Småhus kräver fler visningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Småhus kräver fler visningar"

Transkript

1 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar

2 Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden INGRID EIKEN VD MÄKLARSAMFUNDET Välkommen att läsa årets fjärde och sista Mäklarinsikt. Detta är en undersökning där vi frågar Sveriges fastighetsmäklare om hur de upplever sin lokala bostadsmarknad just nu. Dessutom gör de en prognos över köpintresset, utbudet och över vad de tror om prisutvecklingen på marknaden det kommande kvartalet, perioden januari till och med mars Dessa frågor är återkommande och fastighetsmäklarna gör separata bedömningar av marknaden för bostadsrätter och marknaden för småhus. Vi ger även en snabb bild över utvecklingen på länsnivå. Fördjupad information om samtliga län finns att hämta på vår hemsida Fastighetsmäklarna får också svara på frågor som kan variera mellan årets undersökningar, detta för att ge en bredare kunskap om bostadsmarknaden. Denna gång har vi ställt frågor om hur många visningar och bud som krävs för att få till stånd en försäljning av småhus och bostadsrätter. Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen bedömer Mäklarsamfundets medlemmar den svenska bostadsmarknaden utifrån sin lokala marknad. Inför det nya året har landets fastighetsmäklare gjort en trendspaning där de bland annat bedömer bostadsmarknaden Den kommer att presenteras separat. Undersökningen skickades ut den 26 november till Mäklarsamfundets medlemmar, samtliga verksamma fastighetsmäklare, och pågick till och med den 6 december. Den har besvarats av fastighetsmäklare över hela Sverige. Stort tack till alla er som bidragit med era kunskaper och lagt tid på att besvara vår enkät. Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet Undersökningen är unik i sitt slag då den speglar ett stort antal uppfattningar i hela landet, vid köp-och säljögonblicket. Den kan också brytas ner på länsnivå. Grafisk form och layout Carina Vikarby Mäklarsamfundet 2013:4 mäklarinsikt 2

3 Slutsatser Fastighetsmäklarnas bedömning av bostadsmarknaden 1. Nio av tio mäklare förutser oförändrade eller stigande priser Den höga aktivitet som präglat småhus- och bostadsrättsmarknaden under 2013 väntas fortsätta under det första kvartalet Tre av tio fastighetsmäklare, 29 procent, bedömer att priserna på småhusmarknaden kommer att öka under perioden januari till och med mars. Det är nästan fyra gånger fler än de åtta procent som bedömer att priserna kommer att sjunka. En betydande majoritet av mäklarna, 64 procent, räknar dock med oförändrade priser. Både utbudet och efterfrågan på småhus förväntas få en god utveckling under det nya årets tre första månader. Varannan mäklare bedömer att utbudet kommer att öka med fler småhus till salu. Vidare bedömer 40 procent att utbudet kommer att vara oförändrat och nio procent att det kommer att minska. 44 procent av mäklarna förutser även ett ökat köpintresse, det vill säga att efterfrågan på småhus kommer att öka. Samtidigt bedömer en klar majoritet, 51 procent, att efterfrågan blir oförändrad och enbart fem procent att den kommer att minska. På bostadsrättsmarknaden bedömer fyra av tio fastighetsmäklare, 40 procent, att priserna kommer att stiga under det kommande kvartalet. Det är betydligt fler än de fem procent av mäklarna som tror att priserna kommer att sjunka. 55 procent räknar med oförändrade priser. Svaren tyder på att fortsatta prisökningar på bostadsrätter är att vänta. Drygt varannan fastighetsmäklare, 52 procent, bedömer att antalet bostadsrätter till försäljning kommer att öka under det första kvartalet. 43 procent förutser att utbudet förblir oförändrat och enbart fem procent att det minskar. För samma period förutspår hälften av mäklarna, 49 procent, ett ökat köpintresse på marknaden. Och lika många räknar samtidigt med en oförändrad efterfrågan och endast två procent med en minskad. 2. Bankernas krav fortsätter att vara främsta påverkansfaktor För både småhus- och bostadsrättsmarknaden fortsätter kraven från bankerna att vara den faktor som påverkar marknaden allra mest just nu. Den största förändringen sedan vår förra Mäklarinsikt är att fler mäklare på småhusmarknaden upplever att ett litet utbud har stor påverkan på marknaden. På bostadsrättsmarknaden ökar påverkansfaktorerna litet utbud och räntan mest. Småhusmarknaden påverkas av flera faktorer. Just nu bedömer en klar majoritet av Sveriges fastighetsmäklare att bankernas restriktiva utlåning påverkar marknaden allra mest, 69 procent. Det är bland annat en konsekvens av bolånetaket, hårdare amorteringskrav samt det svaga och osäkra konjunkturläget. Arbetsmarknaden och räntan följer därefter med vardera 54 procent. Bankernas restriktiva utlåning utgör också en stor påverkansfaktor för bostadsrättsmarknaden. Men andelen fastighetsmäklare som uppger det ligger nio procentenheter lägre än för småhusmarknaden, 60 procent. Men räntan och litet utbud knappar in och ligger nästan på samma nivå, 59 procent respektive 58 procent. 2013:4 mäklarinsikt 3

4 Slutsatser 3. Antal visningar och bud vid försäljning Nära varannan av Sveriges småhusmäklare, 47 procent, visar en villa i genomsnitt tre till fyra gånger innan försäljningen kan avslutas.i genomsnitt lämnas det två till tre bud per försäljning, enligt 49 procent av mäklarna. Bostadsrättsmarknaden följer småhusmarknaden relativt väl, men med något färre visningar. Två av tre mäklare, 66 procent, anger att en genomsnittlig försäljning av bostadsrätter på deras lokala marknad kräver en till tre visningar. Bostadsrätten säljs vanligtvis efter två till tre bud enligt 35 procent av mäklarna. 2013:4 mäklarinsikt 4

5 Priser, utbud och köpintresse småhus Småhusmarknaden väntas fortsatt god utveckling Under årets sista månader har priserna på småhusmarknaden fortsatt att stiga, om än i måttlig takt. Det förklaras delvis av en ökad tro bland hushållen på en starkare svensk konjunktur 2014 och reallöneökningar. Men prisuppgången beror också på en allvarlig bostadsbrist i flera av Sveriges tillväxtområden. Prisutvecklingen på bostadsmarknaden är av stort privatoch samhällsekonomiskt intresse. Den förklaras bland annat av konjunkturläget och räntenivåer men också av hur utbud och efterfrågan utvecklas. Småhuspriserna i Sverige har i genomsnitt varit oförändrade den senaste tremånadersperioden och ökat med fyra procent de senaste 12 månaderna, enligt Svensk Mäklarstatistiks senaste prisstatistik för november månad. I vår senaste Mäklarinsikt som prognostiserade perioden oktober till och med december, bedömde två av tre av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade. En övervikt av fastighetsmäklarna bedömde samtidigt stigande priser jämfört med dem som trodde på sjunkande. Nio av tio förutser oförändrade eller stigande priser I fastighetsmäklarnas bedömning av det första kvartalet 2014, perioden januari till och med mars, räknar fortfarande en majoritet, 64 procent, med oförändrade småhuspriser. Bilden är snarlik den som tecknades inför kvartal 4 och andelen mäklare som bedömer en prisuppgång är betydligt större än den som förutser sjunkande priser, 29 procent respektive åtta procent. Tabell 1. Priser Tabell 1. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas kvartal 1, prognoser från december och september månad. Kvartal 1 (jan.-mars) Kvartal 4 (okt.-dec.) Stigande priser 29 % 23 % Oförändrade priser 64 % 66 % Sjunkande priser 8 % 11 % Varannan förutser ett ökat utbud Utbudet av småhus till försäljning väntas öka betydligt jämfört med bedömningen av föregående kvartal. Varannan, 50 procent, fastighetsmäklare bedömer att antalet småhus till salu på deras lokala marknad kommer att öka under det första kvartalet, att jämföra med 28 procent i septembermätningen. Samtidigt räknar 40 procent av mäklarna med ett oförändrat utbud och nio procent med ett minskat. Tabell 2. utbud Tabell 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas kvartal 1, prognoser från december och september månad. Kvartal 1 (jan.-mars) Kvartal 4 (okt.-dec.) Ökat utbud 50 % 28 % Oförändrat utbud 40 % 51 % Minskat utbud 9 % 21 % Utbudets utveckling enligt Hemnet Under perioden som vår undersökning pågick (v 48 49) har i genomsnitt småhus legat ute till försäljning på Hemnet varje vecka. På årsbasis är det en minskning med tio procent jämfört med samma period Tittar vi på utbudets utveckling under perioden januari till mars 2013 (v 1-13) och jämför med perioden oktober till december 2012 (v 40 52) ser vi att det genomsnittliga utbudet på veckobasis minskade med 18 procent kvartal 1 jämfört med kvartal 4. Utbudet är starkt sammankopplat med både säsongsvariationer på marknaden och det aktuella konjunkturläget i svensk ekonomi. Även andra faktorer kan spela in. 2013:4 mäklarinsikt 5

6 småhus Efterfrågan bedöms bli fortsatt god Varannan, 51 procent, av de medverkande fastighetsmäklarna förutser ett oförändrat köpintresse på sin lokala marknad under den kommande perioden, januari till och med mars. Vidare bedömer 44 procent att efterfrågan kommer att öka och endast fem procent att den kommer att minska. Det är en mer optimistisk bedömning jämfört med den inför kvartal 4. Tabell 3. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas efterfrågan kvartal 1, prognoser från december och september och månad. Kvartal 1 (jan.-mars) Kvartal 4 (okt.-dec.) Ökad efterfrågan 44 % 31 % Oförändrad efterfrågan 51 % 59 % Minskad efterfrågan 5 % 10 % Diagram 1. Hur bedömer du att följande faktorer för småhus kommer att utvecklas under kvartal 1, januari till och med mars. 70% 60% 50% 40% 30% Öka Oförändrat Minska 20% 10% 0% Utbudet Köpintresset Priset Fastighetsmäklarna bedömer att småhusmarknaden inleder starkt Det gäller såväl utbud, köpintresse som prisförväntningar. 2013:4 mäklarinsikt 6

