Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser"

Transkript

1 DNR LiU BESLUT 1(1) Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser Universitetsstyrelsen beslutar i sin funktion som förvaltarstyrelse för LiUS att lägga bilagd rapport från Placeringsrådet med godkännande till handlingarna. Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Lena Sommestad, universitetets rektor Helen Dannetun och övriga ledamöterna, Kristina Alsér, Magnus Berggren, Jonas Bjelfvenstam, Erik Claesson, Jan-Håkan Hansson, Kjell Åke Hansson, Dan Jangblad, Matilda Strömberg, Kerstin Wigzell, Andreas Wåhlén och Birgitta Öberg. Vidare har närvarit prorektor Karin Fälth-Magnusson, suppleanten Fredrik Lindeberg, personalföreträdarna Inger Borg och Gabriel Thott, styrelsens sekreterare Jenny Ljung och Åsa Arvidsson, tillträdande studentrepresentanterna Linnea Michel och Jacob Larsson, chefsjuristen Christina Helmér, universitetsdirektören Kent Waltersson samt experten Göran Hessling, den sistnämnde föredragande. Lena Sommestad Göran Hessling LINKÖPINGS UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRELSEN

2 IleU LINKÖPINGS UNIVERSITET DNR LIU (5) Till Universitetsstyrelsen RAPPORT från Placeringsrådet för LiUS - Linköpings universitet samförvaltade stiftelser Bakgrund Universitetsstyrelsen har med avseende på sin roll som styrelse för LiUS den 18 februari 2013 inrättat ett placeringsråd, med uppgift att närmare ansvara för LiUS' kapitalförvaltning med ledning av den placeringspolicy styrelsen beslutat. Rektor har den 23 september 2013 i samråd med universitetsstyrelsens ordförande förordnat Magnus Hall, ordförande, samt f d universitetsdirektör Curt Karlsson och tidigare bankdirektören Erik Träff att vara ledamöter i rådet. Förordnandena förlängdes 2016 och gä11er till och med utgången av i De grundläggande förutsättningarna för rådets uppdrag genomfördes under sommaren 2013, då LiUS lämnade tidigare modell för kapitalförvaltning (s.k. diskretionär förvaltning, utförd av SEB Stiftelseförvaltning) till förmån för en särskilt upphandlad ordning, där rådet ansvarar för ett antal placeringsmandat med i huvudsak indexerad ränte- och aktiefondförvaltning och med ett externt uppföljnings- och rådgivningsstöd från COIN Investment Consulting Group AB. Rapport över Placeringsrådets verksamhet har tidigare lämnats till universitetsstyrelsen vid dess sammanträden i juni 2014, 2015 och Rådets verksamhet Nuvarande inriktning är att rådet ska mötas minst två gånger per verksamhetsår. Rådet har under periodenjuni maj 2017 haft sammanlagt tre möten. Till stöd för rådets verksamhet finns dels en tjänstemannagrupp inom universitetsförvaltningen och Linköpings universitet Holding AB, dels COIN. 2 Vid rådets möten under perioden har främst följande frågor hanterats: Bevakning av inkommande månadsrapporter från COIN En utvecklad placeringsstrategi och formerna för alternativ riskexponering Uppföljning av val av jämförelseindex Rebalansering av gällande placeringsmandat Hantering av ett upprop från studenterna vid LiU avseende krav från Fossil LiUS - Linköpings universitet samförvaltade stiftelser

3 LINKÖPINGS UNIVERSITET DNR LIU (5) LJUS-LINKÖPINGS UNIVERSITET SAMFÖRVALTADE STIFTELSER Free-rörelsen. Initiativ till översyn av gällande Placeringspolicy och arbetsorganisationen för LiUS 3 Placeringsm.andaten och månadsrapporteringen Den av universitetsstyrelsen beslutade placeringspolicyn för LiUS från november 2012 ligger till grund för de krav som ställs på kapitalförvaltningen med beaktande av ställt avkastningskrav: - "Utifrån åtagandet, givet nas nuvarande förutsättningar, bör avkastningskravet for Universitetets sam.förvaltning vara cirka 3 % per år i reala tenner sett över en konjunkturcykel. Detta skall motsvara cirka 5 % i nominell avkastning sett över en konjunkturcykel". Till detta har universitetsstyrelsen vidare uttalat "De samlade stiftelserna har som mdl att vara eviga. Mot bakgrund av detta har Universitetets.förvaltning en långsiktig placeringshorisont". Enligt placeringspolicyn ska normalportföljen motsvara den portföljsammansättning som krävs för att den förväntade avkastningen skall motsvara avkastningskravet över tiden med följande ramvillkor: TIT-' n&.j'otgssj.ag - Allokerinj Normal(%) Räntebärande värdepapper Aktier A]]okeringen i portföljen tillåts avvika från normalportföljen enligt nedan. TJI..- n~"'1gssi.ag Räntebärande värdepapper Aktier Min(%) Max(%) Inför hösten 2015 stod det klart för Placeringsrådet att den föreskrivna normalfördelningen mellan räntebärande värdepapper och aktier med hänsyn till rådande utveckling på kapitalmarknaden sannolikt skulle komma att medföra att LiUS inte når avkastningskraven. Det föranledde Placeringsrådet att vända sig ti11 universitetsstyrelsen, vilken den 9 september 2015 bemyndigade Placeringsrådet att tills vidare tillämpa en normalfördelning om 60% aktier och 40% räntebärande värdepapper och med tillåten avvikelse om + /- sju procent. Denna inriktning är f n vägledande för Placeringsrådets arbete. Jämförelseindex används för att löpande utvärdera hur väl förvaltning av LiUS står 11.u

4 LINKÖPINGS UNIVERSITET LIUS- LINKÖPINGS UNIVERSITET SAMFÖRVALTADE STIFTELSER DNR LIU (5) sig jämfört med en genomsnittlig utveckling på de marknader som ingår i portföljen. De jämförelseindex som används vid utvärdering av förvaltningen skall i rimlig omfattning täcka de marknader de skall representera. Den övergripande uppgiften för rådet är att tillse efterlevnaden av placeringspolicyn för LiUS och att avkastningskravet uppfylls. Den samlade stiftelseförmögenheten - i dagsläget uppgående till 66,7 Mkr- är i nu gällande ordning placerad enligt följande: 1. Aktier, fördelat mellan svenska aktier (Öhmans Etisk Index Sverige) och utländska aktier (SEB Etisk Global Index). Till dessa kommer genom under 2016 genomförd rebalansering med förvärv av andelar i SPP Aktiefond Stabil B som resultat av Placeringsrådets strategiarbete rörande alternativa placeringar. 2. Räntepapper fördelat mellan stats-och bostadsobligationer (Öhman obligationsfond och Öhman realobligationsfond), företagsobligationer (Nordea institutionella företagsfond och Nordea Institutional Cross Over Fund) samt tillväxtmarknadsobligationer (Nordea Emerging Markets Debt). 3. Härutöver förfogar LiUS övergångsvis över skilda värdepapper från till enskilda stiftelser tillkommande gåvor och donationer, värdepapper som successivt omsätts och placeras i för LiUS gällande allokeringar. Värdeökningen av den totala portföljen (nominell avkastning efter avgifter) sedan starten juni 2013 och tom den 30 april 2017 uppgår till 38,2 procent och överstiger avkastningskravet enligt placeringspolicyn för motsvarande period med 26,2% procentenheter. Noteras bör att avkastningskravet avser ett genomsnitt av en period som i placeringspolicyn anges som "en konjunkturcykel" och att erfarenheterna av nuvarande placeringspolicy enbart baserar sig på den senaste fyraårsperioden. Liksom vid föregående årsrapport kan konstateras att värdeökningen sedan 2013 i väsentlig utsträckning kan tillskrivas aktiemarknadens utveckling under perioden. Placeringspolicyn har dock en mycket tydlig och långsiktig placeringshorisont, vilken i sin tur förutsätter ett avvägt risktagande. Mycket talar för fortsatta osäkra och varierande förhållanden på kapitalmarknaden även framöver. Ett fortsatt aktivt uppföljningsarbete rörande placeringsstrategin och beredskap för återkommande rebalansering bedöms därför även fortsättningsvis vara den effek-tivaste metoden att säkerställa avkastningskravet med så låga förvaltningskostnader som möjligt. En viktig utgångspunkt för sådant fortsatt arbete är en reviderad placeringspolicy. 4 Revision av placeringspolicyn - etik och hållbarhet Mot bakgrund av såväl vad som redovisas ovan under punkt tre som i förhållande till de frågor som under senare år uppmärksammats nationellt som internationellt i fråga om hållbarhet har Placeringsrådet under vintern 2017, med stöd av en utredning genomförd av COIN på universitetets uppdrag, tagit fram förslag till en 11.u

5 LINKÖPINGS UNIVERSITET LIUS- LINKÖPINGS UNIVERSITET SAMFÖRVALTADE STIFTELSER DNR LIU (5) reviderad placeringspolicy benämnd "Kapitalförvaltningsstrategi och processbeskrivning för Linköpings universitets Samförvaltade stiftelser". Förslaget innebär att hållbarhetskrav för första gången blir en av styrande faktorer för kapitalförvaltningen och innehåller vidare bl a ett förstärkt uppdrag för Placeringsrådet. Förslaget kommer i särskild ordning redovisas för Universitetsstyrelsen under LiUS har under 2016 uppvaktats av studentrörelsen "fossil free" vid Linköpings universitet. Uppvaktningen resulterade bl a i ett särskilt seminarium som den 25 november Seminariet genomfördes på Campus Valla med studenterna, andra intresserade samt representanter för COIN, Öhmans och SPP. Rörelsens krav har avsett "divestering" enligt följande: "Linköpings universitet ska: 1- Upphöra med nya placeringar i företag vars huvudsakliga verksamhet (maximalt 5%) är utvinning av fossil energi. 2 - Inom två år avveckla allt befintligt ägande i fossil energi 3 - På ett transparent sätt redovisa universitetets väg mot fullbordad divestering 4 - Uppmana sina anställdas pensionsförvaltare, i första hand AP-fonderna, att divestera sina fossila tillgångar". Vid seminariet redovisades utöver en analys från COIN ett antal rapporter från närvarande representanter utvisande deras intensifierade hållbarhetsarbete. Av COINs analys framgick att LiUS' vid tillfället var exponerade mot förbränningskol i viss utsträckning (avseende SEB Etisk Global Index - vilken exkluderar bolag med mer än 20% av verksamhet inom det fossila området) respektive Öhmans Etisk Index Sverige (mindre än en procent). COINs rapport visade vidare på betydelsen av frågan rörande utsläpp av C02 i förhållande till frågan om fossilt relaterad utvinning och produktion som sådan. Ett väsentligt besked från LiUS' sida vid seminariet till studenterna avsåg löftet att inleda en översyn av den gällande placeringspolicy i syfte att tydligare lyfta fram hållbarhetskraven. Ovan nämnda förslagsarbete har därefter speglat denna inriktning. 5 Organiseringen av verksamhetsstödet till UUS Universitetet avser att under 2017 omförhandla sitt uppdragsavtal med Linköpings universitet Holding AB, vilket bl a kan komma att beröra drift-, berednings- och verkställighetsstödet till LiUS. Även förändringar i tjänstemannaorganisationen kan få sådana konsekvenser. Placeringsrådet vill till den delen understryka betydelsen av LiUS' fortsatta möjligheter att utveckla en aktiv form av kapitalförvaltning i den riktning som utpekas i kommande förslag till revision av placeringspolicyn. 11.u

6 LINKÖPINGS UNIVERSITET LIUS- LINKÖPINGS UNIVERSITET SAMFÖRVALTADE STIFTELSER DNR LIU (5) 6 Avslutning Detta är den fjärde årsrapporten Placeringsrådet lämnar till universitetsstyrelsen som förvaltningsstyrelse för LiUS. Avsikten är att en rapport årligen ska lämnas till styrelsen i anslutning till boksluten i anknutna stiftelser. Till rapporten är fogad ett årssammandrag för verksamhetsåret 2016 beträffande de f n 13 stiftelser som ingär i LiUS. För Placeringsrådet 11.u

7 Bilaga till årsredovisning för stiftelser ingående i Linköpings universitets samförvaltade stiftelser Linköpings universitets samförvaltade stiftelser Årssamandrag 2016 Stiftelse r

8 Linköpings universitets sam förvaltade stiftelser FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Linköpings universitets samförvaltade stiftelser får härmed avge årssammandrag för förvaltningen Donationsstiftelsernas förmögenhet är placerad gemensamt med syfte att uppnå bästa möjliga kap i tal förvaltning. Donationsstiftelserna skall enligt stiftelsernas stadgar förvaltas av Linköpings universitet. Detta innebär enligt Stiftelselagen (1994:1220) att förvaltningen är anknuten. Den totala fondförvaltningen består av ,275 andelar. Förmögenheten i marknadsvärde gick vid verksamhetsårets utgång till kronor ( ). Marknadsvärdet på värdepappersportföljen uppgick per till kronor ( ). Beträffande stiftelsens resultat och ställning hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning med tillhörande noter. De stiftelser som ingår i detta årssammandrag är; Stiftelsen Carl och Albert Molins minne Stiftelsen Folkskoleseminariet i Linköping Stiftelsen Hjärtfonden Tryggve Holms stiftelse Wala och Folke Danielssons stiftelse Astrid och Bengt Anderssons minnesfond Rut Wallensteen-Jaegers stiftelse Eleanora Demeroutis stiftelse Gunnar Trosells stiftelse Stiftelsen Sten Gustafssons professur i fordonselektronik vid Linköpings universi tet Stiftelsen Östgötaregionens Cancerfond vid Linköpings universitet Bernt Järmarks Stiftelse Eva Olssons s tiftelse för neuromedicinsk forskning 1(7)

9 Linköpings universitets samförvaltade stiftelser RESULTATRÄKNING Not (kr) (kr) Stiftelsens intäkter Aktieutdelningar Räntor, obligntion er Räntor, ban k Stiftelsens kostnader Förvaltningskostnader Externa kostnader, övrigt Förvaltningsresultat Realisationsvins ter Realisa tionsför 1 uster Årets resultat (7)

10 Linköpings universitets samförvaltade stiftelser BALANSRÄKNING Not 2016 (kr) 2015 (kr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Beviljade, ej utbetalda anslag Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER (7) Sti ftelser

11 Linköpings universitets samförvaltade stiftelser NOTER REDOVISNINGS- OCH V ÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden allmänna råd. Stiftelsen tillämpar inte BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För att ge en mer rättvisande bild är resultaträkningens uppställningsform anpassad till stiftelsens verksamhet. Tillämpade principer är oförändrade från föregående år. Andelstal och andelsvärde Andelstalen baseras på andelsvärdet och används för att urskilja den enskilda stiftelsens andel av den gemensamma förmögenheten. Andelsvärdet fastställs en gång per år genom att det bundna kapitalet rnarknadsvärderas och justeras med eventuell uppskjuten skatt. Två andelsvärden beräknas, en köpkurs och en säljkurs. Köpkursen används vid kapitaltillskott och säljkursen vid uttag av kapital. Värdering av värdepapper Långfristiga värdepappersinnehav redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning och är kollektivt värderade då syftet med placeringarna är att uppnå riskspridning. I de fall marknadsvärdet understiger bokfört värde görs nedskrivning till det lägre värdet. Obligationer Obligationer, klassificerade som anläggningstillgång, redovisas till upplupet anskaffningsvärde d v s inklusive periodiserad över-/ underkurs. Över-/ underkurs i förhållande till nominellt värde periodiseras jämnt över kvarvarande löptid. Aktieindexobligationer Aktieindexobligationer redovisas till anskaffningsvärde. Garanterad avkastning redovisas som ränteintäkt. Vinst/ förlust vid avyttring redovisas som realisationsresultat. Räntefonder I de fall räntefonder är en del av den långsiktiga värdepappersportföljen klassificeras innehavet som anläggningstillgång. Är innehavet i stället en tillfällig kort placering k lassificeras det som omsättningstillgång. Karaktären i form av genomsnittlig duration ska även vägas in vid bedömningen av klassificeringen. Räntefond klassificerad som anläggningstillgång redovisas till anskaffningsvärde. Vinst/ förlust vid avyttring redovisas som realisationsresul tat. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Anslag Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital. Gåvor Inkomna gåvor har tillförts Hjärtfonden vid Linköpings universitet vilken ingår i samförvaltningen. Gåvor som har tillförts Hjärtfonden överförs till bundet kapital då gåvan överstiger kronor. Enstaka gåvor som understiger kronor är disponibla för utdelning. 4(7) SEB Private B,m king

12 Linköpings universitets samförvaltade stiftelser Eget kapital Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital, senare donerat kapital samt ackumulerad kapitalisering) och ackumulerat realisationsresultat, som ej är tillgängligt för utdelning. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat. Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/-förlust samt eventuell nedskrivning omförs mot bundet eget kapital. Till bundet eget kapital förs även, i förekommande fall, det belopp som enligt stadgarna skall kapitaliseras. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning. Förmögenhet Samförvaltningens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar upptagna till bokfört värde minskat med skulder och disponibla medel samt inkomna gåvor som påverkar andelstalen först nästkommande år. 5(7)

13 Linköpings universitets sam förvaltade stiftelser NOTER 2016 (kr) 2015 (kr) Not 1 Externa kostnader Administrativa kostnader COIN Plusgiroavi Not2 Långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden Investeringar Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående bokfört värde Realisationsvinster Rea lisa tionsför 1 us ter Fondandelar aktier, svenska Bokfört värde Marknadsvärde Fondandelar aktier, utländska Bokfört värde Marknads värde Fondandelar obligationer, svenska Bokfört värde Marknadsvärde Fondandelar obligationer, utländska Bokfört värde Marknadsvärde Summa bokfört värde Summa marknadsvärde (7)

14 Linköpings universitets sam förvaltade stiftelser NOTER 2016 Not 3 Eget kapital (kr) Belopp vid åre ts ingång Beviljade anslag Årets resultat Stiftelsekapital Bundet eget kapital Ackumulerat realisationsresulta t ] Fritt eget kapital Balanserade medel Omföring till/ från bundet kapital - årets kapitalisering - årets rea lisa tionsresul ta t kapitaltillskott Belopp vid årets utgång Summa bundet /fritt eget kapital Kent Waltersson Revisionsberättelse har lämnats Michael Christensson Auktoriserad revisor 7(7)

15 Bilaga Förmögenhet per Tillgångar Fondandelar aktier, svenska Fondandelar aktier, utländska Fondandelar obligationer, svenska Fondandelar obligationer, utländska Kassa och bank Skulder Beviljade, ej utbetalda anslag Övriga kortfristiga skulder Disponibla medel Årets kapitalavsättning Totalt Antal andelar ,275 Värde per andel Säljkurs Köpkurs Årets värdeförändring i % 1 416, ,20 6,68%

16 Bilaga Förändring av andelar ,821 Stiftelse id Belo:e:e Andelar 8,511 0,505 13,317 6,075 4,573 2,684 4,658 29,462 15,811 0, ,334 Händelse Kapitalisering Kapitalisering Kapitalisering Kapitalisering Kapitalisering Kapitalisering Kapitalisering Kapitalisering Kapitalisering Kapitalisering Kapitaltillskott , ,275 Andelsvärde Köpkurs Säljkurs 1 330, ,09 SEB Private Ba nking Stiitelser

17 Bilaga Förteckning över andelstal per ID Namn 101 Stiftelsen Carl och Albert Molins minne 102 Stiftelsen Folkskoleseminariet i Linköping 103 Stiftelsen Hjärtfonden 104 Tryggve Holms stiftelse 105 Wala och Folke Danielssons stiftelse 106 Astrid och Bengt Anderssons minnesfond 107 Rut Wallensteen-Jaegers sti ftelse 108 Eleanora Demeroutis stiftelse 109 Gunnar Trosells stiftelse 110 Stiftelsen Sten Gustafssons professur i fordonselektronik 111 Stiftelsen Östgötaregionens Cancerfond vid Linköpings universitet 112 Bernt Järmarks Stiftelse 113 Eva Olssons stiftelse för neuromedicinsk forskning Andelstal 3 945, , , , , , , , , , , , , ,275

18 Linköpings universitets samförvaltade stiftelser SPECIFIKA TIO NER 2016 Spec 1 Långfristiga värdepappersinnehav (kr) Fondandelar aktier, svenska Danske Fonder Aktiv Förmögenhetsförvaltning Öhman Etisk Index Sverige Klass B Fondandelar aktier, utländska Antal 75, ,5520 Bokfört värde Marknadsvärde SEB Etisk Global Indexfond SPP Aktiefond Stabil Class A Antal , ,3597 Bokfört värde Marknadsvärde Summa aktierelaterade värdepapper Fondandelar obligationer, svenska Institutionella Företagsobligationsfonden U td Swedbank Räntefond Flexibel Öhman Obligationsfond Öhman Realobligationsfond Fondandelar obligationer, utländska Antal , , , ,3718 Bokfört värde Marknadsvärde Nordea 1 Sicav Emerging Market Local Debt Pund Class Ai-sek Nordea Dedicated Inv Fund Sicav Sif Institutional Cross Over Fund Class Hai Swedbank Robur Företagsobligationsfond Frn Antal 3 910, , ,8941 Bokfört värde Marknadsvärde Summa ränterelaterade värdepapper Summa värdepapper SEB Private!3an ki ng

19 Linköpings universitets samförvaltade stiftelser SPECIFIKA TIO NER 2016 (kr) Spec 2 SEB Kassa och bank Spec 3 Upplupna kostnader Upplupet revisionsarvode

Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser

Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser 2015-06-04 DNR LIU2015-01012 BESLUT 1(1) Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser Universitetsstyrelsen beslutar i sin funktion som förvaltarstyrelse för LiUS

Läs mer

Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser

Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser 2016-06-03 DNR LiU-2016-00274 BESLUT 1(1) Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser Universitetsstyrelsen beslutar i sin funktion som förvaltarstyrelse för LiUS

Läs mer

Rapport från Placeringsrådet för LiUS - Linköpings universitet samförvaltade stiftelser

Rapport från Placeringsrådet för LiUS - Linköpings universitet samförvaltade stiftelser 2014-06-03 BESLUT Dnr LiU-2012-01811 1 (1) Rapport från Placeringsrådet för LiUS - Linköpings universitet samförvaltade stiftelser Universitetsstyrelsen beslutar i sin funktion som förvaltarstyrelse för

Läs mer

Gävle kommuns donationsstiftelser. Årssammandrag 2017

Gävle kommuns donationsstiftelser. Årssammandrag 2017 Årssammandrag 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Alla belopp redovisas i hela kronor om inget annat anges. Uppgifter inom parentes avser föregående

Läs mer

Gävle kommuns donationsstiftelser

Gävle kommuns donationsstiftelser Årssammandrag 2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5 Alla belopp redovisas i hela kronor om inget annat anges. Uppgifter inom parentes avser föregående

Läs mer

Stiftelsen Helge Bratt. Org nr Årsredovisning

Stiftelsen Helge Bratt. Org nr Årsredovisning Stiftelsen Helge Bratt Org nr 802480-3681 Årsredovisning 2018-01-01 --2018-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5 Alla belopp redovisas i hela kronor

Läs mer

Stiftelsen Helge Bratt. Org nr Årsredovisning

Stiftelsen Helge Bratt. Org nr Årsredovisning Stiftelsen Helge Bratt Org nr 802480-3681 Årsredovisning 2017-05-02 --2017-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5 Alla belopp redovisas i hela kronor

Läs mer

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2015 1 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

Årsredovisning år 2018 för kommunens donationsstiftelser

Årsredovisning år 2018 för kommunens donationsstiftelser Sid 1 (8) Dnr 364277 2019-03-26 Pernilla Sandin Telefon 026-17 80 57 Pernilla.Sandin@gavle.se Årsredovisning år 2018 för kommunens donationsstiftelser Innehåll Årsredovisning år 2018 för kommunens donationsstiftelser...

Läs mer

Visita Västra. Org nr Årsredovisning 2017

Visita Västra. Org nr Årsredovisning 2017 Visita Västra Org nr 857200-7386 Årsredovisning 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5 Alla belopp redovisas i hela kronor om inget annat anges. Uppgifter

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Lidingö Blomsterfond

Årsredovisning. Stiftelsen Lidingö Blomsterfond Årsredovisning för Stiftelsen Lidingö Blomsterfond 802425-9973 Räkenskapsåret 2017 1 (8) Styrelsen för Stiftelsen Lidingö Blomsterfond får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Styrelsen för. ÅKE WIBERGS STIFTELSE Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2016

Styrelsen för. ÅKE WIBERGS STIFTELSE Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2016 1(10) Styrelsen för ÅKE WIBERGS STIFTELSE Org nr får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om inte

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(7) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 56 Dnr KS/2017:332. Förvaltande stiftelser 2017

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 56 Dnr KS/2017:332. Förvaltande stiftelser 2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-03-12 1 (2) Sida 56 Dnr KS/2017:332 Förvaltande stiftelser 2017 Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat årsredovisningar

Läs mer

Tid: Onsdagen den 6 december 2017 kl Universitetsklubben, Campus Valla

Tid: Onsdagen den 6 december 2017 kl Universitetsklubben, Campus Valla 1(6) Tid: Onsdagen den 6 december 2017 kl. 9.30 12.00 Lokal: Universitetsklubben, Campus Valla Närvarande: Ledamöter: Lena Sommestad Helen Dannetun Kristina Alsér Jonas Bjelfvenstam Jan-Håkan Hansson Dan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(8) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Årsredovisning för Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-06-08 LS 1105-0781 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen l ANDSTIAtöSS f VRELSFN i»1-06-21 005 Årsredovisning

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 72 KS/2017:77

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 72 KS/2017:77 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-04-03 1 (2) Sida 72 KS/2017:77 Årsredovisningar och årssammanställningar 2016, förvaltade stiftelser Sammanfattning Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning för år 2015

Årsredovisning för år 2015 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond organisationsnummer 823000-0534 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond Organisationsnummer 823000-0534 Årsredovisning för år 2015 Förvaltaren för stiftelsen avger

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Stiftelsen W och Anna Mathilda Wernströms fond Org nr Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

ÅRSREDOVISNING. Stiftelsen W och Anna Mathilda Wernströms fond Org nr Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Stiftelsen W och Anna Mathilda Wernströms fond Org nr 824000-1043 ÅRSREDOVISNING 2 0 18 Innehåll: Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5-6 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Swedbank Stiftelsetjänster

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Kapitalförvaltningsstrategi och processbeskrivning för Linköpings universitets samförvaltade stiftelser - LiUS.

Kapitalförvaltningsstrategi och processbeskrivning för Linköpings universitets samförvaltade stiftelser - LiUS. 2017-09-05 DNR LIU-2017-02588 BESLUT 1(2) Kapitalförvaltningsstrategi och processbeskrivning för Linköpings universitets samförvaltade stiftelser - LiUS. 1. Bakgrund Universitetsstyrelsen beslutade den

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

FOND- REDOVISNING. FM 2017 Ransberg

FOND- REDOVISNING. FM 2017 Ransberg FOND- REDOVISNING FM 2017 Ransberg 1 STIFTELSEN DAN WINTHERS FOND FÖR SCOUTRÖRELSENS FRÄMJANDE Org nr 802424-0080 ÅRSREDOVISNING Förvaltaren avger härmed följande årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Stiftelsen Lidingö Blomsterfond

Stiftelsen Lidingö Blomsterfond Styrelsen för Stiftelsen Lidingö Blomsterfond 802425-9973 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Org.nr 802425-9973 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen Styrelsen består av Carl-Anders

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Tid: Tisdagen den 5 september 2017 kl Konferensrum Tidlösa, Hus 511, Campus US

Tid: Tisdagen den 5 september 2017 kl Konferensrum Tidlösa, Hus 511, Campus US 1(6) Tid: Tisdagen den 5 september 2017 kl. 9.30 12.00 Lokal: Konferensrum Tidlösa, Hus 511, Campus US Närvarande: Ledamöter: Lena Sommestad Helen Dannetun Jan-Håkan Hansson Kjell Åke Hansson Dan Jangblad

Läs mer

Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns Skolsamfond

Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns Skolsamfond ffl LJUSNARSBERGS W KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (24) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-05-11 Au 80 Dnr KS 0137 /2016 Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns Skolsamfond Ärendebeskrivning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond

Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond ffl LJUSNARSBERGS W KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (24) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOITET 2016-05-11 Au 79 Dnr KS 0137 /2016 Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond Ärendebeskrivning

Läs mer

Årsredovisning 2011 för landstingets stiftelser (donationsfonder)

Årsredovisning 2011 för landstingets stiftelser (donationsfonder) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-05-30 LS 1202-0219 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 12-06* 1 9 00007 Årsredovisning 2011 för landstingets stiftelser (donationsfonder)

Läs mer

Resultat- och balansräkningar för Stiftelsen Anders Ulffs minne åren

Resultat- och balansräkningar för Stiftelsen Anders Ulffs minne åren Neuroförbundets förbundskongress 2017 Fastställande av resultat- och balansräkningar för kongressperioden 2013-2016 Resultat- och balansräkningar för Stiftelsen Anders Ulffs minne åren 2013-2016 Flik 10

Läs mer

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Årsredovisning för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Räkenskapsåret 2008 Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond 1(5) Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond får

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015

Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015 T..L Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: 802403-4103 Årsredovisning för år 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015 I stadgarna för stiftelsen Syskonen August och Viktoria

Läs mer

- vid årets början fritt kapital årets resultat Summa fritt eget kapital

- vid årets början fritt kapital årets resultat Summa fritt eget kapital Stiftelsen Emil Heijnes Fond Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Emil Heijnes Fond för år 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten Emil Heijnes Fond är en stiftelse med

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Perinatalmedicinska forskningsfonden, Födelsefonden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsredovisning för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultat- och balansräkningar för Stiftelsen NHR-fonden åren

Resultat- och balansräkningar för Stiftelsen NHR-fonden åren Neuroförbundets förbundskongress 2017 Fastställande av resultat- och balansräkningar för kongressperioden 2013-2016 Resultat- och balansräkningar för Stiftelsen NHR-fonden åren 2013-2016 Flik 10 b 52 Resultat-

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Stiftelsen. DAVIDSONSKA DONATIONEN för jordbrukets främjande i Västbo härad, Broaryd. Org.nr Årsredovisning 2011

Stiftelsen. DAVIDSONSKA DONATIONEN för jordbrukets främjande i Västbo härad, Broaryd. Org.nr Årsredovisning 2011 Stiftelsen DAVIDSONSKA DONATIONEN för jordbrukets främjande i Västbo härad, Broaryd Org.nr. 828500-0314 Årsredovisning 2011 Johan Petter Davidsson 23.5.1852-30.1.1930 STIFTELSEN DAVIDSONSKA DONATIONEN

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005.

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning

Läs mer

Årsredovisning för BRF Fikonet. Org nr

Årsredovisning för BRF Fikonet. Org nr Årsredovisning för BRF Fikonet Org nr 769623-49 Styrelsen för BRF Fikonet får härmed avge årsredovisning för tiden 212-1-1-212-12-31, föreningens andra verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Järnvägssällskapet Åmål - Årjäng

Årsredovisning. Järnvägssällskapet Åmål - Årjäng Årsredovisning för 862000-4476 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för, med säte i Åmål, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Caroline Taube jurist, p 61

Caroline Taube jurist, p 61 1(6) Tid: Fredagen den 20 oktober 2017 kl. 9.00 15.00 Lokal: Universitetsklubben, Campus Valla Närvarande: Ledamöter: Lena Sommestad Helen Dannetun Kristina Alsér Jan-Håkan Hansson Kjell Åke Hansson Dan

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-17 l? Öster A AU 7:9 Dnr. KS 2015/0225 Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser Arbetsutskottets beslut Ärendet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond.

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond. Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond org nr 802007-5399 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och Emil Heijnes Fond (nedan gemensamt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016 1(14) Handelskammaren Mittsverige Org nr 262000-0352 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Nyedal Konsult AB

Årsredovisning. Nyedal Konsult AB Årsredovisning för 556251-3985 Räkenskapsåret 2018 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

Förmögenhet Sveriges advokatsamfunds Understödsfonds förmögenhet vid räkenskapsårets utgång:

Förmögenhet Sveriges advokatsamfunds Understödsfonds förmögenhet vid räkenskapsårets utgång: Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond för år 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Sveriges advokatsamfunds Understödsfond är en stiftelse med

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stövarklubben

Årsredovisning Svenska Stövarklubben Årsredovisning Svenska Stövarklubben Räkenskapsår 2015-01-01-2015-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Stövarklubben avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

STIFTELSEN GOODCAUSE

STIFTELSEN GOODCAUSE Stiftelsen GoodCause Org nr 802424-9966 ÅRSREDOVISNING 2006 STIFTELSEN GOODCAUSE Styrelsen för Stiftelsen GoodCause får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår, 2006. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin Årsbokslut för 802009-5397 Räkenskapsåret 2015 Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 1 (6) 2014-01-01-2014-12-31 Föreningens

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Delårsrapport för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Perioden 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Ändam Att genom gåvor, uppvaktningar etc. stödja eller uppmuntra lägmästate och anhöriga till a vlidna jågmästare och att stödja aktiviteter som ganar kåren

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING STIFTELSEN HUDDINGE KYRKLIGA VERKSAMHETSÅRET Foto: Magnus Aronson

ÅRSREDOVISNING STIFTELSEN HUDDINGE KYRKLIGA VERKSAMHETSÅRET Foto: Magnus Aronson ÅRSREDOVISNING STIFTELSEN HUDDINGE KYRKLIGA SAMFOND VERKSAMHETSÅRET 2014 Foto: Magnus Aronson Förvaltningsberättelse för stiftelsen Huddinge kyrkliga samfond (org nr 802402-8998) Verksamhetsåret 2014-01-01

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för Årsredovisning för 769610-7247 Räkenskapsåret 2017 1 (7) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2005 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(10) Erik Olsson & Söner Förvaltnings AB Org nr 556225-5207 Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-04-01-2017-03-31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 -

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Boberg-Dotetorp VAF Ekonomisk förening

Årsredovisning. Boberg-Dotetorp VAF Ekonomisk förening Årsredovisning för 769631-3498 Räkenskapsåret 2018 1 (7) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning 2015, Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse

Årsredovisning 2015, Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse 19191 LJUSNARSBERGS ~KOMMUN ALLMÄNNA UTSKOTTET 2016-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 3 (24) Au 78 Dnr KS 0137 /2016 Årsredovisning 2015, Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse Ärendebeskrivning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Draered Äsperedsfiber Ekonomiska Förening

Årsredovisning. Draered Äsperedsfiber Ekonomiska Förening Årsredovisning för Draered Äsperedsfiber Ekonomiska Förening 769630-2327 Räkenskapsåret 2018 1 (6) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Tid: Onsdag den 5 december 2018 kl Tidlösa, Campus US. Kristina Alsér allmänintressen, p Jonas Bjelfvenstam allmänintressen, p 65-74

Tid: Onsdag den 5 december 2018 kl Tidlösa, Campus US. Kristina Alsér allmänintressen, p Jonas Bjelfvenstam allmänintressen, p 65-74 1(7) Tid: Onsdag den 5 december 2018 kl 9.30 14.00 Lokal: Tidlösa, Campus US Närvarande: Ledamöter: Lena Sommestad ordförande Helen Dannetun rektor Kristina Alsér allmänintressen, p 65-78 Jonas Bjelfvenstam

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2017/18

Årsredovisning 2017/18 1 (6) Årsredovisning 2017/18 Förvaltaren för, får härmed lämna sin redogörelse för stiftelsens utveckling under tiden 2017-12-19 2018-12-31. Alla belopp redovisas i heltal kr (SEK). INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer