MILJÖREDOVISNING ENLIGT EMAS-FÖRORDNINGEN MARENORDIC AB KILAFORS ÅR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖREDOVISNING ENLIGT EMAS-FÖRORDNINGEN MARENORDIC AB KILAFORS ÅR"

Transkript

1 MILJÖREDOVISNING ENLIGT EMAS-FÖRORDNINGEN MARENORDIC AB KILAFORS ÅR 2011 Johan Pettersson Företaget etablerat 1:a januari Fabriken köpt från AWL december Produktion av stearater startade Produktion av AKD emulsioner 2001 startade 1991

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Företagsbeskrivning 3 Organisation 4 Miljöpolicy 5 Produktionsbeskrivning 5 Produktion, Råvaror och energi 5 Avfall och återvinning 5 Miljöpåverkan 6 Betydande miljöaspekter 6 Miljöpåverkan 8 Mål för miljöarbetet 9-10 Förbättringsmål, mål och åtgärdsplaner Miljöprestanda Miljöstyrning 12 Miljöförbättringar och incidenter under året Tillbud och Störningar 12 Nästa miljöredovisning 12 Miljökontrollant 12 Ordlista 13 Sid 2(14)

3 Från Norr Från Sundsvall ( Midlanda ), kör E 4 söderut mot Stockholm/Gävle. Du passerar Hudiksvall och Söderhamn. 25 km söder om Söderhamn svänger du höger vid Noran, väg 83 mot Bollnäs. Efter ca 20 km kommer en liten by SIBO. Där finns en skylt Marenordic. Sväng ned till höger så ser du vår fabrik. Skogens Kol ligger på samma industriområde. Här hittar du oss Sweden Kilafors Ma ren ord ic SIBO O HUDIKS MIDLAN DA SUNDS DSVALL E 4 BOLLNÄ VALL SÖDER S HAMN GÄVLE KILAFO 83 RS UPPSAL ARLAND STOCK A A HOLM FÖRETAGSFAKTA Uppgifter om anläggningen: Marenordic AB Box Kilafors Organisationsnummer Tel Fax Kommun: Bollnäs Län: Gävleborgs SNI-kod: Kemisk Industri Tillståndsgivande myndighet: Miljödomstolen Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen i X-län Miljöledningssystem: ISO 14001:2004 Extern miljörevisor: BV Certification Besöksadress: Sibo Allé 3, Kilafors VD: Göran Larsson tel / Ansvarig miljö/kvalitetsledningssystem: Johan Pettersson Ägare: Marenordic AB är ett helägt dotterbolag till Mare Spa i Milano, Italien. Ägare och koncernchef Dr Paolo Maganzini, Via Verde 3, It Ossona ( mi ), Italien. Marenordic AB tillverkar kemikalier till i huvudsak pappersindustrin. Som legoarbete siktas och ompackas vaxsmörjmedel Från söder Från Stockholm (Arlanda ), kör E 4 norrutmot Sundsvall/Uppsala. Ca 50 km norr om Gävle sväng vänster väg 83 mot Bollnäs. Efter ca 20 km kommer en liten by SIBO. Där finns en skylt Marenordic. Sväng ned till höger så ser du vår fabrik. Skogens Kol ligger på samma industriområde. 3(14)

4 ORGANISATION Ytterst ansvarig är VD, och miljösystemansvarig (MSA) ansvarar för skötsel och utveckling av miljöledningssystemet. Personal som kan ge miljöpåverkan har samma grad av ansvar och befogenheter som dokumenterats i kvalitetsledningssystemet (ISO9001:2008). Vi uppdaterar och utvärderar behovet av utbildning för nyckelpersoner kontinuerligt. Efter en årlig kompetensanalys genomförs nödvändig utbildning. NYCKELPERSONER: VD: Göran Larsson Erfarenhet som driftingenjör i processindustri Chefsbefattningar som marknadsansvarig. Miljö/Kvalitetssystemansvarig: Johan Pettersson Erfarenhet av kvalitetsarbete.utbildning i ISO Erfarenhet av rapportering från A-miljöklassat företag. Grundutbildning Miljöledningssystem ISO Utbildad internrevisor Säkerhetsrådgivare: Brandinspektör Kent Bengtsson, Bollnäs Räddningstjänst Utbildning säkerhetsrådgivare (bef.dok. i leverantörs -värdering) Intern revisor Miljöledning (inkl lagar): Monica Niklasson, Miljökonsult. Erfarenhet från liknande dokumentation avseende miljötillstånd Utbildning från dito (bef.dok. se leverantörs -värdering) Inköpsansvarig: Göran Larsson GLA GLA: Erfarenhet i inköpsarbete VD-ansvar Produktions- och underhållsansvarig: Johan Pettersson Utbildning som maskiningenjör Erfarenhet från industri och kontrollarbete. Anställd fr o m Logistikansvarig: Örjan Jonsson Erfarenhet i fabriken sedan Intern utbildning 4(14)

5 Verksamhetspolicy Marenordic AB:s målsättning är att producera kemiska produkter på ett sätt som tillåter oss att minska påverkan på miljön och som fullt ut tillfredställer kundernas behov. Det långsiktiga målet är att industriprocessen skall vara sluten, att resurshushållningen står i fokus och lever upp till kraven i gällande lagar och förordningar. Marenordic AB identifierar kundens behov och krav för att säkerställa förväntad kundservice och leveranser. Marenordic jobbar proaktivt och med ständiga förbättringar så att vi kan höja miljömål/kvalitetsmål och att optimerar användning av råvaror och energi i takt med den kontinuerliga processutveckligen. Kompetensen i företaget tillgodoses genom fortlöpande utbildning. Fastställd av VD Giltig från: Göran Larsson VD 5(14)

6 PRODUKTIONSBESKRIVNING Produkter och tillstånd Marenordic AB tillverkar sedan 1968 kemikalier till pappersindustrin. Det är dels till bestrykning och dels till hydrofobering. Bestrykningskemikalien produceras i moderna maskiner och genom kemisk reaktion, hydrofoberingskemikalierna tillverkas i moderna maskiner genom emulgering (blandning). Produktionen sker under styrda, automatiserade processer och noggrann kontroll. Som legoarbete siktas och ompackas vaxsmörjmedel. Marenordic AB har certifierade ledningssystem ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Företaget har ett tillstånd enligt Miljöbalken från Miljödomstolen från Råvaror och energi Råvaror köps in från etablerade leverantörer och med rätt kvalité och används efter substitionsprincipen. Viktigt är att reducera transportavstånd så mycket som möjligt. Råvarorna kontrolleras, hanteras och lagras på säkert sätt, allt under tak. Ett kontinuerligt arbete har under tiden gett att mindre farliga eller ofarliga kemikalier ersatt klassade kemikalier. Detta gäller både skydd för människa och miljö. Mätningar, som genomförs löpande, visar att balansen recept / produktion inte uppvisar diskrepanser, utan det är inga förluster. Se vidare avfall/utsläpp. Energi är ett prioriterat ämne och energiförbrukningen av olja och el är ständiga miljömål. Dessa har under en 10-årsperiod reducerats till ca 30%. Detta resultat har uppnåtts dels genom ökad produktion och dels genom ett koncentrerat arbete med energifrågorna. Avfall/återvinning Produktionen är helt sluten avseende farligt avfall. Endast rent vatten, kylvatten, som inte behövs i produktionen, släpps ut till recipienten. Dock återanvänds merparten av sådant vatten. Upp till 100 kg/ år av biologiskt och kemiskt syreförbrukande avfall, s.k. BOD och COD, får enligt tillståndet släppas till recipienten. Detta utnyttjas till en liten del av restprodukt, som ej går att omarbeta. Emellertid omarbetas det allra mesta av eventuellt uppkomna restprodukter. 6(14)

7 BETYDANDE MILJÖASPEKTER Dessa betydande miljöaspekter framkom vid den miljöutredning som påbörjade vårt miljöarbete, varje år vid intern miljörevision gör vi en bedömning om någon miljöaspekt förändrats eller tillkommit. Vid förändringar i verksamheten kommer en utvärdering av miljöaspekterna att ske för att snabbt se om miljöaspekterna ska omvärderas, ansvarig är miljösystemansvarig. I enlighet med EMAS-förordningen omfattade utredningen all påverkan på ekosystemet, energihushållning, råvaruhållning, avfallsmängder, buller, produktionsmetoder och produktplanering. I vår miljöredovisning ingår inte indirekta miljöaspekter, endast direkta. Identifiering av betydande miljöaspekter Utvärdering görs enligt ett tabellsystem, för vidare information hänvisas till miljösystemansvarig. BETYDANDE ASPEKT FÖRKLARING MÄNGD Energi Eldningsolja El De olika processer vi använder för kemikalietillverkning. Uppvärmning av lokaler, drift av elmotorer och fläktar lit kwh Avfall Brännbart Emballage från råvaruinköp. 15,8 ton Nödläge Brand Leveransolycka Utsläpp En brand skulle kunna medföra betydande miljöskador. En leveransolycka skulle kunna ge ett betydande utsläpp av kemikalier. Utsläpp från vår fabrik skulle vid ett stort utsläpp kräva en stor sanering. 7(14)

8 MILJÖPÅVERKAN Översikt: Objekt Buller Utsläpp luft-eldningsolja mk1 Utsläpp vatten-sanitet Utsläpp vatten-rent kylvatten Utsläpp vatten-förorenat AKD Slamrester stearat Energi el Energi-olja Avfall brännbart (emballage) Miljöfarligt avfall Miljöfarligt avfall övrigt Transporter Transporter miljöpåverkan ej märkbart, villkor Ständig mätning, begränsad, förbättringsmål reducering, villkor Kommunalt reningsverk Återtas i produktionen i första hand, resten till recipient Ständig mätning, begränsad, villkor Omarbetas Förbättringsmål, reducering Förbättringsmål, reducering Förbättringsmål, reducering Små mängder spillolja, lysrör, batterier o dyl. till kommunens miljöstation Ev. produktrester Sakab (i förekommande fall) Utföres av miljöcertifierade företag I produktionsplanering ingår optimering, dvs samlastning o dyl. 8(14)

9 MÅL FÖR MILJÖARBETET Handlingsplan 2011 avseende miljömål, betydande miljöaspekter och lagefterlevnad. Miljöprestanda ska kunna avläsas i pc/stearat/ledninssystem/miljöprestanda och avhandlas vid Ledningens genomgång. Miljösystemansvarig är ansvarig för denna hantering. Miljömål el-energi: Minskning av el-energi 2 % per producerat ton /år. Det sker genom att - Minimera körtiden på fläktar till max arbetstid, ställa in tidstyrningar på exaktare tider, ta hänsyn till stoppdagar etc. - Utnyttja den värme som finns i produkten till lokaluppvärmning dvs. minimera el-fläktanvändning. - Hålla dörrar stängda mellan olika rum för att minska korsdrag. - Täta dörrar och öppningar. - Tillvarata varmt kylvatten från t ex Swedlub W112, så att stearat körs på redan uppvärms vatten. - Dito AKD-kylvatten för lokaluppvärmning. - Minimera körtiden på motorer, dvs. optimering av gångtider. Nyckeltal: totalt kwh/producerat ton och år. Miljömål oljeenergi: Minskning av oljeförbrukningen 2 % per producerat ton/år. Detta sker genom att - Optimal inställning av pannans inställningar, systematisk schemalagd service. - Återanvändning av varmt kylvatten. - Stänga ångventiler vid stopptid. - Undvika korsdrag i fabriken. - Minimera fläktarnas gångtid. - Planera och köra ångförbrukande processer koordinerat för att optimera pannans kapacitet (inte allt på samma gång). - Köra produktionen i följd för att utnyttja redan varm utrustning. - Optimera rengöringstider. Resultat Miljömål energi: Detta miljömål har uppnåtts under alla år från starten Totalt har energianvändningen minskats till 30% åren 2000 till Miljömål brännbart avfall: Minskning av brännbart avfall med 5% per år. Genom att.. - Bevaka att övergång till annat emballage är möjligt dvs. återfyllning/återanvändning. - Undersöka möjligheten att komprimera (balpress). - Undersöka återvinningsmöjligheter. - Nyckeltal: totalt volym/ton producerat och år 9(14)

