Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden"

Transkript

1 1 Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden Innehåll Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden... 1 Innehåll... 1 Inledning... 2 Om projektmodellen analys och planering, genomförande och avslut... 3 Att ansöka... 3 Genomförande... 3 Fylla i ansökan... 3 Diarienummer för utlysningen... 3 Uppgifter om projektet... 3 Kontaktperson projekt... 4 Kontaktperson ekonomi... 4 Uppgifter om stödsökande organisationen... 4 Arbetsställe som ansvarar för projektet... 4 Projektet ska huvudsak bedrivas i... 4 Deltagare... 4 Beskrivning av projektets genomförande för att nå förväntade resultat och effekter... 4 Tillvägagångssätt... 5 Riskanalys... 5 Sammanfattning... 5 Förväntat resultat och effekter av projektet Integrerat arbete (jämställdhet, tillgänglighet, lika möjlighet och icke diskriminering och hållbar utveckling)... 6 Fördjupat arbete... 6 Transnationellt samarbete Resursplanering... 7 Samverkanspartner... 7 Kompetensutveckling Moms i projektet... 7 Upphandlings och kostnadseffektivitet... 8 Statsstöd... 8 Annan finansiering... 8 Medfinansiering... 8

2 2 Fältbeskrivning manuell ansökningsblankett... 9 Uppgifter om projektet... 9 Uppgifter om stödsökande organisation Beskrivning av projektets genomförande för att nå förväntade resultat och effekter Tillvägagångssätt Förväntande resultat och effekter av projektet Integrerat arbete (Jämställdhet, tillgänglighet, icke diskriminering, hållbar utveckling) Resursplanering Samverkansaktörer Kompetensutveckling Upphandling och kostnadseffektivitet Annan finansiering Medfinansiering Inledning I Word-versionen finns det inga begränsningar när det gäller antal Det är det däremot i Projektrummet (vårt webbaserade ansökningsformulär) när det gäller fält som adress et cetera. När det gäller fritextrutorna så är begränsningen I Word-versionen av ansökningsformuläret finns frågor om faserna: Analys och planering Genomförande Avslut. Frågorna är nästan desamma för alla tre programområden: Kompetensförsörjning - programområde 1 Ökat arbetskraftsutbud - programområde 2 Sysselsättningsinitiativet för unga - programområde 3 Vad som ska redovisas för analys och planering, genomförande och avslutsfasen framgår alltid av utlysningarna. Projektrummet Ansökningar till Socialfonden görs i regel genom Projektrummet. Manuell ansökan i Wordformulär används undantagsvis, vi rekommenderar att Projektrummet används. Projektrummet öppnar den 13 mars och då görs ansökan i projektrummet. Ansöka i Wordversionen När en ansökan görs i Word-versionen behöver även två obligatoriska bilagor bifogas: Mall till budget. Bekräftelse av ansökan.

3 3 Word-versionen av ansökningsformuläret gäller för alla utlysningar för Socialfonden tills projektrummet öppnas. Det innebär att alla fält ibland inte behöver fyllas i. Var därför noga med att kontrollera vad som gäller just er ansökan. Uppgifterna i Word-versionen kommer att registreras i ESF-rådets ärendehanteringssystem, som även publiceras i Projektrummet. Det innebär att ni får ett konto i Projektrummet, genom vilket ni kan ändra ett antal uppgifter och ansöka om utbetalningar när projektet så beviljats medel. Om projektmodellen analys och planering, genomförande och avslut Innan ni börjar beskriva ert projekt kan det vara bra att ta del av en beskrivning av projektmodellen analys och planeringsfas, genomförandefas och avslutsfas. Ett projekt med analys och planering och genomförande kan beskrivas som planering och analys och genomförande i ett och samma projekt, men med avstämningsrapport efter analys och planeringsfasen för att kunna övergå i genomförande. Läs mer i utlysningen. Att ansöka En ansökan om ett projekt innebär att den som söker redogör för verksamhet och budget för arbetet med kartläggning och analys med mera som sker under analys- och planeringsfasen. Vidare ska ansökan innehålla en beskrivning av förslag på genomförandet, förväntade resultat samt förväntad budget och medfinansiering. Medfinansiering ska vara ordnad för hela projektet enligt den procentsats som anges i utlysningstexten. Genomförande I bifallsbeslutet för analys- och planering och genomförandeprojekt framgår ett antal förutsättningar för beslutet. Ett av dem innebär bland annat att den som söker stöd (projektägare) ska redovisa resultatet av analys- och planeringsfasen i en avstämningsrapport. De projekt vars rapporter uppfyller förutsättningarna för genomförande som framgår av utlysningstext och projektets bifallsbeslut, får ett beslut från Svenska ESFrådet om att övergå i genomförandefas. Fylla i ansökan Nedan följer beskrivning av de flesta fälten i ansökningsformuläret. Diarienummer för utlysningen I Projektrummet väljer man utlysning från en rullista. I Word-version ska ni skriva dit aktuellt diarienummer för utlysningen. Det står angivet på första sidan i utlysningen. Ni kan därmed inte göra ansökningar för flera projekt på samma formulär. Uppgifter om projektet Projektet behöver, utöver att uppge sedvanliga uppgifter som namn på projektet, start- och slutdatum för projektet, adress et cetera även fylla i kontaktpersoner som projektledare, ekonom (kan vara fler än en person) och behörig företrädare för projektet med delegation.

4 4 Bifoga en skrivelse som intygar att den som företräder projektet även har en formell delegation. Det ska vara ordnat redan vid ansökan. Kontaktperson projekt Det är den personen som Svenska ESF-rådet i första hand kommer att kontakta vid eventuella frågor om projektets verksamhet, utveckling och innehåll. Kontaktperson ekonomi Det är den personen som Svenska ESF-rådet i första hand kommer att kontakta vid eventuella frågor om projektets ekonomi, ansökan om utbetalning, bokföringsunderlag och så vidare. Uppgifter om stödsökande organisationen Organisationen behöver utöver sedvanliga uppgifter som adress och organisationsnummer, bankgiro/plusgiro, även ange antalet anställda. Arbetsställe som ansvarar för projektet Skriv det arbetsstället som kommer att ansvara för projektet. Skriv in namn på arbetsstället, besöksadress men också Cfar- nummer. (CFAR-nummer är Statistiska centralbyråns åttasiffriga identifikationsnummer för arbetsställen). Om du är osäker på CFAR-numret kan du hitta det i Statistiska Centralbyråns företagsregister. Projektet ska huvudsak bedrivas i Här kryssar du i vilken region som projektet ska bedrivas i. Det kan hitta du i utlysningen. Deltagare Ange totalt antal deltagare fördelat på kvinnor och män. Ange också vilken målgrupp som projektet har. Med deltagare avses kvinnor och män som är målgrupper för projektets insatser, det vill säga personer som är sysselsatta, arbetslösa och så vidare. Denna uppgift är obligatorisk Det är viktigt att åldersgruppen/ grupperna överensstämmer med texten för utlysningen. Den uppgiften är obligatorisk Beskrivning av projektets genomförande för att nå förväntade resultat och effekter. Beskriv genomförandet och bakgrund till projektidén. Jämställdhet, tillgänglighet, lika möjligheter och diskriminering ska säkras i varje del av beskrivningen av projektets genomförande. Beskriv i ansökan vilket problem projektet ska lösa, till exempel vilka omställningsbehov eller vilken utanförskapsproblematik som ska analyseras och planeras och genomföras. Vilka erfarenheter och kunskaper finns det inom området? Är projektidén relevant och genomförbar i förhållande till problemanalysen? Beskriv hur projektet ska bidra till utlysningens och mål och resultat. Glöm inte heller att beakta alla krav som ställs i utlysningen. Jämställdhetsintegrering (gender mainstreaming) innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i projektet på alla nivåer och i alla steg gällande planering, beslutsfattande och utförande samt vid uppföljning och utvärdering av projektverksamheten. Ett jämställdhetsperspektiv handlar om att synliggöra kvinnor och män. Det handlar om att redovisa

5 5 statistik, uppgifter och övrigt uppdelat på kön, samt att beskriva eller analysera kvinnors och mäns villkor utifrån statistik och övriga uppgifter. Könsmönster beskrivs med kvantitativa och kvalitativa data. Exempel problemanalysen ska vara könsuppdelad och ta utgångspunkt i utlysningsspecifika, nationella och/eller regionala jämställdhetsmål. Ta del av handledning på Tillvägagångssätt Beskriv projektets planering, genomförande, syfte och mål. Beskriv målgruppen, samverkanspartner och intressenter hur dessa kommer att engageras och delta i projektet. Beskriv hur projektet har förankrats och kommer att förankras under genomförandet. Beakta de krav som ställs i utlysning Riskanalys Ta upp de risker i projektverksamheten som kan leda till oönskade resultat och beskriv vilka åtgärder som ska vidtas. Det är viktigt att redan nu göra en riskanalys för att kunna hantera risker. Exempel på områden där potentiella risker kan identifieras är arbetet med projektdeltagare, samverkan, aktiviteter, projektorganisation, budget och förändringar i omvärlden. Riskhantering kan leda till nya åtgärder/aktiviteter i tids- och aktivitetsplanen. Även en riskanalys av medfinansiering ska göras här. Sammanfattning En kortare sammanfattning av projektets idé, syfte, genomförande och förväntat resultat görs här både på svenska och engelska Förväntat resultat och effekter av projektet. Beskriv här vilka förändringar som förväntas av projektet utifrån utlysningens inriktning. Beskrivs också hur man ska följa upp, rapportera, utvärdera projektets resultat och effekter. Ange också tidsplan, vilka aktiviteter och vilka metoder och form för att styra mot resultat och effekter som förväntas av projektet. Beskriv hur ni ska genomföra projektet och vilka aktiviteter som ingår i genomförandet. Utvärdering av projekt Beskriv hur ni ska följa upp och lära av arbetet samt hur uppföljnings- och utvärderingsinsatserna förväntas bidra till att nå resultat och effekter. För mer detaljerad information hänvisas till den externa handledningen, som är under utveckling. Syftet med uppföljning är att kunna bedöma resultat samt vilka aktivteter som genomförts för att nå dessa. Beskriv hur ni planerar att dokumentera, följa upp aktiviteter och projektresultat. Tänk på att uppföljning bör kopplas till de delmål och det projektmål ni har angett. För att se om verksamheten når dessa behövs mätpunkter eller indikatorer utifrån vilka ni kan följa projektets aktiviteter och resultat. Indikatorerna ska vara enkla att ta fram och visa något viktigt om det ni vill förändra. Det är också viktigt att identifiera vilka verifikationskällor som finns för indikatorerna, det vill säga var och hur ni kan finna de data eller den information

6 6 som eftersöks. Beskriv hur ni planerar att använda utvärdering dels för att utveckla projektet, dels för att kunna dra slutsatser om projektidéns resultat och effekter. Projektutvärderingarna har två primära syften: Bidra med väl underbyggd kunskap till projektledare om projektets utveckling och till projektägare/styrgrupp om hur resultaten kan användas/integreras i organisationens utvecklingsbehov. Bidra med väl underbyggd kunskap till ESF-rådet och dess uppdragsgivare (regeringen och EU-kommissionen) om hur projekten bidrar till att uppfylla utlysningarnas syften. Eftersom projekten i socialfondsprogrammet kan ha många olika mål, målgrupper och projektupplägg kommer även utvärderingen skilja sig mellan projekt. Oavsett typ av projekt gäller dock följande: Utvärderingen ska bidra till kunskapsbehov och nytta på flera olika nivåer. Det är både utvärderarens och projektledningens ansvar att säkerställa att relevanta intressenter får nytta av utvärderingen. Utvärderingen ska kunna studerar både processer och effekter/resultat projektet kopplat till utlysningen. Det konkreta utvärderingsupplägget för ett projekt utformas efter bifall i samband med att ESF-rådet i samråd med projektet beställer en utvärdering. Sökande behöver således inte beskriva ett exakt utvärderingsupplägg för projektet vid ansökningstillfället. Sökande bör däremot översiktligt beskriva: Beskrivning av hur utvärderingen och dess resultat ska användas, bidra till genomförandet av projektet och stärka utvecklingsarbetet i projektet och hos relevanta mottagare. Beskrivning av hur utvärderingsaktiviteterna ska bidra till att stärka möjligheterna för att projektresultaten får avsett genomslag. Resurser avsatta för uppföljning, utvärdering och återföring Övriga eventuella krav kopplade till utvärdering som angetts i utlysning (om relevant) Integrerat arbete (jämställdhet, tillgänglighet, lika möjlighet och icke diskriminering och hållbar utveckling) Alla projekt ska integreras med jämställdhet, tillgänglighet, lika möjlighet och icke diskriminering och är därmed obligatoriska. Läs mer: Fördjupat arbete innebär att hela projektets inriktning arbetar med den principen som är valt utlysningen. (jämställdhet, tillgänglighet, lika möjlighet och icke diskriminering och hållbar utveckling)

7 7 Om det är angivet i utlysningen, beskrivs här hur man kommer att arbeta med fördjupning. Varje region beslutar om vilken eller vilka av dessa fyra principer som gäller. Se aktuell utlysning. Transnationellt samarbete. Det transnationella arbetet kan ha tre inriktningar, Gemensamt ramverk, Östersjösamarbetet och Andra former för transnationellt samarbete. Om det är angivet i utlysningen, beskriv det transnationella arbetet här. Hur ska ni redovisa innehåll, samarbete, metoder? Utgår projektidén från ett identifierat problem? Hur ger insatserna med transnationalitet ett mervärde? Se aktuell utlysning och handledning för transnationellt samarbete. Resursplanering Beskriv vilka resurser som krävs för att genomföra och administrera projektet. Det handlar on kompetens, aktiviteter, kostnader, vilka externa tjänster som kommer att upphandlas. Hur ska ni redovisa och rapportera? Hur har ni beräknat de resurser som behövs för att genomföra projektet.är det möjligt att tillämpa resultatet ur ett kostnadsperspektiv? För insatser av regionalfondskaraktär I Sverige finns åtta regionala strukturfondsprogram. Högst 49 procent av finansieringen från Europeiska socialfonden kan vara av regionalfondkaraktär. ERUF- inslag (Europeiska regionala utvecklingsfonden) kan ingå i syfte att förstärka projektets mervärde. Beskriv kopplingen mellan ERUF-insatsen och ESF-projektet. Beskriv även vilka kostnader som kan vara aktuella som styrs av Europeiska regionala utvecklingsfondens regler och bestämmelser. Regionala utvecklingsfonden stöder kostnader för egen personal, externa tjänster, lokaler, investeringar och övriga kostnader (till exempel resor och marknadsföring). Läs mer om Regionala utvecklingsfonden på Se också handledning för manuell budgetmall på Samverkanspartner Lista över de samverkanspartner som inte har deltagare i projektet (partner som ingår i ett samarbete). Samverkan inom Socialfonden bygger på tanken om partnerskap. Det är en samverkan som utgår från att olika aktörer gemensamt driver en utveckling, att det som görs i projektet tas till vara i berörda verksamheter och i samhället i övrigt. En bred sammansättning av aktörer är viktig för att få flera perspektiv och för att kunna genomföra en förändring. Tanken är att varje aktör ska bidra med sin specifika kompetens och erfarenhet och därigenom öka förändringskraften i ett projekt. Kompetensutveckling. Deltagande aktörer är de organisationer och företag som är mottagare av insatserna i programområde 1. Moms i projektet Denna fråga berör projektverksamheten och inte stödsökandens (projektägarens) ordinarie verksamhet. Stöd för moms godkänns endast om momsen utgör en slutlig kostnad i projektet för stödsökande. Ansvaret för att rätt uppgifter lämnas till Svenska ESF-rådet ligger på stödsökande. Det är därför viktigt att stämma av med Skatteverket så tidigt som möjligt. Skatteverket har följande information om moms och EU-bidrag:

8 8 v/ar/2009/stallningstaganden2009/ a43be b html Upphandlings och kostnadseffektivitet Här säkras att projektet upphandlar varor och tjänster kostnadseffektivt och att upphandling av varor konkurrensutsätts så att kostnadseffektivitet uppnås. Om sökande lyder under lagen om offentlig upphandling ska det beskrivas här. Vad finns det för policy vid upphandling, ramavtal etc? Om sökande inte lyder under lagen om offentlig upphandling, beskriv ändå vilka rutiner som ska gälla för att säkerställa att upphandling sker med konkurrensutsättning och kostnadseffektivitet. Beskriv även vilka typer av externa tjänster som ni kommer att upphandla inom ramen för projektet. Statsstöd Frågan om statsstöd lyder: Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, vilken/vilka bedriver en ekonomisk verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna i EUF- fördraget eller stöd av mindre betydelse under innevarande och de två närmaste beskattningsåren? Med stödsökande avses en aktör som för egen räkning eller för egen och andras räkning eller endast för andras räkning ansöker om stöd samt leder, administrerar och samordnar projektet. Med stödmottagare avses en aktör som tillgodogör sig den beslutade stödinsatsen genom att delta i projektets aktiviteter. Om frågan besvaras med JA, så ska sökande lämna en skriftlig redogörelse eller redogörelse i elektronisk form för mottagna statsstöd. Annan finansiering Frågan om dubbelfinansiering lyder: Har annan finansiering i form av offentligt stöd/eu-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, mottagits eller kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader? Stödsökande (projektägaren) intygar genom att klicka JA att inga utgifter som tas upp i ansökan ska finansieras dubbelt i projektet, det vill säga med andra medel än socialfondsmedel. Informera i ansökan om ni har sökt projektmedel från en annan organisation för detta projekt, i sin helhet eller i några delar. Det ger Svenska ESF-rådet relevant information för handläggningen av ärendet. Medfinansiering Medfinansiär är de organisationer som i enlighet med Socialfondens regelverk kan bidra med projektdeltagarnas ersättning, andra former av bidrag och kontanta medel till projektverksamheten. I ansökningsformuläret beskriver ni hur ni går till väga för att säkerställa medfinansieringen samt hur ni hanterar eventuella risker med medfinansiering. De organisationer som ska medfinansiera projektet registreras här. Vid medfinansiering från Arbetsförmedling och Försäkringskassa ska CFAR- nummer anges. Se handledning till manuell budgetmall.

9 9 Fältbeskrivning manuell ansökningsblankett I tabellerna nedan ser du respektive fält som finns i den manuella ansökningsblanketten. Varje rad i tabellen motsvarar ett fält och raderna motsvarar ordningen i ansökningsblanketten. För varje rad beskrivs ett fält tillsammans med eventuell begränsning av fältlängden Fältlängd, dvs. antal du maximalt får ange, eventuella fasta svarsalternativ tillsammans med vilken kontroll som görs för fältet. Om är ifylld får fältet endast besvaras med ett eller flera av dessa alternativ. Vad som gäller framgår av informationen i kolumnen för. Uppgifter om projektet Fältlängd Namn på projektet 30 Kontaktperson/projektledare Förnamn 64 Efternamn 64 Telefonnummer 255 Numeriskt/siffror inklusive - E-post 255 Obligatoriskt fält* Kontaktperson ekonomi Förnamn 64 Efternamn 64 Telefonnummer 255 Numeriskt/siffror inklusive - E-post 255 Obligatoriskt fält*

10 10 Utdelningsadress Adress 255 Postnummer 5 Numeriskt/siffror. Postort 255 Besöksadress Adress 255 Postnummer 5 Numeriskt/siffror. Postort 255 Startdatum Datumfält (YYYY-MM-DD). Kontroll mot utlysningens projektperiod. Slutdatum Datumfält (YYYY-MM-DD). Kontroll mot utlysningens projektperiod och mot startdatum ovan (slutdatum ska vara minst 1 dag efter startdatum) Behörig företrädare för projektet med delegation Förnamn 50 Obligatoriskt fält Efternamn 50 Obligatoriskt fält Telefonnummer 255 Numeriskt/siffror inklusive -

11 11 Uppgifter om stödsökande organisation Namn på organisationen 255 Obligatoriskt fält Utdelningsadress Adress 255 Obligatoriskt fält Postnummer 5 Numeriskt/siffror. Postort 255 Obligatoriskt fält Webbplats 255 anställda Fler än 200 anställda Obligatorisk att besvara med ett av de fasta alternativen enligt. Behörig företrädare för organisationen Förnamn 64 Obligatoriskt fält Efternamn 64 Obligatoriskt fält

12 12 Telefonnummer 255 Numeriskt/siffror inklusive - Organisationsnummer 20 Obligatoriskt fält Endast siffror och bindestreck. NNNNNN-NNNN Kontotyp Plusgiro Bankgiro Någon av dessa två val måste vara vald. Kontonummer 10 Obligatoriskt fält E-post 255 Obligatoriskt fält* Arbetsställe som ansvarar för projektet 255 Obligatoriskt fält CFAR- nummer för ansvarig enhet 10 Numeriskt/siffror. Korrekt CFAR-format är 8 siffror i följd. Numeriskt. Utdelningsadress Adress 255 Postnummer 5 Numeriskt/siffror. Postort 255

13 13 Besöksadress Adress 255 Postnummer 5 Numeriskt/siffror. Postort 255 Ej tomt. Ansökan avser Kontroll av att aktuell tid inte är efter kl. 16:00 utlysningsperiodens slutdatum. Diarienummer Specifikt mål Programområde Projekten ska huvudsak bedrivas i Mellersta Norrland Norra Mellansverige Obligatorisk att besvara med ett eller flera av de fasta alternativen enligt.

14 14 Småland och Öarna Stockholm Sydsverige Västsverige Östra Mellansverige Övre Norrland deltagare Totalt Numeriskt/siffror. män Numeriskt/siffror. kvinnor Numeriskt/siffror. Ålder på deltagare Flera val är möliga. Minst ett val är obligatoriskt. Deltagare i projektet Anställda Företagare Verksamma inom ideell Obligatorisk att besvara med ett eller flera av de fasta alternativen enligt.

15 15 sektor Unga (15-24 år) Nyanlända invandrare Långtidsarbetslösa Har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete Beskrivning av projektets genomförande för att nå förväntade resultat och effekter Beskrivning av projektets genomförande för att nå förväntade resultat och effekter Beskriv bakgrund till projektidén. Obligatoriskt att besvara. Beskriv projektets problemanalys kopplad till de regionala/nationella utmaningar som finns i utlysningen. Obligatoriskt att besvara.

16 16 Vilka relevanta erfarenheter/kunskaper finns det inom området? Obligatoriskt att besvara. Tillvägagångssätt Beskriv analys, planering och genomförande samt vad projektets syfte och mål i de olika faserna? Obligatoriskt att besvara. Om målgrupp från programområde 2 planeras delta i projektet, beskriv hur detta ska planeras och genomföras. Hur ska anställda och ledning engageras i analys och planeringsarbetet? Endast vid programområde 1. Utlysningen anger om fältet är obligatoriskt. Beskriv målgrupp, samverkanspartner och intressenter och hur projektet kommer att involvera dessa i analysoch planeringsfas och Obligatoriskt att besvara.

17 17 genomförandefas. Analysera tänkbara risker i projektverksamheten som kan leda till att önskade resultat och effekter inte uppnås. Beskriv vad ni tänker göra om projektet inte når avsedda resultat och effekter eller inte når jämställdhet-, och tillgänglighetsmålet. Risk & åtgärd För varje risk som anges är en åtgärd obligatorisk. Sammanfattning av projektet på svenska Sammanfattning av projektet på engelska Förväntande resultat och effekter av projektet I utlysningen finns angivet vilka förväntade effekter projekten ska uppnå. Vilka resultat, det vill säga förändring på individ-, organisation och projektnivå krävs för att uppnå effekterna?

18 18 Beskriv hur projektets verksamhet och metod kommer att leda till förväntade resultat och effekter. Vilka är mottagare av projektresultat? Ange metod och tidsplan. Beskriv hur ni kommer att följa upp projektets resultat och effekter. Beskriv hur ni kommer att utvärdera projektets resultat och effekter. Ange tidplan och form för avrapportering. Integrerat arbete (Jämställdhet, tillgänglighet, icke diskriminering, hållbar utveckling) Hur kommer projektet att arbeta med tematisk fördjupning? Utlysningen anger om fältet är obligatoriskt eller frivilligt. Hur kommer projektet att arbeta med Hållbar utveckling (Ekologiskt)? Utlysningen anger om fältet är obligatoriskt eller frivilligt. Transnationellt samarbete

19 19 Gemensamt ramverk Utlysningen anger om fältet är obligatoriskt eller frivilligt. Östersjösamarbetet Utlysningen anger om fältet är obligatoriskt eller frivilligt. Andra former för transnationellt samarbete Utlysningen anger om fältet är obligatoriskt eller frivilligt. Resursplanering Vilka aktiviteter i projektet ska finansieras enligt bestämmelserna för Europeiska Regionalfonden? Utlysningen anger om fältet är obligatoriskt eller frivilligt. Vilka resurser krävs för att utföra projektets verksamhet och aktiviteter samt hur ni kommer att tidsrapportera dessa? Beskriv projektpersonalens kompetens för att genomföra och

20 20 administrera projektet? Vilka kompetenser kommer att upphandlas externt? Hur säkerställer projektet att jämställdhets- samt tillgänglighetskompetens finns hos projektpersonalen och samverkanspartner? Vilka resurser i projektet är kopplade till projektets verksamhet som finansieras enligt bestämmelserna för Europeiska Regionalfonden? Fritextfält. Obs! Max antal Utlysningen anger om fältet är obligatoriskt eller frivilligt. Samverkansaktörer Lista över samverkansaktörer som inte har deltagare med i projektet. Organisationsnamn Fritextfält. Obs! Max antal Obligatoriskt fält Organisationsnummer Obligatoriskt fält Endast siffror och bindestreck.

21 21 NNNNNN-NNNN Kontaktperson Fritextfält. Obs! Max antal Obligatoriskt fält Telefonnummer Fritextfält. Obs! Max antal Numeriskt/siffror inklusive - Kompetensutveckling Lista över organisationer vars anställda och ideellt engagerade ska delta i kompetensutvecklingsinsatser. Endast i programområde 1 Organisationsnamn 64 Fritextfält. Obs! Max antal Obligatoriskt fält Organisationsnummer 11 Obligatoriskt fält Endast siffror och bindestreck. NNNNNN-NNNN anställda Numeriskt/siffror endast. Kontaktperson 64 Fritextfält. Obs! Max antal Obligatoriskt fält Telefonnummer 255 Fritextfält. Obs! Max antal Numeriskt/siffror inklusive -

22 22 Moms i projektet Är stödsökande skyldig att redovisa moms för projektets kostnader? Ja Nej Obligatorisk att besvara med ett av de fasta alternativen enligt. Differentierad Upphandling och kostnadseffektivitet Lyder stödsökande under LoU, lagen om offentlig upphandling? Vi är en upphandlande myndighet och följer LOU Nej Obligatorisk att besvara med ett av de fasta alternativen enligt. Differentierad Annat Beskriv Obligatoriskt att fylla i om Annat är valt som svar på föregående fråga. Hur kommer projektet att säkra att upphandling av varor och tjänster konkurrensutsätts så att kostnadseffektivitet uppnås? Obligatoriskt att besvara.

23 23 Statsstöd Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, vilken/vilka bedriver en ekonomisk verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna i EUFfördraget eller stöd av mindre betydelse under innevarande och de två närmast föregående beskattningsåren? Nej Ja Obligatorisk att besvara med ett av de fasta alternativen enligt, Vid Ja ange typ av stöd, summa och finansiär: Typ av stöd Summa Finansiär Varje rad måste vara komplett. Annan finansiering Har annan finansiering i form av offentligt stöd/eu-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, mottagits eller kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader? Nej Ja Obligatorisk att besvara med ett av de fasta alternativen enligt, Vid Ja ange typ av stöd, summa och finansiär: Typ av stöd Summa Finansiär

24 24 Varje rad måste vara komplett. Kommer projektet generera intäkter? Nej Ja Obligatorisk att besvara med ett av de fasta alternativen enligt. Vid ja. Beskriv vilken typ av intäkter som projektet kommer att generera Obligatoriskt att fylla i om Ja är valt som svar på föregående fråga.

25 25 Medfinansiering Beskriv hur projektet kommer att medfinansieras. Ange hur medfinansieringen säkerställts hos medfinansiärerna. Vid medfinansiering från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska CFAR nummer anges. Obligatorisk att besvara med ett av de fasta alternativen enligt, Vid Ja ange typ av stöd, summa och finansiär: Typ av stöd Summa Finansiär Varje rad måste vara komplett. Lista över medfinansiärer Organisationsnamn 64 Obligatoriskt fält Organisationsnummer 11 Obligatoriskt fält Endast siffror och bindestreck. NNNNNN-NNNN Kontaktperson 64 Telefonnummer 50 Numeriskt/siffror inklusive - Cfar nummer 8 Anges med 8 siffror i en följd.

26 26

Utlysning för Västsverige Insatser för nyanlända

Utlysning för Västsverige Insatser för nyanlända 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Insatser för nyanlända Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

Information och råd. Ver. 1, 071217

Information och råd. Ver. 1, 071217 Information och råd till dem som beviljats stöd ur något av de Regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Ver. 1, 071217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information

Läs mer

Utlysning för Västsverige Hållbart arbetsliv och kompetensutveckling för att förebygga och motverka psykisk ohälsa

Utlysning för Västsverige Hållbart arbetsliv och kompetensutveckling för att förebygga och motverka psykisk ohälsa Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Hållbart arbetsliv och kompetensutveckling för att förebygga och motverka psykisk

Läs mer

Frågor i ansökan om statsbidrag för läxhjälp år 2016 ideella föreningar

Frågor i ansökan om statsbidrag för läxhjälp år 2016 ideella föreningar Statsbidragsenheten Dnr 2016:22 1 (6) Frågor i ansökan om statsbidrag för läxhjälp år 2016 ideella föreningar Obs! Detta dokument är endast till för att skapa överblick över vilka frågor vi ställer i ansökan.

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA Sid 1(15) Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Inkluderande arbetsmarknad Startdatum 2016-02-01 Kontaktperson för projektet Hans Troedsson Slutdatum 2018-10-31 Telefonnummer E-post Behörig

Läs mer

Utlysning för Sydsverige

Utlysning för Sydsverige 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet

Läs mer

Ansökan Kulturprojektmedel

Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan + bilagor skickas i original pappersformat till: Landstinget i Kalmar län Box 601, 391 26 Kalmar Samt digitalt jonas.p.andersson@ltkalmar.se Uppgifter om projektet Projektnamn

Läs mer

Handledning för upphandling av projektutvärdering

Handledning för upphandling av projektutvärdering Datum: Handledning för upphandling Avsedd för: Projektägare 1 (6) Handledning för upphandling av projektutvärdering Handledningen är i första hand riktad till projektägare som behöver upphandla utvärdering.

Läs mer

Guide till projektansökan i Jordbruksverkets ansökningssystem

Guide till projektansökan i Jordbruksverkets ansökningssystem Guide till projektansökan i Jordbruksverkets ansökningssystem Följande uppgifter är hämtade från e-ansökan under Jordbruksverkets Mina sidor. Ändringar och/eller förtydliganden är skrivet i kursiv stil.

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Utlysning Programområde 1 Kompetensförsörjning

Utlysning Programområde 1 Kompetensförsörjning 1 Utlysning Programområde 1 Kompetensförsörjning Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning Kompetensutveckling för små och medelstora företag

Läs mer

Särskild beslutsbilaga gällande förutsättningar för beslut

Särskild beslutsbilaga gällande förutsättningar för beslut $ t 1 Y, frø n/nrartebnar{dw Särskild beslutsbilaga gällande förutsättningar för beslut Diarienumm er 2015/00735 Agila Angelholm Uppgifter om vilka omständigheter som varit avgörande för utgången att projektet

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Robert Nyholm Internationella Staben Enheten EU fondsamordning 1 EU-fonderna Verktyg för att uppnå Europa 2020-strategin Europeiska socialfonden

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd ANSÖKNINGSOMGÅNG Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande Projektmedel för pilotprojekt inom de gröna näringarna i gles- och landsbygd Ansökningar tas emot löpande fram till 16/9 2010

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, chefsjurist ISSN 2000-4494 Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för nationellt

Läs mer

Projektbidrag till projekt: "Kompletterande åtgärder avseende mål 2 projekt, muddring av farled Karlsborgs hamn"

Projektbidrag till projekt: Kompletterande åtgärder avseende mål 2 projekt, muddring av farled Karlsborgs hamn BESLUT Länsstyrelsen Beslutsdatum 2013-10-09 (16212000-2692) Kalix kommun Nygatan 4 95281 KALIX Diarienummer 303-303-10603-13 Ärendeid 00178308 Projektbidrag till projekt: "Kompletterande åtgärder avseende

Läs mer

Handledning för Ansökan om stöd i Projektrummet

Handledning för Ansökan om stöd i Projektrummet Datum: 1 (26) 2016-07-26 Support: projektrummet@esf.se Handledning för Ansökan om stöd i Projektrummet EBS2020 https://ansokan.esf.se Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Besöksadress: Rosterigränd 12, 3 tr

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Bilaga 1 Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Innehåll Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Sida 1 av 7 Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla i

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Minska långtidsarbetslösheten i Östra Mellansverige" Nr2 Nu kan ni

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Norra Mellansverige "Kompetensutveckling för tillgängligare arbetsmarknad i Norra Mellansverige"

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Stärka kompetensen för sysselsatta och arbetslösa i ÖMS" Nu kan ni

Läs mer

Anvisningar till sökande inom Demonstrationsprogram för elfordon

Anvisningar till sökande inom Demonstrationsprogram för elfordon STEM061 ver.w-1.0, 2001-10-16 Datum 2016-02-02 1 (6) Anvisningar till sökande inom Demonstrationsprogram för elfordon Detta dokument är avsett som en hjälp till dig som avser att lämna in en ansökan till

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2012 YRKESVERKSAMMA FRIA TEATERGRUPPER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 31 MAJ 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan med andra företag

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-04-01 2014-149 AL Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare 2014

Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare 2014 Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare 2014 Information När ni ansöker - att tänka på: Läs noga igenom den information som finns i dokumentet Information om statsbidrag utbildning i svenska

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016.

Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016. Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016. Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016. Kommunerna kunde ansöka om statsbidrag för Komvux under hösten 2015, avseende bidragsåret

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG MUSIKARRANGÖRER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG MUSIKARRANGÖRER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag)

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Du är nu på väg att ansöka om innovationsbidrag via webbansökan en tjänst framtagen av Tillväxtverket och Länsstyrelsen Västerbotten m.fl. Skriv

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SCENKONST. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SCENKONST. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera ANSÖKAN OM SBIDRAG SCENKONST För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den

Läs mer

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige.

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige. Enheten för ekonomi Hanna Bäckman, 054-7011036 Hanna.backman@regionvarmland.se TJÄNSTEUTLÅTANDE REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND RV2015-634 Sida 1(5) Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för

Läs mer

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Antagen av regionstyrelsen 2010-12-08, uppdaterad 2011-12-14 Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Projektmedel är ett viktigt verktyg för regional utveckling, och dessa ska

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Diarienummer (Fylls i av Region Skåne) Ansökningsdatum: 2015-09-22 (uppdaterad 2015-09-30) Namn på verksamhet/satsning/projekt: Acceleratorprogram: PUPIE - Pop Up Programme for International

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan avser medel som ska fördelas under 2012 Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-08-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

VÄGLEDNING TILL ANSÖKNINGSBLANKETT FÖRPROJEKT

VÄGLEDNING TILL ANSÖKNINGSBLANKETT FÖRPROJEKT VÄGLEDNING TILL ANSÖKNINGSBLANKETT FÖRPROJEKT 9 juni 2010 1 (12) ANSÖKAN OM STÖD FÖR FÖRPROJEKT FRÅN INTERREG IV A ÖRESUND/KATTEGAT/SKAGERRAK-PROGRAMMET Denna vägledning ska fungera som stöd och hjälp

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-08-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Att ansöka. Hur går du tillväga? Verktyg

Att ansöka. Hur går du tillväga? Verktyg Att ansöka Hur går du tillväga? Verktyg Skaffa innan ansökan E-legitimation Du skaffar din e-legitimation hos din bank eller hos Telia. De flesta banker kallar e-legitimationen för BankID. Fullmakt Se

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SKAPANDE SKOLA. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SKAPANDE SKOLA. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN REVIDERAD PLAN SKAPANDE SKOLA För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Handledning för Ansökan om stöd i Projektrummet

Handledning för Ansökan om stöd i Projektrummet Datum: 1 (26) 2016-07-26 Support: projektrummet@esf.se Handledning för Ansökan om stöd i Projektrummet EBS2020 https://ansokan.esf.se Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Besöksadress: Rosterigränd 12, 3 tr

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26

Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26 Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26 Dokumentationen utgår från ESF samordnarnas anteckningar och är redigerade för att få liknande form. Syftet med dokumentationen är att andra snabbt ska

Läs mer

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Februari 2016 Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Målsättningen Målsättningen med detta dokument är att underlätta för föreningen att ta fram underlag för utarbetande

Läs mer

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt EM4000 W-4.0, 2010-11-17 2016-04-26 1 (7) Utlysning: Medfinansiering EU-projekt Energimyndigheten utlyser 2 miljoner kronor för medfinansiering EUprojekt. I denna utlysning välkomnas projektförslag för

Läs mer

Välkomna till vår informationsträff. Svenska ESF- rådet Norra Mellansverige

Välkomna till vår informationsträff. Svenska ESF- rådet Norra Mellansverige Välkomna till vår informationsträff Svenska ESF- rådet Norra Mellansverige Agenda Presentation: socialfonden, aktuella utlysningar Ta del av styrande dokument Socialfondsprogrammet 2014-2020 Regional handlingsplan

Läs mer

Föreningen Vård- och omsorgscollege. Framtidens välfärd - kompetensförsörjning inom välfärdssektorn : 2015/00454

Föreningen Vård- och omsorgscollege. Framtidens välfärd - kompetensförsörjning inom välfärdssektorn : 2015/00454 Diarie Sid 1(17) Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Fokus vård och omsorg Startdatum 2015-12-01 Kontaktperson för projektet Carin Bergström Slutdatum 2016-06-30 E-post Behörig företrädare

Läs mer

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283)

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) Insändes till: Länsstyrelsen Gävleborg 801 70 Gävle Företagets fullständiga namn Organisationsnr. Adress Postnr Postadress Kontaktperson

Läs mer

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Din ansökan är inte fullständigt ifylld. Du behöver komplettera din ansökan. Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan

Läs mer

Observera att för sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

Observera att för sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG Yrkesverksamma fria grupper inom teaterområdet 1/15 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-06-10 138(144) 94 Centrum mot våld Socialcheferna har under sitt senaste nätverksmöte gett FoU Norrbotten uppdraget att till länsstyrelsen inlämna

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Lathund för webbansökan om regionalt investeringsstöd

Lathund för webbansökan om regionalt investeringsstöd Lathund för webbansökan om regionalt investeringsstöd Du är nu på väg att söka regionalt investeringsstöd via webbansökan en tjänst framtagen av Nutek och Länsstyrelsen Västerbotten m.fl. Skriv gärna ut

Läs mer

Ansökan om enskilda insatser LSS

Ansökan om enskilda insatser LSS Information Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vem kan ansöka? Den som är i behov av insatser

Läs mer

Ankomstdatum (ifylls av kansliet): 120206. Diarienr (ifylls av kansliet):

Ankomstdatum (ifylls av kansliet): 120206. Diarienr (ifylls av kansliet): STEG 3. s ansökningsblankett För att beslut ska kunna tas krävs att hela ansökan är komplett inklusive samtliga bilagor. Ansökan mailas till s kansli (jenny.nylund@upplandsbygd.se), som också kan ge ytterligare

Läs mer

Våren har äntligen kommit och jag hoppas ni har haft en skön påskhelg med god mat och härligt väder!

Våren har äntligen kommit och jag hoppas ni har haft en skön påskhelg med god mat och härligt väder! Datum 2015-04-09 Månadsbrev mars 2015 Våren har äntligen kommit och jag hoppas ni har haft en skön påskhelg med god mat och härligt väder! Under mars månad har jag träffat Olle Persson och Stefan Persson

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Augusti 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2010-01-14 Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Utlysning av projektmedel i Västsverige Ansökningsomgång 2-2010 Programområde 2 Storstadsintegration

Läs mer

Lägesrapport. Utveckling av Kustvägen 117302. Kustvägens ekonomiska förening 769618-5243. Redovisningsperiod Total projektperiod Lägesrapport nr.

Lägesrapport. Utveckling av Kustvägen 117302. Kustvägens ekonomiska förening 769618-5243. Redovisningsperiod Total projektperiod Lägesrapport nr. Lägesrapport Version 2.0 090911 Projektnamn Ärende-ID Utveckling av Kustvägen 117302 Stödmottagare Organisationsnummer Kustvägens ekonomiska förening 769618-5243 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum 2013-10-31 Diarienummer: 2011-080 S Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Informationstavlor utmed Sjuhäradsleden Hindås-Bollebygd-Borås-Ulricehamn-Mullsjö

Läs mer

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Lärande Sommarjobb, Leader Linné projekt Lärande Bygd Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mälardalens avlopp i kretslopp Projektägare: Lantbrukarnas

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG 2012 INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK

ANSÖKAN OM BIDRAG 2012 INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK ANSÖKAN OM BIDRAG 2012 INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK SISTA ANSÖKNINGSDAG: 10 APRIL 2012 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare

Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare Undervisningsstödsenheten 1 (7) Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare och lärare i naturvetenskap och teknik 2016/17 Obs! Detta dokument är endast till för att skapa överblick

Läs mer

Utlysning för Västsverige Samverkan för arbetsgivarkontakter

Utlysning för Västsverige Samverkan för arbetsgivarkontakter 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Samverkan för arbetsgivarkontakter Samverkan för arbetsgivarkontakter

Läs mer

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram

Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram Dokumentet uppdateras löpande. Generella frågor om utlysningen Q: Varför är utlysningen avgränsad till samhällsutmaningar

Läs mer

Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013

Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013 Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013 Susan Sundqvist Pettersson Susan.sundqvist-pettersson@esf.se Tfn. 036-34 57 32 Svenska ESF-rådets uppdrag Förvalta Socialfonden Förvalta Integrationsfonden Genomföra Östersjöstrategin

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Navigator Diarienummer: 2008-3070068 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2008 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Nu kan ni söka stöd inom programområde 2, Öka övergångarna till arbete.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Nu kan ni söka stöd inom programområde 2, Öka övergångarna till arbete. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "För ett jobb i vården" Utlysning Nu kan ni söka stöd inom programområde

Läs mer

Anvisning till Budgetmall Projektstöd

Anvisning till Budgetmall Projektstöd Anvisning till Budgetmall Projektstöd Du ska göra en detaljerad budget för ditt projekt. Budgeten ska innehålla en sammanställning av alla utgifter som du räknar med att ha, kopplat till projektets aktiviteter.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Nationell kartläggning av konsulentstöd till jour- och familjehem

Nationell kartläggning av konsulentstöd till jour- och familjehem Nationell kartläggning av konsulentstöd till jour- och familjehem Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomför på uppdrag av regeringen en nationell kartläggning av konsulentstödsverksamheter. Syftet

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Malmö 26 januari 2016

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Malmö 26 januari 2016 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Ansökningsseminarium Malmö 26 januari 2016 Program för dagen 10:30 12:30 Gemensam genomgång 12:30 13:15 Lunch 13:15 16:15 Rådgivningsmöten med sekretariatet.

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT TURNÉBIDRAG FRI SCENKONST. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT TURNÉBIDRAG FRI SCENKONST. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT TURNÉBIDRAG FRI SCENKONST För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR KULTUREXPORT INOM LITTERATUR OCH DRAMATIK, SCENKOST SAMT BILD- OCH FORMKONST

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR KULTUREXPORT INOM LITTERATUR OCH DRAMATIK, SCENKOST SAMT BILD- OCH FORMKONST ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR KULTUREXPORT INOM LITTERATUR OCH DRAMATIK, SCENKOST SAMT BILD- OCH FORMKONST För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND Projektutlysning för internationellt samarbete som finansieras av europeiska socialfonden Ansökningsanvisning 15.4.2016 PROJEKTUTLYSNING

Läs mer

Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden.

Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Energieffektiviseringsfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden. Ansökan skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

DigiLitt.kom

DigiLitt.kom DigiLitt.kom 20180301-20200228 Förutsättningar Projektperioder och faser Analys- och planeringsfas: 201803-201808 (6mån) Genomförandefas: 201809-201912 (16mån) Avslutsfas: 20200101-20200228 (2mån) Förutsättningar

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska söka projektstöd och som ska göra något av nedanstående. Utveckla annan verksamhet än

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Småland och Öarna " Stärkt ställning på arbetsmarknaden"

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Småland och Öarna  Stärkt ställning på arbetsmarknaden 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Småland och Öarna " Stärkt ställning på arbetsmarknaden" Utlysning Nu kan ni söka stöd

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

Ansökan om medel till taxonomisk forskning

Ansökan om medel till taxonomisk forskning Till Svenska artprojektet Ansökan om medel till taxonomisk forskning Ansökningstillfälle: 1 juni 2015 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Doktorandprojekt Postdoktor Gästforskare Särskild forskare Inventering

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Paraplyprojekt - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare, bedöma projektidéns

Läs mer