Yttrande över ändring av vägledning om Handikappersättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över ändring av vägledning om Handikappersättning"

Transkript

1 Sundbyberg Vår referens: Ylva Branting Försäkringskassans huvudkontor Att: Christine Liljedal Diarienummer Ange diarienummer vid all korrespondens Yttrande över ändring av vägledning om Handikappersättning Handikappförbundens samarbetsorgan, nedan kallat Handikappförbunden, är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för rikstäckande handikappförbund. Vi representerar 43 medlemsförbund med sammanlagt ca enskilda medlemmar. Vi avger härmed vårt yttrande över förslag till ändring av vägledning kring handikappersättning. Remissens gång Handikappförbunden har haft tre representanter i en referensgrupp knutna till Försäkringskassans arbete med att omarbeta vägledningen. Detta är något som vi uppskattar eftersom frågan är mycket viktig för många av förbundens medlemmar. När själva utkastet till vägledning var klart fick vi mycket knapp tid på oss att svara, tio vardagar. Materialet har skickats ut med e-post till alla förbund med uppmaning att komma in med svar inom sju dagar eftersom Försäkringskassan önskade att svaren skulle sammanställas. Vi vill dock uppmärksamma er på att vi inte kunnat använda oss av vår vanliga demokratiska beslutsgång varför detta yttrande endast kan ses som ett tjänstutlåtande. Sammanfatting av förslaget FK har föreslagit att fyra principer skall genomsyra den omarbetade vägledningen: De handikappolitiska målen, så som de uttryckts i prop. 1999/2000:79, Från patient till medborgare, skall vara utgångspunkter för handikappersättningen. Detta innebär bl a att funktionshindrade personer som är förvärvsarbetande inte får någon särbehandling jämfört med personer som står utanför arbetsmarknaden. Den andra principen som FK föreslår avser ansvar- och finansiering. Olika myndigheter har olika ansvar och gör vissa prioriteringar.

2 Den föreslagna principen innebär följande: Om en myndighet genom prioritering väljer att inte bekosta något som en person med funktionshinder behöver, så skall inte heller FK överpröva detta beslut och kompensera personen via handikappersättningen. 3. Om en merkostnad kompenseras av en annan myndighet skall den inte kompenseras i handikappersättningen. 4. Ett undantag från ansvars- och finansieringsprincipen görs i och med att personer kan få kompensation för merkostnader i högkostnadsskydden detta gäller även i viss mån hjälpmedel. Vi kommenterar här kapitel för kapitel 1. Inledning Det är bra med begreppsförklaringar och en kort genomgång av nationella handlingsplanen, sektorsansvar och etappmål. Stycket om ICF är kanske lite överkurs att ta med eftersom ICF inte används som klassifikation i denna vägledning. Det kan i och för sig vara bra att läsarna får veta att det även finns andra sätt att klassificera, men det kanske ska förtydligas att det är som kuriosa. 1.4 perspektiv Det är mycket bra att ni tar upp att personer befinner sig i en beroendesituation när de söker stödet, men de behöver inte alltid vara i beroendesituationer. 2. Handikappersättningens bakgrund och syfte En historisk tillbakablick är alltid bra och nödvändigt för att man ska förstå varför vissa grupper automatiskt får lägsta nivån medan andra måste redogöra för sitt hjälpbehov. Sista stycket kring att handikappersättningen är ett stöd bland andra bör dock strykas eller utvecklas som det gör i avsnitt 7.7, 3:e stycket. Annars kan man tro att handikappersättningen aldrig kan ersätta andra huvudmäns prioriteringar och då kan man förledas tro att personer varken kan få handikappersättning för hjälpmedel eller högkostnadsskydd. 3. Ansökan Information är viktigt och grundläggande. Betona vikten av att information anpassas till olika typer av funktionshinder. Det är bra att man trycker på försäkringskassans informationsskyldighet kring

3 möjlighet kring högre ersättning samt att man inte behöver någon särskild blankett. Det framgår också av exemplen att man tonar ner detta med omprövningar vid 65 år, som i praktiken blivit minskningar. Under skriver FK att tidigare medicinska underlag kan användas för att bedöma rätten till handikappersättning. Ett av våra förbund undrar hur handläggaren vet att det medicinska underlaget fortfarande är aktuellt. Tillfrågas den försäkrade om hans tillstånd har försämrats? 4.Vilka personer omfattas av lagen Inga synpunkter 5. Förutsättningar för rätt till handikappersättning Det är bra att man förtydligar att den som har handikappersättning har rätt att behålla den efter 65 års ålder om förhållandena är oförändrade. Beskrivning under om vilka behov som kan uppstå i den dagliga livsföringen är bra beskrivna om man har fysiska funktionshinder och behöver praktisk hjälp. Men de förbund som har medlemmar med psykiska eller kognitiva svårigheter har reagerat på att det inte är den totala livssituationen som beskrivs. I definitionen av daglig livsföring måste möjlighet till sociala kontakter och fritid finnas med. Här behövs exempel. Risken är annars att den tolkning som handläggarna gör idag, att handikappersättning är till för fysiskt funktionshindrade, fortsätter att råda. Det framgår inte hur omfattande hjälpbehovet ska vara och hur betydande merutgifterna ska vara för att berättiga till handikappersättning på respektive nivå. Det framgår inte heller hur en sammanläggning av hjälpbehov ska göras uttryckt i timmar respektive kronor. 6. Utredning och dokumentation Kring utredning och handläggning är det bra att ni skriver att det är svårt att räkna ut hur stora merutgifterna är och hur långt hjälpbehovet är. Vi vill att ni ytterligare förtydligar genom att exemplifiera med följande: För en person som levt länge med sitt funktionshinder blir vissa utgifter så självklara och en del av vardagen att man glömmer att ta upp dem. Likaså har många ett hopp om att snart bli bättre vilket kan göra att de underskattar varaktigheten kring sitt funktionshinder. Under punkt andra stycket vill vi påpeka att det är viktigt att handläggaren tar kontakt med kunniga och insatta yrkesutövare. Vill handläggaren exempelvis veta mer om cystisk fibros går det inte att ringa vilken sjukgymnast som helst. Det måste vara någon som känner till diagnosgruppen. Fråga den försäkrade vilken dietist, sjukgymnast eller läkare han eller hon har kontakt med.

4 7. Bedömning av rätten till handikappersättningen 7.3 Mycket bra att det tydligt står att det inte är försäkringsläkaren som fattar beslut i ärendet. Vi vill också påpeka att försäkringsläkaren måste ta kontakt med behandlande läkare innan de gör sina utlåtanden. Det är särskilt viktigt när det gäller ovanliga diagnoser. 7.6 Hjälpbehov FK vill att regeln om att två timmars hjälpbehov även fortsättningsvis skall vara ett minimikrav för att hjälpbehovet skall kunna grunda rätt till handikappersättning. Handikappförbunden vill i olika sammanhang lyfta att ett mer flexibelt synsätt vore att föredra. Med en formulering som ger större utrymme för flexibilitet skulle det bli lättare för kassans handläggare att bedöma mer varierande behov. Det är därför bra att ni anger att vid uttalat behov av tillsyn och ständig uppsikt ska detta beaktas oberoende av tvåtimmarsregeln. Men det behövs större flexibilitet även vad gäller bedömningar av variationer i hjälpbehovet över tid. Exempelvis om en person bor i bostad med stöd under största delen av sin tid men befinner sig under sitt föräldrahem under vissa perioder. För att det även skall bli möjligt för personer med kognitiva- eller psykiska funktionshinder att få handikappersättning för stöd i sociala situationer behövs fler exempel på hjälpbehov än de som finns i vägledningen För att inte leda tankarna fel bör det stå till, från och under olika behandlingar eller fritidsaktiviteter. Vi skulle även önska att man tar bort skrivningen om maximalt fyra timmar per vecka, men förstår att det kanske kan inverka på kommunernas syn på ledsagning. Framför allt bör ni se över skrivningen så att hjälpbehovet inte enbart kopplas till grundläggande behov och att exemplena utgår från personer med fysiska funktionshinder, utan även tar några exempel kring hjälpbehov för personer med psykiska och kognitiva funktionshinder. Ta bort de olika diagnosbeskrivningarna i stycket om tillsyn. Hjälpbehovet kan ha sin grund i tillsyn helt enkelt och det handlar inte om sällskap. Några förbund har reagerat negativt på att det står att hjälpbehovet måste vara kvalificerat. Det tolkas som att det ska skötas av en professionell och inte en anhörig. Kanske detta kan förtydligas på något sätt. 7.7

5 Inledningen av avsnittet om handikappersättning 7.7 är mycket bra. Det är en bra beskrivning av funktionshindrades vardag när samma person har många former av avgifter. Likaså bra att man förtydligar att målen med delaktighet och jämlika levnadsvillkor inte gör skillnad mellan de som arbetar och de som inte arbetar. Handikappförbunden anser att Försäkringskassan gör rätt när man i den nya vägledningen flyttar fokus från förvärvsarbete till delaktighet i samhällslivet. Det stämmer mycket bättre med de handikappolitiska målen och är ett viktigt steg för att handikappersättningen ska stämma överens med senaste årens utveckling. Att man frångår arbetslinjen kan visserligen innebära försämringar för vissa individer. Men en sådan förändring innebär mycket efterlängtade förbättringar för de personer som inte förvärvsarbetar och ett större rättvisetänkande. Det finns inget som tar upp merutgifter som uppkommer på grund av glömska. Förbundet Attention menar att detta är en av de största merutgifterna för vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. De tappar bort nycklar och måste ta hem låssmed och byta lås, förlägger mobiltelefoner, studieböcker etc. Läkemedel Handikappförbunden skulle gärna se att även hälsopreparat kan räknas in i merkostnader. Vissa läkare rekommenderar dyra hälsopreparat åt sina patienter och dessa preparat ger också effekt. Som exempel kan nämnas att personer som fått lungtransplantationer rekommenderas ett dagligt intag av Omega 3- tabletter som kostar 300:-/månad hjälpmedel Jättebra inledning som illustrerar den röra som finns kring hjälpmedelsförsörjning idag. Det är bra att Försäkringskassan hörsammat våra synpunkter och gör ett avsteg från ansvars och finansieringsprincipen när det gäller merkostnader för hjälpmedel. Det är nödvändigt att kostnaderna för hjälpmedel kan tillgodoses via handikappersättningen efter som olika landsting erbjuder olika hjälpmedel till olika kostnader. Att man idag ibland kan få kostnader för hjälpmedel godkända som en merkostnad i handikappersättningen är en sista möjlighet för många personer att införskaffa hjälpmedel av stor betydelse för honom/henne. Därför är vi mycket nöjda med att detta skrivs in i vägledningen. Detta hindrar inte att både Handikappförbunden och Försäkringskassan fortsätter arbeta för att landstingen ska ta sitt fulla kostnadsansvar. Men diskussionen måste föras på en högre nivå och leda till en faktisk förändring innan Försäkringskassan avslår merkostnader med hänvisning till att landstingen bär kostnadsansvaret. Vem som har ansvaret kring vilket hjälpmedel är ju dessutom väldigt svårt att överblicka.

6 När det gäller datoriserade hjälpmedel noterar vi en betydligt hårdare bedömning än i gamla vägledningen. Detta beror förståss på att allt fler anses ha tillgång till datorer nu än då gamla vägledningen skrevs. Vi anser dock att inköp av datorer ska godtas som en merutgift. I hjälpmedelsutredningens betänkande SOU 2004:83 har man i bilaga 9 gjort en uppskattning av tillgång till datorer för funktionshindrade. Kartläggningen visar att det är cirka 24 procent av de funktionshindrade mellan 16 och 44 år saknar datorer. Att jämföra med 17 procent av personen utan funktionshinder i samma åldersgrupp. (SCB och HI 2002). För visa grupper blinda, döva och personer med afasi och dyslexi har datorer ersatt andra hjälpmedel som exempelvis texttelefon och kassettidningar. Att ha rubriken datorbaserade hjälpmedel är också missvisande om ni menar hemdatorer. Det finns exempelvis hjälpmedel för navigering, alarmering och positionsring som bygger på tekniska system som GPS, GSM vilka är databaserade. En liten handdator underlättar också vardagen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kan i denna skrivning tolkas som datorbaserade hjälpmedel, vilket är olyckligt. Bra att ni tar upp hundar som hjälpmedel. Här kan noteras att det är stor skillnad i merkostnader mellan ledhund och certifierad servicehund. De sistnämnda går inte att försäkra via hundskolan exempelvis. Mycket bra att ni under avsnittet om särskild kost tydliggör att konsumentverkets beräkningar är gjorda utifrån schabloner och inte är individuellt anpassade. Bra även att ni tar med att kosten kan bli än dyrare för personer som har speciella problem och inte kan följa specialkosten. Avsnittet bör dock heta fördyrad kost. Vissa personer måste köpa mer färdiglagad mat vilket är betydligt dyrare än hemlagat. Schizofreniförbundet skriver: För många personer med psykiska funktionshinder betyder denna möjlighet till kommunens matdistribution skillnaden mellan att äta eller att inte äta alls. Att få hjälp att laga mat bedömer många kommuner som ett motivationsbehov, och att det därmed inte finns något hjälpbehov, vilket leder till att ingen hjälp fås. Det finns ingen annan huvudman som kan ersätta personen ifråga för detta och FK måste erkänna detta hjälpbehov som reellt och en definitiv merkostnad. Tandvårdsavsnittet är också mycket bra. Ett litet korrektur fel i stycket 4 nedifrån. Det ska väl vara Kostnader för tandvård som följer av personens funktionshinder är att betrakta som merutgifter? När det gäller avsnittet om kommunal hemhjälp så har vi inget att invända än att ni kanske ska byta ut ordet hemsamarit mot hemtjänstpersonal. Dock kan ni lägga till några meningar där ni uppmärksammar kassan på den övervältring av kostnader om ibland sker från kommunerna.

7 Om en person anses tillhöra någon av LSS personkretsar ska biståndsbedömaren i kommunen i första hand prova om insatserna kan ske enligt LSS framför SoL. Stödinsatser enligt LSS är kostnadsfria för personen, medan bistånd enligt SoL kostar. Detta ska kommunens handläggare informera personen om. Tänk dock på att alla personer som får handikappersättning inte bedöms tillhöra LSS personkrets. Det sistnämnda kanske bör skrivas in speciellt för många blir bollade mellan kommun och FK. En annan sak är att kostnaden för privat städhjälp inte ska vara dyrare än kommunens kostnad för städning. Vissa kommuner erbjuder inte städhjälp, exempelvis Stockholms stad. Då är det svårt att få en summa att jämföra med. De kommuner som har tariffer för städhjälp har naturligtvis gjort en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling och då fått ett helt annat pris än vad en privatperson kan tänkas få betala. Resor med bil. I vägledningen konstateras att personer som på grund av sitt funktionshinder måste använda bilen till och från arbetet inte skall kunna ta upp dessa kostnader som en merutgift i handikappersättningen. Detta beror på att det är möjligt att göra avdrag för arbetsresor i samband med deklarationen. En viktig förändring som då uppkommer för personer som förvärvsarbetar är skattemyndighetens regel att individen alltid får stå för kronor själv vid avdrag för arbetsresor. Detta innebär en merkostnad på grund av individens funktionshinder om personen inte har några alternativ till att förflytta sig med bil. För personer utan funktionshinder kan det finnas möjlighet att gå eller cykla till arbetet, men för rörelsehindrade eller hjärtsjuka och astmatiker för att nämna några finns ingen valfrihet. För dessa personer bör det vara möjligt att ta upp de kronorna som en merkostnad. Sedan kan det tillkomma andra merkostnader kring bilägandet. Det kommer i framtiden exempelvis röra årsavgift till den nationella databas som Vägverket vill införa för administration av handikapparkeringstillstånd samt ansökningsavgifter för dessa tillstånd, vilket kommuner kan få frihet att ta ut. I så fall blir fasta kostnader för bil. Ta bort meningen att använda egen bil för resor i stället för att anlita färdtjänst kan ses som ett eget val. Det är inte så. Många kan inte åka färdtjänst. Många med autism och utvecklingsstörning klarar inte samåkandet med nya resvägar. Astmatiker kan i färdtjänsten inte undvika parfymerade medresenärer eller rökfria chaufförer. Valet blir då att stanna hemma. Kapitalvaror. Mycket bra att man kan räkna nyanskaffning och slitage av kapitalvaror som en merkostnad. Idag är det väldigt svårt för personer med svåra allergier att få bidrag till dammsugare med avancerade filter. Detta blir en stor förbättring. Men avskrivningstiden bör vara på fem år. För personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan en tvättmaskin i lägenheten underlätta vardagen

8 betydligt. Att boka tvättstuga, komma ihåg att man bokat, ta sig dit, få in tvätten i maskin och komma ihåg att hämta den är oöverstigligt för många. 7.8 Bedömning av det samanlagda stödbehovet Det står ingenting om hur en sammanläggning av hjälpbehov och merutgifter skall föras. Detta är anmärkningsvärt eftersom en funktionsnedsättning vanligtvis medför såväl hjälpbehov som merutgifter. Att hänvisa till vägledningen kring Socialförsäkringsnämnder räcker inte. 8 Olika boendeformer Inga synpunkter i dagsläget. 9. Beslut om handikappersättning Det står att skriftlig kommunicering är att föredra. Men kommunicering innebär att mottagaren ska förstå. Det är därför i samanhanget viktigt att påpeka att blinda och svårt synskadade inte kan läsa vanliga brev med svart text på vitt papper med de typsnitt som kassan använder idag. Ta reda på om personen har e-post. Ett elektroniskt brev är lättare att läsa med hjälp av datahjälpmedel. Även personer med kognitiva funktionshinder kan behöva hjälp med tolkning av beslutet. 10. Ändrade förhållanden inga synpunkter 11. Återbetalningsskyldighet Inga synpunkter 12. Övergångsbestämmelser Inga synpunkter Övergripande synpunkter på ansvars- och finansieringsprincipen Ersätts kostnader av annan huvudman ska personen naturligtvis inte få kostnadstäckning från två olika håll. Men för den enskilde är det viktigt att en merkostnad faktiskt ersätts av annan myndighet. Samtidigt är vi medvetna om problemet med att andra myndigheter inte tar sitt ansvar utan försöker vältra över kostnaden på försäkringskassan och förutsätter att den enskilde får handikappersättning. Detta måste vi hjälpas åt att motverka. Det är dock svårt att göra tydliga avgränsningar av vad som faller inom andra huvudmäns ansvarsområde. Det uppkommer ofta frågetecken om vem som skall bekosta vad i olika sammanhang där personer med funktionshinder befinner sig. Vi välkomnar att man gör ett undantag från ansvars- och finansieringsprincipen genom att merkostnader i

9 högkostnadsskydden kompenseras via handikappersättningen. Högkostnadsskydden är tänkta att vara till hjälp för personer som då de har riktig otur råkar ut för stora vårdkostnader under en period. För personer med funktionshinder är det så att man alltid få betala upp till högkostnadsskyddet år efter år och inom flera olika områden. Det är en av orsakerna till att personer med funktionshinder har en lägre levnadsstandard än övriga i samhället. Med vänlig hälsning Handikappförbundens samarbetsorgan - 43 handikappförbund i samverkan - Ylva Branting utredare

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Yttrande över ändring av vägledning om assistansersättning

Yttrande över ändring av vägledning om assistansersättning Sundbyberg 2006-02-22 Vår referens: Ylva Branting Försäkringskassans huvudkontor Att: Åsa Lantz 103 51 Stockholm Diarienummer 9 2006 Ange diarienummer vid all korrespondens Yttrande över ändring av vägledning

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder Sundbyberg 2007-05-18 Vår referens: Anna-Lena Jacobsson Diarienummer 07-158 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Ange diarienummer vid all korrespondens Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Sundbyberg 2007-06-25 Vår referens: Karin Sandström Diarienummer 07-153 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS 2015-05-05 1 (6) Avdelningen för juridik Ellinor Englund Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Sveriges Kommuner och Landsting har tagit del av

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Sundbyberg 2009-08-13 Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer 09-023 Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Dessutom vill Malmö stad särskilt framföra följande och följer i sitt svar betänkandets disposition.

Dessutom vill Malmö stad särskilt framföra följande och följer i sitt svar betänkandets disposition. 1(5) Vårt diarienummer: KS-KOM-2008-00834 Till Socialdepartementet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77). Socialdepartementet

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

YTTRANDE ÖVER BETÄNKANDET (2006:48) BIDRAGSBROTT

YTTRANDE ÖVER BETÄNKANDET (2006:48) BIDRAGSBROTT Sundbyberg 2006-10-12 Vår referens: Ylva Branting Diarienummer 22 2006 Finansdepartementet Rättssekretariatet 103 33 Stockholm YTTRANDE ÖVER BETÄNKANDET (2006:48) BIDRAGSBROTT Handikappförbundens samarbetsorgan,

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Yttrande över betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9

Yttrande över betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9 1 Sundbyberg 25 juni 2014 Dnr: S2014/1703/FST Vår referens: Mikael Klein Mottagare: Socialdepartementet Yttrande över betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

1.1 Behovet av personlig assistans för den dagliga livsföringen Detta avsnitt beskriver begreppen personlig assistans och daglig livsföring.

1.1 Behovet av personlig assistans för den dagliga livsföringen Detta avsnitt beskriver begreppen personlig assistans och daglig livsföring. Avsnitt Kapitel 6 Synpunkter Förutsättningar för rätt till assistansersättning 6.1 6.2 6.3 1.1 Behovet av personlig assistans för den dagliga livsföringen Detta avsnitt beskriver begreppen personlig assistans

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

2009-02-06 ALL 2008/121. Huvudkontoret Generaldirektör Greger Bååth Mobiltelefon: 070-314 39 04. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

2009-02-06 ALL 2008/121. Huvudkontoret Generaldirektör Greger Bååth Mobiltelefon: 070-314 39 04. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2009-02-06 ALL 2008/121 Huvudkontoret Generaldirektör Greger Bååth Mobiltelefon: 070-314 39 04 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Vägledning för insatser enligt lag om stöd och service till vissa

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

YTTRANDE 2014-01-07. Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se

YTTRANDE 2014-01-07. Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se YTTRANDE 2014-01-07 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande över Betänkande av Lättlästutredningen Lättläst (SOU 2013:58) Autism- och Aspergerförbundet är en ideell

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Skrivelse 2014-04-07 Regeringen Socialdepartementet Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Autism- och Aspergerförbundet vill göra Socialdepartementet och

Läs mer

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Hjälpreda. samhällets stöd och service. Uppdaterad i oktober 2013

Hjälpreda. samhällets stöd och service. Uppdaterad i oktober 2013 Hjälpreda om samhällets stöd och service Uppdaterad i oktober 2013 Innehåll Kommunens ansvar 3 Kommunala insatser enligt Socialtjänstlagen 4 Kommunala insatser enligt LSS 5 Kommunala insatser enligt annan

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 1 (6) HANDLÄGGARE Avdelningschef Lena Mossberg Socialdepartementet 103 33 Stockholm TELEFON 0522-69 70 51 lena.mossberg@uddevalla.se Remissyttrande Dnr S2008/7126/ST Betänkandet SOU 2008:77, Möjlighet

Läs mer

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2013. Formgivning: Elin Hjelm LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Inledning. Socialdepartementets dnr S2008/7126/ST

Inledning. Socialdepartementets dnr S2008/7126/ST 1 Socialdepartementets dnr S2008/7126/ST Synpunkter på LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Inledning

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered _,, KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG 2011-02-25 Meddelad i Göteborg f,;:_. p" ;-t.-i, Sida 1 (3) Mål nr 3712-10 KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI

MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI BILKÖRNING VANLIG FRÅGA INOM RÖRELSEHINDERFÖRBUNDEN Medlemmar uttryckte behov

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77)

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) 090205 Änr. Sov 69/2008 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) Örebro kommuns ställningstagande till betänkandet i sin helhet

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer