Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteavtal för ehälsotjänst"

Transkript

1 Tjänsteavtal för ehälsotjänst

2 Innehåll 1 Bakgrund och vissa definitioner Omfattning Kundens förpliktelser och ansvar Leverantörens förpliktelser och ansvar Leverans av Tjänsterna Användning av Tjänsterna Ändringar och tillägg Pris- och betalningsvillkor Service och underhåll Servicenivåer Revision Immateriella rättigheter Kundens Data Ansvarsbegränsning Rättighetsklarering Sekretess Force Majeure Förtida uppsägning Avveckling Överlåtelse av Avtalet Meddelande Tvister Sid 2/10

3 1 Bakgrund och vissa definitioner 1.1 Dessa allmänna villkor ska gälla mellan leverantör av ehälsotjänster ( Leverantören ) och nyttjare av ehälsotjänster ( Kunden ) med vilken Leverantören ingått avtal ( Tjänsteavtalet ) om tillhandahållande av tjänster inom Nationell ehälsa ( Tjänsterna ). Tjänsterna ska tillhandahållas enligt närmare beskrivning i Tjänsteavtalet med tillhörande bilagor. 1.2 Kundens Data avser Kunden tillhörig information, vilken Kunden tillgängliggjort och som hanteras inom ramen för Tjänsterna. 1.3 Servicenivåer avser mellan parterna överenskomna servicenivåer för Leverantörens tillhandahållande av Tjänsterna enligt specifikation i Tjänsteavtal. 1.4 Startdag avser den dag då Tjänsterna ska tillhandahållas i enlighet med vad som anges i Tjänsteavtalet till Kunden. 1.5 Tidplan avser av parterna gemensamt upprättad tidplan för leverens av Tjänsterna. 1.6 Tilläggstjänster avser de särskilda tjänster som Kunden kan avropa enligt Tjänsteavtalet. 1.7 Tjänsterna avser de ehälsotjänster som Leverantören ska tillhandahålla till Kunden enligt Tjänsteavtalet. 1.8 Tredjepartsleverantör avser av Leverantören anlitad extern leverantör av tjänster eller programprodukter inom ramen för Tjänsten. 2 Omfattning 2.1 Tjänsterna omfattar den nyttjanderätt eller annan användning som specificeras i Tjänsteavtalet. Kunden har rätt att under avtalstiden utöka eller minska nyttjanderätten eller användning i övrigt, om och i den utsträckning parterna särskilt överenskommit därom i Tjänsteavtalet. 3 Kundens förpliktelser och ansvar 3.1 Kunden åtar sig vid nyttjande av Tjänsterna att: i. använda sådan programvara och utrustning för Tjänsterna vilka skriftligen har anvisats av Leverantören; ii. följa det regelverk som specificeras i Tjänsteavtalets för Tjänsternas användande; iii. tillse att Kundens Data är i överenskommet format och inte heller på annat sätt kan skada eller inverka negativt på Tjänsterna; iv. tillse att Kunden har ett erforderligt skydd mot skadlig kod: Sid 3/10

4 v. inom skälig tid lämna sådan information och eller dokumentation med anledning av Tjänsterna som Leverantören särskilt efterfrågar; dock med undantag av uppgifter som omfattas av sekretess och som inte får utlämnas; och vi. bistå såväl Leverantören som andra anslutna kunder med de uppgifter som krävs för Leverantörens och andra anslutna kunders skyldigheter enligt lag; t ex enligt Patientdatalagen, Patientsäkerhetslagen eller Personuppgiftslagen. 3.2 Inloggningsuppgifter och andra anvisningar som tillhandahålls Kunden av Leverantören ska förvaras av Kunden på ett betryggande sätt. Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifter och andra anvisningar endast tillhandahålls behöriga användare samt att användare som slutar sin anställning/uppdrag avregistreras som användare. 3.3 Kunden ansvarar för utbildning och information till sina användare avseende gällande lagar, föreskrifter, policys, riktlinjer och rutiner. Kundens ansvar som personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som Kundens användare utför, framgår av Personuppgiftslagen och Patientdatalagen. 3.4 Kunden ska så snart det är möjligt skriftligen underrätta Leverantören om ändring i förhållanden som kan vara av betydelse för fullgörandet av Tjänsteavtalet. 4 Leverantörens förpliktelser och ansvar 4.1 Leverantören åtar sig att under avtalstiden på de villkor som framgår av Tjänsteavtalet tillhandahålla Tjänsterna till Kunden. Vid tillhandahållande av Tjänsterna ska Leverantören följa gällande lagar och föreskrifter. 4.2 Leverantören äger rätt att anlita Tredjepartsleverantörer för fullgörande av Leverantörens åtaganden enligt Avtalet. Innebär sådant fullgörande behandling av personuppgifter för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig får Tredjepartsleverantör endast anlitas under förutsättning att Tredjepartsleverantören uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddsdirektiv samt att personuppgiftsbiträdesavtal tecknats mellan Kunden och Leverantören. 4.3 Med undantag för vad som anges i punkt 4.4, ansvarar Leverantören för utförandet av de avtalsförpliktelser som utförs av Tredjepartsleverantörer såsom om de hade utförts av Leverantören själv. 4.4 I den mån programvara eller annan immateriell rättighet tillhörande Tredjepartsleverantör ingår i Tjänsterna, ska aktuell Tredjepartsleverantörs villkor gälla för licens och nyttjande, felrättning och ansvar samt immateriella rättigheter i stället för vad som anges i Tjänsteavtalet (inklusive dessa allmänna villkor; t ex punkterna ). I händelse av fel eller immaterialrättsligt intrång i programvara eller annan immateriell rättighet som till hör Tredjepartsleverantör, ska Leverantören anmäla felet till Tredjepartsleverantören och göra skäliga ansträngningar för att Kunden ska få motsvarande funktionalitet som omfattas av programvaran och/eller den immateriella rättigheten. Sid 4/10

5 4.5 Leverantören förbinder sig såvitt avser Tjänsten att bistå Kunden med de uppgifter som krävs för Kundens och andra anslutna kunders skyldigheter enligt lag; t ex enligt Patientdatalagen, Patientsäkerhetslagen eller Personuppgiftslagen. 5 Leverans av Tjänsterna 5.1 Leverantören ska tillhandahålla Kunden Tjänsterna från och med Startdagen, vilket sker genom att Leverantören tillhandahåller Kunden inloggningsuppgifter och/eller andra anvisningar. 6 Användning av Tjänsterna 6.1 Kunden ska använda Tjänsterna för avsett ändamål och i enlighet med Leverantörens anvisningar. 6.2 Kunden ska vid brott mot punkten 6.1 ovan omedelbart meddela Leverantören om sådan brist och om möjligt - utan oskäligt dröjsmål vidta rättelse. 6.3 Vidtas inte rättelse av brist utan oskäligt dröjsmål, har Leverantören rätt att stänga av Kunden från användning av Tjänsterna intill dess rättelse har vidtagits. Kunden har inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter för Tjänsterna under den period användningen av Tjänsterna är avstängd. 7 Ändringar och tillägg 7.1 Vid väsentlig ändring av innehållet i Tjänsterna eller ändring av avtalsvillkoren härför (inklusive justering av avgift), ska Kunden skriftligen underrättas inom skälig tid beroende på ändringens karaktär och påverkan på Kundens system (varvid minst tre (3) månader före det att ändringen träder i kraft utgör skälig tid beträffande justering av avtalsvillkor och justering av avgift). Vill Kunden inte godkänna ändringen ska Kunden skriftligen underrätta Leverantören inom trettio (30) dagar från aviseringen. Leverantören äger då rätt att säga upp Tjänsteavtalet till upphörande sextio (60) dagar efter mottagandet av sådan avisering. 7.2 Efter skriftligt godkännande från Leverantören i enlighet med Tjänsteavtalet kan Leverantören på Kundens begäran tillhandahålla Tilläggstjänster utöver vad som omfattas av Tjänsterna. Kunden ska till Leverantören betala ersättning och kostnader för sådana Tilläggstjänster enligt Leverantörens vid var tid gällande prislista. Tjänsteavtalet ska gälla även för Tilläggstjänster. 8 Pris- och betalningsvillkor 8.1 Kunden ska erlägga den ersättning som specificeras i Tjänsteavtalet. 8.2 Betalningsvillkoren anges i Tjänsteavtalet. 8.3 Avgifterna i Tjänsteavtalet är angivna exklusive mervärdesskatt, skatter och andra avgifter. Sid 5/10

6 8.4 Om det under avtalstiden genomförs lagändringar, myndighetsbeslut, beslut om ändring eller införande av skatter eller offentliga avgifter, eller om offentlig rättstillämpning i övrigt påverkar leveransen av Tjänsterna, äger Leverantören rätt att efter att ha aviserat Kunden höja avgiften för Tjänsterna i syfte att täcka Leverantörens ökade kostnader. 8.5 Om Leverantören förorsakats merarbete eller merkostnad på grund av omständighet som Kunden ansvarar för, har Leverantören rätt till ersättning för sådana kostnader enligt Leverantörens vid var tid gällande prislista. 9 Service och underhåll 9.1 För det fall inget annat särskilt överenskommits avseende service och underhåll åtar sig Leverantören att meddela Kunden inom skälig tid före ett planerat driftstopp av Tjänsterna 9.2 Leverantören ska vidta skäliga ansträngningar för att minimera tiden för otillgänglighet av Tjänsterna samt de eventuella störningar som detta medför för Kundens verksamhet. 10 Servicenivåer 10.1 Tjänsterna ska tillhandahållas i enlighet med de Servicenivåer som anges i Tjänsteavtalet För den händelse fel föreligger i Tjänsterna som Leverantören ansvarar för och som inte omfattas av Servicenivåer, åtar sig Leverantören att med den skyndsamhet omständigheterna kräver med hänsyn till felets art och omständigheterna i övrigt på egen bekostnad avhjälpa felet Leverantören är inte ansvarig för bristande uppfyllelse av avtalade krav om bristen direkt eller indirekt förorsakas av: i. Kunden eller omständighet för vilken Kunden ansvarar; ii. avbrott i kommunikationstjänst, t ex telenät, internetförbindelse eller annan motsvarande tjänst eller utrustning som tillhandahålls av Kunden eller via Kundens leverantör; iii. planerade avbrott i Tjänsterna med anledning av underhåll och service av Tjänsterna eller iv. omständighet som Leverantören inte skäligen kunnat undvika, innefattande men inte begränsat till, force majeure omständighet enligt punkt 18 nedan (Force majeure) och andra utifrån kommande angrepp Leverantörens ansvar enligt denna punkt 10 gäller endast under förutsättning att: i. felet i Tjänsterna reklameras till Leverantören av Kunden inom (30) dagar efter det att Kunden upptäckt felet; samt ii. Kunden tillhandahåller Leverantören de data som är nödvändiga för Leverantörens analys av felet Denna punkt 10 utgör Leverantörens enda ansvar med anledning av fel och dröjsmål i Tjänsterna. Sid 6/10

7 11 Revision 11.1 Leverantören äger rätt att, själv eller genom tredje man, genomföra revisioner av Kundens användande av Tjänsterna i syfte att ge Leverantören kunskap om huruvida Kunden och/eller dess underleverantör uppfyller sina skyldigheter enligt tillämpligt Tjänsteavtal, gällande rätt, föreskrifter, råd och/eller rekommendationer Kunden ska inom en (1) vecka efter Leverantörens skriftliga begäran, ge Leverantören, eller annan som utpekats av Leverantören, tillgång till information hänförlig till Tjänsterna i syfte att utföra revision som anges i punkt 11.1 ovan Brister hänförliga till Kundens användande av Tjänsterna som upptäcks vid revision ska senast i samband med avslutande av revisionen påtalas för Kunden som ska vidta rättelse inom den tid som Leverantören föreskriver Om det visar sig att det förekommer icke oväsentliga brister vid Kundens användande av Tjänsterna, ska Kunden svara för samtliga kostnader hänförliga till revisionen. I annat fall ska vardera parten bära sina egna kostnader. Om inte Kunden vidtar rättelse inom skälig tid äger Leverantören rätt att säga upp Tjänsteavtalet med omedelbar verkan I den mån Kunden har rätt att göra en revision av Leverantörens utförande av Tjänsten, så framgår detta av Tjänsteavtalet. 12 Immateriella rättigheter 12.1 Inget i Tjänsteavtalet ska tolkas som att några rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Tjänsterna och däri ingående programvara, innefattande men inte begränsat till patent, upphovsrätt, mönsterskydd och varumärken, överlåtes till Kunden Leverantören åtar sig att hålla Kunden skadeslös avseende krav från tredje man som grundas på att Kundens användning av Tjänsterna, i Sverige och i andra mellan parterna överenskomna länder, utgör intrång i programvara eller andra immateriella rättigheter som inte omfattas av Tjänsterna. Leverantörens ansvar enligt denna punkt 12 förutsätter att Kunden använt Tjänsterna i enlighet med Leverantörens instruktioner och villkoren i Tjänsteavtalet och att Kunden inte har gjort några ändringar i Tjänsten Leverantörens skyldighet enligt denna punkt 12 gäller endast under förutsättning att: i. Kunden utan dröjsmål skriftligen underrättar Leverantören om de intrångskrav som har riktats mot Kunden; ii. Leverantören ges rätt att ensam besluta hur processen ska bedrivas; och iii. Kunden agerar i enlighet med Leverantörens skäliga instruktioner och ger Leverantören den skäliga assistans som Leverantören begär Om intrång i tredje mans immateriella rättigheter slutligen visar sig föreligga, ska Leverantören efter eget val: i. tillförsäkra Kunden en fortsatt rätt att använda Tjänsterna; ii. ändra Tjänsterna så att intrång inte längre föreligger; iii. ersätta Tjänsterna, eller del därav, med annan motsvarande tjänst vilken inte begår intrång; eller Sid 7/10

8 iv. avsluta Tjänsterna och, med avdrag för Kundens skäliga nytta, återbetala av Kunden erlagd avgift för Tjänsterna Denna punkt 12 utgör Leverantörens enda ansvar gentemot Kunden med anledning av intrång i tredje mans immateriella rättigheter. 13 Kundens Data 13.1 Kunden innehar samtliga rättigheter till Kundens Data och Leverantören erhåller inte några rättigheter till Kundens Data, eller del därav, under Tjänsteavtalet Om inget annat framgår av Tjänsteavtalet har Leverantören rätt till ersättning för arbete med att överföra Kundens Data till format som Kunden anvisar under avtalstiden i enlighet med Leverantörens vid tidpunkten för överföringen tillämplig prislista för motsvarande tjänster. Om sådan prislista saknas, äger Leverantören rätt till skälig ersättning. 14 Ansvarsbegränsning 14.1 Leverantörens skadeståndsansvar omfattar endast ersättning för direkt skada. Det omfattar ej produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan allmän förmögenhetsskada eller indirekt skada av annat slag. Leverantörens sammanlagda och totala ansvar under en tolvmånadersperiod per Tjänsteavtal avseende en eller flera händelser (oavsett om dessa har samband med varandra eller inte) ska inte i något fall överstiga tjugofem (25) procent av årsavgift för berört Tjänsteavtal Felaktig åtgärd till följd av t.ex. felaktiga instruktioner från Kunden, missförstånd eller andra händelser där det inte är fråga om vårdslöshet från Leverantören omfattas ej av rätten till ersättning Leverantören ansvarar ej heller för konsekvenser av fel på ledningar i telenät, Internetförbindelser, servers eller annan utrustning som tillhandahålls av tredje man Anspråk på ersättning enligt ovan ska för att kunna göras gällande - framställas skriftligen av Kunden inom trettio (30) dagar från den tidpunkt Kunden fick kännedom om skadan, dock senast sex (6) månader från skadans uppkomst. I händelse av att ett skadefall aktualiseras ska båda parter aktivt medverka till att begränsa skadan. Leverantörens ansvar till följd av fel, brist, dröjsmål eller annan skada är begränsat till vad som föreskrivs i denna bestämmelse Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte vid uppsåt eller grov vårdslöshet från Leverantörens sida I den mån skadan omfattas av Leverantörens ansvarsförsäkring och Leverantören i det aktuella fallet är berättigad till ersättning från sitt försäkringsbolag utöver beloppen i punkt 14.1, är Leverantörens ansvar istället begränsat till utfallande försäkringsbelopp. Sid 8/10

9 15 Rättighetsklarering 15.1 Part som tillhandahåller material, svarar för att erforderliga rättigheter för aktuellt nyttjande har inhämtats från rättighetshavaren. 16 Sekretess 16.1 Part förbinder sig, utan begränsning i tid och under förutsättning att det inte strider mot tvingande lag, att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken part erhåller från motparten i anledning av Tjänsteavtalet. 17 Force Majeure 17.1 Om fullgörande av något av parts åtaganden enligt avtalet förhindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom lagbud, arbetskonflikt, mobilisering eller militärinkallelser av större omfattning, myndighetsbestämmelser, inskränkningar ifråga om drivkraft, varor och energi eller fel eller försening i leveranser från Tredjepartsleverantör på grund av omständigheter som här angetts, ska detta utgöra befrielsegrund som medför tidsförskjutning och befrielse från påföljder, förutsatt att part som inte kan fullgöra genast meddelat den andra parten därom. Om Tjänsteavtalets fullgörande förhindras mer än sex (6) månader äger part säga upp Tjänsteavtalet. 18 Förtida uppsägning 18.1 Endera parten äger rätt att säga upp Tjänsteavtal till omedelbart upphörande om den andra parten gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och underlåter att vidta rättelse inom trettio (30) dagar från erhållande av skriftlig anmodan härom, innefattande redogörelse för det påstådda avtalsbrottet. Uppsägning ska göras utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för berörd part Om Tjänsteavtal upphör att gälla vid annan tidpunkt än avtalstidens utgång och av annan anledning än väsentligt avtalsbrott från Leverantörens sida, återbetalas ej återstående del av förskottsbetalad ersättning. 19 Avveckling 19.1 Vid Tjänsteavtalets upphörande ska Leverantören i skälig omfattning, mot ersättning enligt Leverantörens vid varje tidpunkt gällande prislista, assistera Kunden vid överföring av Kundens Data till Kunden eller till av Kunden anvisad leverantör, på ett sådant sätt att överföringen sker med en så liten störning som möjligt för Kunden. Om sådan prislista saknas, äger Leverantören rätt till skälig ersättning. 20 Överlåtelse av Avtalet 20.1 Part har inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Tjänsteavtalet utan den andra partens i förväg inhämtade skriftliga medgivande. Sid 9/10

10 21 Meddelande 21.1 Meddelanden i enlighet med Tjänsteavtalet skall skickas skriftligen med brev eller e-post till adress eller nummer som angivits av part på i Tjänsteavtalet angivna eller senare genom skriftligt meddelande till motparten ändrade adresser. Vid e-post och faxkorrespondens skall meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda då mottagandet blivit bekräftat genom mottagningsbevis eller telefaxkvitto. Såvitt avser brev, skall brev anses mottaget vardagen efter brevet post-stämplades. 22 Tvister 22.1 Tvister med anledning av Avtalet ska slutligt avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. Sid 10/10

VY2016. Allmänna leveransbestämmelser för Värmebehandling av industriella verktyg och komponenter.

VY2016. Allmänna leveransbestämmelser för Värmebehandling av industriella verktyg och komponenter. VY2016 Allmänna leveransbestämmelser för Värmebehandling av industriella verktyg och komponenter. 1. Tillämplighet Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna skriftligen eller på

Läs mer

B) Kommersiella villkor Vindkraftverk 12KS/0282. B) Kommersiella villkor

B) Kommersiella villkor Vindkraftverk 12KS/0282. B) Kommersiella villkor B) Kommersiella villkor 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING B) Kommersiella villkor 1 1. Leveransavtal 3 Omfattning 3 Tidplan 3 Övertagande 3 Vite 4 Fel i anläggningen 4 Hävning 4 Ansvar och avhjälpande 5 Betalning

Läs mer

AB 04. 2 kap. 9. Underrättelseskyldighet

AB 04. 2 kap. 9. Underrättelseskyldighet 2 kap. 9 Underrättelseskyldighet Part skall, utöver vad som föreskrivs i 7 i detta kapitel, utan dröjsmål underrätta motparten, om han upptäcker att uppgifter eller föreskrifter i kontraktshandlingarna

Läs mer

Allmänna bestämmelser för servicearbeten

Allmänna bestämmelser för servicearbeten LJUSREKLAMFÖRBUNDET Allmänna bestämmelser för servicearbeten 1. Inledning och tillämplighet 1.1 Ljusreklamförbundet är en branschorganisation för ljusreklamföretag i Sverige, vilka bedriver verksamhet

Läs mer

1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt.

1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt. ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst ( Tjänsten ) som beställts av användaren ( Användaren ). Genom att påbörja användandet

Läs mer

MANUAL TILL AVTALSMALL FÖR KIST- OCH URNTRANSPORTER

MANUAL TILL AVTALSMALL FÖR KIST- OCH URNTRANSPORTER 1 MANUAL TILL AVTALSMALL FÖR KIST- OCH URNTRANSPORTER 1. RAMAVTAL 1.1 Upphandling av en transportör på ett ramavtal För arbeten av återkommande karaktär såsom transporter av avlidna mellan kyrkor, förvaringslokaler

Läs mer

ABFF m m. Vad är Aff? Aff: s användningsområden 2014-04-23. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

ABFF m m. Vad är Aff? Aff: s användningsområden 2014-04-23. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB ABFF m m Vad är Aff? Upphandlingsreglemente för fastighetsförvaltning och VT (FM) Branschgemensamt dokument Reglerar vad som köps (innehåll och omfattning) och vem som har ansvaret Standardiserar/styr

Läs mer

SERVICENIVÅER V 2.0 2016-02-01

SERVICENIVÅER V 2.0 2016-02-01 SERVICENIVÅER V 2.0 2016-02-01 Innehåll 1. SERVICENIVÅER 1 1.1 servicenivå 1 1.1.1 SN 099.5% 1 1.1.2 SN 199.7% 1 1.1.3 SN 299.9% 1 1.2 2 2. PLANERAT UNDERHÅLL 3 2.1 Servicefönster 3 2.2 Optokabel i kraftledning

Läs mer

Allmäna villkor. förutsättning att den förste användaren effektivt skiljs från användandet av Tjänsten. 1. Avtalet och parterna

Allmäna villkor. förutsättning att den förste användaren effektivt skiljs från användandet av Tjänsten. 1. Avtalet och parterna Allmäna villkor 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten Trust-IT Sweden AB, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

återkalla sitt samtycke genom meddelande till Ipeer. Kunds önskemål och synpunkter skall göras till support@ipeer.se.

återkalla sitt samtycke genom meddelande till Ipeer. Kunds önskemål och synpunkter skall göras till support@ipeer.se. Allmänna Villkor 1. Dessa Allmänna villkor reglerar de av Ipeer AB, Org nr: 556707-4876 (ipeer ) tillhandahållna Tjänsterna och gäller mellan Ipeer och fysisk eller juridisk person (.Kunden.). Kund som

Läs mer

VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-06-03 (SBSC dok 020681019)

VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-06-03 (SBSC dok 020681019) VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-06-03 (SBSC dok 020681019) Vägledning för ansökan Certifiering av företag info@sbsc.se www.sbsc.se Svensk Brand- och

Läs mer

Bilaga 3 Mall för upphandlingskontrakt WAN Fjärrnät

Bilaga 3 Mall för upphandlingskontrakt WAN Fjärrnät DIARIENR UE/120063 Bilaga 3 Mall för upphandlingskontrakt WAN Fjärrnät Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet. Dnr: UE/120063 Avtalsnr:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

PM 080215 Avseende återkrav m m enligt lag om allmän försäkring

PM 080215 Avseende återkrav m m enligt lag om allmän försäkring PM 080215 Avseende återkrav m m enligt lag om allmän försäkring Återkrav Enligt 20 kap. 4 kan Försäkringskassan kräva åter ersättning som utgått. Det krävs antingen att den ersättningsberättigade har lämnat

Läs mer

A. Allmänna villkor. Midpoint AB Drottninggatan 40 652 25 Karlstad. Tel. +46 (0) 54 15 29 00 Web. E-post.

A. Allmänna villkor. Midpoint AB Drottninggatan 40 652 25 Karlstad. Tel. +46 (0) 54 15 29 00 Web.  E-post. A. Allmänna villkor. 1. Tjänster 1.1. Valda tjänster framgår av orderbekräftelse eller nedan C. Produktspecifikation. Allmänna villkor innefattar samtliga tjänster. 2. Avtalstid 2.1. Avtalstid framgår

Läs mer

2.2 Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet.

2.2 Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet. 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Antal kunder Antal anslutna Antal fakturerade Intresseanmälningar utan avtal Allmänna villkor för Arvika Kommunnät AB 2016-03-08 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor

Läs mer

RP 305/2010 rd. I propositionen föreslås att lagen om besvärsnämnden. intressen skyddas genom sekretessen. Besvärsinstansernas

RP 305/2010 rd. I propositionen föreslås att lagen om besvärsnämnden. intressen skyddas genom sekretessen. Besvärsinstansernas RP 305/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om besvärsnämnden för social trygghet och 21 i lagen om försäkringsdomstolen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

20xx-xx-xx AVTAL AVSEENDE FRAMTAGANDE AV DETALJPLANER FÖR KALKNING

20xx-xx-xx AVTAL AVSEENDE FRAMTAGANDE AV DETALJPLANER FÖR KALKNING AVTAL 20xx-xx-xx AVTAL AVSEENDE FRAMTAGANDE AV DETALJPLANER FÖR KALKNING Dnr. 581-371-2012 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och xxxxx, nedan kallad Leverantören,

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010

TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010 Tillägg till Allmänna Bestämmelser IT-Drift version 2008 1 (15) TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010 Tillägg till Allmänna Bestämmelser IT-Drift version 2008 Detta tillägg tillsammans med Allmänna bestämmelser

Läs mer

Ramavtal gällande leverans av Trygghetstelefoner (290-02)

Ramavtal gällande leverans av Trygghetstelefoner (290-02) Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och CareTech AB (556388-9335), Box 10030, Nyborgsvägen 197, 952 27 KALIX, nedan kallad leverantören, å andra

Läs mer

Bilaga 2. Kommersiella villkor Avtal

Bilaga 2. Kommersiella villkor Avtal 1 (6) Bilaga 2. Kommersiella villkor Avtal 1. Parter Mellan Beställaren och Leverantören, gemensamt Parterna, har följande Avtal tecknats avseende tjänster för koncept och design för webbplatsen uniarts.se

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser NLM 02 för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Utgivna år 2002 av Hovedorganisationen

Läs mer

Överenskommelse avseende uppföljningssystemet SUS

Överenskommelse avseende uppföljningssystemet SUS Överenskommelse avseende uppföljningssystemet SUS Denna överenskommelse om användandet av uppföljningssystemet SUS, nedan kallat SUS, gäller mellan Försäkringskassan 103 51 Stockholm Organisationsnummer:

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av anmälningar enligt Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av anmälningar enligt Lex Sarah Socialförvaltningen 1(5) Dokumentnamn: Rutin Lex Sarah Dokumentansvarig: Förvaltningschef Utfärdat av: Förvaltningschef Beslutad av: Förvaltningsövergripande ledningsgrupp. Ersätter tidigare Rutin Lex

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ] ska leverera till kunden Skellefteå City Airport AB, Jönköping Airport AB och Karlstad Airport AB enligt förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden

Läs mer

UPPGIFTER SOM BEHANDLAS. Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter: e-postadress; telefonnummer; IP-adress; personnummer;

UPPGIFTER SOM BEHANDLAS. Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter: e-postadress; telefonnummer; IP-adress; personnummer; PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR SCHIBSTED PERSONAL FINANCE BOLÅN AB Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Schibsted Personal Finance Bolån AB, en tjänst som

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor - Företagskund

Allmänna avtalsvillkor - Företagskund Allmänna avtalsvillkor - Företagskund 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för anslutning till Stadsnätet. Där jämte tillämpas i förekommande fall Särskilda avtalsvillkor. Kunden tecknar

Läs mer

1. Rättigheterna till namnet Möbelfakta och innehållet på Möbelfaktas webbplats

1. Rättigheterna till namnet Möbelfakta och innehållet på Möbelfaktas webbplats LICENSVILLKOR 1. Rättigheterna till namnet Möbelfakta och innehållet på Möbelfaktas webbplats 1.1 Namnet Möbelfakta och Möbelfaktas logotype - tre trianglar i olika färger - är varumärkesskyddat och tillhör

Läs mer

Rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar

Rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar Rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021 EUROPEISKA

Läs mer

Fastighetsbeteckning: i Marks kommun. Fastighetsägare 1 Pers.nr. Fastighetsägare 2 Pers.nr. Fastighetsägare 3 Pers.nr

Fastighetsbeteckning: i Marks kommun. Fastighetsägare 1 Pers.nr. Fastighetsägare 2 Pers.nr. Fastighetsägare 3 Pers.nr Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning Detta markupplåtelseavtal är tecknat mellan Torestorps Fiber ekonomisk förening org.nr. 769627-1423 (nedan kallad Ledningsägaren) och nedan nämnda fastighetsägare

Läs mer

repp stockholm.se Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000

repp stockholm.se Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 Bilagaa 1 Begr repp och definitioner stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Konsortieavtal om utförande av sakkunnigtjänsten (projektnamn) inom statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Konsortieavtal om utförande av sakkunnigtjänsten (projektnamn) inom statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet Ärende Konsortieavtal om utförande av sakkunnigtjänsten (projektnamn) inom statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet Avtalsvillkor 1. Avtalsparter Huvudgenomförare: Organisation X Delgenomförare:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Allmänna leveransbestämmelser för legoytbehandlingstjänster

Allmänna leveransbestämmelser för legoytbehandlingstjänster YLK-1 Utgåva 4 LCN1235/AA Allmänna leveransbestämmelser för legoytbehandlingstjänster Antagna år 1994 av Svensk Ytbehandlings Förening och Svensk Pulverlackteknisk Förening Innehåll 1. Tillämplighet...2

Läs mer

Mellan Landskrona kommun, nedan kallad Landskrona och Svalövs kommun, nedan kallad Svalöv samt Bjuvs kommun, nedan kallad Bjuv har träffats

Mellan Landskrona kommun, nedan kallad Landskrona och Svalövs kommun, nedan kallad Svalöv samt Bjuvs kommun, nedan kallad Bjuv har träffats Mellan Landskrona kommun, nedan kallad Landskrona och Svalövs kommun, nedan kallad Svalöv samt Bjuvs kommun, nedan kallad Bjuv har träffats SAMVERKANSAVTAL om Räddningstjänst samt gemensam Räddningschef

Läs mer

PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08

PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08 PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08 Bygglov krävs för Enligt 9 kap. 2 PB krävs det bygglov för 1.nybyggnad, 2.tillbyggnad, och 3.annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 14 april 2010, 57. Ändrad av kommunfullmäktige den 12 september 2012, 181. Ändrad av kommunfullmäktige den 16 september 2015, 102

Läs mer

Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner Maj 2016 Promemorians huvudsakliga innehåll Enligt lagen (2005:807) om ersättning

Läs mer

Tryckfrihetsförordning

Tryckfrihetsförordning Tryckfrihetsförordning SFS nr: 1949:105 Utfärdad: 1949-04-05 Ändring införd: t.o.m. SFS 2002:1049 Omtryck: SFS 2002:908 2 kap. Om allmänna handlingars offentlighet 1 Till främjande av ett fritt meningsutbyte

Läs mer

Avtalet omfattar avrop av utbildningsinsatser i enlighet med förutsättningarna i förfrågan Dnr: EA 12.033.

Avtalet omfattar avrop av utbildningsinsatser i enlighet med förutsättningarna i förfrågan Dnr: EA 12.033. Mellan Eskilstuna kommun, 212000-0357, (nedan kallad Kommunen) med adress, 631 86 Eskilstuna och Leverantören, xxxxxx-xxxx, (nedan kallat Leverantören) med adress, xxx har denna dag följande Avtal tecknats

Läs mer

Arkivreglemente för Varbergs kommun

Arkivreglemente för Varbergs kommun Arkivreglemente för Varbergs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-20, 138 2 Innehåll Arkivreglemente......3 1 Tillämpningsområde.3 2 Arkivmyndigheten 3 3 Myndigheternas arkivansvar....3 4 Redovisning

Läs mer

AVTALSUTKAST Diarienummer: MIUN 2014/2171

AVTALSUTKAST Diarienummer: MIUN 2014/2171 Diarienummer: MIUN 2014/2171 AVTALSPARTER I upphandling Lärarkonsult Kvalitet och ledarskapsutveckling MIUN har nedanstående parter, Mittuniversitetet och Företagsnamn, träffat följande avtal: BESTÄLLARE

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 5. Samverkansformer och samverkansprocesser

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 5. Samverkansformer och samverkansprocesser Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 5. Samverkansformer och samverkansprocesser Innehållsförteckning Bilaga 5. Samverkansformer och samverkansprocesser... 2 1. Inledning... 2 2. Samverkansformer... 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i väglagen (1971:948); SFS 2005:940 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3, 7, 15 17,

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) AFU (Allmänna

Läs mer

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Ansökan 1 (Upphävd genom RFFS 2001:25). 2 (Upphävd genom RFFS 2001:25). 2 a Upphävd genom RFFS 2001:25). 3 (Upphävd

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-18

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-18 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-18 Närvarande: f.d. justitierådet Nina Pripp, f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson och justitierådet Lars Dahllöf. Sänkt kapitalvinstbeskattning

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder; SFS 2003:1178 Utkom från trycket den 30 december 2003 utfärdad den 18 december 2003. Regeringen

Läs mer

Instruktion för redogörelse för uppdrag som god man till ensamkommande barn Sida 1 (7)

Instruktion för redogörelse för uppdrag som god man till ensamkommande barn Sida 1 (7) Överförmyndarkansliet informerar Instruktion för redogörelse för uppdrag som god man till ensamkommande barn Sida 1 (7) Överförmyndaren ska enligt lag utöva tillsyn över gode männens verksamhet. En god

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624); SFS 2016:52 Utkom från trycket den 16 februari 2016 utfärdad den 4 februari 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2,

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL 1 (5) Beslut Dnr 2008-09-09 129-2008 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gävle kommun Box 603 801 26 Gävle Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:20 (M och S) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel

Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel Datum 2014-09-12 Diarienr 2014-1049 1 (17) Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel - ANSLUTNING PÅ UPPDRAG AV KUND 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 2 2. Behörig Kontaktperson och Behörig Beställare...

Läs mer

REKLAMATIONSBEHANDLING Slutanvändare - Återförsäljare & DEFA. Sverige

REKLAMATIONSBEHANDLING Slutanvändare - Återförsäljare & DEFA. Sverige Titel/ärende: REKLAMATIONSBEHANDLING Slutanvändare - Återförsäljare & DEFA Notering Författare: Agnar Kopperud Till: DEFA:s återförsäljare - Sverige Datum: 07.10.14 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...

Läs mer

Föreskrift om insiderregister

Föreskrift om insiderregister Ändringarna är understrukna 1 (5) Till fondbolagen Föreskrift om insiderregister Med stöd av 101 1 mom. lagen om placeringsfonder meddelar Finansinspektionen följande föreskrift om register över ägande

Läs mer

Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för transportpolitik 103 33 Stockholm

Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för transportpolitik 103 33 Stockholm YTTRANDE Dnr 2006-06-28 970-2006 Ert dnr N2006/3914/TP Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för transportpolitik 103 33 Stockholm Överklagande av Vägverkets beslut att inte lämna ut uppgifter

Läs mer

Arkivreglemente för Lerums kommun

Arkivreglemente för Lerums kommun 1 Arkivreglemente för Lerums kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2007-04-24 44/07 2 ARKIVREGLEMENTE FÖR LERUMS KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 1992-12-08 139. Reviderat 1996-02-01, 9, 2000-10-05, 112

Läs mer

Xenella Holding AB. Tillägg till Xenella Holding AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Allenex AB (publ)

Xenella Holding AB. Tillägg till Xenella Holding AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Allenex AB (publ) Xenella Holding AB Tillägg till Xenella Holding AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Allenex AB (publ) i enlighet med reglerna om budplikt i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

garanti garanti för fjärrvärme- och fjärrkyledistributionssystem Tekniska bestämmelser D:206 Januari 2008

garanti garanti för fjärrvärme- och fjärrkyledistributionssystem Tekniska bestämmelser D:206 Januari 2008 garanti garanti för fjärrvärme- och fjärrkyledistributionssystem Tekniska bestämmelser D:206 Januari 2008 GARANTI GARANTI FÖR FJÄRRVÄRME- OCH FJÄRRKYLEDISTRIBUTIONSSYSTEM Tekniska bestämmelser D:206 Januari

Läs mer

2015-02-25. Missbruksvård till anställda på Eskilstuna kommun Mahabad Minozada MM 15.006

2015-02-25. Missbruksvård till anställda på Eskilstuna kommun Mahabad Minozada MM 15.006 Förfrågningsunderlag 2015-02-25 Upphandlande organisation Upphandling Eskilstuna kommun Missbruksvård till anställda på Eskilstuna kommun Mahabad Minozada MM 15.006 Sista anbudsdag: 2015-03-25 Symbolförklaring:

Läs mer

Yttrande angående revidering av Rutin för lex Sarah. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Yttrande angående revidering av Rutin för lex Sarah. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Emma Nilsson 0413-622 61 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden v 2i q33-1 4.5 INVESTOR LN PEOPLE Yttrande angående revidering av Rutin för lex Sarah. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

Infrastrukturen för Svensk e-legitimation

Infrastrukturen för Svensk e-legitimation 1 (7) 2 (7) 1. Bakgrund 1.1 Enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden ska nämnden stödja och samordna elektronisk identifiering och signering i den offentliga förvaltningens

Läs mer

INFORMATION ANGÅENDE BETALTJÄNSTER VID RAMAVTAL

INFORMATION ANGÅENDE BETALTJÄNSTER VID RAMAVTAL 1 (5) Stockholm 2014-11-11. INFORMATION ANGÅENDE BETALTJÄNSTER VID RAMAVTAL Tillstånd från Finansinspektionen rörande betaltjänstverksamhet HSB Stockholm ek.för är godkänd som Betalningsinstitut och står

Läs mer

Ansvarsförsäkring Beställare gällande entreprenad inkl. markarbete och miljöskada

Ansvarsförsäkring Beställare gällande entreprenad inkl. markarbete och miljöskada Ansvarsförsäkring Beställare gällande entreprenad inkl. markarbete och miljöskada GL 812:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-15 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i Panelen.se ("Panelen") vilken innehas av TV4 AB, 556242-7152, Tegeluddsvägen 3-5, 115 41 Stockholm

Läs mer

Råd. Utlämnande av uppgifter från HSA-katalog

Råd. Utlämnande av uppgifter från HSA-katalog Råd Utlämnande av uppgifter från HSA-katalog Innehåll 1. Inledning... 3 2. Problemställning... 3 3. Lagstiftning... 3 3.1 Offentlighetsprincipen... 4 3.2 Allmänna handlingar... 4 3.3 Inkommen eller förvarad

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2016-05-06 B E S L U T Swedbank AB FI Dnr 15-13124 Verkställande direktören Delgivning nr 2 105 34 Stockholm Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAGSGIVARE. 1. Bakgrund. 2. Uppdrag

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAGSGIVARE. 1. Bakgrund. 2. Uppdrag PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAGSGIVARE 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för uppdragsgivare ( Villkoren ) gäller mellan dig som privatperson eller er som företag, konkursbo eller

Läs mer

Innehåll. 1. Inledning Servicenivåer Ansvarsbegränsning Force Majeure... 5

Innehåll. 1. Inledning Servicenivåer Ansvarsbegränsning Force Majeure... 5 Reglering av skada Innehåll 1. Inledning... 3 2. Servicenivåer... 3 3. Ansvarsbegränsning... 4 4. Force Majeure... 5 2 1. Inledning 1.1 Detta dokument, Reglering av skada ( Reglering av skada ), utgör

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Sverigedemokraternas medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Sverigedemokraternas medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1290-2013 Sverigedemokraterna Box 26 291 21 Kristianstad Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Sverigedemokraternas medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Ramavtal för löneväxling till pension

Ramavtal för löneväxling till pension Ramavtal för löneväxling till pension Innehållsförteckning 1. Syfte 2 2. Personkrets 2 2.1. Anställningsform 2 2.2. Avtalsområde 2 2.3. Ålder 2 3. Avtal 2 3.1. Tecknande av avtal 2 3.2. Uppsägning av avtal

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Moderaternas medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Moderaternas medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1289-2013 Moderata Samlingspartiet Box 2080 103 12 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Moderaternas medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

4 Mall för upphandlingskontrakt

4 Mall för upphandlingskontrakt 4 Mall för upphandlingskontrakt Upphandling 2012 Skribenter NLL Upphandling dnr 1690-12 Ansvarig: Theresa Hägglund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 3 1.1 AVTALSPARTER 3 1.2 KONTAKTPERSONER

Läs mer

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 2 APRIL 2014

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 2 APRIL 2014 1 INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 2 APRIL 2014 Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) skall bolag som omfattas av Koden ha en valberedning som representerar

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling UTKAST den 1 april 2011 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2011:XX Utkom från trycket den xx xxx 2011 Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Bilaga 13. Verksamhetsskyddsavtal

Bilaga 13. Verksamhetsskyddsavtal Bilaga 13 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Bilaga 13 Verksamhetsskyddsavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PARTER... 3 2 AVTALETS OMFATTNING... 3 3 SÄKERHETSORGANISATION... 3 4 AVTALSTID... 3 5 KOSTNADER...

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2014-05-21 1078-2013 Staffanstorpshus AB Box 137 245 22 Staffanstorp Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Staffanstorpshus AB har behandlat

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till BESLUT AV BLANDADE EG EFTA-KOMMITTÉN FÖR GEMENSAM TRANSITERING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till BESLUT AV BLANDADE EG EFTA-KOMMITTÉN FÖR GEMENSAM TRANSITERING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.5.2005 SEK(2005) 657 slutlig Utkast till BESLUT AV BLANDADE EG EFTA-KOMMITTÉN FÖR GEMENSAM TRANSITERING om ändring av konventionen av den 20 maj 1987

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskola i Malmö

Tillämpningsföreskrifter för förskola i Malmö Stadskontoret Tillämpningsföreskrifter för förskola i Malmö Beslutade i barn- och ungdomsberedningen 13 juni 2012, Att gälla från och med 2012-07-01. Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

Kulturskoleanordnare i Järfälla

Kulturskoleanordnare i Järfälla Kulturskoleanordnare i Järfälla Vilkor för auktorisation Mer kulturskola till Järfällas barn och ungdomar 2015 kommer alla unga i Järfälla att få en digital check som de kan använda som betalning för valfria

Läs mer

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke AVSKRIVNINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens 2015-10-15 Dnr: 13-12359 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke Saken

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Allmänna villkor för Rakelsystemet

Allmänna villkor för Rakelsystemet Datum 2014-04-01 Diarienr 2014-1049 1 (15) Allmänna villkor för Rakelsystemet 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 2 2. Behörig Kontaktperson och Behörig Beställare... 3 3. Beställning av Tjänst... 3 4.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR LEVERANS OCH MONTAGE AV MEKANISKA, ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR LEVERANS OCH MONTAGE AV MEKANISKA, ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER ORGALIME SE01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR LEVERANS OCH MONTAGE AV MEKANISKA, ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER Bryssel, September 2001 TILLÄMPLIGHET 1. Dessa allmänna bestämmelser ska tillämpas när parterna

Läs mer

2.2 Omfattning Omfattning framgår i Avropsförfrågan, ramavtalsbilaga. Om inga standardavtal har angivits gäller dessa Allmänna villkor i sin helhet.

2.2 Omfattning Omfattning framgår i Avropsförfrågan, ramavtalsbilaga. Om inga standardavtal har angivits gäller dessa Allmänna villkor i sin helhet. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Allmänna villkor utgör en del av ramavtalet avseende Säkerhetssystem (dnr. 96-65-2014). Villkoren i detta dokument reglerar avtalsförhållandet mellan Leverantören och

Läs mer

AVTAL/FULLMAKT INTERNETBANKEN - FÖRETAG Datum

AVTAL/FULLMAKT INTERNETBANKEN - FÖRETAG Datum Bankens original Handläggare AVTAL/FULLMAKT INTERNETBANKEN - FÖRETAG KUNDENS NAMN OCH ADRESS Namn Utdelningsadress, postnummer och ort Organisationsnummer Telefon (även riktnr) Kunden ansluts till internetbanken

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-10-17 LJ2014/1368. Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-10-17 LJ2014/1368. Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen MISSIV 1(1) 2014-10-17 LJ2014/1368 Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Remissvar - Remisspromemoria om förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Landstinget i Jönköpings län har getts

Läs mer

Offentlighetsprincipen. Kortfattat om lagstiftningen

Offentlighetsprincipen. Kortfattat om lagstiftningen Offentlighetsprincipen Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Regeringskansliet Tryck: Elanders, 2015 Offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip

Läs mer

Särskilt stöd i grundskolan

Särskilt stöd i grundskolan Enheten för utbildningsstatistik 15-1-8 1 (1) Särskilt stöd i grundskolan I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om särskilt stöd i grundskolan läsåret 1/15. Sedan hösten 1 publicerar Skolverket

Läs mer

Ersättningsperiod vid anmälan om höjd inkomst och beslut om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för förfluten tid

Ersättningsperiod vid anmälan om höjd inkomst och beslut om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för förfluten tid Ersättningsperiod vid anmälan om höjd inkomst och beslut om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för förfluten tid Försäkringskassans ställningstagande 1. När en ersättningsperiod påbörjas En ersättningsperiod

Läs mer