Förslag till riktlinjer för uteserveringar i Kristianstad, reviderad remissutgåva,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till riktlinjer för uteserveringar i Kristianstad, reviderad remissutgåva, 2015-08-18"

Transkript

1 1 Förslag till riktlinjer för uteserveringar i Kristianstad, reviderad remissutgåva, Arbetsgrupp Agneta Persson, C4 teknik, avdelningschef Johan Gomér, C4 teknik, Offentliga rummet, enhetschef gata och trafik (t o m februari 2015) Henrietta Wagland, C4 teknik, Offentliga rummet, tf enhetschef gata och trafik (fr o m februari 2015) Ulrica Åkesson, C4 teknik, Offentliga rummet, enhetschef gata och trafik (fr o m juli 2015) Inger Svensson, Arbete och välfärdsförvaltningen, alkoholhandläggare Ylva Pershaf, SBK, stadsarkitekt Konsult C Stad & Landskap (t o m januari 2015) Remissinstanser: Byggnadsnämnden, Arbete och välfärdsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten, Handelsstaden (Handelsföreningen, Fastighetsägarna Syd), kommunala rådet för funktionsnedsatta, kommunala pensionärsrådet, näringsidkare i centrala Kristianstad, Polismyndigheten FÖRORD RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR Utformning Golv Avgränsning Möbler Bar och serveringsdisk Planteringskärl Tak Gasol, infravärme och ljus Fasta förankringar Reklam och skyltar Toaletter Ljud Livsmedelshantering Rökning Skötsel och städning Säkerhet Alkohol SID. ANSÖKAN Säsong & Serveringstider Betalning

2 2 ÖVRIGT Bevis Tillsyn Besiktning Återkallande av tillstånd Överlåtelse Återställning Kontaktuppgifter Exempel 1. situationsplan Exempel 2. situationsplan Bilagor Kontaktpersoner Möbleringszoner, principkarta Dessa riktlinjer gäller fr om 1 april För befintliga uteserveringar gäller att anpassning till dessa riktlinjer ska vara genomförd senast 1 januari FÖRORD Uteserveringar bidrar till att skapa en välfungerande, attraktiv och levande stad. De är platser för folkliv, möten, umgänge och samtal mellan människor. Det är en stor kvalitet att i vårt svenska klimat få fler möjligheter att kunna umgås tillsammans i stadsrummet. Därför ser vi det som positivt att du vill öppna en uteservering. Detta program sammanfattar lagkrav samt de riktlinjer Kristianstads kommun ställer vid utformning av uteserveringar. Gator och torg tillhör alla kristianstadsbor. Därför ska de användas på ett så klokt och genomtänkt sätt som möjligt. Målet med dessa riktlinjer är att uteserveringar ska passa in i stadsmiljön estetiskt och funktionellt, men också visuellt så att man inte stänger av några av staden s naturliga rörelsestråk. Uteserveringarna ska stärka stadens kvaliteter och bidra till att locka människor att vara utomhus. Riktlinjerna ska vara långsiktiga, men till exempel nya lagkrav kan komma att medföra behov av justeringar. Riktlinjerna ska underlätta för dig som tillståndshavare genom att tydliggöra vad som gäller, samt förklara hur man söker tillstånd för att öppna en uteservering. Du är välkommen att kontakta kommunen för att få hjälp med dina frågor och funderingar. En lista över kontaktpersoner finns som bilaga till detta dokument. Vi vill även hänvisa till Stadsmiljöprogram för Kristianstads renässansstad, antaget i byggnadsnämnden , gällande version, som behandlar samma geografiskt avgränsande område ur ett stadsmiljöperspektiv.

3 Charlotte Lindström Förvaltningschef, C4 Teknik Agneta Persson Avdelningschef, Offentliga rummet, C4 Teknik RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR I Kristianstad finns regler och riktlinjer för hur en uteservering ska se ut. De gäller för all kommunal mark inom samma geografiskt avgränsade område som Stadsmiljöprogram för Kristianstads renässansstad, se bild Det är viktigt att uteserveringen passar in i sin miljö både estetiskt och funktionellt. Det är även viktigt att den är tillgänglig. Det är ett krav enligt Plan- och bygglagen att allmänna platser ska kunna användas av personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga. En uteservering måste också uppfylla kraven för alkohol- och matservering. För att få öppna en uteservering på allmän platsmark måste du göra en ansökan. Utformning Uteserveringen placeras i anslutning till den egna serveringslokalen i möbleringszonen där sådan finns. Längden för en uteservering får inte vara längre än restaurangens invändiga mått. Gångpassage ska vara minst 2,0 m bred. Förekommer träd, lyktstolpar, papperskorgar eller andra gatumöbler på trottoaren måste hänsyn tas avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsneds ättning samt för drift- och underhållsarbete. Brandposter, brunnar, ventiler, elskåp och liknande ska vara tillgängliga. Uteserveringens yttermått inkluderar staket, eventuella planteringskärl och övriga anordningar. Uteserveringen får inte blockera eller stänga av gång- eller annan trafik. Tillståndshavaren ansvarar för uteserveringens tillgänglighet avseende funktionsnedsättning. Överenskommelse med granne, både näringsidkaren och fastighetsägaren kan göras om nyttjande av även dennes möbleringszon. Överenskommelsen ska då bifogas ansökan. På torg och större öppna platser kan kommunen ge tillåtelse till uteservering i den skala och utformning som är förenlig med hur platsen används. Detta utreds från fall till fall. Golv

4 4 För att smälta in i miljön ska uteserveringen stå direkt på marken. Trädäck, trätrall, plastmatta eller övriga golv ovanpå markbeläggningen får inte förekomma. Det försvårar eventuella reparationsarbeten såsom akuta vattenläckor, åtkomst vid inspektion av brunnar och utgör ofta ett hinder för personer med nedsatt rörelseförmåga. Gångpassage får inte hindras. Uteserveringar på parkeringsplats, där trädäck medför att uteserveringen kommer upp i gångbanans nivå och därmed ökar tillgänglighteten kan accepteras En mindre nivåskillnad i marken kan avhjälpas genom att man väljer justerbara möbler. Vid märkbar nivåskillnad är platsen inte lämplig för en uteservering. Avgränsning För att underlätta framkomligheten är det viktigt att uteserveringen avgränsas helt eller delvis. Avgränsningen ska upplevas som genomsiktlig och smäcker. Den får inte kompletteras med skivor, tyg eller annat som hindrar genomsiktlighet. Om uteserveringen är långsmal kan det räcka med att kortsidorna avgränsas. Säljs alkoholhaltiga drycker ska avgränsning finnas runt hela uteserveringen bortsett från entrépunkten. Se vidare under Alkohol. Avgränsningen runt uteserveringen ska vara 0,9-1,1 m hög. Det ska finnas en tvärslå på den nedre delen av avgränsningen (ca 0,1-0,3 m ovan mark) som man kan käppa efter om man är synskadad. Vid föreslagen restauranggata, se karta s ska tvärslån samordnas mellan intilliggande uteserveringar. Färgen ska vara mörk, företrädesvis Kristianstadsgrå (RAL 7015 eller NCS S 7005-R80B) eller svart. Höj- och sänkbart glasparti kan accepteras i särskilt vindutsatta lägen om utformningen är diskret med tunna aluminiumprofiler och väggar som huvudsakligen består av glas. Undantag från genomsiktliga avgränsningar kan ges i en park där man kan ha en häck som naturlig avgränsning för det möblerade området eller på ett torg där charmen kan ligga i att man kan flytta sin stol och sitt bord efter solen. Det finns möjlighet att ansöka om att stänga av passagen mellan fasad och uteservering kvällstid efter kl Bedömning görs från fall till fall. Möbler Möbler ska passa in i den miljö där de placeras. Tillståndshavaren ansvarar för uteserveringens tillgänglighet. Se även under Utformning ovan. Vit färg eller blanka ytor kan vara bländande. Möbler bör vara flyttbara och det bör finnas stolar både med och utan armstöd. Bar och serveringsdisk På torg eller andra större platser kan tillstånd medges för att få uppföra en bar/serveringsdisk. Bardisken ska inte uppfattas som en egen byggnad. Det är viktigt att det är fri sikt genom baren för att inte störa naturliga siktstråk. Vid ansökan ska ritning över bar/serveringsdisk bifogas.

5 5 Planteringskärl Flyttbara planteringskärl kan vara trevligt på uteserveringen. : Växter kan vara allergiframkallande eller ge överkänsliga personer besvär. Astma och allergiförbundets hemsida, har bra information om lämpliga växter. Tak Kristianstads uteserveringar ska ge ett lätt och fritt intryck. De tak som tillåts är parasoller eller markiser i varierande färger. Parasoll och markiser ska kunna fällas ner/in och ska placeras så att dessa till sin helhet inryms inom avgränsningen. De får inte förankras i marken. Höjd och bredd ska vara anp assad till platsen. Under parasoll/markis ska det vara en fri höjd på min 2,30 m så att man kan röra sig fritt under markisen. Montering av markis kräver tillstånd från fastighetsägaren. Gasol, infravärme och ljus Gasol är klassat som brandfarligt ämne. En felplacerad värmare kan utgöra en brandrisk därför är det mycket viktigt att de placeras så att de inte kan utgöra någon fara. Vissa värmare kan kräva förankring. All hantering av gasol i större enheter än 60 liter, vilket motsvarar två P11 gasolflaskor, i samband med uteservering är tillståndspliktig. Tillstånd söks hos räddningstjänsten. All hantering av gasol ska ske enligt MSBs föreskrifter. Levande ljus är trevligt men kan också vara en brandrisk, särskilt på en plats där det rör sig mycket människor på liten yta. Om stearinljus används ska de vara placerade på borden/baren i lyktor. Marschaller, oljelampor och facklor får inte användas på uteserveringen. Reklam och skyltar Kristianstads kommun är restriktiv när det gäller reklam. Kristianstad brukar framhållas som ett gott exempel på städer med låg andel reklam i stadskärnans offentliga rum. Skyltar ska inte förekomma annat än i storlek som menyer och inom uteserveringen. Inga skyltar tillåts på avgränsning/inhägnad eller på bar/serveringsdisk. Eget företagsnamn kan accepteras på markis/parasoll. Gatupratare enligt Stadsmiljöprogram för Kristianstads renässansstad är tillåtna inom den egna möbleringszonen om detta framgår av ansökan. Toaletter Restaurangens toaletter kommer att belastas mer med en uteservering. Det är tillståndshavarens ansvar att olägenhet inte uppstår på grund av brist på toaletter. Ljud Uteserveringen får inte orsaka stökighet, hög ljudvolym, bråk eller odör. För ljudnivåer samt gällande tider i Kristianstad kommun, se tabell s...

6 6 Tillståndshavaren har en skyldighet att följa policyn för musikljud. Spelas musik på högre ljudnivå än vad som kan betecknas som bakgrundsmusik eller om klagomål inkommer bör ljudmätningar genomföras för att visa att riktvärdena vid närliggande bostäder efterlevs. Livsmedelshantering Den som avser att ha någon form av livsmedelshantering på uteserveringen, exempelvis grillning utomhus, ska söka tillstånd för detta hos miljö- och hälsoskyddskontoret. Enbart servering av mat räknas inte som livsmedelshantering i detta sammanhang. Rökning Det är enligt tobakslagen tillåtet med rökning på uteserveringar under förutsättning att minst 50 procent av den totala vägg- och takytan är öppen. Ytor som vetter mot den permanenta serveringslokalen räknas inte in. Materialet på väggar och tak spelar ingen roll, dvs att markisväv, glas och tältduk räknas som väggyta. I gränsfall får miljö- och hälsoskyddskontoret göra en bedömning om rökning kan tillåtas. Skötsel och städning Det är tillståndshavarens ansvar att det är rent och snyggt på den yta som utgör uteserveringen. Det är också tillståndshavarens ansvar att avlägsna avfall som härrör från uteserveringen till en yta på 3 m utanför uteserveringen. Då serveringen är stängd ska den vara avstädad och möblerna ordnade. Om det uppstår skador på markbeläggning eller annan av kommunen ägd egendom ska detta rapporteras till kommunen. Lagning av skadad egendom bekostas av tillståndshavaren. Vid problem med ohyra eller råttor ska kommunen kontaktas omgående för åtagande. Om problemet orsakats av uteserveringen ska åtaganden bekostas av tillståndshavaren. Säkerhet Utrymningsvägar ska hållas fria. Risken för brand ökar vid tätt möblerade uteserveringar. Därför ska utrymningsvägar ses över gemensamt av tillståndshavare om flera uteserveringar ligger efter varandra. Alkohol Om det ska serveras alkoholhaltiga drycker på uteserveringen krävs serveringstillstånd. Arbete och välfärdsnämnden beviljar serveringstillstånd med stöd av alkohollagen (2010:1622). Erhållet tillstånd för uteservering innebär inte att serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker kommer att beviljas. Ansökan om serveringstillstånd prövas först då tillstånd för uteservering erhållits. För uteserveringar gäller bland annat: Säljs alkoholhaltiga drycker ska avgränsning finnas runt hela uteserveringen bortsett från entrépunkten. Det ska inte råda någon tvekan om vad som är serveringsyta respektive gångstråk för allmänheten. Det får inte finnas passager genom uteserveringen som används av fotgängare som genväg, se bild Uteservering kan av säkerhetsskäl inte medges på gatumark med påbjuden fordonstrafik utan skyddszon eller annan säkerhetslösning mellan sittande gäster, gångtrafikanter och fordonstrafik Det ska finnas sittplatser vid bord för ätande gäster. Om uteserveringen inte går att överblicka från restaurangen (så kallad satellitservering), kan villkor om stationär personal på serveringsutrymmet bli aktuellt.

7 7 ANSÖKAN Ansökan för begagnande av allmän plats görs hos polismyndigheten. Blanketten hete r Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter och finns att ladda ner på polisens hemsida Ansökan fylls i och lämnas till det lokala poliskontoret eller skickas per mejl, post eller fax. Förutom polismyndighetens blankett ska de punkter nedan som är relevanta för just din uteservering bifogas: Bilagor 1. Situationsplan eller karta med måttangivelser där det tydligt framgår var uteserveringen ska placeras. Av ritningen ska tydligt framgå hur tillgänglighet och utformningskrav tillgodosetts. Kartunderlag kan erhållas från kommunen, C4 teknik eller stadsbyggnadskontoret. 2. För bar/serveringsdisk krävs skalenliga ritningar i plan och fasad där utformningen tydligt redovisas. Rekommenderad skala 1: Bifoga ett fotografi av platsen. 4. Intyg från fastighetsägare att denne godkänner uteserveringen. Om någon utrustning, t ex markis, ska fästas i fasad ska det framgå av intyget att fastighetsägaren godkänner detta. 5. Eventuell överenskommelse med intilliggande granne, både näringsidkaren och fastighetsägaren avseende förlängning av uteservering. Innan du skickar in din ansökan kan det vara en god idé att kontakta ansvarig instans på kommunen och prata igenom dina funderingar och frågor. När du är klar med din ansökan ska denna med relevanta bilagor skickas till polismyndigheten, som är den som utfärdar tillståndet om att få begagna offentlig plats. Säsong och serveringstider Tillstånd för uteservering kan medges för sommarsäsong. Säsongen för uteservering sommar är 1 april till 31 oktober. Tiden för servering av alkoholhaltiga drycker på restauranger i Kristianstads kommun är klockan 11:00-01:00. För uteserveringar i områden med risk för störningar av närboende kan serveringstid ges längst till klockan 00.00, söndag torsdag och till klockan 01.00, fredag, lördag samt dag före helgdag. Upp-och nedmontering av uteserveringen måste klaras av inom den tid du fått tillstånd för. Betalning

8 8 Polismyndigheten tar ut en avgift för att behandla din ansökan. Hur mycket du ska betala och till vilket konto du ska betala in pengarna kan du se på polisens hemsida. Det går även bra att betala in avgiften på plats om du personligen lämnar in ansökan. Ansökan behandlas inte förrän avgiften är betald. Hyra ska betalas till kommunen för den mark som används till uteserveringen, taxan fastställs av det område var uteserveringen är placerad. Du som hyr får en räkning från C4 Teknik. Debiteringen sker i efterhand. ÖVRIGT Tillståndsbevis När tillståndet för uteserveringen medges kommer tillståndshavaren att erhålla ett tillståndsbevis från kommunen, samt en serveringsdekal. Tillståndsbevis med eventuella bilagor ska på anmodan kunna visas upp. Serveringsdekal ska vara synligt monterad vid ett av entréfönstren. Så fort du fått tillstånd från polisen och andra eventuella tillstånd som kan behövas kan du bygga din uteservering. Tillsyn Polisen är tillsynsmyndighet och ansvarar för säkerhets- och ordningsaspekter. Kristianstad kommun har en torgvakt, som till en del av sin tid tillser att riktlinjerna för Kristianstads uteserveringar efterföljs. Torgvakten dokumenterar och för en dialog med tillståndshavarna. Besiktning Stickprovskontroller utförs av miljöskyddsinspektör under säsongen. Myndigheterna anmäler inte alltid sina besök i förväg. Återkallande av tillstånd Vid mark- och ledningsarbeten har Kristianstads kommun rätt att använda hela eller delar av uteserveringsytan. Anmälan om att Kristianstads kommun måste använda ytan görs direkt till tillståndshavaren i så god tid som möjligt. Kommunen tar inte ut någon avgift under den tid som tillståndshavaren inte kan utnyttja marken. Om tillståndshavaren inte uppfyller riktlinjer för uteserveringar, eller annan överenskommelse som medgetts i tillståndet för ansökan har Kristianstads kommun och polisen rätt att återkalla tillståndet för uteserveringen. Överlåtelse Om restaurangen byter ägare krävs en ny ansökan. Återställning

9 9 Vid avslutat avtal ska platsen återställas av tillståndshavaren i originalskick. Om skador uppkommit ska tillståndshavaren rapportera detta till C4 teknik. Eventuella kostnader för reparationen betalas av tillståndshavaren. KONTAKTUPPGIFTER Polismyndigheten: Det är polismyndigheten som ger dig tillstånd att öppna uteservering. De besöker den aktuella platsen, tittar på trafiken, säkerheten och ordningen och gör en uppskattning om det skulle fungera. Polismyndigheten skickar även en förfrågan på remiss till kommunen, C4 Teknik, avdelning Offentliga rummet, enhet gata och trafik, som ansvarar för upplåtelse av allmän plats. Tel.växel C4 Teknik: Enheten gata- och trafik på avdelningen Offentliga rummet avgör om den aktuella platsen är lämplig för en uteservering och ger dig råd och tips om hur du kan utforma din uteservering. De ser även till att ansökan fungerar för befintlig trafik, bilar, cyklar och gående. Tel Vid skador på kommunala ytor i samband med uteserveringar: Tel Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen: Miljöförvaltningen avgör om det finns risk för att grannar kan bli störda av uteserveringen. De tittar även på antalet toaletter i förhållande till tänkta gäster. Tel Arbete och välfärdsförvaltningen: Det räcker inte med att ha ett tillstånd för att få sälja alkohol inne på din restaurang. För att få sälja alkohol på en uteservering krävs ett särskilt tillstånd från socialtjänstförvaltningen. Tel Räddningstjänst:

10 10 Räddningstjänsten kan hjälpa dig med frågor rörande utrymningsvägar från fastigheter och säker användning och hantering av brandfarliga ämnen. Tel

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14 Uteserveringar i Borlänge - råd och riktlinjer 2 Innehåll Förord 3 Varför riktlinjer? 4 Riktlinjer 5 Sammanfattning 5 Uteserveringens tak 6 Uteserveringens golv 7 Uteserveringens möbler 8 Uteserveringens

Läs mer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och markupplåtelse Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och upplåtelse av offentlig mark i Sotenäs Råd och rekommendationer Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Sotenäs kommun

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro

Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Det har blivit allt populärare att ordna uteserveringar i Örebro. Det är en glädjande utveckling som överensstämmer med

Läs mer

Uteserveringar i Borås Stad

Uteserveringar i Borås Stad Uteserveringar i Borås Stad Bild: Superstudio INLEDNING INLEDNING Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering

Läs mer

Offentlig miljö i Arvika

Offentlig miljö i Arvika Offentlig miljö i Arvika Riktlinjer November 2013 Varför riktlinjer? Syftet med riktlinjer för den offentliga miljön i Arvika är att skapa en säker framkomlighet och samtidigt bevara en trivsam miljö kring

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun 2014-11-19 1(7) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Eslövs kommun ställer vid utformning av uteserveringar. Målsättningen är

Läs mer

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Stadsbyggnadskontoret Gatukontoret riktlinjer för uteserveringar i malmö 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Bakgrund... 3 Malmö stadsmiljöprogram...

Läs mer

KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12

KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12 KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12 Varför regler för uteserveringar? Karlskoga ska bli en attraktiv stad med väl underhållna vardagsmiljöer och platser och god arkitektur. En stad där både invånarna och besökare

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Våren 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014 04 28 69 Innehållsförteckning Inledning sid 1 Tillstånd och bygglov 4 Policy för utformning, råd och riktlinjer 6

Läs mer

2010-04-12 REGLER FÖR UTESERVERINGAR

2010-04-12 REGLER FÖR UTESERVERINGAR REGLER FÖR UTESERVERINGAR Varför regler för uteserveringar? Karlskoga ska bli en attraktiv stad med väl underhållna vardagsmiljöer och platser och god arkitektur. En stad där både invånarna och besökare

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun Oktober 2006 1 Förord Riktlinjer för uteserveringar i Svedala gäller icke-bygglovpliktiga uteserveringar. Kommunens avsikt är att denna typ av uteserveringar

Läs mer

uteserveringar på offentlig plats i Täby

uteserveringar på offentlig plats i Täby 2013-06-11 SBN 84/2013-29 POLICY FÖR TÄBY KOMMUN BETRÄFFANDE uteserveringar på offentlig plats i Täby FOTO: OLOF HOLDAR STADSBYGGNADSKONTORET www.taby.se Framtagen av stadsbyggnadskontoret, Täby kommun

Läs mer

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12 Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Detta program sammanfattar de krav och riktlinjer som Älmhults kommun ställer på utformning av uteserveringar

Läs mer

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun Uteserveringspolicy för Hedemora kommun Sida 2(9) HISTORIK Instans Beslut / Händelse Datum Christian Blomberg, Tyréns Skapad 36 verksamheter som kan tänkas vilja Remiss samt informationsmöte 2013-04-30

Läs mer

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats . Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats Staden ett attraktivt rum en plats för alla Antagna av kommunstyrelsen i Leksands kommun 2015-04-13 Innehållsförteckning Förord... 3 Offentlig plats... 4 Krav

Läs mer

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning Mölndals centrum regler & råd för Uteserveringar En vägledning vid bygglovsprövning Riktlinjer i sammanfattning Markiser får inte ha stödben eller bäras upp av sidoväggar. Avgränsningar, markiser och parasoller

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR I KRISTIANSTAD REMISSUTGÅVA 2014-12-19

KRISTIANSTADS KOMMUN FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR I KRISTIANSTAD REMISSUTGÅVA 2014-12-19 KRISTIANSTADS KOMMUN FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR I KRISTIANSTAD REMISSUTGÅVA 2014-12-19 Riktlinjerna är framtagna på avdelningen Offentliga rummet, C4 teknik under vintern 2013/2014 Projektledning

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Vår gemensamma utemiljö Serveringarna annonserar ibland med uppseendeväckande element som tar överhand och man mister helheten. För att uteserveringarna

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats RIKTLINJE 1(7) Tekniska förvaltningen Monica Söderlund monica.soderlund@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelser 2(7) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Lagar och bestämmelser...

Läs mer

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats ANTAGET AV: "[Klicka här och skriv]" DATUM: "[Fyll i datum enlingt ÅÅÅÅ]" ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Uteserveringsprogram 2013-03-21

Uteserveringsprogram 2013-03-21 Uteserveringsprogram 2013-03-21 Kvarnholmens profil med karaktär och stil 2 Kalmarsundsregionen växer och utvecklas just nu befinner vi oss mitt i ett starkt skede av positiva förändringar för hela kuststaden

Läs mer

Uteserveringar i Ljungby kommun

Uteserveringar i Ljungby kommun www.ljungby.se Uteserveringar i Ljungby kommun Kaffehuset Gäller från: 2013-01-01 Gäller för: Uteserveringar i Ljungby kommun Fastställd av: Teknisk chef Utarbetad av: Planeringsavdelningen Revideras senast:

Läs mer

Uteservering i Umeå kommun Information och riktlinjer om ansökan och utformning

Uteservering i Umeå kommun Information och riktlinjer om ansökan och utformning Uteservering i Umeå kommun Information och riktlinjer om ansökan och utformning Servera ute Uteserveringar är en viktig del av stadslivet i Umeå. Staden blir levande när människor umgås utomhus och du

Läs mer

Riktlinjer. Uteserveringar i Luleå kommun

Riktlinjer. Uteserveringar i Luleå kommun Riktlinjer Uteserveringar i Luleå kommun Riktlinjer för uteserveringar i Luleå kommun. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för uteserveringar i Luleå kommun. 2002 -

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen. UTESERVERINGAR på offentlig plats i centrala Trollhättan

Stadsbyggnadsförvaltningen. UTESERVERINGAR på offentlig plats i centrala Trollhättan Stadsbyggnadsförvaltningen UTESERVERINGAR på offentlig plats i centrala Trollhättan Stadens offentliga platser har stor betydelse för intrycket av stadens miljö. För utvecklingen av hela staden är det

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås

Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås Inledning.... 3 1 Lagar och bestämmelser.. 3 2 Byggupplag, byggnadsställningar, inplankning etc.... 4 3 Byggskyltar. 4 4 Containrar... 4 5 Reklam....

Läs mer

15. Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerviks kommun Dnr 2015/

15. Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerviks kommun Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (29) 2015-06-15 Ks 15. Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerviks kommun Dnr 2015/216-260 Västerviks kommun har sedan 1992 råd och riktlinjer för uteserveringar

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar

Kvalitetskrav för uteserveringar Kvalitetskrav för uteserveringar Teknik & Fastighet 1 INLEDNING 3 UTESERVERINGENS PLACERING, UTFORMNING OCH AVGRÄNSNING 3 UNDERLAG 3 PLACERING OCH AVGRÄNSNING 3 TILLGÄNGLIGHET 4 UTFORMNING 5 MÖBLER, PARASOLLER,

Läs mer

Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen 1(1) Datum MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Diarienummer 2014-06-25 2014-0173 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 25 juni 2014 Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd

Läs mer

Funderar du på en uteservering i år? Här finns information och kontaktuppgifter

Funderar du på en uteservering i år? Här finns information och kontaktuppgifter Funderar du på en uteservering i år? Här finns information och kontaktuppgifter Uteserveringar Sommartid blomstrar folklivet och man sitter gärna ute och äter eller dricker en kaffe. Uteserveringar lockar

Läs mer

Uteserveringar. i Kungsbacka innerstad. Gäller från och med 2017 KUNGSBACKA KOMMUN. Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1

Uteserveringar. i Kungsbacka innerstad. Gäller från och med 2017 KUNGSBACKA KOMMUN. Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1 Uteserveringar i Kungsbacka innerstad Gäller från och med 2017 Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1 KUNGSBACKA KOMMUN Avtal och tillstånd Tillstånd för nyttjande av offentlig plats Varje år ska du söka

Läs mer

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Dnr 12-25 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Antagen av tekniska nämnden 2012-04-24, 31 Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal

Läs mer

Uteserveringar ETT SAMARBETE MELLAN HELSINGBORGS STAD CITYSAMVERKAN POLISMYNDIGHETEN

Uteserveringar ETT SAMARBETE MELLAN HELSINGBORGS STAD CITYSAMVERKAN POLISMYNDIGHETEN 1 Uteserveringar Information om ansökan och utformning 2014 ETT SAMARBETE MELLAN HELSINGBORGS STAD CITYSAMVERKAN POLISMYNDIGHETEN 2 SERVERA UTE Uteserveringarna är en viktig del av stadslivet i Helsingborg.

Läs mer

Policy för papperskorgar & askkoppar

Policy för papperskorgar & askkoppar Policy för papperskorgar & askkoppar Rapport 03-3 m. tillägg 05-7 Förord Materialet till denna rapport har tagits fram av Charlotte Horgby och bearbetats och slutförts av Anna Olsson, Parkoch naturförvaltningen.

Läs mer

Villkor för uteserveringar

Villkor för uteserveringar Villkor för uteserveringar Villkorsbilaga US 2015 Innehållsförteckning Du får inte bygga golv 2 Avgränsning (staket) 2 Allt ska få plats innanför avgränsningen 2 Rullstolar ska kunna komma in 3 Nödutgångar

Läs mer

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 Handläggningsrutin för uteserveringar Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 UTESERVERING ELLER SOMMARVERANDA? Uteservering - Står direkt på marken (lägre uppbyggnader accepteras endast i undantagsfall

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Enköpings kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Enköpings kommun Lokala ordningsföreskrifter för Enköpings kommun Inledande bestämmelser Paragraf 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i kapitel 3 i ordningslagen. Dessa

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar. På offentlig plats inom Arboga stadskärna

Råd och riktlinjer för uteserveringar. På offentlig plats inom Arboga stadskärna Råd och riktlinjer för uteserveringar På offentlig plats inom Arboga stadskärna Antagen av Tekniska nämnden 2007-02-27 Tillägg och ändringar 2012 Projekt- och trafikavdelningen Innehåll Allmän inledning

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser Fastställd av kommunstyrelsen , 102

Riktlinjer för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser Fastställd av kommunstyrelsen , 102 Författningssamling Riktlinjer för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser Fastställd av kommunstyrelsen 2006-04-18, 102 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR PÅ GATOR, TORG OCH ANDRA ALLMÄNNA

Läs mer

Fråga oss dekal räkning

Fråga oss dekal räkning Du använder stadens mark för din uteservering. För att få göra det ska du följa villkoren här. Villkoren finns för att: alla ska kunna använda gator, trottoarer och torg på bästa sätt, även personer som

Läs mer

Ansökan och anvisning om stadigvarande serveringstillstånd 8 kap 2, 8 kap 4 och 8 kap 7 alkohollagen

Ansökan och anvisning om stadigvarande serveringstillstånd 8 kap 2, 8 kap 4 och 8 kap 7 alkohollagen nsökan och anvisning Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller till slutna sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II. Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113

Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II. Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113 Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2005-11-15 Ersätter tidigare

Läs mer

Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag, ställnigstorn eller liknande.

Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag, ställnigstorn eller liknande. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Sid 1(5) 2004 Bilaga B5 Stockholmsställningen Reviderad 2005-12-02 Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag,

Läs mer

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande.

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen SKARPETEGEN Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. Det

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun 1 (17) Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 ) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer

Läs mer

Uteserveringar. i Kungsbacka innerstad. Kungsbacka kommun. Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1

Uteserveringar. i Kungsbacka innerstad. Kungsbacka kommun. Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1 Uteserveringar i Kungsbacka innerstad Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1 Kungsbacka kommun Uteserveringar i Kungsbacka Uteserveringar är ett välkommet inslag i Kungsbacka. Både på sommaren och vintern

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

Trivsel/ordningsregler för Brf Spårö

Trivsel/ordningsregler för Brf Spårö TRIVSEL/ORDNINGSREGLER Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också föreningens

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016 1 2012-05-04 Son 2012/142 r för alkoholservering 2012-2016 Alkohollagen - en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar samt att skydda människors hälsa, tex. berusningsdrickande

Läs mer

Handbok för tillfälliga upplåtelser av offentlig plats

Handbok för tillfälliga upplåtelser av offentlig plats Handbok för tillfälliga upplåtelser av offentlig plats Till dig som vill sätta upp reklam, en container, ha en uteservering utanför din restaurang eller på annat sätt använda allmän plats Innehållsförteckning

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR

RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR I OLOFSTRÖMS KOMMUN Vad säger lagen? I de flesta fall placeras uteserveringar på gator och torg, vilket är offentliga platser. Användningen av offentliga platser regleras

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter Lokala ordningsföreskrifter Antaget av kommunfullmäktige 27 februari att gälla fr.o.m 1 april 2012 Lokala ordningsföreskrifter har antagits av kommunfullmäktige i Ovanåkers, med syfte att säkerställa den

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kalix kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kalix kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kalix kommun Kalix kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun Föreskrifter Diarienummer: KS 2015/1690 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/Trafik gata park/handläggare Beredande politiskt organ: Samhällsbyggnadsutskottet

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun Antagen av bygg- och miljönämnden 2016-04-16, 38 Dnr 15/0656-491 bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter 1 Lokala ordningsföreskrifter Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun Beslutade av kommunfullmäktige. Reviderad den 28 maj 2009 115. Karlskrona kommun föreskriver följande med stöd av

Läs mer

Permanent serveringstillstånd - Riktlinjer

Permanent serveringstillstånd - Riktlinjer Permanent serveringstillstånd - Riktlinjer Alkoholpolitiska riktlinjer för tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl Bakgrund Alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft den 1 januari 1995. Från

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Allmänna lokala ordningsföreskrifter Beslutade av kommunfullmäktige 2013-10-28, 76 Gällande från 2014-01-01 Diarienummer 421/10-003 - 1 - Sidhänvis- Innehållsförteckning ning Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 1(5) Nr U06 Ersätter U05 Gäller fr.o.m.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 1(5) Nr U06 Ersätter U05 Gäller fr.o.m. 1(5) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr U06 Ersätter U05 Gäller fr.o.m. 2001-05-01 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun (Beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-21, 151, reviderad 1996-06-17,

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY.

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. Huvudregel Hyresgäster och Bostadsrättsinnehavare med familjer, gäster och inneboende skall leva och vara på ett sådant sätt att ingen störs eller

Läs mer

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang Räddningstjänstens Råd och anvisningar beskriver vår tolkning av tillämpliga lagar och regelverk som

Läs mer

Ordningsregler för Brf Trasten 7 och 8

Ordningsregler för Brf Trasten 7 och 8 Ordningsregler för Brf Trasten 7 och 8 För allas vår trevnad som boende i husen är det viktigt att du har kunskap om och följer föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Det är styrelsens uppgift

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01 Ersätter tidigare uppgraderade riktlinjer mbn 030930. ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde STRÖMSUNDS KOMMUN FÖRESKRIFT 1 1:1 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Kommunfullmäktige har den 28 februari 1996, 8, antagit allmänna lokala ordningsföreskrifter. Efter anmälan av besluten har Länsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd

Riktlinjer gällande serveringstillstånd gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen, riktlinjer enligt tobakslagen och riktlinjer enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel i Sunne kommun Bakgrund... 2 Ansökan och handläggning...

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 13 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 13 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 13 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17 92 RIKTLINJER FÖR ALKOHOL, TOBAK OCH NIKOTINLÄKEMEDEL Ärendebeskrivning Förvaltningen har i samverkan med kommunens drogsamordnare utarbetat

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun Antagen/godkänd/fastställd av kommunfullmäktige 2008-06-16 45 Lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun 2008-06-16 Sidan 1 Innehållsförteckning Föreskrifternas

Läs mer

Ansökan och anvisning om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten 8 kap 2 och 8 kap 6 alkohollagen

Ansökan och anvisning om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten 8 kap 2 och 8 kap 6 alkohollagen lankett Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd gör kommunen en utredning.

Läs mer

Schaktning, grävning m.m. Störande buller Containrar och andra anordningar Markiser, flaggor, skyltar, affischering, reklam m.m. Högtalarutsändning

Schaktning, grävning m.m. Störande buller Containrar och andra anordningar Markiser, flaggor, skyltar, affischering, reklam m.m. Högtalarutsändning ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER I HÄRRYDA KOMMUN Härryda kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

RESTAURANG SOM HYRESGÄST FASTIGHETSJURIST ÅSA THONFORS 2015-03-19

RESTAURANG SOM HYRESGÄST FASTIGHETSJURIST ÅSA THONFORS 2015-03-19 RESTAURANG SOM HYRESGÄST FASTIGHETSJURIST ÅSA THONFORS 2015-03-19 ATT LYCKAS ELLER INTE LYCKAS DET ÄR DET SOM ÄR FRÅGAN! 2015-03-19 Fastighetsmässa - Restaurang som hyresgäst - Åsa Thonfors 2 VARANNAN

Läs mer

Redovisning av aktiviteter per juni 2014

Redovisning av aktiviteter per juni 2014 Redovisning av aktiviteter per juni 2014 Tillståndsenheten Beslut i nämnden: /14, 2014-09-03, Dnr SRMH: 2014-1.54 Vår verksamhet Tillståndsenheten arbetar med tillståndsgivning för att få servera alkoholdrycker

Läs mer

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd 2013-03-05 2(9) Sammanfattning Målsättningen med Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd är att skapa förutsättningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND Socialförvaltningen Datum Beteckning 2005-10-24 Handläggare Ert datum Er beteckning RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND Inledning Ett grunddrag i svensk alkohollagstiftning sedan länge är att motverka risken

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR NYBRO KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR NYBRO KOMMUN NYBRO KOMMUN STADGA 1 (7) Gäller från och med KF 187.2010 2010-09-27 KF 203.2009 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR NYBRO KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 26 februari 1996 och ändrade av kommunfullmäktige

Läs mer

Råd och riktlinjer. För uteserveringar, varustånd och trottoarskyltar. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden den 10 mars 2016, 24

Råd och riktlinjer. För uteserveringar, varustånd och trottoarskyltar. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden den 10 mars 2016, 24 Råd och riktlinjer För uteserveringar, varustånd och trottoarskyltar Antagen av samhällsbyggnadsnämnden den 10 mars 2016, 24 Uteserveringar och varustånd bidrar ll e levande Kumla och har stor betydelse

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Tipshallen. Växjö

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Tipshallen. Växjö Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i Tipshallen Växjö Tipshallen i Växjö Breddidrotten och elitidrotten samsas sida vid sida. Knattelag, flicklag, damlag, seniorlag, lag långt ner i seriesystemet - alla

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

Anvisningar och riktlinjer vid användande av offentlig plats

Anvisningar och riktlinjer vid användande av offentlig plats 1 (15) Anvisningar och riktlinjer vid användande av offentlig plats Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 35) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer m.fl. Giltig fr.o.m.:

Läs mer

Råd och anvisning. Brandskydd i anslutning till uteserveringar. Publiceringsdatum: 2015-04-19. Dokumentägare: Henrik Greiff.

Råd och anvisning. Brandskydd i anslutning till uteserveringar. Publiceringsdatum: 2015-04-19. Dokumentägare: Henrik Greiff. 205-04-9 Råd och anvisning Brandskydd i anslutning till uteserveringar 205-04-9 Inledning Uteserveringar ger en trevlig stadsmiljö och bidrar till en levande stad. Den som planerar att driva en uteservering

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholtillsyn

Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholtillsyn 2007-09-25 DNR.671-2007 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholtillsyn Ett rikt restaurangliv- en levande stad Syftet med riktlinjer för serveringstillstånd är att

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde ÄLVSBYNS KOMMUN 1(6) LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Beslutade av kommunfullmäktige den 26 februari 1996, KF 24 Reviderade av kommunfullmäktige den 26 augusti 1996, KF 75 Reviderade av kommunfullmäktige den

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MÖRBYLÅNGA KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MÖRBYLÅNGA KOMMUN 1 (5) Kommunledningskontoret ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MÖRBYLÅNGA KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 2009-04-27, 57 samt granskad av Länsstyrelsen i Kalmar län att gälla från och med

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. 04FS 2010:197 Utkom från trycket 2010-04-16 KUNGÖRELSE

FÖRFATTNINGSSAMLING. 04FS 2010:197 Utkom från trycket 2010-04-16 KUNGÖRELSE FÖRFATTNINGSSAMLING 04FS 2010:197 Utkom från trycket 2010-04-16 ISSN 0347-1640 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun beslutade den 17 februari 2010 om ny lokal ordningsföreskrift. Med stöd av

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret SKYLTPROGRAM Byggnadskontoret 2016 INNEHÅLL Inledning... Syfte... Karaktär för fasadskyltar... Tillgänglighet... Traiksäkerhet... Brandskydd... Tillstånd Allmän plats... Bygglov... Markupplåtelse... Offentlig

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i Karlskoga kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 1(9) SN 2011.0035 Handläggare: Ulf Fogelberg Socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i Karlskoga kommun Sammanfattning Sverige fick en ny alkohollag den 1 januari

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar Version 2015-09-03 Ansökan om stadigvarande Den som vill servera alkohol i sin verksamhet behöver ett. I det här häftet finns anvisningar och blanketter för att ansöka om stadigvarande till

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR UMEÅ KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR UMEÅ KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR UMEÅ KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 1996-03-25, 54 Umeå kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner

Läs mer

Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun

Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun Ks 2007:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark

Läs mer

Modell för kommunala riktlinjer för alkoholservering

Modell för kommunala riktlinjer för alkoholservering Modell för kommunala riktlinjer för alkoholservering Modell för kommunala riktlinjer för alkoholservering STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2012 ISBN 978-91-7257-918-7 (pdf) ISBN 978-91-7257-919-4 (print)

Läs mer

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2015-02-24 RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1. Allmänt 2005 fattades ett beslut av riksdagen om en nationell handlingsplan för det långsiktiga förebyggande arbetet för att minska

Läs mer