Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden"

Transkript

1 Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den februari 2015, 14

2 LS253 2(21) GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR LANDSTINGSSTYRELSE OCH NÄMNDER Arbetsformer Dessa bestämmelser gäller även för styrelsens och nämndernas utskott om inte annat har beslutats. Ersättarnas tjänstgöring Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla det till utsedd sekreterare eller till annan anställd som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget under en längre tid får styrelsen och nämnderna utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

3 LS253 3(21) Tid för sammanträden Styrelse eller nämnd sammanträder på dag och tid som styrelsen eller nämnden bestämmer. Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av styrelsens eller nämndens ledamöter begär det eller ordförande anser att det behövs. Ordföranden får ändra eller ställa in sammanträde. Ledamot får delta i styrelses eller nämnds sammanträden på distans, om det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid styrelsens eller nämndens sammanträde. Kallelse Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. Ordföranden beslutar om formerna för föredragning av ärendena. Beslut att kalla utomstående till sammanträde i enlighet med kommunallagen fattas av styrelse eller nämnd. Den som på detta sätt kallats får meddela de upplysningar som begärs och har i övrigt endast yttranderätt som direkt avser upplysningarna. Ordföranden Ordföranden leder förhandlingarna och ansvarar för ordningen under sammanträdet och ska med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för styrelsens eller nämndens verksamhet och utveckling, effektiviteten i denna samt ta initiativ i dessa frågor.

4 LS253 4(21) Ordföranden ska främja samverkan mellan styrelsen och nämnder. Ordföranden ska representera vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden. Sekreterare Styrelsens och nämndernas sekreterare utses av styrelse eller nämnd efter förslag från landstingsdirektören. Sekreteraren ombesörjer expedieringen av styrelsens eller nämndens beslut och fullgör i övrigt de uppgifter som framgår av detta reglemente eller särskilt beslutas av styrelsen eller nämnden. Styrelsens och nämndernas sekreterare får yttra sig i formella frågor som uppkommer under sammanträdet och lämna upplysningar med anknytning till sammanträdeshandlingarna. Undertecknande av handlingar Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av styrelse eller nämnd ska undertecknas av ordförande eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som styrelsen eller nämnd bestämmer. I övrigt bestämmer styrelsen eller nämnden vem som ska underteckna handlingar. Justering av protokoll Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Styrelsen eller nämnd kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan den justeras. Justering sker, förutom genom namnteckning på därför avsedd plats, genom signum på varje sida av protokollet. Har flera ordföranden fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de paragrafer som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett. Utdrag ur protokoll ska tillställas dem som är berörda av besluten. Fullständiga protokoll inklusive bilagor ska delges landstingets revisorer. Reservation Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning Delgivning med styrelse eller nämnd sker med ordförande, landstingsdirektör eller annan anställd som styrelse eller nämnd bestämmer.

5 LS253 5(21) Delegation och vidaredelegation Styrelse och nämnd får, vad avser delegation till tjänsteman, lämna sådan beslutanderätt till landstingsdirektören. Ärenden som delegeras till landstingsdirektören får vidaredelegeras. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten som i sin tur ska anmäla dem till styrelsen eller nämnderna. Särskilt yttrande Ordföranden bestämmer om särskilt yttrande ska tillåtas då protokollet förs på ordförandens ansvar. Särskilt yttrande ska lämnas före tidpunkt för protokollets justering. Intern kommunikation m.m. Landstingsstyrelsen har rätt att från övriga nämnder få den information och det underlag den behöver. Landstingsstyrelsen ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör annan nämnds verksamhetsområden. Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör landstingsstyrelsens eller annan nämnds verksamhet. Samråd ska även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Ordförande och vice ordförande i landstingsstyrelsen får närvara vid sammanträde med övriga nämnder. De får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild eller ärenden i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ordförande och vice ordförande i Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden samt Hälso- och sjukvårdsnämnden får närvara vid sammanträde med landstingsstyrelsen. De får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild eller ärenden i vilka det förekommer uppgifter som hos styrelsen omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Beredningstvånget Landstingsstyrelsen och nämnderna lyder under landstingsfullmäktige och bereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige. I 5 kap kommunallagen stadgas om beredningstvång. Det innebär att fullmäktige inte får besluta i ärende som inte har beretts av berörd nämnd eller en fullmäktigeberedning.

6 LS253 6(21) Berörd nämnd ska alltid ges tillfälle att yttra sig om ärendet beretts av en fullmäktigeberedning. Landstingsstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ärenden som har beretts av annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning. Utskott I enlighet med kommunallagens bestämmelser om delegationsförbud ska ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet överlämnas till styrelsen eller nämnden för beslut. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda ska överlämnas till styrelsen eller nämnden om de är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Formella regler för utskotten Styrelse eller nämnd väljer för den tid styrelsen eller nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag under en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. Sekreterare åt utskottet utses av ordföranden efter samråd med landstingsdirektören. En ledamot som inte kan delta i ett sammanträde ska genast meddela sekreteraren. Denne kallar ersättare. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordförande anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. Utskottets ordförande beslutar om formerna för föredragning av ärenden. De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning behövs. Ordförande eller landstingsdirektören överlämnar sådana ärenden till utskottet. Skriftlig kallelse och föredragningslista ska i god tid, dock senast tre dagar före varje sammanträde, utsändas till ledamöter, ersättare och landstingsdirektören.

7 LS253 7(21) Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Ledamot får delta i utskottets sammanträden på distans, om det sker genom ljudoch bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid utskottets sammanträde. Landstingsdirektören och/eller berörd tjänsteman denne utser har rätt att närvara vid utskottets sammanträden och att delta i överläggningarna. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. Utskottet utser för varje sammanträde en ledamot eller tjänstgörande ersättare som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet. Har flera ordföranden tjänstgjort vid sammanträdet, justerar varje ordförande de paragrafer där de varit ordförande. Justering sker med namnteckning. Varje sida i protokollet ska dessutom signeras. Utskottets sekreterare ska se till att besluten delges de berörda. Fullständiga protokoll från utskottets sammanträden ska delges styrelsen eller nämnden och landstingets revisorer. Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskottet ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall av denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som utskottet bestämmer.

8 LS253 8(21) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Styrelsens uppdrag Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen ansvarar för att samordna styrningen av landstingets verksamhet och ska ta initiativ till utveckling av arbetsformer, system och rutiner. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter. Styrelsen har ett övergripande ansvar att tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, riktlinjer och uppdrag som landstingsfullmäktige har bestämt, gällande lagstiftning och detta reglemente. Den har ansvar för hela landstingets utveckling och ekonomiska ställning. Beslut som fullmäktige hänskjutit till styrelsen ska anmälas till fullmäktige. Personalpolitik Landstingsstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan landstinget som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid att: vara landstingets centrala personalorgan tillika anställnings-, löne- och pensionsmyndighet besluta om riktlinjer inom ramen för landstingets övergripande personalpolitik med bindande verkan för landstinget genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan landstinget som arbetsgivare och dess arbetstagare förhandla på landstingets vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden besluta om stridsåtgärd avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan landstinget som arbetsgivare och dess arbetstagare lämna uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter Ekonomisk förvaltning Landstingsstyrelsen ska ha hand om landstingets medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt. Medlen ska förvaltas på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. I

9 LS253 9(21) uppgiften ingår också att bevaka att landstingets inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för att driva in förfallna fordringar. Landstingsstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att underhålla och förvalta landstingets fasta och lösa egendom att ansvara för investeringsplanering att tillse att landstingets behov av försäkringsskydd är tillgodosett att förvalta avkastningsstiftelsernas medel Övrig förvaltning Landstingsstyrelsen fullgör landstingets uppgifter inom lag om kommunal redovisning arbetsmiljölagen personuppgiftslagen patientdatalagen smittskyddslagen förutom om stödpersoner hälso- och sjukvårdslagen avseende 7 9 om planering och samverkan tandvårdslagen avseende 8 10 om planering och samverkan offentlighets- och sekretesslagen lagen om valfrihetssystem lagen om offentlig upphandling miljöbalken övriga lagar i den mån inte uppgiften uttryckligen lagts på annan nämnd Landstingsstyrelsen beslutar om styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt. Landstingsstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige fastställt arkivreglemente. Styrelsen ansvarar för att det varje år upprättas dels en landstingsplan och budget för landstinget som helhet, dels för styrelsens ansvarsområde enligt modellen för balanserat styrkort. Vidare ansvarar styrelsen för att verksamheten kontrolleras, följs upp och utvärderas inom sitt ansvarsområde. Landstingsstyrelsen beslutar om fördelning och omfördelning av medel som anslagits till styrelsen inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer.

10 LS253 10(21) Styrelsen ansvarar för de informationssystem som stödjer landstingets verksamhet. Landstingsstyrelsen ansvarar för landstingets anslagstavla. Styrelsen har vidare hand om de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd. Det innebär att inom dessa områden fullgör styrelsen även de uppgifter som landstinget enligt lagar och förordningar har i egenskap av vårdgivare. Uppsiktsplikt Landstingsstyrelsen ska följa och ha överblick över den verksamhet som bedrivs i förvaltning såväl som i företagsform. Styrelsen ska kontinuerligt följa upp och utvärdera landstingets verksamhet, ge landstingets övriga nämnder riktlinjer i sådana frågor och se till att övergripande riktlinjer om drift, personaladministration, ekonomisk förvaltning, intern kontroll m.m. utfärdas och att dessa riktlinjer följs. Landstingsstyrelsen ska utöva uppsikt över nämnder, gemensamma nämnder, kommunalförbund, bolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och ideella föreningar där landstinget är intressent genom direkt eller indirekt ägande. Med denna skyldighet följer följande uppgifter: - Styrelsen ska tillse att det tas fram rutiner för hur den löpande uppsikten ska genomföras. - Styrelsen ska tillse att det i ägardirektiven skrivs in en skyldighet för företagen att lämna de uppgifter styrelsen behöver för att fullgöra sin uppsiktsplikt. Styrelsens uppgifter i den övergripande styrningen av dessa företag ska framgå av den ägarpolicy som fastställs av fullmäktige. - Styrelsen ska i årliga beslut pröva om bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Vid avvikelser ska styrelsen lämna åtgärdsförslag till fullmäktige. - Om avvikelser noteras av styrelsen ska berörd nämnd, bolag etc informeras om förhållandet och vid mer allvarliga avvikelser ska styrelsen lyfta frågan till fullmäktige för eventuella åtgärder. Landstingsstyrelsen ska fortlöpande följa centrala beslut (t.ex. riksdag, regering, departement och statliga förvaltningsmyndigheter) av betydelse för landstingets verksamhet och ta initiativ till kompletterande lokala åtgärder. Styrelsen ska kontinuerligt följa upp hur verksamheten bedrivs inom ansvarsområdena Landstingets kansli, Laboratoriemedicin, Landstingsservice samt Regional utveckling.

11 LS253 11(21) Landstingsstyrelsen ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Styrelsen ska fastställa landstingsgemensamt attestreglemente samt tillhörande tillämpningsanvisningar. Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och landstingsdirektören begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Utveckling av länet Landstingsstyrelsen ska bidra till att landstinget utvecklar länet och dess näringsliv. Beredskap och katastrofplanering Landstingsstyrelsen ska samordna landstingets beredskaps- och katastrofplanering. Personuppgifter Landstingsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för landstinget. Vårdval Landstingsstyrelsen ska lämna förslag till fullmäktige avseende uppdrag och ersättningssystem för hälso- och sjukvård samt tandvård. Styrelsen ska företräda landstinget som beställare av hälso- och sjukvård samt tandvård. Inom ramen för denna uppgift ingår även att träffa överenskommelse respektive avtal med utförare av hälso- och sjukvård samt tandvård och svara för hur uppföljning av uppdraget uppfylls. Styrelsen ansvarar också för upphandling och ingående av avtal av tjänster från privata vårdgivare som inte omfattas av lagen om valfrihetssystem. Samverkan, information m.m. Landstingsstyrelsen ska samverka med staten om läkarutbildning, tandläkarutbildning och forskning. Styrelsen ska samarbeta och samråda med samhällsorgan och organisationer inom styrelsens ansvarsområde. Styrelsen ska informera internt såväl som till allmänheten om styrelsens arbete och verksamhet.

12 LS253 12(21) Brådskande ärenden, yttranden, talerätt m.m. Landstingsstyrelsen ska på landstingets vägnar avge yttranden som inte avgetts av annan nämnd om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Styrelsen kan på fullmäktiges vägnar avge yttrande över överklagande av beslut av fullmäktige om ärendet av tidsskäl inte kan behandlas vid ett planerat sammanträde med fullmäktige. Sådana yttranden ska anmälas till fullmäktiges nästkommande sammanträde. Styrelsen ska bevaka landstingets rätt inför domstol och har rätt att föra landstingets talan i ärenden, mål och frågor som hör till styrelsens verksamhets- och ansvarsområde. Förvaltningsorganisation Landstingsstyrelsen tillsätter landstingsdirektör som högsta ansvarig tjänsteman och utfärdar en instruktion som beskriver vederbörandes uppgifter för ledning och samordning inom landstingsförvaltningen. Styrelsen är landstingsdirektörens uppdragsgivare. Styrelsen biträds i sitt arbete av landstingsdirektören och den landstingsgemensamma förvaltningsorganisationen. Styrelsens ianspråktagande av stöd från förvaltningsorganisationen ska följa den linjeorganisation som råder i landstinget. Om inte landstingsstyrelsen beslutar om annat ska ärenden föredras inför styrelsen och nämnderna av landstingsdirektören eller av den som utses av landstingsdirektören. Sammansättning Landstingsstyrelsen består av 17 ledamöter och 17 ersättare. Landstingsstyrelsen har en ordförande och en vice ordförande som väljs av landstingsfullmäktige för samma tid som ledamöter och ersättare i styrelsen. Landstingsfullmäktige utser bland styrelsens ledamöter två landstingsråd varav ett är landstingsstyrelsens ordförande och ett är oppositionsråd. Landstingsstyrelsens presidium utgörs av landstingsrådet och vice ordföranden samt landstingsrådet från oppositionen. Utskott Landstingsstyrelsen är indelad i följande utskott: Finansutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare Vårdvalsutskott med 5 ledamöter och 3 ersättare

13 LS253 13(21) Regionalt utvecklingsutskott med 5 ledamöter och 3 ersättare Personalpolitiskt och allmänt utskott med 5 ledamöter och 3 ersättare Ledamöter och ersättare i utskotten utses bland styrelsens ledamöter och ersättare och väljs av den nya styrelsen vid dess första sammanträde efter det att styrelsen utsetts av landstingsfullmäktige. Ersättarna har närvarorätt vid utskottens sammanträden. Utskotten bereder samtliga ärenden inom sina respektive ansvarsområden. I övrigt bestämmer styrelsen om fokusberedningar ska inrättas och vilka personer som ska ingå i dessa. Fokusberedningarna är ur kommunalrättslig synpunkt informella organ och har därmed inte något beslutsmandat. Valet av ledamöter till beredningarna behöver inte vara begränsat till ledamöterna i styrelsen. Finansutskottet Finansutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Utskottets ledamöter ingår tillsammans med ordförande för Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden samt ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden som ledamöter i Krisledningsnämnden. För Krisledningsnämnden finns särskilt reglemente. Finansutskottet har en samordnande roll i de ärenden som bereds av landstingsstyrelsen för beslut av landstingsfullmäktige. Detta innefattar ärenden som rör planering, budget och uppföljning för all verksamhet. Finansutskottet bereder landstingsplan och budget samt delårs- och årsredovisningar för den samlade verksamheten. Ansvaret för att styrelsens uppsiktsplikt gentemot nämnder, kommunalförbund och landstingets hel- och delägda bolag fungerar ligger på finansutskottet. Finansutskottet bereder ärenden som rör landstingets medelsförvaltning, avgifter, upphandlingar, investeringar samt övriga finansiella frågor. Utskottet bereder frågor kring landstingets fastighetsinnehav och behov av förhyrda lokaler. Vid sådan ärendeberedning ska berörda nämnder yttra sig. Utskottet bereder även frågor rörande läkemedel. Finansutskottet svarar för samverkan inom ramen för Norrlandstingens regionförbund och för andra strategiska samverkansfrågor med omvärlden i den mån inte uppgiften ligger på facknämnd. Utskottet ska också bereda styrelsens yttrande över ärenden som ska avgöras av landstingsfullmäktige och som beretts av annan nämnd.

14 LS253 14(21) När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. Ordförande eller landstingsdirektören överlämnar de ärenden som ska beredas till utskottet. Vårdvalsutskottet Vårdvalsutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare. Vårdvalsutskottet ska bereda förslag till förändringar i regelboken för Vårdval Västernorrland och i andra regelverk som styr en prestationsbaserad ersättning inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Vidare ska utskottet bereda förslag till beslut om viten samt förslag till beslut om att häva avtal som ingåtts inom ramen för Vårdval Västernorrland och eventuella andra vårdval som beslutas under mandatperioden. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. Ordförande eller landstingsdirektören överlämnar de ärenden som ska beredas till utskottet. Utskottet ska vidare initiera regelbundna uppföljningar av åtagande enligt avtal och överenskommelser. Detta gäller såväl landstingets egen hälso- och sjukvård och tandvård som privata vårdgivare inom dessa områden. Regionala utvecklingsutskottet Regionala utvecklingsutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare. Regionala utvecklingsutskottet är beredande utskott för den regionala utvecklingsverksamheten. Utskottet bereder frågor som rör folkbildning, internationellt samarbete, allmän och särskild kollektivtrafik och infrastruktur, kultur och kulturarv, externt och internt miljö- och energiarbete, organisationsbidrag och civilsamhälle samt näringsliv och tillväxt. Utskottet hanterar den löpande ägarstyrningen för samägda verksamheter inom de ramar som fullmäktige givit. Ordföranden eller landstingsdirektören överlämnar de ärenden som ska beredas till utskottet. När ett ärende har beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. Utskottet är styrelse för landstingets folkhögskolor. Ansvaret omfattar bland annat att besluta om kursutbud, styrdokument och studeranderätt.

15 LS253 15(21) För att fullgöra sitt uppdrag för den regionala utvecklingsverksamheten ska utskottet samverka och samarbeta med kommuner och andra samhällsorgan, näringsliv och civilsamhälle. Det sker genom följande fokusberedningar: - Hållbarhetsberedningen för miljö- och energifrågor - Tillväxtberedningen för tillväxt, kollektivtrafik, infrastruktur och internationella frågor - Bildningsberedningen för kultur- och utbildningsfrågor Ur kommunalrättslig synpunkt är beredningarna informella organ utan beslutsmandat. Landstingsstyrelsen utser ledamöter och är inte begränsad till ledamöterna i styrelsen. Personalpolitiskt och allmänt utskott Personalpolitiska och allmänna utskottet består av fem ledamöter och tre ersättare. Personalpolitiska och allmänna utskottet är beredande utskott för de verksamheter som inte ligger under en facknämnd. Utskottet bereder frågor inom det personalpolitiska området och frågor som rör landstinget som anställnings- och pensionsmyndighet samt ansvarig för arbetsmiljön. Utskottet har att särskilt följa utvecklingen inom arbetsmiljöområdet. Personalpolitiska och allmänna utskottet bereder frågor som rör landstingets försäkringar, landstingsgemensamma IT-frågor och frågor som rör av landstinget förvaltade avkastningsstiftelser. Personalpolitiska och allmänna utskottet bereder de frågor som inte naturligt hör hemma under något annat av styrelsens utskott, till exempel arkivfrågor, strategisk kommunikation och information samt övriga administrativa frågor. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. Ordförande eller landstingsdirektören överlämnar de ärenden som ska beredas till utskottet.

16 LS253 16(21) REGLEMENTE FÖR FOLKHÄLSO-, PRIMÄRVÅRDS- OCH TANDVÅRDSNÄMNDEN Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden består av 13 ledamöter och 9 ersättare. Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden har en ordförande och en vice ordförande som väljs av landstingsfullmäktige för samma tid som ledamöter och ersättare i nämnden. Nämndens uppdrag Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden (FPTN) leder och samordnar landstingets angelägenheter för den landstingsdrivna primärvården, inklusive Österåsens hälsohem, och tandvården. Det innebär att inom detta område fullgör nämnden de uppgifter som landstinget enligt lagar och förordningar har i egenskap av vårdgivare. Folkhälso- primärvårds- och tandvårdsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämndens verksamhet är dels anslagsfinansierad, dels intäktsfinansierad, men oavsett finansieringsform har nämnden det yttersta ansvaret för att varje verksamhet uppnår budgeterat resultat. Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden fullgör landstingets uppgifter inom folkhälsoområdet primärvården och vad som i lag sägs om hälso- och sjukvårdsnämnd för den verksamheten med undantag för 7 9 hälso- och sjukvårdslagen om planering och samverkan vilket är en uppgift för landstingsstyrelsen tandvården och vad som i lag sägs om tandvårdsnämnd med undantag för 8 10 tandvårdslagen om planering och samverkan vilket är en uppgift för landstingsstyrelsen. Nämnden har ett samordningsansvar för de folkhälsoinsatser som bedrivs inom hälso- och sjukvården och för de insatser som görs i samverkan med andra aktörer, exempelvis länets kommuner och ideella organisationer. Nämnden ska bereda ärenden och fördela medel inom ramen för landstingets åtaganden enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

17 LS253 17(21) Personalpolitik Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden har personal- och arbetsmiljöansvar för landstingets primärvård, inklusive Österåsens hälsohem, och tandvård. Nämnden har rätt att, inom sitt uppdrag, förhandla på landstingets vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt. Övrig förvaltning Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden ansvarar för att det varje år upprättas en budget samt ett balanserat styrkort med fyra perspektiv för nämndens ansvarsområde. Nämnden beslutar om nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt. Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden ska följa utvecklingen av den landstingsdrivna primär- och tandvården och av samarbetet inom landstinget samt över huvudmannagränser som syftar till att skapa ökade hälsovinster i samhället. Därvid förutsätts att nämnden har kunskaper om lokala förutsättningar och kunskap om andra vårdgivare och intressenter. Nämnden beslutar om fördelning och omfördelning av medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer. Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden ansvarar för att ta de initiativ till strukturförändringar inom nämndens ansvarsområde som behövs för att uppnå bättre resursutnyttjande. Nämnden ska följa utvecklingen inom medicinsk teknik, informatik samt forskning och utveckling inom nämndens ansvarsområde och ta erforderliga initiativ med anledning av detta. Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Landstingsstyrelsen utfärdar närmare anvisningar hur rapporteringen ska ske. Samverkan, information m.m. Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden ska samverka med Hälso- och sjukvårdsnämnden i frågor som berör denna nämnd. Nämnden ska informera såväl internt som till allmänheten om nämndens arbete och verksamhet.

18 LS253 18(21) Yttranden, talerätt m.m. Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden ska på landstingets vägnar avge yttranden i ärenden som hör till nämndens verksamhets- och ansvarsområde om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Nämnden ska bevaka landstingets rätt inför domstol och har rätt att föra landstingets talan i ärenden, mål och frågor som hör till nämndens verksamhets- och ansvarsområde. Förvaltningsorganisation Nämnden biträds i sitt arbete av landstingsdirektören och den landstingsgemensamma förvaltningsorganisationen. Nämndens ianspråktagande av stöd från förvaltningsorganisationen ska följa den linjeorganisation som råder i landstinget. Arbetsutskott Inom Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare. Ersättarna har närvarorätt vid utskottets sammanträden.

19 LS253 19(21) REGLEMENTE FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- NÄMNDEN Hälso- och sjukvårdsnämnden består av 13 ledamöter och 9 ersättare. Hälso- och sjukvårdsnämnden har en ordförande och en vice ordförande som väljs av landstingsfullmäktige för samma tid som ledamöter och ersättare i nämnden. Nämndens uppdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) leder och samordnar landstingets angelägenheter för den specialiserade vården, d.v.s. Specialistvården Västernorrland, Rättpsykiatriska regionkliniken och Hörselvården. Det innebär att inom detta område fullgör nämnden de uppgifter som landstinget enligt lagar och förordningar har i egenskap av vårdgivare. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Hälso- och sjukvårdsnämnden fullgör landstingets uppgifter inom hälso- och sjukvårdslagen, utom vad som i 7-9 sägs om planering och samverkan som är en uppgift för landstingsstyrelsen lag om psykiatrisk tvångsvård lag om rättspsykiatrisk vård lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 9.1 Personalpolitik Hälso- och sjukvårdsnämnden har personal- och arbetsmiljöansvar för den specialiserade vården. Nämnden har rätt att, inom sitt uppdrag, förhandla på landstingets vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt. Övrig förvaltning Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att det varje år upprättas en budget samt ett balanserat styrkort med fyra perspektiv för nämndens ansvarsområde. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt.

20 LS253 20(21) Nämnden ska följa utvecklingen av länets specialiserade vård och av samarbetet inom landstinget samt över huvudmannagränser som syftar till att skapa ökade hälsovinster i samhället. Därvid förutsätts att nämnden har kunskaper om lokala förutsättningar och kunskap om andra vårdgivare och intressenter och deras uppdrag. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om fördelning och omfördelning av medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att ta de initiativ till strukturförändringar inom nämndens ansvarsområde som behövs för att uppnå bättre resursutnyttjande. Nämnden ska följa utvecklingen inom medicinsk teknik, informatik samt forskning och utveckling inom nämndens ansvarsområde och ta erforderliga initiativ med anledning av detta. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Landstingsstyrelsen utfärdar närmare anvisningar hur rapporteringen ska ske. Samverkan, information m.m. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska samverka med Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden i frågor som berör denna nämnd. Nämnden ska informera såväl internt som till allmänheten om nämndens arbete och verksamhet. Yttranden, talerätt m.m. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska på landstingets vägnar avge yttranden i ärenden som hör till nämndens verksamhets- och ansvarsområde om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Nämnden ska bevaka landstingets rätt inför domstol och har rätt att föra landstingets talan i ärenden, mål och frågor som hör till nämndens verksamhets- och ansvarsområde. Förvaltningsorganisation Hälso- och sjukvårdsnämnden biträds i sitt arbete av landstingsdirektören och den landstingsgemensamma förvaltningsorganisationen. Nämndens ianspråktagande av stöd från förvaltningsorganisationen ska följa den linjeorganisation som råder i landstinget.

21 LS253 21(21) Arbetsutskott Inom Hälso- och sjukvårdsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare. Ersättarna har närvarorätt vid utskottets sammanträden.

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16. Ändringar 1995-11-27, 1997-04-28, 1998-02-09, 1998-08-17, 1998-11-02, (kommunstyrelsen) 1998-10-29, 1998-11-02, 1999-12-13, 2000-06-13,

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Att gälla från och med 2013-01-01 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Nummer: 03:1 Blad: (1) Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. A Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen FAGERSTA KOMMUNS 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1991-12-17, 153, att gälla fr.o.m.1992-01-01. Ändringar antagna av KF 1994-04-26, 42, att gälla

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN 1 (7) Antaget KF 040614 48 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Lednings- och styrfunktionen... 2 Ekonomisk förvaltning... 3 Löne- och personalpolitiken... 3 ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reviderat 2009-02-17 Kommunfullmäktige 2009-08-31 46 SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/262 003 KFS 2015:6 Reglemente för kommunstyrelsen (Antagen av kommunfullmäktige den 2015-08-31, 88) (Gäller från och med 2015-09-01) Utöver det

Läs mer

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01 Reglemente 1(8) Omsorgs- och socialförvaltningen Fastställt av kommunfullmäktige: 2008-05-20 62 Reviderat: 2009-12-15 142 2014-12-16 142 Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187

Författningssamling i Borlänge kommun. Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187 Författningssamling i Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunstyrelsen Dokumenttyp Reglemente Omfattar Kommunen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 124 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelse

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Reglemente för kommunstyrelsen i Melleruds kommun

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Reglemente för kommunstyrelsen i Melleruds kommun Ersätter Utbytt den Sign 1:16 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kommunstyrelsens uppgifter... 3 Allmänt om kommunstyrelsen uppgifter... 3 Lednings- och styrfunktion... 3 Allmänt om lednings- och styrfunktionen...

Läs mer

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Antaget av Norrtälje kommunfullmäktige 2013-06-17, 100 Antaget at Stockholms läns landstingsfullmäktige 2013-06-11 12,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B. 7 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN KRISLEDNINGSNÄMNDEN OCH DESS UPPGIFTER 1 Kommunstyrelsen utgör kommunens krisledningsnämnd. Nämnden har befogenhet att, med de begränsningar

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Åstorps kommuns Reglemente för överförmyndarnämnden Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-11-17 197 Dnr 2014/292 2(8) Innehåll 1 VERKSAMHETER... 3 2 NÄMNDSPECIFIKA UPPGIFTER:... 3 3 NÄMNDGEMENSAMMA UPPGIFTER:...

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och nämnder

Arbetsordning för styrelse och nämnder Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 72, 2011-05-02 Utöver vad som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen gäller bestämmelserna i denna

Läs mer

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER 1(5) REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94, med revidering 2011-03-30, 23 Allmänt 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsens

Läs mer

Reglemente. för. Byggnadsnämnden

Reglemente. för. Byggnadsnämnden Reglemente för Byggnadsnämnden 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, 5 Innehållsförteckning Byggnadsnämndens övergripande uppgifter... 3 Beslutsbefogenheter under kommunal krishantering...

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari

Läs mer

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR BISTÅND, ARBETSMARKNAD OCH SOCIAL SERVICE

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR BISTÅND, ARBETSMARKNAD OCH SOCIAL SERVICE REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR BISTÅND, ARBETSMARKNAD OCH SOCIAL SERVICE VERKSAMHET FÖR NÄMNDEN FÖR BISTÅND, ARBETSMARKNAD OCH SOCIAL SERVICE Övergripande uppgifter för nämnden för bistånd, arbetsmarknad och

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsinriktning

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsinriktning 1(8) Antaget av fullmäktige 2010-11-24. Reviderat av fullmäktige 2011-06-22, Kf 107, Kf 109 Reviderat av fullmäktige 2011-11-30, Kf 136 Reviderat av fullmäktige 2012-02-22, Kf 151, 154 Reviderat av fullmäktige

Läs mer

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Miljö- och

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för socialnämnden Reglemente 1992-02-24, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2015:42 Infördes i författningssamlingen den 26 juni 2015 Samhällsbyggnadsnämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5)

ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5) ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5) ARBETSORDNING FÖR STYRELSER OCH NÄMNDER I ÄLMHULTS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-31, 9. Utöver det som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun (2016) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2016-01-25 19 2 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Utöver det som står skrivet om nämnder i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Allmänna bestämmelser för kommunens nämnder Ks 2010:525 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Sala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för krisledningsnämnden KFS 042 revision 02 REGLEMENTE ANTAGEN: 2012-12-17 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2012-12-20 ERSÄTTER: 366/2004 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden Dnr KS.2014.208

Reglemente för överförmyndarnämnden Dnr KS.2014.208 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst vart 4:e

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(5) Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-25, 142 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och skollagen m.m. gäller bestämmelserna i detta reglemente Verksamhetsområden

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar

Läs mer

Utöver vad som dels föreskrivs om nämnder i kommunallagen, dels föreskrivs i speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som dels föreskrivs om nämnder i kommunallagen, dels föreskrivs i speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. FÖRFATTNINGSSAMLING (3.2.1) Antagen av Kommunfullmäktige 2010-12-16 153 (KS/2010:1162) Reviderad av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-21 37 (MBN/2011:24) Sid 1 (5) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.9

Laholms kommuns författningssamling 3.9 Laholms kommuns författningssamling 3.9 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden; antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 196 1. Inledning Fullmäktiges uppgifter Kommunallagen (1991:900) ger

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun

Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun 1 Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24 6 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-02-16 5. Reviderat av kommunfullmäktige 2007-02-22 8 ((Reglemente för handläggning

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden Reglemente Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 133 2015-09-22 1(5) Beteckning KST 2015/000443-003 Författningssamling MBLAFS 2015:21 Reglemente för valnämnden m:\policy styrdok - beslutade\reglemente för

Läs mer

Reglemente. Servicenämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27. Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28

Reglemente. Servicenämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27. Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28 Reglemente Servicenämnden Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27 Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28 Reglemente för servicenämnden i Degerfors kommun ALLMÄNT 1 Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

Kommunal författningssamling för Stockholm

Kommunal författningssamling för Stockholm Kommunal författningssamling för Stockholm Utgiven av stadsledningskontoret 2015:19 Reglemente för kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2015 (Utl. 2015:95 ) (Ersätter Kfs 2015:09)

Läs mer

Sida 1 av 3 SAMVERKANSAVTAL Bakgrund Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma

Läs mer

Reglemente för lokal nämnd i Region Halland

Reglemente för lokal nämnd i Region Halland Reglemente för lokal nämnd i Region Halland Beslutat av Regionfullmäktige den 5 november 2014 108 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och andra författningar gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SPRÅKTOLKNÄMNDEN I DALARNA

REGLEMENTE FÖR SPRÅKTOLKNÄMNDEN I DALARNA REGLEMENTE FÖR SPRÅKTOLKNÄMNDEN I DALARNA IKRAFTTRÄDANDE Borlänge kommun och Landstinget Dalarna har kommit överens om att från och med 2013-03-06 samverka genom att inrätta en gemensam nämnd, kallad Gemensam

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus

Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus 1 (7) Reglemente Diarienummer RS 691-2012 Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige den 24 november 2015, 204 Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus Dokumentet

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling ISSN 2000-043X HebyFS 2010:08 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för sociala nämnden; Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2010 om följande

Läs mer

Reglemente för Servicenämnden

Reglemente för Servicenämnden Datum 2006-06-02 Reglemente för Servicenämnden fastställt av kommunfullmäktige 2005-04-25 45 (reviderat enligt beslut Kf 06-06-19 54) Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun Antaget av kommunfullmäktige 21 november 2011, 258 Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna om ansvar och beslutanderätt i en

Läs mer

Svedala Kommuns 4:26 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:26 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från 2015-01-01 För kultur- och fritidsnämnden gäller vad som föreskrivs i kommunallagen,

Läs mer

Reglemente för Nämnden för Folkhögskolan i Bräkne-Hoby

Reglemente för Nämnden för Folkhögskolan i Bräkne-Hoby 2014-11-10 Håkan Blomgren Reglemente för Nämnden för Folkhögskolan i Bräkne-Hoby 1. Huvudman för Blekinge läns folkhögskola är Landstinget Blekinge. Landstingsfullmäktige utser ledamöterna i nämnden för

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för skolfrågor; HebyFS 2011:16 Infördes i författnings -samlingen den 26 oktober 2011 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE Datum 2007-01-01 rev 2008-03-26 2009-02-18 2011-02-16 2011-04-06 2011-11-09 2013-01-01 2014-05-05 2014-12-17 Diarienummer 1 (7) Ks 32/06 Ks 35/08 Ks 12/09 Ks 2010.12 Ks 2011.32 Ks 2011.137/2011.148 Ks

Läs mer

Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Inledande bestämmelser 1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 120 REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Huvuduppgifter

Läs mer

Reglemente för jävsnämnden i Leksands kommun

Reglemente för jävsnämnden i Leksands kommun Reglemente för jävsnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 70 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för jävsnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för Bygg- och Miljönämnden

Reglemente för Bygg- och Miljönämnden REGLEMENTE 1 (6) Reglemente för Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-11 92 Dnr 2006.195 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden skall fullgöra

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2015-01-01 Antagen: KF 337/2010, rev KF 37/2013, rev KF 327/2014. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE, NÄMNDER OCH REVISORERNA I REGION SKÅNE

REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE, NÄMNDER OCH REVISORERNA I REGION SKÅNE REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE, NÄMNDER OCH REVISORERNA I REGION SKÅNE AVDELNING I Tillämpningsområde 1 Detta reglemente gäller för regionstyrelsen och dess utskott och beredningar samt för nedanstående

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden Styrdokument 1 (6) Fastställd: KF 2014-11-20 130 Gäller för: samhällsbyggnadsnämnden Dokumentansvarig: administrativa chefen Reviderad: KF 2015-02-19 23 Dnr : KS2015/19 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

STYRELSE/NÄMND REGLEMENTE SAMT ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER I LANDSTINGET I UPPSALA LÄN

STYRELSE/NÄMND REGLEMENTE SAMT ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER I LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2006-11-20 Dnr CK 2006-0253 STYRELSE/NÄMND REGLEMENTE SAMT ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER I LANDSTINGET I UPPSALA LÄN REGLEMENTE FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER

Läs mer

Reglemente för Nämnden för funktionshinder och habilitering

Reglemente för Nämnden för funktionshinder och habilitering Reglemente för Nämnden för funktionshinder och habilitering Fastställt av landstingsfullmäktige 2010-06-01, 127 Senast reviderat av landstingsfullmäktige 2016-02-16, 25 Allmän del Arbetsformer Dessa bestämmelser

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 8 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1405 003 Antagen: kommunfullmäktige 2014-12-15 141 Reglemente för tekniska nämnden Nämndens verksamhetsområde Nämndens uppgifter

Läs mer

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01 REGLEMENTE 1 (6) 1 PARTER Landstinget Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, nedan kallat parter, har inrättat

Läs mer

REGLEMENTE. Valnämndens reglemente

REGLEMENTE. Valnämndens reglemente REGLEMENTE Valnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter

Läs mer

REGLEMENTE. Byggnadsnämnden reglemente

REGLEMENTE. Byggnadsnämnden reglemente REGLEMENTE Byggnadsnämnden reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter

Läs mer

kommun förmyndare. knutna i detta inom sitt rapportera om sin

kommun förmyndare. knutna i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 38 Reglementee för överförmyndarnämnden i Sävsjö kommun Överförmyndarnämnden har 3 ledamöter och 3 personliga ersättare. Överförmyndarnämnden

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2012 3:9 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Tekniska

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland

Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland Sekretariatet, Administrativa staben 1,0 1 (5) Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland Landstinget i Värmland och Arvika-, Eda-, Filipstads-, Forshaga-,

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2011-03-24, 30 Blad 1(7) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gäller fr o m 2011-05-01 Ändrad av kommunfullmäktige: 2012-06-20, 77 2013-10-31, 145 2014-12-15, 169 2015-05-21, 73 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för omsorgsnämnden

Reglemente för omsorgsnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 11 1(6) Gäller från Diarienummer 2011-08-29 2011/577 Antagen: kommunfullmäktige 2005-10-30 154 och ändrad senast 2011-08-29 72 (ersätter: KF 2011-03-28 20) Reglemente för

Läs mer

Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden 1 Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213. Ändringar gjorda under punkt 3.2 beslutade av kommunfullmäktige den 17 december 2012 214. 1 Gemensamma

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Nytt reglemente för Service

TJÄNSTESKRIVELSE. Nytt reglemente för Service TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-04-08 Diarienummer SE/2015:59 Nytt reglemente för Service Förslag till beslut Nämnden godkänner förslag till nytt reglemente för Service och överlämnar det till fullmäktige.

Läs mer

Reglemente för myndighetsnämnden

Reglemente för myndighetsnämnden Kommunledningskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, kommunsekreterare, 0531-52 60 02 ulrika.thorell@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5), rev. 2012/127 Reglemente för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Reglemente för Val- och demokratinämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för Val- och demokratinämnden i Norrtälje kommun Reglemente för Val- och demokratinämnden i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2019-02-18, 54. Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen, antagen av kf Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen 2 Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 2 Ledningsfunktioner 2 Styrfunktionen 3 Kommunens övriga

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Reglemente. Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente. Reglemente för Kommunstyrelsen Sida 1/7 Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

Svedala Kommuns 4:19 Författningssamling 1(14)

Svedala Kommuns 4:19 Författningssamling 1(14) Författningssamling 1(14) Reglemente för kommunstyrelsen antaget av kommunfullmäktige 2010-11-10, 173, med viss ändring Gäller från 2011-06-13, 104, 2013-03-11, 40 2011-01-01 Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsens reglemente Inledning Utöver huvudreglementet för kommunens nämnder gäller detta reglemente för kommunstyrelsen. 1 Verksamhetsområde Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (17)

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (17) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (17) Ersätter KFS 2015:13 2015:15 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Reglemente Fritids- och kulturnämnden

Reglemente Fritids- och kulturnämnden Reglemente Fritids- och kulturnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Reglemente fritids- och Reglemente Kf 2017-06-19, 108 Kommunfullmäktige kulturnämnden REGLEMENTE FÖR FRITIDS- OCH

Läs mer

Arbetsordning för nämnder och styrelser

Arbetsordning för nämnder och styrelser Reglemente för Hylte kommun Arbetsordning för nämnder och styrelser Sammansättning 1 Kommunstyrelse 11 ledamöter och 11 ersättare Omsorgsnämnd 7 ledamöter och 7 ersättare Barn- och ungdomsnämnd 7 ledamöter

Läs mer