TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater"

Transkript

1 GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater M A N U A L NORSK

2 GSA N TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell PHS-20A Maks. effekt 2000W Nettilkobling 230V-50Hz Høyde 1,2-2,1m BESKRIVELSE AV TERRASSEVARMEREN 1 Varmeelement 2 Festeskrue 3 Hus 4 Posisjonsindikator 5 Snor 6 Strammemutter 7 Øvre 8 2 stk. M5x8 skruer 9 Midtre 10 2 stk. M5x8 skruer deksel 14 6 stk. M6x15 skruer 13 Følgende deler følger med terrassevarmeren: En tilbehørspose med 8 stk. M5x8 skruer og 6 stk. M6x15 skruer. Posisjonsindikator Snor deksel Varmeelement Festeskrue Hus Strammemutter Øvre 4 stk. M5x8 skruer Midtre 4 stk. M5x8 skruer NORSK ADVARSEL Denne elektriske terrassevarmeren overholder de gjeldende krav til teknisk sikkerhet og elektromagnetisk kompatibilitet. Unngå å røre terrassevarmeren når den er tent (risiko for forbrenning). Unngå å røre terrassevarmeren med våte hender. Unngå å dreie terrassevarmeren når den er tent. Hvis du vil endre terrassevarmerens vinkel, skal du slukke terrassevarmeren, og la den avkjøle i 15 min. Unngå å ha gjenstander på terrassevarmerens sikkerhetsavskjerming, da det kan medføre overoppheting. (F.eks. håndklær) Unngå å bruke terrassevarmeren til å tørke tøy med. Pass på varmeelementet; selv om det ikke gløder, kan det fortsatt være farlig. Kontroller at posisjonsinikatoren (4) er slukket før du rører terrassevarmeren. Slukk alltid terrassevarmeren: - endt bruk - ved feilfunksjon - før rengjøring Unngå å bruke terrassevarmeren hvis den er veltet, defekt eller ikke fungerer korrekt. Kontroller om strømmen er avbrutt. Unngå å dele opp terrassevarmeren. Hvis den settes sammen eller repareres feil, kan dette være farlig. Hvis du opplever problemer, skal du kontakte en autorisert forhandler. Terrassevarmeren er beregnet til bruk i hager og kan brukes både innendørs og utendørs. Garantien dekker ikke terrassevarmere som brukes i ervervsøyemed. All bruk av varmeren bør skje under oppsyn. Varmeren må ikke plasseres i nærheten av brennbare materialer. Ikke utsett varmeren for fuktighet eller korrosjon under lagring. Når varmeren er i bruk under markise, eller annen form for overbygg/tak, påse at det er tilstrekkelig avstand mellom varmeren og markisen (eller overbygget/taket) for å unngå skade og/eller brannfare. Ikke utsett varmeren for dårlig vær så som storm, regn, snø og torden/lyn. 6 stk. M6x15 skruer GARANTIEN DEKKER IKKE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV FEIL BRUK! 2

3 GSA N TERRASSEVARMER STRØM Kontroller at strømforsyningen svarer til den spenningen som er angitt på typeskilt før du tar i bruk terrassevarmeren. SIKKERHET Forsiktig! Ta alltid kontakten ut av stikkontakten, før du monteret eller flytter terrassevarmeren. Terrassevarmeren er både beregnet til utendørs bruk i hager, og innendørs bruk, også baderom. Installasjonen og bruken av terrassevarmeren skal oppfylle de gjeldende krav i landet hvor den brukes. Når terrassevarmeren er tent kan den oppnå meget høy temperatur som kan forårsake voldsom forbrenning. Informer alle brukere om denne faren. Kontakt alltid en elektriker hvis du har spørsmål til installasjon av terrassevarmeren. Barn, gamle og svake er muligens ikke alltid bevist faren som er forbundet med bruken av elektriske apparater. Overlat derfor terrassevarmeren til disse personene når du selv holder oppsyn. MONTERING AV TERRASSEVARMEREN Ta alltid ut stikkkontakten ut av før du installerer terrassevarmeren. 1. Sett den nederste en (11) i fotplaten (15) og sett den fast med 6 stk. M6x15 skruer. (Fig. 1) Nedre 6 stk. M6x15 skruer 2. Fest den nederste en (11) med den midterste en (9) med 4 stk. M5x8 skruer. (Fig. 2) Midtre 4 stk. M5x8 skruer NORSK 3. Fest den øverste en (7) og den midterste en (9) med 2 stk. M5x6 skruer. (Fig. 3) Midtre Nedre 4. Monter varmeelementet (1) på den øverste en (7) og fest den ved å dreie festeskruen. (Fig. 4) Klemme Midtre Øvre 2 stk. M5x6 skruer Varmeelement Festeskrue Øvre BETJENING Du tenner og slukker terrassevarmeren ved å trekke i snoren (5). De små vibrasjonene som oppstår når du tenner den forsvinner etter noen sekunder. EFFEKTER Modell: PHS-20A Posisjon 0: Stopp Posisjon 1: 650W (normal effekt) Posisjon 2: 1350W (middels effekt) Posisjon 3: 2000W (full effekt) VEDLIKEHOLD Terrassevarmeren krever ikke vedlikehold. Hvis terrassevarmeren skulle svikte, skal du kontakte en autorisert forhandler. KONTROLLER AT ENHETEN HAR STÅTT AVKJØLT MINST 30 MINUTTER INNEN QUARTZRØRET BYTTES UT

4 GSA S TERRASSVÄRMARE TEKNISK DATA Modell PHS-20A Max. effekt 2000W Nätspänning 230V-50Hz Höjd 1,2-2,1m BESKRIVNING AV TERRASSVÄRMAREN 1 Värmeelement 2 Fästskruv 3 Hus 4 Positionsindikator 5 Snöre 6 Låsmutter 7 Övre 8 2 st. M5x8 skruv 9 Mellan 10 2 st. M5x8 skruv Kåpa för fotplatta 14 6 st. M6x15 skruv 13 Följande delar medföljer terassvärmaren: En tillbehörspåse med 8 st. M5x8 skruv och 6 st. M6x15 skruv. Positionsindikator 6 st M6x15 skruv Snöre Kåpa för fotplatta Värmeelement Fästskruv Hus Låsmutter Övre 4 st M5x8 skruv Mellan 4 st M5x8 skruv 4 SVENSKA VARNING Denna elektriska terassvärmare följer gällande krav vad det gäller teknisk säkerhet och elektromagnetisk kompabilitet. Undvik att vidröra terassvärmaren när den är tänd (risk för brännskada). Undvik att vidröra terassvärmaren med våta händer. Undvik att vrida terassvärmaren när den är tänd. Om du behöver ändra terassvärmarens vinkel, skall du släcka terassvärmaren, och låta den svalna i ca 15 min. innan du ändrar på den. Undvik att ha föremål inom terassvärmarens säkerhetsavskärmning, då det kan medföra överhettning. (T.ex. handdukar) Undvik att använda terassvärmaren till att torka kläder med. Se upp med värmeelementet, även om det inte glöder, så kan det ända fortsatt vara varmt. Kontrollera att positionsindikatorn (4) är släckt innan du rör vid terassvärmaren. Släck alltid terassvärmaren: - efter användning - vid felindikation - före rengöring Undvik att att använda terassvärmaren om den är skadad, har vält omkull eller på annat sätt inte fungerar korrekt. Kontrollera om strömmen är bruten. Undvik att dela på terassvärmaren. Om den sätts samman eller repareras på ett felaktigst sätt, kan detta medföra fara. Om du råkar ut för problem så skall du ta kontakt med en auktoriserad återförsäljare. Terassvärmaren är avsedd för användning i trädgård och kan användas både inomhus och utomhus. Garantin gäller inte för terassvärmare som används i offentlig verksamhet/ miljö. All användning av värmaren bör ske under uppsikt. Värmaren får inte placeras i närheten av brännbara material. Utsätt inte värmaren för fukt eller risk för korrosion under förvaring. När värmaren används under markis, eller någon annan form av överbyggnad/tak, se till så att avståndet är tillfredställande mellan värmaren och markisen (eller överbyggnaden/ taket) för att undvika skador och brandfara. Utsätt inte värmaren för dåligt väder såsom storm, regn, snö eller åska. GARANTIN TÄCKER INTE SKADOR SOM UPPSTÅR SOM FÖLJD AV HANDHAVANDEFEL!

5 GSA S TERRASSVÄRMARE STRÖM Kontrollera att strömförsörjningen motsvarar den spänning som är angiven på typskylten, innan du tar terassvärmaren i bruk. SÄKERHET OBS! Ta alltid ur stickproppen från vägguttaget, innan du monterar eller flyttar på terassvärmaren. Terassvärmaren är både avsedd för användning inomhus, utomhus i trädgårdar och även i badrum. Installation och användning av terassvärmaren skall uppfylla gällande krav i det land där den används. När terassvärmaren är tänd kan den komma upp i mycket hög temperatur som kan orsaka stor brännskada. Informera alla användare om denna fara! Kontakta alltid en elektriker om du har frågor om installation av terassvärmaren. Barn, äldre och sjukliga har eventuellt inte erfarenheten/förmågan att använda elektriska apparater. Överlåt därför terassvärmaren till dessa personer endast när du själv kan hålla uppsikt. MONTERING AV TERRASSVÄRMAREN Ta alltid ur stickproppen innan du installerar terassvärmaren. 1. Sätt den nedersta en (11) i fotplattan (15) och sätt fast den med 6 st. M6x15 skruv. (Fig. 1) SVENSKA 3. Fäst den översta en (7) i den mellersta en (9) med 2 st. M5x8 skruv. (Fig. 3) Mellan Nedre 4. Montera värmeelementet (1) på den översta en (7) och fäst den genom att dra åt fästskruven. (Fig. 4) Klemme Mellan Övre 2 st. M5x6 skruv Värmeelement Fästskruv Övre ANVÄNDNING Du tänder och släcker terassvärmaren genom att dra i snöret (5). De små vibrationerna som uppstår när du tänder den försvinner efter några sekunder. Nedre 6 st M6x15 skruv EFFEKTLÄGEN Modell: PHS-20A Position 0: Stopp Position 1: 650W (normal effekt) Position 2: 1350W (medel effekt) Position 3: 2000W (full effekt) 2. Fäst den nedersta en (11) i den mellersta en (9) med 4 st. M5x8 skruv. (Fig. 2) Mellan 4 st M5x8 skruv UNDERHÅLL Terassvärmaren kräver inget underhåll. Om terassvärmaren behöver ses över, skall du kontakta en auktoriserad återförsäljare. KONTROLLERA ATT TERASSVÄRMAREN HAR STÅTT OCH SVALNAT AV I MINST 30 MINUTER INNAN QUARTZRÖRET BYTS UT

6

7

8 GSA S TERRASSEVARMER FÖRSÄKRAN OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE Undertecnad firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industriveien 61 N-7005 Trondheim försäkrar under eget ansvar att maskinen Produkt...Terrassvärmare Märke...GSA Modell typ...phs-20a överensstämmer med följande norm EN60335, EN55014, EN :1998, EN :2004 enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv 2002/95/EC, 73/23/EEC, 93/68/EEC Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna terrassvärmaren vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti N NORSK BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industriveien 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at maskinen Produkt...Terrassevarmer Merke...GSA Modell...PHS-20A er i overensstemmelse med normene EN60335, EN55014, EN :1998, EN :2004 samt bestemmelser gitt i direktiv 2002/95/EC, 73/23/EEC, 93/68/EEC Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever terrassevarmeren ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August Trondheim, Trondheim, VD, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om maskinen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER MANUAL 450165 NORSK TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell... HL-E72 Nettilkobling... 230V-50Hz Effekt... 2000 W Art.nr... 450165 Introduksjon:

Läs mer

Manual. Lyskaster. Metal halogen. art. no

Manual. Lyskaster. Metal halogen. art. no Lyskaster Strålkastare Metal halogen Manual art. no. 440639 Følg disse anvisningene nøye for korrekt og sikker bruk. Ta vare på disse anvisningene for senere bruk. Kontakt leverandøren ved eventuelle problemer.

Läs mer

hagepumpe trägårdspump Manual

hagepumpe trägårdspump Manual hagepumpe trägårdspump Manual Art LP-36A no 510131 Hagepumpe Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger blir du kjent med pumpen

Läs mer

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL M A N U A L 4 5 0 1 7 2 NORSK O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL Bruksanvisning

Läs mer

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Art.no. 120401 Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 2 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen

Läs mer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Läs mer

POWERSTART KCP15 ART.NR MANUAL

POWERSTART KCP15 ART.NR MANUAL POWERSTART KCP15 ART.NR. 560236 MANUAL Strø (kjø 1. Fi se 2. Ko 3. Tr st LED Hold LED BRUKSANVISNING For sikker bruk og lang levetid av apparatet er det viktig å lese denne anvisningen. Ta vare på den

Läs mer

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL M A N U A L 4 5 0 1 7 0 NORSK O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL Bruksanvisning

Läs mer

HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL

HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL V2000XK INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1 ELEKTRISK ANSLUTNING Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra er om att nätspänningen

Läs mer

ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER

ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AG180B Vnr. 420666 Vinkelsliper AG180B ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

Våffeljärn Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Bruksanvisning/Bruksanvisning Våffeljärn Vaffeljern SE NO Item. No. 9095-1469 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Våffeljärn

Läs mer

Bord Marstrand Bord Marstrand

Bord Marstrand Bord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Marstrand Bord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1156 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Innsidenett Adrenalin 244/300 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler at

Läs mer

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PT1000A INOX 1 Vnr. 510143 Vannpumpe m/tank rustfri PT1000A INOX Les nøye gjennom

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN

CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN P240X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING TEKNISK DATA: Nätspänning: Effekt: Hastighet obelastad: Randelldiameter: Polermaskin P240X 230V/50Hz 110

Läs mer

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1 ARHOLMA Enkeldörr med sidoparti i glas Enkel dør med sideparti i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 6x 5x 3x 4x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs och gå igenom

Läs mer

TERRASSVÄRMARE HN Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk.

TERRASSVÄRMARE HN Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. TERRASSVÄRMARE HN 12356 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Packa upp terrassvärmaren och kontrollera att alla delar finns

Läs mer

BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12

BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 Bruk og vedlikehold BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 BRUKSANVISNING GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 BRANNSLUKNINGSAPPARAT

Läs mer

MANUAL Mini-Grinder Multiborrmaskin Minidrill

MANUAL Mini-Grinder Multiborrmaskin Minidrill Multiborrmaskin - MG135E-K Svenska MANUAL Mini-Grinder Multiborrmaskin Minidrill 420002 - Best Tools MG135E-K 1 Minidrill - MG135E-K ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

GARDEN PUMP TRÄDGÅRDSPUMP HAGEPUMPE. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

GARDEN PUMP TRÄDGÅRDSPUMP HAGEPUMPE. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning GARDEN PUMP TRÄDGÅRDSPUMP HAGEPUMPE Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PJ800A 1 Vnr. 510130 Hagepumpe PJ800A Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte

Läs mer

DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP

DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning DM180A Vnr. 420644 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Nice Bord Nice SE NO Item. No. 6010-1159 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

CE09 Ceiling electric heater

CE09 Ceiling electric heater CE09 Ceiling electric heater SE Terrassvärmare NO Terrassevarmer Till våra kunder Tack för ert förtroende! Läs denna bruksanvisning före första användning! Här hittar du anvisningar om driftsäkerhet samt

Läs mer

POWERSTART JSE51 MANUAL. Leverandør: ART.NR

POWERSTART JSE51 MANUAL. Leverandør: ART.NR POWERSTART JSE1 ART.NR. 60214 MANUAL Leverandør: VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og følges nøye. TEKNISK DATA MODEL... JSE1 ART.NR:... 60214 SPENNING... 12V BATTERI... 38 Ah HJELPESTARTEFFEKT...

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenkokare. Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Bruksanvisning. Vattenkokare. Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens. Bruksanvisning Vattenkokare Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens. 1. Viktiga instruktioner Vänligen läs dessa instruktioner noggrant innan du använder apparaten första

Läs mer

ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE

ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE HN 12362 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Packa upp terrassvärmaren och kontrollera att alla

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

FM 100 S Vadmassageapparat Bruksanvisning

FM 100 S Vadmassageapparat Bruksanvisning FM 100 S S Vadmassageapparat Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Kära kund!

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

SE: Falck 6706 Larmmatta NO: Falck 6706 Brytermatte

SE: Falck 6706 Larmmatta NO: Falck 6706 Brytermatte Bruksanvisning SE: Falck 6706 Larmmatta NO: Falck 6706 Brytermatte Art.nr 320850 Rev C SE NO SE: Falck 6706 Larmmatta Beskrivning av hjälpmedlet Falck 6706 Larmmatta består av en 70 x 40 cm tryckkänslig

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

SOLAR PANEL / SOLFANGER

SOLAR PANEL / SOLFANGER SOLAR PANEL / SOLFANGER Type EL-NINO For oppvarming av vann til mindre basseng Installasjon og brukermanual. Les nøye før montering og bruk Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Ikke kast

Läs mer

INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING TYPSKYLT

INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING TYPSKYLT BRUKSANVISNING INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING SID 2 TYPSKYLT SID 2 VIKTIGT OM SÄKERHET SID 3 INSTALLATION SID 4 HANDHAVANDE SID 6 SERVICE SID 7 SKÖTSEL SID 7 FELSÖKNING SID 7 TEKNISKA DATA SID 8 DENNA BRUKSANVISNING

Läs mer

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Bruksanvisning Bruksanvisning Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Art.no.560210 VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og følges nøye. TEKNISK DATA MODEL 900 ART.NR: 560210 SPENNING

Läs mer

Paviljong Provence 3x4 m

Paviljong Provence 3x4 m Bruksanvisning / Bruksanvisning Paviljong Provence 3x4 m Paviljong Provence 3x4 m SE NO Item. No. 6267-0018 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan

Läs mer

GAS ROOM HEATER GASOLKAMIN STRÅLEOVN PROPAN MANUAL

GAS ROOM HEATER GASOLKAMIN STRÅLEOVN PROPAN MANUAL GAS ROOM HEATER GASOLKAMIN STRÅLEOVN PROPAN MANUAL 450015 1 For å kunne bruke den nye gassovnen på best måte, bør du lese denne bruksanvisningen og de vedlagte sikkerhetsinstruksene før bruk. Oppbevar

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040 ruksanvisning Växthus Drivhus SE NO Item. No. 62301040 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus Läs bruksanvisningen

Läs mer

Sparkcykel Sparkesykkel

Sparkcykel Sparkesykkel Bruksanvisning / Bruksanvisning Sparkcykel Sparkesykkel SE NO Item. No. 7550-1067, 7550-1068 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041 ruksanvisning Växthus M rivhus M SE NO Item. No. 60101 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus M Läs bruksanvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Bruksanvisning. Brödrost. Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Bruksanvisning. Brödrost. Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens. Bruksanvisning Brödrost Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens. 1. Viktiga instruktioner 1. Läs instruktionerna innan du använder apparaten och spara dem för framtida

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

Barnvåg VRB-20 MANUAL. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning av vågen. Viktig fakta om säkerhet och underhåll.

Barnvåg VRB-20 MANUAL. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning av vågen. Viktig fakta om säkerhet och underhåll. Barnvåg VRB-20 MANUAL Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning av vågen. Viktig fakta om säkerhet och underhåll. Beskrivningarna och bilderna i denna manual är inte bindande då WUNDER har rätt

Läs mer

Brickbord Visby Brettbord Visby

Brickbord Visby Brettbord Visby Bruksanvisning / Bruksanvisning Brickbord Visby Brettbord Visby SE NO Item. No. 6070-1077 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD14-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD14-K1

OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD14-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD14-K1 OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD14-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD14-K1 ART.NR. 430414 MANUAL Leverandør: GEBE OPPLADBAR BOR-/SKRUMASKIN CD14-K1 NORSK ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn

Läs mer

FH FH

FH FH BA H AG N O. : 2 4 6 3 3 8 8 6 BA H AG N O. : 2 4 6 2 9 6 7 2 ( C H ) FH-106145.3 FH-106145.4 Swedish Tack för att du har valt en av våra produkter. Läs igenom instruktionerna noga innan du använder produkten,

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

DryMaster TS 2120 FL Monterings och bruksanvisning

DryMaster TS 2120 FL Monterings och bruksanvisning DryMaster TS 2120 FL Monterings och bruksanvisning Monterings och bruksanvisning DryMaster TS 2120 FL sida 2 Först: Kontrollera att inga allvarliga transportskador finns på leveransen. Innehåll kartonger:

Läs mer

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING 1 Innehåll Innehåll 2 Allmän information 2 Viktig information rörande säkerhet. 3 Installation 4 Inbyggning av apparaten 4 Ventilation 5 Elektrisk anslutning

Läs mer

Positionsstol Österlen

Positionsstol Österlen Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Österlen Posisjonsstol Østerlen SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Rosix köksfläkt CRS60W/CRS60SS

Rosix köksfläkt CRS60W/CRS60SS Rosix köksfläkt CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noga innan montering och användning av köksfläkten. Före montering Kontrollera att elnätets spänning och frekvens överensstämmer

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Användarhandbok

Straightener. Register your product and get support at   HP8297. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 SV Användarhandbok a b cd e g f h i Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera

Läs mer

Flexit ART.NR MONTERINGSVEILEDNING NTC-føler. MONTERINGANVISNING NTC-givare. INSTALLATION INSTRUCTIONS NTC sensor

Flexit ART.NR MONTERINGSVEILEDNING NTC-føler. MONTERINGANVISNING NTC-givare. INSTALLATION INSTRUCTIONS NTC sensor 116498-03 2018-07 Flexit ART.NR. 116496 MONTERINGSVEILEDNING NTC-føler MONTERINGANVISNING NTC-givare INSTALLATION INSTRUCTIONS NTC sensor ! Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.! Alla elektriska

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

Instruksjonsbok & delesliste HB-16

Instruksjonsbok & delesliste HB-16 Instruksjonsbok & delesliste HB-16 Håndbøylebøyemaskin for armeringsjern TEKNISKE DATA - BENDOF HB-16 Hydraulisk håndbøylebøyemaskin. (Fr.o.m. serienr. W712001) Vekt ca. 15 kg Bøyekapasitet 1 st 16 mm

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. SV Användarhandbok

Straightener. Register your product and get support at   HP8361/00. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 SV Användarhandbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

Läs mer

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1 SANDHAMN 3-delat duschhörn i glas 3-delt dusjhjørne i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 1x 8x 1x 1x 6x 6x 2x 1x 2x 2x 1x 1x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8342/00 SV Användarhandbok a b c k d e f g h i j Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom

Läs mer

SE ELMÄTARE Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.

SE ELMÄTARE Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. 006252 SE ELMÄTARE Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. NO STRØMMÅLER Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning)

Läs mer

12502 SWE - 2007 JA Monteringsanvisning el-grill 12502 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Elektrisk terrassvärmare

Elektrisk terrassvärmare Elektrisk terrassvärmare Upphängningsbar, produkt 5524 1 500 W 220 240 V 50 Hz Bruksanvisning Varning! Läs anvisningarna noggrant innan du tar produkten i bruk. Anvisningarna minskar risken för skador.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

5KEK1522 W A_01_EN.indd 1 11/16/12 1:22 PM

5KEK1522 W A_01_EN.indd 1 11/16/12 1:22 PM 5KEK1522 Instruktioner för vattenkokaren Innehållsförteckning SÄKER ANVÄNDNING AV VATTENKOKAREN Viktiga säkerhetsföreskrifter...70 Elektriska krav...71 Avfallshantering av elektrisk utrustning...71 DELAR

Läs mer

Manual. LP-144A Art no 430214

Manual. LP-144A Art no 430214 cordless DRILL laddbar BORRMASKIN oppladbar BORMASKIN Manual LP-144A Art no 430214 Oppladbar bormaskin ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer

Läs mer

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 Manual Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 530102 1 Vedklyver SP437A INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat

Läs mer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome

Läs mer

Straightener HP8331. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Straightener HP8331. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8331 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP Manual Art LP-36A no 510111 510117 510120 510121 510123 510124 Nedsenkbar vannpumpe Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

/126356/ (26289)

/126356/ (26289) Spisfläkt Sunda-2 991.0545.386/126356/2018-05-02 (26289) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda

Läs mer

Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer. Specifikation. Programmering

Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer. Specifikation. Programmering Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer En unik universell trådlös plug and play-mottagare möjliggör fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor och 230V/12

Läs mer

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning MG 190 S S Shiatsu-dyna Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Medföljande delar

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING TYPSKYLT

INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING TYPSKYLT BRUKSANVISNING INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING SID 2 TYPSKYLT SID 2 VIKTIGT OM SÄKERHET SID 3 INSTALLATION SID 4 HANDHAVANDE SID 6 SERVICE SID 7 SKÖTSEL SID 7 FELSÖKNING SID 7 TEKNISKA DATA SID 8 DENNA BRUKSANVISNING

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Användarhandbok

Hairdryer. Register your product and get support at.   HP4935/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Köksfläkt P602WH/P602SS

Köksfläkt P602WH/P602SS Köksfläkt P602WH/P602SS HN 10166/10167 Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noga innan montering och användning av köksfläkten. Installation Denna köksfläkt kan användas antingen med utsug eller recirkulation.

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Spisfläkt Sunda SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Belt sander/bench grinder Bänkslip och kantputs Benke/båndsliper

Belt sander/bench grinder Bänkslip och kantputs Benke/båndsliper Belt sander/bench grinder Bänkslip och kantputs Benke/båndsliper Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning BB6A Varenr. 200045 Benke/båndsliper BB6A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Läs mer

FÖRVARING RENGÖRING UNDERHÅLL

FÖRVARING RENGÖRING UNDERHÅLL 2. Kontakt till värmeelement Börja med att starta fläkten, tryck därefter på värmeelementets knappar. Värmeelementet startas och fläkten börjar blåsa varm luft. Om fläkten inte körs går det inte att starta

Läs mer

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning 31 maj 2013, 11:05 Family Family Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt som ni förväntat

Läs mer

Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220

Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220 Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220 INNAN DU ANVÄNDER VÅGEN 1. Ta bort allt emballage. 2. Öppna batterifacket och lägg i 1 st CR2032-batteri i batterifacket. Stäng batterifacket. 3. Ställ vågen på

Läs mer

Elgrill Energy 1500 W

Elgrill Energy 1500 W Bruksanvisning/Bruksanvisning Elgrill Energy 1500 W Elgrill Energy 1500 W SE NO 1 Item. No. 6235-1219 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8355. Användarhandbok

Straightener.   Register your product and get support at HP8355. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8355 SV Användarhandbok SONIC SONIC Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera

Läs mer

Miniarm. Art. no: Rev C SE GB NO

Miniarm. Art. no: Rev C SE GB NO Manual Miniarm Art. no: 451030 Rev C SE GB NO SE: Miniarm Beskrivning 451030 Miniarm kan bland annat användas som hållare till: Control Omni Dockningsstation Control Prog Control 18 Control 10 Piko Button

Läs mer

Styler. Register your product and get support at HP4681/00. Användarhandbok

Styler.   Register your product and get support at HP4681/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4681/00 SV Användarhandbok a h g b c f e d Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera

Läs mer