Ärende 29. Reviderad biblioteksplan Karlskoga kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 29. Reviderad biblioteksplan Karlskoga kommun"

Transkript

1 Ärende 29 Reviderad biblioteksplan Karlskoga kommun

2 Protokollsutdrag 1(1) Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum Dnr Revidering Biblioteksplan Sammanfattning av ärendet Den 1 januari 2014 trädde Sveriges nya bibliotekslag (2013:801) i kraft. I den nya bibliotekslagen förstärks kravet på att alla kommuner ska ha en, för kommunen, politiskt antagen biblioteksplan som är aktuell och uppföljningsbar. Nuvarande biblioteksplan som kommunfullmäktige antog 2017 har reviderats enligt tidigare beslut (Biblioteksplan Karlskoga kommun ). Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderad biblioteksplan Karlskoga kommun Beslutsunderlag Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2018 Förslag till reviderad Biblioteksplan Karlskoga kommun Kultur- och föreningsnämndens beslut Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderad biblioteksplan Karlskoga kommun Beslutet skickas till Förvaltningschef Skolförvaltningen Kommunfullmäktige

3 Tjänsteskrivelse 1(2) KFN Kultur- och föreningsförvaltningen Handläggare Emma Elofsson Kultur- och föreningsnämnden Revidering Biblioteksplan Sammanfattning Den 1 januari 2014 trädde Sveriges nya bibliotekslag (2013:801) i kraft. I den nya bibliotekslagen förstärks kravet på att alla kommuner ska ha en, för kommunen, politiskt antagen biblioteksplan som är aktuell och uppföljningsbar. Nuvarande biblioteksplan som kommunfullmäktige antog 2017 har reviderats enligt tidigare beslut (Biblioteksplan Karlskoga kommun ). Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderad biblioteksplan Karlskoga kommun Beslutsunderlag Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2018 Förslag till reviderad Biblioteksplan Karlskoga kommun Beskrivning av ärendet Nuvarande biblioteksplan som kommunfullmäktige antog 2017 har reviderats enligt tidigare beslut (Biblioteksplan Karlskoga kommun ). Inför kommande revidering bör riktlinjerna för hur Karlskoga kommuns styrdokument ser ut ses över och planen anpassas så att det blir ett biblioteksprogram som har en översiktlig politisk viljeinriktning gällande biblioteksverksamheterna i kommunen, samt att planen/programmet kan följas upp genom kommunens styrmodell. Detta kommer att ske under så att det 2021 finns ny biblioteksplan framtagen. I Förslag reviderad bibliotekplan Karlskoga kommun har redaktionella justeringar gjorts i nuvarande Biblioteksplan Karlskoga kommun Detta synliggörs i dokumentet genom att överstuken text är text som ska tas bort och genom att rödmarkerad text är tillägg.

4 Tjänsteskrivelse (2) KFN Förslag till reviderad biblioteksplan Karlskoga kommun har varit ute på remiss till skolförvaltningen som lämnat synpunkter. Efter korrigering har skolförvaltningen godkänt förslaget. Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderad biblioteksplan Karlskoga kommun Annica Helgadotter Enhetschef Emma Elofsson Bibliotekarie Beslutet skickas till Förvaltningschef Skolförvaltningen Kommunfullmäktige

5 Program Förslag till reviderad Biblioteksplan Karlskoga kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Revideras senast:

6 Innehåll Program - Biblioteksplan Karlskoga kommun Inledning Bakgrund Om Karlskoga kommun Biblioteksverksamhet i Karlskoga Ansvarsområden Styrdokument och andra stödjande dokument Syfte och övergripande mål Syfte Övergripande mål Fokusområden Öka tillgängligheten till biblioteksverksamheten... 6 Mål Folkbibliotek... 8 Mål Skolbibliotek... 9 Mål Gymnasiebibliotek Öka intresset för läsning och öka läsförstålsen... 9 Mål Folkbibliotek Mål Skolbibliotek Mål Gymnasiebibliotek Öka förutsättningarna för kunskapsinhämtande Mål Folkbibliotek Mål Skolbibliotek Mål Gymnasiebibliotek Uppföljning och revidering Vision. Övergripande beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd. Ska ange i vilken riktning kommunen är på väg. För Karlskoga kommun finns en vision Vision Mål och budget. Dokumentet Mål och budget sammanfattar vad kommunens verksamheter ska uppnå (mål och resultat) inom den närmaste treårsperioden i syfte att nå Vision 2020 samt vilka ekonomiska resurser som finns till verksamheternas förfogande. Mål och resultat följs upp tre gånger om året efter april, augusti och december Program. En översiktlig politisk viljeriktning inom ett sakområde. Särskild definition i plan- och byggsammanhang eller annat. Policy. Kommunens grundläggande förhållningssätt/värderingar och vägledande principer. Riktlinje. Beskriver tillvägagångssätt i olika sakfrågor och är ett stöd för hur frågor bör hanteras och genomföras. Diarienummer: KFN KFN Ansvarig enhet: kultur- och föreningsnämnden

7 Program - Biblioteksplan Karlskoga kommun År 2020 är Karlskoga känt som möjligheternas stad, där du som enskild individ, oavsett bakgrund eller kön, kan göra skillnad, får lyckas och enkelt kan samverka med andra. Det finns en stark vi-anda mellan individer, aktörer och samhällets sektorer. Det är självklart att vi drar nytta av varandras styrkor och kompetenser. Ur Vision Inledning Bibliotekens uppdrag är omfattande vilket tydligt framgår i nuvarande bibliotekslag (2013:801) som innehåller skärpta skrivningar i jämförelse med tidigare bibliotekslag (1996:1596). Skärpningarna gäller folkbibliotekens uppgift att främja tillgång till litteratur och läsfrämjande och att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper, såsom barn och unga, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska och personer med funktionsnedsättning. I bibliotekslagen hänvisas också till 2 kap. 36 skollagen (2010:800) som föreskriver att samtliga elever i grundskolan och gymnasieskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Biblioteken ska arbeta för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning och lärande. Ett av bibliotekens grunduppdrag är att stärka människors digitala delaktighet. Biblioteket är en viktig mötesplats och arena för informationsspridning och dialog. Biblioteket är en samhällstjänst som spelar en viktig roll utifrån ett socialt och kulturellt hållbar utveckling. Biblioteket möjliggör kunskapsutveckling för alla och är därmed en viktig kompensatorisk åtgärd för jämlikhet i samhället. Bibliotekslagen är utformad som en ramlag som anger övergripande principer och riktlinjer för det offentligt finansierade biblioteksväsendet. Detta ger också medborgarna möjlighet att i enlighet med 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) begära laglighetsprövning av ett beslut gällande biblioteksverksamheten. Bibliotekslagen innebär också att en av de största kommunala kultursatsningarna är lagstadgad. Biblioteksplan för Karlskoga kommun är ett styrdokument som beskriver en strategisk och långsiktig utveckling av biblioteksverksamheten i kommunen. Planen innehåller två delar. Den första delen, kapitel 1-4, inleder och beskriver bakgrund till planen. Styrdokument som tagits hänsyn till presenteras liksom syfte och övergripande mål. Syftet är att möta användarnas behov av biblioteksverksamhet i dag och i framtiden. Det övergripande målet för biblioteken i Karlskoga kommun är att vara attraktiva mötesplatser för kulturupplevelser, läslust och kunskapsinhämtande och en självklar del i lokalsamhället. De styrdokument som tagits hänsyn till är; Bibliotekslagen (2013:801), Skollagen (2010:800), FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lpfö 98 Lpfö18 (Läroplan för förskolan), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, Region Örebro Läns Kulturplan , Karlskoga kommuns Vision 2020 och Kommunfullmäktigemålen för (12)

8 Den andra delen, kapitel 5 och 6, innehåller tre fokusområden med tillhörande mål för att nå det övergripande målet samt information om uppföljningsarbetet. 2. Bakgrund 2.1 Om Karlskoga kommun Karlskoga kommun ligger i Värmland men tillhör Örebro län. Kommunen har ett strategiskt läge med goda kommunikationer till omvärlden. Karlskoga har 2016, invånare september 2018, invånare och är större än en genomsnittlig svensk kommun. Medelådern bland befolkningen i Karlskoga är 43,9 år. Karlskoga är en framstående kulturkommun med ett rikt och varierat kulturliv. Genom en bred kulturverksamhet får invånarna tillgång till information och upplevelser samt redskap för att påverka såväl den egna situationen som samhället. Kultur bidrar till personlig utveckling och skapar engagemang som stärker demokratin. Näringslivet i Karlskoga har en stark tradition inom försvars- och tillverkningsindustrin. I dag har kommunens arbetsmarknad breddats till att omfatta såväl högteknologisk tillverkningsindustri som service- och tjänsteföretag samt handel och administration. Områden där Karlskoga ligger i framkant är kemi, teknologi och miljöteknik. Karlskogas innovativa och kvalificerade näringsliv kräver medarbetare med en bred generell kompetens samt en god teknisk kompetens. Inom förskola och grundskola bedrivs ett målmedvetet utvecklingsarbete för att öka barnens och elevernas måluppfyllelse. Inom gymnasieskolan finns ett brett utbud av nationella program, varav tre är collegecertifierade med ett nära samarbete med näringslivet. Här finns också två tre riksrekryterande elitidrottsutbildningar inom sporterna fotboll, ishockey och baseball. Örebro universitets Campus Alfred Nobel i Karlskoga är ett forskningscentrum för modellering och simulering, en forskarskola som är tätt knuten till näringslivet. På Örebro universitets Campus Alfred Nobel i 4 (12)

9 Karlskoga bedrivs en del av forskningen inom institutionen för Naturvetenskap och teknik. I Karlskoga kommuns vision för 2020 är en av ledstjärnorna att kommunen ska präglas av utbildning i framkant från förskola till högskola. Denna satsning på naturvetenskap och teknik avspeglar sig i barn- och utbildningsnämndens styrning mot ökad måluppfyllelse. Denna vision avspeglas i skolans olika lokala styrdokument som till exempel Barn och utbildningsplanen. 2.2 Biblioteksverksamhet i Karlskoga I kommunen finns ett folkbibliotek, Karlskoga bibliotek. Det finns tio kommunala grundskolebibliotek med totalt cirka 3000 elever. Det kommunala Möckelngymnasiet har två gymnasiebibliotek, ett vid enheten i Karlskoga och ett i Degerfors. Gymnasiebiblioteket i Karlskoga ger biblioteksservice till fyra rektorsområden varav ett är gymnasiesärskolan. Vid Möckelngymnasiet i Degerfors finns ett mindre bibliotek avsett för ett rektorsområde. Det finns 28 kommunala förskolor. Det finns 27 kommunala förskolor. Karlskoga bibliotek ger biblioteksservice enligt avtal till Kriminalvården. Friskolor: Det finns tre fristående förskolor, en friskola, samt en fristående gymnasieskola, Karlskoga idrottsgymnasium. Friskolorna omfattas inte av den kommunala biblioteksplanen, då de inte har kommunen som huvudman Ansvarsområden Kultur- och föreningsnämnden ansvarar för folkbiblioteksverksamheten. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för den kommunala skolbiblioteksverksamheten. Gymnasienämnden ansvarar för den kommunala gymnasiebiblioteksverksamheten. 5 (12)

10 Samordningsfunktion gällande biblioteksverksamheten i kommunen har folkbiblioteket. 3. Styrdokument och andra stödjande dokument Bibliotekslagen (2013:801) Skollagen (2010:800) FN: s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lpfö 98 Lpfö 18 (Läroplan för förskolan) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 Region Örebro Läns Kulturplan Karlskoga kommuns Vision 2020 Kommunfullmäktigemålen för Hbtq-handlingsplan 4. Syfte och övergripande mål 4.1 Syfte Syftet är att möta användarnas medborgarnas behov av biblioteksverksamhet i dag och i framtiden. 4.2 Övergripande mål Det övergripande målet för biblioteken i Karlskoga kommun är att vara attraktiva mötesplatser för kulturupplevelser, läslust och kunskapsinhämtande och en självklar del i lokalsamhället. 5. Fokusområden Med användarnas behov i centrum ska verksamheten vara tillgänglig för alla. Arbete med att HBTQ-certifiera folkbiblioteket och Folkbiblioteket är hbtq-certifierat. Ett implementeringsarbete gällande barnkonventionen är delar i ett större förändringsarbete som tagit form efter medborgardialog med vuxna och barn- och unga vuxna, unga och barn om bibliotekets framtida utveckling. Biblioteken ska ge människor möjlighet till personlig utveckling genom att inspirera till läsning, skapa förutsättningar för kunskapsinhämtande och ge möjlighet för människor att mötas och känna sig delaktiga i samhället. Utifrån detta har tre fokusområden med tillhörande mål identifierats. Öka tillgängligheten till biblioteksverksamheten Öka intresset för läsning och öka läsförståelsen Öka förutsättningarna för kunskapsinhämtande 5. 1 Öka tillgängligheten till biblioteksverksamheten Tillgänglighet handlar inte enbart om att ha åtkomst till biblioteket som fysisk plats. Det handlar också till stor del om inkludering, att alla ska känna sig välkomna och om att bibliotekets verksamhet är intressant och angeläget för den enskilde. 6 (12)

11 Karlskoga bibliotek är sedan 1974 beläget mitt i centrum. Den totala ytan är relativit stor, 2500 m². Dessa faktorer är goda förutsättningar för en angelägen och intressant biblioteksverksamhet med många besökare renoverades Karlskoga bibliotek och en bearbetad omflyttning skedde. Sedan dess är såväl omvärlden som Karlskoga i ständig förändring. Dessa förändringar har lett till att helt andra krav ställs på den rumsliga utformningen och verksamheten i biblioteket. Behovet av ett nytt omgestalt bibliotek är tydligt. Ett bibliotek som erbjuder medier och upplevelser i en öppen, inspirerande och välkomnande miljö i vilken det är lätt att hitta. En miljö som främjar besökarens nyfikenhet, kreativitet, läslust och kunskapsinhämtning och som bidrar till ett effektivt utnyttjande av biblioteksytan och en förbättrad miljö för såväl besökare som personal. Precis som i det fysiska rummet ska det vara lätt att navigera på bibliotekets hemsida. Detta uppnås genom ett strukturerat arbete med sidans utseende, tekniska funktioner och innehåll. Liksom för det fysiska biblioteket ska det digitala biblioteket vara inspirerande och välkomnande. Biblioteken tillhandahåller litteratur i flera olika format och på flera olika språk. Litteraturen finns tillgänglig i det fysiska biblioteket likväl som i det digitala biblioteket. 7 (12)

12 Karlskoga bibliotek har generösa öppettider, timmar per vecka april-september och timmar per vecka, oktober-mars. Lördagar är den veckodag med flest besökare per timme medan söndagar är den veckodag med minst besökare. På vardagarna är besöken ganska jämt fördelade över veckodagarna. Under samtliga öppettider är biblioteket bemannat. (Från hösten 2018 har biblioteket en försöksperiod med självservice på vardagar ) Genom att justera bemanningen kan personella resurser frigöras för att exempelvis användas till utvecklandet av verksamhet riktad mot barn och unga. På så vis ökas kvalitén på biblioteksverksamheten. Med ett införande av tjänsten meröppet ges besökarna också möjlighet att besöka biblioteket utanför bemannande öppettider. Bibliotekslokalen blir tillgänglig som mötesplats för medborgarna vilket bidrar till att stärka lokalsamhället. Samtliga skolor har bibliotek men förutsättningarna ser olika ut bland annat gällande lokaler, inköpsanslag, tjänstgöringsgrad och kompetens. Karlskoga kommun behöver säkerställa att alla elever i kommunen har lika tillgång till sitt skolbibliotek. Oavsett skola ska eleverna ha samma möjligheter till lässtimulans och stöd i informationssökning och källkritik. Inom skolförvaltningen pågår ett arbete med att utveckla och omforma elevernas lärmiljöer vilket inkluderar även skolbiblioteken. I skollagen anges att alla eleverna i grundskolan och grundsärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek vilket de också har i Karlskoga där varje skolenhet har ett skolbibliotek. Skolförvaltningen vill ytterligare stärka arbetet med skolbibliotek och komplettera lärarkompetensen med bibliotekariens spetskompetens. Genom den statliga lågstadiesatsningen har detta möjliggjort under 2016 då tre skolbibliotekarietjänster inrättats från förskoleklass till årskurs 3. Med stöd av de nyanställda bibliotekarierna har tillgängligheten ökat och blivit mer likvärdig på lågstadiet. Grundskolans biblioteksplan har också reviderats och kommer utgöra grund för skolornas fortsatta utveckling av skolbiblioteken i alla årskurser för att säkerställa likvärdigheten. Skolförvaltningen har idag två personer anställda för att tillsammans med skolorna möjliggöra ökad tillgänglighet för grundskoleeleverna till skolbiblioteken. Gymnasiebiblioteken är bemannade under skoltid. Mål Folkbibliotek Skapa en modern och attraktiv läs- och lärmiljö genom en inledande process kring renovering/ombyggnation av biblioteket tillsammans med fastighetsägarna och samhällsbyggnadsförvaltningen. Skapa förutsättningar för att biblioteket och bibliotekslokalen kan användas kvällar och helger utanför bemannad öppettid. Skapa ett bibliotek som är lättorienterat, enkelt och självklart att använda för alla. Utveckla den traditionellt så kallade uppsökande verksamheten. Vidareutveckla bibliotekets webbplats och digitala tjänster. Genomföra utbildningsinsatser inom området mänskliga rättigheter för att fördjupa och stärka personalens kompetens. Delta i samarbete där biblioteksverksamhet har en naturlig del. Vara aktiva i de processer som regionbiblioteket initierar inom området ökad tillgänglighet till biblioteksverksamheten. 8 (12)

13 Mål Skolbibliotek Skapa anpassade lokaler där biblioteksverksamhet kan bedrivas på ett väl fungerande sätt i god studiemiljö. Biblioteken ska dagligen vara tillgängliga för eleverna. Skapa likvärdiga bibliotek. Utbilda alla inom skolförvaltningen om skolbibliotekets ramar och möjligheter. Inom språkutvecklingsarbetet som sker inom för- och grundskolan inkludera och tydliggöra bibliotekets viktiga roll. Mål Gymnasiebibliotek Skapa anpassade lokaler där biblioteksverksamhet kan bedrivas på ett väl fungerande sätt i god studiemiljö. Biblioteken ska vara bemannade med utbildad personal under bibliotekens öppethållande. Skapa likvärdiga bibliotek. 5.2 Öka intresset för läsning och öka läsförstålsen Resultat från flera forskningsstudier visar att barn i Sverige läser allt mindre och att deras studieresultat och läsförståelse sjunker. I Karlskoga genomfördes under förstudien "Attityder till skola och utbildning i Karlskoga" med anledning av låga studieresultat. Rapporten pekar på vikten av en likvärdig utbildning för alla barn och unga i Karlskoga. En likvärdig utbildning skapar goda förutsättningar till positiva studieresultat vilket i förlängningen ger barn och unga ett vuxenliv med valmöjligheter. Detta har stor betydelse för hur barn och elever presterar senare i skolan och kan också försvåra möjligheten att fullt ut delta i det demokratiska samtalet. Tidiga insatser är avgörande för att förbättra barns och elevers läsförmåga. Skolförvaltningen prioriterar detta arbete och har under 2018 startat upp språkutvecklingsarbete inom både förskola och grundskola. Föräldrar och vuxna personer som finns runt de små barnen läser generellt allt mindre för sina barn vilket påverkar deras språkutveckling och skolresultat i negativ riktning. För att klara skolan och de krav som samhället ställer idag behöver barn och ungdomar få ett språk som utvecklas fullt ut. Detta fås genom en förståelse för skriftspråket. Genom att läsa mycket och prata om vad man läser utvecklar barn sitt skriftspråk, men också sin fantasi, sin förmåga att reflektera och sin förmåga till abstrakt tänkande. 9 (12)

14 Forskning visar att det är under barns första år som språkutvecklingen är som mest intensiv och påverkningsbar. Läsfrämjandeinsatser riktad till små barn får störst effekt och i detta arbete är föräldrar, pedagoger och andra vuxna i barns närhet viktiga. Genom samverkan med bland annat Karlskoga familjecentral kan Karlskoga bibliotek bidra till en positiv utveckling. Skolan är det forum där elever och deras familjer kan mötas på den nivå de är och uppmuntran till litteratur och läsning sker naturligt. I detta arbete är skolbiblioteken en viktig resurs för lärare och elever som kan bidra till elevernas lärande, lärarnas förhöjda profession och gynna arbetet med den ökade måluppfyllelsen. Även om arbetet gällande läsning och läsförståelse framförallt riktas mot barn och unga ska biblioteksverksamheten finnas tillgänglig för alla oavsett ålder. Förmedlandet av det skrivna ordet och litteraturens ställning har en grundläggande betydelse för det demokratiska samtalet. En utmaning för Karlskoga kommun är att väcka läslusten framför allt hos barn-och unga och barn och unga samt att vända trenden med sjunkande studieresultat. Mål Folkbibliotek Rikta läsfrämjande satsningar till barn i åldern 0-6 år och till vuxna i deras närhet. Rikta insatser till barn och familjer inom olika språkgrupper som finns i Karlskoga. Underlätta för och stärka barn, unga och vuxna i att utveckla sin läsning och läsförståelse läsning, läsförståelse och sitt språk. Vara aktiva i de processer som regionbiblioteket initierar inom området öka intresset för läsning och läsförståelsen läsning, läsförståelse och språkutveckling. 10 (12)

15 Mål Skolbibliotek Underlätta och stärka elever i sin läs-och skrivförmåga för att på så sätt utveckla sitt språk, sin fantasi och sin empati. Skapa en kunskapstrappa för det läsfrämjande arbetet. Bistå elever och personal med lämplig fack- och skönlitteratur. Mål Gymnasiebibliotek Underlätta och stärka elever i sin läs-och skrivförmåga för att på så sätt utveckla sitt språk, sin fantasi, sin empati. Stödja elever i att utveckla förmågan att tolka texter genom litteratur. Bistå elever och personal med lämplig fack-och skönlitteratur. 5.3 Öka förutsättningarna för kunskapsinhämtande Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig för alla, främja läsning och tillgång till litteratur och intresset för bildning. Tillgänglighet och läsförmåga är viktiga förutsättningar för kunskapsinhämtning. En välutformad biblioteksmiljö bidrar till lärande och kunskapsinhämtning genom att besökarnas nyfikenhet, fantasi och kreativitet väcks. Goda förutsättningar för det livslånga lärandet skapas genom en inspirerande och lättorienterad lärmiljö med studieplatser, modern teknik, aktuellt och relevant utbud, utrymme för att på olika sätt stimulera det egna skapandet och plats för det demokratiska samtalet. 11 (12)

16 Biblioteken ska arbeta för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning och lärande. Ett medvetet arbetssätt för att möta människors förväntningar och behov, samt att stärka människors digitala delaktighet är ett av bibliotekets grunduppdrag. Biblioteken ska också vara ett stöd i att värdera information som genom den digitala tekniken tas fram. Skolbiblioteken ska vara ett naturligt stöd för elever och lärare i deras arbete och en integrerad del av undervisningen som bidrar till skolans pedagogiska utveckling. Mediebeståndet liksom programverksamheten ska hålla hög kvalitet, vara allsidigt, gynna fri åsiktsbildning och värna informations- och yttrandefriheten. Genom samverkan med studieförbund, folkbildningen och civila samhället kan biblioteken skapa arenor och förutsättningar för människors kunskapsinhämtande. Mål Folkbibliotek Arbeta utifrån framtagen medieplan. Tillgängligöra ett angeläget och intressant vår- och höstprogram där läsglädje och kunskap är centralt. Arbeta utifrån målsättningar i den regionala- och lokala digitala agendan och skapa en kunskapstrappa för det digitala biblioteket. Vara aktiva i de processer som regionbiblioteket initierar inom området öka förutsättningarna för kunskapsinhämtande. Mål Skolbibliotek Underlätta och stärka elever i att utveckla sin förmåga att hantera information. Skapa en kunskapstrappa för informationshantering. Mål Gymnasiebibliotek Stödja eleverna i att självständigt kunna söka, värdera och hantera information. Tillhandahålla ett allsidigt, relevant och aktuellt bestånd. 6 Uppföljning och revidering Biblioteksplanen revideras 2019 i samband med ny mandatperiod under ska ny biblioteksplan finnas framtagen. Kultur- och föreningsförvaltningen ansvarar för revidering. Nämnderna svarar för löpande och årlig uppföljning av biblioteksplanen i samband med delår och årsredovisning. 12 (12)

17 Tjänsteskrivelse 1(2) Skolförvaltningen Handläggare Jan Strid Kultur- och föreningsförvaltningen Synpunkter på nuvarande biblioteksplan inför Kultur- och föreningsförvaltningens förslag på revidering av biblioteksplan 1. Allmänt. Skolförvaltningen (SF) hade föredragit att de båda förvaltningarna gemensamt hade arbetat fram ett förslag till biblioteksplan. 2. Allmänt. Nuvarande biblioteksplan är ett bra skrivit styrdokument och SF är överens med kultur- och föreningsförvaltningen (KFF) att den är en bra utgångspunkt för en uppdaterad version för de närmaste åren. 3. Inledning sid 3 och i hela dokumentet. Förskolan kommer att få en ny läroplan från den 1 juli 2019, Läroplan för förskolan (Lpfö 18). Den nya läroplanen kommer att ha ett tydligare fokus mot förskolans lärandeuppdrag. 4. Bakgrund 2.1. SF utgår ifrån att grunduppgifterna om Karlskoga kommun uppdateras av KFF. I sista stycket på sid 4 Idag finns tre riksrekryterande elitidrottsutbildningar inom sporterna fotboll, ishockey och baseboll. Meningen om Örebro universitets Campus behöver skrivas om eftersom verksamheten har förändrats. Byt ut sista meningen till: Denna vision avspeglas i skolans olika lokala styrdokument som t ex Barn- och utbildningsplanen. 5. Bakgrund 2.2 Flytta upp meningen om förskolorna till första stycket. 6. Bakgrund Ta bort den sista meningen på sid 5 eftersom att SF tolkar att detta inte längre är aktuellt. 7. Styrdokument Ta bort examensmål och gymnasiegemensamma ämnen från punkten gymnasieskolan. Bättre med en enhetlig linje och då håller vi oss till läroplanen även om det finns fler styrdokument. 8. Fokusområde 5.1 sid 8 Byt ut texten i andra stycket fr o m Genom den till: Skolförvaltningen har idag två personer anställda för att tillsammans med skolorna möjliggöra ökad tillgänglighet för grundskoleeleverna till skolbiblioteken. Gymnasiebiblioteken är bemannade under skoltid. 9. Fokusområde 5.1 sid 9 Ändra sista punkten under mål skolbibliotek till: Inom språkutvecklingsarbetet som sker inom för- och grundskolan inkludera och tydliggöra bibliotekets viktiga roll

18 Tjänsteskrivelse (2) 10. Fokusområde 5.2 sid 9 Byt ut samtliga meningar i första stycket under punkt 5.2 fr o m I karlskoga till: Detta har stor betydelse för hur barn och elever presterar senare i skolan och kan också försvåra möjligheten att fullt ut delta i det demokratiska samtalet. Tidiga insatser är avgörande för att förbättra barns och elevers läsförmåga. Skolförvaltningen prioriterar detta arbete och har under 2018 startat upp språkutvecklingsarbete inom både förskola och grundskola. 11. Fokusområde 5.2 sid 11 Lägg till under skolbibliotek ytterligare en punkt -Bistå elever och personal med lämplig fack- och skönlitteratur Jan Strid Skolchef

Program Biblioteksplan Karlskoga kommun

Program Biblioteksplan Karlskoga kommun Program Biblioteksplan Karlskoga kommun 2019-2020 Dnr KFN 2018-00084 Fastställd av: KF 2019-01-29 29 Revideras senast: 2020-12-31 Innehåll Program - Biblioteksplan Karlskoga kommun... 3 1. Inledning...

Läs mer

Program Biblioteksplan Karlskoga kommun

Program Biblioteksplan Karlskoga kommun Program Biblioteksplan Karlskoga kommun 2017-2018 Fastställd av: Kommunfullmäktige 172 2017 Revideras senast: 2018-12-13 Innehåll Program - Biblioteksplan Karlskoga kommun... 3 1. Inledning... 3 2. Bakgrund...

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteksplan. för Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige , 84 Dnr KS

Biblioteksplan. för Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige , 84 Dnr KS Biblioteksplan för Laxå kommun 2017-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-14, 84 Dnr KS 2017-103 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Styrdokument 2 1.2 Bibliotekets uppdrag. 2 2 Folkbibliotek 3

Läs mer

Biblioteksplan. Biblioteksplan Datum för beslut: Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad:

Biblioteksplan. Biblioteksplan Datum för beslut: Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad: Biblioteksplan Biblioteksplan Datum för beslut: 2016-04-29 Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad: 2018-12-17 Beslutsinstans: BUN Giltig till: Barn- och utbildningsförvaltningen Biblioteket Innehållsförteckning

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Innehåll. 1. Oskarshamns kommuns bibliotek Bibliotekets uppdrag Bibliotekets verksamhet Folkbibliotek...

Innehåll. 1. Oskarshamns kommuns bibliotek Bibliotekets uppdrag Bibliotekets verksamhet Folkbibliotek... Innehåll 1. Oskarshamns kommuns bibliotek... 3 1.1. Bibliotekets uppdrag... 3 1.2. Bibliotekets verksamhet... 4 1.2.1. Folkbibliotek... 5 1.2.2. Skolbibliotek... 5 1.3. Biblioteksplanens fokusområden och

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2021 Dnr: KS.2017.0214 Antagen av kommunfullmäktige 2017-05-31, 80 (ersätter Biblioteksplan för Finspångs kommun KF 189, Dnr 2005.0206) Inledning Alla ska kunna ta del av litteratur,

Läs mer

Biblioteksstrategi. Program Strategi Policy Riktlinje

Biblioteksstrategi. Program Strategi Policy Riktlinje Biblioteksstrategi Program Strategi Policy Riktlinje S i d a 2 Dokumentnamn: Biblioteksstrategi Berörd verksamhet: Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av: Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-05,, dnr

Läs mer

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun Biblioteksplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 Biblioteksplan för Strömstads bibliotek 2014-2018 Bakgrund och syfte Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige.

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Biblioteksplan. KFTN och BUN 1(5)

Biblioteksplan. KFTN och BUN 1(5) 1(5) Biblioteksplan Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande KFT 2019/19 Kommunfullmäktige 2019-02-26 Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid Policy KFTN och BUN 2019-2022 Revideringsansvarig

Läs mer

Tj.ngsryd.s. Kommun Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/ En samlad biblioteksorganisation med lokal förankring

Tj.ngsryd.s. Kommun Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/ En samlad biblioteksorganisation med lokal förankring Tj.ngsryd.s Kommun bilaga 1 BN 97 201-8-09-25 2018-09-06 Innehåll: Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/19 1 Biblioteks- och skollagen 2. Vision och mål avseende biblioteksverksamheten 2.1 Vision

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Biblioteksplan. Åtvidabergs kommun

Biblioteksplan. Åtvidabergs kommun Biblioteksplan 2017-2020 ÅKF: 2017:09 Dnr: ATVKS 2017-00116 600 Antagen: Kommunfullmäktige 55, 2017-05-31 Reviderad:- Dokumentansvarig förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan 2017-02-172017-02-17 Biblioteksplan 2015-2020 Antagen av Humanistiska nämnden 2015-04-29 Postadress Besöksadress Internet Telefon Telefax Bankgiro Org.nr 841 81 Ånge Torggatan 10 www.ange.se 0690-250 100

Läs mer

Ekerö kommuns biblioteksplan Ditt Bibliotek

Ekerö kommuns biblioteksplan Ditt Bibliotek Ekerö kommuns biblioteksplan 2019-2023 Ditt Bibliotek Inledning Kommuner är enligt bibliotekslagen skyldiga att upprätta biblioteksplaner, som formulerar den lokala bibliotekspolitiken. Biblioteksplanen

Läs mer

Promemoria Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek

Promemoria Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek Promemoria 2018-09-11 Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek 2 (7) Innehåll 1. Rättslig reglering av skolbibliotek... 3 2. Vem som ansvarar för att elever får tillgång till skolbibliotek... 4 3. Definition

Läs mer

Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och

Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden För att en kommun och dess invånare ska få möjligheten till en bra biblioteksverksamhet krävs det

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Folk- och skolbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN Folk- och skolbibliotek BIBLIOTEKSPLAN Folk- och skolbibliotek 2019-2021 LAGAR OCH RIKTLINJER Bibliotekslagen: 4 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning,

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer

Förslag till biblioteksplan (KS19/81)

Förslag till biblioteksplan (KS19/81) Sammanträdesprotokoll 2019-05-21 Kommunfullmäktige 60 Förslag till biblioteksplan 2019-2023 (KS19/81) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till biblioteksplan 2019-2023. Yrkanden Helena

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Biblioteksplan för Söderhamns kommun

Biblioteksplan för Söderhamns kommun Biblioteksplan för Söderhamns kommun 2019-2022 Kultur- och samhällsserviceförvaltningen 2(5) Söderhamns folkbibliotek består av huvudbiblioteket i Söderhamn samt biblioteksfilialerna i Bergvik, Ljusne

Läs mer

Tillsyn av fristående fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg

Tillsyn av fristående fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg Riktlinje Tillsyn av fristående fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg Fastställd av: BUN 35 2019-04-08 Revideras senast: 2021-06-30 Innehåll Riktlinje - Tillsyn av fristående fritidshem, förskola

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Biblioteksplan Gnosjö kommun

Biblioteksplan Gnosjö kommun Biblioteksplan Gnosjö kommun 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-21 77. Antagen av Kultur- och utbildningsutskottet Inledning I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att kommuner och landsting

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun

Biblioteksplan för Hofors kommun Biblioteksplan för Hofors kommun 2018 2020 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-12 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Biblioteksverksamheten i Hofors kommun...3 3. Kommunens värdegrund

Läs mer

Biblioteksplan för Bollebygds kommun

Biblioteksplan för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (6) 2017-11-01 Fastställd: Kommunfullmäktige 2017-12-07, 184 Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Kultur- och fritidschef Dnr : KS2017/268 Biblioteksplan 2018 2021

Läs mer

Medieplan för Karlskoga bibliotek

Medieplan för Karlskoga bibliotek Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-05 KFN 2016.0061 Handläggare Maria Lobell Medieplan för Karlskoga bibliotek Sammanfattning Biblioteket står sedan tidigare utan medieplan, varför ett skriftligt, ifrån grunden,

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN

BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN - 2016 HAMMARÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSVERKSAMHET 1 Bakgrund Enligt bibliotekslagen 7 skall kommuner och landsting efter den 1 januari 2010 anta planer för biblioteksverksamhet. I Hammarö kommun

Läs mer

Biblioteksplan. Biblioteksplan för Krokoms kommun. Antagen i Barn- och utbildningsnämnden Antagen i Kommunfullmäktige

Biblioteksplan. Biblioteksplan för Krokoms kommun. Antagen i Barn- och utbildningsnämnden Antagen i Kommunfullmäktige Biblioteksplan Biblioteksplan 2015 2019 för Krokoms kommun Antagen i Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 Antagen i Kommunfullmäktige 2015-12-09 Krokoms kommun, september 2015 Författare: Eva Fresk,

Läs mer

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Biblioteksplan för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Innehåll Inledning 3 Vad säger bibliotekslagen? 4 Varför en biblioteksplan? 4 Vad är ett bibliotek? 5 ViIka är bibfiotekets målgrupper? 5 Utmaningar!

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ÅSTORPS KOMMUN. Beslutad

BIBLIOTEKSPLAN ÅSTORPS KOMMUN. Beslutad BIBLIOTEKSPLAN ÅSTORPS KOMMUN Beslutad 2012-02-27 1 Biblioteksplan för Åstorps kommun En biblioteksplan är något som alla kommuner enligt lag är skyldiga att ta fram. Men det är också något vi folkvalda

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Biblioteksverksamhet

Biblioteksverksamhet Biblioteksverksamhet UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Biblioteksplan Katrineholms kommun

Biblioteksplan Katrineholms kommun Biblioteksplan Katrineholms kommun 2018 2020 Övergripande inriktningsdokument Antagen av kommunfullmäktige: 2018-09-17, 111 Giltighetstid: 2018-09-17 2020-12-3 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Biblioteksplan Lidingö stad

Biblioteksplan Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2016-05-02 KS/2016:10 Biblioteksplan Lidingö stad 2016-2019 2 (8) Innehållsförteckning Biblioteksverksamhet för alla... 3 Bibliotekslagen (SFS 2013:801)...3 Bibliotek ska samverka...4 Lidingö

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Skolbiblioteksprogram

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Skolbiblioteksprogram Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Skolbiblioteksprogram Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Lekebergs kommuns biblioteksplan

Lekebergs kommuns biblioteksplan Lekebergs kommuns biblioteksplan 2017-2019 Bibliotek berör alla! Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-27 Ansvarig för revidering: Kultur- och bildningsnämnden Ansvarig tjänsteman: Kultur- och

Läs mer

Biblioteksplan för Upplands-Bro Version

Biblioteksplan för Upplands-Bro Version Biblioteksplan för Upplands-Bro 2016-2019 Version 2016-01-21 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Omvärlden... 3 3. Ansvar och styrning... 4 4. Mål och vision... 5 4.1 Folkbiblioteket uppdrag... 6

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer

Biblioteksplan för Katrineholms kommun

Biblioteksplan för Katrineholms kommun Styrdokument Biblioteksplan för Katrineholms kommun Övergripande inriktningsdokument Antagen av kommunfullmäktige:, 111 Giltighetstid: 2020-12-31 2 (10) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan för Töreboda kommunbibliotek Bakgrund TÖREBODA KOMMUN. Biblioteksplan Sida 1 av 5 Datum

Biblioteksplan för Töreboda kommunbibliotek Bakgrund TÖREBODA KOMMUN. Biblioteksplan Sida 1 av 5 Datum Sida 1 av 5 för Töreboda kommunbibliotek 2018 2020 Bakgrund Av Bibliotekslagen (2013:801) framgår att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet särskilt ska verka för det demokratiska samhällets utveckling

Läs mer

Kunskapsstegen. Informationskompet ens. Sökprocess. Läslust Gymnasiet Språkutveckling Årskurs 6 9. F årskurs år

Kunskapsstegen. Informationskompet ens. Sökprocess. Läslust Gymnasiet Språkutveckling Årskurs 6 9. F årskurs år Beslutad i Utbildningsnämnden 2019-04-17 Beslutad i Kommunstyrelsen 2019-05-28 Kunskapsstegen Sökprocess Informationskompet ens Läslust Gymnasiet Språkutveckling Årskurs 6 9 0 5 år F årskurs 5 BVC Lånekort

Läs mer

När kvalitetsgranskningen är avslutad i sin helhet redovisas de samlade resultaten i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport.

När kvalitetsgranskningen är avslutad i sin helhet redovisas de samlade resultaten i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport. Beslut Huvudman sundsvalls.kommun@sundsvall.se 2018-03-23 Dnr 400-2016:11433 Rektor roger.jagebo@skola.sundsvall.se Beslut efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Hellbergsskolan

Läs mer

biblioteksprogram för botkyrka Biblioteksprogram för Botkyrka kommun

biblioteksprogram för botkyrka Biblioteksprogram för Botkyrka kommun biblioteksprogram för botkyrka Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022 Botkyrka kommuns biblioteksprogram berättar om vad biblioteken ska jobba med fram till år 2022. Det är Botkyrkas kommunfullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017

Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017 Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017 Inledning Enligt Bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun upprätta och anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen ska fastställas

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan RFÖRFATTNINGSSAMLING KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET Ärendenummer 2019-41 Biblioteksplan 2019-2021 Norrtälje kommuns biblioteksplan 2019-2021 har tagits fram genom omvärldsanalys och vilar samtidigt på den

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2017-12-13 196 2 Biblioteksplan för Vänersborgs kommun Inledning och syfte Biblioteksplanen för Vänersborgs kommun reglerar Vänersborgs biblioteksverksamhet.

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Kulturnämnden Annamaria Björklin RAPPORT Datum 2018-09-04 Sida 1(8) Referens KN 2016-09041 880 Biblioteksplan 2017-2020 Antagen av nämnd åååå-mm-dd, xx Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post

Läs mer

Hög tillgänglighet, låga trösklar alla är välkomna!

Hög tillgänglighet, låga trösklar alla är välkomna! Partille biblioteksplan 2015 2018 Hög tillgänglighet, låga trösklar alla är välkomna! Biblioteken i Partille har ambitionen att vara en självklar del av människors vardag om så du är barn i förskolan,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08, 81 Norrtälje kommuns biblioteksplan 2016-18 har tagits fram genom omvärldsanalys och vilar samtidigt på den samlade yrkeserfarenheten hos personalen, Norrtälje

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Biblioteksplan. Landskrona stad. Med mod och handlingskraft skapar vi de bästa framtidsutsikterna. företagare i Landskrona.

Biblioteksplan. Landskrona stad. Med mod och handlingskraft skapar vi de bästa framtidsutsikterna. företagare i Landskrona. Med mod och handlingskraft skapar vi de bästa framtidsutsikterna för invånare och företagare i Landskrona. 2019 2022 Biblioteksplan Landskrona stad Demokrati och fri åsiktsbildning Litteratur och läsfrämjande

Läs mer

Beslut- Skolbiblioteksplan

Beslut- Skolbiblioteksplan Ulrika Wennerholm E-post: ulrika.wennerholm@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-04-29 Dnr: 2014/1082-BaUN- 649 Barn- och ungdomsnämnden Beslut- Skolbiblioteksplan Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Biblioteksplan. inklusive handlingsplan för skolbiblioteket. Övertorneå Kommun Barn- och utbildningsnämnden

Biblioteksplan. inklusive handlingsplan för skolbiblioteket. Övertorneå Kommun Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan inklusive handlingsplan för skolbiblioteket Övertorneå Kommun 2019-2021 Barn- och utbildningsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2019- 1 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 2 2. Övertorneå kommuns

Läs mer

Biblioteksplan. Oskarshamns kommun

Biblioteksplan. Oskarshamns kommun Biblioteksplan Oskarshamns kommun 2016-2020 Innehåll 1. Oskarshamn kommuns bibliotek... 3 1.1. Bibliotekets uppdrag... 3 1.2. Nulägesanalys... 4 1.3 Bibliotekets verksamhet och vision... 5 1.3.1Folkbibliotek...

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2018 2020 Antagen av kommunstyrelsen 2018-09-10 101 Inledning... 3 Biblioteksverksamheten i Munkfors kommun... 3 Folkbiblioteket... 3 Prioriterade grupper och verksamhetsområden... 4 Samverkan...

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Möllevångsskolan i Malmö kommun. Skolinspektionen.

Beslut. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Möllevångsskolan i Malmö kommun. Skolinspektionen. Skolinspektionen Beslut Malmö stad malmostad@malmo.se 2018-03-16 Dnr 400-2016:11433 Rektor: Andreas Katsanikos andreas.katsanikos@malmo.se Beslut efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk

Läs mer

Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting anta planer för sin

Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting anta planer för sin TJÄNSTESKRIVELSE 2018-10-16 Liselotte Palmborg Tf. Chef Kultur och fritidskontoret Telefon 08 555 010 41 liselotte.palmborg@nykvarn.se Förlängning av biblioteksplan 2018 KS/2018:457 Förvaltningens förslag

Läs mer

Biblioteksplan för Nordmalings kommun

Biblioteksplan för Nordmalings kommun Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2018 2020 Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Kulturchef Dokumentet gäller till och med 2018-2020 Diarienummer 2017-475-012 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

Medieplan för biblioteken i Uddevalla

Medieplan för biblioteken i Uddevalla Medieplan för biblioteken i Uddevalla 2018-2019 Inledning Medieplanen för Uddevallas bibliotek huvudbibliotek och två närbibliotek- är framtagen för att vara ett stöd i planeringen och det strategiska

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala grundskolor och grundsärskolan. Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola.

Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala grundskolor och grundsärskolan. Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola. Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola. 2012-01-26 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Syfte 5 3 Styrdokument 6 4 Definition 6 5 Barn i behov av särskilt stöd

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Interpellation: Bibliotekarier ökar elevernas läsförmåga och digitala kompetens - Elisabeth Zackrisson (V)

Interpellation: Bibliotekarier ökar elevernas läsförmåga och digitala kompetens - Elisabeth Zackrisson (V) Sida 1 av 5 55 Diarienr: KS-2018/00161 Interpellation: Bibliotekarier ökar elevernas läsförmåga och digitala kompetens - Elisabeth Zackrisson (V) Beslut Efter ytterligare inlägg av Elisabeth Zachrisson,

Läs mer

Biblioteksplan Trollhättans Stadsbibliotek

Biblioteksplan Trollhättans Stadsbibliotek Biblioteksplan Trollhättans Stadsbibliotek 2016-2019 Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 4 Uppdrag 4 Styrdokument 4 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden

Läs mer

Biblioteksplan Kungsbacka kommun

Biblioteksplan Kungsbacka kommun Biblioteksplan 2017-2020 Kungsbacka kommun 20170109 Utges av Kungsbacka kommun Januari 2017 Förord Bibliotekslagen ligger till grund för biblioteksplanen. Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska kommuner

Läs mer

Biblioteksprogram Huddinge kommun

Biblioteksprogram Huddinge kommun Biblioteksprogram Huddinge kommun 2017 2022 Innehåll Om biblioteksprogrammet 2 Biblioteken är viktiga för att uppnå kommunens vision 2 Kärnvärden 2 Biblioteken förändras med sin omvärld 3 Platsen bibliotek

Läs mer

Biblioteksplan för Norbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen

Biblioteksplan för Norbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen Biblioteksplan för Norbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-08 2016-08-31 11.13 Version1 Biblioteksplan för Norberg Syftet med biblioteksplanen är att stärka biblioteksverksamheten, ge struktur

Läs mer

PLAN. Biblioteksplan

PLAN. Biblioteksplan PLAN Biblioteksplan 1 Styrdokument Handlingstyp: Biblioteksplan Diarienummer: KS/2015:92 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2016-03-21, 26 Dokumentansvarig: Lärandesektionen Revideras:

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN. Biblioteksplan för Falköpings kommun

BIBLIOTEKSPLAN. Biblioteksplan för Falköpings kommun BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplan för Falköpings kommun 2019 2021 Typ av styrdokument Biblioteksplan Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2019-03-25, 20 Diarienummer KFN 2018/00032 880, KS 2018/329

Läs mer

Beslut. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Vittra Forsgläntan i Kungsbacka kommun.

Beslut. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Vittra Forsgläntan i Kungsbacka kommun. r> j Skolinspektionen Beslut Vittra AB info@vittra.se 2018-01-23 Dnr 400-2016:11433 Rektor sandy.bjornwall@vittra.se Beslut efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Vittra Forsgläntan

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Mariefreds skola i. Beslut Dnr :11433

Beslut. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Mariefreds skola i. Beslut Dnr :11433 Beslut Strängnäs kommun kommun@strangnas.se 2018-02-15 Dnr 400-2016:11433 Eric Rudholm eric.rudholm@strangnas.se Beslut efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Mariefreds skola

Läs mer

Biblioteksplan för biblioteken i Ale kommun

Biblioteksplan för biblioteken i Ale kommun Biblioteksplan för biblioteken i Ale kommun 2018-2021 Antagen i utbildningsnämnden 2017-12-06 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07 Ersätter biblioteksplan 2008-2012 Dnr UKN0034/05 Innehåll Bakgrund,

Läs mer

Biblioteksplan Strategi

Biblioteksplan Strategi Biblioteksplan 2015-2016 Strategi Diarienummer: KS2015/1959 Beslutad av: Kommunstyrelsen Giltighetstid: 2015-2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Relation till andra styrdokument... 3 3. Syfte... 3 4. Mål

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Strategi för biblioteksverksamheten

Strategi för biblioteksverksamheten Datum Strategi för biblioteksverksamheten Dokumentnamn: Strategi för biblioteksverksamheten Dokumentägare: Avdelningschef, Kultur- och fritidsavdelningen Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

1. INLEDNING. Denna biblioteksplan ersätter biblioteksplanen från Den innehåller även Bibliotek Familjen Helsingborgs vision.

1. INLEDNING. Denna biblioteksplan ersätter biblioteksplanen från Den innehåller även Bibliotek Familjen Helsingborgs vision. 1. INLEDNING Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. I denna plan ska folkbiblioteksverksamheten som styrs av bibliotekslagen och skolbiblioteksverksamheten

Läs mer