7 Priser, utbud och köpintresse bostadsrätter Fortsatta prisökningar att vänta på bostadsrätter Under årets sista månader har priserna på bostadsrättsmarknaden fortsatt att stiga. Det förklaras delvis av en ökad tro bland hushållen på en starkare svensk konjunktur 2014 och reallöneökningar. Men prisuppgången beror också på en allvarlig bostadsbrist i flera av Sveriges tillväxtområden. Uppåt för bostadsrättspriserna Prisstatistik visar på fortsatt stigande bostadsrättspriser i Sverige. Priserna på bostadsrätter har ökat med sex procent de senaste tre månaderna och ökat med 11 procent de senaste 12 månaderna enligt Svensk Mäklarstatistiks siffror för november. Drygt varannan mäklare bedömer att bostadsrättspriserna kommer att vara oförändrade kvartal 1. En stor övervikt av mäklarna bedömer samtidigt stigande priser jämfört med dem som tror på sjunkande. 95 procent av mäklarkåren bedömer oförändrade eller stigande priser Inför kvartal 1, januari till mars, bedömer 55 procent av Sveriges fastighetsmäklare att priserna för bostadsrätter kommer att vara oförändrade. Fyra av tio mäklare, 40 procent, förutspår samtidigt att priserna på bostadsrättsmarknaden kommer att öka. Enbart fem procent räknar med lägre priser. Jämfört med mäklarnas bedömning av årets fjärde kvartal ökar andelen som tror på stigande priser och det tyder på att fortsatta prisökningar är att vänta på bostadsrättsmarknaden. Tabell 4 priser br Stort utbud av bostadsrätter Varannan fastighetsmäklare, 52 procent, bedömer att utbudet av bostadsrätter till försäljning kommer att öka under det första kvartalet procent tror att utbudet kommer att vara oförändrat och enbart fem procent att det kommer att sjunka. I jämförelse med den förra bedömningsperioden, oktober december, tror fler mäklare på ett ökat utbud och färre på ett minskat. Även här ger svaren en indikation om en fortsatt hög aktivitet på bostadsrättsmarknaden under första kvartalet Tabell 5. Utbud Tabell 5. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas kvartal 4, prognoser från december och september månad. Kvartal 1 (jan.-mars) Kvartal 4 (okt.-dec.) Ökat utbud 52 % 35 % Oförändrat utbud 43 % 55 % Minskat utbud 5 % 10 % Tabell 4. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas kvartal 1, prognoser från december och september månad. Kvartal 1 (jan.-mars) Kvartal 4 (okt.-dec.) Stigande priser 40 % 29 % Oförändrade priser 55 % 63 % Sjunkande priser 5 % 8 % Utbudets utveckling enligt Hemnet Under perioden som Mäklarinsikt genomförts (v 48-49) har i genomsnitt bostadsrätter legat ute till försäljning på Hemnet. På årsbasis är det är en minskning med 20 procent jämfört med samma period Tittar vi på utvecklingen av utbudet under perioden januari till mars 2013 (v 1-13) och jämför med perioden oktober till december 2012 (v 40-52) ser vi att utbudet av bostadsrätter i genomsnitt minskade med nio procent mellan kvartal 1 och kvartal 4. Utbudet är starkt sammankopplat med både säsongsvariationer på marknaden och det aktuella konjunkturläget i svensk ekonomi. Även andra faktorer kan spela in. 2013:4 mäklarinsikt 7

8 bostadsrätter Nästan hela mäklarkåren förutser en ökad eller oförändrad efterfrågan Varannan fastighetsmäklare, 49 procent, bedömer att köpintresset kommer att öka det kommande kvartalet. Det är fler än i bedömningen av kvartal 4. Av mäklarna bedömer lika många, 49 procent, att köpintresset kommer att vara oförändrat och enbart två procent tror att det kommer att minska. Tabell 6. Efterfrågan Tabell 6. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas kvartal 1, prognoser från december och september månad. Kvartal 1 (jan.-mars) Kvartal 4 (okt.-dec.) Ökad efterfrågan 49 % 34 % Oförändrad efterfrågan 49 % 58 % Minskad efterfrågan 2 % 7 % Sveriges fastighetsmäklare förutspår en fortsatt stark bostadsrättsmarknad under kvartal 1, Det gäller såväl utbud, köpintresse som prisförväntningarna. Diagram 2. Hur bedömer du att följande faktorer för bostadsrätter kommer att utvecklas under kvartal 1, januari till och med mars? 60% 50% 40% 30% 20% Öka Oförändrat Minska 10% 0% Utbudet Köpintresset Priset 2013:4 mäklarinsikt 8

9 Bostadsmarknaden påverkan Bankerna fortsätter att ligga i topp Sveriges fastighetsmäklare bedömer sedan våren 2009 vad som i dagsläget påverkar deras bostadsmarknad. Svaren redovisas uppdelat på småhus och bostadsrätter. Det finns både likheter och olikheter i hur mäklarna bedömer påverkansfaktorer på respektive marknad. Bankernas restriktiva utlåning fortsätter dock att toppa båda delmarknaderna som största påverkansfaktor på bostadsmarknaden. På småhusmarknaden är bankerna i topp, allt sedan bedömningen av första kvartalet 2013 då allmän oro och försiktighet var en något större påverkansfaktor än bankerna. Ekonomisk utblick Svensk ekonomi har påverkats av konjunkturnedgången i omvärlden. Tillväxten har mattats av och blir låg Ljuspunkter börjar dock skönjas i den globala tillväxten, även om utvecklingen på sina håll fortfarande är mycket svag och osäker. Mycket tyder på en konjunkturvändning under Och svenska hushåll hyser ett ökat förtroende för utvecklingen samtidigt som ekonomin stimuleras genom skattesänkningar och låg ränta. Inflationen hålls nere genom lågt resursutnyttjande i Sverige och i omvärlden. Både inflationen och de svenska bolåneräntorna ligger i dag på en historiskt låg nivå. Enligt Riksbankens räntebana väntas reporäntan på 0,75 procent ligga kvar på denna låga nivå och höjas först i början av Detta innebär en tydlighet som skapar trygghet för köpare och säljare på bostadsmarknaden och har betydelse när man ska kalkylera på sina bolåneräntor. En väl fungerande bostadsmarknad har stor betydelse för enskilda individers möjligheter att kunna byta boende under olika skeenden i livet men också för Sveriges tillväxt. Ekonomisk tillväxt är beroende av att både arbets- och bostadsmarknaden fungerar väl. Det gäller både näringslivets möjligheter att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft som individers möjligheter att flytta till utbildning och arbete. Vad påverkar bostadsmarknaden? Bostadsmarknaden påverkas av en rad omvärldsfaktorer och regelverk. En viktig faktor för bostadsmarknaden och dess rörlighet (flyttkedjor) är att hushållen hyser tilltro till såväl Sveriges som sin egen ekonomi. En annan är utvecklingen på bolånemarknaden. Hushållens inkomster och ränteläget på bolån utgör två viktiga faktorer för bostadsprisernas utveckling. Bankerna i topp Sammantaget är det bankernas försiktighet med krediter som just nu fortsätter att påverka både småhus- och bostadsrättsmarknaden allra mest. Båda delmarknaderna uppvisar samma svarsandelar som i bedömningen i septembermätningen. Den största förändringen sedan förra undersökningen är att fler mäklare på småhusmarknaden upplever att ett litet utbud har stor påverkan och färre mäklare ser problem med ett stort utbud. På bostadsrättsmarknaden ökar ett litet utbud mest följt av räntan. Svaren visar på tydliga variationer mellan olika län. Tabell 7. Tabell 7. De olika faktorerna som just nu har stor påverkan på småhus- och bostadsrättsmarknaden. Småhusmarknaden Bostadsrättsmarknaden Media 50 % (47 %) 51 % (47 %) Räntan 54 % (50 %) 59 % (52 %) Arbetsmarknad 54 % (57 %) 47 % (46 %) Stort utbud 33 % (45 %) 33 % (39 %) Litet utbud 53 % (39 %) 58 % (48 %) Allmän oro och försiktighet 48 % (50 %) 38 % (37 %) Bankernas restriktiva utlåning 69 % (69 %) 60 % (59 %) Pessimism om den egna ekonomin 26 % (26 %) 23 % (22 %) Optimism om den egna ekonomin 26 % (26 %) 25 % (23 %) Inom parentesen presenteras resultatet från Mäklarinsikt 2013:3 som genomfördes i september. Bolånetaket och hårdare amorteringskrav har bidragit till att ökningstakten på hushållens skuldtillväxt har dämpats och belåningsgraden planat ut. Riksbanken, Finansinspektionen och regeringen är dock fortsatt oroade av hushållens höga skuldkvot och låga amorteringsvilja. Enbart fyra av tio hushåll med en belåningsgrad upp till 75 procent amorterar. Amorteringstakten ligger i genomsnitt på 140 år på de bottenlån som amorteras. Finansinspektionen ska därför analysera de framtida effekterna av hushållens låga amorteringsvilja utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. 2013:4 mäklarinsikt 9

10 Småhus Bankerna påverkar allra mest påverkan Inför det första kvartalet 2014 förutser Sveriges fastighetsmäklare en fortsatt stark bostadsmarknad men med något högre aktivitet på bostadsrättsmarknaden. På frågan vad som påverkar småhusmarknaden mest just nu hamnar bankernas restriktiva utlåning i topp. Tätt följt av utvecklingen på arbetsmarknaden och räntan. Jämfört med förra undersökningen har det skett få förändringar i de olika påverkansfaktorernas inbördes ordning, även om procentandelarna ändrats något. Diagram 3. Vad påverkar din småhusmarknad just nu, och hur? Bankernas restriktiva utlåning Arbetsmarknad Räntan Litet utbud Media Allmän oro och försiktighet Stor påverkan Liten påverkan Stort utbud Pessimism om den egna ekonomin Optimism om den egna ekonomin 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 69 procent av fastighetsmäklarna uppger att bankernas restriktiva utlåning just nu utgör en stor påverkan på småhusmarknaden. Jämfört med den förra undersökningen, som genomfördes i september, är det en lika stor andel. Bankerna spelar en viktig roll för säljare och köpare på småhusmarknaden. Sedan hösten 2010 då bolånetaket infördes, och som kräver en kontantinsats på 15 procent av köpesumman, upplever många fastighetsmäklare att bankerna blivit hårdare i sin kreditbedömning. Fokus har flyttats från att bedöma betalningsförmågan till att bedöma hur hushållet klarar kontantinsatsen. Detta har framför allt drabbat unga och ekonomiskt svaga grupper. Enligt tre av fyra fastighetsmäklare, i en separat undersökning om bolånetakets konsekvenser, har dessa grupper mer eller mindre försvunnit från marknaden. I vår rapport om unga vuxnas (upp till 30 år) situation på bostadsmarknaden (juli 2013) uppger 84 procent av fastighetsmäklarna att bolånetaket är den största påverkansfaktorn för unga vuxnas möjligheter att köpa en bostad. Arbetsmarknaden bedöms ha stor påverkan på småhusmarknaden enligt 54 procent av fastighetsmäklarna. Arbetsmarknadens inverkan på bostadsmarknaden ökade betydligt efter sommaren 2012, jämfört med tidigare undersökningar. Utvecklingen på arbetsmarknaden som påverkansfaktor fortsätter dock att ligga på en relativt hög nivå. I förra undersökningen uppgick andelen till 57 procent. Det är positivt att andelen sjunker, om än lite. Arbete och inkomstutveckling är centrala faktorer för att kunna köpa och äga en bostad. 2013:4 mäklarinsikt 10

11 påverkan 54 procent av fastighetsmäklarna bedömer att räntan i hög grad påverkar den lokala småhusmarknaden. Just nu har vi historiskt låga bolåneräntor men räntorna har alltid en stor betydelse vid bostadsköp. Sedan bolånetaket infördes har en del köpare som inte kunnat finansiera en kontantinsats på 15 procent tvingats till dyrare blancolån med högre ränta. 50 procent av fastighetsmäklarna angav i septembermätningen att räntan var en stor påverkansfaktor. 53 procent av fastighetsmäklarna upplever att det för närvarande råder ett litet utbud på deras småhusmarknad. Det är en kraftig ökning jämfört med förra undersökningens 39 procent. Ett litet utbud på en marknad med en god efterfrågan gynnar säljaren och vice versa. Det leder generellt även till kortare förmedlingstider då det blir fler som konkurrerar om de objekt som finns ute på marknaden. Medias rapportering av bostadsmarknaden påverkar också i hög grad utvecklingen på småhusmarknaden. Det uppger hälften av mäklarna, 50 procent. Medias rapporter om ekonomi, omvärld och utvecklingen på bostadsmarknaden smittar av sig på hushållen. Att konjunkturnedgången bottnat och att framtidsutsikterna blivit ljusare medverkar sannolikt till att media som påverkansfaktor nu fått mindre inflytande. Andelen mäklare som tycker att medias bild påverkar deras marknad i hög grad minskar från 47 procent i septembermätningen men ligger fortsatt betydligt under värdena i mars (61 procent), och i november 2012 (71 procent). 48 procent av fastighetsmäklarna upplever att en allmän oro och försiktighet hos köpare och säljare har stor påverkan på den lokala bostadsmarknaden. Detta hänger nära samman med det svaga konjunkturläget och den svaga arbetsmarknaden i svensk ekonomi och bankernas hårdare krav. Andelen minskar med två procentenheter sedan förra mätningen. 33 procent av fastighetsmäklarna anger att ett stort utbud påverkar deras lokala marknad. Det är en minskning från 45 procent i förra undersökningen. Ett stort utbud påverkar marknaden olika beroende på hur stor efterfrågan är. Men ju fler bostäder som är ute till försäljning desto längre förmedlingstider kan det bli då köpare kan ta god tid på sig och titta på flera objekt innan de fattar beslut om att köpa. 26 procent av fastighetsmäklarna bedömer att pessimism om den egna ekonomin hos köpare och säljare påverkar deras lokala marknad. Det är en lika stor andel som i förra undersökningen. Det signalerar en allt starkare framtidstro hos hushållen. 26 procent av mäklarna bedömer att optimism om den egna ekonomin hos köpare och säljare påverkar den lokala småhusmarknaden. Det är lika många som i förra mätningen. Splittrad bild på länsnivå småhusmarknadens påverkansfaktorer På nästa sida presenteras tre tabeller som ger en snabb bild över de länsvisa skillnaderna i de faktorer som just nu totalt sett påverkar den lokala marknaden allra mest. 2013:4 mäklarinsikt 11

12 påverkan Tabell 8. Bankerna Tabell 9. Arbetsmarknad Tabell 10 Räntan Tabell 8. Bankernas restriktiva utlåning Län Mäklarnas svar Blekinge 94 % Gotland 92 % Södermanland 89 % Örebro 86 % Västmanland 81 % Jönköping 79 % Skåne 79 % Halland 77 % Västernorrland 76 % Dalarna 74 % Värmland 69 % Uppsala 68 % Östergötland 68 % Kalmar 68 % Stockholm 66 % Gävleborg 63 % Västra Götaland 59 % Västerbotten 56 % Kronoberg 52 % Jämtland 42 % Norrbotten 35 % Riket 69 % Tabell 9. Arbetsmarknaden Län Mäklarnas svar Blekinge 89 % Gävleborg 78 % Norrbotten 71 % Kalmar 70 % Västerbotten 68 % Gotland 67 % Jönköping 66 % Dalarna 63 % Värmland 62 % Södermanland 59 % Västmanland 59 % Skåne 59 % Östergötland 56 % Västernorrland 56 % Halland 54 % Kronoberg 52 % Västra Götaland 52 % Uppsala 48 % Stockholm 42 % Örebro 36 % Jämtland 33 % Riket 54 % Tabell 10. Räntan Län Mäklarnas svar Västerbotten 72 % Gävleborg 63 % Uppsala 62 % Stockholm 62 % Jämtland 58 % Västra Götaland 58 % Örebro 57 % Blekinge 56 % Värmland 55 % Jönköping 53 % Dalarna 53 % Södermanland 51 % Halland 50 % Skåne 48 % Kronoberg 48 % Västernorrland 47 % Norrbotten 47 % Västmanland 44 % Östergötland 42 % Gotland 42 % Kalmar 35 % Riket 54 % 2013:4 mäklarinsikt 12

13 Bostadsrätter påverkan Bankernas utlåning, räntan och litet utbud toppar tillsammans Sveriges fastighetsmäklare bedömer att första kvartalet 2014 kommer att uppvisa en fortsatt stark utveckling. Mäklarnas bedömning av priserna visar på att fortsatta prisökningar på bostadsrätter är att vänta. På frågan om vad som påverkar bostadsrättsmarknaden allra mest just nu är svaret samma som på småhusmarknaden, bankernas restriktiva utlåning. Därefter kommer räntan, ett litet utbud och medias rapportering om bostadsmarknaden. Diagram 4. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad just nu, och hur? Bankernas restriktiva utlåning Räntan Litet utbud Media Arbetsmarknad Allmän oro och försiktighet Stor påverkan Liten påverkan Stort utbud Optimism om den egna ekonomin Pessimism om den egna ekonomin 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 60 procent av fastighetsmäklarna anger att bankernas restriktiva utlåning utgör en stor påverkan på deras lokala bostadsrättsmarknad. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med septembermätningen. (Djupare kommentar presenteras för småhusmarknaden). 59 procent av mäklarna upplever att räntan påverkar bostadsrättsmarknaden och dess köpare och säljare. Det är en ökning med sju procentenheter jämfört med vår förra undersökning. 58 procent av fastighetsmäklarna anser att det råder ett litet utbud av bostadsrätter till salu på deras lokala marknad. Det är en betydande ökning med tio procentenheter. Medias rapportering av bostadsmarknaden har ökat något i betydelse jämfört med i september. 51 procent av bostadsrättsmäklarna anser att media har en hög påverkansgrad på deras lokala marknad. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med i september. 47 procent av mäklarna bedömer att arbetsmarknaden påverkar deras lokala bostadsrättsmarknad, att jämföra med 46 procent i den senaste Mäklarinsikt. 38 procent av mäklarna bedömer att allmän oro och försiktighet hos köpare och säljare påverkar deras lokala marknad. Det är en procentenhet lägre än i september och betydligt lägre i förhållande till motsvarande tidpunkt i fjol då andelen uppgick till hela 70 procent. 2013:4 mäklarinsikt 13

14 påverkan 33 procent bedömer att stort utbud påverkar deras marknad. Det är en minskning med sex procentenheter jämfört med den förra undersökningen. 25 procent av mäklarna bedömer att optimism om den egna ekonomin hos köpare och säljare påverkar deras lokala marknad. En liten ökning med två procentenheter. 23 procent av mäklarna bedömer att pessimism om den egna ekonomin hos köpare och säljare har en stor påverkan Tabell 11 bankerna Tabell 12. på bostadsrättsmarknaden. Det är en procentenhet lägre än i septembermätningen. Splittrad bild på länsnivå bostadsrättsmarknadens påverkansfaktorer Följande tre tabeller ger en snabb bild över de länsvisa skillnaderna i de faktorer som just nu totalt sett påverkar den lokala marknaden allra mest. Litet utbud Tabell 11. Bankernas restriktiva utlåning Län Mäklarnas svar Gotland 92 % Blekinge 85 % Halland 79 % Södermanland 78 % Jönköping 78 % Västmanland 73 % Skåne 71 % Gävleborg 62 % Uppsala 60 % Värmland 60 % Jämtland 60 % Dalarna 60 % Stockholm 58 % Kronoberg 55 % Västra Götaland 54 % Östergötland 50 % Västerbotten 45 % Västernorrland 44 % Kalmar 39 % Örebro 25 % Norrbotten 14 % Riket 60 % Tabell 12. Räntan Län Mäklarnas svar Uppsala 70 % Södermanland 67 % Kalmar 67 % Västra Götaland 64 % Stockholm 64 % Halland 62 % Värmland 60 % Dalarna 60 % Jönköping 59 % Västerbotten 59 % Örebro 58 % Östergötland 55 % Blekinge 54 % Västmanland 54 % Gävleborg 52 % Jämtland 50 % Skåne 46 % Kronoberg 45 % Västernorrland 44 % Gotland 33 % Norrbotten 29 % Riket 59 % Tabell 13. Litet utbud Län Mäklarnas svar Stockholm 78 % Örebro 75 % Uppsala 70 % Östergötland 65 % Norrbotten 64 % Västerbotten 64 % Västmanland 62 % Västra Götaland 57 % Värmland 56 % Kalmar 56 % Gävleborg 52 % Halland 51 % Södermanland 44 % Jönköping 41 % Blekinge 38 % Västernorrland 37 % Kronoberg 36 % Gotland 33 % Dalarna 33 % Skåne 30 % Jämtland 20 % Riket 58 % 2013:4 mäklarinsikt 14

15 special Fler visningar vid försäljning av småhus Nära varannan av Sveriges fastighetsmäklare, 47 procent, anger att en villa i genomsnitt visas tre till fyra gånger innan försäljningen kan avslutas och säljare och köpare kommer överens. 22 procent får dock visa huset fem till sex gånger och åtta procent av mäklarna uppger att de har sju till nio visningar. 7 procent visar huset vid tio eller fler tillfällen innan man finner rätt spekulant. 16 procent av mäklarna säljer ett småhus efter i genomsnitt en till två visningar. Bostadsrättsmarknaden följer småhusmarknaden relativt väl, men med något färre visningar. Två av tre mäklare, 66 procent, anger att en genomsnittlig försäljning av en bostadsrätt på deras lokala marknad kräver en till tre visningar med koncentration till två, tre visningar (59 procent). Diagram 5. Hur många visningar har du innan en försäljning avslutas? (i genomsnitt) eller fler 3% 4% 2% 4% 2% 4% 0% 0% 4% 7% 8% 8% 7% 13% 14% 14% 20% 26% 27% 33% Bostadsätter Småhus 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Fler bud vid försäljning av bostadsrätter I genomsnitt lämnas två till tre bud per småhusförsäljning, enligt 49 procent av landets mäklare. 28 procent uppger att vanligast är att det kommer in fyra till fem bud och 17 procent att det brukar bli sex eller fler bud per försäljning. Att det i snitt bara lämnas ett bud är verkligheten för sju procent av mäklarna. Bostadsrätten säljs vanligtvis efter två till tre bud enligt 35 procent av landets mäklare. 29 procent anger att det är vanligare med fyra till fem bud och lika stor andel uppger att deras genomsnitt ligger på fler än fem lämnade bud. Enbart 5 procent uppger att i genomsnitt läggs ett bud per försäljning. 2013:4 mäklarinsikt 15

16 special Diagram 6. Hur många bud lämnas vid budgivning per försäljning? (i genomsnitt) 1 5% 7% 2 givning per småhusförsäljning? % 7 3% 5% 8 3% 6% 9 1% 1% 10 till 15 5% 7% 16 till 20 10% 15% 14% 13% 14% 16% 21% 20% 28% Småhus Bostadsrätter 21 till 25 Fler än 25 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2013:4 mäklarinsikt 16

17 Sveriges bostadsbestånd Fakta Den privatägda marknaden uppgår till 64 procent I Sverige fanns det drygt 4,5 miljoner bostäder vid utgången av De fördelades på 2,5 miljoner bostäder i flerbostadshus och 2 miljoner i småhus. Av dessa uppgick andelen hyresrätter till cirka 1,9 miljoner bostäder, varav knappt 1,6 miljoner hyresrätter i flerbostadshus och hyresrätter i småhus. Därmed uppgick den privatägda marknaden till 64 procent av det totala beståndet, eller 2,9 miljoner bostäder färdigställdes totalt nya bostäder i Sverige, beståndet ökade därmed med 0,6 procentenheter. För att möta befolkningsökningen och för att skapa dynamik på marknaden behövs det fler bostäder, särskilt i Sveriges tillväxtregioner. Jämfört med våra nordiska grannländer har vi de senaste tjugo åren byggt hälften så många nya bostäder per invånare. Det är på tok för lite. Det behövs också en blandning av boendeformer och upplåtelseformer för att svara mot hushållens olika behov. Balansen mellan upplåtelseformerna har förändrats under senare år. Andelen småhus är förhållandevis konstant medan hyresrätterna minskat och bostadsrätterna ökat. Det beror bland annat på att andelen hyresrätter har minskat som en följd av att många av dem har ombildats till bostadsrätter samtidigt som det byggts fler nya bostadsrätter än hyresrätter. Tabell 17. Antal och andel lägenheter efter hustyp, upplåtelseform och län, Län Antal lägenheter Antal lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform Flerbostadshus Småhus Totalt Andel flerbostadshus Andel småhus Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Totalt Andel hyresrätt Andel bostadsrätt Stockholm % 27% % 52% Uppsala % 43% % 48% Södermanland % 46% % 29% Östergötland % 43% % 25% Jönköping % 53% % 25% Kronoberg % 57% % 16% Kalmar % 58% % 26% Gotland % 63% % 39% Blekinge % 57% % 24% Skåne % 46% % 38% Halland % 63% % 22% Västra Götaland % 45% % 31% Värmland % 54% % 32% Örebro % 47% % 22% Västmanland % 42% % 42% Dalarna % 57% % 31% Gävleborg % 53% % 26% Västernorrland % 52% % 42% Jämtland % 52% % 40% Västerbotten % 48% % 30% Norrbotten % 51% % 24% Hela riket % 44% % 37% Källa: SCB. 2013:4 mäklarinsikt 17

18 Så gick undersökningen till 2013:4 Metod Undersökningen genomfördes genom en webbaserad undersökning. Den administrerades genom att ett skickades till varje respondent med en länk till frågeformuläret. Ett följebrev inkluderades där syftet med undersökningen förklarades. Cirka en vecka efter att länken skickats till respondenterna gick en första påminnelse ut till dem som inte svarat. Sammanlagt skickades två påminnelser ut. Målgrupp och urval Samtliga av Mäklarsamfundets ledamöter (registrerade fastighetsmäklare) kontaktades vilket innebär att vi arbetade med ett totalurval. Ett totalurval betyder att man inte gör något urval inom sin målgrupp utan samtliga i målgruppen kontaktas, risken för snedvridet urval elimineras därmed och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval betyder vidare att vi kan se säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enkät Enkäten baseras på den enkät som använts sedan starten av Mäklarinsikt Från och med Mäklarinsikt 2012:3 är svarsalternativet vet ej borttaget från majoriteten av de fasta frågorna. Detta beslut fattades efter samtal med mäklare där det framkom att svarsalternativet ansågs onödigt. Effekten bör dock vara försumbar då svarsalternativet har använts i mycket liten utsträckning vid tidigare mätningar. Frågor Vilket län är du verksam i? (Svar: 1 av Sveriges 21 län) Förmedlar du småhus? (ja, nej) Förmedlar du bostadsrätter? (ja, nej) SMÅHUS Hur påverkar följande faktorer din småhusmarknad? (Svar graderas 1 till 5, 1 = liten påverkan och 5 = stor påverkan.) - Räntan - Arbetsmarknaden - Bankernas restriktiva utlåning - Litet utbud - Stort utbud - Optimism gällande den egna ekonomin - Pessimism gällande den egna ekonomin - Allmän oro och försiktighet - Media Hur bedömer du att utbudet för småhus kommer att utvecklas januari till och med mars? (Svar graderas 1 till 5, 1 = avsevärt mycket färre, 5 = avsevärt fler.) Hur bedömer du att efterfrågan för småhus kommer att utvecklas januari till och med mars? (Svar graderas 1 till 5, 1 = avsevärt mycket färre, 5 = avsevärt fler.) Hur bedömer du att priset för ett småhus kommer att utvecklas januari till och med mars? (Svar graderas 1 till 5, 1 = sjunka mycket, 5 = öka mycket.) BOSTADSRÄTT Hur påverkar följande faktorer din bostadsrättsmarknad? (Svar graderas 1 till 5, 1 = liten påverkan och 5 = stor påverkan.) - Räntan - Arbetsmarknaden - Bankernas restriktiva utlåning - Litet utbud - Stort utbud - Optimism gällande den egna ekonomin - Pessimism gällande den egna ekonomin - Allmän oro och försiktighet - Media Hur bedömer du att utbudet för bostadsrätter kommer att utvecklas januari till och med mars? (Svar graderas 1 till 5, 1 = avsevärt mycket färre, 5 = avsevärt fler.) Hur bedömer du att efterfrågan för bostadsrätter kommer att utvecklas januari till och med mars? (Svar graderas 1 till 5, 1 = avsevärt mycket färre, 5 = avsevärt fler.) Hur bedömer du att priset för bostadsrätter kommer att utvecklas januari till och med mars? (Svar graderas 1 till 5, 1 = sjunka mycket, 5 = öka mycket.) Special Hur många bud lämnas vid budgivning per försäljning? (i genomsnitt) Hur många visningar har du innan en försäljning avslutas? (i genomsnitt) Fältperiod Undersökningen pågick mellan den 26 november och 6 december Bortfallsredovisning: Bruttourval = Antal inbjudna: Ej i målgruppen (t ex föräldraledighet, sjukskrivning, felaktig adress, slutat, förmedlar ej): 103. Kompletta svar: Svarsfrekvens = Antal kompletta svar/ nettourval: 26 procent 2013:4 mäklarinsikt 18

19 Om Mäklarinsikt Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen bedömer Mäklarsamfundets medlemmar, över hela Sverige, den svenska bostadsmarknaden utifrån sin lokala marknad, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg som heter Webropol. Mäklarinsikt presenteras fyra gånger per år. Denna gång genomfördes undersökningen under perioden 26 november till 6 december mäklare har svarat. Våra fastighetsmäklare bedömer bostadsrätter och småhus separat det närmaste kvartalet, det vill säga januari till och med mars Information om metod, svarsperiod etc. hittar du längst bak i rapporten. Vi har även brutit ned undersökningen på länsnivå. På vår hemsida kan du hämta kortfattade länsrapporter. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt 2013:4. Mäklarinsikt är Mäklarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden. Om Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet är branschorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Vi har cirka anslutna fastighetsmäklare. De utgör en majoritet, 83 procent, av den samlade kåren. Läs mer om oss på :4 mäklarinsikt 19

Hög fart på bostadsmarknaden

Hög fart på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2013 Hög fart på bostadsmarknaden Bankerna och arbetsmarknaden påverkar l a i c e SpBostadsrätt säljs snabbare än småhus Mäklarsamfundet

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Special Mäklarnas helårsprognos. Marknadspsykologi styr utvecklingen. Majoriteten spår oförändrade priser

Special Mäklarnas helårsprognos. Marknadspsykologi styr utvecklingen. Majoriteten spår oförändrade priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2018 Marknadspsykologi styr utvecklingen Majoriteten spår oförändrade priser Special Mäklarnas helårsprognos Mäklarsamfundet

Läs mer

Fortsatt stark bostadsmarknad

Fortsatt stark bostadsmarknad Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2013 Fortsatt stark bostadsmarknad Bankerna allt viktigare Fritidshus - Korta avstånd och bra läge lockar mest Mäklarsamfundet

Läs mer

Special Svårast för unga vuxna att hitta bostad. Litet utbud enskilt största påverkansfaktorn på bostadsmarknaden. Uppgång på småhusmarknaden

Special Svårast för unga vuxna att hitta bostad. Litet utbud enskilt största påverkansfaktorn på bostadsmarknaden. Uppgång på småhusmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2017 Litet utbud enskilt största påverkansfaktorn på bostadsmarknaden Uppgång på småhusmarknaden Special Svårast för unga vuxna

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Special Minskad efterfrågan på nyproduktion. Medias rapportering påverkar bostadsmarknaden mest. Allt fler mäklare tror på prisfall

Special Minskad efterfrågan på nyproduktion. Medias rapportering påverkar bostadsmarknaden mest. Allt fler mäklare tror på prisfall Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2017 Medias rapportering påverkar bostadsmarknaden mest Allt fler mäklare tror på prisfall Special Minskad efterfrågan på nyproduktion

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:1 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:1 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 934 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hängmatteläge på bostadsmarknaden

Hängmatteläge på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2018 Hängmatteläge på bostadsmarknaden Barnfamiljer mest aktiva på marknaden Sammanfattning Sveriges största rikstäckande undersökning

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Värmlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2016:3 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 10 till 21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nr Allt fler tror på stigande priser och ökad efterfrågan. Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu

Nr Allt fler tror på stigande priser och ökad efterfrågan. Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu Nr 4 2018 Allt fler tror på stigande priser och ökad efterfrågan Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu Flest frågor om skick och prissättning Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från

Läs mer

Special. Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest. Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan

Special. Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest. Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2014 Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan Special Köpare utan traditionell

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Ökat utbud av småhus. Tecken på prisstabilisering. Såld på 2-5 veckor. Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu

Ökat utbud av småhus. Tecken på prisstabilisering. Såld på 2-5 veckor. Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2018 Ökat utbud av småhus Tecken på prisstabilisering Såld på 2-5 veckor Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu Sammanfattning

Läs mer

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2017 Bankerna och media påverkar allt mer Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nr Prognos: Pris, utbud, efterfrågan. Vanligaste frågorna till mäklarna just nu

Nr Prognos: Pris, utbud, efterfrågan. Vanligaste frågorna till mäklarna just nu Nr 1 2019 Prognos: Pris, utbud, efterfrågan Vanligaste frågorna till mäklarna just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Sammanfattning Fastighetsmäklarnas syn på bostadsmarknaden

Läs mer

VÅR Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Special. Litet utbud påverkar mest. Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser

Special. Litet utbud påverkar mest. Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2014 Litet utbud påverkar mest Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser Special Skilsmässa

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Special. Lågt utbud och media påverkar mest. Stabil utveckling på bostadsmarknaden. omvärldsfaktorer. Så finansierar förstagångsköparna

Special. Lågt utbud och media påverkar mest. Stabil utveckling på bostadsmarknaden. omvärldsfaktorer. Så finansierar förstagångsköparna Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2016 Lågt utbud och media påverkar mest Stabil utveckling på bostadsmarknaden trots osäkra omvärldsfaktorer Special Så finansierar

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden

Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2017 Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden Stabil utveckling under årets första månader Special Bostadsbristen väntas

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Special Stort intresse för nyproduktion

Special Stort intresse för nyproduktion Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2016 Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden Delade meningar bland mäklarna om efterfrågans utveckling Special Stort intresse

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:2 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2014:2 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2014:2 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Östergötlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Östergötlands län Östergötlands län Mäklarinsikt 2014:2 Östergötlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer