Strategiplan. för Ronneby Miljö & Teknik AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiplan. för Ronneby Miljö & Teknik AB"

Transkript

1 Strategiplan för Ronneby Miljö & Teknik AB

2 Ronneby Miljö & Teknik AB Bolaget bildades 1999 och är helägt av AB Ronneby Helsobrunn, som i sin tur ägs till 100 % av Ronneby kommun. Vi hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning samt fiberoptiskt nät och bredband genom Ronnebyporten För närvarande arbetar runt 100 personer i verksamheten. Omsättningen uppgår till omkring 242 miljoner kronor per år. Miljöteknik har som målsättning att kombinera miljöansvar med ekonomisk effektivitet. Företaget skall arbeta med en helhetssyn och med hjälp av modern teknik skapa en renare miljö runt om i kommunen. Ronneby Miljö & Teknik AB är Certifierad enligt ISO 14001:2004

3 Strategiplan för Ronneby Miljö & Teknik AB INNEHÅLL ÖVERGRIPANDE 3 ELNÄT 4 FJÄRRVÄRME 5 RENHÅLLNING 6 VATTEN & AVLOPP 8 BREDBAND 10 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 11 STRATEGIGRUPPEN 11

4 Din Vardag - Vår Miljö Vi arbetar med el, vatten, avlopp, värme, avfallshantering och bredband

5 Strategiplan för Ronneby Miljö & Teknik AB Övergripande Ronneby Miljö & Teknik AB skall med beprövad och ny teknik ligga i utvecklingens framkant inom miljöområdet Ronneby Miljö & Teknik AB skall med beprövad och ny teknik ligga i utvecklingens framkant inom miljöområdet med kretsloppstänkande och energieffektivitet som grund för en långsiktigt hållbar fossilbränslefri kommun. Bolaget skall stödja och stimulera teknisk utveckling och forskning inom alla sina verksamhetsområden. Syftet med detta är att få fram hållbara, robusta system och att bidra positivt till näringslivsutvecklingen i regionen. Ronneby Miljö & Teknik AB bör arbeta hand i hand med övrig samhällsutveckling. Varje verksamhetsgren inom Ronneby Miljö & Teknik AB skall optimeras och vara så effektiva att de klarar av att konkurrensutsättas. Med god bibehållen service till kunderna. Det innebär att varje verksamhetsgren måste kunna visa att de klarar sin uppgift på ett kostnadseffektivt sätt och att företaget skall kunna redovisa kostnader och intäkter så att de tydligt går att härleda till de olika verksamheterna. Särskilt viktigt är detta vad beträffar åtskillnaden mellan taxebaserade och icke taxebaserade verksamheter. För samtliga verksamheter skall gälla att höjning av taxor inte skall genomföras utan att andra alternativ prövats. Ronneby Miljö & Teknik AB skall vara en attraktiv arbetsplats där anställda ges utrymme att växa och utvecklas i sina yrkesroller. Därvid skall resurser för personalutveckling säkerställas i budgetprocessen och uppföljning av medarbetareklimatet skall mätas regelbundet. Chefer och arbetsledare skall regelbundet genomgå ledarskapsutbildningar för att säkerställa att medarbetarna möts på ett professionellt och utvecklande sätt. Ronneby Miljö & Teknik AB skall leva som man lär och de transportmedel och maskiner som används inom bolaget skall så långt det är ekonomiskt och praktiskt möjligt drivas med fossilfria bränslen. 3 S T R AT E G I P L A N RO N N E B Y M I L J Ö & T E K N I K A B

6 Strategiplan för Ronneby Miljö & Teknik AB Elnät Dagens samhälle fungerar inte utan el Dagens samhälle fungerar inte utan el. Därför måste elförsörjningen vara mycket driftsäker och uppbyggd så att effekten av tekniska fel minimeras. Inom området sker en snabb utveckling där nya tekniska möjligheter skapas i syfte att dels ge människor större kontroll både över sina energikostnader och över hur de vill leva sina liv och dels ytterligare förstärka driftsäkerheten hos elnäten. Ett exempel på detta är utvecklingen kring smart grids och hur man kan styra sin energikonsumtion genom att utnyttja lågprisperioder. Samtidigt ser vi idag effekterna av utsläpp av koldioxid och måste ta ansvar för att minska dessa. Strategiskt innebär detta att Ronneby Miljö & Teknik AB måste sträva efter att: utnyttja modern teknik för att uppnå så stabil elleverans som möjligt inom driftområdet samtidigt som nya tekniska framsteg görs tillgängliga för kunderna producera egen, förnyelsebar energi för att täcka nätförluster underlätta för kunderna att anpassa sig till elmarknadens fluktuationer uppmuntra till, och genom innovativa åtgärder möjliggöra initiativ till småskalig elproduktion Strategiska mål för verksamheten Elnät Mål Medel Varför Ha rätt nivå på eltaxorna så medel finns för att uppnå målen. Skapa en taxa där fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader bättre speglar verkligheten. Mål år 2014 Investera i ny teknik för att minska förlusterna. Mål år 2015 Satsa på elproduktion för de egna nätförlusterna. Mål år 2020 EI (Energimarknadsinspektionen) kommer att ställa krav på att vi skall se över de påverkbara kostnaderna såsom nätförlusterna inför nästa regleringsperiod Den mest miljövänliga kwh är den som inte behöver produceras. 4 STRATEGIPLAN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

7 Strategiplan för Ronneby Miljö & Teknik AB Fjärrvärme Fjärrvärmeverket är hjärtat som sprider värme i en hel bygd Fjärrvärme är miljömässigt effektivt och har en stor positiv påverkan på utsläpp av växthusgaser. Den miljöomställning som fjärrvärmen inom Sverige gjort totalt har inneburit att vi minskat utsläppen av koldioxid motsvarande en femtedel av hela Sveriges nuvarande utsläpp. Ronneby Miljö & Teknik AB skall arbeta för: att fjärrvärmen skall vara ett ekonomiskt attraktivt alternativ fullt utbyggd fjärrvärme, där det är samhällsekonomiskt möjligt en fjärrvärmeproduktion som är helt oberoende av fossilt bränsle vid normaldrift att lokal producerad flis (från kommunens skogar) används i värmeverken att askan kommer tillbaks till kretsloppet kraftfull marknadsföring och framförhållning i informationen till kunderna beträffande utbyggnadsplaner begränsat väderberoende i verksamheten och taxekonstruktionen framförhållning avseende en ökad efterfrågan på fjärrkyla användning av alternativa energikällor där så är möjligt exempelvis genom att solvärme utnyttjas för att producera tappvarmvatten sommartid Strategiska mål för verksamheten Fjärrvärme Mål Medel Varför Investera i en pulvereldad biopanna. Aktivt deltaga i olika utvecklingsprojekt för förnyelsebar energi. Skapa ett system med översyner av verksamheten för att skapa ett bra ekonomiskt utfall. Skapa en taxa där fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader bättre speglar verkligheten. Mål år 2014 Söka nya vägar och bränsle för att optimera driften. Göra produktionen av fjärrvärme fossilfri vid normaldrift. Mål år 2016 Återställa det negativa egna kapitalet till minst plus/minus noll. Mål år STRATEGIPLAN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB Vi måste bli ett modernt företag som anpassar sig till en fri konkurrens på en fri marknad. Vi ska visa att även ett kommunalt bolag kan drivas rationellt.

8 Strategiplan för Ronneby Miljö & Teknik AB Renhållning Det ska vara enkelt att sortera och återvinna eftersom miljövinsten är så stor Hanteringen av hushålls- och industriavfall är en viktig del i att skydda miljön från föroreningar men också i att återta resurser i form av material (tekniskt och biologiskt) och återlämna dem till sina respektive kretslopp. Ronneby Miljö & Teknik AB skall arbeta för att: informera och utbilda kunderna om avfallshierarkin näringsämnena och det tekniska materialet förs tillbaks till kretsloppen göra det möjligt för byalag, villaområden, vägföreningar etc. att i form av miljöhus lokalt samla in sitt avfall och därmed erhålla särskild taxa noggrant följa utvecklingen inom teknik och metoder för insamling och sortering Strategiska mål för verksamheten Renhållning Mål Medel Varför För att optimalt utnyttja resurserna samverka inom bolaget, med andra aktörer och över kommungränsen. Ständigt ruttplanera för att optimera transporterna. Erhålla nytt tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt verksamhet, komplettering av sluttäckning samt utökad verksamhet avseende behandling av förorenade jordar vid Angelskogs avfallsanläggning. Säkerställa att långsiktiga avtal skrivs när det gäller. brännbart, kompost osv. Uppdatera renhållningsordningen. Driva Angelskogs avfallsanläggning enligt de krav som ställs enligt avfallshierarkin. Kontinuerligt arbeta för att allt ska återanvändas och återvinnas. Skydda miljön från föroreningar och återta resurser i form av material och återlämna dem till sina kretslopp. Möjliggöra återanvändning av massor till sluttäckning på Angelskogs avfallsanläggning samt kunna behandla förorenade jordar. Mål år 2014 Arbeta för att ge kommuninvånarna hög service och lättare insamlingssystem för olika fraktioner. Mål år 2015 Arbeta för att osorterat och latrin ska fasas ut. Mål år 2016 Genom att driva verksamheten i egen regi och med andra aktörer ge kommuninvånarna hög service och kvalité. Taxorna ska vara enkla att förstå och verklighetsförankrade samt driva kommuninvånarna till rätt beteende. Genom ett nytt tillstånd blir det möjligt att i många år framöver använda massor till sluttäckning, samt att kunna behandla förorenade jordar som sedan kan användas till sluttäckning. För att klara de miljömål och de krav som ställs för att minimera avfallsmängder krävs kontinuerligt arbete med återanvändning och återvinning. 6 STRATEGIPLAN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

9 Strategiplan för Ronneby Miljö & Teknik AB Avfallshierarkin Ronneby Miljö & Teknik AB EU:s Avfallstrappa, en prioriteringsordning som ska hjälpa oss att hantera avfall så att största möjliga miljöoch samhällsnytta uppnås. Hanteringen ska, om möjligt, ske enligt avfallshierarkins prioritetsordning: avfallsminimering återanvändning materialåtervinning annan återvinning, till exempel energiåtervinning deponering EU:s beslut anger ramarna för den svenska avfallshanteringen. Riksdagens miljömål har under 2000-talet styrt Sverige mot en mer miljömässig avfallshantering. Landets kommuner har en central roll i det arbetet. 7 S T R AT E G I P L A N RO N N E B Y M I L J Ö & T E K N I K A B

10 Strategiplan för Ronneby Miljö & Teknik AB Vatten & Avlopp Människans viktigaste livsmedel Pågående klimatförändringar är en realitet. Konsekvenserna för samhället är omfattande och våra tekniska försörjningssystem måste vara robusta. Med de effekter i form av högre medeltemperatur, ökad maxnederbörd med risk för översvämningar, stigande havsnivåer och risker för ras, skred och erosion som kan uppstå, ställs krav på framförhållning avseende våra tekniska system så att de kan garantera en säker dricksvattenförsörjning och väl fungerande avloppssystem inklusive reningsverk och dagvattensystem. Dricksvattenförsörjning Råvattentäkterna kan få försämrad kvalitet med ökade humushalter och ökad förorening från mikroorganismer. I sin tur ger detta en ökad risk för spridning av smitta och föroreningar. Runt våra vattentäkter bör skyddsområden ses över i syfte att undersöka om de är tillräckliga. Reservvattentäkter bör identifieras där det inte finns. Eventuella områden som inte har kommunal dricksvattenförsörjning, men där det enligt vattenlagen kan komma att ställas krav på kommunal dricksvattenförsörjning, skall identifieras. Detta kommer att belysas i samband med framtagandet av den nya VA-planen. Minskad användning av dricksvatten skall uppmuntras. Avloppssystem och reningsverk Med ökade nederbördsmängder får ledningsnätet en ökad belastning. Det innebär ökade risker för bräddning av avloppsvatten och ökade risker för översvämning. Sårbara områden i befintligt ledningssystem skall identifieras och plan för om- eller utbyggnad skall tas fram. I detta arbete skall regionala vattenflödesanalyser och nederbördsanalyser användas. Kapaciteten i reningsverken bör analyseras innan ytterligare påkopplingar av ett utbyggt ledningssystem sker. I dag återanvänds slammet från reningsverken som återfyllnad på deponin Angelskog. När deponin är sluttäckt måste slamfrågan få en annan lösning. Principen bör vara att det skall återföras till kretsloppet. Hur detta skall ske bör analyseras. Nya tekniska lösningar för att utvinna tungmetaller och andra gifter bör prövas. Näringsämnena skall återvinnas. I samarbete med övriga kommuner i regionen bör frågan om rötning för biogasproduktion prövas. Vid nybyggnation av bostäder bör urinseparering ske redan vid källan och system utvecklas för hur t ex läkemedelsrester skall avskiljas. 8 STRATEGIPLAN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

11 Strategiplan för Ronneby Miljö & Teknik AB Dagvattensystem Vid ökade maxnederbördsmängder och oftare förkommande skyfall blir det också en ökad belastning på ledningsnätet. Innan ytor tas i anspråk för exploatering bör dessas funktion som recepienter för dagvatten undersökas. Andelen hårdgjorda ytor bör minskas. Spill- och dagvattensystem skall vara åtskilda. En utvecklad grönstruktur i den fysiska planeringen kommer att bidra till att ta hand om dagvatten men också till att bidra till temperatursänkningar. Vid anläggandet av fördröjningsmagasin i form av dammar bör dessa också ges en estetisk funktion, eller en alternativ användning när de är tomma, och på så sätt skapa ett mervärde i såväl den bebyggda miljön som i glesbygden. Strategiska mål för verksamheten Vatten & Avlopp Mål Medel Varför Centralisera till vattenverk med bra råvattenkvalitet och god vattentillgång. (Kärragården, Brantafors, och ev. Bräkne-Hoby). Alternativt modernisera och bygga nya vattenverk på de mindre orterna. Söka nya vattentäkter för att säkerställa kvalité och tillgång. Centralisera till Rustorp reningsverk (ev. Bräkne-Hoby). Alternativt modernisera reningsverk och reningsprocesser på de mindre orterna. Vissa reningsverk är så slitna att nya måste byggas t.ex. Backaryd. Deltaga på utbildningar och informationer om förväntade klimatförändringar. Överföra dessa kunskaper till vår situation. Prioritera förnyelse av ledningsnätet. Aktivt delta i den fysiska planeringen. Säkra tillgången till rent och hälsosamt dricksvatten. Rena spillvattnet så påverkan på miljön minimeras. Utveckla dagvattenhanteringen med tanke på klimatförändringarna. Föryngra ledningsnätet. Verka för minskad förbrukning. Verka för minskade förluster i nätet. VA-verksamheten har ingen ambition att ha lägst taxor utan jobbar för rent och hälsosamt vatten på lång sikt, samt värnar om miljön på ett effektivt och rationellt sätt. 9 STRATEGIPLAN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

12 Strategiplan för Ronneby Miljö & Teknik AB Bredband Viktig del av samhällets infrastruktur De senaste decenniernas teknikutveckling har gjort att tillgången till snabb och säker datakommunikation nu måste räknas som en viktig del av samhällets infrastruktur. Ronneby Miljö & Teknik AB skall ha ambitionen att alla hushåll och företag i kommunen ges möjlighet att få ta del av den infrastrukturen samt, i egen regi eller genom strategiska samarbeten, erbjuda tjänster där infrastrukturens fulla potential utnyttjas. Storskalighet är, precis som för all infrastruktur, viktigt för att uppnå samhällsekonomisk lönsamhet och därför måste bredbandet marknadsföras och utbyggnad ske. Genom att stimulera till bildandet av så kallade byanät (lokala ekonomiska föreningar), som delvis kan finansieras genom statliga anslag, kan utbyggnad ske på goda ekonomiska villkor även i glesbygden. Miljöteknik har uppnått sitt mål med att bygga ut fibernätet till alla telestationer i kommunen. Som nämns ovan anser vi det viktigt att alla hushåll och företag i kommunen kan få ta del av denna infrastruktur, så våra mål framöver handlar om att förtäta fibernätet genom att erbjuda anslutningar till fler kunder. 10 STRATEGIPLAN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

13 Strategiplan för Ronneby Miljö & Teknik AB Strategiplanen - ett levande dokument Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering av målen ska ske minst en gång per år. Strategigruppen sammanträder för att följa upp. Revidering av strategiplanen sker vid behov, senast Strategigruppen Vi som har arbetat med att ta fram strategiplanen är: Bengt Holm Johan Sandberg Jan Anders Palmqvist Hans Nilsson Jens Hansen Arne Andersson Annelie Carlsson Angela Kristiansson Lisa Svanberg 11 STRATEGIPLAN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

14 Anteckningar STRATEGIPLAN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

15

16 Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby. Tel

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 4 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2012 Affär Miljö

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. GOD BEBYGGD MILJÖ Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Strategi för ekologisk hållbarhet

Strategi för ekologisk hållbarhet Strategi för ekologisk hållbarhet Innehållsförteckning Allmänt 3 Biologisk mångfald 6 Vatten 8 Klimat 10 Livsmedel 14 Konsumtion och återvinning 16 2 Allmänt Bakgrund Denna strategi för ekologisk hållbarhet

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Osäkert idag säkert imorgon?

Osäkert idag säkert imorgon? Osäkert idag säkert imorgon? Vad kan en mer omfattande antibiotikaresistens, klimatförändringarna och en hastig energiomställning innebära för arbetet med samhällsskydd och beredskap? Osäkert idag säkert

Läs mer

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder Årsredovisning 2014 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg

Läs mer

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling 2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling Sammanfattning och beslutsförslag Beslutsunderlaget redovisar

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo.

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo. Uppdrag enligt regleringsbrev M2004/4162/A På säker grund för hållbar utveckling Förslag till handlingsplan för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat Statens geotekniska

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer