Skötselplan. Plan för skötsel av allmänna grönområden, vägar, diken och anläggningar inom Kolsviks Sportstugeförening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skötselplan. Plan för skötsel av allmänna grönområden, vägar, diken och anläggningar inom Kolsviks Sportstugeförening"

Transkript

1 Skötselplan Plan för skötsel av allmänna grönområden, vägar, diken och anläggningar inom Kolsviks Sportstugeförening Sida 1 av 7

2 INNEHÅLL Versionshistorik...3 Version Version Träd och skog...3 Inledning...3 Genomförande...4 Allmänna principer...4 Närboendeprincipen...4 Fällning av träd som begärts av tomtägare...5 Stormfällda träd...5 Ved...5 Vår- och höstarbetsdagar...5 Vägar och stigar...5 Diken...6 Diken utanför/vid tomtgräns...6 Krondiket...6 Ängar och övriga områden...6 Inledning...6 Slagning, maskinell eller manuell...7 Betesdjur...7 Anläggningar...7 Bilagor: Bilaga 1 Tid- och åtgärdsplan för skötsel av Kolsvik 5:78 samt områdeskarta. Sida 2 av 7

3 Plan för skötsel av allmänna grönområden, vägar, diken och anläggningar inom Kolsviks Sportstugeförening Versionshistorik Version 1 På uppdrag av 2007 års föreningsstämma i Kolsviks sportstugeförening (nedan kallad föreningen), har en arbetsgrupp bestående av, Kristina Thorman, Bertil Roskvist, Ingela Lundberg, Anne-Marie Hedman och Erik Löfgren tagit fram en plan för hantering av föreningens allmänna grönområden (Kolsvik 5:78). I planen har hänsyn tagits till tidigare skrivningar rörande hantering av grönområden, varför denna plan ersätter alla tidigare dokument Version 2 I den utökade versionen framtagen under år 2009 ingår även åtgärder för underhåll av föreningens vägar och anläggningar. Träd och skog Inledning Skogsröjning består av röjning, gallring och slutavverkning. Begreppen har hämtats från en artikel i Norrtälje tidning, 12/ Röjning innebär att ta bort sly och småträd som står för tätt i ungskog. Gallring innebär att ta bort de träd som blivit så stora att de går att ha till virke eller massaved. Slutavverkning görs när det är dags att ta de sista och största träden (kalhygge). Dessa begrepp kommer att användas för beskrivning av planerade röjningsåtgärder inom föreningen. Det finns inga tankar om att använda slutavverkning inom föreningens områden. De äldre träden inom området är i allmänhet högst år gamla (2008), eftersom slutavverkning av skogen skedde i samband med att området planlades för byggnation av fritidshus i början av 1950-talet. Föreningens grönområden inklusive berg uppgår till 23,3 hektar enligt uppgift från Lantmäteriets register. Styrelsen har till uppgift att infordra anbud från flera olika skogsavverkningsföretag för att erhålla en uppfattning om kostnader och intäkter för gallring och röjning samt bortforsling av träd. Avgivna anbud ska ligga till grund för val av trädfällare. Sida 3 av 7

4 Genomförande Utsedd trädfällare arbetar i enlighet med nedanstående principer och plan samt rådgör med styrelsen om tveksamheter eller avvikelser uppkommer. Styrelsen uppdaterar årligen tid- och åtgärdsplanen och beskriver typ av vård för kommande period, se bilaga 1. Tid- och åtgärdsplanen sänds ut tillsammans med årsmöteskallelse för att kunna antas på årsmötet. Tomtägare med gräns mot allmänning ges möjlighet till yttrande över enstaka träds nedtagning eller bevarande i närheten av tomtgräns om träd påverkar tomtägarens omedelbara närmiljö Röjning och gallring ska ske i enlighet med nedan beskrivna principer (allmänna och närboende). Allmänna principer I enlighet med skogsvårdsstyrelsens protokoll (dnr 3551/02, daterat ), (finns i arkivet), ska all avverkning ske med naturvårdshänsyn. Detta innebär att ett antal grova träd bör finnas kvar samt att bärande träd och buskar som rönn, sälg, ek och hålträd (asp) bör sparas. Dessa kan utgöra boträd för fåglar. Gamla och/eller sjuka granar tas bort för att släppa fram yngre träd. Vid gallring prioriteras bevarande av tall och lövträd. Utglesning och hårdare gallring av träd för att uppnå sjöutsikt är möjligt. Inga utsiktsgator får huggas upp. Träd i anslutning till byggnader där risk för vindfällning föreligger bör tas bort. Närboendeprincipen På föreningens allmänna grönområden råder generellt förbud för enskilda tomtägare att på eget initiativ fälla träd. Undantag medges enligt nedan: Tomtägare som önskar fälla enstaka träd kan ansöka om fällning av dessa hos styrelsen. Styrelsen kommer i mesta möjliga mån tillmötesgå tomtägarens önskemål. Om motstridiga önskemål uppkommer, beslutar styrelsen i ärendet. Tomtägare med gräns mot föreningens vägar och allmänningar är skyldiga att själva röja och gallra närområdet (dikeskanter etc.) eller vända sig till styrelsen om det behövs specifika åtgärder som kräver en samlad insats på höst/vår- arbetsdagarna. Grenar och sly som sticker ut på vägen ska tas bort för att underlätta framkomlighet och inte skada fordon t ex. sopbilen. Tomtägare har rätt att själv ta ner sly (träd mindre än 10 cm i diameter) på allmänning inom sitt närområde. Den som tar ned träd eller buskar utan styrelsens medgivande kommer att polisanmälas och krävas på skadestånd med belopp motsvarande åsamkad skada. Sida 4 av 7

5 Fällning av träd som begärts av tomtägare Tomtägare som önskar ta ned träd inom föreningens mark ska framlägga önskemål om detta till styrelsen. Styrelsen kontaktar eventuella andra berörda fastighetsägare för deras åsikt i frågan och meddelar därefter beslut om trädfällning Trädfällning och bortforsling av grenar och ris ska ha skett senast 1 månad efter fällningen.. Stormfällda träd Tomtägare får ta hand om träd som fällts av storm eller tung snö. Begäran om detta ska göras till styrelsen som meddelar beslut. Samma regler för bortforsling av träd gäller här som för fällning av träd som beskrivits ovan. Ved Tomtägare får ta hand om ved som utsorterats vid vår- och/eller höstarbetsdag. Samma regler för bortforsling av ved gäller här som för fällning av träd som begärts av tomtägare som beskrivits ovan. Vår- och höstarbetsdagar I samband med vår- och höstarbetsdagarna kan träd och grövre grenar utsorteras som kan användas till ved. De medlemmar som är intresserade av ved ska anmäla detta till styrelsen under vår- eller höstarbetsdagen. Ved ska hämtas efter vår- eller höstarbetsdagen slut. Vägar och stigar Inom området finns ett vägnät som omfattar cirka 3 km. Vägarna benämns Norrskogsvägen, Hästskovägen södra, Hästskovägen norra, Rösvägen och Skogsvägen. Vägarna underhålls genom sladdning/skrapning, saltning och snöröjning. För dessa åtgärder sker beslut av styrelsen. Ifyllning av gropar görs i samband med vår- och höstarbetsdagar. Dessutom enligt lista över extra arbetsinsatser. Stigarna underhålls i samband med vår- och höstarbetsdagar. Sida 5 av 7

6 Diken Diken utanför/vid tomtgräns Tomtägare som har gräns mot väg ska underhålla diket. Sly och träd i diken ska av tomtägaren avlägsnas så att vatten kan rinna i diket. Grenar och sly som sticker ut på vägen ska tas bort för att underlätta framkomlighet och inte skada fordon t ex. sopbilen Den som inte kan underhålla dike vid väg ska meddela detta till styrelsen. Diken som gränsar till allmänning Skötsel av dessa diken utförs av föreningens tillsyningsman. Krondiket Tomtägare som har gräns mot krondiket ska underhålla detta. Krondiket löper från norr till söder mellan tomterna 70 och 73, 69 och 68, 66 och 67, 65 och 64,samt mellan 62, 61 och 63. Sly och träd i diken ska av tomtägaren avlägsnas så att vatten kan rinna i diket. Den som inte kan underhålla sin gräns mot krondiket ska meddela detta till styrelsen. Ängar och övriga områden Inledning Det finns tre identifierade alternativ för hantering av ängar: Maskinell slagning av området. Tjänsten kan köpas externt med eller utan omhändertagande av slåtter/hö. Manuell slagning med lie, slåtter/hö hässjas på ängarna. Detta kan t.ex. ske under en frivillig slåtterdag. Det hö som blir kvar på hässjorna komposteras i samband med höstarbetsdagen. Lämpliga betesdjur som sköts genom föreningens eller medlems försorg. Inspiration till hur öppna landskap kan skötas och bevaras finns i skrift, Naturvård i Norrtälje kommun, Pettersson, M. 2007: Skärgårdens odlingslandskap vad hände med det lokala engagemanget? Naturvård i Norrtälje kommun nr 32, (förvaras i arkivet). Sida 6 av 7

7 Slagning, maskinell eller manuell Slåtter av ängar kan läggas ut på entreprenad där externa företag kan inkomma med anbud. Hö kan volmas/hässjas genom föreningens/ medlems försorg eller kan ombesörjas av entreprenör, som också erbjuds att ta hand om skörden. Alternativt erbjuds hö gratis mot avhämtning och resterande del komposteras i samband med höstarbetsdagen. Betesdjur Samverkan för passning av djuren krävs. Intresserade medlemmar kan tilldelas ansvar för tillsyn och vattning veckovis. Perioder utanför semesterperioden måste då kanske skötas av pensionärer eller fastboende med närvaro under veckorna. Medlemmar som är villiga att ansvara för betesdjur, ansöker om detta till styrelsen och ansvarar själva för djuren och övrigt arbete som djuren medför. Anläggningar Inom föreningens fastighet Kolsvik 5:78 finns: - Klubbstuga med veranda - Dansbana - Basketkorg - Fotbollsmål - Gunghäst - Rutschkana - Anslagstavla - Orienteringstavla - Vägskyltar - Bastu med veranda och trappa - Bastubrygga - Gästpontonbrygga i Kungshamn med boj - Fast bord med bänkar i Kungshamn - Badflotte i badviken - Fast bord med bänkar i badviken - Fast bord med bänkar i båthamnen - Pump vid Rösvägen - Pump vid Hästskovägen norra - Pump vid Hästskovägen södra - Pump vid Norrskogsvägen nedre - Pump vid Norrskogsvägen övre - Pump vid Värnahagevägen Klubbstugans, lekplatsens och pumparnas underhåll bevakas av styrelsen. Bryggor, dansbana, veranda och bastuveranda består av tryckimpregnerat virke och behöver underhåll i form av inoljning. Skorsten i bastu behöver sotas. Orienteringstavlan och vägskyltarna behöver rengöras. Sida 7 av 7

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande Ordförande Externa kontakter Arbetsuppgifter: Leder arbetet inom styrelsen. Är ordförande vid styrelsemöten. Tecknar avtal för föreningen i förening med annan styrelseledamot. Tecknar föreningens bank-

Läs mer

Grönområdena har indelats i skötselområden och numrerats. Se karta sid 2.

Grönområdena har indelats i skötselområden och numrerats. Se karta sid 2. Grönområdesplan utgåva 3 (2015-08) 1 (8) ALLMÄNT Grönområdena har indelats i skötselområden och numrerats. Se karta sid 2. Vilka adresser som motsvarar angivna tomtnummer på karta och i text, finns på

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

Skötselplan Brunn 2:1

Skötselplan Brunn 2:1 Skötselplan Brunn 2:1 M:\Uppdrag\Brunn\Skötselplan Brunn.docx Skogsstyrelsen 2016-02-10 2(5) Skötselplan för Brunn 2:1, Värmdö kommun Denna skötselplan innehåller förslag på åtgärder inom de delar som

Läs mer

Version GRÖNOMRÅDESPLAN HAGABY-HÖGBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Version GRÖNOMRÅDESPLAN HAGABY-HÖGBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Version 2014-10-25 GRÖNOMRÅDESPLAN HAGABY-HÖGBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Grönområdesplan 1.Inledning Grönområden och dess skötsel är ett av huvudansvaren för föreningen. I gällande stadgar definieras detta

Läs mer

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA Bilaga 8 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) Landskapsgruppen AB Telefon: 031-749 60 00 Torsgatan 5 Telefax: 031-749 60 01 411 04 Göteborg Org nr: 556253 5988 Enens Samfällighetsförening

Läs mer

Övergripande och förberedande skötselplan för Telestadshöjden, Växjö kommun

Övergripande och förberedande skötselplan för Telestadshöjden, Växjö kommun Övergripande och förberedande skötselplan för Telestadshöjden, 1 13 2 1. Boulbana pch lekskog - Behåll löst material, så som pinnar, löv och ris, samt dungar av tät vegetation för kojbygge. Glesare vegetation

Läs mer

Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 2

Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 2 Gisekvarn 2009-09-02/lb Hemsida: E-post: www.gise.se foreningen@gise.se Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 2 Allmänt Under sommaren har arbetet med skogsvårdsprojektet drivits vidare. Tidplanen är

Läs mer

Skötselplan för naturpark inom Laggarudden etapp 4

Skötselplan för naturpark inom Laggarudden etapp 4 Janolof Hermansson, 0240-86138 janolof.hermansson@ludvika.se RAPPORT 1(8) Skötselplan för naturpark inom Laggarudden etapp 4 Uppdragsgivare: 2(8) 3(8) Innehåll 1 Inledning och/eller bakgrund... 4 2 Uppdrag

Läs mer

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004.

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Området består av en barrskogsdominerad udde och angränsande småöar i Vättern. Strandlinjen är ca 3 km. Mot stora delar av stranden och på öarna

Läs mer

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Kungshamns Samfällighetsförening Anders Larsson Mammut konsult Yxlan 22 April 2014 Sid 1 Skötselbeskrivning av naturmark, allmänt. Kungshamns Samfällighetsförening. Området är mycket vackert,

Läs mer

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer.

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer. Målbild en bitvis gles skogsmiljö rik på död ved och blommande buskar. Den domineras av lövträd: främst ek, hassel, sälg, vildapel och fågelbär. Bland ekarna finns flera grova friställda individer med

Läs mer

Skötselplan Tjuvkil 1:7 m.fl Matskärsområdet

Skötselplan Tjuvkil 1:7 m.fl Matskärsområdet Skötselplan Tjuvkil 1:7 m.fl Matskärsområdet 2014-04-05 Reviderad av Lantmäteriet och Vägföreningarna. Baserad på detaljplanehandling Förslag till Skötselplan Kungälvs kommun samhällsbyggnad 2008-02-08

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

Om Skogsbruksplanen kommentar 2015

Om Skogsbruksplanen kommentar 2015 Om Skogsbruksplanen kommentar 2015 Inklassningarna: NO Naturvårdsmål Orört I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med

Läs mer

Naturvårdsplan 2018 för Kisäng till föreningsstämman

Naturvårdsplan 2018 för Kisäng till föreningsstämman Kisängs Samfällighetsförening Sida 1 av 7 Detta dokument redovisar resultatet av den nya skogsgruppens arbete 2017 2018 och innehåller förslag till föreningsstämman 2018 för grunderna för den fortsatta

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN ALLMÄNNINGAR

UNDERHÅLLSPLAN ALLMÄNNINGAR KILLEBÄCKS VÄGFÖRENING UNDERHÅLLSPLAN ALLMÄNNINGAR 2015-2017 I början av augusti gick Jan-Erling Ohlsson och Reinhold Geijer tillsammans med Lottie Blomgren och Jan Saxsäter från styrelsen igenom alla

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker?

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Resultatet av en snabb inventering 2008 av trädklädda betesmarker som åtgärdats under och efter införandet av den s k 50-trädsregeln Leif

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015

Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015 Bilaga till Verksamhetsplan 2015 Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015 UNDERHÅLLETS PRIORITERINGAR För 2015 avser vi att sätta upp nya farthinder på Nedre Dalhuggevägen. Vita Pollare är inköpta.

Läs mer

Markvårdsplan. Snäckevarps Samfällighetsförening Snäckevarps Vägförening Markvårdsplan 2014

Markvårdsplan. Snäckevarps Samfällighetsförening Snäckevarps Vägförening Markvårdsplan 2014 Markvårdsplan 1. Sammanfattning 2. Omfattning 3. Syfte 4. Inriktning 5. Underlag för åtgärder 6. Områdesöversikt inkluderat kommande åtgärder 1. Sammanfattning Snäckevarps Samfällighet omfattar ca 180

Läs mer

Presentation Beslutspunkt Naturvårdsavtal 2017 Snäckevarps Samfällighetsförening

Presentation Beslutspunkt Naturvårdsavtal 2017 Snäckevarps Samfällighetsförening Presentation Beslutspunkt Naturvårdsavtal 2017 Snäckevarps Samfällighetsförening Beslutsunderlag för Naturvårdsavtal: Snäckvarps samfällighet omfattar ca 180 hektar landareal. Fördelning av areal i % 12,0

Läs mer

Stockholm

Stockholm Stockholm 2013.10.13 Exkursion Sollentuna Häradsallmänningen Jägmästare Thies Eggers från Skogssällskapet och ansvarig förvaltare visade oss runt på Häradsallmänningen. I förvaltningen ingår hela cykeln

Läs mer

Skötselplan för LFTs mark antagen på årsstämman 2009-04-26. Numreringen hänvisar till bifogad karta Områdesbeskrivning Åtgärd Ansvarig

Skötselplan för LFTs mark antagen på årsstämman 2009-04-26. Numreringen hänvisar till bifogad karta Områdesbeskrivning Åtgärd Ansvarig 1. Området är klassat som ett naturvärde i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Naturvärden är ett sådant område som inom relativt kort tid kan nå den högre klassen nyckelbiotop. Framför allt är det

Läs mer

Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk

Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk Stockholm den 18 maj 2017 Ärendenummer Dnr 2014/2973 Skogsstyrelsen Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk Sveaskog anser att det skogliga dialogarbetet runt målbilder är viktigt

Läs mer

Underhållsplan för grönytor inom Hemmesta Södra Vägförening

Underhållsplan för grönytor inom Hemmesta Södra Vägförening Underhållsplan för grönytor inom Hemmesta Södra Vägförening HSVF-000070 1.1 2015-09-14 Godkänd 1(6) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 DEFINIERING AV ZONER... 3 2.1 ZON V1... 3 2.2 ZON V2... 3 2.3

Läs mer

Inventering av allmänningar och utkast till skötselplan. Version:

Inventering av allmänningar och utkast till skötselplan. Version: Inventering av allmänningar och utkast till skötselplan Version: 2015-02-01 Syfte Syftet med denna inventering är att skaffa en överbild över Insjöområdets allmänningar och göra ett första utkast till

Läs mer

Skogen Tiden. På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt

Skogen Tiden. På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt Skogen Tiden På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt mål idag är att bruka skogen så att det naturliga kretsloppet störs så lite som möjligt. Ta del av skogens

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Ekhorva i Uppvidinge kommun 07FS 2014:12 Utkom från trycket Den 27 november 2014 beslutade

Läs mer

En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14

En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14 En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14 Introduktion: Föreningen har lagfästa stadgar samt en gällande förrättning för varje gemensamhetsanläggning, som ger vissa av ramarna

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 42,9 99 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Naturinventering Väsjö norra, Sollentuna Juni 2011 Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Utfört av: Tengbomgruppen AB. Medverkande: Jenny Andersson och Agnetha Meurman.

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:2) och allmänna råd om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket; beslutade den X månad 2014. SKSFS 2014:X Utkom

Läs mer

Samråd om skogsbruksåtgärder

Samråd om skogsbruksåtgärder SAMRÅD 1(3) Datum 2015-03-05 Ärendenr A 67163-2014 Hallands distrikt Anders Hejnebo Ryttarevägen 8, 30262 HALMSTAD anders.hejnebo@skogsstyrelsen.se Tfn 035-136835 Er referens MAST00191878_1_1_T orpa Fastighet

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Flymossen, Ljungby kommun 07FS 2011:06 Utkom från trycket den 20 juni 2011 beslutade den

Läs mer

Anmälan om trädfällning på strandskyddad mark inom fastigheten Marby 6:4, Hönsskär

Anmälan om trädfällning på strandskyddad mark inom fastigheten Marby 6:4, Hönsskär Norrköpings kommun Bygg- och miljökontoret Bygglov 601 81 Norrköping byggomiljokontoret@norrkoping.se Norrköping 2013-12-09 Anmälan om trädfällning på strandskyddad mark inom fastigheten Marby 6:4, Hönsskär

Läs mer

Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2016

Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2016 Bilaga till Verksamhetsplan 2016 Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2016 Sammanfattning Underhållsplanen är tänkt att täcka alla kända brister inom föreningens ansvarsområde. Planen hålls uppdaterad

Läs mer

''-*! f-_-'-i:9*:':siry. i{, ')"!!:r'a:lfu

''-*! f-_-'-i:9*:':siry. i{, ')!!:r'a:lfu ' f-_-'-i:9*:':siry ''-*! i{, ')"!!:r'a:lfu S bäåta ö/ i Många är vi som har Edholma som en oas dit vi åker så fort vi får en chans. ågra av oss vill bara ta det lugnt och njuta medan andra väljer att

Läs mer

Detaljplan Eds allé Naturvärden

Detaljplan Eds allé Naturvärden Detaljplan Eds allé Naturvärden 2010-11-05 1 Bakgrund CONEC konsulterande ekologer har gjort en inventering av de ekologiska värdena på uppdrag av NCC inför detaljplanläggning av Eds allé i Upplands Väsby

Läs mer

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Sammanfattning Innehållsförteckning Inventering av upplevelsevärden och faktorer av värde för friluftsliv och

Läs mer

Restaureringsplan för Järkö i Natura 2000-området Järkö, SE , i Karlskrona kommun

Restaureringsplan för Järkö i Natura 2000-området Järkö, SE , i Karlskrona kommun 2012-09-18 Sida 1(6) Restaureringsplan för Järkö i Natura 2000-området Järkö, SE0410098, i Karlskrona kommun Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för delområde Järkö. Postadress: SE-371 86 KARLSKRONA

Läs mer

Restaureringsplan för Björnön och Dragsö i Natura 2000-området Stora Hammar-Varö-Lillö, i Karlskrona kommun.

Restaureringsplan för Björnön och Dragsö i Natura 2000-området Stora Hammar-Varö-Lillö, i Karlskrona kommun. 2012-09-10 1 (6) Restaureringsplan för Björnön och Dragsö i Natura 2000-området Stora Hammar-Varö-Lillö, i Karlskrona kommun. Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för delområde Björnön- Dragsö.

Läs mer

Rönnäs. Rådgivning

Rönnäs. Rådgivning 2015-10-30 Lantbruksenheten Rådgivning Rönnäs I väster på fastigheten, ovanför vägen, ligger ett skogsbete som vuxit igen med ek, björk och andra lövträd. Här finns en karakteristisk skogsbetesstruktur

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Föreskrifter om ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket; beslutade den 14

Läs mer

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18)

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18) 11 (18) C. Föreskrifter med stöd av miljöbalken 7 kap. 30 om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet. Utöver vad som gäller i lagar, förordningar och lokala föreskrifter, föreligger förbud enligt

Läs mer

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring Skog till nytta för alla Skogsbränslegallring Biobränslen och kretsloppet Biobränsle från skogen är ett viktigt inslag i ett kretsloppsanpassat samhälle. Men för att inte uttagen ska försämra skogsmarkens

Läs mer

FÖRSLAG. Trädvårdsplan upprättad 2017 för BRF Mörbyskogen 1, fastigheterna Drevkarlen 1 och Forstmästaren 1 Danderyds kommun

FÖRSLAG. Trädvårdsplan upprättad 2017 för BRF Mörbyskogen 1, fastigheterna Drevkarlen 1 och Forstmästaren 1 Danderyds kommun FÖRSLAG Trädvårdsplan upprättad 2017 för BRF Mörbyskogen 1, fastigheterna Drevkarlen 1 och Forstmästaren 1 Danderyds kommun Innehåll FÖRORD... 2 SYFTE... 2 UTGÅNGSLÄGE... 2 Målsättning... 3 BESKRIVNING...

Läs mer

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08-14 2015-2024 Per- Anders Arvidsson

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [10] 2011-12-02 Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och

Läs mer

NÄSTORPSBLADET Information till medlemmarna i Nästorps samfällighet

NÄSTORPSBLADET Information till medlemmarna i Nästorps samfällighet NÄSTORPSBLADET 2017 Information till medlemmarna i Nästorps samfällighet Viktiga datum Lördag den 22 april: Vårens arbetsdag Lördagen den 22 april är det dags för vårens arbetsdag. Samling kl. 10.00 vid

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11 SKOGSBRUKSPLAN Flasbjörke 11 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 2 0,0 0,1 7 20 0 1 71 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,0

Läs mer

STENINGE VÄGFÖRENING. Styrelsemöte i Steninge Vägförening den 4 januari Protokoll. Ericsson, Anders Nilsson, Irene Wigroth

STENINGE VÄGFÖRENING. Styrelsemöte i Steninge Vägförening den 4 januari Protokoll. Ericsson, Anders Nilsson, Irene Wigroth Styrelsemöte 16-01 i Steninge Vägförening den 4 januari 2016 Protokoll Närvarande styrelseledamöter: Eric Ljungberg, Håkan Raning, Anders Täreby, Annette Ericsson, Anders Nilsson, Irene Wigroth 1. Föregående

Läs mer

Marbogårdens samfällighetsförening

Marbogårdens samfällighetsförening Marbogårdens samfällighetsförening Marbogårdens Sid 1(2) September 2014 INFORMATIONSKATALOG inklusive stadgar och regler för medlemmar i Marbogårdens. (GA 4, vägar, småbåtshamn, avlopp mm) (GA 7, vatten)

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket; beslutade den 4 juni 2014. SKSFS 2014:3 Utkom

Läs mer

Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område

Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område 2015-06-12 v3 Sida 1(5) Lickershamns Styrelsen BEWA, PA Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område 1 Styrelsens förslag till beslut att antas av stämman

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

Regler för nyttjande av väganläggning

Regler för nyttjande av väganläggning Regler för nyttjande av väganläggning. Sida 1 Regler för nyttjande av väganläggning 1. Allmänna regler för vägens nyttjande 1.1. Vägen får enbart nyttjas av personbil i samband med transport till fastighet

Läs mer

Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 3

Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 3 Gisekvarn 2010-01-25/lb Hemsida: E-post: www.gise.se foreningen@gise.se Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 3 Skogsvårdsgruppen har nu fått in kommentarer från områdesledare och enskilda medlemmar

Läs mer

MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2014

MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2014 MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2014 Motion nr 1 Motion om fortsatta medel för initiering av stambyte i Kritklippans samfällighetsförening Föregående årsstämma avsattes 30 000kr för initiering/behovsanalys

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

Naturvårdsåtgärd nyckelbiotop, Ekeby 4:1

Naturvårdsåtgärd nyckelbiotop, Ekeby 4:1 Ärende 4 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2018-01-16 Miljökontoret Miljönämnden Naturvårdsåtgärd nyckelbiotop, Ekeby 4:1 Dnr: 2018-154 Sammanfattning av ärendet I samband med nyckelbiotopsinventering som genomfördes

Läs mer

!!!! Naturvärdesinventering (NVI) i Skarpäng, Täby kommun !!!!!

!!!! Naturvärdesinventering (NVI) i Skarpäng, Täby kommun !!!!! Naturvärdesinventering (NVI) i Skarpäng, Täby kommun Bilaga 3 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Täby kommun, Plan- och bygglovavdelningen Kontaktperson: Sören Edfjäll, Miljöplanerare Projektledare Calluna:

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 22.9 1.4 0.0 2.5 85 5 0 9 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0.0 0 Övrig areal 0.2 1 Summa landareal

Läs mer

Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE

Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE Bilaga 2 2012-06-21 Sida 1(8) Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för Torhamnaskär, Öppenskär och Äspeskär i Natura 2000-området Hästholmen-Öppenskär, SE0410099 i Karlskrona kommun Postadress:

Läs mer

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000 4. Östra Täby 1 2 3 4 9 5 6 10 11 8 12 7 13 Skala 1:18000 177 4. Östra Täby 1. Jaktvillans naturpark Arninge Kundvägen = Fornlämningsområde Skala 1:2000 = Fornminnesobjekt =Kulturlämning 178 1. Jaktvillans

Läs mer

PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket

PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket Datum 2014-12-15 1(5) Skogsenheten Jonas Bergqvist jonas.bergqvist@skogsstyrelsen.se Tfn 036-35 93 25 PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket

Läs mer

Bilaga. Beskrivningar av naturvärdesobjekt Björnekullarna

Bilaga. Beskrivningar av naturvärdesobjekt Björnekullarna Bilaga. Beskrivningar av naturvärdesobjekt Björnekullarna 2015-12-14 Objekt-ID Nvklass Biotop Beskrivning 1a 3 Ädellövskog Ädellövskog med stor trädslagsvariation. Bok dominerar i större delen av området.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Viared Sommarstad.

Verksamhetsplan 2012 Viared Sommarstad. Till årsmöte 2012-03-13. Verksamhetsplan 2012 Viared Sommarstad. Verksamhetsplanen grundas på stadgar budget arrendeavtal beslut på årsmöte Planen sammanfattar föreningens vilja om gemensamma intressen,

Läs mer

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Version 1.00 Projekt 7320 Upprättad 2012-07-03 Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Läs mer

Skogsbruksplan. Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-03-26 2014-2023 Jan Tagesson

Läs mer

Svedenäs Södra Tomtägarförening

Svedenäs Södra Tomtägarförening Svedenäs Södra Tomtägarförening Styrelsens årsberättelse 2013-04-01 2014-03-31 1. Verksamhet Styrelsen har fullgjort de uppgifter som årsmötet 2013 beslutade, införlivande av Vattenföreningen samt underhåll

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Ansvarsfördeling MV/MVF

Ansvarsfördeling MV/MVF Ansvarsfördeling MV/MVF Ämnesområde Ansvarar Sköter Anmärkning och eventueleventuellt me Villaägareföreningen = MVF finansierar entreprenör Vägföreningen = MV Ägare/förvaltare/medlem MVF MVF Margretelunds

Läs mer

Restaureringsplan för Kalvö i Natura området Sonekulla, Ronneby kommun.

Restaureringsplan för Kalvö i Natura området Sonekulla, Ronneby kommun. 2011-12-14 1 (5) Restaureringsplan för Kalvö i Natura 2000- området Sonekulla, Ronneby kommun. Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för delområde Kalvö. Postadress Besöksadress Telefon/Telefax

Läs mer

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 1 För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening Inledning Syftet med följande trivselregler är att främja både trivsel, trygghet och säkerhet i Norra Kopparmora. Det är därför angeläget

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Stora Öråsens naturreservat Beslutade den 3 november 2005, dnr 511-3412-02, 84-221 Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

BILAGOR A. Översiktskarta B. Avgränsning, information och anläggningar

BILAGOR A. Översiktskarta B. Avgränsning, information och anläggningar 1 (7) SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET LUOBBALHEDEN Detta dokument är en bilaga till länsstyrelsens beslut om Naturreservatet Luobbalheden i Piteå kommun revidering av gräns och föreskrifter. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket SKSFS 2016:X

Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket SKSFS 2016:X Gällande föreskrift Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SKSFS 2014:3 (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket; Utkom från trycket den 18 juni 2014 Omtryck beslutade den 4 juni

Läs mer

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

Skötselplan mark och vegetation

Skötselplan mark och vegetation Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(7) LAGA KRAFT 2011-04-23 Skötselplan mark och vegetation Tillhörande detaljplan för: Målartorp 1:13 m fl, Östra Ekeby Mariefred Strängnäs Kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN VIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - HÅTÖ 2:1

SKOGSBRUKSPLAN VIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - HÅTÖ 2:1 SKOGSBRUKSPLAN VIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - HÅTÖ 2:1 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Syfte... 2 Skötsel... 2 Städdagar... 3 Ansökan av trädfällning på samfällighetens mark... 3 Generella skötselråd

Läs mer

TRÄDVÅRDSPLAN. GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20)

TRÄDVÅRDSPLAN. GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) TRÄDVÅRDSPLAN GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) Landskapsgruppen AB Telefon: 031-749 60 00 Torsgatan 5 Telefax: 031-749 60 01 411 04 Göteborg Org nr: 556253 5988 Innehållsförteckning 1. Utgångsläge...

Läs mer

Skötselplan för JONSBOL Arvika kommun, Värmlands län

Skötselplan för JONSBOL Arvika kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING 2019-01-22 Skötselplan för JONSBOL Arvika kommun, Värmlands län Dnr KS 2016/89-214 Inledning Syftet med skötselplanen är att få en gemensam och tydlig bild över hur naturmarken i detaljplanen

Läs mer

Landskapets känslighet för vindkraft i Norra Gullabo - Torsås

Landskapets känslighet för vindkraft i Norra Gullabo - Torsås Landskapets känslighet för vindkraft i Norra Gullabo - Torsås En generell beskrivning av området med tanke på en framtida vindkraftsetablering lyder som följande: Mestadels produktionsskog av tall och

Läs mer

NÄSTORPSBLADET. Information till medlemmarna i Nästorps samfällighet

NÄSTORPSBLADET. Information till medlemmarna i Nästorps samfällighet NÄSTORPSBLADET 2018 Information till medlemmarna i Nästorps samfällighet Viktiga datum Lördag den 14 april: Vårens arbetsdag Lördagen den 14 april är det dags för vårens arbetsdag. Samling kl. 10.00 vid

Läs mer

Grönområdesplan över Oxhalsö 2:26 m.fl. fastigheter, Blidö församling, Norrtälje kommun.

Grönområdesplan över Oxhalsö 2:26 m.fl. fastigheter, Blidö församling, Norrtälje kommun. RAPPORT 1(6) Datum 2014-02-27 Diarienr Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 186 30 Vallentuna stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-514 514 62, fax 08-511752 85 Grönområdesplan över Oxhalsö

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING ÖVERSIKTLIG INVENTERING samt åtgärdsplan för aspskalbaggar i naturreservatet Svanhusskogen 2016 Pär Eriksson Författare Pär Eriksson Foto Samtliga bilder där ej annat är angivet är tagna av författaren.

Läs mer

VILTVÄNLIGT SKOGSBRUK

VILTVÄNLIGT SKOGSBRUK VILTVÄNLIGT SKOGSBRUK Skogsvård som gynnar hönsfåglar Viltvänligt skogsbruk är enkelt att bedriva och metoderna lämpar sig för skötsel av vanlig ekonomiskog. I skogsvårdsarbetet kan man ta viltet i beaktande

Läs mer

Friställning av skyddsvärda träd 2017

Friställning av skyddsvärda träd 2017 Naturcentrum / Naturvård Rapport 2017-11-29 Friställning av skyddsvärda träd 2017 Redovisning av utförda åtgärder Mikael Lindén Naturvård & reservatsförvaltning Naturcentrum Telefon (direkt): 0852302520

Läs mer

Skogsbruksplan. Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län Ägare Adress Kurt o Anette Pettersson Skepptuna Sursta 195 93 MÄRSTA Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LÄNSSTYRELSEN

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LÄNSSTYRELSEN MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LÄNSSTYRELSEN Datum: September 2016 Tid:13.30-15.00 Plats: Nicklas Veranda Närvarade: Kristina Hansson Hans Thell Heidi Leppäniemi Nicklas Monrad Ej närvarande: Lars Hallstadius

Läs mer

Biotopskydd och skötselplaner. Viveca Jansson, kommunekolog

Biotopskydd och skötselplaner. Viveca Jansson, kommunekolog Biotopskydd och skötselplaner Viveca Jansson, kommunekolog 2016-10-25 Värmdö kommun Drygt 1100 ha skogsmark Mycket ligger tätortsnära 4 biotopskyddsområden 1 naturreservat (Ösbyträsk) 2 naturreservat på

Läs mer

Sundsstrands samfällighetsförening

Sundsstrands samfällighetsförening Sundsstrands samfällighetsförening Dagordning styrelsemöte. Tid: 18-06-11 kl. 18:00 Plats: Hos Sara Ejnell Svensson, Rödjordsvägen 1 Ordinarie ledamöter: Per Böe (per.boe@telia.com) Adam Gistedt (uddevalla@.se)

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 134,7 1,4 10 1 % 89 1 7 1 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 2,5 2 Övrig areal 0,7 0 Summa landareal

Läs mer

Områdesplan Holmsjönsfritidsförening 3:1

Områdesplan Holmsjönsfritidsförening 3:1 Områdesplan Holmsjönsfritidsförening 3:1 Styrelsen 2009-2010 [Välj datum] [Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning av innehållet i dokumentet. Skriv sammanfattningen

Läs mer

Skötselplan inom detaljplanen Del av Brunnsvik 1:68

Skötselplan inom detaljplanen Del av Brunnsvik 1:68 Janolof Hermansson, 0240-86138 janolof.hermansson@ludvika.se RAPPORT 1(10) Skötselplan inom detaljplanen Del av Brunnsvik 1:68 Uppdragsgivare: Annas Skaef, Plansektionen Uppdragsgivare: Annas Skaef, Plansektionen

Läs mer