10 Några andra punkter som innefattar vårt miljöarbete/lagefterlevnad Transporter/leveranser sker på miljövänligaste sätt genom att. - Använda företag som i sin verksamhet tar miljöhänsyn, dvs. har miljöledningssystem. - Optimera transporter såsom t.ex. samlastningar. - I möjligaste mån transportera större kvantiteter, i samråd med kunder. - Undersöka alternativa transportmedel. - Resultatet hålls aktuellt i företaget. - Kommentar: under senare år har samlastningar lastningar av större lastningar ökat. Detta beror på att -- företaget prioriterar logistik och att kunder har förståelse för detta. Nödlägesberedskap hålls aktuell genom att. - Arbetsmiljöarbetet fortgår på olika plan. - Aktualiseras vid månadsmöten. - Arbetsmiljöutbildning prioriteras. - Sjukvårdsutbildning hålls regelbundet, varje år, av Företagshälsovården. - Se rutinen Nödlägesberedskap i Miljöhandboken. - Nyckeltal: rapport över verksamhet. - Rapporteras via skyddsronder, månadsmöten, ledningsmöten, miljörapporter mm. - Kommentar: förståelse av vikten av ett väl fungerande arbetsmiljöarbete märks, inte minst bland personalen på golvet och i ledande befattningar. Lagefterlevnad utsläpp BOD/COD (biologiskt och kemiskt syreförbrukande avfall) sker genom att. - Utsläppstillståndet avser i huvudsak förorenat vatten som bildas vid produktion av AKD-emulsion, och som inte kan återanvändas. Vattnet sugs upp från golvränna till container, analyseras och loggbokförs före utsläpp till sjön. - Där vid kan utsläppsläget hela tiden avläsas. - Nyckeltal: total mängd (max cod 100 kg/år och bod 50 kg/år=enligt tillståndet) Kommentar: strävan att minimera dessa poster resulterar. 10(14)

11 Lagefterlevnad utsläpp rester från eldningsoljeförbränningen till luft. - Åtgärder för att minimera oljeförbrukningen (se även miljömål) - Vi använder olja Miljöklass 1. - Brännaren och pannan är av bra och beprövad konstruktion och underhålls, t ex brännaren servas av etablerat företag. - Mätning av oljeavgaserna ger, att gränsvärdet, som i sig är mycket svårmätbart, mäts vid service (före och efter)avseende NOx och CO, som alltså ersätter mätvärdet (= översätts ). Detta i kombination med teknisk information på eldningsoljan, ger att oljeavgaserna ligger under gränsvärdet. - Nyckeltal: NOx, CO. Kommentar: fortgår. Förbrukningen är också ett Miljömål att minska årligen. Lagefterlevnad buller Kontroll av dagljud vid årlig skyddsrond. Kommentar: Endast trafikljud kan märkas runt Fabriken. Lagefterlevnad substitutions(utbytes)principen.. Företaget har en produktgrupp, som träffas minst två gånger varje år för att gå igenom råvaror och övriga andra produkter för att om möjligt ersätta de som används med mer miljöacceptabla. Kommentar: under åren har flera råvaror bytts till lägre skyddsklassade. Exempel: Ammoniak och biocid utbytta. Lagefterlevnad nationella och regionala miljömål.. Revideras vid internrevision och extern revision. Ovanstående rutiner och rapporter administreras av Miljösystemansvarig. Dokument med eventuellt tillhörande projektrapport eller liknande förvaras i pc/stearat/ miljöprestanda. Dessa avläses regelbundet och informeras och dokumenteras vid Ledningens Genomgång och vid revisioner. 11(14)

12 MILJÖPRESTANDA Vi arbetar hårt för att minska utsläpp och användning av el eller olja. Därför mäter vi per producerat ton. Vi har mätt detta sedan 2001 och ser att vi årligen har förbättrat oss. Våra kärnindikatorer innefattar El, Olja, Vatten och Brännbart avfall per producerat ton År Energieffektivitete EL kwh/producerat ton 63, Olja Liter/Producerat ton 5,8 5,6 5,8 2. Materialeffektivitet Inköpt råvara som blir såld produkt Vatten Årlig vattenförbrukning (m3) Avfall Brännbart avfall kg/producerat ton 5. Biologisk mångfald Markanvändning på Sibo 2:45 (m2) 2,5 1,93 2,49 Ca Ca Ca Utsläpp COD (kg) BOD (kg) Rent kylvatten (m3) Rökgaser från ångpannan CO:0ppm Nox:60ppm CO:0ppm Nox:60ppm CO:0ppm Nox:60ppm 12(14)

13 MILJÖSTYRNING Miljöförbättringar Vid utbyte av råvara eller processutrustning, tas hänsyn till att uppnå bästa möjliga effekt eller teknik. Försiktighetsprincipen är alltid i focus avseende all hantering i företaget, som t ex råvaror, olja och el (miljömål), resor, transporter (samlastning) mm. Nödlägesberedskap är i miljöledningssystemet en tung post, där samarbete med Räddningstjänsten och Företagshälsovården, återkommande riskbedömningar och egna övningar ingår. Alla ev åsikter eller klagomål från omgivningen avseende störande verksamhet, tas på största allvar. Stearat: allt reningsbart spolvatten återförs till processen. Inget annat fast spill. Vår strävan är att minska förbrukningen av energi, avfallsmängd och återkommande söka ev. ersättningsråvaror. Filtrering och återanvändning av rengöringsvatten i stearatfabriken. Tydliga ordningsregler Instruktioner för att hantera alla sorters avfall Regelbundna kontroller av slangar och liknande utrustning för materialhantering Kontroll av nivåvakter och överfyllnadsskydd, där så finnes. Alla tankar utrustade med överfyllnadsskydd Någon jämförande fabrik finns ej i Sverige (dvs. Best Practise ) Tillbud och störningar Ej varit några Nästa Miljöredovisning Nästa miljöredovisning enl. EMAS, som är för år 2011, arbetas fram i mars Miljökontrollant BV Cerification Sverige AB är en av SWEDAC ackrediterad miljökontrollant (ackrediteringsnummer 1236) enligt EMAS. BV Certtification har granskat Marenordic AB, i Kilafors och konstaterat att företaget har ett miljöledningssystem som uppfyller kravet i EMAS-förordningen (nr 761/2001). BVC har även granskat miljöredovisningen och funnit den vara korrekt och tillräckligt detaljerad för att uppfylla kraven i EMAS.. Revisor BVQI 13(14)

14 Ordlista: miljöaspekt-fråga,sak,ärende AKD Borab COD BOD BVC MSA Alkylketendimer, aktiva komponenten i AKD lim för bla papper och kartong. Bollnäs Renhållningsbolag. Kemiskt syreförbrukande mtrl Biologiskt syerförbrukande mtrl BVC Sverige AB Miljösystemansvarig 14(14)

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013. Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla.

KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013. Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013 Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla. INNEHÅLL Vd har ordet 3 Om EMAS 4 Sammanfattning av miljöåret

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 1 (1) Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2000-12-21 0601-9905005 Ert datum Er beteckning 1998-12-22 M98/4739/8 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Miljöutredning Regeringen beslutade

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 MILJÖPÅVERKAN

REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 MILJÖPÅVERKAN REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 Fristadbostäder AB:s (härefter FRIBO) miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001:2004

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Lina Junedal och Olof Mattsson Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs

Läs mer

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR STAMPEN MEDIA PARTNER: Adeprimo Adiento Appelberg Publishing Group Bröllopstorget...Devote Dobb Production Familjeapoteket Familjeliv Katshing Minnesota Mobiento Odla.nu SvenskaFans.com FanTV... Wallstreet

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport RAPPORT 2011-03-24 01.00 D 2011-000480 1(34) MILJÖRAPPORT 2010 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Miljöredovisning - EMAS

Miljöredovisning - EMAS Miljöredovisning - EMAS Övergripande politisk vision för Östersunds kommun Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Miljöutredning för NFB Transport Systems

Miljöutredning för NFB Transport Systems Miljöutredning för NFB Transport Systems Examensarbete 20 p. av Linda Astner Institutionen för miljöanalys Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7050, 750 07 Uppsala Handledare: Sven Bråkenhielm 2003 Rapport

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

Miljö som konkurrensmedel

Miljö som konkurrensmedel 2003:055 SHU EXAMENSARBETE Miljö som konkurrensmedel Intervjuer med fem småföretag och två revisorer CHARLOTTA HOFVERBERG JESSICA OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer