DOM Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2016-03-23 Stockholm"

Transkript

1 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel Stockholm Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 22 september 2015 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Motpart (Tilltalad) Diego da Gama Felicissimo, c/o Steinar Aadnekvam Skarpbrunnavägen Norsborg Ombud: Advokat Niklas Österberg Box Stockholm SAKEN Brott mot taxitrafiklagen m.m. HOVRÄTTENS SLUT 1. Med ändring av tingsrättens dom dömer hovrätten Diego da Gama Felicissimo för olaga taxitrafik enligt 5 kap. 1 första stycket taxitrafiklagen (2012:211) och brott mot taxitrafiklagen enligt 5 kap. 4 första stycket taxitrafiklagen. 2. Påföljden bestäms till 50 dagsböter om 200 kr. 3. Diego da Gama Felicissimo ska betala en avgift om 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Stockholm Birger Jarls Torg måndag fredag 09:00-15:00 E-post:

2 2 SVEA HOVRÄTT Avdelning B YRKANDEN I HOVRÄTTEN Åklagaren har yrkat att hovrätten ska döma Diego da Gama Felicissimo för olaga taxitrafik och brott mot taxitrafiklagen. Diego da Gama Felicissimo har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. Målet har med stöd av 51 kap. 13 andra stycket 5 rättegångsbalken avgjorts utan huvudförhandling. HOVRÄTTENS SKÄL Utredningen Utredningen i hovrätten är i huvudsak densamma som i tingsrätten. Som ny bevisning i hovrätten har Diego da Gama Felicissimo åberopat en nyhetsartikel och en mailkonversation med polisens kontaktcenter. De vid tingsrätten hållna förhören med Diego da Gama Felicissimo och Max Karlsson Alm har spelats upp med ljud och bild. Av utredningen framgår inledningsvis följande. Diego da Gama Felicissimo saknade vid det aktuella tillfället såväl taxiförarlegitimation som tillstånd att bedriva taxitrafik. Han var ansluten till UberPop som förare och genom Ubers applikation kom han i kontakt med några personer (bland andra Max Karlsson Alm) som ville åka med i hans bil. Han kände inte dessa personer sedan tidigare. När han hade hämtat upp passagerarna blev han stoppad av polisen. Han hade använt UberPop-applikationen under två dagar och genomfört 3 4 körningar. Den rättsliga regleringen Med taxitrafik avses enligt 1 kap. 3 taxitrafiklagen trafik som bedrivs yrkesmässigt med personbil eller lätt lastbil och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer. Enligt 5 kap. 1 första stycket samma lag döms den som uppsåtligen bedriver taxitrafik utan tillstånd för olaga taxitrafik till böter eller fängelse i högst ett år.

3 3 SVEA HOVRÄTT Avdelning B För att få föra en personbil eller en lätt lastbil i taxitrafik måste man enligt 3 kap. 1 taxitrafiklagen ha en giltig taxiförarlegitimation. Den som uppsåtligen för ett fordon utan sådan legitimation döms enligt 5 kap. 4 första stycket samma lag till böter eller fängelse i högst sex månader. Bedömningen i detta fall Diego da Gama Felicissimo har medgett att han har bedrivit trafik med personbil som innebär att fordon och förare mot betalning har ställts till förfogande för transport av personer. Det hovrätten har att ta ställning till är om Diego da Gama Felicissimo genom sitt agerande kan anses ha bedrivit respektive kört bil i taxitrafik. Som framgår ovan är en förutsättning för att hans handlande ska betraktas som taxitrafik att trafiken har bedrivits yrkesmässigt och att fordon och förare mot betalning har ställts till allmänhetens förfogande. Begreppet yrkesmässig förekommer i ett stort antal författningar inom skilda rättsområden. Högsta domstolen har i NJA 2004 s. 358 prövat frågan om hur begreppet yrkesmässig trafik i yrkestrafiklagen ska definieras. Högsta domstolen uttalade att det inte är yrkesmässig trafik att vid ett enstaka tillfälle utföra en biltransport mot betalning ens om det sker efter ett erbjudande till en obestämd allmänhet. För att det ska vara fråga om yrkesmässig trafik krävs att bilen ställts till allmänhetens förfogande i sådan omfattning att den kan anses vara systematiskt utnyttjad för förvärvsändamål. Enligt motivuttalanden har syftet med tillhandahållandet av fordonet inte någon självständig betydelse för bedömningen av om körningen är yrkesmässig. Storleken av den ersättning föraren får för körningen är inte heller av någon avgörande betydelse. Det är i stället omfattningen av tillhandahållandet som är avgörande för om trafiken är att bedöma som yrkesmässig i lagens mening (se prop. 2005/06:109 s. 7 f.). Med hänsyn till att Diego da Gama Felicissimo har kört ett flertal personer under två dagar och körningarna har skett efter kontakt via UberPop anser hovrätten, i likhet med

4 4 SVEA HOVRÄTT Avdelning B tingsrätten, att den trafik han har bedrivit har varit yrkesmässig i taxitrafiklagens mening. När det gäller frågan om trafiken mot betalning har ställts till allmänhetens förfogande konstaterar hovrätten att detta rekvisit utesluter körningar av släktingar, vänner eller arbetskamrater från det straffbara området, även om transporterna skulle utföras mot betalning (se prop. 2005/06:109 s. 11). I detta sammanhang avses alltså med allmänheten personer som föraren inte sedan tidigare är bekant med. Diego de Gama Felicissimo har varit ansluten till UberPop som förare. Hans transporttjänster har därigenom kommit att erbjudas till ett flertal personer som varit okända för honom. Kravet på att fordon och förare mot betalning har ställts till allmänhetens förfogande är därför uppfyllt i detta fall och detta gäller oavsett hur många personer som har ingått i UberPop-nätverket. Hovrätten instämmer alltså i tingsrättens bedömning även i denna del. Detta innebär att Diego da Gama Felicissimo vid det aktuella tillfället har bedrivit respektive kört bil i taxitrafik. De objektiva förutsättningarna för att döma honom för olaga taxitrafik och brott mot taxitrafiklagen är därmed uppfyllda. Uppsåt och straffrättsvillfarelse För att Diego da Gama Felicissimo ska kunna dömas för de brott som han är åtalad för krävs också att han har haft uppsåt till gärningarnas samtliga rekvisit eller beståndsdelar (täckningsprincipen). Genom Diego da Gama Felicissimos egna uppgifter framgår det att hans uppåt har omfattat sakförhållandena bakom de brottsrekvisit som uppställs för de aktuella gärningarna. Diego da Gama Felicissimo har emellertid invänt att han inte kände till att hans körning var att betrakta som taxitrafik i lagens mening (dvs. att det rört sig om en s.k. subsumtionsvillfarelse). Frågan blir då om det även krävs subjektiv täckning av det specifika begreppet taxitrafik. Huvudregeln är att subsumtionsvillfarelse är irrelevant för frågan om uppsåtstäckning. Det finns dock en rad viktiga förbehåll och modifieringar som bör

5 5 SVEA HOVRÄTT Avdelning B betraktas i anslutning till denna huvudregel. Frågan måste avgöras från brottstyp till brottstyp, under beaktande av vad som är rättspolitiskt motiverat, särskilt med konformitetsprincipens krav och rättstillämpningens effektivitet (se Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2:a uppl. 2013, s. 353 ff). Enligt hovrättens mening är innebörden av den rättsliga termen taxitrafik i allt väsentligt densamma som när termen används i allmänt språkbruk. Vidare överensstämmer Diego da Gama Felicissimo faktiska agerande mycket väl med det sätt på vilket legitimerade taxichaufförer bedriver sin verksamt. Det föreligger därför inte några sakliga skäl för att göra avsteg från den huvudregel som innebär att subsumtionsvillfarelse är irrelevant för frågan om uppsåtstäckning. Att Diego da Gama Felicissimo har haft uppsåt till de faktiska förhållanden som utgör taxitrafik på ett sådant sätt att han har förstått innebörden av sina gärningar är alltså tillräckligt för att han också ska anses ha haft uppsåt till att han bedrivit respektive fört bil i taxitrafik. Diego da Gama Felicissimo har inte gjort gällande några omständigheter som kan utgöra straffrättsvillfarelse. Sammanfattning Slutsatsen av hovrättens överväganden blir därför att Diego da Gama Felicissimo ska dömas för olaga taxitrafik och brott mot taxitrafiklagen. Påföljden ska bestämmas till dagsböter och Diego da Gama Felicissimo ska betala avgift till brottsofferfonden. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast I avgörandet har deltagit hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättslagmannen Jan Öhman och tf. hovrättsassessorn Sofie Westlin, referent.

6 Bilaga A 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Stockholm Mål nr: B PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Diego da Gama Felicissimo, c/o Gray Filho Saraiva Leao Lövsätragränd 53 Lgh Skärholmen Försvarare: Advokat Niklas Österberg Gamla Stans Advokatbyrå HB Box Stockholm Åklagare Kammaråklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Box Stockholm SLUT Åtal som den tilltalade frikänns från 1. Brott mot taxitrafiklagen, 5 kap 4 1 st taxitrafiklagen (2012:211) Olaga taxitrafik, 5 kap 1 1 st taxitrafiklagen (2012:211) Postadress Box Stockholm Besöksadress Scheelegatan 7 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

7 2 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning B YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat och åberopat bevisning enligt stämningsansökan, se domsbilaga 1. Diego da Gama Felicissimo har förnekat brott. Diego da Gama Felicissimo har gjort gällande att han inte bedrivit taxitrafik, att han inte fört personbil i taxitrafik och att han saknat uppsåt till båda brotten. Diego da Gama Felicissimo har vidare gjort gällande att han inte ska ådömas ansvar på grund av straffrättsvillfarelse, eftersom hans förfarande varit uppenbart ursäktligt. UTREDNINGEN Diego da Gama Felicissimo har hörts. På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med Max Karlsson Alm. Viss skriftlig bevisning har åberopats av åklagaren och Diego da Gama Felicissimo. Diego da Gama Felicissimo har sakframställningsvis anfört bl.a. följande. Polisutredningen har inte bedrivits med öppet sinne. Polisen hade redan bestämt att all verksamhet som bedrivs av Uber är taxitrafik. Det finns inget bolag som heter UberPOP. Företaget Uber erbjuder olika appar och olika apptjänster. Genom den vanliga Uber-appen erbjuds tre taxitjänster; UberX, UberBlack och UberLux. Dessa tjänster kan vem som helst utnyttja och det är fråga om taxiverksamhet. UberPOP är dock något annat. Det är ett slutet nätverk som inte är tillgängligt för vem som helst. För att kunna använda UberPOP måste man ansöka om detta. Den som får skjuts får betala en mindre summa vilket inte är i nivå med ersättning för andra taxibilar. Ersättningen utgör enbart en kostnadsersättning till föraren och en resa med UberPOP är cirka 60 procent billigare än en taxiresa. Det är inte fråga om taxitrafik utan det är en samåkningstjänst.

8 3 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning B Diego da Gama Felicissimo har berättat i huvudsak följande. Den aktuella dagen skulle han stanna och hämta två personer som använde sig av UberPOP. Det stod en polisbil bakom honom och när denne såg vad som hände blev han stoppad. Eftersom han inte hade gjort något fel enligt honom själv blev han orolig vid polisingripandet. Anledningen till att han valde att gå med i UberPOP var för att han nyligen köpt en ny bil och ville använda bilen samtidigt som han ville lära känna Stockholm och på detta sätt träffa nya människor och öva på att prata svenska. Innan den aktuella händelsen hade han använt appen under två dagar och genomfört cirka 3-4 körningar. Han kom i kontakt med UberPOP via en annons på internet och han anmälde sig på internet genom att lämna alla nödvändiga uppgifter. Han blev därefter inbjuden till ett möte där Uber presenterade hur de jobbade och syftet med UberPOP. Eftersom han inte visste om detta var en tillåten verksamhet frågade han flera gånger under mötet om detta. Han ställde frågan till de som arrangerade mötet och presenterade verksamheten. Han vet inte hur många som är anslutna till UberPOP i Sverige. En del som är anslutna är det som förare medan andra inte själva kör bil. UberPOP fungerar på det sättet att han kom i kontakt med personerna han körde genom appen. Den aktuella dagen var han på väg hem när han skulle plocka upp personerna. Han minns inte vart personerna skulle åka och han kände dem inte sedan tidigare. Detta har inte utgjort någon inkomst för hans del och han ser det inte som något jobb. Han har ett fast jobb som brevbärare i Kista. Han vet inte hur betalningen genom UberPOP går till men när han registrerade sig fick han uppge sitt bankkonto. Han vet inte hur mycket betalt man får för en körning men han antar att man får en viss summa per körning. Han har fått pengar från UberPOP för de körningar han gjorde innan den aktuella dagen. Enligt hans uppfattning är UberPOP inte ett företag utan en community där alla hjälper varandra och det handlar om att nyttja en tjänst. Om han hade vetat att detta skulle kunna leda till åtal skulle han aldrig ha använt sig av UberPOP.

9 4 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning B Max Karlsson Alm har berättat i huvudsak följande. Den aktuella dagen beställde han en bil genom UberPOP men när han hoppat in i bilen blev de stannade av polisen. Enligt honom är UberPOP en taxitjänst som är ungefär 60 procent billigare än andra taxibilar. Han har dock ingen juridisk kunskap eller vetskap om vad som i juridisk mening avses med taxiverksamhet. En beställning via UberPOP går till på det sättet att man startar en app och appen visar sedan tillgängliga bilar och man kan då beställa en bil. Han antar att det sedan är den bilen som finns tillgänglig närmast där man själv befinner sig som man blir upphämtad av. UberPOP är än så länge för speciellt utvalda i Sverige men han vet inte hur många som är anslutna till UberPOP. Han själv är inte ansluten i egenskap av förare. Han arbetar på en reklambyrå som har Uber som kund. Betalning sker automatiskt till UberPOP eftersom ens kontokort är kopplat dit. Pengarna dras automatiskt efter en resa och priset bestäms enligt en taxameter som finns i appen. Körningarna loggas även via appen. SKÄL Det är i målet utrett att Diego da Gama Felicissimo saknar taxitrafiktillstånd och taxiförarlegitimation. Det är vidare utrett att Diego da Gama Felicissimo vid tidpunkten för den aktuella händelsen var ansluten till UberPOP och att han när han blev stoppad av polisen precis hade hämtat upp passagerare, bl.a. Max Karlsson Alm, vid Slussen i Stockholm. Det tingsrätten har att pröva är om Diego da Gama Felicissimo uppsåtligen bedrivit taxitrafik samt om det i sådant fall kan vara fråga om straffrättsvillfarelse. Med taxitrafik avses enligt 1 kap. 3 taxitrafiklagen (2012:211) trafik som bedrivs yrkesmässigt med personbil och lätt lastbil och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer.

10 5 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning B Diego da Gama Felicissimo har gjort gällande att det inte varit fråga om trafik som bedrivits yrkesmässigt, att den ersättning han fått inte utgjort betalning och att körningar inte ställts till allmänhetens förfogande. Vad gäller frågan om yrkesmässig trafik krävs det enligt praxis att det varit fråga om mer än en enstaka körning (se NJA 2004 s. 385). Diego da Gama Felicissimo har själv uppgett att han innan den aktuella händelsen kört bilen i två dagar och att han kört 3-4 personer. Det är vidare utrett att han varit ansluten till UberPOP i egenskap av förare. Med beaktande av detta anser tingsrätten att Diego da Gama Felicissimo måste anses ha kört systematiskt i sådan omfattning att hans handlande utgjort led i en verksamhet som uppfyllt kraven på yrkesmässighet. Vad gäller frågan om körningarna skett mot betalning konstaterar tingsrätten att Diego da Gama Felicissimo själv uppgett att syftet med körningarna inte var att tjäna pengar men att han fått viss ersättning för de körningar han gjorde innan han greps. Max Karlsson Alm har berättat att den ersättning man som förare får av UberPOP är betydligt lägre än vad det kostar att åka med en annan taxi. Max Karlsson Alm har vidare berättat att betalningen sker automatiskt till Uber och att ersättningen bestäms utifrån en taxameter i appen. Tingsrätten finner inte skäl att ifrågasätta Max Karlsson Alms uppgifter i denna del. Utifrån dessa uppgifter måste, oaktat att det är fråga om en lägre ersättning än vad gäller andra taxibilar, Diego da Gama Felicissimos anses ha utfört transporten mot betalning på sätt som sägs i 1 kap. 3 taxitrafiklagen. För att det ska vara fråga om taxitrafik ska fordon ha ställts till allmänhetens förfogande. Det är i målet utrett att man för att kunna använda UberPOP måste ha registrerat sig. Diego da Gama Felicissimo har uppgett att han inte vet hur många som är ansluta till UberPOP men att det rör sig om både personer som kör bil och andra som enbart utnyttjar tjänsten utan att själva köra bil. Det har vidare framkommit att Diego da Gama Felicissimo själv kunde registrera sig efter att ha

11 6 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning B sett en annons på internet. Tingsrätten konstaterar utifrån Diego da Gama Felicissimos uppgifter att det således inte krävts exempelvis någon inbjudan för att ansluta sig till UberPOP vilket talar för att det inte är fråga om en liten krets av personer. Max Karlsson Alm har uppgett att det rör sig om en sluten krets men har inte närmare kunnat ange hur många det rör sig om. Tingsrätten konstaterar att Diego da Gama Felicissimos och Max Karlsson Alms uppgifter talar för att UberPOP är någon form av nätverk. Med beaktande av att det är fråga om körningar av okända personer mot betalning, att personer kan registrera sig som både förare och icke förare samt att Diego da Gama Felicissimo utan problem kunnat registrera sig utan någon inbjudan eller dylikt anser tingsrätten att kravet i 1 kap. 3 taxitrafiklagen att fordon och förare ställs till allmänhetens förfogande måste anses uppfyllt. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten således att det är utrett att Diego da Gama Felicissimo bedrivit taxitrafik samt kört personbil i taxitrafik. Den fråga som tingsrätten även har att bedöma är om Diego da Gama Felicissimo haft uppsåt till gärningarna. Diego da Gama Felicissimo har berättat att han i samband med att han registrerade sig på UberPOP blev inbjuden till ett möte vid vilket han deltog. Under mötet frågade han personer som representerade Uber ett flertal gånger om det gick bra att köra på det här sättet. Diego da Gama Felicissimo har vidare berättat att han uppfattat UberPOP som en community där alla hjälps åt och inte att det varit fråga om någon anställning hos UberPOP. Diego da Gama Felicissimos uppgifter om att han varit på ett informationsmöte och där försökt förvissa sig om att han fick lov att köra folk på detta sätt har inte på något sätt motbevisats och tingsrätten finner inte skäl att ifrågasätta dessa uppgifter. Av den skriftliga bevisning som Diego da Gama Felicissimo åberopat framgår vidare att rättsläget vad gäller UberPOP hittills varit så oklart att det ska utredas inom ramen för regeringens kommande taxiutredning. Mot denna bakgrund anser tingsrätten att Diego da Gama Felicissimo på ett godtagbart sätt gjort vad han kunnat för att

12 7 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning B försäkra sig om att det inte varit fråga om taxitrafik innan han genomförde de aktuella körningarna. Tingsrätten ifrågasätter inte heller det Diego da Gama Felicissimo uppgett om hans syfte att registrera sig hos UberPOP, nämligen att lära sig mer om Stockholm och öva sig på att prata svenska. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten därför att det inte styrkt att Diego da Gama Felicissimo uppsåtligen bedrivit taxitrafik eller kört personbil i taxitrafik. Åtalet ska därför ogillas. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (DV 400). Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast den 13 oktober Malin Carlson

13 Bilaga 1 Stämningsansökan Sida 1(2) Åklagarområde Stockholm Handling 5 City åklagarkammare i Stockholm Ärende AM Kammaråklagare Ulf Blendow Handläggare Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Stockholms tingsrätt STOCKHOLMS TINGSRÄTT INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 1 Stämningsansökan AM Åklagare Kammaråklagare Ulf Blendow Tilltalade Diego da Gama Felicissimo ( ) Medborgare i Brasilien och Sverige. Punkt OLAGA TAXITRAFIK (5000-K ) Diego da Gama Felicissimo har utan tillstånd bedrivit taxitrafik med personbilen LWU 130. Det hände den 5 juni 2015 på Slussen, Skeppsbron, Stockholms stad. Diego da Gama Felicissimo begick gärningen med uppsåt. Lagrum: 5 kap 1 1 st taxitrafiklagen (2012:211) 1.2 BROTT MOT TAXITRAFIKLAGEN (5000-K ) Diego da Gama Felicissimo har kört personbil i taxitrafik trots att han saknade giltig taxiförarlegitimation. Det hände den 5 juni 2015 på Slussen, Skeppsbron, Stockholms stad. Diego da Gama Felicissimo begick gärningen med uppsåt. Lagrum: 5 kap 4 1 st taxitrafiklagen (2012:211) Postadress Gatuadress Telefon E-post Box Kungsbron STOCKHOLM Telefax

14 Stämningsansökan Sida 2(2) Åklagarområde Stockholm Handling 5 City åklagarkammare i Stockholm Ärende AM Kammaråklagare Ulf Blendow Handläggare Muntlig bevisning Förhör med den tilltalade Diego da Gama Felicissimo som förnekar brott. 1.4 Övrig bevisning Körkortsregisterutdrag (sid 9 i fup) och register rörande yrkestrafiktillstånd (sid 10 i fup) till styrkande av gärningspåståendena. Handläggning Hänvisning till handlingar önskas avseende all skriftlig bevisning.

15 Bilaga 2 ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE I BROTTMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. 3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. I vilka fall krävs prövningstillstånd? Brottmålsdelen Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller DV Producerat av Domstolsverket Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan. Enskilt anspråk (skadeståndstalan) För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag: Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall 1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller 2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten.

16 Beslut i övriga frågor Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt 6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

17 Bilaga B HUR MAN ÖVERKLAGAR Om Ni vill överklaga hovrättens avgörande ska Ni göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten. Det ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av det överklagade avgörandet. Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning. Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om 1. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen (prejudikatskäl) att överklagandet prövas av Högsta domstolen, eller 2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Överklagandet ska innehålla uppgifter om 1. klagandens namn, adress och telefonnummer, 2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer), 3. den ändring i avgörandet som yrkas, 4. varför avgörandet ska ändras, 5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, 6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Förenklad delgivning Om Ni tidigare informerats om att Ni kan komma att delges handlingar i målet/ärendet genom förenklad delgivning, kan förenklad delgivning med Er komma att användas också hos Högsta domstolen om någon överklagar avgörandet dit.

3. Xxxxx Xxxxx ska betala en avgift om 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

3. Xxxxx Xxxxx ska betala en avgift om 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 030104 DOM 2016-03-23 Stockholm Mål nr B 9078-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 22 september 2015 i mål nr B 8253-15, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad DOM Mål nr B 5563-12 2013-01-17 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Haglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Kim Jansson Storgatan

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Farshid Norouzi, 19590801-2130 Gårdstigen 25 12552 Älvsjö Offentlig försvarare: Advokat Nils Hillert Process Advokatbyrå HB Box 19570

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge 1 DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge Mål nr: B 11410-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FADI Nadjib Nadjem, 19910131-3998 c/o Tatyana Ogay Höders Väg 14 Lgh 1201 145 70 Norsborg Offentlig försvarare:

Läs mer

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn DOM Mål nr B 11280-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas. DOM Mål nr B 815-12 meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf chefsåklagare Mats Ericsson Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål 1. 2. Målsägande Helene Hugoh Idrottsgatan 64

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Sollentuna

2012-03-05 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 7074-11 2012-03-05 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Thorvaldsson Norrorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Polismyndigheten

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda 1 meddelad i Haparanda Mål nr: B 813-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Göran Johansson, 19670819-7055 Smedjevägen 3 952 43 Töre Offentlig försvarare: Advokat Marko Tuhkanen Advokatbyrån

Läs mer

Begångna brott Sexuellt tvång

Begångna brott Sexuellt tvång ÖREBRO TINGSRÄTT DOM Mål nr B 906-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Stig Carlén Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Sekretess A, se domsbilaga 1 Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

2012-06-12 meddelad i Malmö

2012-06-12 meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 9751-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jörgen Larsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad Shirko Midak, 680710-2030 Norrbäcksgatan

Läs mer

DOM 2015-10-15 Stockholm

DOM 2015-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-10-15 Stockholm Mål nr T 2426-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834 118 88 Stockholm

Läs mer

DOM. 2016-03-31 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A

DOM. 2016-03-31 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0505 DOM 2016-03-31 Stockholm Mål nr B 7872-15 Dok.Id 1237398 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A PARTER

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT 2014-09-26 Meddelat i Nacka Strand

SLUTLIGT BESLUT 2014-09-26 Meddelat i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen SLUTLIGT BESLUT 2014-09-26 Meddelat i Nacka Strand Mål nr M 2182-14 PARTER Klagande 1. Celeste Kay (uppgivet namn) 2. Axel Skog Hökegårdsgatan 14A Lgh 1202 431

Läs mer

TREDSKODOM 2013-10-07 Meddelad i Sollentuna

TREDSKODOM 2013-10-07 Meddelad i Sollentuna 1 Meddelad i Sollentuna Mål nr PARTER KÄRANDE Aspis Liv Försäkrings AB i likvidation, 516406-0203 c/o Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ombud: Advokat Robert Wikholm Advokatfirman Vinge

Läs mer

DOM 2015-01-27 Stockholm

DOM 2015-01-27 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060105 DOM 2015-01-27 Stockholm Mål nr M 5356-14 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-15 i mål nr M 7447-13,

Läs mer

2012-11-27 meddelad i Södertälje

2012-11-27 meddelad i Södertälje en DOM Mål nr B 1939-12 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Fredrik Karlsson Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm Målsägande Folksam c/o U

Läs mer

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jennie Söderberg Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-01-26 meddelad i Örebro

2012-01-26 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 4437-11 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Magnus Oscarsson Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande Simon Ahlstedt Östergårdsvägen 6 692 32 Kumla Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2015-02-02 Meddelad i Nacka Strand

DOM 2015-02-02 Meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen KLAGANDE 1. Florian Reitmann Uddvägen 12, lgh 1115 2. Karin Bengtsson Uddvägen 12, lgh 1112 3. Sanna Storing Uddvägen 12, lgh 1009 4. Katarina Tagesson Uddvägen

Läs mer

DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 6011-09 KLAGANDE Föräldrakooperativet Framtiden ekonomisk förening, 769606-9801 c/o Anne-Marie S Lundell Vallavägen 9 B

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

DOM 2013-07-05 meddelad i Nacka Strand

DOM 2013-07-05 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-07-05 meddelad i Nacka Strand Mål nr F 1321-13 KLAGANDE 1. Agneta Olsson, Villagatan 14, 761 40 Norrtälje Fjäll 19:46 Ombud för 1: Kjell Olsson, Villagatan

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

DOM 2012-05-16 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-05-16 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2012-05-16 meddelad i Nacka Strand Mål nr P 2105-12 KLAGANDE 1. Lovisa Axelle Johnson, Box 2049, 103 12 Stockholm 2. Gladys Hultenby-Johnson, Box 2049, 103

Läs mer

DOM 2012- Meddelad i Stockholm

DOM 2012- Meddelad i Stockholm Avdelning 2 2012- Meddelad i Stockholm Mål nr 4464-12 1 KLAGANDE Tredje Statsmakten Media AB, 556715-2086 Holländargatan 8 B 111 36 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm dom den

Läs mer

PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad

PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad Aktbilaga 12 Mål nr T 1162-13 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN tillika PROTOKOLLFÖRARE Rådmannen Claes Enhörning PARTER KÄRANDE Bökebergs

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

DOM 2010-09-08 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-09-08 meddelad i Nacka Strand 1 Miljödomstolen DOM 2010-09-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 1036-09 KLAGANDE Marja Entrich AB, 556184-6287 Box 5393 102 49 Stockholm MOTPART Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand Aktbilaga 22 Mål nr F 1405-14 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Inge Karlström, ordförande, och

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

DOM 2016-03-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2016-03-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2016-03-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr F 6153-15 KLAGANDE Agneta Olsson Villagatan 14 761 40 Norrtälje Ombud: Kjell Olsson Samma adress ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

DOM 2011-04-26 Stockholm

DOM 2011-04-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2011-04-26 Stockholm Mål nr M 9290-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-10-19 i mål nr M 1030-10, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

BESLUT 2010-09-24 Stockholm

BESLUT 2010-09-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0510 BESLUT 2010-09-24 Stockholm Mål/Ärende nr Ö 3293-10 TIDIGARE AVGÖRANDE Hedemora tingsrätts dom den 2 juni 1998 i mål B 100/97, se bilaga A SÖKANDE STURE Ragnar Bergwall, 500426-7190

Läs mer

DOM 2015-12-30 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-12-30 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05 DOM 2015-12-30 Meddelad i Stockholm Mål nr 9476-15 1 KLAGANDE 1. Länsstyrelsen i Västmanlands län 721 86 Västerås 2. Svenska Jägareförbundet Öster Malma 611 91 Nyköping

Läs mer

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 16. DOM 2016-01-29 meddelad i Västerås

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 16. DOM 2016-01-29 meddelad i Västerås 1 VÄSTMANLANDS meddelad i Västerås Mål nr: B 4883-15 PARTER (Antal tilltalade: 6) Tilltalad SARA Johanna Justina Andersson, 19870323-6946 Knutsgatan 13 B Lgh 1304 722 14 Västerås Ombud och försvarare:

Läs mer

DOM 2016-05-23 Stockholm

DOM 2016-05-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060204 DOM 2016-05-23 Stockholm Mål nr F 8931-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-02 i mål nr F 4237-13, se bilaga A KLAGANDE Kläppens Avloppsreningsverks

Läs mer

meddelad i Solna. Åklagare Kammaråklagare Peter Svedén Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm - Mängd

meddelad i Solna. Åklagare Kammaråklagare Peter Svedén Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm - Mängd SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 2 Rotel 2:1 DOM Mål nr B 7993-12 2012-11-01 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Svedén Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i

Läs mer

DOM 2009-04-21 Stockholm

DOM 2009-04-21 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 0301 DOM 2009-04-21 Stockholm Mål nr T 256-08 Sid 1 (9) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2007-12-10 i mål nr T 25365-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Femte avdelningen Om rättegången i hovrätt 49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

2013-10-29 meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagaren Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-10-29 meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagaren Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Ystad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande ERIKSHJÄLPEN BOX 1 570 15 HOLSBYBRUNN

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM meddelad i Stockholm Mål nr: B

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM meddelad i Stockholm Mål nr: B STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM 2016-02-09 meddelad i Stockholm Mål nr: B 15191-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Xxxxxxx Xxxxxxxx Medborgare i Nigeria Försvarare: Advokat Magnus Ljungstedt

Läs mer

DOM 2013-09-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2013-09-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-09-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr P 2892-13 KLAGANDE Botkyrka kommun 147 85 Tumba Ombud: Advokat Mikael Wärnsby och advokat Madeleine Edqvist Advokatfirman

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 7979-11 Enhet 1 1 KLAGANDE AB Kramfors Energiverk, 556066-8492 872 80 Kramfors Ombud: Advokat Torgny Wetterberg Advokat Kristoffer

Läs mer

DOM 2016-04-26 Stockholm

DOM 2016-04-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avd. 6 Rotel 0601 2016-04-26 Stockholm Mål nr B 11007-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 10 november 2015 i mål nr B 4886-15, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

BESLUT 2013-01-14 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2013-01-14 Meddelat i Stockholm KAMMARRATTEN Avdelning 03 BESLUT 2013-01-14 Meddelat i Stockholm Mål nr 211-13 l KLAGANDE Mohammed Bouhmame, 960505 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Anna Ekvall Advokatbyrån Nichols & Co AB Drottninggatan

Läs mer

DOM 2013-09-18 Stockholm

DOM 2013-09-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2013-09-18 Stockholm Mål nr M 3634-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-22 i mål nr M 3445-12, se

Läs mer

BESLUT 2012-08-15 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2012-08-15 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 2 2012-08-15 Meddelat i Stockholm Mål nr 5255-12 1 KLAGANDE EQC Group AB, 556821-1089 Ombud: Advokaten Axel Eskeby Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 1043 791

Läs mer

DOM 2015-04-20 Stockholm

DOM 2015-04-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-20 Stockholm Mål nr M 2791-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-03-25 i mål nr M

Läs mer

DOM 2013-12-06 Stockholm

DOM 2013-12-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060104 DOM 2013-12-06 Stockholm Mål nr F 4719-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-16 i mål F 3877-12, se bilaga KLAGANDE 1. Riksbyggens Brf Sätrabrunnshus

Läs mer

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM meddelad i Stockholm Mål nr: B

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM meddelad i Stockholm Mål nr: B STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-02-10 meddelad i Stockholm Mål nr: B 11863-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Xxxx Xxxxx, mand 40 år Medborgare i Pakistan Ombud: Advokat Magnus Ljungstedt

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Rättsavdelningen Datum 2016-01-22 ÅM 2015/8347 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AJ./. riksåklagaren

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 2017-03-27 Meddelad i Göteborg Mål nr T 1195-16 KÄRANDE OCH GENSVARANDE Västsvensk Tidningsdistribution Kommanditbolag, 969678-5378 c/o Västsvensk Tidningsdistribution AB Box

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

DOM 2012-08-21 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-08-21 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2012-08-21 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 5221-11 KLAGANDE Gamac Zweden AB, 556146-6961 Box 1269 791 12 Falun Ombud: Advokat L-G E APR Advokatpartner AB

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

BESLUT 2010-09-13 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2010-09-13 Meddelat i Stockholm BESLUT 2010-09-13 Meddelat i Stockholm Mål nr 39322-10 Enhet 10 1 KLAGANDE HQ AB, 556573-5650 Mäster Samuelsgatan 20 103 71 Stockholm Ombud: Advokat Jonas Bergh Bergh & Co Advokatbyrå AB Box 7208 103 88

Läs mer

DOM 2015-05-06 Meddelad i Malmö

DOM 2015-05-06 Meddelad i Malmö DOM 2015-05-06 Meddelad i Malmö Mål nr 3753-15 1 SÖKANDE MåleriCentralen syd AB, 556904-1378 Kullamöllevägen 339 275 71 Lövestad MOTPART AB Sjöbohem, 556650-0665 c/o Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM 2012-11-21 Stockholm

DOM 2012-11-21 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0602 DOM 2012-11-21 Stockholm Mål nr F 3768-12 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-29 i mål F 5763-11,

Läs mer

DOM 2011-05-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-05-26 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 7 2011-05-26 Meddelad i Stockholm Sida 1 (3) Mål nr 3057-11 L KLAGANDE Spånga-Tensta stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box4066 163 04 Spånga MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

DOM 2010-02-25 Jönköping

DOM 2010-02-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 DOM 2010-02-25 Jönköping Mål nr T 1666-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2009-05-19 i mål T 1867-08, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box

Läs mer

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad Meddelad i Karlstad Mål nr 1 SÖKANDE Qbranch Stockholm AB, 556590-7069 Primusgatan 18 112 62 Stockholm MOTPART Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad Ombud: Advokat Anna Ulfsdotter Forssell Jur. kand.

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 907-16 1 SÖKANDE Biör Flygt med firma Taxi 10; B Flygt, 440227-7737 Nyodlarvägen 46 743 82 Bälinge MOTPART Trafikverket 781 89 Borlänge SAKEN Offentlig

Läs mer

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Falun

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Falun BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Falun Mål nr 5303-15 1 KLAGANDE 1. Svenska Naturskyddsföreningen, 802002-4280 Box 4625 116 91 Stockholm 2. Svenska Rovdjursföreningen, 883202-3264 Masthamnen 116 30 Stockholm

Läs mer

DOM 2013-09-25 Stockholm

DOM 2013-09-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 060204 DOM 2013-09-25 Stockholm Mål nr M 11075-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds beslut 2012-11-30, BVa 85, i mål nr Va 448/12, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Stockholm

Läs mer

DOM 2015-09-24 Stockholm

DOM 2015-09-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2015-09-24 Stockholm Mål nr M 2280-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-18 i mål nr M 2886-14, se

Läs mer

BESLUT 2015-07-13 Meddelat i Malmö

BESLUT 2015-07-13 Meddelat i Malmö Sune Wennerberg BESLUT 2015-07-13 Meddelat i Malmö Mål nr 3838-15 1 SÖKANDE Samres AB, 556433-7417 Ombud: advokaten Tomas Eliasson Advokatfirman Delphi i Malmö AB Stora Nygatan 64 211 37 Malmö MOTPART

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-03-30 Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2016-03-30 Meddelad i Stockholm Mål nr 1161-16 1 SÖKANDE Nav International AB, 556783-2570 Safirgatan 18 554 47 Jönköping MOTPART Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm SAKEN Överprövning

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

DOM 2016-05-12 Stockholm

DOM 2016-05-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020102 DOM 2016-05-12 Stockholm Mål nr B 5280-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts deldom den 19 maj 2015 i mål nr B 6463-13, se bilaga A PARTER Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2013 Ö 1459-12 SÖKANDE BÅ Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat TO MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping Mål nr 7774-15 1 KLAGANDE Otis AB, 556129-3803 Box 2163 600 02 Norrköping Ombud: Lennart Stoltz Med samma adress som ovan MOTPART Nyköpingshem AB, 556450-9486 Box 1019

Läs mer

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad DOM Mål nr B 422-14 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad 1. Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

DOM 2015-02-02 Stockholm

DOM 2015-02-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2015-02-02 Stockholm Mål nr P 7493-14 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-07-10 i mål nr P 5199-13,

Läs mer

DOM 2016-02-11 Meddelad i Göteborg

DOM 2016-02-11 Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Wennergrens Hiss AB, 556401-0246 Svarvaregatan 11 523 90 Ulricehamn MOTPART 1. AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag, 556049-7611 Ombud: Stefan Jansson c/o AB

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 mars 2016 B 2268-15 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPARTER 1. RA Ombud och offentlig försvarare: Advokat BA 2. MM Ombud och offentlig försvarare:

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer