GÄVLE DEMENSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÄVLE DEMENSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 GÄVLE DEMENSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 INNEHÅLL Styrelsen... 3 medlemmar... 3 medlemsavgift... 3 styrelsesammanträden... 3 Verksamhet... 4 Utskick... 4 medlemsmöten... 4 samverkan... 4 samverkan lokalt... 4 omvårdnad Gävle... 4 hso... 5 Utvecklingsråd... 5 lärande nätverk... 5 Studieförbund... 5 LPR... 5 Yttre område... 6 Högskolan Gävle... 6 Samverkan nationellt... 6 Nätverksträffar... 6 kontakt med demensförbundet... 6 fonder... 6 Boenderåd... 7 Inventarier... 7 fast vårdkontakt... 7 Bilder från reflektioner från styrelsen

3 STYRELSEN Styrelsen har bestått av: Lena Rosen, ordförande Mats Johansson, vice ordförande Karin Andersson, kassör Birgitta Johansson, ledamot Barbro Berger, ledamot Birgitta Hedblom, ledamot Gunnel Darmell, ledamot Ann Welander, suppleant Karin Persson, revisor Inga-Lill Hansson revisorssuppleant MEDLEMMAR var medlemsantalet 187st var medlemsantalet 187st MEDLEMSAVGIFT Medlemsavgiften för 2013 har varit 125kr, familjemedlem 50kr. STYRELSESAMMANTRÄDEN Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden 3

4 VERKSAMHET UTSKICK För föreningen är det viktigt att medlemmarna har kännedom om föreningens arbete. Därför har styrelsen beslutat att vara flitig med utskick. Under 2013 gjordes 6st utskick. Innehållet i utskicken har varit Demensforum, demensföreningens program, inbjudningar till olika evenemang samt informationsbrev. MEDLEMSMÖTEN Under 2013 har Gävle demensförenings möten/sammankomster bestått av utbildning, information och socialgemenskap; 30/1 Nationella Riktlinjer Demens 13/2 Mats Johansson sjukhuspräst 19/3 Årsmöte 9/4 Pubkväll 4/6 Bussresa Laxön 29/7 Utflykt till Limön 17/9 Ylva Rahm, läkare om demenssjukdomar. 10/10 Emma Söderberg biståndshandläggare 21/9 Alzheimerdagen den 21/9 på Maxi ICA. 6/11 Gunvor Ljunggren berättar om sin uppväxt i Kina 27/11 Julfest 4/12 Föreläsning av Jenny Eriksson SAMVERKAN SAMVERKAN LOKALT OMVÅRDNAD GÄVLE Ett viktigt arbete 2013 har varit att etablera kontakter med Omvårdnad Gävle, Omvårdnadsnämnden och Minnesmottagningen. Gävle Demensförening har blivit tilldelad kontaktpolitiker under 2013 har det varit Lena Lundgren och Kontaktpersoner från Omvårdnad Gävle är Annette Falk, områdeschef för vård och omsorgsboende och Therese Christiansson, verksamhetschef för Fleminggatan. Föreningen har under det gångna året haft god samverkan med Anhörigstöd. 4

5 HSO Gävle Demensförening är medlem i HSO. HSO Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Gävle Kommun. HSO består av 31 föreningar med cirka 7000 medlemmar. HSO arbetar för ett samhälle för alla, där alla har samma värde och samma rätt. UTVECKLINGSRÅD Representant från styrelsen har under 2013 deltagir i Förebyggandes utvecklingsråd. Utvecklingsrådets uppgift är att påverka utvecklingen av förebyggande verksamhet i sina egna föreningar/organisationer, sprida kunskap och även förmedla önskemål och behov om/till förebyggande enheten, fungera som en referensgrupp för att initiera, ansöka och följa upp nya projekt, sprida information, bilda opinion kring dessa samhällsfrågor samt bygga nätverk LÄRANDE NÄTVERK Representant från styrelsen har deltagit i två olika Lärande nätverk som genomförts i två olika projekt, som omvårdnad drivit, med syfte att bevaka att demensfrågorna lyfts i projekteten. Projektet Alternativa Driftsformer och projektet Senior i Centrum Alternativa driftsformer handlar om att ta tillvara och utveckla entreprenörskap inom de egna kommunala verksamheterna (egenregin), samtidigt som fler företag etableras och utvecklas inom vård- och omsorgsområdet Senior i Centrum ska skapa ökad tillgänglighet, förbättrad service och fler kommersiella tjänster för seniorer skapa ökat intresse och bättre förutsättningar för små och medelstora företag att erbjuda tjänster och service till seniorer bidra till att öka hälsotalet fler friska äldre. Målet med de lärande nätverken är att tillsammans lära av varandra, utbyta kunskaper och erfarenheter STUDIEFÖRBUND Studieförbundet Vuxenskolan har även 2013 varit mycket tillmötesgående i samverkan. Läskraft fortsätter, och flera medlemmar är på kommunens vård och omsorgsboenden och genomför högläsning. Iden om att arbeta fram ett studiematerial kring de nationella riktlinjerna i demens är presenterade för Vuxenskolan. LPR Den nov genomfördes Landstingets pensionärsråd tillsammans, Högskolan Gävle och Gävle Demensförening den Demensdag. Dagens syfte var att sprida kunskap om demens sjukdomar. Dagen genomfördes på Högskolan i Gävle. Några av programpunkterna var; 5

6 Demens vad är det? Överläkare Börje Lind Vad kan arbetsterapeuten hjälpa till med? Anhörigstöd i praktiken Representanter från kommunernas anhörigstöd presenterar sina verksamheter Forskningsprojekt som berör äldre med och utan minnesproblematik Medverkande från Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap: Anna-Greta Mamhidir, universitetslektor HiG Britt-Marie Sjölund, adjunkt HiG, doktorand KI, Stockholm Eva Dahlqvist, adjunkt vid HiG, doktorand Örebro Universitet Maria Hedman, adjunkt vid HiG, doktorand Uppsala U Vård och omsorg av dementa ett gemensamt ansvar för landsting och kommun Tommy Berger och Lena Lundgren Vilken relevant information finns i olika register och vad kan vi som pensionärsorganisationer följa upp? YTTRE OMRÅDE Gävle demensförening har som ambition att varje år genomföra någon form av aktivitet i kommunens yttre områden samverkande föreningen med Valbo församling. Ett föredrag om demenssjukdomar genomfördes på Mikaelsgården i Valbo HÖGSKOLAN GÄVLE En ambition som Gävle demensförening har är att vara med i olika utbildningsinsatser. Under 2013 var representanter inbjudna till socionomutbildningen för att informera om demenssjukdomar och anhörigas situation. SAMVERKAN NATIONELLT NÄTVERKSTRÄFFAR Gävle demensföreningen har deltagit i Demensförbundets nätverksträff i Leksand. Två representanter från föreningen deltog. KONTAKT MED DEMENSFÖRBUNDET Gävle demensförening har under det gångna arbetat för att få igång en föreningssida. En sida som skulle hjälpa styrelsen med administrativa uppgifter i föreningen. Detta har vidtalats till Demensförbundet ett antal gånger. FONDER Föreningen är aktiv med att söka medel ur olika fonder. Under 2013 har föreningen tilldelas medel från följande fonder: 3:e samfonden 9.000:- Grapes minnesfond :- 6

7 BOENDERÅD Boenderåd är ett råd som startade upp Boenderådet har en viktig uppgift att fylle. Och styrelsen är mycket glad över att arbetet med att driva boenderådet fungerar så bra. Boenderådets uppgift är att tillvarata anhörigas åsikter på Gävle kommuns vård och omsorgsboenden och att vara en påtryckningsorgan till förbättringar. Boenderådets representanter erbjuds någon form av utbildning/på fyllning. Under 2013 har rådet bland annat gjort studiebesök på Sofia Magdalena. Under 2013 har boenderådet träffats vid 6 tillfällen Följande personer har ingått i Boenderådet 2013: Lena Rosen Birgitta Johansson Milly Blomqvist Britt Berling Ulla Eriksson Barbro Källgren Birgitta Bergenstråle INVENTARIER Under 2013 har en Bokhylla införskaffats som står uppställd på Anhörigcenter. I bokhyllan finns vårt material samlat, böcker, informationsbroschyrer, filmer etc. För att synas på mässor och andra informationstillfällen har en rollupp köpts in. Föreningen har uppdaterat biblioteket med några nya böcker. FAST VÅRDKONTAKT Under höst terminen har Gävle demensförening besökt några av Gävles hälsocentraler för att diskutera med dem hur de arbetar med fast vårdkontakt. För demenssjuka och deras anhöriga är det en viktig funktion. Det såg väldigt olika ut hur respektive hälsocentral arbetar med fast vårdkontakt. Överlag finns det många förbättringar som till innan syftet med fast vårdkontakt uppfylls. Den 1 juli 2010 ersattes kravet på att utse en patientansvarig läkare (PAL) med en ny bestämmelse i 29 a HSL. Enligt den ska verksamhetschefen säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården till-godoses. Detta gäller i synnerhet när flera kompetenser, vårdnivåer, vårdgivare och både kommunal och landstingskommunal hälso- och 7

8 sjukvård är inblandade. Om det är nödvändigt för att tillgodose behov enl. ovan eller om en patient begär det ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten. Samordningsan-svaret ligger på hälso- och sjukvården, inte hos patienten själv. En fast vårdkontakt kan vara någon ur hälso- och sjukvårdspersonalen, till exem-pel läkare, sjuksköterska eller psykolog. Det kan i vissa fall också vara en admi-nistrativ funktion som samordnar patientens vård 8

9 BILDER FRÅN 2013 Kakbuffé 9

10 REFLEKTIONER FRÅN STYRELSEN Gävle Demensförening arbetar för att förbättra förhållandena för personer med demenssjukdomar och deras anhöriga. En för medlemmarna angelägen fråga är vården och omsorgen på vård- och omsorgsboenden. Föreningen har därför under året bildat ett boenderåd bestående av medlemmar med närstående, som bor på dessa boenden. Vi vill med boenderådet hitta ett verktyg för att stötta och hjälpa anhöriga och deras närstående i en ofta tung situation. Vi vill också ge möjligheter till erfarenhetsutbyte och gemenskap. Vi vill även använda de samlade erfarenheterna vi får i boenderådet till att vara med och påverka och utveckla vården och omsorgen till det bättre. Under året har vi behandlat en ny rutin vid inflyttning till boende, vikarieplanering under hela året och speciellt under sommaren och Tesen, ett planeringsinstrument för vård och omsorg. Vi har också haft föreläsningar om Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, om demenssjukdomar och biståndsgivning. Vi vill också ge möjlighet till social samvaro, till exempel med en välbesökt pubkväll i våras. Vår traditionella bussresa gick i år till Laxön och dessutom arrangerades en utflykt till Limön, med mera. Vi avslutade året med en föreläsning av Jenny Eriksson, en av våra medlemmar som på ett utmärkt sätt delade med sig av sina erfarenheter som ung anhörig. Läs gärna hennes blogg Bort med skammen. Lena Rosén Ordförande Gävle Demensförening 10

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Vår tidningsredaktion Fontänhuskällan gav 2012 ut 6 nummer av tidningen.

Vår tidningsredaktion Fontänhuskällan gav 2012 ut 6 nummer av tidningen. Inledning 2012 har präglats av en positiv anda och det ekonomiska läget är stabilt för det kommande året. Men arbetet fortgår för att skapa en varaktighet och stabilitet i ekonomin. Det har varit mycket

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Teknik för äldre II Slutrapport

Teknik för äldre II Slutrapport Teknik för äldre II Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Raymond Dahlberg Ansvarig handläggare: Magdalena Marklund URN:NBN:se:hi-2013-13327-pdf Artikelnummer: 13327-pdf Publikationen

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdom i Tyresö kommun Bollmora vårdcentral Aleris Tyresöhälsan Trollbäckens vårdcentral Tyresö kommun Handengeriatriken Om demens Demens är ett

Läs mer

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

med Arbetsgivare för anhöriga

med Arbetsgivare för anhöriga med Arbetsgivare för anhöriga Minnesanteckningar från Arbetsgivare för anhörigas workshop för att utveckla ett anhörigvänligt och hållbart arbetsliv i framtiden? Sigtunastiftelsen konferens och hotell,

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Styrelsens sammansättning HRF Hörselskadades förening i Örebro Verksamhetsår 2014 Ordförande Sekreterare Kassör Adjungerade ledamöter Birgitta Svensson Lena Kovacs Jonas Olsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 1 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har ingått i

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer