Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2."

Transkript

1 1 1 (34) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Beat Senn Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 26 juni 2014, kl 9.00 Underskrifter Paragrafer Sekreterare Annette Knutsson Ordförande Nils-Inge Nilsson Justerande Beat Senn Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården Underskrift Annette Knutsson

2 2 (34) Beslutande: Håkan Rosenkvist (M), tjänstgör för Monica Gripp (M), utom 79 (jäv) Ingegerd Bergfors (FP), 79 Nils-Inge Nilsson (C), ordförande Beat Senn (ÖP) Klas Göthe (FP) Birgitta Englander (S), Birgitta Öman (S), tjänstgör för Birgitta Englander (S), Ulf Bengtsson (S) Thomas Hansson (MP), utom (jäv) Göran Göransson (FI), Övriga närvarande: Ingegerd Bergfors (FP), 69-78, Birgitta Öman (S), Anders Thorsson (S) Göran Göransson (FI), 69-79, Ann-Mari Louison, kommunrevisionen, Birger Johansson, kommunrevisionen, Anna Eliasson, bygglovshandläggare Hanna Wiberg, byggnadsinspektör Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef Niklas Hedberg, vik byggnadsinspektör Annette Knutsson, nämndsekreterare

3 3 (34) Innehållsförteckning Ändring av föredragningslista, 69 Sid 5 Information, 70 Sid 6 Redovisning av delegeringsbeslut, 71 Sid 7 Ekonomisk rapport (dnr 2014/68), 72 Sid 8 Hjälmaröd 2:9, nybyggnad av enbostadshus förhandsbesked (Dnr 2014/155), 73 Hjälmaröd 2:9, nybyggnad av korttidsboende förhandsbesked (Dnr 2014/155), 74 Hjälmaröd 2:11, nybyggnad av enbostadshus och maskinhall förhandsbesked (dnr 2014/157), 75 Sid 9 Sid 11 Sid 13 Hoby 18:17, behov av ingripande (dnr 2014/132), 76 Sid 15 Hoby 22:7, olovligt byggande byggsanktionsavgift (dnr 2014/79), 77 Sid 17 Raskarum 11:92, nybyggnad av enbostadshus, förslag om delegationsbeslutsrätt (dnr 2014/235), 78 Sid 19 Mellby 54:1, tidsbegränsat bygglov för glasskiosk (dnr 2014/58), 79 Sid 20 Grevlunda 14:31, ansökan om strandskyddsdispens (dnr 2014/173), 80 Sid 23 Grevlunda 14:31, tillbyggnad enbostadshus samt garage (dnr 2014/148), 81 Sid 24 Brantevik 14:16, ändrad användning från restaurang till uthyrningsrum (dnr 2014/84), 82 Äsperöd 1:6, ändrad användning och ombyggnad till lägerskola (dnr 2012/626), 83 Sid 26 Sid 28 Delegeringsordning, revidering (dnr 2013/22), 84 Sid 30

4 4 (34) Detaljplan för Sandby 22:64 samt del av Sandby 22:2 och 22:6, granskning (dnr 2013/275), 85 Sid 31 Översiktsplan för Simrishamns kommun, granskning (dnr 2013/618), 86 Sid 32 Kurser och konferenser, 87 Sid 33 Meddelanden (dnr 2014/3), 88 Sid 34

5 5 (34) 69 Ändring av föredragningslistan MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Följande ärende tillkommer vid dagens sammanträde: Information, planarbete Gislövs Hammar.

6 6 (34) 70 Information 1. Ändringar i lagstiftning som berör myndighetsnämnden: Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk informerar. 2. Sjöfartsstråket (dnr 2014/183): Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk informerar. (skriftlig information) Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef är, med anledning av jäv, inte närvarande. 3. Stiby 5:9 Olovligt byggande (dnr 2014/194): Hanna Wiberg, byggnadsinspektör informerar. Birgitta Englander är med anledning av jäv (delikatess), inte närvarande. 4. Pågående planarbete Gislövs Hammar. Förvaltningens förslag är att planarbetet avbryts, eftersom det finns områdesbestämmelser för området. Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef informerar.

7 7 (34) 71 Dnr 2014/8 Redovisning av delegeringsbeslut MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT godkänner redovisning av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

8 8 (34) 72 Dnr 2014/68 Ekonomisk rapport Ärendebeskrivning s nettokostnad uppgår till 200 tkr under perioden januari-maj Det motsvarar 33 procent utav budgeten (riktvärde 42 procent). Utfallet avviker från budget dels på grund av frånvaro av periodisering, dels med anledning av att kostnader för utbildning och utbildningsrelaterade poster hittills varit låga. Prognosen visar att nämnden kommer att hålla sin budget. Beslutsunderlag Ekonomisk rapport MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Ekonomisk redovisning för perioden godkänns. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

9 9 (34) 73 Dnr 2014/155 Hjälmaröd 2:9, nybyggnad av enbostadshus - förhandsbesked Ärendebeskrivning Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus samt ett korttidsboende (B&B) på fastigheten Hjälmaröd 2:9 kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen den 31 mars Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 17, 18 och 39 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Överläggningar Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk redogör för ärendet. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Föreslagen lokalisering av bostadshus med komplementbyggnad bedöms inte ta hänsyn till turismen och friluftslivet eller intresset av en god helhetsverkan eller god hushållning, utan bedöms kunna påtagligt skada riksintressen och landskapsvärdena i området genom bildande av ny sammanhållen bebyggelse som bedöms som främmande i landskapet. Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen meddelas att den föreslagna åtgärden som avser uppförande av enbostadshus i västra delen av fastigheten inte kan tillåtas. Avgifter Förhandsbesked: (100 x 44,4) / 2 Underrättelse: 5 x 44,4 = kronor = 222 kronor kronor Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.

10 10 (34) 73 forts Dnr 2014/155 Beslutet expedieras till: Jeanette Richert Leif Lindblom Inga och Sven Blad Anette och Leif Ekstrand Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

11 11 (34) 74 Dnr 2014/155 Hjälmaröd 2:9, nybyggnad av korttidsboende - förhandsbesked Ärendebeskrivning Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus samt ett korttidsboende (B&B) på fastigheten Hjälmaröd 2:9 kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen den 31 mars Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 17, 18 och 39 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Överläggningar Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk redogör för ärendet. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Föreslagen lokalisering av korttidsboende, typ Bed & Breakfast, bedöms kunna ta hänsyn till landskapsbilden och intresset för god hushållning. Föreslagen bebyggelse för korttidsboende bedöms inte skada natur- och kulturvärden på platsen framförallt inte då en gammal gård sedan tidigare funnits på platsen. Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen meddelas att den föreslagna åtgärden som avser uppförande av korttidsboende, typ Bed & Breakfast där tidigare bostadsbyggnad legat kan tillåtas med följande villkor: Förhandsbeskedet prövar främst lokalisering av den planerade åtgärden. Närmare placering och detaljerad utformning prövas i samband med ansökan om bygglov. Byggnaden ska ges i skala och utformning som tar god hänsyn till för platsen och området traditionell byggnadstradition. Taktäckning ska vara av traditionellt slag, ej blänkande ljusa kulörer. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 4 meter. Byggnaden ska placeras på eller nära där tidigare bostadshus var, d.v.s. med långsida mot Hjälmarödsvägen.

12 12 (34) 74 forts Dnr 2014/155 Upplysningar Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter att beslutet om förhandsbesked har vunnit laga kraft. Förhandsbeskedet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. Eventuell ny anslutning till Hjälmarödsvägen kan kräva godkännande av Hjälmaröd Mellby Vägsamfällighet. Avgifter Förhandsbesked: (100 x 44,4) / 2 = kronor Underrättelse: 40 x 44,4 = kronor kronor Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighet Beslutet expedieras till: Jeanette Richert Leif Lindblom Inga och Sven Blad Anette och Leif Ekstrand Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

13 13 (34) 75 Dnr 2014/157 Hjälmaröd 2:11, nybyggnad av enbostadshus och maskinhall - förhandsbesked Ärendebeskrivning Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus med komplementbyggnad (stall, maskinhall) på fastigheten Hjälmaröd 2:11 kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen den 31 mars Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 17, 18 och 39 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Föreslagen lokalisering av bostadshus och komplementbyggnad bedöms inte ta hänsyn till turismen och friluftslivet eller intresset av en god helhetsverkan eller god hushållning, utan bedöms kunna påtagligt skada riksintressen och landskapsvärdena i området genom bildande av ny sammanhållen bebyggelse som bedöms som främmande i landskapet. Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen meddelas att den föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen. Avgifter Förhandsbesked: 100 x 44,4 = kronor Underrättelse: 5 x 44,4 = 222 kronor kronor Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning Beslutet expedieras till: Jeanette Richert

14 14 (34) 75 forts Dnr 2014/157 Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

15 15 (34) 76 Dnr 2014/132 Hoby 18:17, behov av ingripande Ärendebeskrivning En anmälan kom den 29 oktober 2013 in till samhällsbyggnadsförvaltningen avseende byggnad på fastighet Hoby 18:17. Enligt anmälaren så används byggnaden som fritidsbostad och att naturmark (allmän mark) tas i anspråk. Till anmälan bifogades bilder. I en skrivelse yrkar samfällighetsföreningens ordförande att kommunen förelägger byggnadsägaren att riva byggnaden eller beivrar att byggnaden används för bostadsändamål. Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 11 kap. 5 och 20 Samfällighetsföreningen Kyhls Skogs skrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Överläggningar Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk redogör för ärendet. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT I enlighet med plan- och bygglagen 11 kap 5 och 20 saknar myndighetsnämnden möjlighet att ingripa. Beslutet expedieras till: Gert-Åke Hansson Samfällighetsföreningen Kyhls Skog Imberis Invest AB

16 16 (34) 76 forts Dnr 2014/132 Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

17 17 (34) 77 Dnr 2014/79 Hoby 22:7, olovligt byggande - byggsanktionsavgift Ärendebeskrivning På fastigheten Hoby 22:7 beviljades den 21 maj 2012 (diarienummer 2011/382) bygglov för en ekonomibyggnad. Tekniskt samråd genomfördes den 19 februari Vid besök på rubricerad fastighet den 20 februari 2014 konstaterade bygglovsenheten att byggnadsarbete hade påbörjats. Väggar var murade, tak var monterat och fönster var insatta. Detta ärende behandlas separat från bygglovsärendet. I ett telefonsamtal den 26 februari informerades byggherren om platsbesöket, byggsanktionsavgift och möjlighet till att vidta rättelse. I en skrivelse daterad den 7 maj 2014 informerades byggherren om förvaltningens avsikt att framföra ärendet vid s sammanträde den 24 juni Denna skrivelse innehöll även information kring rättelseföreläggande. Byggherren gavs här möjligheten att yttra sig i ärendet. Byggherren inkom med ett bemötande daterat den 14 maj Beslutsunderlag Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), PBF Fotodokumentation från besök på plats, Byggherrens bemötande, Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Överläggningar Hanna Wiberg, byggnadsinspektör redogör för ärendet.

18 18 (34) 77 forts Dnr 2014/79 MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Det är myndighetsnämndens bedömning att en överträdelse av 10 kap. 3 plan- och bygglagen har inträffat. beslutar därför att med stöd av 11 kap. 51 plan- och bygglagen påföra byggherren av Hoby 22:7,, en byggsanktionsavgift på kronor. Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft. Kommunen kommer då att fakturera fastställt belopp. Beslutet expedieras till: Roland Åkesson Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

19 19 (34) 78 Dnr 2014/235 Raskarum 11:92, nybyggnad av enbostadshus, förslag om delegationsbeslutsrätt Ärendebeskrivning Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Raskarum 11:92 kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen den 13 maj Fastigheten ligger inom förslag till detaljplan som förväntas bli antagen av Kommunfullmäktige den 30 juni Förslaget är enligt föreslagna planbestämmelser planenligt. På aktuell fastighet beviljade myndighetsnämnden den 16 april 2013 bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd. Beslutet överklagades och länsstyrelsen upphävde myndighetsnämndens beslut om bygglov den 26 juli Vidare beviljade myndighetsnämnden den 5 november 2013 bygglov för nybyggnad av garage/förråd på aktuell fastighet. Förslaget ansågs vara planenligt enligt nu gällande detaljplan, Sankt Olof 1, laga kraft En planprocess påbörjades för området och förväntas vara klar för antagande den 30 juni Beslutsunderlag Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 30 samt 9 kap. 36. Detaljplan: Raskarum 11:92 m.fl i Sankt Olof, förslag till beslut om antagande Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Överläggningar Anna Eliasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Ansökan om nybyggnad av enbostadshus följer föreslagna detaljplanebestämmelser. Ansökan om bygglov kan beviljas på delegation efter det att kommunfullmäktige tagit beslut om antagande av föreslagen detaljplan för området. Beslut ska då villkoras med att detaljplanen ska ha vunnit laga kraft innan den åtgärd som lovet avser får påbörjas. Beslutet expedieras till: Manfred Koch

20 20 (34) 79 Dnr 2014/58 Mellby 54:1, tidsbegränsat bygglov för glasskiosk Ärendebeskrivning Fastigheten ligger inom detaljplan. Ansökan gäller förnyelse av tidigare erhållit tidsbegränsat bygglov. Tidigare tidsbegränsat lov gällde till Nytt tidsbegränsat säsongs-bygglov önskas perioden 1/6-31/10 under säsongerna Yttrande med erinran föreligger från fastighetsägare till Mellby 3:122/80:1. Yttrande föreligger från fastighetsägaren Simrishamns kommun. Yttrande utan erinran har även inkommit från fastighetens arrendator. Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 33 Detaljplan: Kivik 1 laga kraft Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Jäv Håkan Rosenkvist (M) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet. I hans ställe tjänstgör Ingegerd Bergfors (FP). Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef, är med anledning av tjänstemannajäv inte heller närvarande. Överläggningar Anna Eliasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Förgårdsmarken på fastigheten är sedan tidigare delvis ianspråktagen för byggnation. Föreslagen tidsbegränsad säsongsåtgärd bedöms inte hindra platsens avsedda markanvändning för hamnändamål och inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen. Förlängning av tidsbegränsat bygglov beviljas till och med

21 21 (34) 79 forts Dnr 2014/58 Byggnaden ska transporteras bort senast en vecka efter 31/10 varje år. Kontrollplan daterad godkänns och startbesked för att påbörja byggnationen meddelas härmed med stöd av 10 kap 23 PBL. Upplysningar Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds anvisningar kring livsmedelshantering ska efterföljas. Simrishamns Kommuns Driftenhets yttrande avseende Trafiken ska beaktas. Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Avgift Bygglov: (14+8) x 2 x 44,4 x 0,75 Underrättelse: 45 x 44,4 = kronor = kronor kronor Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Sven Uggla Fredriksson Cecilia och Sven-Göran Buhre Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.

22 22 (34) 79 forts Dnr 2014/58 Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

23 23 (34) 80 Dnr 2014/173 Grevlunda 14:31, ansökan om strandskyddsdispens Ärendebeskrivning Ansökan avser uppförande av tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Grevlunda 14:31 inom Simrishamns kommun. Som skäl för ansökan anges att fastigheten redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften då det är en tomtplats. Beslutsunderlag Strandskyddsdispens, Jäv Thomas Hansson (MP) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar och beslut i ärendet. I hans ställe tjänstgör Göran Göransson (FI). Överläggningar Anna Eliasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT meddelar dispens från bestämmelserna enlig 7 kap 18 c miljöbalken om strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill fogad karta uppföra en tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Grevlunda 14:31 inom Simrishamns kommun. Villkor för beslutet Endast den yta byggnaden upptar inom strandskyddet får tas i anspråk för ändamålet. Avgift Strandskyddsdispens 100 x 44,4 = kronor Beslutet expedieras till: Ann-mari Eriksson Länsstyrelsen i Skåne län

24 24 (34) 81 Dnr 2014/148 Grevlunda 14:31, tillbyggnad enbostadshus samt garage Ärendebeskrivning Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus samt garage och plank på fastigheten Grevlunda 14:31. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Berörda grannar och Trafikverket har beretts möjlighet till yttrande Garage och plank är belägna närmre gränser än 4,5 m, garageplacering har efter synpunkter från Trafikverket ändrats i läge. Yttrande utan erinran har inkommit från Grevlunda 14:30, 33, 34 och 39. Yttrande har inte kommit in från Grevlunda 14:12, Skånska Järnvägar. Fastigheten är belägen inom strandskyddat område, ett ärende om strandsskyddsdispens har upprättats (Dnr 2014/173) och behandlas separat. Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Jäv Thomas Hansson (MP) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet. I hans ställe tjänstgör Göran Göransson (FI). Överläggningar Anna Eliasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Föreslagen tillbyggnad, garage och plank bedöms vara väl anpassade för den befintliga huvudbyggnaden och dess sammanhang. Bygglov beviljas.

25 25 (34) 81 forts Dnr 2014/148 Åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas då förslag till kontrollplan och nödvändiga handlingar kommit in och godkänts. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns Björn Hernbrant, Albovägen 2, Brösarp som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K till april 2018 enligt 10 kap. 9 PBL. Upplysningar Trafikverkets direktiv ska följas. Fastigheten är belägen inom strandskyddat område, strandsskyddsdispens krävs. Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Avgift Bygglov: ( ) x 8 x 44,4 Underrättelse: 45 x 44,4 = kronor = kronor kronor Beslutet expedieras till: Ann-Mari Eriksson Trafikverket

26 26 (34) 82 Dnr 2014/84 Brantevik 14:16, ändrad användning från restaurang till uthyrningsrum Ärendebeskrivning Ansökan avser bygglov för en ändrad användning av restauranglokal till uthyrningsrum. Fastigheten ligger inom detaljplan som anger restaurang för byggnaden. Byggnaden innehåller sedan 1995 rum på övervåningen för uthyrning. Bygglov beviljades för dessa av Simrishamns kommun. Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande. Yttrande med erinran har inkommit från fastighetsägare till Brantevik 14:13, 14:17, 15:1, 15:8 och 15:9. Yttrande utan erinran, under förutsättning att en brandskyddsdokumentation upprättas, föreligger från Räddningstjänsten, SÖRF. Yttrande utan erinran har kommit in från fastighetsägare till Brantevik 36:28 och 15:3. Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 b Detaljplan: Brantevik 34 laga kraft Byggnadsnämndens beslut , 137 (dnr 1994/934) Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Överläggningar Anna Eliasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet. Sökanden har via ombud kommit in med skrivelse som presenterar deras syn på lösning enligt kommunens parkeringsnorm. Anna redogör för inkommen skrivelse. Parkeringsnormerna diskuteras. Nämnden menar att den ändrade användningen rimligen kräver fler parkeringsplatser. Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Englander (S): återremiss till sökanden för redovisning (skisser) av parkeringsplatser. Beslutsgång, återremiss Ordföranden ställer proposition på Birgitta Englanders förslag om återremiss och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet.

27 27 (34) 82 forts Dnr 2014/84 MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Ärendet återremitteras till sökanden för redovisning (skisser) av parkeringsplatser. Beslutet expedieras till: Thulins Conditori HB

28 28 (34) 83 Dnr 2012/626 Äsperöd 1:6, ändrad användning och ombyggnad till lägerskola Ärendebeskrivning Till myndighetsnämnden har den 24 april 2014 inkommit en ansökan om permanent bygglov för ändrad användning av befintlig byggnad och ombyggnad till lägerskola på fastigheten Äsperöd 1:6. Aktuell ansökan har tidigare, på grund av att detaljplanen inte var avslutad, beviljats tidsbegränsat bygglov fram till den 24 september Detaljplan för del av Äsperöd 1:6 m fl, Kiviks Musteri vann laga kraft I aktuell ansökan har mindre ändringar gjorts från tidigare beviljat bygglov avseende fasadbeklädnad, från rödmålat trä till trärent material. Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Överläggningar Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk, redogör för ärendet. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Bygglov beviljas. Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas då tekniskt samråd hållits och de handlingar som krävs kommit in och godkänts. Byggherren ska kontakta, kontakt samhällsbyggnad , för tekniskt samråd. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns Olle Mårtensson, NP arkitekter, Box 1034, Ystad.

29 29 (34) 83 forts Dnr 2012/626 Avgifter Bygglov: (21+28) x 8 x 44,4 Underrättelse: 5 x 44,4 Avdrag tidigare lov Totalt = kronor = 222 kronor kronor kronor kronor I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked. Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Upplysningar Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från den dagen beslutet vinner laga kraft. Innan åtgärden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt plan- och bygglagen 10 kap. 4. Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Beslutet expedieras till: Simrishamns Industrifastigheter AB

30 30 (34) 84 Dnr 2013/22 Delegeringsordning, revidering Ärendebeskrivning s delegeringsordning är i behov av ändringar och uppdateringar. Förvaltningen har uppmärksammat att det saknas delegat på en punkt som skriftligen missats. Delegeringsrätten för beslut om lov som avviker från planbestämmelser har begränsats något. Beslutsunderlag Beslut om ny delegeringsordning Föreslag till ny delegeringsordning, Överläggningar Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk, redogör för ärendet. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Delegeringsordning för myndighetsnämnden, daterad antas.

31 31 (34) 85 Dnr 2013/275 Detaljplan för Sandby 22:64 samt del av Sandby 22:2 och 22:6, granskning Ärendebeskrivning har getts möjlighet att komma med synpunkter på detaljplan för rubricerade fastigheter, nu i granskningsskedet. Detaljplanen syftar till att pröva ändrad placering av kvartersmark för ny placering av en bostadstomt och reglering av område för naturmark. På grund av översvämningar i området så ska detaljplanen möjliggöra en flytt av byggrätten högre upp (från strand). Beslutsunderlag Granskningshandlingar, rev Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Överläggningar Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk redogör för ärendet. Birgitta Englander (S) avviker. Birgitta Öman (S) börjar tjänstgöra. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT anser, med hänvisning till översvämningsrisken och havsvattenhöjningen, att byggnadens placering på färdig golvhöjd bör begränsas till lägst +3,0 m ö h och framgå av planbestämmelserna. I övrigt ingen erinran. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

32 32 (34) 86 Dnr 2013/618 Översiktsplan för Simrishamns kommun, granskning Ärendebeskrivning Utställningens syfte är framförallt att få in synpunkter på lämpligheten av planförslagets olika delar. Översiktsplanen är kommunövergripande och anger riktlinjerna för kommunens planering och framtida markanvändning. Kommunstyrelsen beslutade 7 maj 2014, 130 godkänna översiktsplanen för utställning enligt plan- och bygglagen. Översiktsplanen har varit föremål för samråd under hösten 2013, därefter har planen bearbetats vidare för utställningen och synpunkterna från samrådet har sammanställts och besvarats i samrådsredogörelse. Beslutsunderlag Kungörelse, samrådsredogörelse, MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Inga synpunkter. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

33 33 (34) 87 Kurser och konferenser Det finns inga kurser och konferenser att redovisa.

34 34 (34) 88 Dnr 2014/3 Meddelanden Följande meddelanden redovisas som information: 1. Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd på överklagan av myndighetsnämnden beslut den 7 mars 2013 avseende bygglov för nybyggnad av fritidshus, Järrestad 86:2. 2. Länsstyrelsens beslut som avslår överklagandet av myndighetsnämndens beslut den 5 november 2013 som meddelade negativt förhandsbesked för två fritidshus, Sandby 4: Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd på överklagan av myndighetsnämnden beslut den 12 mars 2013 avseende negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage, Hoby 33: Länsstyrelsens beslut som meddelade tillstånd till ingrepp i under mark dolda fornlämningar, Väduren 7, fornlämning nr Länsstyrelsens beslut som inte väljer att överpröva myndighetsnämndens beslut den 8 april 2014 om dispens mot strandskydd, Bästekille 10:7. 6. Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd på överklagan av myndighetsnämnden beslut den 8 juli 2013 avseende bygglov för tillbyggnad av sidobyggnad, Torup 8: Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd på överklagan av myndighetsnämnden beslut den 29 januari 2013 avseende bygglov för nybyggnad av gårdsvindkraftverk, Borrby 62: Länsstyrelsens beslut som inte väljer att överpröva myndighetsnämndens beslut den 8 april 2014 att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus med tillhörande förråd, carport och uterum, Hoby 94:1. 9. Mark- och miljödomstolens dom som avslår överklagandet på länsstyrelsens och myndighetsnämndens beslut den 24 september 2013 att avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus, Svinaberga 65:4.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.20. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.20. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (34) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2230-2249 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2305-2323 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2350-2362 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2135-2144 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2152-2162 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 19 december 2011, kl 14.00-16.15.

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 19 december 2011, kl 14.00-16.15. 2011-12-19 1 (35) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 19 december 2011, kl 14.00-16.15. Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2262-2279 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström.

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström. Protokoll 1 (9) Plats och tid: Kulturens Hus, Rådhussalen, Hudiksvall Fredag den 11 september 2015, kloclan 10.00-10.50 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Olle Borgström, S, ordf Susanne Wilfer,

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2109-2116 Sekreterare Madeleine Persson Ordförande Henrik

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2255-2268 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 13 april 2015 kl. 13.30 16.45 Sida Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp) Peter

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2213-2225 Sekreterare Madeleine

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-02-15 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2042-2055 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-15 1 (27) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2125-2138

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olof Persson,

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, 25 februari 2014, kl 15.00-17.45. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, 25 februari 2014, kl 15.00-17.45. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (33) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, 25 februari 2014, kl 15.00-17.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Plats och tid: Beslutande: Brandstationen i Kisa Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson (c) Sören

Läs mer

Sida 2007-07-26 1 (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva-Maria Persson, samhällsbyggnadschef. Underskrifter Paragrafer

Sida 2007-07-26 1 (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva-Maria Persson, samhällsbyggnadschef. Underskrifter Paragrafer 2007-07-26 1 (27) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva-Maria Persson, samhällsbyggnadschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2279-2303

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-12-12 1(29) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) tjänstgör för Matts Karlsson (m) Anders Åkerberg (s) ordförande Per Mårtensson (c) kl. 15.00-16.20 t.o.m.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2226-2239 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Ryman (S), ersättare

Läs mer

Sida 2007-12-18 1 (30) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2007-12-18 1 (30) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-12-18 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2539-2567 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S) Sammanträdesdatum Sida 1/23 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-08-13, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-08-12 om du inte kan justera. 1 (8) Datum 2013-07-30 Ärende Bil. Beslutsförslag

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(12) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.05 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Lars-Erik Jonsén (S) v.ordf. Anders Ehrling (C) Anna-Maja Roos (C) Lars Åkesson (C) Per Segerstéen

Läs mer