Autoliv AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 4 miljarder kronor med möjlighet att emittera i euro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Autoliv AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 4 miljarder kronor med möjlighet att emittera i euro"

Transkript

1 DATERAT : 23 / Autoliv AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 4 miljarder kronor med möjlighet att emittera i euro Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK A/S, DANMARK, SVERIGE FILIAL NORDEA BANK AB (publ) SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ)

2 Detta grundprospekt ( Prospekt ) har i enlighet med Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument erhållit Finansinspektionens godkännande och registrering för utgivande av MTN under en period om 12 månader från godkännandet i enlighet med Artikel 5.4 i Direktiv 2003/71/EG ( prospektdirektivet ) samt 2 kap. 25 och 26 i Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Det erinras om att sådant godkännande och registrering av Finansinspektionen inte innebär någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna är riktiga eller fullständiga. FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE PROSPEKTET Autoliv AB (publ) (org.nr ), ( Bolaget ) med säte i Stockholm, Sverige, ansvarar för Prospektets innehåll och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Bolaget känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I den omfattning som följer av lag ansvarar även styrelsen i Autoliv AB för innehållet i detta Prospekt och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Inte heller har det sedan den senaste publiceringen av reviderad finansiell information skett någon negativ väsentlig förändring som påverkat Bolagets finansiella ställning eller dess framtidsutsikter. Som del av detta Prospekt ingår även de handlingar som refereras till genom hänvisning. Utöver detta ska övriga tillägg som Bolaget kan komma att göra samt Slutliga Villkor för genomförd emission läsas som en del av detta Prospekt. Distribution av detta Prospekt och försäljning av MTN kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av Prospekt och/eller MTN måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner.= 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE PROSPEKTET... 2 SAMMANFATTNING... 4 RISKFAKTORER... 9 Risker och riskhantering... 9 Operationella risker...9 Strategiska risker Finansiella risker Informationsrisk Faktorer som är väsentliga för att bedöma risker förenade med Lån utgivna under MTNprogrammet BESKRIVNING AV AUTOLIV ABs (publ) MTN PROGRAM Autoliv, Inc. garanti Rating Status Form av värdepapper samt identifiering Börsregistrering Försäljning PRODUKTBESKRIVNING Räntekonstruktioner Inlösen YTTERLIGARE DEFINITIONER Allmänna Villkor för lån upptagna under Autoliv ABs (publ) svenska MTN-program MALL FÖR SLUTLIGA VILLKOR AUTOLIV, Inc Garantigivarens historik och utveckling AUTOLIV AB (publ) Emittentens historik och utveckling Investeringar Huvudsaklig verksamhet Huvudsakliga marknader Konkurrens Organisationsstruktur Information om tendenser Planer för Förvaltnings-, lednings- och Kontrollorgan Verkställande ledning för Autoliv AB Styrelseledamöter i Autoliv AB Styrelsen för Autoliv ABs arbetsformer Verkställande ledning för Autoliv, Inc Styrelseledamöter i Autoliv, Inc Styrelsen för Autoliv, Inc. s arbetsformer Autolivs internrevision, compliance och riskkontroll Revision (Autoliv AB) Revision (Autoliv, Inc.) Aktiekapital och aktieägare Utvald finansiell information Väsentliga avtal, Rättsliga Förfarande och skiljeförfarande Bolagets mål och syfte Jurisdiktion HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING ADRESSER

4 SAMMANFATTNING Sammanfattningen skall läsas som en inledning till detta Prospekt. Varje investeringsbeslut rörande varje Lån bör baseras på en bedömning av detta Prospekt i sin helhet, inklusive de handlingar som är införlivade via hänvisning. För denna sammanfattning ska definitioner i Allmänna Villkor gälla. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i ett prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. Civilrättsligt ansvar för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen eller översättningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av Prospektet. Emittent: AUTOLIV AB (publ) (orgnr ) ( Bolaget ) Bolaget är ett helägt dotterbolag till Autoliv Holding AB som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Autoliv, Inc., Delaware, USA. Autoliv, Inc. är garantigivare för emittenten Autoliv AB. AUTOLIV AB (publ). bedriver verksamhet sedan 1956 i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Stockholm i Sverige. Mellan 1994 och 1997 var Autoliv AB noterat på Stockholmbörsen och Autoliv ABs koncernledning var placerad i Stockholm. I maj 1997 sammanlades verksamheterna i Autoliv AB och det amerikanska bolaget Morton ASP Inc. Ägare och moderbolag i koncernen blev det nybildade Autoliv, Inc. Från och med sammanläggningen 1997 leds hela koncernens verksamhet av koncernledning samt stabsfunktioner för garantigivaren Autoliv, Inc. med placering i Stockholm. Detta gäller även den centraliserade treasury-verksamheten som bland annat emitterar företagsobligationer via Autoliv AB. Autoliv AB har en styrelse enligt nedan men verksamheten i Autoliv AB och dess dotterbolag styrs i praktiken inte via denna styrelse utan av koncernledningen i garantigivaren samt relevanta divisionsledningar. Investerarens risk ligger i garantigivarens kreditvärdighet snarare än i emittentens kreditvärdighet. I prospektet redogörs därför både för förhållanden i emittenten (Autoliv AB) och garantigivaren (Autoliv, Inc.) när det har relevans för investerarens bedömning. AUTOLIV AB (publ). utvecklar, tillverkar och säljer integrerade säkerhetssystem med krockkuddar, säkerhetsbälten, säkerhetselektronik, bilrattar, pisksnärtskydd och andra stolskomponenter samt bilbarnstolar. Bolaget har över drygt 70 dotterbolag och joint ventures med drygt medarbetare. Autoliv ABs aktiekapital var vid utgången av 2006 SEK Antal aktier är med kvotvärde av 10 SEK per aktie. Magnus Lindquist är VD för Autoliv AB och Jan Carlson är styrelseordförande. Ernst & Young AB är utnämnt revisionsbolag med huvudansvarig auktoriserad revisor Helén Siberg, medlem i FAR och verksam vid Ernst & Young AB med adress: Jakobsbergsgatan 24, Box 7850, Stockholm. Styrelsen för Autoliv AB. består vid dagen för undertecknandet av detta Grundprospekt sex ledamöter, varav två är arbetstagarrepresentanter. 4

5 Jan Carlson Styrelseordförande i Autoliv AB samt även President och CEO i Autoliv, Inc. Magnus Lindquist VD Autoliv AB samt även CFO i Autoliv, Inc. Hans-Göran Patring Personaldirektör Autoliv AB samt även Vice President Human Resources Autoliv, Inc. Lars Sjöbring Chefjurist Autoliv AB samt även Vice President Legal Affaires, General Counsel och styrelsesekreterare i Autoliv, Inc. Patrik Apell Arbetstagarrepresentant Jan Sjöström Arbetstagarrepresentant Garantigivare: Autoliv, Inc. Autoliv, Inc. bildades 1997 genom en sammanläggning av verksamheterna i Autoliv AB och det amerikanska bolaget Morton ASP Inc. Under åren fram till december 2005 var Autoliv AB ett direkt helägt dotterbolag till Autoliv, Inc. I december 2005 förvärvades Autoliv AB av det nybildade bolaget Autoliv Holding AB, som i sin tur är helägt dotterbolag till Autoliv, Inc. Garanti: För betalning samt fullgörandet av Autoliv AB s samtliga förpliktelser under MTN-programmet samt alla därunder upptagna lån har Autoliv, Inc., utfärdat en garanti såsom för egen skuld. Detta innebär att Garantigivaren åtar sig, att i händelse av att Bolaget ej fullgör sina förpliktelser under MTNprogrammet, fullgöra Bolagets åtaganden i dess ställe. Garantiförbindelsen är utfärdad på engelska och utfärdad under The State of New York s lag och finns tillgänglig hos samtliga Emissionsinstitut och hos Autoliv AB. Ledarbank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Emissionsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ( Ledarbanken ) samt varje annat emissionsinstitut som ansluter sig till detta MTN-program. Emissionslikvidens användande: Lån upptages genom utgivande av löpande skuldebrev, s.k. Medium Term Notes ( MTN eller Lån ). MTN-programmet utgör en del av Bolagets skuldfinansiering och vänder sig till investerare på kapitalmarknaden. 5

6 Belopp: MTN programmets rambelopp är SEK eller motvärdet därav i euro. Typ av värdepapper: Lån emitteras i dematerialiserad form hos VPC AB varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Valuta: Svenska kronor ( SEK ) eller euro ( EUR ). Status: Emissionskurs: Återbetalningsdag: Återbetalning: Ränta: Valör: Förtida inlösen: Skatter: Lån emitteras som icke efterställda lån. Lån kan emitteras till par eller under/över par. Enligt Slutliga Villkor, den dag då Kapitalbeloppet avseende Lån ska återbetalas. Lån återbetalas till par enligt specifikation i Slutliga Villkor. Lån kan vara räntebärande eller icke räntebärande. Lån emitteras i de valörer som anges i Slutliga Villkor. Lån kan återbetalas i förtid om, och under de förutsättningar som anges i av Slutliga Villkor. VPC eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för preliminär skatt, för närvarande 30 %, på utbetald ränta för fysisk person bosatt i Sverige och svenskt dödsbo. Jurisdiktion: Lån och all därtill hänförlig avtalsdokumentation skall styras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Rating: Om Lån som emitteras under MTN programmet ska erhålla eller har erhållit rating, anges detta i Slutliga Villkor. Det är dock vars och ens skyldighet att inhämta aktuell information om rating då den kan vara föremål för ändring. Börsregistrering: Lån där det anges i Slutliga Villkor att börsregistrering ska ske, kommer ansökan om inregistrering ske vid Stockholmsbörsen AB eller annan börs. Riskfaktorer: Riskfaktorer påverkar och kan komma att påverka såväl verksamheten i Bolaget som de MTN som ges ut under programmet. Det finns risker som har anknytning till Bolaget och MTN men även sådana risker som saknar specifik anknytning till Bolaget och MTN. Risker förenade med Bolagets verksamhet hänför sig huvudsakligen till kreditoch marknadsrisker. Kreditrisken innebär att en motpart inte kan uppfylla sina 6

7 betalningsförpliktelser. Marknadsrisken innebär att förändringar av räntekurser, växelkurser och priset på fastigheter och övriga tillgångar kan leda till en minskning av värdet av Bolagets tillgångar och skulder. Övriga risker kan vara t.ex. refinansieringsrisk och likviditetsrisk vilket innebär risken att endast kunna fullgöra sina likviditetsåtaganden till en ökad kostnad eller i värsta fall inte alls. Operationella risker innebär risker kopplade till fel och brister i produkter och tjänster, bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga angrepp eller bristande beredskap inför störningar. Risker förenade med MTN hänför sig bland annat till komplexiteten hos de olika konstruktionerna av de utgivna MTN, såsom marknadsrisk innefattande variation i underliggande tillgångs värde eller volatilitet i ränta. Fordringshavare har inte någon säkerhet i Bolagets tillgångar under löptiden (i händelse av Bolagets konkurs kommer Fordringshavare att vara oprioriterad borgenär). Vissa risker är hänförliga till omständigheter utanför Bolagets kontroll såsom soliditeten i systemet för clearing och avveckling samt den ekonomiska situationen och ekonomiska utvecklingen i Sverige eller omvärlden. Ansvaret för bedömningen och utfallet av en investering i MTN vilar på investeraren. Varje investerare måste, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i MTN. Slutliga Villkor: Clearing och avveckling: Slutvillkor som gäller för varje MTN kommer specificeras i tillämpliga Slutliga Villkor. De Slutliga Villkor som gäller för varje Lån kommer därför att vara desamma som häri bifogade mall men med de tillägg, ändringar eller ersättningar som är aktuella för det specifika Lånet. MTN är en skuldförbindelse i dematerialiserad form och ansluts till VPC kontobaserade system. Clearing och avveckling vid handel sker i VPC- Systemet. Försäljningsrestriktioner: Distribution av detta Prospekt och försäljning av MTN kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av Prospekt och/eller MTN måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner. 7

8 Finansiell information: Emittenten Autoliv AB resultaträkning i sammandrag angivet i SEK mkr Halvår Jan - Jun ) ) ) Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto Skatt Minoritetens andel N/A Årets resultat / Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 839 N/A N/A Periodens resultat hänförligt till minoritetsintressen 29 N/A N/A Emittenten Autoliv AB balansräkning i sammandrag angivet i SEK mkr Halvår Jan - Jun ) ) ) Summa tillgångar Summa skulder (inklusive minoritetsandel) Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Ställda Säkerheter för egna skulder Ansvarsförbindelser/Garantier - 3) ) Redovisat enligt IFRS. Halvårsrapporten för Autoliv AB är ej granskad av revisorer 2) Redovisat enligt Swedish GAAP 3) Se Halvårsrapporten för Autoliv AB sid 12 stycke Eventualitetstillgångar och eventualförpliktelser Garantigivaren Autoliv, Inc. resultaträkning i sammandrag angivet i miljonerusd (Redovisat enligt US GAAP) Halvår Jan - Jun ) Summa rörelseintäkter 3 427, , ,9 Summa rörelsekostnader , , ,9 Rörelseresultat 227,9 520,0 512,7 Finansnetto 202,0 481,4 482,0 Skatt 66,7-58,9-173,2 Årets resultat / Periodens resultat 130,7 402,3 292,6 Garantigivaren Autoliv, Inc.KONCERNEN balansräkning i sammandrag angivet i miljoner USD (Redovisat enligt US GAAP) Halvår Jan Jun ) Summa tillgångar 5 214, , ,2 Summa skulder (inklusive minoritetsandel) 2 788, , ,4 Summa eget kapital 2 426, , ,1 Summa skulder och eget kapital 5 214,7 5110, ,2 Ställda Säkerheter för egna skulder Ansvarsförbindelser/Garantier ) Ernst & Young har gjort en översiktlig granskning av Autoliv, Inc. s halvårsrapport 8

9 RISKFAKTORER Nedan beskrivs faktorer som kan komma att påverka Bolaget förpliktelser i samband med utgivande av MTN. Risker som beskrivs är dels generella marknadsrisker dels huvudsakliga risker förenade med Lån utgivna under MTN-programmet. Utöver vad som beskrivs nedan kan dock andra faktorer utgöra risker vid betalning av ränta, kapital eller andra belopp avseende MTN och Bolaget garanterar inte att den beskrivning som görs nedan är uttömmande. Varje investerare bör ta del av hela Prospektet, Allmänna Villkor samt Slutliga Villkor och göra sin egen riskbedömning inför beslut om placering i MTN. Nedan beskrivna riskfaktorer inklusive sifferuppgifter är hämtade från garantigivaren Autoliv, Inc. s årsredovisning Autoliv, Inc. äger via Autoliv Holding AB 100 % av emittenten Autoliv AB. Investerarens risker är i slutändan garantigivarens risker. Riskerna för Autoliv, Inc. (Koncernen) gäller således även för Autoliv AB. Risker och riskhantering Koncernen är utsatt för flera risker. De kan indelas i operationella risker, strategiska risker och finansiella risker. Några av de främsta riskerna i varje kategori är beskrivna nedan. Det finns också andra risker som kan få stora konsekvenser för koncernens resultat och finansiella ställning vilket bl.a. framgår av koncernens rapport 10-K till den amerikanska finansinspektionen SEC. Beskrivningen nedan är således inte fullständig. Nedan beskrivs också flera av de åtgärder, strategier, policies, kontroller och rapporteringssystem som koncernen har infört för att hantera och mildra effekterna av dessa risker. Operationella risker Bilproduktion Eftersom ungefär 30 % av Autoliv, Inc. s kostnader är mer eller mindre fasta, är Autoliv, Inc. s resultat i det korta perspektivet kraftigt beroende av kapacitetsutnyttjandet i Autoliv, Inc. s fabriker och därför beroende av försäljningen. Världsproduktionen av lätta fordon är en indikator på koncernens försäljningsutveckling, men det är produktionsnivåerna för de enskilda bilmodeller som Autoliv, Inc. levererar, som är avgörande. Koncernens försäljning är fördelad på hundratals kontrakt som omfattar minst lika många bilmodeller. Detta mildrar effekterna av förändringar i bilefterfrågan i enskilda länder och regioner. Det är också koncernens policy att i stor utsträckning använda inhyrd tillfällig personal istället för fast anställda. Under 2006 varierade andelen tillfällig arbetskraft mellan 12,6 % och 15,0 %. Skulle emellertid produktionsnivån falla dramatiskt för de bilmodeller koncernen levererar till på någon av huvudmarknaderna, kan det ta avsevärd tid att minska antalet fast anställda och den fasta produktionskapaciteten. Prispress Prispress är ett normalt inslag i underleverantörernas tillvaro. Omfattningen av prissänkningarna varierar från år till år och drabbar såväl de direkta försäljningspriserna som ersättningar för utvecklingsuppdrag. För att motverka detta söker koncernen ständigt sänka sina kostnader och höja sitt förädlingsvärde genom att utveckla nya produkter och teknologier. 9

10 Koncernens olika kostnadssänkande program är till stor del samverkande. Det är därför svårt att fastställa nyttan av ett enskilt program eller en enskild åtgärd. Företagsledningen söker heller inte göra detta. I stället följer koncernen utvecklingen av viktiga nyckeltal såsom kostnaderna i förhållande till marginaler och den geografiska sammansättningen av personalen. Generellt sett kommer koncernens framtida lönsamhet i hög grad bero på hur snabbt dessa program och besparingsåtgärder ger resultat. Komponentkostnader Eftersom direktmaterialkostnaderna motsvarar omkring 50 % av försäljningen, kan förändringar i dessa kostnader få betydelse för marginalerna. Av kostnaderna för direktmaterial utgör råmaterial ca 39 % (motsvarande 19 % av försäljningen) medan övriga 61 % är förädlingsvärdet hos våra leverantörer. Med nuvarande sammansättning och prisnivå på material är ca 38 % av den underliggande råvarukostnaden hänförlig till stål, ca 32 % till oljebaserade syntetfiber och plaster, ca 8 % till zink, aluminium och andra metaller än järn samt ca 14 % till kretskort och elektronikkomponenter. Det tar normalt sex till tolv månader för förändringar i råvarupriser att slå igenom eftersom koncernen köper bearbetade komponenter och knappast alls några råvaror. Koncernens strategi är att motverka högre materialpriser genom bl.a. ökad standardisering, koncentration av inköpen till färre underleverantörer och ökad andel inköp från lågkostnadsländer. Produktgarantier och återkallelse Koncernen är exponerad för produktansvar och garantiansvar för den händelse Autoliv, Inc. s produkter inte fungerar som de ska och detta leder till, eller påstås leda till, kropps- och egendomsskada. Inga garantier kan lämnas att koncernen inte kommer att påverkas i framtiden om och när produkt- och garantiansvar kan behöva infrias. Inte heller kan det uteslutas att koncernen inte kan komma att drabbas av stora extra kostnader för att försvara sig i sådana tvister. Dessutom kan koncernen komma att tvingas delta i produktåterkallelser om någon av dess produkter är eller påstås vara defekt. När det gäller sådana återkallelser och produktansvar har Autoliv, Inc. olika avtal med biltillverkarna när det gäller ansvar. I takt med att underleverantörerna blir alltmer involverade i utvecklingsprocessen för en ny bilmodell och övertar alltmer av produktionskedjan, har biltillverkarna börjat vända sig till sina leverantörer för att kräva att de medverkar vid återkallelser och produktansvar. Följaktligen skulle ett krav som grundas på koncernens produkt- och garantiansvar kunna få betydande negativa konsekvenser, om betalningsskyldigheten inte täcks av försäkringar. Fordonstillverkarna kräver dessutom allt oftare att deras underleverantörer som en del av nybilsgarantin ska lämna garantier för sina produkter och att leverantörerna ska bära kostnader både för den ersatta felaktiga produkten och för bilverkstädernas arbete. Följaktligen kan framtida kostnader för garantikrav från koncernens kunder bli betydande. Autoliv, Inc. anser dock att koncernen har avsatt tillräckliga reserver för att täcka potentiella uppgörelser angående garantikrav. Koncernens reserver för att täcka garantiåtaganden är baserade på våra uppskattningar av storleken på nuvarande och framtida behov för uppgörelser angående garantikrav. Autoliv, Inc. omprövar regelbundet storleken på dessa reserver och justerar dem när det anses lämpligt. Storleken på de slutliga kraven kan dock komma att skilja sig avsevärt från våra uppskattningar. Koncernens strategi är att följa en noggrann procedur när den utvecklar nya produkter eller nya säkerhetssystem samt att tillämpa ett noggrant kvalitetssystem byggt på noll-fels principen. Koncernen har också försäkringsskydd för produktansvar och produktåterkallelser upp till 10

11 nivåer som Autoliv, Inc. bedömer vara tillräckliga för att täcka riskerna. Det kan dock inte uteslutas att detta försäkringsskydd inte finns att tillgå med tillräckliga belopp, varför en stor återkallelse eller ett stort garantiåtagande utöver försäkringsnivåerna, kan komma att få betydande negativa konsekvenser för koncernen. Miljö Koncernen har inte några utestående betydande miljökrav och har inte, och förväntar sig inte heller få, några betydande kostnader eller investeringar för miljöförbättringar på grund av amerikanska eller icke-amerikanska miljökrav. Eftersom huvuddelen av koncernens tillverkningsprocesser består av sammansättning av komponenter, är anläggningarnas miljöpåverkan vanligtvis liten. För att minska miljöriskerna har koncernen infört ett miljöstyrningssystem och antagit en miljöpolicy som bl.a. kräver att alla anläggningar ska vara certifierade enligt ISO Miljökraven är emellertid komplexa och har hela tiden skärpts. Följaktligen kan inga garantier ges att miljökraven inte kommer att förändras och bli ännu hårdare i framtiden, varför det inte kan uteslutas att koncernen inte alltid hinner anpassa sig till nya skärpta krav, trots att detta är Autoliv, Inc. s avsikt. Strategiska risker Lagar och myndigheter Förutom av bilproduktionen drivs koncernens marknad av säkerhetsinnehållet per bil, som beror på nya säkerhetsbestämmelser, nya krocktestprogram och bilköparnas efterfrågan på säkrare fordon. Detta har bidragit till att Autoliv, Inc. vuxit snabbare än bilproduktionens långsiktiga tillväxt i den så kallade Triaden (Europa, Nordamerika och Japan) på ca 1,5 % per år. Det viktigaste lagkravet är den federala lag i USA som sedan 1997 kräver frontalkrockkuddar för både förare och passagerare i framsätet i alla nya bilar som säljs i USA. Lag på installation av säkerhetsbälte finns i alla bilproducerande länder. Många länder har dessutom hårda kontroller av att bältena används. Kina införde 2006 obligatoriska krocktester av alla nya bilmodeller och USA kommer att fasa in nya regler för sidokrockskydd år Det finns också planer på att införa ytterligare krav på bl.a. roll-over-skydd, fotgängarskydd och det automatiska SOS-alarmet E-call i flera länder vilket kan påverka koncernens marknad. Inga garantier kan emellertid lämnas att eventuella nya lagkrav och bestämmelser inte får negativa konsekvenser på marknaden och för koncernen. Kunder De fem största biltillverkarna svarade under 2006 för 51 % av världsproduktionen av lätta fordon och de tio största för 74 %. Till följd av denna marknadskoncentration är koncernen beroende av ett relativt litet antal kunder med stor inköpsmakt. Koncernens fem största kunder svarar för 57 % av intäkterna och de tio största för 86 %. Nedan visar uppgifter om Autoliv, Inc. s största kunder. Under 2006: Ford 20 % (inkl. Volvo personvagnar med 6%, Mazda, etc), Renault 12 % (inkl Nissan), GM 12 % (inkl. Opel, Holden, SAAB etc.) och VW 10% Under 2005: Ford 21 % (inkl. Volvo personvagnar med 7 %, Mazda, etc.) Renault 14 % (inkl. Nissan) och GM 13 % (inkl. Opel, Holden, SAAB etc.) Under 2004: Ford 23 % (inkl. Volvo personvagnar med 8 %, Mazda, etc), Renault 15 % (inkl. Nissan) och GM 12 % (inkl. Opel, Holden, SAAB etc.) Även om leveranserna till varje stor kund är uppdelade på flera kontrakt (oftast gäller varje kontrakt minst en bilmodell), skulle förlusten av en viktig kund (eventuellt genom en 11

12 konkurs) kunna få betydande konsekvenser för koncernen. Det största enskilda kontraktet svarade för 5 % av försäljningen Detta kontrakt löper ut Även ett produktionsstopp i branschen, en större nedgång i efterfrågan eller i priserna eller en snabb förändring av teknologin skulle kunna få allvarliga följder för koncernen. Leverantörer I varje steg av tillverkningen är koncernen beroende av interna och externa leverantörer för att kunna infria sina leveransåtaganden. I många fall kräver kunderna att få godkänna våra leverantörer. I flera fall är koncernen beroende av en enda leverantör för en viss komponent. Följaktligen finns det risk att störningar i leveranskedjan gör det omöjligt för koncernen att fullgöra sina leveransåtaganden vilket skulle kunna leda till både interna extrakostnader och ersättningskrav från drabbade kunder. Risken ökar när leverantörer kläms mellan högre råmaterialpriser och fortsatt prispress inom bilindustrin. Koncernens strategi för att minska dessa risker är att försöka ha flera leverantörer inom varje viktigt komponentområde, att driva standardisering och att utveckla alternativa leverantörer över hela världen. Ny konkurrens Marknaden för bilsäkerhetssystem har genomgått en betydande konsolidering under de senaste tio åren vilket har stärkt Autoliv, Inc. s position inom krockkuddar, bälten och andra passiva säkerhetssystem. I framtiden kan emellertid de bästa tillväxtmöjligheterna komma att finnas inom aktiva säkerhetssystem där andra och oftast större företag verkar än Autoliv, Inc. s traditionella konkurrenter. För att minimera denna risk utnyttjar Autoliv, Inc. sin ledande position inom passiv säkerhet för att skaffa sig en stark ställning också inom aktiv säkerhet och då speciellt inom integrerad bilsäkerhet. Patent och äganderätt till teknologi Koncernens strategi är att skydda sina innovationer med patent och att kraftfullt försvara dem (och också koncernens varumärken och know-how) mot olaga intrång och nyttjande. För närvarande har koncernen över patent som täcker ett stort antal innovationer och produktidéer. Patenten löper ut successivt under perioden Inget enskilt patent har avgörande betydelse för koncernens lönsamhet. Även om koncernen anser att ingen Autolivprodukt eller Autolivteknologi gör intrång i någon annans äganderätt, kan det inte uteslutas att någon i framtiden kan komma att göra sådana invändningar mot koncernen. Det kan inte heller garanteras att koncernens patent kommer att ge skydd mot konkurrenter som försöker utveckla liknande teknologier. Finansiella risker Koncernen utsätts för finansiella risker genom sin internationella verksamhet och genom sin lånefinansiering. Finansiell risk uppstår när förändringar i valutakurser och räntor ger upphov till variationer i koncernens kassaflöde och när krediter ska omförhandlas. Finansiell risk omfattar även risken att en motpart inte infriar sina åtaganden. Koncernen delar upp finansiell risk i valutarisk, ränterisk, refinansieringsrisk och kreditrisk. För att minska dessa risker och utnyttja stordriftsfördelar har koncernen en centraliserad finansfunktion som stöder affärsverksamheten och bistår koncernledningen. Finansavdelningen hanterar externa finansiella transaktioner och fungerar som koncernens internbank. Styrelsen följer löpande utvecklingen för att försäkra sig om att koncernen uppfyller sina policykrav. Vid utgången av 2006 uppfyllde koncernen alla sina finanspolicies. 12

13 Valutarisk 1. Transaktionsexponering Transaktionsexponering uppstår när en produkts kostnad uppkommer i en valuta och produkten säljs i en annan valuta. Koncernens totala årliga transaktionsexponering uppgår till ca 1,4 miljarder USD. Eftersom en del av flödena är dubbelriktade i samma valutapar, minskas koncernens nettoexponering till ca 1,1 miljarder USD per år. I de tre största nettoexponeringarna som förväntas under 2007 kommer Autoliv, Inc. att växla dollar till mexikanska pesos för ca 203 MUSD, kinesiska renminbi till euro för ca 102 MUSD och euro till svenska kronor för ca 85 MUSD. Totalt svarar dessa valutapar för ca 35 % av nettoexponeringen. Eftersom koncernen bara kan säkra dessa valutaflöden effektivt på kort sikt, skulle periodisk säkring bara minska valutafluktuationernas påverkan temporärt. Om dessa valutaflöden säkrades, skulle genomslaget av kursförändringar försenas men inte elimineras. Valutaexponeringen motsvarar endast 18 % av koncernens årsomsättning och valutarisken är fördelad på 37 olika valutapar med exponering på mer än 1 MUSD. Därför valutasäkrar inte Autoliv, Inc. dessa flöden. 2. Omräkningsexponering i resultaträkningen En annan effekt av valutakursförändringar uppstår när icke-amerikanska dotterbolags resultaträkningar omräknas till koncernens rapportvaluta USD. Utanför USA är euron koncernens viktigaste valuta. Nästan 55 % av koncernens försäljning sker i euro eller andra europeiska valutor och ungefär en fjärdedel i USD. Koncernen beräknar att en ökning av dollarkursen med en procent gentemot de europeiska valutorna skulle ha minskat den redovisade försäljningen 2006 med ungefär 35 MUSD eller med cirka 0,6 %. Rörelseresultatet för 2006 skulle också ha minskat med 0,6 % eller med ungefär 3 MUSD. Detta förhållande, att både försäljning och rörelseresultat påverkas lika mycket (0,6 %), beror på att huvuddelen av koncernens produktion är lokal med nästan alla intäkter och kostnader i samma valuta. Det är koncernens policy att inte valutasäkra denna typ av omräkningsexponering. 3. Omräkningsexponering i balansräkningen Omräkningsexponering uppstår även när icke-amerikanska dotterbolags balansräkningar räknas om till dollar. Koncernens policy är att finansiera varje större dotterbolag i dess lokala valuta. Följaktligen får valutakursförändringar som påverkar finansieringen endast obetydliga effekter på resultatet. Denna exponering minskade dessutom väsentligt som en effekt av att koncernen under 2005 utnyttjade Jobs Creation Act eftersom det medförde en bättre överensstämmelse mellan tillgångar och skulder i andra valutor än dollar under 2006 jämfört med tidigare år. Ränterisk Ränterisk avser risken att förändringar i ränteläget påverkar koncernens upplåningskostnader. Autoliv, Inc. s policy är att en höjning med en procent av räntorna på koncernens lån med rörlig ränta inte ska få öka räntekostnaden netto med mer än 5 MUSD under det närmaste året och inte med mer än 10 MUSD under det därpå följande året. Med den skuldstruktur koncernen hade vid utgången av 2006 skulle en procents högre ränta öka nettoräntekostnaderna med 4,9 MUSD under 2007 och 8,3 MUSD under Den eftersträvade räntebindningen uppnås både genom att emittera företagsobligationer med bunden ränta och genom ränteswappar. Tabellen nedan visar koncernens nettolåneskuld och räntebindningsstruktur vid utgången av

14 Nettolåneskuld Autoliv, Inc. Andel Varav Varav Ränteav totala bunden rörlig bindningstid 31-Dec-2006 lån (%) ränta (%) ränta (%) bunden del Dollar (USD) Svenska kronor (SEK) år Euro (EUR) år Övriga valutor år Total Om räntan stiger med en procentenhet innebär det med ovanstående lånestruktur att koncernens årliga räntekostnad ökar med 4,9 MUSD under det första året och med 8,3 MUSD under det andra. Refinansieringsrisk Refinansieringsrisk eller upplåningsrisk avser svårigheten att omförhandla lån som förfaller. För att hantera denna risk har koncernen ett kreditlöfte från ett banksyndikat som kan utnyttjas för den händelse fortsatt finansiering genom de kortfristiga företagscertifikaten inte skulle vara möjlig. Det överenskomna kreditlöftet på MUSD löper ut i november Koncernens policy är att den totala nettoskulden ska stödjas av långfristiga kreditlöften med minst tre års återstående genomsnittlig löptid och med en målsättning om fyra års löptid. Vid utgången av 2006 var nettoskulden MUSD och de totala långfristiga krediterna MUSD med en genomsnittlig löptid på 5,2 år. Kreditrisk för finansiella instrument Kreditrisk är risken att en motpart inte fullgör sitt finansiella åtagande. I Autoliv, Inc. s fall uppstår denna risk när koncernen placerar likvida medel och när koncernen ingår valuta- och andra finansiella kontrakt. Kreditpolicyn anger att koncernen ska samarbeta med banker som har högt kreditbetyg och som medverkar i finansieringen av koncernens verksamhet. För att minska kreditrisken ytterligare har Autoliv, Inc. s styrelse utfärdat anvisningar som begränsar antalet finansiella motparter (banker) som kan komma ifråga och som sätter beloppsgränser (75 MUSD) i risk per motpart. Skuldsättningspolicy För att hantera den risk och de konjunktursvängningar som finns i Autolivs bransch och verksamhet önskar koncernen ha en relativt försiktig skuldsättning. Samtidigt är det viktigt att kapitalstrukturen är optimal för Autoliv, Inc s aktieägare. Autoliv, Inc. s policy är att koncernens nettolåneskuld alltid klart ska understiga tre gånger EBITDA (resultatet före räntor, skatter och avskrivningar) och att koncernen alltid håller en räntetäckningsgrad klart över 2,75. Vid utgången av 2006 uppgick dessa värden till 1,3 respektive 14,0. I tabellerna nedan visas hur dessa nyckeltal kan härledas från nyckeltal i enlighet med US GAAP. Dessutom är det koncernens avsikt att bibehålla ett högt kreditbetyg. Autoliv, Inc. s nuvarande långsiktiga kreditbetyg från Standard & Poor s är A- efter en uppgradering under 2005 från BBB+. 14

15 Autoliv, Inc. Avstämningar mot U.S. GAAP Räntetäckningsgrad Helår 2006 Nettoskuld i relation till EBITDA 31 dec Rörelseresultat $520,0 Nettoskuld 3) $1.010,4 Avskrivning av immateriella tillgångar 1) 15,1 Pensionsskuld 93,8 Rörelseresultat enligt Nettoskuld enligt skuldsättningspolicy $535,1 skuldsättningspolicy $1.104,2 Resultat före skatt $481,4 Räntekostnader, netto 2) $38,3 Plus räntekostnader netto 2) 38,3 Avskrivningar 1) 302,6 Räntetäckningsgrad 14,0 EBITDA enligt skuldsättningspolicy $822,3 Nettoskuld i relation till EBITDA 1,3 1) Inklusive eventuella nedskrivningar. 2) Räntekostnader minus ränteintäkter. 3) Kortfristiga och långfristiga räntebärande låneskulder samt skuldrelaterade derivat (se not 12 ÅR 2006) minus likvida medel. Autoliv, Inc. Nyckeltal i SEK Förändring Förändring MSEK om ej annat anges / / Försäljning % % Resultat efter finansiella poster % % Nettovinst % % Vinst per aktie (SEK) 35,97 48% 24,35-4% 25,47 (Genomsnittliga valutakurser: 1$ = SEK 7,38 för 2006, 1$ = SEK 7,47 för 2005, 1$ = SEK 7,36 för 2004) Informationsrisk Beslut om att ingå transaktioner med kunder och motparter bygger på ständiga bedömningar av tillgänglig information så som kreditprövningar, bokslut och annan ekonomisk information samt utfästelser från kund eller motpart. Om någon bedömning baseras på felaktig information eller på annat sätt vilseledande fakta kan Autoliv, Inc. s ekonomiska ställning och rörelseresultat påverkas negativt. 15

16 Faktorer som är väsentliga för att bedöma risker förenade med Lån utgivna under MTN-programmet Lån under MTN-programmet kan variera stort gällande struktur och utformning. Ett antal av dessa MTN kan innehålla element som medför särskilda risker för presumtiva investerare. Riskbedömning Varje presumtiv investerare måste, mot bakgrund av investerarens egna förutsättningar, besluta om lämpligheten av placeringen i MTN. I synnerhet bör varje investerare: (i) (ii) (iii) (iv) (v) ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att göra en meningsfull utvärdering av Allmänna Villkor samt för varje Lån gällande Slutliga Villkor, bedöma fördelarna och riskerna med att placera i MTN och utifrån den information som finns i detta Prospekt eller till information vilken hänvisas till i detta Prospekt eller varje härtill hörande tillämpligt tillägg; ha tillgång till och kunskap om lämpliga analytiska verktyg för att mot bakgrund av sin egen särskilda ekonomiska situation utvärdera en placering i MTN och den betydelse MTN kommer att få för investerarens hela placeringsportfölj; ha tillräckliga ekonomiska resurser och tillräcklig likviditet för att bära alla risker som en placering i MTN medför, inklusive MTN med kapitalbelopp och ränta som betalas i en eller flera valutor eller där valutan för kapital eller räntebetalningar skiljer sig från den presumtive investerarens valuta; vara bekant med hur relevanta index och finansiella marknader fungerar; och kunna utvärdera (antingen själv eller med hjälp av en ekonomisk rådgivare) möjliga scenarier för ekonomiska faktorer, räntefaktorer och andra faktorer som kan påverka investerarens placering och hans förmåga att bära ifrågavarande risker. Vissa MTN har strukturen av komplexa finansiella instrument. Institutionella placerare investerar ofta i dessa komplexa finansiella instrument för att reducera risk eller förbättra avkastning med ett klart uppfattat, bedömt, lämpligt risktillägg till deras samlade portföljer. En presumtiv investerare bör inte investera i MTN som har strukturen av ett komplext finansiellt instrument om denne inte har sakkunskap (antingen själv eller med hjälp av en ekonomisk rådgivare) att utvärdera hur Lånet kommer att utvecklas under ändrade förhållanden. Några vanliga risker relaterade till strukturen på en viss emission av MTN MTN med lösenmöjlighet för Bolaget, Autoliv AB I händelse av att det i Slutliga Villkor ges möjlighet för Bolaget till förtida inlösen av MTN minskar sannolikt marknadsvärdet på dessa MTN. Så länge Bolaget kan välja att förtidsinlösa MTN kommer marknadsvärdet på dessa MTN i allmänhet inte att stiga väsentligt över den kurs till vilken de kan lösas. Detta kan också gälla före en lösenperiod. Bolaget kan förväntas att lösa MTN när dess upplåningskostnader är lägre än räntan på MTN. Vid dessa tidpunkter skulle en investerare i allmänhet inte kunna återinvestera lösenlikviden till en effektiv ränta som är lika hög som räntan på de MTN som löses utan kan kanske göra 16

17 detta endast till en betydligt lägre ränta. Presumtiva investerare bör överväga återinvesteringsrisken mot bakgrund av andra placeringar som kan göras vid samma tillfälle. Lån utgivna med avkastning kopplad till utvecklingen av till exempel aktiekurs eller Index Bolaget kan utge MTN med avkastning som bestäms genom hänvisning till ett eller fler underliggande index, till förändringar i en eller fler underliggande aktier eller obligationer eller andra faktorer beskrivna i för Lånet aktuella Slutliga Villkor. Presumtiva placerare bör vara medvetna om att: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) marknadsvärdet för sådana MTN kan vara mycket volatilt; de kanske inte är räntebärande eller de kan komma att upphöra att vara räntebärande; betalning av kapital och ränta kan infalla vid en annan tidpunkt än förväntat; det värde som betalas till Fordringshavare av MTN vid inlösen kan både vara högre och lägre än värdet av den ursprungliga placeringen och kan under vissa förhållanden vara noll; inlösenbelopp samt avkastning kan vara föremål för betydande fluktuationer som kanske inte korrelerar med ändringar i räntor, index eller andra i Slutliga Villkor specificerade underliggande faktorer; om inlösenbelopp och/eller ränta är beräknad utifrån ovan beskrivna underliggande faktorer på MTN i samband med en multipel och denna innehåller någon annan hävstångsfaktor kommer sannolikt inverkan av förändringar på kapital eller ränta som skall betalas att förstoras; och tidpunkterna för förändringar av beräkningsgrunder kan påverka investerarnas faktiska avkastning även om den genomsnittliga nivån ligger i överensstämmelse med deras förväntningar. I allmänhet gäller att ju tidigare en påverkande förändring inträffar desto större blir effekten på avkastningen. MTN med variabel ränta MTN med variabel ränta kan vara en volativ placering. Om Lånet enligt Slutliga Villkor är utformat så att de innehåller variabler så som multiplikatorer eller hävstångsfaktorer, tak/golv, annan kombination av dessa element eller andra liknande element kan dess marknadsvärde vara mer volatilt än marknadsvärdet på värdepapper som inte innehåller dessa element. MTN med omvänd rörlig ränta MTN med omvänd rörlig ränta har en ränta motsvarande en fast ränta med avdrag för en ränta baserad på en referensränta såsom STIBOR. Marknadsvärdet på dessa MTN är typiskt sett mer volatilt än marknadsvärdet på andra MTN med rörlig ränta som baseras på samma referensränta (och med i övrigt jämförbara villkor). MTN med omvänd rörlig ränta är mer volatila eftersom en höjning av referensräntan inte endast sänker räntan på MTN utan också kan avspegla en höjning av rådande räntesatser vilket ytterligare påverkar marknadsvärdet på dessa MTN i negativ riktning. 17

18 MTN med fast/rörlig ränta MTN med fast/rörlig ränta kan löpa med ränta efter en räntesats som Bolaget i enlighet med Slutliga Villkor kan välja att konvertera från fast till rörlig ränta eller motsatt från rörlig till fast ränta. Bolagets möjlighet att konvertera räntan kommer att påverka marknadsvärdet av MTN eftersom Bolaget kan förväntas konvertera räntan när det sannolikt medför en lägre totalkostnad för upplåning. Om Bolaget konverterar fast ränta till rörlig kan värdet för MTN med fast/rörlig ränta bli mindre gynnsam än det värde som då gäller för jämförbara MTN med rörlig ränta som är knutna till samma referensränta. Därutöver kan den nya rörliga räntesatsen när som helst bli lägre än räntesatserna för andra MTN. Om Bolaget konverterar från rörlig till fast ränta kan den fasta räntesatsen bli lägre än de då gällande räntesatserna för Bolagets MTN. MTN som utges med väsentlig rabatt eller premie Marknadsvärdena på värdepapper som utges med en väsentlig rabatt eller premie på kapitalbeloppet tenderar att fluktuera mer i förhållande till allmänna förändringar i ränteläget. Generellt gäller att ju längre återstående löptid på värdepappren desto högre kursvolatilitet i jämförelse med andra räntebärande värdepapper med jämförbara löptider. Generella risker med MTN Nedan ges en kort beskrivning av vissa risker som generellt sett är förenade med MTN. Lagändringar Detta Prospekt samt Allmänna Villkor för MTN-programmet är baserade på svensk lag som gäller på dagen för detta Prospekt. Någon försäkran kan inte ges om inverkan av någon eventuell framtida lagändring eller ändring av rätts eller administrativ praxis. Generella risker relaterade till marknaden Nedan ges en kort beskrivning av de huvudsakliga marknadsriskerna, såsom likviditetsrisk, valutakursrisk, ränterisk och kreditrisk. Andrahandsmarknaden generellt För MTN existerar generellt en fungerande marknadsstyrd andrahandsmarknad. För Lån med komplexa strukturer kan det vid emissionstillfället saknas etablerad marknad för handel och det kan förekomma att andrahandsmarknad aldrig uppstår. Detta kan medföra att innehavare inte kan sälja sina MTN till kurser med en avkastning jämförbar med liknande placeringar som har en existerande och fungerande andrahandsmarknad. Bristande likviditet i marknaden kan ha en negativ inverkan på marknadsvärdet av Lånet. Ränterisk Placering i MTN med fast ränta innebär risk för att senare ändringar i marknadsräntorna negativt kan påverka värdet av MTN med fast ränta. Generellt gäller att längre löptid på värdepappren kan innebära högre risk. 18

19 Kreditvärdering kanske inte avspeglar alla risker Ett eller flera kreditvärderingsinstitut kan sätta betyg på Lån utgivet under MTN-programmet. Det finns inga garantier för att detta betyg vägt in samtliga risker förenade med placering i Lånet. Ett kreditbetyg är således inte en rekommendation att köpa, sälja eller inneha värdepapper och kan när som helst ändras eller återkallas av kreditvärderingsinstitutet. Det är vars och ens skyldighet att inhämta aktuell information om rating då den kan vara föremål för ändring. Juridiska överväganden kan begränsa vissa placeringar Vissa investerares placeringsverksamhet regleras av lagar och bestämmelser om placering samt granskning eller reglering av vissa myndigheter. Varje presumtiv investerare bör rådgöra med sin juridiske rådgivare eller ansvarig tillsynsmyndighet för att besluta om och i vilken omfattning de har möjlighet att investera i MTN. 19

20 BESKRIVNING AV AUTOLIV ABs (publ) MTN PROGRAM Detta MTN-program utgör en ram under vilket Bolaget, i enlighet med styrelsens beslut fattat den 7 juni 2000, avser att upptaga lån i svenska kronor med en löptid om lägst ett år och högst femton år inom ramen för ett högsta sammanlagt vid varje tid utestående nominellt belopp av FYRA MILJARDER ( ) svenska kronor ( SEK ) eller motvärdet därav i euro ( EUR ). Lån upptages genom utgivande av löpande skuldebrev, s.k. Medium Term Notes ( MTN eller Lån ). MTN programmet utgör en del av garantigivarens skuldfinansiering och vänder sig till investerare på den svenska kapitalmarknaden. Lån under MTN-programmet kan löpa med fast ränta, rörlig ränta eller utan ränta (s.k. nollkupongskonstruktion). Bolaget har dessutom möjlighet att emittera Lån där avkastningen kan komma att fastställas på grundval av utvecklingen av visst svenskt eller utländskt index, aktie eller annan obligation. För samtliga Lån som ges ut under detta program skall härtill bilagda allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gälla. Därjämte skall för varje Lån gälla kompletterande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) vilka tillsammans med de Allmänna Villkoren utgör fullständiga villkor för respektive lån. Varje Lån som utges under programmet tilldelas ett lånenummer av serie 100 och Lån i euro tilldelas ett lånenummer av serie 200. Bolaget har utsett Skandinaviska Enskilda Banken ( Ledarbank ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Nordea Bank AB (publ) till emissionsinstitut i MTN-programmet såsom emissionsinstitut har ovannämnda emissionsinstitut inte några ekonomiska eller andra relevanta intressen. VPC eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för preliminär skatt, för närvarande 30 %, på utbetald ränta för fysisk person bosatt i Sverige och svenskt dödsbo. Garanti utfärdad av Autoliv, Inc. För betalning samt fullgörandet av Autoliv AB s samtliga förpliktelser under MTNprogrammet samt alla därunder upptagna lån har Autoliv, Inc., utfärdat en garanti såsom för egen skuld. Detta innebär att Garantigivaren åtar sig, att i händelse av att Bolaget ej fullgör sina förpliktelser under MTN-programmet, fullgöra Bolagets åtaganden i dess ställe. I händelse av att Garantigivaren skulle överta Bolagets förpliktelser under MTN-programmet i enlighet med den utfärdade garantin, jämställs MTN utfärdade av Bolaget under detta program med Garantigivarens övriga icke säkerställda och ej efterställda marknadslån. Garantiförbindelsen är utfärdad på engelska och utfärdad under The State of New York s lag och finns tillgänglig hos samtliga Emissionsinstitut och hos Autoliv AB. Rating Vid investering i MTN utgivna under Bolagets MTN-program tar investeraren en risk på Bolaget. 20

21 Bolaget har erhållit A- rating från Standard & Poor s för sin upplåning under MTN-programmet. Rating är det betyg som en låntagare kan erhålla från ett oberoende kreditbedömningsinstitut på sin förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Denna förmåga kallas också kreditvärdighet. Om Lån som emitteras under MTN-programmet ska erhålla eller har erhållit rating, anges detta i Slutliga Villkor. Det är dock vars och ens skyldighet att inhämta aktuell information om rating då den kan vara föremål för ändring. Status Lånet utgör en skuldförbindelse utan säkerhet med lika rätt till betalning (pari passu) med Bolagets övriga, existerande eller framtida oprioriterade icke efterställda och icke säkerställda betalningsåtaganden för vilka förmånsrätt inte följer av lag. Form av värdepapper samt identifiering MTN är en skuldförbindelse i dematerialiserad form. MTN skall för Fordringshavares räkning registreras hos VPC AB på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. MTN-programmet är anslutet hos VPC AB och Lånets Slutliga Villkor innehåller det från VPC erhållna internationella numret för värdepappersidentifiering, ISIN (International Securities Identification Number). VPC har adress: VPC AB, Box 7822, SE Stockholm, Sweden. Börsregistrering Enligt Allmänna Villkor skall eventuell börsregistrering anges i Slutliga Villkor och om MTN ska distribueras på reglerad marknad kommer ansökan att inges till Stockholmsbörsen AB eller annan börs. I Slutliga Villkor angiven marknadsplats kommer efter ansökan göra en egen bedömning och därefter medge eller avslå att Lån registreras. Försäljning Försäljning sker genom att Utgivande Institut erhåller ett emissions- och försäljningsuppdrag. Förfarande med teckning och teckningsperiod används inte. Köp och försäljning av värdepapper sker över den marknadsplats som värdepappren är noterade på. Likvid mot leverans av värdepapper sker genom Utgivande Instituts (i förekommande fall Administrerande Institut) försorg i VPC-systemet. Marknadspriset på MTN är rörligt och beror bland annat på gällande ränta för placeringar med motsvarande löptid samt upplupen kupongränta sedan föregående ränteförfallodag. Information om aktuella priser återfinns på Stockholmsbörsen AB:s (publ) hemsida För ytterligare information om MTN-programmet samt erhållande av Prospekt, i pappersformat eller elektroniskt media, hänvisas till Bolaget eller Emissionsinstituten. Prospektet hålls även tillgängligt vid Finansinspektionen och Stockholmsbörsen AB. Slutliga Villkor offentliggörs på utgivande instituts hemsidor. 21

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Scania CV AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 13 miljarder kronor med borgen utfärdad av Scania AB (publ) Ledarbank

Scania CV AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 13 miljarder kronor med borgen utfärdad av Scania AB (publ) Ledarbank Scania CV AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 13 miljarder kronor med borgen utfärdad av Scania AB (publ) Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 19

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 2010-10-22 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ) Ledarbank

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 22 MARS 2016 ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 485

SAMMANFATTNING avseende lån 485 SAMMANFATTNING avseende lån 485 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 476

SAMMANFATTNING avseende lån 476 SAMMANFATTNING avseende lån 476 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 482

SAMMANFATTNING avseende lån 482 SAMMANFATTNING avseende lån 482 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Grundprospekt avseende Program för Medium Term Notes om fem miljarder kronor (SEK 5 000 000 000)

Fastighets AB Balder (publ) Grundprospekt avseende Program för Medium Term Notes om fem miljarder kronor (SEK 5 000 000 000) Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 7 april 2016. Grundprospektet är offentliggjort på Fastighets AB Balders (publ) webbplats och är giltigt i 12 månader från dagen

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 17 DECEMBER 2015 CASTELLUM AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut

Läs mer

Finansinspektionens diarienummer

Finansinspektionens diarienummer Finansinspektionens diarienummer 07-7047-413 Tillägg 2008:3 till Stadshypotek AB:s (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 29 augusti 2007 samt offentliggjordes

Läs mer

Medium Term Notes Program om 5 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 5 miljarder kronor Finansinspektionens diarienummer: 16-9086 Datum: 9 september 2016 Medium Term Notes Program om 5 miljarder kronor Tillägg av den 9 september 2016 till Trelleborg Treasury AB:s (publ) grundprospekt avseende

Läs mer

Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program

Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program LEGAL#10843794v1 2014-05-06 Dnr 14-6242 Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program Detta dokument utgör ett tillägg till Sandvik AB:s (publ) ( Sandvik ) grundprospekt för MTN-program

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Program för icke säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 4 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank och Emissionsinstitut Danske Bank Emissionsinstitut

Läs mer

Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program

Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program LEGAL#10843794v1 2014-07-31 Dnr 14-10475 Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program Detta dokument utgör ett tillägg till Sandvik AB:s (publ) ( Sandvik ) grundprospekt för MTN-program

Läs mer

Sparbanken Öresund AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om SEK 3.000.000.000

Sparbanken Öresund AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om SEK 3.000.000.000 Offentliggjort den 21 juli 2011 Sparbanken Öresund AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om SEK 3.000.000.000 Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank SEB Nordea SEK Securities

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

SEB BoLån. SEB BoLån. Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning

SEB BoLån. SEB BoLån. Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning SEB BoLån SEB BoLån Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning Arrangör Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut ABN AMRO BANK N.V.

Läs mer

Uppdateringar av Grundprospektet med anledning av Bokslutskommunikén

Uppdateringar av Grundprospektet med anledning av Bokslutskommunikén Tillägg 2018:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen ) MTN-program, godkänt och registrerat

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån nr 457 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån nr 457 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån nr 457 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Notes program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB.

Grundprospekt avseende Medium Term Notes program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB. Daterat: 25 maj 2012 Grundprospekt avseende Medium Term Notes program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank DNB Handelsbanken Nordea SEB

Läs mer

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende.

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende. Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) Ledarbank SEB Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån nr 460 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån nr 460 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån nr 460 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 27 november 2017 (FI diarienr 17-18607) Datum för tilläggets offentliggörande 25 juli 2018 FI diarienr för tillägget 18-13627 Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Läs mer

Tillägg 2018:2 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTNprogram

Tillägg 2018:2 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTNprogram Tillägg 2018:2 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTNprogram Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen ) MTNprogram, godkänt och registrerat

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor DATERAT 15 JUNI 2009 Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA

Läs mer

Uppdateringar av Grundprospektet med anledning av Delårsrapporten

Uppdateringar av Grundprospektet med anledning av Delårsrapporten Tillägg 2017:2 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen ) MTN-program, godkänt och registrerat

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 1,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 1,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 14 december 2012 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 1,5 miljarder svenska kronor

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 21 januari 2010 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S, Danmark

Läs mer

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen ) MTN-program, godkänt och registrerat

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

SAMMANFATTNING lån 465

SAMMANFATTNING lån 465 SAMMANFATTNING lån 465 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Certifikat Kupongcertifikat Norsk Hydro

Certifikat Kupongcertifikat Norsk Hydro Certifikat Kupongcertifikat Norsk Hydro Avseende: Norsk Hydro Med likviddag: 13 oktober 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom

Läs mer

Sparbanken Finn Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 3 miljarder kronor

Sparbanken Finn Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 3 miljarder kronor Offentliggjort den 25 november 2009 Sparbanken Finn Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 3 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities

Läs mer

Tillägg 2013:4 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2013:4 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Stockholm 4 mars 2014 Finansinspektionens diarienummer: 14-3475 Tillägg 2013:4 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 19 december 2012 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Certifikat ( Kupongcertifikat )

Certifikat ( Kupongcertifikat ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Kupongcertifikat ) Avseende: StatoilHydro ASA Med likviddag: 23 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Tillägg 2015:2 (Fi Dnr 16-3974) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Bråviken Logistik AB (publ)

Bråviken Logistik AB (publ) Bråviken Logistik AB (publ) Bokslutskommuniké 2017 januari juni 2017 KONTAKTINFORMATION Bråviken Logistik AB (publ) ett bolag förvaltat av Pareto Business Management AB Johan Åskogh, VD +46 402 53 81 johan.askogh@paretosec.com

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr H A L V Å R S R A P P O R T 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR

AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR SAMMANFATTNING LÅN 162 Sammanfattningen baseras på informationskrav enligt punkterna nedan. Dessa är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning

Läs mer

Tillägg 2013:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2013:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Stockholm 21 februari 2014 Finansinspektionens diarienummer: 14-2106 Tillägg 2013:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den 31 maj 2012 och gäller i 12 månader från

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Sparbanken Finn Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 3 miljarder kronor

Sparbanken Finn Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 3 miljarder kronor Sparbanken Finn Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 3 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK A/S, Danmark Sverige Filial AB SEK

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor DATERAT 21 MAJ 2008 Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari mars 2014

Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0) Resultat före skatt 13,3 Mkr (9,1) Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,1) Resultat per aktie 0,49 kr (0,34) Fortsatt

Läs mer

Maxcertifikat. Avseende: OMXS30 index. Med noteringsdag: 19 september 2012

Maxcertifikat. Avseende: OMXS30 index. Med noteringsdag: 19 september 2012 Maxcertifikat Avseende: OMXS30 index Med noteringsdag: 19 september 2012 Slutliga Villkor - Maxcertifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2017 juni 2017

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2017 juni 2017 DELÅRSRAPPORT Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2017 juni 2017 Perioden 1 januari 2017 30 juni 2017 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0)* MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,3(-0,3)

Läs mer

Koncernen. Delårsrapport. juli september

Koncernen. Delårsrapport. juli september Q3 Delårsrapport januari september 2009 Koncernen januari september juli september - Nettoomsättningen uppgick till 349,8 Mkr (389,7) - Nettoomsättningen uppgick till 96,8 (112,6) - Resultat före skatt

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB.

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB. Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 11 december 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den den 11 december 2013 och gäller i 12

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro.

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 26 juni 2012 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 31 maj 2016 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 105 under Castellum AB (publ):s svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 105 under Castellum AB (publ):s svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 105 under Castellum AB (publ):s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Slutliga Villkor Emission av Lån 491 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor Emission av Lån 491 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor Emission av Lån 491 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Rikshem AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 10.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR

Rikshem AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 10.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR INFORMATIONSBROSCHYR 15 februari 2016 Rikshem AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 10.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank SEB Emissionsinstitut Nordea Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Landshypotek Bank AB (publ) Företagscertifikat

Landshypotek Bank AB (publ) Företagscertifikat Noteringsdokument daterat den 18 september 2014 Landshypotek Bank AB (publ) Företagscertifikat SEK 10.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Ledarbank Emissionsinstitut Villkor i sammandrag

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Warranter

Swedbank AB (publ) Program för Warranter TILLÄGG 4 till GRUNDPROSPEKT publicerat 28 juni 2013 (diarienr 13-5867) Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 8 maj 2014 Tilläggsprospektets diarienr 14-6301 Swedbank AB (publ) Program för Warranter

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det första kvartalet 2018

Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det första kvartalet 2018 Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det första kvartalet 2018 Kvartalet 1 januari - 31 mars 2018 Kvartalet 17 februari 31 mars 2017 Nettoomsättning 436,5 Mkr 127,6 Mkr Rörelseresultat

Läs mer

D n r

D n r 2016-0 2-23 D n r 16-2186 Tillägg till Länsförsäkringar Hypotek AB:s (publ) grundprospekt av den 1 juni 2015 Detta dokument utgör ett tillägg till Länsförsäkringar Hypotek AB:s (publ) ( Hypoteket ) grundprospekt

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8) Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6) Resultat per aktie 0,34 kr (0,31) Nettoomsättning

Läs mer

Warranter. Avseende: Nokia Oyj. Med noteringsdag: 8 juni 2011

Warranter. Avseende: Nokia Oyj. Med noteringsdag: 8 juni 2011 Warranter Avseende: Nokia Oyj Med noteringsdag: 8 juni 2011 Slutliga Villkor - Warrant Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 23 mars 2011

Läs mer