Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes Program för Warranter Program för Bevis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes Program för Warranter Program för Bevis"

Transkript

1 GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets offentliggörande: 2 december 2011 Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes Program för Warranter Program för Bevis Arrangör Swedbank

2 Detta prospekt ( Prospektet ) innehåller information om Swedbank AB (publ):s ( Banken ) (i) program för Medium Term Notes, (ii) program för warranter samt (iii) program för bevis. Prospektet utgör ett grundprospekt enligt 2 kap 16 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta Prospekt skall läsas tillsammans med eventuella tillägg till Prospektet, varje dokument som blivit en del av Prospektet genom hänvisning samt slutliga villkor för aktuellt lån, warrant eller bevis. Prospektet och de dokument som blivit en del av Prospektet genom hänvisning finns tillgängliga på Bankens webbplats (www.swedbank.se/ir) och kan även kostnadsfritt erhållas genom något av Bankens kontor. Banken ansvarar för innehållet i Prospektet och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Banken vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka Prospektets innebörd. I den omfattning som följer av lag ansvarar även Bankens styrelse för innehållet i Prospektet och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att, såvitt Bankens styrelse känner till, uppgifterna i Prospektet överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka Prospektets innebörd. En investering i de värdepapper som erbjuds i Prospektet är förknippad med vissa risker. Potentiella investerare rekommenderas därför att ta del av den information som lämnas under rubriken Riskfaktorer på sidan 8 och följande sidor i Prospektet. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta innebär dock inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudanden om förvärv av värdepapper utgivna under Prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt. Prospektet samt slutliga villkor får inte distribueras till eller inom något land där distributionen kräver ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot lag eller andra regler. Förvärv av värdepapper som utges under Prospektet i strid med ovanstående kan komma att anses som ogiltigt. 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 RISKFAKTORER... 8 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Allmänna villkor Mall A för Slutliga Villkor Mall B för Slutliga Villkor PROGRAM FÖR WARRANTER Allmänna villkor Mall för Slutliga Villkor PROGRAM FÖR BEVIS Allmänna villkor Mall för Slutliga Villkor ALLMÄNT OM SWEDBANK AB (publ) INFÖRLIVANDE AV INFORMATION

4 SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall ses som en introduktion till detta prospekt ( Prospektet ). Varje beslut om att investera i värdepapper utgivna härunder skall grunda sig på en bedömning av Prospektet i dess helhet. En investerare som väcker talan vid domstol utanför Sverige med anledning av uppgifterna i Prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av Prospektet. Prospektet innehåller information om Swedbank AB (publ) ( Banken ) och Bankens program för Medium Term Notes, program för warranter samt program för bevis. Swedbank AB Syfte Vi främjar en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen. Vision Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa: Swedbank beyond financial growth. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder Banken ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Banken har ca 9,5 miljoner privatkunder och ca företagskunder med drygt 340 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Swedbankkoncernen har även verksamhet i Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Resultat- och balansräkning för Swedbankkoncernen (sammandrag) Mkr Jan-Sept Jan-Sept Helår Helår Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster och nedskrivningar Nedskrivning av immateriella tillgångar Nedskrivning av materiella tillgångar Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat

5 Balansräkningsdata Mdkr 30 sept 30 sept 31 dec 31 dec Total utlåning Inlåning från allmänheten Utlåning till allmänheten Aktieägarnas eget kapital Kärnprimärkapital Balansomslutning Riskvägt belopp för kredit- och marknadsrisker Riskvägt belopp för kredit- och marknadsrisker Kärnprimärkapitalrelation 1 9,9% 9,8% 10,1% 9,2% Kärnprimärkapitalrelation 2 15,1% 13,4% 13,9% 12,0% Primärkapitalrelation 1 10,9% 10,8% 11,0% 10,4% Primärkapitalrelation 2 16,6% 14,7% 15,2% 13,5% 1 enligt övergångsregler 2 enligt full Basel 2 Riskfaktorer Risk vid köp av värdepapper enligt detta Prospekt är förknippad dels med den risk investeraren tar genom att vara kreditexponerad mot Banken (s k kreditrisk), dels med den värdepappersspecifika risken. Med risk avses här en händelse som kan påverka värdet på placeringen negativt. Exempel på risk relaterad till kreditrisk på Banken är kreditrisk i Bankens fordringar och marknadsrisk i Bankens positioner, likviditetsrisk, operativa risker, förändringar i det för Banken gällande legala regelverket, händelser i omvärlden och konkurrens. Exempel på värdepappersspecifik risk är förändringar i marknadsvärde (volatilitet), utebliven avkastning och/eller återbetalningsbelopp, kursrörelser, ränterisk och risk för förtida återbetalning. Beskrivningen av riskfaktorer i Prospektet är inte uttömmande. Försäljningsrestriktioner Erbjudanden om förvärv av värdepapper utgivna under Prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller annan tillämplig lagstiftning. Prospektet samt slutliga villkor får inte distribueras till eller inom något land där distributionen kräver ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot lag eller andra regler. Förvärv av värdepapper som utges under Prospektet i strid med ovanstående kan komma att anses som ogiltigt. Program för Medium Term Notes Emittent: Swedbank AB (publ) Rambelopp: SEK eller motvärdet därav i NOK eller EUR Värdepapper: Värdepapperen utgör ensidiga skuldförbindelser som registrerats enligt lag (1998;1479) om kontoföring av finansiella instrument eller motsvarande lagstiftning i Norge respektive Finland och utges av Banken under detta MTN-program i den valör och med de villkor som framgår av Slutliga Villkor Slutliga Villkor: Villkor som inte anges i Prospektet skall anges i de slutliga villkoren som upprättas för varje lån som tas upp under MTNprogrammet 4

6 Valuta: Svenska kronor ( SEK ), norska kronor ( NOK ) eller euro ( EUR ) Löptid: Lägst 30 dagar Lånens status i förmånsrättshänseende: Lån är, om inte annat anges i Slutliga Villkor, icke säkerställda förpliktelser för Banken och skall i förmånsrättshänseende rangordnas lika (pari passu) med övriga oprioriterade fordringar på Banken. Enligt punkt 9 i Allmänna Villkor kan Banken även ge ut förlagsbevis som i händelse av konkurs för Banken är efterställda Bankens övriga oprioriterade fordringar Emissionskurs: Värdepapper kan emitteras till nominellt belopp (par) eller till underkurs alternativt överkurs Ränte-/avkastningsstrukturer: Medium Term Notes ( MTN ) kan löpa med fast ränta, rörlig ränta eller utan ränta (s k nollkupongskonstruktion). Banken har dessutom möjlighet att emittera MTN där ränta och/eller annan avkastning ( tilläggsbelopp ) fastställs på basis av utvecklingen av en viss aktie, obligation, valuta, råvara, index eller någon annan faktor ( underliggande tillgång ) eller kombinationer av dessa. Nyssnämnda MTN emitteras i form av t ex aktieindexobligationer, valutaobligationer, råvaruobligationer, kreditderivatobligationer eller strategiobligationer Återbetalning / Förtida inlösen: Återbetalning sker på den dag som anges i Slutliga Villkor för aktuellt lån. Om det föreligger rätt för Banken att påkalla förtida inlösen anges detta i Slutliga Villkor Skatt: För lån utgivna i Sverige gäller att Euroclear Sweden AB eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för preliminär skatt, för närvarande 30% på utbetald ränta, för fysisk person bosatt i Sverige och svenskt dödsbo. För lån utgivna i Norge och Finland gäller att varken VPS ASA respektive Euroclear Finland Oy verkställer avdrag för preliminär skatt. Central värdepappersförvarare (Central Security Depository): Euroclear Sweden AB, adress: Box 7822, Stockholm, Sverige, telefon VPS ASA, adress: Postboks Oslo, Norge, telefon Euroclear Finland Oy, adress: PB 1110, Helsingfors, Finland, telefon Upptagande till handel på reglerad marknad: I det fall det anges i Slutliga Villkor att MTN skall upptas till handel på reglerad marknad skall MTN registreras vid NASDAQ OMX Stockholm AB, Oslo Börs ASA, NASDAQ OMX Helsinki Oy eller annan reglerad marknad som Banken bestämmer. 5

7 Program för warranter Banken har under detta program för warranter möjlighet att ge ut aktiewarranter och indexwarranter av europeisk typ i svenska kronor ( SEK ), norska kronor ( NOK ) och euro ( EUR ) med automatisk lösen genom kontant slutavräkning på slutdagen. Värdet av en aktiewarrant är knutet till kursutvecklingen för en underliggande aktie, medan värdet av en indexwarrant är beroende av utvecklingen för ett underliggande index. I tillämpliga fall är värdet även beroende av kursutvecklingen mellan referensvalutan och SEK, NOK eller EUR. En aktiewarrant respektive indexwarrant ges ut antingen som en köpwarrant eller säljwarrant. En köpwarrant ger innehavaren rätt att på återbetalningsdagen av Banken erhålla återbetalningsbelopp i warrantens noteringvaluta beräknat på visst sätt, om slutkursen (för en aktiewarrant) eller slutindex (för en indexwarrant) överstiger lösenpriset respektive lösenindex. En säljwarrant ger innehavaren rätt att på motsvarande sätt erhålla återbetalningsbelopp om slutkursen eller slutindex understiger lösenpriset respektive lösenindex. Villkor som inte anges i Prospektet skall anges i de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för varje warrant med viss beteckning som ges ut under programmet. Slutliga Villkor kan innefatta en eller flera warranter med olika beteckning. I Slutliga Villkor anges för varje warrant bl a typ av warrant (aktiewarrant/indexwarrant, köp- eller säljwarrant), underliggande aktie respektive index, noteringsvaluta, lösenpris respektive lösenindex, slutdag, multiplikator och det högsta antal som kan komma att ges ut. Slutliga Villkor för warranter som erbjuds allmänheten eller tas upp till handel inges till Finansinspektionen. Slutliga Villkor kommer att offentliggöras och finnas tillgängliga på Bankens webbplats (www.swedbank.se/warranter). Slutliga Villkor kan även kostnadsfritt erhållas genom något av Bankens kontor. Banken kan komma att inge ansökan om upptagande till handel på reglerad marknad vid NASDAQ OMX Stockholm AB, Oslo Börs ASA, NASDAQ OMX Helsinki Oy eller annan reglerad marknad, enligt vad som anges i Slutliga Villkor. Warranterna kommer att anslutas till något av Euroclear Sweden AB:s, VPS ASA:s eller Euroclear Finland Oy:s kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Program för bevis Banken har under detta program för bevis möjlighet att löpande ge ut bevis av olika slag i svenska kronor ( SEK ), norska kronor ( NOK ) eller euro ( EUR ). Värdet av ett bevis är knutet till värdeutvecklingen för t ex en viss aktie, obligation, valuta, råvara, index eller annan underliggande tillgång. Värdet av ett bevis kan också vara knutet till värdeutvecklingen av en kombination av dessa underliggande tillgångar. Ett bevis ger innehavaren rätt att på återbetalningsdagen av Banken erhålla återbetalningsbelopp i den valuta - SEK, NOK eller EUR - som anges i Slutliga Villkor beräknat på visst sätt. Avgörande för återbetalningsbeloppets storlek är värdeutvecklingen av den underliggande tillgången. Ett bevis kan även vara konstruerat så att det, utöver återbetalningsbelopp, under löptiden berättigar till en kupong vid ett eller flera tillfällen. Villkor som inte anges i Prospektet skall anges i de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för varje bevis med viss beteckning som ges ut under programmet. I Slutliga Villkor anges för varje bevis bl a vilken underliggande tillgång som återbetalningsbelopp och eventuell kupong är relaterad till och sättet för beräkning av återbetalningsbelopp respektive kupong. Slutliga Villkor för bevis som erbjuds allmänheten eller tas upp till handel inges till Finansinspektionen. Slutliga Villkor kommer att offentliggöras och finnas tillgängliga på Bankens webbplats (www.swedbank.se/bevis). Slutliga Villkor kan även kostnadsfritt erhållas genom något av Bankens kontor. 6

8 Banken kan komma att inge ansökan om upptagande till handel på reglerad marknad av vissa bevis vid NASDAQ OMX Stockholm AB, Oslo Börs ASA, NASDAQ OMX Helsinki Oy eller annan reglerad marknad eller handelsplats, enligt vad som anges i Slutliga Villkor. Beroende på var bevisen kommer att upptas till handel kommer dessa att anslutas till något av Euroclear Sweden AB:s, VPS ASA:s eller Euroclear Finland Oy:s kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. 7

9 RISKFAKTORER Bankens förmåga att infria sina förpliktelser enligt olika MTN, bevis och warranter (nedan gemensamt kallade Värdepapper ) utgivna enligt detta Prospekt påverkas bland annat av nedanstående risker, enskilt eller sammantaget. Även om dessa risker utgör de huvudsakliga riskerna vid en placering i ett Värdepapper, bör det framhållas att redogörelsen varken är fullständig eller uttömmande. Presumtiva investerare uppmanas även läsa övriga avsnitt som återges eller refereras till i detta Prospekt och bilda sig en egen uppfattning om lämpligheten av en placering i aktuellt Värdepapper. Kreditrisker på Banken förenade med Värdepapper Innehavare av Värdepapper har en kreditrisk på Banken, vilket innebär att belopp som en innehavare skall erhålla är beroende av att Banken kan infria sina åtaganden. Värdepapper emitterade under detta Prospekt omfattas ej av den statliga insättningsgarantin enligt lag (1995:1571) om insättningsgaranti. Bankens kreditvärdighet granskas fortlöpande av tre oberoende internationella kreditvärderingsinstitut. En rating är ingen rekommendation att köpa, sälja eller behålla Värdepapper. En rating kan omprövas eller dras tillbaka vid vilken tidpunkt som helst. Banken anser att samtliga underrubriker till Kreditrisker på Banken förenade med Värdepapper är faktorer som var och en för sig eller i kombination, negativt kan påverka Bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser i enlighet med villkoren för respektive Värdepapper. Kreditrisk Med kreditrisk avses risken för att en motpart inte fullgör sina förpliktelser mot Banken och att ställda säkerheter inte täcker Bankens fordran. Bankens kreditrisk uppstår genom utlåning till kunder, men även genom garantiåtaganden, derivatkontrakt och värdepappershandel. Ogynnsamma ekonomiska villkor och marknadsförutsättningar kan orsaka kreditförluster och behov av reserveringar för befarande kreditförluster. Kreditförluster kan få en betydande inverkan på Bankens finansiella ställning och resultat. Det har även på vissa marknader visat sig vara svårt att realisera säkerheter vilket, i förekommande fall, kan inverka negativt på Bankens förmåga att återvinna värdet på säkerheten. Banken har utlåning till företag i sektorer som sjöfart, oljeindustri, fordonsindustri, private equity och fastighetsförvaltning. Merparten av Bankens utlåning till privatpersoner avser hypotekslån. Marknadsrisker Med marknadsrisk avses risken för att förändringar i räntor, valuta- samt aktiekurser leder till att värdet av Bankens nettotillgångar, inklusive derivat, minskar. Den största enskilda marknadsrisken i Banken är ränterisk följt av strukturell valutakursrisk. Likviditetsrisker Likviditetsrisk syftar på risken att Banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid respektive förfallotidpunkt utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Likviditetsrisk uppstår när förfallostrukturen för Bankens tillgångar och skulder, inklusive derivat, inte sammanfaller. Operativa risker Operativ risk definieras som risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna processer eller rutiner, mänskliga fel och felaktiga system eller externa händelser. Definitionen inkluderar även risker i samband med allvarliga operativa händelser. Operativa risker existerar i alla delar av Bankens verksamhet. 8

10 Operativa risker avser också risker kopplade till fel och brister i produkter och tjänster, bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga angrepp och bristande beredskap inför störningar. Legala förutsättningar Bankens affärsverksamhet är föremål för en betydande reglering och tillsyn. På senare år har många lagar och förordningar, som Banken har att följa, tillkommit eller ändrats. Framtida förändringar av regelverket inklusive ändrad redovisningsstandard och krav på kapitaltäckning, kan få en negativ effekt och inverkan på Bankens sätt att bedriva verksamheten och på det ekonomiska resultatet. Bankens affärsverksamhet och resultat påverkas även av nya och förändrade lagar, förordningar och andra regler beslutade av olika myndigheter i Sverige, EU och utländska stater och myndigheter. Omvärldsfaktorer Bankens affärsverksamhet är beroende av kundernas efterfrågan på bank-, finans- och finansiell service och kundernas förtroende för Banken samt makroekonomiska förändringar som BNP-utveckling, ränteläge, valutakursutveckling och aktiekursutveckling. Utlåningsvolymen är beroende av kundernas framtidstro, marknadsräntor och andra faktorer som påverkar kundernas ekonomiska situation. Banken bedriver en omfattande verksamhet i huvudsak i Sverige och har en dominerande ställning i Baltikum. Banken bedriver även verksamhet i de övriga nordiska länderna samt ett antal övriga länder. Bankens lönsamhet kan påverkas negativt då vissa av dessa länders ekonomiska läge förändrats, och då förutsättningarna för tradingverksamhet och därtill relaterade faktorer förändrats. Exempelvis kan en utveckling med höjda räntor öka risken för kreditförluster och/eller innebära att viljan att uppta nya lån minskar. Ett annat exempel är den pågående statliga skuldkrisen i flera EU-länder samt USA, vilken kan orsaka en försämrad utveckling i dessa länder och sedan sprida sig till Bankens marknader. Konkurrens Banken möter en stark konkurrens inom alla områden och marknader. Konkurrenterna utgörs av lokala och internationella finansiella institutioner, banker, försäkringsbolag etc. Även om Banken anser sig ha en stark position och ställning för att möta konkurrensen, kan ingen försäkran ges för att ökad konkurrens inte på ett negativt sätt påverkar Banken inom ett eller flera områden som Banken verkar i. Bankmarknaden kan konsolideras, vilket kan få en negativ effekt på Bankens finansiella ställning. Rättsliga åtgärder Banken är för närvarande inte part i några tvistemål eller rättsliga förfaranden med anledning av dess normala affärsverksamhet eller eljest som väsentligen påverkar eller skulle kunna komma att väsentligen påverka Bankens finansiella styrka. Banken kan dock ej lämna någon försäkran om att det i framtiden ej görs anspråk eller vidtas rättsliga åtgärder (inklusive regleringar) mot Banken som kan påverka eller skulle kunna komma att väsentligen påverka Bankens finansiella ställning, resultat eller marknadsposition. Marknadsrisk förknippad med Värdepapper Med marknadsrisk menas risken för att förändringar av till exempel aktiekurser, räntor, valutakurser, råvaror, företags kreditvärdighet eller andra faktorer - underliggande tillgång - negativt påverkar värdet på aktuellt Värdepapper. Marknadsrisken varierar kraftigt mellan olika slag av Värdepapper beroende på dess struktur. Banken kan utge Värdepapper där avkastning och/eller det belopp som skall erläggas på återbetalningsdagen bestäms av värdeutvecklingen för en eller flera underliggande tillgångar, såsom ett index 9

11 eller en råvara. Banken kan även ge ut Värdepapper där Banken skall erlägga belopp i annan valuta än placerarens domestika valuta. Banken understryker att: a. kapitalskyddet i en kapitalskyddad placering endast gäller på återbetalningsdagen och förutsätter att Banken kan fullgöra sina betalningsskyldigheter; b. kapitalskyddet endast avser återbetalning av nominellt belopp, vilket innebär att marknadsrisken motsvarar eventuell överkurs och den ränta som kunnat erhållas om investerat belopp i stället hade placerats i en räntebärande tillgång; c. marknadsvärdet kan vara förenat med hastiga och kraftiga förändringar (stark volatilitet); d. tilläggsbelopp respektive återbetalningsbelopp kan utebli, helt eller delvis; e. utbetalning av nominellt belopp och tilläggsbelopp respektive återbetalningsbelopp kan ske vid olika tidpunkter; f. det belopp som betalas på återbetalningsdagen kan understiga investerat belopp eller att investerat belopp kan förloras i sin helhet; g. en underliggande tillgång kan vara föremål för kraftiga kursrörelser som inte följer förändringen i ränta, valuta, index etc; h. om en underliggande tillgång kopplas till ett Värdepapper i förening med deltagandegrad större eller mindre än 100 procent eller en multiplikator större eller mindre än ett (1), kommer effekten av en förändring av underliggande tillgång som inverkar på återbetalt belopp eller avkastningen att bli förstorad eller förminskad (se Särskilda risker gällande vissa MTN MTN med hög deltagandegrad eller multiplikator ); i. tidpunkten för en värdeförändring av underliggande tillgång har, i olika grad och i olika situationer, betydelse för ett Värdepappers värde och avkastning. j. ett Värdepapper med barriär (cap/tak, floor/golv), eller kombinationer av dessa instrument eller andra liknande instrument, kan ha ett mer eller mindre volatilt marknadsvärde jämfört med de Värdepapper som inte innehåller dylika instrument beroende på aktuellt värde på underliggande tillgång och återstående tid till återbetalningsdagen; och k. ett Värdepapper vars värde på något sätt är relaterat till fast ränta medför risken att efterföljande ränteändringar kan ha en negativ effekt på marknadsvärdet på aktuellt Värdepapper. Övriga risker förknippade med Värdepapper Andrahandsmarknaden Även om ett Värdepapper är upptaget till handel på en reglerad marknad eller annan handelsplats kan handeln i Värdepapperet vara mindre frekvent, vilket kan gälla under dess hela löptid. När det inte utvecklats en marknad kommer likviditeten att försämras och skillnaden mellan köp- och säljkurs vara större. Därför kan det vara fördyrande och förknippat med svårigheter att snabbt sälja ett Värdepapper eller erhålla ett pris jämfört med liknande investeringar som har en utvecklad andrahandsmarknad. Detta kan särskilt vara fallet med Värdepapper som är särskilt känsliga för förändringar i underliggande tillgång, strukturerade för ett speciellt ändamål eller strategi eller strukturerade för att tillgodose särskilda behov hos en begränsad kategori investerare. Denna typ av Värdepapper har i allmänhet en mer begränsad andrahandsmarknad och högre kursrörlighet (volatilitet) i priset jämfört med konven- 10

12 tionella skuldebrev. Bristande likviditet kan ha en kännbar negativ effekt på marknadsvärdet för ett Värdepapper. Ett Värdepapper med barriärstruktur kan uppvisa kraftigt avvikande värdeutveckling i förhållande till utvecklingen för underliggande tillgång. Även om Banken återbetalar nominellt belopp på återbetalningsdagen kan en försäljning dessförinnan innebära en kapitalförlust. Beroende på hur ett visst Värdepapper är konstruerat påverkas värdet på andrahandsmarknaden olika i förhållande till utvecklingen för underliggande tillgång. Om Banken har rätt att återbetala ett Värdepapper i förtid Vissa slag av Värdepapper (MTN och bevis) kan ha villkor som ger Banken möjlighet att återbetala detta i förtid. Förtida återbetalning innebär typiskt sett en begränsning av Värdepapperets marknadsvärde. Under en period då Banken har möjlighet att besluta om förtida återbetalning kommer marknadsvärdet för dessa Värdepapper sannolikt ej att märkbart överstiga återbetalningskursen. Detta kan även inträffa före sådan period om förtida återbetalning. Banken förväntas återbetala ett Värdepapper i förtid när dess marknadsvärde är högre än motsvarande återbetalningskurs. Vid dessa tillfällen kan investeraren sakna möjlighet att återinvestera det återbetalda beloppet till samma villkor som återbetalt Värdepapper. Investeraren bör överväga risken i händelse av förtida återbetalning, eller vid en utebliven förväntad förtida återbetalning, i ljuset av andra alternativa placeringsmöjligheter vid placeringstillfället. Justering och ändrade villkor Banken äger rätt att under vissa särskilda omständigheter justera eller ändra ursprungliga villkor. Händelser som kan föranleda justeringar eller ändringar i villkoren är exempelvis att underliggande tillgång upphör att beräknas, ändrade förutsättningar för Bankens riskavtäckning t.ex. genom ändrad lagstiftning eller att annan av Banken vid emissionstillfället ej förutsebar händelse inträffar som omöjliggör eller fördyrar Bankens riskavtäckning. Banken äger även rätt att justera uppenbara skrivfel i villkoren. I Slutliga Villkor för respektive Värdepapper framgår reglerna som tillämpas vid olika händelser. Byte av valuta Om en viss valuta vari Värdepapper är denominerat upphör att vara gällande valuta före återbetalningsdagen för Värdepapper, kan detta få negativa effekter för innehavare av Värdepapper. Om detta sker kommer alla belopp ursprungligen denominerade i valutan som upphört att gälla att erläggas i motvärdet av en annan valuta. Det kan bli tillåtet eller krävas enligt lag att utestående Värdepapper skall konverteras till den nya valutan och att ytterligare andra åtgärder skall vidtas avseende sådant Värdepapper. Vidare kan valutaförändringen resultera i att det inte längre finns offentligt visade värden tillgängliga för underliggande tillgång eller att förändringar sker i det sätt varpå underliggande tillgång beräknas, kvoteras och publiceras. En övergång till annan valuta kan även åtföljas av andra, oförutsebara effekter på underliggande tillgång som kan få negativa effekter för innehavare av Värdepapper. Valutakursrisk och valutarestriktioner Banken erlägger nominellt belopp och avkastning på ett Värdepapper som regel i den valuta som anges i slutliga villkor. I de fall valutan avviker från investerarens egen valuta, vari investerarens finansiella verksamhet främst sker, kan detta medföra vissa risker kopplade till valutaomräkning om valutan avviker. Detta inkluderar risken för kraftiga valutakursförändringar (inklusive devalvering och revalvering) såväl som införande eller ändringar av valutaregleringar. En förstärkning av den egna valutan 11

13 jämfört med den valuta placeringen är denominerad, minskar placeringens värde för denne investerare. Regeringar och myndigheter kan införa valutakontroller/-regleringar som får negativ effekt på valutakursen. Resultatet av detta kan innebära att innehavare av Värdepapper erhåller lägre avkastning, återbetalningsbelopp eller nominellt belopp än förväntat. Politisk risk Med politisk risk menas en politisk händelse, t ex en åtgärd från en myndighet, allmänt moratorium, terrorism, krig eller uppror som omöjliggör, fördyrar eller fördröjer ett planerat skeende såsom en överföring av betalningsvaluta eller ett avtals fullgörande. Den politiska risken är ofta inte så stor på väletablerade västmarknader men gör sig desto mer kännbar på mindre utvecklade marknader och länder med politisk instabilitet. Banken utger Värdepapper där värdeutvecklingen är kopplad till underliggande tillgång med exponering mot sådana marknader och länder. Om en politisk händelse inträffar som gör det olagligt eller innebär ökade kostnader för Bankens riskhantering avseende ett visst Värdepapper kan Banken tvingas att avsluta och återbetala Värdepapperet i förtid. Om Värdepapperet återbetalas i förtid bestäms återbetalningskursen av gällande svensk marknadsränta för en löptid motsvarande Värdepapperets återstående löptid, samt av villkoren för att avveckla Bankens riskavtäckning. Detta kan innebära att återbetalat belopp blir lägre än det lägsta belopp som enligt villkoren annars skulle ha erlagts vid löptidens slut. En politisk händelse kan även innebära att ett Värdepapper förlorar hela sin koppling till underliggande tillgång, men fortsätter att löpa fram till ordinarie dag för återbetalning. Detta kan innebära en plötslig och kraftig försämring av Värdepapperets marknadsvärde och att detta värde därefter endast följer marknadsräntornas utveckling. Ändrad lagstiftning Villkoren för ett Värdepapper baseras på vid utgivandet gällande svensk lag. Inga garantier kan lämnas avseende den inverkan som möjliga ändringar av svensk eller utländsk lagstiftning kan få efter utgivandet av relevant Värdepapper. Särskilda risker gällande vissa MTN En MTN är ett skuldebrev. Den typ av MTN som kan utges enligt detta Prospekt ryms inom ett brett spektrum av olika strukturer. Ett antal av dessa kännetecknas av att de kan innebära särskild risk för en investerare. Nedan beskrivs de vanligaste strukturerna och de särskilda riskerna med dessa. Aktieindexobligationer och andra MTN med koppling till underliggande tillgång En aktieindexobligation eller annan MTN med koppling till underliggande tillgång innehåller flera olika beståndsdelar och därmed olika typer av riskexponering. Eftersom risken varierar beroende på struktur och underliggande tillgång är det viktigt att varje placerare förstår hur utvecklingen av underliggande tillgång påverkar värdet av aktuell MTN innan placering sker. MTN med hög deltagandegrad eller multiplikator Deltagandegrad och multiplikator uttrycker hur stor del av en förändring av underliggande tillgång som påverkar avkastningen på slutdagen. En deltagandegrad över 100 procent eller en multiplikator över 1 innebär att avkastningen på slutdagen påvekas mer än förändringen av underliggande tillgång. Om 12

14 dessa faktorer understiger 100 procent respektive 1 påverkas avkastningen på slutdagen mindre än förändringen av underliggande tillgång. Exponering mot underliggande tillgång avgörs således av deltagandegrad eller multiplikator. Ju högre deltagandegrad eller multiplikator desto större exponering mot underliggande tillgång, vilket normalt innebär större kurssvängningar för MTN vid förändringar av marknadsvärdet för underliggande tillgång. Om värdeutvecklingen för underliggande tillgång varit negativ är det dock inte ovanligt att kursen för MTN påverkas i mindre utsträckning av värdeförändringar av underliggande tillgång. Särskilt gäller detta om den återstående löptiden är kort. MTN med förutbestämd lägsta avkastning I det fall en MTN innehåller en förutbestämd lägsta avkastning är exponeringen mot underliggande tillgång mindre jämfört med liknande struktur utan förutbestämd lägsta avkastning. Detta innebär att utvecklingen av underliggande tillgång kan ha mindre betydelse för en MTN:s värde. MTN med tak för underliggande tillgång I vissa fall kan en MTN:s konstruktion innebära att värdeutvecklingen för underliggande tillgång endast påverkar en MTN:s värde upp till en viss nivå. Detta innebär att underliggande tillgångs värde överstigande detta s k tak inte påverkar utfallet på ifrågavarande MTN. Det påverkar även prissättningen under löptiden på andrahandsmarknaden. Avgörande för hur mycket värdeförändringen av underliggande tillgång påverkar priset för MTN beror på återstående löptid och aktuellt värde för underliggande tillgång i förhållande till det s k taket. Cliquéstrukturer En cliquéstruktur innebär att beräkning av avkastningen sker genom att mäta underliggande tillgångs värdeförändring i olika perioder. Detta innebär att flera startvärden och slutvärden fastställs under löptiden. Det utfall som respektive period genererar används därefter för att beräkna den slutliga avkastningen. I de fall där varje period har ett tak för positiva utfall men verkligt utfall tas med för negativa utfall, kan värdet på MTN minska kraftigt vid betydande negativa värdeförändringar av underliggande tillgång medan en MTN:s värde ökar betydligt långsammare eller inte alls vid kraftigt positiv värdeökning av underliggande tillgång. Omvända cliquéstrukturer En omvänd cliquéstruktur innebär att avkastningen endast påverkas av underliggande tillgångs negativa värdeförändring. En från början fastställd maximal avkastningsprocent minskas med varje mätperiods procentuella negativa värdeutveckling. Detta innebär att positiv värdeutveckling inte ger en högre avkastning än den på förhand fastställda och att negativ värdeutveckling minskar den fastställda procentsatsen. Prisutvecklingen under löptiden kan därför variera kraftigt beroende på stora negativa värden och/eller risken för negativa värden. Barriärstrukturer En MTN med barriärstruktur innebär att avkastningen påverkas om och när värdet på underliggande tillgång uppgår till en viss nivå, s k barriär (knock-out/knock-in). En barriärträff kan innebära att avkastning erhålls, ökar, minskar eller helt uteblir. Priset på andrahandsmarknaden beror främst på återstående löptid och aktuellt värde på underliggande tillgång i förhållande till barriär/-er. Vid kort återstående löptid och om värdet på underliggande tillgång ligger nära en barriär, kan priset variera mycket kraftigt. 13

15 Digitala strukturer En digital struktur innebär att avkastning erhålls/inte erhålls vid ett visst värde för underliggande tillgång. Detta innebär att en MTN:s pris kan variera kraftigt om aktuellt värde för underliggande tillgång ligger nära det värde som innebär avkastning eller inte. Det gäller speciellt vid kort återstående löptid. Om värdet ligger långt ifrån behöver värdeförändringar av underliggande tillgång inte nämnvärt påverka priset för MTN. Kreditderivatstrukturer En MTN:s avkastning kan vara relaterad till kreditrisken i ett bolag, land eller korgar med bolag och olika länder (kreditportfölj) eller index baserat på sådana kreditrisker eller kreditderivat. Risken består i att något av bolagen/länderna inte kan infria sina åtaganden gentemot sina borgenärer i enlighet med gällande avtal, s k kredithändelse. Ju fler bolag/länder som ingår i kreditportföljen desto större är sannolikheten för att en kredithändelse kommer att inträffa under MTN:s löptid. Hur stor inverkan en kredithändelse har på värdet för en MTN varierar mellan olika slags kreditderivatstrukturer. Index kan baseras på marknadens bedömning av kreditvärdigheten och en indexförändring behöver således inte vara orsakad av en inträffad kredithändelse. Beräkning av start- och slutvärde För att minska risken vid fastställande av startvärde kan detta fastställas som ett genomsnitt av värdet under en viss period för underliggande tillgång. Vanligtvis används metoden när det finns risk för att handeln i aktuell underliggande tillgång ej är tillfredställande. För att minska risken vid beräkning av slutvärde fastställs detta ofta som ett genomsnitt av värdet för underliggande tillgång vid ett antal mätpunkter under en bestämd tidsperiod. Detta innebär att kraftiga förändringar av värdet för underliggande tillgång får mindre betydelse för slutvärdet ju fler mättillfällen som ägt rum. En MTN:s pris blir mindre och mindre volatilt ju fler mättillfällen som ingår i beräkningen av slutvärde. Det innebär även att värdet för underliggande tillgång på slutdagen i regel är högre eller lägre än fastställt slutvärde. Övriga MTN Variable Rate Notes (VRN) med multiplikator eller annan hävstångsfaktor MTN med variabel ränta kan vara volatila investeringar. Om de struktureras med multiplikator överstigande 1 eller annan hävstångsfaktor, eller innehåller caps och floors, eller kombinationer av dessa instrument eller andra liknande instrument, kan deras marknadsvärde vara mer volatilt jämfört med de Värdepapper som inte innehåller dylika instrument. Omvänd Floating Rate Notes (FRN) En omvänd FRN har en ränta som motsvarar en fast räntesats minus en räntesats som baseras på någon referensränta, t ex STIBOR. Marknadsvärdet för dessa MTN är i allmänhet mer volatilt jämfört med marknadsvärdet för en konventionell FRN med samma referensränta. Detta följer av att en höjd referensränta inte bara minskar räntan för aktuell MTN, utan det kan även innebära en höjning av aktuellt ränteläge, vilket påverkar marknadsvärdet negativt för aktuell MTN. Fast/ rörlig ränta En MTN kan löpa med en ränta som skiftar från fast till rörlig eller från rörlig till fast ränta. När Banken har rätt att genomföra en sådan omläggning, kommer detta att påverka andrahandsmarknaden och marknadsvärdet på MTN eftersom Banken förväntas genomföra omläggningen när det medför en lägre ränta för Banken. Om Banken ändrar från fast till rörlig ränta vid ett sådant tillfälle, är normalt skill- 14

16 naden mellan fast/rörlig ränta för MTN mindre fördelaktig jämfört med rådande skillnad på jämförbara FRN kopplad till samma ränta. Dessutom kan den nya rörliga räntan vid var tid vara lägre jämfört med andra MTN. Om Banken ändrar från rörlig till fast ränta i en sådan situation, är antagligen den fasta räntan lägre än rådande ränta på aktuell MTN. MTN utgivna till under- eller överkurs Marknadskursen för Värdepapper kopplade till underliggande tillgång som utgivits till kraftig överkurs i förhållande till nominellt belopp har en benägenhet att fluktuera mer i kurs jämfört med konventionella räntebärande värdepapper. Generellt gäller att ju längre återstående löptid desto större kurssvängningar jämfört med konventionella räntebärande Värdepapper. Basel III framtida reglering av kapitaltäckning m.m. Baselkommittén (the Basel Committee on Banking Supervision) har föreslagit en rad genomgripande reformåtgärder avseende kapitaltäckningsregelverket vilka på EU-nivå har utmynnat i två konkreta lagstiftningsförslag. I nämnda förslag stipuleras bl a att villkor för förlagslån måste ha bestämmelser som innebär att sådana lån kan komma att antingen skrivas ned eller konverteras till eget kapital i enlighet med behörig myndighets beslut i det fall fördefinierad utlösande händelse inträffar (s k Non- Viability Event ). Vidare sägs det att Non-Viability Event inte behöver inkluderas i villkor om gällande lagstiftning anger I) att sådana värdepapper är föremål för nedskrivning eller konverteras till eget kapital vid en fördefinierad utlösande händelse eller krav ställs på att sådana värdepapper till fullo absorberar förlust II) att offentliggörande har gjorts av lagstiftaren och emittenten om att sådana värdepapper emitterade framgent skall absorbera förlust. Även om villkoren för förlagslån inte innehåller bestämmelser om krav på nedskrivning eller konvertering till eget kapital vid en fördefinierad utlösande händelse, finns det risk att framtida reglering kan komma att resultera i att förlagslån skrivs ned eller konverteras. Tillämpningen av sådan lagstiftning kan således få ogynnsam effekt på Fordringshavarens ställning. Särskilda risker gällande warranter En warrant är inget skuldebrev. Vid förvärv av en warrant har investeraren, genom att erlägga en premie, köpt rättigheten (eller ett värde motsvarande rättigheten) att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett bestämt pris. Om detta pris avviker från relevant marknadspris på ett ofördelaktigt sätt innebär detta att investeraren kan förlora hela eller delar av den erlagda premien. Warrantens konstruktion innebär vidare att även en måttlig kursförändring på den underliggande tillgången kan få ett kraftigt genomslag - såväl positivt som negativt i kursen för warranten, s k hävstångseffekt. Med hänsyn till hävstångseffekten bör investeraren fortlöpande överväga lämpligt försäljningstillfälle för innehavda warranter. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet även styrs av förhållanden såsom utbud och efterfrågan. Värdet på warranten är beroende av flera faktorer utom Bankens kontroll och påverkan. Bland viktigare faktorer som påverkar warrantens värde kan nämnas följande. a) Marknadspriset/-värdet på underliggande tillgång i förhållande till lösenpris är den faktor som har störst påverkan på en warrants värde. Hur mycket warrantens pris påverkas beror bl a på återstående löptid och skillnaden mellan aktuellt pris/värde och lösenpris. b) Volatiliteten är ett uttryck för kursrörelsen och förändringar av volatiliteten för underliggande tillgång påverkar warrantens värde. Historisk volatilitet visar hur mycket priset/värdet på den 15

17 underliggande tillgången har fluktuerat under en viss given tidsperiod. Det är den förväntade volatiliteten som påverkar värdet på en warrant. Förväntad volatilitet visar hur mycket priset/värdet på den underliggande tillgången förväntas fluktuera under warrantens återstående löptid. Den implicita volatiliteten är ett uttryck för hur mycket en warrant kostar uttryckt i form av volatilitet. En höjd förväntad volatilitet innebär en högre implicit volatilitet och därmed ett högre värde på warranten. På motsvarande sätt innebär en lägre förväntad volatilitet att den implicita volatiliteten sjunker och värdet på warranten minskar. I perioder med relativt stor osäkerhet, t ex i samband med bolagsrapporter, kan den förväntade volatiliteten justeras mycket och plötsligt. Vid sådana tillfällen kan en warrants värde och den implicita volatiliteten kraftigt förändras. c) I priset för en warrant ligger en uppskattning av den underliggande tillgångens eventuella utdelningar. Vid förväntad höjd utdelning minskar värdet för en köpwarrant medan en säljwarrants värde ökar. På motsvarande sätt innebär förväntningar om lägre utdelningar att värdet på en köpwarrant ökar och värdet på en säljwarrant minskar. Vid extraordinära utdelningar justeras warrantens villkor så att den extraordinära utdelningen ej skall påverka warrantens värde. Justeringen sker i enlighet med villkoren för warranten och marknadspraxis. d) Händelser som påverkar aktiemarknaden generellt, t ex ekonomiska, finansiella och politiska händelser, kan innebära, förutom värdeförändringen i underliggande tillgång och förväntad volatilitet etc, att likviditeten i marknaden och/eller underliggande tillgång försämras eller bortfaller och att skillnaden mellan en warrants köp- och säljpris (spread) ökar. e) Höjda marknadsräntor innebär att värdet på en köpwarrant stiger och värdet på en säljwarrant minskar. På motsvarande sätt innebär sänkta marknadsräntor att värdet på en köpwarrant minskar och att värdet på en säljwarrant ökar. f) Ju längre återstående löptid desto högre värde för en warrant. Återstående löptid påverkar även hur mycket de övriga faktorerna ovan inverkar på en warrants värde. Särskilda risker gällande bevis Ett bevis är inget skuldebrev, vilket innebär att återbetalningsbelopp och eventuell kupong kan ha en annan innebörd och beräknas på ett annat sätt jämfört med ett skuldebrev. Den typ av bevis som kan utges i enlighet med detta Prospekt ryms inom ett brett spektrum av olika strukturer. Gemensamt för bevis utgivna under detta Prospekt är att de inte är kapitalskyddade placeringar och innebär därför en särskild risk för investerare eftersom hela eller delar av placerat belopp kan gå förlorat. För Bevis utgör marknadspriset/-värdet på underliggande tillgång i förhållande till startvärde, förväntad kursrörelse (volatiliteten) i underliggande tillgång, uppskattning av den underliggande tillgångens eventuella utdelningar och ränteläget de faktorer som har störst påverkan på ett Bevis värde. Hur mycket respektive faktor påverkar Bevisets värde beror bl a på återstående löptid och skillnaden mellan aktuellt pris/värde och startvärde samt hur Bevisets återbetalningsbelopp och kuponger beräknas. Bevis med hög deltagandegrad eller multiplikator Deltagandegrad och multiplikator uttrycker hur stor del av en förändring av underliggande tillgång som påverkar återbetalningsbelopp och kupong. En deltagandegrad över 100 procent eller en multiplikator över 1 innebär att återbetalningsbelopp och kupong påvekas mer än förändringen av underliggande tillgång och att även en måttlig kursförändring på den underliggande tillgången kan få ett kraftigt genomslag - såväl positivt som negativt i kursen för beviset, s k hävstångseffekt. Om dessa faktorer understiger 100 procent respektive 1 påverkas återbetalningsbelopp kupong mindre än förändringen av underliggande tillgång. 16

18 Exponering mot underliggande tillgång avgörs således av deltagandegrad eller multiplikator. Ju högre deltagandegrad eller multiplikator desto större exponering mot underliggande tillgång, vilket normalt innebär större kurssvängningar för Bevis vid förändringar av marknadsvärdet för underliggande tillgång. Ett bevis kan ha olika deltagandegrad eller multiplikator beroende på om värdeutvecklingen för underliggande tillgång varit negativ eller positiv. Bevis med tak för underliggande tillgång I vissa fall kan ett Bevis konstruktion innebära att värdeutvecklingen för underliggande tillgång endast påverkar ett Bevis värde upp till en viss nivå. Detta innebär att underliggande tillgångs värde överstigande ett s k tak inte påverkar utfallet på ifrågavarande Bevis. Det påverkar även prissättningen under löptiden på andrahandsmarknaden. Avgörande för hur mycket värdeförändringen av underliggande tillgång påverkar priset för Bevis beror på återstående löptid och aktuellt värde för underliggande tillgång i förhållande till det s k taket. Cliquéstrukturer En cliquéstruktur innebär att beräkning av återbetalningsbelopp och kupong sker genom att mäta underliggande tillgångs värdeförändring i olika perioder. Detta innebär att flera startvärden och slutvärden fastställs under löptiden. Det utfall som respektive period genererar används därefter för att beräkna återbetalningsbeloppet och kupong. I de fall där varje period har ett tak för positiva utfall men verkligt utfall tas med för negativa utfall, kan värdet på Bevis minska kraftigt vid betydande negativa värdeförändringar av underliggande tillgång medan bevisets värde ökar betydligt långsammare eller inte alls vid kraftigt positiv värdeökning av underliggande tillgång. Omvända cliquéstrukturer En omvänd cliquéstruktur innebär att återbetalningsbelopp och kupong endast påverkas av underliggande tillgångs negativa värdeförändring. En från början fastställd maximal avkastningsprocent minskas med varje mätperiods procentuella negativa värdeutveckling. Detta innebär att positiv värdeutveckling inte ger ett högre återbetalningsbelopp eller kupong än den på förhand fastställda och att negativ värdeutveckling minskar den fastställda procentsatsen. Prisutvecklingen under löptiden kan därför variera kraftigt beroende på stora negativa värden och/eller risken för negativa värden. Barriärstrukturer Ett Bevis med barriärstruktur innebär att återbetalningsbelopp och eventuella kuponger påverkas om och när värdet på underliggande tillgång uppgår till en viss nivå, s k barriär (knock-out/knock-in). En barriärträff kan innebära att återbetalningsbelopp eller kupong erhålls, ökar, minskar eller helt uteblir. Priset på andrahandsmarknaden beror främst på återstående löptid och aktuellt värde på underliggande tillgång i förhållande till barriär/-er. Vid kort återstående löptid och om värdet på underliggande tillgång ligger nära en barriär, kan priset variera mycket kraftigt. Digitala strukturer En digital struktur innebär att återbetalningsbelopp och kupong erhålls/inte erhålls vid ett visst värde för underliggande tillgång. Detta innebär att ett Bevis pris kan variera kraftigt om aktuellt värde för underliggande tillgång ligger nära det värde som innebär att återbetalningsbelopp eller kupong erhålls eller inte. Det gäller speciellt vid kort återstående löptid. Om värdet ligger långt ifrån behöver värdeförändringar av underliggande tillgång inte nämnvärt påverka priset för Bevis. 17

19 Kreditderivatstrukturer Ett Bevis återbetalningsbelopp eller kupong kan vara relaterad till kreditrisken i ett bolag, land eller korgar med bolag och olika länder (kreditportfölj) eller index baserat på sådana kreditrisker eller kreditderivat. Risken består i att något av bolagen/länderna inte kan infria sina åtaganden gentemot sina borgenärer i enlighet med gällande avtal, s k kredithändelse. Ju fler bolag/länder som ingår i kreditportföljen desto större är sannolikheten för att en kredithändelse kommer att inträffa under Bevisets löptid. Hur stor inverkan en kredithändelse har på värdet för ett Bevis varierar mellan olika slags kreditderivatstrukturer. Index kan baseras på marknadens bedömning av kreditvärdigheten och en indexförändring behöver således inte vara orsakad av en inträffad kredithändelse. Beräkning av start- och slutvärde För att minska risken vid fastställande av startvärde kan detta fastställas som ett genomsnitt av värdet under en viss period för underliggande tillgång. Vanligtvis används metoden när det finns risk för att handeln i aktuell underliggande tillgång ej är tillfredställande. För att minska risken vid beräkning av slutvärde fastställs detta ofta som ett genomsnitt av värdet för underliggande tillgång vid ett antal mätpunkter under en bestämd tidsperiod. Detta innebär att kraftiga förändringar av värdet för underliggande tillgång får mindre betydelse för slutvärdet ju fler mättillfällen som ägt rum. Ett Bevis pris blir mindre och mindre volatilt ju fler mättillfällen som ingår i beräkningen av slutvärde. Det innebär även att värdet för underliggande tillgång på slutdagen i regel är högre eller lägre än fastställt slutvärde. 18

20 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Banken har under detta program för Medium Term Notes ( MTN-programmet ) möjlighet att löpande uppta lån i svenska kronor ( SEK ), norska kronor ( NOK ) eller euro ( EUR ) inom ett vid varje tid högsta utestående belopp om högst sammanlagt nominellt SEK SEXTIOMILJARDER ( ) eller motvärdet därav i NOK eller EUR. Banken förbehåller sig rätten att höja detta belopp. Beslut om att uppta lån under MTN-programmet fattas med stöd av bemyndigande från Bankens styrelse. Syftet med de lån som utges under MTN-programmet är att erbjuda Bankens kunder efterfrågade placeringsprodukter samt att erhålla medel för Bankens allmänna verksamhet. Under MTN-programmet kan Banken emittera Medium Term Notes som löper med fast ränta, rörlig ränta eller utan ränta (s k nollkupongskonstruktion). Banken har dessutom möjlighet att emittera MTN där ränta och/eller annan avkastning fastställs på basis av utvecklingen av viss aktie, obligation, valuta, råvara, index eller någon annan faktor (underliggande tillgång) eller kombinationer av dessa. Nyssnämnda MTN emitteras i form av t ex aktieindexobligationer, valutaobligationer, råvaruobligationer, strategiobligationer eller kreditderivatobligationer. För ytterligare information, se nedan under rubriken Lånestrukturer. Villkor som inte anges i Prospektet skall anges i de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) som upprättas för varje lån som tas upp under MTN-programmet. Slutliga Villkor kan innefatta en eller i vissa fall flera serier för ett lån. I Slutliga Villkor regleras bl a lånets eller en series nominella belopp, MTNs valörer och tillämplig metod för avkastnings- eller ränteberäkning. Slutliga Villkor för lån som erbjuds allmänheten eller tas upp till handel inges till Finansinspektionen. Slutliga Villkor (med undantag för MTN utgivna under Mall B för Slutliga Villkor på sid 31) kommer att offentliggöras samt finnas tillgängliga på Bankens webbplats (www.swedbank.se/spax). Slutliga Villkor kan även kostnadsfritt erhållas genom något av Bankens kontor. Lån upptas mot utgivande av obligationer eller förlagsbevis. Varje lån representeras av Medium Term Notes i valörer om nominellt SEK 1 000, , eller , NOK 1 000, , eller eller EUR 100, 1 000, eller eller hela multiplar därav. MTN erbjuds, om inte annat anges i Slutliga Villkor, alla kategorier investerare inklusive privatpersoner och företag. Innehavare av MTN representerar sig själva i sin egenskap av fordringshavare gentemot Banken och företräds sålunda inte av någon särskild på förhand bestämd organisation eller ombud. Banken kan komma att inge ansökan om upptagande till handel av MTN vid NASDAQ OMX Stockholm AB, Oslo Börs ASA, NASDAQ OMX Helsinki Oy eller annan reglerad marknad enligt vad som anges i Slutliga Villkor. Lån som utges i Sverige ansluts till Euroclear Sweden AB:s ( ES ) kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper utfärdas. ES verkställer om inte annat anges i Slutliga Villkor avdrag för preliminär skatt, f n 30 procent på utbetald ränta, för fysisk person bosatt i Sverige och för svenskt dödsbo. Lån som utges i Norge kommer att anslutas till VPS ASA:s ( VPS ) kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper utfärdas. VPS verkställer ej avdrag för preliminär skatt. Lån som utges i Finland kommer att anslutas till Euroclear Finland Oy ( EF ) kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper utfärdas. EF verkställer ej avdrag för preliminär skatt. Anställda i Banken och andra fysiska eller juridiska personer som på något sätt är inblandade i ett erbjudande kan komma att inneha MTN. I övrigt har, såvitt Banken känner till, sådana personer inte några ekonomiska eller andra relevanta intressen i MTN emitterade under detta program. 19

21 Tilldelning av MTN kommer vid överteckning att ske i den ordning inkomna anmälningssedlar registreras. Information efter ett erbjudande lämnas i förekommande fall på Bankens webbplats (www.swedbank.se/spax). Olika lånestrukturer En placering i MTN är en kapitalskyddad placering vilket innebär att Banken i sin egenskap av emittent åtar sig att på återbetalningsdagen betala minst det nominella beloppet. Nedan angivna lånestrukturer är en beskrivning av de strukturerna som Banken emitterar under MTNprogrammet. I Slutliga Villkor för respektive lån ges en närmare beskrivning av relevant struktur och i Slutliga Villkor ges även detaljerad information om hur avkastningen skall beräknas. En lånestruktur kan även vara en hybrid av nedanstående eller andra liknande strukturer, t ex att avkastningen är kopplad till flera olika tillgångsslag såsom aktier, ränta eller annan underliggande tillgång. Avkastningsberäkningen sker på samma sätt som i nedan nämnda strukturer, t ex en aktieindexobligation och ränteobligation. Exempelvis kan en hybrids avkastning beräknas som ett aktieindex procentuella uppgång multiplicerad med det antal dagar som en viss ränta ej överstigit en viss barriär dividerat med antal dagar i relevant avkastningsperiod. En närmare beskrivning av struktur och detaljerad information om hur avkastning beräknas återfinns i Slutliga Villkor för respektive lån. Ränteobligationer I denna grupp ingår olika typer av obligationer där avkastning erhålls i form av periodvis utbetald ränta eller där obligationerna säljs till en kurs understigande nominellt belopp och avkastning erhålls på återbetalningsdagen i och med återbetalningen av det nominella beloppet, s k nollkupongskonstruktion. Räntan kan vara fast, rörlig (FRN) eller variabel (VRN). Andra lånestrukturer vars avkastning baseras på ränta och/eller ränteutveckling kan förekomma, t ex så kallade ränteintervallobligationer, räntebarriärobligationer och räntedifferensobligationer. I en ränteintervallobligation är avkastningen till exempel villkorad av att en angiven ränta eller ett ränteindex håller sig inom vissa förutbestämda intervall. En räntebarriärobligations avkastning villkoras av att en angiven ränta eller där obligationerna håller sig under eller över en viss förutbestämd räntenivå. Avkastningen på en räntedifferensobligation baseras på skillnaden mellan olika räntor med olika bindningstid och/eller räntor i olika valutor. Lån kan även struktureras så att avkastningsberäkningen förändras under löptiden. Exempelvis kan avkastning utgå som en förutbestämd ränta under löptidens första år för att därefter övergå till att vara villkorad av differensen mellan två olika räntor. Aktieindexobligationer m m En aktieindexobligation är en obligation som kan ge ett tilläggsbelopp beroende på utvecklingen för en eller flera aktiemarknader i form av en aktie eller ett aktieindex eller en korg av aktier eller aktieindex. I vissa fall förekommer s k förutbestämd lägsta avkastning, vilket innebär att Banken alltid erlägger en viss avkastning förutom eventuellt aktierelaterat tilläggsbelopp. En aktieindexobligation kan struktureras så att tilläggsbeloppet ökar om relevant aktiemarknad utvecklats positivt eller negativt. I vissa strukturer kan avkastningen vara relaterad till underliggande marknads värdeförändring i absoluta tal och om värdeförändringen är positiv eller negativ har i dessa strukturer ingen betydelse. 20

22 Om underliggande tillgång utgörs av en korg av aktier eller aktieindex, kan ett visst antal aktier/aktieindex ha en på förhand bestämd utveckling oberoende av dess verkliga utveckling. Aktie eller aktieindex kan även ha en maxutveckling som begränsar den värdeförändring som får medräknas vid beräkning av korgens utveckling. Vid beräkning av en korgs utveckling kan även villkoret vara att endast ett visst antal av de aktier som har bäst alternativt sämst utveckling skall medräknas vid beräkning av korgens utveckling En aktieindexobligation med förutbestämd lägsta avkastning har en mindre exponering mot aktiemarknaden, vilket innebär att avkastningen har en mindre och/eller/ begränsad koppling till aktiemarknadens utveckling. Detta innebär i sin tur att en gynnsam utveckling av aktiemarknaden påverkar aktieindexobligationens värde i mindre utsträckning men att innehavare av obligationer alltid erhåller avkastning, även om aktiemarknaden utvecklas negativt. Hur mycket av aktiemarknadens utveckling som får tillgodoräknas vid beräkningen av tilläggsbeloppet bestäms av den s k deltagandegraden. Om deltagandegraden överstiger 100 procent innebär detta att tilläggsbeloppet, som alltid beräknas på nominellt belopp, blir större än aktiemarknadens uppgång. Aktieindexobligationer kan även konstrueras så att t ex underliggande aktiekurser och indexvärden avläses vid flera tidpunkter för beräkning av avkastning. Det kan gälla bestämmande av start- respektive slutvärde men även att löptiden uppdelas i ett antal perioder och att utfallet för dessa perioder sedan adderas vid beräkning av tilläggsbelopp. I vissa av dessa strukturer har endast negativa periodutvecklingar betydelse vid beräkning av tilläggsbeloppets storlek. Det kan även vara så att det positiva utfallet för en period begränsas till en viss högsta procentuell utveckling. En aktieindexobligation kan även ha en struktur som innebär att indexutveckling låses på en alternativt flera bestämda nivåer om aktie/aktieindex når en förutbestämt värde under löptiden. En aktieindexobligations tilläggsbelopp kan även kopplas till ett eller flera särskilda villkor, t ex att underliggande index inte får alternativt måste överstiga en viss nivå under löptiden eller vid en viss tidpunkt. Om detta inträffar kan tilläggsbelopp begränsas eller helt utebli; alternativt är en sådan händelse en förutsättning för att tilläggsbelopp utbetalas. Likaså kan tilläggsbeloppet vara kopplat till utvecklingen för en korg eller ett index utveckling i förhållande till en annan aktiekorg eller aktieindex En aktieindexobligations tilläggsbelopp är beroende av valutakursförändringar om aktieindex/-korg har en valutakursfaktor som ökar eller minskar korgens/index utveckling beroende på valutakursförändringen. Kreditderivatobligationer För en kreditderivatobligation är tilläggsbeloppet kopplat till kreditrisken i ett eller flera bolag eller länder, alternativt ett index. I en kreditderivatobligation utnyttjas olika låntagares kreditvärdighet och den ränteskillnad som föreligger med anledning av kreditvärdigheten. Ju sämre kreditvärdighet desto högre ränta och det möjliga tilläggsbeloppet i en kreditderivatobligation ökar. Samtidigt ökar sannolikheten för att en kredithändelse skall inträffa som reducerar tilläggsbeloppet, eftersom tilläggsbeloppets storlek är beroende av antalet kredithändelser. Som kredithändelse räknas t ex konkurs eller betalningsdröjsmål avseende finansiell skuld eller betalningsrekonstruktion av finansiell skuld. Varje kredithändelse reducerar tilläggsbeloppets storlek och tilläggsbelopp kan helt utebli om alltför många kredithändelser inträffat. Banken har dock åtagit sig att alltid återbetala nominellt belopp. Exponeringen mot kredithändelser kan vara uppdelad i perioder, t ex årsvis, eller under hela löptiden. Även utbetalning av tilläggsbelopp kan ske årsvis i form av kuponger eller som ett engångsbelopp tillsammans med nominellt belopp på återbetalningsdagen. En kreditderivatobligation kan även vara strukturerad så att en viss förutbestämd lägsta avkastning alltid erhålls oberoende av antalet kredithändelser och när dessa inträffat. 21

23 Fondobligationer För en fondobligation är tilläggsbeloppet kopplat till kursutvecklingen för en eller flera fonder alternativt ett eller flera fondindex. Fonder har olika typ av placeringsinriktning och olika grad av risk och ett fondindex kan avse olika typer av fonder. En närmare beskrivning av den eller de fonder och/eller fondindex som ingår i en fondobligation framgår av Slutliga Villkor. De fondobligationer som emitteras av Banken återbetalas enligt villkoren med nominellt belopp och eventuellt tilläggsbelopp samt i förekommande fall förutbestämd lägsta avkastning. En fondobligation kan struktureras på samma sätt som en aktieindexobligation varför det som angivits ovan för aktieindexobligationer även gäller fondobligationer vad gäller beräkning av tilläggsbelopp och risk. Råvaruobligationer För en råvaruobligation är tilläggsbeloppet kopplat till kursutvecklingen på en eller flera råvarumarknader. Varje marknad representeras av en råvara eller ett råvaruindex, alternativt en korg av råvaror eller råvaruindex. Obligationerna återbetalas enligt sina villkor med nominellt belopp och eventuellt tilläggsbelopp samt i förekommande fall förutbestämd lägsta avkastning. En råvaruobligation kan struktureras på samma sätt som en aktieindexobligation varför det som angivits ovan för aktieindexobligationer även gäller råvaruobligationer vad gäller beräkning av tilläggsbelopp och risk. Valutaobligationer För en valutaobligation är tilläggsbeloppet kopplat till kursutvecklingen för en eller flera valutor eller index. Obligationerna återbetalas enligt sina villkor med nominellt belopp och eventuellt tilläggsbelopp samt i förekommande fall förutbestämd lägsta avkastning. En valutaobligation kan struktureras på samma sätt som en aktieindexobligation varför det som angivits ovan för aktieindexobligationer även gäller valutaobligationer vad gäller beräkning av tilläggsbelopp och risk. Blandportföljobligationer För en blandportföljobligation är tilläggsbeloppet kopplat till värdeutvecklingen för ett antal portföljer, index, korgar eller motsvarande som innehåller olika tillgångslag med varierande vikt, t ex aktier, valutor, räntor och råvaror. De blandportföljobligationer som emitteras av Banken återbetalas enligt villkoren med nominellt belopp och eventuellt tilläggsbelopp samt i förekommande fall förutbestämd lägsta avkastning. En blandportföljobligation kan struktureras på samma sätt som en aktieindexobligation varför det som angivits ovan för aktieindexobligationer även gäller blandportföljobligationer vad gäller beräkning av tilläggsbelopp och risk. Strategiobligationer För en strategiobligation är tilläggsbeloppet kopplat till värdeutvecklingen för en eller flera strategier/strategiindex. Ett strategiindex kan fungera som placeringsstrategi där olika tillgångsslag kan ingå med variabel vikt utifrån olika antaganden om marknadernas utveckling. Ett strategiindex kan även fungera så att negativ utveckling på en tillgång/marknad ger positiv indexutveckling. Obligationerna återbetalas enligt sina villkor med nominellt belopp och eventuellt tilläggsbelopp samt i förekommande fall förutbestämd lägsta avkastning. En strategiobligation kan struktureras på samma sätt som en aktieindexobligation varför det som angivits ovan för aktieindexobligationer även gäller strategiobligationer vad gäller beräkning av tilläggsbelopp och risk. 22

24 Allmänna villkor Följande allmänna villkor skall gälla för lån som Swedbank AB, org nr , ( Banken ) emitterar på kapitalmarknaden under detta program för Medium Term Notes genom att utge obligationer eller förlagsbevis i svenska kronor ( SEK ), norska kronor ( NOK ) eller i euro ( EUR ) med en löptid om lägst en månad, s k Medium Term Notes. Det sammanlagda Nominella Beloppet (definition nedan) av förlagsbevis och obligationer som utgivits under programmet och som vid varje tid är utestående får ej överstiga SEK SEXTIOMILJARDER ( ) eller motvärdet därav i NOK eller EUR såvida inte annat följer av punkt 2 näst sista stycket nedan. För varje lån upprättas slutliga villkor ( Slutliga Villkor ), vilka tillsammans med dessa allmänna villkor utgör fullständiga villkor för lånet. Andra allmänna villkor gäller för lån utgivna under tidigare prospekt för detta program. Relevant prospekt med allmänna villkor framgår av Slutliga Villkor för varje lån. 1. Definitioner Utöver ovan gjorda definitioner skall i dessa villkor nedanstående definitioner, och definitioner som återfinns i Slutliga Villkor, gälla. Affärsdag Bankdag dag då överenskommelse träffats om placering av MTN; avseende MTN utgivna i Sverige: dag som i Sverige inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag. avseende MTN utgivna i Norge: dag som i Norge inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag. avseende MTN utgivna i Finland: dag som i Finland inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag. CSD Central Security Depository (Central Värdepappersförvarare), till vilken MTN är ansluten. Om inget annat anges i Slutliga Villkor gäller att ES är CSD för MTN utgivna i Sverige, VPS för MTN utgivna i Norge och EF för MTN utgivna i Finland; ES Euroclear Sweden AB, org nr ; EF Euroclear Finland Oy, org nr EURIBOR Fordringshavare Kontoförande Institut den räntesats som kl anges på Reuters sida EURIBOR01 (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller om sådan notering ej anges Bankens bedömning av den räntesats som ledande affärsbanker i Europa erbjuder för utlåning av EUR för aktuell period på interbankmarknaden i Europa; den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalning under en MTN; bank eller annan som har medgivits rätt att vara kontoförande institut eller motsvarande i Norge respektive Finland enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller motsvarande lagstiftning i Norge respektive Finland och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende MTN; 23

25 Kupong Lån Lånedatum MTN NIBOR Nominellt Belopp Rambelopp STIBOR belopp som Banken beträffande Lån enligt alternativ 3 f) nedan kan komma att erlägga före Återbetalningsdagen; varje lån, omfattande en eller flera MTN, som Banken upptar enligt dessa villkor; enligt Slutliga Villkor dag från vilken ränta (i förekommande fall) skall börja löpa; enligt Slutliga Villkor obligation eller förlagsbevis. MTN utgör skuldbevis som registrerats enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument eller motsvarande lagstiftning i Norge respektive Finland och som har utgivits av Banken i enlighet med dessa villkor; den räntesats som kl anges på Reuters sida NIBR (eller på sådan annan sida eller genom sådant annat system) eller om sådan notering ej anges den räntesats som motsvarar Bankens kostnad för upplåning av NOK för aktuell period på interbankmarknaden i Oslo; det belopp som en MTN är utställd på och som en Fordringshavare som lägst är berättigad att erhålla av Banken på Återbetalningsdagen; SEK SEXTIOMILJARDER ( ) eller motvärdet därav i NOK eller EUR (i den mån inte annat följer av punkt 2 näst sista stycket). MTN denominerade i NOK eller EUR skall på Affärsdagen för sådan MTN, vid beräkning av Rambeloppet, omräknas till SEK efter den kurs som gällde för sådan MTN på Affärsdagen såsom den publicerats på Reuters sida SEKFIX= (eller på sådan annan sida eller genom sådant annat system som ersätter nämnda sida eller system) eller om sådan notering ej finns, Bankens avistakurs för SEK mot NOK eller EUR på Affärsdagen; den räntesats som kl anges på Reuters sida SIDE (eller på sådan annan sida eller genom sådant annat system) eller om sådan notering ej anges den räntesats som motsvarar Bankens kostnad för upplåning av SEK för aktuell period på interbankmarknaden i Stockholm; Tilläggsbelopp enligt Slutliga Villkor det belopp som Banken kan komma att erlägga på Återbetalningsdagen utöver Nominellt Belopp; VP-konto VPS Återbetalningsdag värdeandelskonto eller värdepapperskonto hos ES, VPS eller EF där respektive Fordringshavares innehav av MTN är registrerat; VPS ASA samt enligt Slutliga Villkor eller, om den där angivna dagen inte är en Bankdag, nästa Bankdag. Ytterligare definitioner såsom exempelvis Förfallodag för Kupong, Räntebas, Räntebasmarginal, Räntekonstruktion, Räntebestämningsdag, Ränteförfallodag/ar, Ränteperiod, Räntesats, Valuta och Valörer, återfinns (i förekommande fall) i Slutliga Villkor. 2. Lån, betalningsförbindelse, eventuell höjning av rambeloppet Ett Låns sammanlagda Nominella Belopp framgår av Slutliga Villkor och representeras av MTN i valörerna SEK ETTUSEN (1 000), SEK TIOTUSEN (10 000), SEK ETTHUNDRATUSEN ( ) eller SEK ENMILJON ( ) eller NOK ETTUSEN (1 000), NOK TIOTUSEN (10 000), NOK ETTHUNDRATUSEN ( ) eller NOK ENMILJON ( eller EUR ETTHUNDRA (100), EUR ETTUSEN (1 000), EUR TIOTUSEN (10 000) eller EUR 24

26 ETTHUNDRATUSEN ( ), alternativt annan valör som framgår av Slutliga Villkor, eller hela multiplar därav. Banken förbinder sig att i enlighet med dessa villkor erlägga ränta och/eller Tilläggsbelopp (i förekommande fall) för Lån och återbetala Låns Nominella Belopp på Återbetalningsdagen. Banken förbehåller sig rätten att höja Rambeloppet. Lån medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med Bankens övriga icke säkerställda och icke efterställda betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag eller följer av punkt 9 nedan. 3. Ränta m m Slutliga Villkor anger relevant konstruktion för beräkning av ränta och/eller Tilläggsbelopp, normalt enligt något av följande alternativ: a) Fast ränta Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen. Räntan erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas på 30/360-dagarsbasis för MTN i SEK och NOK och faktiskt antal dagar/faktiskt antal dagar för MTN i EUR. b) Räntejustering Lånet löper med ränta enligt Räntesatserna från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen. Räntesats 1 relaterar till Ränteperiod 1, Räntesats 2 till Ränteperiod 2 osv. Räntan erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas på 30/360-dagarsbasis för MTN i SEK och NOK och faktiskt antal dagar / faktiskt antal dagar för MTN i EUR. c) FRN (Floating Rate Notes) Lånet löper med ränta från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen. Räntesatsen för respektive Ränteperiod beräknas av Banken på respektive Räntebestämningsdag och utgörs av Räntebasen med tillägg av Räntebasmarginalen för samma period. Kan Räntesats inte beräknas på grund av sådant hinder som avses i punkt 16 första stycket skall Lånet fortsätta att löpa med den Räntesats som gäller för den löpande Ränteperioden. Så snart hindret upphört skall Banken beräkna ny Räntesats att gälla från den andra Bankdagen efter dagen för beräknandet till utgången av den då löpande Ränteperioden. Räntan erläggs i efterskott på varje Ränteförfallodag och beräknas på faktiskt antal dagar/360 för respektive Ränteperiod. Information om den nya Räntesatsen meddelas den som är Fordringshavare på första Bankdagen i den nya Ränteperioden. d) VRN (Variable Rate Notes) Lånet löper med ränta från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen. Räntesatsen bestäms av Banken på respektive Räntebestämningsdag och meddelas den som är Fordringshavare på första Bankdagen i den nya Ränteperioden. 25

27 Kan Räntesats inte bestämmas på grund av sådant hinder som avses i punkt 16 första stycket skall Lånet fortsätta att löpa med den Räntesats som gäller för den löpande Ränteperioden. Så snart hindret upphört skall Banken bestämma ny Räntesats att gälla från den andra Bankdagen efter dagen för bestämmandet till utgången av den då löpande Ränteperioden. Information om den nya Räntesatsen skall snarast efter bestämmande lämnas i enlighet med föregående stycke. Räntan erläggs i efterskott på varje Ränteförfallodag och beräknas på faktiskt antal dagar/360 för respektive Ränteperiod. e) Nollkupong Lånet löper utan ränta. f) Avkastning baserad på underliggande tillgång Lånet ger möjlighet till avkastning i form av Tilläggsbelopp/Kupong vars storlek är relaterad till en underliggande tillgång. Sättet för beräkning av Tilläggsbelopp/Kupong anges i Slutliga Villkor. g) Lån med underliggande kreditderivat Lånet ger möjlighet till Tilläggsbelopp vars storlek är relaterat till huruvida obestånd inträder för ett eller flera bolag eller andra subjekt. Sättet för beräkning av Tilläggsbelopp anges i Slutliga Villkor. För belopp som förfallit till betalning gottgörs ränta endast till den genom uppsägning eller eljest fastställda förfallodagen även om denna skulle komma att infalla på dag som inte är Bankdag. 4. Registrering av MTN MTN skall för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utges. Utgivning av MTN i Sverige i annan valuta än SEK kan endast ske om MTN i ifrågavarande valuta kan hanteras av ES. Utgivning av MTN i Norge i annan valuta än NOK kan endast ske om MTN i valutan ifråga kan hanteras av VPS. Utgivning av MTN i Finland i annan valuta än EUR kan endast ske om MTN i valutan ifråga kan hanteras av EF. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende MTN skall riktas till Kontoförande Institut. Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning under MTN skall låta registrera sin rätt till betalning. 5. Återbetalning av Lån samt (i förekommande fall) betalning av ränta/tilläggsbelopp/kupong Lån förfaller till betalning med dess Nominella Belopp tillsammans med eventuellt Tilläggsbelopp på Återbetalningsdagen. Ränta enligt Slutliga Villkor erläggs på aktuell Ränteförfallodag. Kupong erläggs på Förfallodag för Kupong enligt Slutliga Villkor. Betalning av Nominellt Belopp och ränta/tilläggsbelopp/kupong skall ske i den valuta vari Lånet upptagits till den som är Fordringshavare på femte Bankdagen före respektive förfallodag, eller på annan Bankdag innan respektive förfallodag som generellt tillämpas vid var tid på respektive värdepappersmarknad (= Avstämningsdagen ). Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Nominellt Belopp respektive ränta/tilläggsbelopp/kupong skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom CSD:s 26

28 försorg på respektive förfallodag. I annat fall översänder CSD beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos CSD på Avstämningsdagen registrerade adress. Infaller förfallodag på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet först följande Bankdag; att ränta härvid utgår endast till förfallodagen framgår av punkt 3 sista stycket. Skulle CSD på grund av dröjsmål från Bankens sida eller på grund av annat hinder inte kunna utbetala belopp enligt vad nyss sagts, utbetalas detta av CSD så snart hindret upphört till den som på Avstämningsdagen var Fordringshavare. Visar det sig att den som tillställts belopp enligt vad ovan sagts saknade rätt att mottaga detta, skall Banken och CSD likväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter. Detta gäller dock ej om Banken respektive CSD hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller inte varit normalt aktsamma. Har såväl Nominellt Belopp som ränta/tilläggsbelopp/kupong förfallit till betalning och förslår tillgängliga medel inte till full betalning därav skall medlen i första hand användas till betalning av ränta/tilläggsbelopp/kupong och i andra hand till betalning av Nominellt Belopp. 6. Återköp av VRN (Variable Rate Notes) Banken åtar sig att på varje Ränteförfallodag till Nominellt Belopp återköpa MTN som löper med ränta enligt punkt 3 d) VRN (Variable Rate Notes). Fordringshavare som önskar återköp skall begära detta hos Banken senast kl på den Räntebestämningsdag som infaller två Bankdagar före den aktuella Ränteförfallodagen, med instruktion till Banken att registrera återköpt MTN på Bankens VP-konto per Ränteförfallodag. Likvid för MTN som återköpts enligt ovan utbetalas på Ränteförfallodagen. 7. Dröjsmålsränta Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från förfallodagen till och med den dag då betalning erläggs efter en årlig räntesats som motsvarar genomsnittet av en veckas STIBOR eller, såvitt gäller MTN utgivna i NOK eller EUR, NIBOR respektive EURIBOR, under den tid dröjsmålet varar, med tillägg av två procentenheter. STIBOR, NIBOR eller i förekommande fall EURIBOR, skall därvid avläsas den första Bankdagen i varje kalendervecka varunder dröjsmålet varar. Dröjsmålsränta för Lån som löper med ränta skall dock med förbehåll för bestämmelserna i andra stycket aldrig utgå efter en lägre räntesats än vad som motsvarar den som gällde för aktuellt Lån på förfallodagen med tillägg av två procentenheter. Beror dröjsmålet på sådant hinder för Banken respektive CSD som avses i punkt 16 första stycket skall dröjsmålsränta för Lån som löper med ränta ej utgå med högre procentsats än vad som motsvarar den som gällde för Lånet på förfallodagen och för Lån som löper utan ränta beräknas utan tillägg av två procentenheter. 8. Preskription Rätten till betalning av Nominellt Belopp preskriberas tio år efter Återbetalningsdagen. Rätten till betalning av ränta/tilläggsbelopp/kupong preskriberas tre år efter respektive förfallodag. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillkommer Banken. Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år i fråga om Nominellt Belopp och tre år beträffande övriga belopp, i båda fallen räknat från dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott. 9. Förlagslån MTN som utgör förlagsbevis skall i händelse av Bankens konkurs eller likvidation medföra rätt till betalning ur Bankens tillgångar efter övriga oprioriterade fordringar mot Banken och i övrigt enligt vad som framgår av Slutliga Villkor. 27

29 Banken förbehåller sig rätten att utge nya förlagslån och andra skuldförbindelser samt att därvid föreskriva att fordringar på grund av dessa skall medföra lika rätt till betalning ur Bankens tillgångar som MTN vilka utgör förlagsbevis Förtida återbetalning av förlagslån Banken har rätt men inte skyldighet att återbetala förlagslån eller förlagsbevis i förtid om så anges i Slutliga Villkor, under förutsättning att Finansinspektionen har lämnat sitt medgivande till den förtida återbetalningen och att meddelande om den förtida återbetalningen har sänts till Fordringshavarna minst 30 dagar före den dag återbetalning skall ske Förtida återbetalning av förlagslån med anledning av kapitalhändelse Banken har rätt att återbetala förlagslån i förtid vid en kapitalhändelse under förutsättning att Finansinspektionen har lämnat sitt medgivande till den förtida återbetalningen och att meddelande om den förtida återbetalningen har sänts till Fordringshavarna minst 30 dagar före den dag återbetalning skall ske. Med kapitalhändelse menas att emitterade förlagslån eller förlagsbevis enligt Bankens bedömning och efter samråd med Finansinspektionen inte längre får räknas in i kapitalbasen i enlighet med vid var tid gällande regelverk. 10. Meddelanden Meddelanden rörande Lån skall i den mån annat inte föreskrivits i dessa villkor tillställas Fordringshavare under dennes hos CSD registrerade adress. 11. Upptagande till handel på reglerad marknad För MTN som skall upptas till handel på reglerad marknad kommer Banken att ansöka om upptagande av Lånet till handel vid NASDAQ OMX Stockholm AB, Oslo Börs ASA, NASDAQ OMX Helsinki Oy eller på annan reglerad marknad som framgår av Slutliga Villkor och vidta de åtgärder som kan erfordras för dess bibehållande så länge Lånet är utestående, dock längst t o m Återbetalningsdagen. Banken förbehåller sig rätten att under Lånets löptid byta reglerad marknad. 12. Förvaltarregistrering För MTN som är förvaltarregistrerad enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument eller motsvarande lagstiftning i Norge respektive Finland skall vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som Fordringshavare. 13. Kalkyleringsagent När bedömningar och beräkningar skall göras enligt dessa villkor förbehåller sig Banken rätten att själv göra dessa. På Bankens begäran kan alternativt sådana bedömningar och beräkningar, allmänt eller i det enskilda fallet, utföras av en välrenommerad bank eller annan finansiell institution som Banken utser. 14. Villkorsändringar och ändrade förutsättningar Banken äger rätt att vid ändrade eller för Banken oförutsedda förhållanden, eller om det i övrigt enligt Bankens bedömning är nödvändigt eller ändamålsenligt t ex på grund av uppenbara felaktigheter eller otydligheter i villkoren, utan Fordringshavares medgivande besluta om ändring av villkoren för Lånet. Skulle förutsättningarna för Bankens fullgörande enligt dessa villkor, bland annat innefattande en fördyrning av Bankens riskavtäckning, på grund av svensk eller utländsk myndighets påbud, ändrad lagstiftning, annan händelse av politisk natur, domstolsavgörande eller annan vid Lånets 28

30 upptagande oförutsebar händelse, i något hänseende ha bortfallit eller avsevärt förändrats, äger Banken rätt att med avvikelse från dessa villkor bestämma på vilket sätt sådant fullgörande skall ske samt om MTN skall återbetalas i förtid. 15. Rätt till uppgifter Banken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från CSD om varje VP-konto, nämligen Fordringshavares namn, personnummer eller identifieringsnummer samt postadress och antalet innehavda MTN. 16. Begränsning av ansvar m m I fråga om de på Banken respektive CSD ankommande åtgärderna gäller beträffande CSD med beaktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument eller motsvarande lagstiftning i Norge respektive Finland att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, elavbrott, teleavbrott, brand, vattenskada, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv eller CSD själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Banken eller CSD om de varit normalt aktsamma. Inte i något fall utgår ersättning för indirekt skada. Föreligger hinder för Banken eller CSD på grund av sådan omständighet som angivits i första stycket att vidta åtgärd enligt dessa villkor, får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört. Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen om kontoföring av finansiella instrument eller motsvarande lagstiftning i Norge respektive Finland. 17. Lag och jurisdiktion Vid tolkning och tillämpning av dessa villkor skall svensk lag gälla. Tvist skall i första instans avgöras vid Stockholms tingsrätt. 29

31 Mall A för Slutliga Villkor MTN vars avkastning är baserad på underliggande tillgång eller MTN med underliggande kreditderivat Datum för Slutliga Villkor: [ ] Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än EUR eller motvärdet därav i SEK eller NOK Slutliga Villkor för lån nr [ ], serie [ ] [och serie ] utgivet under Swedbank ABs Program för Medium Term Notes Definitioner i dessa Slutliga Villkor skall om inte annat särskilt anges ha den betydelse som anges i Bankens Prospekt offentliggjort den 2 december 2011 vilket utgör ett grundprospekt enligt 2 kap 16 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för lån nr [ ], serie [ ] [och serie ] under Bankens MTN-program och skall läsas tillsammans med Prospektet. Fullständig information om Banken och Lånet erhålls endast genom att dessa Slutliga Villkor läses tillsammans med Prospektet. Prospektet finns att tillgå på Bankens webbplats (www.swedbank.se/ir) och kan även rekvireras kostnadsfritt från något av Bankens kontor. RISKFAKTORER En investering i Lånet är förknippad med vissa risker. Potentiella investerare rekommenderas därför att ta del av den information om risker som lämnas under rubriken Riskfaktorer på sidan 8 och följande sidor i Prospektet. CENTRAL INFORMATION Uppgift om beräknat nettobelopp och samlade kostnader för lånet m m [Här anges i tillämpliga fall beräknat nettobelopp för de medel som Lånet förväntas tillföra.] [Här anges i tillämpliga fall beräknat nettobelopp för de samlade kostnaderna för Lånet.] [Här anges i tillämpliga fall Bankens förväntade [riskhanteringsmarginal] [marginal i egenskap av arrangör] i ett intervall baserat på historiska värden.] INFORMATION OM LÅN [ ], SERIE [ ] [OCH SERIE ], VILLKOR FÖR ERBJUDANDET SAMT UPPTAGANDE TILL HANDEL OCH SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN KRING HANDELN Inbjudan [Här lämnas en kort sammanfattning av erbjudandet och anges i förekommande fall om erbjudandet riktas till någon särskild kategori av investerare. Vad som beskrivs återfinns regelmässigt på detaljnivå under andra avsnitt i Slutliga Villkor.] Tilläggsbelopp, Kupong och återbetalning [Här lämnas en beskrivning hur Tilläggsbelopp/Kupong beräknas innefattande de komponenter som bestämmer beloppens storlek. Vidare lämnas exempel på återbetalt belopp inklusive Tilläggsbelopp/Kupong vid olika förändringar av ingående parametrar.] 30

32 Beskrivning av underliggande tillgångar [Här lämnas information om de underliggande tillgångar (inklusive om möjligt historisk utveckling av dessa) som t ex aktier, räntor, valutor, råvaror, olika index etc som tillsammans med andra variabler bestämmer Tilläggsbeloppets storlek.] Emissionsvolym [Här anges lägsta respektive högsta emissionsbelopp samt upplyses om att Banken förbehåller sig rätten att förändra emissionsbeloppet i samband med emissionen eller genom amortering under löptiden.] Anvisningar för deltagande [Här anges hur anmälan om köp skall göras.] Betalning och courtage [Här anges priset på MTN, fastställt courtage samt sättet och den senaste tidpunkten för betalning.] Marknad [Här anges hur handel med MTN kommer att gå till och vilka faktorer som påverkar prissättningen. I förekommande fall anges även att Banken löpande kommer att ställa köpkurser och om möjligt även säljkurser.] Kortnamn [Här anges i förekommande fall tillämpliga kortnamn.] Inställande av emission [Här anges att Banken äger rätt att ställa in emissionen under vissa förutsättningar innefattande (i) otillräcklig försäljningsvolym i förhållande till angiven miniminivå, (ii) för investeraren enligt Bankens bedömning otillräckliga värden på olika variabler för beräkning av Tilläggsbelopp samt (iii) sådana inträffade omständigheter i övrigt som enligt Bankens bedömning skulle kunna äventyra Lånets framgångsrika genomförande.] Tidsplan [Här anges en tidsplan för emissionen innefattande anmälningstid, likviddag, senaste betalningsdag, dag för utsändande av avräkningsnotor, dag för offentliggörande av sammanlagt Nominellt Belopp för emission, beräknad första dag för handel på andrahandsmarknaden samt Återbetalningsdag.] Skatteaspekter [Här lämnas vid behov kompletterande skatteinformation.] Övrig information [Här lämnas vid behov övrig information.] Lån [Här anges lånenummer och i förekommande fall serie.] Lånedatum [Här anges lånedatum för lån som löper med ränta.] Tilläggsbelopp Med Tilläggsbelopp för MTN avses det belopp som, förutom Nominellt Belopp, i förekommande fall skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. [Här anges formeln med tillhörande definitioner som bestämmer hur Tilläggsbelopp beräknas.] [Den grundläggande formeln för beräkning av Tilläggsbelopp återges nedan. Bland de definitioner som normalt förekommer märks definitionerna Startvärde, Slutvärde, Deltagandegrad, Noteringsdag och Marknadsavbrott.] 31

33 [Tilläggsbelopp = Nominellt belopp x Deltagandegrad x ((Slutvärde Startvärde)/Startvärde), där Deltagandegrad motsvarar en av Banken fastställd procentsats och Startvärde och Slutvärde motsvarar de värden som den underliggande tillgången åsätts enligt vad som särskilt föreskrivs för beräkning av dess värdeutveckling under mätperioden.] [Banken förbehåller sig rätten att utge MTN med annan konstruktion för beräkning av Tilläggsbelopp.] Kupong [För MTN med Kupong anges här formeln för beräkning av sådan Kupong.] Justeringar [Här anges principerna för justering av Start- och Slutvärden samt andra förekommande variabler som ligger till grund för beräkning av Tilläggsbelopp i händelse av någon förändring i någon underliggande tillgång, som t ex en nyemission avseende en aktie eller en ändring av formeln avseende ett index.] MTN Obligation. Valörer [Nominellt [SEK ] [NOK ][EUR ] eller hela multiplar därav, vid tecknande dock lägst nominellt [SEK ] [NOK ] [EUR.]] Återbetalningsdag [Här anges återbetalningsdag för MTN.] Förfallodag för Kupong [Här anges förfallodag(ar) för Kupong.] Förtida återbetalning [Här anges om Banken har rätt att återbetala Lånet i förtid och i så fall under vilka förutsättningar.] Upptagande till handel på reglerad marknad [Ja, Lånet kommer att upptas till handel vid [NASDAQ OMX Stockholm AB,][Oslo Börs ASA][NASDAQ OMX Helsinki Oy][annan reglerad marknad]] [Nej, Banken äger dock rätt att under lånets löptid ansöka om upptagande till handel på reglerad marknad.] ISIN-kod [ ] Banken bekräftar härmed att dessa Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med allmänna villkor för Swedbank AB:s MTN-program i sin lydelse enligt Prospektet och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Nominellt Belopp samt i förekommande fall Tilläggsbelopp/Kupong. Swedbank AB (publ) 32

34 Mall B för Slutliga Villkor Övriga MTN Datum för Slutliga Villkor: [ ] Slutliga Villkor för [Valuta] [Ränte-/avkastningskonstruktion] [Förlagsbevis/Obligationslån] med förfall [Återbetalningsdag] under det svenska MTN-programmet för Swedbank AB Definitioner i dessa Slutliga Villkor skall om inte annat särskilt anges ha den betydelse som anges i Bankens Prospekt offentliggjort den 2 december 2011 vilket utgör ett grundprospekt enligt 2 kap 16 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för lån nr [ ], serie [ ] [och serie ] under Bankens MTN-program och skall läsas tillsammans med Prospektet. Fullständig information om Banken och Lånet erhålls endast genom att dessa Slutliga Villkor läses tillsammans med Prospektet. Prospektet finns att tillgå på Bankens webbplats (www.swedbank.se/ir) och kan även rekvireras kostnadsfritt från något av Bankens kontor. 1. Lånenummer: [ ] (i) Seriebenämning: [ ] 2. Valuta: [SEK] [EUR] [NOK] 3. Nominellt Belopp: (i) Lån: [ ] (ii) Serie: [ ] 4 Valör och multiplar därav: [ ] 5. Lånedatum: [ ] (i) Teckningsperiod: 6. Likviddag: (om denna avviker från Lånedatum) 7. MTN: [Förlagsbevis] [Obligation] 8. Återbetalningsdag: [ ] [Ej tillämpligt/specificera detaljer] 9. Ränte-/avkastningskonstruktion: [Fast ränta] [[STIBOR] FRN (Floating Rate Note)] [Nollkupong] [VRN (Variable Rate Note)] [ ] 10. Återbetalningskonstruktion: [Återbetalning till par] [Specificera annan Återbetalningskonstruktion] 11. Förtida inlösen: [Bankens rätt till förtida inlösen (Call)] [ ] 33

35 [(Specificeras ytterligare [nedan] [i bilaga])] 12 Lånets status: [Efterställd (Förlagsbevis)/Ej efterställd (Obligation)] [(Specificeras/Specificeras ytterligare i bilaga)] BERÄKNINGSGRUNDER FÖR RÄNTA ELLER ANNAN AVKASTNING: 13. Fast räntekonstruktion: [Tillämpligt/Ej tillämpligt] (i) Räntesats: [ ] % p.a. (ii) Ränteförfallodag(ar): Årligen den [ ], första gången den [ ] och sista gången den [ ], dock att om sådan dag inte är Bankdag skall så som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag. (iii) Ränteberäkningskonvention: [30/360] [faktiskt antal dagar/faktiskt antal dagar] (iv) Andra villkor relaterade till beräkning av fast ränta: [Ej tillämpligt/specificera detaljer] [(Specificeras ytterligare i bilaga)] 14. Rörlig räntekonstruktion (FRN) [Tillämpligt/Ej tillämpligt] (i) Räntebas: [ ] (ii) Räntebasmarginal: [+/-] [ ] % p.a. (iii) Räntebestämningsdag: [Två] Bankdagar före varje Ränteförfallodag, första gången den [ ] (iv) Ränteperiod: Tiden från den [ ] till och med den [ ] (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca [ ] månader med slutdag på en Ränteförfallodag (v) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den [ ]och sista gången den [ ], dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag. [, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen skall anses vara föregående Bankdag.] (vi) Ränteberäkningskonvention: [faktiskt antal dagar/360] (vii) Lägsta möjliga ränta: [[ ] % p.a.] [Ej tillämpligt] (viii) Högsta möjliga ränta: [[ ] % p.a.] [Ej tillämpligt] (ix) Övriga villkor relaterade till beräkning av FRN: [Ej tillämpligt/specificera detaljer] [(Specificeras ytterligare i bilaga)] 15. Nollkupong [Tillämpligt/Ej tillämpligt] (i) Villkor för Lån utan ränta: [Specificera/Specificeras ytterligare i bilaga] 16. Indexbaserad avkastning: [Tillämpligt/Ej tillämpligt] [(Specificeras ytterligare [nedan] [i bilaga])] (i) (ii) Villkor för avkastning baserad på ett eller flera Index: Övriga villkor relaterade till beräkning av Indexbaserad avkastning: [Tillämpligt/Ej tillämpligt] [Specificera/Specificeras ytterligare i bilaga] [Tillämpligt/Ej tillämpligt] [Specificera/Specificeras ytterligare i bilaga] ÅTERBETALNING 17. MTN med förtida lösenmöjlighet för Banken: [Tillämpligt/Ej tillämpligt] [(Specificeras ytterligare [nedan] [i bilaga])] 34

36 (i) Villkor för förtida lösen: [Specificera/Specificeras ytterligare i bilaga] 18. MTN med förtida lösenmöjlighet för Fordringshavare: [Tillämpligt/Ej tillämpligt] [(Specificeras ytterligare [nedan] [i bilaga])] (i) Villkor för förtida lösen: [Specificera/Specificeras ytterligare i bilaga] 19. Upptagande till handel: [NASDAQ OMX Stockholm AB] [Oslo Börs ASA] [NASDAQ OMX Helsinki Oy] [Specificera annan reglerad marknad] [Ej tillämpligt] 20. ISIN: SE[ ] 21. Kostnader: [Här anges i tillämpliga fall beräknat nettobelopp för de samlade kostnaderna för Lånet.] [UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD Dessa Slutliga Villkor uppfyller kraven för handel på reglerad marknad.] Banken bekräftar härmed att dessa Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med allmänna villkor för Swedbank AB:s MTN-program i sin lydelse enligt Prospektet och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Nominellt Belopp samt i förekommande fall ränta. Stockholm den [ ] Swedbank AB (publ) 35

37 PROGRAM FÖR WARRANTER Banken har under detta program för warranter möjlighet att löpande ge ut aktiewarranter och indexwarranter av europeisk typ med automatisk lösen genom kontant slutavräkning på slutdagen i svenska kronor ( SEK ), norska kronor ( NOK ) och euro ( EUR ). Värdet av en aktiewarrant är knutet till kursutvecklingen för en underliggande aktie, medan värdet av en indexwarrant är beroende av utvecklingen för ett underliggande index. En aktiewarrant respektive indexwarrant ges ut antingen som en köpwarrant eller säljwarrant. En köpwarrant ger innehavaren rätt att på återbetalningsdagen av Banken erhålla återbetalningsbelopp i noteringsvalutan beräknad på visst sätt, om slutkursen (för en aktiewarrant) eller slutindex (för en indexwarrant) överstiger lösenpriset respektive lösenindex. En säljwarrant ger innehavaren rätt att på motsvarande sätt erhålla återbetalningsbelopp om slutkursen eller slutindex understiger lösenpriset respektive lösenindex. Om underliggande aktie alternativt index har noterats i annan valuta än noteringsvalutan, omräknas återbetalningsbelopp till noteringsvalutan enligt valutakursfaktorn. Beslut om att utge warranter under programmet fattas med stöd av bemyndigande från Bankens styrelse. Villkor som inte anges i Prospektet skall anges i de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för varje warrant med viss beteckning som ges ut under programmet. I Slutliga Villkor anges för varje warrant bl a typ av warrant (aktiewarrant/indexwarrant, köp- eller säljwarrant), underliggande aktie respektive index, noteringsvaluta, lösenpris respektive lösenindex, slutdag, multiplikator och det högsta antal som kan komma att ges ut. Slutliga Villkor för warranter som erbjuds allmänheten eller tas upp till handel inges till Finansinspektionen. De Slutliga Villkoren kommer att offentliggöras och finnas tillgängliga på Bankens webbplats (www.swedbank.se/warranter). Slutliga Villkor kan även kostnadsfritt erhållas genom något av Bankens kontor. Banken kan komma att inge ansökan om upptagande till handel på reglerad marknad av warranter vid NASDAQ OMX Stockholm AB, Oslo Börs ASA, NASDAQ OMX Helsinki Oy eller annan reglerad marknad eller annan handelsplats enligt vad som anges i Slutliga Villkor. Warranterna kommer att anslutas till något av Euroclear Sweden AB:s ( ES ), VPS ASA:s ( VPS ) eller Euroclear Finland Oy:s ( EF ) kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Uppgift om återbetalningsbelopp för viss warrant samt information om händelse som inträffat efter erbjudandet och som är relevant för beräkning av återbetalningsbelopp offentliggörs på Bankens webbplats (www.swedbank.se/warranter). Där återfinns även mer detaljerad information om warranter i form av bl a ett analysverktyg och en warrantskola. Warranterna erbjuds, om annat inte anges i Slutliga Villkor, alla kategorier investerare inklusive privatpersoner och företag. En investerare som gjort avslut med Banken om köp av warranter erhåller en avräkningsnota med uppgift om bl a antal förvärvade warranter och belopp att erlägga. Likvid och leverans avseende förvärvade warranter sker tre bankdagar efter avslutsdagen. Anställda i Banken och andra fysiska eller juridiska personer som på något sätt är inblandade i ett erbjudande kan komma att inneha warranter. I övrigt har, såvitt Banken känner till, sådana personer inte några ekonomiska eller andra relevanta intressen i warranter som utges under detta program. Vid betalning av återbetalningsbelopp verkställs inte något avdrag för preliminär skatt. 36

38 Aktiewarranter En aktiewarrant under detta program är en köp- eller säljwarrant som ger innehavaren rätt att på återbetalningsdagen av Banken erhålla ett kontantbelopp i noteringsvalutan ( Återbetalningsbelopp ) beräknat enligt punkt 3 i de allmänna villkoren. En köpwarrant berättigar till Återbetalningsbelopp om slutkursen överstiger lösenpriset och en säljwarrant berättigar till Återbetalningsbelopp om slutkursen understiger lösenpriset. Om någon viss särskilt angiven händelse inträffar - t ex ett marknadsavbrott eller någon händelse som kan påverka underliggande aktie enligt vad som omnämns i punkt 9 omräkningsregler m m i allmänna villkor - kan vad som anges nedan beträffande t ex multiplikator, lösenpris, slutkurs, fixeringsperiod, slutdag eller återbetalningsdag komma att ändras på sätt som angivits i punkt 9 i de allmänna villkoren. Utfärdare: Typ av warrant: Underliggande aktie: Lösenpris: Multiplikator: Noteringsvaluta: Lösen: Fixeringsperiod: Slutdag: Slutkurs: Återbetalningsdag: Återbetalningsbelopp per warrant: Swedbank AB. Köp- eller säljwarrant av europeisk typ (kan ej lösas före slutdagen). Aktie eller depåbevis enligt Slutliga Villkor. Uppgift om resultat, kursutveckling samt annan information om underliggande aktie kan inhämtas på ifrågavarande bolags webbplats enligt specifikation i Slutliga Villkor samt på webbplatsen för den handelsplats där aktien är upptagen till handel. Enligt Slutliga Villkor. 0,1 (= antal underliggande aktier per warrant) om annat inte anges i Slutliga Villkor. Den valuta vari warrant är denominerad enligt Slutliga Villkor. Automatisk lösen genom kontantavräkning på slutdagen. Enligt Slutliga Villkor. Enligt Slutliga Villkor. Underliggande akties sista officiella betalkurs på slutdagen eller, om slutkurs enligt villkoren fastställs under en fixeringsperiod, genomsnittet av underliggande akties sista officiella betalkurs varje noteringsdag under fixeringsperioden. Tionde bankdagen efter slutdagen, om annat inte anges i Slutliga Villkor. För köpwarrant: ett belopp i noteringsvalutan motsvarande multiplikatorn x (slutkurs - lösenpris) x i förekommande fall en valutakursfaktor, om värdet är positivt, annars noll; och för säljwarrant: ett belopp i noteringsvalutan motsvarande multiplikatorn x (lösenpris - slutkurs) x i förekommande fall valutakursfaktor, om värdet är positivt, annars noll. 37

39 Valutakursfaktor: Notering: Handel: Växelkursen för EUR/noteringsvalutan dividerat med växelkursen för EUR/den valuta i vilken Lösenpris angivits ( Referensvaluta ). Enligt Slutliga Villkor. Banken kommer under normala förhållanden att t o m sista handelsdagen upprätthålla andrahandsmarknad genom att ställa köpkurser och, när Bankens innehav så medger, säljkurser för minst warranter med en marknadsmässig skillnad mellan köp- och säljkurs (spread). En aktiewarrants spread avgörs främst av skillnaden mellan köp- och säljkurs för underliggande aktie. För warranter vars pris är mindre än 0,01 SEK ställs normalt inga köpkurser. Pris per warrant (SEK) Maximal spread 0-0,5 SEK 0,10 > 0,5-1 SEK 0,20 > 1-3 SEK 0,30 > 3-5 SEK 0,50 > 5-35 SEK 1,00 > 35 3 procent Minsta handelspost: Sista handelsdag: Premie: Courtage/avgifter: Registrering: ISIN-kod: Kortnamn: warranter. Enligt Slutliga Villkor. Aktiewarranter ges ut fortlöpande av Banken till aktuellt marknadspris (premie) i poster om eller hela multiplar därav. Premiens storlek vid varje tidpunkt bestäms främst utifrån underliggande akties pris, kursrörlighet (volatilitet) och eventuella utdelningar, warrantens lösenpris och återstående löptid samt den rådande marknadsräntan. Premie erläggs tre bankdagar efter avslut genom att likvid dras från investerarens konto mot att förvärvde warranter registreras på dennes VPkonto eller i depå. Courtage och avgifter utgår enligt Bankens vid var tid gällande prislista. Warranterna kan komma att registreras hos ES, VPS eller EF. Enligt Slutliga Villkor. Enligt Slutliga Villkor. 38

40 Indexwarranter En indexwarrant under detta program är en köp- eller säljwarrant som ger innehavaren rätt att på återbetalningsdagen av Banken erhålla ett kontantbelopp i noteringsvalutan ( Återbetalningsbelopp ) beräknat enligt punkt 3 i de allmänna villkoren. En köpwarrant berättigar till Återbetalningsbelopp om slutindex överstiger lösenindex och en säljwarrant berättigar till Återbetalningsbelopp om slutindex understiger lösenindex. Om någon viss särskilt angiven händelse inträffar - t ex ett marknadsavbrott eller någon händelse som kan påverka index enligt vad som omnämns i punkt 9 omräkningsregler m m - kan vad som anges nedan beträffande t ex multiplikator, lösenindex, slutindex, slutdag eller återbetalningsdag komma att ändras på sätt som angivits i punkt 9 i de allmänna villkoren. Utfärdare: Typ av warrant: Underliggande index: Lösenindex: Multiplikator: Noteringsvaluta: Lösen: Fixeringsperiod: Slutdag: Slutindex: Återbetalningsdag: Återbetalningsbelopp per warrant: Valutakursfaktor: Notering: Swedbank AB. Köp- eller säljwarrant av europeisk typ (kan ej lösas före slutdagen). Index enligt Slutliga Villkor. En beskrivning av underliggande index och ytterligare information om detta kan inhämtas på aktuell indexägares webbplats enligt specifikation i Slutliga Villkor. Enligt Slutliga Villkor. 0,01 om annat inte anges i Slutliga Villkor. Den valuta vari warrant är denominerad enligt Slutliga Villkor. Automatisk lösen genom kontantavräkning på slutdagen. Enligt Slutliga Villkor. Enligt Slutliga Villkor. Indexets officiella stängningskurs på slutdagen eller, om slutindex enligt villkoren fastställs under en fixeringsperiod, genomsnittet av stängningskurs varje noteringsdag under fixeringsperioden. Tionde bankdagen efter slutdagen, om annat inte anges i Slutliga Villkor. För köpwarrant: ett belopp i noteringsvalutan motsvarande multiplikatorn x (slutindex - lösenindex) x i förekommande fall en valutakursfaktor, om värdet är positivt, annars noll; och för säljwarrant: ett belopp i noteringsvalutan motsvarande multiplikatorn x (lösenindex - slutindex) x i förekommande fall valutakursfaktor, om värdet är positivt, annars noll. Växelkursen för EUR/noteringsvaluta dividerat med växelkursen för EUR/den valuta i vilken Lösenindex angivits ( Referensvaluta ). Enligt Slutliga Villkor. 39

41 Handel: Pris per warrant (SEK) Minsta handelspost: Sista handelsdag: Premie: Courtage/avgifter: Registrering: ISIN-kod: Kortnamn: Banken kommer under normala förhållanden att t o m sista handelsdagen upprätthålla andrahandsmarknad genom att ställa köpkurser och, när Bankens innehav så medger, säljkurser för minst warranter med en marknadsmässig skillnad mellan köp- och säljkurs (spread). En indexwarrants spread avgörs främst av skillnaden mellan köp- och säljkurs för de i underliggande index ingående tillgångarna samt dessa tillgångars respektive vikt i index. För warranter vars pris är mindre än 0,01 SEK ställs normalt inga köpkurser. Maximal spread 0-0,5 SEK 0,10 > 0,5-1 SEK 0,20 > 1-3 SEK 0,30 > 3-5 SEK 0,50 > 5-35 SEK 1,00 > 35 3 procent warranter. Enligt Slutliga Villkor. Indexwarranter ges ut fortlöpande av Banken till aktuellt marknadspris (premie) i poster om eller hela multiplar därav. Premiens storlek vid varje tidpunkt bestäms främst utifrån underliggande index ingående tillgångars pris, kursrörlighet (volatilitet) och eventuella aktieutdelningar, warrantens lösenindex och återstående löptid samt den rådande marknadsräntan. Premie erläggs tre bankdagar efter avslut genom att likvid dras från investerarens konto mot att förvärvade warranter registreras på dennes VP-konto eller i depå. Courtage och avgifter utgår enligt Bankens vid var tid gällande prislista. Warranterna kan komma att registreras hos ES, VPS eller EF. Enligt Slutliga Villkor. Enligt Slutliga Villkor. 40

42 Faktorer som påverkar warranters värde Förhållandet mellan warrant och underliggande aktie/underliggande index påverkar såväl warrantens värde under dess löptid som på slutdagen. Nedan beskrivs förhållandet mellan en warrants värde och underliggande aktie genom ett antal schematiska exempel. För att förenkla förklaringarna beskrivs endast aktiewarranter. För indexwarranter gäller motsvarande principer. Köpwarrantens värde på slutdagen bestäms av hur mycket den underliggande aktiens slutkurs överstiger warrantens lösenpris. För säljwarranter gäller motsatt att warrantens värde avgörs av hur mycket underliggande akties slutkurs understiger lösenpriset. Slutkursen för underliggande aktie beräknas som ett genomsnitt av sista officiella betalkurs under fixeringsperioden (se nedan). Följande schematiska exempel visar beskrivna förhållanden: Köpwarrant Underliggande aktie: TeliaSonera Säljwarrant Underliggande aktie: TeliaSonera Lösenpris: SEK 50 Lösenpris: SEK 50 Multiplikator: 0,1 Multiplikator: 0,1 Köpwarrant - aktiewarrant Säljwarrant - aktiewarrant Slutkurs Uträkning Warrantens värde Slutkurs Uträkning Warrantens värde SEK = 10x0,1 SEK 1 SEK = -10x0,1 SEK SEK = 0x0,1 SEK 0 SEK = 0x0,1 SEK SEK = -10x0,1 SEK 0 SEK = 10x0,1 SEK 1 Avkastningen på investerat kapital och risken skiljer sig betydligt om en investering görs i warranter jämfört med i aktier. Avkastningen kan bli betydligt högre vid handel med warranter men den ökade avkastningsmöjligheten sker till priset av ökad risk att förlora hela eller viss del av det investerade kapitalet, den så kallade hävstångseffekten. Hävstångseffekten innebär att värdet av en investering i warranter ändras betydligt mer än en investering i underliggande aktie när underliggande akties kurs stiger eller sjunker. Förändringarna kan ske snabbt. Hävstångseffekten vid en investering i warranter åskådliggörs i nedanstående exempel. Antagande: Investeraren anser att TeliaSonera-aktien är klart undervärderad på cirka ett års sikt. Aktiens kurs är idag SEK 50 men investeraren tror att den om cirka ett år är SEK 70. Investeraren har ett kapital om SEK att investera. Investering i aktier Investerat kapital SEK Dagens kurs för TeliaSonera-aktien SEK 50 Antal aktier 200 st Värde om ett år om aktien utvecklas enligt innehavarens förväntningar Kurs SEK 70 Antal aktier 200 st Värde SEK Värdeökning 40 procent Investering i köpwarranter Warrantens villkor 41

43 Lösenpris SEK 60 Slutdag 1 år från dagens datum Antal underliggande aktier per warrant 0,1 (=multiplikator) Investering Investerat kapital SEK Dagens premie på köpwarranten SEK 0,40 Antal warranter Av tabellen nedan framgår att om TeliaSonera-aktien stiger från SEK 50 till SEK 70 på slutdagen har värdet av investeringen ökat från SEK till SEK , d v s med 150 procent. Tabellen visar vidare skillnaden i utveckling hos warranten och aktien beroende på den underliggande aktiens kurs. Aktiens slutkurs Aktieinvesteringens värde Aktieinvesteringens värdeförändring Warrantinvesteringens värde Warrantinvesteringens värdeförändring SEK 40 SEK procent SEK procent SEK 45 SEK procent SEK procent SEK 50 SEK /- 0 procent SEK procent SEK 55 SEK procent SEK procent SEK 60 SEK procent SEK procent SEK 65 SEK procent SEK procent SEK 70 SEK procent SEK procent SEK 75 SEK procent SEK procent SEK 80 SEK procent SEK procent Av tabellen framgår hävstångseffekten när aktiens kurs stiger över lösenpriset SEK 60 ökar värdet på warrantinvesteringen i mycket snabbare takt än aktieinvesteringen. Tabellen visar också hävstångseffektens negativa sida om aktiens kurs inte uppgår till lösenpriset går hela det investerade kapitalet förlorat. Slutkurs fastställs antingen som sista officiella betalkurs på slutdagen eller som ett genomsnitt av sista officiella betalkurs under ett antal angivna noteringsdagar under en fixeringsperiod. Slutindex fastställs antingen som sista officiella stängningskurs på slutdagen eller som ett genomsnitt av sista officiella stängningskurs under ett antal angivna noteringsdagar under en fixeringsperiod. Följande schematiska exempel visar beskrivna förhållanden avseende aktiewarrant: Noteringsdag i fixeringsperioden Sista officiella Betalkurs Noteringsdag i fixeringsperioden Sista officiella betalkurs 1 50, , , , , , , , , ,00 Slutkurs: (50+52,50+54,50+52,00+50,00+51,00+54,00+54,00+55,00+53,00)/10=52,60. I det fall slutkurs respektive slutindex fastställs som ett genomsnitt under en fixeringsperiod (se exemplet ovan), innebär detta att en kursrörelse i underliggande aktie/index under fixeringsperioden har mindre betydelse för förändringen i warrantens värde än annars. Det är endast kursrörelsens påverkan på det förväntade genomsnittet under perioden som påverkar warrantens värde. Ju längre del av fastställelseperioden för slutkurs/slutindex som passerat, desto mindre betyder varje enskild kursrörelse för förändringen av warrantens värde, eftersom en större del av genomsnittet då redan är känt. 42

44 De ovanstående exemplen avser aktiewarrantens värde på slutdagen. Under löptiden bestäms warrantens värde av dess börskurs vilken bl a påverkas av warrantens tidsvärde och hur omfattande handel som äger rum i warranten. För att tydliggöra hur den återstående löptiden påverkar warrantens värde delas värdet upp i realvärde och tidsvärde, d v s warrantens värde = realvärdet + tidsvärdet. Realvärdet är värdet warranten skulle ha haft om slutdagen inföll idag. I ovanstående exempel är det warrantens realvärde som anges. Tidsvärdet är skillnaden mellan warrantens realvärde och marknadsvärde. Före slutdagen är warrantens premie högre än dess realvärde eftersom det under återstående löptid finns möjlighet till gynnsamma kursrörelser i underliggande aktie/index. Det finns naturligtvis lika stor sannolikhet för ogynnsamma kursrörelser men på grund av warrantens hävstångseffekt och konstruktion får denna sannolikhet inte lika stor genomslagskraft såvitt gäller warrantens värde. Tidsvärdet beror på återstående tid till slutdag, underliggande aktie/index framtida volatilitet (standardavvikelse) och relationen mellan underliggande aktie/index aktuella kurs och warrantens lösenpris. Tidsvärdets betydelse för warrantens värde minskar över löptiden. Det innebär att om övriga prispåverkande faktorer är oförändrade kommer warrantens värde att minska successivt så att det på slutdagen motsvarar realvärdet. Nedanstående schematiska exempel ger en bild av hur förändringar av den uppskattade framtida volatiliteten påverkar aktiewarrantens pris (om alla övriga parametrar är oförändrade). Antaganden: Underliggande akties pris: SEK 50 Lösenpris för warrant: SEK 50 Återstående löptid för warrant: 1 år Ränta: 3,00 procent Utdelning (underliggande aktie): SEK 0 Antal aktier per warrant: 0,1 st (=multiplikator) Initialt uppskattad framtida volatilitet: 30 procent Volatilitet Pris köpwarrant SEK Skillnad i pris köpwarrant Pris säljwarant SEK Skillnad i pris säljwarrant 20% 0,47-29% 0,32-37% 25% 0,56-15% 0,42-18% 30% 0,66 0% 0,51 0% 35% 0,76 15% 0,61 20% 40% 0,85 29% 0,71 39% Exemplet visar att när den uppskattade framtida volatiliteten ändras med ett fåtal procentenheter får detta stor betydelse för warrantens värde. Som bas vid prissättning av warranter används Black & Scholes metod för beräkning av warrantens värde. Metoden kan också användas för att räkna ut den uppskattade framtida volatiliteten som antagits vid beräkningen av warrantens pris, den s k implicita volatiliteten för en warrant. Den som investerar i warranter bör vara medveten om hur uppskattning av den framtida volatiliteten påverkar warrantens värde. Warrant med valutakursfaktor Om underliggande aktie/depåbevis eller index är noterad i annan valuta än warrantens noteringsvaluta kommer återbetalningsbelopp att omräknas till noteringsvaluta med Valutakursfaktor. Nedanstående exempel visar hur omräkningen påverkar återbetalningsbeloppet för en köpwarrant. Lösenpris underliggande aktie: USD 20 Slutkurs underliggande aktie: USD 25 Multiplikator: 0,1 43

45 Exempel 1: Valutakurs EUR/SEK: 9,1000 Valutakurs EUR/USD: 1,3000 Valutakursfaktor: 7,0000 (9,1000/1,3000) Återbetalningsbelopp: 0,1 x( 25-20) x 7,0000 = SEK 3,50 Exempel 2: Valutakurs EUR/SEK: 10,0750 Valutakurs EUR/USD: 1,3000 Valutakursfaktor: 7,7500 (10,0750/1,3000) Återbetalningsbelopp: 0,1 x( 25-20) x 7,7500 = SEK 3,875 44

46 Allmänna villkor Följande allmänna villkor skall gälla för warranter som Swedbank AB, org nr , ( Banken ) ger ut under detta program. För varje warrant med viss beteckning upprättas slutliga villkor ("Slutliga Villkor ) som tillsammans med dessa allmänna villkor utgör fullständiga villkor för respektive warrant. Andra allmänna villkor gäller för warranter utgivna under tidigare prospekt för detta program. Relevant prospekt med allmänna villkor framgår av Slutliga Villkor för varje warrant. 1. Definitioner Utöver ovan gjorda definitioner skall i dessa villkor nedanstående definitioner, och definitioner som återfinns i Slutliga Villkor, gälla. Aktiewarrant Bankdag Köpwarrant eller Säljwarrant vars Återbetalningsbelopp är relaterat till kursutvecklingen för en viss Underliggande Aktie; avseende warrant utgiven i Sverige: dag som i Sverige inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag. avseende warrant utgiven i Norge: dag som i Norge inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag. avseende warrant utgiven i Finland: dag som i Finland inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag. Börs avseende Aktiewarrant: den handelsplats på vilken, enligt Bankens bedömning, Underliggande Aktie huvudsakligen handlas, och avseende Indexwarrant: den eller de handelsplatser på vilken eller vilka, enligt Bankens bedömning, de tillgångar som ingår i Index huvudsakligen handlas; CSD Central Security Depository (Central Värdepappersförvarare) till vilken warranten är anslutet. Om inget annat anges i Slutliga Villkor gäller att ES är CSD för warranter utgivna i Sverige, VPS för warranter utgivna i Norge och EF för warranter utgivna i Finland; EF Euroclear Finland Oy,org nr ; ES Euroclear Sweden AB, org nr ; EUR Fixeringsperiod Index Indexwarrant euro; det antal Noteringsdagar som anges i Slutliga Villkor. Om någon eller några av de angivna dagarna inte är en Noteringsdag, eller om ett Marknadsavbrott oavbrutet föreligger under en eller flera hela Noteringsdagar, skall ifrågavarande dag(ar) inte ingå i Fixeringsperioden som därvid förlängs med motsvarande antal Noteringsdag(ar); avseende Indexwarrant: enligt Slutliga Villkor; Köpwarrant eller Säljwarrant vars Återbetalningsbelopp är relaterat till värdeutvecklingen för ett visst Index; 45

47 Innehavare Kontoförande Institut Köpwarrant den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalning under en warrant; bank eller annan som medgivits rätt att vara kontoförande institut eller motsvarande i Norge respektive Finland enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller motsvarande lagstiftning i Norge respektive Finland och hos vilken Innehavare öppnat VP-konto avseende warrant; avseende Aktiewarrant: rätt att av Banken på Återbetalningsdagen erhålla Återbetalningsbelopp, om Slutkursen är högre än Lösenpriset, och avseende Indexwarrant: rätt att av Banken på Återbetalningsdagen erhålla Återbetalningsbelopp, om Slutindex är högre än Lösenindex; Lösenindex Lösenpris Marknadsavbrott avseende Indexwarrant: enligt Slutliga Villkor; avseende Aktiewarrant: enligt Slutliga Villkor; avseende Aktiewarrant: handelsstopp eller begränsning i handeln av väsentlig betydelse i Underliggande Aktie på Börsen eller i optioner/terminer avseende Underliggande Aktie på relevant options- eller terminsbörs, och avseende Indexwarrant: handelsstopp eller begränsning i handeln av väsentlig betydelse i någon eller några tillgångar på Börsen som ingår i Index eller i optioner/terminer relaterade till Index. Banken avgör i det enskilda fallet om ett handelsstopp eller begränsning i handeln är av så väsentlig betydelse att ett Marknadsavbrott skall anses föreligga; Multiplikator NOK Noteringsdag Noteringsvaluta Referensvaluta SEK Slutdag Slutindex för Aktiewarrant 0,1 och för Indexwarrant 0,01 om annat inte angivits i Slutliga Villkor; norska kronor; förutbestämd handelsdag på Börsen och på relevanta termins- och optionsbörser, oavsett om ett Marknadsavbrott inträffat. Banken äger rätt att i varje särskilt fall bestämma huruvida handelsdag med förutbestämd inskränkning i den normala öppethållandetiden (halv dag) skall utgöra Noteringsdag; den valuta vari warrant är denominerad enligt Slutliga Villkor; den valuta vari Lösenpris respektive Lösenindex angivits i Slutliga Villkor; svenska kronor; om annat inte framgår av Slutliga Villkor den sista dagen i Fixeringsperioden eller den senare Noteringsdag som i händelse av Marknadsavbrott kan tillkomma för att Slutkurs eller Slutindex skall kunna fastställas. I det fall ingen Fixeringsperiod förekommer gäller Slutdag enligt Slutliga Villkor eller, om ett Marknadsavbrott föreligger på angiven Slutdag, nästföljande Noteringsdag utan Marknadsavbrott; avseende Indexwarrant: om Slutindex enligt Slutliga Villkor fastställs under en Fixeringsperiod: genomsnittet av varje enskild Noteringsdags officiella stängningsvärde för Index under Fixeringsperioden, Om ett Marknadsavbrott föreligger oavbrutet under en Noteringsdag, skall officiellt stängningsvärde för den dagen inte ingå vid genomsnittsberäkningen. I stället förlängs 46

48 Fixeringsperioden med motsvarande antal Noteringsdagar utan Marknadsavbrott. Om ett Marknadsavbrott föreligger under en viss del av en Noteringsdag under Fixeringsperioden, skall den dagens vikt vid genomsnittsberäkningen reduceras med en så stor kvotdel som motsvarar Marknadsavbrottets varaktighet i förhållande till Noteringsdagens förutbestämda öppethållande den dagen. Den reducerade delen skall i stället vid beräkning av Slutindex hänföras till det officiella stängningsvärdet nästföljande Noteringsdag utan Marknadsavbrott. Skulle ett Marknadsavbrott fortgå under en längre tid än fem Noteringsdagar i följd, har dock Banken rätt att utan tillämpning av vad som nyss sagts fastställa Slutindex på sätt Banken finner lämpligt. Banken äger därvid rätt att uppskatta aktuell kurs/pris för tillgång ingående i Index då tillförlitlig kurssättning saknas; Om Slutindex enligt Slutliga Villkor för Indexwarrant fastställs endast genom avläsning på Slutdagen: det av Banken fastställda officiella stängningsvärdet för Index på Slutdagen. Om denna dag inte är en Noteringsdag, eller om ett Marknadsavbrott då föreligger, äger Banken rätt att i stället fastställa Slutindex med utgångspunkt från Index motsvarande värde närmast påföljande Noteringsdag under vilken ett Marknadsavbrott inte föreligger. Skulle ett Marknadsavbrott fortgå under en längre tid än fem Noteringsdagar i följd, har dock Banken rätt att utan tillämpning av vad som nyss sagts fastställa Slutindex på sätt Banken finner lämpligt. Banken äger därvid rätt att uppskatta aktuell kurs/pris för tillgång ingående i Index och för vilken tillförlitlig kurssättning saknas; Slutkurs avseende Aktiewarrant: genomsnittet av varje enskild Noteringsdags sista officiella betalkurs för Underliggande Aktie under Fixeringsperioden. Om ett Marknadsavbrott föreligger oavbrutet under en Noteringsdag, skall sista officiella betalkurs för den dagen inte ingå vid genomsnittsberäkningen. I stället förlängs Fixeringsperioden med motsvarande antal Noteringsdagar utan Marknadsavbrott. Om ett Marknadsavbrott föreligger under en viss del av en Noteringsdag under Fixeringsperioden, skall den dagens vikt vid genomsnittsberäkningen reduceras med en så stor kvotdel som motsvarar Marknadsavbrottets varaktighet i förhållande till Noteringsdagens förutbestämda öppethållande den dagen. Den reducerade delen skall i stället vid beräkning av Slutkurs hänföras till den sista officiella betalkursen nästföljande Noteringsdag utan Marknadsavbrott. Skulle ett Marknadsavbrott fortgå under en längre tid än fem Noteringsdagar i följd, har dock Banken rätt att utan tilllämpning av vad som nyss sagts fastställa Slutkurs på sätt Banken finner lämpligt. Banken äger därvid rätt att uppskatta aktuell kurs för Underliggande Aktie då tillförlitlig kurssättning saknas; Om Slutkurs enligt Slutliga Villkor för Aktiewarrant fastställs endast genom avläsning på Slutdagen: sista officiella betalkurs för Underliggande Aktie på Slutdagen. Om denna dag inte är en Noteringsdag, eller om ett Marknadsavbrott då föreligger, äger Banken rätt att i stället fastställa Slutkurs med utgångspunkt från aktiekursen närmast påföljande Noteringsdag under vilken ett Marknadsavbrott inte föreligger. Skulle ett Marknadsavbrott fortgå under en längre tid än fem Noteringsdagar i följd, har dock Banken rätt att utan tilllämpning av vad som nyss sagts fastställa Slutkurs på sätt Banken finner lämpligt. Banken äger därvid rätt att uppskatta aktuell kurs om tillförlitlig kurssättning saknas; Säljwarrant avseende Aktiewarrant: rätt att av Banken på Återbetalningsdagen erhålla Återbetalningsbelopp, om Slutkursen är lägre än Lösenpriset, och avseende Indexwarrant: rätt att av Banken på Återbetalningsdagen erhålla Återbetalningsbelopp om Slutindex är lägre än Lösenindex; 47

49 Underliggande Aktie Valutakursfaktor avseende Aktiewarrant: aktie eller depåbevis enligt Slutliga Villkor; växelkursen för EUR/Noteringsvaluta dividerat med växelkursen för EUR/Referensvaluta enligt Informationssystemet Reuters sida ECB37 (eller genom annat sådant system eller sådan annan sida som kan komma att ersätta nämnda system respektive sida) på Slutdagen; samt VP-konto VPS Återbetalningsbelopp Återbetalningsdag värdeandelskonto eller värdepapperskonto hos ES, VPS eller EF där respektive Innehavares innehav av warranter är registrerat; VPS ASA; belopp som tillkommer Innehavare på grund av kontant slutavräkning enligt bestämmelserna i punkt 3; samt tio Bankdagar efter Slutdagen, om annat inte angivits i Slutliga Villkor; 2. Köp och försäljning av warranter m m Antalet warranter enligt dessa allmänna villkor är begränsat till det högsta antal som angivits i Slutliga Villkor för varje warrant med en viss beteckning. Banken förbehåller sig dock rätten att ändra detta antal. Warranter ställs ut fortlöpande av Banken till aktuellt marknadspris (premie) i poster om eller hela multiplar därav. Köp av warranter sker genom sedvanlig köporder till Banken eller annat värdepappersinstitut eller utländskt värdepappersföretag enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, som har erforderligt värdepapperstillstånd. Banken förbehåller sig rätten att när som helst, tillfälligt eller slutgiltigt, upphöra med försäljningen av warranter med viss beteckning eller allmänt. 3. Kontant slutavräkning m m Banken ombesörjer för warranter med viss beteckning kontant slutavräkning på Slutdagen och beräknar därvid för varje warrant Återbetalningsbelopp enligt följande. Aktiewarrant: om Slutkursen är högre än Lösenpriset beräknas Återbetalningsbelopp för varje Köpwarrant med ett belopp i Noteringsvalutan motsvarande Multiplikatorn x (Slutkurs - Lösenpris) x i förekommande fall Valutakursfaktor och om Slutkursen är lägre än Lösenpriset beräknas Återbetalningsbelopp för varje Säljwarrant med ett belopp i Noteringsvalutan motsvarande Multiplikatorn x (Lösenpris - Slutkurs) x i förekommande fall valutakursfaktor, annars noll. Indexwarrant: om Slutindex är högre än Lösenindex beräknas Återbetalningsbelopp för varje Köpwarrant med ett belopp i Noteringsvalutan motsvarande Multiplikatorn x (Slutindex Lösenindex) x i förekommande fall valutakursfaktor och om Slutindex är lägre än Lösenindex beräknas Återbetalningsbelopp för varje Säljwarrant med ett belopp i Noteringsvalutan motsvarande Multiplikatorn x (Lösenindex Slutindex) x i förekommande fall valutakursfaktor, annars noll. En avräkning enligt föregående stycke innebär en slutreglering så att Innehavare, om förutsättningarna härför föreligger, erhåller Återbetalningsbelopp enligt bestämmelserna i punkt 5. Warrant medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med Bankens övriga icke säkerställda och icke efterställda betalningsförpliktelser i den mån annat inte är föreskrivet i lag. 48

50 4. Registrering m m Warrant skall för Innehavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utges. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende en warrant skall riktas till Kontoförande Institut. Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning under en warrant skall låta registrera denna sin rätt till betalning. 5. Erläggande av Återbetalningsbelopp m m Återbetalningsbelopp erläggs på Återbetalningsdagen. Återbetalningsbelopp erläggs till den som är Innehavare på femte Bankdagen före Återbetalningsdagen eller på annan Bankdag innan denna dag som generellt tillämpas vid var tid på respektive värdepappersmarknad (= avstämningsdagen). Har Innehavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättningen genom CSDs försorg på Återbetalningsdagen. I annat fall översänder CSD beloppet sistnämnda dag till Innehavaren under dennes hos CSD på avstämningsdagen registrerade adress. Infaller Återbetalningsdagen på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet utan räntekompensation först följande Bankdag. Skulle CSD på grund av dröjsmål från Bankens sida eller på grund av annat hinder inte kunna betala beloppet enligt vad nyss sagts, utbetalas detta av CSD så snart hindret upphört till den som på avstämningsdagen var Innehavare. Visar det sig att den som tillställts beloppet enligt vad som ovan sagts saknade rätt att mottaga detta, skall Banken och CSD likväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter. Detta gäller dock ej om Banken respektive CSD hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller inte varit normalt aktsamma. Om en warrant inte berättigar till Återbetalningsbelopp, lämnas inte någon särskild underrättelse till Innehavaren med anledning härav. 6. Dröjsmålsränta Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från Återbetalningsdagen till och med den dag då betalning erläggs efter en årlig räntesats som motsvarar genomsnittet av en veckas STIBOR avseende Warranter med Noteringsvaluta SEK eller, såvitt gäller Warranter med Noteringsvaluta NOK eller EUR, NIBOR respektive EURIBOR, under den tid dröjsmålet varar, med tillägg av två procentenheter. STIBOR, NIBOR eller i förekommande fall EURIBOR, skall därvid avläsas den första Bankdagen i varje kalendervecka varunder dröjsmålet varar. Beror dröjsmålet på sådant hinder för Banken respektive CSD som avses i punkt 17 första stycket skall dröjsmålsränta beräknas utan tillägg av två procentenheter. 7. Preskription Rätten till betalning av Återbetalningsbelopp preskriberas tio år efter Återbetalningsdagen. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillkommer Banken. Om preskriptionsavbrott sker löper en ny preskriptionstid om tio år räknat från den dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott. 8. Meddelanden Meddelanden rörande warrant skall i den mån annat inte föreskrivits i dessa villkor - tillställas Innehavare under dennes hos CSDs registrerade adress. Meddelande om vidtagande av åtgärd 49

51 enligt bestämmelser i punkt 9 eller om ändring av Fixeringsperiod, Slutdag och Återbetalningsdag till följd av inträffat Marknadsavbrott, sker dock endast genom att meddelande hålls tillgängligt på Bankens webbplats (www.swedbank.se/warranter) och Bankens kontor. 9. Omräkningsregler m m Aktiewarrant: Genomförs åtgärd eller inträffar i övrigt någon händelse före Slutdagens stängning som inverkar på Underliggande Aktie såsom fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktie, emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt till teckning för bolagets aktieägare, annat erbjudande till aktieägarna att med företrädesrätt förvärva värdepapper eller rättighet av något slag, utdelning av aktier eller rättigheter utan vederlag eller extraordinär kontant utdelning, fullföljande av offentligt erbjudande från utomstående part om förvärv av aktier i bolaget, tvångsinlösen, fusion, Marknadsavbrott av mer varaktigt slag, byte av noteringsvaluta, avregistrering eller avnotering från Aktiebörs, likvidation, konkurs eller annan liknande händelse, äger Banken rätt att fastställa Slutkurs och/eller Lösenpris till andra värden än vad som följer av punkt 1 ovan, besluta om justeringar eller byte av Underliggande Aktie, tidigarelägga Slutdag eller vidta andra åtgärder för beräkning av Återbetalningsbelopp som enligt Bankens bedömning överensstämmer med gällande marknadspraxis normalt det derivatregelverk som gäller för jämförbara standardiserade aktieoptioner - eller som Banken finner mer ändamålsenliga. Indexwarrant: Skulle Index inte längre produceras, eller skulle formeln eller metoden för beräkning av Index komma att ändras under warrantens löptid äger Banken rätt att fastställa Slutindex och/eller Lösenindex till andra värden än vad som följer av punkt 1 ovan, byta ut Index mot annat liknande index, tidigarelägga Slutdag eller vidta andra åtgärder för beräkning av Återbetalningsbelopp som enligt Bankens bedömning överensstämmer med gällande marknadspraxis normalt det derivatregelverk som gäller för jämförbara standardiserade indexoptioner - eller som Banken finner mer ändamålsenliga. Skulle Index stängningsvärden ändras av den organisation som utfört beräkningarna, äger Banken rätt att justera värdena i motsvarande mån. 10. Villkorsändringar Banken äger rätt att vid ändrade eller för Banken oförutsedda förhållanden, eller om det i övrigt enligt Bankens bedömning är nödvändigt eller ändamålsenligt t ex på grund av uppenbara felaktigheter eller otydligheter i villkoren, utan Innehavares medgivande besluta om ändring av villkoren för warrant. 11. Rätt till uppgifter Banken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från CSD om varje VP-konto, nämligen Innehavares namn, personnummer eller identifieringsnummer samt postadress och antal innehavda warranter. 12. Ändrade förutsättningar Skulle förutsättningarna för Bankens fullgörande enligt dessa villkor, bland annat innefattande en fördyrning av Bankens riskavtäckning, på grund av svensk eller utländsk myndighets påbud, ändrad lagstiftning, händelse av politisk natur, domstolsavgörande eller annan vid utgivandet av warrant oförutsebar händelse, i något hänseende ha bortfallit eller avsevärt förändrats, äger Banken med avvikelse från dessa villkor bestämma hur fullgörelse skall ske samt om Slutdagen skall tidigareläggas. 13. Bankens köp och innehav av warranter Banken äger rätt att genom budgivning, privat uppgörelse eller på annat sätt själv förvärva warranter oavsett kurs. Skulle warranter förvärvas av Banken kan de annulleras, behållas, återförsäljas eller handhas på annat sätt. 50

52 14. Upptagande till handel på reglerad marknad För warrant som skall upptas till handel på reglerad marknad kommer Banken att ansöka om detta vid NASDAQ OMX Stockholm AB, Oslo Börs ASA, NASDAQ OMX Helsinki Oy eller på annan reglerad marknad som anges i Slutliga Villkor. 15. Förvaltarregistrering För warrant som är förvaltarregistrerad enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument eller motsvarande lagstiftning i Norge respektive Finland skall vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som Innehavare. 16. Skatter och avgifter Banken är inte ansvarig för eller på annat sätt skyldig att betala någon skatt, avgift eller annan kostnad som kan uppkomma för Innehavaren på grund av köp, innehav, försäljning eller kontant slutavräkning av warrant. 17. Begränsning av ansvar m m I fråga om de på Banken respektive CSD ankommande åtgärderna gäller beträffande CSD med beaktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, elavbrott, teleavbrott, brand, vattenskada, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv eller CSD själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Banken eller CSD om de varit normalt aktsamma. Inte i något fall utgår ersättning för indirekt skada. Föreligger hinder för Banken eller CSD på grund av sådan omständighet som angivits i första stycket att vidta åtgärd enligt dessa villkor, får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört. Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen om kontoföring av finansiella instrument. 18. Lag och jurisdiktion Vid tolkning och tillämpning av dessa villkor skall svensk lag gälla. Tvist skall i första instans avgöras vid Stockholms tingsrätt. 51

53 Mall för Slutliga Villkor Warranter Datum för Slutliga Villkor: [ ] Slutliga Villkor Warranter Derivatinstrument Slutliga Villkor för warranter utgivna under Swedbank ABs program för warranter Definitioner i dessa Slutliga Villkor skall om annat inte särskilt anges ha den betydelse som anges i Bankens Prospekt offentliggjort den 2 december 2011 vilket utgör ett grundprospekt enligt 2 kap 16 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för nedan förtecknade warranter och skall läsas tillsammans med Prospektet. Fullständig information om Banken och warranterna erhålls endast genom att dessa Slutliga Villkor läses tillsammans med Prospektet. Prospektet finns att tillgå på Bankens webbplats (www.swedbank.se/ir) och kan även rekvireras kostnadsfritt från något av Bankens kontor. Ytterligare information om warranter, såsom tidigare resultat och utveckling för underliggande aktie, depåbevis eller index, samt warranternas volatilitet, kan erhållas på Om Underliggande Aktie/Depåbevis eller Index är noterad i annan valuta än warrantens Noteringsvaluta kommer Återbetalningsbelopp att omräknas till Noteringsvalutan med Valutakursfaktor. Aktiewarranter Tabell 1 Kortnamn Underliggande Aktie/Depåbevis Köp-/sälj Noterings- Lösenpris Multiplikator ISIN-kod warrant valuta Kortnamn] [Aktie] [Depåbevis][ISIN-kod] [Köp] [Sälj] [Valuta] [Kurs] [[Multiplikator] [ISIN-kod] Tabell 2 Kortnamn Första handelsdag Fixeringsperiod fr o m t o m Sista handelsdag/ Slutdag Återbetalningsdag 1) [Kortnamn] [År-Månad-Dag] [År-Månad-Dag] [År-Månad-Dag] [År-Månad-Dag] [År-Månad-Dag] Tabell 3 Kortnamn Handelsplats Högsta antal warranter Bolagets webbplats [Kortnamn] Indexwarranter Tabell 1 Kortnamn Index Köp-/sälj warrant Noteringsvalu Lösenindex ta Multiplikator ISIN-kod Högsta antal warranter [Kortnamn] [Index] [Köp] [Sälj] [Valuta] [Värde] [[Multiplikator] [ISIN-kod] Tabell 2 Kortnamn Första handelsdag [År-Månad-Dag] Fixeringsperiod fr o m t o m Sista handelsdag/ Återbetalningsdag 1) Handelsplats Slutdag hemsida [År-Månad-Dag] [År-[År-Månad-Dag] [År-Månad-Dag] Månad-Dag] Indexägarens webbplats 1) Angivna datum kan ändras i händelse av t ex Marknadsavbrott, se närmare de allmänna villkoren för warranter i Prospektet 52

54 RISKFAKTORER En investering i warranter är förknippad med vissa risker. Potentiella investerare rekommenderas därför att ta del av den information om risker som lämnas under rubriken Riskfaktorer på sidan 8 och följande sidor i Prospektet. SKATTEASPEKTER OCH ÖVRIG INFORMATION OM WARRANTERNA Skatteaspekter [Här lämnas vid behov kompletterande skatteinformation.] Övrig information [Här lämnas vid behov övrig information.] Banken bekräftar att dessa Slutliga Villkor är gällande för warranterna tillsammans med allmänna villkor för Bankens program för warranter i sin lydelse enligt Prospektet och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningsbelopp. Swedbank AB (publ) 53

55 PROGRAM FÖR BEVIS Allmänt Banken har under detta program för bevis möjlighet att löpande ge ut bevis av olika slag i svenska kronor ( SEK ), norska kronor ( NOK ) och euro ( EUR ). Värdet av ett bevis är knutet till värdeutvecklingen för en viss underliggande tillgång, t ex en viss aktie, obligation, valuta, råvara, index eller annan tillgång. Ett bevis ger innehavaren rätt att på återbetalningsdagen av Banken erhålla återbetalningsbelopp beräknat på visst sätt. Avgörande för återbetalningsbeloppets storlek är värdeutvecklingen av den underliggande tillgången. Ett bevis kan även vara konstruerat så att det, utöver återbetalningsbelopp, under löptiden berättigar till en kupong vid ett eller flera tillfällen. Beslut om att utge bevis under programmet fattas med stöd av bemyndigande från Bankens styrelse. Villkor som inte anges i Prospektet skall anges i de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för varje bevis med viss beteckning som ges ut under programmet. I Slutliga Villkor anges för varje bevis bl a vilken underliggande tillgång som återbetalningsbelopp och eventuell kupong är relaterad till och sättet för beräkning av återbetalningsbelopp respektive kupong. Slutliga Villkor för bevis som erbjuds allmänheten eller tas upp till handel inges till Finansinspektionen. De Slutliga Villkoren kommer att offentliggöras och finnas tillgängliga på Bankens webbplats (www.swedbank.se/bevis). Slutliga Villkor kan även kostnadsfritt erhållas genom något av Bankens kontor. Banken kan komma att inge ansökan om upptagande till handel på reglerad marknad av vissa bevis vid NASDAQ OMX Stockholm AB, Oslo Börs ASA, NASDAQ OMX Helsinki Oy eller annan reglerad marknad eller handelsplats enligt vad som anges i Slutliga Villkor. Bevisen kommer att anslutas till något av Euroclear Sweden AB:s ( ES ), VPS ASA:s ( VPS ) eller Euroclear Finland Oy:s ( EF ) kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Ett bevis med viss beteckning kan antingen ges ut fortlöpande av Banken till aktuellt marknadspris under löptiden, eller efter utgången av en anmälningsperiod säljas på en och samma gång till ett visst på förhand fastställt pris. Priset på ett bevis bestäms främst utifrån den underliggande tillgångens pris, kursrörlighet (volatilitet) och eventuella utdelningar, bevisets återstående löptid samt den rådande marknadsräntan. Uppgift om återbetalningsbelopp för bevis med viss beteckning samt information om händelse som inträffat efter erbjudandet och som är relevant för beräkning av återbetalningsbelopp offentliggörs på Bankens webbplats (www.swedbank.se/bevis). Bevis erbjuds, om annat inte anges i Slutliga Villkor, alla kategorier investerare inklusive privatpersoner och företag. En investerare som (utan att ett anmälningsförfarande föreligger) under löptiden för ett bevis träffat avslut med Banken om köp erhåller en avräkningsnota med uppgift om bl a antal förvärvade bevis och belopp att erlägga. Likvid och leverans avseende förvärvade bevis sker tre bankdagar efter avslutsdagen. Anställda i Banken och andra fysiska eller juridiska personer som på något sätt är inblandade i ett erbjudande kan komma att inneha bevis. I övrigt har, såvitt Banken känner till, sådana personer inte några ekonomiska eller andra relevanta intressen i bevis utgivna under detta program. Tilldelning av bevis, som efter utgången av en anmälningsperiod säljs på en och samma gång till ett visst på förhand fastställt pris, kommer vid överteckning att ske i den ordning inkomna anmälningssedlar registreras. 54

56 För bevis utgivna i Sverige gäller att Euroclear Sweden AB eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för preliminär skatt, för närvarande 30% på utbetald ränta, för fysisk person bosatt i Sverige och svenskt dödsbo. För bevis utgivna i Norge och Finland gäller att varken VPS ASA respektive Euroclear Finland Oy verkställer avdrag för preliminär skatt. Olika strukturer för bevis Nedan angivna strukturer för bevis är en beskrivning av de strukturer som Banken emitterar under programmet för bevis. I Slutliga Villkor för respektive bevis ges en närmare beskrivning av relevant struktur och i Slutliga Villkor ges även en detaljerad information om hur återbetalningsbelopp och eventuell kupong skall beräknas. Ett bevis kännetecknas av att innehav av detsamma innebär en särskild risk för investerare eftersom hela eller delar av placerat belopp kan gå förlorat. Aktiebevis För ett aktiebevis är återbetalningsbeloppet beroende av utvecklingen för en eller flera aktiemarknader i form av en aktie eller ett aktieindex alternativt en korg av aktier eller aktieindex. Bevisets återbetalningsbelopp kan vara begränsat upp till en viss barriär. I samband med korgar kan bevisets återbetalningsbelopp även vara beroende avutvecklingen för den aktie eller det aktieindex med sämst eller bäst värdeutveckling eller skillnaden mellan dessa. Värdet kan även beräknas med beaktande av en s k multiplikator. Multiplikatorn kan variera beroende på om den underliggande tillgångens marknadsvärde är över eller under startvärde eller barriär. Förutom återbetalningsbelopp kan ett bevis även ge avkastning i form av kupong/-er under löptiden beroende på utvecklingen för underliggande tillgång, Villkor för kupong framgår av Slutliga Villkor för respektive bevis. Ett bevis kan även struktureras så att återbetalningsbeloppet beräknas på det högsta av en fastställd kupong eller underliggande tillgångs värdeutveckling. Ett bevis har i regel en bestämd löptid, men i vissa fall och om villkoren härför är uppfyllda, kan återbetalningsbelopp för ett bevis komma att erläggas i förtid. Fondbevis För ett fondbevis är återbetalningsbeloppet kopplat till kursutvecklingen för en eller flera fonder alternativt ett eller flera fondindex. Fonder har olika typ av placeringsinriktning och olika grad av risk och ett fondindex kan avse olika typer av fonder. En närmare beskrivning av den eller de fonder och/eller fondindex som ingår i ett fondbevis framgår av Slutliga Villkor. De fondbevis som emitteras av Banken återbetalas enligt villkoren med återbetalningsbelopp. Ett fondbevis kan struktureras på samma sätt som ett aktiebevis varför det som angivits ovan för aktiebevis även gäller fondbevis vad gäller beräkning av återbetalningsbelopp, kupong och risk. Råvarubevis För ett råvarubevis är återbetalningsbeloppet kopplat till kursutvecklingen på en eller flera råvarumarknader. Varje marknad representeras av en råvara eller ett råvaruindex, alternativt en korg av råvaror eller råvaruindex. Bevisen återbetalas enligt sina villkor med återbetalningsbelopp. Ett råvarubevis kan struktureras på samma sätt som ett aktiebevis varför det som angivits ovan för aktiebevis även gäller råvarubevis vad gäller beräkning av återbetalningsbelopp, kupong och risk. Räntebevis För ett räntebevis är återbetalningsbeloppet kopplat till ränteutvecklingen på en eller flera räntemarknader och/eller löptider. Varje marknad eller löptid representeras av en ränta eller ett ränteindex, al- 55

57 ternativt en korg av räntor eller ränteindex. Bevisen återbetalas enligt sina villkor med återbetalningsbelopp. Ett räntebevis kan struktureras på samma sätt som ett aktiebevis varför det som angivits ovan för aktiebevis även gäller räntebevis vad gäller beräkning av återbetalningsbelopp, kupong och risk. Valutabevis För ett valutabevis är återbetalningsbeloppet kopplat till kursutvecklingen för en eller flera valutor eller index. Bevisen återbetalas enligt sina villkor med återbetalningsbelopp. Ett valutabevis kan struktureras på samma sätt som ett aktiebevis varför i tillämpliga delar det som angivits ovan för aktiebevis även gäller valutabevis vad gäller beräkning av återbetalningsbelopp, kupong och risk. Blandportföljbevis För ett blandportföljbevis är återbetalningsbeloppet kopplat till värdeutvecklingen för ett antal portföljer, index, korgar eller motsvarande som innehåller olika tillgångslag med varierande vikt, t ex aktier, valutor, räntor och råvaror. De blandportföljbevis som utges av Banken återbetalas enligt villkoren med återbetalningsbelopp. Ett blandportföljbevis kan struktureras på samma sätt som ett aktiebevis varför det som angivits ovan för aktiebevis även gäller blandportföljbevis vad gäller beräkning av återbetalningsbelopp, kupong och risk. Strategibevis För ett strategibevis är återbetalningsbeloppet kopplat till värdeutvecklingen för en eller flera strategier/strategiindex. Ett strategiindex kan fungera som placeringsstrategi där olika tillgångsslag kan ingå med variabel vikt utifrån olika antaganden om marknadernas utveckling. Ett strategiindex kan även fungera så att negativ utveckling på en tillgång/marknad ger positiv indexutveckling. Bevisen återbetalas enligt sina villkor med återbetalningsbelopp. Ett strategibevis kan struktureras på samma sätt som ett aktiebevis varför det som angivits ovan för aktiebevis även gäller strategibevis vad gäller beräkning av återbetalningsbelopp, kupong och risk. Kreditderivatbevis För ett kreditderivatbevis är återbetalningsbeloppet kopplat till kreditrisken i ett eller flera bolag eller länder, alternativt ett index. I ett kreditderivatbevis nyttjas olika låntagares kreditvärdighet och den ränteskillnad som föreligger med anledning av kreditvärdigheten. Ju sämre kreditvärdighet desto högre ränta och det möjliga återbetalningsbeloppet i en kreditderivatobligation ökar. Samtidigt ökar sannolikheten för att en kredithändelse skall inträffa som reducerar återbetalningsbeloppet, eftersom återbetalningsbeloppets storlek är beroende av antalet kredithändelser. Som kredithändelse räknas t ex konkurs eller betalningsdröjsmål avseende finansiell skuld eller betalningsrekonstruktion av finansiell skuld. Varje kredithändelse reducerar återbetalningsbeloppets storlek och återbetalningsbelopp kan helt utebli om alltför många kredithändelser inträffat. Exponeringen mot kredithändelser kan vara uppdelad i perioder, t ex årsvis, eller under hela löptiden. Avkastningen kan vid exponeringen mot kredithändelser i perioder utbetalas i anslutning till sådan period i form av kupong alternativt i samband med att återbetalningbelopp erläggs på återbetalningsdagen. Turbobevis Turbo är en form bevis vars värdeutveckling är beroende av underliggande tillgångs utveckling. Underliggande tillgång kan vara aktier, aktieindex, valutor, råvaror, korgar eller index av underliggande tillgångar. Vid ett positivt värde vid beräkning av återbetalningsbeloppet erläggs detta på en bestämd återbetalningsdag alternativt på en förtida återbetalningsdag om villkoren för att en sådan skall inträffa har uppfyllts. 56

58 Förtida återbetalningsdag inträffar om kursen/värdet på underliggande tillgång noterats till en kurs/värde lika med eller under fastställd (Turbo köp) alternativt lika med eller över fastställd (Turbo sälj). Vid förtida återbetalning fastställer Banken slutkurs/slutvärde för underliggande tillgång som dess lägsta kurs/värde (Turbo köp) respektive högsta kurs/värde (Turbo sälj) i nära anslutning till att villkoren för förtida förfall uppfyllts. 57

59 Allmänna villkor Följande allmänna villkor skall gälla för bevis i svenska kronor ( SEK ), norska kronor ( NOK ) eller i euro ( EUR ) som Swedbank AB, org nr , ( Banken ) ger ut under detta program. För varje bevis med viss beteckning upprättas slutliga villkor ("Slutliga Villkor ), vilka tillsammans med dessa allmänna villkor utgör fullständiga villkor för respektive bevis. Andra allmänna villkor gäller för bevis utgivna under tidigare prospekt för detta program. Relevant prospekt med allmänna villkor framgår av Slutliga Villkor för varje bevis. 1. Definitioner Utöver ovan gjorda definitioner skall i dessa villkor nedanstående definitioner, och definitioner som återfinns i Slutliga Villkor, gälla. Bankdag avseende bevis utgivna i Sverige: dag som i Sverige inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag. avseende bevis utgivna i Norge: dag som i Norge inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag. avseende bevis utgivna i Finland: dag som i Finland inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag. CSD Central Security Depository (Central Värdepappersförvarare) till vilken bevis är ansluten. Om inget annat anges i Slutliga Villkor gäller att ES är CSD för bevis utgivna i Sverige, VPS för bevis utgivna i Norge och EF för bevis utgivna i Finland; EF Euroclear Finland Oy, org nr ; ES Euroclear Sweden AB, org nr ; EURIBOR Innehavare Kontoförande Institut Kupong den räntesats som kl anges på Reuters sida EURIBOR01 (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller om sådan notering ej anges Bankens bedömning av den räntesats som ledande affärsbanker i Europa erbjuder för utlåning av EUR för aktuell period på interbankmarknaden i Europa; den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalning under ett bevis; bank eller annan som har medgivits rätt att vara kontoförande institut eller motsvarade i Norge respektive Finland enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller motsvarande lagstiftning i Norge respektive Finland och hos vilken Innehavare öppnat VP-konto avseende bevis; enligt Slutliga Villkor det belopp som utöver Återbetalningsbelopp kan tillkomma Innehavare enligt bestämmelserna i punkt 3; Kupongutbetalningsdag enligt Slutliga Villkor, eller om den däri angivna dagen inte är en Bankdag, nästa Bankdag; 58

60 NIBOR den räntesats som kl anges på Reuters sida NIBR (eller på sådan annan sida eller genom sådant annat system) eller om sådan notering ej anges den räntesats som motsvarar Bankens kostnad för upplåning av NOK för aktuell period på interbankmarknaden i Oslo; Nominellt Belopp det belopp i förekommande fall som ett bevis är utfärdat på; Slutdag enligt Slutliga Villkor; VPS VPS ASA; VP-konto Återbetalningsbelopp Återbetalningsdag värdeandelskonto eller värdepapperskonto hos ES, VPS eller EF där respektive Innehavares innehav av bevis är registrerat; enligt Slutliga Villkor - det belopp som tillkommer Innehavare på Återbetalningsdagen enligt bestämmelserna i punkt 3; samt enligt Slutliga villkor eller, om den där angivna dagen inte är en Bankdag, nästa Bankdag. 2. Bevis, valörer och antal Bevis med viss beteckning utfärdas antingen i valörer om ett visst Nominellt Belopp eller i ett visst högsta antal utan anknytning till ett Nominellt Belopp. Bevis som utfärdas i valörer om ett visst Nominellt Belopp utges i valörer om nominellt SEK ETTUSEN (1 000), SEK TIOTUSEN (10 000), SEK ETTHUNDRATUSEN ( ) eller SEK ENMILJON ( ) eller NOK ETTUSEN (1 000), NOK TIOTUSEN (10 000), NOK ETTHUNDRATUSEN ( ) eller NOK ENMILJON ( ) eller EUR ETTHUNDRA (100), EUR ETTUSEN (1 000), EUR TIOTUSEN (10 000) eller EUR ETTHUNDRATUSEN ( ), alternativt annan valör som framgår av Slutliga Villkor, eller hela multiplar därav. Det Nominella Beloppet för varje enskilt bevis med viss beteckning och det högsta sammanlagda Nominella Beloppet för bevis med viss beteckning framgår av Slutliga Villkor. Banken förbehåller sig rätten att höja det sammanlagda Nominella Beloppet för bevis med viss beteckning. Bevis som inte utfärdas i valörer om ett visst Nominellt Belopp utges i ett visst högsta antal. För varje sådant bevis med viss beteckning framgår i Slutliga Villkor det högsta antalet bevis som utges. Banken förbehåller sig rätten att höja det högsta antalet bevis med viss beteckning. 3. Kontant slutavräkning m m Banken ombesörjer för bevis med viss beteckning kontant slutavräkning på Slutdagen och beräknar därvid för varje bevis Återbetalningsbelopp enligt vad som anges i Slutliga Villkor. En avräkning enligt föregående stycke innebär en slutreglering så att Innehavare, om förutsättningarna härför föreligger, erhåller Återbetalningsbelopp enligt bestämmelserna i punkt 5. Bevis med viss beteckning kan enligt sina villkor under löptiden berättiga till Kupong vid ett eller flera tillfällen. Rätten till Kupong anges i Slutliga Villkor. Bevis medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med Bankens övriga icke säkerställda och icke efterställda betalningsförpliktelser i den mån annat inte är föreskrivet i lag. 59

61 4. Registrering m m Bevis skall för Innehavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utges. Utgivning av bevis i Sverige i annan valuta än SEK kan endast ske om bevis i valutan ifråga kan hanteras av CSD. Utgivning av bevis i Norge i annan valuta än NOK kan endast ske om bevis i valutan ifråga kan hanteras av CSD. Utgivning av bevis i Finland i annan valuta än EUR kan endast ske om bevis i valutan ifråga kan hanteras av CSD. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende ett bevis skall riktas till Kontoförande Institut. Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning under ett bevis skall låta registrera denna sin rätt till betalning. 5. Erläggande av Återbetalningsbelopp m m Återbetalningsbelopp erläggs på Återbetalningsdagen. Kupong (i förekommande fall) erläggs på aktuell Kupongutbetalningsdag. Betalning av Återbetalningsbelopp och Kupong erläggs till den som är Innehavare på femte Bankdagen före respektive förfallodag, eller på annan Bankdag innan respektive förfallodag som generellt tillämpas vid var tid på respektive värdepappersmarknad (= avstämningsdagen). Har Innehavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp respektive Kupong skall insättas på visst bankkonto, sker insättningen genom CSDs försorg på respektive förfallodag. I annat fall översänder CSD beloppet sistnämnda dag till Innehavaren under dennes hos CSD på avstämningsdagen registrerade adress. Infaller förfallodag på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet utan räntekompensation först följande Bankdag. Skulle CSD på grund av dröjsmål från Bankens sida eller på grund av annat hinder inte kunna betala beloppet enligt vad nyss sagts, utbetalas detta av CSD så snart hindret upphört till den som på avstämningsdagen var Innehavare. Visar det sig att den som tillställts belopp enligt vad som ovan sagts saknade rätt att mottaga detta, skall Banken och CSD likväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter. Detta gäller dock ej om Banken respektive CSD hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller inte varit normalt aktsamma. 6. Dröjsmålsränta Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från förfallodagen till och med den dag då betalning erläggs efter en årlig räntesats som motsvarar genomsnittet av en veckas STIBOR eller, såvitt gäller bevis utgivna i NOK eller EUR, NIBOR respektive EURIBOR,så länge dröjsmålet varar, med tillägg av två procentenheter. STIBOR, NIBOR eller i förekommande fall EURIBOR skall därvid avläsas den första Bankdagen i varje kalendervecka varunder dröjsmålet varar. Beror dröjsmålet på sådant hinder för Banken respektive CSD som avses i punkt 17 första stycket skall dröjsmålsränta beräknas utan tillägg av två procentenheter. 7. Preskription Rätten till betalning av Återbetalningsbelopp preskriberas tio år efter Återbetalningsdagen. Rätten till Kupong preskriberas tre år efter respektive Kupongutbetalningsdag. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillkommer Banken. 60

62 Om preskriptionsavbrott sker löper en ny preskriptionstid om tio år i fråga om Återbetalningsbelopp och tre år beträffande Kupong, i båda fallen räknat från den dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott. 8. Meddelanden Meddelanden rörande bevis skall - i den mån annat inte föreskrivits i dessa villkor - tillställas Innehavare under dennes hos CSD registrerade adress. Meddelande på grund av åtgärder under rubriken Justeringar i Slutliga Villkor sker dock endast genom att meddelandet hålls tillgängligt på Bankens webbplats (www.swedbank.se/bevis) och Bankens kontor. 9. Villkorsändringar Banken äger rätt att vid ändrade eller för Banken oförutsedda förhållanden, eller om det i övrigt enligt Bankens bedömning är nödvändigt eller ändamålsenligt t ex på grund av uppenbara felaktigheter eller otydligheter i villkoren, utan Innehavares medgivande besluta om ändring av villkoren för bevis. 10. Rätt till uppgifter Banken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från CSD om varje VP-konto, nämligen Innehavares namn, personnummer eller identifieringsnummer samt postadress och antal innehavda bevis. 11. Ändrade förutsättningar Skulle förutsättningarna för Bankens fullgörande enligt dessa villkor, bland annat innefattande en fördyrning av Bankens riskavtäckning, på grund av svensk eller utländsk myndighets påbud, ändrad lagstiftning, annan händelse av politisk natur, domstolsavgörande eller annan vid utgivandet av ett bevis oförutsebar händelse, i något hänseende ha bortfallit eller avsevärt förändrats, äger Banken att med avvikelse från dessa villkor bestämma på vilket sätt sådan fullgörelse skall ske samt om Återbetalningsdagen skall tidigareläggas. 12. Bankens köp och innehav av bevis Banken äger rätt att genom budgivning, privat uppgörelse eller på annat sätt själv förvärva bevis oavsett kurs. Skulle bevis förvärvas av Banken kan de annulleras, behållas, återförsäljas eller handhas på annat sätt. 13. Upptagande till handel på reglerad marknad För bevis som skall upptas till handel på reglerad marknad kommer Banken att ansöka om detta vid NASDAQ OMX Stockholm AB, Oslo Börs ASA eller NASDAQ OMX Helsinki Oy eller på annan reglerad marknad som anges i Slutliga Villkor. Banken förbehåller sig rätten att Bevisets löptid byta reglerad marknad. 14. Förvaltarregistrering För bevis som är förvaltarregistrerat enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument eller motsvarande lagstiftning i Norge respektive Finland skall vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som Innehavare. 15. Kalkyleringsagent När bedömningar och beräkningar skall göras enligt dessa villkor förbehåller sig Banken rätten att själv göra dessa. På Bankens begäran kan alternativt sådana bedömningar och beräkningar, 61

63 allmänt eller i det enskilda fallet, utföras av en välrenommerad bank eller annan finansiell institution som Banken utser. 16. Skatter och avgifter Banken är inte ansvarig för eller på annat sätt skyldig att betala någon skatt, avgift eller annan kostnad som kan uppkomma för Innehavaren på grund av köp, innehav, försäljning eller kontant slutavräkning av bevis. 17. Begränsning av ansvar m m I fråga om de på Banken respektive CSD ankommande åtgärderna gäller beträffande CSD med beaktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, elavbrott, teleavbrott, brand, vattenskada, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv eller CSD själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Banken eller CSD om de varit normalt aktsamma. Inte i något fall utgår ersättning för indirekt skada. Föreligger hinder för Banken eller CSD på grund av sådan omständighet som angivits i första stycket att vidta åtgärd enligt dessa villkor, får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört. Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen om kontoföring av finansiella instrument. 18. Lag och jurisdiktion Vid tolkning och tillämpning av dessa villkor skall svensk lag gälla. Tvist skall i första instans avgöras vid Stockholms tingsrätt. 62

64 Mall för Slutliga Villkor Bevis Datum för Slutliga Villkor: [ ] Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs program för bevis Definitioner i dessa Slutliga Villkor skall om annat inte särskilt anges ha den betydelse som anges i Bankens Prospekt offentliggjort den 2 december 2011 vilket utgör ett grundprospekt enligt 2 kap 16 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för nedanstående bevis och skall läsas tillsammans med Prospektet. Fullständig information om Banken och bevisen erhålls endast genom att dessa Slutliga Villkor läses tillsammans med Prospektet. Prospektet finns att tillgå på Bankens webbplats (www.swedbank.se/ir) och kan även rekvireras kostnadsfritt från något av Bankens kontor. SPECIFIKATIONER ISIN-kod: [ ] Slutdag: [ ] Återbetalningsdag: [ ] Kupongutbetalningsdag (i förekommande fall): [ ] RISKFAKTORER En investering i bevis är förknippad med vissa risker. Potentiella investerare rekommenderas därför att ta del av den information om risker som lämnas under rubriken Riskfaktorer på sidan 8 och följande sidor i Prospektet. INFORMATION OM BEVISEN, VILLKOR FÖR ERBJUDANDET SAMT UPPTAGANDE TILL HANDEL OCH SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN KRING HANDELN Inbjudan [Här lämnas en kort sammanfattning av erbjudandet och anges i förekommande fall om erbjudandet riktas till någon särskild kategori av investerare. Vad som beskrivs återfinns regelmässigt på detaljnivå under andra avsnitt i Slutliga Villkor.] Bevisets värde [Här lämnas information om de faktorer som påverkar bevisets värde under löptiden samt hur återbetalningsbelopp och eventuell kupong beräknas. Vidare lämnas vid behov exempel på återbetalningsbelopp och eventuell kupong vid olika förändringar av ingående parametrar.] Beskrivning av underliggande tillgångar [Här lämnas information om de underliggande tillgångar (inklusive om möjligt historisk utveckling av dessa) som t ex aktier, räntor, valutor, råvaror, olika index etc som tillsammans med andra variabler bestämmer storleken av återbetalningsbelopp och eventuell kupong.] 63

65 Löptid [Här anges bevisets slutdag och tidpunkten för betalning av återbetalningsbelopp.] Placeringsvolym [Här anges högsta Nominella Belopp respektive högsta antal bevis samt upplyses om att Banken förbehåller sig rätten att förändra angivet högsta belopp respektive högsta antal bevis.] Köp och försäljning/anvisningar för deltagande [Här anges hur en anmälan om köp skall göras eller, om bevis ges ut fortlöpande till aktuellt marknadspris, hur köp och försäljning går till.] Betalning och courtage [För bevis som efter utgången av en anmälningsperiod säljs på en och samma gång till ett på förhand fastställt pris anges här priset, fastställt courtage samt sättet och den senaste tidpunkten för betalning.] Arrangörsarvode [Här anges det av Banken beräknade maximala arrangörsarvodet för bevis] Marknad [Här anges hur handel med bevis kommer att gå till och vilka faktorer som påverkar prissättningen. I förekommande fall anges även att Banken löpande kommer att ställa köpkurser och om möjligt även säljkurser.] Kortnamn [Här anges i förekommande fall tillämpliga kortnamn.] Inställande av erbjudandet [För bevis som efter utgången av en anmälningsperiod säljs på en och samma gång till ett på förhand fastställt pris anges här att Banken äger rätt att ställa in erbjudandet under vissa förutsättningar innefattande (i) otillräcklig försäljningsvolym i förhållande till angiven miniminivå, (ii) för investeraren enligt Bankens bedömning otillräckliga värden på olika variabler för beräkning av återbetalningsbelopp och eventuell kupong samt (iii) sådana inträffade omständigheter i övrigt som enligt Bankens bedömning skulle kunna äventyra erbjudandets framgångsrika genomförande.] Tidsplan [För bevis som efter utgången av en anmälningsperiod säljs på en och samma gång till ett på förhand fastställt pris anges här en tidsplan för erbjudandet innefattande anmälningstid, senaste likviddag, dag för utsändande av avräkningsnotor, beräknad första dag för handel på andrahandsmarknaden samt återbetalningsdag.] Skatteaspekter [Här lämnas vid behov kompletterande skatteinformation.] Övrig information [Här lämnas vid behov övrig information.] Bevis [Här anges bevisets kortnamn eller motsvarande.] Återbetalningsbelopp och Kupong [Här anges formeln med tillhörande definitioner som bestämmer hur Återbetalningsbelopp/Kupong beräknas.] [Den grundläggande formeln för beräkning av Återbetalningsbelopp återges nedan. Bland de definitioner som normalt förekommer märks definitionerna Startvärde, Slutvärde, Noteringsdag och Marknadsavbrott samt, såvitt gäller bevis som utges i visst antal utan att bestämmas till valörer om ett Nominellt Belopp, Multiplikator.] 64

66 [För bevis som utges i valörer om visst Nominellt Belopp: Återbetalningsbelopp = Nominellt Belopp x (Slutvärde/Startvärde), där Startvärde respektive Slutvärde motsvarar de värden som den underliggande tillgången åsätts enligt vad som särskilt föreskrivs för beräkning av dess värdeutveckling under mätperioden.] [För bevis som utges i ett visst antal utan att bestämmas i valörer om visst Nominellt Belopp: Återbetalningsbelopp = Multiplikator x Slutvärde där Multiplikator är ett värde som Banken fastställer innan mätperiodens början och Slutvärde motsvarar det värde som den underliggande tillgången åsätts vid mätperiodens slut.] Banken förbehåller sig rätten att utge bevis med annan konstruktion för beräkning av Återbetalningsbelopp. Justeringar Här anges principerna för justering av Start- och Slutvärden samt andra förekommande variabler som ligger till grund för beräkning av Återbetalningsbelopp och eventuell Kupong i händelse av någon förändring i underliggande tillgång, som t ex en nyemission avseende en aktie eller en ändring av formeln avseende ett index. Valörer [Nominellt [SEK ] [NOK ] [EUR ] eller hela multiplar därav, vid tecknande dock lägst nominellt [SEK.][NOK ][EUR ]] Antal [Högst [ ] bevis.] Återbetalningsdag [Här anges dag för erläggande av Återbetalningsbelopp för bevis.] Kupongutbetalningsdag [Här anges i förekommande fall dag(ar) för betalning av Kupong för bevis.] Förtida betalning [Här anges om Banken har rätt att betala Återbetalningsbelopp för bevis i förtid och i så fall under vilka förutsättningar.] Upptagande till handel på reglerad marknad [Ja, Beviset kommer att upptas till handel vid [NASDAQ OMX Stockholm AB,][Oslo Börs ASA][NASDAQ OMX Helsinki Oy] [annan reglerad marknad]] [Nej, Banken äger dock rätt att under bevisets löptid ansöka om upptagande till handel på reglerad marknad.] Banken bekräftar att dessa Slutliga Villkor är gällande för bevisen tillsammans med allmänna villkor för Bankens program för bevis i sin lydelse enligt Prospektet och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningsbelopp och i förekommande fall Kupong. Swedbank AB (publ) 65

67 ALLMÄNT OM SWEDBANK AB (publ) Swedbank AB ( Banken ) är ett svenskt bankaktiebolag som bildades den 24 april Banken har sitt ursprung i den svenska sparbanksrörelsen från början av 1800-talet och från den kooperativa bankrörelsen från början av 1900-talet fusionerades Sparbanken Sverige och Föreningsbanken och Banken bytte namn till FöreningsSparbanken AB köpte Swedbank de resterande 40 procent av aktierna i Hansabank som är den ledande banken i Estland, Lettland och Litauen. FöreningsSparbanken AB bytte namn till Swedbank AB den 8 september Banken är registrerad hos Bolagsverket, organisationsnummer med adress och säte Brunkebergstorg 8, SE Stockholm, telefonnummer Bankens svenska verksamhet regleras av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, aktiebolagslagen (2005:551) och i övrigt av svensk rätt. Swedbank är en universalbank som erbjuder alltifrån traditionella banktjänster till privatpersoner och företag, kapitalmarknadsprodukter och tjänster, investment banking samt kapitalförvaltning. De viktigaste produkterna utgörs av hypoteks- och bankutlåning till privatpersoner och företag, hushålls- och företagsinlåning, övriga sparandeprodukter som exempelvis fonder samt olika former av betalningstjänster, som kort- och girobetalningar. Samtliga produkter och tjänster förmedlas i huvudsak genom de egna kontorsnäten samt via telefon- och internetbankerna. I de fall information kommer från tredje man har den återgivits korrekt och, såvitt Banken kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Kreditbetyg (rating) Kreditvärderingen anges i form av en så kallad rating som är det betyg en låntagare erhåller från respektive institut på sin förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Nedanstående tabell anger den ratingskala som används av respektive institut för lång upplåning. Bankens rating för lång upplåning är markerad med fetstil. Rating för lång upplåning Moody s 1 Standard & Poor s 2 Fitch 3 Aaa AAA AAA Aa1 AA+ AA+ Aa2 AA AA Aa3 AA- AA- A1 A+ A+ A2 A A A3 A- A- Baa1 BBB+ BBB+ Baa2 BBB BBB Baa3 BBB- BBB- Ovanstående kreditvärderingsinstitut är etablerade inom EU innan 7 juni 2010, och blev den 31 oktober 2011 godkända och registrerade som kreditvärderingsinstitut under Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009, vilken ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 513/2011 av den 11 maj För mer information om rating, se webbplats 2 För mer information om rating, se webbplats 3 För mer information om rating, se webbplats 66

68 Organisationsstruktur Swedbankkoncernen har en mycket stark ställning på sina hemmamarknader Sverige, Estland, Lettland och Litauen. I Sverige hade koncernen per den 30 september 2011 ledande marknadsandelar 4 för hushållssparande 23 (jämfört med 24 procent per 31 december 2010) procent och hypotekslån privat 27 (27) procent. På den svenska företagsmarknaden låg koncernens marknadsandelar på 17 (17) procent för utlåning respektive 16 (17) procent för inlåning per den 30 september I Baltikum var koncernens marknadsandel avseende utlåning i slutet av augusti 27 procent (29 procent 31 december 2010), och avseende inlåning 28 (27) procent. Koncernen består av nedanstående sex affärsområden och stöds av gemensam service och koncernstaber. Svensk bankrörelse Svensk bankrörelse är det dominerande affärsområdet i koncernen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter genom drygt 340 kontor och kontantservice via ett stort antal butiker. Samarbetet med sparbankerna adderar ytterligare närmare 260 kontor. Genom internetbanken, med drygt 20 miljoner besök per månad, telefonbanken och mobilbanken är banken öppen dygnet runt. Swedbank har ett dotterbolag i Luxemburg, med representationskontor i Spanien, som ingår i affärsområdet svensk bankrörelse. Stora företag & Institutioner Stora företag & Institutioner har det nordiska och baltiska kundansvaret för stora företag, finansiella institutioner, organisationer och banker. Definitionen för stora företag är de som har en omsättning som överstiger 2 mdkr per år eller företag med mer komplexa behov. Affärsområdet bildades 2010 och tidigare Swedbank Markets ingår som en fullt integrerad del. Detsamma gäller First Securities som sedan november 2010 är ett helägt dotterbolag. Affärsområdet har en stark ställning inom aktie, ränte- och valutaområdet och är även en betydande leverantör av finansieringslösningar. Baltisk bankrörelse Baltisk bankrörelse erbjuder ett brett utbud av finansiella produkter och banktjänster till privat- och företagskunder i Estland, Lettland och Litauen. Baltisk bankrörelse erbjuder sina tjänster genom ett omfattande kontorsnät samt genom sin telefon- och internetbank. Koncernen har ledande positioner inom flera av de viktigaste marknadssegmenten på de baltiska marknaderna, med den största marknadsandelen i Estland. Ryssland & Ukraina Ryssland och Ukraina bildades i april 2010 som ett resultat av organisationsförändringar i koncernen och omfattar koncernens bankverksamhet i Ryssland och Ukraina. Koncernens produkter och tjänster erbjuds till såväl privat- som företagskunder. Banken har beslutat ändra verksamhetsfokus i Ryssland och Ukraina till att stödja företagskunder på hemmamarknaderna vilket innebär att erbjudandet till privatkunder successivt kommer att avvecklas. I slutet av 2010 hade koncernen 5 kontor i Ryssland och 92 kontor i Ukraina. 4 Alla uppgifter rörande marknadsandelar i Sverige är framtagna av Statistiska Centralbyrån och har återgivits exakt. Angivna marknadsandelar hänförliga till Bankens baltiska verksamhet är Bankens egen uppskattning. 67

69 Kapitalförvaltning Kapitalförvaltning omfattar dotterkoncernen Swedbank Robur AB som för närvarande erbjuder drygt 150 fonder, diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Robur är den överlägset största aktören inom ansvarsfulla investeringar i Sverige. Bland kunderna finns såväl privatpersoner som företag, institutioner, kommuner, landsting, stiftelser och försäkringsbolag. Produkterna säljs och distribueras huvudsakligen av svensk- och baltisk bankrörelse samt av sparbankerna i Sverige, men även via tredjepartsdistributörer och direkt till institutionella kunder. Ektornet Ektornet är ett dotterbolag till Banken och förvärvar, förvaltar och utvecklar koncernens övertagna egendom, främst fastigheter. Syftet är att över tiden återvinna ett så stort värde som möjligt men också att minimera kostnaderna för att äga tillgångarna. En betydande del av fastighetsinnehavet finns i de baltiska länderna, men även i Norden, USA och Ukraina. Huvudkontoret ligger i Stockholm och de övertagna fastigheterna förvaltas genom lokala dotterbolag med egna resurser och fastighetskompetens. Gemensam service och koncernstaber Gemensam service och koncernstaber är en servicefunktion som implementerades under hösten Funktionen består av interna servicefunktioner, inklusive informationsteknologi, treasury, inköp, legala och administrativa funktioner samt koncernens interna försäkringsbolag, Sparia. I april 2010 offentliggjorde koncernen bildandet av affärsområdet Group Business Support som ansvarar för koncernens produkter och produktion. 68

SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS

SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets offentliggörande: 1 december 2008 SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS Detta prospekt ( Prospektet ) innehåller information

Läs mer

SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS

SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets offentliggörande: 18 december 2006 SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS Detta prospekt ( Prospektet ) innehåller

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571 Slutliga Villkor Lån 571 Swedbank ABs SPAX Lån 571 Sverige - Återbetalningsdag 2013-01-15 Serie A (SWEOSVE7) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 108 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Sterling

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537 Slutliga Villkor Lån 537 Swedbank ABs SPAX Lån 537 Stege - Återbetalningsdag 2010-12-15 Serie A (SWEOST12) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Kronförstärkning

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Placeringen är kopplad till utvecklingen för fyra svenska bolag, ABB, Telia Sonera, H&M och Swedbank. Varje år ges möjlighet att erhålla en

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ)

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 28 november 2008 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Detta prospekt ( Prospektet ) innehåller information om Länsförsäkringar

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 551. Slutliga Villkor Lån 551

Swedbank ABs. SPAX Lån 551. Slutliga Villkor Lån 551 Slutliga Villkor Lån 551 Swedbank ABs SPAX Lån 551 Fyrspann - Återbetalningsdag 2011-12-20 Serie A (SWEOFYR15) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 103 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Europa

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 563. Slutliga Villkor Lån 563

Swedbank ABs. SPAX Lån 563. Slutliga Villkor Lån 563 Slutliga Villkor Lån 563 Swedbank ABs SPAX Lån 563 Valutakupong - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEOVK05) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Serie

Läs mer

Slutliga Villkor: 2009-06-05. Swedbank ABs. Aktiebevis MAX Slutlikviddag 2009-08-19

Slutliga Villkor: 2009-06-05. Swedbank ABs. Aktiebevis MAX Slutlikviddag 2009-08-19 Slutliga Villkor: 2009-06-05 Swedbank ABs Aktiebevis MAX Slutlikviddag 2009-08-19 Slutliga Villkor Bevis Aktiebevis MAX Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs (publ) program för bevis Definitioner

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Bevis. Programmet. Swedbank. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Bevis. Programmet. Swedbank. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 13 februari 2014 Diarienummer: 14-471 Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION

Läs mer

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014 Certifikat Autocall Avseende: Fortum och Stora Enso Med emissionsdag: 18 februari 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes

Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 29 maj 2015 (FI diarienr 15-6791) Datum för tilläggets offentliggörande 23 juli 2015 FI diarienr för tillägget 15-10660 Swedbank AB (publ) Program för Medium Term

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Swedbank AB (publ) Program för Bevis TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 28 juni 2013 diarienr 13-5865 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 19 juli 2013 Tilläggsprospektets diarienr 13-7958 Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes

Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 19 juni 2014 (FI diarienr 14-8220) Datum för tilläggets offentliggörande 29 oktober 2014 FI diarienr för tillägget 14-14638 Swedbank AB (publ) Program för Medium

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Swedbank AB (publ) Program för Bevis TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 13 februari 2014 (diarienr 14-471) Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 8 maj 2014 Tilläggsprospektets diarienr 14-6302 Swedbank AB (publ) Program för

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes

Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes TILLÄGG 4 till GRUNDPROSPEKT publicerat 19 juni 2014 (FI diarienr 14-8220) Datum för tilläggets offentliggörande 8 maj 2015 FI diarienr för tillägget 15-6558 Swedbank AB (publ) Program för Medium Term

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1025. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1025. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1025 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Slutliga Villkor: 2011-01-21. Swedbank ABs. Aktiebevis MAX Förfallodag 2011-05-03

Slutliga Villkor: 2011-01-21. Swedbank ABs. Aktiebevis MAX Förfallodag 2011-05-03 Slutliga Villkor: 2011-01-21 Swedbank ABs Aktiebevis MAX Förfallodag 2011-05-03 Slutliga Villkor Bevis Aktiebevis MAX Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs (publ) program för bevis Definitioner

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3243 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 juni

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER Detta prospekt ( Prospektet ), som utgör

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1033 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1.

BRANSCHKOD VERSION VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1. BRANSCHKOD VERSION 2 2010-02-22 VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1. BAKGRUND Strukturerade placeringsprodukter är ett samlingsbegrepp för finansiella

Läs mer

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Slutliga Villkor certifikat Tillväxt Avseende: Med noteringsdag: 10 november 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Swedbank AB (publ) Program för Bevis TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 4 februari 2015 (diarienr 15-938) Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 8 maj 2015 Tilläggsprospektets diarienr 15-6559 Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Läs mer

Finansinspektionens diarienummer

Finansinspektionens diarienummer Finansinspektionens diarienummer 07-7047-413 Tillägg 2008:3 till Stadshypotek AB:s (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 29 augusti 2007 samt offentliggjordes

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1103. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1103. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1103 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Blackpearl Resources Inc SDB SAS AB Med noteringsdag: 14 juni 2012 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid Aktieindexobligation 707 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg placering Aktieindexobligation

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Börsprospekt Program för Medium Term Notes Arrangör Swedbank Markets INNEHÅLL Detta börsprospekt för FöreningsSparbanken ABs, nedan kallad FöreningsSparbanken, MTNprogram om 40.000.000.000 svenska kronor

Läs mer

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av prospektet: 13 november 2015 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut Detta grundprospekt innehåller information om Sparbanken

Läs mer

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 29 maj 2015 Diarienummer: 15-6790 Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken Program för warranter Programmet. Swedbank. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken Program för warranter Programmet. Swedbank. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 11 juli 2014 Diarienummer: 14-9747 Swedbank AB (publ) Banken Program för warranter Programmet Arrangör: Swedbank VIKTIG INFORMATION

Läs mer

Aktiebevis Sverige terrass

Aktiebevis Sverige terrass Icke kapitalskyddad Bevis En placering där du får ta del av 1,5 gånger uppgången för OMXS30 Index, ett brett svenskt aktieindex. erbjuder dessutom ett skydd vid mindre nedgångar, ned till indikativt -30

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 565. Slutliga Villkor Lån 565

Swedbank ABs. SPAX Lån 565. Slutliga Villkor Lån 565 Slutliga Villkor Lån 565 Swedbank ABs SPAX Lån 565 Valutakupong - Återbetalningsdag 2013-04-23 Serie A (SWEOVK07) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Serie

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet. Swedbank. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet. Swedbank. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 29 maj 2015 Diarienummer: 15-6791 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes

Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 29 april 2016 (FI diarienr 16-5873) Datum för tilläggets offentliggörande 26 juli 2016 FI diarienr för tillägget 16-11283 Swedbank AB (publ) Program för Medium Term

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes

Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes TILLÄGG 3 till GRUNDPROSPEKT publicerat 31 mars 2017 (FI diarienr 17-3364) Datum för tilläggets offentliggörande 12 maj 2017 FI diarienr för tillägget 17-6679 Swedbank AB (publ) Program för Medium Term

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Slutliga Villkor Bevis

Slutliga Villkor Bevis Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för Bevis ABTOMX6F SWE utgivna under Swedbank AB:s Program för Bevis Definitioner i dessa Slutliga Villkor ska om annat inte särskilt anges ha

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1016 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer