Yttrande över ändring av vägledning om Handikappersättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över ändring av vägledning om Handikappersättning"

Transkript

1 Sundbyberg Vår referens: Ylva Branting Försäkringskassans huvudkontor Att: Christine Liljedal Diarienummer Ange diarienummer vid all korrespondens Yttrande över ändring av vägledning om Handikappersättning Handikappförbundens samarbetsorgan, nedan kallat Handikappförbunden, är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för rikstäckande handikappförbund. Vi representerar 43 medlemsförbund med sammanlagt ca enskilda medlemmar. Vi avger härmed vårt yttrande över förslag till ändring av vägledning kring handikappersättning. Remissens gång Handikappförbunden har haft tre representanter i en referensgrupp knutna till Försäkringskassans arbete med att omarbeta vägledningen. Detta är något som vi uppskattar eftersom frågan är mycket viktig för många av förbundens medlemmar. När själva utkastet till vägledning var klart fick vi mycket knapp tid på oss att svara, tio vardagar. Materialet har skickats ut med e-post till alla förbund med uppmaning att komma in med svar inom sju dagar eftersom Försäkringskassan önskade att svaren skulle sammanställas. Vi vill dock uppmärksamma er på att vi inte kunnat använda oss av vår vanliga demokratiska beslutsgång varför detta yttrande endast kan ses som ett tjänstutlåtande. Sammanfatting av förslaget FK har föreslagit att fyra principer skall genomsyra den omarbetade vägledningen: De handikappolitiska målen, så som de uttryckts i prop. 1999/2000:79, Från patient till medborgare, skall vara utgångspunkter för handikappersättningen. Detta innebär bl a att funktionshindrade personer som är förvärvsarbetande inte får någon särbehandling jämfört med personer som står utanför arbetsmarknaden. Den andra principen som FK föreslår avser ansvar- och finansiering. Olika myndigheter har olika ansvar och gör vissa prioriteringar.

2 Den föreslagna principen innebär följande: Om en myndighet genom prioritering väljer att inte bekosta något som en person med funktionshinder behöver, så skall inte heller FK överpröva detta beslut och kompensera personen via handikappersättningen. 3. Om en merkostnad kompenseras av en annan myndighet skall den inte kompenseras i handikappersättningen. 4. Ett undantag från ansvars- och finansieringsprincipen görs i och med att personer kan få kompensation för merkostnader i högkostnadsskydden detta gäller även i viss mån hjälpmedel. Vi kommenterar här kapitel för kapitel 1. Inledning Det är bra med begreppsförklaringar och en kort genomgång av nationella handlingsplanen, sektorsansvar och etappmål. Stycket om ICF är kanske lite överkurs att ta med eftersom ICF inte används som klassifikation i denna vägledning. Det kan i och för sig vara bra att läsarna får veta att det även finns andra sätt att klassificera, men det kanske ska förtydligas att det är som kuriosa. 1.4 perspektiv Det är mycket bra att ni tar upp att personer befinner sig i en beroendesituation när de söker stödet, men de behöver inte alltid vara i beroendesituationer. 2. Handikappersättningens bakgrund och syfte En historisk tillbakablick är alltid bra och nödvändigt för att man ska förstå varför vissa grupper automatiskt får lägsta nivån medan andra måste redogöra för sitt hjälpbehov. Sista stycket kring att handikappersättningen är ett stöd bland andra bör dock strykas eller utvecklas som det gör i avsnitt 7.7, 3:e stycket. Annars kan man tro att handikappersättningen aldrig kan ersätta andra huvudmäns prioriteringar och då kan man förledas tro att personer varken kan få handikappersättning för hjälpmedel eller högkostnadsskydd. 3. Ansökan Information är viktigt och grundläggande. Betona vikten av att information anpassas till olika typer av funktionshinder. Det är bra att man trycker på försäkringskassans informationsskyldighet kring

3 möjlighet kring högre ersättning samt att man inte behöver någon särskild blankett. Det framgår också av exemplen att man tonar ner detta med omprövningar vid 65 år, som i praktiken blivit minskningar. Under skriver FK att tidigare medicinska underlag kan användas för att bedöma rätten till handikappersättning. Ett av våra förbund undrar hur handläggaren vet att det medicinska underlaget fortfarande är aktuellt. Tillfrågas den försäkrade om hans tillstånd har försämrats? 4.Vilka personer omfattas av lagen Inga synpunkter 5. Förutsättningar för rätt till handikappersättning Det är bra att man förtydligar att den som har handikappersättning har rätt att behålla den efter 65 års ålder om förhållandena är oförändrade. Beskrivning under om vilka behov som kan uppstå i den dagliga livsföringen är bra beskrivna om man har fysiska funktionshinder och behöver praktisk hjälp. Men de förbund som har medlemmar med psykiska eller kognitiva svårigheter har reagerat på att det inte är den totala livssituationen som beskrivs. I definitionen av daglig livsföring måste möjlighet till sociala kontakter och fritid finnas med. Här behövs exempel. Risken är annars att den tolkning som handläggarna gör idag, att handikappersättning är till för fysiskt funktionshindrade, fortsätter att råda. Det framgår inte hur omfattande hjälpbehovet ska vara och hur betydande merutgifterna ska vara för att berättiga till handikappersättning på respektive nivå. Det framgår inte heller hur en sammanläggning av hjälpbehov ska göras uttryckt i timmar respektive kronor. 6. Utredning och dokumentation Kring utredning och handläggning är det bra att ni skriver att det är svårt att räkna ut hur stora merutgifterna är och hur långt hjälpbehovet är. Vi vill att ni ytterligare förtydligar genom att exemplifiera med följande: För en person som levt länge med sitt funktionshinder blir vissa utgifter så självklara och en del av vardagen att man glömmer att ta upp dem. Likaså har många ett hopp om att snart bli bättre vilket kan göra att de underskattar varaktigheten kring sitt funktionshinder. Under punkt andra stycket vill vi påpeka att det är viktigt att handläggaren tar kontakt med kunniga och insatta yrkesutövare. Vill handläggaren exempelvis veta mer om cystisk fibros går det inte att ringa vilken sjukgymnast som helst. Det måste vara någon som känner till diagnosgruppen. Fråga den försäkrade vilken dietist, sjukgymnast eller läkare han eller hon har kontakt med.

4 7. Bedömning av rätten till handikappersättningen 7.3 Mycket bra att det tydligt står att det inte är försäkringsläkaren som fattar beslut i ärendet. Vi vill också påpeka att försäkringsläkaren måste ta kontakt med behandlande läkare innan de gör sina utlåtanden. Det är särskilt viktigt när det gäller ovanliga diagnoser. 7.6 Hjälpbehov FK vill att regeln om att två timmars hjälpbehov även fortsättningsvis skall vara ett minimikrav för att hjälpbehovet skall kunna grunda rätt till handikappersättning. Handikappförbunden vill i olika sammanhang lyfta att ett mer flexibelt synsätt vore att föredra. Med en formulering som ger större utrymme för flexibilitet skulle det bli lättare för kassans handläggare att bedöma mer varierande behov. Det är därför bra att ni anger att vid uttalat behov av tillsyn och ständig uppsikt ska detta beaktas oberoende av tvåtimmarsregeln. Men det behövs större flexibilitet även vad gäller bedömningar av variationer i hjälpbehovet över tid. Exempelvis om en person bor i bostad med stöd under största delen av sin tid men befinner sig under sitt föräldrahem under vissa perioder. För att det även skall bli möjligt för personer med kognitiva- eller psykiska funktionshinder att få handikappersättning för stöd i sociala situationer behövs fler exempel på hjälpbehov än de som finns i vägledningen För att inte leda tankarna fel bör det stå till, från och under olika behandlingar eller fritidsaktiviteter. Vi skulle även önska att man tar bort skrivningen om maximalt fyra timmar per vecka, men förstår att det kanske kan inverka på kommunernas syn på ledsagning. Framför allt bör ni se över skrivningen så att hjälpbehovet inte enbart kopplas till grundläggande behov och att exemplena utgår från personer med fysiska funktionshinder, utan även tar några exempel kring hjälpbehov för personer med psykiska och kognitiva funktionshinder. Ta bort de olika diagnosbeskrivningarna i stycket om tillsyn. Hjälpbehovet kan ha sin grund i tillsyn helt enkelt och det handlar inte om sällskap. Några förbund har reagerat negativt på att det står att hjälpbehovet måste vara kvalificerat. Det tolkas som att det ska skötas av en professionell och inte en anhörig. Kanske detta kan förtydligas på något sätt. 7.7

5 Inledningen av avsnittet om handikappersättning 7.7 är mycket bra. Det är en bra beskrivning av funktionshindrades vardag när samma person har många former av avgifter. Likaså bra att man förtydligar att målen med delaktighet och jämlika levnadsvillkor inte gör skillnad mellan de som arbetar och de som inte arbetar. Handikappförbunden anser att Försäkringskassan gör rätt när man i den nya vägledningen flyttar fokus från förvärvsarbete till delaktighet i samhällslivet. Det stämmer mycket bättre med de handikappolitiska målen och är ett viktigt steg för att handikappersättningen ska stämma överens med senaste årens utveckling. Att man frångår arbetslinjen kan visserligen innebära försämringar för vissa individer. Men en sådan förändring innebär mycket efterlängtade förbättringar för de personer som inte förvärvsarbetar och ett större rättvisetänkande. Det finns inget som tar upp merutgifter som uppkommer på grund av glömska. Förbundet Attention menar att detta är en av de största merutgifterna för vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. De tappar bort nycklar och måste ta hem låssmed och byta lås, förlägger mobiltelefoner, studieböcker etc. Läkemedel Handikappförbunden skulle gärna se att även hälsopreparat kan räknas in i merkostnader. Vissa läkare rekommenderar dyra hälsopreparat åt sina patienter och dessa preparat ger också effekt. Som exempel kan nämnas att personer som fått lungtransplantationer rekommenderas ett dagligt intag av Omega 3- tabletter som kostar 300:-/månad hjälpmedel Jättebra inledning som illustrerar den röra som finns kring hjälpmedelsförsörjning idag. Det är bra att Försäkringskassan hörsammat våra synpunkter och gör ett avsteg från ansvars och finansieringsprincipen när det gäller merkostnader för hjälpmedel. Det är nödvändigt att kostnaderna för hjälpmedel kan tillgodoses via handikappersättningen efter som olika landsting erbjuder olika hjälpmedel till olika kostnader. Att man idag ibland kan få kostnader för hjälpmedel godkända som en merkostnad i handikappersättningen är en sista möjlighet för många personer att införskaffa hjälpmedel av stor betydelse för honom/henne. Därför är vi mycket nöjda med att detta skrivs in i vägledningen. Detta hindrar inte att både Handikappförbunden och Försäkringskassan fortsätter arbeta för att landstingen ska ta sitt fulla kostnadsansvar. Men diskussionen måste föras på en högre nivå och leda till en faktisk förändring innan Försäkringskassan avslår merkostnader med hänvisning till att landstingen bär kostnadsansvaret. Vem som har ansvaret kring vilket hjälpmedel är ju dessutom väldigt svårt att överblicka.

6 När det gäller datoriserade hjälpmedel noterar vi en betydligt hårdare bedömning än i gamla vägledningen. Detta beror förståss på att allt fler anses ha tillgång till datorer nu än då gamla vägledningen skrevs. Vi anser dock att inköp av datorer ska godtas som en merutgift. I hjälpmedelsutredningens betänkande SOU 2004:83 har man i bilaga 9 gjort en uppskattning av tillgång till datorer för funktionshindrade. Kartläggningen visar att det är cirka 24 procent av de funktionshindrade mellan 16 och 44 år saknar datorer. Att jämföra med 17 procent av personen utan funktionshinder i samma åldersgrupp. (SCB och HI 2002). För visa grupper blinda, döva och personer med afasi och dyslexi har datorer ersatt andra hjälpmedel som exempelvis texttelefon och kassettidningar. Att ha rubriken datorbaserade hjälpmedel är också missvisande om ni menar hemdatorer. Det finns exempelvis hjälpmedel för navigering, alarmering och positionsring som bygger på tekniska system som GPS, GSM vilka är databaserade. En liten handdator underlättar också vardagen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kan i denna skrivning tolkas som datorbaserade hjälpmedel, vilket är olyckligt. Bra att ni tar upp hundar som hjälpmedel. Här kan noteras att det är stor skillnad i merkostnader mellan ledhund och certifierad servicehund. De sistnämnda går inte att försäkra via hundskolan exempelvis. Mycket bra att ni under avsnittet om särskild kost tydliggör att konsumentverkets beräkningar är gjorda utifrån schabloner och inte är individuellt anpassade. Bra även att ni tar med att kosten kan bli än dyrare för personer som har speciella problem och inte kan följa specialkosten. Avsnittet bör dock heta fördyrad kost. Vissa personer måste köpa mer färdiglagad mat vilket är betydligt dyrare än hemlagat. Schizofreniförbundet skriver: För många personer med psykiska funktionshinder betyder denna möjlighet till kommunens matdistribution skillnaden mellan att äta eller att inte äta alls. Att få hjälp att laga mat bedömer många kommuner som ett motivationsbehov, och att det därmed inte finns något hjälpbehov, vilket leder till att ingen hjälp fås. Det finns ingen annan huvudman som kan ersätta personen ifråga för detta och FK måste erkänna detta hjälpbehov som reellt och en definitiv merkostnad. Tandvårdsavsnittet är också mycket bra. Ett litet korrektur fel i stycket 4 nedifrån. Det ska väl vara Kostnader för tandvård som följer av personens funktionshinder är att betrakta som merutgifter? När det gäller avsnittet om kommunal hemhjälp så har vi inget att invända än att ni kanske ska byta ut ordet hemsamarit mot hemtjänstpersonal. Dock kan ni lägga till några meningar där ni uppmärksammar kassan på den övervältring av kostnader om ibland sker från kommunerna.

7 Om en person anses tillhöra någon av LSS personkretsar ska biståndsbedömaren i kommunen i första hand prova om insatserna kan ske enligt LSS framför SoL. Stödinsatser enligt LSS är kostnadsfria för personen, medan bistånd enligt SoL kostar. Detta ska kommunens handläggare informera personen om. Tänk dock på att alla personer som får handikappersättning inte bedöms tillhöra LSS personkrets. Det sistnämnda kanske bör skrivas in speciellt för många blir bollade mellan kommun och FK. En annan sak är att kostnaden för privat städhjälp inte ska vara dyrare än kommunens kostnad för städning. Vissa kommuner erbjuder inte städhjälp, exempelvis Stockholms stad. Då är det svårt att få en summa att jämföra med. De kommuner som har tariffer för städhjälp har naturligtvis gjort en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling och då fått ett helt annat pris än vad en privatperson kan tänkas få betala. Resor med bil. I vägledningen konstateras att personer som på grund av sitt funktionshinder måste använda bilen till och från arbetet inte skall kunna ta upp dessa kostnader som en merutgift i handikappersättningen. Detta beror på att det är möjligt att göra avdrag för arbetsresor i samband med deklarationen. En viktig förändring som då uppkommer för personer som förvärvsarbetar är skattemyndighetens regel att individen alltid får stå för kronor själv vid avdrag för arbetsresor. Detta innebär en merkostnad på grund av individens funktionshinder om personen inte har några alternativ till att förflytta sig med bil. För personer utan funktionshinder kan det finnas möjlighet att gå eller cykla till arbetet, men för rörelsehindrade eller hjärtsjuka och astmatiker för att nämna några finns ingen valfrihet. För dessa personer bör det vara möjligt att ta upp de kronorna som en merkostnad. Sedan kan det tillkomma andra merkostnader kring bilägandet. Det kommer i framtiden exempelvis röra årsavgift till den nationella databas som Vägverket vill införa för administration av handikapparkeringstillstånd samt ansökningsavgifter för dessa tillstånd, vilket kommuner kan få frihet att ta ut. I så fall blir fasta kostnader för bil. Ta bort meningen att använda egen bil för resor i stället för att anlita färdtjänst kan ses som ett eget val. Det är inte så. Många kan inte åka färdtjänst. Många med autism och utvecklingsstörning klarar inte samåkandet med nya resvägar. Astmatiker kan i färdtjänsten inte undvika parfymerade medresenärer eller rökfria chaufförer. Valet blir då att stanna hemma. Kapitalvaror. Mycket bra att man kan räkna nyanskaffning och slitage av kapitalvaror som en merkostnad. Idag är det väldigt svårt för personer med svåra allergier att få bidrag till dammsugare med avancerade filter. Detta blir en stor förbättring. Men avskrivningstiden bör vara på fem år. För personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan en tvättmaskin i lägenheten underlätta vardagen

8 betydligt. Att boka tvättstuga, komma ihåg att man bokat, ta sig dit, få in tvätten i maskin och komma ihåg att hämta den är oöverstigligt för många. 7.8 Bedömning av det samanlagda stödbehovet Det står ingenting om hur en sammanläggning av hjälpbehov och merutgifter skall föras. Detta är anmärkningsvärt eftersom en funktionsnedsättning vanligtvis medför såväl hjälpbehov som merutgifter. Att hänvisa till vägledningen kring Socialförsäkringsnämnder räcker inte. 8 Olika boendeformer Inga synpunkter i dagsläget. 9. Beslut om handikappersättning Det står att skriftlig kommunicering är att föredra. Men kommunicering innebär att mottagaren ska förstå. Det är därför i samanhanget viktigt att påpeka att blinda och svårt synskadade inte kan läsa vanliga brev med svart text på vitt papper med de typsnitt som kassan använder idag. Ta reda på om personen har e-post. Ett elektroniskt brev är lättare att läsa med hjälp av datahjälpmedel. Även personer med kognitiva funktionshinder kan behöva hjälp med tolkning av beslutet. 10. Ändrade förhållanden inga synpunkter 11. Återbetalningsskyldighet Inga synpunkter 12. Övergångsbestämmelser Inga synpunkter Övergripande synpunkter på ansvars- och finansieringsprincipen Ersätts kostnader av annan huvudman ska personen naturligtvis inte få kostnadstäckning från två olika håll. Men för den enskilde är det viktigt att en merkostnad faktiskt ersätts av annan myndighet. Samtidigt är vi medvetna om problemet med att andra myndigheter inte tar sitt ansvar utan försöker vältra över kostnaden på försäkringskassan och förutsätter att den enskilde får handikappersättning. Detta måste vi hjälpas åt att motverka. Det är dock svårt att göra tydliga avgränsningar av vad som faller inom andra huvudmäns ansvarsområde. Det uppkommer ofta frågetecken om vem som skall bekosta vad i olika sammanhang där personer med funktionshinder befinner sig. Vi välkomnar att man gör ett undantag från ansvars- och finansieringsprincipen genom att merkostnader i

9 högkostnadsskydden kompenseras via handikappersättningen. Högkostnadsskydden är tänkta att vara till hjälp för personer som då de har riktig otur råkar ut för stora vårdkostnader under en period. För personer med funktionshinder är det så att man alltid få betala upp till högkostnadsskyddet år efter år och inom flera olika områden. Det är en av orsakerna till att personer med funktionshinder har en lägre levnadsstandard än övriga i samhället. Med vänlig hälsning Handikappförbundens samarbetsorgan - 43 handikappförbund i samverkan - Ylva Branting utredare

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Yttrande över ändring av vägledning om assistansersättning

Yttrande över ändring av vägledning om assistansersättning Sundbyberg 2006-02-22 Vår referens: Ylva Branting Försäkringskassans huvudkontor Att: Åsa Lantz 103 51 Stockholm Diarienummer 9 2006 Ange diarienummer vid all korrespondens Yttrande över ändring av vägledning

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp ISSN 1404-563X Riksförsäkringsverkets allmänna råd om handikappersättning; RAR 2002:9 beslutade den 30 september 2002. Riksförsäkringsverket

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Hjälp med andra personliga behov ska i någon mening vara kvalificerad för att ge rätt till assistansersättning.

Läs mer

Lagrum: 5 och 6 lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

Lagrum: 5 och 6 lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag HFD 2014 ref 17 Fråga om hur handikappersättning ska beräknas när en försäkrad som har rätt till garanterad ersättning till följd av dövhet eller grav hörselskada ansöker om högre ersättning på grund av

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder Sundbyberg 2007-05-18 Vår referens: Anna-Lena Jacobsson Diarienummer 07-158 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Ange diarienummer vid all korrespondens Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Läs mer

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Sundbyberg 2007-06-25 Vår referens: Karin Sandström Diarienummer 07-153 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning HFD 2013 ref 81 Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder. Lagrum:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 13 juni 2017 KLAGANDE Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303 701 13 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

I l) ~ landstinget 103 33 STOCKHOLM

I l) ~ landstinget 103 33 STOCKHOLM I l) ~ landstinget DALARNA 237 Datum BeleckningJdiarienr 1(6) Ert datum Er beteckning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet "Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service

Läs mer

Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys

Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys 1 Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att en kommun inte kan förpliktas att betala för en ledsagares kostnader för resor, inträden

Läs mer

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp ISSN 1404-563X Riksförsäkringsverkets allmänna råd om vårdbidrag; RAR 2002:15 beslutade den 2 december 2002. Riksförsäkringsverket beslutar

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning.

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning. Socialförvaltingen Eva A Lindholm Datum Sid 2009-03-17 Dnr 1 (5) LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning. I yttrandet

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare: Pia Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-01 DNR 1.6-0641/2011 Överenskommelse mellan SLL och kommunerna

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Yttrande Länsstyrelsen vill som tillsynsmyndighet i övrigt lämna följande synpunkter.

Yttrande Länsstyrelsen vill som tillsynsmyndighet i övrigt lämna följande synpunkter. Sociala enheten Yttrande 2009-01-30 sid 1 (5) 700-28404-2008 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande av LSS-kommittén från FUB Borlänge

Yttrande över slutbetänkande av LSS-kommittén från FUB Borlänge Socialdepartementet, 103 33 STOCKHOLM Yttrande över slutbetänkande av LSS-kommittén från FUB Borlänge SOU 2008:77 En övergripande känsla man får av utredningsförslaget är att det innehåller mycket lite

Läs mer

Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102)

Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102) RBU YTTRANDE Riksförbundet för Rörelsehindrade 2009-02-26 Barn och Ungdomar Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102) Riksförbundet

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2016 Ref 56 HFD 2016 ref. 56 En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 mars 2014 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA God man: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 27

Läs mer

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga Försäkringskassan Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga Hjärnkraft 170529 Mathias Holmlund 010 116 3493 mathias.holmlund@forsakringskassan.se Sid 1 2017 Funktionsnedsättning Innehåll Översiktlig

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Vårdbidrag. Diagram 1. Antal barn med vårdbidrag. (Källa: Store)

Vårdbidrag. Diagram 1. Antal barn med vårdbidrag. (Källa: Store) Vårdbidrag Tanken med vårdbidrag var att införa en särskild ersättning till föräldrar som hade barn med funktionshinder och som följde tidens handikappolitik att personer med funktionshinder skulle integreras

Läs mer

Sundbyberg 2013-11-11 Dnr.nr S2013/4872FS Vår referens Maryanne Rönnersten s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar: Ansvarsfull hälso- och sjukvård, :44 Handikappförbunden

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Omsorgsnämnden Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att som eget yttrande

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Sundbyberg 2009-08-13 Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer 09-023 Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov

Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Vid bedömningen av hur många assistanstimmar som ska beviljas för andra

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

Yttrande över Förslag till ny Plan- och bygglag samt förslag till ändringar i anläggningslagen (1973:1149)

Yttrande över Förslag till ny Plan- och bygglag samt förslag till ändringar i anläggningslagen (1973:1149) Sundbyberg 2009-08-18 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08 546 40 422 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer Ange diarienummer vid all korrespondens Yttrande över Förslag till ny Plan-

Läs mer

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2012-10-15 0480-45 29 04 Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Allmänt om riktlinjer Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar kommunens

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Inledande synpunkter. Tel

Inledande synpunkter. Tel 1 2009-10-21 Vår referens: Annika Åkerberg Tel. 070-745 37 38 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar gällande delbetänkande av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige Främja, Skydda, Övervaka

Läs mer

Till Näringsdepartementet Enheten för transportpolitik 103 33 Stockholm

Till Näringsdepartementet Enheten för transportpolitik 103 33 Stockholm Sundbyberg 2006-01-16 Vår referens: Ylva Branting Diarienummer 48 2005 Ange diarienummer vid all korrespondens Till Näringsdepartementet Enheten för transportpolitik 103 33 Stockholm Handikappförbundens

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter om koder för funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter om koder för funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 1 Sundbyberg 28 jan 2015 Dnr: af- 2015/006156 Vår referens: Mikael Klein Mottagare: Arbetsförmedlingen Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter om koder för funktionsnedsättning som medför

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Dessutom vill Malmö stad särskilt framföra följande och följer i sitt svar betänkandets disposition.

Dessutom vill Malmö stad särskilt framföra följande och följer i sitt svar betänkandets disposition. 1(5) Vårt diarienummer: KS-KOM-2008-00834 Till Socialdepartementet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77). Socialdepartementet

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer