Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd."

Transkript

1 Handläggare: Elin Rosenberg Datum: Dnr: PT2-6/0708 Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd. I enlighet med 27 verkförordningen (1995:1322) bereds ni tillfälla att lämna yttrande över CSN:s föreslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om återbetalning av studiestöd och om konsekvensutredningen. CSN har vid en språklig översyn gjort genomgående ändringar i alla tre återbetalningsföreskrifter. Den språkliga översynen har enbart syftet till redaktionella ändringar. I de remitterade förslagen ingår dock även vissa sakliga ändringar. I den bifogade konsekvensutredningen redovisas dessa ändringar närmare. Ni som SFS medlemskårer har möjlighet att inkomma med remissvar till SFS senast onsdagen den 28 november till Vid frågor kontakta gärna Elin Rosenberg, på eller Vi ber om ursäkt för den korta svarstiden. 1

2 Konsekvensutredning till ändring av CSN:s föreskrifter om återbetalning av studielån I följande konsekvensutredning redogörs för ett antal olika ändringar i CSNFS. En genomgående ändring som har gjorts i alla tre föreskrifter är en språklig översyn. De sakliga ändringar som vi nedan redogör för är främst tre större ändringar, men även ett antal små justeringar. Den första större ändringen avser beräkning av utländsk inkomst vid nedsättning, den andra ändringen avser slutligt årsbelopp på studielån och den tredje avser betalningstillfällen för slutligt årsbelopp. 1. Beräkning av utländska inkomster samt förmögenhet vid nedsättning De handläggare som arbetar med låntagare som är bosatta utomlands har uppmärksammat ett problem som gäller inkomstberäkningen för låntagare som är bosatta i utlandet. Problemet gäller om inkomsten ska beräknas enligt svenska skatterättsliga principer eller enligt de regler som gäller i det land där låntagaren arbetar. Enligt gällande föreskrifter ska årsbeloppet vid nedsättning beräknas enligt svenska skatterättsliga principer. Inkomsten ska därefter styrkas med den utländska taxeringen. Det problem som handläggarna uppmärksammat är att om inkomsten ska beräknas enligt svenska skatterättsliga principer är det inte möjligt att styrka inkomsten med den utländska taxeringen. Det med hänsyn till att en inkomst som är skattepliktig i Sverige inte nödvändigtvis är skattepliktig i utlandet. Om den inte är skattepliktig i utlandet kommer inte heller låntagaren att taxera för den inkomsten. När man fastställer årsbeloppet på studielån (lån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001) ska inkomsterna styrkas med taxeringen. För att det inte ska bli olika tillämpning vid hantering av fastställande av årsbelopp och vid nedsättning är det därför nödvändigt att ändra föreskriften som gäller vid nedsättning. Ändringen gäller samtliga tre lånetyper. Till följd av att vi ändrar beräkningen av inkomster i utlandet ändrar vi även beräkningen av förmögenhet i utlandet. Det har dessutom framkommit ett behov av att tydliggöra hur vi vid beräkning av inkomster ska se på olika avdrag som kan åberopas av låntagarna. Med hänsyn till det föreslås att ett allmänt råd fogas till föreskrifterna som avser nedsättning för utomlands bosatta låntagare. Bestämmelser Annuitetslån Enligt 4 kap 14 studiestödslagen (SsL)(1999:1395) får årsbeloppet sättas ned till fem procent av låntagarens inkomst. Som inkomst räknas det belopp som utgör summan av låntagarens överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital under betalningsåret. Detta gäller dock endast till och med det kalenderår då låntagaren fyller 49 år. 2

3 Från och med det kalenderår då låntagaren fyller 50 år får årsbeloppet sättas ned till sju procent av den i första stycket angivna inkomsten. Tillägg för inkomsten får göras med förmögenhet enligt grunder som regeringen bestämmer. Enligt 4 kap 15 SsL får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om hur inkomst och förmögenhet enligt 14 första och andra styckena ska beräknas för låntagare som inte taxeras för sin huvudsakliga inkomst i Sverige. Av 4 kap 4 Studiestödsförordningen SsF (2000:655) framgår att en låntagare som inte taxeras för sin huvudsakliga inkomst i Sverige ska vid inkomst- och förmögenhetsprövning behandlas på ett likvärdigt sätt som låntagare som taxeras i Sverige. Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter för beräkning av inkomst och förmögenhet. Studielån Enligt 8 kap. 6 första stycket Studiestödslagen (NSsL) 1973:349 i dess nyare lydelse får årsbeloppet får sättas ned /.../ 2. om den återbetalningsskyldiges inkomst under betalningsåret kan beräknas bli väsentligt lägre än den inkomst efter vilken årsbeloppet har beräknats, /.../ Enligt punkten 16 första stycket i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) får stället för vad som anges i 8 kap. 6 första stycket 2 studiestödslagen (1973:349) får årsbeloppet sättas ned preliminärt om låntagarens inkomst under betalningsåret kan beräknas bli väsentligt lägre än den inkomst efter vilken årsbeloppet har beräknats. Nedsättningen gäller i avvaktan på att taxeringen för betalningsåret fastställs. Det preliminära årsbeloppet skall grunda sig på den uppgift om beräknad inkomst som låntagaren lämnar i ansökan om nedsättning. Studiemedel Enligt punkten 15 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska istället för vad som anges i 8 kap 44 och 45 studiestödslagen (1973:349) utgår slutlig avgift inte för avgiftsår under vilket låntagarens avgiftsunderlag inte överstiger avgiftsgränsen. Slutlig avgift utgår med högst en femtedel av den del av avgiftsunderlaget som överstiger avgiftsgränsen. Förslag till ändring Förslaget innebär att vi för samtliga tre lånetyper ändrar i föreskrifterna som avser inkomstberäkning för utomlands bosatta på så sätt att vi tar bort skrivningen att inkomsterna ska beräknas enligt svenska skatterättsliga principer vid nedsättning. Utgångspunkten blir istället att låntagaren ska beräkna vilka inkomster som han eller hon har i utlandet och som är skattepliktiga i det landet. Dessa inkomster ska därefter fogas till det svenska begreppet sammanlagd inkomst. I föreskriften om annuitetslån görs en motsvarande ändring av bestämmelsen om beräkning av förmögenhet i utlandet. 3

4 I ett allmänt råd som samtidigt införs förtydligas hur inkomstbegreppet ska hanteras. Dessutom finns riktlinjer för CSN:s syn på avdrag. 2. Lägsta belopp för slutligt årsbelopp Från den 1 januari 2006 har CSN möjlighet att efterkontrollera lämnade inkomstuppgifter för de låntagare som fått årsbeloppet avseende studielånet nedsatt. I prop. 2004/05:111, Förstärkning av studiestödet framgår att bestämmelsen om efterkontroll införs för att bestämmelserna om återbetalning av de tre olika lånesystem som finns ska bli mer enhetliga och lättare att överblicka för låntagaren. Med utgångspunkt från detta har CSN valt att anpassa föreskrifterna för slutligt årsbelopp på studielånet med de föreskrifter som CSN redan infört beträffande annuitetslånet. Bestämmelser Studielån Enligt punkt 16 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) får årsbeloppet sättas ned preliminärt om låntagarens inkomst under betalningsåret kan beräknas bli väsentligt lägre än den inkomst efter vilken årsbeloppet har beräknats. Efter det att taxering för betalningsåret har fastställts skallett slutligt årsbelopp fastställas. Beloppet skall motsvara fyra procent av låntagarens sammanlagda överskott av inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital. Det slutliga årsbeloppet kan dock högst bestämmas till det belopp som fastställts enligt punkten 14. Förslag CSN föreslår att ett lägsta belopp för debitering av resterande slutligt årsbelopp ska införas. På så sätt undviker vi att debitera små belopp till låntagaren. Förslaget innebär att om skillnaden mellan det slutliga årsbeloppet och det preliminära årsbeloppet är mindre än 300 kronor så ska det fastställas till samma belopp som det preliminära årsbeloppet. Den föreslagna gränsen på 300 kronor, som även överensstämmer med motsvarande bestämmelse för annuitetslånet, innebär att skillnaden mellan den beräknade inkomsten och den taxerade inkomst kan vara kronor utan att låntagaren får ett resterande slutligt årsbelopp att betala. Bestämmelsen om debitering av slutlig avgift kommer att medföra mindre kostnader i form av att alla resterande slutliga årsbelopp inte kommer att debiteras vilket innebär ett bortfall av expeditions- och tilläggsavgifter. Den kostnaden är dock marginell. 3. Betalningstillfällen för resterande slutligt årsbelopp på studielån Bakgrund Efter att möjligheten till slutlig prövning på studielånet infördes från och med den 1 januari 2006, genom p 16 i övergångsbestämmelserna till lag 1999:1395, infördes även vissa följdbestämmelser i CSN:s föreskrifter. Vid införandet föreskrev vi om datum för 4

5 förfallodagar på det resterande slutliga årsbeloppet. Vi förbisåg däremot att föreskriva om vilket antal betalningstillfällen som skulle gälla för resterande slutligt årsbelopp. Det innebär att det saknas en paragraf som reglerar kopplingen mellan antal betalningstillfällen på det ordinarie årsbeloppet och hur detta påverkar antalet betalningstillfällen på det resterande slutliga årsbeloppet. Eftersom bestämmelserna om slutlig prövning infördes den 1 januari 2006 så har dessa inte tillämpats i praktiken ännu. År 2008 kommer de första slutliga årsbeloppen att fastställas på studielånet. Det innebär att hanteringen av låntagarnas resterande slutliga årsbelopp på studielån inte kommer att förändras, utan att den nu föreslagna paragrafen kommer att träda i kraft lagom till dess att resterande slutliga årsbelopp fastställs för första gången. Förslag En ny bestämmelse som är helt i enlighet med motsvarande bestämmelse i föreskrifterna om annuitetslån föreslås införas i 3 kap 2. Den nya bestämmelsen kommer att innebära att det antal betalningstillfällen som gäller för låntagarens ordinarie årsbelopp styr hur många betalningstillfällen som det resterande slutliga årsbeloppet ska betalas. Den föreslagna paragrafen innebär att hanteringen av resterande slutligt årsbelopp regleras så lika som möjligt i föreskrifterna för annuitetslån och studielån. 4. Språklig översyn Bakgrund CSN:s föreskrifter på återbetalningsområdet är i dag skrivna i andra person singular, det vill säga med ett du-tilltal. CSN:s generaldirektör beslutade den 2 juni 2006 att föreskrifterna skulle ändras så att tilltalet i stället blev i tredje person singular. Denna ändring innebär att föreskrifterna närmas CSN:s övriga föreskrifter i språklig utformning. För att verkställa beslutet behöver föreskrifterna tryckas om. Den språkliga översynen syftar inte till några sakliga ändringar. Förslag Generellt om den språkliga översynen Den språkliga översynen innebär att varje gällande paragraf i föreskrifterna har ändrats. Vid översynen har vi strävat efter att göra de tre föreskrifter som finns på återbetalningsområdet så lika som möjligt. För att uppnå en större enhetlighet har vi använt liknande uttryck samt försökt att utforma paragraferna så konsekvent som möjligt. Utöver att byta ut de personliga pronomena du och vi mot låntagaren och CSN har den språkliga förändringen inneburit vissa ändringar av ordval och meningsbyggnad. Dessutom har vissa termer som har uppfattats som komplicerade, exempelvis debitera och bevilja, ändrats eller tagits bort när detta varit möjligt. Vissa andra uttryck, såsom träda i kraft, har bytts ut mot det mer allmängiltiga begreppet gälla när detta varit möjligt. Därigenom har utformningen av paragraferna blivit så lika som möjligt. Ytterligare termer har ändrats för att bättre motsvara vad de avser. Exempelvis har rubriken till 4 kapitlet i föreskriften för både studiemedel och annuitetslån ändrats från Avräkningsordning vid återbetalning till Avräkningsordning vid inbetalning. 5

6 I så stor utsträckning som möjligt har vi strävat efter att inom varje föreskrift använda en enhetlig terminologi. Avsikten med detta är att så tydligt som möjligt påvisa om en bestämmelse avser exempelvis preliminärt årsbelopp eller slutligt årsbelopp. När någon åtskillnad mellan de olika beloppen inte är nödvändig används i stället en samlingsterm. Vidare så innebär den språkliga översynen att föreskrifterna har förenklats och mottagaranpassats utifrån det klarspråksperspektiv som språkvården på CSN arbetar. Detta har gjorts i så hög utsträckning som möjligt med hänsyn till den juridiska sakligheten. Expeditionsavgift I alla tre föreskrifter har ett tillägg gjorts i bestämmelsen om att expeditionsavgiften tas bort om ett årsbelopp sätts ned till 0 kronor. Tillägget innebär ett förtydligande av innebörden i den nuvarande bestämmelsen. Av förtydligandet framgår att expeditionsavgiften inte behöver betalas om det årsbelopp som expeditionsavgiften hör ihop med sätts ned. Tillägget motsvarar en mening som redan finns i bestämmelserna om påminnelseavgift. Någon saklig förändring i hanteringen av expeditionsavgifter är inte avsedd. Nedsättning på grund av utbildning I föreskrifterna för studiemedel (2 kap 2 ) och studielån (2 kap 3 ) finns en bestämmelse som innebär att den som uppfyller vissa villkor har rätt till hel nedsättning. Båda bestämmelserna hänvisar till närmast föregående paragraf vari två skilda villkor framgår. För att förtydliga att dessa villkor inte är kumulativa har orden något av lagts till före villkoren. Detta avser inte att innebära någon skillnad mot hur bestämmelsen hittills har tolkats. 5. Övriga ändringar Avräkningsordning I 4 kap 1 i föreskriften för studiemedel har punkten 5. kapitalskuld lagts till i paragrafen. Tillägget motiveras av att en inbetalning som låntagaren gör utöver den debiterade årsavgiften avräknas mot låntagarens kapitalskuld. Tillägget innebär således att den nuvarande hanteringen tydliggörs i föreskrifterna. För låntagarna innebär detta ingen skillnad mot hur avräkningsordningen hittills har gjorts. I 4 kap 2 i föreskriften för studiemedel har punkterna 4. bidrag och 5. återbetalningspliktiga studiemedel ändrats till 4. kapitalskuld. Någon saklig ändring är inte avsedd, utan ändringen beror på att föreskriften har gjorts mer lika motsvarande paragraf i föreskriften för studielån respektive motsvarande paragraf i studiestödsförordningen för annuitetslån (4 kap 7 andra stycket). Även i 4 kap 2 i föreskriften för studielån har punkterna 4. bidrag och 5. studielån ändrats till 4. kapitalskuld. Även här motiveras ändringen av att samma begrepp ska användas i så stor utsträckning som möjligt för alla tre lånetyper. Någon saklig ändring är inte avsedd. Ändrade förfallodagar I föreskriften för studielån finns en bestämmelse, 3 kap 6, om att en ny förfallodag meddelas om CSN inte har meddelat låntagaren när denne ska betala ett årsbelopp före en 6

7 ordinarie förfallodag. Vad som ska förstås med ordinarie förfallodag framgår av en hänvisning till föregående paragraf. I den nu gällande lydelsen av föreskriften hänvisas enbart till 4 samma kapitel. I förslaget till omtryck hänvisas till 4 eller 5 a. Att hänvisningen till 5 a har saknats beror på ett förbiseende att ändra i 6 när 5 a infördes. Eftersom både 4 och 5 a innehåller bestämmelser om vilka förfallodagar som gäller för årsbelopp respektive resterande slutligt årsbelopp, så är det konsekvent att göra det aktuella tillägget i 3 kap 6. Ändringen innebär ingen skillnad i den hantering som hittills varit eftersom inga resterande slutliga årsbelopp ännu har fastställts för studielånet, då den möjligheten nyligen har införts. CSN kommer att fastställa slutliga årsbelopp på studielån för första gången vid årsskiftet 2007/2008. Upphävd 4 kap 3 i föreskriften om annuitetslån Av nuvarande 4 kap 3 första stycket i föreskriften om annuitetslån framgår att låntagaren kan komma överens om att dela upp årsbeloppet för ett enskilt betalningsår på ett till tolv tillfällen. Denna bestämmelse har förlorat sin betydelse i och med att nuvarande 4 kap 1 infördes i början av år Bestämmelsen har s.a.s. blivit överflödig. Vi bedömer därför att 4 kap 3 första stycket kan tas bort utan att det medför någon förändring för låntagarna. Av 4 kap 3 andra stycket framgår att betalningen kan delas upp på ett till sex tillfällen om låntagaren enbart har ett resterande slutligt årsbelopp att betala. Eftersom detta stycke ur ett sakligt perspektiv bedöms hänga samman med innehållet i 4 kap 2 så har det flyttats dit. Det remitterade förslaget innebär således att 4 kap 3 upphävs, men att innehållet i 4 kap. 3 första stycket bedöms motsvaras av innehållet i 4 kap 1 samt att innehållet i 4 kap. 3 andra stycket finns kvar, flyttat till 4 kap 2 andra stycket. För låntagarna medför denna ändring följaktligen ingen skillnad. En överenskommelses giltighet I 4 kap 1 första stycket i den föreslagna föreskriften för annuitetslån har en mening med följande lydelse lagts till En överenskommelse mellan CSN och låntagaren om ett visst antal betalningstillfällen gäller till dess något annat har bestämts. Meningen medför ingen saklig ändring för låntagarna eftersom den även finns i nuvarande föreskrifter. Meningen har flyttats från 4 kap. 2 andra stycket eftersom det ur ett sakligt perspektiv bedöms hänga mer samman med innehållet i 4 kap 1 första stycket. Samma tillägg har gjorts i 3 kap 1 första stycket föreskriften för studielån. Meningen motsvarar således helt formuleringen i 4 kap 1 i föreskriften om annuitetslån. Förutom att tillägget innebär att föreskrifterna blir lika varandra så innebär det inte någon förändring i hanteringen av överenskommelser om betalningsplaner. Tillägget motsvaras av 3 kap 2 i nuvarande föreskrifter om studielån och bedöms inte medföra några förändringar för låntagarna. Nuvarande 3 kap 2 får en helt ändrad, vilket beskrivits ovan i avsnitt 3. Betalningstillfällen för resterande slutligt årsbelopp på studielån.. 7

8 Centrala studiestödsnämndens författningssamling 2001:3 CSNFS 2007:00 CSNFS Omtryckt Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om återbetalning av studielån tagna efter den 30 juni

9 Innehållsförteckning Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd. 1 Konsekvensutredning till ändring av CSN:s föreskrifter om återbetalning av studielån 2 1 kap. Inledande bestämmelser 10 2 kap. Ny återbetalningstid 11 3 kap. Nedsättning av årsbelopp 11 4 kap. Betalningstillfällen och förfallodagar 13 6 kap. Expeditionsavgift 15 7 kap. Påminnelseavgift 15 8 kap. Ändrade lånevillkor 15 9 kap. Sammanläggning av lån 15 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 15 9

10 CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN CSNFS 2007:00 Återbetalning Utkom från trycket Den Omtryck Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:3) om återbetalning av studielån tagna efter den 30 juni 2001; beslutade den Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av 4 kap. 2, 4, 6, 7 och 6 kap. 7 samt punkt 3 och 4 i övergångsbestämmelserna till studiestödsförordningen (2000:655) i fråga om nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:3) 1 om återbetalning av studielån tagna efter den 30 juni 2001 dels att 4 kap. 3 ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 1och 2, 2 kap. 1-4, 3 kap. 1-7, 10 och 11, 4 kap. 1, 2, 4-7, 6 kap. 1 och 2, 7 kap. 1, 8 kap. 1-3 samt 9 kap. 1-3 ska ha följande lydelse. CSN beslutar också att de allmänna råden till 4 kap. 1 ska ha följande lydelse samt att det i författningen ska införas nya allmänna råd till 3 kap. 6 av följande lydelse. Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller låntagare som har tagit lån efter den 30 juni Dock omfattar föreskrifterna och de allmänna råden inte låntagare som har haft lån i form av vuxenstudiestöd enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395). Definitioner 2 I dessa föreskrifter och allmänna råd menas med 1. Betalningsår Det år som årsbeloppet ursprungligen ska betalas 2. Resterande slutligt Den mellanskillnad som uppstår om det slutliga årsbeloppet fastställs årsbelopp till ett högre belopp än det preliminära årsbeloppet 3. Bankdag En dag då svenska banker har öppet, det vill säga måndag fredag som inte är helgdag 1 Senaste lydelse av författningens rubrik CSNFS 2007:1. 10

11 2 kap. Ny återbetalningstid 1 2 Vid ansökan om ny återbetalningstid ska CSN:s blankett användas. Ansökan ska vara undertecknad av låntagaren. 2 3 En ansökan om ny återbetalningstid ska ha kommit in till CSN senast den 30 november för att återbetalningstiden ska kunna gälla från och med den 1 januari året därpå. 3 4 Vid prövningen av rätten till ny återbetalningstid ska det prisbasbelopp användas som gällde för året innan den nya återbetalningstiden ska börja gälla. 4 5 Om låntagaren tidigare har fått sin återbetalningstid omräknad enligt villkoren i 4 kap. 6 studiestödslagen (1999:1395), måste dessa på nytt vara uppfyllda för att en ny återbetalningstid ska kunna fastställas. (CSNFS 2007:00). 5 Har upphävts genom CSNFS 2006:14. 3 kap. Nedsättning av årsbelopp 1 En ansökan om nedsättning ska vara skriftlig. (2007:00) 2 6 En ansökan om att få årsbeloppet nedsatt till fem eller sju procent av låntagarens sammanlagda inkomst ska ha kommit in till CSN senast den 30 november under betalningsåret. Om ansökan gäller nedsättning på grund av studier med studiestöd eller om låntagaren genomgår en utbildning enligt 4 kap eller 2 studiestödslagen (1999:1395), ska ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 november året efter betalningsåret. I övriga fall ska ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 november det tredje året efter betalningsåret. Om ansökan gäller nedsättning av ett resterande slutligt årsbelopp, ska den ha kommit in till CSN senast den 30 november året efter det att CSN har fastställt det resterande slutliga årsbeloppet. 3 7 Årsbeloppet kan inte sättas ned till ett lägre belopp än vad låntagaren redan har betalat in för betalningsåret. Nedsättning på grund av utbildning 2 Senaste lydelse CSNFS 2004:14. 3 Senaste lydelse CSNFS 2002:7. 4 Senaste lydelse CSNFS 2002:7. 5 Senaste lydelse CSNFS 2002:7. 6 Senaste lydelse CSNFS 2004:14. 7 Senaste lydelse CSNFS 2002:7. 11

12 4 Årsbeloppet får sättas ned med en fjärdedel för varje påbörjat kvartal under vilket en låntagare studerar med studiestöd eller genomgår en utbildning enligt 4 kap eller 2 studiestödslagen (1999:1395). (CSNFS 2007:00). 5 Den som uppfyller något av villkoren i 4 under minst tre kvartal av ett betalningsår har rätt till hel nedsättning av årsbeloppet. Inkomst i utlandet 6 Den som ansöker om nedsättning och som taxeras för sin huvudsakliga inkomst i utlandet ska för inkomståret beräkna sin skattepliktiga inkomst i utlandet genom att lägga samman överskottet av tjänst, näringsverksamhet och kapital eller motsvarande. Om låntagaren har inkomster i både Sverige och utlandet, ska dessa inkomster räknas samman. Om en inkomst i ett inkomstslag är mindre än 0 kronor, räknas den som 0 kronor. De beräknade inkomsterna ska styrkas med lönebesked eller liknande från arbetsgivare eller motsvarande Till 6 meddelar CSN följande allmänna råd Om låntagaren har inkomster i utlandet som är skattepliktiga, ska dessa räknas med vid prövningen av rätten till nedsättning. Detta gäller alla inkomster, så att även exempelvis försörjningsstöd och studiestöd som är skattepliktiga i utlandet ska ses som inkomst vid prövningen. Inkomster som låntagaren har i utlandet men som inte är skattepliktiga ska dock inte räknas med. Att en inkomst är skattepliktig behöver inte innebära att låntagaren betalar skatt på den. Om låntagaren gör gällande avdrag som godkänts av en utländsk skattemyndighet, kan dessa godtas under förutsättning att det är avdrag som har gjorts inom respektive inkomstslag. Låntagaren har bevisbördan för att avdraget är godkänt i utlandet. Avdrag utanför inkomstslagen såsom grundavdrag eller allmänna avdrag godtas inte. Med allmänna avdrag menas avdrag som inte hänförs till något särskilt inkomstslag, exempelvis pensionsförsäkring, periodiskt understöd till en före detta make eller maka, underskott av konstnärlig näringsverksamhet samt underskott av aktiv nystartad verksamhet. Om det av lönebeskedet framgår att låntagarens arbetsgivare betalar sociala avgifter, ska dessa inte räknas med i det sammanlagda överskottet av tjänst, näringsverksamhet och kapital. En förutsättning för att de sociala avgifterna inte ska räknas med i inkomsten är att beloppet inte har betalats ut till låntagaren och att beloppet inte utgör skatt. Förmögenhet i utlandet 7 Den som ansöker om nedsättning och som taxeras för sin huvudsakliga inkomst i utlandet ska uppge den förmögenhet som han eller hon har i utlandet. Om låntagaren har förmögenhet i både Sverige och utlandet, ska tillgångarna räknas samman. (CSNFS 2007:00). 8 Har upphävts genom CSNFS 2002:7. 9 Har upphävts genom CSNFS 2002:7. Slutligt årsbelopp 10 8 Om skillnaden mellan det preliminära och det slutliga årsbeloppet är mindre än 300 kronor, fastställs det slutliga årsbeloppet till samma belopp som det preliminära. 8 Senaste lydelse CSNFS 2002:7. 12

13 11 9 En tilläggsavgift som har betalats in före ett beslut om nedsättning av ett resterande slutligt årsbelopp betalas inte tillbaka. 4 kap. Betalningstillfällen och förfallodagar 1 10 Årsbeloppet delas upp på fyra fastställda betalningstillfällen per år. Låntagaren kan dock välja att betala årsbeloppet årsvis eller månadsvis inom betalningsåret. En överenskommelse mellan CSN och låntagaren om ett visst antal betalningstillfällen gäller till dess att något annat har bestämts. I undantagsfall kan en särskild överenskommelse om en betalningsplan göras Till 1 meddelar CSN följande allmänna råd 11 Enligt huvudregeln ska årsbeloppet betalas under det ursprungliga betalningsåret. Årsbeloppet delas upp på fyra tillfällen per betalningsår, om låntagaren inte har begärt något annat. Det är dock möjligt för låntagaren att få årsbeloppet uppdelat månadsvis inom betalningsåret. I undantagsfall kan CSN medge en betalningsplan som sträcker sig längre än betalningsåret. Skäl för att få en sådan betalningsplan kan vara att låntagaren har kommit efter med betalningarna och nu har för avsikt att betala dessa eller att han eller hon inte har fått CSN:s försändelser. För att en betalningsplan ska kunna medges, måste följande vara uppfyllt: 1. Låntagarens ålder och skuldens storlek ska beaktas så att inte några belopp blir avskrivna. 2. Låntagarens betalningsförmåga ska bedömas. Endast om det finns betalningsförmåga kan en särskild betalningsplan beviljas. 3. Låntagaren ska uppvisa betalningsvilja. Betalningsplanen bör uppfylla följande villkor: 1. Den får aldrig ge samma effekt som nedsättning. 2. Den ska omfatta låntagarens samtliga obetalda belopp till CSN. 3. Den får inte innehålla ett restbelopp vid det sista betalningstillfället, om inte avsikten är att låntagaren ska betala det beloppet En överenskommelse mellan CSN och låntagaren om ett visst antal betalningstillfällen av årsbeloppet kommer att påverka betalningstillfällena för ett eventuellt resterande slutligt årsbelopp på följande sätt: 1. Låntagaren betalar en gång per år Ett betalningstillfälle för det resterande slutliga årsbeloppet 2. Låntagaren betalar två till fem gånger per år Två betalningstillfällen för det slutliga årsbeloppet 3. Låntagaren betalar sex gånger eller fler per år Sex betalningstillfällen för det slutliga årsbeloppet resterande resterande 9 Senaste lydelse CSNFS 2004: Senaste lydelse CSNFS 2007:1. 11 Senaste lydelse av de allmänna råden CSNFS 2007:1. 13

14 Ett resterande slutligt årsbelopp kan efter överenskommelse delas upp på ett till sex betalningstillfällen. 3 Har upphävts genom CSNFS 2007:00. Förfallodagar för betalning 4 Följande förfallodagar gäller för betalning av årsbelopp: 1. Låntagaren betalar en gång per år Den sista bankdagen i februari om inget annat har bestämts 2. Låntagaren betalar fyra gånger per år Den sista bankdagen i februari, maj, augusti och november om inget annat har bestämts 3. Låntagaren betalar vid ett annat Den sista bankdagen i den månad som antal tillfällen per år betalningen ska göras enligt överenskommelse 5 Följande förfallodagar gäller för betalning av resterande slutligt årsbelopp: 1. Låntagaren betalar en gång per år Den sista bankdagen i april om inget annat har bestämts 2. Låntagaren betalar två gånger per år Den sista bankdagen i april och juni om inget annat har bestämts 3. Låntagaren betalar sex gånger per år Den sista bankdagen i april till september om inget annat har bestämts 6 Betalningen ska vara tillgänglig på CSN:s konto på förfallodagen. Ändrade förfallodagar 7 Om CSN inte före ordinarie förfallodag enligt 4 eller 5 har meddelat när låntagaren ska betala ett årsbelopp, meddelas en ny förfallodag. Detsamma gäller om betalningsplanen ändras. 5 kap. Har upphävts genom CSNFS 2002:2. 14

15 6 kap. Expeditionsavgift 1 En expeditionsavgift ska betalas vid det första betalningstillfället för varje enskilt årsbelopp och betalningsår. 2 En expeditionsavgift behöver inte betalas om årsbeloppet sätts ned till 0 kronor. Detta gäller endast om expeditionsavgiften hör ihop med det nedsatta årsbeloppet. En expeditionsavgift som har betalats in före ett beslut om nedsättning betalas dock inte tillbaka. (CSNFS 2007:00). 7 kap. Påminnelseavgift 1 En påminnelseavgift behöver inte betalas om årsbeloppet sätts ned till 0 kronor. Detta gäller endast om påminnelseavgiften hör ihop med det nedsatta årsbeloppet. En påminnelseavgift som har betalats in före ett beslut om nedsättning betalas dock inte tillbaka. (CSNFS 2007:00). 8 kap. Ändrade lånevillkor 1 CSN:s blankett ska användas vid ansökan om att studiemedel eller studielån som har beviljats enligt den gamla studiestödslagen (1973:349) i stället ska betalas tillbaka enligt den nya studiestödslagen (1999:1395). Ansökan ska vara undertecknad av låntagaren. Detsamma gäller för lån som har beviljats enligt lagen (1983:130) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. 2 En ansökan om ändrade lånevillkor ska ha kommit in till CSN senast den 30 november för att de nya villkoren ska kunna gälla från och med den 1 januari året därpå. 3 Ett beslut om ändrade lånevillkor är definitivt. Låntagaren kan dock ta tillbaka sin ansökan till och med den 30 november under ansökningsåret. 9 kap. Sammanläggning av lån 1 CSN:s blankett ska användas vid ansökan om att studiemedel eller studielån som har beviljats enligt den gamla studiestödslagen (1973:349) ska läggas samman med studielån enligt den nya studiestödslagen (1999:1395). Ansökan ska vara undertecknad av låntagaren. 2 En ansökan om sammanläggning ska ha kommit in till CSN senast den 30 november för att sammanläggningen ska kunna gälla från och med den 1 januari året därpå. 3 Ett beslut om sammanläggning är definitivt. Låntagaren kan dock ta tillbaka sin ansökan till och med den 30 november under ansökningsåret. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 15

16 Denna författning 12 träder i kraft den 1 juli Denna författning 13 träder i kraft den 1 februari Denna författning 14 träder i kraft den 1 juli Denna författning 15 träder i kraft den 1 januari Denna författning 16 träder i kraft den 1 januari Denna författning 17 träder i kraft den 1 januari Denna författning 18 träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i nämndens författningssamling Denna författning 19 träder i kraft den På Centrala studiestödsnämndens vägnar NN NN 12 CSNFS 2001:3. 13 CSNFS 2002:2. 14 CSNFS 2002:7. 15 CSNFS 2004: CSNFS 2005: CSNFS 2006: CSNFS 2007:1. 19 CSNFS 2007:00. 16

17 Centrala studiestödsnämndens författningssamling 2001:4 CSNFS 2007:00 CSNFS Omtryckt Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni

18 Innehållsförteckning 1 kap. Inledande bestämmelser 19 2 kap. Nedsättning av årsbelopp 19 3 kap. Betalningstillfällen och förfallodagar 21 4 kap. Avräkningsordning vid inbetalning 24 5 kap. Expeditionsavgift 24 6 kap. Påminnelseavgift 24 7 kap. Ansökningstid för överföring 25 8 kap. Ansökningstid för samordnad betalning 25 9 kap. Inkomstuppgifter i utlandet 25 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 26 18

19 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:4) om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001; beslutade den 16 februari Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av punkt 1 och 6 i övergångsbestämmelserna till studiestödsförordningen (2000:655) i fråga om nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:4) 20 om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 dels att 1 kap. 1-2, 2 kap. 1-5, 6, 9 och 10, 3 kap. 1-6, 4 kap. 1-2, 5 kap. 1-3, 6 kap. 1, 7 kap. 1-3, 8 kap. 1-2 samt 9 kap. 1-5 ska ha följande lydelse, dels att det i författningen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 11, av följande lydelse. CSN beslutar också att de allmänna råden till 3 kap. 1 1 ska ha följande lydelse samt att det i författningen ska införas nya allmänna råd till 2 kap. 9 av följande lydelse Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller låntagare som har tagit lån mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni Dessutom gäller föreskrifterna och allmänna råden låntagare som har haft lån i form av vuxenstudiestöd enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395). Definitioner 2 I dessa föreskrifter och allmänna råd menas med 1. Betalningsår Det år som årsbeloppet ursprungligen ska betalas 2. Bankdag En dag då svenska banker har öppet, det vill säga måndag fredag som inte är helgdag 2 kap. Nedsättning av årsbelopp 20 Senaste lydelse av författningens rubrik CSNFS 2007:2. 19

20 1 En ansökan om nedsättning ska vara skriftlig. 1 a 21 Om låntagaren studerar med studiehjälp eller studiemedel, sätts årsbeloppet ned utan ansökan. 1 b 22 En ansökan om nedsättning på grund av inkomstminskning ska ha kommit in till CSN senast den 30 november under betalningsåret. Om ansökan gäller nedsättning på grund av studier med studiestöd eller om låntagaren genomgår en utbildning enligt 4 kap eller 2 studiestödslagen (1999:1395), ska ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 november året efter betalningsåret. En ansökan om nedsättning med hänsyn till synnerliga skäl ska ha kommit in till CSN senast den 30 november det tredje året efter betalningsåret. Om ansökan gäller nedsättning av ett resterande slutligt årsbelopp, ska den ha kommit in till CSN senast den 30 november året efter det att CSN har fastställt det resterande slutliga årsbeloppet Om låntagaren redan har betalat hela årsbeloppet, kan det inte sättas ned. Nedsättning på grund av utbildning 3 Årsbeloppet får sättas ned med en fjärdedel för varje påbörjat kvartal under vilket en låntagare studerar med studiestöd eller genomgår en utbildning enligt 8 kap. 6 1 studiestödslagen (1973:349). 4 Den som uppfyller något av villkoren i 3 under minst tre kvartal av ett betalningsår har rätt till hel nedsättning av årsbeloppet. Nedsättning på grund av ändrad inkomst 5 En låntagare har rätt till nedsättning av årsbeloppet om han eller hon beräknar att inkomsten kommer att minska med minst 15 procent under betalningsåret jämfört med den inkomst som ligger till grund för årsbeloppet. Det nya årsbeloppet beräknas då till fyra procent av den beräknade inkomsten under betalningsåret. (CSNFS 2007:00). 5 a Har upphävts genom CSNFS 2005:11. 6 Om årsbeloppet efter nedsättning blir mindre än tre procent av prisbasbeloppet, sätts årsbeloppet ned till 0 kronor. Detsamma gäller vid samordnad betalning. 7 Har upphävts genom CSNFS 2005:11. 8 Har upphävts genom CSNFS 2005: Senaste lydelse CSNFS 2002: Senaste lydelse CSNFS 2005: Senaste lydelse CSNFS 2002:8. 20

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Handläggare: Salli Fanaei Datum: 2008-10-02 Dnr: PT2-3/0809 Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Med hänsyn till bl.a. ändrad praxis inom återbetalningsområdet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395); SFS 2010:441 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen

Läs mer

Att betala tillbaka studielån. lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001

Att betala tillbaka studielån. lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 Att betala tillbaka studielån lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 2007 Innehåll Studielån 3 Återbetalning 4 Nedsatt årsbelopp 8 Avskrivning 10 Flera lån 12 Återkrav 14 Övriga upplysningar

Läs mer

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989 Att betala tillbaka studiemedel lån tagna före 1989 2007 Innehållsförteckning Studiemedelsskuld 3 Återbetalning 4 Extra inbetalningar 8 Nedsatt studiemedelsavgift 10 Avskrivning 15 Flera lån 17 Återkrav

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar Grundförfattningen Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Studiestödslag; utfärdad den 16 december 1999. SFS 1999:1395 Utkom från trycket den 5 januari 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-15, - ersättningsnivåer

Läs mer

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ November 2004 Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ För dig som har studielån och avslutat studierna höstterminen 2003 eller vårterminen 2004 startar återbetalningen nästa år. Har du lån i både

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2010:442 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2005:463 Utkom från trycket den 17 juni 2005 utfärdad den 9 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); utfärdad den 12 februari 2015. SFS 2015:50 Utkom från trycket den 24 februari 2015 Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395); SFS 2005:613 Utkom från trycket den 12 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen

Läs mer

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel

Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel Remisspromemoria U2014/4061/SF 2014-06-17 Utbildningsdepartementet Enheten för studiefinansiering Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel 2 1. Sammanfattning Denna promemoria

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 29 september 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Rudolf Laurin Wistrand Advokatbyrå Box 11920 404 39 Göteborg MOTPART Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2004:1345 Utkom från trycket den 27 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt; SFS 2008:1350 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 1998:675 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 1998:7) om ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 1998:7) om ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 1998:7) om ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar Grundförfattningen i dess lydelse med införda ändringar

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN

ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN Information om regler för betalning av lån tagna efter den 30 juni 2001 2006 Innehåll Annuitetslån 3 Återbetalning 4 Trygghetsregler 9 Avskrivning 10 Flera lån 12 Återkrav

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild sjukförsäkringsavgift; SFS 2004:1237 Utkom från trycket den 17 december 2004 utfärdad den 9 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Slopad förmögenhetsskatt m.m.

Slopad förmögenhetsskatt m.m. 1 (8) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Slopad förmögenhetsskatt m.m. (Fi2006/2460) Sammanfattning Försäkringskassan har tagit del av promemorian och lämnar nedan synpunkter samt förslag till bestämmelser.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag; SFS 1998:658 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Regeringen föreskriver

Läs mer

Vissa frågor om underhållsstöd

Vissa frågor om underhållsstöd Promemoria 2012-05-14 S2012/3569/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Vissa frågor om underhållsstöd Promemorians huvudsakliga innehåll När det gäller bidragsskyldigs betalningsskyldighet

Läs mer

Våga prata pengar. Karin Arkmo Larsson Gun-Marie Nilsson

Våga prata pengar. Karin Arkmo Larsson Gun-Marie Nilsson Våga prata pengar Karin Arkmo Larsson Gun-Marie Nilsson Agenda Vad gör CSN? Hemutrustningslån vad är det? Betala tillbaka hemutrustningslån Studiestöd vad är det? Betala tillbaka studiemedel 2 Våga prata

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2003:747 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 januari 2014 Ulf Kristersson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2015:633 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om stöd vid korttidsarbete; utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:948 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:141

Regeringens proposition 2009/10:141 Regeringens proposition 2009/10:141 Rättvist och effektivt förändringar i studiestödssystemet Prop. 2009/10:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva; SFS 2011:1269 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2000:639 Utkom från trycket den 11 juli 2000 Omtryck utfärdad den 29 juni 2000. Regeringen föreskriver

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:359 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 18 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Centrala studiestödsnämnden Sundsvall KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Centrala studiestödsnämnden Sundsvall KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Avdelning 03 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 5404-16 KLAGANDE Centrala studiestödsnämnden 851 82 Sundsvall MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 15 juli 2016

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor; SFS 2003:827 Utkom från trycket den 2 december 2003 Omtryck utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension; SFS 2000:798 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 26 oktober 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

54 Beslut om särskild inkomstskatt

54 Beslut om särskild inkomstskatt Beslut om särskild inkomstskatt, Avsnitt 54 1 54 Beslut om särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL 54.1 Inledning I 54 kap. SFL finns bestämmelser om beslut om särskild inkomstskatt. Kapitlet innehåller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:1537 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:215 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad

Läs mer

1 Allmänt om skattelagstiftningen

1 Allmänt om skattelagstiftningen 25 1 Allmänt om skattelagstiftningen 1.1 Inkomstskattelagen Inkomstskattelagen (1999:1229), IL, innehåller, med enstaka undantag, samtliga regler om beräkning av underlaget för kommunal och statlig inkomstskatt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2011:1434 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 18 kap.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 239/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav25a 1mom.och41d lagenomstudiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i bestämmelserna

Läs mer

Promemoria. Införande av regler om expeditionsavgift i trängselskattelagen. Promemorians huvudsakliga innehåll. Finansdepartementet.

Promemoria. Införande av regler om expeditionsavgift i trängselskattelagen. Promemorians huvudsakliga innehåll. Finansdepartementet. Finansdepartementet Dnr Fi2009/4874 2009-06-25 Promemoria Införande av regler om expeditionsavgift i trängselskattelagen Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att den som inte betalar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande; SFS 2002:624 Utkom från trycket den 2 juli 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-30 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin samt justitieråden Ann-Christine Lindeblad och Ella Nyström. Anstånd med inbetalning av skatt i samband

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:1278 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 10 oktober 2013. SFS 2013:772 Utkom från trycket den 22 oktober 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Beräkning av föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn under 18 år

Tillämpningsanvisningar Beräkning av föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn under 18 år Tillämpningsanvisningar Beräkning av föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn under 18 år Antagna av social- och arbetsmarknadsnämnden den 17 maj 2016, 45 Sundbyberg stad Sundbybergs stad,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:1060 Utkom från trycket den 24 november 2009 utfärdad den 12 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 2009:892 Utkom från trycket den 14 juli 2009 utfärdad den 2 juli 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:462 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m.

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m. 101 10 Allmänna avdrag 62 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43, SkU7

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2007:1419 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 (1999:1229) 2

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 6 oktober 2006

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2010:418 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 januari 2010 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 16 januari 2008 i mål nr

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-09-21 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Skattelättnader för förmån av hushållstjänster

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-11-09. Riksdagsledamöternas pensionssystem

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-11-09. Riksdagsledamöternas pensionssystem 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-11-09 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Riksdagsledamöternas pensionssystem

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2003:669 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:197 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter; SFS 2016:834 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige; SFS 2017:352 Utkom från trycket den 16 maj 2017 utfärdad den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om trängselskatt; SFS 2004:629 Utkom från trycket den 30 juni 2004 utfärdad den 17 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1 Trängselskatt

Läs mer

Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl.

Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl. HFD 2013 ref 62 Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl. Lagrum: 8 kap. 12 studiestödslagen (1973:349) J.F. hade haft diabetes sedan tonåren. Under sjätte terminen på sjuksköterskeutbildningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar; utfärdad den 19 december 2013. SFS 2013:1157 Utkom från trycket den 27 december 2013 Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Återbetalning av studiestöd 2010

Återbetalning av studiestöd 2010 Återbetalning av studiestöd 2010 UF0402 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Studiestöd A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Statistikprodukten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2007:814 Utkom från trycket den 20 november 2007 utfärdad den 8 november 2007. Regeringen föreskriver

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:683 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 46 2 mom.,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2010:1514 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Ändrade räntebestämmelser i skattekontosystemet

Ändrade räntebestämmelser i skattekontosystemet Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU35 Ändrade räntebestämmelser i skattekontosystemet Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2008/09:181) om en mindre ändring i räntebestämmelserna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 1998:347 Utkom från trycket den 12 juni 1998 utfärdad den 4 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2016:1075 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om återbetalning av stöd; SJVFS

Läs mer