Partierna svarar på Skärgårdsuppropets frågor om Försvarsmaktens tillstånd i Göteborgs södra skärgård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Partierna svarar på Skärgårdsuppropets frågor om Försvarsmaktens tillstånd i Göteborgs södra skärgård"

Transkript

1 :18 CEST Partierna svarar på Skärgårdsuppropets frågor om Försvarsmaktens tillstånd i Göteborgs södra skärgård I enkäten som Skärgårdsuppropet skickade ut till riksdagspartierna centralt och till Feministiskt Initiativ ställdes fyra frågor: 1) Tycker ni att Försvarsmaktens miljöansökan skall godkännas i sin helhet eller kommer ni i enlighet med Göteborgs stad och Naturvårdsverkets rekommendationer verka för att starkt reducera det utrymme som Försvarsmakten begärt? 2) Tycker ni att det är rimligt att tillståndet ges på obegränsad framtid? Eller stödjer ni Skärgårdsuppropets begäran att det skall vara tidsbegränsat? 3) Tycker ni att Försvarsmakten skall beviljas utföra internationella övningar utanför ramen för miljöansökan? 4) Parallellt med miljöansökan pågår även en expropriationsprocess vad gäller Känsö och nyttjanderätt till stora områden i Göteborgs södra skärgård. Tycker ni att det är rimligt att man fullföljer denna process eller kommer ni att verka för att Försvarsmakten återupptar förhandlingar med markägarna för att nå en gemensam överenskommelse? Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har svarat och gett sin syn på samtliga frågor. Moderaterna har gett ett generellt svar som ger en indikation på var man står. Feministiskt Initiativ och Sverigedemokraterna har inte lämnat några svar. Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet går något längre än

2 Centerpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna i sina ställningstaganden och uttrycker ett större stöd för utvecklingen i skärgården, de boende och för miljön. Samtliga partier som svarat stödjer sig mot Miljöbalken, vilket är naturligt eftersom det handlar om en prövning enligt Miljöbalken. Skärgårdsuppropet anser att det nu vilar på Regeringen att göra en fullödig bedömning enligt Miljöbalkens krav och en granskning av processen som ägt rum. Det är just bristerna i tillståndsprocessen som blivit stötestenar i överklagandeprocessen fram till nu. Skärgårdsuppropet anser att det är viktigt att väljarna för veta var partierna står i frågan om ökade försvarsövningar, som även kan omfatta internationella övningar i en av Göteborgs stadsdelar. Det är sedan länge känt att Göteborgs kommunstyrelse är tämligen enig i frågan, och kräver betydande minskningar jämför med beslutet från Miljöprövningsdelegationen, men det har hittills varit obekant var partierna på riksnivå står. De omfattande expropriationerna som följer gör frågan brännande het. kommenterar Klas Ålander från Skärgårdsuppropet. Partiernas svar: 1) Tycker ni att Försvarsmaktens miljöansökan skall godkännas i sin helhet eller kommer ni i enlighet med Göteborgs stad och Naturvårdsverkets rekommendationer verka för att starkt reducera det utrymme som Försvarsmakten begärt? Sverige har en sträng miljöbalk som Centerpartiet drivit fram och står bakom. Miljöstörande verksamheter ska prövas mycket noga enligt dess regelverk av ansvariga myndigheter och domstolar. I sista hand avgörs frågan av markoch miljööverdomstolen eller av regeringen. Politiska partier på riksnivå bör inte, enligt vår uppfattning gripa in i pågående miljöprövningar. Det vore att åsidosätta miljöbalken och den prövning som pågår. Försvarsmakten har en lokal förmåga på västkusten. Samtidigt är det angeläget att vårda och tillvarata den unika skärgårdsmiljön där människor vistas och bor, och som gärna besöks av turister.det är av stor betydelse att alla berörda intressen ges möjlighet att lägga fram sina argument inför

3 tillståndsprövningen. Det gäller såväl Försvarsmakten som de som bor och verkar i skärgården. Det kan tilläggas att Folkpartiet på lokal nivå har ställt sig bakom förslaget från Göteborgs stad. Miljödepartementet bereder ärendet. Under beredningen saknar regeringen möjlighet att kommentera ärendet.vi tar i det här ärendet särskilt intryck av Kristdemokraterna i Göteborg och lägger vikt vid deras synpunkter. Den bild som förmedlas från Göteborg vederlägger att ansökan om att utöka verksamheten inte bör godkännas, snarare talar den för bibehållen verksamhet som den sett ut tidigare. Ja, vi ställer oss bakom Naturvårdsverkets rekommendationer. Vi har förståelse och respekt för de processer som pågår när det gäller miljöprövningar och tillståndsgivning av övningsskjutningar och vi avvaktar resultatet av dessa. Samtidigt vill vi betona att vi tar den oro som boende och andra känner inför ökade övningsskjutningar på mycket stort allvar. Det gäller både ökade olägenheter i form av buller men framför allt oro inför att blyet från ammunition kan påverka vattnets kvalitet. Socialdemokraterna i Göteborg har riktat skarp kritik mot Försvarsmaktens skjutverksamhet och stadens synpunkter kommer att väga tungt i den fortsatta hanteringen. Vi har förståelse för att Försvarsmakten behöver öva, men vi behöver hitta alternativ till Göteborgs södra skärgård samt hitta en jämvikt mellan försvarets intressen och de miljöintressen och behov som de boende i dessa naturområden har. Vi har sagt att vi vill utreda möjligheterna av ett totalstopp för Försvarets övningar i Göteborgs skärgård; i vart fall ska övningsområdet inte få utökas. 2) Tycker ni att det är rimligt att tillståndet ges på obegränsad framtid? Eller stödjer ni Skärgårdsuppropets begäran att detskall vara tidsbegränsat? Se svaret på fråga 1. Vi vill inte ge oss in i en pågående miljöprövning. Rent generellt kan det ofta finnas skäl att ompröva ett beslut efter att en viss tid förflutit.

4 Det viktiga för oss är att det görs en ordentlig miljöprövning. Det är inte rimligt att ett tillstånd ska ges för obegränsad framtid. Tillståndspliktig verksamhet får generellt inte godkännande för obegränsad framtid. Vi vill instämma med Skärgårdsuppropet i att tillståndet bör vara tidsbegränsat. Nej, det är inte rimligt. Vi stödjer Skärgårdsuppropets begäran att det ska vara tidsbegränsat. Denna typ av tillstånd gäller tillsvidare under de förutsättningar som respektive tillstånd har sökts på. Detta innebär att tillstånden är anpassade till verksamheten och vapensystemen som de sökts för. Så är det även i detta fall. Om försvarsmaktens uppdrag eller förutsättningar ändras kan övningstillstånden omprövas under de nya förutsättningarna. Det är orimligt att tillståndet ges på obegränsad framtid. 3) Tycker ni att Försvarsmakten skall beviljas utföra internationella övningar utanför ramen för miljöansökan? Vi bedömer miljöbalken som sträng och fungerande i dagsläget, och har inga kommentarer till detta under pågående process. Om större internationella övningar ska bedrivas än Försvarsmaktens miljötillstånd medger, får en miljöprövning göras för den övningen. Annars ska övningarna hållas inom den ram som miljötillståndet ger oavsett vilka andra nationer som eventuellt deltar. Nej, de internationella övningarna bör underställas särskild prövning.

5 Miljöansökan bör vara ledande. Därutöver skulle man kunna tänka sig i något enstaka fall att man beviljar undantag för internationell övning av särskild vikt. Nej. Skarpskjutning och övningsverksamhet inom övningsområdena ska ske inom ramen för gällande miljötillstånd. Nej. 4) Parallellt med miljöansökan pågår även en expropriationsprocess vad gäller Känsö och nyttjanderätt till stora områden i Göteborgs södraskärgård. Tycker ni att det är rimligt att man fullföljer denna process eller kommer ni att verka för att förhandlingar med markägarna för att nå en överenskommelse? Generellt anser vi att en markägare som hamnar i en expropriationsprocess ska ha möjlighet att få sin sak grundligt prövad, och om det finns grund för detta få skälig ersättning för den mark som berörs. Bakgrunden till expropriationsprocessen är mycket speciell, eftersom Försvarsmakten har haft verksamhet på Känsö sedan 1930-talet. Först efter ett utslag i hovrätten stod det klart att staten inte var ägare till ön. Det handlar alltså om en unik situation där staten sedan lång tid har bedrivit verksamhet på ön i den oriktiga tron att staten var ägare till fastigheten. Hade de verkliga ägarförhållandena varit kända från början hade säkerligen frågan också lösts långt tidigare. Kristdemokratins starka ställningstagande för äganderätt ställer oss i regel som motståndare till det mycket långtgående ingrepp som expropriation är. Vi ser helst att Försvarsmakten avstår från att fullfölja expropriationsprocessen och istället återupptar förhandlingarna med markägarna.

6 Förhandlingar är att föredra. Bra om förhandlingar med markägarna kan återupptas så att parterna kan nå en gemensam överenskommelse. Vi förordar att parterna kommer överens frivilligt genom förhandlingar. Frågan är också beroende av den övergripande frågan om omfattningen på övningsverksamheten. De synpunkter som framförts från Göteborgs stad måste också vägas in när denna fråga prövas. Självklart är det att föredra att man når en gemensam överenskommelse. Moderaterna gav istället ett samlat svar: Försvarsmaktens verksamhet, inklusive Göteborgs skärgårdskjutfält, miljöprövas enligt miljöbalken. Det finns en fastställd ordning för hur den miljöprövningen går till. Moderaterna står bakom den lagstiftningen. Det görs en samlad bedömning där eventuella nega-tiva miljö- och hälsoaspekter vägs in. Detta för att säkerställa att skyddet för människors hälsa och miljön upprätthålls. För att Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige och lösa sina övriga uppgifter krävs det att det finns tillgång till skjut- och övningsfält i olika miljöer, varav skärgårdsmiljön är en. Försvarsmakten som ansvarig myndighet har gjort bedömningen att man har behov av Göteborgs skärgårdsskjutfält. Detta för att kunna upprätthålla sin kompetens att verka i skärgårdsmiljö, med de specifika förhållanden som finns på västkusten. Säkerhet i samverkan med andra länder är en hörnsten i svensk försvars- och säkerhetspolitik. Därför är det viktigt att Försvarsmakten även får tillfälle att öva med andra länders förband, också i Sverige. Det stärker vår beredskap att i kris samverka med andra länders försvarsmakter. Vi har förståelse för att skjut- och övningsfält i vissa fall kan innebära olägenheter för de kringboende. Därför görs också en grundlig miljöprövning enligt miljöbalken. Ärendet som gäller Göteborgs skärgårdsskjutfält bereds för närvarande i Regeringskansliet av miljödepartementet och vi inväntar resultatet av den prövningen. För att kunna upprätthålla och utveckla sin kompetens måste försvaret ha goda möjligheter att öva, men även för att öka säkerheten för försvarets medarbetare. Ytterst handlar det om försvarets möjligheter att kunna verka i hela Sverige.

7 Skärgårdsuppropet / Kontakta: Jonas Hansson, Klas Ålander, Skärgårdsuppropet är ett partipolitiskt obundet nätverk som arbetar för en omprövning av Miljöprövningsdelegationens beslut att ge Försvaret rätt att kraftigt öka militärövningarna i Göteborgs södra skärgård. Skärgårdsuppropet menas att det måste gå att finna en bättre balans mellan miljö, skärgårdsutveckling och Försvarets behov.

Riksdagsvalet 2014 på karta

Riksdagsvalet 2014 på karta Riksdagsvalet 2014 på karta Valdeltagande i procent av röstberättigade 88,0-92,9 86,3-88,0 84,7-86,3 82,2-84,7 70,3-82,2 Nu följer bilder över valresultatet för samtliga riksdagspartier och FI redovisade

Läs mer

Yttrande beträffande Överklagande i fråga om tillstånd enligt miljöbalken till militär verksamhet inom Göteborgs skärgårdsskjutfält, Göteborgs kommun

Yttrande beträffande Överklagande i fråga om tillstånd enligt miljöbalken till militär verksamhet inom Göteborgs skärgårdsskjutfält, Göteborgs kommun Miljödepartementet 103 33 Stockholm e-post: m.registator@regeringskansliet.se Ert diarienummer M2012/21/Me Yttrande beträffande Överklagande i fråga om tillstånd enligt miljöbalken till militär verksamhet

Läs mer

Bilaga 1 Förslag till skrivelse till Miljödomstolen

Bilaga 1 Förslag till skrivelse till Miljödomstolen Tjänsteutlåtande Utfärdat 2011-01-13 Diarienummer 0484/09 Repronummer 013/11 Stadsutveckling och samhällsanalys Stadsutveckling Hans Linderstad Telefon 368 04 63 E-post: hans.linderstad@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna

Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna Trots att politiska representanter angett att det finns ett stabilt stöd för projektet med ett Nobel Center på Blasieholmen är inte

Läs mer

Remiss av Statens Energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft

Remiss av Statens Energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft 1 (5) Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remiss av Statens Energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft Sammanfattning Statens Energimyndighet och Naturvårdsverket

Läs mer

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa)

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa)

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Analys av bebyggelse- och plansituation inom nytt påverkansområde utanför område av riksintresse för Försvarsmakten på Tofta skjutfält

Analys av bebyggelse- och plansituation inom nytt påverkansområde utanför område av riksintresse för Försvarsmakten på Tofta skjutfält Antal beslut Analys av bebyggelse- och plansituation inom nytt påverkansområde utanför område av riksintresse för Försvarsmakten på Tofta skjutfält Antalet nya detaljplaner och tilläggsbestämmelser i gamla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2010:882 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken dels att

Läs mer

Partistöd för mandatperioden

Partistöd för mandatperioden PROTOKOLLSUTDRAG 15:1 Kommunstyrelsen KS 256 2018-11-28 1/2 Dnr KS/2018:510-104 Partistöd för mandatperioden 2018-2022 Beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 1. fastställa partistödets

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Militär ledningsresurs i Stockholm Skrivelse av Kristina Axén Olin, Sten Nordin och Mikael Söderlund (alla m)

Militär ledningsresurs i Stockholm Skrivelse av Kristina Axén Olin, Sten Nordin och Mikael Söderlund (alla m) PM 2006 RI (Dnr 307-3649/2005) Militär ledningsresurs i Stockholm Skrivelse av Kristina Axén Olin, Sten Nordin och Mikael Söderlund (alla m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Läs mer

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Sid 1 Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Anställning i Medlem i Utbildning Bostadsort ----- ----------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------- -----------------

Läs mer

SKOP:s EU-barometer kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

SKOP:s EU-barometer kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker :s väljarbarometer Får publiceras omedelbart :s EU-barometer kommentar av :s Örjan Hultåker Inför EU-valet - Störst ökning för Sverigedemokraterna i EU-valet - Även Kristdemokraterna och Moderaterna ökar

Läs mer

DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den 22 december

DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den 22 december DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den december Ipsos: david.ahlin@ipsos.com 4 Ipsos. All rights reserved Ökat stöd för svenskt Nato-medlemskap Stödet för att Sverige bör gå med

Läs mer

-< C.!) :z: :z: ~ (.;"") c:::::. a... emersone Vaxhol

-< C.!) :z: :z: ~ (.;) c:::::. a... emersone Vaxhol GO -< C.!) :z: :z: = ~ (.;"") c:::::. a... 20 os emersone Vaxhol Mer än 20 personer i Vaxholm är hemlösa idag, däriblånd två - Det har minskat våra möjligheter att lösa situationen för barnfamiljer. Det

Läs mer

Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar Svensk författningssamling 1971:1078 t.o.m SFS 2016:195 SFS nr: 1971:1078 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3 Utfärdad: 1971 12 17 Ändrad: t.o.m SFS

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!!

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!! SDs landsdagar Om undersökningen Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd för kommersiellt linjeflyg på Arna

Angående ansökan om tillstånd för kommersiellt linjeflyg på Arna KS 12 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum 2013-11-02 Diarienummer KSN-2004-0211 Kommunstyrelsen Utökad civil verksamhet på Uppsala Ärna Flygplats Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

M2015/1690/R. Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rue de la Loi 200 B-1049 BRYSSEL Belgien

M2015/1690/R. Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rue de la Loi 200 B-1049 BRYSSEL Belgien , 2015-07-07 M2015/1690/R Miljödepartementet Sverige Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rue de la Loi 200 B-1049 BRYSSEL Belgien Svar på Europeiska kommissionens skrivelse om den pågående tillståndsprocessen

Läs mer

Juridiska fakultetsnämnden begränsar sitt remissvar till att avse några väsentliga delar av utredningens förslag.

Juridiska fakultetsnämnden begränsar sitt remissvar till att avse några väsentliga delar av utredningens förslag. 1 (5) YTTRANDE 2009-06-16 Dnr SU 80-0641-09 Emelie Nilsson Kanslichef Juridiska fakultetskansliet Miljödepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Miljöprocessen (SOU 2009:10) Stockholms universitet har anmodats

Läs mer

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009 om hur svenskarna ser på försvaret SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 3 och 19 intervjuades cirka 1.000 personer om hur de ser på det

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Vem vill rösta på ett företagarparti?

Vem vill rösta på ett företagarparti? Juni 2010 Vem vill rösta på ett företagarparti? Innehåll Sammanfattning... 3 Den svenska allmänhetens beredskap att rösta på ett företagarparti... 4 LO-medlemmar positiva till ett företagarparti... 5 Företagarna

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN Orsa kommun Alla behöver inte vara överens om allt I Orsa är samverkan en av de grundläggande förutsättningarna. Kommunen samarbetar med grannkommunerna

Läs mer

Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1(7) Rättsenheten Lars-Erik Persson Länsjurist 010-224 47 59 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över ansökan om tillstånd till expropriation av nyttjanderätt till fastigheterna

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

Styrsö den 5 juli Till. Mark- och miljödomstolen Vänersborgs Tingsrätt Box Vänersborg

Styrsö den 5 juli Till. Mark- och miljödomstolen Vänersborgs Tingsrätt Box Vänersborg Styrsö den 5 juli 2011 Till Mark- och miljödomstolen Vänersborgs Tingsrätt Box 1070 462 28 Vänersborg Svar på yttrande från Försvarsmakten 2011-04-01 samt från Länsstyrelsen i Västra Götaland 2011-03-29

Läs mer

BullerPM - Påverkan på nya enbostadshus vid Åreskiftet på Brännö från Göteborgs skärgårdsskjutfält

BullerPM - Påverkan på nya enbostadshus vid Åreskiftet på Brännö från Göteborgs skärgårdsskjutfält Dnr 0754/06 BullerPM - Påverkan på nya enbostadshus vid Åreskiftet på Brännö från Göteborgs skärgårdsskjutfält Sammanfattning och ställningstagande som gjorts gällande byggnation av bostäder i en miljö

Läs mer

BullerPM - Påverkan på nytt enbostadshus inom Styrsö 2:501 från Göteborgs skärgårdsskjutfält

BullerPM - Påverkan på nytt enbostadshus inom Styrsö 2:501 från Göteborgs skärgårdsskjutfält BullerPM - Påverkan på nytt enbostadshus inom Styrsö 2:501 från Göteborgs skärgårdsskjutfält Sammanfattning och ställningstagande som gjorts gällande byggnation av bostäder i en miljö utsatt för buller

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

Yttrande över Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till skjutfält

Yttrande över Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till skjutfält Länsstyrelsen i Västra Götaland Miljöskyddsenheten 403 40 Göteborg Yttrande över Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till skjutfält Undertecknade företräder Donsö Bys samfällighetsförening

Läs mer

Svar på remiss angående utkast till lagrådsremiss om Ny möjlighet till uppehållstillstånd Dnr:KS2018/167

Svar på remiss angående utkast till lagrådsremiss om Ny möjlighet till uppehållstillstånd Dnr:KS2018/167 Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr 1.7.1-40/2018 Sida 1 (5) 2018-02-05 Handläggare Gunilla Olofsson Veronica Wolgast 08-50825605, 50825081 Till Kommunstyrelsen

Läs mer

Stockholmarna om tiggeri 24 oktober Ipsos.

Stockholmarna om tiggeri 24 oktober Ipsos. Stockholmarna om tiggeri 24 oktober 2016 1 2015 Ipsos. Majoritet av stockholmarna vill förbjuda tiggeri 55 procent av stockholmarna tycker att tiggeri ska vara förbjudet medan 31 procent tycker att det

Läs mer

Rubrik: Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar. 1 Med försvarsuppfinning förstås i denna lag uppfinning som särskilt avser krigsmateriel.

Rubrik: Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar. 1 Med försvarsuppfinning förstås i denna lag uppfinning som särskilt avser krigsmateriel. SFS nr: 1971:1078 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L3 Rubrik: Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar Utfärdad: 1971-12-17 Ändring införd: t.o.m SFS 2009:410 Inledande bestämmelser 1 Med försvarsuppfinning

Läs mer

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund SKOP har på uppdrag av Moderata Samlingspartiet i Västra Götaland intervjuat personer som bor i Göteborgs stad och som är mellan 18 och 84 år. Intervjuerna

Läs mer

Skåningarna om E6 och riksdagsvalet

Skåningarna om E6 och riksdagsvalet Skåningarna om E6 och riksdagsvalet En opinionsundersökning 2018-02-08 Sammanfattning Kantar Sifo har på Sydsvenska Industri- och Handelskammarens uppdrag genomfört en undersökning om inställningen för

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

236 Motionssvar, Ge elevråden mer inflytande (Kst/2017:437)

236 Motionssvar, Ge elevråden mer inflytande (Kst/2017:437) Kommunfullmäktige 2017-12-18 1 (5) 236 Motionssvar, Ge elevråden mer inflytande (Kst/2017:437) Ärendebeskrivning Motionen lämnades in av Maria Gulliksson, Hanna Sydhage, Birgitta Sedin, Maria Nordberg

Läs mer

67 Erfarenheter från 2014 års allmänna val. 68 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års allmänna val

67 Erfarenheter från 2014 års allmänna val. 68 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års allmänna val Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-09-17 Ärendelista 66 Valnämndens preliminära rösträkning 67 Erfarenheter från 2014 års allmänna val 68 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års

Läs mer

Europaportalen - EU-valet 2019

Europaportalen - EU-valet 2019 Sid 1 Totalt Kön Ålder A-Region ----------- ----------------------- ----------------------------------------------- ----------------------- Sthlm, Gbg övriga Alla Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Ändrad tidpunkt för signalspaning i kablar

Ändrad tidpunkt för signalspaning i kablar Försvarsutskottets betänkande 2008/09:FöU11 Ändrad tidpunkt för signalspaning i kablar Sammanfattning Utskottet konstaterar att den omfattande och noggranna beredning av ett förslag till en komplettering

Läs mer

Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige

Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige Utlåtande 2006:8 RI (Dnr 019-4964/2005) Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Förslag till nya principer

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-02-18 Stockholm Mål nr M 5308-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2014-05-07 i mål nr M 1555-14, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

GRÖNA FRÅGOR inför valet 2018

GRÖNA FRÅGOR inför valet 2018 ENKÄT om GRÖNA FRÅGOR inför valet 2018 Inför valet hösten 2018 har nätverket Ny grön stad genomfört denna enkät om gröna frågor i stadsbyggnadspolitiken. Enkäten har skickats till Moderaterna, Kristdemokraterna,

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar Stockholm, 4 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 2015 Ipsos. Minskat Natomotstånd under de senaste tre åren majoritet vill öka resurserna

Läs mer

Stort stöd för rätten att välja skola

Stort stöd för rätten att välja skola Stort stöd för rätten att välja skola Anser du att det är rätt eller fel att man kan välja vilken grund- eller gymnasieskola barnen ska gå i? Samtliga 8 Man 8 Kvinna 8- år - år 8 - år 8 - år 8 - tkr/år

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Fakta & argument för en skola fri från ensidig religiös påverkan. Ett initiativ från Humanisterna för att stoppa religiösa friskolor

Fakta & argument för en skola fri från ensidig religiös påverkan. Ett initiativ från Humanisterna för att stoppa religiösa friskolor Fakta & argument för en skola fri från ensidig religiös påverkan Ett initiativ från Humanisterna för att stoppa religiösa friskolor Åtta humanistiska argument för att stoppa religiösa friskolor Skolan

Läs mer

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ulf Bjereld T orsdagen den 17 mars antog FN:s säkerhetsråd

Läs mer

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. " Utifrån dessa ideologier, bildades senare partier!

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras.  Utifrån dessa ideologier, bildades senare partier! Liberalism Ideologi = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. Utifrån dessa ideologier, bildades senare partier! 1. Mellan 1750 och 1850 kom Konservatism Socialism 2. Under 1930-talet

Läs mer

Uppfo ljning av resultatet fra n na mndemannakampanj En enkätundersökning för Domstolsverket

Uppfo ljning av resultatet fra n na mndemannakampanj En enkätundersökning för Domstolsverket 160301 Uppfo ljning av resultatet fra n na mndemannakampanj 2015 En enkätundersökning för Domstolsverket 2 1. Inledning 2. Undersökningen 3. Resultat 4. Summering och rekommendationer 3 Inledning Domstolsverket

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Moderaternas lägsta stöd Kampen om tredje platsen i svensk politik är viktig, inte minst för MP och SD men också för vilken regering vi kommer att ha 2014. Miljöpartiet

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden 26 oktober 2017

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden 26 oktober 2017 Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 10 och intervjuades cirka 1.000 personer. Frågor ställdes bland annat på

Läs mer

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. " Utifrån dessa ideologier, bildades. 1. Mellan 1750 och 1850 kom

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras.  Utifrån dessa ideologier, bildades. 1. Mellan 1750 och 1850 kom Ideologi = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. Utifrån dessa ideologier, bildades 1. Mellan 1750 och 1850 kom Liberalism Konservatism Socialism 2. Under 1930-talet kom 3. Under

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Almedalen 2014. Om ingen vinner valet Kompromisser i politiken 2014-07-01

Almedalen 2014. Om ingen vinner valet Kompromisser i politiken 2014-07-01 Almedalen 2014 Om ingen vinner valet Kompromisser i politiken 2014-07-01 2 Opinionsläget Opinionen idag Vilket parti skulle du rösta på om det var val idag? % 50 Valresultat 2010 40 30 30,1 30,6 30,7 20

Läs mer

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 PM 2016:213 RII (Dnr 110-1697/2016) Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060307 DOM 2016-04-27 Stockholm Mål nr M 7575-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-04 i mål nr M 1974-15, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Kan Kristdemokraterna räddas av taktikröster. Kristdemokraternas stöd i valmanskåren

Kan Kristdemokraterna räddas av taktikröster. Kristdemokraternas stöd i valmanskåren I SKOP:s senaste väljarbarometer för maj/juni i år ligger Kristdemokraterna klart under 4-procents spärren till riksdagen. Många spekulerar över vad det betyder inte bara för Kristdemokraterna utan också

Läs mer

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören 2014-08-26 Karin Nelsson Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören Mätning om politiska åsikter Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets förtroende för de olika

Läs mer

Arbetsutskottet lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Arbetsutskottet lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott 179 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Uppdrag till förhandlingsperson, yrkande från (KD) KS-2015/614 Beslut Arbetsutskottet lämnar över ärendet till kommunstyrelsen

Läs mer

Redovisning av partistöd 2017 samt ändring av regler för partistöd

Redovisning av partistöd 2017 samt ändring av regler för partistöd TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-26 KLK 2018/473 Handläggare Kanslichef Elisabeth Aidemark Kansliavdelningen Elisabeth.Aidemark@hassleholm.se Kommunfullmäktige Redovisning av partistöd

Läs mer

SKOP:s väljarbarometer kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

SKOP:s väljarbarometer kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker februari 18 Får publiceras omedelbart kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Ökad ledning för den borgerliga alliansen över det rödgröna blocket - Moderaterna ökar och utmanar Socialdemokraterna om att vara

Läs mer

P R E S S M E D D E L A N D E

P R E S S M E D D E L A N D E P R E S S M E D D E L A N D E Stockholm 1998-09-17 sidan 1(1) Rapport om partiernas syn på arbetsrätten Det har blivit modernt att försämra Efter en genomgång av partiernas valmanifest kan man konstatera,

Läs mer

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning Eftervalsundersökning Byggnads 2010 Byggnads medlemspanel Ca 2000 medlemmar ingår i panelen. 954 medlemmar har svarat på denna enkät. Fältperioden var 23/9-20/10 2010 Resultatet är viktat så att resultatet

Läs mer

Almedalen 2017 Opinionsläget

Almedalen 2017 Opinionsläget Almedalen 2017 Opinionsläget Analys Sammanfattningsvis kan det konstateras att de flesta siffror i årets Almedalsmätning vänder till regeringen Löfvens fördel jämfört med läget för ett år sedan. En majoritet

Läs mer

Yrkande angående yrkande från V och MP om ensamkommande barn som fyller eller skrivs upp till 18 år

Yrkande angående yrkande från V och MP om ensamkommande barn som fyller eller skrivs upp till 18 år Yrkande (S) Kommunstyrelsen Yrkande angående yrkande från V och MP om ensamkommande barn som fyller eller skrivs upp till 18 år Frågan om situationen för de ensamkommande som blir vuxna, och därmed övergår

Läs mer

M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2015:5

M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2015:5 M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2015:5 Målnummer: M5308-14 Avdelning: 6 Avgörandedatum: 2015-02-18 Rubrik: Lagrum: Klagorätt ----- Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) fann att organisationen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 DNR KS 2014.487 KAROLIN STAAF SID 1/2 TF. ENHETSLEDARE KS KANSLI/ARKIVARIE KAROLIN.STAAF@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt

Läs mer

TNS Sifo Medierna och riksdagsvalet

TNS Sifo Medierna och riksdagsvalet 20140623 Jonathan Wennö Innehåll 1 Frågor i fokus 03 2 Partierna förekomst och vinkling 13 3 Effekt 16 4 Medierna 20 2 1. Frågor i fokus 3 Sakfrågor i fokus 70/30 50/50 under EU-valrörelsen i maj 4 Sakfrågor

Läs mer

Svenska Röda Korsets yttrande över departementspromemorian Långsiktigt stöd till det civila samhället Ds 2018:13

Svenska Röda Korsets yttrande över departementspromemorian Långsiktigt stöd till det civila samhället Ds 2018:13 Stockholm, den 27 augusti 2018 Ku2018/01074/D Till: Kulturdepartementet ku.remissvar@regeringskansliet.se Svenska Röda Korsets yttrande över departementspromemorian Långsiktigt stöd till det civila samhället

Läs mer

Om undersökningen. Kvantitativ undersökning i Inizios webbpanel intervjuer Intervjuer genomförda 3-4 januari 2018 Uppdragivare: Timbro

Om undersökningen. Kvantitativ undersökning i Inizios webbpanel intervjuer Intervjuer genomförda 3-4 januari 2018 Uppdragivare: Timbro Om undersökningen Kvantitativ undersökning i Inizios webbpanel 1.151 intervjuer Intervjuer genomförda 3-4 januari 2018 Uppdragivare: Timbro Man pratar ibland om olika politiska ideologier, vilken beskrivning

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige Årsredovisning facknämnder 2015 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens verksamhet 1... 3 2.1 Resultat... 3 2.2 Budgetavvikelse... 4 2.3 Verksamhetsanalys... 4 Kommunfullmäktige,

Läs mer

Utbetalning av partistöd 2019

Utbetalning av partistöd 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 2019-01-02 1(2) Dnr KS 2019/000038 Ekonomi Utbetalning av partistöd 2019 Beskrivning av ärendet Enligt Mörbylånga kommuns reglemente för lokalt partistöd ska fullmäktige varje år vid sitt

Läs mer

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro Resultat Analys av Sverigedemokraternas valresultat Timbro 214-11-18 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var den svenska röstberättigade allmänheten Totalt genomfördes 3888 intervjuer i målgruppen

Läs mer

Demokratin i Sverige och valet 2018

Demokratin i Sverige och valet 2018 Demokratin i Sverige och valet 2018 Ett lektionsmaterial av Göran Svanelid Komplement till Upptäck Samhälle kapitel 5 Politik sid 64 83 Upptäck Samhälle Lärarwebb (47-12810-5) 2018 Göran Svanelid och Liber

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 19

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 19 Ärende 19 sid 24 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 15 Motion - Slutför plan processen för handelsområdet Eriksberg så att fler nya jobb kan skapas i Karlstad Dnr KS-2011-696 Dpl 80 Kommunstyrelsens

Läs mer

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547)

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut för första halvåret

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2010-06-14 1 Plats och tid Kyrksalen klockan 17:00-17:35 Beslutande Kjell-Åke Johansson (KD) Hans Dahm (S) Ove Emanuelsson (M) Ingemar Ryefalk (FP) Liselott Nydén (S) Jan Holm (S), tjänstgörande

Läs mer

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2014-11-11 1 (2) 183 Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden 2015-2018 Diarienummer 1402446 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Avbryta hyreshöjningarna i gruppbostäder enligt LSS Skrivelse från Stefan Nilsson och Ylva Wahlström (båda MP)

Avbryta hyreshöjningarna i gruppbostäder enligt LSS Skrivelse från Stefan Nilsson och Ylva Wahlström (båda MP) PM 2011: RVII (Dnr 326-319/2009) Avbryta hyreshöjningarna i gruppbostäder enligt LSS Skrivelse från Stefan Nilsson och Ylva Wahlström (båda MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

En rättvis sjukvård i hela länet Allians för Västerbottens syn på en regional folkomröstning om sjukvården i länet

En rättvis sjukvård i hela länet Allians för Västerbottens syn på en regional folkomröstning om sjukvården i länet En rättvis sjukvård i hela länet Allians för Västerbottens syn på en regional folkomröstning om sjukvården i länet 1 1. Inledning En regional folkomröstning är något historiskt då det aldrig skett i Sverige

Läs mer

DN/Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken

DN/Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken DN/Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken uari Ipsos: David Ahlin, Gustav Gidenstam Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. Moderaterna har förlorat sakfrågeägarskapet i försvarsfrågan DN/Ipsos återkommande

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2016

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2016 Väljaropinion i samarbete med Metro ember Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med november 24, 24, 24, 19,0% 22, 21, 10% 0% 8, 7, 7, 8,0% 4,9% 5,9% 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1,1% M C

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1971:1078 SFS i senaste lydelse Utfärdad: I i ~

Svensk författningssamling SFS_1971:1078 SFS i senaste lydelse Utfärdad: I i ~ Svensk författningssamling SFS_1971:1078 SFS i senaste lydelse Utfärdad: 1971-12-17 I i ~ Lag (1971: 1078) om försvarsuppfilulingar Justitiedepartementet L3 ÄNDRING: Ändringar införda t o m SFS 1993:1407

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

Enkät till partierna om el- och strålningsöverkänslighet

Enkät till partierna om el- och strålningsöverkänslighet PSEUDOVETENSKAP Enkät till partierna om el- och strålningsöverkänslighet Peter Olausson reflekterar över hur riksdagspartierna och Feministiskt initiativ ställer sig till pseudovetenskap, när det är de

Läs mer

216 Antagande av förslag till översiktsplan för Örnsköldsviks kommun

216 Antagande av förslag till översiktsplan för Örnsköldsviks kommun Kommunfullmäktige 2012-12-17 57 (87) Kst/2011:149 216 Antagande av förslag till översiktsplan för Örnsköldsviks kommun Bakgrund/Ärendet Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse/utlåtande daterad

Läs mer

Rapport Allmänhetens uppfattning om vinstmarginaler i välfärden

Rapport Allmänhetens uppfattning om vinstmarginaler i välfärden Rapport Allmänhetens uppfattning om vinstmarginaler i välfärden -- Om undersökningen Målgrupp: Undersökningens målgrupp var allmänheten från år. Antal intervjuer: Totalt genomfördes intervjuer Metod: Genomfördes

Läs mer

Kon_register. Fodar_register. Opinionskoll Creator: Annika Bengtsson Göteborgs universitet, Tore Andersson Göteborgs universitet

Kon_register. Fodar_register. Opinionskoll Creator: Annika Bengtsson Göteborgs universitet, Tore Andersson Göteborgs universitet Opinionskoll 2017 Creator: Annika Bengtsson Göteborgs universitet, Tore Andersson Göteborgs universitet Principal Göteborgs universitet ID ID-nummer Type Numeric Kon_register Registeruppgift: Kön Uppgift

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer november 2016 Stockholm, 22 november Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer november 2016 Stockholm, 22 november Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer 2016 Stockholm, 22 2016 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer : medvind för Centerpartiet DN/Ipsos

Läs mer