5:e eller 6:e persons rabatt/ /extrasängsrabatt eller betalat tillägg för enkelrum eller dubbelrum som enkelt rum: Se nedan under 2c. 2) Avbeställning 2a) Resebyrån kan fastställa regler för konsekvenserna av kundens avbeställning av den köpta resan; här nedan, att eventuell återbetalning till kunden reduceras eller bortfaller desto närmare inpå avresan avbeställningen sker. Kunden ska orienteras om sådana villkor senast vid reseavtalets ingående. Exempelvis angivet på deltagarbeviset/biljetten eller genom hänvisning till resebyråns allmänna bestämmelser. Vid avbeställning av resa till vilken biljett är utfärdad, gäller följande regler (avgifterna är per person, om inget annat anges): 1: Vid avbeställning senast 60 dagar innan avtalad resdag, uppkräver resebyrån en avgift på SEK (Europa) respektive SEK 2900 för långtidsresor samt ev. tecknade sjukdoms-/avbeställningsförsäkringar och andra avgifter. 2: Vid avbeställning mellan 59 och 21 dagar till den avtalade resdagen, beräknar resebyrån en avgift på 60 % av resans pris samt ev. tecknade sjukdoms- /avbeställningsförsäkringar och andra avgifter. 3: Vid avbeställning mellan 20 och 7 dagar till den avtalade resdagen, beräknar resebyrån en avgift på 80 % av resans pris samt ev. tecknade sjukdoms-/avbeställningsförsäkringar och andra avgifter. 4

5 4: Vid avbeställning mindre än 7 dagar till den avtalade avresedagen, beräknar resebyrån sig en avgift på 100 % av resans pris samt ev. tecknade sjukdoms- /avbeställningsförsäkringar och andra avgifter. Vid för sen närvaro eller vid kundens frånvaro utan avbeställning, har kunden inga krav på återbetalning av någon del av sin inbetalning. Frånvaro eller för sen närvaro betraktas som en avbokning av hela resan. 5: Vid avbeställning av flygresa med reguljärflyg, och då resebyrån inte kan få flygbiljetten refunderad av flygbolaget, har resebyrån rätt att beräkna vad som motsvarar flygbiljettens pris utöver de normala avgifterna samt deposition och ev. betalda avgifter. Resebyrån ska dokumentera gentemot kunden att flygbiljetten inte kan refunderas. 2b) Kunden kan avbeställa sin resa, om det inom en tidsperiod av 14 dagar före resans påbörjande på resmålet eller i omedelbar närhet av detta, förekommer krigshandlingar, naturkatastrofer, livsfarliga, smittsamma sjukdomar eller andra ingripande händelser som innebär en överhängande fara för resenärens liv eller hälsa. Om sakkunniga myndigheter avråder från resa till det aktuella området under den aktuella semesterperioden, kommer villkoren för avbeställning normalt anses som uppfyllda. Vidare anses villkoren för kundens avbeställningsrätt som utgångspunkt uppfyllda, om den aktuella händelsen i övrigt, på tillräckligt objektiva grunder, anses som tillräckligt dokumenterade. Avbeställningsrätten kan inte åberopas, om kunden vid avtalets ingående hade kännedom om den aktuella händelsen eller om händelsen var allmänt känd. Vid tillfälle av kundens avbeställning som grundar sig på de angivna händelserna har kunden rätt till återbetalning av samtliga belopp som är betalda enligt avtalet. 2c) Om en slutbetald resa, som beviljats 3:e, 4:e, 5:e eller 6:e persons rabatt/ extrabäddsrabatt, ändras eller avbeställs av resenären, refunderas det inbetalda beloppet med avdragen rabatt för respektive 3:e/4:e/5:e/6:e person samt övriga avdrag och avgifter. Är resan inte slutbetald, kommer priset för övriga resenärer ökas med rabatten. Detsamma gäller, om en avbeställning eller ändring medför, att kunden efterföljande ska ha enkelrum eller dubbelrum som enkelrum. Det kan gälla speciella regler för ändring och avbeställning av gruppresor. 3) Överlåtelse av resan Om kunden önskar att överlåta resan till en annan, som uppfyller alla villkor för deltagande i resan, betalas en ändringsavgift på SEK 250 samt ev. ändringsavgifter som krävs av t.ex. flygbolaget. Detta förutsätter dock, att hotellets eller flygbolagets regler inte utesluter överlåtelsen samt att resebyrån underrättas om detta snarast möjligen efter överlåtelsen och under alla omständigheter innan paketresans påbörjande. Kunderna svarar båda för betalning av resan. 5

6 Namnändringar kan normalt inte göras senare än 7 dagar före avresa. Vid de tillfällen då det är möjligt att ändra, är ändringsavgiften SEK 1 250, plus ev. ändringsavgifter som krävs av t.ex. flygbolagen. Försäkringar kan inte överlåtas till andra. C. Avbeställningsförsäkring Arrangören ska vid avtalets ingående informera kunden om möjligheterna och villkoren för att köpa en avbeställningsförsäkring. FolkeFerie.dk samarbetar med Gouda Reseförsäkring omkring avbeställningsförsäkring, reseförsäkring samt seniorförsäkring. Avbeställningsförsäkringen ska vara tecknad och betald senast när bokningen av resan är bindande. Vid avbeställning ska avbokning av resan/delarrangemanget göras hos FolkeFerie.dk. Därefter ska ifylld skadeanmälan skickas till Gouda Reseförsäkring, tillsammans med biljetter i original, kvitto på resan/delarrangemanget samt aktuella intyg såsom läkarintyg, beroende på orsak till avbokningen. Försäkringen ersätter de kostnader som, vid ersättningsbar händelse, uppstår vid avbeställningstillfället. Ersättning lämnas med den faktiska förlust som uppstår, dock aldrig med mer än det valda försäkringsbeloppet. För fullständiga villkor, samt för att teckna försäkring, hänvisas till Goudas Reseförsäkring. Pkt. 5 - Resebyråns plikter och ansvar efter avresa Resebyrån är förpliktigad att genomföra resan i enlighet med resekatalogen och reseavtalet. Byråns förpliktelser gäller alla tjänster som ingår i avtalet, även de som levereras av andra än resebyrån. Upplysningar i resebyråns katalog och prislista och på hemsidan är bindande för resebyrån. Resebyrån kan dock ändra upplysningarna i katalogen/prislistan/på hemsidan innan reseavtalet ingås, om kunden innan reseavtalets ingående tydligt informeras om ändringarna. Om det mellan resebyrån och resenären har träffats särskilda avtal, som avviker från de i katalogen anförda villkoren, är dessa endast gällande i den omfattning som de anges på resebeviset eller på annat sätt klart kan dokumenteras. Resan är bristfällig, om resenären inte mottar de tjänster, som genom resekatalogen, annonser eller särskilda avtal med resebyrån är angivna på resebeviset, eller om tjänsterna är av sämre kvalitet än det avtalade eller tillförsäkrade. Avvikelser, som allmänt måste betraktas som bagatellartade, anses dock inte vara brister. Det reserveras för att resebyrån har rätt att avboka programförda utflykter utan ansvar, om det inte finns tillräcklig uppslutning till dessa. Det anses inte heller vara en brist i resan, att väder- och temperaturförhållanden på destinationen avviker från det sedvanliga, liksom att förhållanden som väsentligen beror på resenärens egen försummelse inte kan betraktas som en brist i resan. Är resan bristfällig, har resebyrån rätt och plikt till att försöka avhjälpa den påstådda bristen snarast möjligen, om inte detta kommer påföra resebyrån oskäliga kostnader eller 6

7 väsentliga olägenheter. Kan avhjälpande inte krävas, jmf ovan, eller avhjälper inte resebyrån bristen inom skälig tid, har resenären rätt till skäligt avdrag på resans pris. Erbjuder resebyrån att avhjälpa felet, kan resenären inte kräva skäligt prisavdrag eller hävning av avtalet, om avhjälpande sker inom rimlig tid och utan omkostnader eller väsentlig olägenhet för resenären. Kan en betydlig del av de avtalade tjänsterna inte levereras, eller om paketresan i övrigt är behäftad med fel som medför att det skriftliga avtalets ändamål med paketresan väsentligt förfelas, kan resenären häva avtalet. Resenären ska i så fall omedelbart underrätta resebyråns representant på resmålet om detta. Häver resenären avtalet, ska resebyrån refundera samtliga belopp, som är betalda i samband med avtalet. Resebyrån kan dock kompenseras med ett belopp som motsvarar det värde som paketresan antas ha haft för resenären. Häver resenären avtalet, har resenären krav på att utan avgift transporteras tillbaka till avresestället med det avtalade transportmedlet till den avtalade tidpunkten. Lider resenären ekonomisk förlust till följd av att paketresan är bristfällig, har resenären krav på ersättning från resebyrån, om inte bristen beror på en obehörig tredje man och inte med rimlig aktsamhet kunnat förutses vid avtalets ingående eller kunnat undvikas av resebyrån eller någon som resebyrån är ansvarig för. Resebyrån är inte heller ansvarig, om avbokningen eller bristfällig leverans beror på yttre omständigheter, som resebyrån eller någon som resebyrån är ansvarig inför, inte med rimlig aktsamhet kunna förutses vid avtalets ingående eller ha kunnat undvikas eller mildrats. (force majeure). Ersättning för personskada och skada på bagage är begränsad i enlighet med reglerna i internationella konventioner. För flygtransport hänvisas till avsnittet om flygbolagets ansvar. Alla ankomsttider som är angivna i broschyren, katalogen eller på resebeviset m.m., ska betraktas som förväntade. Resebyrån kan inte ställas ansvarig för brister, som beror på mindre avvikelser i förhållande till de angivna ankomsttiderna. Resebyrån kompenserar inte för försämringar som beror på försörjningsavbrott på hotell, inklusive tillfälliga avbrott av t.ex. varmt vatten, värme och aircondition. Det utgår inte heller någon ersättning om swimmingpoolen och liknande faciliteter tillfälligt är ur bruk på grund av nödvändiga reparationer eller underhållsarbeten. Slutligen friskriver sig resebyrån från varje ansvar för upplysningar som finns i hotellens egna broschyrer. Resenären är även ansvarig för medhavda värdesaker och pengar samt förvaring av dessa under resan. Resebyrån är inte ansvarig för värdesaker som förloras från hotellets deponeringsbox eller liknande. Pkt. 6 Flygbolagets ansvar För resor till utlandet gäller Warszawa-konventionens ersättningsregler som utgångspunkt för samtliga flygbolag som är involverade i resan. Denna konvention begränsar ersättningsansvaret för flygbolag vid dödsfall, kroppsskada och förseningar, skada eller förlust av bagage. Dessa begränsningar kan understiga SDR (Special Drawing Rights). 7

8 För danska flygbolag, samt andra flygbolag med verksamhetslicens utfärdad i EU, gäller EU-Rådets förordning (EF) No 2027/97, ändrad genom förordning 889/02, utan begränsning om en passagerare avlider eller lider skada på liv och hälsa vid en olycka ombord eller vid påstigning eller avstigning av ett av deras flyg. Sådana bolag har inte plikt att betala mer än ett belopp i lokal valuta motsvarande SDR , om bolaget kan bevisa, att det och dess agenter vidtog alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undgå olyckan eller att det var omöjligt för det eller dem att vidta sådana försiktighetsåtgärder. Dock kan bolaget fritas från ersättningsansvar helt eller delvis om passagerarens oaktsamhet är skuld till eller medverkat till olyckan. Vid tillfälle av olycka, betalar bolaget ett förskottsbelopp för täckning av omedelbara omkostnader senast 15 dagar efter att den ersättningsberättigade personen har identifierats. Vid tillfälle av dödsfall ska ett provisoriskt belopp inte understiga ett belopp som motsvarar SDR Bolaget förbehåller sig rätten att återkräva sådan betalning vid tillfälle att mottagaren felaktigt erhållit ersättning eller att betalningen överstiger bolagets ersättningsplikt på grund av oaktsamhet hos mottagaren eller passageraren. Enligt internationella bestämmelser är det av säkerhetsmässiga orsaker förbjudet att transportera farligt gods i det incheckade bagaget. Närmare upplysningar fås vid hänvändelse till flygbolaget eller resebyrån. Vi gör våra resenärer uppmärksamma på att flygbolagets, och därmed resebyråns, ersättningsansvar för förstört/bortkommet bagage är begränsat. Därför uppmanar vi till att teckna en separat bagageförsäkring. För flygbolag registrerade i ett EU-land, gäller förordning 261/2004 om passagerarrättigheter. Eventuella krav enligt denna förordning ska ställas direkt till flygbolaget och inte till resebyrån. Pkt. 7 - Resenärens plikter och ansvar Resenären är förpliktigad att följa de anvisningar för resans genomförande, som resebyrån eller dennes representant samt flygbolaget m.fl. fastställer. Resenären ska respektera de ordningsregler som fastställts med hänsyn till transporten till och från destinationen, samt för uppehåll på hotell m.m. Grova eller upprepade överträdelser härom kan medföra avstängning från resesällskapet och/eller hotellet, så att vidare uppehälle och hemresa görs på resenärens egen inrådan och för egen räkning. Resenären ska kunna reda sig själv eller resa med en som kan bistå med personlig assistans, om detta krävs. Resenären är ersättningsskyldig i enlighet med allmänna ersättningsregler för skador som resenären vållar på egendom som tillhör medresenärer, resebyrån, reseledare, flygbolag, hotell m.m. Resenären ansvarar för att ha giltigt pass, visum och eventuella vaccinationer. Upplysningar utöver vad som ges av resebyrån, fås via kontakt med det aktuella landets ambassad eller konsulat och hos Folkhälsomyndigheten. Utländska medborgare ska kontakta respektive ambassad samt Folkhälsomyndigheten, där de kan få upplysningar 8

9 om vilka krav som ställs på deras lands medborgare. Resebyrån kan inte ställas till ansvar för kostnader som, på grund av underlåtenhet att följa detta, drabbar resenären. Resenären ska själv täcka utgifter som beror på fel i ovannämnda formaliteter, exempelvis hemtransport till följd av uteblivet pass, om inte bristen beror på felaktig information från resebyrån. Resenären är också ansvarig för eventuella konsekvenser av sjukdom, olyckshändelser och liknande under resan, och det åligger även resenären att avhålla utgifter för läkarhjälp, sjukhusvistelser, särskild hemtransport m.m. Resenären ska hålla sig underrättad hos resebyråns lokala representant eller genom information på hotellet om hemresetid, även om eventuell ändring härom i förhållande till den på resebeviset anförda tidpunkten. Resenären är också ansvarig att följa eventuella av resebyrån upplysta regler för återbekräftelse av reguljärflyg. Underlåtenhet att återbekräfta innebär, att de aktuella flygbolagen har rätt att disponera över de reserverade platserna till andra. Resenären kan i sådant tillfälle inte göra krav gällande mot verken resebyrå eller flygbolag. Om resenären inte infinner sig i rätt tid vid utresan, förlorar resenären rätten till hemresan. Om resenären inte infinner sig i rätt tid vid hemresan, förlorar resenären rätt till denna och måste även stå för hemresa för egen räkning. Resebyrån är också utan ansvar om resenären, som även står för transport till flygplats vid hemresan, checkar in i rätt tid. Resenären bär ansvaret för att såväl egen person som bagage är ägnat till flyg- eller busstransport. Det uppmärksammas att gravida inte får flyga när de är havande i 8:e eller 9:e månaden. Piloten/chauffören kan avvisa personer som, på grund av sjukdom, berusning eller andra orsaker, enligt dennes bedömning inte lämpar sig för att delta i resan eller är till olägenhet för medpassagerare. Det återbetalas inte för eventuella outnyttjade delar av resan, även utflykter eller andra arrangemang på destinationen. Pkt. 8 - Reklamationer Eventuella reklamationer ska, med hänsyn till avhjälpande på stället, göras gällande mot reseledaren eller resebyråns lokala representant inom skälig tid efter att resenären har upptäckt bristen. Underlåtelse härom kommer normalt medföra förlust till rätten att senare kräva ersättning eller kompensation. Detta gäller dock inte, om resebyrån har handlat i strid mot tro och heder eller grovt oaktsamt, eller om kravet beror på personskada på resenären. Reklamationer avseende fel eller brister, som inte har kunnat avhjälpas på resmålet, ska framställas skriftligt till resebyrån senast 4 veckor efter resans slut. Efterlysning av glömda saker ska ske omgående efter hemkomsten. För att täcka omkostnader (administration, frakt m.m.) vid efterlysning kan resebyrån kräva en särskild avgift som betalas oavsett om det efterlysta föremålet återfås eller ej. För medlemmar av Researrangörer i Danmark gäller i övrigt, att dansk rätt ska reglera varje krav, som ställs mot resebyrån. Om parterna inte kan enas, kan tvisten överlämnas 9

10 till Pakkerejse-Ankenævnet, vars beslut resebyrån är förpliktigad att följa. Alternativt kan tvisten prövas vid domstol eller hos Konsument Europa. Resebyrån förbehåller sig rätten till tryckfel och eventuella ändringar. Vid tolkning och tillämpning av dessa resevillkor har den danska språkversionen företräde. Pkt. 9 Resa med Charter Flex Efter genomförd beställning skickar FolkeFerie.dk, som är teknisk arrangör för resor bokade hos maltaresor.se ett med bifogad PDF-fil som innehåller resenärens biljett. När beställningen har bekräftats av flygbolaget erhåller du ett referensnummer via . Referensnumret är den enda bekräftelsen på din bokning. En reservation är inte bekräftad förrän du har mottagit ett referensnummer. Betalning Betalning av det fulla beloppet ska ske i samband med beställning. En biljett som inte är fullt betald kommer att annulleras. Ändringar Det uppmärksammas att det, i de flesta fall, inte är möjligt att ändra i sin bokning, eftersom resan är baserad på specialpriser med flyg och hotell. Om det är möjligt att ändra en existerande bokning, förbehåller vi oss rätten att kräva betalning för detta, mot en avgift på SEK 250 per ändring, med tillägg för eventuella prisskillnader samt flygbolagets och hotellförmedlarens ändringsavgifter. 10

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt i ditt handbagage. Visum Visum behövs inte för svenska medborgare på någon av våra resor. Det kan krävas visum i vissa

Läs mer

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan).

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan). Resevillkor- Båtar 1.2 Betalning och bokning 1.2.1. Efter att bokning har inkommit till Adriatiska Resor är bokningen bindande. Den som har inkommit med bokningen är bokningsansvarig. Bokningsansvarig

Läs mer

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor.

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor. ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB) och Dig när du bokar via Siljan Turism AB. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster,

Läs mer

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING SÄKERHET FÖRE RESAN Få alla reskostnader tillbaka vid avbeställning AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 2015-03-02 Säkerhet över alla gränser FÖRSÄKRA DINA RESKOSTNADER Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper

Läs mer

Resevillkor. Ansvar för resans utförande

Resevillkor. Ansvar för resans utförande Resevillkor Ansvar för resans utförande Travelpartner är endast en förmedlare av flygbiljetter, hotell, hyrbilar och kring arrangemang. Vi ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg,

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Att tänka på inför och under flygresan

Att tänka på inför och under flygresan Att tänka på inför och under flygresan Information från Svenska Resebyråföreningen Information från Svenska Resebyråföreningen 1 Att tänka på inför och under flygresan Svenska Resebyråföreningen har i

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Reseförsäkring KOMPLETT

Reseförsäkring KOMPLETT Reseförsäkring KOMPLETT - Komplett trygghet på resan Med Reseskydd KOMPLETT väljer du själv för vilka resdagar försäkringen ska gälla och den inne-håller många moment som generellt inte omfattas i grundreseskyddet

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Reseförsäkring PLUS & TOTAL

Reseförsäkring PLUS & TOTAL Reseförsäkring PLUS & TOTAL Res rätt försäkrad Ingen självrisk! reseförsäkring plus & total 2011:01 Töm inte plånboken i onödan PLUS och TOTAL reseförsäkringar gäller utan självrisk och täcker även självrisken

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Att teckna försäkring Samtliga färdhandlingar som bokas genom MSC försorg. Avbeställningsförsäkringen ska tecknas samtidigt med bokning av resa.

Läs mer

Holiday Autos - hyresvillkor

Holiday Autos - hyresvillkor Holiday Autos - hyresvillkor Vi (Holiday Autos) vill att din biluthyrning skall gå så smidigt som möjligt. Läs därför noga igenom dessa villkor och alla andra dokument vi skickar till dig. Villkoren reglerar

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE... november 2012 Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. AVSNITT 1 - DEFINITIONER ALLMÄNNA

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kreditkort Detta avtal består av: Del Avtalsvillkor för kreditkort

Kreditkort Detta avtal består av: Del Avtalsvillkor för kreditkort Bank/Företag Bank Norwegian Organisationsnummer Avtal om Kreditkort Detta avtal består av: Del Avtalsvillkor för kreditkort 1 Del Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SECCI) 2 Kundens exemplar

Läs mer

Försäkringsvillkor re:member

Försäkringsvillkor re:member Försäkringsvillkor re:member Villkor gällande från 2013-05-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. 1. VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? Försäkringstagare är EnterCard Sverige

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer