meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad"

Transkript

1 DOM Mål nr B meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad 1. Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat Lena Kvillerud Ahlford Advokatbyrå AB Box Karlstad 2. Sekretess B Sekretess Målsägandebiträde: Advokat Lena Kvillerud Ahlford Advokatbyrå AB Box Karlstad Tilltalad Jonas Åke TOBIAS Ryen, Frihetsberövande: Häktad Berghagsvägen Edsvalla Offentlig försvarare: Advokat Mari Kilman Carlstads Advokatbyrå HB Drottninggatan Karlstad Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 188 Västra Torggatan måndag - fredag Karlstad E-post: 08:00-16:00 -

2 DOM B DOMSLUT Begångna brott 1. Sexuellt tvång Lagrum 6 kap 2 1 st brottsbalken 2. Våldtäkt mot barn 6 kap 4 1 st brottsbalken 3. Grovt sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 2 st brottsbalken 4. Utnyttjande av barn för sexuell posering 6 kap 8 1 st brottsbalken 5. Barnpornografibrott 16 kap 10a 1 st 1 p och 5 p brottsbalken 6. Grovt barnpornografibrott 16 kap 10a 1 st 1 p och 5 p och 5 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 5 år Andra lagrum som åberopas 29 kap 7 1 st brottsbalken Skadestånd 1. Tobias Ryen ska utge skadestånd till Sekretess A med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 31 augusti 2008 till dess betalning sker. 2. Tobias Ryen ska utge skadestånd till Sekretess B med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen (1975:635) på kr från den 18 juni 2013, på kr från den 1 januari 2014 och på kr från den 5 januari 2014, allt till dess betalning sker.

3 DOM B Förverkande och beslag 1. I beslag tagen mobiltelefon förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Värmland; beslagsliggare BG298 p 2). 2. I beslag taget minneskort förklaras förverkat. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Värmland; beslagsliggare BG298 p 8). 3. I beslag tagen dator förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Värmland; beslagsliggare BG298 p 11). 4. I beslag tagen hårddisk förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Värmland; beslagsliggare BG446 p 1). Häktning m.m. Tobias Ryen ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Sekretess Sekretessen enligt 35 kap 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå i målet för de uppgifter som förebringats inom stängda dörrar och som kan röja målsägandenas och vittnena sekretess C, D och E samt sekretess F, G och H identiteter och målsägandenas identitetsuppgifter enligt domsbilaga 2. Detsamma gäller för ljudoch bildupptagningar från förhandlingen i tingsrätten. Sekretess ska även bestå för identitetsuppgifter i de handlingar som föredragits ur förundersökningsprotokollen med bilagor inför stängda dörrar. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Lena Kvillerud tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. 2. Mari Kilman tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, 793 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret och målägandebiträdet ska stanna på staten.

4 4 DOM B YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat och åberopat bevisning enligt bilaga 1 och åberopat de mer preciserade gärningsbeskrivningar som framgår av sekretessbelagda bilaga 2. Hon har frånfallit vittnesförhöret med E. Målsägande A, namngiven i bilaga 2, har biträtt åtalet och yrkat skadestånd enligt bilaga 3. Målsägande B, namngiven i bilaga 2, har biträtt åtalet och yrkat skadestånd enligt bilaga 4. A och B har i skadeståndsdelen åberopat vittnesförhör med D. DOMSKÄL Kort bakgrund Tobias Ryen är nästan åtta år äldre än A och B. Han har under hela den tid som åtalet avser vistats mycket hos A:s och B:s familj. Åtalspunkt 1 Tobias Ryen har erkänt sexuellt övergrepp mot barn under a). Han har därvid erkänt att han med fingrarna berört A:s underliv men han har förnekat att han med fingrarna trängt in i A:s underliv. Han har erkänt utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott. Han har erkänt gärningarna under b) men invänt att detta skett vid några och inte ett flertal tillfällen.

5 5 DOM B Tobias Ryen har under huvudförhandlingen genomgående varit fåordig och lämnat korta och undvikande svar. Han har inte lämnat någon förklaring till de sexuella handlingar som han vidgått. Genom A:s uppgifter finner tingsrätten följande utrett. Händelserna började någon gång när A gick i klass 2 och var åtta år. Tillvägagångssätten var likartade och bestod i att A satt i Tobias Ryens knä och spelade dataspel. Tobias Ryen förde ner sin ena hand under A:s trosor och smekte A vid clitoris och tryckte mot slidöppningen. Vid något tillfälle trängde Tobias Ryen in en del av fingerspetsen i slidöppningen. Tobias Ryen använde aldrig våld eller hot och vid övergreppen. De beskrivna förloppen ägde rum vid i vart fall sju tillfällen under angiven tidsrymd. A har inte kunnat ange hur långa förloppen var och uppgett att det gjorde ont och att hon sagt detta till Tobias Ryen. Vid ett tillfälle, sannolikt den 18 november 2007, fotograferade Tobias Ryen en närbild på A:s nakna underliv. A låg då på en säng och särade själv något på blygdläpparna. De sexuella handlingar som Tobias Ryen genomfört har bestått i att han med fingrarna berört A:s underliv och att han vid ett tillfälle med ena fingerspetsen något trängt in i slidöppningen. För ansvar för våldtäkt mot barn krävs att den sexuella handlingen med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag. Det som framkommit om Tobias Ryens handlingssätt innefattar inte en med samlag jämförlig situation. Gärningarna ska därmed inte bedömas som våldtäkt mot barn utan som sexuellt övergrepp mot barn. Nästa fråga är om detta brott ska bedömas som grovt. Vid bedömande av om brottet är grovt ska enligt 6 kap. 6 andra stycket brottsbalken särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt

6 6 DOM B deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. A:s förhållandevis låga ålder och att det är fråga om flertaligt upprepad brottslighet är försvårande för Tobias Ryen. Likaså är försvårande att övergreppen skett i A:s hem, medfört smärta och utförts av en person som A borde haft rätt att känna tillit till. I belysning av det nu anförda finner tingsrätten att brotten är att bedöma som grovt sexuellt övergrepp mot barn. Tobias Ryen ska vidare enligt sitt av utredningen bestyrkta erkännande fällas till ansvar för utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott. Skadestånd Tobias Ryen har medgett att ersätta A med kr för kränkning och med kr för sveda och värk. Ersättning för kränkning bör bestämmas till skäliga ansedda kr. När det gäller ersättning för sveda och värk är yrkandet grundat på en skadetid från och med den 18 november 2007 till tidpunkten för huvudförhandlingen. A har uppgett att hon haft självmordstankar varje dag sedan mitten av klass 2, att hon haft ätstörningar sedan samma tid, att hon haft självskadebeteende sedan klass 3 och att hon började skära sig med rakblad och knivar i klass 6. Hon har vidare uppgett att hon mådde mest dåligt i klass 8 och att hon sedan sommaren 2013 använder antidepressiv medicin och sömntabletter. Av hennes uppgifter framgår också att hon har sömnsvårigheter och mardrömmar. Det är dokumenterat att A har haft stor skolfrånvaro och enligt henne själv har det berott på att hon mått så dåligt att hon inte orkat gå till skolan. A:s uppgifter i detta hänseende har bekräftats av D:s

7 7 DOM B vittnesmål. A har angett Tobias Ryens sexuella övergrepp mot henne som orsaken till hennes psykiska ohälsa och uppgett att det inte finns någon annan händelse i hennes liv som kan utgöra en annan förklaring. Det finns inte någon medicinsk eller annan utredning som styrker uppgifterna om A:s hälsotillstånd. Det saknas emellertid anledning att ifrågasätta att A sedan lång tid mått psykiskt dåligt. Enligt tingsrättens uppfattning spelar den aktuella brottsligheten en roll i orsaken till A:s hälsotillstånd. A ska tillerkännas ersättning för sveda och värk men beräkningsmodellen som utgör grund för yrkandet framstår som alltför vidlyftig. Ersättningen bör i stället bestämmas efter en allmän skälighetsprövning och den fastställs till kr. Åtalspunkt 2 Tobias Ryen har erkänt gärningarna. Genom B:s uppgifter som i huvudsak vinner stöd av vad Tobias Ryen svarat finner tingsrätten följande klarlagt. Det som åtalet gäller inleddes när B gick i slutet av klass 4 eller början av klass 5. Till en början fotograferade Tobias Ryen henne i bara trosorna. När B gick i klass 6 började Tobias Ryen tafsa på henne, först med handen utanför trosorna. I allmänhet skedde det när B satt i Tobias Ryens knä framför en dator. Alltjämt i klass 6 fortsatte Tobias Ryen med att ta handen innanför hennes trosor. När B gick i klass 7 började övningar på en säng. Tobias Ryen drog ner B:s byxor och trosor. B fick ligga i förlossningsställning och Tobias Ryen förde in ett finger i B:s underliv och rörde det in och ut. Det gjorde ont. Senare började Tobias Ryen använda två fingrar, vilket gjorde mer ont. Vid två tillfällen har Tobias Ryen med finger trängt in i B:s analöppning och vid två tillfällen har han slickat henne i underlivet. Under den med åtalspunkten avsedda tiden har Tobias

8 8 DOM B Ryen förgripit sig sexuellt mot B vid i vart fall 25 tillfällen. Övergreppen var mest frekventa när B gick i klass 7 och något mindre i klass 8. B går nu i klass 9. Som skriftlig bevisning har förevisats två filmer med en sammanlagd filmtid om 39 sekunder och tre bilder från tiden oktober 2010 midsommar 2011, en film med en filmtid om cirka en minut från den 16 september 2011 samt en film med en sammanlagd filmtid om cirka tre minuter och två bilder från den 4 januari Samtlig dokumentation har gjorts av Tobias Ryen. Alla filmer visar en fullständig penetration av B:s slida. I de två första filmerna med ett långfinger, i film nr tre med två fingrar och ett finger med hela sin längd i B:s anal och i film nr fyra med ett, två och tre fingrar samt med ett finger i anus. I samtliga filmer hörs B upprepat viska sluta. I samtliga de situationer som visas på filmerna har Tobias Ryen gjort sig skyldig till våldtäkt mot barn. Det är fråga om tre tillfällen. Tingsrätten har genom B: uppgifter funnit utrett att Tobias Ryen under denna åtalspunkt förgripit sig sexuellt på B vid minst 25 tillfällen, vilket Tobias Ryen också synes ha accepterat. Av B:s beskrivningar kan slutsatsen dras att gärningarna under den inledande perioden ska rubriceras som sexuellt övergrepp mot barn, grova brott. I vart fall senast vid midsommar 2011 är genom de två första filmerna visat att övergrepp i form av våldtäkt mot barn ägt rum. För B:s del är det tidsmässigt fråga om sommarlovet mellan klass 6 och 7. Tobias Ryen var då 20 år. Det går inte att fastställa hur stor del av brotten som utgör våldtäkt mot barn, men det måste i vart fall vara fråga om ett antal som i väsentlig grad överstiger de tre genom filmerna dokumenterade tillfällena. Tobias Ryen har även gjort sig skyldig till barnpornografibrott enligt åtalet. På av åklagaren anförda skäl ska gärningarna bedömas som grovt barnpornografibrott.

9 9 DOM B Skadestånd B har i denna punkt yrkat ersättning för kränkning med kr. Tobias Ryen har medgett att ersätta B med kr. B har vid ett stort antal tillfällen utsatts för kränkning av mycket allvarligt slag. Tingsrätten bestämmer ersättningen i denna del till kr. Åtalspunkt 3 Tobias Ryen har erkänt gärningarna. Erkännandet vinner stöd av förevisning av bilderna och Catarina Widlunds vittnesmål. Tobias Ryen ska fällas till ansvar för utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott enligt åtalet. Skadestånd B har i denna punkt yrkat skadestånd med kr. Tobias Ryen har medgett att utge kr. Annat är inte utrett än att endast Tobias Ryen haft tillgång till bildmaterialet. Ersättningen bör därför bestämmas till det medgivna beloppet. Åtalspunkt 4 Tobias Ryen har förnekat gärningen och hävdat att någon sexuell handling inte förekommit. B har uppgett följande. Någon gång under december 2013 stod hon i köket och skulle ta ett glas vatten. Det var vid kvällstid kanske kl Tobias Ryen kom bakom henne och hon trodde att han skulle göra något med henne. Hon korsade

10 10 DOM B därför benen och satte sig ner. Tobias Ryen tog henne då under armarna och fick upp henne och fick isär hennes ben. Hon hade ljusblå jeans på sig. Tobias Ryen knäppte upp byxknappen och stoppade ner ena handen under hennes trosor. Han rörde vid clitoris och hon är säker på att han inte var inne i slidan. Efter några sekunder tog han upp handen eftersom hennes mamma kom in i köket. B har genomgående lämnat sina uppgifter på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt. På grund därav och då det som under lång tid förekommit från Tobias Ryen mot B ger anledning därtill ska B:s uppgifter läggas till grund för bedömningen. Tingsrätten finner därför att händelseförloppet varit det som B berättat om. Den sexuella handlingen har inte varit jämförlig med samlag. Tobias Ryen har således inte gjort sig skyldig till våldtäkt. Handlandet har inneburit att Tobias Ryen med olaga tvång förmått B att tåla en sexuell handling. Han ska därför fällas till ansvar för sexuellt tvång enligt 6 kap. 2 1 st brottsbalken. Skadestånd B har i denna punkt yrkat skadestånd med kr. Tobias Ryen har bestritt skadeståndsskyldighet men vitsordat kr som i och för sig skäligt belopp. Tingsrätten bestämmer ersättningen till det vitsordade beloppet. Ränta ska utgå från den 1 januari 2014.

11 11 DOM B Åtalspunkt 5 Tobias Ryen har förnekat att han utfört någon sexuell handling mot B. Han har erkänt barnpornografibrott genom att han vid tillfället fotograferat B:s nakna underliv. B har uppgett följande. Hon hade gått och lagt sig och hon såg att det lyste utanför hennes dörr. Tobias Ryen kom in i hennes rum. Hon satte sig upp i sängen. Tobias Ryen drog upp hennes nattlinne. Han sade inte något och fick upp henne i sitt knä. Därefter snurrade han runt henne. Hon gjorde inte något motstånd. Hon minns inte om Tobias Ryen gjorde något mer. Han tog fram sin mobil och fotograferade henne. Åklagaren har därefter föredragit uppgifter från polisförhör hållet med B den 30 januari 2014, sid i förhörsprotokollet. B har då uppgett att de föredragna uppgifterna stämmer och att hon mindes situationen bättre då. I polisförhöret anges att Tobias Ryen fingrat B i underlivet. I förhöret vid huvudförhandlingen har B fortsatt uppgett följande. Hon korsade sina ben men Tobias Ryen tog isär dem. Hon tror att Tobias Ryen bad henne att sära blygdläpparna och hon gjorde det. Hon minns inte om Tobias Ryen var inne i slidan. Därefter sade Tobias Ryen god natt och gick ut ur rummet. Hon svarade god natt. Det var obehagligt. Hon grät nästan efteråt. Tobias Ryens uppgifter är inte entydiga men han har uppgett att han berörde B i underlivet. Han har även uppgett att B hade en T-shirt eller något för sitt ansikte och att han uppfattade att B inte hade något emot händelsen. Av den skriftliga bevisningen i förening med andra uppgifter framgår att Tobias Ryen fotograferat B den 5 januari 2014 kl I en skriftlig beskrivning gjord vid polismyndigheten kommenteras bilden enligt följande. Bilden föreställer en blond

12 12 DOM B flicka som ligger på rygg på en säng med vit sänggavel. Hon är naken. Benen hålls upp särade i luften. Bilden är tagen snett nedifrån. Hon har ett prickigt tyg över huvudet. Av polisförhöret synes framgå att B uppgett att Tobias Ryen med fingrar penetrerat henne i slidan. B:s svar i förhöret gäller i många fall en allmän beskrivning av hur Tobias Ryen brukade bete sig. Med beaktande av att B vid huvudförhandlingen uppgett att hon inte minns om Tobias Ryen vid detta tillfälle var inne i hennes slida kan inte med säkerhet fastslås att han utfört en handling som är att anse som våldtäkt. Tingsrätten finner emellertid att den sammantagna utredningen visar att Tobias Ryen genom olaga tvång förmått B att tåla en sexuell handling bestående i beröring av hennes nakna underliv. Med hänsyn till Tobias Ryens självsvåldiga och nattliga intrång i B:s rum och då B dolt sitt ansikte med tyg under den sexuella handlingen måste Tobias Ryen ha förstått att B inte samtyckte till hans åtgärder. Tobias Ryen ska därmed fällas till ansvar för sexuellt tvång. Skadestånd B har i denna punkt yrkat ersättning för kränkning med kr. Tobias Ryen har bestritt yrkandet och vitsordat kr som i och för sig skäligt belopp. Tingsrätten bestämmer ersättningen till det vitsordade beloppet. Ränta ska utgå från brottsdagen den 5 januari B har under åtalspunkterna 2 5 sammanlagt yrkat ersättning för sveda och värk med kr. Yrkandet är grundat på en skadetid från och med den 1 januari 2009 till tidpunkten för huvudförhandlingen.

13 13 DOM B Tobias Ryen har medgett att ersätta B för sveda och värk med kr. B har uppgett att hon sedan jultid 2009 haft svår magvärk, som det satt knivar i magen, och att hon genomgått flera läkarundersökningar utan att anledningen till besvären kunnat fastställas. Hon har också uppgett att hon sedan klass 6 haft sömnproblem och mardrömmar och att hon på grund av magproblemen haft stor skolfrånvaro. B:s uppgifter har bekräftats av D:s vittnesmål. Av de skäl som anförts beträffande A ska B tillerkännas ersättning för sveda och värk. Tingsrätten fastställer ersättningen till skäliga ansedda kr. Åtalspunkt 6 Tobias Ryen har erkänt gärningen. Erkännandet vinner stöd av Catharina Widlunds vittnesmål och av henne förevisade urval av aktuella bilder. Tobias Ryen ska fällas till ansvar för barnpornografibrott enligt åtalet. Det särskilda yrkandet om förverkande är lagligen grundat och ska bifallas Påföljd m.m. På grund av brottslighetens art och höga samlade straffvärde samt då det som framkommit om Tobias Ryens personliga förhållanden inte talar däremot ska påföljden bestämmas till fängelse. Vid straffmätningen ska enligt 29 kap. 7 1 st brottsbalken viss lindring ske på grund av Tobias Ryens ungdom. Samtliga brott mot A har begåtts när Tobias Ryen

14 14 DOM B ännu inte fyllt 18 år. Straffets längd dikteras emellertid främst av brotten under åtalspunkt 2, som har mycket högt straffvärde. Vid brottet under 2 a) var Tobias Ryen 20 år. Brottet under 2 b) ägde rum några veckor före Tobias Ryens 21 års dag och vid brottet under 2 c) var han 21 år. Tingsrätten bestämmer straffets längd till fängelse fem år. För brottet våldtäkt mot barn är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Tobias Ryen ska därför stanna kvar i häkte till dess domen vinner laga kraft mot honom. ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE se bilaga 5 (DV 400) Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 30 april 2014 och vara ställt till Hovrätten för Västra Sverige. Staffan Widlund Avräkningsunderlag se aktbil 57

15 Bilaga 1 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 53

16

17

18

19

20

21

22 Bilaga 3 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 45

23

24 Bilaga 4 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 55

25

26 Bilaga 5 ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE DOM I BROTTMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. 3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. I vilka fall krävs prövningstillstånd? Brottmålsdelen Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller DV Producerat av Domstolsverket Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan. Enskilt anspråk (skadeståndstalan) För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag: Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall 1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller 2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten.

27 Beslut i övriga frågor Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt 6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad DOM Mål nr B 5563-12 2013-01-17 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Haglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Kim Jansson Storgatan

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

Begångna brott Sexuellt tvång

Begångna brott Sexuellt tvång ÖREBRO TINGSRÄTT DOM Mål nr B 906-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Stig Carlén Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Sekretess A, se domsbilaga 1 Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn DOM Mål nr B 11280-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jennie Söderberg Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Sollentuna

2012-03-05 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 7074-11 2012-03-05 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Thorvaldsson Norrorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Polismyndigheten

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge 1 DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge Mål nr: B 11410-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FADI Nadjib Nadjem, 19910131-3998 c/o Tatyana Ogay Höders Väg 14 Lgh 1201 145 70 Norsborg Offentlig försvarare:

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Farshid Norouzi, 19590801-2130 Gårdstigen 25 12552 Älvsjö Offentlig försvarare: Advokat Nils Hillert Process Advokatbyrå HB Box 19570

Läs mer

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas. DOM Mål nr B 815-12 meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf chefsåklagare Mats Ericsson Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål 1. 2. Målsägande Helene Hugoh Idrottsgatan 64

Läs mer

2012-06-12 meddelad i Malmö

2012-06-12 meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 9751-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jörgen Larsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad Shirko Midak, 680710-2030 Norrbäcksgatan

Läs mer

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda 1 meddelad i Haparanda Mål nr: B 813-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Göran Johansson, 19670819-7055 Smedjevägen 3 952 43 Töre Offentlig försvarare: Advokat Marko Tuhkanen Advokatbyrån

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

2012-01-26 meddelad i Örebro

2012-01-26 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 4437-11 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Magnus Oscarsson Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande Simon Ahlstedt Östergårdsvägen 6 692 32 Kumla Målsägandebiträde:

Läs mer

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM 2016-04-27 meddelad i Göteborg

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM 2016-04-27 meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM meddelad i Göteborg Mål nr: B 11224-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MUSTAFE Abdi Haji Yussuf, 19811202-2598 Frihetsberövande: Häktad c/o Mohammed Edjama Skånegatan 17

Läs mer

2012-10-08 meddelad i Norrköping

2012-10-08 meddelad i Norrköping Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Lindgren Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Norrköping Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand.

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 5450-10 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lisa Lindberg City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Anne-Charlotte

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

2013-10-29 meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagaren Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-10-29 meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagaren Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Ystad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande ERIKSHJÄLPEN BOX 1 570 15 HOLSBYBRUNN

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

2012-11-27 meddelad i Södertälje

2012-11-27 meddelad i Södertälje en DOM Mål nr B 1939-12 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Fredrik Karlsson Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm Målsägande Folksam c/o U

Läs mer

TREDSKODOM 2013-10-07 Meddelad i Sollentuna

TREDSKODOM 2013-10-07 Meddelad i Sollentuna 1 Meddelad i Sollentuna Mål nr PARTER KÄRANDE Aspis Liv Försäkrings AB i likvidation, 516406-0203 c/o Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ombud: Advokat Robert Wikholm Advokatfirman Vinge

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

DOM. 2016-03-31 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A

DOM. 2016-03-31 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0505 DOM 2016-03-31 Stockholm Mål nr B 7872-15 Dok.Id 1237398 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A PARTER

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för 1. Grov våldtäkt, 6 kap 1 1 st och 4 st brottsbalken - 2014-07-12

Brott som den tilltalade döms för 1. Grov våldtäkt, 6 kap 1 1 st och 4 st brottsbalken - 2014-07-12 1 meddelad i Göteborg Mål nr: B 9355-14 B 9111-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad YUSUF Mohamed Farah, 19820102-7573 Frihetsberövande: Häktad c/o Nylösegården Skaragatan 3 Lgh 1205 415 01 GÖTEBORG

Läs mer

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 16. DOM 2016-01-29 meddelad i Västerås

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 16. DOM 2016-01-29 meddelad i Västerås 1 VÄSTMANLANDS meddelad i Västerås Mål nr: B 4883-15 PARTER (Antal tilltalade: 6) Tilltalad SARA Johanna Justina Andersson, 19870323-6946 Knutsgatan 13 B Lgh 1304 722 14 Västerås Ombud och försvarare:

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT 2014-09-26 Meddelat i Nacka Strand

SLUTLIGT BESLUT 2014-09-26 Meddelat i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen SLUTLIGT BESLUT 2014-09-26 Meddelat i Nacka Strand Mål nr M 2182-14 PARTER Klagande 1. Celeste Kay (uppgivet namn) 2. Axel Skog Hökegårdsgatan 14A Lgh 1202 431

Läs mer

2012-12-17 meddelad i Stockholm

2012-12-17 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 6011-09 KLAGANDE Föräldrakooperativet Framtiden ekonomisk förening, 769606-9801 c/o Anne-Marie S Lundell Vallavägen 9 B

Läs mer

DOM 2013-07-05 meddelad i Nacka Strand

DOM 2013-07-05 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-07-05 meddelad i Nacka Strand Mål nr F 1321-13 KLAGANDE 1. Agneta Olsson, Villagatan 14, 761 40 Norrtälje Fjäll 19:46 Ombud för 1: Kjell Olsson, Villagatan

Läs mer

DOM 2015-01-27 Stockholm

DOM 2015-01-27 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060105 DOM 2015-01-27 Stockholm Mål nr M 5356-14 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-15 i mål nr M 7447-13,

Läs mer

DOM 2013-11-07 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 17 december 2012 i mål nr B 14508-11, se bilaga A

DOM 2013-11-07 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 17 december 2012 i mål nr B 14508-11, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040212 2013-11-07 Stockholm Mål nr B 444-13 Dok.Id 1106497 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 17 december 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

DOM 2015-10-15 Stockholm

DOM 2015-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-10-15 Stockholm Mål nr T 2426-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834 118 88 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-05-16 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-05-16 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2012-05-16 meddelad i Nacka Strand Mål nr P 2105-12 KLAGANDE 1. Lovisa Axelle Johnson, Box 2049, 103 12 Stockholm 2. Gladys Hultenby-Johnson, Box 2049, 103

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 6 april 2011 i mål nr B 17119-10, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 6 april 2011 i mål nr B 17119-10, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2011-06-07 B 3 582-11 Rotel 0111 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 6 april 2011 i mål nr B 17119-10, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

Kriminellt.com. NORRKÖPINGS TINGSRÄTT Enhet 2. 2013-04-30 meddelad i Norrköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NORRKÖPINGS TINGSRÄTT Enhet 2. 2013-04-30 meddelad i Norrköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare My Lindholm Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Norrköping Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Carlsson

Läs mer

Lagrum 1. Medhjälp till rån

Lagrum 1. Medhjälp till rån VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 6744-11 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Per-Åke Kvarnström Åklagarkammaren i Uddevalla 1. Målsägande Brunnereds Bensin AB

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2013 Ö 1459-12 SÖKANDE BÅ Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat TO MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad

PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad Aktbilaga 12 Mål nr T 1162-13 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN tillika PROTOKOLLFÖRARE Rådmannen Claes Enhörning PARTER KÄRANDE Bökebergs

Läs mer

2009-02-26 meddelad i Falun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102

2009-02-26 meddelad i Falun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102 Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christel Anderberg Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sofia Cederhorn Stråtenbo Herrgård Stråtenbo 703 791 94 Falun Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2010-09-08 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-09-08 meddelad i Nacka Strand 1 Miljödomstolen DOM 2010-09-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 1036-09 KLAGANDE Marja Entrich AB, 556184-6287 Box 5393 102 49 Stockholm MOTPART Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

DOM 2016-03-23 Stockholm

DOM 2016-03-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 030104 2016-03-23 Stockholm Mål nr B 9078-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 22 september 2015 i mål nr B 8253-15, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2015-02-02 Meddelad i Nacka Strand

DOM 2015-02-02 Meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen KLAGANDE 1. Florian Reitmann Uddvägen 12, lgh 1115 2. Karin Bengtsson Uddvägen 12, lgh 1112 3. Sanna Storing Uddvägen 12, lgh 1009 4. Katarina Tagesson Uddvägen

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Linköping

2012-11-20 meddelad i Linköping DOM Mål nr B 3786-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helene Gestrin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Tilltalad Nikolay Ershov, 651090-6917 Frihetsberövande:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 1894-05 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MC Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE SAKEN Sexuellt

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 7979-11 Enhet 1 1 KLAGANDE AB Kramfors Energiverk, 556066-8492 872 80 Kramfors Ombud: Advokat Torgny Wetterberg Advokat Kristoffer

Läs mer

meddelad i Solna. Åklagare Kammaråklagare Peter Svedén Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm - Mängd

meddelad i Solna. Åklagare Kammaråklagare Peter Svedén Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm - Mängd SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 2 Rotel 2:1 DOM Mål nr B 7993-12 2012-11-01 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Svedén Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

DOM 2012-01-20 meddelad i Luleå

DOM 2012-01-20 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2896-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Bergström Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Målsägande A Se bilaga l (hemlig) Målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

2011-10-04 meddelad i Karlstad

2011-10-04 meddelad i Karlstad VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3608-09 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 5) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad 1. 2. 3. 4. 5. 6. Målsägande Alexander Borg

Läs mer

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1) Sida 1 (6) GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2008-02-22 meddelad i Gävle Mål nr B 1015-08 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagaren Annika Öster Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Mattias Strandberg Gågatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2012 B 3673-10 KLAGANDE 1. ALN Ombud och offentlig försvarare: Advokat MR 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE 3. BS

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 juni 2009 B 5416-08 KLAGANDE IS Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utpressning

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand Aktbilaga 22 Mål nr F 1405-14 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Inge Karlström, ordförande, och

Läs mer

2013-03-19 meddelad i Visby

2013-03-19 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Erik Öström Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Tilltalad Mahdi Rahimi, 970124 c/o Hassela

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 2017-03-27 Meddelad i Göteborg Mål nr T 1195-16 KÄRANDE OCH GENSVARANDE Västsvensk Tidningsdistribution Kommanditbolag, 969678-5378 c/o Västsvensk Tidningsdistribution AB Box

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 juni 2004 B 1726-04 KLAGANDE OCH MOTPART Riksåklagaren KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. LX Offentlig försvarare och ombud: advokaten TN 2. FX

Läs mer

DOM 2016-03-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2016-03-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2016-03-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr F 6153-15 KLAGANDE Agneta Olsson Villagatan 14 761 40 Norrtälje Ombud: Kjell Olsson Samma adress ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

DOM 2015-05-06 Meddelad i Malmö

DOM 2015-05-06 Meddelad i Malmö DOM 2015-05-06 Meddelad i Malmö Mål nr 3753-15 1 SÖKANDE MåleriCentralen syd AB, 556904-1378 Kullamöllevägen 339 275 71 Lövestad MOTPART AB Sjöbohem, 556650-0665 c/o Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo SAKEN Överprövning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 B 2648-14 KLAGANDE JK Ombud och offentlig försvarare: Advokat KS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess

Läs mer

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT DOM meddelad i Kalmar Mål nr: B 713-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FRANK Gerhard Pålsson, 19370508-4519 Ingenjörsvägen 38 Lgh 1503 572 61 Oskarshamn Offentlig försvarare:

Läs mer

DOM 2011-04-26 Stockholm

DOM 2011-04-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2011-04-26 Stockholm Mål nr M 9290-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-10-19 i mål nr M 1030-10, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRATT EnhetS DOM meddelad i Sollentuna Mål nr B 9462-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Rebecca Rehnström Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad

Läs mer

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Femte avdelningen Om rättegången i hovrätt 49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat T.R. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-10-28 i mål B 1902-08

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat T.R. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-10-28 i mål B 1902-08 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 januari 2010 B 4878-08 KLAGANDE T.C.O. Ombud och offentlig försvarare: Advokat T.R. MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2686-09 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART God man: Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

DOM 2013-09-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2013-09-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-09-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr P 2892-13 KLAGANDE Botkyrka kommun 147 85 Tumba Ombud: Advokat Mikael Wärnsby och advokat Madeleine Edqvist Advokatfirman

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer