Villkor för deltagande i semesterresor m.m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för deltagande i semesterresor m.m."

Transkript

1 Uppdaterad februari 2014 Villkor för deltagande i semesterresor m.m. För samtliga resor bokade genom maltaresor.se gäller, om inget annat anges, att FolkeFerie.dk i Danmark är teknisk arrangör, i samarbete med flygbolag samt hotell och utflyktsarrangörer på Malta. Resorna arrangeras i enlighet med danska paketreselagen ( Lov om pakkerejser ), som är harmoniserad med gällande EU-direktiv för paketresor, d.v.s. resor bestående av flygtransport och inkvartering. Vägledningen är utarbetad av Rejsearrangører i Danmark. Villkoren gäller även för resor som endast består av flygtransport ( flight only ). Det i kursiv stil är resebyråernas avvikelser från Rejsearrangører i Danmark s villkor. FolkeFerie.dk är medlem i danska Rejsegarantifonden, nr. 181, samtliga resor täcks av fonden. Resenär som beställer via FolkeFerie.dk Charter Flex till Malta uppmanas även att läsa Pkt. 9 på sida 10, då enskilda avvikelser tillämpas. Pkt. 1 - Bokning Bokning av resa kan ske via personlig eller skriftlig hänvändelse till resebyrån samt via telefon och hemsidan Bokningen, och därmed upplysningarna och villkoren i prislistan och katalogen och hemsidan, är bindande för resebyrån och kunden, när deposition och/eller hela resans pris är betald i rätt tid. Vid betalning förutsätts kunden ha accepterat de på deltagarbeviset/biljetten, i katalogen, i prislistan och på hemsidan anförda villkoren för resan. Resebyrån ska innan resans påbörjande uppmärksamma på möjligheten att teckna en reseförsäkring, som täcker utgifterna vid behandling och hemtransport vid tillfälle av olycka eller sjukdom i den omfattning som den offentliga sjukförsäkringen inte täcker. För försäljning av reseförsäkringar får resebyrån typiskt provision från försäkringsbolaget. Kontakta säljare för ytterligare information om reseförsäkringar. Barn och unga under 18 år, som reser utan vuxna reseledsagare, ska vid bokning av resan uppvisa intyg från deras föräldrar/vårdnadshavare, om att de har tillåtelse till resan. Detta gäller dock inte, om resan är köpt av en förälder. Pkt. 2 - Resans pris m.m. Resans pris omfattar - om inget annat anges transport till resmålet, flygplatsavgifter, passageraravgift, ev. moms, inkvartering i delat dubbelrum på hotell eller lägenhet samt ev. logi enligt katalog/prislista/hemsida. Det påförs automatiskt en biljettförsändelseavgift på SEK 125 om biljetten önskas skickas per post. Spara avgiften genom att få biljetten tillskickad via . Anslutningsresor ingår endast som en del av resan om de säljs tillsammans med paketresan eller flygbiljetten, som en del av dessa. 1

2 Utgifter för pass, visum, vaccinationer, försäkringar och liknande ingår inte i priset, om inget annat anges, och ansvaret för dessa ligger på resenären själv. Det hänvisas i övrigt till pkt. 7. Särskilda hotellfaciliteter såsom tillgång till tennisbanor, minigolf m.m. är normalt inte inkluderade i resans pris. Det må även förväntas att det på vissa hotell krävs hyra för solstolar, parasoll, safetybox, tillgång till internet m.m. Pkt. 3 - Betalning, prisförändringar m.m. För resor inom Europa (inklusive landningar vid Medelhavet samt Kanarieöarna) utgår deposition på SEK per resenär samt ev. avbeställningsförsäkring, reseförsäkring och andra avgifter. För långtidsresor utgår deposition på SEK per person samt ev. avbeställningsförsäkring, reseförsäkring och andra avgifter. Betalning av restbeloppet för resor ska vara resebyrån tillhanda senast 60 dagar före avresa. Vid bokning senare än 60 dagar före avresedag ska hela resans pris vara resebyrån tillhanda senast 24 timmar efter bokning. Vid bokning via hemsidan senare än 60 dagar före avresa ska hela resans pris betalas omedelbart, om inget annat avtalats. Beställs resan senare än 21 dagar före avresa, avtalas betalningsfristen med resesäljaren. Om betalningsvillkoren inte efterföljs, har resebyrån rätt att annullera resan utan föregående meddelande. Resans pris beräknas på basis av gällande tariffer, avgifter och valutakurser. Resebyrån förbehåller sig därför rätten att, innan avresedag, göra sådana prisförändringar som beror på ändrade transportkostnader (t.ex. bränslepriser), skatter, kostnader eller avgifter (t.ex. flygplats-, start- eller landningsavgifter) eller valutakurser, som används för beräkning av priset för den aktuella resan. Detta gäller även om resan är slutbetalad. Om exempelvis flygplatsavgiften stiger med SEK 100 höjs resans pris med motsvarande belopp. Om priset höjs mer än 10 %, har kunden rätt till att annullera resan och få refunderat det inbetalda beloppet. Detta förutsätter dock, att annulleringen meddelas resebyrån omedelbart efter att kunden har blivit underrättad om prishöjningen. Om skatter eller avgifter m.m., som åläggs resebyrån direkt, och som är inräknade i resans pris, nedsätts eller bortfaller med verkan före resdagen, är resebyrån förpliktad att kompensera kunden med det insparade beloppet, om det överstiger SEK 100 per resedeltagare. Kunden ska underrättas om eventuella prisökningar snarast möjligt och senast 20 dagar innan resdagen genom skriftligt meddelande till den vid bokningen eller senare av resenären angivna adressen. 2

3 Pkt. 4 - Ändring och avbeställning innan avresa A. På resebyråns initiativ Resebyrån har rätt att ändra eller avboka resan på följande villkor: Om resebyrån avbokar resan innan avresa, ska kunden snarast möjligen informeras om detta. Detsamma gäller, om det innan avresan visar sig, att resebyrån inte kommer att kunna leverera de avtalade tjänsterna eller att tjänsterna kommer att vara av sämre kvalitet än avtalat. Om en ändring medför att resans ekonomiska värde faller, har kunden rätt till ett prisavdrag som motsvarar värdeförsämringen. Detta gäller dock inte ändringar eller oegentligheter, som allmänt kann betraktas som obetydliga. Samtidigt som resebyrån informerar kunden om avbokningen eller ändringen, ska kunden informeras om vilka rättigheter kunden har och hur kunden i övrigt ska förhålla sig. Om resebyrån avbokar resan utan att det beror på förhållanden hos resenären, har kunden rätt att säga upp reseavtalet och få refunderat hela det inbetalda beloppet. Kunden kan också välja att istället delta i en annan paketresa efter eget val, om arrangören utan oskäliga kostnader och förluster kan erbjuda detta. Detta gäller också, om det med säkerhet kan förutses, att resan kommer bli väsentligt försämrad av resebyrån. Om kunden väljer att delta i en paketresa med ett högre värde, ska kunden betala prisskillnaden. Väljer kunden att delta i en paketresa av mindre värde, ska resebyrån refundera mellanskillnaden. Kunden har dock inte ovanstående rättigheter, om avbokningen beror på att antalet bokningar 4 veckor innan avresa, är under 75 % av det antal platser resebyrån förfogar över på den aktuella flygplansserien. I så fall ska de kunder som bokat resa, informeras skriftligen om avbokningen senast 3 veckor innan den planerade avresedagen. Om kunden lider ekonomisk skada till följd av resebyråns ändringar eller till följd av paketresans avbokning, har kunden rätt till ersättning i enlighet med allmänna ersättningsregler, om inte avbokningen eller avtalsbrottet beror på: 1) att antalet bokningar av en paketresa är mindre än det ovan anförda minimumkravet, och att skriftligt meddelande om detta har nått kunden senast 3 veckor innan avresedag. 2) förhållanden som beror på kunden 3) en obehörig tredje man eller yttre omständigheter (force majeure) som inte med rimlig aktsamhet kunnat förutses vid avtalets ingående eller som kunnat undvikas eller mildrats av resebyrån eller någon, som resebyrån är ansvarig för. Kunden har även rätt till ersättning, om resebyrån har garanterat (tillförsäkrat) vissa egenskaper i paketresan, och dessa sedan inte kunnat levererats. Vill kunden göra krav gällande, ska kunden ge resebyrån meddelande om detta inom skälig tid efter att kunden fått kännedom om ändringen eller avbokningen. Gör kunden inte detta, bortfaller rätten att göra krav gällande. B. Ändringar och avbeställning som beror på kunden 1) Ändringar 3

4 Om kunden efter betalning av deposition och/eller hela resans pris vill göra ändringar avseende avreseort, resetidpunkt, resmål, hotell, resedeltagare etc., och förutsatt att resebyrån bekräftar att en sådan ändring är möjlig, gäller följande regler: Vid ändringar av resor, som meddelats resebyrån och bekräftats av denna senast 60 dagar före den ursprungligen avtalade resdagen, har resebyrån rätt att kräva en ändringsavgift. Ändringsavgiften är beräknad mot bakgrund av det merarbete och de ökade utgifter som ändringen medför, dock minst SEK 250 per person. Eventuella prisskillnader i förhållande till gällande prislista krävs av eller återbetalas till kunden. Ändringsavgiften betalas samtidigt eller omedelbart efter ändringen, så att minst den fulla depositionen på resan är betald. För ändringar som nämnts ovan, som meddelats resebyrån och bekräftats av denna senare än 60 dagar före den ursprungligen avtalade resdagen, är resebyrån berättigad att betrakta som avbeställning (jmf. nedanför) och ny bokning. Vid ändring av resa, varpå det har beviljats 3:e, 4:e, 5:e eller 6:e persons rabatt/ /extrasängsrabatt eller betalat tillägg för enkelrum eller dubbelrum som enkelt rum: Se nedan under 2c. 2) Avbeställning 2a) Resebyrån kan fastställa regler för konsekvenserna av kundens avbeställning av den köpta resan; här nedan, att eventuell återbetalning till kunden reduceras eller bortfaller desto närmare inpå avresan avbeställningen sker. Kunden ska orienteras om sådana villkor senast vid reseavtalets ingående. Exempelvis angivet på deltagarbeviset/biljetten eller genom hänvisning till resebyråns allmänna bestämmelser. Vid avbeställning av resa till vilken biljett är utfärdad, gäller följande regler (avgifterna är per person, om inget annat anges): 1: Vid avbeställning senast 60 dagar innan avtalad resdag, uppkräver resebyrån en avgift på SEK (Europa) respektive SEK 2900 för långtidsresor samt ev. tecknade sjukdoms-/avbeställningsförsäkringar och andra avgifter. 2: Vid avbeställning mellan 59 och 21 dagar till den avtalade resdagen, beräknar resebyrån en avgift på 60 % av resans pris samt ev. tecknade sjukdoms- /avbeställningsförsäkringar och andra avgifter. 3: Vid avbeställning mellan 20 och 7 dagar till den avtalade resdagen, beräknar resebyrån en avgift på 80 % av resans pris samt ev. tecknade sjukdoms-/avbeställningsförsäkringar och andra avgifter. 4

5 4: Vid avbeställning mindre än 7 dagar till den avtalade avresedagen, beräknar resebyrån sig en avgift på 100 % av resans pris samt ev. tecknade sjukdoms- /avbeställningsförsäkringar och andra avgifter. Vid för sen närvaro eller vid kundens frånvaro utan avbeställning, har kunden inga krav på återbetalning av någon del av sin inbetalning. Frånvaro eller för sen närvaro betraktas som en avbokning av hela resan. 5: Vid avbeställning av flygresa med reguljärflyg, och då resebyrån inte kan få flygbiljetten refunderad av flygbolaget, har resebyrån rätt att beräkna vad som motsvarar flygbiljettens pris utöver de normala avgifterna samt deposition och ev. betalda avgifter. Resebyrån ska dokumentera gentemot kunden att flygbiljetten inte kan refunderas. 2b) Kunden kan avbeställa sin resa, om det inom en tidsperiod av 14 dagar före resans påbörjande på resmålet eller i omedelbar närhet av detta, förekommer krigshandlingar, naturkatastrofer, livsfarliga, smittsamma sjukdomar eller andra ingripande händelser som innebär en överhängande fara för resenärens liv eller hälsa. Om sakkunniga myndigheter avråder från resa till det aktuella området under den aktuella semesterperioden, kommer villkoren för avbeställning normalt anses som uppfyllda. Vidare anses villkoren för kundens avbeställningsrätt som utgångspunkt uppfyllda, om den aktuella händelsen i övrigt, på tillräckligt objektiva grunder, anses som tillräckligt dokumenterade. Avbeställningsrätten kan inte åberopas, om kunden vid avtalets ingående hade kännedom om den aktuella händelsen eller om händelsen var allmänt känd. Vid tillfälle av kundens avbeställning som grundar sig på de angivna händelserna har kunden rätt till återbetalning av samtliga belopp som är betalda enligt avtalet. 2c) Om en slutbetald resa, som beviljats 3:e, 4:e, 5:e eller 6:e persons rabatt/ extrabäddsrabatt, ändras eller avbeställs av resenären, refunderas det inbetalda beloppet med avdragen rabatt för respektive 3:e/4:e/5:e/6:e person samt övriga avdrag och avgifter. Är resan inte slutbetald, kommer priset för övriga resenärer ökas med rabatten. Detsamma gäller, om en avbeställning eller ändring medför, att kunden efterföljande ska ha enkelrum eller dubbelrum som enkelrum. Det kan gälla speciella regler för ändring och avbeställning av gruppresor. 3) Överlåtelse av resan Om kunden önskar att överlåta resan till en annan, som uppfyller alla villkor för deltagande i resan, betalas en ändringsavgift på SEK 250 samt ev. ändringsavgifter som krävs av t.ex. flygbolaget. Detta förutsätter dock, att hotellets eller flygbolagets regler inte utesluter överlåtelsen samt att resebyrån underrättas om detta snarast möjligen efter överlåtelsen och under alla omständigheter innan paketresans påbörjande. Kunderna svarar båda för betalning av resan. 5

6 Namnändringar kan normalt inte göras senare än 7 dagar före avresa. Vid de tillfällen då det är möjligt att ändra, är ändringsavgiften SEK 1 250, plus ev. ändringsavgifter som krävs av t.ex. flygbolagen. Försäkringar kan inte överlåtas till andra. C. Avbeställningsförsäkring Arrangören ska vid avtalets ingående informera kunden om möjligheterna och villkoren för att köpa en avbeställningsförsäkring. FolkeFerie.dk samarbetar med Gouda Reseförsäkring omkring avbeställningsförsäkring, reseförsäkring samt seniorförsäkring. Avbeställningsförsäkringen ska vara tecknad och betald senast när bokningen av resan är bindande. Vid avbeställning ska avbokning av resan/delarrangemanget göras hos FolkeFerie.dk. Därefter ska ifylld skadeanmälan skickas till Gouda Reseförsäkring, tillsammans med biljetter i original, kvitto på resan/delarrangemanget samt aktuella intyg såsom läkarintyg, beroende på orsak till avbokningen. Försäkringen ersätter de kostnader som, vid ersättningsbar händelse, uppstår vid avbeställningstillfället. Ersättning lämnas med den faktiska förlust som uppstår, dock aldrig med mer än det valda försäkringsbeloppet. För fullständiga villkor, samt för att teckna försäkring, hänvisas till Goudas Reseförsäkring. Pkt. 5 - Resebyråns plikter och ansvar efter avresa Resebyrån är förpliktigad att genomföra resan i enlighet med resekatalogen och reseavtalet. Byråns förpliktelser gäller alla tjänster som ingår i avtalet, även de som levereras av andra än resebyrån. Upplysningar i resebyråns katalog och prislista och på hemsidan är bindande för resebyrån. Resebyrån kan dock ändra upplysningarna i katalogen/prislistan/på hemsidan innan reseavtalet ingås, om kunden innan reseavtalets ingående tydligt informeras om ändringarna. Om det mellan resebyrån och resenären har träffats särskilda avtal, som avviker från de i katalogen anförda villkoren, är dessa endast gällande i den omfattning som de anges på resebeviset eller på annat sätt klart kan dokumenteras. Resan är bristfällig, om resenären inte mottar de tjänster, som genom resekatalogen, annonser eller särskilda avtal med resebyrån är angivna på resebeviset, eller om tjänsterna är av sämre kvalitet än det avtalade eller tillförsäkrade. Avvikelser, som allmänt måste betraktas som bagatellartade, anses dock inte vara brister. Det reserveras för att resebyrån har rätt att avboka programförda utflykter utan ansvar, om det inte finns tillräcklig uppslutning till dessa. Det anses inte heller vara en brist i resan, att väder- och temperaturförhållanden på destinationen avviker från det sedvanliga, liksom att förhållanden som väsentligen beror på resenärens egen försummelse inte kan betraktas som en brist i resan. Är resan bristfällig, har resebyrån rätt och plikt till att försöka avhjälpa den påstådda bristen snarast möjligen, om inte detta kommer påföra resebyrån oskäliga kostnader eller 6

7 väsentliga olägenheter. Kan avhjälpande inte krävas, jmf ovan, eller avhjälper inte resebyrån bristen inom skälig tid, har resenären rätt till skäligt avdrag på resans pris. Erbjuder resebyrån att avhjälpa felet, kan resenären inte kräva skäligt prisavdrag eller hävning av avtalet, om avhjälpande sker inom rimlig tid och utan omkostnader eller väsentlig olägenhet för resenären. Kan en betydlig del av de avtalade tjänsterna inte levereras, eller om paketresan i övrigt är behäftad med fel som medför att det skriftliga avtalets ändamål med paketresan väsentligt förfelas, kan resenären häva avtalet. Resenären ska i så fall omedelbart underrätta resebyråns representant på resmålet om detta. Häver resenären avtalet, ska resebyrån refundera samtliga belopp, som är betalda i samband med avtalet. Resebyrån kan dock kompenseras med ett belopp som motsvarar det värde som paketresan antas ha haft för resenären. Häver resenären avtalet, har resenären krav på att utan avgift transporteras tillbaka till avresestället med det avtalade transportmedlet till den avtalade tidpunkten. Lider resenären ekonomisk förlust till följd av att paketresan är bristfällig, har resenären krav på ersättning från resebyrån, om inte bristen beror på en obehörig tredje man och inte med rimlig aktsamhet kunnat förutses vid avtalets ingående eller kunnat undvikas av resebyrån eller någon som resebyrån är ansvarig för. Resebyrån är inte heller ansvarig, om avbokningen eller bristfällig leverans beror på yttre omständigheter, som resebyrån eller någon som resebyrån är ansvarig inför, inte med rimlig aktsamhet kunna förutses vid avtalets ingående eller ha kunnat undvikas eller mildrats. (force majeure). Ersättning för personskada och skada på bagage är begränsad i enlighet med reglerna i internationella konventioner. För flygtransport hänvisas till avsnittet om flygbolagets ansvar. Alla ankomsttider som är angivna i broschyren, katalogen eller på resebeviset m.m., ska betraktas som förväntade. Resebyrån kan inte ställas ansvarig för brister, som beror på mindre avvikelser i förhållande till de angivna ankomsttiderna. Resebyrån kompenserar inte för försämringar som beror på försörjningsavbrott på hotell, inklusive tillfälliga avbrott av t.ex. varmt vatten, värme och aircondition. Det utgår inte heller någon ersättning om swimmingpoolen och liknande faciliteter tillfälligt är ur bruk på grund av nödvändiga reparationer eller underhållsarbeten. Slutligen friskriver sig resebyrån från varje ansvar för upplysningar som finns i hotellens egna broschyrer. Resenären är även ansvarig för medhavda värdesaker och pengar samt förvaring av dessa under resan. Resebyrån är inte ansvarig för värdesaker som förloras från hotellets deponeringsbox eller liknande. Pkt. 6 Flygbolagets ansvar För resor till utlandet gäller Warszawa-konventionens ersättningsregler som utgångspunkt för samtliga flygbolag som är involverade i resan. Denna konvention begränsar ersättningsansvaret för flygbolag vid dödsfall, kroppsskada och förseningar, skada eller förlust av bagage. Dessa begränsningar kan understiga SDR (Special Drawing Rights). 7

8 För danska flygbolag, samt andra flygbolag med verksamhetslicens utfärdad i EU, gäller EU-Rådets förordning (EF) No 2027/97, ändrad genom förordning 889/02, utan begränsning om en passagerare avlider eller lider skada på liv och hälsa vid en olycka ombord eller vid påstigning eller avstigning av ett av deras flyg. Sådana bolag har inte plikt att betala mer än ett belopp i lokal valuta motsvarande SDR , om bolaget kan bevisa, att det och dess agenter vidtog alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undgå olyckan eller att det var omöjligt för det eller dem att vidta sådana försiktighetsåtgärder. Dock kan bolaget fritas från ersättningsansvar helt eller delvis om passagerarens oaktsamhet är skuld till eller medverkat till olyckan. Vid tillfälle av olycka, betalar bolaget ett förskottsbelopp för täckning av omedelbara omkostnader senast 15 dagar efter att den ersättningsberättigade personen har identifierats. Vid tillfälle av dödsfall ska ett provisoriskt belopp inte understiga ett belopp som motsvarar SDR Bolaget förbehåller sig rätten att återkräva sådan betalning vid tillfälle att mottagaren felaktigt erhållit ersättning eller att betalningen överstiger bolagets ersättningsplikt på grund av oaktsamhet hos mottagaren eller passageraren. Enligt internationella bestämmelser är det av säkerhetsmässiga orsaker förbjudet att transportera farligt gods i det incheckade bagaget. Närmare upplysningar fås vid hänvändelse till flygbolaget eller resebyrån. Vi gör våra resenärer uppmärksamma på att flygbolagets, och därmed resebyråns, ersättningsansvar för förstört/bortkommet bagage är begränsat. Därför uppmanar vi till att teckna en separat bagageförsäkring. För flygbolag registrerade i ett EU-land, gäller förordning 261/2004 om passagerarrättigheter. Eventuella krav enligt denna förordning ska ställas direkt till flygbolaget och inte till resebyrån. Pkt. 7 - Resenärens plikter och ansvar Resenären är förpliktigad att följa de anvisningar för resans genomförande, som resebyrån eller dennes representant samt flygbolaget m.fl. fastställer. Resenären ska respektera de ordningsregler som fastställts med hänsyn till transporten till och från destinationen, samt för uppehåll på hotell m.m. Grova eller upprepade överträdelser härom kan medföra avstängning från resesällskapet och/eller hotellet, så att vidare uppehälle och hemresa görs på resenärens egen inrådan och för egen räkning. Resenären ska kunna reda sig själv eller resa med en som kan bistå med personlig assistans, om detta krävs. Resenären är ersättningsskyldig i enlighet med allmänna ersättningsregler för skador som resenären vållar på egendom som tillhör medresenärer, resebyrån, reseledare, flygbolag, hotell m.m. Resenären ansvarar för att ha giltigt pass, visum och eventuella vaccinationer. Upplysningar utöver vad som ges av resebyrån, fås via kontakt med det aktuella landets ambassad eller konsulat och hos Folkhälsomyndigheten. Utländska medborgare ska kontakta respektive ambassad samt Folkhälsomyndigheten, där de kan få upplysningar 8

9 om vilka krav som ställs på deras lands medborgare. Resebyrån kan inte ställas till ansvar för kostnader som, på grund av underlåtenhet att följa detta, drabbar resenären. Resenären ska själv täcka utgifter som beror på fel i ovannämnda formaliteter, exempelvis hemtransport till följd av uteblivet pass, om inte bristen beror på felaktig information från resebyrån. Resenären är också ansvarig för eventuella konsekvenser av sjukdom, olyckshändelser och liknande under resan, och det åligger även resenären att avhålla utgifter för läkarhjälp, sjukhusvistelser, särskild hemtransport m.m. Resenären ska hålla sig underrättad hos resebyråns lokala representant eller genom information på hotellet om hemresetid, även om eventuell ändring härom i förhållande till den på resebeviset anförda tidpunkten. Resenären är också ansvarig att följa eventuella av resebyrån upplysta regler för återbekräftelse av reguljärflyg. Underlåtenhet att återbekräfta innebär, att de aktuella flygbolagen har rätt att disponera över de reserverade platserna till andra. Resenären kan i sådant tillfälle inte göra krav gällande mot verken resebyrå eller flygbolag. Om resenären inte infinner sig i rätt tid vid utresan, förlorar resenären rätten till hemresan. Om resenären inte infinner sig i rätt tid vid hemresan, förlorar resenären rätt till denna och måste även stå för hemresa för egen räkning. Resebyrån är också utan ansvar om resenären, som även står för transport till flygplats vid hemresan, checkar in i rätt tid. Resenären bär ansvaret för att såväl egen person som bagage är ägnat till flyg- eller busstransport. Det uppmärksammas att gravida inte får flyga när de är havande i 8:e eller 9:e månaden. Piloten/chauffören kan avvisa personer som, på grund av sjukdom, berusning eller andra orsaker, enligt dennes bedömning inte lämpar sig för att delta i resan eller är till olägenhet för medpassagerare. Det återbetalas inte för eventuella outnyttjade delar av resan, även utflykter eller andra arrangemang på destinationen. Pkt. 8 - Reklamationer Eventuella reklamationer ska, med hänsyn till avhjälpande på stället, göras gällande mot reseledaren eller resebyråns lokala representant inom skälig tid efter att resenären har upptäckt bristen. Underlåtelse härom kommer normalt medföra förlust till rätten att senare kräva ersättning eller kompensation. Detta gäller dock inte, om resebyrån har handlat i strid mot tro och heder eller grovt oaktsamt, eller om kravet beror på personskada på resenären. Reklamationer avseende fel eller brister, som inte har kunnat avhjälpas på resmålet, ska framställas skriftligt till resebyrån senast 4 veckor efter resans slut. Efterlysning av glömda saker ska ske omgående efter hemkomsten. För att täcka omkostnader (administration, frakt m.m.) vid efterlysning kan resebyrån kräva en särskild avgift som betalas oavsett om det efterlysta föremålet återfås eller ej. För medlemmar av Researrangörer i Danmark gäller i övrigt, att dansk rätt ska reglera varje krav, som ställs mot resebyrån. Om parterna inte kan enas, kan tvisten överlämnas 9

10 till Pakkerejse-Ankenævnet, vars beslut resebyrån är förpliktigad att följa. Alternativt kan tvisten prövas vid domstol eller hos Konsument Europa. Resebyrån förbehåller sig rätten till tryckfel och eventuella ändringar. Vid tolkning och tillämpning av dessa resevillkor har den danska språkversionen företräde. Pkt. 9 Resa med Charter Flex Efter genomförd beställning skickar FolkeFerie.dk, som är teknisk arrangör för resor bokade hos maltaresor.se ett med bifogad PDF-fil som innehåller resenärens biljett. När beställningen har bekräftats av flygbolaget erhåller du ett referensnummer via . Referensnumret är den enda bekräftelsen på din bokning. En reservation är inte bekräftad förrän du har mottagit ett referensnummer. Betalning Betalning av det fulla beloppet ska ske i samband med beställning. En biljett som inte är fullt betald kommer att annulleras. Ändringar Det uppmärksammas att det, i de flesta fall, inte är möjligt att ändra i sin bokning, eftersom resan är baserad på specialpriser med flyg och hotell. Om det är möjligt att ändra en existerande bokning, förbehåller vi oss rätten att kräva betalning för detta, mot en avgift på SEK 250 per ändring, med tillägg för eventuella prisskillnader samt flygbolagets och hotellförmedlarens ändringsavgifter. 10

Kenzan Tours AB s resevillkor

Kenzan Tours AB s resevillkor Kenzan Tours AB s resevillkor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor.

Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor. Resevillkor Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor. Konsumentverket/KOoch Svenska Bussbranschens Riksförbund/BR har träffat följande överenskommelse om Allmänna villkor

Läs mer

VILLKOR FÖR PAKETRESOR

VILLKOR FÖR PAKETRESOR VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär vid köp av paketresa. Villkoren

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Allmänna villkor för paketresor

Allmänna villkor för paketresor Allmänna villkor för paketresor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor för paketresor

Allmänna och särskilda villkor för paketresor Allmänna och särskilda villkor för paketresor Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR Konsumentverket, å ena sidan, och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation, å andra sidan, har träffat följande överenskommelse att gälla fr.o.m. 1993-02-02. Punkten 5.5 har ändrats och

Läs mer

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter Köpevillkor Definitioner Den person som i eget eller annans namn genomför bokning av flygbiljetter på webbplatsen benämns beställaren. Den vars namn anges i bokningen som resenär benämns resenär. I de

Läs mer

1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar.

1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar. 1. Charterkontrakt Huvudresenär är den person som bokar charterevenemanget och därmed ingår avtal med TeamSailing Nyström AB. Alla ändringar samt ev. avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer

Läs mer

SRF s villkor följer efter denna text om de särskilda villkoren.

SRF s villkor följer efter denna text om de särskilda villkoren. SÄRSKILDA VILLKOR De särskilda resevillkoren och SRF s villkor för paketresor reglerar tillsammans med de speciella villkor som kan finnas för en viss resa, avtalet mellan resenären och Grönlandsresor.

Läs mer

Allmänna och Särskilda resevillkor De särskilda resevillkoren reglerar tillsammans med de allmänna resevillkoren för paketresor, och informationen på

Allmänna och Särskilda resevillkor De särskilda resevillkoren reglerar tillsammans med de allmänna resevillkoren för paketresor, och informationen på Allmänna och Särskilda resevillkor De särskilda resevillkoren reglerar tillsammans med de allmänna resevillkoren för paketresor, och informationen på Sweden by Natures hemsida, avtalet mellan resenären

Läs mer

Särskilda & allmänna villkor för paketresor.

Särskilda & allmänna villkor för paketresor. Sida 1 av 9 Särskilda & allmänna villkor för paketresor. SÄRSKILDA RESEVILLKOR. Särskilda resevillkor gäller före Allmänna resevillkor. Arrangör/Resegaranti. Arrangör enligt resegarantilagen är S&S-resor,

Läs mer

Resevillkor Austria Travel

Resevillkor Austria Travel Resevillkor Austria Travel Dessa villkor reglerar avtalet mellan resenären och researrangören. I avtalet ingår också information om det aktuella researrangemanget som finns på arrangörens hemsida. För

Läs mer

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK NORWAY SWEDEN ( SAS ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK NORWAY SWEDEN ( SAS ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK NORWAY SWEDEN ( SAS ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna villkor för paketresor är utarbetade i enlighet med den svenska paketreselagen och gällande föreskrifter.

Läs mer

Lag (1992:1672) om paketresor

Lag (1992:1672) om paketresor Bestämmelser gällande paketresa med SEM, Svenska Energimedicinska AB. Bokning 1. Bokningen är bindande när anmälningsavgiften är inbetalad. Betalas inte anmälningsavgiften in i tid, avbokas resenären.

Läs mer

Betalning för hemtransport av hittegods från Arlanda Flygplats

Betalning för hemtransport av hittegods från Arlanda Flygplats Betalning för hemtransport av hittegods från Arlanda Flygplats Betalning skall ha kommit Bagport tillhanda innan hittegodset skickas till kunden. Om inget annat avtalats skickas godset normalt inom två

Läs mer

Särskilda Resevillkor

Särskilda Resevillkor Page 1/6 Särskilda Resevillkor INLEDNING De paketresor GO Sport Travel erbjuder innehåller vanligtvis flygtransport, övernattningar och evenemangsbiljett, dock finns det undantag där antalet övernattningar

Läs mer

FÖR KULTURRESOR EUROPA

FÖR KULTURRESOR EUROPA RESEVILLKOR FÖR KULTURRESOR EUROPA Alla researrangemang omfattas av Lagen om paketresor som harmoniserar reglerna i Europa och ger en hög grad av konsumentskydd. Enligt lagen ska resebyråerna kunna dokumentera

Läs mer

Särskilda villkor. Vid resor bokade hos JA Travel, men genomförda av en annan arrangör gäller respektive arrangörs villkor.

Särskilda villkor. Vid resor bokade hos JA Travel, men genomförda av en annan arrangör gäller respektive arrangörs villkor. så att stavningen stämmer överens med passet. Önskemål som görs av resenären för tex. starttider, särskild utsikt eller läge tas emot men kan ej garanteras av JA Travel och medför aldrig rätt till ersättning.

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SAMT SALTOURS SÄRSKILDA VILLKOR FÖR Los Angeles Exclusive Music Experience Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem

Läs mer

Norge Äventyrs särskilda resevillkor

Norge Äventyrs särskilda resevillkor Norge Äventyrs särskilda resevillkor För Norska Turistföreningen gäller speciella resevillkor. Norge Äventyr förbehåller sig rätten att företa eventuella ändringar. 1 Anmälan och betalning. Efter anmälan

Läs mer

Resevillkor. Allmänna villkor för paketresor

Resevillkor. Allmänna villkor för paketresor Resevillkor Avtalet De villkor som presenteras här är villkor som reglerar avtalet mellan resenären och Detur. För resan gäller de även all information som står i Viktig information/reseinformation vilka

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Springtime, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär vid

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär

Läs mer

1.1.2 För resenärer under 18 år krävs ett speciellt intyg att målsman godkänner reseavtalet.

1.1.2 För resenärer under 18 år krävs ett speciellt intyg att målsman godkänner reseavtalet. Resevillkor De villkor som presenteras här är villkor som reglerar avtalet mellan resenären och researrangören. I avtalet ingår också information om det aktuella researrangemanget som finns på vår webbsida

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär

Läs mer

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan).

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan). Resevillkor- Båtar 1.2 Betalning och bokning 1.2.1. Efter att bokning har inkommit till Adriatiska Resor är bokningen bindande. Den som har inkommit med bokningen är bokningsansvarig. Bokningsansvarig

Läs mer

Resevillkor. Allmänna villkor för paketresor. olycksfall, samt mot förlust och skada på personliga tillhörigheter.

Resevillkor. Allmänna villkor för paketresor. olycksfall, samt mot förlust och skada på personliga tillhörigheter. Resevillkor Kammarkollegiet ReTravel har till Kammarkollegiet ställt erforderliga garantier enligt resegarantilagen, det betyder att resenärerna är garanterade hemresa oavsett vad som inträffar. www.kammarkollegiet.se

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa avtalsvillkor undertecknades 4.5.1995 och har förhandlats fram av Resebyråbranchens Förbund i Finland rf i samråd med konsumentombudsmannen. I villkoren har beaktats

Läs mer

Allmänna villkor för paketresor samt Divine Travel särskilda villkor

Allmänna villkor för paketresor samt Divine Travel särskilda villkor Allmänna villkor för paketresor samt Divine Travel särskilda villkor Allmänt Det är varje resesällskaps skyldighet att ta del av våra uppgifter samt resevillkor. Vi reserverar oss för eventuella korrekturfel.

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Dessa avtalsvillkor som godkänts 30.6.2009 har förhandlats fram av Resebyråbranschens Förbund i Finland rf och konsumentombudsmannen.

Dessa avtalsvillkor som godkänts 30.6.2009 har förhandlats fram av Resebyråbranschens Förbund i Finland rf och konsumentombudsmannen. Resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa avtalsvillkor som godkänts 30.6.2009 har förhandlats fram av Resebyråbranschens Förbund i Finland rf och konsumentombudsmannen. SPECIALVILLKOR GÄLLANDE

Läs mer

Allmänna och särskilda resevillkor för Golf Joy Travel of Europe AB

Allmänna och särskilda resevillkor för Golf Joy Travel of Europe AB Allmänna och särskilda resevillkor för of Europe AB För resan gäller de Allmänna och Särskilda Resevillkor för paketresor som anges nedan. De Allmänna Villkoren antogs att gälla från 1993-02-02 av Svenska

Läs mer

1.2.2. Resenären ska för samtliga i paketresan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.

1.2.2. Resenären ska för samtliga i paketresan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning. RESEVILLKOR Resevillkoren utgörs av Svenska Resebyråföreningens (SRF) villkor för paketresor och Arrangörens kompletterande villkor. SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor

Läs mer

representant avvisas från vidare deltagande

representant avvisas från vidare deltagande RESEVILLKOR ALLMÄNNA RESEVILLKOR Vi tillämpar svensk standard i form av Svenska Resebyråföreningens (SRF) standardvillkor. Våra kompletterade villkor finner ni i avsnittet kompletterande villkor nedan.

Läs mer

Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet. Apollos resevillkor 1 Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon

Läs mer

Resevillkor. 1.5.2 Deltagarbevisets uppgift.

Resevillkor. 1.5.2 Deltagarbevisets uppgift. Resevillkor De allmänna resevillkoren kompletteras av Langleys särskilda resevillkor angivna i kursiv text. I och med att anmälningsavgiften betalas godtar resenären Langleys gällande resevillkor och anmälan

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

European Masters Athletics 2010 15-24. juli

European Masters Athletics 2010 15-24. juli Del af Holstebro RejseCenter K/S Gartnerivej 11-7500 Holstebro Danmark www.holstebrorejsecenter.dk CVR 26927021 Tilsluttet Rejsegarantifonden nr 1525 Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening Udvidet ansvarsforsikring

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER 27.4.2011 BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER Dessa avtalsvillkor som träder i kraft 1.3.2011 har upprättats av Matkailuja Ravintolapalvelut MaRa ry och granskats av konsumentombudsmannen.

Läs mer

European Masters Athletics 2010 15-24. juli

European Masters Athletics 2010 15-24. juli Del af Holstebro RejseCenter K/S Gartnerivej 11-7500 Holstebro Danmark www.holstebrorejsecenter.dk CVR 26927021 Tilsluttet Rejsegarantifonden nr 1525 Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening Udvidet ansvarsforsikring

Läs mer

Norditalien Julmarknader i Dolomiterna

Norditalien Julmarknader i Dolomiterna Norditalien Julmarknader i Dolomiterna 5 DAGAR inkl. flyg & hotell COOP JULMARKNADER I DOLOMITERNA Ett pärlband av upplevelser i vackra Norditalien. Julmarknad i den trevliga staden Trento. Fantastiska

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

Bokningsregler 2014-2015

Bokningsregler 2014-2015 Bokningsregler 2014-2015 1. Vänligen kontrollera din bokning och kontakta oss omedelbart om det är något som inte stämmer För att muntliga löften ska kunna åberopas måste de vara skriftligen bekräftade.

Läs mer

SÄRSKILDA RESEVILLKOR

SÄRSKILDA RESEVILLKOR SÄRSKILDA RESEVILLKOR 1. Evenemangsbiljetter och entrébiljetter 1.a Evenemangsbiljetter och entrébiljetter är ej återbetalningsbara eller ombokningsbara. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller

Läs mer

Rom 5 dagar flyg 5 DAGAR INKL. FLYG

Rom 5 dagar flyg 5 DAGAR INKL. FLYG rom den eviga staden LA DOLCE VITA Rom kallas på goda grunder Den Eviga Staden. Det är staden som trollbinder sina besökare med en fascinerande blandning av gamla tiders storslagna arkitektur och modern

Läs mer

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141.

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141. Betalning & resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Höga Kusten Turism AB, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Höga Kusten Turism AB, enligt vad som angetts

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Vem är ansvarig?

ALLMÄNNA VILLKOR. Vem är ansvarig? ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB), via Siljan Turism och för Dig, som själv eller genom annan träffar avtal med VDAB enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet

Läs mer

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt i ditt handbagage. Visum Visum behövs inte för svenska medborgare på någon av våra resor. Det kan krävas visum i vissa

Läs mer

Bokningsregler 2014-2015

Bokningsregler 2014-2015 Bokningsregler 2014-2015 1. Vänligen kontrollera din bokning och kontakta oss omedelbart om det är något som inte stämmer För att muntliga löften ska kunna åberopas måste de vara skriftligen bekräftade.

Läs mer

Rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang

Rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang Rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 158, 23/06/1990 s. 0059-0064 Finsk specialutgåva

Läs mer

Du och hotellet kan själva komma överens om villkoren för rumsuthyrningen.

Du och hotellet kan själva komma överens om villkoren för rumsuthyrningen. Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger svar på de viktigaste frågorna. Allmänt Du och hotellet kan själva komma

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR September -12

ALLMÄNNA VILLKOR September -12 ALLMÄNNA VILLKOR September -12 Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan SunByThe Sea AB (i det följande Bolaget ) och resenär vid köp av någon av Bolagets researrangemang. Det för varje enskild

Läs mer

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Sussex House, London Road, East Grinstead,

Läs mer

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick,

Läs mer

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa BRA ATT VETA För dig som reser i Europa Transport Flygbolaget har en skyldighet att informera om dina rättigheter. Om ditt flyg blir kraftigt försenat, inställt eller om du nekas ombordstigning mot din

Läs mer

PROMEMORIA. Lag (1992:1676) om paketresor ( Paketreselagen ), nu fråga om avbrutna eller inställda paketresor p.g.a. stormen Sven

PROMEMORIA. Lag (1992:1676) om paketresor ( Paketreselagen ), nu fråga om avbrutna eller inställda paketresor p.g.a. stormen Sven PROMEMORIA Till: Från: Göran Forssén och Mikael Persson, Svenska Bussbranschföreningens Riksförbund ( BR ) Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Christian Martinsson, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB (

Läs mer

Betalning & resevillkor

Betalning & resevillkor Betalning & resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Höga Kusten Turism AB, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Höga Kusten Turism AB, enligt vad som angetts

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Vi vill gärna informera Dig om vilka regler som gäller då Du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger svar på de viktigaste frågorna.

Vi vill gärna informera Dig om vilka regler som gäller då Du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger svar på de viktigaste frågorna. Att bo på hotell Vi vill gärna informera Dig om vilka regler som gäller då Du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger svar på de viktigaste frågorna. Allmänt Beställning och bekräftelse Du

Läs mer

HEMRESEDAG & TID AVRESEORT FLYG ANKOMST ANKOMSTDAG & TID

HEMRESEDAG & TID AVRESEORT FLYG ANKOMST ANKOMSTDAG & TID BILJETT Detta är din biljett. Ta med på resan som bekräftelse på dina bokningar. Gäller också som försäkringsbevis om försäkring är tecknad. Visas upp vid incheckning BOKNINGSNUMMER (Anges vid brev- eller

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka avbeställningsförsäkring Om du måste avboka Avboka oavsett anledning. Nu kan du försäkra dig mot otur. Om något oförutsett inträffar som gör att du måste avboka en förbetald resa ersätter vi dig. Men inte

Läs mer

Bokningsbekräftelse. Resebevis/biljett kommer att skickas efter full betalning har inkommit. söndag 2009-10-18 kl. 06:00

Bokningsbekräftelse. Resebevis/biljett kommer att skickas efter full betalning har inkommit. söndag 2009-10-18 kl. 06:00 Resebevis/biljett kommer att skickas efter full betalning har inkommit Sida 1 (5) Utresa Avresa från Ankomst till Incheckning öppnar 2 timmar före avgångstid. Incheckningen stänger Landvetter Tenerife/Reina

Läs mer

Förmedlingsbestämmelser husägare

Förmedlingsbestämmelser husägare Förmedlingsbestämmelser husägare Besiktning och fotografering Stockholm Skärgårdsstugor AB bedömer möjligheten att förmedla er hus med hänsyn till standard, läge och disponibla veckor. Om objektet motsvarar

Läs mer

Tråkig sida men läs den!

Tråkig sida men läs den! Tråkig sida men läs den! Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 7 3 PROTOKOLL 1990-05-29 89/1(3658 Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 1. Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter skall

Läs mer

Bokningsvillkor -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Apolloflex är ett samarbete mellan Apollo (Kuoni Nordic AB) och Lowcostholidays ltd. Därför tillämpas lowcostholidays bokningsvillkor för din resa, vilka skiljer sig från Apollo s bokningsvillkor.

Läs mer

Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige. Орг.-/Рег. номер: 610605-0369. Allmänna villkor

Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige. Орг.-/Рег. номер: 610605-0369. Allmänna villkor Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige Орг.-/Рег. номер: 610605-0369 Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller mellan RECCIS Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige, och för Dig som

Läs mer

Bokningsvillkor -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick,

Läs mer

Konsumentköplag (1990:932)

Konsumentköplag (1990:932) Konsumentköplag (1990:932) Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Telefonnummer: 08-754 32 92. Allmänna Villkor

Telefonnummer: 08-754 32 92. Allmänna Villkor Allmänna Villkor Vi vill gärna informera dig om vilka regler och villkor som gäller då du bokar rum och/eller bor på. Reglerna har utgångspunkt i SHR rekommendationer med några smärre ändringar. är medlem

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Toscana - umbrien 1 VECKA flyg. TOSCANA och umbrien. 8 DAGAR inkl. flyg

Toscana - umbrien 1 VECKA flyg. TOSCANA och umbrien. 8 DAGAR inkl. flyg TOSCANA och umbrien Upplev kultur och historia och få aptit på det toskanska köket och Chianti-viner Toscana och Umbrien är balsam för konst- och naturälskares själar med sin oöverträffliga rikedom av

Läs mer

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs När blir min stugbokning bindande? Bokningen är bindande så snart ni har betalat 20% av hyran (eller hela hyran), senast 10 dagar efter bokningstillfället. Vid bokning 30 dagar eller senare innan ankomst

Läs mer

2012/91. Efter uppdragets färdigställande

2012/91. Efter uppdragets färdigställande Allmänna villkor för reparation och däckförvaring 2013 Villkor i enlighet med överenskommelsen 2012/18 mellan Konsumentverket och Däckspecialisternas Riksförbund 1. Definitioner A. Med konsument menas

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring Avbeställningsförsäkring En försäkring helt utan självrisk Höjt maxbelopp Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Pengarna tillbaka om något händer Försäkringen i korthet Avboka vid plötslig och oförutsedd händelse

Läs mer

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card KORTMEDLEM Skadeanmälan Namn: Adress: Postnummer och ort: Telefon dagtid: e-mail: Kortnummer: För utbetalning av ersättning: Bankgiro, bankkontonummer

Läs mer

MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR

MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR I marknadsföringen måste priset på flygbiljetter anges som ett totalpris som utöver passagerarpriset även inkluderar alla obligatoriska skatter och avgifter som tillämpas för

Läs mer

OMØ A/S Generella försäljnings- och leveransvillkor. Allmänna bestämmelser

OMØ A/S Generella försäljnings- och leveransvillkor. Allmänna bestämmelser OMØ A/S Generella försäljnings- och leveransvillkor Allmänna bestämmelser 1. Om inte andra skriftliga avtal föreligger mellan OMØ A/S och kunden, gäller dessa försäljningsoch leveransvillkor vid samtliga

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Samtliga särskilda resevillkor för Scuba Travel anges med kursiv stil och de kompletterar motsvarande bestämmelse i de allmänna resevillkoren.

Samtliga särskilda resevillkor för Scuba Travel anges med kursiv stil och de kompletterar motsvarande bestämmelse i de allmänna resevillkoren. Villkoren gäller för resor som faller under definitionen i allmänna resevillkor att resan innehåller minst två av följande element: Transport, inkvartering och/ eller annan turisttjänst som anses som en

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor

Allmänna och särskilda villkor Allmänna villkor Köpevillkor Allmänna och särskilda villkor Som kund till Coach M: - Är jag medveten om att jag måste vara över 18 år och myndig med full juridisk rätt för att ingå avtal med Coach M. Coach

Läs mer

Indien på höstlovet. 25 31 oktober 2015. 7 dagar, på höstlovet. En upplevelse av färger, människor och gammal kultur

Indien på höstlovet. 25 31 oktober 2015. 7 dagar, på höstlovet. En upplevelse av färger, människor och gammal kultur Indien på höstlovet 25 31 oktober 2015 7 dagar, på höstlovet En upplevelse av färger, människor och gammal kultur Till Indien reser man för att uppleva; färger, människor och en levande ålderdomlig kultur.

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

ÅLDERSKONTROLL Du måste ha fyllt 18 år för att köpa en resa hos Opodo. Genom att använda Opodos hemsida garanterar köparen att denne fyllt 18 år.

ÅLDERSKONTROLL Du måste ha fyllt 18 år för att köpa en resa hos Opodo. Genom att använda Opodos hemsida garanterar köparen att denne fyllt 18 år. OPODOS RESEVILLKOR Vi förbehåller oss rätten att återkomma inom 24 timmar vid eventuella tekniska fel eller prisfel. Vid bokning under helg samt helgdagar har vi rätt att återkomma nästkommande vardag.

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Villkoren anges på denna sida är tänkt som automatiskt av klient med bekräftelse av reservationen av våra tjänster. 1. Bokningsvillkor och betalningssätt För

Läs mer