SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN. Handläggare: Pia Modin Telefon: Till Socialnämnden. Förvaltningens förslag till beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN. Handläggare: Pia Modin Telefon: 08-508 25 000. Till Socialnämnden. Förvaltningens förslag till beslut"

Transkript

1 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVD FÖR STADSÖVERGRI PANDE FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) Handläggare: Pia Modin Telefon: Till Socialnämnden Rapportering av ej verkställda enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 och 4 år Förvaltningens förslag till 1. Socialnämnden godkänner stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda enligt 9 och rapportering enligt 28 f LSS samt 4 kap 1 SoL, kvartal 3 och 4 år. 2. Socialnämnden överlämnar stadsdelsnämndernas och socialnämndens (enheten för hemlösa) rapportering av ej verkställda till kommunfullmäktige. Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef Sammanfattning I ärendet redovisas ej verkställda enligt LSS och SoL för kvartal 3 och 4 år. När det gäller insatser enligt LSS rapporterades 28 ej verkställda för kvartal 3 och 44 ej verkställda för kvartal 4. Kontaktperson samt bostad för vuxna var de vanligaste en som ej verkställts. Könsfördelningen visar en kraftig övervikt för pojkar/män Stockholm. Swedenborgsgatan 20B Telefon Fax

2 SID 2 (8) Motsvarande siffror för insatser enligt SoL var 15 ej verkställda kvartal 3 och 30 ej verkställda kvartal 4. Det är en spridning mellan olika typer av insatser, men de vanligaste är kontaktfamilj och kontaktperson. För SoL- insatser var könsfördelningen jämnare. Den kraftiga ökningen av antalet ej verkställda är oroande och förvaltningen kommer att följa den fortsatta utvecklingen. Bakgrund Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till Socialstyrelsen och till kommunens revisorer rapportera alla enligt 4 kap. 1 SoL och 9 LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för et. Rapporteringsskyldigheten omfattar även som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag en avbrutits. I Stockholms stad ansvarar varje stadsdelsnämnd för denna rapportering som ska göras varje kvartal enligt Socialstyrelsens anvisningar, antingen via traditionella blanketter eller via e-tjänst. Därutöver ska socialnämnden lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige i Stockholms stad över antalet ej verkställda enligt ovan. Detta sker genom att socialförvaltningen varje kvartal sammanställer uppgifterna från stadsdelsförvaltningarna samt enheten för hemlösa. Rapporteringen måste ske på ett sätt som inte strider mot gällande sekretessregler och individrapporterna ska därför vara avidentifierade. Syftet med rapporteringen är att stärka rättssäkerheten för personer som beviljats insatser och att förbättra förutsättningarna för en intern och extern uppföljning av ade insatser. En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 SoL eller insats enligt 9 LSS som någon är berättigad till enligt av socialnämnden ska åläggas att betalas en särskild avgift. Detsamma gäller om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet eller insatsen efter det att en av ett sådant avbrutits. Den särskilda avgiftens storlek kan variera mellan lägst tio tusen kronor och högst en miljon kronor. Rapportering av ej verkställda enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt

3 SID 3 (8) Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom avdelningen för stadsövergripande sociala frågor. Rapporten grundar sig på uppgifter från stadsdelsnämnderna och enheten för hemlösa (socialnämnden). Socialnämndens handikappråd har tagit del av ärendet Ärendet I detta ärende rapporteras ej verkställda enligt LSS och SoL för kvartal 3 och 4 år. Som framgår nedan var det framför allt kontaktperson samt bostad för vuxna som inte kunnat verkställas när det gäller bistånd enligt LSS. enligt LSS Kvartal 3 Kvartal 4 Kontaktperson 12 43% 19 42% Bostad för vuxna 9 32% 10 22% Daglig verksamhet 3 11% 3 7% Korttidsvistelse 2 7% 5 11% Avlösarservice 1 3% 3 7% Ledsagarservice 1 3% 5 11% Summa % % Könsfördelningen tredje kvartalet var 18 pojkar/män (64%), 5 flickor/kvinnor (18%). I 5 ärenden framgår ej kön (18%). Kvartal 4 var 32 pojkar män (71%) 9 flickor/kvinnor (20%) och i 4 ärenden framgår ej kön (9%). När det gäller bistånd enligt SoL är det en spridning mellan olika typer av insatser, men de vanligaste är kontaktfamilj och kontaktperson, 27% kvartal 3 och 47% kvartal 4. enligt SoL Kvartal 3 Kvartal 4 Avlösning i hemmet - 1 Boendestöd 2 2 Bostad 1 - Dagverksamhet/sysselsättning 1 2 Familjehem 1 1 Hemtjänst 1 1 Kontaktfamilj 2 7 Kontaktperson 2 7 Korttidsboende - 1 Ledsagning - 1 Stödboende 2 1 Rapportering av ej verkställda enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt

4 SID 4 (8) Trygghetslarm 2 3 Träningslägenhet 1 1 Annat bistånd - 2 Summa Könsfördelningen tredje kvartalet var 6 pojkar/män (40%), 8 flickor/kvinnor (53%). I 1 ärende framgår ej kön (7%). Kvartal 4 var 14 pojkar män (47%), 13 flickor/kvinnor (43%) och i 3 ärenden framgår ej kön (10%). Orsakerna till att en ej verkställts var följande: Kv 3 LSS Kv 4 LSS Kv 3 SoL Kv 4 SoL Resursbrist, t.ex. ledig bostad Resursbrist, lämplig personal Den enskilde har tackat nej Annat skäl Summa I tabell 1 4 redovisas de uppgifter som har rapporterats in från stadsdelsförvaltningarna. Tabell 1. Ej verkställda enligt LSS per (Kvartal 3) Bromma 0601 Daglig verksamhet Enskede Årsta - Vantör 0305 Kontaktperson Framgår ej 0520 Bostad för vuxna Framgår ej 0311 Kontaktperson Framgår ej Hägersten - Liljeholmen 0521 Kontaktperson 0617 Avlösarservice 0201 Kontaktperson Hässelby - Vällingby 0501 Kontaktperson Kungsholmen Kontaktperson Bostad för vuxna Kontaktperson 0601 Kontaktperson Rapportering av ej verkställda enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt

5 SID 5 (8) Norrmalm 0623 Bostad för vuxna Framgår ej 0102 Bostad för vuxna Framgår ej Skarpnäck 0315 Daglig verksamhet Skärholmen Spånga - Tensta 0602 Korttidsvistelse Korttidsvistelse 0101 Kontaktperson Ledsagarservice Bostad för vuxna Kontaktperson Kontaktperson 0701 Bostad för vuxna 0617 Bostad för vuxna 0701 Bostad för vuxna Bostad för vuxna 0511 Kontaktperson Älvsjö Daglig verksamhet Tabell 2. Ej verkställda enligt SoL per (Kvartal 3) Bromma 0601 Boendestöd Hägersten - Liljeholmen 0616 Boendestöd 0616 Kontaktperson 0601 Trygghetslarm 0510 Hemtjänst 0421 Familjehem Kungsholmen Trygghetslarm Dagverksamhet/ 0415 sysselsättning 0616 Bostad 0420 Stödboende 0104 Stödboende Skarpnäck 0610 Kontaktperson Rapportering av ej verkställda enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt

6 SID 6 (8) 0528 Kontaktfamilj Skärholmen Kontaktfamilj Södermalm 0528 Träningslägenhet Framgår ej Tabell 3. Ej verkställda enligt LSS per (Kvartal 4) Bromma Kontaktperson Korttidsvistelse Permanent bostad 1221 Permanent bostad Kontaktperson Enskede Årsta - Vantör 0520 Bostad för vuxna Framgår ej 0601 Ledsagarservice Framgår ej Kontaktperson Framgår ej 0608 Kontaktperson Framgår ej Farsta 0901 Kontaktperson Hägersten - Liljeholmen 0901 Ledsagarservice 0901 Kontaktperson 0901 Kontaktperson Kontaktperson Avlösarservice Kungsholmen Norrmalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Kontaktperson Daglig verksamhet 0915 Kontaktperson Bostad för vuxna 0930 Kontaktperson 0930 Avlösarservice 0101 Bostad för vuxna Bostad för vuxna Framgår ej 0701 Kontaktperson 0831 Kontaktperson Ledsagarservice Rapportering av ej verkställda enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt

7 SID 7 (8) Skärholmen Korttidsvistelse Daglig verksamhet Kontaktperson Kontaktperson 1201 Ledsagarservice Korttidsvistelse Daglig verksamhet 1206 Bostad för vuxna Kontaktperson Spånga - Tensta * Uppgift saknas Avlösarservice Korttidsvistelse Kontaktperson Ledsagarservice Kontaktperson Bostad för vuxna 0915 Bostad för vuxna Bostad för vuxna 0801 Korttidsvistelse * 1201 Kontaktperson Tabell 4. Ej verkställda enligt SoL per (Kvartal 4) Bromma Ledsagning 0903 Korttidsboende Dagverksamhet Boendestöd Enskede-Årsta-Vantör Avlösning i hemmet Framgår ej Hägersten - Liljeholmen 0421 Familjehem 0401 Trygghetslarm 0616 Kontaktperson 0805 Kontaktperson Trygghetslarm Rapportering av ej verkställda enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt

8 SID 8 (8) Boendestöd Kungsholmen Annat bistånd 0420 Annat bistånd 0826 Stödboende 0415 Dagverksamhet Norrmalm 0617 Trygghetslarm 0421 Skarpnäck 1027 Kontaktperson Södermalm Älvsjö Kontaktperson Kontaktperson Kontaktfamilj Kontaktfamilj 0730 Kontaktfamilj 901 Kontaktfamilj 0905 Kontaktfamilj 0817 Kontaktfamilj 0910 Kontaktperson 0715 Hemtjänst Träningslägenhet Framgår ej 0815 Kontaktperson Framgår ej 0719 Kontaktfamilj Förvaltningens synpunkter och förslag Förvaltningen följer kontinuerligt utvecklingen av ej verkställda. Svårigheter att tillgodose behovet av kontaktpersoner är, som vid tidigare redovisningar, den vanligast förekommande orsaken till att ej kan verkställas. Förvaltningen har tidigare genomfört kampanjer för att öka tillgången till kontaktpersoner, vilket medförde vissa förbättringar. I övrigt noterar förvaltningen särskilt att nio enligt LSS om bostad för vuxna ej har kunnat verkställas. I verksamhetsplaneringen föreslås att arbetet med utbyggnadsfrågor kommer att förstärkas via bl a Genomförandegruppen för utbyggnad av bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten. Rapporteringen kommer fortsättningsvis att ske varje kvartal. Rapportering av ej verkställda enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt

Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen

Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen Utlåtande 2012: RV+VII (Dnr 325-2363/, 327-118/2012) Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4 år 2010, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4 år 2010, äldreomsorg Utlåtande 2011: RV+VII (Dnr 325-804/2011, 327-875/2011) Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt rapportering enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 3 2008

Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 3 2008 Utlåtande 2009: RVII (Dnr 326-3047/2008) Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 3 2008 ommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Stadsdelsnämndernas rapportering av ej

Läs mer

Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor. Handläggare Anna Sköld. Telefon: 08-508 25 909

Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor. Handläggare Anna Sköld. Telefon: 08-508 25 909 Socialörvaltningen Avdelningen ör stadsövergripande sociala rågor Tjänsteutlåtande Dnr 3.1.1-777/ Sida 1 (9) -11-19 Handläggare Anna Sköld Teleon: 08-508 25 909 Till Socialnänden Rapportering av ej verkställda

Läs mer

Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor. Handläggare Gustav Tegman. Telefon: 08-508 25 906

Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor. Handläggare Gustav Tegman. Telefon: 08-508 25 906 Socialörvaltningen Avdelningen ör stadsövergripande sociala rågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) Handläggare Gustav Tegan Teleon: 08508 25 906 Till Socialnänden 20160322 Rapportering av ej verkställda enligt

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Socialörvaltningen Avdelningen ör stadsövergripande sociala rågor Tjänsteutlåtande Dnr 3.1-162/2014 Sida 1 (10) 2014-05-27 Handlägge Pia Modin Teleon: 08 508 25618 Till Socialnänden Rapportering av ej

Läs mer

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 31 mars 2013

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 31 mars 2013 2013-04-16 AN-2013/240.739 1 (10) HANDLÄGGARE Malmsten, Susanne Äldreomsorgsnämnden Susanne.Malmsten@Huddinge.se Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som

Läs mer

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 juni 2012

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 juni 2012 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Äldreomsorgsnämnden 30 augusti 2012 7 Paragraf Diarienummer AN-2012/553.739 Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen. Utlåtande 2009:150 RVI+VII (Dnr 326-1470/2009, 327-1164/2009)

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen. Utlåtande 2009:150 RVI+VII (Dnr 326-1470/2009, 327-1164/2009) Utlåtande 2009:150 RVI+VII (Dnr 326-1470/2009, 327-1164/2009) Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt rapportering enligt 4 kap. 1

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut

Rapport ej verkställda beslut Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 6(25) Socialnämndens arbetsutskott Sn/2015:261 SNau 95 Rapport ej verkställda beslut Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackar för rapporten samt

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.fl. lagar. (AU 57) KS 2014-232

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.fl. lagar. (AU 57) KS 2014-232 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 82 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.fl. lagar. (AU 57) KS 2014-232 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 257) KS 2015-177

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 257) KS 2015-177 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-10-06 243 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 257) KS 2015-177 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Revidering av riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Yttrande till kommunstyrelsen

Revidering av riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Yttrande till kommunstyrelsen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för social omsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-02-17 Handläggare Anneli Rydström Telefon: 08:508 22 068 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning i Stockholm

Budget- och skuldrådgivning i Stockholm SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADS- FÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN 2009-11-19 SID 1 (9) 2009-10-20 Handläggare: Christina Högblom, 08-508 25 606 Anette

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4 år 2013. Blad 20. Kommunstyrelsen. Ks 74 Au 50 Dnr 162/2013-754

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4 år 2013. Blad 20. Kommunstyrelsen. Ks 74 Au 50 Dnr 162/2013-754 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 20 Ks 74 Au 50 Dnr 162/2013-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4 år 2013 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. KS 2013-186 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 59 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. KS 2013-186 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor. Tjänsteutlåtande Dnr /2016 Sida 1 (17)

Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor. Tjänsteutlåtande Dnr /2016 Sida 1 (17) Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr 3.1.2-718/ Sida 1 (17) -12-01 Handläggare Gustav Tegman Telefon: 08-508 25 906 Till Socialnämnden 2017-01-31 Rapportering

Läs mer

SoL och LSS 2011-03-24

SoL och LSS 2011-03-24 SoL och LSS 2011-03-24 Berörda lagar Socialtjänstlagen (2001:453), SoL Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Socialtjänstens mål Ekonomisk och social trygghet Jämlikhet

Läs mer

Socialnämnden 2016-02-09 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2016-02-09 kl. 9:00-11:15 Ajournering kl.

Socialnämnden 2016-02-09 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2016-02-09 kl. 9:00-11:15 Ajournering kl. 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2016-02-09 kl. 9:00-11:15 Ajournering kl. 10:10-10:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Anders Nilsson,

Läs mer

81 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:5)

81 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-04-12 Sida 1(2) 81 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:5) Beslut

Läs mer

Förslag på förändrad norm för försörjningsstöd motsvarande barnbidragshöjningen

Förslag på förändrad norm för försörjningsstöd motsvarande barnbidragshöjningen Staben S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Anette Agenmark Telefon: 508 25 008 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-11-02 SOTN 2005-11-22 DNR 105-658/2005 Till Socialtjänstnämnden Förslag på förändrad norm för försörjningsstöd

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 4 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 4 2015) Kommunstyrelsen 2016-03-23 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Ej verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen

Ej verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen REVISIONSRAPPORT 2008-03-06 Kommunstyrelsen Sid 1 (2) Socialnämnden Dnr Omvårdnadsnämnden Ej verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen Från den 1 juli 2006 ska biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Inkomna ansökningar för lokalt utvecklingsarbete 18 april 2012 Stadsdel Syfte Sökt Förslag till beslut

Inkomna ansökningar för lokalt utvecklingsarbete 18 april 2012 Stadsdel Syfte Sökt Förslag till beslut SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN SID 1 (6) 2012-05-16 Inkomna ansökningar för lokalt utvecklingsarbete 18 april 2012 Stadsdel Syfte Sökt Förslag till beslut belopp Skarpnäck Utveckla en modell för

Läs mer

Om att barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd motion från (v)

Om att barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd motion från (v) HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN Hans Peters Telefon: 508 04 016 TJÄNSTEUTLÅTANDE 20 APRIL 2011 SID 1 (5) DNR 1.5.1-142 - 2011 SAMMANTRÄDE 17 MAJ 2 011 Till Hässelby-Vällingby

Läs mer

Socialnämnden 2014-02-14 1. Ajournering 16.30-16.40

Socialnämnden 2014-02-14 1. Ajournering 16.30-16.40 Socialnämnden 2014-02-14 1 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 14.00-17.30 Ajournering 16.30-16.40 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro

Läs mer

Möjlighet att leva som andra - ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) - svar till kommunstyrelsen

Möjlighet att leva som andra - ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) - svar till kommunstyrelsen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR STÖD OCH SERVICE TILL PER SONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2008-10-17 Handläggare: Maria Ek Telefon: 08-508 14 021 Till

Läs mer

Bilaga 8. Beslutsdatum, kön samt typ av insats avseende ej verkställda beslut enligt LSS per (kvartal )

Bilaga 8. Beslutsdatum, kön samt typ av insats avseende ej verkställda beslut enligt LSS per (kvartal ) Bilaga 8., kön samt typ av insats avseende ej verkställda beslut enligt LSS per 2009-12-31 (kvartal 4 2009) > 3 mån / Bromma * 2009-12-31 Ledsagarservice Enskede - Årsta - Vantör 2009-09-01 Biträde av

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden April 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:04 2010-05-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden April 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:04 2010-05-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden April 21 SA 21:4 21-5-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport juli 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport juli 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport juli 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Rapport om socialtjänstens kontakter med vuxna med missbruksproblem under oktober 2014

Rapport om socialtjänstens kontakter med vuxna med missbruksproblem under oktober 2014 Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-02-13 Handläggare Carina Gillgren Telefon: 08-508 25 611 Till Socialnämnden Rapport om socialtjänstens

Läs mer

Samhällsbyggnadsavdelningen 2005:15 Sociala enheten. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Samhällsbyggnadsavdelningen 2005:15 Sociala enheten. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Samhällsbyggnadsavdelningen 2005:15 Sociala enheten Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut

Läs mer

Utredning avseende ledsagarservice enligt LSS och ledsagning enligt SoL

Utredning avseende ledsagarservice enligt LSS och ledsagning enligt SoL SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (9) 2012-04-23 Handläggare: Krister Eriksson Telefon: 08-508 25 567 Till Socialnämnden Utredning avseende ledsagarservice

Läs mer

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige.

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige. .gn sia a KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 26-3-6 OSN-25-258 Omsorgsnämnden Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av anmälningar enligt Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av anmälningar enligt Lex Sarah Socialförvaltningen 1(5) Dokumentnamn: Rutin Lex Sarah Dokumentansvarig: Förvaltningschef Utfärdat av: Förvaltningschef Beslutad av: Förvaltningsövergripande ledningsgrupp. Ersätter tidigare Rutin Lex

Läs mer

Ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel - svar på remiss från kommunstyrelsen

Ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel - svar på remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PLANERINGSAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-06-03 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ansvarsfördelning och riktlinjer

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om jobbtorg

Svar på skrivelse från (S) om jobbtorg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-08-18 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2009-08-27 Förvaltningens

Läs mer

Medborgarförslag angående hur fäder registreras vid fastställande

Medborgarförslag angående hur fäder registreras vid fastställande PM 2004 RVII (Dnr 325-2249/2004) Medborgarförslag angående hur fäder registreras vid fastställande av faderskap Hemställan av Skarpnäcks stadsdelsnämnd Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och organisationer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och organisationer Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och organisationer Antagna av Norrmalms stadsdelsnämnd 2013-12 - 12 Norrmalms stadsdelsnämnd Box 3128 103 62 Stockholm Växel 08-508 09 000 norrmalm@stockholm.se

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 325) KS 2015-177

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 325) KS 2015-177 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-12-01 284 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 325) KS 2015-177 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)

Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-06-18 Handläggare Annelie Sjöberg Tfn: 08-508 25 008 Till Socialnämnden 2016-08-23 Barnkonventionen

Läs mer

Mottagande och anordnande av kommunalt boende för ensamkommande asylsökande barn över 14 år

Mottagande och anordnande av kommunalt boende för ensamkommande asylsökande barn över 14 år Utlåtande 2006:175 RVII (Dnr 325-3394/2006) Mottagande och anordnande av kommunalt boende för ensamkommande asylsökande barn över 14 år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Överenskommelsen

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-04-05. Gunnel Orselius-Dahl (FP), Maj Birgersson (KD), Ing-Marie Elfström (S)

Socialnämndens arbetsutskott 2011-04-05. Gunnel Orselius-Dahl (FP), Maj Birgersson (KD), Ing-Marie Elfström (S) 1 (14) Plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, kl 16:00 17:00 Beslutande Gunnel Orselius-Dahl (FP), Maj Birgersson (KD), Ing-Marie Elfström (S) Övriga närvarande Inga-Lill Björklund, socialchef,

Läs mer

Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner Maj 2016 Promemorians huvudsakliga innehåll Enligt lagen (2005:807) om ersättning

Läs mer

AVLÖSARSERVICE I HEMMET 9:5 LSS

AVLÖSARSERVICE I HEMMET 9:5 LSS Kvalitetsdokument AVLÖSARSERVICE I HEMMET 9:5 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12- 08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Avlösarservice 3 Beslut

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg OSN

Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg OSN OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg 2018-10-12 OSN-2018-0527 Omsorgsnämnden Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och lagen (1993:387)

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se När du behöver hjälp eller stöd När du behöver hjälp eller stöd i din

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. KS 2015-177

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. KS 2015-177 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 161 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. KS 2015-177 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Rapport om arbetet med sociala insatsgrupper i Stockholms stad (1 april 1 december 2012)

Rapport om arbetet med sociala insatsgrupper i Stockholms stad (1 april 1 december 2012) SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-699/2012 SID 1 (6) 2012-12-18 Handläggare: Åsa Levander Telefon: 08-508 25 415 asa.levander@stockholm.se Till

Läs mer

Föreläggande förenat med vite för familjedaghemmet SusoDus

Föreläggande förenat med vite för familjedaghemmet SusoDus Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-05-26 Handläggare Gentiana Dedaj Telefon: 08-508 33 332 Till Utbildningsnämnden 2015-06-11 familjedaghemmet

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar enligt SoL inom ÄO och HO

Ej verkställda beslut och domar enligt SoL inom ÄO och HO Ej verkställda beslut och domar enligt SoL inom ÄO och HO Rapport 2007 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 701-26040-2006 FÖRORD Länsstyrelsen har under flera år i rad genom enkätundersökning kartlagt antalet

Läs mer

Utredning av hyressättning i vård- och omsorgsboende för personer med funktionsnedsättning i Tyresö kommun

Utredning av hyressättning i vård- och omsorgsboende för personer med funktionsnedsättning i Tyresö kommun PM Tyresö kommun 2015-10-12 Socialförvaltningen 1 (7) Håkan Wramner Utredare Utredning av hyressättning i vård- och omsorgsboende för personer med funktionsnedsättning i Tyresö kommun 1 Inledning Ordförande

Läs mer

DEN ENSKILDES RÄTT ATT PÅVERKA UTFORMNINGEN AV INSATS

DEN ENSKILDES RÄTT ATT PÅVERKA UTFORMNINGEN AV INSATS STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGE N, SOCIAL OCH SKOLJU RIDISKA ENHETEN SID 1 (7) 2012-03-27 pm DEN ENSKILDES RÄTT ATT PÅVERKA UTFORMNINGEN AV INSATS Rätten att få viss utformning av insats prövad

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt Sol och LSS, kvartal

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt Sol och LSS, kvartal Södertälje kommun 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2018-08-16 Social- och omsorgskontoret Omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt Sol och LSS, kvartal 2 2018 Dnr: OMS 18/003 Sammanfattning

Läs mer

Fortsatt utbyggnad av bostäder med särskild service för vuxna inom Kungsholmens stadsdelsområde

Fortsatt utbyggnad av bostäder med särskild service för vuxna inom Kungsholmens stadsdelsområde Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-03-26 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08 508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2014-04-10 Fortsatt

Läs mer

Planerings- och rapportsystem för särskilt boende i Stockholm Framställan av socialtjänstnämnden

Planerings- och rapportsystem för särskilt boende i Stockholm Framställan av socialtjänstnämnden Bilaga 15:15 till kommunstyrelsens protokoll den 7 september 2005, 25 PM 2005 RVII (Dnr 326-1831/2005) Planerings- och rapportsystem för särskilt boende i Stockholm Framställan av socialtjänstnämnden Borgarrådsberedningen

Läs mer

Hemtjänst. Information från omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun

Hemtjänst. Information från omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun Hemtjänst Information från omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun Uppdaterad 2016 1 Om hemtjänst Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet. Du som är äldre och/eller

Läs mer

Anmälan av rapport: Socialpsykiatrin i Stockholm - enkät till brukarna våren 2009

Anmälan av rapport: Socialpsykiatrin i Stockholm - enkät till brukarna våren 2009 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (9) 2009-09-25 Handläggare: Tina Heinsoo Telefon: 508 25 602 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: 581 86 LINKÖPING Östgötagatan 3 013 19 60 00 013 10 31 18 lansstyrelsen@e.lst.se e.lst.

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: 581 86 LINKÖPING Östgötagatan 3 013 19 60 00 013 10 31 18 lansstyrelsen@e.lst.se e.lst. Ej verkställda beslut och domar Rapport 2006 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 701-18151-2005 FÖRORD Länsstyrelsen har under sju år i rad genom enkätundersökning kartlagt antalet ej verkställda beslut och

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Bortom fagert tal Om bristande tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20)

Yttrande över departementspromemorian Bortom fagert tal Om bristande tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Handläggare: Elisabet Åman Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Bortom fagert tal Om bristande tillgänglighet som diskriminering

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN OCH ANSVAR MELLAN OLIKA VERKSAM- HETSOMRÅDEN INOM SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING 2009

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN OCH ANSVAR MELLAN OLIKA VERKSAM- HETSOMRÅDEN INOM SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING 2009 ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN OCH ANSVAR MELLAN OLIKA VERKSAM- HETSOMRÅDEN INOM SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING 2009 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm 2009-10-12 Överenskommelse

Läs mer

Remiss om införande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, enligt SoL och LSS

Remiss om införande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, enligt SoL och LSS ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (9) 2008-02-29 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd Remiss om införande av valfrihetssystem

Läs mer

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 31 december 2018

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 31 december 2018 Datum: Diarienummer: 2019-01-25 OSN-2019-0061 Sida 1 (2) Omsorgsförvaltningen Beslut Omsorgsnämnden Handläggare: Camilla Viberg Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-08-27 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-08-27 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-08-27 1(5) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 31 mars 2019

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 31 mars 2019 Datum: Diarienummer: 2019-04-05 OSN-2019-0242 Sida 1 (2) Omsorgsförvaltningen Beslut Omsorgsnämnden Handläggare: Camilla Viberg Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen

Läs mer

Anvisningar för arbete med HIV/STIprevention

Anvisningar för arbete med HIV/STIprevention Södermalms stadsdelsförvaltning Sociala avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-07-15 Handläggare Maria Andersson Telefon: 08-508 13 216 Till Södermalms stadsdelsnämnd Anvisningar för arbete med HIV/STIprevention

Läs mer

Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID OCH FAMILJEOMSORG, ARBETE OCH BISTÅND BARN OCH UNGDOM Handläggare: Hans Peters Telefon: 08-5080 40 16 TJÄNSTEUTLÅTANDE 24 APRIL 2007 SID 1 (6 ) Dnr 510-208

Läs mer

Revisionsrapport Öppenvårdsinsatser för barn och unga Remiss från Stadsrevisionen med dnr 420-22/2010

Revisionsrapport Öppenvårdsinsatser för barn och unga Remiss från Stadsrevisionen med dnr 420-22/2010 SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID OCH FAMILJ TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.4./128-2010 SID 1 (9) 2010-03-30 Handläggare: L. Frej Till Skärholmens stadsdelsnämnd Revisionsrapport Öppenvårdsinsatser för

Läs mer

Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet

Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.1.-465/2015 Sida 1 (5) 2015-11-19 Handläggare Maria M Laxvik Telefon: 08-50815014 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-12-17

Läs mer

KORTTIDSTILLSYN 9:7 LSS

KORTTIDSTILLSYN 9:7 LSS Kvalitetsdokument KORTTIDSTILLSYN 9:7 LSS Socialförvaltningen Gotlands Kommun Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Innehåll Korttidstillsyn 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Rapport 2007:50. Beviljats men inte fått 8:e året Om personer med funktionshinder

Rapport 2007:50. Beviljats men inte fått 8:e året Om personer med funktionshinder Rapport 2007:50 Beviljats men inte fått 8:e året Om personer med funktionshinder Rapport 2007:50 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Birgitta Thidell, Lars-Erik Gotthard Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands

Läs mer

Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm

Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2010-04-23 Handläggare: Lars Strand Telefon: 508 36 205 Till Äldrenämnden den 11 maj 2010 Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm Äldreförvaltningens

Läs mer

Revisionsrapport avseende skolornas arbete för att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling

Revisionsrapport avseende skolornas arbete för att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling Barn och Ungdom Östermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2005-12-30 Handläggare: Charlotte Dingertz Tfn: 08-508 10 106 Östermalms stadsdelsnämnd Revisionsrapport avseende skolornas arbete

Läs mer

Förslag till reviderade riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning

Förslag till reviderade riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr 3.1.1 579/2015 Sida 1 (13) 2015-09-25 Handläggare: Pia Ehnhage Telefon: 508 25911 Till socialnämnden tewl Förslag

Läs mer

SOSFS 2011:13 (S) Föreskrifter. Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:13 (S) Föreskrifter. Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter. Socialstyrelsens författningssamling (S) Föreskrifter Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 31 mars 2017

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 31 mars 2017 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Maarit Rajamäki 2017-06-05 OSN-2017-0366 Omsorgsnämnden Rapport av ej beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service vissa funktionshindrade

Läs mer

Miljöbilar i hemtjänsten

Miljöbilar i hemtjänsten ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:497-034 2016-03-21 1/2 Miljöbilar i hemtjänsten Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 1. bifalla motionen, förutsatt att ett krav på användning

Läs mer

Uppsala. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Uppsala. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Uppsala. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Holström Ingrid 2016-06-08 UBN-2016-2488 Håkansson Katarina Utbildningsnämnden Ansvarsfördelning avseende Ungdomsteamets drogförebyggande

Läs mer

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BISTÅND OCH ARBETE ( BIA) TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-06-29 Handläggare: Eva Wilman och Maria Thöyrä Telefon: 08-508 24 000 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Redogörelse

Läs mer

Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - City. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Norrmalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - City. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Norrmalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - City Uppföljande stadsdelsförvaltning: Norrmalm Avtalspart/Nämnd: Omsorgshuset i Stockholm AB - City/Norrmalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Reviderade riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m.

Reviderade riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. Utlåtande 2003: RVII (Dnr 325-2794/2003) Reviderade riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

12 Yttrande över remissen Betänkande -Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd (SOU 2015:44) AMN 2015-0236-01.06.

12 Yttrande över remissen Betänkande -Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd (SOU 2015:44) AMN 2015-0236-01.06. Sida 32 (63) 12 Yttrande över remissen Betänkande -Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd (SOU 2015:44) AMN 2015-0236-01.06. Arbetsmarknadsnämndens beslut 1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till

Läs mer

En jämlik fördelning av försöks- och träningslägenheter Motion (2011:31) av Karin Rågsjö (V)

En jämlik fördelning av försöks- och träningslägenheter Motion (2011:31) av Karin Rågsjö (V) Utlåtande 2012:84 RVII (Dnr 325-827/2011) En jämlik fördelning av försöks- och träningslägenheter Motion (2011:31) av Karin Rågsjö (V) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-09-08, 222 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Hemtjänstenhet: AB Adela Omsorg. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: AB Adela Omsorg. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: AB Adela Omsorg Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Avtalspart/Nämnd: AB Adela Omsorg Verksamhetschef/enhetschef: Hannah Lindgren Adress: Vretenvägen 8 171 54 SOLNA Telefon: 08-522

Läs mer

Barns lagliga rättigheter till information, råd, stöd och skydd. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Barns lagliga rättigheter till information, råd, stöd och skydd. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Barns lagliga rättigheter till information, råd, stöd och skydd Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Vissa grundläggande bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453) - När åtgärder rör

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall

Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall Ds 2010:21 Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) V å r Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar även kan ge till funktionshindrade

Läs mer

Reglemente för omsorgsnämnden i Vellinge kommun

Reglemente för omsorgsnämnden i Vellinge kommun 1 (5) Ks 2014/572 Reglemente för omsorgsnämnden i Vellinge kommun Detta reglemente gäller från och med den 2015-01-01. Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 Ansvarsområden och uppgifter I detta reglemente

Läs mer

Lättlästutredningens betänkande Lättläst (SOU 2013:58)

Lättlästutredningens betänkande Lättläst (SOU 2013:58) Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-405-7133 Sida 1 (5) 2013-11-11 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till Utbildningsnämnden 2013-11-28 Lättlästutredningens

Läs mer

Policy för bedömning i skolan

Policy för bedömning i skolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-10-04 Handläggare: Anna-Carin Dalborg Telefon: 08-508 33 572 Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-508 33 010 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Enhetens namn: HSB Omsorg AB? Södermalm. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post:

Enhetens namn: HSB Omsorg AB? Södermalm. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Enhetens namn: HSB Omsorg AB? Södermalm Uppföljande nämnd: Södermalm Enhetens adress: Tideliusgatan 42, Stockholm Företag: HSB Omsorg AB? Södermalm Hemsida: www.hsb.se/stockholm/omsorg Verksamhetschef:

Läs mer

Språkförskola i västra Stockholm Förslag från utbildningsnämnden

Språkförskola i västra Stockholm Förslag från utbildningsnämnden Utlåtande 2012: RIV (Dnr 321-704/2012) Språkförskola i västra Stockholm Förslag från utbildningsnämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. En ny kommunövergripande språkförskola

Läs mer

RUTIN LEX SARAH HÖGANÄS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 (5) TYP AV DOKUMENT: RUTIN BESLUTAD AV: AVDELNINGSCHEF UPPDRAGSAVD. ANTAGEN: 27 APRIL 2015

RUTIN LEX SARAH HÖGANÄS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 (5) TYP AV DOKUMENT: RUTIN BESLUTAD AV: AVDELNINGSCHEF UPPDRAGSAVD. ANTAGEN: 27 APRIL 2015 1 (5) TYP AV DOKUMENT: RUTIN BESLUTAD AV: AVDELNINGSCHEF UPPDRAGSAVD. ANTAGEN: 27 APRIL 2015 ANSVARIG: KVALITETSSAMORDNARE REVIDERAS: ÅRLIGEN SENAST REVIDERAD: 20 MAJ 2016 RUTIN LEX SARAH VAD ÄR LEX SARAH?

Läs mer

Hemtjänstenhet: A & M Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: A & M Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: A & M Omsorg AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef/enhetschef: Annika Brandén Adress: Allhelgonagatan 6 118 58 Stockholm Telefon:

Läs mer

Nyheter i korthet från socialnämnden Torsdagen den 18 februari

Nyheter i korthet från socialnämnden Torsdagen den 18 februari Nyheter i korthet från socialnämnden Torsdagen den 18 februari Boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att teckna överenskommelse med Migrationsverket om 40

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig)

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig) ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (ansökan från anhörig) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda

Läs mer

Anmälan om behov av god man enligt Föräldrabalken 11:4

Anmälan om behov av god man enligt Föräldrabalken 11:4 Överförmyndarens stämpel: 1 (5) Anmälan om behov av god man enligt Föräldrabalken 11:4 från Socialtjänsten eller annan behörig anmälare (Information om behörig anmälare, sist i detta dokument) 1. Person

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Mål, utgångspunkter och styrning 2015-2018

Överenskommelse om samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Mål, utgångspunkter och styrning 2015-2018 1 (5) Överenskommelse om samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Mål, utgångspunkter och styrning 2015-2018 Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: SN 2015-03-18 106, VON 2015-03-26

Läs mer

Detta kan du förvänta dig av kommunens service. Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre

Detta kan du förvänta dig av kommunens service. Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre Detta kan du förvänta dig av kommunens service Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN JANUARI 2014 NATIONELL VÄRDEGRUND Socialtjänstens omsorg om äldre

Läs mer