SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS"

Transkript

1 GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets offentliggörande: 18 december 2006 SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS Detta prospekt ( Prospektet ) innehåller information om Swedbank ABs ( Banken ) (i) program för Medium Term Notes, (ii) program för warranter samt (iii) program för bevis. Prospektet utgör ett grundprospekt enligt 2 kap 16 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta Prospekt skall läsas tillsammans med eventuella tillägg till Prospektet, varje dokument som blivit en del av Prospektet genom hänvisning samt slutliga villkor för aktuellt lån, warrant eller bevis. Prospektet och de dokument som blivit en del av Prospektet genom hänvisning finns tillgängliga på Bankens hemsida (www.swedbank.se) och kan även kostnadsfritt erhållas genom något av Bankens kontor. Banken ansvarar för innehållet i Prospektet och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Banken känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka Prospektets innebörd. I den omfattning som följer av lag ansvarar även Bankens verkställande direktör för innehållet i Prospektet och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att, såvitt verkställande direktören känner till, uppgifterna i Prospektet överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka Prospektets innebörd. En investering i de värdepapper som erbjuds i Prospektet är förknippad med vissa risker. Potentiella investerare rekommenderas därför att ta del av den information som lämnas under rubriken Riskfaktorer på sidan 8 och följande sidor i Prospektet. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta innebär dock inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudanden om förvärv av värdepapper utgivna under Prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet samt slutliga villkor får inte distribueras till eller inom något land där distributionen kräver ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot lag eller andra regler. Förvärv av värdepapper som utges under Prospektet i strid med ovanstående kan komma att anses som ogiltigt. Arrangör Swedbank Markets

2 Innehållsförteckning Införlivande av information...3 Sammanfattning...4 Riskfaktorer...8 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES...16 Allmänt...16 Olika lånestrukturer...17 Allmänna villkor...20 Mall A för Slutliga Villkor...26 Mall B för Slutliga Villkor...30 PROGRAM FÖR WARRANTER...33 Allmänt...33 Aktiewarranter...34 Indexwarranter...36 Faktorer som påverkar warranters värde...38 Allmänna villkor...41 Mall för Slutliga Villkor...47 PROGRAM FÖR BEVIS...49 Allmänt...49 Olika strukturer för bevis...50 Allmänna villkor...51 Mall för Slutliga Villkor...55 Swedbank AB...59 Allmän information

3 Införlivande av information Nedanstående hänvisningar refererar till information om Banken som har offentliggjorts tidigare och som har getts in till Finansinspektionen. Informationen utgör enligt 2 kap 20 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument en del av detta Prospekt: 1) Bankens reviderade och konsoliderade årsredovisningar per den 31 december 2004 och 31 december 2005; och 2) Bankens delårsrapport per den 30 september Nedanstående förteckning innehåller sidhänvisningar till olika delar i respektive årsredovisning samt till delårsrapporten: Årsredovisning för 2004 Sid Redovisningsprinciper 52 Resultaträkning 56 Balansräkning 57 Noter Revisionsberättelse 96 Årsredovisning för 2005 Sid Redovisningsprinciper 52 Resultaträkning 48 Balansräkning 49 Noter Revisionsberättelse 94 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2006 Redovisningsprinciper 7 Resultaträkning 18 Balansräkning med noter 21 Yttrande från revisor 28 Årsredovisningar och delårsrapport liksom annan historisk finansiell information finns att tillgå på Bankens hemsida (www.swedbank.se). 3

4 Sammanfattning Allmänt Denna sammanfattning skall ses som en introduktion till detta prospekt ( Prospektet ). Varje beslut om att investera i värdepapper utgivna härunder skall grunda sig på en bedömning av Prospektet i dess helhet. En investerare som väcker talan vid domstol utanför Sverige med anledning av uppgifterna i Prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. Swedbank AB (publ) ( Banken ) kan endast göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i denna sammanfattning om innehållet är vilseledande eller felaktigt i förhållande till övriga delar av Prospektet. Prospektet innehåller information om Banken och Bankens program för Medium Term Notes, program för warranter samt program för bevis. Swedbank AB Swedbank är en svensk bank som erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster till privatpersoner, företag, organisationer, kommuner och landsting. Banken har ledande positioner på sina hemmamarknader i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Utanför hemmamarknaderna har koncernen närvaro i Danmark, Finland, Japan, Kina, Luxemburg, Norge, Ryssland, Spanien och USA. Resultat- och balansräkning för Swedbankkoncernen (sammandrag) Mkr Helår Helår Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Balansräkningsdata Mdkr 31 dec 31 dec Total utlåning varav hypoteksutlåning Inlåning från allmänheten Aktieägarnas eget kapital Balansomslutning Riskvägt belopp för kredit- och marknadsrisker Riskfaktorer Risk vid köp av värdepapper enligt detta Prospekt är förknippad dels med den risk investeraren tar genom att vara kreditexponerad mot banken, dels med den värdepappersspecifika risken. Med risk avses här en händelse som kan påverka värdet på placeringen negativt. Exempel på risk relaterad till Banken är kreditrisk och finansiella risker i Bankens positioner, operativa risker, förändringar i det för Banken gällande legala 4

5 regelverket, händelser i omvärlden och konkurrens. Exempel på värdepappersspecifik risk är förändringar i marknadsvärde (volatilitet), utebliven avkastning och/eller slutlikvid, kursrörelser, ränterisk och risk för förtida återbetalning. Beskrivningen av riskfaktorer i Prospektet är inte uttömmande. Försäljningsrestriktioner Erbjudanden om förvärv av värdepapper utgivna under Prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registreringseller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet samt slutliga villkor får inte distribueras till eller inom något land där distributionen kräver ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot lag eller andra regler. Förvärv av värdepapper som utges under Prospektet i strid med ovanstående kan komma att anses som ogiltigt. MTN-programmet Emittent: Swedbank AB (publ) Rambelopp: SEK Värdepapper: Slutliga Villkor Valuta: Löptid: Lånens status i förmånsrättshänseende: Emissionskurs: Värdepapperen utgör ensidiga skuldförbindelser som registrerats enligt lag om kontoföring av finansiella instrument och utges av Banken under detta MTNprogram i den valör och med de villkor som framgår av Slutliga Villkor Villkor som inte anges i Prospektet skall anges i de slutliga villkoren som upprättas för varje lån som tas upp under MTN-programmet Svenska kronor ( SEK ) eller euro ( EUR ) Lägst 30 dagar Lån är, om inte annat anges i Slutliga Villkor, icke säkerställda förpliktelser för Banken och skall i förmånsrättshänseende rangordnas lika (pari passu) med övriga oprioriterade fordringar på Banken. Enligt punkt 9 i Allmänna Villkor kan Banken även ge ut förlagsbevis som i händelse av konkurs för Banken är efterställda Bankens övriga oprioriterade fordringar Värdepapper kan emitteras till nominellt belopp (par) eller till underkurs alternativt överkurs Ränte- / avkastningsstrukturer: Medium Term Notes ( MTN ) kan löpa med fast ränta, rörlig ränta eller utan ränta (s k nollkupongskonstruktion). Banken har dessutom möjlighet att emittera MTN där ränta och/eller annan avkastning fastställs på basis av utvecklingen av en viss aktie, obligation, valuta, råvara, index eller någon annan faktor ( Relevant Faktor ) eller kombinationer av dessa. Nyssnämnda MTN emitteras i form av t ex aktiein- 5

6 dexobligationer, valutaobligationer, råvaruobligationer eller kreditderivatobligationer Återbetalning / Förtida inlösen: Skatt: Central värdepappersförvarare: Börsregistrering: Återbetalning sker på den dag som anges i Slutliga Villkor för aktuellt lån. Om det föreligger rätt för Banken eller investeraren att påkalla förtida inlösen anges förutsättningarna för detta i Slutliga Villkor VPC eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för preliminär A-skatt, för närvarande 30% på utbetald ränta, för fysisk person bosatt i Sverige och svenskt dödsbo VPC AB I det fall det anges i Slutliga Villkor att börsregistrering skall ske inregistreras lån vid Stockholmsbörsen AB eller annan börs som Banken bestämmer Program för warranter Banken har under detta program för warranter möjlighet att ge ut aktiewarranter och indexwarranter av europeisk typ med automatisk lösen genom kontant slutavräkning på slutdagen. Värdet av en aktiewarrant är knutet till kursutvecklingen för en underliggande aktie, medan värdet av en indexwarrant är beroende av utvecklingen för ett underliggande aktieindex. I tillämpliga fall är värdet även beroende av kursutvecklingen mellan referensvalutan och SEK. En aktiewarrant respektive indexwarrant ges ut antingen som en köpwarrant eller säljwarrant. En köpwarrant ger innehavaren rätt att på slutlikviddagen av Banken erhålla slutlikvid i SEK beräknad på visst sätt, om slutkursen (för en aktiewarrant) eller slutindex (för en indexwarrant) överstiger lösenpriset respektive lösenindex. En säljwarrant ger innehavaren rätt att på motsvarande sätt erhålla slutlikvid om slutkursen eller slutindex understiger lösenpriset respektive lösenindex. Villkor som inte anges i Prospektet skall anges i de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för varje warrant med viss beteckning som ges ut under programmet. Slutliga Villkor kan innefatta en eller flera warranter med olika beteckning. I Slutliga Villkor anges för varje warrant bl a typ av warrant (aktiewarrant/indexwarrant, köp- eller säljwarrant), underliggande aktie respektive index, lösenpris respektive lösenindex, slutdag, multiplikator och det högsta antal som kan komma att ges ut. Slutliga Villkor för warranter som erbjuds allmänheten eller tas upp till handel inges till Finansinspektionen. Slutliga Villkor kommer att offentliggöras och finnas tillgängliga på Bankens hemsida (www.swedbank.se/warranter). Slutliga Villkor kan även kostnadsfritt erhållas genom något av Bankens kontor. Banken kommer att inge ansökan om notering av vissa warranter vid Stockholmsbörsen eller annan börs, enligt vad som anges i Slutliga Villkor. Warranterna kommer att anslutas till VPC ABs kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Program för bevis Banken har under detta program för bevis möjlighet att löpande ge ut bevis av olika slag. Värdet av ett bevis är knutet till värdeutvecklingen för en viss underliggande tillgång, t ex en viss aktie, obligation, valuta, råvara, index eller annan Relevant Faktor. 6

7 Ett bevis ger innehavaren rätt att på slutlikviddagen av Banken erhålla slutlikvid i SEK beräknad på visst sätt. Avgörande för slutlikvidens storlek är värdeutvecklingen av den underliggande tillgången. Ett bevis kan även vara konstruerat så att det, utöver slutlikvid, under löptiden berättigar till en kupong vid ett eller flera tillfällen. Villkor som inte anges i Prospektet skall anges i de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för varje bevis med viss beteckning som ges ut under programmet. I Slutliga Villkor anges för varje bevis bl a vilken underliggande tillgång som slutlikvid och eventuell kupong är relaterad till och sättet för beräkning av slutlikvid respektive kupong. Slutliga Villkor för bevis som erbjuds allmänheten eller tas upp till handel inges till Finansinspektionen. Slutliga Villkor kommer att offentliggöras och finnas tillgängliga på Bankens hemsida (www.swedbank.se/bevis). Slutliga Villkor kan även kostnadsfritt erhållas genom något av Bankens kontor. Banken kommer att inge ansökan om notering av vissa bevis vid Stockholmsbörsen eller annan börs, enligt vad som anges i Slutliga Villkor. Bevisen kommer att anslutas till VPC ABs kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. 7

8 Riskfaktorer Allmänt Värdet av olika MTN, bevis och warranter (nedan gemensamt kallade Värdepapper ) utgivna enligt detta Prospekt påverkas bland annat av nedanstående risker. Även om dessa utgör de huvudsakliga riskerna vid en placering i ett Värdepapper, bör framhållas att redogörelsen inte är fullständig och uttömmande. Presumtiva investerare uppmanas även läsa den detaljerade information som återges på annan plats, eller som det refereras till, i detta Prospekt och Slutliga Villkor och bilda sig en egen uppfattning om lämpligheten av en placering i aktuellt Värdepapper. Varje investerare bör: a) ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för en meningsfull bedömning av relevant Värdepapper, dess fördelar och risker och den information som återfinns i eller genom hänvisning till detta Prospekt eller annat tillämpligt tillägg; b) ha tillgång till och kunskap om lämpligt analyshjälpmedel för att kunna bedöma den särskilda finansiella situation som en investering i ett Värdepapper ger upphov till, samt dess betydelse för investerarens samlade tillgångar och skulder; c) ha tillräcklig finansiell styrka och likviditet för att bära den risk en investering i ett Värdepapper innebär; d) ha full förståelse för villkoren för ett Värdepapper och vara förtrogen med hur relevanta finansiella marknader fungerar; och e) ha kunskap att utvärdera (på egen hand eller genom rådgivare) möjliga scenarion för omvärldens utveckling, makroekonomi, räntor, aktiekurser och andra faktorer som kan påverka placeringen och dess risk. Vissa Värdepapper är komplexa finansiella instrument där syftet med ett förvärv kan vara att reducera risk eller höja avkastningen genom ett beräknat, genomtänkt och passande tillägg av risk till den samlade portföljen. En investerare ska inte investera i ett Värdepapper som är ett komplext finansiellt instrument såvida inte denne besitter den sakkunskap (själv eller genom rådgivare) som krävs för att bedöma hur dess värde utvecklas under ändrade förhållanden och den påverkan det har på investerarens sammanlagda portfölj. Legala restriktioner vid en placering Investeringsverksamheten för vissa investerare kan vara underkastad olika rättsliga eller andra begränsningar, beroende på t ex lagstiftning eller interna beslut. Varje investerare skall ha kännedom om de regler och begränsningar som gäller och huruvida en investering i ett aktuellt Värdepapper är en tillåten placering. Risker förenade med Värdepapper emitterade under detta Prospekt Kreditrisk på Banken Innehavare av Värdepapper har en kreditrisk på Banken, vilket innebär att belopp som en innehavare skall erhålla är beroende av att Banken kan infria sina åtaganden. Bankens kreditvärdighet granskas fortlöpande av f n tre oberoende internationella kreditvärderingsinstitut. Bankens kreditvärdighet, s k rating för lång upplåning är Aa3 från Moody s Investors Service, A+ från Standard & Poor s Corporation samt A+ från Fitch Ratings. En kreditrating är ingen rekommendation att köpa, sälja eller behålla Värdepapper och en rating kan omprövas eller dras tillbaka vid vilken tidpunkt som helst. Banken anser att nedanstående faktorer kan negativt påverka Bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser i enlighet med villkoren för respektive Värdepapper. 8

9 I likhet med andra banker hanterar och bedömer Banken systematiskt olika typer av risk i den löpande affärsverksamheten såsom kreditrisk, finansiella risker (marknads- och likviditetsrisk) och operativ risk. Inom Banken sker en löpande kontroll och uppföljning av att Bankens riskexponering är förenlig med av styrelsen beslutad policy och riktlinjer. Kreditrisk i Bankens positioner Med kreditrisk i Bankens positioner avses risken för att en motpart inte fullgör sina förpliktelser mot Banken och att ställda säkerheter inte täcker Bankens fordran. Bankens kreditrisk uppstår i första hand genom utlåning till kunder, men även genom garantiåtaganden, derivatkontrakt och värdepappershandel. Finansiella risker i Bankens positioner Finansiella risker indelas i marknadsrisker och likviditetsrisker. Med marknadsrisk avses risken för att förändringar i räntor, valuta- samt aktiekurser leder till att nettot av Bankens tillgångar och skulder, inklusive derivat, minskar. Likviditetsrisker syftar på risken för att Banken inte klarar av att infria ett betalningsåtagande, alternativt måste vidta extraordinära åtgärder för att kunna göra detta. Operativa risker Operativ risk definieras som risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel och felaktiga system eller en yttre händelse. Det kan röra sig om risker kopplade till fel och brister i produkter och tjänster, bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga angrepp och bristande beredskap inför störningar. Operativa risker existerar i alla delar av Bankens verksamhet. Legala förutsättningar Bankens affärsverksamhet är föremål för en betydande reglering och tillsyn. På senare år har många lagar och förordningar som Banken har att följa tillkommit eller ändrats. Framtida förändringar av regelverket, inklusive ändrad redovisningsstandard och krav på kapitaltäckning, kan få en negativ effekt och inverkan på Bankens sätt att bedriva verksamheten och på det ekonomiska resultatet. Bankens affärsverksamhet och resultat påverkas även av nya och förändrade lagar, förordningar och andra regler beslutade av olika myndigheter i Sverige, EU och utländska stater och myndigheter. Omvärldsfaktorer Bankens affärsverksamhet är beroende av kundernas efterfrågan på bank-, finans- och finansiell service. Utlåningsvolym är beroende av kundernas framtidstro, marknadsräntor och andra faktorer som påverkar kundernas ekonomiska situation. Banken bedriver en omfattande verksamhet i huvudsak i Sverige och har en dominerande ställning i Baltikum. Banken bedriver även verksamhet i de övriga nordiska länderna samt ett antal övriga länder. Bankens lönsamhet kan påverkas negativt om dessa länders ekonomiska läge försämras, eller om förutsättningarna för tradingverksamhet och därtill relaterade faktorer förändras. Exempelvis kan en utveckling med höjda räntor öka risken för kreditförluster och/eller att viljan att uppta nya lån minskar. Konkurrens Banken möter en stark konkurrens inom alla områden och marknader. Konkurrenterna utgörs av lokala och internationella finansiella institutioner och banker, försäkringsbolag etc. Även om Banken anser sig ha en stark position och ställning för att möta konkurrensen, kan ingen försäkran ges för att ökad konkurrens inte på ett negativt sätt påverkar Banken inom ett eller flera områden som Banken verkar. Rättsliga åtgärder Banken är för närvarande inte part i tvistemål eller i domstol med anledning av dess normala affärsverksamhet eller eljest, som menligt kan påverka Bankens finansiella styrka. Banken kan dock ej lämna någon försäkran om att det i framtiden ej görs anspråk eller vidtas rättsliga åtgärder (inklusive regleringar) mot Banken som kan få betydande ogynnsam effekt på Bankens finansiella ställning, resultat eller marknadsposition. 9

10 Marknadsrisk förknippad med Värdepapper Med marknadsrisk menas risken för att förändringar av aktiekurser, räntor, valutakurser, råvaror, företags kreditvärdighet eller andra faktorer (var och en benämnd Relevant Faktor ) negativt påverkar värdet på aktuellt Värdepapper. Marknadsrisken varierar kraftigt mellan olika slag av Värdepapper beroende på dess struktur. Banken kan utge Värdepapper där avkastning och/eller det belopp som ska erläggas på återbetalningsdagen (eller motsvarande) bestäms av ett index eller en formel där Relevant Faktor ingår. Banken kan även ge ut Värdepapper där Banken ska erlägga belopp i annan valuta än svenska kronor (SEK). En investerare bör känna till att: a) marknadsvärdet för ett sådant Värdepapper kan vara förenat med hastiga och kraftiga förändringar (starkt volatilt); b) avkastning och/eller slutlikvid kan utebli, helt eller delvis; c) utbetalning av nominellt belopp, slutlikvid respektive avkastning kan ske vid olika tidpunkter; d) det belopp som betalas på återbetalningsdagen kan understiga det belopp som erlagts för ett Värdepapper eller att erlagt belopp kan förloras i sin helhet; e) en Relevant Faktor kan vara föremål för kraftiga kursrörelser som inte följer förändringen i ränta, valuta, index etc; f) om en Relevant Faktor kopplas till ett Värdepapper i förening med en multiplikator större eller mindre än ett (1), kommer effekten av en förändring av Relevant Faktor som inverkar på återbetalt belopp eller avkastningen att bli förstorad eller förminskad; g) tidpunkten för en förändring av Relevant Faktor har ofta betydelse för ett Värdepappers värde och avkastning. I allmänhet gäller att ju tidigare en förändring av Relevant Faktor inträffar, desto större blir effekten på värdet; h) ett Värdepapper med caps, floors, eller kombinationer av dessa instrument eller andra liknande instrument, kan ha ett mer eller mindre volatilt marknadsvärde jämfört med de Värdepapper som inte innehåller dylika instrument beroende på aktuellt värde på Relevant Faktor och återstående tid till dess slutlikvid förväntas erläggas; och i) ett Värdepapper vars värde på något sätt är relaterat till fast ränta medför risken att efterföljande ränteändringar kan ha en negativ effekt på marknadsvärdet på aktuellt Värdepapper. Övriga risker förknippade med Värdepapper Andrahandsmarknaden Även om ett Värdepapper är inregistrerat eller noterat vid börs är det ofta ingen betydande handel i Värdepapperet, vilket kan gälla under dess hela löptid. När det inte utvecklats en marknad kommer likviditeten att försämras. Därför kan det vara fördyrande och förknippat med svårigheter att snabbt sälja ett Värdepapper eller erhålla ett pris jämfört med liknande investeringar som har en utvecklad andrahandsmarknad. Detta kan särskilt vara fallet med Värdepapper som är särskilt känsliga för förändringar i Relevant Faktor, strukturerade för ett speciellt ändamål eller strategi eller strukturerade för att tillgodose särskilda behov hos en begränsad kategori investerare. Denna typ av Värdepapper har i allmänhet en mer begränsad andrahandsmarknad och högre volatilitet i priset jämfört med konventionella skuldebrev. Bristande likviditet kan ha en kännbar negativ effekt på marknadsvärdet för ett Värdepapper. 10

11 Om Banken har rätt att återbetala ett Värdepapper i förtid Vissa slag av Värdepapper (MTN och bevis) kan ha villkor som ger Banken möjlighet att återbetala detta i förtid. Förtida återbetalning innebär typiskt sett en begränsning av Värdepapperets marknadsvärde. Under en period då Banken har möjlighet att besluta om förtida återbetalning kommer marknadsvärdet för dessa Värdepapper sannolikt ej att märkbart överstiga återbetalningskursen. Detta kan även inträffa före sådan period om förtida återbetalning. Banken förväntas återbetala ett Värdepapper i förtid när dess marknadsvärde, med bortseende från möjligheten till förtida återbetalning, är högre än motsvarande återbetalningskurs. Vid dessa tillfällen kan investeraren sakna möjlighet att återinvestera det återbetalda beloppet till samma villkor som återbetalt Värdepapper. Investeraren bör överväga risken i händelse av förtida återbetalning, eller vid en utebliven förväntad förtida återbetalning, i ljuset av andra alternativa placeringsmöjligheter vid placeringstillfället. Justering och ändrade villkor Banken äger rätt att under vissa särskilda omständigheter justera eller ändra ursprungliga villkor. I Slutliga Villkor för respektive Värdepapper framgår reglerna som tillämpas vid olika händelser. EMU Om Sverige går med i den europeiska monetära unionen (EMU) före förfallodagen för Värdepapper, kan detta eventuellt få en negativ effekt för innehavare av Värdepapper. Det är möjligt att Sverige före förfallodagen för Värdepapper ansluts till EMU och att Euro blir den lagliga valutan i Sverige. Om detta sker kommer alla belopp denominerade i svenska kronor att erläggas i motvärdet av Euro, det kan bli tillåtet eller krävas enligt lag att utestående Värdepapper skall konverteras till Euro och att ytterligare andra åtgärder skall vidtas avseende sådant Värdepapper, samt att det inte längre finns tillgänglig offentligt visade värden för Relevant Faktor eller förändringar i det sätt varpå Relevant Faktor beräknas, kvoteras och publiceras. En övergång till Euro kan även åtföljas av andra effekter på Relevant Faktor som kan få en negativ effekt för innehavare av Värdepapper. Valutakursrisk och valutarestriktioner Banken erlägger nominellt belopp och avkastning på ett Värdepapper som regel i SEK. I de fall annan valuta förekommer kan detta medföra vissa risker kopplade till valutaomräkning om valutan avviker från investerarens egen valuta vari investerarens finansiella verksamhet främst sker. Detta inkluderar risken för kraftiga valutakursförändringar (inklusive devalvering och revalvering) såväl som införande eller ändringar av valutaregleringar. En förstärkning av den egna valutan jämfört med den valuta placeringen är denominerad, minskar placeringens värde för denne investerare. Regeringar och myndigheter kan införa valutakontroller/-regleringar som får negativ effekt på valutakursen. Resultatet av detta kan innebära att innehavare av Värdepapper erhåller lägre avkastning, slutlikvid eller nominellt belopp än förväntat. Politisk risk Med politisk risk menas en politisk händelse, t ex en åtgärd från en myndighet, allmänt moratorium, krig eller uppror som omöjliggör, fördyrar eller fördröjer ett planerat skeende såsom en överföring av betalningsvaluta eller ett avtals fullgörande. Den politiska risken är ofta inte så stor på väletablerade västmarknader men gör sig desto mer kännbar på mindre utvecklade marknader och länder med politisk instabilitet. Banken utger Värdepapper där värdeutvecklingen är kopplad till Relevant Faktor med exponering mot sådana marknader och länder. Om en politisk händelse inträffar som gör det olagligt eller innebär ökade kostnader för Bankens riskhantering avseende ett visst Värdepapper kan Banken tvingas att avsluta och återbetala Värdepapperet i förtid. Om Värdepapperet återbetalas i förtid bestäms 11

12 återbetalningskursen av gällande svensk marknadsränta för en löptid motsvarande Värdepapperets återstående löptid, samt av villkoren för att avveckla bankens riskavtäckning. Detta kan innebära att återbetalat belopp blir lägre än det lägsta belopp som enligt villkoren annars skulle ha erlagts vid löptidens slut. En politisk händelse kan även innebära att ett Värdepapper förlorar hela sin koppling till Relevant Faktor, men fortsätter att löpa fram till ordinarie dag för återbetalning. Detta kan innebära en plötslig och kraftig försämring av Värdepapperets marknadsvärde och att detta värde därefter endast följer marknadsräntornas utveckling. Ändrad lagstiftning Villkoren för ett Värdepapper baseras på vid utgivandet gällande svensk lag. Inga garantier kan lämnas avseende den inverkan som möjliga ändringar av svensk eller utländsk lagstiftning kan få efter utgivandet av relevant Värdepapper. Särskilda risker gällande vissa MTN En MTN är ett skuldebrev. Den typ av MTN som kan utges enligt detta Prospekt ryms inom ett brett spektrum av olika strukturer. Ett antal av dessa kännetecknas av att de kan innebära särskild risk för en investerare. Nedan beskrivs de vanligaste strukturerna och de särskilda riskerna med dessa. Aktieindexobligationer och andra MTN med koppling till Relevant Faktor En aktieindexobligation eller annan MTN med koppling till Relevant Faktor innehåller flera olika beståndsdelar och därmed olika typer av riskexponering. Eftersom risken varierar beroende på struktur och Relevant Faktor är det viktigt att varje placerare förstår hur utvecklingen av Relevant Faktor påverkar värdet av aktuell MTN innan placering sker. MTN med hög deltagandegrad Riskexponering mot Relevant Faktor avgörs av deltagandegraden. Ju högre deltagandegrad desto större exponering mot Relevant Faktor, vilket normalt innebär större kurssvängningar för MTN vid förändringar av marknadsvärdet för Relevant Faktor. Om värdeutvecklingen för Relevant Faktor varit negativ är det dock inte ovanligt att kursen för MTN påverkas i mindre utsträckning av värdeförändringar av Relevant Faktor. Särskilt gäller detta om den återstående löptiden är kort. MTN med förutbestämd avkastning I det fall en MTN innehåller en förutbestämd avkastning är riskexponeringen mot Relevant Faktor mindre jämfört med liknande struktur utan förutbestämd avkastning. Detta innebär att utvecklingen av Relevant Faktor kan ha mindre betydelse för en MTNs värde. MTN med tak för Relevant Faktor I vissa fall kan en MTNs konstruktion innebära att värdeutvecklingen för Relevant Faktor endast påverkar en MTNs värde upp till en viss nivå. Detta innebär Relevant Faktors värde överstigande detta s k tak inte påverkar utfallet på ifrågavarande MTN. Det påverkar även prissättningen under löptiden på andrahandsmarknaden. Avgörande för hur mycket värdeförändringen av Relevant Faktor påverkar priset för MTN beror på återstående löptid och aktuellt värde för Relevant Faktor i förhållande till de s k taket. Cliquéstrukturer En cliquéstruktur innebär att beräkning av avkastningen sker genom att mäta Relevant Faktors värdeförändring i olika perioder. Detta innebär att flera startvärden och slutvärden fastställs under löptiden. Det utfall som respektive period genererar används därefter för att beräkna den slutliga avkastningen. I de fall där varje period har ett tak för positiva utfall men verkligt utfall tas med för negativa utfall, kan värdet på MTN minska kraftigt vid betydande negativa värdeförändringar av Relevant Faktor medan en MTNs värde ökar betydligt långsammare vid kraftigt positiv värdeökning av Relevant Faktor. 12

13 Omvända cliquéstrukturer En omvänd cliquéstruktur innebär att avkastningen endast påverkas av Relevant Faktors negativa värdeförändring. En från början fastställd avkastningsprocent minskas med varje mätperiods procentuella negativa värdeutveckling. Detta innebär att positiv värdeutveckling inte ger en högre avkastning än den på förhand fastställda och att negativ värdeutveckling minskar den fastställda procentsatsen. Prisutvecklingen under löptiden kan därför variera kraftigt beroende på stora negativa värden och/eller risken för negativa värden. Barriärstrukturer En MTN med barriärstruktur innebär att avkastningen påverkas om och när värdet på Relevant Faktor uppgår till en viss nivå, s k barriär. Eftersom en barriärträff kan innebära att avkastning erhålls, ökar, minskar eller helt uteblir är det mycket viktigt att placeraren har vetskap om och förstår hur en MTNs värde påverkas av att en viss barriär träffats. Priset på andrahandsmarknaden beror främst på återstående löptid och aktuellt värde på Relevant Faktor i förhållande till barriär/-er. Vid kort återstående löptid och om värdet på Relevant Faktor ligger nära en barriär, kan priset variera mycket kraftigt. Digitala strukturer En digital struktur innebär att avkastning erhålls/inte erhålls vid ett visst värde för Relevant Faktor. Detta innebär att en MTNs pris kan variera kraftigt om aktuellt värde för Relevant Faktor ligger nära det värde som innebär avkastning eller inte. Det gäller speciellt vid kort återstående löptid. Om värdet ligger långt ifrån behöver värdeförändringar av Relevant Faktor inte nämnvärt påverka priset för MTN. Kreditderivatstrukturer En MTNs avkastning kan vara relaterad till kreditrisken i ett bolag, land eller korgar med bolag och olika länder (kreditportfölj). Risken består i att något av bolagen/länderna inte kan infria sina åtaganden gentemot sina borgenärer i enlighet med gällande avtal, s k kredithändelse. Ju fler bolag/länder som ingår i kreditportföljen desto större är sannolikheten för att en kredithändelse kommer att inträffa under MTNs löptid. Hur stor inverkan en kredithändelse har på värdet för en MTN varierar mellan olika slags kreditderivatstrukturer. Beräkning av slutvärde För att minska risken vid beräkning av slutvärde fastställs detta ofta som ett genomsnitt av värdet för Relevant Faktor vid ett antal mätpunkter under en bestämd tidsperiod. Detta innebär att kraftiga förändringar av värdet för Relevant Faktor får mindre betydelse för slutvärdet ju fler mättillfällen som ägt rum. En MTNs pris blir mindre och mindre volatilt ju fler mättillfällen som ingår i beräkningen av slutvärde. Det innebär även att värdet för Relevant Faktor på slutdagen i regel är högre eller lägre än fastställt slutvärde. Övriga MTN Variable Rate Notes (VRN) med multiplikator eller annan hävstångsfaktor MTN med variabel ränta kan vara volatila investeringar. Om de struktureras med multiplikator överstigande 1 eller annan hävstångsfaktor, eller innehåller caps och floors, eller kombinationer av dessa instrument eller andra liknande instrument, kan deras marknadsvärde vara mer volatilt jämfört med de Värdepapper som inte innehåller dylika instrument. Omvänd Floating Rate Notes (FRN) En omvänd FRN har en ränta som motsvarar en fast räntesats minus en räntesats som baseras på någon referensränta, t ex STIBOR. Marknadsvärdet för dessa MTN är i allmänhet mer volatilt jämfört med marknadsvärdet för en konventionell FRN med samma referensränta. Detta följer av att en höjd referensränta inte bara minskar räntan för aktuell MTN, utan det kan även innebära en höjning av aktuellt ränteläge, vilket påverkar marknadsvärdet negativt för aktuell MTN. Fast/ rörlig ränta 13

14 En MTN kan löpa med en ränta som skiftar från fast till rörlig eller från rörlig till fast ränta. När Banken har rätt att genomföra en sådan omläggning, kommer detta att påverka andrahandsmarknaden och marknadsvärdet på MTN eftersom Banken förväntas genomföra omläggningen när det medför en lägre ränta för Banken. Om Banken ändrar från fast till rörlig ränta vid ett sådant tillfälle, är normalt skillnaden mellan fast/rörlig ränta för MTN mindre fördelaktig jämfört med rådande skillnad på jämförbara FRN kopplad till samma ränta. Dessutom kan den nya rörliga räntan vid var tid vara lägre jämfört med andra MTN Om Banken ändrar från rörlig till fast ränta i en sådan situation, är antagligen den fasta räntan lägre än rådande ränta på aktuell MTN. MTN utgivna till under- eller överkurs Marknadskursen för Värdepapper kopplade till Relevant Faktor som utgivits till kraftig överkurs i förhållande till nominellt belopp har en benägenhet att fluktuera mer i kurs jämfört med konventionella räntebärande värdepapper. Generellt gäller att ju längre återstående löptid desto större kurssvängningar jämfört med konventionella räntebärande Värdepapper. Bankens förpliktelser enligt förlagsbevis En MTN kan utges som förlagsbevis med begränsad löptid och skall i händelse av Bankens konkurs eller likvidation medföra rätt till betalning ur Bankens tillgångar efter övriga icke efterställda fordringar mot Banken med undantag av fordringar på grund av andra förlagslån eller skuldförbindelser med begränsad löptid med vilka MTN skall medföra lika rätt till betalning. Det kan även förekomma att tidigare utgivna förlagsbevis med begränsad löptid vid en konkurs eller likvidation ska prioriteras före senare utgivna förlagsbevis. Särskilda risker gällande warranter En warrant är inget skuldebrev. Vid förvärv av en warrant har investeraren, genom att erlägga en premie, köpt rättigheten (eller ett värde motsvarande rättigheten) att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett bestämt pris. Om detta pris avviker från relevant marknadspris på ett ofördelaktigt sätt innebär detta att investeraren kan förlora hela eller delar av den erlagda premien. Warrantens konstruktion innebär vidare att även en måttlig kursförändring på den underliggande tillgången kan få ett kraftigt genomslag - såväl positivt som negativt i kursen för warranten, s k hävstångseffekt. Stora krav ställs därför på investerarens kompetens och på bevakning av kursutvecklingen på warranten och den underliggande tillgången. Med hänsyn till hävstångseffekten bör investeraren fortlöpande överväga lämpligt försäljningstillfälle för innehavda warranter. Värdet på warranten är beroende av flera faktorer utom Bankens kontroll och påverkan. Bland viktigare faktorer som påverkar warrantens värde kan nämnas följande. a) Marknadspriset /-värdet på underliggande tillgång i förhållande till lösenpris är den faktor som har störst påverkan på en warrants värde. Hur mycket warrantens pris påverkas beror bl a på återstående löptid och skillnaden mellan aktuellt pris/värde och lösenpris. b) Volatiliteten är ett uttryck för kursrörelsen och förändringar av volatiliteten för underliggande tillgång påverkar warrantens värde. Historisk volatilitet visar hur mycket priset/värdet på den underliggande tillgången har fluktuerat under en viss given tidsperiod. Det är den förväntade volatiliteten som påverkar värdet på en warrant. Förväntad volatilitet visar hur mycket priset/värdet på den underliggande tillgången förväntas fluktuera under warrantens återstående löptid. Den implicita volatiliteten är ett uttryck för hur mycket en warrant kostar uttryckt i form av volatilitet. En höjd förväntad volatilitet innebär en högre implicit volatilitet och därmed ett högre värde på warranten. På motsvarande sätt innebär en lägre förväntad volatilitet att den implicita volatiliteten sjunker och värdet på warranten minskar. I perioder med relativt stor osäkerhet, t ex i samband med bolagsrapporter, kan den förväntade volatiliteten justeras mycket och 14

15 plötsligt. Vid sådana tillfällen kan en warrants värde och den implicita volatiliteten kraftigt förändras. c) I priset för en warrant ligger en uppskattning av den underliggande tillgångens eventuella utdelningar. Vid förväntad höjd utdelning minskar värdet för en köpwarrant medan en säljwarrants värde ökar. På motsvarande sätt innebär förväntningar om lägre utdelningar att värdet på en köpwarrant ökar och värdet på en säljwarrant minskar. Vid extraordinära utdelningar justeras warrantens villkor så att den extraordinära utdelningen ej ska påverka warrantens värde. Justeringen sker i enlighet med villkoren för warranten och marknadspraxis. d) Händelser som påverkar aktiemarknaden generellt, t ex ekonomiska, finansiella och politiska händelser, kan innebära, förutom värdeförändringen i underliggande tillgång och förväntad volatilitet e t c, att likviditeten i marknaden och/eller underliggande tillgång försämras och att skillnaden mellan en warrants köp- och säljpris (spread) ökar. e) Höjda marknadsräntor innebär att värdet på en köpwarrant stiger och värdet på en säljwarrant minskar. På motsvarande sätt innebär sänkta marknadsräntor att värdet på en köpwarrant minskar och att värdet på en säljwarrant ökar. f) Ju längre återstående löptid desto högre värde för en warrant. Återstående löptid påverkar även hur mycket de övriga faktorerna ovan inverkar på en warrants värde. För ytterligare information om warranter se Särskilda risker gällande bevis Ett bevis är inget skuldebrev, vilket innebär att slutlikvid och eventuell kupong kan ha en annan innebörd och beräknas på ett annat sätt jämfört med ett skuldebrev. Den typ av bevis som kan utges i enlighet med detta Prospekt ryms inom ett brett spektrum av olika strukturer. Vad som ovan angivits om risker gällande MTN och warranter gäller i tillämpliga delar även bevis. Ett antal av de olika strukturerna kännetecknas av att de kan innebära särskild risk för investerare eftersom hela eller delar av placerat belopp kan gå förlorat. Investeraren bör därför särskilt uppmärksamma denna risk och förvissa sig om att vederbörande besitter erforderlig kompetens och att risktagandet är förenligt med investerarens totala ekonomi samt eventuella särskilt gällande bestämmelser för investeraren. 15

16 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Allmänt Banken har under detta Medium Term Note program ( MTN-programmet ) möjlighet att löpande uppta lån i svenska kronor ( SEK ) eller euro ( EUR ) inom ett vid varje tid högsta utestående belopp om SEK FYRTIO MILJARDER ( ) eller motvärdet därav i EUR. Bankens styrelse förbehåller sig rätten att höja detta belopp. Beslut om att upprätta MTN-programmet fattades av Banken under dåvarande firma Sparbanken Sverige AB genom dess finanskommitté den 17 augusti Finanskommittén beslutade den 25 maj 1998 att utöka rambeloppet från SEK till SEK , den 26 april 2004 att ytterligare utöka rambeloppet till SEK och den 29 april 2005 att utöka rambeloppet till SEK Beslut om att uppta lån under MTN-programmet fattas med stöd av bemyndigande från Bankens styrelse. Syftet med de lån som utges under MTN-programmet är att erbjuda Bankens kunder efterfrågade placeringsprodukter samt att erhålla medel för Bankens allmänna verksamhet. Under MTN-programmet kan Banken emittera Medium Term Notes som löper med fast ränta, rörlig ränta eller utan ränta (s k nollkupongskonstruktion). Banken har dessutom möjlighet att emittera MTN där ränta och/eller annan avkastning fastställs på basis av utvecklingen av viss aktie, obligation, valuta, råvara, index eller någon annan faktor ( Relevant Faktor ) eller kombinationer av dessa. Nyssnämnda MTN emitteras i form av t ex aktieindexobligationer, valutaobligationer, råvaruobligationer eller kreditderivatobligationer. För ytterligare information, se nedan under rubriken Lånestrukturer. Villkor som inte anges i Prospektet skall anges i de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) som upprättas för varje lån som tas upp under MTN-programmet. Slutliga Villkor kan innefatta en eller i vissa fall flera serier för ett lån. I Slutliga Villkor regleras bl a lånets eller en series nominella belopp, MTNs valörer och tillämplig metod för avkastnings- eller ränteberäkning. Slutliga Villkor för lån som erbjuds allmänheten eller tas upp till handel inges till Finansinspektionen. Slutliga Villkor kommer att offentliggöras samt finnas tillgängliga på Bankens hemsida (www.swedbank.se/spax). Slutliga Villkor kan även kostnadsfritt erhållas genom något av Bankens kontor. Lån upptas mot utgivande av obligationer eller förlagsbevis. Varje lån representeras av Medium Term Notes i valörer om normalt SEK 1 000, , eller eller EUR 100, 1 000, eller eller hela multiplar därav. Lån som ges ut under programmet i EUR tilldelas lånenummer och lån i SEK tilldelas lånenummer från 101 och uppåt. MTN erbjuds, om inte annat anges i Slutliga Villkor, alla kategorier investerare inklusive privatpersoner och företag. Innehavare av MTN representerar sig själva i sin egenskap av fordringshavare gentemot Banken och företräds sålunda inte av någon särskild på förhand bestämd organisation eller ombud. Banken kommer att inge ansökan om inregistrering av vissa lån vid Stockholmsbörsen eller annan börs enligt vad som anges i Slutliga Villkor. Lån som utges ansluts till VPC ABs ( VPC ) kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper utfärdas. VPC verkställer om inte annat anges i Slutliga Villkor avdrag för preliminär A-skatt, f n 30 procent på utbetald ränta, för fysisk person bosatt i Sverige och för svenskt dödsbo. Anställda i Banken och andra fysiska eller juridiska personer som på något sätt är inblandade i ett erbjudande kan komma att inneha MTN. I övrigt har, såvitt Banken känner till, 16

17 sådana personer inte några ekonomiska eller andra relevanta intressen i MTN emitterade under detta program. Tilldelning av MTN kommer vid överteckning att ske i den ordning inkomna anmälningssedlar registreras. Information efter ett erbjudande lämnas i förekommande fall på Bankens hemsida Olika lånestrukturer Nedan angivna lånestrukturer är en beskrivning av de vanligast förekommande strukturerna som Banken emitterar under MTN-programmet. Andra strukturer och varianter av nedan nämnda strukturer kan förekomma. I Slutliga Villkor för respektive lån ges en närmare beskrivning av relevant struktur och i Slutliga Villkor ges även detaljerad information om hur avkastningen skall beräknas. En lånestruktur kan även vara en hybrid av nedanstående eller andra liknande strukturer, t ex att avkastningen är kopplad till flera olika tillgångsslag såsom aktier, ränta eller annan Relevant Faktor. Avkastningsberäkningen sker på samma sätt som i nedan nämnda strukturer, t ex en aktieindexobligation och ränteobligation. Exempelvis kan en hybrids avkastning beräknas som ett aktieindex procentuella uppgång multiplicerad med det antal dagar som en viss ränta ej överstigit en viss barriär dividerat med antal dagar i relevant avkastningsperiod. En närmare beskrivning av struktur och detaljerad information om hur avkastning beräknas återfinns i Slutliga Villkor för respektive lån. Ränteobligationer I denna grupp ingår olika typer av obligationer där avkastning erhålls i form av periodvis utbetald ränta eller obligationerna säljs till en kurs understigande nominellt belopp och avkastning erhålls på återbetalningsdagen i och med återbetalningen av det nominella beloppet, s k nollkupongskonstruktion. Räntan kan vara fast, rörlig (FRN) eller variabel (VRN). Andra lånestrukturer vars avkastning baseras på ränta och/eller ränteutveckling kan förekomma, t ex så kallade ränteintervallobligationer, räntebarriärobligationer och räntedifferensobligationer. I en ränteintervallobligation är avkastningen till exempel villkorad av att en angiven ränta eller ett ränteindex håller sig inom vissa förutbestämda intervall. En räntebarriärobligations avkastning villkoras av att en angiven ränta eller ränteindex håller sig under eller över en viss förutbestämd räntenivå. Avkastningen på en räntedifferensobligation baseras på skillnaden mellan olika räntor med olika bindningstid och/eller räntor i olika valutor. Lån kan även struktureras så att avkastningsberäkningen förändras under löptiden. Exempelvis kan avkastning utgå som en förutbestämd ränta under löptidens första år för att därefter övergå till att vara villkorad av differensen mellan två olika räntor. Aktieindexobligationer m m En aktieindexobligation är en obligation där avkastningen är beroende av utvecklingen för en eller flera aktiemarknader i form av en aktie eller aktieindex eller en korg av aktier eller aktieindex. I vissa fall förekommer s k förutbestämd avkastning, vilket innebär att Banken alltid erlägger en viss avkastning förutom eventuell aktierelaterad avkastning. En aktieindexobligation kan struktureras så att avkastningen ökar om relevant aktiemarknad utvecklats positivt eller negativt. I vissa strukturer kan avkastningen vara relaterad till underliggande marknads värdeförändring i absoluta tal och om värdeförändringen är positiv eller negativ har i dessa strukturer ingen betydelse. De aktieindexobligationer som emitteras av Banken återbetalas med nominellt belopp och eventuell avkastning samt i förekommande fall förutbestämd avkastning. En aktieindexobligation med förutbestämd avkastning har en mindre exponering mot aktiemark- 17

18 naden, vilket innebär att avkastningen har en mindre och/eller begränsad koppling till aktiemarknadens utveckling. Detta innebär i sin tur att en gynnsam utveckling av aktiemarknaden påverkar aktieindexobligationens värde i mindre utsträckning men att man alltid erhåller avkastning, även om aktiemarknaden utvecklas negativt. Hur mycket av aktiemarknaden utveckling som får tillgodoräknas vid beräkningen av avkastning bestäms av den s k deltagandegraden. Om deltagandegraden överstiger 100 procent innebär detta att avkastningen (beräknad på nominellt belopp) blir större än aktiemarknadens uppgång. Aktieindexobligationer kan även konstrueras så att t ex underliggande aktiekurser och indexvärden avläses vid flera tidpunkter för beräkning av avkastning. Det kan gälla bestämmande av start- respektive slutvärde men även att löptiden uppdelas i ett antal perioder och att utfallet för dessa perioder sedan adderas vid beräkning av aktieindexobligationens procentuella avkastning. I vissa av dessa strukturer har endast negativa periodutvecklingar betydelse vid beräkning av avkastningens storlek. Det kan även vara så att det positiva utfallet för en period begränsas till en viss högsta procentuell utveckling. Avkastningens storlek kan även kopplas till ett eller flera särskilda villkor, t ex att underliggande index inte får eller måste överstiga en viss nivå under löptiden eller vid en viss tidpunkt. Marknaderna kan även representeras av en fond, börshandlad fond eller korgar därav, alternativt annan typ av index, t ex ett fastighetsindex. Kreditderivatobligationer För en kreditderivatobligation är avkastningen kopplad till kreditrisken i ett eller flera bolag, länder eller ett index. I en kreditderivatobligation utnyttjas olika låntagares kreditvärdighet och den ränteskillnad som föreligger med anledning av kreditvärdigheten. Ju sämre kreditvärdighet desto högre ränta och den möjliga avkastningen i en kreditderivatobligation ökar. Samtidigt ökar sannolikheten för att en kredithändelse skall inträffa som reducerar avkastningen, eftersom avkastningens storlek är beroende av antalet kredithändelser. Som kredithändelse räknas t ex konkurs eller betalningsdröjsmål avseende finansiell skuld eller betalningsrekonstruktion av finansiell skuld. Varje kredithändelse reducerar avkastningens storlek och avkastning kan helt utebli om alltför många kredithändelser inträffat. Nominellt belopp återbetalas dock alltid. Exponeringen mot kredithändelser kan vara uppdelad i perioder, t ex årsvis, eller under hela löptiden. Även utbetalning av avkastning kan ske årsvis eller som ett engångsbelopp tillsammans med nominellt belopp på återbetalningsdagen. En kreditderivatobligation kan även vara strukturerad så att en viss förutbestämd avkastning alltid erhålls oberoende av antalet kredithändelser och när dessa inträffat. Hedgefondobligationer För en hedgefondobligation är avkastningen kopplad till kursutvecklingen för en eller flera hedgefonder eller ett eller flera hedgefondindex. Hedgefonder har olika typ av placeringsinriktning och olika grad av risk och ett hedgefondindex kan avse olika typer av hedgefonder. En närmare beskrivning av den eller de hedgefonder och eller hedgefondindex som ingår i en hedgefondobligation framgår av Slutliga Villkor. De hedgefondobligationer som emitteras av Banken återbetalas med nominellt belopp och eventuell avkastning samt i förekommande fall förutbestämd avkastning. En hedgefondobligation kan struktureras på samma sätt som en aktieindexobligation varför i tillämpliga delar det som angivits ovan för aktieindexobligationer även gäller hedgefondobligationer. Råvaruobligationer För en råvaruobligation är avkastningen kopplad till kursutvecklingen på en eller flera råvarumarknader. Varje marknad representeras av en råvara, råvaruindex eller en korg av råvaror eller råvaruindex. De råvaruobligationer som emitteras av Banken återbetalas med nominellt belopp och eventuell avkastning samt i förekommande fall förutbestämd avkastning. En råvaruobligation kan struktureras på samma sätt som en aktieindexobliga- 18

19 tion varför i tillämpliga delar det som angivits ovan för aktieindexobligationer även gäller råvaruobligationer. Valutaobligationer För en valutaobligation är avkastningen kopplad till kursutvecklingen för en eller flera valutor. De valutaobligationer som emitteras av Banken återbetalas med nominellt belopp och eventuell avkastning samt i förekommande fall förutbestämd avkastning. En valutaobligation kan struktureras på samma sätt som en aktieindexobligation varför i tillämpliga delar det som angivits ovan för aktieindexobligationer även gäller valutaobligationer. Blandportföljobligationer För en blandportföljobligation är avkastningen kopplad till värdeutvecklingen för ett antal portföljer som innehåller olika tillgångslag med varierande vikt, t ex aktier, valutor, räntor och råvaror. På slutdagen beräknas avkastningen för respektive portfölj och obligationens avkastning beräknas på utvecklingen för den portfölj som stigit mest i värde. De blandportföljobligationer som emitteras av Banken återbetalas med nominellt belopp och eventuell avkastning samt i förekommande fall förutbestämd avkastning. En blandportföljobligation kan struktureras på samma sätt som en aktieindexobligation varför i tillämpliga delar det som angivits ovan för aktieindexobligationer även gäller blandportföljobligationer. 19

20 Allmänna villkor Följande allmänna villkor skall gälla för lån som Swedbank AB (publ), org nr , ( Banken ) emitterar på kapitalmarknaden under detta program för Medium Term Notes genom att utge obligationer eller förlagsbevis i svenska kronor ( SEK ) eller i euro ( EUR ) med en löptid om lägst en månad, s k Medium Term Notes. Det sammanlagda nominella beloppet av förlagsbevis och obligationer som utgivits under programmet och som vid varje tid är utestående får ej överstiga SEK FYRTIO MILJARDER ( ) eller motvärdet därav i EUR såvida inte annat följer av punkt 2 näst sista stycket nedan. För varje lån upprättas slutliga villkor ( Slutliga Villkor ), vilka tillsammans med dessa allmänna villkor utgör fullständiga villkor för lånet. Andra allmänna villkor gäller för lån utgivna under tidigare prospekt för detta program. Relevant prospekt med allmänna villkor framgår av Slutliga Villkor/Emissionsbilaga för varje lån. 1. Definitioner Utöver ovan gjorda definitioner skall i dessa villkor nedanstående definitioner, och definitioner som återfinns i Slutliga Villkor, gälla. Affärsdag Bankdag EURIBOR Fordringshavare Kapitalbelopp Kontoförande Institut Lån Lånedatum MTN dag då överenskommelse träffats om placering av MTN; dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag; den räntesats som kl anges på Reuters sida EURIBOR01 (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller om sådan notering ej anges Bankens bedömning av den räntesats som ledande affärsbanker i Europa erbjuder för utlåning av EUR för aktuell period på interbankmarknaden i Europa; den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalning under en MTN; enligt Slutliga Villkor - det belopp varmed Lån skall återbetalas på Återbetalningsdagen; bank eller annan som har medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende MTN; varje lån, omfattande en eller flera MTN, som Banken upptar enligt dessa villkor; enligt Slutliga Villkor dag från vilken ränta (i förekommande fall) skall börja löpa; enligt Slutliga Villkor obligation eller förlagsbevis. MTN utgör skuldbevis som registrerats enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och som har utgivits av Banken i enlighet med dessa villkor; 20

SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS

SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets offentliggörande: 1 december 2008 SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS Detta prospekt ( Prospektet ) innehåller information

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes Program för Warranter Program för Bevis

Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes Program för Warranter Program för Bevis GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets offentliggörande: 2 december 2011 Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes Program för Warranter Program för Bevis Arrangör Swedbank Detta prospekt ( Prospektet

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ)

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 28 november 2008 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Detta prospekt ( Prospektet ) innehåller information om Länsförsäkringar

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571 Slutliga Villkor Lån 571 Swedbank ABs SPAX Lån 571 Sverige - Återbetalningsdag 2013-01-15 Serie A (SWEOSVE7) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 108 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Sterling

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537 Slutliga Villkor Lån 537 Swedbank ABs SPAX Lån 537 Stege - Återbetalningsdag 2010-12-15 Serie A (SWEOST12) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Kronförstärkning

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 551. Slutliga Villkor Lån 551

Swedbank ABs. SPAX Lån 551. Slutliga Villkor Lån 551 Slutliga Villkor Lån 551 Swedbank ABs SPAX Lån 551 Fyrspann - Återbetalningsdag 2011-12-20 Serie A (SWEOFYR15) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 103 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Europa

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Börsprospekt Program för Medium Term Notes Arrangör Swedbank Markets INNEHÅLL Detta börsprospekt för FöreningsSparbanken ABs, nedan kallad FöreningsSparbanken, MTNprogram om 40.000.000.000 svenska kronor

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Placeringen är kopplad till utvecklingen för fyra svenska bolag, ABB, Telia Sonera, H&M och Swedbank. Varje år ges möjlighet att erhålla en

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 563. Slutliga Villkor Lån 563

Swedbank ABs. SPAX Lån 563. Slutliga Villkor Lån 563 Slutliga Villkor Lån 563 Swedbank ABs SPAX Lån 563 Valutakupong - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEOVK05) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Serie

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Slutliga Villkor: 2009-06-05. Swedbank ABs. Aktiebevis MAX Slutlikviddag 2009-08-19

Slutliga Villkor: 2009-06-05. Swedbank ABs. Aktiebevis MAX Slutlikviddag 2009-08-19 Slutliga Villkor: 2009-06-05 Swedbank ABs Aktiebevis MAX Slutlikviddag 2009-08-19 Slutliga Villkor Bevis Aktiebevis MAX Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs (publ) program för bevis Definitioner

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER Detta prospekt ( Prospektet ), som utgör

Läs mer

Slutliga Villkor: 2011-01-21. Swedbank ABs. Aktiebevis MAX Förfallodag 2011-05-03

Slutliga Villkor: 2011-01-21. Swedbank ABs. Aktiebevis MAX Förfallodag 2011-05-03 Slutliga Villkor: 2011-01-21 Swedbank ABs Aktiebevis MAX Förfallodag 2011-05-03 Slutliga Villkor Bevis Aktiebevis MAX Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs (publ) program för bevis Definitioner

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid Aktieindexobligation 707 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg placering Aktieindexobligation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

EMISSIONSBILAGA Lån 420 FöreningsSparbanken ABs

EMISSIONSBILAGA Lån 420 FöreningsSparbanken ABs EMISSIONSBILAGA Lån 420 FöreningsSparbanken ABs SPAX Lån 420 Twostep - Återbetalningsdag 2006-12-20 Serie A (FSPOTS11) - SPAX (sidan 3) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1.

BRANSCHKOD VERSION VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1. BRANSCHKOD VERSION 2 2010-02-22 VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1. BAKGRUND Strukturerade placeringsprodukter är ett samlingsbegrepp för finansiella

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014 Certifikat Autocall Avseende: Fortum och Stora Enso Med emissionsdag: 18 februari 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1033 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1025. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1025. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1025 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 22 MARS 2016 ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Finansinspektionens diarienummer

Finansinspektionens diarienummer Finansinspektionens diarienummer 07-7047-413 Tillägg 2008:3 till Stadshypotek AB:s (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 29 augusti 2007 samt offentliggjordes

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Slutliga Villkor certifikat Tillväxt Avseende: Med noteringsdag: 10 november 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 17 DECEMBER 2015 CASTELLUM AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes

Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 29 maj 2015 (FI diarienr 15-6791) Datum för tilläggets offentliggörande 23 juli 2015 FI diarienr för tillägget 15-10660 Swedbank AB (publ) Program för Medium Term

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ)

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets godkännande: 3 februari 2016 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Arrangör Swedbank Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Nordea Emissionsinstitut

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1103. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1103. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1103 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes

Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes TILLÄGG 4 till GRUNDPROSPEKT publicerat 19 juni 2014 (FI diarienr 14-8220) Datum för tilläggets offentliggörande 8 maj 2015 FI diarienr för tillägget 15-6558 Swedbank AB (publ) Program för Medium Term

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 565. Slutliga Villkor Lån 565

Swedbank ABs. SPAX Lån 565. Slutliga Villkor Lån 565 Slutliga Villkor Lån 565 Swedbank ABs SPAX Lån 565 Valutakupong - Återbetalningsdag 2013-04-23 Serie A (SWEOVK07) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Serie

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007: NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:1 2007-06-27 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror. Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ. Återbetalning: Kapitalskyddad Ej kapitalskyddad

Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror. Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ. Återbetalning: Kapitalskyddad Ej kapitalskyddad 2009-03-11 Bevis Autocall Recovery - Brasilien och Euroland SPEC738 Löptid (år): 1 2 3 1) 4 5 Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ Kapitalskyddad Ej

Läs mer

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av prospektet: 13 november 2015 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut Detta grundprospekt innehåller information om Sparbanken

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 642 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Mycket bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering En helhetslösning Fem års löptid Du får den korg som

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 5,5 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3243 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 juni

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 713 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid Sista

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Swedbank AB (publ) Program för Bevis TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 28 juni 2013 diarienr 13-5865 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 19 juli 2013 Tilläggsprospektets diarienr 13-7958 Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer