fl SYERSK FORFiTTHIHaSSillLINS. Nr 326. Lag om delning av jord ä landet; given Siochholms slott den 18 juni 1926.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fl SYERSK FORFiTTHIHaSSillLINS. Nr 326. Lag om delning av jord ä landet; given Siochholms slott den 18 juni 1926."

Transkript

1 fl SYERSK FORFTTHHaSSllLNS. ätct m jfj' Ä*#- tjtom frfn tryckot (cq 7 jnll 192Ö..1 : ' fftes- mo sgöj Nr 326. Lag om delnng av jord ä landet; gven Sochholms slott den 18 jun (Cobrlk ooh dntutn trm- CJroa trun prcdlktolcn,) V GrUSTAF, med G-uds näde, Sverges, Götes och Vendes Konnng, göra veterlgt: att Y, med rksdagen \ funnt gott förordna som följer: > \ 9n. AVD. Om laga skfte. 1 KAP. Om "vad med laga skfte ock skfte slag förstas, så ock om rätt att söka och erhålla laga sldfte. 1. Med laga sldfte förstås delnng av oskftade eller omdelnng av förut skftade Bgor ändamål att utan någon delägares förfång åstadkomma en för ägornas brakande så lämplg ndelnng, aom deras beskaffenhet och belägenhet medgva. Jga skfte sker utan någon delägares förfång, då skftet för fastghet, som där ngår, cke länder tll mnsknng värde utöver vad vssa avseenden kan öranledas av särsklda stadganden denna lag. Är eljest denna lag såsom vllkor för vss åtgärd stadgat, att åtgärden kan ske utan förfång, avses därmed, att åtgärden cke medför påföljd, varom nu sagts, för fastghet, som berörea av åtgärden. Vad denna lag stadgas om oskftad jord äge, d ej annat sägs, lka tll- plghet å sämjevs delad som å samäud jord. lara skfte förrättas å skfteslag. Tll skfteslag äro att hänföra; 1- enstaka hemman eller lägenhet, som har stt område genom rågång t öän andra ägor; ägor, som eljest äro belägna nom gemensam rågg; flor, som, ändå att rågång krng ägorna ej kan påvsas, vd skfte bekandlats Bäsom ursprunglgt skfteslag; ögolott, vaken vd lantmäterförrättnng, som faststäute eller eljest är Sö,nde, utlagts nom skfteslag, varom under 1 sägs; fastghet, som oudafe genom avsöndrng eller därmed jämförlg åtgärd eller genom avstyok- 3 omåde, som vd lantmäterförrättnng undantagts för gemensamt ändaeller eljest lämnats oskftat euer ock, sedan skfteslag, varom under 1 äfcbdngob ejjvoleo 1926: 331. ~-20002, Svenkför/attnngssamng J926, Nr

2 >. { -f r s Nr 326. euer 2 är Mga, nndergått laga skfte, genom rågångsftjrrättn Y A tllkommt skfteslaet. JTastghet ghet, som bldats genom avsöndrng eller därmed jämförlc,, as genom avstjcknng, - - skall, där stamfastgbeten - utgör skfteslap eller 3 säffs," sägs' anses cke ngå det skfteslag. der 2 Har skfteslag, som utgjort samfällghet för två eller flera bvnhemman eller under 1 avsedda lägenheter, skftats, skall vad av tll varje by, enstaka hemman eller lägenhet räknas tll byn, hemm lägenheten'! dess egenskap av skfte.slag. Vad sålunda stadgats ef utgöra hnder för att dylk skftad samfällghet för sg göret; fll J för nytt skfte, där sådant eljest laglgen må äga rum. Vad nästföregående stycke är sagt skall äga motsvarande tllämt,- träffande skfteslag, som vart gemensamt för två eller flera sådnnn W lag, som ovan under 2 avses. skfes- Utöver skfteslag, om vlka förut denna paragraf förmäles knnnn k-u. särsklda skfteslag, på sätt nedan närmare sägs. Fastghet, vlken nnnk mt genom sammauläggnng enlghet med föreskrfterna lagen om 1!!. läggnng av fastgheter ålandet, skall, där den bldats av thstghetervt' själva utföra skfteslag, anse.s såsom skfteslag, tllhörande den av deftrs stycket under 1 och 2 angvna grupper, tll vlken de kmmanläjrot. Ar ngående fastgheterna äro att hänltra, dock att där.samtlga äsottes under 1 omförmält skfteslag må vara uppdelat, sammanläggas, den klnudf utbv varom under 2 eller 3 förmäles. s- fteslag, 3 tlf SteSs? omfång blvt bestämt genom särskld ndelnng, lände dc den Förekommer nom vss landsdel ägoblandnng mellan sklda byalag, ella av lä ftreslvasd särskld_ ndelnng skfteslag, ankomme det på Konungen att p..'., ' or vnnande av lämplgt, och redgt skfte må, där det efter undersöknnj äga r a ordnng, varom 4 kap, sögs, fnnes kunna ske utan någta å ato delägares förfång: 6 > 1. ett skfteslag uppdelas flera skfteslag; okg prn o V. _.- r,, skola undergå laga skfte, sammanföras tu ett dle den 1 skfteslag, vlka skola undergå laga skte, sammm- bonom vfrf saframt delägare, som äga behörghet att påkauaskke de flr eslagen, yrka det och det prövas kunna äga rum utan huds gemen Har övrga delar av skfteslagen. Ät stödet sklt från kf skfteslag, skall 6toaen av sktteslaget utgöra ett skfteslag för sg. fellgh denna lapärnn dl skfteslagete mark ngå förrättnngens dö ej sådant t pkfp stadgat. Under skfteslagets mark nbegrpes j8n> {n lkt område körande område, som är täckt med vatten; fv?j Sätt. nedan Z f fsket ä området fördelat, där aj.pl r a Hör tm sks/" bestämmes..... Ä cke utgör vare sp--/ 4. 2 under 2 avses, andel samfuhgket, S d. lantmäterförrättnng för gemensamt ändamål ao mng

3 »s» Sfte ÄÄget ';lä:;jrard??3ää tfa- nnan rtot ehö * 1 _ så lag-? of*- 7 ] 4 A 1 """.-.oc.xx.lxa= ueu suresagets övrga agor 012 skftet Dgft- g Ffb Hava vattentäckta områden vd skfte å det skfteslag, där de ngå, lämas.nfeoskftade, eller hava med stöd_ av åldre lag sådana områden skftats en- avseende å omradenas njd;tjande tll fske, utgöra dessa områden cke kt Ttt ftr sg tan allenast tllsammans ett skfteslag. Skall laga skfte härå Sa ram, och yrkar delägare, att vsst sådant område skau uteslutas från Sflek öä fnnes kunna ske utan någon delägares förfång och,1, pgt skfte cke därgenom hndras, detta område frän skftealaget avtw fldljas skftet omfatta allenast Övrga vattentäckta områden. rnnas nom eller vd vatten täck t område, som särsklt skftas, mndre ld!3 holmar, skär eller strandområden, som äro gemensamma för delägare det :o. Taftentöckta området, skola de den omfattnng, sådant fnnes nödgt för bebh- läande av lämplgt skfte, ntagas skftet, där det kan ske utan någon dellh Epares förfång. stj Är vatten täckt område delat, och sker sedan laga skfte av stranden, må ga nämnda område eller del därav ntagas skftet, därest sådant för vnnande lh flv lämplg ägoanordnng erfordras o(m detta syfte ej kan vnnas genom ägonds utbyte. ÖT. 7. 3lng Sava förut sanka eller vattentäckta ägor blvt torrlagda genom sjösänkäon nng eller annat företag, avseende torrläggnng av mark större omfattnng, lag, ocb möter för deras ändamålsenlga brukande detta skck hnder av den ndelnng de erhållt vd delnng, som förrättats före torrläggnngen, då må laga skfte kunna äga rum å dessa ägor för sg eller tllka med annan da den tdgare delnngen ntagen mark, som med nämnda ägor lgger sådant saaunanhang, att dess ntagande den nya delnngen erfordras för beredande Uq av lämplg ägoanordnng.. 8. Ar steslag, som 2 under 1 eller 2 avses, ej förut genom lantmäterörrfttang delat, må på yrkande av därtll behörg delägare laga skfte därå ng fga ram, därest för envar delägare kan utläggas ägolott, som med avseende joa d storlek och beskaffenhet samt med hänsyn jämväl tll övrga förelggande ftrhållanden prövas kunna på varaktgt sätt erhålla ändamålsenlg använd- Dkg såsom särskld fastghet eller, där skfteslaget utgör samfäughet för tvä el Wer flera ursprunglga skfteslag, tllsammans med den fastghet, tll vlken den lögg. Kan sådan ägolott utläggas allenast för sökanden eller, jämte rf vssa delägare, må jämväl skfte kunna äga rum, for såvtt ts de a andra än nu omförmälda delägare belöpande andelar kunna utläggas gsgeasan ägolott av beswffenhet, varom ovan sägs. -år odelat skftealag, som denna paragraf avses, sn helhet en ägares Qtgöres skfteslaget av två eller flera jordeboksenheter eller delar V sådana, da må på yrkande av ägaren laga skfte tll brytande av sam- Jgheten emellan de särsklda jordeboksenheterna ä skfteslaget äga rum. så- 'jj tllämpnng av de första stycket stadgade grander hnder bär- 569 r -. * \ v : t ; \ skfteslag anses hava blvt genom lantmäterförrättnng delat, där- ' nn nom skfteslaget gjorts tll föremål för avstycknmg., elw föreskrft lag eller särskld författnng skfte å vss fastghet j cke är tuåtet, lände dylkt förbud tlu efterrättelse.

4 J 5 f Nr Behörghet att framställa yrkande om skfte å sådant skftesk första stycket avses, tllkommer den, som skfteslaget öer vsq utjord,.som cke lyder under hemman, härunder nheotte ngår T-nn-Sf skfteslaget cl-ffpalflo-ftf Olr för nlltd alltd avsöndrad lätrpnlff lägenhet eller under t' hem skftes! ffeeslag lydande utjord eller urfjäll, och hava de tll sådan ellerer urfläu hörande ägor sprdd och för bruknng ogynnsam onk av äpn,ren tll sådan lord framställas vrkondk. sr frsn m 0 rt*»1; avsöndrad lägenhetttns n 'o - äu, skall, utöver vad 8 första stycket stadgas, för bfall f fordras, att det sökta skftet prövas kunna medföra avsevärt nng för sökanden ntan att lända tll förfång för Övrga delägare * laget, h'nnes ägontbyte, då må 10. ellff let, [jder tetens, fsfl t om all skfteslagefa marl är en ägares hand, pä yrkande fv dst, kastas skfte; dock att, där någon delägare yrkw,att vd den tdkam nngen skall förblva, laga skfte ej må å det skfteslag företass meftn? ltl kskftjagets ägor genom skftet kunfa erhås en L skötsel lämplgare ndelnng och därgenom uppbrna-as tll -nförra oxj!,' ooh hä,y Värde samt att fkftet fdr lägarntsnhal kommerä «föra fördelar som väsentbgen överväga de av skftet följande kostnader ol om det nn T sedan cke underkastas'laga skfte annat graf omforät skäg: beträffande sstnämnda pm U -r Ö9tlands län gälla jämväl beträffmde kra ber osfats Röfl " "" ställda ndelnng Konungens skfteslag, den där 20 decem- skftet elft wgp- kgor, som enlgt ndelnngen utgöra ett emf- nun, m sen f!? 9 skfte,' genom skfte, vlket enlgt kungörel- Då laaa slufte blvt ansett och fastställt såsom enskfte. genoq om de nnefattar ägostycknng, varå fastställelse meddelate, eller son d hemman eller bzz eke sasom särsklda bruknngsdelar nom by, enstaka ekerrf ej denna lag är annorlmdo ena sa ordäp-n skfte med mndre framställt yrkande däron Laga Kgda värde ewskfteslaget äga jordbruksfastghet, vars samnan. prbvas hten av fbställda fastghetstaxerng motsvarar mera k tamt d( fastgheter oeh Hr t-mgsvärdena å skfteslagets samtlga jordbn Behö uunln upprättade mantflsläugd elfer eljest tf evar, fglr?nom utgöra mnst hälften av ägarna av dylks att medförrsa av ast rösä befnnes. att nytt skfte ko Sam rsta stycket sägs Vd berokng lo fastghet, tusammnt/ekola de, vlka med samäganxätt nnehava m som ä«; flelzäfrtär fe?! Varder med stöd ew bst. m ' töd av bestämmelserna 4 skfte påkallat å allenast ea dd

5 1926. Nr 326. Mmt swfteslag, som avses första stycket, age vad nu stadgats mot-. Jo tlampnmg. 571 r. Tsldftet må komma tll stånd, dylk mark uppskattas tll vad drå kan jord Su taxerngsvärde, vd vars bestämmande marken tagts all skfteslagets mark är en ägares band, må skfte ej äg a rum 6r rrl mndre skftet med hänsyn tu behovet och möjlgheten av förbättrad förb {mordnng prövas böra komma tusånd. Behörghet att framställa vrkande om laga skfte å skfteslag, som 10 ord- dle 1 avses, tllkommer den, som nom skfteslaget äger jordbruksfastgk- let) fgae av för alltd avsöndrad lägenhet eller av ntjord eller uxfjäll, som 103 ver Tnder hemman annat skfteslag, dock allenast ör det fall, att lägenefens, ufjordens euer nrfjäuens ägor hava sprdd och för bruknng ogynnf telmgenhet. ng, 13. kö Skfteslag, som 2 under 3 avses, må underkastas laga skfte, där sådant 0, e7 delägare yrkas samt skfte prövas utan nåon delägares förfång medföra le. ftdekr, vlka överväga olägenheterna av skftet och de med förrättnngen 1e1 foenade kostnader. dn Skfteslag, som ntgöres av enl denna lag tll gemensamhetsskog avsatt m område, må cke underkastas laga skfte, med mndre alla delägare äro därom o sst Där särsklda skäl, såsom ändrade förhållanden med avseende å möjm- lgheterna för områdets utnyttjande, därtll föranleda, må skfte ägarnm, även 3ol om det av någon delägare bestrdes, där det fnnes uppenbart, att skftet cke 3t3 l&ode honom tll förfång, oat. 14. K- Utgöres skfteslag av fastghet, vlken med hänsyn tu läge och beskaffenhet övrgt företrädesvs ägnar sg tll byggnadsplats eller vars värde tll da hvndsaklg del består strömfall, fske eller annan dylk förmån eller m- byader eller andra anläggnngar, må, ändå att hnder mr skfte därå eljest tt enl denna lag cke möter, sådant skfte cke mot delägares bestrdande äga - med mndre det fnnes uppenbart, att skftet cke länder honom tll för- 15. ;! Då vd skfte å sådant skfteslag, som 10 eller 11 avses, fråga uppstår u om delnng av vd tdgare lantmäterförrättnng utlagd oskftad lott, lände första stycket samt 14 stadgas därvd tllämplga delar th O ötgrrttelae. lo 16 V ekfte å sådant skfteslag, varom 7 sägs, må öga rnm, där skftet \n ÉatnTj komma att medföra sådan verkan, som 10 första stycket sägs, ; R kn ändamålet fnnes cke kunna uppnås medelst ägoutbyte. ; att framställa yrkande om skfte, varom nu är sagt, tllkommer 1 som äger jord nom de torrlagda ägorna. 17 yktfc att framställa och bträda yrkande om laga skfte euer att 3 ord kldre delnngs bestånd, som enlgt denna lag tllkommer ägare av, shfteslag, skau ock tllkomma ägare av avgärda hemman eller 00 V, a.'pseende å mark, vlken han äger nyttja samfäut med jord- olby, nnehavare av fastghet under fdekommssrätt samt nnehavare j!. -

6 '! 1 ) G. Nr 326. under ständg besttnngsrätt av kronan eller allmän nrättnng fu hemman eller lägenhet.,,, f y Dylk rätt tllkomme ock boställshavare samt arrendator av n K- föv man euer lägenhet, som cke nnehaves såsom boställe eller tmä nrs5 besttnngsrätt; dock att, där fråga är om framställande eller yrkande om laga skfte, vad nu är sagt skall gälla allenast den" ås n börande vsar sg bava erhållt tllstånd därtll av den myndghet 5 ped allmänna vård och nseende fastgheten hör. bundervotg < fson Kan vd laga slcfte av sådant skfteslag, som 2 under 3 avs u lagets mark 1cke lämplgen fordelas mellan alla delävarna Tna!5 mellan några av LV dem uem eller oner sn sm helhet ukme. tlldelas uuaeas en delävare mot Bora tllägges de övrga delägarna genom jämknng av de ävolottpr skfreslaget ntgör.sarafällghet. om Fnnes kostnaden för sådan jämknng ej stå skälgt förhållande tl) t betydelse, det må hava för dessa delägare att undfå vederlag ord? skdlle genom jämknng ägoanordnngen mellan nyssnämnda ävolns\r mndre lämplg, då må, den mån vederlaget cke Överstger två nml t det uppskattade ägobelopp, som jämlkt äldre delnng tllagts delä' sättnng pennngar stället för jord tllerkännas denne, där det t a utan nagon delägares förfång. 19. Har mark ntbrutts nr skfte.slag annorledes än genom nppdelnng enlr eller genom nagot av de 1 11 omförmälda slag av delnng, skall Mv?' 4 nmg.eller laga skfte, som sedermera övergått sådan mark,?ke foranl' att traga om laga skfte a hela.sktteslaget annorlunda bedömes än som sknllf skett, handelse delnngen av den utbrutna marken cke ägt rum. C* Har, da laga skfte Övergår.skfteslag, delägare tdgare genom tegskff eller storskfte e 1 genom sadan delnng, som 11 omförmäles, eller nom kljnmmg enlgt 94 första stycket ssta punkten stadgan om skfts*- H november 1866 eller genom avsöndrng eller därmed b e jämtörg åtgärd eller genom avstycknng erhållt alla sna ägor så lämplk här -L skfte mot kostnaden därför svarande nytta ch cv ran beredas honom, vatr bön o c.-ttt,!,"/, j l «_ : j Eam * o * N-J-*» Ck' CfJ.k.lC' Lt V1 -lj. -g CU God skall Btgsra 'dekbglgrofd. " enlgt teg.* SSägstsass ej äan vmnas genom ägoutbyte he?*ä skfteslaget ngår eller skfteslaget utgöres av ola w4r.s.b". Ä*';- lar - ««" ** Vsst vllkw'' må" servtnt begränsad tll vss td eller beroende den berätteadp u der enahanda förutsättnngar område avsättas, å '. rättghet tt med markägarens utellntande utöva frågavarande la e l

7 l '«! Td loe Nr *= der att taga f?e SffS." "6',1. CES "»» - - < * >"a.v4?,rv rt?ä::&t.'s - fc,?ä -4Äf;.-d; Ä Tderlaget utläggas sasom avstyckad ägovdd frän den fast het, varfrån veft«5. eelaget utbmtts. laj Vnl denna paragraf är stadgat skall äga motsvarande tllämpnng fråga ds», om Bexvtut, som besvärar fastghet tll förmån för annan fastghet samma lh Elfleslag.. da Ar laga skfte sökt och upplyses, att enlgt domstols förordnande de ägor 2lla aneöknngen avser, skola utbjudas tu försäljnng för delägarnas samfäfda ln Sknng, skau med skftet anstå, tul dess det vsat sg, huruvda försälnnn- Ut fonmer tll stånd. at tr. sh 23. de orter av rket, där efter vad därom är eller varder förordnat awttnug ekau ske, må laga skfte cke äga rum, förrän skfteslagets ägor blvt nlbrntna genom fastställd avvttrng. %. 24. lyr- Laga skfte må ej äga rum å jord, som ngår tomtndelnng. k nll 2 KAF. Om förrättnngsmän vd laga smfte. å» 1. r ta:- Laga säfte förrättas efter därtll erhållet förordnande av lantmätare med aed bmde av två gode män. här fe vd laga skfte - av större omfattnng lantmäterstyrelsen for påskyndande ch w förrättnngen fnner skälgt sådant medgva, må antalet bträdande gode läa män ökas ntöver utöver två: två; dock att detta fau ej flera än två gode män må Eamtmgt bträda vd handläggnngen av en och samma fråga. k jode män skola ovllkorlgen närvara vd handläggnngen av de frågor, som tu behandlng vd skftets början, ävensom nnder 11 'ortgän vd handläggnngen av följande frågor: bestämmande av esft 1 omfång och tllsmnd tll skfte, bestämmande av gränserna krng p Ögor, ägornas graderng samt bestämmande av jämförelsetal, f värde pennngar och uppskattnng, varom 11 kap. 2 andra ' sägs, ävensom bestämmande av skyldghet att utflytta och <en provsorska skfteaplanen. «kola av övrga under skftes fo%ång förekommande frågor f kstälfts. sod ölån må cke något fall påfordras vd handläggnngen av av som enlgt därom meddelade närmare bestämmelser äro feeslutande teknsk art.

8 t* Nr 326. Td frrättnuff eller åtgärd, som jämlkt denna pararraf vn lantmätare utan bträde av gode män, gäue tllämplga delar om QV l* vad denna lag är stadgat om förrättnngsmän -Uatmt*... len 2. 05tt Uppkommer vd laga skfte fråga, fdr vars avgörande fordm hjljp fackkunskap, äge förrättnngsmännen anlta bträde av eakkunn JFörrättnngsmännens beslut om tllkallande av sakkunngt bträh' ä sammanträde. Är delägare mssnöjd med beslutet, anmäle det lantmätaren, som har att med nsändande av protokollet ärendet frågan lantmätersrelsens prövnng, över stjelsena beslut må föras. Om ersättnng tu sakkunngt bträde, varom nu är sapt h rättnngsmännen. Bsmta fjf. Jdn» 3.. Förordnande för lantmätare att förrätta laga skfte meddelas av d u rdel rande överlantmätaxe. Ansöknng om dylkt förordnande pörp<3 nr bör åtföljas av uppgft om dela de ägor, vlkas delnng fr fråaa S / ras ägare, dels ägare tll mark, vlken gränsar tll nämnda äor!} bavare av servtut, vlkas rätt må vara beroende av förrättnnfen omförmälda jordägares och servtutsnnebavares postadresser 0 > ee oct jnssne Där Mga är om skfte av ägor nom två euer flera län, göres ansöknr r, hos överlantmätaren ett av länen ocb meddelas förordnandet avden af lantmätare, bos vlken ansöknngen sålunda göres. en öve. Jot - -år.e: f /"rr Lantmätare, eom lar att förrätta laga' alfte, skall företaga fönättnncc! S skyndsamt som möjlgt, sedan tjänlg årstd nfallt.,n2 Ä u avpassat antal gode mfc J, llhst tve och* där e Eonunp'ftn hpfnnnnoalvqvö-nfa 4.:n, tvadp Rnm J kommunens allmänna angelägenheter röstberätvdt deltaganfeenrtst.''' jordbruksfastghet; och tukomme varje TÖDS m rj g dlktflfnmf förtecknng över gode män nos man elest avsts td, för vlken god man utsetts, går tll ända eller go män vnoar r> oppböxt att vara valbar eller behov av ökat antal gaäe ordföranrf ur anordnande av val göra anmälan bos kommunalatämnaw fbr var ncb pn ode män samt om bostad och postad Eanna lantmätarpn a-rrp ondenätte kommunalstämmans ordförande dstrb upplag XSen T.ZT befallnngshavande länet, som bar atl jämte efallnud-qbn' därom 1 länskungörelserna. Det åbgger dgrständg förtppfc-nft, årlgen samma kungörelser låta ntaga fad Hfljj g å gode män för vart lantmäterdstrkt länet. tjänstgörng, skall han nför Konungens bem' nppfj lågga denna ed* domaren eller ägodelnngsdomaen 0 öppgj hs Qenna ed. Jag N. N. lovar ocb svär vd Gud os hans m 150:

9 1926. Nr S tf- la"" efter mtt bösta förstånd ocb samvete skal fullgöra dea mg Md man uppdragna befattnng ocb aldrg därvd uppsåtlgen göra - rfso E. vad orsak eller under vad sken det vara må; så sant mg Gud K 9 - -ff ttntmätere ocb god man gäl le dessa.äv; om han själv är delägare, nm ban är med delägare den skyldskap eller det svågerlag, som ens nteör jäv mot domare, eller om ban eller någon, som är med bonom 11' 11 5 gld eller besvågrad, eljest äger del saken eller kan vänta synb eller skada av förrättnngen, eller om han såsom ledamot ägo- -Lprätt deltagt åtgärd eller be.slut, som rör saken, eller om ban vart ; saken, eller om ban är någon delägares tjänst, eller om han delfl'mres vederdeloman eller nppenbare ovän. Söker någon, sedan forrättbegärts, eak med lantmätare eller god man eller tllfogar honom något 3 ord eller gärnng nppsåt att därmed göra honom jävg, det skall ej an stadgats äge motsvarande tllämpnng beträffande av förrättnnga* l usnaen såsom sakkunngt bträde anutad person. Yd ägors mätnng ocb andra göromål, som vd laga skfte verkställas ute f marken, ålgge delägarna att tllbaudabålla nödg hantlangnng. Vsas tsdsba därntnnan, må lantmätaren antngen, för lega anskaffa arbetsbträde ella dsrom anlta kronobetjän ngen orten, ocb svare den tredskande för alla O*. dmv {Banledda kostnader." Betalnng för arbetsbträde så ock ersättnng för l Srrga kostnader, varom nu är sagt,.skall av vederbörande utmätnngsman 3t fcos öen tredskande genast uttagas. För den, som allenast egenskap av gmne har del förrättnngen, skall vad nn är sagt äga gltghet endast såvtt aagår fråga om gränsbestämnng ocb ägoutbyte, varav hans fastghet tå beöres. 11. Föratnngsmän, sakkunnga ocb bantlangnngsmanskap mä cke hndras s, att övergå ägor eller anbrnga märken eller sgnaler, vad det fnnes erforderlgt för förrättnngen. Därvd skall tllses, att skada å väsande gröda såvtt möjlgt undvkes samt att skog eke onödgt nedhugges. 5J Ej må trädgård, annan därmed jämbrlg planterng eller park utan ägal sns medgvande träd skadas eller fällas. 1 3 KAP. Om laga sldftes kungörande ocl fortgång. 1. laga skfte företages, skall lantmätaren om td ocb ställe för första manträdet utfärda kungörelse, som skall mnst fjorton dagar därfömt fsög kyrkan för den eller de församlngar, där skfteslaget är beläget, där särsklda förhållanden därtll föranleda,_ mnst 'orton dagar töre ttmtoträdet nföras en eller flera av ortens tdnngar.. j ålgge lantmätaren att mnst fjorton dagar före sammanträdet befordran med posten avlämna tjänsteakrvelser med kalleke tu samm- Met tll envar, som enlgt senaste mantalslängd eller eljest tllgänglga ggäter är delägare skfteslaget, ävensom tll de ansöknngen om sluftet er för lantmätaren eljest kända nnehavare av servtnt, vlkas beroende av förrättnngen Suc.3t:frfantn<jj,amlmg 1926, AV ä ' n "'. ; 5 ) -r V t *. : j - v; j l' g'' fl

10 ] 1; f t 576 _ Nr 326. 'x någon delägare å okänd ort eller så fjärran, att han e kan k rätt vd skftet, och är cke nagon förordnad euer eljest vem,, öo att för honom tala och svara, ålgge lantmätaren att för förordnan man för den delägare göra sådan anmälan, som avses H kap gos jjjun om förmjnderskap. lagen jjalld Nnngörelse och kallelse, varom nn sagts, skola nnehålla anm besl vd sammanträdet förete tllgänglga åtkomsthandlngar, handlnfs f)rr!l servtut samt kartor och lantmäterhandlngar angående jord, höra ä skfteslaget. lll 2. pan Fnner lantmätaren laga skfte angå fastghet, som står nnder aumn dghets vård och nseende, skall han god td nsända nnderätm' skftet tll Nonnngens befallnngshavande det län, där fastgheten är bs och ålgger det befallnngshavanden att förordna allmänt ombnd eller? sådant förordnande bör meddelas av annan myndghet, ofördröleen n lämna underrättelsen tll denna myndghet. proto Vederbörande myndghet meddele lantmätaren underrättelse om förordn det, oeh ålgge det lantmätaren att, därest underrättelsen om skfteuk nnehållt nnpgft om td och ställe för första.sammanträdet, därom vem tjänsteskrvelse underrätta ombudet snarast naöjlgt ocb, där så ske ka mnst fjorton dagar före sammanträdet. Skall laga skfte äga rum nom san J 11 hälle, där den för städerna gällande ordnng för bebyggande skall akttara har lantmätaren att mnst fjorton dagar förnt underrätta bvkenadsnömjrf om td och ställe för första sammanträdet. " oöb öv 3. ll Tll de gode män, som skola bträda vd förrättnngen, utfäxde lantmstatm n-j kallelsebrev sst fjorton dagar före sammanträdet; och böra helst de kalk som bo närmast förrättnngs ställ et nom eller utom lantmäterdstktet Är t? god man hndrad genom jäv eller laga förfall, sände han ofördrö lgen kcj. lelsebrevet tll närmast boende god man, och har denne att stäl et nfnu s Ernran om den god man ålggande slcyldghet att fall, varom na k sagt, Bända kallelsebrevet vdare, bör nämnda brev ntagas. _ Kommer ej lantmätaren tllstädes å den för sammanträde utsatta td otl frg? mfnner han sg e heller nom tre tmmar därefter, då må de, som tlf oh städeskommt, åtskljas. Får lantmätaren laga förfall, underrätte hon s fo ske kan alla vederbörande därom. j medan de tllstädeskomna voro samlade, lått tlmmgva td för nytt sammanträde, skall han god td genom tjänsteskrvek Q u n och nnehavare av servtut tll sammanträdet; fl Bäa han tlbka god td dels tll gode män och allmänna ombad Og kallelse genom tjänsteskrvelser dels ock fall, varom 2 andra stycfe! underrättelse tll byggnadsnämnden om td och ställe för sacmal träcgt* övkytt sammanträde eller eljest under förrättnngen. Mtf ksa rrskr * Uefc ka annan god man av de närmast boende. Vd far från laglgen kungjord förrättnng, vare det ej lanö dock att, om sökanden, utan att hava nt första sammanträdet och cke någon föetagaude, ansöknngen om skftet anses återksl! och esätte sökanden alla ärendet uppkomna kostnader. Sa : npxs ss eu m frå Ö e

11 192G. Nr 326. _ 6. 5 förekommer Td varje 4 Jmntrfde under förrättnngen. protokollet skola? jamu u Jon onn anörda aköl =!.mh m-nnr»- Snt. Trotokollet skall avfattas sammanhängande paragrafföljd för hela Qtt Lllttnugen och nom atto dagar etter sammanträdet å fömt tllkännagven s kt-k-s-s nantrsdet; dock att, där närvarande delägarna äro flera än to eller de eljest Som besluta, protokollet skall a deras vägnar undertecknas av tvä nersojd vlka delägarna därtu utsett. Den är utsedd, som erhållt de fle-sta av-»*..lr\. m rt lrft TJ_ T - '.. on rvna rösterna; emeuan lka röstetal skdje lotten. Vägrar delägare sn underra; Öt. eller förekommer anmärknng mot protokollet, skall anteckmncr där om ävensom om beslnt, som anlednng av fram.5tälld anmärknng mefdelas protokouefc verkställas. Träffas förenng, där sådant enlgt denna lag är medgvet, skall den upprjttas skrftlgen, undertecknas av delägarna och bestyrkas av gode männen {Der, där sådana ej bträda, av lantmätaren samt huvudskrft blägas Oö potokollet. Har förenng bträtts av boställsbavare, arrendatur, som 1 kap 17 andra stvcket avses, eller sådant ombud, som omförmäles 2 detta bptel, vare den ej gällande med mndre den godkännes av den myndghet p mder vars allmänna vård och nseende den frågavarande fastgheten ståröol överlämne lantmätaren ofördröjlgea sådan förenng för vederbörlg åtgärd tu Konungens befallungshavande det län, där fastgheten är belägen. f)77 en möter bnder huruvda Fnnes skftet något av berörda avseenden förelgga, meddele förrätt: Vd första sammanträdet under förrättnngen nppläse lantmätaren stt för-, ordnande samt efterhöre, om de bträdande gode männen avlagt föreskrven, ed od om jäv är att anföra mot någon av förrättnngs män nen. 8. llenar delägare, att förrättnngsman eller såsom bträde tllkallad sakkun- J: Dg tt Jävg, anmäle jävet å första sammanträdesdag, då denne tjänstgör. Ej M räga om jäv väckas senare, där ej delägaren vart av laga förfall hndrad r s nämnda dag eller den omständghet, varå jävet grundas, ll fr H tllkommt eller blvt honom kunng. dessa fall skall jävet U beaktande framställas ä den sammanträdesdag, som först nllev Lnd föjföllet upphörde eller anlednngen tll jävet uppkom eller 9 jävsanmärknng med dele förrättnngsmännen så fort ske framställt jäv, fortfaxe den, mot vlken jävet blvt gjort, med sn aot lantmätaren laglgen grundat, skall förrättnngen genast lantmätaren ofördröjlgen förhållandet hos Över- Vd K befunnen jävg, kalle lantmätaren annan god man. M 'därgenom jävsanmärknng gllas, skall förblva. Sådant beslut!ll verka / t..t...mt lat upphävande av åtgärd eller beslut, som tllkom- 1- f:? r

12 ? Nr 326. nngsraflnnen besnt att förrättnngen eke kan äga rum, oeh skall ersätta alla ärendet uppkomna kostnader; dock att Tad suns cke skall äga tllämpnng, dör hnder mot skftet funnts möta 3a att yrkandet om skfte framställts av nagoa, som därtll cke varf mer' berörda yrkande genast bträdes av någon, vlken dylk bel- kommer. Där äga av och kollet anmärka envar delägares tllgänglga åtkomsthandlup-ar tll het och utgvnngsdag. hlv ntb and 11 j tj Laga skfte skall anses hava blvt börjat, da första sammanträdet komm-) f-ol tll stånd. Ä Sedan laga skfte blvt börjat, skall lantmätaren, där cke laea hnd kan s möter, utan uppskov fortsätta förrättnngen och brnga den tll sat D buet skjutes påbörjat skfte följd av sådant hnder, skall skftet åte r fqmfek An så snart det kan ske, sedan det hnder, som vållat uppskovet upphört la*" m ej dag för skftets vdare banmlggnng tllkännagvas för delägarna mto Ä sammanträde upplöses, och träffas ej vd sammanträdet överenskomn,.!.. fmms beträffande tllkännagvandet av td och ställe för skftets fortsättande skall»ende vad 4 ; andra stycket sägs äga motsvarande tllämpnng; dock att betrjf. slnu fande sammanträde, som 7 eller 8 kap. avses, gäller vad därom njlnmh kaptel stadgas. männen 21 frågas sucga UTgang. vla, satramt ej samtlga närvarande delägare påwb skltets fortsättande eller ägodelnng.-rätten jämlkt 21 kap. 33 annorlmd förordnar. m 12, som sk' eller b en ock d vst om äganderätt eller ständg besttnngsrätt tll jord må ej, ssvcd jord, s jcke tvstens avgörande äx av betydelse för skftets behörga verkstäuande. dfrav talan uppehåll skftet, utan äge den, som nnehar jorden, därför fl» ägarn Yp as säd tvst efter skftets början, och är dess avgörande av befydeks avglu frövnng behörga verkstäuande, skall den underställas ägodelnngsrättens kn del Lag samma vare, där tvst jpas allenast därom, av vlken vss äga nneha ves. Där så prövas erforderlgt, förordne pä därom gjord anmälan rätten Qomaren orten e-od man off ntll n a dess lyt-j. tvsten blvt avgjord, under skfd Om fora talan for den jord, varom är fråga. 13 halare skftes fortgång jord överg-ått tll annan ägare eller nne' medgvt elergodkäv" landra val förre ägaren effer nnehavaren tustå«d tm skfte (4 kap f yttjandefc under skftet av skog, torvmosse med mera (5 kap.) a tnanne

13 1926. Nr 326. cnunntmlasgog fastgheter enlgt vad därom är särsklt en [ats upprättande (6 kap.), laa. grnande av gränsema krng skfteslaget (7 kap.), SÄaL.rnV och därmed sammanhörande uppskattnngsmgor (L1 kap.), avde«ag ( 2 kap-). 579 dj toen- h oadontag av mark Mn skfte och bldande av servtut vd skfte (10 kap.), bestämmande av grunderna för ersättnngar medan skftesdelägarne (14 kan ) stfteslöggnng och utflyttnng (13 kap), bestämmande av ersättnngsdelopp samt vdräknng mellan ägolottema flsottemas tllträde (15 kap.). /öredragas frågorna annan än nu angven ordnng, där sådant laglgen ben ske. skall lantmätaren om anlednngen härtll gök antecknng protokollet. Aumäler ägare av två eller flera fastgheter nom skfteslaget, vlka enlgt.qb T må sammanläggas tll en fastghet, sn avskt att göra framställnng om laa /llc sammanläggnng, förelägge lantmätaren honom vss td, nom vlken 1V v\ c:ron rk/'n mrt w» ofl clrv T J *1 _ T jcj kamställnngen ekall göras; ocm må med skftets fortgång, vad det är be-.._j ; H sammanläggnngen es. elnngsrättens prövnng, klan jämlkt 21 1-ap. 19 må foras, böra rj. den mån ske kan företagas tll avgörande sålunda, att de samtdgt må kunna M blra föremål för ägodelnngsrättens behandlng. 31 kj fl 15. HdlgarDa må, om flertalet å sammanträde närvarande därom enar sg, utse en eller flera syssomän för befordrande av meddelanden mellan lantmätaren ock delägarna, för anskaffande av hanflangnng, för tllsyn däröver, att vad 3om dr breskrvet eller blvt bestämt angående nyttjandet under skftet av h jord, skog eller torvmosse noga akttages, och för bevran av överträdelse.o> därav samt, den mån delägarna sä besluta, för handhavande av de delö Hgmas angelägenheter övrgt, som äga samband med skftet. -j nj 1 syssloman erhålla ersättnng, framställe anspråk därpå före skftets s OTslntanue; och varde ersättnngen, där överenskommelse dlrom ej kan melon delägarna träffas, bestämd av förrätta ngsmännen. u 4 KAJ. ' Om bestämmande av sklfteslag'ets omfång samt om tllstånd tll smfte.» gjlomfång bestämmes av förrättnngsmännen efter utrednng därom meddelade närmare föreskrfter rörande äldre delnngar bfcbyl] \ förhållanden, som jämlkt de 1 kap. angvna grunder äro av y eme för frågan eller eljest därmed äga samband. : a fllftånd tll det sökta skttet mä lämnas, avgöres av förrättnngsö etter utrednng angående de omständgheter, vlka enlgt de 1 kap.

14 t 580 _ Nr 326. ftjr varje ssrskllt fau meddelade bestämmelser äro av beskaffenhet att SslS3ÄB:?:ESs1?. av ålmnda kaptel därtll föranleder. 158 e 3 S-. Skrftlg redogörelse akau upprättas över vad vd utrednng, varom 2 sägs, förekommt. Denna redogöre-se skau bläggas protokollet. På gruna fftund av utrednngen skola förrättnogsmännen meddela utlåtande nn fattande yttrande om skfteslagets omfång samt besked, huruvda tls tll det sökta skftet lämnas eller cke. _ Har fråga uppkommt om tllämpnng av 1 kap. 4, skall yttrandet mn -skfteslagets omfång nnehålla särsklt yttrande av törrättnngsmäunen denna del. Varder tllstånd tll det sökta.skftet lämnat, skal, där skfteslaget fr så dant, varom 1 kap. 8 sägs, eller där sådant fall är för handen, aom lä av nämnda kaptel avses, utlåtandet angva vad mån utläggande av trä eller flere delägares andelar gemensam lgolott synes böra äga mm. Att, där fråga kan uppkomma om att oberoende av delägares beslut av. sätta skogbärande eller tll skogsbörd tjänlg mark tll gemensamhetfsw, utlåtandet bör nnefatta yttrande denna fråga, därom är 10 kap. 5 g stadgat. 4. Har genom utlåtande, som 3 avses, meddelats tllstånd tll delnng av skfteslag, varom 1 kap. 7 eller 11 sägs, eller nnefattar utlåtandet bestämmelse om avsättande av skogbärande eller tll skogsbörd tjänlg mak tu gemensambelsskog eller om tllämpnng av 1 kap. 4, skall utlåtandet underställas ägodelnngsrättens prövnng; äock att, där sstnämnda fab allenast avses sammanförande tll ett skfteslag av områden, vlka nom ursprunglgt* skfteslag vd en eller flera lantmäterförrättnngar undantagfeftr gemensamt ändamål eller elje-st lämnats oskftade, eller av samtlga ägolote, vlka skfteslag, varom 1 kap. 2 under 1 eller 2 sägs, uppdelats, eller av stamfastgbet ocb avsöndrad lägenhet eller därmed jämförlg fastghet eller avstyckad ägovdd, underställnng ej erfordras, där ej sådan åtgärd eljest skall Uga rum. Ändå att ej sådant fall är för handen, att enlgt första stycket underställnng av utlåtandet skall ske, varde, där någon delägare det yrkar eller förrätfcnngsmännen på skäl, vlka \ ty fall skola protokollet särsklt crgvas, fnna sådant erforderlgt, utlåtandet underställt ägodelnngsrättens prövnng. TJnderställnrg, varom nästföregående.stycte sägs, må nskränk avse allenast vss fråga, ägodelnngsrätten emeuertd obetaget att, där den ss fnner lämplgt, pröva ärendet hela dess vdd.,. tj ma yrkande eller beslut, varom nu är sagt, framställas eller meddess senare än a det sammanträde, varå utlåtandet avgves, dock att delägare, grund av laga förfall ej vart vd sammanträdet tllstädes od ej ammat ombud för bv cfu?q Mn sjmmantnae jgor TlllO hcds ttr eljest lkvsl den fe Då odad ltmfl ulor Mdon nn den uppbo fördel Sk ägod yrkflnö utlätan Fad andrad göres gemen träffan Geno mm e landls Oa l Efte de der ny g kap. närmare förmäles. Lantmätare vare skyldg att å sammanträde meddela sakägare, barav» Har den eller t Ska

15 1926. Nr »v ocl Sdelfl tesked. no. Bestömmes jämlkt kap. 20, att ägor cke skola ngå skftet, skola M lfetl ägornas yttergränser npptagäs å kartan samt ägorna redovsas handnrama med angvande av areal, ägarens namn och regsterhetecknnfren ä ttnj det fastghet, tll vlk n de höra., pg, enhgt 1 kap. 4 9 ett skfteslag uppdelas två eller flera sku'tesla* eller cpgden av olka skfteslae sammanföras tll ett skfteslag, skall sftestnndlngarna med angvande av ägarens namn och fastghetens regsterbe- 15 tocknng redovsas fastghet eller del därav, varav bldats särsklt skfteslag rl eller som sammanförts med annat tdgare befntlgt skfteslag eller del av sldont V. 7. 1, nnehåller utlåtande, att tllstånd tll skfte vägras, skall utlåtandet, för den händelse två eller flera delägare fnnas, nnefatta yttrande, huruvda de nppkonma kostnaderna ä förrättnngen, den mån de cke gäldas av allnäma medel, skola stanna å sökanden tll skftet eller vad mån de skola V fördelas även å andra delägare skfteslaget. 1, k 8. Skall_ utlåtande ej enlgt bestämmelserna 4 första stycket underställas jj SgodelnnMrättens prövnng och varder det ej heller på grand av delägares jmnde mer forrättnngsmänaens beslut sådan prövnng underställt, skas vd J uflätendet förblva. Fad sålunda.stadgats skall dock ej utföra hnder mot att på grund av för- Sfldrade äganderättsförhållanden eller andra särsklda omständgheter avvkelse j göujs från vad utlåtande nnehåller om utläggande av deläres andelar j gsmösam ägolott; skolande vad nn sagts äga motsvarande tllämpnng be- Wande av ägodelnugsrätten rörande sådan fråga meddelat beslut. Genom vad första stycket sägs göres cke nskränknng den prövnng, f F denna lag ålgger ägodelnngsdomaren och ägodelnugsrätten vd tanoägglng av fråga om meddelande av fastställelse ä laga skfte. 5 KÅP. nskränknng rätten att nyttja skftealagets ägor under laga eldfte. Efte fl 1. wr verkställd graderng av de ägor, som skola skftas, och ntll dess otterua tuträtts, vare det delägare förbjudet att bortföra matjord genom vanhävd försämra jorden. utlåtande, varom 4 kap. sägs, tllstånd tll skfte meddelats, skall fugj. varom S kap. stadgas, ofördröjlgen bestämmas, huru skog lou skfteslaget må nyttjas under skftet, utlåtande underställas ägodelnagsrättens prövnng, må, ändå att tll- 7 ; t

16 ! l, G. Nr S2G. stånd tll skftet vtgrats, frågan upptagas tl] behandlng dttr om ennr sg mnst en fjärdedel av antalet närvarande ddkjjarp * Varder efter underställnng av utlåtande, enlgt vlket tll b vägrats, genom domstols beslut avgjort, att skfte skall äea jämlkt nästföregående stycke beslut frågan redan kommt tl? e bestämmande, varom ovan tr sagt, otördräjlgen ske. stånd, skaj Bestämmelser, som meddelas här avsead fråga, må cke fna lag eller särskld författnng fnnes föreskrvet angående sko må ej nnefatta medgvande thl nyttjande av torvmosse tu den mån sådant kan ske utan någon delägares förfång vnm tll stånd, upphöre bestämmelserna att gälla, då do nva loffatn??,sa skfte ej vad 7 stadgas annat föranleder. Varder M -kund af ä eller eljest avgjort, att skftet cke skall äga rum, upphöre omedelbart att gälla. uppäöre bestämmelsen,. Doh BttS 8. dud Från det laga skfte blvt börjat och ntll dess antngen utlåtnn avhj vargenom tllstånd tll skftet vägrats, eller oek be.stämmeber efw delats, må avverknng av samfälld skog nom sldfteslaget ekp övrgt skog och torvmosse nyttjas allenast tll husbehov Varder utlåtande, vargenom tllstånd tll skfte vä-rats av tavt och ha ej enl a S andra stycket beamnmelse r angäendt vwnä av skog och torvmosse kommt tll stånd, skall vad af pf d!. denna paragraf stadga.,.ga ftu.n.p ng frän dc't doulss US S 4. Sedan vå delnng av samfälld skogsmark skogen å vss vd skftet ägolott de\'ens frågakommande lkvd mellan delägm må skfte a? förl\ n ägolotten Ä Vd a skte a\ fornt 1 laga ordnng euer säm ers delad efter tlla äga rum. av den td, då avverknngen är avsedd att denheter må den d bestämts, att ersättnng skall utgå skogsfönllägltt tt ej e å äp-nlnffpn. skogen tll vss vss vd vd skftet skftet utlagd utlagd et6n att nr den å rkställa avverlnne" df»n nfsfruntnnrr utsträcknng ff att mnlfr* möjlg-...yxas. befntlga skogstllgång uttaga sådan ersfttnng äventyras. besnde«v«k._.g av skog»ksu fftsr er cke Vå lattas, b5ro mle kollet bdnt p5 nsb] den fö eom på Om Dnngeu unses sasom mssbruk av rätt samfälld skog och mark A 1 _. R R UUJ4 UlOl* gas cke äga tupnug' ägares hand, skall vad detta kaptel stadfy «!ttjn, varom 14 kap. 6 och 8 slut fastställt, skall vah övrgt blvt genom laga kraft» laglgen beslutas rörat,/ detta kaptel fnnes stadgat eller enlgt utas rörande nyttjande av skfteslagets ägor tuämpfga dola Jör tode h tmma parau hålla War, cell Är str t3l 3

17 r Nr mot beslntet om faststöllelse må föas, beslutet Yuunt laga krat ells, j.ot to telw L l! L 6 KAP. Om upprättande av ägokarta Fnnes Över ögor, som skola skftas, karta sädan skala och av sådan r hesflffenbet, att det skälgen kan frågakomma att anvönda den vd skftet : flob yrkar någon delägare, att kartan skall användas, då skall den delägar- ' nsrvaro jämföras med marken. Befnnes därvd kartan rktg och fnll- Btundg, eller äro befntlga fel och brster cke stöne än att genom deras avhjälpande kartan erhåller för skftets verkställande erforderlg tllförltlg-, bet och fullständghet, och varder kostnaden härför samt för koperng, där ddan tarvas, avsevärt mndre än som erfordras för ny kartas npprättande efter fnllstandg mätnng, då skall kartan efter vdtagande av nödga rätteleer användas vd skftet. annan händelse, lkasom då karta över ägorna le fnnes, skall fullständg mätnng verkställas och ny karta upprättas. )- 2. Fråga, huruvda fullständg mätnng skall företagas och ny karta uppl. rattas, avgöres av lantmätaren. Anser han sådan erforderlg, nppgve för ddsgama skälen därtll och anteckne dem fullständgt protokollet jämte delegamas yttranden därom; anmärke ock, vlken skala han fnner kartan bgm upprättas. Är någon delägare mssnöjd med lantmätarens beslnf an* mle det genast tll lantmätaren, vlken har att ofördxöjlgen nsända proto kollet och, där karta, fnnes, jämväl denna tll lantmäterstyrelsen. över dess hdnt må klagan ej föras, löesnöjesanmälan föranlede ej nställande av beslutad mätnng, där sådan pjjrkas av en eller flera delägare. Fnner lantmäterstyrelsen fullständg ffstnng cke erforderlg, eller beslutar styrelsen annan skala, skall kostnaden för vdtagna åtgärder, den mån de varda onyttga, gäldas av delägare, fom påyrkat mätnngen. 3. Om närmare föreskrfter angående ägomätnlng och kartläggnng äge Kommgen förordna. f 7 KAP. Om bestämmande av gränserna krng sdfteslagets ägor. bestämmande av rågångarna krng akfteslagets ägor skall samman- de kåuas med rågrannarna å ömse sdor. Amgående kungörelse om sådant faamanträde samt kallelse därtll äge vad 3 kap. 1 och 2 stadgas _mot- rande tllämpnng. Kungörelse ooh kallelse, varom nu sagts, skola nne* onmanng att vd sammanträdet örete tllgänglga kartor och handkunna lända tll upplysnng rägångsfrågan. Hava kungörelse sålunda försggått, skall förrättnng verkställas utan hnder av gares utevaro. År laga ordnng bestäml,' undersöke förrättnngsmämen dess på marken nnder jämförelse med tllgänglga kartor och nand- "äoooa*. Bvmhfdrfatttngttamlntf ]BZ0,Nr C V

18 Nr 326. bhvt bssnd lantmätaren rågången, där så erfordras. LantmE- rågången sådan den genom förenng eller beskt ordnng bestämd rågång, undersöke förrättnngsmännen med fnm V s ansetts utvsa gränsen, och ten utrednng, tarpn samtlga närvarande rägrannar ostrdg, upprätte lantm!!- taren *1. karta VU. U över \ Cl rågången och anteckne protokollet nrnfnknlp-. p11«alla akttagna nörkea samt deras läge och ouu beskaffenhet; oeska utstake ock lantmätaren, där så erfordra?, fegången och :u Jate låte därefter rågrannama pndlcännn rårnnttpr. ppnnm fttrcnnc. kaxta rägageb, sädl 5. -äffafee sägs, älgge lantmätaren, däx ej förenng bedet sammanträde å Wmt tll stånd, att nom femton dak posten översända ragängsfråan meddelats, utgva ev l:ll den av råotpnrfö exemplar av kartan ocs protokollet över förrättnng utses ett otta rbäl;äy ' u - lclugar. hesfemd, skau lantmätaren å marken nl' samma rågång på tydlgt och varaktgt sätt. lngar, Bnnes döxvd rågångens rätta sträcknng på marken tvduaf- ooh förklaras rågången av samthga närvarande rågrannar osäsf fnnes beträffande rågången framställd anmärknng uppenbarlgen u W varom sådant fall besked bör av förrättnngsmännen meddelä % vdare åtgärd fråga om samma rågång än att lantmätaren slutar förrättnngen, behörgen ständsätter förfallna råmärken nya sådana märken, där det fnnes nödgt. fsfltter Angående sådan undersöknng, varom nu sagts, skall lantmätaren * kolet fullständgt anteckna vad ärendet åtgjorts och därvd särskff grunderna för att r%ång ansetts laga ordnng bestämd, vlka råms! tagts samt deras läge och beskaffenhet, uruvda rågrannama podn labtagna råmärkena, samt vlka råmärken ståudsatts eller utsatts Ennes ej tllförltlg karta Över rågång, skall sådan upprättas 3. Ennes vd sådan undersöknng, varom 2 sägs. att rägånaen nå cke hävdas Överensstämmelse med tllgänglga kartor och handlnm? rmer osäkerhet angående rågåmgens rätta sträckmng, då skall lantoqts avfetta å karta och protokollet kesktva skljaktghet, som förefnnes m2 ragången pä markan och dess sträcknng enlgt tllgänglga kartor och l3 lngar, hefanthg otydlghet fraga om rågången samt aoa godkända ochs' dga råmärken och deras läge ock beskaffenhet ävensom protokouet nn teckna vad angående de strdga råmärkena blvt anfört. SedL detta skeä söke förrättnngsmännen åvägabrnga förenng mellan närvarande rå-mumr angående rå fe ngens sträcknng överensstämmelse med någon av delås upptagna och besk-nyna lnjerna euer med en lnje med huvudsakla stracl nmg meuan dessa. nn förenng undertecknas, utstake lantmätaren dfre erforcfeas, den antagna rågången. Kan ej förenng träffas, pröve förrätonkgar a caf 1 Va Går eller b dng ntbjte con f nmg, Hör af5r ge sdan Pröv tycket, av att läga, förfång. Ågou ges göreke Däpda Agon av en f Fråga ådor. red 3 De 8 stattnn gen bö lslet a öed det tfbytss gar, Mg bap Från M de Met K Jnat Ved

19 t 'o >v. 21 :o. de a Nr 326. _ 585 nm föreslnrfter huru råmärken skola vara beska-ffnrlft s. äge Konungen förordna. oestauade och ragånxfoa nu ur stadgat om rågångar gälle tllämnlea delpr Jsom tllkommt vd skfte, klyvnng, ägostvcrnnr ävensom om andra fastghetsgfäns. avsöndnng ooe av- Dbyte 8 KAP. Om ag outbyte. 1. fl [t! l n ( : t.) t j 1 av ött därgenom rubbnng lantmäterförrättnng, varom första ctvcket } kgoutbyte äga rum, därest det kan ske utan någon första deä ates stycket {5:&g. Sa tea läså Eäpda äga lägges. 1 ASgheS\e?a lflde" fdnr A. Ä : ÄSrK ± Denanaas a sammanträde med delägarna å ömse TEd q 1 knngörelse om sådant sammanträde samt kallelse därtu äge -ap- 1 och 2 stadgas motsvarande tllämpnng* n 2 S*. sbttns t Ttb3ras mot varandra, skola vara av lka upp* us UnnfrAr XK", d graderng, gracterng, verkstähd verkstäud på sätt 11 kap. sägs. fen,. WJgdr Kfn, Skllnaden uppskattnngs!nnehåll undskattnnfrsnnpbåll emellan Rmplnn ägor, «o-r.r som fnnas frtn» lämpfuet nt7 varandra, tll högst tvä procent av uppskattnngsane- : Qed dp eller för flera ägolotter samfällt område, varfrån ägovdd tbvtfq m uppskattnngsnnehållet är avsedd att tagas, mä ägorna dock dj och vederlag för vad å ena sdan brster lämnas pen- prövas kunna ske utan någon delägares förfång. lkan 9 oestämmande av pennngersättnng, varom nu är sagt, skall vad r- s andra stycket stadgas tllämplg del gälla. ' L. J l J ' 1 l genom ägoutbyte vssa ägolotter redan skftat skfteslag, feet Kan ä f. lämnas vederlag, ffrdelas sammanhang med ägoutjord.p-j,, S Jord ej bekväm ägoanordnng tlläggas ägolott, som fränvederla!/ tbytefc, må den läggas tll andra ägolotter nom skfteslaget o genom jämknng av ägolotterna. Om sådan jämknng skall vad

20 ! c \ ' 1 1 bs Tr S26. 1 Qp. 18 andra stycket sägs om ersättnng pennngar a fall äga motsvarande tllämpnng. * där avse,j 4. csst Kan vd laga skfte bekvämare ägoanordnng vnnas eenom 4-1. ClfflO andra fall än de, som omförmälas 1, ocb träffa samtlfyn se sdor därom förenng, eller äro de ägor, vlkas ntbvtandpp ä Öm <? ägares band, da må sådant utbyte pä sätt nämndaparaaf a Sa där de tll utbyte frågasatta ägorna hava väsentlgerk? f f nehåll. Hör äga, som sådant utbyte avser, tll fastghet, som nå Pnmd nv ol nng eller eljest häftar för fordran eller annan rättghet, tat a med mndre nnehavare av sådan fordran eller rättehet ste ntl därtll eller det är uppenbart, att utbytet cke kan lända hottmfs,on 5. säadc, Vd ägoutbyte gälle tllämplga delar vad som stadgas U nnä t. av denna lag. 6 och lo n -j dadga Urarade, som ngår 1 tomtndelnng, må e{ no-ä ät7n»fä,r+. v,. 1 vdare mån än såvtt tomtludeln ngens genoforafde dähefob jas. Ärar: 7. a joffl k enhgt debh.1?: är«koanneas Koanngeas befallaafrslftvrad.. brfallnaäava;?? län... läaet... horåt tz gbra anjnglobljm.«gn nar ögoatbytet vlande tll desn KonaagenrjdrÄSt" r, dotta 9 kap. Om delnlngsgrund. Vd 2 g S3D1D stadgasoedan denna paragraf eller 3? envar delägare. skfte fördelas efter det andelstal, som tukome ftrhsset''rdkzdess :t; elfev 5 delnngsgrund. Jämlörelsegrund ej fnnes, oförmedlade mantalet afg Sunes ägarnas geff (je g]. Bur lantmäterförrättnng undantagts för ddrådet den gmnd tll efterättf området, lände vd skfte av omfastställts rut'deats genom lantmäterförrättnag vare d mellan de vd den Sande, skau, såvtt angår förbåsajd samma delnng utp-ö delnngen utlagda ägolotterna, nnehavet enk J eolgt uppskattnn ögsgrund oeh förty vare sådan lott tlldelas grcgt ägolotten vä ZZZ S" vd n förra delnag» ««b en äldre delnngen tegskfte, skall vad nu är sagt gälla ak lom

21 1926. Nr don mån ej sådant stadganda om delnngsgrund som Må vlzä"dddat 1.1» b» rdtolag, Bom sull deks, vss jord av delägare onehaves eå mnd %»y dom p ceagaren vd s lftof or es fna vnd enugt uppskattnng svarar mot nämnda jord. Jn, US eamma vare, där flera (elägare nnehava var sna tll läge ock eränser «-. stamd» bsta md». ägor.nom nom onräde. område for för vlket vss kmfötelsegtnnd jämfötelsegtnnd tll ntmäande,kn delaktghet där e är känd, så ook där ägolott vd Sff sv- d ntlsggö!?' äekgre, vars jordnnehav är grnndat på handlng, som med * fjsyn tll sm avfattnng och Svrga omständgheter bör så förstls alt w sj, STv-sa gränser npp åtts, även om vsst he mmantal eller nnnnt' skatä L täa angvts eller asatts. lt ntläggande av ägolott på grnnd nv handlng, varom nyss är sagt, må gfef allenast under vss förutsättnng, därom är 13 kap. 11 g«ta stycket stadgat. 3. m ta- k] at- :03 S M 1 slpfte ägor, vlka mnekavas av delägare på grund av sämjedelnn<r coffl kommt t,0 stand mnan denna lag trätt kraft, då vare, där antngen eahgt särskld föreskrft för orten eller sedvänja orten nnekavet ntör dulnmyaprund eller ock närvarande, delo-nrt fr-uffo u. r: T arssng 587 -W.UC1 ukc en lgt lor orwn gällande särsklda ägornas avskljande genom ägo stycknng eller jord* 4. " för lägenket ej vsst andelstal, ock skall ej pä grund av vad fömt (öetta kaptel stadgats nnekavet utgöra delnngsgrund för lägenketen, akola omttnngsmännen bestämma delnngsgrund för lägenketen efter vad som prores motsvara den rätt, lägenketen tllkommer skfteslagets ägor. 5. Vd delnng av sädan t skfteslag, som enlgt 1 kap. 4 bldats genom anförande W h- L av tvä_ eller flera skfteslag sknesag euer euer områden av olka olta skftes- sjttes- såsom delnngsgrund, såvtt angår förkållandet meflan delas områden nbördes, varav bldats det skfteslag, som skall 6 S- ntflh' trätt kraft, delägare av oskfto kärr, mosse eller * ndf off mark med tllstånd av övrga delägare gjort odlng, äge kan, ' 1 ftnoo Ot *'Sång pu- tll saaan sådan mar mark tl tll mt fullt belopp etter efter delnmgsgrunde delnngsgrunden ej ema p delägare, behålla den sålunda uppodlade marken eller, där vederlft ' mflåggas nonom utan att oreda skftet uppkommer, njuta ljuta fnllt ucmg 1 annan jord. opdodlnf erhållet lov eller utan någon delägares bestrdande»jote lnpt- mark, gänge den lka med annan oskftad mark n skftet; odl ersättnng för odlngen på sätt 14 kap. stadgas, rnno def j, Ugen så gammal, att nndorrättalso underrättelse snknftr saknas om bnrn korn den tlllrnmm tllkommt, att anse som om odlngen tllkommt med veterlgt lov. erlag vederlae- - för sådan - - rättghet tll 7 skogsfång, mulbete, fske, torv- eller PöBtakt Jon tesvjtf dylkt, som omförmäles 1 kap. 21, skall av den fastghet, SOlQ kä dyjkt servtut, utbrytas eller avsättas så stort område, ansyn tll omfattnngen av dén den servtutberättgades ock fastghets- fastgkets r,

22 ( Nr 326. _ ägarens rätt att förfoga över den naturtllgång rättgheten avser ft, varje särsklt fall fnnes svara emot den förmån röttehetpn ;, l3är för v.sst falt särskld grund för beräknngen är efterrättelse. lönde den tn Kan förenng träffas mellan sakägarna om storleken av a lände sådan förenng tll efterrättelse, därest det fnnes som tllkommer nnehavare av fordran, varför säkerhet åtnnt ntecknng eller jämlkt 11 kap. 2 jordabalken, cke ävent«en n gen, genom % vak Om undantag av mark från sldfte samt om bldande av aervhxf skfte, 1 X. y. avloppsdken samt, där sä tarvas Hn.v stallen tll kamtn.n av sten sand, lera, grus. torv ooh vatten BveÄ g" Vsa«n sä g V!?*'' "? tamdragas där markens beskaffenhet oob htns» foten tomplgast och om möjlgt laggas gränser mels 2. Om hnder för lämplg oeh redg skftesläggnng cke därgenom föoraka r l fsäts sas V annat fofdellgarna vemfnåal bxvs +11 denna mark undantagas av o.skfto, den mån fssmllässyf fvb' omlrmales. nder enahanda vll.te res ägolotter läknng dylkt undantag göras mot avräknng å dessadelflga- 3 undanas f! samföllt strömfall, skall det med nödgt ntml förfåno- \nnn+ räknng, där det kan ske utan någon delägaa avsättas éåsom föra område, som är för delägarna sammlt, må mä ock mfnåof mänhet medföm goaensamt, där sådant prövas för delägarna all- y ta och kunna ske utan förfång för någon av aem. skettfönanlaga skett nnnt 1., oejumg delnng eer eller engr enlgt samjeaenmg, sämjedelnng, som annan nnan =:ådan denna cn lag trätt \ kraft, strömfall, strömfall,fske, fske, torvmosse, torvmosse, 'stenbrott stenbrott eller eller S oset n -arsäm lägenhet, som cke nto-fr " S""- fncfo-hpf. för sg, se-. oeh kan t;a 55) uom Sotten, ''=>»!, go'»» aoor,lna s, att Bgouheteo fut; annan agooucns_ öga av område, vare sådan eådan delägare, Alövav-xa där Ah utbyte av v.,, lägenheten «,rat}atan mot lägenhetål ävonrått-lämplgen kan ske, berättgad att bebålk atålla nödgt om särsklt undantag mot avräknng å ägolotteo än strömfall tllkmn.''äg därtll. År fråga om annan särskld Sgenkd gärd för lägenhetens ttlfönöa-allenast om 5- godogörande av honom vdtagts. m kf må, eftl?l\t skogböxande 'eller tll skogsbörd företrädesvs etter ty lär nedan sägs, vd skftet bestämmas, att nämnda morp eftej eller DCS gat ten ftog Dnu fodän lr Ejhå chffn golot rm, fng. CT gång rden, nndan Vad nork, Det skall, komma fsre ' sårskl Qtlaton Dng; tlm ) Bgare, rss d verkan denna komma cke B tn mark t Avsa tnt, s plåte ge tded av Bkogen, består lott, ftå vek lollas.. d s bgas

23 V»»»'»'' 61) f!' sogsmark samfuld, skola fsrrllttngsmnaen tllse, om och v! ),t J wfattnag b.läande av gemeasamletsskog därav bbr äga ram. Sådan & f' t. J! fmarken pruvas ftr delägarna aua? tet Nr ( ; skfed där så beflv nusucauv... r.v.r O.ÖV.W.U. CV.U1 cj ta-urumn ager erlorderle tllgädg tll dylk sko, ävensom att sädana mom skogsmarken befmtlgå omrfden, vlka pä grund av läge, omfång och beskaffenhet lämpa sg för odlng nndantagfls såsom nrösnngsjord enlgt vad 11 kap. 1 stadgas. Vad om samfälld skogsmark nn sagts skall gälla jämväl om oskftad skoas-»j mark, som undergått sämjedelnng efter det denna lag trätt kraft. 5j Det utlåtande, som fdrrättnngsmännen jämlkt 4 kap. 3 hava att avfva 1], skall, där bldande av gemensambetsskog oberoende av delägares beslu kan komma fråga, nnefatta yttrande dämtnnan. Kan erforderlg utrednng B. förebrngas först samband med skftesläggnngen, mä dock frågan anstå och shaklt utlåtande där meddelas. Prövas därvd dylk skog böra bldas, skall ntlåtandet, så fort lämplgen ske kan, nnderställas ägodetnngsrättens prövong; annat fall äge vad 4 kap. 4 andra stycket stadgas motsvarande tusmpnng. % Oavsett huruvda skogsmark är sammld eller delad, vare det de delfre, vlka önska, att den å deras ägolotter belöpande skogsmerken eller 'r avsättas tll gemensambetsskog, obetaget att med laga h wkan därom träffa förenng; dock att, där fråga är om samfälld eller efter tona lags kraftträdande sämjedelad skogsmark, sådan förenng cke må komma tm stånd,, nnan det blvt avgjort, att den frågavarande skogsmarken 1 cke skdl den ordnng, varom under 1 sägs, avsättas tll eller ngå ge- ] nensamhetsskog. 6. skall envar delägare hava andel efter ty han avstått bldande av gemensambetsskog mark, som är föremål för ser- Wt. L±1 J n.. "L. eå avsättandet ökstr j nppatts. oenan rarrgneren nppnorc, age uemgarnu vdräknng avseende å skogen, som av omständgheterna påvattentäckt område må fsket, där det ej förnt delats, undansaaom för delägarna gemensamt, där sådant prövas för delägarna 3 f

24 f Nr 326. allmanlet medföm Övervägande nytta ocl knnna sbe utan n-' forfång. _ gon dels 8. öd Ägfl.,.som på grund ev beskaffenhet eller läge cke ban ll säkerhet et nppskattn.s jämförelse med.skfteslagets övrga äor 11 är så lå lågt, att kostnaderna för dess skftande fnnas cke stå Jande tll värdet, må uteslutas från delnngen, där det nrövas lg fördel el för delägarna samt cke hndra g_ lämplgt och redgt skxte, cjtl ftatta Å ägolott må tll förmån för annan sådan lott lävjras eller tångtäkt, fottnng, landnngsplats för båtar, utrymme sjöfoder och fskredskap eller dylst, dock allenast dl mån fenhet nrotok-ollet»ver ÖrrattnDgen gamt, den män gä lämnleen l., l fllder lzdl omräde f»t sevkntstk '' 10. OTka Ynätages kga skfte ntmäl fj3r anläggnng av nya vägar ftrakft,- H delägarnas behov eller för omläggnng eller ftlrbättrng av rdan bess H'" nafen W de«n rhl" '.»tfört. Ä Ä TJT -»«> /Wfteldemgrrnt delc etftv eää'~lr.ä.s skola deltaga bvggande avtf.,,, försk-et def l-n«f upptagas planen och kostnads- T)å landpt förrättong enlgt lagen om enskldavflgar 4,?ådan vffr delägare skfteslaget för bvggande såan äg, skola samtlga skftesdelägare taga del efter ty förste sfycke 3 männenff avloppsdke undantages, ålgger det förrättnngslgaate lffaste sträfknnr» eträckagen r-f undersöknng för utrönande av lämp, l sktte av mark, som upptager fornlämnng, är särsklt Det o allas lttna. 11 KAP. ad sasom nrosnng's- ool avrosnng'sjord räknas oob om Sg ors raderng. bar markv duglg åker och äng ävensom därtll odlugo beskaffenhet, föge och omfång att med hänsyn tu desea oah e!

25 1926. Nr fvjrfc förhållanden dess odlande anses kunna ske med fördel* nar räknas såsom avrösnngsjord. lorae,! Bffl loteraos ttge bestämmes, skall yerkställas graderng av skfteslagets «1- 'fwd sko'» förrättnnmännen besktga och undersöka marken samt fjlta saje Bgostycke vsst gradtal, allt efter de särsklda ägostyckenos olka jfct Gradtalen skola s bestämmas att genom deras äsrttende en b Ä % tlfsrltlg grnnd Tnnes, enl vaken tu godheten olka ägor kunna H Ä drajänsras ntbyte. Mh Vd genom en därefter lämpad tllöknng areal för sämre padtels sättande ma må hänsyn cke tagas tll tufäura tufäutm» twgheter utan auenast lenast tll Jle-omas ägornas förhandenvarande Mtnrlga besk teået nr jordhrakssynpnnkt och den behållna avkastnng, som på gmnd f lras med ändamålsenlg skötsel och, vad odlngsmarken angår, &ter dess appodlng under vanlga förhållanden kan påräknas. Graderngen skad verk PJ flbas för aua ägor ett sammanhang eller särsklt för nrösnngs- och särsblt för avröenmgsjorden, allt efter som vaje fall befnnes lämplgast Där gwderngen verkställes särsklt för nrösnngs- och särsklt för avrösnngsorden tflr, dar så prövas erforderlgt, bestämmas ett jämförelsetal, angvande nbördes förhållandet emellan uppskattad enhet av nrösnngs- ocl avrösnngsorden Tllka bor uppskattad enhet av jorden eller, där nrösnngs- och avrösnngs-, jtjrden raderats var för sg, sådan enhet av såväl nrösnngs- som avrösnngs- ;; joden sättas värde pennngar, beräknat enlgt den vd gradtalets bestäm- 1 mande tllämpade grund. Hava skfteslagets samtlga ägor högre värde något av de avseenden, var-, om 1 3 förmäles, än nr jordbrubssynpunkt, skall graderngen ske med hän- ;; sp tll sådant värde, ock skall, där så skett, protokouet meddelas upplysj nng härom. Mentäckt område skall graderas efter den nytta, som kan dragas av, grnnaea och vattnet. Hed avseende å mark, som uteslutts från delnngen eller förklarats ej stöla ngä skftet eller undantagts för gemensamt ändamål, vare graderng q eforderlg vdare mån än som kräves för skftets rktga verkställande. r... 3 byggnads- eller upplagsplats, eller kan den nyttjas tll 1] sten- eller mneralbrott, som cke är föremål för nmutnng, grusannat, som cke har samband med ägans tjänlghet tör jordur värde, ägan sådant avseende har, högre än ägans värde ptb- 'Pakt, som vart bestämmande vd graderngen, skall, aär ej Överträffas, det överskjutande värdet särsklt uppskattas penför ändamål, varom U kap. 11 sägs. nmas lantmätaren att under fortgången av de åtgärder, som omförderna delägarna om nnebörden av de vdtagna åtgär- 5. skola skftas, graderade vd förut verkställd lantmäterförpröve 11 uågon delägare, att den graderng skall följas vd skftet, kan Sknnen, om samma graderng är av den beskaffenhet att oorändrad euer efter vssa rättmer användas vd förrättnngen. 6. ägorna blvt verkställd, upprätte lantmätaren ägobel3s.on.. kartan upptagna ägo fgurer Svetuh/rfattnnge»nmUng 1926, r326 3:9. t.

26 t 592 1P26. Kr 326. _ 7. Sedan «gobeskrvnng npprättats de delar, som cke ber nng, skall lantmätaren å sammanträde med delägarna annu* V och hälla den för dem tllgänglg ävensom rörande nnebållet lämna de npplysnngar, som av delägare påkallas. F 6. Kännare föreskrfter om vad såsom nrosnngs- ocb avrösn * nas, om ägors graderng ocb uppskattnng samt om äeoheqw? ' av Konungen. g«oesmvnug meddelas groad ovor 12 KAP. Om lävdeförtecknng. Hävda delägare vssa ägor, skall lantmätaren unnrätta, vlken upptagas dels för varje delägare och för va? äffolotf de därunder hävdade ägofgorer dels ock särsklt de äeofomrpr av tva eller flera delägare gemensamt eller av skfteslaget Su hävdeförtecknngen skola angvas ämväl servtnt Tmm-rv,. Ädfl\ grbee r «<> euerlfls skhftskåll?ådan7vl aadmskrvaa. Tftgrar delägare sn nnder- Märmare flreskr.fter aogående havdeförtecknng meddelas av Eoaaag JOD. d fsrrf a fö sg hduet aanla ägobel Go kan derng, Tll fgosla fsrde Eän bdlland det ka hlasjn amga laga d fflndre aotänd 13 EAtP. Om skfte släggnng oct utflyltnlg. graderng,skfteslagets samtlga ägor, vlka nndergftt aamt eller ensffuklu som skola undantagas för gementtet för deras avräknt avräknne PP * Ssmehållet ' Gsnuehållet av nämnda ägor ävedeon ävedeoffl sättet den eller de _... uvar av dem, samt a det ägobélopp, som skau fördelas en< mer för ägdottem* vane äp'olaf j l PPGft å det ägobelopp, som efter delnngsgrand tllko ' Sk Jgomas s De bö dflne d böra g genom d eke u.ägolo %a 0 Uttaga at Skall

27 J Nr 326. a vaje agolott skall geflom skftet läggas det ägobelopp, som tllkommer för lämplg skfteslägng av synnerlg vkt att tll äolott pmres ves-gkgauser, af ägar, vagar, större dken eller. SSSÄ -ÄÄ rd scnej»guh B-gu jamn svarat mot vad den enugb delnnss- r''''5.tnt o;dt«otow,"!.;k..s;. En".t fds,"s.r S" awkke» e": Mn fet agolott tllkommande ägobelopp, som därgenom uppkommer, ckl överstger tvd procent av saa belopp och sadan avvkelse cke länder tll någon elflgarea förfång. Där Mga är om delnng av område, som vd lantmäterjjrrfttnng undantagts lör gemensamt ändamål eller eljest lämnats oskftat nä Sr fastghet, som vd skftet området erhåller del, avvkelsen utgöra j5g5t två proceut av det ägobelopp, som motsvaras av nppskattnngsnne-, MUet av fastghetens andel efter delnngsgmnd det skftade området sam- J fflcalagt med det fastgheten vd tdgare laga delnng tllagda nppskattade!s 5. jgobelopp. Gottgörelse ör den mnsknng ägovälde, delägare efter vad ovan sägs na få vdkännas, skau utgå pennngar och beräknas med lednng av vderdg, varom 11 kap. 2 andra stycket förmäles. 3. Tll varje ägolott skall läggas behörg andel enlgt delnngsgrund av olka fgoslag, så nrösnngs- som avrösungsjorden, med möjlgaste mån jämn SrdBlug mellan de olka ägo lotterna av bättre och sämre mark, förrättnngsffännen emellertd obetaget att, där sådant med hänsyn tll särsklda förhälknden prövas lämplgt, härutnnan vdtaga skälg jämknng den mån det kan ske utan någon delägares förfång. Särsklt akau, såvtt det med m vd skftet tllämpad delnngsgrund låter sg göra, vd ägotlldel- DDga akttagas, att cke någon ägolott, för vlken ägor tdgare utlagts vd JB delnng eller sämjevs, vd skftet erhåller sådan sammansättnng, att den ma d skftet ägnar sg för den art av hnshållnng, vartll ägolotten 4. Skftesläggnngen skall verkställas sä, att varje ägolott erhåller en för jomas ändamålsenlga brukande lämplg ägoanordnng. göras formlga samt Övrgt bekväma att bruka och hägna, dj anordnas, att gränserna så långt möjlgt är utgöras av vägar, 'ken och varaktga naturlga skllnader, den män detta e kan ske, möjlgaste mån räta. 1 delnng av skogsmark tllses, att skfte ej utlägges, som ö belägenhet eller form varder olämplgt att skötas för sg. 1 och är stranden förut skftad, skall tll envar 6>Bh+ ggas det område, som är beläget vd hans strand, såvtt det kan bten någon delägares förfång. tläggas allenast ett skfte, om skfteslagets ägor äro så he- Jämförlga förhållande tll varandra, att det kan ske med annntr n delägares rätt ooh utan avsevärd olägenhet för någon. Ske tllåtna. något fall oundgänglgen fordras undantag rfån vad sålnnda stad- :! t

28 T 5, Nr 326. då må tu ägolof Sggns tre eller lera skften, efter vad. tll ägornas beskaffenhet och belägenhet fordras. flätbyn 8. Vd skftesäggnngen skall tuses, att varje ägolott kommer tll nödga vägar. rutt 9. Är skfteslag eller del därav föremål för sådant servtut, varom ' 21 sägs, och varder ej servtntet utbrutet, då böra, den mån så t- kan ske, föreskrfter meddelas om servtutets utövande på sådant därgenom ej föranledes större nträng än av servtutets art ock betngas..tämvul må för vnnande av lämplgt skfte servtnt, somäh vsst område, förflyttas tll annat område, som är jämgott för ändamålet \ cke avsevärt svårare att begagna. 10. Är område för vss td euer för lvstd avsöndrat från fastgket, som nm laga skfte, ock kan lämplgt skfte ej vnnas utan att området fr nneh?' ''" lehavaren, ÖÄ då ct-nll skall tll öpnnp. denne nt.lcrfrnc utläggas flnnnf annat jämgott ö-nnr.*-4- område av de somn vd skftet läggas tll stamfastgheten. Är sådan lägeet avsöndrad från skfteslaget dess helhet eller från trå eller flera ägolotter, och kan den ej utan men för nnehavaren utläggag ne vss del å varje ägolott efter dess delaktghet lägenheten, då skau jämgott pennngar. Om beloppet av pennngar utgående ersättnng äga vederböraäe delägare att träffa förenng. -n. För varje särsklt jordregsternummer ntlägges en ägolott, den mån ej nedan annorlunda stadgas. nnehar delägare på grund av olka fång sär.sklda jordregstret eke redovsade andelar av en nnder vsst jordregsternummer upptagen fastghet, ntläas dessa andelar en ägolott. Punaa tv4 eller flera delägare en under ett och samma jordregstemmn* mer upptagen fastghet, utlägges för varje delägares andel en ägolott, nton sa är att Jämlkt föreskrft eller medgvande, som enlgt denna lag lämnate, a vssa delägare belöpande andelar skola utläggas gemensam ägolott. delägare åtkomsthandlng, som, vare sg hemmantm eller annat säattetal där angvts eller cke, fnnes böra så förstås, att genom åtkomstnpplåtts vsst tll gränserna bestämt område nom skfteslflgat oc begär han att på grund av samma handlng erhålla ägolott åt sg ntlngd, mä det ske, dock allenast under förutsättnng att mot områdets avskljande mnder cke fnnes möta vad denna lag stasgas angående avstycknng 12 gor, vlka utgöra samfällgbev för vd en och samma la delnnp Ts-äo j.r,, ägolotter,»luu skall skrer skftet ene eke ansurnug anslutnng tll den vd förda fömttnmg tllkomna ndelung. belönltl? ägolotterua själv undergått laga delnng, skau vad av ägo Ä elfan de lotter, vlka ägolotten at Sg ar a elte otatt lä ÄS ±,?' ae utan nägoas CrfDg, euor «dek ' P Stund av atadgande 1 kap, fnna Under mäta 15D1 flv fast fcra a tan lgt taro gas Fo Snn de fö denfl oen nng Td ddan att u Pö k skok Jföra lltfl Vggn Vad andra av Hed rättnb plan eller e eljest knvn lan lka t j Ots.j

29 Öls. t X926. Nr > J 1 t r 1 t Bflnnda nästföregående stycke stadgats skall äga motsvarande tllfau, där eamfäuda ägor skftas meuan skfteslajr, undergått laga delnng Rpffära delägare en under ett ock samma jordregstemummer upptagen (Set att erkålla sna ägor gemensam ägolott, skal det ske. skfteslag, varom 1 kap. 2 under 3 sägs, mä jämväl å fl ordegstemummer belöpande andelar på vederbörande delägares begäran S4as gemensam ägolott, såvtt lämplgt skfte för övrga delägare därav 5 u. nnehar delägare skfteslaget ägor under dera jordregstemummer, vare hbn berättgad att få de särsklda ägolotterna lagda ntll varandra, om lämplgt skfte för övrga delägare därav ej hndras. Är fråga om skfteslag, 1 kap. 2 under 3 sägs, skall tllka vad 13 andra stycket stadgas fgä motsvarande tllämpnng. 15. Fordas för begränsnng av antalet skften eller för åstadkommande av fönnänkg ägoanordnng övrgt att en eller flera delägare utflytta, och prövas do fördelar, som av utflyttnngen vnnas, med hänsyn tll bmknngsförhällandea aom skfteslaget vara av större betydelse än de med nämnda åtgärd förenade kostnader ocb olägenheter, då ske utflyttnng ske den utsträcknng sådan prövas nödg, 16. Yd avgörande av frågan vlka delägare skola utflytta skall tllses å ena aöan att ; lämplgt lämnlst skfte så lånst långt sg; göra eöra låter beforoj befordras och ä andra sdan ett atflyttnngskostnaden cke uppgår tll oskälgt belopp. Pröraa med hänsyn tll vad sälunda stadgats förhållandena ställa sg lka löt flera delägare, ocl träffa de ej överenskommelse vlken eller vlka av dem skoh utflytta, skall frågan härom avgöras genom lottnng. Ej må delägare förplktas utflytta, där utflyttnngen prövas för honom medföra hnder hans närng eller eljest ända honom tll örfång. 17. Utflyttande delägares ägolott skall utläggas så, att därå fnnas lämplg tyggaadsplats och tllgäng tll gott vatten. 18. Vad om utflyttnng nu är sagt gälle såväl flyttnng av alla byggnader och aadm nyttga anläggnngar å en ägolott som ock tllämplga delar flyttnng fv vsaa byggnader och anläggnngar eller delar av dem. 19. ed akttagande av de för skftesläggnngen stadgade grunder hava forlåttungsmännen att efter Överläggnng med delägarna upprätta provsonell tu skftet och att utvsa denna saväl å kartan som. ock, där det begäres 11» eljest anses erforderlgt, ä marken.. anlednng av de anmärknngar, som därvd må förekomma, eller om s fljest förelgger, må skftesplanen jämkas de delar, där det erfordras för taredande av rättvst och lämplgt skfte., 1 protokollet skall redogörelse lämnas för de förhållanden, som utövat vndsaklgt nflytande vd skftesplanens utarbetande. enlgt skftesplanen utlagd ägolott med lka bekvämugbet och tll Jfa fördel för lämplg skftesanordnng läggas tll flera delägare, och kunna ae ej er"- om vem"lotten... "skall. tuäg,... skau ' " frågan " ' avgöras genom wttngenas

30 -! 4 S Nr Sedan nderna för skftets verkställande blvt bestämda 1 tåren nträ räkna och å kartan ntmärka ägolotterna samt upprätta bna. fallständg delnngsbeskrvnng, där redgt angves, vuka ot för gemensamt eller ensklt behov, vlka servtut vla å helhet, vlka ägor tlldelats 1 varje v ägolott, vlka skften vad mån med ägolott fäljer delaktghet deangnec j mark, mara, som avsattefmf avsatts tll 4 1 hetsskog eller eljest un dantagts från skftet, samt vlka Dn rörande servtut vd skftet bestämts eller eljest efter skftf särsklt hos Har jämlkt bestämmelse denna lag tll ägolott stället för egen sättnng pennngar, varde det ock delnngsbeskrvnneen Närmare föreskrfter angående delnngsbeskrvnng meddelas av " V 22, sn kännagvts för delägarna, noggrann Överensstämmelse med kartan ntmärka gränserna mellan lotterna pä sätt särsklt är stadgat Mken 23. ngå 3 skfte ägor, hörande tu sklda socknar eller andra forvaltanocn råden, och nnebär planen för skftesläggnngen överflyttande avtf «förvaltnngsområde tll annat sådant om?ådeskau angående ägoutbvte äga motsvarande tllämpnng. är stadgat stsdase åsgef Sfr e BäSKr sva 14 KAP. Om ersättnngar mellan skftesdelägare. skola utgöras at samhp»lytta uarje delägare yfaaer av atäyf ter?nga?s andra nvw?aan kostnad för flyttnng av byggnader, pkn- och vattenledntd r 5, ' PSSogar samt för anordnande av bnmnör såväl de gamla som de nfbyggnraspate ordnngställande av :SSmflv?Sn 7 verkstäuande av flsre- krlrrkn ror värdera kostnac Pörelgger ved'erhlftst utflyttnngen prövas npp bvggnadens awttrflns mlösa byggnad tu vsst prs, och prövas jämgod bveanarf avyttrande tu sadant prs och uppförande dess ställe av ny ang betäfnflc Arcb-ff mdre kostnad för sktteslaget än byggnadens flyttme med avdrag avdraff av av det. kostnaden nostnaden för för uppförande upp..r..r.r.r. av ny bygd att ombyggnad efebhh* byggnad sä gammal euer eljestw den am l'eröl.'s' 'SF''P Deräknade bättrande av brster ändå vart av nöden, varde beräknade ntflytlnngskostnaden därefter jämkad. ntläggas s{såfda*?d-nwr * Senngar 4. gemensamt flera delägare, åt vflkfl nngat lämplp-en för btter, ocb kunna de med euer utan manrft 1 p' plateen tllllats nåona delägare, eller fmes, där Wgaadseler delvs nlösas lämplgt, att övrga delägares andefc bdt kommelse mellan dplufo söke förrättnngsmännen åvägabrnga äver' mellan delägarna om fördelnng euet nlösen av %ggnadena eker nng 00 hy ago A om gva tll sk kostn lka bbvd erslltt ersst varde vd 1avkas 8 gmn att S vänd skall, nngg nn rng tll e denna dä nös styck Pn för b nom

31 4- ; 5 \ Kr 326..nllrrgnflgarna. Kunna ej delkgarna enas härom, skola förrättnngsmännen, frdgan, dock att delägare cke må mot stt bestrdande åläggas l la flera euer större byggnader eller anläggnngar än för bruket av fns»sa dena sådana att gemensamma byggnader eller anläggnngar d smpa 81g för fördelnng eller Qsen, efter vad nu sagts, hänvse fönrätt-, mngssnnen delägarna att enlgt förskrfterna lagen om samäganderätt [; fos domstol begära förordnande, som där avses, fråga om den gemsamma > esendomeu. Vd skftet skau bestämmas, nom vlken td beslutad nftyftnng skall vara dndord. 'Har delägare förplktats att ftytta byggnad, planterng eller annan anläggnng, som ej lämphgeu kan vttas nora sådan td, att ftyttnngen är fusgjord, då de nya lotterna tllträdas, må ban vssa är bbehållas vd samma Rggnod, planterng eller anläggnng mot skälg ersättnng tll den, vars ffolott därav besväras. Angående beloppet av ersättnngen bestämme förrättnngsmännen, där del- Srama e enas därom. 6. Har delägare vd laga skfte nrösnngsjorden tlldelats äga, som fråga om odlng och hävd cke befnner sg det skck, att den omedelbart kan gva en mot dess grad värde svarande behållen avkastnng, vare han berättgad tll ersättnng för de kostnader, som måste nedläggas för ägans försättande ekck, som svarar mot dess gradvärde. Envar delägare skau härvd påföras kostnaden för ståndsättande av ägor tll den omfattnng, att dessa ägor tlllka med hans förutvarande nnehav fullständgt odlad jord fr från vanhsvd motsvara hans andel enlgt delnngsgrunden nrösnngsjorden. 597 erslttnng efter ty första stycket sägs om ersättnng för odlng. Har deläga,re vd laga skfte tllaelats äga, var fnnes tllfällgt hävdevme, tu vlket jämlkt bestämmelserna 11 kap. 2 hänsyn de tagts vd graderngen, vare tllträdaren skyldg att härför lämna avträdaren ersättnmg. fall, som första stycket avses, skall ersättnng ntgå jämväl för mnskad avkastnng under den td, som åtgår, tll dess jorden försatts skck, som svarw mot dess gradvärde, och skall sådan ersättnng gäldas efter samma gd, som där sägs. Enahanda ersättnng må kanna utgå även det fall, w agovälde blr sammansatt av ägor, som med hänsyn tll föregående an- Rt n kunna omedelbart läggas sedvanlgt bruk. Dylk ersättnng. ej omständgheterna annat föranleda, påföras delägarna efter del-»nogsgrnnden nrösnngsjorden. nnehavare av äga nrösnngsjorden, varå verkställts odlng, grnndförbätt- Dg eller dylkt, som genom skftet kommer annan tll godo, vare berättgad den därför, den mån han ej erhåller sådan tll följd av ovan då P&af meddelade bestämmelser. Ersättnng, som här avses, skall, ga är om gmndförhättrng, påföras delägarna efter delnngsgrunden g( SJ03:den, men eljest gäldas på sätt om odlngsersättnng första

32 , Nr 326. nrebavare av fordran, varför säkerhet åtnjntes pä grund av ämlkt 11 kap. 2 jordabalken, cke äventyras genom förenngen. Närmare föreskrfter angående beräknande av er.sättnngar, som ; a paragraf avses, meddelas av Konungen. Ne ersättnngar, som skola ntgä enlgt 1 6, skola bestämmas nngar. o Mster delägare vd laga skfte ståndskog, växtlg ungskog eller nlanbr eller mark, varå företagts skogskulturåtgärder, eller erhåller delägare! delnng av samuhd mark mndre av växande skog eller av mark, mensamt utförts skogskulturåtgärder, än pä hans lott belöper, skall ersättnf därför tlläggas honom. Lag samma vare, där delägare före skftet hävdat vssa ägor skogsmov som avsättes tll gemensamhetsskog, och ej varje delägare avträder matk varä befntlg skog förhållande tll skogsbeståndet dess helhet värde mot svarar den andel gemensambeteskogen, som jämlkt 10 kap. 6 fömfe stycket tllkommer honom, eller ock den av olka delägare avträdda mak cke befnner sg samma kulturtllständ. Vad nu sagts gälle tllämplga delar även om torvmosse. 9 Ersättnng, varom 8 sägs, Kör efter av förrättnngsmännen företagen besktnng och uppskattnng bestämmas att utgå pennngar att betalas aa. tngen na en gäng eller genom avbetalnngar under vss td, högst to å, efter vad beslutas därom va bestämmande av grunderna för ersättnngen. Anses för vsst fall ersättnngens utgörande naturaförmåner medföra avsevärd fördel, må dock ersättnngen bestämmas att delvs eller sn helkö utgå skogsfömödenheter eller, där fråga är om torvmosse, förnödenheter, som från sådan kunna erhållas, att uttagas nom vss td, högst fem år, vad skogsfömödenheter angår på det sätt och den mån av%mrknngen jämlkt for orten gällande föreskrfter angående skogens vård må äga rum; och skeo ersättnngen ändå av förrättnnmännen uppskattas pennngar. Kan ersättong, som bestämts att utgå skogsfömödenheter, enlgt gällande föreskrfter cke sn helhet uttagas nom den bestämda tden, skall vd denna tds utgång återstoden utgöras pennngar enlgt den verkställda nppskaänngen. 10. Med bestämmande av ersättnngar, om vlka bär ovan 6 och 8 mäles, må anstå tll dess skftet Övrgt blvt genom laga kraft ägande beslnt faststäut. Om sådant anstånd beslutas, har lantmätaren att, så en skftets fastställande kan ske, företaga för ändamålet erforderlgförtu denna utfärda kungörelse och kallelser på sätt 3 kap. 1 ool äga, som han nnehaft enlgt laga delnng och som nndögått särskld uppskattnng enlgt 11 kap. 3, nute han ersättnng angax enhgt nämnda uppskattnng. nnehaft ägan på grund av sämjedelmng grund vd ssft såvtt honom angår utgöra debnng desen?sämjedelnngen cke utgöra delnngsgrd, flgaren på gmnd av stadgdet 10 kap, 4 eller eljest behålla ägta, pen. S jud an 7 S 1: va tjens data kv lktl och b enlgt U k vdf har a mot d För eller, h Om av fö De end leke Dgand tatxs Bgod Fl avbä Fu ved 13S

33 1926. Nr ] r t let le? stycbet sägs. %å lrste Stycket stadgats skau äga motsvarande tuämpnn.r där del LÄ Spe: *'sava.ande beskaffenhet be,?o»»= t n'dt Da 12. Har ekättnng jämlkt detta kaptel bestämts att ntgä för äga hörande tn alet, «om araöndrate fdr vsa t d eller lvstd, esl stolm be ämm j vad ffan sådan ersättnng skall fördelas mellan lägenhetsnnehavaren ch jfjynfastghetens ägare. 13. Träffa dägare för beräknng av ersättnnpbelopp förenng därom att vssa 'g ngflstbarheter euer matenaler eller dylkt skola värderas tu vsst prs eller 2nta de förenng om att vss ersättnng skall utgå med överenskommet bek, lopp pennmgar eller om kvttande av ersättnngar, lände sådan förenng k. é efterrättelse, därest det tnnes uppenbart, att rätt, som tllkommer onet levare av fordran, varför säkerhet ätnjntes på grund av ntecknng elleräma k lkt 11 kap. 2 jordabalken, cke äventyras genom förenngen 14. Sedan vd skftet mellan delägarna förekommande utflyttnngs-, odlngsoch hävdeersättnngar, ersättnngar för mnskad avkastnng samt ersättnngar enlgt 1 kap. 18 andra stycket, 8 kap. 2 och 3, 13 kap. 2 och 10 s, 14 kap. 11 och 16 kap. 6 blvt bestämda,.skall lantmätaren upprätta vdsknng mellan samtlga ägolotter, utvsande vad ägaren av envar av dem kr att emottaga och utgva samt vad, efter verkstäud avräknng av det ena mot det andra, för vaje ägolott återstår att uppbära eller erlägga. För vad enlgt denna avräknng skall gäldas skall utsättas vss förfallodag eller, om det anses nödgt att betalnngsskyldgheten fördelas pä längre td Wer lämpade förfall o dagar. e o Om beräknng och fördelnng av den ersättnng, boställshavare anlednng ar förrättat skfte kan erhålla eller få vdkännas, är särsklt stadgat. 15 KAP. Om tllträde av ägolotterna. 1. ordnng, varom 18 kap. stadgas. Överenskomma anlota X bultme. tllträdet av ne de nya agootterna, ägolotterna, aock dock att mea med tutraaet tllträdet 0'd'e föllt skftet blvt genom laga kraft knfln överenskommelse, skall, där klander mot skftet ej anföres, snart skftet blvt faststäut. Hax klander anförts, bestämme 1?* 2 % tllträde sker, pä åkern växande gröda, äge avträdaren 3 F elw A annan än tllträdaren tllhörgt upplag av g födsel, vrke, ---- gttbl ngått 1 JJVlU lkvd uctuu mellan ucmgcautt, delägarna, vare vcu.c? avvc avträdaren Ö bortflvf.fj> n'tkxslo r4*4* Ät* VÄt 183-.' *ottflytta upplaget nom ett år från det ägootten ja»rklnf+an tllträtts Svtmh f6fattnng»ar7lunff 192D, Nr

34 N- ' ' Nr Väg:ras någon delsgare att tllträda sn ägolott å foreath av utmätnngsmannen orten erhålla nödg handräotnf'e t besttnng av ägolotten. meanng tu att bomj oob 16 KAP. njfl TerTSr Äla hf Ä" V-krtv. >! av sådan ersättnngsfråga, som jämljrt 14 kap. 10 $ Sr?! anfo, skau lantmätaren å sammanträde med delägarna för dem PPsnUh ftjrrättnngen ör slutad, samt meddela underrättelse om ved a«tagas fdr follsljd av talan emot stftet de Sr Jl» -T t _ f mag skolat äga ram eller särskld talan enlgt 21 kap. 18 ocf 19 g» tel h jno brs 2. Vd avslutnngssammanträdet eller nom femton daar dflr.ff. exemplar av alla skfteshandngarna mot bevs som f fn överlämnas tll den skftesdelägare, som frvarande'delääärt?u? '' dto dessa m kanna om valet enas, lantmätaren vd sftefa wta\efevsätem ' ktesdeägare rättat pojev'els? eä ätnl! afra 7"r te7fsr Utsetts att förvara dem tllställas den delägare. Eon e V/ar ajllme ;rägt1l'rn::dotat?ä sadan vårdare. & o- omareu att pa anmälan av delägare nt» avändé l ägontb/f! ämnstfäs förmälda ändarb\v,'rr"deuäsfsllms. motsvarande tluampng lantmätaren Kfe!» Ä ä: teskar sumpps 1 aa den sluthga skftesläggnngen utvsats. npphävt, sann? genom laga kraft ägande utslag helt eller delr elndsamt utsätta återförvsats tll lantmätaren, skall den' och rätta Ät 3 feap- och 2 sbgs sm räugejj ånyo avslnt, utslagets nnehåu. Därefter skah. Där utan åteförvsnno-r föreskrves. samband tned beslnfof skfte beslutats, ågge lantmätaren, w beslutet meddelad föreskrft, att, sedan beslutet vnunt W dt ' ln 4: dd hällas för dela lantmätaren medföras å slutsammanträdet och dsav! akol var ftm d av ak skf an ptö sv 10 O ÖV(

35 1926. Nr } Ut ä» 'äoge Her vd prövnng av laga skfte befunnts, att delägare obehören fått ajdre Sgobelopp an hom tllkommt, ocb understger det honom UUagda ajfldre uuu unaerscger det honom tuaffda SpP e med mera än två procent vad enkvt delnngsgrnnd delmnornnh bort läggas tu lott, löä, där Jämknng skftet skulle medföra avsevärd kosteatl nfn!&1 mf ä ;S 11 kap. 2 andra stycket ssta punkten sägs, att gäldas av den efer de del ret Sgare, som erhållt större ägobelopp än dem tukosmt.,te'>. O ts, Lantmätaren vare skyldg att emot stadgad lösen tu delägarna ntlämna ett oh öemplar av skfteskartan nom ett är eller, där skfte avser skfteslag, varom 1 kap. 2 nnder 2 euer 3 sägs, nom sex månader från den dag då beslut f meddelats om sb ftets fastställelse eller, händelse talan mot beslutet må fyras, beslutet vunnt laga kraft eller däremot förd talan ogllats- skolande (låga om utlämnandet gälla vad 2 stadgas för det fau att skfteshandlrgama ej utlämnas vd avslutnngssammanträdet. ett a. 17 KAP. Om fördelnng av skfteskostnader. 1. l n Kostnaderna för laga skfte, var nbegrpas arvode tll förrättnngsmän och fakkunnga ävensom resekostnadsersättnng, den män sådan kostnad ej gäldas av statsmedel, lösen för kartor och handlngar samt utgfter för hantlangnng, 3 fkok utgöras av alla delägarna förhåuande tll det uppskattade ägobelopp var oen en av dem vd skftet erhållt. Har laga skfte förrättats på yrkande av ägare tll sådan jord, som om-. umäles 1 kap. 9 andra stycket, skall dock vd skfteskostnadernas fördelmg mellan delägarna jämknng äga rum med hänsyn tll den nytta envar avdem haft av skftet. Har jämlkt 1 kap. 20 delägare förklarats cke vara skyldg att ngå aöue annat än den mån där sägs, skall hans deltagande kostnaderna för, skdtet därefter lämpas. Eågtannar och andra, som utan att vara skftesdelägare haft del förrätt- gen, vare skyldga att deltaga kostnaderna därför den omfattnng, som p skälg med bänsyn tll den nytta de haft av förrättnngen. vaa om fördelnng av kostnader för laga skfte nu stadgats skall äga motjämväl fråga om kostnad för förrättnng, som 14 kap. sättet för utgörande av skfteskostnader, vad de belöpa på bo- deras fördelnng mellan bostäushavare är särsklt stadgat. 18 KAP. delägares ooh förrättnngsmäns rätt att besluta skftesfrågor. som omtalas 5, 10 ocb 15 kap., äge närvarande delärare efter ögamg med förräftnngsmännen besluta, där ej annat är särsklt före-

36 Nr 326. ägarna o. lantmätare och gode man strdga menngar, d4 de enlgt dem Ha ps:r.ä å mtssna etelan skå Bras genom stoklda besvär, skau tuto fe detoama tllkännagvas vad den med beslutet rmssnojde hat att lakttos för fullföljd av talan däremot. ÅVD. Om avstycknng. 19 KAP. 1. Från fastgbet må den ordnng ock under de vllkor förmälas vss tll gränserna bestämd ägovdd avskljas genom att ntgöra en_ fastfgbet för sg eller sammanläggas Hed ann fastgh att, äg:?dtr ureagravteddatt -läggas bet, för avstycknngen tllka erfordras, att sådan sammanläggnng efter därom är särsklt stadgat mä äga rum. fur bnstads- Avstycknng ett sammanbang av ett flertal ellc ändamål eller för beredande av plats för ndustrella anläggnngar. ordnande. Lag samma.v, --j större byggnadsverksambet rmer eller tll följd - - låtelser redan skett, eller av annan anlednng är att förvänta..nlglet Vd uppgörande av plan, varom nu sagts, skall ttagas, Tbjatse beredes tu anordnande ej mndre av lämplga trafkleder mt pp j nom oeb utfartsvägar från det tll avskljande avsedda fufssel den mån så prövas erforderlgt, av lednngar för belysnng, vatten ocb för avlopp. Avstycknng vare tllåten såväl av mark, som genom laga r vss fflctorbpf. cnm fpv HTT mnrlr cnm l.r fftmfölld för öar T,-,Tt(re aystycknng avskljas bögst en femtedel av nämnda mar..ggu vad enlgt detta kaptel gäller om stamfastgbet skall, där j gjs, delägare ense fråga, som enlgt första stycket detonas beslutanderätt, eller fnna förrättnngsmänx dä ws vra trdande mot lag, skola förrättmngsmännen besluta nas beslut vara där ej annat är särsklt stadgat. 2. «?-ftesfråffor eom cke avses 1, skola, där cke denna lag anaot. lunda föskrwes, avgöras av förrättmngsmännen efter rådplägnng med dd att ca» A såso Bj att bplf HO nl) del, oaftt UU råga vd den flt Q sm nng Å geme medfö nndan De ddad öttd: ho aktb lawd der eker orda såvt och åtff S ordr tta rott då

37 or. lel tet Sö [ar. an. Stap Nr Ärovdd. som avstyckas, skall tll omfång ock belä/renket samf a. l (ngt vaa säd, att den med hunsyn därtu och tfl eljest föresnfe ffr lampbffen lamplpn kan antngen såsom a&om faatp-vaf. fastghet f«r»rl phsrtss Ej må avstycknng Mn jordbmksfastgbet äga mm med mndre det kan HB -u cntagss. --- att den -- fastghetsndelnng, o --OT som t,tnvcujgvjjjjgea genom avstycknngen euer, euer där avla fnogen.hmjrnnp-en äerer äger mm för sammanläpp-nno-, sammanläggnng, genom o-anntr, avatyeknngen och, sam. nv nanlggftungen skulle nppstå, bereder ökade ntkomstmöjlgheter för den ord a- bmkande befolknngen euer eljest är tll gagn för jordbruksnärngen oen n. Tn««ll rnofrrhof TTQT-frQn otta+'r/.pr. ~,,r- L± T 1.- j.---- r V- ya-wv uuuugsuar maru av den omfattnng, att lastgheten varder tjänlg tll jordbruk, mån av tllgång er bfller för dess nyttjande för sådant ändamål erforderlg skog; skolande då Wga är om avstycknng av mark för sammanläggnng med annan fastghet vh hfräknnp-en av hphnvpt nv fon-nc TKncrx.., j-n r * l.tt '"'' 1 oo.ugcu& unsanu provas an- Sget eller eljest skäl därtll äro, avstycknng så verkställas, att skogsmarken 1 Em faelbet tllfaller en förrättnngen ngående jordbmksfastghet Vad 1 tredje och fjde styckena stadgas skall ej utgöra hnder för avstyck, nmg av mark för tllgodoseende av behov av mndre lägenheter eller för beredande av plats för ndustrell anläggnng eller därmed jämfö-lgt ändamål. 4. Avstyelmng av område, som vd lantmäterförrättnng nndantagts för gejsamt ändamål, må ej äga nra, där dess avskljande skulle komma att aanteglte någon av de fastgheter, för vlkas behov området 3 första stycket medtåf! skola vd avstycknng tllämplga delar lända" tll efterwttese, såvtt mka L.o:+, 2:ande skall av elfetmrf mg P- kap. andra stycket samma lag eller äldre bestämmelser förordnat, att stadsplan skall upprättas särsklda föreskrfter med avseende å byggnadsverksamhetens ävtt h. må stycknng företagas även av annan "person än lantmätare, och T nnehava befattnng såsom mätnngsman stad; äf stagat äärvd om sådan förrättnngsman vad denna lag om lantmätare Skall ordnop. samhäue, där den för städerna gällande Ätta dao-fl bebyggande skall akttagas, har förrättnngsmannen att mnst rattnmgfjj underrätta byggnadsnämnden om td och ställe för förd 'Vstycknngsförrättnng tllkommer fastghetens ägare samt, n, Som skall PVol-T-prnc attorlfat fll flnnnn llmtrlsl rlonnu skall avstyckas, blvt överlåten tll annan, jämväl denne.? ]

38 Nr 326. ff 1 ( Efter skrftlg ansöknng av sakägare må lantmätare företaga avrh,o, att förordnande tll förrättnngen meddelats. ntan O* Etan hnder av att. knngörande och kallelse ej verkställts åen nr, * m 3 kap. sägs, må avstvcknngsförrättnng företegas, därest fash&' are samt fall, då ägovdd, som.skall avstycka, blvt överläten temväl denne nhnna sg eller av lantmätaren blvt mnst åtta da bevslgen kallade tll förrättnngen samt fråga ej är om bestämml"? gräns mot fastghet, sora e. ngår förrättnngen. av Avstjmknng må verkställas nten bträde av gode män, såvtt cke lan mätaren UUUUCU eller sakägare fnner bträde av o- gode män erforderlgt Bestämmes under förrättnngens gäng, att gode män skola tukaljas, må dä ej j verka mbbnng av åtgärd, som vdtagts därförnnan. 9.,1 Har ägovdd, som skall av8tycka.s, blvt tll annan överlåten, skall Ö01 uärom npprättede avhandlngen nföras förrättnngsprotokohet eller stydt avskrft bläggas detta. Ax äovdd, som avstyckas, avsedd att.sammanlstn, med annan fastghet, skall sådant protokollet särsklt angvas. 10. Bestämmande av gräns mot fastghet, som ej ngår avstycknngafösttnngen, skall vd förrättnngen ej äga rnm, däx det ej päfordras å någonden sdan eller av lantmätaren aktas nödgt. Är fråga om avstycknng nom samhälle, där den för städerna gäuandj ordnng för bebyggande skall akttagas, eller nom område, för vlket Konnnga jämlkt 1 kap. 42 av lagen om fastghetsbldnng stad eller 1 kap. 46 andra stycket samma lag eller motsvarande äldre bestämmelser förordnat ett stadsplan skall upprättes eller meddelat särsklda föreskrfter med avseendet J. a JU JLUÖ.VJ. <* V Wtl A tlgv/l WVO nxlluull-u-. av sådan gräns, som avsea första stycket av denna paractaf, må avstyetnngsförrättnngen' ej avslutas förrän den förrättnng, varvd gränsfrågan bahandlats, blvt genom laga kraft ägande beslut fastställd. stb d fta 5f A med skoll e n A rerkb to n lagen famn na a ver gand 42 Q a Äv rande der m-.. /> Tll fastghet, som bldas genom avstycknng, må läggas högst tre skfeb eller, där tu stamfastgbeten vd laga skfte utlagts flera än tre skften, lh många skften som tllhöra stamfastgheten, dock att, där avstycknngen mark, som är samfälld för flera fastgheter, skftenas antal cke något fclj må överstga tre. den mån ägornas läge och beskaffenhet det medgva skflu åt ägovdd, som avstyckas, gvas regelbunden och för dess nyttjande lörof lg form. Hå fråga är om avstyeknng av mark för sammanläggnng med fastghet, skall tllses, att antalet skften, var den mark utlägges, form e må medföra hnder för sammanläggnng efter vad därom är staaga Avstycknng skall så verkställas, att såväl stamfastgheten om fastgb- som genom avstycknngen bldas, kommer att äga rätt tll nödga skall bestämmas, om och vad mån med följa rätt tll delaktghet område, som vd lantmätenfö avsatts för gemensamt ändamål, äga. som eljest är samfälld för änrr, föstghet, eller särsklda rättgheter och Äfeer, ägovdd, som» skyckas, äng euer därtll odlngsbar mark av den omfattnng, att fastgheten Ha Då lestä K tet fö ka] Ha om Q förra Snce rättl Eamt fastj beten att å an

39 1926. Nr 326. ~ 605. Ä Ä- 1 reut ÄÄ! fna samflllueet, ntan skau vad av stemfaatgheten tlfkomlaandd''; sagtet ken sk&lgen anses belöpa å den avstyckade ägovmden lon, l{jfrgas ddblo'* T j 'qv (/TordMkr rlr de Rndamdl, lögechet med undantagas avseende å såsomfto vlka sådant tr tllåtet vd lasa skfte mt cl q th ps..'.. / apt läffenhet undata<?as såpnm -ftty- Bhute, nfc m.föman för en förrättnngen ngående fastget läggas eller å b erannan Aveattende av mark tll gemensam hetsskog må äga mm sarnmnnlmno. jed avslyckmng, där sakägarna därom träffa renngeller, om ägovdd\om ctbll avstyckas, e.] bhvt tll annan överlåten, sådant bestämmel av fäsfe hetens Egare. 13, Dom område, som ngar tomtndelnng, må avstycknng e äea mm Aftnlrnnfr nnm nmr&n tt r- H. flgen om lubuguttsumumg stan euer jämät 1 äap. 46 andra stycket 13 nma lag eller motsvarande äldre bestämmelser jpörordnat, att särsklda föreskrfter skola tllämpas med avseende å byggnadsverksamhetens ordnande l5 D2 avstycknng ej så verkställas, att tllämpnngen av sådan föreskrft mot- 31 Tertas. Ej må nom samhälle, där den för städerna gällande ordnng för behyg- KDde skau akttagas, eller nom område, för vlket Konungen jämukt 1 kap l 42 av lagen om fastghetsbldnng stad eller motsvarande äldre bestämforordnat att stadsplan skal upprättas eller meddelat särsklda föreger med avseende å byggnadsverksamhetens ordnande, något fall avsyckamg sa verkställas, att markens ändamålsenlga bebyggande försvåras. Avstydmng nom område, för vlket fnnes av Konungens befallnngshamde godkänd plan, varom 1 sägs, må ej ske strd mot samma plan aställas, att områdets läm;'ga ndelnng fastgheter därgenom 14. ägo v dd, som skall avstyckas, cke ägt rum, ankomme fl ägare att, med akttagande av vad detta kaptel föreskrves, oestamma, huru avstycknngen skall verkställas. fastgheten äges av flera gemensamt, dessa ej förena sg om sät- stycknngens verkställande, varde beslut meddelat, att avstycknngen 15. skae avgtyckas, blvt tll annan överlåten, skall den JTättfeg upprättade avhandlngen lägras tll errund för avstycknnjssamt r, uxuxaae, som va _ eyest är samfäud för stam fastgheten och annan u;j atf j jlättgheter ocb förmåner, som tllkomma atamfastgftt lägenhet slcall undantagas för gemensamt ändamål eller ouba förmån för en stycknngen ngående fastghet skall läggas sadan fastghet, skall därom upprättas skrftlg förenng. o

40 f 606 _ Nr 326. Uppkommer mellan sakägarna tvst om den rätt som enlgt eller&öffad ftrenng tllkommer envar av dem skau frågan nnderes' he delnngsrättens prövnng, och vle emellertd förrättnngen. s a»o. 16. Med lednng av de detta kaptel gvna bestämmelser skall avrröta<! BlC vda tllstånd tll den frågasatta avstycknngen må meddelas. ' Det ålgger förrättnngsmännen att verkställa utrednng rörande lf, oa ständgbeter, vlka äro av beskaffenhet att nverka på frågans avgörand.: det över vad vd utrednngen förekommt upprätta skrftlg redogörelse l- lägges protekouet, t, att, där ej sådant sädant fall, tall, varom 19 andna andfa stvo styokeu! förelgger, å karta utmärka, huru avstycknngen är avsedd att verkstallf samt att. därefter avgva utlåtande frögan. Utlåtandet skall nnehålff S sked, huruvda tllstånd tll avstycknnen meddelas eller cke. 17 g. och Där sakägare det yrkar eller förrättnngsmännen pä skäl, som ty M av skola protokollet särsklt angvas, så fnna erforderlgt, skall utlåtande, varz om 16 sägs, underställas ägodelnngsrättens prövnng. Beträffande sådan underställnng skau vad 4 kap. 4 ssta stycket stadgas äga motsvarande tllämpnng. ställ plar 18. Där fråga om utlåtande, som detta kaptel avses, skall vad 4 kap. 8 ske första och tredje styckena föreskrves äga motsvarande tllämpnng, Ej raä den om.ständgheten att det 1 andra stycket omfönnälda fell avstycknngsplan blvt av Konnngens befallnagsbavande godkänd nöa n hnder att vd meddelande av tllstånd tll avstycknngen medgva mndre o om jämknngar nämnda plan, vlka cke stå strd emot de allmänna fömtsbtt- U tet nngarna för avstycknng. Påyrkas jämknng avstycknngsplanen utövervsd ogu nu är sagt, varde beslnt meddelat, att avstycknngen ej kan äga rum. fall Utan hnder därav att tllstånd meddelats tll avstycknngs utförande enlgt vss plan, må vd avstycknngens verkställande företagas mndre jämknnga planen av beskaffenhet, varom andra stycket första punkten htoovanss far PåjTkas jämknng därutöver, varde beslut meddelat, att frågan om avstyä- elj nng förfallt. 19. H Lantmätaren ålgger att utmärka avstycknngen å karta. Därest ej Est- eåda ägare påfordrar upprättande av fullständg karta eller äldre karta, påsbh rand 6 kap. l är föreskrvet, skall användas vd förrättnngen, skall kanapp- alhn taga allenast vad som fnnes nödgt för att tydlgt utmärka gränserna för avstyckat område, för mark, som undantagts för gemensamt ändamål, samt r het fy' den fastghet, från vlken avstycknngen sker, gränserna mellan sådana est- njut nämnda fastghet ngående ägoslag, som redovsas jordregstret, samt byg?' red nåder, vägar, vattendrag och dylkt. del Avstyckas mark, som är samfädd för flera fastgheter, eller ntgör, då ra för to om mark, som hör tll vss fastghet, vad som avstyckas högst fastghetens ägovdd, andelar samfälld mark oberäknade, skau dock. d5rj för Mnat av sakägare påyrkas, åkartan upptagas allenast avstyckat omrédejb A kartan å:al tecknua tan ävensom tll varje to avsatts för gemensamt ändamål, to samfäud för stamfastgbeten och annan fastghet, euer stoelnlda öve ako! ;

41 go. St!. )11. DtS b- S? Nr 326. ~ hpercoh fflnnåner, som t'hkomma stamtastgheten, så ock angående servtnt fastghet må hava lagts ä Sm sääs fashghet. Kan beskrvnngen ej lämplgen tecknas å avsfyck- Scahartan, skall den av lantmätaren nläras särswld d handlng. Apomätnng må vd av.stycknng äga xnm e endast ' den mån sådan fnne.s jjlggnglgea nödvändg för upprättande av k oan karta och beslrrvnng på sätt detta 'kaptel är föreskrvet. 20. Pantmätaren skall å marken utstaka samt, på sätt sär.sklt är föreskrvet ntmarka genom avstycknngen tllkomna gränser. Sedan gräns mellan stamfastgleten ock avstyckat område ävensom rå<»ånffar och andra grä-nslnjer, som vd nvstycknngen må hava bestämts, blvt utdakade och utmärkta samt alla tll förrättnngen hörande frågor övrgt blvt lu avgjorda, skall förrättnngen avslutas, och meddele lantmätaren underrättelse Ra om vad som skall akttagas för fullföljd av talan mot förrättnngen. nom femton dagar från det förrättnngen blvt avslutad skall ett exemplar av förrättnngshandlngarna emot bevs, som bfogas konceptakten, tll-. stflllos fokauden eller, där fera sakägare fnnas, den, som av dem härtll utses. Dä förrättnngshandlngarna cke utgvas ä sammanträde, må tllställandet ske med posten eller genom utmätnngsmannen orten. 22. H Lantmätaren vare skyldg att emot stadgad lösen tll vederbörande sakägare Q utlämna ett exemplaj: av kartan nom fyrtofem dagar frän den dag, då beslut 1? om fastställelse av förrättnngen meddelats, eller, händelse talan mot beslu- 5- tet må föras, från den dag beslutet vunnt laga kraft eller däremot förd talan ogllats; skolande fråga om utlämnandet gälla vad 21 stadgas för det fall att förrättnngshandlngarna ej utlämnas å sammanträde. Den omständghet att fastställelse meddelas å avstycknng medför cke för Saren vdsträcktare rätt att förfoga Över fastgheten än lag och författnngar eest medgva. 24. tar fastghet, varfrån avstycknng ägt rum, för tonde, ränta eller annan äaan avgäld eller eljest för allmänna utskylder och besvär, vlkas utgörande det avstyckade området cke omedelbart deltager, eller för lån, som av änna medel lämnats för beredande av odlngsföretag, eller för förskott av dylka medel för avlösnng av fräseränta eller eljest för belopp, varför säkertet på annan gmnd än ntecknng eller jämlkt 11 kap. 2 jordabalken åtdjdtes, och utgör det av.tyckade området ensamt eller tllsammans med vad e tm må vara frän fastgheten avsöndrat eller avstyckat mera än en femte- gketens ägovdd, skall fråga om det avstyckade områdets ansvar r sådant ålggande vad 37 3 mom. av förordnngen den 16 jun 1875 gående ntecknng fa.st egendom är stadgat om avsöndrad lägenhets ansvar ntecknad gäld äga motsvarande tllämpnng. Vnd - a äsff l kaptel är stadgat om ägare avser jämväl den, som nnehar gnet under ständg besttnngsrätt eller såsom fdekommss. vart anslaget tll ständgt ryttare-, soldat-eller båtsmanatorp, särskld fastghet utan bnder därav, att avstycknngen cke stvoknr med vad 3 andra, tredje och fjärde styckena är för avskola öumänhet stadgat. avseende å avstycknng av sådant område jgmelserna 4 och 11 samt cke heller tllämpas. 02. äocju/fryattnffgtamnff J920, Nr 2(! 331?. 607 t

42 . T rf v; r t Nr S. Kostnaderna f6r avstjcknngsförrttnn, var flera hava A enlghet med vad häntnuan mellan sakägarna OverPTdv ftrdpv sådan överenskommelse ej träfl'ate, efter vad varje fall av S prövas skälgt. tu ATO. Om audra lantmäter förrättnngar. 20 vap. 1. V Bestämmande och utmärkande av rågång eller annpn fo.*-*.. 1(3 som.m ägoutbyte cg...uj.c må verkställas såsom sar.cx... särskld juuuemn?srörtfltfv.;«jorddelnngsftsj 1 manb anbang ang med annan sådan förrättnng. g utan san,. Utom fall, varom 8 kap. sägs, mä ägoutbvte sånm os. -u»ga rnm för.tbyte dg», som nom skfteag'undans gemensamma belov, mot annan jord nom skfteslfget dttt sfdnf?8» t fek ktnfs 2. rv* Förordnande att bestämma och utmärka rpcrsnn. «medför för lantaetaren behörghet jämräl atf1ja nll8lffåt«l *! med uppkommande fråga om ägontbyte sammanhang dsr g. beföetr ef f l f d servtutet utan sammanhang medskftp ntbrrf. flgan och knnna ske utan någons förfåne- Pötf ock ägaren av den fa.stxl tlu vl lmån det 6nnes medföra nytt ntbrytmn tukokb vs att servtutet äventfras. ormån sådant servntnt gäller, där dd servtutet, mavd'dessftbrvtandepd skfteslag utlagda ägolotter ar av ägolotterna- och.kl vederlagsjorden uttagas frln en eller flem sättnng, pä.ätt 7 cöl "vf sker, r sammanhang med utbrytnngen arjord utöver den å ägootabeföpandefnd" k Avsättndé fl,y nfl.tt f'ln adr må ske fu.,tgheterua såsom särskld tublrf fastgheter *' lott av anlednfnpftp!vl.. Af varder jord frånvunnen vsa ägolott, vd talans föxst p+vskfteslag, algge ägaren tll den för fastställande av rlpf uom ett år därefter påkalla förrättnng från skfteslaget övro-f öljd härav må tukomma ägolottec frångått ägolotten nno vjg ägolotter nom skfteslaget. Hax jord tä?v ett T räknasn trädde kraft, skau berörda rau sstnämda da. frå a ap.betr6p* * avses, skola de 2, 3, 15, åa tll efterrättelse T n skfte gvna föreskrfter tllämpuga deto fre paragrafer förmäler, gt skola förrättnngar, om vlka foretawa samband med laga beträfande motsvarande åtgärd CB cfe stfl den Md anl ocb led( me dr g0( 5r bes mk ma: Sr da

43 1 1926, :Nr nar flera flel förrättnng, som l, 3, 4 eller 5 avses, slola kost- 3 Sft förrättnngen fördelas efter vad varje fall av fönättnngsmännen r pjovfls ORr jord, som, på sätt 3 andra stycket eller 5 sägs, frångår ägolott,. c; nnnffär tll mera än tvä procent av ägolotten enlgt den vd skftet verkcjlo l'o,,,. V.,.,.*-)! ' ställda den T( ssttndg lftgur den frångångna jorden större andel av ägolotten än ovan L sagt, ankomme på förrättnngsmännen att avgöra, hnmvda ock på vad 1- tad från andra ägolotter nom skfteslaget jord bör ntbrytaa för att tlläggas 1. förstnämnda lott samt skftet enlghet därmed erforderlga delar jämkas, eller bnruvda eller vad män ersättnngen må utgöras pennngar. Vd 5 evgörande av denna fråga skall hänsyn tagas å ena sdan tll den frångångna 3 oraens större eller mndre betydelse för brnknngen av ägolotten och å den e andra sdan tll kostnaden för utbrytnng av vederlag jord ocb därav förmldd jämknng skftet. 1 TJtgfr vederlaget jord, skola sammanhang med vederlagets utbrytande ock Jämknngen skftet verkställas de lkvder, vartll förhlandena föranleda, ocb skola för sådana lkvder de 14 kap. gvna föreskrfter äga mot s svarande tllämpnng. Har vd skfte av vattentäckt område fsket där med stöd av äldre bestämmelser ej ntagts delnngen, eller ntgör fske särskld fastghet, må delnng dorav Sga mm, så framt det kan ske utan någon delägares förfång. Pör sådan delnng skall uppskattnng av fskeområdet ske efter de olka delarnas godhet med hänsyn tll fsket samt övrgt tllämplga delar gälla vad som Sr stadgat om laga skfte. Har jämlkt 10 kap. 7 vd skfte av vattentäckt område fsket undantagts såsom för delägarna gemensamt, må särskld delnng av fsket cke äga rum. 9. Angående talan mot och fastställelse av förrättnng, varom 1, 3, 4 och 5 sjl, är 21 kap. stadgat. På begäran av den, som äger eller under fdekommssrätt eller ständg ubsttnngsrätt nnehar jord, må Konungens hefallnngshavande förordna lant- 'nåtare er annan person, behörg att nnehava befattnng såsom mätnngs stad, att verkställa avmätnng av jorden. Sådant förordnande må ock meddelas på framställnng av samhälle, där den ör staderna gällande ordnng för bebyggande skall akttagas, beträffande som hör tll samhäuet. Jled avseende å förrättnng, som denna paragraf avses, skola bestämmel 2 kap. 11 och 6 kap. 3 äga tllämpnng., förrättnng av lantmätare för andra än här ovan omförmälda ängäue vad därom är särsklt stadgat.

44 Nr ~ V Avr>. On domstolar ocl råuégkng jorddélnnsmål, så ocjk om fastsstäuelse av jorddelnngrsförrattnng samt om rättelsr { fastotallt skffce. * 21 KAP. A. Allmänna bestämmelser. 1. Första domstol jorddelnngsmål ä landet är ägodelnngsrätt, en för Taje domsaga. Pär tll skfteslag hör jord, som är belägen nom två eller flera domsa-rot, skall skfteslaget anses _ lyda under ägodelnngsrätten den domsaga, åm vlken största delen av jorden lgger. Om KonnngelB befallnngsh avan des och övenantmätares befattnng med vsa avstycknngsmål är nedan detta kaptel stadgat, 2, Ägodelnngsrätt består av en ägodelnngsdomare såsom ordförande samt k? ägodelnnganämndemän. Ordnare domaren domsagan är där ägodelnngsdomare, såframt ch Konungen av särskld anlednng fnner gott att för två eller flera dnmsago förordna en gemensam ägodelnngsdomare. Härtll må cke utses annan t lagkunng, domarevärv erfaren person. Yd förfall för ägodelnngsdomare förordnar hovrätten tll hans ställföreträdare person med de egens&per, m nyss nämnts. Ägodelnngsnämndemännen, som böra vara allmänt betrodda, lanthnslål!' nng kunnga och med ortens förhållanden väl förtrogna män, skola vara valbara tll nämndemansbefattnng vd häradsrätt domsagan samt ej hava upp nått sextofem års ålder. 3. Ägodelnngsnämndemän ntses för ses år, tll ett antal av sex domkgj, som består av allenast ett tngslag, och tre för varje tngslag övrga doasagor. Avgår ägodelnngsnämndemän under tjänstgörngstden, skall val återstående del av samma td. Val äger rum ä tngsstället nför häradsrätten. j Valet verkställes genom valmän, som på föranstaltande av ägodelm domaren utses å kommunalstämma av de kommunens allmne np heter röstberättgade, som där äga eller nnehava jordbruksfastghet, som utgör egen kommun, tllkomme rösträtt envar angelägenheter röstberättgad. Vd utseende av valmän äge varje valet deltagande en röst. För kommun med nvånare och därunder utses 1 valman, > över 1,000 t. o. m. 3,000 nvånare 2 valmän.» 3,000 > 6,000 > 3 > 6,000 > 9,000 > 4 > %r samma beräknng för överskjutande folkmängd. or varje kommun utses suppleanter tll lka antal som valmto- Höra delar av kommuu tll sllda tngslag, utses för vardera delen ch suppleanter för det tngslag den tllhör. D ju f tfl n' 1 ff u 1

45 m ge m a f? re!? Nr Td wl O'" ägodelongäratt äge vaje falman en röst. Omtöst- JL skau yerkatulas med slntna sedlar. Vapje yalsedel akall nnehålla lta taen namn som antalet av de ledamöter, som skola väljas, och vare den vald, erhållt mera än hälften av de avgvna rösterna. Har e sålunda lela det antnl ledamöter, som skau väljas, buvt ntsett, upprättas en förteck- 5 g, var npptagaa, därest,eke någon blv,t ntsedd de, som erhållt de flesta tlraa, efter den euer de utsedda erhållt högsta röstetal. feckngen upptagas två gånger så månra namn som ledamöter dä skola väljas. Därpå företaga ny omröstnng mellan de förtecknngen uppförda personerna och vare de ralda, som dä erhållt de flesta rösterna. Vä lka röstetal sklje lotten. Engan över valet föres genom besvär enlgt 27 kap. rättegångsbalken Över hovrättens utslag ma klagan ej föras. Om valets utgång skall häradsrättens ordförande, så fort ske kan nsända uppgft tll Konungens befallnngshavande länet, som har att ofördröjlgen nföra uppgften länskungörelserna. Ar annan än ordnare domaren domeagan ägodelnngsdomare, skall skrftlg underrättelse om valets utgång ofördöjlgen meddelas jämväl denne. 0. Fnner ägodelnngsdornaren, att ägodelnngsnämndeman upphört att vara valbar, euer har ägodelnngsnämndeman hos ägodelnngsdornaren laglgen avsagt sg uppdraget, föranstalte ägodelnngsdornaren om nytt val. Om skyldghet att åtaga sg uppdrag som ägodelnngsnämndeman och att kvarstå nppdraget, så ock att efter avgång fortfarande bestrda befattnngen ntll dess annan blvt utsedd, skall vad som fnnes stadgat beträffande nsnmdeman häradsrätt äga motsvarande tllämpnng. 6. Av de tll ägodelnngsnämndemän valda skola ägodelnngsrätten ämstgöra de tre, som av ägodelnngsdornaren för varje gång kallas därtll. Hålles Dgodelnngsrättens sammanträde vd syn pä stället, böra företrädesvs de närmast boende nämndemännen kallas att tjänstgöra. 7. Uteblr ägodelnngsnämndeman frän sammanträde eller uppstår för honom Jäv euer annat laga förfall, kalle ägodelnngsdornaren tll tjänstgörng»nnan ägodelnngsnämndeman euer, där avsevärd tdsutdräkt därgenom skulle vållas, ööaan tll ledamot ägodelnngsrätten valbar man. ordförande och ledamot ägodelnngsrätt gälle de jäv, som enlgt lattegångsbaen gälla mot domare. Ägodelnngsnämndeman må cke deltaga fl analäggnngen av mål angående förrättnng, med vlken han tagt befattflflg som god man. såd ägodelnngsrätt skall, om han ej förut avlagt dotnared, avlägga ägodelnngsrätten eller ägodelnngsdornaren nnan han ntrmer sammanträde med ägodelnngsrätt samt de mål, som därvd skola daear ägodelnngsdornaren att utfärda kungörelse, som sst fjorton Rar d- sammanträdet skall uppläsas kyrkan för den eller de församlnflanud fråga är, lgger; kalle ock nom samma td ägodelnngs- länna ombud ooh, där så prövas erforderlgt, förrättnngs- ätaxen tu sammanträdet.

46 Nr J-A. 9- Ar tll ägodelnngsrätten nkommet mål av den Är,rÄ säjä ks'ss tofauande agt ma tng eller sammanrä-de me te sagan kan anstå, ttgodelnngsrlttens sammanträde ntsattt manwde, varom nu är sagt, såvda sakägare ej annorlutdn l W *» åz näfta )Z.et?Ä\r4 Ätfran»»v! S Stt kuvndeaklga ändamål ke tjänstlokal. Vallas särsklda utgfter för utmvärmnn»eudseller dylkt, skola de ersättas avlakägarna. belysnng, staffg T 9 S J'Or resa tll och frän det ställe, där äffodelnnt«>röff öok för uppehället vd rätten njute ätodlnbesdsnlt sammanträder, Dämndemännen ersättnng enlgt gällande resereemetr? bodelnngs, =133 acrffsfcr- ' * Ä-rV?s3r.U33, s Hallcs sammanträde med ägodelnnasrätt skall ersättnng ej tll dem nt.rå, dergt 4 bt 4e4vfrtoM ägt-äelungsdomaren, dar så femes erfor som fe 1nnorfedSätfn r fordras särskld ledmot äjsdenfeffltt'* 8 s: _ stadgas beträffande aumfmfl gäldas av sakägaxnå* Det bjträde bestämmes av ägodelnngsrätten att dessa en för aut och'atk f?;! eller, där klagandena äro flera, ahrskjuta den bestämda ersättnngen. jorddelnngsmål skok tll betalt brev med posten Jnc«.vr klaganden Öppet att på eget äventyr dofen tllbanä nom nfo5 besvären så tdgt, att de komma ägodebn särsklt fall stadgade td den för talans fullföljande för vaga B. Om vad tu Jorddelnngsmål är att hänföra. 1 fö ar av

47 -.T Nr 326. an fl en an n- lat 13 3r :e g Tmal om fastställelse av laga slfte, sä ock av ftrrättnnr. fr.r K.of» C, fastghetsgräns, där»rrättnngen skett sam3af ed fflande skfta 5 d) mfl rörande talan mot ock fastställelse av förrättnng som ämltf Jaet H kap 0 häl.ta efter det laga skfte buvt åä d) nfl om rättelse fastställt laga skfte; 2 Avstycknngs mål, vartll räknas g) mål om tllstånd tll avstycknng; b) måk där genom besvär prövnng påkallas av annat under avstycknngsonöttnng meddelat best än rörande tustånd tll avstycknngen eller v ttrörd, som under avstycknmgsförrättnng vdtagts; c) mfl om fastställelse ay avstycknng sä ock äv förrättnng för bestämaande av fastghetsgräns vd avstycknng; 3. Mål rörande telan mot och faststäl else av ägoutbyte sammanhang med laga skfte, så ock talan mot och fastställelse av förrättnng varom 2Ö kan 1,3, 4 och 5 förmäles; "" ' 4. Mål om rågång eller annan fastghetsgräns andra fau än ovan avses- 5. Sådan tvst om äganderätt euer ständg besttnngsrätt tll ord eller om nnehav av äga, som enlgt 3 kap. 12 nnderstäues ägodelnngsrättens prövnng: 6. Yd avstycknngs förrättnng uppkommande tvst, varom 19 kap. 15 ssta stycket förmäles; 7. Tvst, som samband med jorddelnngsförrättnng yppas angående beståndet och omfånget av rättghet tu skogsfång, mulbete euer annat ä fastghet, som ngår förrättnngen, vlande servtut; och 8. Mål om beloppet av kostnader för jorddelnngsförrättnng, där ej målet Sndf enlgt vad ovan stadgas är att anse såsom jorddelungsmål. Där efter jorddelnngsförrättnngs påbörjande tvst yppas, om vss äga utgör fastghet för sg euer hör tll annan fastghet, om äga är att anse såsom samfälld, om äga bör tll en ägolott eller tll en annan, om delägare har del skfteslag efter andelstal eller nom vssa gränser, 1 skall anses såsom odaläga och sådan egenskap tllhöra vss ä: ägo- 1 1 ägobelopp enlgt delnngsgrunden, nt, ändå att den cke jämlkt 15 5 må vara att tll jorddel- mål hänföra, räknas såsom sådant mål. oå o j 'delnngsmål uppkommer om skyldghet för lantmätare att oekostnad helt eller delvs omgöra förrättnng eller att gälda kostansea ägodelnngsrättens sammanträde, skall ock såsom jorddelnngsmäl G. Om jorddelnngrsmåls anlsgfg'g'orade. beslat under jorddelnngsförrättnng eller tvst, som vd sådan är lörr.+.uppkommt, skall underställas ägodelnngsrättens prövnng, därom 1 denna lag stadgat. År d djd med under laga skfte meddelat beslut, vargenom attnugsmau ogllats, har han att mot beslutet fullfölja talan genom

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet.

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet. rh \.)1' Y' '/ ()(j,'- -r '.' P- -c., (l/ V) '--~-.~. (0 / v.' ç.(úo 9- d t. 1')/ Kommunstyrelsens handlng nr 54/2007 Mellan Svenska Turstförenngen STF AB, org.nr 556415-4259, Box 25, 101 20 Stockholm,

Läs mer

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun Blaga 81 KF 136 20131127 Karlsborgs kommun Vaenheten 1 (12) VAtaxa 2014 för Karlsborgs kommun TAXA för Karlsborgs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggnng Antagen av kommunfullmäktge 20131127 Huvudman

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

BÄLLSTA 5:126 Fritzbergsvägen 117 Vallentuna Överlåtelsebesiktning för Säljare Maj 2017

BÄLLSTA 5:126 Fritzbergsvägen 117 Vallentuna Överlåtelsebesiktning för Säljare Maj 2017 Frtzbergsvägen 117 Vallentuna Överlåtelsebesktnng för Säljare Maj 2017 Energ 2017 SBR Byggngenjörerna Verson 2017.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN SÄLJARE...2 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författnngssamlng Förordnng om ändrng trafkförordnngen (1998:1276); SFS 2007:235 Utkom från trycket den 23 maj 2007 utfärdad den 10 maj 2007. Regerngen föreskrver fråga om trafkförordnngen (1998:1276)

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun " A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun  A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB Kommunstyrelsens handlng nr 14/2009 Zatrneholms kommun " Y' /- / /) f. cj ' () ~ -,~?:5 1'- ': ( ~Y- l) Í/,,;.-l ~,. "f,.. 9-DìY1 ~ c D "::") Närngslv och Tlväxt 1 (6) A VT AL OM ANLÄGGNNGSARRENDE Bakgrund,

Läs mer

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm I' ~~ KAMARRTTEN I STOCKHOLM Mgratonsöverdomstolen Avdelnng 1 DOM 2010-05-06 Meddelad Stockholm Sda 1 (3) Mål nr UM 1259-10 KLAGANE Offentlgt btrde: ÖVERKAGAT AVGORANDE Länsrättens Stockholms län, mgrtonsdomstolen,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929; SFS 1998:863 Utkom från

Läs mer

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ . Nummer DT 1224 l (9) 000AD01.SAM Överklagat avgörande Trelleborgs tngsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se blaga A Klagande Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ Ombud Bolagsjursten Lef

Läs mer

BODA 1:113: Byggsanktionsavgift för att utan startbesked ha startat en tillbyggnad av ett fritidshus

BODA 1:113: Byggsanktionsavgift för att utan startbesked ha startat en tillbyggnad av ett fritidshus Datum Dnr 208-04-29 BYGG.207.4688 Peter Leeb peter.leeb@varmdo.se 08-570 483 95 BygglovhandläggareMljönspektör Tjänsteskrvelse :3: Byggsanktonsavgft för att utan startbesked ha startat en tllbyggnad av

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 BOLLNÄS Q âwâcøoøog Ögøwmzq äommøoomg cçözøfzåq- - I/l//I/lg/Ö, göz/møa/kmgoqåswoltoa/nøåwffnwqw, ågmöomø- 80 âäføtøqåøgøøyf/fâ/l. 300%- ådøføgza/faazøoo: Ãlâe/føå/Imqfa/I/Lâo

Läs mer

28 st medlemmar (inkl. 9 st styrelsemedlemmar), representerande 27 st röstberättigade fastigheter, deltog i föreningsstämman.

28 st medlemmar (inkl. 9 st styrelsemedlemmar), representerande 27 st röstberättigade fastigheter, deltog i föreningsstämman. Td: 2016-03-14 kl. 19.00 Plats: Fjällenskolans röda matsal 28 st medlemmar (nkl. 9 st styrelsemedlemmar), representerande 27 st röstberättgade fastgheter, deltog förenngsstämman. 1. Stämmans öppnande.

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författnngssamlng Förordnng om ändrng trafkförordnngen (1998:1276); SFS 2004:285 Utkom från trycket den 18 maj 2004 utfärdad den 29 aprl 2004. Regerngen föreskrver 1 fråga om trafkförordnngen (1998:1276)

Läs mer

Blåsen nu alla (epistel nr 25)

Blåsen nu alla (epistel nr 25) lås al (epstel nr 25) ext musk: Carl Mchael ellman oprano 4 3 rr: Eva oller 2004 lto or 4 3 4 3 lå - s Fåg - r - al - tt - ta, hör öl - jor - fs - kar - sval - ås - kan sprt - ta ur stt går rum; e - gas

Läs mer

OCR-inläst kopia av originaldokumentet

OCR-inläst kopia av originaldokumentet 1952 den 19 november. LÄNSSTYRELSENS I KOPPARBERGS LÄN RESOLUTION i fråga om fastställelse av stadgar för vägsamfällighet; Given, Falun i landskansliet den 19 november 1952. Vid sammanträde den 5 juli

Läs mer

UaFS Blad 1 STADGAR FÖR STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM. 1 Stiftelsens benämning och ändamål

UaFS Blad 1 STADGAR FÖR STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM. 1 Stiftelsens benämning och ändamål Blad 1 STADGAR FÖR STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, med ändring den 12 december 1995, 263 samt anmälningsärende den 8 september 2004, 161, med ändring den 15 januari

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (6) Dnr 2013:5253

Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (6) Dnr 2013:5253 Skolnspektonen Utbldnngsdepartementet 2013-11-06 103 33 Stockholm 1 (6) Yttrande över betänkandet Kommunal vuxenutbldnng på grundläggande nvå - en översyn för ökad ndvdanpassnng och effektvtet (SOU 2013:20)

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 EBI slista % (UTANFÖRBINDELSE) PÅ VEKLUNDHs_ STÅLPLOGÅB_ OCH LANDTBBUKSBEDSKAP -. SAMT Ä ÅKDON M. M. FRÅN yaprn;m5 (FÖRR A HJELMAFORST POSTADRESS: W115PRV DALSQTORP

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10); SFS 2005:942 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 5

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsolderad verson av Styrelsens för ackredterng och teknsk kontroll föreskrfter (STAFS 1993:16) om EEG-märknng av flaskor som tjänar som mätbehållare (STAFS 2011:7). Ändrng nförd t.o.m. STAFS 2011:7 Föreskrfternas

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken Lag (1964:163) om införande av brottsbalken 1 [1601] Den av riksdagen år 1962 antagna och den 21 december samma år (nr 700) utfärdade brottsbalken ([1001] o.f.) skall jämte vad nedan stadgas träda i kraft

Läs mer

A LT B A R Y TO N. enkelt

A LT B A R Y TO N. enkelt A LT SOPRAN sahlt nklt B A R Y TO N Innhåll: Amn - låt rns lja råda 2 Du ljuvast n Gud har männs kär Gud ll oss väl 6 Halluja 7 Hlg 8 följr dg Gud 9 Julat Do 10 Kom, öppna dn dörr 11 r 12 Må dn väg gå

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

2 Nämnder och samrådsorgan

2 Nämnder och samrådsorgan HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Dokumentidentifiering Kf 2003-01-30, 6 Gäller från och med 2003-02-01 Godkänd av, datum Socialchef, 2008-09-xx Rutinansvarig Socialchef 2 Nämnder och samrådsorgan 2.1 Nämndsreglemente

Läs mer

AVTAL AV5EENDE FLYTNING AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRINEH02M\s KOMMUN

AVTAL AV5EENDE FLYTNING AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRINEH02M\s KOMMUN Kommunstyrelsens handl~ nr 4J2Q08~~ VATENFALL ~ AvtallD: VN-D-Av-1977-2007., AVTAL AV5EENDE FLYTNNG AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRNEH02Ms KOMMUN Mellan kv VATTENFALL lednng. ELDSTRBUTON AB, (org.nr. 556417-0800),

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Opp, Amaryllis (Fredmans sång nr 31)

Opp, Amaryllis (Fredmans sång nr 31) Opp, marylls (Fredmans sång nr 1) Text musk: Carl Mchael Bellman rr: Eva Toller 05 Tenor 1 1Opp, Tag - ma - ryl - ls, vak - na mn ll -! äd - ret stl -, d re - var dra-gen; bör - jar -gen, Tenor 2 Basso

Läs mer

KVALITETSDEKLARATION

KVALITETSDEKLARATION 2019-06-17 1 (8) KVALITETSDEKLARATION Statstk om kommunal famlerådgvnng 2018 Ämnesområde Socaltänst Statstkområde Famlerådgvnng Produktkod SO0206 Referenstd År 2018 2019-06-17 2 (8) Statstkens kvaltet...

Läs mer

Ett bidrag till frågan om gånggriftstidens havsnivå vid Östergötland Nerman, Birger Fornvännen 22, 247-250

Ett bidrag till frågan om gånggriftstidens havsnivå vid Östergötland Nerman, Birger Fornvännen 22, 247-250 Ett bdrag tll frågan om gånggrftstdens havsnvå vd Östergötland Nerman, Brger Fornvännen 22, 247-250 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_247 Ingår : samla.raa.se Smärre meddelanden. Ett bdrag

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2015

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2015 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2015 EU-MOPEDEN Ålders- och behörghetskrav för två- och trehjulga motorfordon SMU 1996:11 Delbbetänkande L 1994 års körkortsutrednng m w 7% C11 Statens offentlga utrednngar

Läs mer

STADGAR. för. Ensjöns vägförening

STADGAR. för. Ensjöns vägförening STADGAR för Ensjöns vägförening l STADGAR för Ensjöns vägförening i Norrköping. I. Vägföreningens benämning och uppgift. 1. Föreningens benämning är En:sjöns vägförening. Föreningen skall hava till uppgift

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Föreskrfter Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) F Ö RE S K RI F T E R Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/ STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/12-2015 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL SJMF skall som målsättning ha: att verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan och

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun 1(5) Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2007, 276 Utöver vad i kommunal- och förvaltningslagen eller annan

Läs mer

STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING Antagna vid ordinarie föreningsmöte den 16 mars 1970. Ändrade vid ordinarie föreningsmöte den 9 december 1999. Nuvarande lydelse beslutad för andra gången

Läs mer

Mos. Statens väg- ochtrafi V" NationalRoad&Traffic Research Institute- $-58101Li: Lä & t # % p. i E d $ åv 3 %. ISSN

Mos. Statens väg- ochtrafi V NationalRoad&Traffic Research Institute- $-58101Li: Lä & t # % p. i E d $ åv 3 %. ISSN f y ä M f ; * I) > t ; + Mos -2'2 2 42/9 halkat :4 11980) S l a,th 4. VD /-/ N =0O0U% 2 ISSN 0347-6049 S 3 ä at HP 3 TP Fa e s % Statens väg- ochtraf V" NatonalRoad&Traffc Research Insttute- $-58101L:

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

R E G I S T R E R A D E Föreningens firma är Kyrkbyns samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Kyrkbyn ga:1.

R E G I S T R E R A D E Föreningens firma är Kyrkbyns samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Kyrkbyn ga:1. R E G I S T R E R A D E 2 0 1 3-0 4-2 2 Sida 1 (5) STADGAR Sammanträdesdatum 2013-03-05 Sammanträdesledare Tove Bergh Avskrift Ärende Stadgar för Kyrkbyns samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150)

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) Text oh musk: Carl Mhael Bellm Arr: Eva Toller 2004 opno Alto 1 1V - 2 Hm - 4 5 6 s -, kl - _ vår oh får ll - hngs - frs - så E - du ka ols mtt Alto 2 1V - 2 Hm - 4 5 6 tgt mel, f, n, lg s - kl -, vår

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden Dnr 2016/269/003, Id 51286 Reglemente för valnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-27, KF 170 2 3 INNEHÅLL VALNÄMNDENS UPPGIFTER 4 Sakområden 4 Processbehörighet 4 Rätt att ingå avtal 4 Rätt att

Läs mer

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74 2 ulafton Sönd e ul Trettondedag ul Famlegudstänst uds storhet esus som förebld q = /F con ped op Tllt Hopp Fred Barn u llla esusbarn Sälvklart ag sunger från hederlgt köpta noter Musk: Stefan ämtbäck

Läs mer

SVERIGES ALLMÄNNA UTRIKESHANDELSFÖRENING 1

SVERIGES ALLMÄNNA UTRIKESHANDELSFÖRENING 1 SVERIGES ALLMÄNNA UTRIKESHANDELSFÖRENING 1 Stadgar för Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening gällande från 1 november 1972 med ändringar 17 november 1994, 20 november 2003, 22 december 2015 samt 29

Läs mer

STADGAR. för Bo Hage Tomtägareförening. Föreningen är en ideell förening. Dess firma är Bo Hage Tomtägareförening.

STADGAR. för Bo Hage Tomtägareförening. Föreningen är en ideell förening. Dess firma är Bo Hage Tomtägareförening. Sidan 1 av 6 STADGAR för Bo Hage Tomtägareförening 1. Föreningen är en ideell förening. Dess firma är Bo Hage Tomtägareförening. 2. Föreningen har till ändamål att i medlemmarnas gemensamma intresse utöva

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2006:5 Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder Kommunfullmäktiges beslut den 11 december 2006 (Utl 2006:193)

Läs mer

Pålstorps Sommarby Helsingborg

Pålstorps Sommarby Helsingborg Pålstorps Sommarby Helsingborg Medlemsbok Koloni nr: Medlemsbok för Stadgar Pålstorps Sommarby 1 Föreningens namn är Pålstorps Sommarby. Styrelsen har sitt säte i Helsingborg. 2 Föreningens ändamål är

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Stadgar för Risö samfällighetsförening

Stadgar för Risö samfällighetsförening 1 Stadgar för Risö samfällighetsförening Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla i den mån inte

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

STADGAR för GÅSHAGA BRYGGAS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Organisationsnummer

STADGAR för GÅSHAGA BRYGGAS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Organisationsnummer Antagna vid ordinarie årsstämma: 2014-04-08 Ersätter tidigare stadgar antagna vid ordinarie årsstämma: 2005-04-19 STADGAR för GÅSHAGA BRYGGAS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Organisationsnummer 717904-9106 Enligt

Läs mer

STADGAR FÖR SEGLARBYNS VÄGFÖRENING

STADGAR FÖR SEGLARBYNS VÄGFÖRENING Sid 1 (6) STADGAR FÖR SEGLARBYNS VÄGFÖRENING Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

----_.._-; - -. I. ~_~~.j \- :.-!,- --- - --- " f. ~--l l--w--j '\': GAL LKV/STOMRA DE T - -. - -- - -~ )- -I' 1::.--:1. / Skara ---- >- - --.

----_.._-; - -. I. ~_~~.j \- :.-!,- --- - ---  f. ~--l l--w--j '\': GAL LKV/STOMRA DE T - -. - -- - -~ )- -I' 1::.--:1. / Skara ---- >- - --. j _ ---n--t2-j V 1 _ r- - J Ll:: _--r -- - - : 1 : L J!_--- - J --l- ---+-L---- j l-l ---- - - - L_-J _ l _-! - - - - - - --l l--w--j - j- - L - - lårslag flll -------- :-! - --- - r -- - - --- e--- 1

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

Lag (1980:894) om jaktvårdsområden

Lag (1980:894) om jaktvårdsområden Lag (1980:894) om jaktvårdsområden [Innehåll] [Ändringar] [Fakta] [Övergångsbestämmelser] Allmänna bestämmelser 1 I syfte att främja jaktvården och jakträttsinnehavarnas gemensamma intressen genom en samordning

Läs mer

Uatum Le.ntmäterimyndigneten Stockholms län har denna dag verkställt registrering av Duettvägens. sajnfällighetsförening.

Uatum Le.ntmäterimyndigneten Stockholms län har denna dag verkställt registrering av Duettvägens. sajnfällighetsförening. STADGAR Sammanträdesdatum 2007-11-09 Sammanträdesledare Nils Blohm Uatum 2008-01-09 Le.ntmäterimyndigneten Stockholms län har denna dag verkställt registrering av Duettvägens sajnfällighetsförening V t/ljestrand

Läs mer

STADGAR. för. Ändamål.

STADGAR. för. Ändamål. STADGAR för Läroverkslärarnes Riksförbund. Ändamål. ' 1- Läroverkslärarnes Riksförbund, som skall utgöra ett föreningsband mellan lärarne vid de allmänna läroverken oeh vid statens seminarier, har till

Läs mer

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål.

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål. 2014-03-24 1 STADGAR Årsmöte 2017-02-15 Mötesordförande Olle Glimvik Stadgar för Sländans samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Göteborg

2013-01-29 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad Göteborg 1 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad Ragnar Demetr, 730201 Astronomgatan

Läs mer

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar vägar och gator i Almby GA:19 samt gatubelysning ingående i Almby GA:20.

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar vägar och gator i Almby GA:19 samt gatubelysning ingående i Almby GA:20. STADGAR Sammanträdesdatum 2006-06-12 Sammanträdesledare Per Askengren Ärende Stadgar för Dreve samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsen Falkenberg 2011-06-07 171 Medborgarförslag om elektronsk nformatonsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Resarö Vägförening STADGAR Ytterbyvik VAXHOLM

Resarö Vägförening STADGAR Ytterbyvik VAXHOLM Resarö Vägförening STADGAR 2012-03-20 Ytterbyvik 1 185 94 VAXHOLM Stadgar för Resarö Vägförening, gällande fr. o. m. 2012-03-20 (Antagna vid ordinarie årsmöte 2011-03-28 och bekräftade av ordinarie årsmöte

Läs mer

1 Föreningens firma är Baltora vägförening. Firma

1 Föreningens firma är Baltora vägförening. Firma Sida 1 av 5 STADGAR Sammanträdesdatum 2000-05-06 Sammanträdesledare Owe Coborn Ärende Stadgar för Baltora vägförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av sammfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

STADGAR. Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess (deras) ändamål.

STADGAR. Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess (deras) ändamål. STADGAR Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN Antaget av: kommunfullmäktige 2019-06-24, 84 Gäller från: 2019-07-01 Ansvarig: Utbildningschef Revideras: Vid behov Ersätter: av kommunfullmäktige fastställt reglemente 2018-01-29, 4 REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGS-

Läs mer

Utvärdering av "Monoaxeln" 8/1-93

Utvärdering av Monoaxeln 8/1-93 Utvärderng av "Monoaxeln" 8/1-93 Vd genomgång och provkörnng av monoaxeln fann v att den fungerade som det var avsett. V märkte dock att det krävs tränng och vana för att få flyt hanterngen. Vd körnng

Läs mer

1 T v ä r å b ä c k - T v ä r å - l u n d A T v ä r å b ä c k å g * H E e E r i k s d a l D e A V i n d e l n B 2 C Z - s t j

1 T v ä r å b ä c k - T v ä r å - l u n d A T v ä r å b ä c k å g * H E e E r i k s d a l D e A V i n d e l n B 2 C Z - s t j f ö t e c k n n g ö v e h u v u d s c b e f l n t l. a x» d v a a n n s x ä k e n f d e s d ^ a * 4 0 p l s n k o s n n g a ( j ä m f ö K u n g l. f ö o d a n g e n U 69/ 33) v d 9^ ä a u t g å n g. S

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988); SFS 2004:393 Utkom från trycket den 8 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. Sida 1 av 5 STADGAR Den 1/11 2006 beviljade lantmäterimyndigheten i Uppsala län registrering av Malma Backes Samfällighetsförening. Stadgar reviderade 2010 12 07 1 Firma Ärende 2 Samfälligheter Stadgar

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Socialnämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt svarar för sådan hälso- och sjukvård som erbjuds i särskilt boende

Socialnämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt svarar för sådan hälso- och sjukvård som erbjuds i särskilt boende F 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 276 Reviderat 1993-05-10, 128 Reviderat 1995-02-27, 44 Reviderat 1997-06-16, 158 Reviderat 1998-12-07, 265 Reviderat 1999-02-15,

Läs mer

STADGAR. Föreningens firma är: Mosaikvägens samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Brunna ga:2

STADGAR. Föreningens firma är: Mosaikvägens samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Brunna ga:2 Sida 1 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Överförmyndarnämnden. Reglemente för Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden. Reglemente för Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden Reglemente för Överförmyndarnämnden Innehåll Överförmyndarnämndens uppdrag och verksamhet...3 1 Allmänt om överförmyndarnämndens uppgifter...3 2 Ansvarsområde...3 3 Samverkan och samverkansområden...3

Läs mer

STADGAR Antagna vid extra föreningsstämman Firma Föreningens firma är Hantverkarens Samfällighetsförening.

STADGAR Antagna vid extra föreningsstämman Firma Föreningens firma är Hantverkarens Samfällighetsförening. STADGAR Antagna vid extra föreningsstämman 2011-05-30 1 Firma Föreningens firma är Hantverkarens Samfällighetsförening. 2 Samfälligheter Det eller de anläggningsbeslut som lantmäteriet fattat om denna

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer