meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagaren Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-10-29 meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagaren Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Ystad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande ERIKSHJÄLPEN BOX HOLSBYBRUNN Företrädd av åklagaren Tilltalad CARL Christian Peter Herslow, Lgh 1001 Södra Lindholmsvägen Svedala Offentlig försvarare: Advokat Theodor Nordenadler Advokatfirman Nordenadler AB Gustav Adolfs torg Malmö SLUT Begångna brott Brott mot upphovsrättslagen Lagrum 1 kap 2 och 7 kap 53 upphovsrättslagen (1960:729) Påföljd m.m. Dagsböter 80 å 180 kr Förverkande och beslag 1. I beslag tagna 213 exemplar av boken "Om Islam till all världens 9-åringar" förklaras förverkade. Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten i Skåne beslag BG5010 p 1) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 114 Bollhusgatan måndag - fredag Ystad E-post: 08:00-16:00

2 2 2. Beslaget av 1 exemplar av boken "Om Islam till all världens 9-åringar" ska bestå tills domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft och därefter utlämnas till Erikshjälpen. (Polismyndigheten i Skåne beslag BG2469 p 1) Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning Theodor Nordenadler tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, 188 kr utlägg och kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Carl Herslow till staten återbetala kr. Övrigt 1. Carl Herslow förbjuds, vid vite om kr, att fortsättningsvis medverka till framställande av exemplar och tillgängliggörande för allmänheten av artikeln jämlikt 7 kap 53 b upphovsrättslagen. 2. Carl Herslow och Skånepartiet åläggs att på egen bekostnad ombesörja att samtliga de tryckta exemplaren av boken, förutom de 214 exemplar som är föremål för förverkande, återkallas från marknaden och att artikeln som finns intagen i dessa exemplar förstörs jämlikt 7 kap 55 upphovsrättslagen.

3 3 YRKANDEN M.M. Åklagarens yrkande och bevisning, se domsbilaga 1. SKÄL Inställning Carl Herslow har bestritt ansvar för brott. Han har medgett att han i och för sig har framställt ett litterärt verk som inkluderar text som som återfinns i Erikshjälpens tidning på sätt som åklagaren angett. Han har dock i första hand gjort gällande att Erikshjälpen i inledningen av sin tidning uppgett Citera oss gärna men glöm inte att uppge källan och genom detta gjort ett generellt frisläppande av texten i tidningen. I andra hand har Carl Herslow gjort gällande att han subjektivt har uppfattat Citera oss gärna men glöm inte att uppge källan på sådant sätt och därför inte kan ådömas ansvar för brott. I vart fall har det från Carl Herslows sida varit fråga om en oegentlig rättsvillfarelse och hans bearbetning av artikeltexten innebär att han därmed skapat ett eget verk. Carl Herslow har för sin egen och Skånepartiets del bestritt förverkandeyrkandet. Han har inte haft någon erinran mot att ett exemplar av boken Om islam- till all världens 9-åringar utlämnas till Erikshjälpen. Vidare har Carl Herslow bestritt yrkandet om att han vid vite ska förbjudas att medverka till fortsatt framställande. Han har även, såväl för sin egen del som för Skånepartiets räkning, bestritt yrkandet om att vid vite föreläggas att ombesörja återkallande från marknaden, dels med hänsyn till inställningen i ansvarsdelen och dels med hänsyn till att han saknar faktiskt och rättslig möjlighet att följa sådant föreläggande

4 4 Utredningen Det är i målet klarlagt att Carl Herslow under sommaren 2012 har framställt ett ursprungligt exemplar av boken Om Islam till all världens 9-åringar. Boken har under hösten 2012 i Skånepartiets regi framställts i ytterligare exemplar och sedan genom Skånepartiet i Malmös regi gjorts tillgänglig för allmänheten genom marknadsföring och försäljning. I boken finns intaget ett avsnitt om kvinnlig könsstympning där materialet hämtats från Erikshjälpens tidning och artikeln Vi måste stoppa kvinnlig könsstympning. Artikeln är författad av Monica Samuelsson på uppdrag av Erikshjälpen. Upphovsrätten till artikeln tillkommer Erikshjälpen. På första sidan i redaktionsspalten i Erikshjälpens tidning uppges Citera oss gärna men glöm inte att ange källan. Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som arbetar med bistånd och utvecklingsarbete såväl i Sverige som utomlands. Organisationens arbete finansieras till största delen av gåvomedel men även genom statligt bistånd från exempelvis Sida samt genom de second hand butiker som organisationen driver. På åklagarens begäran har förhör hållits med, förutom den tilltalade, målsägandena Mattias Ingelsson och Monica Samuelsson samt vittnena Olle Wilöf och Pia Janné Nyberg. De hörda har i huvudsak uppgett följande. Mattias Ingelsson: Han arbetar som administrativ chef och biträdande generaldirektör för Erikshjälpen. Efter det att redaktionen som arbetar med Erikshjälpens tidning mottagit ett exemplar av Om Islam till all världens 9- åringar blev han inkopplad i ärendet. Erikshjälpen hade ingen kännedom om boken innan Skånepartiet skickade ett exemplar till organisationen. Erikshjälpens tidning är en kommunikationsplattform för organisationens givare. Tidningen produceras på ett professionellt sett av till viss del inhyrd personal och intervjuerna i den utgör en central del i att skapa förståelse för Erikshjälpens arbete. Tidningen ges ut i cirka exemplar och skickas ut till regelbundna givare. Den finns även tillgänglig i

5 5 Erikshjälpens butiker och på organisationens hemsida. Tidningen är kostnadsfri för givarna och finns även att tillgå kostnadsfritt i butikerna och på hemsidan. Han vet inte vem som har utformat uttrycket om citat som återfinns i redaktionsspalten. Erikshjälpen ser gärna att organisationens syfte sprids och för organisationen har det varit uppenbart att citaträtten handlar om en mer begränsad återgivning. Avsikten med uttrycket är inte att tillåta att hela artiklar ur tidningen används på otillbörligt sätt. Carl Herslow tillsände Erikshjälpen ett exemplar av boken och undrade ifall Erikshjälpen ville ha ersättning för användandet av artikeln. Det var han som svarade på Carl Herslows brev. Erikshjälpen var inte intresserad av ersättning utan förmedlade tydligt att organisationens begäran var att artikeln togs bort ur boken. Erikshjälpen hade reagerat på samma sätt som nu gjorts oavsett vem som hade använt artikeln på detta sätt. Monica Samuelsson: Hon är skribent och arbetar sedan flera år tillbaka som inhyrd redaktör för Erikshjälpens tidning. Hon överlät upphovsrätten till artikelmaterialet till Erikshjälpen. I varje nummer av tidningen återfinns ett personporträtt som utgör den mest arbetade artikeln i tidningen. Hon har arbetat i ungefär två arbetsdagar med artikeln och skrivit den utifrån ingående samtal med intervjupersonen samt tidigare erfarenheter i sitt arbete för Erikshjälpen. Hon uppfattar det som ett stort förtroende att förvalta ett personporträtt, i synnerhet som det behandlar ämnen av mer känslig natur, och därför sker även en tydlig återkoppling med intervjupersonen. Carl Herslow: Det finns inga kommersiella syften bakom Om Islam till all världens 9-åringar utan det är politiska syften som är bakgrunden till boken. Boken behandlar vissa fenomen som rör islam. I syfte att få insikt om islam så efterforskade han vissa fenomen, varav kvinnlig omskärelse var ett av dem. Han fick del av Erikshjälpens tidning och han tyckte att artikeln om kvinnlig omskärelse kunde passa bra in i hans bok. Av ekonomiska skäl skrevs artikeln av varför det förekommer vissa stavfel och liknande i den i Om Islam till all världens 9-

6 6 åringar. Bilder och faktatexter har även tagits bort av samma anledning. Han har förädlat texten på ett sådant sätt att upphovsrätten för artikeln i boken tillkommer honom. Han hade inte möjlighet att fråga de ursprungliga upphovsmännen till materialet som finns intaget i boken utan att utgivningen av boken försenades, vilket han ville undvika. Förhoppningen var att samtliga berörda skulle inse att det var viktigt att budskapet kom fram. Han uppfattade det som att Erikshjälpen hade släppt tidningen fri och att han och Erikshjälpen dessutom arbetade mot samma mål. Av dessa anledningarna var han av uppfattningen att det inte skulle bli några problem att använda sig av artikeln på det sätt som gjorts. Ytterligare en anledning till att han inte kontaktade Erikshjälpen var för att han uppfattade det som att Erikshjälpen var angelägna om att budskapet i artikeln spreds. Han har inte pratat med någon om vad som omfattas av citaträtten. Enligt hans uppfattning är ett citat att återge det som är viktigt för den egna framställningen och citaträtten har samband med framställningarnas ändamål. Hans citaträtt är således beroende av ändamålet med den ursprungliga artikeln. Han förstod inte varför Erikshjälpen ville att artikeln skulle dras tillbaka ur boken. I vilket fall saknade han möjlighet att vid den tidpunkten ta tillbaka artikeln eftersom boken redan var tryckt. Citera oss gärna men glöm inte att ange källan innebär att det inte finns några restriktioner på vad som får återges eller i vilket sammanhang. För det fall att sådant förbud finns ska det tydligt anges att eftertryck förbjudes. Han ser sig själv först och främst som en politiker. Journalistiken är ett verktyg för hans politiska syften. När han kontaktade Erikshjälpen var det tydligt för honom att de inte gillade att artikeln var med i Om Islam till all världens 9-åringar. Han har inte gjort något för att förhindra bokens fortsatta spridning. Försäljningen har skett via Skånepartiet i Malmö, genom att folk har satt in pengar på partiets konto eller köpt den i anslutning till möten. Han uppskattar att drygt 540 exemplar har sålts. Vidare har boken delats ut till samtliga ledamöter i regionfullmäktige. Han har även skickat en bok till Pia Nyberg Janné i syfte att upplysa henne om att han agerade i samma syfte som Erikshjälpen. Skånepartiet är ett förbund av föreningar. Det är Skånepartiet som har stått för kostnaden för tryckningen och försäljningen av boken. Både

7 7 paraplyorganisationen Skånepartiet och Skånepartiet Malmö är juridiska personer. Det pågår arbete med en andra upplaga av boken, vari Erikshjälpens material inte finns med. Det ursprungliga manuskriptet till den första upplagan finns nedgrävt på en hemlig plats i skogen. Det är omöjligt att återkalla alla exemplar av bokens första upplaga. De personer som har köpt eller fått boken är inte intresserade av att lämna tillbaka böckerna. Han har dessutom ingen möjlighet att betala tillbaka kostnaden för böckerna. Böckerna har sålt för 200 kr styck. Skånepartiet ägde de böcker som polisen beslagtog. Pia Nyberg Janné: Hon arbetar som jurist på Svenska Förläggarföreningen. Hon bistår föreningens medlemmar med juridisk rådgivning, främst i frågor kring upphovsrätt och förlagsavtal. Citaträtten är något hon ofta får frågor på och hanterar i sin position. Ofta handlar frågeställningarna kring omfattningen av ett citat och vad som är tillåtet utifrån gällande rätt. Det finns generella rekommendationer från Svenska Förläggarföreningen till medlemmarna kring citering som baseras på en sammanställning av författning, praxis och litteratur inom området. Det råd som hon brukar ge medlemmarna är att använda citat med stor försiktighet och som något som kryddar den egna texten. Det ska finnas en anledning att citera, citatet ska belysa något som skribenten själv har producerat. I vissa fall kan ett helt verk citeras men då enbart när det rör sig om sådana verk där det skulle bli en upphovsrättslig skada av om verket delades upp, exempelvis en dikt eller annat kortare stycke. För det fallet att tveksamhet uppstår uppmuntras medlemmarna att fråga om tillstånd. Det finns en specifik branschorganisation, Alis, som hanterar den typen av tillstånd. Hon skulle inte ge föreningens medlemmar rådet att trycka en två till tre sidor lång artikel som medlemmen inte innehar upphovsrätten till i en bok utan tillstånd. Enligt hennes uppfattning är det ett uppenbart upphovsrättsintrång att använda sig av upphovsrättsskyddat material utan tillstånd på sätt som Carl Herslow gjort. Carl Herslow ringde upp henne under sommaren 2013 och frågade om ärendet. Han tillsände henne även ett exemplar av Om Islam till all världens 9-

8 8 åringar med tillhörande följebrev. Hon har inte agerat som ombud för Erikshjälpen utan ger enbart råd till Svenska Förläggarföreningens medlemmar. Olle Wilöf: Han arbetar som förbundsjurist och ombudsman vid Svenska Journalistförbundet och Journalisterna i Sverige AB. Journalistförbundet är ett fackförbund och en branschorganisation. Han arbetar framförallt med frågor om upphovsrätt, medierätt och immaterialrätt och kommer frekvent i kontakt med citaträtten. I sin yrkesroll ger han råd till journalister hur de ska gå tillväga, bland annat vad gäller citering. Enligt hans uppfattning bygger rätten att citera på att det är brottsstycken av ett verk som citeras men att den bedömningen måste göras från fall till fall. Om det exempelvis handlar om en kortare krönika eller dikt så kan det vara möjligt att citera hela verket, men dessa situationer utgör extrema undantag från huvudregeln om brottsstycken. För det fallet att osäkerhet uppstår eller någon önskar använda sig av längre stycken råder han personen att ta kontakt med upphovsrättsinnehavaren för att få ett förhandsbesked. Enligt hans uppfattning är det inte acceptabelt att citera en hel artikel eller en hel bok. Det finns så kallade creative commons-lösningar på Internet som innebär att en författare tillåter generell användning av ett verk. Det är även av vikt att skilja på kommersiell och icke-kommersiell användning. Tingsrättens bedömning Skuldfrågan Genom den presenterade utredningen är det klarlagt att Carl Herslow, på sätt som åklagaren angett, har framställt ett ursprungligt exemplar som sedan i Skånepartiets regi använts för att framställa ytterligare exemplar av boken Om Islam till all världens 9-åringar. I boken finns verket Vi måste stoppa kvinnlig könsstympning intaget. Carl Herslow har i Skånepartiet Malmös regi sedan tillgängliggjort verket för allmänheten genom saluföring och försäljning.

9 9 Upphovsrätten innefattar enligt 2 1 st upphovsrättslagen, med vissa i lagen angivna undantag, en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av detta och göra det tillgängligt för allmänheten. Högsta domstolen har i NJA 1996 s 712, det så kallade JAS-målet, uttryckt att upphovsrätten inte omfattar ämnesvalet eller artikels sakliga innehåll, såsom fakta, utan tar sikte på den individuella utformning en författare ger en artikel. Vi måste stoppa kvinnlig könsstympning baseras på Monica Samuelssons samtal med intervjupersonen i kombination med Monica Samuelssons egna erfarenheter i sitt arbete för Erikshjälpen. Artikel innehåller uttalanden från intervjupersonen som genom Monica Samuelssons försorg vävs samman till ett personporträtt. Enligt tingsrättens bedömning råder det ingen tvekan om att upphovsrätten till Monica Samuelssons artikel även inbegriper återgivandet av intervjupersonens uttalanden under intervjun. Till artikeln hör även information om intervjupersonen, en faktaruta och fotografier med bildtexter. Artikeln omfattas alltså i sin helhet av upphovsrätt som tillkommer Erikshjälpen. Carl Herslows arbete med att textmässigt överföra artikeln till boken anser tingsrätten inte innefattar ett skapande av ett eget verk. Av 22 upphovsrättslagen följer att var och en får citera ur offentligjorda verk i överenstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Bestämmelsen får anses utgöra ett undantag från den exklusiva ensamrätt som upphovsrätten innebär. Frågan som tingsrätten har att ta ställning till är om Carl Herslows användande av verket omfattas av citaträtten i 22 upphovsrättslagen. Högsta Domstolen uttalar i JAS-målet att ett huvudfall när det enligt god sed anses tillåtet att återge avsnitt ur annans verk inom ramen för ett eget självständigt arbete är när ett citat görs som hjälpmedel för framställningen exempelvis för att kritisera, utlägga eller belysa det andra verket eller för att understryka det egna

10 10 ställningstagandet eller ytterligare utveckla vad som sägs i det citerade. Om citatet görs längre än ändamålet kräver, uppfyller det dock inte kravet på god sed. Hur omfattande ett citat får vara är beroende av hur långt god sed sträcker sig. Av den skriftliga bevisningen i målet är det utrett att verket har, så när som på enstaka ord och vissa felstavningar, återgetts i sin helhet i Om Islam till all världens 9-åringar. Information om intervjupersonen och fotografier och bildtext har utelämnats. Såväl Pia Nyberg Janné som Olle Wilöf, som båda får anses ha god kännedom om citaträttens innehåll genom sitt dagliga arbete, har uppgett att hela verk kan återges som citat endast när det är frågor om kortare verk och sådana verk vars innehåll tar skada av att styckas upp, exempelvis en dikt eller en kortare krönika. Det är mot bakgrund av vad som anförts ovan tingsrättens uppfattning att Carl Herslows användande av verket inte utgör ett sådant citat som omfattas av 22 upphovsrättslagen. Detta framförallt på grund av att, i princip hela verket har används så gott som ordagrant. Vi måste stoppa kvinnlig könsstympning är i tingsrättens mening inte ett sådant verk som i enlighet med god sed kan citeras i sin helhet på sätt som Carl Herslow nu gjort. Att det i redaktionsspalten i Erikshjälpens tidningen angetts Citera oss gärna men glöm inte att ange källan föranleder enligt tingsrätten ingen annan bedömning i frågan om vad som kan anses vara god sed. Uttrycket kan inte anses innebära ett implicit godkännande till att hela verk återges. Inte heller det förhållandet att tidningen återfunnits på Erikshjälpens hemsida föranleder någon annan slutsats. Det har tydligt framkommit, såväl av hans egna uppgifter som av övrig bevisning, att Carl Herslow självmant i efterhand tagit kontakt med Erikshjälpen för att efterhöra deras synpunkter på hans användande av verket. Det är enligt tingsrättens bedömning styrkt att Carl Herslow varit medveten om att upphovsrätten till verket

11 11 tillkom Erikshjälpen och att hans användande av det kunde föranleda missnöje från deras sida. Han har underlåtit att vidta någon form av åtgärd, när han väl gjorts medveten om att Erikshjälpen ansåg att hans användande av verket stod i strid mot Erikshjälpens upphovsrätt. Carl Herslows uppgift om att han uppfattat det som att verket var fritt fram att använda i obegränsad utsträckning genom uttrycket i redaktionsspalten får därför anses vederlagd. Carl Herslow har använt verket på ett sådant sätt, i en sådan position och i en sådan omfattning att det i vart fall åligger honom att närmare undersöka de rättsliga förhållandena. Det får därför anses styrkt att Carl Herslow uppsåtligen, eller i vart fall av grov oaktsamhet, gjort intrång i Erikshjälpens upphovsrätt Sammanfattningsvis innebär det anförda att Carl Herslow ska dömas för brott mot upphovsrättlagen helt i enlighet med vad åklagaren angett. Påföljd Carl Herslow är 69 år gammal. Han förekommer i belastningsregistret under tre avsnitt. Samtliga hänför sig till hastighetsöverträdelser. Han döms nu för brott mot upphovsrättslagen. Straffskalan vid brott mot upphovsrättslagen är böter eller fängelse i högst två år. I bedömningen av straffvärdet för brottet ska, enligt 29 kap. l andra stycket brottsbalken, särskilt beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv han haft. Förfarandet har medfört en spridning av ett upphovsrättsskyddat material vilket får anses ha inneburit framförallt ideell skada för Erikshjälpen. Omfattningen av gärningen är dock enligt tingsrättens bedömning inte sådan att det finns skäl att döma till fängelse. Det föreligger inte heller på annan grund några sådana skäl. Carl Herslow har i huvudsak framställt boken i politiska syften och inte för egen kommersiell vinning. Upplagan har varit begränsad till exemplar, varav

12 12 drygt hälften sålts och ett okänt antal lämnats ut till bla andra politiker Tingsrätten anser att påföljden med hänsyn till omständigheterna bör bestämmas till ett kraftigare bötesstraff Övriga frågor De särskilda yrkandena ska såsom lagligen grundade bifallas. Erikshjälpen har yrkat att Carl Herslow vid vite ska förbjudas att fortsättningsvis medverka till framställande av exemplar och tillgängliggörande av artikeln. Det föreligger ett intrång i Erikshjälpens upphovsrätt och förutsättning finns därför att bifalla Erikshjälpens talan i denna del. Vitet ska bestämmas till kr. Vidare har Erikshjälpen yrkat att Carl Herslow och Skånepartiet vid vite ska åläggas att på egen bekostnad ombesörja att samtliga tryckta exemplar av boken förutom de 214 exemplar som tagits i beslag, ska återkallas från marknaden och att artikeln som finns intagen i dessa exemplar förstörs. Utifrån samtliga omständigheter i målet får det anses skäligt att Carl Herslow och Skånepartiet åläggs att återkalla resterande böcker från marknaden och att artikeln som finns intagen i dessa exemplar förstörs. Carl Herslow var vid utgivandet av de tryckta exemplaren väl medveten om att det förelåg en konflikt avseende hans rätt att använda sig av Erikshjälpens material. Han och Skånepartiet har ändock valt att sälja och dela ut böckerna. För att kunna förena föreläggandet om återkallande med vite krävs att Carl Herslow och Skånepartiet har en rimlig faktisk och rättslig möjlighet att följa det. Om Islam till all världens 9-åringar har delats ut och sålts till ett antal, vad Carl Herslow uppger, delvis okända personer. Det föreligger begränsad faktiskt möjlighet för Carl Herslow och Skånepartiet att härleda böckerna och rent praktiskt genomföra ett återkallande av dem, varför föreläggandet om återkallande och förstörande inte ska förenas med vite.

13 13 Då fängelse ingår i straffskalan ska Carl Herslow utge 500 kr till Brottsofferfonden. Försvaret tillerkänns begärd ersättning. Med hänsyn till Carl Herslows ekonomiska förutsättningar ska han åläggas att till staten återbetala kr av kostnaden för försvaret. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 400) Överklagande senast den 19 november 2013 ställs till Hovrätten över Skåne och Blekinge och ges in till tingsrätten. På tingsrättens vägnar Claes Enhörning

14 Bilaga 1 INKOM: MÅLNR: AKTBIL: 37

15

16

17 DV Producerat av Domstolsverket Bilaga 2 Bilaga ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE I BROTTMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. I vilka fall krävs prövningstillstånd? Brottmålsdelen Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, Enskilt anspråk (skadeståndstalan) För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag: Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall

18 1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller 2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten. Beslut i övriga frågor Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt 6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad DOM Mål nr B 5563-12 2013-01-17 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Haglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Kim Jansson Storgatan

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas. DOM Mål nr B 815-12 meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf chefsåklagare Mats Ericsson Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål 1. 2. Målsägande Helene Hugoh Idrottsgatan 64

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Sollentuna

2012-03-05 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 7074-11 2012-03-05 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Thorvaldsson Norrorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Polismyndigheten

Läs mer

2012-06-12 meddelad i Malmö

2012-06-12 meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 9751-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jörgen Larsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad Shirko Midak, 680710-2030 Norrbäcksgatan

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Farshid Norouzi, 19590801-2130 Gårdstigen 25 12552 Älvsjö Offentlig försvarare: Advokat Nils Hillert Process Advokatbyrå HB Box 19570

Läs mer

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn DOM Mål nr B 11280-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge 1 DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge Mål nr: B 11410-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FADI Nadjib Nadjem, 19910131-3998 c/o Tatyana Ogay Höders Väg 14 Lgh 1201 145 70 Norsborg Offentlig försvarare:

Läs mer

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda 1 meddelad i Haparanda Mål nr: B 813-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Göran Johansson, 19670819-7055 Smedjevägen 3 952 43 Töre Offentlig försvarare: Advokat Marko Tuhkanen Advokatbyrån

Läs mer

Begångna brott Sexuellt tvång

Begångna brott Sexuellt tvång ÖREBRO TINGSRÄTT DOM Mål nr B 906-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Stig Carlén Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Sekretess A, se domsbilaga 1 Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jennie Söderberg Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

TREDSKODOM 2013-10-07 Meddelad i Sollentuna

TREDSKODOM 2013-10-07 Meddelad i Sollentuna 1 Meddelad i Sollentuna Mål nr PARTER KÄRANDE Aspis Liv Försäkrings AB i likvidation, 516406-0203 c/o Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ombud: Advokat Robert Wikholm Advokatfirman Vinge

Läs mer

2012-11-27 meddelad i Södertälje

2012-11-27 meddelad i Södertälje en DOM Mål nr B 1939-12 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Fredrik Karlsson Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm Målsägande Folksam c/o U

Läs mer

2012-01-26 meddelad i Örebro

2012-01-26 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 4437-11 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Magnus Oscarsson Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande Simon Ahlstedt Östergårdsvägen 6 692 32 Kumla Målsägandebiträde:

Läs mer

PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad

PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad Aktbilaga 12 Mål nr T 1162-13 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN tillika PROTOKOLLFÖRARE Rådmannen Claes Enhörning PARTER KÄRANDE Bökebergs

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT 2014-09-26 Meddelat i Nacka Strand

SLUTLIGT BESLUT 2014-09-26 Meddelat i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen SLUTLIGT BESLUT 2014-09-26 Meddelat i Nacka Strand Mål nr M 2182-14 PARTER Klagande 1. Celeste Kay (uppgivet namn) 2. Axel Skog Hökegårdsgatan 14A Lgh 1202 431

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2013-07-05 meddelad i Nacka Strand

DOM 2013-07-05 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-07-05 meddelad i Nacka Strand Mål nr F 1321-13 KLAGANDE 1. Agneta Olsson, Villagatan 14, 761 40 Norrtälje Fjäll 19:46 Ombud för 1: Kjell Olsson, Villagatan

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

DOM 2015-01-27 Stockholm

DOM 2015-01-27 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060105 DOM 2015-01-27 Stockholm Mål nr M 5356-14 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-15 i mål nr M 7447-13,

Läs mer

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad DOM Mål nr B 422-14 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad 1. Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

DOM 2016-03-23 Stockholm

DOM 2016-03-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 030104 2016-03-23 Stockholm Mål nr B 9078-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 22 september 2015 i mål nr B 8253-15, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

DOM 2015-10-15 Stockholm

DOM 2015-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-10-15 Stockholm Mål nr T 2426-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834 118 88 Stockholm

Läs mer

DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 6011-09 KLAGANDE Föräldrakooperativet Framtiden ekonomisk förening, 769606-9801 c/o Anne-Marie S Lundell Vallavägen 9 B

Läs mer

meddelad i Solna. Åklagare Kammaråklagare Peter Svedén Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm - Mängd

meddelad i Solna. Åklagare Kammaråklagare Peter Svedén Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm - Mängd SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 2 Rotel 2:1 DOM Mål nr B 7993-12 2012-11-01 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Svedén Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i

Läs mer

DOM. 2016-03-31 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A

DOM. 2016-03-31 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0505 DOM 2016-03-31 Stockholm Mål nr B 7872-15 Dok.Id 1237398 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A PARTER

Läs mer

DOM 2012-05-16 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-05-16 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2012-05-16 meddelad i Nacka Strand Mål nr P 2105-12 KLAGANDE 1. Lovisa Axelle Johnson, Box 2049, 103 12 Stockholm 2. Gladys Hultenby-Johnson, Box 2049, 103

Läs mer

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 16. DOM 2016-01-29 meddelad i Västerås

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 16. DOM 2016-01-29 meddelad i Västerås 1 VÄSTMANLANDS meddelad i Västerås Mål nr: B 4883-15 PARTER (Antal tilltalade: 6) Tilltalad SARA Johanna Justina Andersson, 19870323-6946 Knutsgatan 13 B Lgh 1304 722 14 Västerås Ombud och försvarare:

Läs mer

DOM 2010-09-08 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-09-08 meddelad i Nacka Strand 1 Miljödomstolen DOM 2010-09-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 1036-09 KLAGANDE Marja Entrich AB, 556184-6287 Box 5393 102 49 Stockholm MOTPART Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 5450-10 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lisa Lindberg City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Anne-Charlotte

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-03-30 Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2016-03-30 Meddelad i Stockholm Mål nr 1161-16 1 SÖKANDE Nav International AB, 556783-2570 Safirgatan 18 554 47 Jönköping MOTPART Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm SAKEN Överprövning

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand Aktbilaga 22 Mål nr F 1405-14 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Inge Karlström, ordförande, och

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

DOM 2016-03-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2016-03-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2016-03-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr F 6153-15 KLAGANDE Agneta Olsson Villagatan 14 761 40 Norrtälje Ombud: Kjell Olsson Samma adress ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM 2016-04-27 meddelad i Göteborg

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM 2016-04-27 meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM meddelad i Göteborg Mål nr: B 11224-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MUSTAFE Abdi Haji Yussuf, 19811202-2598 Frihetsberövande: Häktad c/o Mohammed Edjama Skånegatan 17

Läs mer

DOM 2013-09-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2013-09-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-09-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr P 2892-13 KLAGANDE Botkyrka kommun 147 85 Tumba Ombud: Advokat Mikael Wärnsby och advokat Madeleine Edqvist Advokatfirman

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

DOM 2012-08-21 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-08-21 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2012-08-21 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 5221-11 KLAGANDE Gamac Zweden AB, 556146-6961 Box 1269 791 12 Falun Ombud: Advokat L-G E APR Advokatpartner AB

Läs mer

DOM 2015-05-06 Meddelad i Malmö

DOM 2015-05-06 Meddelad i Malmö DOM 2015-05-06 Meddelad i Malmö Mål nr 3753-15 1 SÖKANDE MåleriCentralen syd AB, 556904-1378 Kullamöllevägen 339 275 71 Lövestad MOTPART AB Sjöbohem, 556650-0665 c/o Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo SAKEN Överprövning

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

DOM 2015-02-02 Meddelad i Nacka Strand

DOM 2015-02-02 Meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen KLAGANDE 1. Florian Reitmann Uddvägen 12, lgh 1115 2. Karin Bengtsson Uddvägen 12, lgh 1112 3. Sanna Storing Uddvägen 12, lgh 1009 4. Katarina Tagesson Uddvägen

Läs mer

Lagrum 1. Medhjälp till rån

Lagrum 1. Medhjälp till rån VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 6744-11 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Per-Åke Kvarnström Åklagarkammaren i Uddevalla 1. Målsägande Brunnereds Bensin AB

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 7979-11 Enhet 1 1 KLAGANDE AB Kramfors Energiverk, 556066-8492 872 80 Kramfors Ombud: Advokat Torgny Wetterberg Advokat Kristoffer

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

2010-05-12 meddelad i Huddinge

2010-05-12 meddelad i Huddinge Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Leif H Johansson Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Enheten i Stockholm Tilltalad Homer Simon Häggblom, 530311-2816

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

DOM 2012- Meddelad i Stockholm

DOM 2012- Meddelad i Stockholm Avdelning 2 2012- Meddelad i Stockholm Mål nr 4464-12 1 KLAGANDE Tredje Statsmakten Media AB, 556715-2086 Holländargatan 8 B 111 36 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm dom den

Läs mer

Kriminellt.com. NORRKÖPINGS TINGSRÄTT Enhet 2. 2013-04-30 meddelad i Norrköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NORRKÖPINGS TINGSRÄTT Enhet 2. 2013-04-30 meddelad i Norrköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare My Lindholm Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Norrköping Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Carlsson

Läs mer

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad Meddelad i Karlstad Mål nr 1 SÖKANDE Qbranch Stockholm AB, 556590-7069 Primusgatan 18 112 62 Stockholm MOTPART Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad Ombud: Advokat Anna Ulfsdotter Forssell Jur. kand.

Läs mer

DOM 2012-05-23 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-05-23 Meddelad i Stockholm DOM 2012-05-23 Meddelad i Stockholm Mål nr 1919-12 Enhet 17 1 KLAGANDE Arbetsmiljöverket distriktet i Malmö Box 21019 200 21 Malmö MOTPART Skåne läns landsting, 232100-0255 291 89 Kristianstad Ombud: Anders

Läs mer

DOM 2016-05-23 Stockholm

DOM 2016-05-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060204 DOM 2016-05-23 Stockholm Mål nr F 8931-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-02 i mål nr F 4237-13, se bilaga A KLAGANDE Kläppens Avloppsreningsverks

Läs mer

DOM 2008-02-04 Meddelad i Solna

DOM 2008-02-04 Meddelad i Solna http://www.kevius.com SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM 2008-02-04 Meddelad i Solna Mål nr T 877-06 Sid 1 (12) PARTER KÄRANDE Logitema Handelsbolag, 969632-6876 Box 84 142 22 Skogås Ombud: Advokaten Kristoffer

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping Mål nr 7774-15 1 KLAGANDE Otis AB, 556129-3803 Box 2163 600 02 Norrköping Ombud: Lennart Stoltz Med samma adress som ovan MOTPART Nyköpingshem AB, 556450-9486 Box 1019

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Linköping

2012-11-20 meddelad i Linköping DOM Mål nr B 3786-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helene Gestrin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Tilltalad Nikolay Ershov, 651090-6917 Frihetsberövande:

Läs mer

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping Mål nr 61-16 1 SÖKANDE Nordisk Hiss AB, 556245-5179 Box 1922 581 73 Linköping MOTPART Hyresbostäder i Norrköping AB, 556064-5847 Box 2330 600 02 Norrköping Ombud: Advokaterna

Läs mer

DOM 2016-03-29 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-03-29 Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2016-03-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 2472-16 1 SÖKANDE Språkservice Sverige AB, 556629-1513 Box 17007 200 10 Malmö Ombud: Advokat Ingrid Sandstedt Nordfeldt Advokatfirman Pedersen AB

Läs mer

DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 23707-15 1 SÖKANDE AB OmsorgsCompagniet i Norden, 556640-2292 Edövägen 2 132 30 Saltsjö-Boo MOTPART Stockholms Stad, Socialförvaltningen 106 64 Stockholm

Läs mer

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Falun

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Falun BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Falun Mål nr 5303-15 1 KLAGANDE 1. Svenska Naturskyddsföreningen, 802002-4280 Box 4625 116 91 Stockholm 2. Svenska Rovdjursföreningen, 883202-3264 Masthamnen 116 30 Stockholm

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

DOM 2011-11-30 meddelad i Nacka Strand

DOM 2011-11-30 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-11-30 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 2016-11 KLAGANDE Myndighetsnämnden för teknik och miljö i Vallentuna kommun Tuna Torg 2 186 86 Vallentuna MOTPART

Läs mer

2009-02-26 meddelad i Falun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102

2009-02-26 meddelad i Falun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102 Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christel Anderberg Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sofia Cederhorn Stråtenbo Herrgård Stråtenbo 703 791 94 Falun Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 823-16 1 SÖKANDE 12&12 Behandlingshem AB, 556446-9020 Svanövägen 54 872 93 Lunde MOTPART Mora kommuns inköpscentral 792 80 Mora SAKEN

Läs mer

DOM 2011-02-03 Meddelad i Jönköping

DOM 2011-02-03 Meddelad i Jönköping Olle Molin Meddelad i Jönköping Mål nr Domare 1:6 1 KLAGANDE Stig-Anders Svensson, 451203-2519 Råskog 6 575 91 Eksjö Ombud: Jur. Kand. Berndt Eriksson Margreteholm Hushållsbyggnaden 561 95 Mullsjö MOTPART

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 november 2010 KLAGANDE Lotteriinspektionen Box 199 645 23 Strängnäs MOTPART AB Kvällstidningen Expressen, 556025-4525 Ombud: Advokat Ulf Isaksson

Läs mer

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Femte avdelningen Om rättegången i hovrätt 49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1) Sida 1 (6) GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2008-02-22 meddelad i Gävle Mål nr B 1015-08 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagaren Annika Öster Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Mattias Strandberg Gågatan

Läs mer

DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 1931-14 1 SÖKANDE Nowa Kommunikation AB, 556693-2603 Södra Hamngatan 33 411 14 Göteborg Ombud: 1. Advokat Sophia Spala 2. Advokat Josefine Midander Setterwalls

Läs mer

DOM 2016-02-10 Meddelad i Göteborg

DOM 2016-02-10 Meddelad i Göteborg Avdelning 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Rimab Facility Service AB, 556345-6226 Bäckstensgatan 9 431 49 Mölndal Ombud: Advokaten Michael Gibbons Odevall Advokatbyrå AB Box 5052 402 22 Göteborg

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 2017-03-27 Meddelad i Göteborg Mål nr T 1195-16 KÄRANDE OCH GENSVARANDE Västsvensk Tidningsdistribution Kommanditbolag, 969678-5378 c/o Västsvensk Tidningsdistribution AB Box

Läs mer

DOM 2016-02-29 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-02-29 Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-02-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 611-16 1 SÖKANDE Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB, 556707-5352 Norgegatan 1 164 32 Kista MOTPART Järfälla kommun 177 80 Järfälla SAKEN Rättelse

Läs mer